แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด"

Transcription

1 แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร

2 สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ หมวด 1 ข อความท วไป 1 หมวด 2 การจ ดหา 1 หมวด 3 การควบค มและการจาหน ายพ สด 1 หมวด 4 บทเฉพาะกาล 1 1. ความหมายของคาน ยามท สาค ญเก ยวก บการจ ดหาพ สด การพ สด " พ สด " การจ ดหา " การซ อ " การจ าง " เง นงบประมาณ " " เง นก " " เง นช วยเหล อ " " พ สด ท ผล ตในประเทศไทย " " ก จการของคนไทย " " ท ปร กษา " " ท ปร กษาไทย " " ส วนราชการ " " ร ฐว สาหก จ " " ปล ดกระทรวง " 3

3 " ห วหน าส วนราชการ " " ผ อานวยการโครงการ " " โรงงานท ได ร บการร บรองระบบค ณภาพ " " ผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก น " 4 หน า 1.26 " ห วหน าเจ าหน าท พ สด " " เจ าหน าท พ สด " " ห วหน าหน วยพ สด " " การดาเน นการเก ยวก บการพ สด " " การดาเน นการเก ยวก บด านสาธารณ ปโภค " " การซ อการจ างคร งหน ง " " อาคาร " " การก อสร าง " " งานก อสร าง " " งานก อสร างของทางราชการตามล กษณะงาน " " งานก อสร างอาคาร " " งานก อสร างสาธารณ ปโภค " " การข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม" " เจ าหน าท ท ม หน าท ตรวจสอบค ณสมบ ต " " อานาจส งซ อส งจ าง " " น ต กรรม " " ผ แทนจาหน าย " " ผลงานประเภทเด ยวก นก บงานท ประกวดราคา " " เง นนอกงบประมาณ " " เง นทดรองราชการ " 8

4 1.46 " เง นย มทดรองราชการ " " ระบบ GFMIS " " การเปล ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ าย " " รายการก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณ " 9 2. ประเภทของการจ ดหา 9 3. ส วนราชการเร มจ ดหาเม อใด 9 4. หล กการบร หารพ สด 9 หน า 5. กระบวนการบร หารงานพ สด การจ ดซ อจ ดจ าง และการบร หารพ สด การค ดเล อกผ ม ค ณสมบ ต เบ องต นในการจ ดหา ว ธ การจ ดหา ว ธ ประม ลด วยระบบอ เล กทรอน กส (E AUCTION) 12 - ข นตอนการดาเน นกรรมว ธ การจ ดหา 12 - ข นตอนการซ อและการจ างท กว ธ 13 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ ตกลงราคา 14 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ สอบราคา 15 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ ประกวดราคา 16 - ข นตอนการซ อโดยว ธ พ เศษ 17 - ข นตอนการจ างโดยว ธ พ เศษ 18 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ กรณ พ เศษ การประกวดราคาแบบ 2 ซอง ประเภทของกรรมการ 20

5 12. จานวนกรรมการและการเล อกต ง การวางแผนในการจ ดหา หล กการของการจ ดการพ สด ข นตอนหน วยใช เสนอความต องการพ สด ข นตอนเจ าหน าท พ สด รายงานขออน ม ต หล กการ กระบวนการออกแบบและจ ดจ างก อสร างในงานก อสร างของทางราชการ อานาจหน าท ของเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการจ ดหา เจ าหน าท พ สด อานาจหน าท ของห วหน าเจ าหน าท พ สด อานาจหน าท ของ "ห วหน าส วนราชการ" ห วหน าส วนราชการม อานาจหน าท หน า "ปล ดกระทรวง" ม อานาจหน าท "ร ฐมนตร " ม อานาจหน าท อานาจส งการ ข นตอนการพ จารณาของคณะกรรมการท กคณะ ตรวจสอบค ณสมบ ต ของผ เสนอราคา ตรวจสอบความถ กต องของใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอราคา ข นตอนการค ดเล อกพ สด หร องานจ าง ข นตอนการพ จารณาราคา 36

6 23. ข นตอนการต อรองราคา ข อสงวนส ทธ ไม พ จารณาราคาของผ เสนอราคา ข อเสนอของคณะกรรมการฯ (ในกรณ ยกเล กผลการสอบราคาการประกวดราคา) การทาส ญญา ร ปแบบส ญญา การกาหนดอ ตราค าปร บในส ญญา (ข อ 134) การแจ งและการค ดค าปร บตามส ญญา ส ญญาม ผลย อนหล งหร อไม 39 หล กเกณฑ ส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) การปร บ การค ดค าปร บ การแก ไขเปล ยนแปลงส ญญา (136) อานาจอน ม ต แก ไขเปล ยนแปลงส ญญาห วหน าส วนราชการ หล กการแก ไขฯ หน า เหต เก ดจากความผ ด หร อความบกพร องของส วนราชการ 40 เหต ส ดว ส ย 40 เหต เก ดจากพฤต การณ อ นหน งอ นใดท ค ส ญญาไม ต องร บผ ดตามกฎหมาย การบอกเล ก / ตกลงก นเล กส ญญาหร อข อตกลง 41 ผ ม หน าท เสนอความเห น การตรวจร บพ สด หร อการตรวจการจ าง การตรวจร บพ สด 41

7 37.2 การตรวจการจ าง และควบค มงานก อสร าง 42 *ข อส งเกต อานาจการส งซ อและส งจ างคร งหน งสาหร บส วนราชการ กห อานาจการส งจ างท ปร กษาและการส งจ างออกแบบ และควบค มงานสาหร บส วนราชการ กห อานาจอน ม ต การจาหน ายพ สด และย ทธภ ณฑ ท จ ดหาจากเง นงบประมาณและเง นนอก 46 งบประมาณ เป นส ญ 41. กระบวนการและข นตอนดาเน นการในงานก อสร างของทางราชการ เง อนไขและข อกาหนดในการจ างก อสร างท สาค ญ การแต งต งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผ ม หน าท คานวณราคากลางงานก อสร าง ก จการร วมค า ประโยชน ของก จการค าร วม(Consortium) 50 - กรณ ท ก จการร วมค า ได จดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลใหม 50 - กรณ ท ก จการร วมค า ไม ได จดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลใหม 51 ก จการร วมค าตามความหมายในมาตรา 39 แห งประมวลร ษฎากร 51 หน า 47. ตามหน งส อ ท นร (กวพ) 1305/ว 1170 หล กเกณฑ ในการปฏ บ ต เก ยวก บระยะเวลาในการ 52 ตรวจจ างงานก อสร างและการตรวจร บพ สด 47.1 ระยะเวลาในการตรวจจ างงานก อสร าง ระยะเวลาในการตรวจร บพ สด 53

8 หมวด 4 บทเฉพาะกาล 54 พระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบราชการ กห. พ.ศ เอกสารอ างอ ง 56

