TUR ZM Ç N NG L ZCE-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TUR ZM Ç N NG L ZCE-II"

Transcription

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2995 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1948 TUR ZM Ç N NG L ZCE-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür YILDIRIM (Ünite 1, 3, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Ali MERÇ (Ünite 2, 5, 6, 8) Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Turizm çin ngilizce-ii ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Planning A Trip... 2 LET US READ... 3 Planning a Trip in 10 Steps... 3 Step 1: Establish a Budget... 3 Step 2: Pick a Destination... 3 Step 3: Create a Rough Itinerary... 4 Step 4: Set a Date and Book Transportation... 4 Step 5: Book Accommodation... 4 Step 6: Book Local Transportation... 4 Step 7: Search for Attractions... 4 Step 8: Consider Travel Insurance... 4 Step 9: Plan for Key Logistics... 5 Step 10: Pack... 5 HOW WOULD THEY SAY IT?... 5 HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE Present Tenses (I am doing / I do) for the future Will and (be) Going to USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar Tours And Tour Guides LET US READ Reading Tours and Package Holidays Reading Tour Guides HOW WOULD THEY SAY IT? SITUATION A City Tour SITUATION A Tour to Mountains HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE Arrive in - Arrive at TRADITIONAL BLACK SEA TOUR Prepositions of Spatial Relationship A LOOK AT LANGUAGE OF TOUR GUIDES USUFUL INFORMATION - FAYDALI B LG LER ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Mass Tourism LET US READ Mass Tourism and Its Effects Part 1 - What is Mass Tourism? Mass Tourism and Its Effects Part 2 - Negative Effects of Mass Tourism HOW WOULD THEY SAY IT? HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE OF ADVERTISING IN TOURISM INDUSTRY Discover the Wonders of Africa Enjoy This Unique Safari Nature lovers and adventurers dream CALL OUR AGENCY TODAY AND MAKE YOUR RESERVATION A LOOK AT LANGUAGE Order of Adjectives USEFUL INFORMATION Top 10 Things Every Travel Agent Should Do Right Now Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar NICHE TOURISM I: Ecotourism and Health Tourism LET US READ Turkey Aims To Be Health Tourism Hub HOW WOULD THEY SAY IT? HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar Niche Tourism: Urban Tourism and Faith Tourism LET US READ Reading Urban Tourism LET US READ

5 çindekiler v Faith/Religious Tourism Faith Tourism in Turkey SITUATION An Urban Visit: Destination Europe SITUATION HOW WOULD YOU SAY IT? TOKYO (JAPAN) OSAKA (JAPAN) SHANGHAI (CHINA) SINGAPORE HATAY MAN SA KIRfiEH R MARD N A LOOK AT LANGUAGE Articles (a/an/the) USEFUL INFORMATION- FAYDALI B LG LER ELEMENTS OF URBAN TOURISM Primary Elements SOME FACTS ABOUT TURKEY AS A DESTINATION FOR FAITH TOURISM Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar World Heritage Sites in Turkey LET US READ Reading UNESCO World Heritage Sites Reading Turkey in the World Heritage List HOW WOULD THEY SAY IT? SITUATION A Visit to Selimiye Mosque and Its Social Complex SITUATION An Interview on the City of Safranbolu A LOOK AT LANGUAGE OF INTERVIEWS The Language of Interviewers A LOOK AT LANGUAGE THE RELATIVE CLAUSES How to Form a Relative Clause? USEFUL INFORMATION Great Mosque and Hospital of Divri i Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia Historic Areas of Istanbul ÜN TE

6 vi çindekiler Hattusha: The Hittite Capital Mount Nemrut Xanthos-Letoon Archaeological Site of Troy The Neolithic Site of Çatalhöyük Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE A General Outlook to Turkish Culture LET US READ Reading Turkish Music Reading Miniature Art Marbling (Ebru) Reading Turkish Cuisine Reading Life Style Turkish Baths A LOOK AT LANGUAGE Past Simple Past Continuous Past Perfect USEFUL INFORMATION- FAYDALI B LG LER Calligraphy (Hat) Turkish Coffee Turkish Delight Musical Instruments of Turkey Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar Correspondence In Tourism LET US READ Requesting Reservation HOW DO THEY WRITE? CONFIRMATION LETTER Reply Reply Reply A LETTER OF APOLOGY

7 çindekiler vii A LOOK AT LANGUAGE A LOOK AT LANGUAGE OF HOTEL LETTERS HOW WOULD YOU WRITE IT? Useful Information - Faydal Bilgiler Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar

8 viii Önsöz Önsöz Sevgili Ö renciler, nsanlar neden seyahat ederler diye kendimize bir soral m. Neden kendi evlerinin rahat ortam ndan ayr l p bir baflka ülkeye veya kendi ülkelerinde bile olsa bir baflka kente gidip gezmek isterler? Ço u kez bu isteklerinin alt nda merak duygusu yatar. nsano lu bilmediklerini ö renmek, görmediklerini görmek ve farkl deneyler yaflamak ister. Bu merak ve istek de günümüzde milyonlarca insan n farkl yönlere ve yerlere seyahat etmesi anlam na geliyor. Bu seyahatler para kazanmak amac gütmeden keyif amaçl yap ld klar zaman da ad na turizm deniyor. nsano lunun yolculuk yapma iste i 20. veya 21.yüzy la ait bir olgu de il. Tarih boyunca insanl k gezmifl, gezmeyi sevmifl. Tarihçiler, ilk turistlerin veya gezme merakl lar n n Romal lar oldu unu söylüyor. Merak ettikleri yerlere rahat ulaflabilmek için yol haritalar haz rlay p, konaklama yerlerini iflaretlemifller. Günümüzde, ça dafl seyyah daha h zl veya daha rahat seyahat etme flans na sahip. Ancak, yine de davran fllar n n veya isteklerinin Romal seyyahlardan farkl oldu unu söyleyemeyiz. Gidece i yere rahat ulaflmak, ulafl mda kolayl k, konaklamada rahatl k, gitti i yerde hoflça vakit geçirmek, iyi karfl lanmak, iyi a rlanmak, evine döndü ü zaman da gitti ime de di diyebilmek. flte bu aflamada onlar n yolculuklar n kolaylaflt racak ve daha zevkli hale getirecek olan turizm çal flanlar devreye giriyor. E er bir bireyde gezme iste i oluflmuflsa, bu iste in olufltu u andan itibaren, evinde oturuyor bile olsa, bir süreç bafll yor. Planlama, ulafl m, konaklama, gezi program gibi aflamalar içeren bir süreç. Bu sürecin yolculuk yapan kifli için sorunsuz geçmesini sa lamak da turizm sektörünün farkl alanlar nda çal flan sizlere düflüyor. Gelen turistler, daha do rusu konuklar ile iyi iletiflim kurmak, onlara yard mc olmak, onlar evlerinde hissettirmek ve gerekti i zaman onlara bilgi aktarmak hep sizlerin sorumlulu unda. English for Tourism kitaplar n z haz rlarken tüm bu aflamalar ve iletiflim ihtiyaçlar n göz önünde bulundurmaya çal flt k. Bu iki kitapl k serinin ilkinde size ngilizce birebir iletiflim kurma becerileri kazand rmaya yönelik konulardan oluflan bir kitap haz rlad k. Bu serinin ikinci kitab n n alan n za yaklafl m birinciye göre biraz daha farkl oldu. English for Tourism II kitab nda Planning a Trip; Tours and Tour Guides; Types of Tourism; Mass Tourism; Niche Tourism: Health Tourism, Ecotourism, Faith Tourism gibi turizm alan na daha genel bir bak fl aç s sa layan konular bulacaks n z. Günümüzde turizm ve turist kavramlar nda farkl yaklafl mlar n olufltu unu ve daha özelleflmifl turizm türlerinin var oldu unu düflünecek olursak bu seçimimizin do rulu u anlafl lacakt r. Kitab n z ayr ca ülkemizle ilgili bilgilerle de donat ld. UNESCO nun Dünya Kültürel Miras listesine giren ülkemiz görsel zenginliklerinin yan s ra, zengin kültürel miras m z, müzi imiz, mutfa m z gibi konularda da sizlere bilgi aktarmaya çal flt k. Kitab n z n son ünitesi ise turizm alan nda s kça rastlayaca n z yaz flma örnekleri içeriyor.

