TUR ZM Ç N NG L ZCE-II

Size: px
Start display at page:

Download "TUR ZM Ç N NG L ZCE-II"

Transcription

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2995 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1948 TUR ZM Ç N NG L ZCE-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür YILDIRIM (Ünite 1, 3, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Ali MERÇ (Ünite 2, 5, 6, 8) Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Turizm çin ngilizce-ii ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Planning A Trip... 2 LET US READ... 3 Planning a Trip in 10 Steps... 3 Step 1: Establish a Budget... 3 Step 2: Pick a Destination... 3 Step 3: Create a Rough Itinerary... 4 Step 4: Set a Date and Book Transportation... 4 Step 5: Book Accommodation... 4 Step 6: Book Local Transportation... 4 Step 7: Search for Attractions... 4 Step 8: Consider Travel Insurance... 4 Step 9: Plan for Key Logistics... 5 Step 10: Pack... 5 HOW WOULD THEY SAY IT?... 5 HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE Present Tenses (I am doing / I do) for the future Will and (be) Going to USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar Tours And Tour Guides LET US READ Reading Tours and Package Holidays Reading Tour Guides HOW WOULD THEY SAY IT? SITUATION A City Tour SITUATION A Tour to Mountains HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE Arrive in - Arrive at TRADITIONAL BLACK SEA TOUR Prepositions of Spatial Relationship A LOOK AT LANGUAGE OF TOUR GUIDES USUFUL INFORMATION - FAYDALI B LG LER ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Mass Tourism LET US READ Mass Tourism and Its Effects Part 1 - What is Mass Tourism? Mass Tourism and Its Effects Part 2 - Negative Effects of Mass Tourism HOW WOULD THEY SAY IT? HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE OF ADVERTISING IN TOURISM INDUSTRY Discover the Wonders of Africa Enjoy This Unique Safari Nature lovers and adventurers dream CALL OUR AGENCY TODAY AND MAKE YOUR RESERVATION A LOOK AT LANGUAGE Order of Adjectives USEFUL INFORMATION Top 10 Things Every Travel Agent Should Do Right Now Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar NICHE TOURISM I: Ecotourism and Health Tourism LET US READ Turkey Aims To Be Health Tourism Hub HOW WOULD THEY SAY IT? HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar Niche Tourism: Urban Tourism and Faith Tourism LET US READ Reading Urban Tourism LET US READ

5 çindekiler v Faith/Religious Tourism Faith Tourism in Turkey SITUATION An Urban Visit: Destination Europe SITUATION HOW WOULD YOU SAY IT? TOKYO (JAPAN) OSAKA (JAPAN) SHANGHAI (CHINA) SINGAPORE HATAY MAN SA KIRfiEH R MARD N A LOOK AT LANGUAGE Articles (a/an/the) USEFUL INFORMATION- FAYDALI B LG LER ELEMENTS OF URBAN TOURISM Primary Elements SOME FACTS ABOUT TURKEY AS A DESTINATION FOR FAITH TOURISM Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar World Heritage Sites in Turkey LET US READ Reading UNESCO World Heritage Sites Reading Turkey in the World Heritage List HOW WOULD THEY SAY IT? SITUATION A Visit to Selimiye Mosque and Its Social Complex SITUATION An Interview on the City of Safranbolu A LOOK AT LANGUAGE OF INTERVIEWS The Language of Interviewers A LOOK AT LANGUAGE THE RELATIVE CLAUSES How to Form a Relative Clause? USEFUL INFORMATION Great Mosque and Hospital of Divri i Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia Historic Areas of Istanbul ÜN TE

6 vi çindekiler Hattusha: The Hittite Capital Mount Nemrut Xanthos-Letoon Archaeological Site of Troy The Neolithic Site of Çatalhöyük Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE A General Outlook to Turkish Culture LET US READ Reading Turkish Music Reading Miniature Art Marbling (Ebru) Reading Turkish Cuisine Reading Life Style Turkish Baths A LOOK AT LANGUAGE Past Simple Past Continuous Past Perfect USEFUL INFORMATION- FAYDALI B LG LER Calligraphy (Hat) Turkish Coffee Turkish Delight Musical Instruments of Turkey Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar Correspondence In Tourism LET US READ Requesting Reservation HOW DO THEY WRITE? CONFIRMATION LETTER Reply Reply Reply A LETTER OF APOLOGY

7 çindekiler vii A LOOK AT LANGUAGE A LOOK AT LANGUAGE OF HOTEL LETTERS HOW WOULD YOU WRITE IT? Useful Information - Faydal Bilgiler Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar

8 viii Önsöz Önsöz Sevgili Ö renciler, nsanlar neden seyahat ederler diye kendimize bir soral m. Neden kendi evlerinin rahat ortam ndan ayr l p bir baflka ülkeye veya kendi ülkelerinde bile olsa bir baflka kente gidip gezmek isterler? Ço u kez bu isteklerinin alt nda merak duygusu yatar. nsano lu bilmediklerini ö renmek, görmediklerini görmek ve farkl deneyler yaflamak ister. Bu merak ve istek de günümüzde milyonlarca insan n farkl yönlere ve yerlere seyahat etmesi anlam na geliyor. Bu seyahatler para kazanmak amac gütmeden keyif amaçl yap ld klar zaman da ad na turizm deniyor. nsano lunun yolculuk yapma iste i 20. veya 21.yüzy la ait bir olgu de il. Tarih boyunca insanl k gezmifl, gezmeyi sevmifl. Tarihçiler, ilk turistlerin veya gezme merakl lar n n Romal lar oldu unu söylüyor. Merak ettikleri yerlere rahat ulaflabilmek için yol haritalar haz rlay p, konaklama yerlerini iflaretlemifller. Günümüzde, ça dafl seyyah daha h zl veya daha rahat seyahat etme flans na sahip. Ancak, yine de davran fllar n n veya isteklerinin Romal seyyahlardan farkl oldu unu söyleyemeyiz. Gidece i yere rahat ulaflmak, ulafl mda kolayl k, konaklamada rahatl k, gitti i yerde hoflça vakit geçirmek, iyi karfl lanmak, iyi a rlanmak, evine döndü ü zaman da gitti ime de di diyebilmek. flte bu aflamada onlar n yolculuklar n kolaylaflt racak ve daha zevkli hale getirecek olan turizm çal flanlar devreye giriyor. E er bir bireyde gezme iste i oluflmuflsa, bu iste in olufltu u andan itibaren, evinde oturuyor bile olsa, bir süreç bafll yor. Planlama, ulafl m, konaklama, gezi program gibi aflamalar içeren bir süreç. Bu sürecin yolculuk yapan kifli için sorunsuz geçmesini sa lamak da turizm sektörünün farkl alanlar nda çal flan sizlere düflüyor. Gelen turistler, daha do rusu konuklar ile iyi iletiflim kurmak, onlara yard mc olmak, onlar evlerinde hissettirmek ve gerekti i zaman onlara bilgi aktarmak hep sizlerin sorumlulu unda. English for Tourism kitaplar n z haz rlarken tüm bu aflamalar ve iletiflim ihtiyaçlar n göz önünde bulundurmaya çal flt k. Bu iki kitapl k serinin ilkinde size ngilizce birebir iletiflim kurma becerileri kazand rmaya yönelik konulardan oluflan bir kitap haz rlad k. Bu serinin ikinci kitab n n alan n za yaklafl m birinciye göre biraz daha farkl oldu. English for Tourism II kitab nda Planning a Trip; Tours and Tour Guides; Types of Tourism; Mass Tourism; Niche Tourism: Health Tourism, Ecotourism, Faith Tourism gibi turizm alan na daha genel bir bak fl aç s sa layan konular bulacaks n z. Günümüzde turizm ve turist kavramlar nda farkl yaklafl mlar n olufltu unu ve daha özelleflmifl turizm türlerinin var oldu unu düflünecek olursak bu seçimimizin do rulu u anlafl lacakt r. Kitab n z ayr ca ülkemizle ilgili bilgilerle de donat ld. UNESCO nun Dünya Kültürel Miras listesine giren ülkemiz görsel zenginliklerinin yan s ra, zengin kültürel miras m z, müzi imiz, mutfa m z gibi konularda da sizlere bilgi aktarmaya çal flt k. Kitab n z n son ünitesi ise turizm alan nda s kça rastlayaca n z yaz flma örnekleri içeriyor.

9 Önsöz ix Kitab m zda sekiz ünite bulacaks n z. lk kitab n zda oldu u gibi, her ünitenin kendi içerisinde okuma, okudu unu anlama, dilbilgisi aç klamalar ve ünitenin kapsad konu ile ilgili olan ngilizce kal psal yap lar n bulundu u bölümler bulacaks n z. Bu bölümler sizin ngilizce dil bilginizi gelifltirmek ve katk da bulunmak için haz rland. Özellikle, kal p kullan mlar çal flman z ve günlük yaflam n zda da uygulaman z n dil gelifliminizi h zland raca na inan yoruz. Her ünitemizin sonunda Faydal Bilgiler bafll alt nda bir ek bölüm bulacaks n z. Bu bölümde, ünitenin konusuna göre farkl alanlarda size alan bilgisi sunmaya çal fl yoruz. Ülkemizi ve kültürümüzü anlatan bu bölümlerin konuklar n za bilgi aktar rken sizlere fl k tutaca na inan yoruz. Her üniteyi size verilen takvime göre düzenli çal flman z, ünitelerde yer alan sorular yan tlaman z ve elden geldi ince uygulamada kullanman z konulara hakim olman z ve anlam n z için yeterli olacakt r. Her iki kitab haz rlarken iki farkl yaklafl m birlefltirmeye çal flt k. Size s rf dil a rl kl bir kitap haz rlayarak mesle inizle ilgili konular d flar da b rakmak istemedik. Ancak, bizler turizm alan uzmanlar da de iliz, size s rf turizm içerikli bir kitap da sunamazd k. Sonunda orta yolu bularak her iki alan da birlefltirmeye çal flan bu kitab m z size sunuyoruz. Hepinize baflar lar dileriz. Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR

10 1TUR ZM Ç N NG L ZCE-II Amaçlar m z - Our Aim Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Yolculuk planlar yapmak; Bu planlarla ilgili ifllemler yapmak; Bu konuda kullan lan ngilizce kal plar hakk nda bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar - Key Terms Planning a Trip Chosing Destinations Buying Tickets Making Reservations çindekiler - Unit Contents Turizm çin ngilizce-ii Planning A Trip LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? HOW WOULD YOU SAY IT? A LOOK AT LANGUAGE USEFUL INFORMATION

11 Planning A Trip LET US READ Yola ç karken yolculuk amac m za göre götürece imiz giysileri ve gereksinimlerimizi seçer ve bavulumuzu veya s rt çantam z toplar z. Bu zihinsel olarak yolculu a bir ön haz rl kt r. Ancak, ço umuz bilet al p yola ç karken ayr nt l düflünmeyebiliriz. Gidece imiz yerde neler yapaca z, ulafl m nas l, nereleri görmeliyiz gibi sorular gözden geçirmek ve ona göre plan yapmak yapaca m z yolculu u daha zevkli k lar. Bu ünitemiz yolculuk planlamalar ve bu planlar n neler içerebilece i ile ilgili. lk okuma parçam z yolculu u planlarken nelere dikkat etmeli ve nas l planlar yapmal konusunda ipuçlar veriyor. Resim 1.1 Planning a trip Planning a Trip in 10 Steps Step 1: Establish a Budget It s important to establish a budget as early as possible, sometimes even before you know your destination, travel dates or itinerary. Some destinations are generally cheaper than others, but there are ways to save everywhere: travel in the offseason, pick budget accommodations, and plan a shorter trip. Step 2: Pick a Destination Now that you know how much you can spend, you can decide on where you want to go! Pick a particular place that s on your must-see travel list, and plan your vacation around that. Research it online and discuss it with family members or friends. Websites are a great place to browse travel photos, journals and videos posted by real people sharing their experiences. Visit countries tourism Web sites

12 4 Turizm çin ngilizce-ii for detailed information.keep in mind weather conditions, types of recreations (beaches, culture, shopping), and facilities (transport, eating out, etc.). Step 3: Create a Rough Itinerary Suppose you want to go to Turkey. Don t go ahead and buy a roundtrip flight to Istanbul and reserve a hotel room at least, not yet. You should prepare a dayby-day itinerary of your trip to Turkey before you book a thing. Research sites and cities you really want to explore, and then figure out which ones you have the time and budget for. Check out alternative ways of travel to your destination. Step 4: Set a Date and Book Transportation After choosing where you want to go and deciding on the dates, you will also want to look at transportation options. As transportation fare will probably be the most expensive part of your trip, you ll want to book it before anything else (car rental, hotel, etc.). If your schedule is flexible, you may be able to find less expensive rates for transportation on different days of the week. Once you get an idea of prices you can choose to book them right away if it fits your budget, or if you are more than six months away from your trip, watch them for a while. Check the prices at different times of the day to see if they drop so that you can save some extra money. Step 5: Book Accommodation When booking accommodations, consider two factors: value for the money and traveler reviews. Everyone likes to get a good deal, but check out travel websites and read about other travelers experiences to see if the location would be to your liking. Pay attention to the area of the lodging and determine if it is close enough to local attractions for you. Also consider factors such as free breakfast, a gym or spa if those things are important to you. Step 6: Book Local Transportation Find out how the locals get around the destination to which you re traveling, and act accordingly. You won t need a car rental in city centers where subways, buses, or bicycles are among options. For intercity travel, trains or buses can be good options. Also, a car rental may be your best bet if you plan to go outside the city. Book your rental car by using the websites of major car rental companies. Be mentally prepared to drive in a foreign country, which can be a horrifying experience when faced with incomprehensible traffic signs, narrow streets or roadblocks. Step 7: Search for Attractions When you finish planning your transportation and accommodations, begin researching about what you plan to do while you are at your destination. This is the point where you check out all the details such as museums to visit or favorite local restaurants to eat at. Be flexible and give yourself plenty of options. Step 8: Consider Travel Insurance There are several kinds of travel insurance: trip cancellation insurance, flight cancellation insurance, medical insurance, etc. If you want to buy travel insurance, many airlines and travel providers sell insurance that you can purchase. Check

