1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки"

Transcription

1

2 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного готельного ринку. Варто відмітити, що досить незначна кількість вітчизняних науковців вивчають теоретичні та практичні засади розвитку готельних мереж за контрактним управлінням. У зв язку з тим, що контрактне управління не є усталеним явищем в економіці України і в готельному господарстві, зокрема, актуалізується потреба глибокого дослідження та розробки теоретичних концептуальних та методологічних положень дієвості контракту на управління в готельному бізнесу, еволюції розвитку контрактних відносин та формування і розширення готельних мереж на національному ринку готельних послуг та перспективи розвитку готельних мереж в Україні. Отже, тема дисертаційної роботи Т.В. Кудлай «Контрактне управління готельними мережами», мета і поставлені завдання дослідження є актуальними і важливими. 1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки. На користь актуальності теми дисертації свідчить те, що наукова робота виконана відповідно до тематики і плану науково-дослідних робіт кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, в яких здобувач брала безпосередню участь, а саме: «Бізнес-процеси в туристичній індустрії» (номер державної реєстрації 0110U002485). Автором розроблено методичні підходи до управління бізнес-процесами суб єктів туристичної діяльності, систематизовано показники оцінювання діяльності готельних операторів та управлінських компаній; «Управління інноваційним розвитком підприємств у сфері туризму» (номер державної реєстрації 0112U000603). Особистий внесок здобувача розроблення методичних засад визначення конкурентоспроможності міжнародних і національних готельних операторів

3 3 на ринку готельних послуг через побудову радара, методичних підходів до визначення ефективності контрактного управління в готельних мережах, систематизації зовнішніх факторів ризику для міжнародних готельних операторів; «Моделювання організаційно-економічного механізму управління підприємствами торгівлі та сфери послуг» (номер державної реєстрації 0114U000324). Автором запропоновано методичні підходи до інтеграції готельних мереж через інформаційний портал, механізм взаємодії стадій функціонування готельних мереж з життєвим циклом готельного оператора, систематизовано фактори впливу на діяльність готельних мереж, які функціонують на умовах контрактного управління. 3. Ступінь обґрунтованості сформульованих у дисертації наукових положень, висновків та рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, є обґрунтованими, достовірними та логічними. Обґрунтування актуальності теми дисертації є змістовним, сукупність поставлених та вирішених завдань є такою, що сприяє розкриттю теми та досягненню мети дослідження. Висновки дисертаційного дослідження є достатньою мірою обґрунтованими, вони базуються на критичному аналізі та синтезі відповідних наукових положень, інформаційних і статистичних джерел; аналітичному узагальненні практичного досвіду та підтверджені результатами апробації основних положень дисертації. Дослідження проведено на репрезентативній сукупності суб єктів господарювання України та регіонів. Використання методів наукового аналізу, глибина теоретичних викладок, упровадження результатів дослідження в науку і практику дозволило реалізувати визначені завдання. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних та методичних засад, розроблення практичних рекомендацій щодо контрактного управління готельними мережами (с 5,6). Ознайомлення зі змістом дисертації дозволяє зробити висновок про те, що здобувачем досягнута поставлена мета і виконано означені ним завдання. Відповідно до мети дисертаційної роботи

4 4 виконані завдання, вирішення яких дало змогу сформувати висновки концептуально-теоретичного, методичного та науково-практичного змісту. Викладений в дисертації матеріал має вдалу структурно-логічну побудову, яка дозволила дисертанту здійснити комплексне дослідження, сформувати обґрунтовані висновки та пропозиції у всіх розділах та їх структурних елементах. Робота завершується загальними висновками та кваліфіковано оформленими додатками. Дослідження насичене обґрунтуваннями автора, який критично оцінює позиції вчених з досліджуваної проблематики. Достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків і пропозицій, сформульованих в роботі Кудлай Т.В., підтверджуються коректністю постановки наукових і практичних завдань, комплексністю впровадження методологічних та методичних прийомів, використанням широкого масиву вітчизняних та зарубіжних наукових джерел. Результати дисертаційного дослідження є достатньо достовірними, що підтверджується обсягом опрацьованих нормативно-законодавчих актів, статистичних даних, результатів власних спостережень, публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених. Обсяг і глибина виконаного дослідження достатня для обґрунтування наукових висновків і положень, що виносяться на захист. Висновки і пропозиції ґрунтуються на всебічному аналізі первинних та вторинних інформаційних джерел. Інформаційною базою дисертаційної роботи склали законодавчі та нормативно-правові акти України, монографічні дослідження та наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, статистична інформація Державної служби статистики України, річні звіти міжнародних готельних операторів, а також результати особистих досліджень діяльності міжнародних та національних готельних операторів, що функціонують на умовах контрактного управління на вітчизняному ринку. Список використаних джерел складається зі 185 найменувань, в ньому представлені наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань, які розкривають досліджену здобувачкою проблематику. При вирішенні завдань дослідження здобувачкою застосовано комплексний та системний підходи;