9 คำนำ มน ษย แต ละคนม หน าท มากมายหลายอย าง การจะทาหน าท ท กอย างให เสร จสมบ รณ ได น น เป นเร อง ท ยากมาก มน ษย ท ด ท ส ด และหาได ยากก ค อมน ษย ท ทาหน าท ของตนสมบ รณ ท ส ดน นเอง บ คคลใด ม ความสามารถในการทางาน ท ผ อ นเห นว าต าต อย ไร เก ยรต ให เป นงานท ส งส ง และม เก ยรต ในสายตา ของบ ณฑ ตได ย อมได ร บการยกย องและสรรเสร ญ โดยต องทางานน น อย างต งใจจร ง ถ กต อง เหมาะสม และด ท ส ด "พระบรมราโชวาทของในหลวงให ไว ว า" ในการปฏ บ ต ราชการน นขอให ทาหน าท เพ อหน าท อย า น กถ งบาเหน จรางว ลหร อผลประโยชน ให มาก ขอให ถ อว าการทาหน าท ให สมบ รณ เป นท งรางว ล และ ประโยชน อย างประเสร ฐ จะทาให บ านเม องของเราอย เย นเป นส ขและม นคง ข าราชการท สามารถ ต องม ความร ครบสามส วน ค อ ความร ทางว ชาการ ความร ปฏ บ ต การ ความร ค ดอ าน ตามเหต ผล ตามความจร ง ต องม ความจร งใจ และความบร ส ทธ ใจในงาน ในผ ร วมงาน ในการร กษาระเบ ยบแบบแผน ความด งาม ความ ถ กต องท กอย าง ท งในกายในใจ ในคาพ ดของตนอย อย างสม าเสมอ ท ศนคต ในอด ตกาล เห นว า "การจ ดหา" เป นส งท เร นล บน ากล ว ย งยากม อ ปสรรค และข อข ดข องนานาน บประการ รวมท งย งม ผล ท าให เก ดค ณประโยชน หร อ เก ดโทษต อหน าท ท ปฏ บ ต งาน และผ บ งค บบ ญชาท กระด บช นได อย เสมอ ถ งแม ว าเจ าหน าท เหล าน นจะกระทาการโดยไม ม เจตนา หร อประมาทเล นเล อก ตามเพราะในระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2538 (ฉบ บท 3) พ.ศ.2539 (ฉบ บท 4) พ.ศ.2541 และ(ฉบ บท 5) พ.ศ.2542 ได กาหนด หล กเกณฑ การลงโทษผ ท กระทาความผ ดในแต ละกรณ ให ได ร บโทษท งด านว น ย, ความร บผ ดทางแพ งและความร บผ ดทางอาญา เพ อป องก นป ญหาด งกล าวข างต นไม ให เก ดข น หร อเก ดข นน อยลง กระผมจ งได รวบรวมข นตอน ต าง ๆ ในการดาเน นกรรมว ธ การจ ดหาพอส งเขป ตามระเบ ยบและ ค าส งของทางราชการท เก ยวข องก บ งานด งกล าวไว เป นร ปเล ม เพ อเป นว ทยาทานในการศ กษาและเป นแนวทางการปฏ บ ต งานของท กท าน ผลส าเร จของหน งส อเล มน กระผมขอมอบให กรมส งก าล งบ าร งทหาร หากม ข อผ ดพลาดประการใด กระผมขอน อมร บไว พ จารณาด วยความเคารพและย นด ร บฟ งข อค ดเห นของท กท าน โดยพร อมท จะแก ไข ให ถ กต องท กเวลาเพ อเป นประโยชน ต อส วนรวมต อไป พ นเอก (พลภ ทร เร องสอน) รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร ม.ย.53

10 - 1 - ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 แก ไขเพ มเต ม เป นระเบ ยบท คณะร ฐมนตร กาหนดข นเพ อใช บ งค บแก ส วนราชการ ในการดาเน นการเก ยวก บพ สด โดยใช เง นงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณรายจ ายเพ มเต ม เง นซ งส วนราชการได ร บไว โดยได ร บอน ญาตจากร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล ง ให ไม ต องส งคล งตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ แต ไม รวมถ งร ฐว สาหก จ ระเบ ยบน กาหนดข นตอนว ธ การจ ดหา การจ ดทาเอง การแลกเปล ยน การเช า การควบค มและการ จาหน ายพ สด ของราชการ เพ อให การบร หารพ สด ของทางราชการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเป นระเบ ยบ เด ยวก น ประโยชน ท ได ร บจากการรวมระเบ ยบ จะทาให บ คคลท เก ยวข องเก ดความสะดวกลดความส บสน ในการปฏ บ ต งานพ สด โดยเฉพาะในหน วยงานท ร บผ ดชอบท งการจ ดหาโดยใช เง นงบประมาณ เง นก หร อเง น ช วยเหล อ หร อม การใช เง นหลายประเภทในการจ ดหาคราวเด ยวก น ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และฉบ บท แก ไขเพ มเต ม ม ข อก าหนดรวมท งส น 165 ข อ แบ งเป น 4 หมวด ค อ หมวด 1 ข อความท วไป ม 4 ส วน รวม 8 ข อ หมวด 2 การจ ดหา ม 8 ส วน รวม 133 ข อ แบ งเป น (1) การจ ดหาม 6 ประเภท ได แก การซ อและการจ าง 58 ข อ การจ างท ปร กษา 21 ข อ การจ างเอกชนออกแบบและควบค มงาน 28 ข อ การแลกเปล ยน 5 ข อ และการเช า 4 ข อ (2) ส ญญาและหล กประก น 13 ข อ (3) การลงโทษผ ท งงาน 1 ข อ หมวด 3 การควบค มและการจาหน ายพ สด ม 3 ส วน รวม 16 ข อ ได แก การย ม 5 ข อ การควบค ม 6 ข อ และการจาหน าย 5 ข อ หมวด 4 บทเฉพาะกาล รวม 4 ข อ เม อพ จารณาโครงสร างของระเบ ยบว าด วยการพ สด ด งกล าวข างต น จะเห นได ว า ข อกาหนดส วนใหญ นอกจากหมวด 3 จะเก ยวก บการจ ดหาพ สด ด งน น เพ อความเข าใจในโครงสร างของระเบ ยบสาน กนายก- ร ฐมนตร ว าด วยการพ สด โดยเฉพาะอย างย ง ในส วนท เก ยวก บการจ ดหาพ สด ซ งเป นว ตถ ประสงค หล กของ การศ กษาเร องน สมควรศ กษาสาระสาค ญในประเด นต างๆ ด งต อไปน 1. ความหมายของคาน ยามท สาค ญเก ยวก บการจ ดหาพ สด 1.1 " การพ สด " หมายความว า การจ ดทาเอง การซ อ การจ าง การจ างท ปร กษา การจ าง ออกแบบและควบค มงาน การแลกเปล ยน การเช า การควบค ม การจาหน าย และการดาเน นการอ นๆ