13 1. Ünite - Planning A Trip 5 your medical insurance coverage to see if you re covered abroad. If not, you may want to purchase supplemental medical insurance. Step 9: Plan for Key Logistics Start taking care of the key logistics such as money or phone a few weeks before your departure date. Call your credit card companies to let them know you ll be traveling abroad. Research the locations of ATM s in your destination. Find weather your cell phone plan and equipment allow you to make calls abroad. In addition, check whether the country you want to visit requires an entry visa. If you plan to rent a car, do not forget to check whether you need an international driver s license. Step 10: Pack Instead of packing the day before your trip, start thinking about it at least a week before you leave. Check the weather, put together a packing list, and take a look at your suitcase to make sure its wheels work and everything s going to fit. Decide whether the following sentences are True or False SIRA S ZDE according to the passage Planning a Trip in 10 Steps. Sentence ALIfiTIRMALAR EXERCISES True False 1. A traveler should establish his/her budget after making all the bookings. 2. UYGULAYIN Travelling in the high-season is a way of saving money in any destination a traveler chooses to go. 3. Weather conditions and types of recreations are among the things K TAP to consider while planning a trip. BOOK 4. A traveler should always start by booking transportation. It should come even before creating an itinerary. NTERNET 5. A traveler should check different dates of the week for booking to save money on transportation, of course only if his/her schedule is flexible. 6. Getting a good deal should be the only criterion for a traveler ATTENTION while 7. booking accommodation. Driving in a foreign country requires more than having a valid driver s AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES license; one also needs to be mentally prepared for it. 8. Being flexible is quite important while searching and planning for attractions; things may change. 9. A traveler should consider the abroad coverage of his/her medical insurance while planning a trip. 10. It is enough to have a valid driver s license from your home country in order to drive abroad. 1 SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES HOW WOULD THEY SAY IT? Okuma parças nda ad m ad m bir yolculuk planlan rken nelere dikkat edilmesi gerekti i konusunda bilgi edindik. fiimdi bu planlar uygularken ne tür konuflmalar yap labilece i konusunda size örnekler haz rlad k. lk konumuz bir araba kiralamak.

14 6 Turizm çin ngilizce-ii Resim 1.2 Courtesy of Ambro alphotos.net Resim 1.3 Choosing a car Courtesy of Vlado alphotos.net Situation 1: Brian is planning a trip to Turkey with his son. He wants to reserve a rental car for traveling from Istanbul to Eskisehir. He searches the websites of major rental car companies but he finds all the information and options quite confusing, so he decides to call the local car rental agency to get a better idea. The following is the phone conversation between Brian and the rental car agent: Rental Car Agent : Good morning. Thank you for calling Happy Wheels Rental Car Company. My name is Jason. How may I help you? Brian : Hi. I d like get a quote for a rental in Istanbul, Turkey. Rental Car Agent : Sure! I can help you with a quote and a reservation. What is the pick-up date? Brian : August 15 th. Rental Car Agent : And you are returning on? Brian : On the 25 th. Rental Car Agent : OK! And the pick-up location? Brian : What are your locations in Istanbul? Rental Car Agent : Just a second please!... Well, we have three locations in Istanbul: Ataturk International Airport, Sabiha Gökçen International Airport, and Taksim. Brian : I ll be staying at my friend s apartment; it s pretty close to Taksim; so I guess Taksim will be fine for me. Rental Car Agent : All right. I put Taksim for pick-up... Will you return it to the same location? Brian : Our flight back to the U.S.A. is on the 25 th, can I return it to Ataturk International Airport? Rental Car Agent : Sure, no problem! But the price will be a little higher. Brian : OK! I ll return it to Ataturk International Airport then. Rental Car Agent : All right. So I put Ataturk International as the return location.... Do you have a size in mind? Brian : Yes, I want a mid-size car. Rental Car Agent : OK. Let me check to see if we have one available on your dates... Hmmm. It s doesn t look like we do. We have a couple of economy, compact, and full-size cars available. Brian : Well, what is the main difference between these cars? Rental Car Agent : The main difference is size. The economy car is the smallest, and it seats fewer passengers and can hold fewer luggages... How many people are with you? Brian : Just me and my son. Rental Car Agent : Well, the economy car would work.

15 1. Ünite - Planning A Trip 7 Brian : But I m really tall and trying squeeze into a very small car. I don t think so. Rental Car Agent : Well, if you need more room or comfort, I recommend the full-size car. It also has a nice stereo system, CD player, and cruise control, and power locks and windows. Brian : Well, I m not so concerned about how it s equipped. I just want to make sure it is comfortable to drive. And what is the daily rate for that anyway? Rental Car Agent : Well, let s see here. Oh, yeah. It ll come to fifty-seven ninetyfive a day. Brian : Wow, a little expensive. But what s the cost for mileage? Rental Car Agent : All of our cars have unlimited miles, but of course, that doesn t include gas. Brian : Good... By the way, I ll need a car seat installed in the car for my 3-year-old son. Rental Car Agent : Sure, and that ll only be one dollar extra per day. Will you need a GPS device, it s only three dollars extra per day, and I strongly recommend one if you are not familiar with the roads in Turkey. Brian : Yeah, of course. Thanks for reminding that to me, I ll definitely need one. Rental Car Agent : All right. So your estimated total comes to six-hundred and nineteen dollars and fifty cents. Brian : How about insurance? Rental Car Agent: Well, this price includes the liability, if you want a loss damage waiver, it is eight dollars per day. Brian : What s the difference? Rental Car Agent : The liability is the basic insurance that covers other people or vehicles in the event of an accident. Loss damage waiver provides coverage for the car you are driving. Brian : I get it. I don t think I need that because my credit card company will already provide loss damage coverage. Rental Car Agent : All right then, I just need a valid credit card number to make the reservation. This is for holding the car for you; you will make the actual payment when you return the car on August 25 th. Brian : OK. Just a second... OK, the number is... Situation 2: kinci konumuz yapt m z bir otel rezervasyonunu de ifltirmek. Brian has already booked a room at a hotel in Eskisehir by using one of the major travel websites. However, now he needs to change the dates on his reservation but he cannot do it online due to some restrictions of the website. So he calls the customer service for making the necessary changes. Resim 1.4 What shall I do? alphotos.net