5 5 використано сукупність загальнонаукових та спеціальних наукових методів, які дозволили провести теоретичні та методологічні узагальнення, сформулювати обґрунтовані рекомендації. Обробка фактологічних даних здійснена з використанням сучасних прикладних програмних пакетів. 4. Наукова новизна, теоретична і практична значущість результатів дослідження. Ознайомлення з матеріалами дослідження, змістом автореферату, науковими працями здобувачки, дозволяють зазначити про результати, які містять наукову новизну і відтворені у таких положеннях: - автором узагальнено позиції і погляди вчених, здійснено компаративний аналіз поглядів на еволюційний розвиток готельних мереж і обґрунтовано наукову позицію автора щодо сутності, переваг, недоліків, детермінантів, тенденцій, етапів розвитку та класифікації готельних мереж з використанням запропонованої додаткової класифікаційної ознаки, що дала можливість визначити такі види мереж: мережі під управлінням готельного оператора, які безпосередньо функціонують на умовах контрактного управління; комбіновані мережі, що функціонують за договором франчайзингу, але при цьому керівництво здійснюється управлінською компанією. Це доповнення дало можливість позиціонувати конкурентні переваги готельних мереж (с.13-29); - удосконалено теоретичні основи процесу входження підприємства готельного господарства до готельної мережі на умовах контрактного управління, що на відміну від існуючих, розкривають структурно-логічну послідовність укладання контракту на управління через етапи: від встановлення вимог до готельного оператора, аналізу відповідності заданим критеріям, запиту на надання пропозиції, договорів конфіденційності, про наміри, технічної підтримки до підписання контракту на управління. Це дозволить структурувати взаємовідносини готельного оператора з підприємством-членом мережі (с.29-44);

6 - систематизовано фактори впливу на діяльність готельних мереж, які 6 функціонують на умовах контрактного управління за групою ознак, що надало можливість визначити зовнішні фактори ризику для міжнародних готельних операторів при входженні їх на національний ринок готельних послуг (с.45-47); - дістали подальшого розвитку методичні принципи визначення конкурентоспроможності міжнародних і національних готельних операторів на ринку готельних послуг, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на визначенні масштабу та показників діяльності оператора, параметричних індексів і розрахунку інтегральних коефіцієнтів, що дозволить діагностувати результативність діяльності готельних мереж на контрактному управлінні та позиціонувати їх бренди (с.45-69); - у ході аналізу функціонування міжнародних готельних операторів на національному ринку готельних послуг, що функціонують на умовах контрактного управління набули подальшого розвитку систематизація зовнішніх факторів ризику входження для міжнародних готельних операторів на національний ринок, яка, на відміну від існуючої, об єднана за такими класифікаційними ознаками: політичні та соціально-економічні; екологічні; науково-технічні. Це дасть можливість визначити групи ризиків для готельних мереж, які функціонують за контрактним управлінням (с ). У роботі також проаналізовано конкурентоспроможність національних готельних мереж за контрактним управлінням (с ), удосконалено інтеграційні процеси міжнародних та національних готельних мереж на вітчизняному ринку (с ), розроблено методичні підходи до обґрунтування контрактного управління готельними мережами (с ), обґрунтовано реалізацію контрактного управління національними готельними мережами на міжнародному ринку (с ). Отже, резюмуючи вищенаведені аргументи щодо елементів наукової новизни дисертаційного дослідження, опонент зазначає, що одержані

7 7 результати розкривають теоретичні і методологічні засади контрактного управління готельними мережами. 5. Практичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що теоретичні та методичні положення доведені до рівня конкретних методик та рекомендацій щодо контрактного управління готельними мережами та можуть бути використані підприємствами готельного господарства, готелями, що є членами готельних мереж, та готельними операторами для оцінки та визначення ефективності діяльності: - методика формування об єднаної трирівневої програми лояльності, що надасть додаткові переваги споживачам готельних послуг та посилить конкурентні позиції мережевих готелів на національному ринку готельних послуг; - методика визначення конкурентних переваг через побудову радара, який ґрунтується на встановленні масштабу та показників діяльності оператора, параметричних індексів і розрахунку інтегральних коефіцієнтів, що дозволить виявити конкурентні позиції на ринку; - методичний підхід до створення єдиного інформаційного порталу готельних мереж національного та міжнародного рівнів, який, на відміну від існуючих, забезпечить багатомовність інформації, можливість здійснення бронювання із порівнянням усіх пропозицій мереж, зворотний зв язок у реальному часі; - методичні рекомендації щодо входження підприємства готельного господарства до готельної мережі міжнародного чи національного рівнів на умовах контрактного управління за допомогою методу «дерево рішень» та ймовірнісного підходу, що дасть змогу обрати оптимальні альтернативи. 6. Значення результатів дослідження для науки і практики. Основні положення, викладені в дисертації, оприлюднено на міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах, а саме: Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання (м. Черкаси, 2012); Актуальні проблеми теорії і практики