11 - 2 - ท กาหนดไว ในระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 ลง 20 ม.ค.35 บ งค บใช 1 เม.ย.35 (ฉบ บ ท 2)พ.ศ.2538 ลง 28 ส.ค.38 บ งค บใช 1 ม.ค.39 (ฉบ บท 3)พ.ศ.2539 ลง 28 ส.ค.39 บ งค บใช 4 ก.ย.39, (ฉบ บท 4) พ.ศ.2541 ลง 10 ธ.ค.41 บ งค บใช 27 ก.พ.42 และ (ฉบ บท 5) พ.ศ.2542 ลง 3 ม.ย.42 บ งค บใช 15 ม.ย.42 ฉบ บท 6 พ.ศ.2545 ลง 23 ธ.ค.45 และ ฉบ บท 7 พ.ศ.2552 ลง 25 ม.ค " พ สด " หมายความว า ว สด คร ภ ณฑ ท ด น และส งก อสร างท กาหนดไว ใน หน งส อการจาแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณของสาน กงบประมาณ หร อการจ าแนกประเภทรายจ าย ตามส ญญาเง นก จากต างประเทศ 1.3 " พ สด " หมายความว า ส งของหร อว สด คร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร างใดๆ ท ใช ในทางธ รการเพ อสน บสน นก จกรรมทางทหาร ตามคาส ง กห (เฉพาะ) ท 50/50 ลง 16 ม.ค การจ ดหา " ตามความหมายในพจนาน กรม ฉบ บท ใช ร วมก นของสามเหล าท พ ค อ กรรมว ธ เพ อให ได มาซ งกาล งพล บร การส งอ ปกรณ และย ทธภ ณฑ ต าง ๆ 1.5 " การซ อ " หมายความว า การซ อพ สด ท กชน ดท งท ม การต ดต ง ทดลอง และบร การ ท เก ยวเน องอ นๆ แต ไม รวมถ งการจ ดหาพ สด ในล กษณะการจ าง การพ จารณาถ าเป นพ สด ท ม ขายใน ท องตลาดเป นประจ าก บม จ านวนน อย และม ว ตถ ประสงค ม งการโอนกรรมส ทธ เป นส าค ญให จ ดหา โดยว ธ การซ อ 1.6 " การจ าง " ให หมายความรวมถ ง การจ างท าของและการร บขนตามประมวล กฏหมายแพ งและพาณ ชย และการจ างเหมาบร การ แต ไม รวมถ งการจ างล กจ างของส วนราชการตามระเบ ย บ ของกระทรวงการคล ง การร บขนในการเด นทางไปราชการตามกฏหมายว าด วยค าใช จ ายในการเด นทางไป ราชการ การจ างท ปร กษา การจ างออกแบบและควบค มงานและการจ างแรงงานตามประมวลกฏหมายแพ ง และพาณ ชย การพ จารณาถ าเป นพ สด ท ไม ได ผล ตขายในท องตลาดเป นประจาหร อม ขายเป นประจ า แต ม จ านวน ท ต องการจะซ อม ปร มาณมาก ๆ และม ว ตถ ประสงค ม งความสาเร จของงานเป นสาค ญ ให จ ดหาโดยว ธ การจ าง 1.7 " การจ าง " ให หมายความรวมถ ง การจ างบร การจากท ปร กษา แต ไม รวมถ งการจ าง ออกแบบและควบค มงานก อสร างอาคารด วยเง นงบประมาณ 1.8 " การจ างออกแบบและควบค มงาน " หมายความว า การจ างบร การจากน ต บ คคลหร อ บ คคลธรรมดา ท ประกอบธ รก จบร การด านงานออกแบบและควบค มงานก อสร างอาคารด วยเง นงบประมาณ 1.9 " การจ างท ปร กษา " หมายถ ง การจ างบ คคลหร อน ต บ คคล ท ประกอบธ รก จหร อสามารถ ให บร การทางว ชาการ รวมท งด านศ กษา สารวจ ออกแบบ และควบค มงาน และการว จ ย ซ งต องอาศ ยความร ความสามารถ หร อความชานาญ(การจ างผ ม ฝ ม อเฉพาะหร อม ความชานาญเป นพ เศษ เป นการจ างทาของ หร อ จ างเหมาบร การ) 1.10 " เง นงบประมาณ " หมายความว า งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณรายจ าย เพ มเต มและเง นซ งส วนราชการได ร บไว โดยได ร บอน ญาตจากร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งให ไม ต องส ง คล งตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ แต ไม รวมถ งเง นก และเง นช วยเหล อตามระเบ ยบ

12 " เง นก " หมายความว า เง นก ตามกฎหมายว าด วยการให อานาจกระทรวงการคล งก เง นจาก ต างประเทศ 1.12 " เง นช วยเหล อ " หมายความว า เง นท ได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาลต างประเทศ องค การระหว างประเทศ สถาบ นการเง นระหว างประเทศ องค การต างประเทศท งในระด บร ฐบาลและ ท ม ใช ระด บร ฐบาล ม ลน ธ หร อเอกชนต างประเทศ 1.13 " พ สด ท ผล ตในประเทศ " หมายความว า ผล ตภ ณฑ ท ผล ตสาเร จร ปแล ว โดยสถาน ท ผล ต ต งอย ในประเทศไทย 1.14 " ก จการของคนไทย " หมายความว า ก จการท เป นของบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลส ญชาต ไทย 1.15 " ท ปร กษา " หมายความว า บ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลท ประกอบธ รก จ หร อสามารถ ให บร การเป นท ปร กษาทางว ศวกรรม สถาป ตยกรรม เศรษฐศาสตร หร อสาขาอ น รวมท งให บร การด าน การศ กษา สารวจ ออกแบบและควบค มงาน และการว น จฉ ย แต ไม รวมถ งการให บร การออกแบบและควบค ม งานก อสร างด วยเง นงบประมาณ 1.16 " ท ปร กษาไทย " หมายความว า ท ปร กษาท ม ส ญชาต ไทยและได จดทะเบ ยนไว ก บศ นย ข อม ลท ปร กษาของกระทรวงการคล ง 1.17 " ส วนราชการ " หมายความว า กระทรวง ทบวง กรม สาน กงานหร อหน วยงานอ นใด ของร ฐ ท งในส วนกลาง ส วนภ ม ภาคหร อในต างประเทศ แต ไม รวมถ งร ฐว สาหก จ หน วยงานตามกฎหมาย ว าด วยระเบ ยบบร หารราชการส วนถ องถ นหร อหน วยงานอ นซ งม กฏหมายบ ญญ ต ให ม ฐานะเป นราชการบร หาร ส วนท องถ น 1.18 " ส วนราชการ " หมายความว า สาน กงานปล ดกระทรวงกลาโหม กรมราชองคร กษ กองท พไทย กองท พบก กองท พเร อ กองท พอากาศ หร อหน วยงานท ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ตามคาส ง กห (เฉพาะ) ท 50/50 ลง 16 ม.ค " ร ฐว สาหก จ " หมายความว า ร ฐว สาหก จตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ 1.20 " ปล ดกระทรวง " หมายความ รวมถ งปล ดสาน กนายกร ฐมนตร และปล ดทบวงด วย 1.21 " ห วหน าส วนราชการ " - สาหร บราชการบร หารส วนกลาง หมายความว า อธ บด หร อห วหน าส วนราชการท เร ยกช ออย างอ นและม ฐานะเป นน ต บ คคล - สาหร บราชการบร หารส วนภ ม ภาค หมายความว า ผ ว าราชการจ งหว ด - ห วหน าส วนราชการม อานาจในการดาเน นการตามระเบ ยบฯ น หลายประการ สาหร บใน ส วนท เก ยวก บการซ อหร อการจ างจาแนกได 2 ประการค อ อานาจในการดาเน นการซ อ หร อการจ าง เช น เห นชอบในการดาเน นการซ อหร อการ จ าง การแต งต งคณะกรรมการต าง ๆ และการทาส ญญา เป นต น