9 Önsöz ix Kitab m zda sekiz ünite bulacaks n z. lk kitab n zda oldu u gibi, her ünitenin kendi içerisinde okuma, okudu unu anlama, dilbilgisi aç klamalar ve ünitenin kapsad konu ile ilgili olan ngilizce kal psal yap lar n bulundu u bölümler bulacaks n z. Bu bölümler sizin ngilizce dil bilginizi gelifltirmek ve katk da bulunmak için haz rland. Özellikle, kal p kullan mlar çal flman z ve günlük yaflam n zda da uygulaman z n dil gelifliminizi h zland raca na inan yoruz. Her ünitemizin sonunda Faydal Bilgiler bafll alt nda bir ek bölüm bulacaks n z. Bu bölümde, ünitenin konusuna göre farkl alanlarda size alan bilgisi sunmaya çal fl yoruz. Ülkemizi ve kültürümüzü anlatan bu bölümlerin konuklar n za bilgi aktar rken sizlere fl k tutaca na inan yoruz. Her üniteyi size verilen takvime göre düzenli çal flman z, ünitelerde yer alan sorular yan tlaman z ve elden geldi ince uygulamada kullanman z konulara hakim olman z ve anlam n z için yeterli olacakt r. Her iki kitab haz rlarken iki farkl yaklafl m birlefltirmeye çal flt k. Size s rf dil a rl kl bir kitap haz rlayarak mesle inizle ilgili konular d flar da b rakmak istemedik. Ancak, bizler turizm alan uzmanlar da de iliz, size s rf turizm içerikli bir kitap da sunamazd k. Sonunda orta yolu bularak her iki alan da birlefltirmeye çal flan bu kitab m z size sunuyoruz. Hepinize baflar lar dileriz. Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR

10 1TUR ZM Ç N NG L ZCE-II Amaçlar m z - Our Aim Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Yolculuk planlar yapmak; Bu planlarla ilgili ifllemler yapmak; Bu konuda kullan lan ngilizce kal plar hakk nda bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar - Key Terms Planning a Trip Chosing Destinations Buying Tickets Making Reservations çindekiler - Unit Contents Turizm çin ngilizce-ii Planning A Trip LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE USEFUL INFORMATION

11 Planning A Trip LET US READ Yola ç karken yolculuk amac m za göre götürece imiz giysileri ve gereksinimlerimizi seçer ve bavulumuzu veya s rt çantam z toplar z. Bu zihinsel olarak yolculu a bir ön haz rl kt r. Ancak, ço umuz bilet al p yola ç karken ayr nt l düflünmeyebiliriz. Gidece imiz yerde neler yapaca z, ulafl m nas l, nereleri görmeliyiz gibi sorular gözden geçirmek ve ona göre plan yapmak yapaca m z yolculu u daha zevkli k lar. Bu ünitemiz yolculuk planlamalar ve bu planlar n neler içerebilece i ile ilgili. lk okuma parçam z yolculu u planlarken nelere dikkat etmeli ve nas l planlar yapmal konusunda ipuçlar veriyor. Resim 1.1 Planning a trip Planning a Trip in 10 Steps Step 1: Establish a Budget It s important to establish a budget as early as possible, sometimes even before you know your destination, travel dates or itinerary. Some destinations are generally cheaper than others, but there are ways to save everywhere: travel in the offseason, pick budget accommodations, and plan a shorter trip. Step 2: Pick a Destination Now that you know how much you can spend, you can decide on where you want to go! Pick a particular place that s on your must-see travel list, and plan your vacation around that. Research it online and discuss it with family members or friends. Websites are a great place to browse travel photos, journals and videos posted by real people sharing their experiences. Visit countries tourism Web sites

12 4 Turizm çin ngilizce-ii for detailed information.keep in mind weather conditions, types of recreations (beaches, culture, shopping), and facilities (transport, eating out, etc.). Step 3: Create a Rough Itinerary Suppose you want to go to Turkey. Don t go ahead and buy a roundtrip flight to Istanbul and reserve a hotel room at least, not yet. You should prepare a dayby-day itinerary of your trip to Turkey before you book a thing. Research sites and cities you really want to explore, and then figure out which ones you have the time and budget for. Check out alternative ways of travel to your destination. Step 4: Set a Date and Book Transportation After choosing where you want to go and deciding on the dates, you will also want to look at transportation options. As transportation fare will probably be the most expensive part of your trip, you ll want to book it before anything else (car rental, hotel, etc.). If your schedule is flexible, you may be able to find less expensive rates for transportation on different days of the week. Once you get an idea of prices you can choose to book them right away if it fits your budget, or if you are more than six months away from your trip, watch them for a while. Check the prices at different times of the day to see if they drop so that you can save some extra money. Step 5: Book Accommodation When booking accommodations, consider two factors: value for the money and traveler reviews. Everyone likes to get a good deal, but check out travel websites and read about other travelers experiences to see if the location would be to your liking. Pay attention to the area of the lodging and determine if it is close enough to local attractions for you. Also consider factors such as free breakfast, a gym or spa if those things are important to you. Step 6: Book Local Transportation Find out how the locals get around the destination to which you re traveling, and act accordingly. You won t need a car rental in city centers where subways, buses, or bicycles are among options. For intercity travel, trains or buses can be good options. Also, a car rental may be your best bet if you plan to go outside the city. Book your rental car by using the websites of major car rental companies. Be mentally prepared to drive in a foreign country, which can be a horrifying experience when faced with incomprehensible traffic signs, narrow streets or roadblocks. Step 7: Search for Attractions When you finish planning your transportation and accommodations, begin researching about what you plan to do while you are at your destination. This is the point where you check out all the details such as museums to visit or favorite local restaurants to eat at. Be flexible and give yourself plenty of options. Step 8: Consider Travel Insurance There are several kinds of travel insurance: trip cancellation insurance, flight cancellation insurance, medical insurance, etc. If you want to buy travel insurance, many airlines and travel providers sell insurance that you can purchase. Check

13 1. Ünite - Planning A Trip 5 your medical insurance coverage to see if you re covered abroad. If not, you may want to purchase supplemental medical insurance. Step 9: Plan for Key Logistics Start taking care of the key logistics such as money or phone a few weeks before your departure date. Call your credit card companies to let them know you ll be traveling abroad. Research the locations of ATM s in your destination. Find weather your cell phone plan and equipment allow you to make calls abroad. In addition, check whether the country you want to visit requires an entry visa. If you plan to rent a car, do not forget to check whether you need an international driver s license. Step 10: Pack Instead of packing the day before your trip, start thinking about it at least a week before you leave. Check the weather, put together a packing list, and take a look at your suitcase to make sure its wheels work and everything s going to fit. Decide whether the following sentences are True or False SIRA S ZDE according to the passage Planning a Trip in 10 Steps. Sentence ALIfiTIRMALAR EXERCISES True False 1. A traveler should establish his/her budget after making all the bookings. 2. UYGULAYIN Travelling in the high-season is a way of saving money in any destination a traveler chooses to go. 3. Weather conditions and types of recreations are among the things K TAP to consider while planning a trip. BOOK 4. A traveler should always start by booking transportation. It should come even before creating an itinerary. NTERNET 5. A traveler should check different dates of the week for booking to save money on transportation, of course only if his/her schedule is flexible. 6. Getting a good deal should be the only criterion for a traveler ATTENTION while 7. booking accommodation. Driving in a foreign country requires more than having a valid driver s AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES license; one also needs to be mentally prepared for it. 8. Being flexible is quite important while searching and planning for attractions; things may change. 9. A traveler should consider the abroad coverage of his/her medical insurance while planning a trip. 10. It is enough to have a valid driver s license from your home country in order to drive abroad. 1 SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES HOW WOULD THEY SAY IT? Okuma parças nda ad m ad m bir yolculuk planlan rken nelere dikkat edilmesi gerekti i konusunda bilgi edindik. fiimdi bu planlar uygularken ne tür konuflmalar yap labilece i konusunda size örnekler haz rlad k. lk konumuz bir araba kiralamak.