16 8 Turizm çin ngilizce-ii Customer Service Representative : Good afternoon, thank you for calling sweettravels.com, this is Tracy speaking, how can I help you today? Brian : Good afternoon. I made a reservation with your website two weeks ago but I need to change the dates now, I tried it online but the system wouldn t allow me... Customer Service Representative : All right sir. Let s see what I can do for you. Do you have a confirmation number? Brian : Yes. It s SWC Customer Service Representative : OK, just a second, I m checking your reservation... All right, here is the problem, your reservation is a nonrefundable one, we gave you a special price, you have already made the payment, and the reservation cannot be cancelled or modified now, this was the condition for the special price. Brian : I know, I understand... but I ll be travelling with my 3-year-old son, he needs to see his doctor before we leave, the doctor had to change the appointment, so I have to change all the dates in my travel itinerary. The number of days I stay will not change but I ll need to check in on August 15 th, and check out on the 25 th. Customer Service Representative : I understand... Let s see... Can you hold for a second please? Brian : Sure. Customer Service Representative : (about a minute later) Thank you for holding. I just talked to my supervisor, here is what we can and cannot do for you... we cannot cancel the reservation, or we cannot modify the dates keeping the same special price, but we can change your dates if you agree to pay the regular rate. Brian : Will I still get the same room type? Customer Service Representative : Sure, you reserved a deluxe room with a king-size bed and a child bed, it won t change, but you ll have to pay eleven dollars more per night, for ten nights your extra will add up to one-hundred and ten dollars, that of course includes free parking, free Wi-Fi, and breakfast buffet. Brian : That s fine with me. Thank you very much.

17 1. Ünite - Planning A Trip 9 Customer Service Representative : Thank you. Would you like to make the payment with the credit card you made the original reservation with? Brian : Yes. Customer Service Representative : OK, you are all set then, I will make the necessary changes and you should get a confirmation for your modified reservation within the day... Is there anything else I can help you with? Brian : No, thanks. You ve been most helpful. Customer Service Representative : We appreciate your business sir. Have a nice day and enjoy your trip to Turkey. Brian : Thanks, Good bye. Situation 3: Üçüncü örne imiz ise uçak bileti almak ile ilgili. Brian is talking to a friend of his, Jeremy, about his flight to Istanbul. Jeremy : So when is your trip to Istanbul? Brain : It s on the 5 th of August. Jeremy : You must be very excited. Did you buy your plane ticket? Brain : Yes, it was the first thing I did, I bought it two months ago. Jeremy : I ve never been to Turkey. How long does it take? Brain : It s around ten hours if you choose a direct flight. Jeremy : Wow! Brain : I know, it is rather long. We ll take off at 4 pm from New York and we ll be landing the next day around 9 am in Turkish time, it will be 2 am here in New York. Of course, this is the flight schedule without considering any delays, the actual time could be longer with the delays. Jeremy : And this is a direct flight. I can t imagine a flight with stops. Brain : You re right. There are some options with different stops in Europe but with the layovers it takes more than 24 hours from door to door. Jeremy : I see. So you are lucky you re flying with a direct flight. Brain : Yeah. Actually, I ll feel better if I can find an aisle seat. I feel like I m squeezed into a shoebox in window seats, especially during those longdistance flights to overseas. Jeremy : Haha! Resim 1.5 Ready to go all the way to stanbul. Courtesy of Brandon Sigma/ alphotos.net Resim 1.6 Booking for your travel Courtesy of Kittikun/ alphotos.net

18 10 Turizm çin ngilizce-ii HOW WOULD YOU SAY IT? Yukar da okudu unuz konuflmalar da göz önünde bulundurarak afla daki al flt rmalar yapmaya çal fl n. SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET 2 Jennifer is planning SIRA S ZDEa trip to Istanbul. She calls the local travel agency to book a hotel room and a rental car. Complete the following conversation by using the information ALIfiTIRMALAR in the box below (sentences will vary). EXERCISES Hotel Rental Car Check-in UYGULAYIN date: June 3 rd Pick-up date: June 7th Check-out LET S date: TH NK June 15 th Return date: June 11th Preferred room type: Standard Pick-up location: Sultan Ahmet Preferred K TAP amenities: Free breakfast, Return location: Sultan Ahmet Wi-Fi, laundry BOOK facilities Size: Economy Insurance: Liability and loss damage NTERNET waiver Extras: GPS device ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES Travel Agent ATTENTION : Thank you for calling Tonawanda Travel Agency. How can I help you? Customer : Hi, I am travelling to Istanbul next month, I already bought the AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES plane tickets, now I need to reserve a room and a rental car. Travel Agent : I can help you with that, let s start with the hotel. What are your travel dates? Customer : I am going to arrive in Istanbul on (1)... and I am leaving on the (2)... Travel Agent : So your (3)...and you are (4)... Customer : Yes. Travel Agent : OK. Let s see what we have... There is a 4-star hotel with special price for your dates of travel, I strongly recommend this one, it has been constantly getting great reviews. I have a standard room for 89 Dollars a day, a deluxe room for 99 a day, and junior suite for 119 a day. Customer : What are the amenities for each room type? Travel Agent : Each rate includes (5)... Customer : Good. Those are the ones I need. Travel Agent : What s your preferred room type? Customer : (6)... Travel Agent : OK. Your room is booked then. Let s continue with the car. Are the dates same with the hotel dates? Customer : No, (7)... Travel Agent : All right. How about the pick-up and return locations? Customer : (8)... Travel Agent : Let me check... We have six locations in Istanbul: Ataturk International Airport, Sabiha Gökçen International Airport, Taksim, Sultanahmet, Kad köy, and Kartal. Customer : Let me think... I guess (9)... Travel Agent : And your return location?