13 อานาจในการส งซ อหร อส งจ าง การส งจ างท ปร กษา และการส งจ างออกแบบ และ ควบค มงานภายในวงเง นท อย ในอานาจของห วหน าส วนราชการ ส วนวงเง นท เก นอานาจของห วหน าส วนราชการน น ให ผ บ งค บบ ญชาช นเหน อข นไปเป นผ พ จารณา 1.22 " ห วหน าส วนราชการ " หมายความว า ห วหน าส วนราชการตามข อ 1.8 หร อผ ท ได ร บ งบประมาณรายจ าย ตามคาส ง กห (เฉพาะ) ท 50/50 ลง 16 ม.ค " ผ อานวยการโครงการ " หมายความว า ผ ซ งได ร บแต งต งหร อมอบหมายให ม หน าท ร บผ ดชอบในการดาเน นการเก ยวก บพ สด ตามโครงการเง นก หร อโครงการเง นช วยเหล อ 1.24 " โรงงานท ท ได ร บการร บรองระบบค ณภาพ " หมายความว า โรงงานท ได ร บรองระบบ ค ณภาพตามมาตรฐานเลขท มอก หร อ มอก ในก จการและขอบข ายท ได ร บการร บรองจาก สาน กงานมาตรฐานผล ตภณฑ อ ตสาหกรรม หร อสถาบ นร บรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หร อหน วยงานท กระทรวงอ ตสาหกรรมให การร บรองระบบงาน(accreditation) 1.25 " ผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก น " หมายความว า บ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลท เข า เสนอราคาขายในการซ อพ สด ของทางราชการ หร อเข าเสนอราคาเพ อร บจ างทาพ สด หร อเข าเสนองานเพ อ ร บจ างเป นท ปร กษา หร อร บจ างออกแบบและควบค มงาน ให แก ส วนราชการใด เป นผ ม ส วนได ส วนเส ย ไม ว าโดยทางตรงหร อทางอ อมในก จการของบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลอ นท เข าเสนอราคาหร อเข าเสนองาน ให แก ส วนราชการน นในคราวเด ยวก น การม ส วนได ส วนเส ยไม ว าโดยทางตรงหร อทางอ อมของบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคล ด งกล าวข างต น ได แก การท บ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลด งกล าวม ความส มพ นธ ก นในล กษณะด งต อไปน ม ความส มพ นธ ก นในเช งบร หาร โดยผ จ ดการ ห นส วนผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ผ บร หาร หร อผ ม อานาจในการดาเน นงานในก จการของบ คคลธรรมดาหร อของน ต บ คคลรายหน งม อานาจหร อ สามารถใช อานาจในการบร หารจ ดการก จการของบ คคลธรรมดา หร อของน ต บ คคลอ กรายหน งหร อหลายรายท เสนองานให แก ส วนราชการน นในคราวเด ยวก น ม ความส มพ นธ ก นในเช งท น โดยผ เป นห นส วนในห างห นส วนสาม ญ หร อผ เป น ห นส วน ไม จาก ดความร บผ ดในทางห นส วนจ าก ด หร อผ ถ อห นรายใหญ ในบร ษ ทจ าก ดหร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด เป นห นส วนในห างห นส วนสาม ญหร อห างห นส วนจาก ด หร อเป นผ ถ อห นรายใหญ ในบร ษ ทจาก ด หร อบร ษ ท มหาชนจาก ดอ กรายหน งหร อหลายราย ท เสนอราคาหร อเสนองานให แก ส วนราชการน น ในคราวเด ยวก น คาว า " ผ ถ อห นรายใหญ " ให หมายความว า ผ ถ อห นซ งถ อห นเก นกว าร อยละย ส บห าใน ก จการน น หร อในอ ตราอ น ตามท กวพ. เห นสมควรประกาศกาหนดสาหร บก จการบางประเภทหร อบางขนาด