14 6 Turizm çin ngilizce-ii Resim 1.2 Courtesy of Ambro alphotos.net Resim 1.3 Choosing a car Courtesy of Vlado alphotos.net Situation 1: Brian is planning a trip to Turkey with his son. He wants to reserve a rental car for traveling from Istanbul to Eskisehir. He searches the websites of major rental car companies but he finds all the information and options quite confusing, so he decides to call the local car rental agency to get a better idea. The following is the phone conversation between Brian and the rental car agent: Rental Car Agent : Good morning. Thank you for calling Happy Wheels Rental Car Company. My name is Jason. How may I help you? Brian : Hi. I d like get a quote for a rental in Istanbul, Turkey. Rental Car Agent : Sure! I can help you with a quote and a reservation. What is the pick-up date? Brian : August 15 th. Rental Car Agent : And you are returning on? Brian : On the 25 th. Rental Car Agent : OK! And the pick-up location? Brian : What are your locations in Istanbul? Rental Car Agent : Just a second please!... Well, we have three locations in Istanbul: Ataturk International Airport, Sabiha Gökçen International Airport, and Taksim. Brian : I ll be staying at my friend s apartment; it s pretty close to Taksim; so I guess Taksim will be fine for me. Rental Car Agent : All right. I put Taksim for pick-up... Will you return it to the same location? Brian : Our flight back to the U.S.A. is on the 25 th, can I return it to Ataturk International Airport? Rental Car Agent : Sure, no problem! But the price will be a little higher. Brian : OK! I ll return it to Ataturk International Airport then. Rental Car Agent : All right. So I put Ataturk International as the return location.... Do you have a size in mind? Brian : Yes, I want a mid-size car. Rental Car Agent : OK. Let me check to see if we have one available on your dates... Hmmm. It s doesn t look like we do. We have a couple of economy, compact, and full-size cars available. Brian : Well, what is the main difference between these cars? Rental Car Agent : The main difference is size. The economy car is the smallest, and it seats fewer passengers and can hold fewer luggages... How many people are with you? Brian : Just me and my son. Rental Car Agent : Well, the economy car would work.

15 1. Ünite - Planning A Trip 7 Brian : But I m really tall and trying squeeze into a very small car. I don t think so. Rental Car Agent : Well, if you need more room or comfort, I recommend the full-size car. It also has a nice stereo system, CD player, and cruise control, and power locks and windows. Brian : Well, I m not so concerned about how it s equipped. I just want to make sure it is comfortable to drive. And what is the daily rate for that anyway? Rental Car Agent : Well, let s see here. Oh, yeah. It ll come to fifty-seven ninetyfive a day. Brian : Wow, a little expensive. But what s the cost for mileage? Rental Car Agent : All of our cars have unlimited miles, but of course, that doesn t include gas. Brian : Good... By the way, I ll need a car seat installed in the car for my 3-year-old son. Rental Car Agent : Sure, and that ll only be one dollar extra per day. Will you need a GPS device, it s only three dollars extra per day, and I strongly recommend one if you are not familiar with the roads in Turkey. Brian : Yeah, of course. Thanks for reminding that to me, I ll definitely need one. Rental Car Agent : All right. So your estimated total comes to six-hundred and nineteen dollars and fifty cents. Brian : How about insurance? Rental Car Agent: Well, this price includes the liability, if you want a loss damage waiver, it is eight dollars per day. Brian : What s the difference? Rental Car Agent : The liability is the basic insurance that covers other people or vehicles in the event of an accident. Loss damage waiver provides coverage for the car you are driving. Brian : I get it. I don t think I need that because my credit card company will already provide loss damage coverage. Rental Car Agent : All right then, I just need a valid credit card number to make the reservation. This is for holding the car for you; you will make the actual payment when you return the car on August 25 th. Brian : OK. Just a second... OK, the number is... Situation 2: kinci konumuz yapt m z bir otel rezervasyonunu de ifltirmek. Brian has already booked a room at a hotel in Eskisehir by using one of the major travel websites. However, now he needs to change the dates on his reservation but he cannot do it online due to some restrictions of the website. So he calls the customer service for making the necessary changes. Resim 1.4 What shall I do? alphotos.net

16 8 Turizm çin ngilizce-ii Customer Service Representative : Good afternoon, thank you for calling sweettravels.com, this is Tracy speaking, how can I help you today? Brian : Good afternoon. I made a reservation with your website two weeks ago but I need to change the dates now, I tried it online but the system wouldn t allow me... Customer Service Representative : All right sir. Let s see what I can do for you. Do you have a confirmation number? Brian : Yes. It s SWC Customer Service Representative : OK, just a second, I m checking your reservation... All right, here is the problem, your reservation is a nonrefundable one, we gave you a special price, you have already made the payment, and the reservation cannot be cancelled or modified now, this was the condition for the special price. Brian : I know, I understand... but I ll be travelling with my 3-year-old son, he needs to see his doctor before we leave, the doctor had to change the appointment, so I have to change all the dates in my travel itinerary. The number of days I stay will not change but I ll need to check in on August 15 th, and check out on the 25 th. Customer Service Representative : I understand... Let s see... Can you hold for a second please? Brian : Sure. Customer Service Representative : (about a minute later) Thank you for holding. I just talked to my supervisor, here is what we can and cannot do for you... we cannot cancel the reservation, or we cannot modify the dates keeping the same special price, but we can change your dates if you agree to pay the regular rate. Brian : Will I still get the same room type? Customer Service Representative : Sure, you reserved a deluxe room with a king-size bed and a child bed, it won t change, but you ll have to pay eleven dollars more per night, for ten nights your extra will add up to one-hundred and ten dollars, that of course includes free parking, free Wi-Fi, and breakfast buffet. Brian : That s fine with me. Thank you very much.

17 1. Ünite - Planning A Trip 9 Customer Service Representative : Thank you. Would you like to make the payment with the credit card you made the original reservation with? Brian : Yes. Customer Service Representative : OK, you are all set then, I will make the necessary changes and you should get a confirmation for your modified reservation within the day... Is there anything else I can help you with? Brian : No, thanks. You ve been most helpful. Customer Service Representative : We appreciate your business sir. Have a nice day and enjoy your trip to Turkey. Brian : Thanks, Good bye. Situation 3: Üçüncü örne imiz ise uçak bileti almak ile ilgili. Brian is talking to a friend of his, Jeremy, about his flight to Istanbul. Jeremy : So when is your trip to Istanbul? Brain : It s on the 5 th of August. Jeremy : You must be very excited. Did you buy your plane ticket? Brain : Yes, it was the first thing I did, I bought it two months ago. Jeremy : I ve never been to Turkey. How long does it take? Brain : It s around ten hours if you choose a direct flight. Jeremy : Wow! Brain : I know, it is rather long. We ll take off at 4 pm from New York and we ll be landing the next day around 9 am in Turkish time, it will be 2 am here in New York. Of course, this is the flight schedule without considering any delays, the actual time could be longer with the delays. Jeremy : And this is a direct flight. I can t imagine a flight with stops. Brain : You re right. There are some options with different stops in Europe but with the layovers it takes more than 24 hours from door to door. Jeremy : I see. So you are lucky you re flying with a direct flight. Brain : Yeah. Actually, I ll feel better if I can find an aisle seat. I feel like I m squeezed into a shoebox in window seats, especially during those longdistance flights to overseas. Jeremy : Haha! Resim 1.5 Ready to go all the way to stanbul. Courtesy of Brandon Sigma/ alphotos.net Resim 1.6 Booking for your travel Courtesy of Kittikun/ alphotos.net