19 1. Ünite - Planning A Trip 11 Customer : (10)... Travel Agent : OK. What size do you prefer? We have economy, mid-size, and full-size cars available on the dates you prefer. Customer : (11)... Travel Agent : It is per day, without insurance. What type of insurance do you want? Customer : (12)... Travel Agent : All right. It is per day for both. Customer : So the total comes to a day, right? Travel Agent : That s right. Do you need a child seat or a GPS device? Customer : Oh, yes. (13)... Travel Agent : OK, as a matter of fact, GPS comes for free for the customers who choose the loss-and-damage waiver, so the price will be same with the GPS. Customer : Excellent. I guess we are done here. Travel Agent : Yes. Let me update your information. What is your customer number?... Complete the following conversation between a passenger and SIRA an S ZDE airline customer representative by using the prompts given in the box below (sentences may vary). ALIfiTIRMALAR Flight Info EXERCISES Travelling from: Ankara UYGULAYIN Travelling to: Copenhagen Date of travel from Ankara to Copenhagen: October 12 th, in the morning Date of travel from Copenhagen to Ankara: November 4 th, in the K TAP afternoon BOOK 3 SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK Customer Representative : Thank you for calling Happy NTERNET Wings Airlines, how may I help you? Passenger : Hi! I want to buy a plane ticket from (1)... to (2)... ATTENTION Customer Representative : Sure. Do you want a (3)... or (4)... ticket? AMAÇLARIMIZ Passenger : Round-trip, please. OBJECTIVES Customer Representative : OK. Do you have exact dates on your mind, or are your dates flexible? Passenger : I have exact dates. I ll be leaving on (5)..., and I ll be coming back on (6)... And I don t want a connecting flight, I want a (7)... Customer Representative : All right. Let me check the times for you... OK, for your first flight, from (8)... to (9)..., on (10)..., we have a morning flight at 9:00 am, and an afternoon flight at 3:00 pm, which one do you prefer? Passenger : (11)... Customer Representative : OK. How about your return? Morning or afternoon? Passenger : (12)... NTERNET ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES

20 12 Turizm çin ngilizce-ii Customer Representative : All right. Your seats will be assigned during checkin. You reservation will be complete when I get your name and credit card information... A LOOK AT LANGUAGE Bu ünitemizde yolculuklarla ilgili planlar yapmay ö reniyoruz. Ünitemizin bu bölümünde size ileriye yönelik planlar yaparken ngilizcede kullan labilecek yap lardan örnekler vererek aç klamalar yap yoruz. Planning a trip and talking about one s plans require use of future forms. In this section, we focus on different ways of talking about the future. Present Tenses (I am doing / I do) for the future ngilizcede gelecekle ilgili olarak planlar m z veya düflündü ümüz eylemleri anlatmak için farkl yap lar kullanabiliriz. Present Continuous (fiimdiki Zaman) ve Present Tense (Genifl Zaman) yap lar gelecek eylemleri, yapm fl oldu umuz uyarlamalar anlatmak için kullan labilir. Örnekleri dikkatle inceleyelim. Present Continuous can be used for talking about the things we have already arranged to do. - A : What are your plans for the summer vacation? B : I m going to Turkey for a ten-day vacation. (We understand that the speaker has already made the arrangements for his/her trip to Turkey.) - A : How will you travel around when you are in Turkey? B : I m renting a car for local transportation. (We understand that the speaker has already booked a rental car.) - Thomas and Maria are visiting their grandparents in Thanksgiving Holiday. Simple Present can also be used with a future meaning when we talk about timetables, programs, etc. Present Tense (Genifl Zaman) - The plane takes off at 9 a.m. and lands at 3 p.m. - When do you pick up the rental car? SIRA S ZDE ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES 4 Complete the SIRA sentences S ZDE by using present continuous or simple present for the future. 1. Next ALIfiTIRMALAR week I...(go) Istanbul for a business trip. 2. I...(meet) EXERCISES the representatives of the company we have been doing business for years. 3. It s a UYGULAYIN long flight from New York to Istanbul. My plane...(leave) New York at 4 p.m. and it...(arrive) in Istanbul at 2 a.m. in New York time. K TAP 4. The owner BOOKof the company I...(visit) has made a lot of plans for my visit. 5. First day NTERNET we...(have) our meetings in the morning. 6. Then we...(have) lunch at a nice restaurant overlooking at the Bosphorous. 7. In the ATTENTION evening we...(go) to a beautiful jazz concert. 8. The next day we...(fly) to Antalya, a nice city by the Mediterranean. 9. It is a short flight. The plane...(take off) at 10 a.m. and it AMAÇLARIMIZ...(land) OBJECTIVES at 11:30 a.m. 10. I...(come back) to New York after spending two days in Antalya.