14 ม ความส มพ นธ ก นในล กษณะไขว ก นระหว าง (1) และ (2) โดยผ จ ดการ ห นส วน ผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ผ บร หาร หร อผ ม อานาจในการดาเน นงานในก จการของบ คคลธรรมดาหร อของน ต บ คคลรายหน ง เป นห นส วนในห างห นส วนสาม ญ หร อห างห นส วนจาก ด หร อเป นผ ถ อห นรายใหญ ในบร ษ ท จาก ด หร อบร ษ ทมหาชนจาก ดอ กรายหน งหร อหลายราย ท เข าเสนอราคาหร อเสนองานให แก ส วนราชการน น ในคราวเด ยวก นหร อในน ยกล บก น การดารงตาแหน ง การเป นห นส วน หร อการเข าถ อห นด งกล าวข างต นของค สมรสหร อบ ตรท ย งไม บรรล น ต ภาวะของบ คคลใน (1.25.1) (1.25.2) หร อ (1.25.3) ให ถ อว าเป นการดารงตาแหน งการเป น ห นส วนหร อการถ อห นของบ คคลด งกล าว ในกรณ บ คคลใดใช ช อบ คคลอ นเป นผ จ ดการ ห นส วนผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ผ บร หาร ผ เป นห นส วนหร อผ ถ อห นโดยท ตนเองเป นผ ใช อานาจในการบร หารท แท จร ง หร อเป นห นส วน หร อผ ถ อห น ท แท จร งของห างห นส วน หร อบร ษ ทจาก ด หร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด แล วแต กรณ และห างห นส วนหร อบร ษ ท จาก ด หร อบร ษ ทมหาชนจาก ดท เก ยวข องได เข าเสนอราคาหร อเสนองานให แก ส วนราชการน นในคราวเด ยวก น ให ถ อว าผ เสนอราคาหร อผ เสนองานน นม ความส มพ นธ ตาม (1) (2) หร อ (3) แล วแต กรณ 1.26 " ห วหน าเจ าหน าท พ สด " หมายความว า ห วหน าหน วยงานระด บกองหร อท ม ฐานะเท ยบกองซ ง ปฏ บ ต งานในสายงานท เก ยวก บการพ สด ตามท องค กรกลางบร หารงานบ คคลก าหนด หร อ ข าราชการอ นซ ง ได ร บแต งต งจากห วหน าส วนราชการให เป นห วหน าเจ าหน าท พ สด แล วแต กรณ ตามระเบ ยบฯในข อ 5 ม ได 2 กรณ ตามหน งส อ นร. ท นร.(กวพ.) 1304/ว.7212 ลง 17 ก.ค ห วหน าเจ าหน าท พ สด โดยตาแหน ง หมายถ ง ผ ท ดารงตาแหน งห วหน าหน วยงาน ระด บกอง หร อท ม ฐานะเท ยบกองและม หน าท ปฏ บ ต งานในสายงานท เก ยวข องก บการพ สด ในกรณ ท ส วนราชการใดไม ม กองพ สด หร อไม ม กองท ม หน าท ปฏ บ ต งาน ในสายงานพ สด ให ถ อว า ห วหน าฝ าย พ สด หร อห วหน าฝ ายท ปฏ บ ต งานในสายงานท เก ยวก บการพ สด ตามท องค กรบร หารงานบ คคลก าหนดเป น ห วหน าเจ าหน าท พ สด โดยตาแหน ง ตามหน งส อ นร ท นร (กวพ) 1304 / ว 7212 ลง 17 ก.ค ห วหน าเจ าหน าท พ สด โดยได ร บการแต งต งจากห วหน าส วนราชการ หมายถ ง ข าราชการอ น ซ งได ร บการแต งต งจากห วหน าส วนราชการ ให เป นห วหน าเจ าหน าท พ สด 1.27 " เจ าหน าท พ สด " หมายความว า เจ าหน าท ซ งดารงตาแหน งท ม หน าท เก ยวก บการพ สด หร อผ ได ร บแต งต งจากห วหน าส วนราชการให ม หน าท หร อปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด ตามระเบ ยบฯ น ในข อ 5 ม ได 2 กรณ เจ าหน าท พ สด โดยต าแหน ง หมายถ ง เจ าหน าท ซ งด ารงต าแหน ง ท ม หน าท เก ยวก บ การพ สด เจ าหน าท พ สด โดยการแต งต ง หมายถ ง บ คคลท ได ร บแต งต งจากห วหน า ส วนราชการ ให ม หน าท หร อปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

15 " ห วหน าหน วยพ สด " หมายความว า ห วหน าหน วยงานระด บแผนกหร อต ากว าระด บแผนก ท ม หน าท เก ยวก บการควบค มพ สด หร อข าราชการอ นซ งได ร บการแต งต งจาก ห วหน าส วนราชการ เป นห วหน า หน วยพ สด เพ อเป นผ ส งจ ายพ สด แล วแต กรณ ตามระเบ ยบ ฯ ข อ 153 วรรคสาม ตามหน งส อ สร ท นร (กวพ) 1305 / ว2550 ลง 25 ม.ค การดาเน นการเก ยวก บการพ สด หมายความว า การด าเน นการจ ดหาเพ อให ได มาซ งพ สด หร อการบร การท เก ยวก บว สด คร ภ ณฑ ท ด น และส งก อสร างท กาหนดไว ในหน งส อการจาแนกประเภท รายจ ายตามงบประมาณ ของสาน กงบประมาณตลอดจนการควบค ม และการจาหน ายพ สด ของทางราชการ 1.30 การดาเน นการเก ยวก บด านสาธารณ ปโภค เช น ค าไฟฟ า ค าน าประปา ค าโทรศ พท ค า ไปรษณ ย โทรเลข ซ งเป นการใช บร การในด านสาธารณ ปโภคจ งไม ถ อว าการใช บร การด งกล าว เป นการ ด าเน นการเก ยวก บการพ สด จ งไม ต องปฏ บ ต ตามข นตอนของการจ ดหาตามระเบ ยบ ฯ น โดยให ปฏ บ ต ตามหน งส อ กค ท กค 0502/ ลง 15 ต.ค.22 ก บ ท กค 0533/ว 62 ลง 1 พ.ค.32 เป นรายจ ายท เก ดข น เม อเจ าของงบประมาณได ร บแจ งให ชาระหน 1.31 การซ อหร อการจ างคร งหน ง หมายถ ง การซ อหร อการจ างท ม ล กษณะพ สด ประเภทเด ยวก น ม ความต องการในการใช ระยะเด ยวก น ควรดาเน นการจ ดหาในคราวเด ยวก น 1.32 " อาคาร " หมายความว า ส งปล กสร างถาวรท บ คคลอาจเข าอย หร อใช สอยได เช น อาคารท ทาการ โรงพยาบาล โรงเร ยน สนามก ฬา สถาน นาร องหร อส งปล กสร างอย างอ นท ม ล กษณะทานองเด ยวก น และรวมตลอดถ งส งก อสร างอ น ๆ ซ งสร างข นเพ อประโยชน ใช สอยสาหร บอาคารน น ๆ เช น เสาธง ร ว ท อระบายน า หอถ งน า ถนน ประปา และส งอ น ๆ ซ งเป นส วนประกอบของต วอาคาร เช น เคร องปร บอากาศ ล ฟต เฟอร น เจอร ฯลฯ 1.33 " การก อสร าง " หมายความว า การจ ดทาก จการท เก ยวก บอาคารและส งปล กสร าง ไม ว า อาคารหร อส งปล กสร างน นๆ จะประกอบด วยว ตถ ชน ดใดขนาดใด และจะอย ในล กษณะสร างใหม สร างเพ ม ต อเต มเปล ยนแปลง แก ไขซ อมร อก ตามเม อกล าวเป นส วนรวมให อย ในการก อสร างท งส น 1.34 งานก อสร าง ตามหน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร (กวพ) 1204/ว 1939 ลง 24 ก.พ.37 หมายความรวมถ ง งานเคล อนย ายอาคาร งานด ดแปลง งานต อเต ม งานร อถอน และงานซ อมแซมซ งส วนราชการเห นว า ม ความจาเป นจะต องม การควบค มด แลการปฏ บ ต งานของผ ร บจ างตลอดเวลาดาเน นการตามความเหมาะสมด วย