18 10 Turizm çin ngilizce-ii HOW WOULD YOU SAY IT? Yukar da okudu unuz konuflmalar da göz önünde bulundurarak afla daki al flt rmalar yapmaya çal fl n. SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET 2 Jennifer is planning SIRA S ZDEa trip to Istanbul. She calls the local travel agency to book a hotel room and a rental car. Complete the following conversation by using the information ALIfiTIRMALAR in the box below (sentences will vary). EXERCISES Hotel Rental Car Check-in UYGULAYIN date: June 3 rd Pick-up date: June 7th Check-out LET S date: TH NK June 15 th Return date: June 11th Preferred room type: Standard Pick-up location: Sultan Ahmet Preferred K TAP amenities: Free breakfast, Return location: Sultan Ahmet Wi-Fi, laundry BOOK facilities Size: Economy Insurance: Liability and loss damage NTERNET waiver Extras: GPS device ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES Travel Agent ATTENTION : Thank you for calling Tonawanda Travel Agency. How can I help you? Customer : Hi, I am travelling to Istanbul next month, I already bought the AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES plane tickets, now I need to reserve a room and a rental car. Travel Agent : I can help you with that, let s start with the hotel. What are your travel dates? Customer : I am going to arrive in Istanbul on (1)... and I am leaving on the (2)... Travel Agent : So your (3)...and you are (4)... Customer : Yes. Travel Agent : OK. Let s see what we have... There is a 4-star hotel with special price for your dates of travel, I strongly recommend this one, it has been constantly getting great reviews. I have a standard room for 89 Dollars a day, a deluxe room for 99 a day, and junior suite for 119 a day. Customer : What are the amenities for each room type? Travel Agent : Each rate includes (5)... Customer : Good. Those are the ones I need. Travel Agent : What s your preferred room type? Customer : (6)... Travel Agent : OK. Your room is booked then. Let s continue with the car. Are the dates same with the hotel dates? Customer : No, (7)... Travel Agent : All right. How about the pick-up and return locations? Customer : (8)... Travel Agent : Let me check... We have six locations in Istanbul: Ataturk International Airport, Sabiha Gökçen International Airport, Taksim, Sultanahmet, Kad köy, and Kartal. Customer : Let me think... I guess (9)... Travel Agent : And your return location?

19 1. Ünite - Planning A Trip 11 Customer : (10)... Travel Agent : OK. What size do you prefer? We have economy, mid-size, and full-size cars available on the dates you prefer. Customer : (11)... Travel Agent : It is per day, without insurance. What type of insurance do you want? Customer : (12)... Travel Agent : All right. It is per day for both. Customer : So the total comes to a day, right? Travel Agent : That s right. Do you need a child seat or a GPS device? Customer : Oh, yes. (13)... Travel Agent : OK, as a matter of fact, GPS comes for free for the customers who choose the loss-and-damage waiver, so the price will be same with the GPS. Customer : Excellent. I guess we are done here. Travel Agent : Yes. Let me update your information. What is your customer number?... Complete the following conversation between a passenger and SIRA an S ZDE airline customer representative by using the prompts given in the box below (sentences may vary). ALIfiTIRMALAR Flight Info EXERCISES Travelling from: Ankara UYGULAYIN Travelling to: Copenhagen Date of travel from Ankara to Copenhagen: October 12 th, in the morning Date of travel from Copenhagen to Ankara: November 4 th, in the K TAP afternoon BOOK 3 SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK Customer Representative : Thank you for calling Happy NTERNET Wings Airlines, how may I help you? Passenger : Hi! I want to buy a plane ticket from (1)... to (2)... ATTENTION Customer Representative : Sure. Do you want a (3)... or (4)... ticket? AMAÇLARIMIZ Passenger : Round-trip, please. OBJECTIVES Customer Representative : OK. Do you have exact dates on your mind, or are your dates flexible? Passenger : I have exact dates. I ll be leaving on (5)..., and I ll be coming back on (6)... And I don t want a connecting flight, I want a (7)... Customer Representative : All right. Let me check the times for you... OK, for your first flight, from (8)... to (9)..., on (10)..., we have a morning flight at 9:00 am, and an afternoon flight at 3:00 pm, which one do you prefer? Passenger : (11)... Customer Representative : OK. How about your return? Morning or afternoon? Passenger : (12)... NTERNET ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES

20 12 Turizm çin ngilizce-ii Customer Representative : All right. Your seats will be assigned during checkin. You reservation will be complete when I get your name and credit card information... A LOOK AT LANGUAGE Bu ünitemizde yolculuklarla ilgili planlar yapmay ö reniyoruz. Ünitemizin bu bölümünde size ileriye yönelik planlar yaparken ngilizcede kullan labilecek yap lardan örnekler vererek aç klamalar yap yoruz. Planning a trip and talking about one s plans require use of future forms. In this section, we focus on different ways of talking about the future. Present Tenses (I am doing / I do) for the future ngilizcede gelecekle ilgili olarak planlar m z veya düflündü ümüz eylemleri anlatmak için farkl yap lar kullanabiliriz. Present Continuous (fiimdiki Zaman) ve Present Tense (Genifl Zaman) yap lar gelecek eylemleri, yapm fl oldu umuz uyarlamalar anlatmak için kullan labilir. Örnekleri dikkatle inceleyelim. Present Continuous can be used for talking about the things we have already arranged to do. - A : What are your plans for the summer vacation? B : I m going to Turkey for a ten-day vacation. (We understand that the speaker has already made the arrangements for his/her trip to Turkey.) - A : How will you travel around when you are in Turkey? B : I m renting a car for local transportation. (We understand that the speaker has already booked a rental car.) - Thomas and Maria are visiting their grandparents in Thanksgiving Holiday. Simple Present can also be used with a future meaning when we talk about timetables, programs, etc. Present Tense (Genifl Zaman) - The plane takes off at 9 a.m. and lands at 3 p.m. - When do you pick up the rental car? SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES 4 Complete the SIRA sentences S ZDE by using present continuous or simple present for the future. 1. Next ALIfiTIRMALAR week I...(go) Istanbul for a business trip. 2. I...(meet) EXERCISES the representatives of the company we have been doing business for years. 3. It s a UYGULAYIN long flight from New York to Istanbul. My plane...(leave) New York at 4 p.m. and it...(arrive) in Istanbul at 2 a.m. in New York time. K TAP 4. The owner BOOKof the company I...(visit) has made a lot of plans for my visit. 5. First day NTERNET we...(have) our meetings in the morning. 6. Then we...(have) lunch at a nice restaurant overlooking at the Bosphorous. 7. In the ATTENTION evening we...(go) to a beautiful jazz concert. 8. The next day we...(fly) to Antalya, a nice city by the Mediterranean. 9. It is a short flight. The plane...(take off) at 10 a.m. and it AMAÇLARIMIZ...(land) OBJECTIVES at 11:30 a.m. 10. I...(come back) to New York after spending two days in Antalya.

Why Do People Travel?

Why Do People Travel? Why Do People Travel? Can you imagine what is life without traveling? Is it possible? Whatever your reason is, traveling is a part of people's life. We all travel. The reason behind that is up to you.

More information

ESL Podcast 322 Picking up a Rental Car

ESL Podcast 322 Picking up a Rental Car GLOSSARY reservation an arrangement to have or do something at a future date and time; an arrangement so that something is held for one s own use at a future date or time * Have you made a reservation

More information

Directions. 4. Match: Students listen to different items regarding a city and drag the sound icons under the matching pictures.

Directions. 4. Match: Students listen to different items regarding a city and drag the sound icons under the matching pictures. Directions Level: 1º/ 2º E.S.O. Grammar: Revision of present simple. There is /there are. Prepositions with means of transport. Functions: Describing places. Asking for and giving directions. Asking for

More information

TUR ZM Ç N NG L ZCE-I

TUR ZM Ç N NG L ZCE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2737 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1698 TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Yazar Dr. Can STAUB Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES çindekiler iii çindekiler Önsöz...