TUR ZM Ç N NG L ZCE-I

TUR ZM Ç N NG L ZCE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2737 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1698 TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Yazar Dr. Can STAUB Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES çindekiler iii çindekiler Önsöz...

More information

Business Result Upper-intermediate

Business Result Upper-intermediate Business Result Upper-intermediate Student s Book Answer Key First impressions Starting point Possible answers Answers will vary, but students might say that the business is modern and forwardthinking,

More information

Copyright 2013 by PILMMA Publishing

Copyright 2013 by PILMMA Publishing ABOUT THE AUTHOR Florida Attorney Frank M. Eidson has practiced law since 1998 in Central Florida. Since that time he has represented thousands of injured clients who have been injured in motorcycle accidents,

More information

In Treatment. Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families

In Treatment. Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families In Treatment Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families In Treatment Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families When I think about it now, I realize I ve had two lives.

More information

College & Financial aid planning

College & Financial aid planning University of New Haven A PARENT S GUIDE TO College & Financial aid planning 2010 2011 www.newhaven.edu/chargerconnection CHOOSE Your path Programs at the University of New Haven college of arts & sciences

More information

BREAKDOWN COVERRead this carefully, keep it safe. All about your cover

BREAKDOWN COVERRead this carefully, keep it safe. All about your cover BREAKDOWN COVERRead this carefully, keep it safe All about your cover Welcome to Green Flag breakdown cover underwritten by U K Insurance Limited This booklet contains everything you need to know about

More information

CRASH COURSE 101. GLPattorneys.com. Sixth Edition. Injury Attorneys since 1979. (800) 422 4610 North Puget Sound (800) 273 5005 South Puget Sound

CRASH COURSE 101. GLPattorneys.com. Sixth Edition. Injury Attorneys since 1979. (800) 422 4610 North Puget Sound (800) 273 5005 South Puget Sound CRASH COURSE 101 Achieving Physical & Financial Recovery After an Accident Sixth Edition John M. Graham, Attorney at Law of Graham Lundberg & Peschel Injury Attorneys since 1979 (800) 422 4610 North Puget

More information

Automobile. Insurance. Guide to. This guide: John Kasich Governor. Mary Taylor Lt. Governor / Director www.insurance.ohio.gov

Automobile. Insurance. Guide to. This guide: John Kasich Governor. Mary Taylor Lt. Governor / Director www.insurance.ohio.gov Guide to Automobile Insurance This guide: Describes the types of auto insurance available Explains your rights and responsibilities as a driver Advises how claim disputes are resolved John Kasich Governor

More information

PRE-INTERMEDIATE Student s Book Karen Richardson, Marie Kavanagh & John Sydes with Paul Emmerson

PRE-INTERMEDIATE Student s Book Karen Richardson, Marie Kavanagh & John Sydes with Paul Emmerson PRE-INTERMEDIATE Student s Book Karen Richardson, Marie Kavanagh & John Sydes with Paul Emmerson 1 Living abroad 1.1 About business Working abroad KIKI YI, 54, Hong Kong, jewellery retailer ANIL BASU,

More information

How to Start a Lending Library

How to Start a Lending Library How to Start a Lending Library Guidelines, Frequently Asked Questions, & Sample Documents ShareStarter.org info@sharestarter.org Seattle, Washington 2012 This work is licensed under the Creative Commons

More information

WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date:

WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date: WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date: Number Statement Agree Disagree Don t know 1. Only people who make more than $30,000 a year pay income tax. 2. Parents who work can afford

More information

Your AAA Member Handbook. Member Benefits. Services

Your AAA Member Handbook. Member Benefits. Services Your AAA Member Handbook Member Benefits & Services Welcome to the AAA Family! Thank you for putting your trust in the nation s most reputable motoring organization now more than 53 million members strong!

More information

NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW

NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW 1 NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW 2 INDEX THE SOCIAL TRAVELER

More information

CHILD CARE. a guide for family home providers. illinois

CHILD CARE. a guide for family home providers. illinois illinois CHILD CARE a guide for family home providers Illinois Department of Human Services USDA Rural Development Illinois Child Care Resource Service University of Illinois Illinois Network of Child

More information

Personal Injury Case Management. Time Matters for the PI Attorney 6/14/2006 Robert Gray GrayLint Enterprises, Inc.