16 1.35 งานก อสร างของทางราชการตามล กษณะงาน " ตามมต ครม. เม อ 6 ก.พ. 50 ตามหน งส อ กค. ด วนท ส ด ท กค /ว.9 ลง 7 ม.ค.50 แบ งออกเป น 3 ประเภท ค อ งานก อสร างอาคาร งานก อสร างทาง สะพาน และท อเหล ยม งานก อสร างชลประทาน 1.36 " งานก อสร างอาคาร " หมายถ ง งานก อสร างใหม งานปร บปร ง งานซ อมแซม งานร อถอน และ/หร อ งานต อเต มอาคาร บ าน เร อน โรง ร าน แพ หร อพาหนะสาหร บขนส งข ามฟาก ท าเท ยบเร อ ต กแถว ร านค า โรงเร อน โรงเร ยน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร ศ นย การค า คล งส นค า อาคาร สาน กงาน อาคารท ทาการ อาคารช ดพ กอาศ ย ศาลาท พ ก ว ด พระอ โบสถ หอระฆ ง ก ฏ พระ ม สย ด ส เหร า อน สาวร ย หอส ง หอประช ม ห องสม ด ตลาดอ เร อ ด านเร อ ท าน า ท าจอดเร อ สถาน นาร อง สถาน ขนส ง หร อส งก อสร างอ นท ม ล กษณะ ร ปแบบ หร อโครงสร างคล ายก บส งก อสร างด งกล าว ซ งบ คคล อาจเข าอย หร อเข าไปใช สอยได 1.37 งานก อสร างสาธารณ ปโภค หมายความว า งานก อสร าง ซ อมแซม และบาร งร กษางานอ น เก ยวก บการประปา การไฟฟ า การส อสาร การโทรคมนาคม การระบายน า ระบบการขนส งป โตรเล ยมโดย ทางท อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอ นท เก ยวข องซ งดาเน นการในระด บพ นด น ใต พ นด น หร อเหน อ พ นด น 1.38 การข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม หมายความว า การท ผ เสนอราคาหร อผ เสนอ งานรายหน งหร อหลายรายกระทาการอย างใด ๆ อ นเป นการข ดขวาง หร อเป นอ ปสรรค หร อไม เป ดโอกาสให ม การแข งข นราคาอย างเป นธรรมในการเสนอราคาหร อเสนองานต อส วนราชการ ไม ว าจะกระทาโดยการ สมยอมก น หร อโดยการให ขอให หร อร บว าจะให เร ยก ร บ หร อยอมจะร บเง นหร อทร พย ส น หร อ ประโยชน อ นใด หร อใช กาล งประท ษร าย หร อข มข ว าจะใช กาล งประท ษร าย หร อแสดงเอกสารอ นเป นเท จ หร อกระทาการใดโดยท จร ต ท งน โดยม ว ตถ ประสงค ท จะแสวงหาประโยชน ในระหว างผ เสนอราคาหร อผ เสนองานด วยก น หร อเพ อประโยชน แก ผ เสนองานหร อผ เสนองานรายหน งรายใดเป นผ ม ส ทธ ทาส ญญาก บ ส วนราชการ หร อเพ อหล กเหล ยงการแข งข นราคาอย างเป นธรรม หร อเพ อให เก ดความได เปร ยบส วนราชการ โดยม ใช เป นไปในทางประกอบธ รก จปกต 1.39 เจ าหน าท ท ม หน าท ตรวจสอบค ณสมบ ต หมายความว า คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา ตามข อ ๔๒ คณะกรรมการพ จารณาผลการประกวดราคา ตามข อ ๕๐ คณะกรรมการดาเน นการจ าง ท ปร กษาโดยว ธ ค ดเล อก ตามข อ ๘๖ คณะกรรมการด าเน นการจ างโดยว ธ ค ดเล อก ตามข อ ๑๐๓ คณะกรรมการด าเน นการจ างแบบจ าก ดข อก าหนด ตามข อ ๑๐๖ หร อผ ว าจ างในกรณ การจ างออกแบบ และควบค มงานโดยว ธ พ เศษท เป นการว าจ างโดยการประกวดแบบ ตามข อ ๑๐๗ (๒) - 7 -

17 " อานาจส งซ อส งจ าง " หมายความถ ง อานาจส งการภายหล งจากกระบวนการจ ดหาได ดาเน นการจนถ งข นตอนได ต วผ ขาย หร อผ ร บจ างแล ว ในการอน ม ต ส งซ อส งจ างตามวงเง นท ได กาหนดไว ใน ระเบ ยบฯ พ.ศ.2535 ข อ 65 น น จะพ จารณาจากวงเง นของผ เสนอราคาท ชนะการประม ล กล าวค ออานาจ ส งซ อหร อส งจ างน น ไม ได พ จารณาจากวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร แต พ จารณาวงเง นจากผลการพ จารณา จากผลการประกวดราคาเป นเกณฑ 1.41 " น ต กรรม " หมายความว า การใดๆอ นทาลงโดยชอบด วยกฎหมาย และด วยใจสม คร ม ง โดยตรงต อการผ กน ต ส มพ นธ ข น ระหว างบ คคล เพ อจะก อ /เปล ยนแปลง/โอน/สงวน ซ งระง บซ งส ทธ (ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย มาตรา ๑๔๙) การจ ดซ อจ ดจ างจากบ คคลหร อน ต บ คคลเด ยวก น จ งม ใช การผ กน ต ส มพ นธ ข นระหว างบ คคล จ งม ใช การซ อหร อจ างตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย มาตรา ๑๔๙ ส าหร บกรณ ท ส วนราชการจะจ ดหาพ สด จากน ต บ คคลเด ยวก น หร อน าเง นงบประมาณรายจ ายไปจ ดหา ย ทธภ ณฑ หร อผล ตภ ณฑ ท ผล ตข นจากเง นท นหม นเว ยนของส วนราชการเองน น การจ ดหาด งกล าวเป นการ จ ดหาภายในหน วยงานส งก ดน ต บ คคลเด ยวก น จ งเป นการจ ดทาเองตามระเบ ยบข อ ๑๕ 1.42 " ผ แทนจาหน าย " หมายถ ง ผ แทนจาหน ายท ได ร บการแต งต งจากผ ผล ต หร อผ ผล ตย นยอม ให จาหน ายส นค า 1.43 " ผลงานประเภทเด ยวก นก บงานท ประกวดราคา " หมายความว า งานก อสร างท ใช เทคน ค ในการก อสร าง อย างเด ยวก นก บงานท ประกวดราคาจ าง ผลงานก อสร างท ผ เสนอราคาจะย น จ งไม จาต องม เน อ งานครบถ วน ตามท งานประกวดราคาจ างก อสร าง และการกาหนดเง อนไขในเร องผลงานก อสร าง จะต อง พ จารณาผลงานรวมท งส ญญา โดยไม สมควรแยกรายชน ดของผลงานตามส ญญาอ ก 1.44 " เง นนอกงบประมาณ " หมายความว า เง นท งปวงท อย ในความร บผ ดชอบของส วนราชการ นอกจากเง นงบประมาณรายจ าย เง นรายได แผ นด น เง นเบ กเก นส งค น และเง นเหล อจ ายป เก าส งค น 1.45 " เง นทดรองราชการ " หมายความว า เง นทดรองราชการ ตามระเบ ยบว าด วย เง นทดรอง ราชการ หร อรองจ าย ตามโครงการเง นก จากต างประเทศ 1.46 " เง นย มทดรองราชการ " หมายความว า เง นซ ง กค. อน ญาตให ส วนราชการม ไว ตามจานวน ท เห นสมควร เพ อทดรองจ ายเป นค าใช สอยปล กย อยประจาสาน กงาน ตามข อบ งค บและระเบ ยบของ กค " ระบบ GFMIS " หมายความว า ระบบบร การการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบ อ เล กทรอน กส ซ งปฏ บ ต โดยผ านเคร องคอมพ วเตอร โดยตรงหร อผ านโปรแกรม Excel Loader หร อโปรแกรม อ นทานองเด ยวก น ก อนนาข อม ลเข าเคร องคอมพ วเตอร เพ อเช อมโยงข อม ล เข าระบบโดยตรงผ านเคร อง คอมพ วเตอร 1.48 " การเปล ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ าย " หมายความว า การเปล ยนแปลงรายการ และ/หร อจานวนเง นของรายการท กาหนดไว ภายใต งบรายจ ายของแผนงบประมาณ ผลผล ต หร อโครงการ เด ยวก น