More information

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t 9 Hi-tech Language focus First conditional 1a Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Use the Present Simple or will + infinitive. eat 1 If you (eat) cheese late at night,

More information

English as a Second Language Podcast www.eslpod.com. ESL Podcast 307 Cable and Satellite TV

English as a Second Language Podcast www.eslpod.com. ESL Podcast 307 Cable and Satellite TV GLOSSARY cable TV cable television; television services that are delivered through long wires that are underground or high in the air * With cable TV you can see hundreds of channels from all around the

More information

WELLESLEY COLLEGE TRAVEL POLICIES AND PROCEDURES

WELLESLEY COLLEGE TRAVEL POLICIES AND PROCEDURES WELLESLEY COLLEGE TRAVEL POLICIES AND PROCEDURES The purpose of this document is to establish and communicate equitable standards and effective procedures for reducing travel costs while complying with

More information

Car Rental S.O.P. Updated: September 18, 2013 Intelligentsia International, Inc.

Car Rental S.O.P. Updated: September 18, 2013 Intelligentsia International, Inc. Car Rental S.O.P. Updated: September 18, 2013 Intelligentsia International, Inc. I. WHAT YOU HAVE TO KNOW... 2 II. GENERAL CONSIDERATIONS... 2 A. WARNING... 2 B. Driver s License... 2 C. Payment Methods...

More information

Washburn University. Fall Semester 2014 Topeka/Kansas/USA. Andrea Egger

Washburn University. Fall Semester 2014 Topeka/Kansas/USA. Andrea Egger Washburn University Fall Semester 2014 Topeka/Kansas/USA Andrea Egger I started my exchange semester on August 8 th 2014, after I got my Visa and after months of preparation. I took my flight from Salzburg

More information

PRODUCTS AND SERVICES TO MAKE YOUR TRIP MEMORABLE. European Driving Guide

PRODUCTS AND SERVICES TO MAKE YOUR TRIP MEMORABLE. European Driving Guide PRODUCTS AND SERVICES TO MAKE YOUR TRIP MEMORABLE European Driving Guide HOW WE Make your trip memorable With more than 3,000 European locations, Avis tries harder to give business and leisure travelers

More information

The president and all other university officials are responsible for ensuring compliance with this travel policy in their respective areas.

The president and all other university officials are responsible for ensuring compliance with this travel policy in their respective areas. Salem State University Business Travel Policy Introduction The university does not employ a travel agency for the purpose of arranging business travel for its employees when they are traveling as individuals.

More information

VISA REWARDS PROGRAM TERMS AND CONDITIONS

VISA REWARDS PROGRAM TERMS AND CONDITIONS 1. The Visa Rewards Program (the Program ) is available for the holder of a Visa card (the Cardholder ) issued by a Visa Member financial institution in the Latin America and Caribbean Region, as defined

More information

Practice file answer key

Practice file answer key Practice file answer key Unit 1 2 f 3 e 4 b 5 c 6 a 2 head 3 operate 4 subsidiaries 5 employees 6 sell 7 goods 8 make 9 competitors 2 companies 3 subsidiaries 4 goods 5 based 6 specialize 7 provide 8 operates

More information

Guide to GUIDE TO TRAVEL HACKING WITH ALASKA MILES - INTENTIONAL TRAVELERS

Guide to GUIDE TO TRAVEL HACKING WITH ALASKA MILES - INTENTIONAL TRAVELERS Guide to 1 Who is this Guide for? I created this guide for the average person who simply wants to do more traveling without breaking the bank. It will be especially helpful for people who have an international

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

RUSSIA FISHING GROUP VISA, AIR TICKETS, INSURANCE INSTRUCTIONS (2008)

RUSSIA FISHING GROUP VISA, AIR TICKETS, INSURANCE INSTRUCTIONS (2008) RUSSIA FISHING GROUP VISA, AIR TICKETS, INSURANCE INSTRUCTIONS (2008) Please fill out this entire form (one per person) and send with all documents to: RUSSIAN VISA Red Star Travel 123 Queen Anne Ave.

More information

Holiday planning guide

Holiday planning guide How do you go about planning the perfect break? Our guide to planning a holiday could help. We take you through how to find the best deal and the cheapest flights, how to prevent excess baggage charges

More information

English as a Second Language Podcast www.eslpod.com. ESL Podcast 216 Outsourcing Operations

English as a Second Language Podcast www.eslpod.com. ESL Podcast 216 Outsourcing Operations GLOSSARY overhead the money a company spends to run its business * Moving to a bigger office building will mean an increase in the company s overhead for upcoming years. to outsource to have company business

More information

Dealing with problems and complaints

Dealing with problems and complaints 47 6 Dealing with problems and complaints STARTER Look at this list of things that customers complain about. Which three things annoy you the most as a customer? Compare your answers with a partner. a

More information

Glossary of Hospitality/Tourism Terms

Glossary of Hospitality/Tourism Terms Glossary of Hospitality/Tourism Terms ABA - American Bus Association; comprised of bus companies, operators and owners Attendance Building - Marketing and promotional programs designed to increase attendance

More information

American Speech-Language-Hearing Association Travel Policies

American Speech-Language-Hearing Association Travel Policies American Speech-Language-Hearing Association Travel Policies INTRODUCTION: ASHA s travel policies have been developed to assist volunteer leaders, public members, and other individuals who travel on Association

More information

ATB Financial Travel & Entertainment Policy

ATB Financial Travel & Entertainment Policy ATB Financial Travel & Entertainment Policy Table of Contents 1. Purpose... 1 2. Scope... 1 3. General... 2 4. Definitions... 2 5. Travellers Responsibilities... 3 6. Booking Travel... 3 7. Accountability

More information

Hotelier Tanji Owner www.hospitality-school.com

Hotelier Tanji Owner www.hospitality-school.com Professional Spoken English for Hotel & Restaurant Workers Most Practical Spoken English Guide for Non Native English Speaking Hotel, Restaurant & Casino Workers and Hospitality Students Hotelier Tanji

More information

BMS 2 Entry Exam 2004. Gatwick Express. (Time: 45 minutes) Part 1 Reading Comprehension (25 minutes)

BMS 2 Entry Exam 2004. Gatwick Express. (Time: 45 minutes) Part 1 Reading Comprehension (25 minutes) GIBB BMS BMS 2 Entry Exam 2004 Englisch (Time: 45 minutes) Name:.. First Name:.. Points:...Mark:... Part 1 Reading Comprehension (25 minutes) Please read the following text carefully, then do A + B Gatwick

More information

International Travel

International Travel Names: Period: International Travel 1. Will you need a passport? If so how do you get one. 2. Will you need a visa? If so how do you get one. What information do you need to provide? 3. What vaccinations

More information

E D M O N T O N ADMINISTRATIVE PROCEDURE

E D M O N T O N ADMINISTRATIVE PROCEDURE DEPARTMENT DELEGATED AUTHORITY CONTACT FINANCIAL SERVICES CHIEF FINANCIAL OFFICER, FINANCIAL SERVICES DEPARTMENT TRAVEL COORDINATORS DEFINITIONS Account Coding A defined list of SAP cost elements used

More information

Welcome to the American Express Corporate Card Program Cardmember Benefits and Services

Welcome to the American Express Corporate Card Program Cardmember Benefits and Services CORPORATE SERVICES EXPENSE MANAGEMENT SOLUTIONS Welcome to the American Express Corporate Card Program Cardmember Benefits and Services Contents Welcome to the advantages of the American Express Corporate

More information

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress Work Choices UNIT 3 Getting Ready Discuss these questions with a partner. flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress 1 Look

More information

A card built to put your money to work. Welcome to your Citi Dividend World MasterCard.

A card built to put your money to work. Welcome to your Citi Dividend World MasterCard. WELCOME Citi Dividend World MasterCard Cash Back. Security. Convenience. SMART A card built to put your money to work. Welcome to your Citi Dividend World MasterCard. Here s how it works: Earn at least

More information

Truman State University Travel Reimbursement Policy. For Travel on or after October 1, 2013

Truman State University Travel Reimbursement Policy. For Travel on or after October 1, 2013 Truman State University Travel Reimbursement Policy For Travel on or after October 1, 2013 Table of Contents Overview... 4 Responsibility... 4 Purpose of Policy... 4 Prior Approval Required... 4 Taxability...