Personal Injury Case Management. Time Matters for the PI Attorney 6/14/2006 Robert Gray GrayLint Enterprises, Inc. Time Matters for the PI Attorney 6/14/2006 Robert Gray GrayLint Enterprises, Inc. Personal Injury Case Management...1 Time Matters Things You Might Like...2 Time Matters Things You Might Not Like...3 Other

More information

It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities

It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities It s My Choice by William T. Allen, Ph.D. William T. Allen Allen, Shea & Associates 1780 Third Street Napa, CA 94559 707. 258.1326

More information

Orientation Manual for Direct Support Professionals (DSP): Supporting People in their Homes and Communities

Orientation Manual for Direct Support Professionals (DSP): Supporting People in their Homes and Communities Orientation Manual for Direct Support Professionals (DSP): Supporting People in their Homes and Communities Virginia Office of Developmental Services Department of Behavioral Health and Developmental Services

More information

Questions and answers about auto insurance

Questions and answers about auto insurance Insurance Education www.insurance-education.org Questions and answers about auto insurance Auto Insurance The Basics A project of Consumer Action Auto insurance basics Questions and answers about auto

More information

Guide to a Successful Meetup Group & Meetup Events

Guide to a Successful Meetup Group & Meetup Events Guide to a Successful Meetup Group & Meetup Events By: William Petz Disclaimer Meetup, Inc. has no affiliation with this guide and is not responsible for its content. For official Meetup recommendations/questions/forums/blogs,

More information

Jobs For Felons Michael Ford www.felon-jobs.org

Jobs For Felons Michael Ford www.felon-jobs.org Jobs For Felons How to find employment if you have a criminal record. Michael Ford www.felon-jobs.org NEITHER THE PUBLISHER NOR AUTHOR MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH RESPECT TO THE ACCURACY

More information

How to Win Your Injury Case. By Brian Beckcom

How to Win Your Injury Case. By Brian Beckcom How to Win Your Injury Case By Brian Beckcom Table of Contents Disclaimer What It Means to Win (or Lose) Your Case How to Get the Most Out of This Book The Ten Most- Asked Questions Ten Questions People

More information

4 Must Have s in Cover Letter s to College Coaches

4 Must Have s in Cover Letter s to College Coaches 1 TABLE OF CONTENTS 1 4 MUST-HAVES IN COVER LETTERS TO COLLEGE COACHES 2 WRITING A RESUME THAT COLLEGE COACHES WANT TO SEE 3 7 QUESTIONS TO ASK WHEN CALLING A COACH FOR THE FIRST TIME 5 5 THINGS TO CHECK

More information

A guide to money management for people with disabilities

A guide to money management for people with disabilities A guide to money management for people with disabilities Developed by Pennsylvania Assistive Technology Foundation in conjunction with Widener University 2013 TABLE OF CONTENTS Chapter 1: Let s Get Started

More information

2012 Delmar, Cengage Learning. Library of Congress Control Number: 2010936298 ISBN-13: 978-1-4390-6032-2 ISBN-10: 1-4390-6032-0

2012 Delmar, Cengage Learning. Library of Congress Control Number: 2010936298 ISBN-13: 978-1-4390-6032-2 ISBN-10: 1-4390-6032-0 Licensed to: ichapters User Managing Quality Service in Hospitality: How Organizations Achieve Excellence in the Guest Experience Robert C. Ford, Ph.D. Michael C. Sturman, Ph.D. Cherrill P. Heaton, Ph.D.

More information

ACE YOUR CASE II: MASTERING THE CASE INTERVIEW 3rd edition

ACE YOUR CASE II: MASTERING THE CASE INTERVIEW 3rd edition ACE YOUR CASE II: MASTERING THE CASE INTERVIEW 3rd edition 15 PRACTICAL CASE QUESTIONS HOW TO NAIL YOUR INTERVIEW DETAILED EXPLANATIONS OF DIFFERENT CONSULTING CASE TYPES >> The WetFeet Methodology You

More information

1-800-927-4357. www.insurance.ca.gov. Automobile. Insurance. California Department of Insurance

1-800-927-4357. www.insurance.ca.gov. Automobile. Insurance. California Department of Insurance 1-800-927-4357 www.insurance.ca.gov Automobile Insurance California Department of Insurance Table of Contents Page 2 Introduction to Auto Insurance 4 Auto Insurance Costs 6 Liability Coverage and California

More information

Personal Injury Claims in Georgia: The Definitive Guide for Injured Victims & Their Lawyers in Car Accident Cases

Personal Injury Claims in Georgia: The Definitive Guide for Injured Victims & Their Lawyers in Car Accident Cases Personal Injury Claims in Georgia: The Definitive Guide for Injured Victims & Their Lawyers in Car Accident Cases By: Gary Martin Hays Copyright 2013 by Gary Martin Hays. All Rights Reserved. Published

More information

First Nations Financial Fitness

First Nations Financial Fitness First Nations Financial Fitness Your Guide for Getting Healthy, Wealthy, and Wise Aboriginal Financial Officers Association of British Columbia Acknowledgements 2011 Aboriginal Financial Officers Association

More information

College-Bound Workbook

College-Bound Workbook College-Bound Workbook Leslie Emerson, Program Director Some information prepared by: The Post Graduate Center Cherry Creek High School, Durango High School & Glenwood Springs High School College Bound

More information

After Diagnosis: A Guide for Patients and Families

After Diagnosis: A Guide for Patients and Families After Diagnosis: A Guide for Patients and Families Finding out you have cancer brings many changes for you and your loved ones. You probably have lots of questions: Can it be cured? What are the best treatment

More information