18 " รายการก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณ " หมายความว า รายการงบประมาณรายจ ายท กาหนดให ต องจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายเก นหน งป งบประมาณข นไป ในขณะท ได ก อหน ผ กพ น 2. ประเภทของการจ ดหา การจ ดหาแบ งออกเป น 7 ประเภท ค อ 1.การจ ดทาเอง 2.การซ อ 3.การจ าง 4.การจ างท ปร กษา 5.การจ างออกแบบและควบค มงาน 6.การแลกเปล ยน 7.การเช า ส วนการจ างท ปร กษาและการจ างออกแบบ และควบค มงานเป นการจ างเหมาบร การล กษณะหน งซ งย งม การใช ไม มากน ก ส วนการแลกเปล ยน และการเช า ม ข อกาหนดให ถ อปฏ บ ต โดยอน โลมตามว ธ การซ อ นอกจากน น ย งอาจม การจ ดหาประเภทอ นๆ นอกเหน อจาก ท ระเบ ยบน ก าหนดไว และไม ม ระเบ ยบของทางราชการหร อกฏหมายก าหนดไว เป นการเฉพาะตามระเบ ยบข อ 14 ได ม ข อกาหนดเผ อไว ให ถ อปฏ บ ต โดยอน โลม ตามว ธ การจ ดหาประเภทใดประเภทหน งท กาหนดไว ในระเบ ยบฯ ซ งเป นการป ดช องว างในกรณ ท อาจม การจ ดหาประเภทอ นๆ ท ไม ได ก าหนดไว ในระเบ ยบเก ดข น ซ งถ าไม ม ข อกาหนดในข อน ไว ผ ปฏ บ ต อาจไม ทราบว าจะปฏ บ ต อย างไรด งเช นการเช าซ อ จะอน โลมถ อปฏ บ ต ตามว ธ การซ อ เป นต น เน องจากข อก าหนดในระเบ ยบส วนใหญ เป นเร องเก ยวก บการจ ดหา โดยเฉพาะอย างย งการซ อ และการจ าง ด งน น เอกสารฉบ บน จ งม งเน นเร องการซ อการจ างท วไป 3. ส วนราชการเร มจ ดหาได เม อใด ตามระเบ ยบ สรฯ ข อ 13 กาหนดว า หล งจากได ร บทราบยอดเง นท จะนามาใช ในการจ ดหาแล ว ให ส วนราชการร บดาเน นการให เป นไปตามแผนและตามข นตอนของระเบ ยบน ในส วนท 2 ส วนท 3 หร อ ส วนท 4 แล วแต กรณ เพ อให พร อมจะทาส ญญาได ท นท เม อได ร บอน ม ต ทางการเง นแล ว การจ ดหาโดยว ธ สอบราคา และว ธ ประกวดราคา ให ส วนราชการวางแผนในการจ ดหาและดาเน นการ ให เป นไปตามแผนด วย คาว า " ทราบยอดเง น " ค อ เม อใด คาว น จฉ ย กวพ. - เง นงบประมาณ > งบผ านสภาแล ว - เง นงบกลาง > สาน กงบประมาณอน ม ต แล ว 4. หล กการบร หารพ สด - โปร งใส - ตรวจสอบได - ม การแข งข นอย างเป นธรรม

19 กระบวนการบร หารงานพ สด 5.1 กาหนดความต องการ 5.2 งบประมาณ 5.3 จ ดทาแผน 5.4 การจ ดหาพ สด 5.5 การบร หารส ญญา 5.6 การควบค มและการจ าหน ายพ สด 5.7 การเบ กจ ายเง น 6. การจ ดซ อจ ดจ าง และการบร หารพ สด ตามท สาน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กาหนด แบ งเป น 5 ระยะ ค อ 6.1 ระยะท 1 - การกาหนดความต องการและการของบประมาณ 6.2 ระยะท 2 - การเตร ยมการจ ดซ อจ ดจ าง 6.3 ระยะท 3 - การจ ดซ อจ ดจ าง 6.4 ระยะท 4 - การบร หารส ญญา 6.5 ระยะท 5 - การควบค มและการจาหน ายพ สด ระยะท 1 การกาหนดความต องการ ม 2 ประเภท 1. ความต องการในล กษณะนโยบาย ค อ การสร างเข อน การสร างทาง การสร างอาคาร 2. ความต องการในล กษณะเพ อใช ในการปฏ บ ต งานตามปกต เช น การซ ออ ปกรณ สาน กงาน การของบประมาณ เม อหน วยงานรวบรวมความต องการได ต องของบประมาณประจ าป ระยะท 2 การเตร ยมการจ ดซ อจ ดจ าง เม อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ ายประจ าป ม ผลบ งค บใช ส วนราชการทราบงบประมาณของตนเอง แล ว ส วนราชการต องดาเน นการด งน 1. จ ดท าแผนการจ ดซ อจ ดจ างของท กโครงการ/งานท ได ร บงบประมาณ 2. จ ดเตร ยมประกาศจ ดซ อจ ดจ าง 3. กาหนดรายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะ 4. กาหนดช วงเวลาการส งมอบพ สด 5. สาหร บงานจ างก อสร าง ต องกาหนดราคากลางงานก อสร างด วย ระยะท 3 การจ ดซ อจ ดจ าง 1. การประกาศจ ดซ อจ ดจ าง 2. การย นเสนอราคา 3. การพ จารณาผลการเสนอราคา 4. การทาส ญญา