More information

1-800-927-4357. www.insurance.ca.gov. Automobile. Insurance. California Department of Insurance

1-800-927-4357. www.insurance.ca.gov. Automobile. Insurance. California Department of Insurance 1-800-927-4357 www.insurance.ca.gov Automobile Insurance California Department of Insurance Table of Contents Page 2 Introduction to Auto Insurance 4 Auto Insurance Costs 6 Liability Coverage and California

More information

FAQ and REGISTRATION INFORMATION for STUDENTS: MFA SUMMER RESIDENCY 2016

FAQ and REGISTRATION INFORMATION for STUDENTS: MFA SUMMER RESIDENCY 2016 FAQ and REGISTRATION INFORMATION for STUDENTS: MFA SUMMER RESIDENCY 2016 What s included in the travel package? WorldStrides has created a ground travel package for our residency, including business hotel

More information

Name: Address: City, State, Zip: Fax Number: Home Phone: Email Address: Flight Arrival and Departure Information

Name: Address: City, State, Zip: Fax Number: Home Phone: Email Address: Flight Arrival and Departure Information FLORIDA VAN RENTALS DBA DISCOUNT MOBILITY USA, INC. 6307 Hansel Avenue * Orlando, Florida 32809 (800) 308-2503 * (407) 438-8010 * Fax (407) 447-5312 Rental Information Form Name: Address: City, State,

More information

UK hiking tourism. CH - Visitnorway.com

UK hiking tourism. CH - Visitnorway.com UK hiking tourism CH - Visitnorway.com Contents 1. Executive Summary 3 2. Introduction 4 3. Research on the Internet: Phase 1 5 3.01: Tour operators: 5 3.02: Websites/forums: 5 3.03: Hiking/Outdoor magazines

More information

Beginner/Low-Intermediate. Credit Materials. Bad Credit No Loan! Overhead 2-A. Picture Story Bad Credit No Loan!

Beginner/Low-Intermediate. Credit Materials. Bad Credit No Loan! Overhead 2-A. Picture Story Bad Credit No Loan! Beginner & Low-Intermediate Credit Materials Picture Story Bad Credit No Loan! Overhead 2-A Picture Story Bad Credit No Loan! www.valrc.org/courses/moneytalks Beginner/Low-Intermediate Unit II: Planning

More information

Sample Corporate Travel Policy

Sample Corporate Travel Policy Sample Corporate Travel Policy Purpose This document defines the specific policy to be followed when traveling on Company business, as well as employee accountability for Company funds. Scope This corporate

More information

MACMILLAN READERS INTERMEDIATE LEVEL RICHARD CHISHOLM. Meet Me in Istanbul. ~ l\lacl\iillan

MACMILLAN READERS INTERMEDIATE LEVEL RICHARD CHISHOLM. Meet Me in Istanbul. ~ l\lacl\iillan MACMILLAN READERS INTERMEDIATE LEVEL RICHARD CHISHOLM Meet Me in Istanbul ~ l\lacl\iillan Contents 1 Journey to Istanbul 5 2 The American Bar 8 3 A Shock 12 4 'I Saw Her' 16 5 A Disappointing Day 19 6

More information

Year of Mercy Holy Land Pilgrimage Catholic Biblical School - May 25 th June 4 th, 2016

Year of Mercy Holy Land Pilgrimage Catholic Biblical School - May 25 th June 4 th, 2016 Year of Mercy Holy Land Pilgrimage Catholic Biblical School - May 25 th June 4 th, 2016 Tour Pricing*: $4,360* per person from Denver, CO (based on double occupancy) $850 Single Occupancy Supplement Plus*:

More information

Lesson 1 Telephone English Phrases

Lesson 1 Telephone English Phrases Lesson 1 Telephone English Phrases First let's learn some essential telephone vocabulary, and then you ll hear examples of formal and informal telephone conversations. There are different types of phones:

More information

EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper. Result:

EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper. Result: EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper Name: Result: Task 1 Which notice says what? For questions 1 5, match the correct letter A H. 1. You do not have to pay extra

More information

CSM Guideline for Completion of TA s and TE s

CSM Guideline for Completion of TA s and TE s CSM Guideline for Completion of TA s and TE s Table of Contents Page Introduction... 2 Travel Authorization Form (TA).. 2 Airline Tickets. 4 Rental Cars.. 5 US Bank VISA Card (CSM Travel Card). 7 Activity

More information

Destination Management Company

Destination Management Company Destination Management Company Message from Chairman of the Board BORIS ŽGOMBA Since it was founded in 1996, travel agency Uniline has reached the status of one of the leading destination management companies

More information

RBC Royal Bank Visa Business Platinum Avion. A world of travel rewards. And more.

RBC Royal Bank Visa Business Platinum Avion. A world of travel rewards. And more. RBC Royal Bank Visa Business Platinum Avion A world of travel rewards. And more. A world of travel rewards. And more. 3 Expense management has never been easier or more rewarding Welcome to RBC Royal Bank

More information

MOVING AND RELOCATON PROCEDURES

MOVING AND RELOCATON PROCEDURES MOVING AND RELOCATON PROCEDURES January 2016 This document covers moving and relocation policies and procedures, including tax reporting and withholding requirements applicable to employees of California

More information

Travel agents guide to SMS messaging. How to use SMS messaging for marketing, booking, and customer support

Travel agents guide to SMS messaging. How to use SMS messaging for marketing, booking, and customer support Travel agents guide to SMS messaging How to use SMS messaging for marketing, booking, and customer support Why should you use SMS messaging? When was the last time you didn t have your mobile? Chances

More information

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1 Time Listening Lesson : Time in your life. Listen to the information about Linda and Huseyin. Are the sentences true or false? True False Linda likes the early morning. She usually checks her emails when

More information

GRAMMAR LESSON: PAST SIMPLE

GRAMMAR LESSON: PAST SIMPLE Question: Do you like to travel by plane? Why? / Why not? Complete the paragraph on the right with the PAST TENSE forms of verbs on the left. Dear Sylvia, Last month was my first time to fly by myself.

More information

RoamRight Press Kit. Peace of Mind. Company Overview

RoamRight Press Kit. Peace of Mind. Company Overview RoamRight Press Kit Peace of Mind Travel insurance is designed to protect you from unexpected circumstances that can occur during travel. You can purchase travel insurance for yourself and your travel

More information

!DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Medicina Dentária

!DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Medicina Dentária !DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Medicina Dentária UBA IV ENGLISH Worksheet: Writing Emails in English Exercise 1: Match the informal phrases (1-15) to the more formal/neutral equivalents (a-o). 1. What

More information

GetThere User Training. Student Guide

GetThere User Training. Student Guide GetThere User Training Student Guide Document Edition 4.9 (January 2016) 2009-2016 GetThere L.P. All rights reserved. This documentation is the confidential and proprietary intellectual property of the

More information

IEEE CIRCUITS AND SYSTEMS SOCIETY TRAVEL AUTHORIZATION AND REIMBURSEMENT POLICIES

IEEE CIRCUITS AND SYSTEMS SOCIETY TRAVEL AUTHORIZATION AND REIMBURSEMENT POLICIES IEEE CIRCUITS AND SYSTEMS SOCIETY TRAVEL AUTHORIZATION AND REIMBURSEMENT POLICIES These guidelines are intended to establish the travel policies and to assist IEEE CASS volunteers with the proper procedures

More information

iii 001 accept across from the day after tomorrow each every except fare, fee, price 15

iii 001 accept across from the day after tomorrow each every except fare, fee, price 15 xi iii 150 vii 1 1 001 accept 1 002 across from 3 003 any some 4 004 exchange change 5 005 the day after tomorrow 6 006 Does? Is? 8 007 each 9 008 every 11 009 except 14 010 fare, fee, price 15 011 high

More information

Within online customer support, you will find customer support contact information, a link to e-mail our corporate travel agents and online help.

Within online customer support, you will find customer support contact information, a link to e-mail our corporate travel agents and online help. Tufts Traveler & Arranger Manual Spring 2006 GETTING HELP Corporate Travel Agents You may contact your custom agent or a corporate travel agent for help with the site, booking assistance or general support

More information

Non Employee Travel Policy Version 5.0 08/21/2015

Non Employee Travel Policy Version 5.0 08/21/2015 Non Employee Travel Policy Version 5.0 08/21/2015 Introduction This policy applies to all Non Employees Travelers (Travelers) who travel on behalf of Zimmer Biomet (Company) and expect to be reimbursed

More information

WorldPoints Rewards Program Rules

WorldPoints Rewards Program Rules WorldPoints Rewards Program Rules It s easy to earn Points simply use your credit card for everyday purchases, like buying groceries, filling the gas tank or paying your utility bill. Your rewards at a

More information

TRAVEL-TIMESHARES-VACATIONS

TRAVEL-TIMESHARES-VACATIONS TRAVEL-TIMESHARES-VACATIONS Need a vacation? Before you start relaxing to the sound of the waves or skiing the slopes, do some smart travel shopping first not only to end up with a great trip and a good

More information

Nomadic Mattʼs Travel Planning Check List

Nomadic Mattʼs Travel Planning Check List Nomadic Mattʼs Travel Planning Check List Step 1 Decide where you want to go A lot of people talk about travel without naming where they want to visit they talk vaguely about places. Picking a place is

More information

Buying a Car. A Car Means Convenience. Which Car is Right for You?

Buying a Car. A Car Means Convenience. Which Car is Right for You? Buying a Car A Car Means Convenience It s Wednesday morning and you are sleeping soundly, dreaming about that Hawaiian vacation you d like to take. Suddenly you hear, instead of ocean waves, a loud buzz.

More information

All About Auto Insurance

All About Auto Insurance All About Auto Insurance The legal responsibility involved when you are in a car accident is extraordinary. Basically, if you hurt someone else while driving, there s no limit to the amount he or she can

More information

In Person Mobile Website Selling Script In Person Cold Call or Appointment

In Person Mobile Website Selling Script In Person Cold Call or Appointment In Person Mobile Website Selling Script In Person Cold Call or Appointment 1. PERSONAL INTRODUCTION Upon Entering Business Crack a BIG SMILE on your face Good Morning (or Good Afternoon) I am looking for

More information

STATE OWNED OR LEASED FLEET VEHICLE USE PROCEDURE

STATE OWNED OR LEASED FLEET VEHICLE USE PROCEDURE I. General Rules A. State owned or leased vehicles will be used for official state business only. B. Authorized drivers of vehicles are state employees, students, workstudy students and student employees

More information

UMBC TRAVEL POLICY AND PROCEDURES

UMBC TRAVEL POLICY AND PROCEDURES UMBC TRAVEL POLICY AND PROCEDURES UMBC #VIII-11.00.01 Directory Pre-Approvals Expense Reimbursements Ticketing Hotel Reservations Meals Travel by Car Travel by Private Airplane Travel Advances Recruiting,

More information

TS Channels and Alliances. Travel & Expense Reimbursement Policy. for. U.S. Based Partners

TS Channels and Alliances. Travel & Expense Reimbursement Policy. for. U.S. Based Partners TS C&A Policy Number 4, Rev 12, April 2006 TS Channels and Alliances Travel & Expense Reimbursement Policy for U.S. Based Partners 1 EMC Corporation has developed this document to clearly define it s travel

More information

SUBJECT: TRAVEL. This policy establishes guidelines for business travel arrangements and travel expense reimbursements.

SUBJECT: TRAVEL. This policy establishes guidelines for business travel arrangements and travel expense reimbursements. SUBJECT: TRAVEL 1.0 SCOPE This policy establishes guidelines for business travel arrangements and travel expense reimbursements. 2.0 IMPLEMENTATION This policy shall be adhered to by the staff of all Authority

More information

FAQ s for Travelers and Travel Arrangers

FAQ s for Travelers and Travel Arrangers For Berkeley Law faculty and event planners, the Travel Planner is a primary resource for trip planning and reporting assistance (travel@law.berkeley.edu). Berkeley Law clinics, centers, and departments

More information

BARCELONA. Planning Basketball Trainings Tour (3 days / 2 nights)

BARCELONA. Planning Basketball Trainings Tour (3 days / 2 nights) Planning Basketball Trainings (3 days / 2 nights) BARCELONA Planning Planning Basketball estancia de Training basketball 3 days 14 14 7 DAY 1 ARRIVAL IN BARCELONA TRANSFER AIRPORT - HOTEL GROUP TRAINING

More information

2º Bachillerato: Práctica oral. 1st task: At the hotel

2º Bachillerato: Práctica oral. 1st task: At the hotel I d like to book two rooms for my family. Can I book through the Internet? When would you like the reservation for? For two weeks in July. What rooms would you like? I d like a double/single room. I d

More information

Car rental in Europe. Le guide du consommateur européen. European Consumer Centre France. ECC-Net

Car rental in Europe. Le guide du consommateur européen. European Consumer Centre France. ECC-Net Car rental in Europe European Consumer Centre France ECC-Net Le guide du consommateur européen Summary Moving freely around during your holidays thanks to a rental car! It s a good idea, but some advice

More information

Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World

Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Walt Disney World Disney s Magical Express is a complimentary service that includes round-trip motor coach transportation and baggage handling between Orlando International Airport and Walt Disney World Resort for guests

More information

Conditional Sentences Third Condition (Past Time - Unreal/ Contrary to Fact)

Conditional Sentences Third Condition (Past Time - Unreal/ Contrary to Fact) Conditional Sentences Third Condition (Past Time - Unreal/ Contrary to Fact) Complete the following sentences using the correct form of the verbs provided. Ex. Annie failed her history test, but if she

More information

think customer service in the U.S. is the worst it s ever been. And, because in

think customer service in the U.S. is the worst it s ever been. And, because in ! ! Recently, there have been a lot of! complaints about customer service. People think customer service in the U.S. is the worst it s ever been. And, because in today s economy more people " perform services

More information

Guide to PanAm Agent and Online Booking Tool Services!

Guide to PanAm Agent and Online Booking Tool Services! Guide to PanAm Agent and Online Booking Tool Services Sections: 1. Getting Started with PanAm 2. Booking with An Agent 3. TripCase 4. Online Booking Tool - Logging In & Completing Your Profile 5. Book

More information

Policy Sections... 1 5201.1 IRS Regulations... 2 5201.2 Travel & Business Expense Policy... 2

Policy Sections... 1 5201.1 IRS Regulations... 2 5201.2 Travel & Business Expense Policy... 2 Policy Title: Travel & Business Expense Reimbursement Policy No.: Effective Date: July 2010 Last Revision: 12/9/15 5201 Rev.: N/A Responsible Office: Responsible Office: Business Office Vice President

More information

going to take to town. On the way to the village, Mr. Norton joined Mr. Bates. I thought I would walk with you to town. I have some business I need

going to take to town. On the way to the village, Mr. Norton joined Mr. Bates. I thought I would walk with you to town. I have some business I need A BAD BET Mr. and Mrs. Bates had been married for forty years. In those forty years they had never had a fight, much less an argument. They were a happy couple because they always agreed on everything.