20 ระยะท 4 การบร หารส ญญา กรณ ผ ร บจ างไม ปฏ บ ต ตามส ญญา จะต องด าเน นการด งน 1. การคานวณค าปร บ 2. การแก ไขส ญญา 3. การยกเล กส ญญา ระยะท 5 การควบค มและจาหน ายพ สด การควบค ม - ว สด - การทารายการร บ และการทารายการเบ กจ าย - คร ภ ณฑ - การท าทะเบ ยนคร ภ ณฑ ของแต ละรายการ การจ าหน าย - เพ อลดภาระงบประมาณในด านอ นๆ 7. การค ดเล อกผ ม ค ณสมบ ต เบ องต นในการจ ดหา ระเบ ยบ ฯ ป จจ บ นได เพ มว ธ การค ดเล อกผ ม ค ณสมบ ต เบ องต นสาหร บการจ ดหาหล กค อ การซ อและการ จ างเพ อใช ในกรณ จาเป นต องจาก ดเฉพาะผ ม ความสามารถ ท งน เพ อให ได ผ ขายหร อผ ร บจ างท ม ผลงานด ม ประส ทธ ภาพ รวมท งป องก นการสมยอมก นในการเสนอราคา หร อได พ สด หร องานจ างท ไม ม ค ณภาพ สาหร บว ธ การและเง อนไขในการค ดเล อกได ก าหนดไว ในระเบ ยบข อ 30 ถ งข อ 33 เป นการก าหนดมาตรฐาน ความต องการข นต าของทางราชการ โดยต องประกาศว ธ พ จารณา และข นตอนในการพ จารณา อย างช ดเจน และเป ดเผย รวมท งเป ดโอกาสให ผ ท ประสงค จะขอเข าร บการพ จารณาค ดเล อกย นค าขอได ตลอดเวลา และให ม การพ จารณาทบทวนบ ญช รายช อท ประกาศไปแล วอย างน อยท กรอบ 3 ป 8. ว ธ การจ ดหา ระเบ ยบ ฯ ได แบ งว ธ การจ ดหาหล ก ค อการซ อหร อการจ าง ตามลาด บวงเง นและความสาค ญ โดยแยก ว ธ การซ อหร อการจ างไว 6 ว ธ ด งน 1. ว ธ ตกลงราคา ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน งซ งม ราคาไม เก น 100,000 บาท ตามระเบ ยบ ฯ ข อ ว ธ สอบราคา ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน ง ซ งม ราคาเก น 100,000 บาท แต ไม เก น 2,000,000 บาท ตามระเบ ยบ ฯ ข อ ว ธ ประกวดราคา ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน ง ซ งม ราคาเก น 2,000,000 บาท ตามระเบ ยบ ฯ ข อ ว ธ พ เศษ ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน งซ งม ราคาเก น 100,000 บาท และกระทาได เฉพาะ ภายใต เง อนไขกรณ หน งกรณ ใด ตามระเบ ยบฯ ข อ 23 (สาหร บการซ อ) และ ข อ 24 (สาหร บการจ าง) รวมท ง การซ อ หร อการจ างสาหร บส วนราชการในต างประเทศ หร อม ก จกรรมท ต องปฏ บ ต ในต างประเทศ

21 ว ธ กรณ พ เศษ ได แก การซ อหร อการจ างจากส วนราชการ หร อร ฐว สาหก จ ตามระเบ ยบ ฯ ข อ 26 ซ งเป นผ ผล ตพ สด หร อทางานจ างน นเอง และนายกร ฐมนตร อน ม ต ให ซ อหร อจ างโดยว ธ น ได หร อม กฎหมาย มต คณะร ฐมนตร กาหนดให ซ อหร อจ าง ซ งกรณ น ให รวมถ งหน วยงานอ นท ม กฏหมาย หร อมต คณะร ฐมนตร กาหนดด วย สาหร บการซ อหร อการจ าง 3 ว ธ แรก ตาม (1) - (3) ระเบ ยบ ฯ เป ดโอกาสให ดาเน นการโดยว ธ ท กาหนดไว ส าหร บวงเง นท ส งกว าได และห ามแบ งซ อหร อแบ งจ างโดยลดวงเง นท จะซ อหร อจ างในคร ง เด ยวก นเพ อให วงเง นต ากว าท กาหนดโดยว ธ หน งว ธ ใด หร อเพ อให อ านาจส งซ อส งจ างเปล ยนไป การท จะ ใช ว ธ การซ อหร อการจ างโดยว ธ ใดในระหว างว ธ ตกลงราคา ว ธ สอบราคา และว ธ ประกวดราคา ข นอย ก บ วงเง นท จะซ อหร อจ างในแต ละคร ง ซ งจะต องระบ ไว ในรายงานขอซ อหร อขอจ างในแต ละคร ง ตามระเบ ยบ ฯ ข อ 27 หร อ ข อ 28 (ส าหร บการซ อท ด นและหร อส งก อสร าง) ระเบ ยบ ฯ ข อ 27 หร อข อ 28 เป นการเร ม ข นตอนในการดาเน นการเก ยวก บการจ ดหา ด วยการให เจ าหน าท พ สด ท ารายงานขอซ อ หร อขอจ าง เสนอ ขอความเห นชอบจากห วหน าส วนราชการในการด าเน นการแต ละว ธ ส วนข นตอนตามหล กว ชา ซ งเร มต นจากการ ส ารวจความต องการน น เป นหน าท โดยตรงของเจ าหน าท พ สด ซ งเป นท เข าใจด ก นอย แล ว และในทางปฏ บ ต เจ าหน าท พ สด จะต องสารวจความต องการก อนจ งจะรายงานตามรายการท กาหนดได ประกอบก บในเร อง ของการจ ดหาระเบ ยบฯ ม งเน นท ว ธ การดาเน นการ จ งม ได กล าวถ งว ธ การสารวจความต องการไว 9. ว ธ ประม ลด วยระบบอ เล กทรอน กส (E AUCTION) ตามหล กเกณฑ ท กระทรวงการคล งกาหนด ข นตอนการดาเน นกรรมว ธ การจ ดหา โดยท วไปควรแบ งออกเป น 11 ข นตอน ข นท 1 หน วยใช รายงานความต องการ ข นท 2 เจ าหน าท พ สด รายงานขออน ม ต หล กการ ข นท 3 ห วหน าส วนราชการ อน ม ต หล กการ ข นท 4 การดาเน นกรรมว ธ ของเจ าหน าท พ สด ก บห วหน าเจ าหน าท พ สด ข นท 5 การปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการ ฯ และเจ าหน าท ข นท 6 ห วหน าเจ าหน าท พ สด รายงานขออน ม ต ซ อ/จ าง ข นท 7 การทาส ญญา และการลงนามในส ญญา ข นท 8 การตรวจร บพ สด หร อการตรวจการจ าง ข นท 9 การข นบ ญช ค มและการเบ กจ ายเง น ข นท 10 การเก บร กษาหล กฐาน ข นท 11 การค นหล กประก น การซ อหร อการจ างแต ละว ธ ม ข นตอนและว ธ ดาเน นการ สร ปได ตามแผนภาพท นามาแสดงไว ด งต อไปน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา บ นท กข อความ ส วนราชการ รพ.รร.จปร. (โทร.๖๒๗๘๕) ท กห ๐๔๖๐.๖.๑.๖/ ว นท เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา เร ยน อ างถ ง ๑. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ.

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ. ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว ธ ประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส การจ างก อสร าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555

ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555 ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555 ระเบ ยบเด ม ระเบ ยบใหม การเปล ยนแปลง ข อ ๖ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการฝ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร บตรวจดาเน นการจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ปฏ บ ต เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ หน งส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information