More information

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

Human Genome Sciences, Inc. HGS TRAVEL and EXPENSE POLICIES

Human Genome Sciences, Inc. HGS TRAVEL and EXPENSE POLICIES Human Genome Sciences, Inc. HGS TRAVEL and EXPENSE POLICIES Effective Date: January 2012 1.0 Purpose: To provide guidelines and establish procedures for individuals incurring expenses while traveling or

More information

2. YL6 MOCK EXAMINATION

2. YL6 MOCK EXAMINATION 2. YL6 MOCK EXAMINATION YL6 MOCK EXAMINATION Young Learner Diploma TIME ALLOWED 60 MINUTES DATE: NAME:.. PLACE AND DATE OF BIRTH:... BRITISH INSTITUTES YL6 Mock Examination: Written Paper 2006 Section

More information

ADMINISTRATIVE PROCEDURE San Mateo County Community College District

ADMINISTRATIVE PROCEDURE San Mateo County Community College District CHAPTER 8: Business Operations ADMINISTRATIVE PROCEDURE NO. 8.55.1 (AP 7400) ADMINISTRATIVE PROCEDURE San Mateo County Community College District Subject: AP 8.55.1 Domestic Conference and Travel Expenses

More information

BISHOP S UNIVERSITY EXPENSE REIMBURSEMENT POLICY. Effective Date: January 1, 2011 Prepared by: Business Office

BISHOP S UNIVERSITY EXPENSE REIMBURSEMENT POLICY. Effective Date: January 1, 2011 Prepared by: Business Office BISHOP S UNIVERSITY EXPENSE REIMBURSEMENT POLICY Effective Date: January 1, 2011 Prepared by: Business Office Policy Number: VPFA-02-2011 Approved by: Bishop s Executive Group November 2010 Revised: January

More information

Getting Started with WorldMark and TravelShare

Getting Started with WorldMark and TravelShare Getting Started with WorldMark and TravelShare Your world. The way you want it. Quick Start Guide B Welcome Congratulations and welcome to WorldMark by Wyndham! We are honored that you have chosen to vacation

More information

Renting a car in Europe

Renting a car in Europe Renting a car in Europe RENT A CAR 03 CONTENTS A rental car is an excellent option when you want to fully enjoy your freedom during a trip abroad. But only if you take the necessary precautions. Booking,

More information

DAN'S VAN: AN ACCIDENT STORY PART TWO

DAN'S VAN: AN ACCIDENT STORY PART TWO 'S VAN: AN ACCIDENT STORY PART TWO CHARACTERS: Dan Davis, a 28-yr-old independent construction contractor Tanya, Dan's wife, an assistant manager at Kmart Female recorded voice at Nationwide Richard, a

More information

UniT 5 HERE, THERE AnD EVERYWHERE

UniT 5 HERE, THERE AnD EVERYWHERE UniT 5 HERE, THERE AnD EVERYWHERE IN THIS UNIT YOU learn language for talking about places read descriptions of where people live give and ask for directions to places in your town listen to a news report

More information

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness Telephone Telephone: connecting

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness Telephone Telephone: connecting http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness /upravila Viera Rybárová/ Telephone Telephone: connecting Imagine you are calling a company and want to speak to someone who works

More information

2.7.1 Recommend business travel and accommodation arrangements and prepare relevant documentation

2.7.1 Recommend business travel and accommodation arrangements and prepare relevant documentation 2.7 Business Travel, Diary Systems, Meeting Organisation and Event Management 2.7.1 Recommend business travel and accommodation arrangements and prepare relevant documentation Be able to recommend business

More information

UCLA Anderson Winter 2013 Exchange Summary

UCLA Anderson Winter 2013 Exchange Summary UCLA Anderson Winter 2013 Exchange Summary Going on the exchange program to UCLA Anderson for the winter term was one of the greatest experiences that I had. I enjoyed the classes and activities, the international

More information

Winter Session Culinary Program in FLORENCE, Italy

Winter Session Culinary Program in FLORENCE, Italy Winter Session Culinary Program in FLORENCE, Italy with the Coast Community College District Program dates: January 16-28, 2006 A C C E N T I N T E R N A T I O N A L C O N S O R T I U M F O R A C A D E

More information

Universal's SuperStar Shuttle

Universal's SuperStar Shuttle Overall Program Questions Universal's SuperStar Shuttle Frequently Asked Questions What is the Universal s SuperStar Shuttle? How much does the Universal s SuperStar Shuttle Cost? Are there group rates

More information

UNTOLD MAP SECRETS. Are you a MyAdvertisingPays member? Great!

UNTOLD MAP SECRETS. Are you a MyAdvertisingPays member? Great! UNTOLD MAP SECRETS The Guide for online marketing newbies Are you a MyAdvertisingPays member? Great! Do you know that you can earn money by using the advertising system of MyAdvertisingPays but you have

More information

ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS GOODS AND SERVICES TAX GUIDE ON TRAVEL INDUSTRY

ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS GOODS AND SERVICES TAX GUIDE ON TRAVEL INDUSTRY ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS GOODS AND SERVICES TAX GUIDE ON TRAVEL INDUSTRY CONTENTS INTRODUCTION... 1 Overview of Goods and Services Tax (GST)... 1 OVERVIEW OF THE TRAVEL INDUSTRY... 1 Supply of Goods and

More information

Questions about your U.S. Bank FlexPerks Visa Account Call Cardmember Services

Questions about your U.S. Bank FlexPerks Visa Account Call Cardmember Services Questions about your U.S. Bank FlexPerks Visa Account Call Cardmember Services Get 24-hour cardmember service for any account inquiries or to report a lost or stolen card. U.S. Bank FlexPerks Travel Rewards

More information

RONALD McDONALD HOUSE CHARITIES ( RMHC ) Travel and Entertainment Reimbursement Policy (the Policy )

RONALD McDONALD HOUSE CHARITIES ( RMHC ) Travel and Entertainment Reimbursement Policy (the Policy ) RONALD McDONALD HOUSE CHARITIES ( RMHC ) Travel and Entertainment Reimbursement Policy (the Policy ) PURPOSE As a non-profit organization dedicated to improving the lives of children, stewardship of our

More information

Cruising from Charleston

Cruising from Charleston Cruising from Charleston Frequently Asked Questions Parking at the Port - page 2 Driving Directions - page 2 Embarkation & Entry - page 3 Luggage Information - pages 3-4 Debarkation & Customs - page 4

More information

TALLER No 1 INGLES 4

TALLER No 1 INGLES 4 TALLER No 1 INGLES 4 CHAPTER 10 TOO MUCH TOO MANY too many people, classes, books too much money, work, wine A. Fill in the blanks with too much or too many. 1. Don t drink too much vodka! 2. There were

More information

Corporate Account Package and Corporate Credit Card Authorization

Corporate Account Package and Corporate Credit Card Authorization SFRR San Francisco Reliable Rides Tel. 415-816-1570 P.O.Box 4476 Fax. 650-552-9296 Burlingame CA 94011 Corporate Account Package and Corporate Credit Card Authorization Why use San Francisco Reliable Rides

More information

Giving Updates LESSON C1. Vocabulary. Comprehension Check BUSINESS ENGLISH 5 I. WARM-UP

Giving Updates LESSON C1. Vocabulary. Comprehension Check BUSINESS ENGLISH 5 I. WARM-UP LESSON C1 Giving Updates BUSINESS ENGLISH 5 I. WARM-UP Vocabulary Guess the meanings of the underlined words. a. a person or company that does work for other people b. a part that is separated or divided

More information

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta)

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta) Baby_Kang_07.qxp 16-04-2007 12:17 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 20 marzo 2007 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

This is a typical Easy English Conversations at the Reception Counter. Receptionist : Do you require a single or double room or a suite?

This is a typical Easy English Conversations at the Reception Counter. Receptionist : Do you require a single or double room or a suite? This is a typical Easy English Conversations at the Reception Counter. Receptionist : Good morning Sir. May I help you? Guest : Good morning. I need a room. Receptionist : Do you require a single or double

More information

Before the first listening you will have one minute to look through the questions of PARTS

Before the first listening you will have one minute to look through the questions of PARTS Listening Comprehension Listening Comprehension Test You will hear three different recordings. Before the first listening you will have one minute to look through the questions of PARTS ONE and TWO. You

More information

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions About us... 2 Why is ZCW donating charging stations?... 2 How are you funded?... 2 What marketing will you do to help promote my business?... 2 What is OCM?... 2 What is ZeroNet?...

More information