8 8 менеджменту в умовах трансформації економіки (м. Рівне, 2012); Перспективы инновации в науке, образовании, производстве и траспорте (м. Одеса, 2012); Досягнення сучасної науки (м. Одеса, 2012); Наука в житті сучасної людини (м. Одеса, 2013); Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання (м. Черкаси, 2013); Ключови въпроси в съвременната наука (м. Софія, Болгарія, 2013); Сучасні тенденції розвитку світової економіки (м. Харків, 2013); Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании (м. Одеса, 2013); Science engineering and economic paradigm of modern society (м. Базел, Швейцарія, 2014); Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку (м. Київ, 2014). Положення дисертації доведені до рівня методичних розробок, практичних рекомендацій щодо контрактного управління готельними мережами та впроваджені у практичну діяльність підприємств, а саме: методику «дерево рішень» прийнято у діяльність ПП «Парк Готель», м. Івано-Франківськ, довідка 31 від ; методику формування об єднаної програми лояльності розглянуто та прийнято - у діяльність ПП «Парк Готель», м. Івано-Франківськ (готельна мережа Reikartz Hotels & Resorts), довідка 28 від ; методику визначення конкурентних переваг через побудову радару розглянуто та прийнято - у практичну діяльність ТОВ «Прем єр Інтернешнл», м. Київ, довідка 1005 від ; методичні підходи до створення єдиного інформаційного порталу готельних мереж національного та міжнародного рівнів підлягають впровадженню у практичну діяльність Асоціації «Зіркових готелів», м. Київ, довідка 31/07/15 від Результати дослідження впроваджено у навчально-методичному процесі Київського національного торговельно-економічного університету при розробленні програми з дисципліни «Готельна справа» (довідка 2237/33-01 від ). 7. Повнота висвітлення основних результатів дослідження в

9 9 публікаціях. За результатами аналізу опублікованих здобувачем праць, опонент відмічає, що основні положення дисертаційної роботи опубліковано дисертантом самостійно та у співавторстві у 23 наукових працях загальним обсягом 9,2 друк. арк., особисто автору належить 6,04 друк. арк., зокрема 3 колективні монографії (у співавторстві), 5 статей у наукових фахових виданнях, 3 у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 12 в інших виданнях. 8. Стиль та мова викладення результатів дослідження. Дисертаційна робота характеризується науковим стилем викладення. Розділи та підрозділи дослідження подано у логічному зв язку та послідовності. Одержані результати достатньо обґрунтовані та аргументовані. За змістом проведених досліджень робота відповідає спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 9. Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та висновкам, наведеним в дисертаційній роботі, відображає структуру та логіку викладеного в ній матеріалу. 10. Дискусійні питання та основні зауваження. Не зважаючи на високу наукову та практичну цінність дисертаційного дослідження, наявність наукових положень, які містять елементи наукової новизни, опонент вважає, що зміст дисертаційної роботи Кудлай Т.В. має дискусійні положення, теоретико-методологічний та прикладний характер яких може бути предметом наукової дискусії при захисті дисертаційної роботи: 1. На думку опонента у п.1.2 розкриті скоріше економіко-правові ніж теоретичні аспекти контрактного управління, від чого викладення матеріалу не страждає, оскільки теоретичні питання добре розкриті у п.1.1. Вважаю, що

10 10 дисертація нічого б не втратила, якби п.1.2 мав би назву «Економіко - правові основи контрактного управління», а у назві п.1.1 йшлося б про теорію питання. 2. У підрозділі 1.3, при визначені методичних принципів для визначення конкурентоспроможності міжнародних та національних готельних операторів на готельному ринку через побудову радара конкурентоспроможності не зрозумілий вибір параметрів, оскільки відсутнє їх обґрунтування. 3. Некоректність у термінології: географічна експансія (с.25), територіальна експансія (с.9), географічне охоплення (с.77). При цьому, скажімо, географічна експансія це і ознака готельних мереж (с.25, рис.1.3), і критерій тенденцій розвитку (с.27), і перевага готельної мережі (с.21). 4. Автором на с. 47, 48 наведено аргументацію щодо ефективного функціонування і життєвого циклу готельного оператора. Тут немає заперечень, але виникає питання: інтеграція (залучення нових партнерів, утворення альянсів, злиття) як «фінальна стадія розвитку оператора» - це позитив чи негатив, чи є якесь продовження в іншому житті у новій якості. На рис. 1.6 знайти вірну відповідь неможливо. 5. У підрозділі 2.2 та 2.3 побудовано радар конкурентоспроможності готельних операторів на національному рівні. Можливо було б доцільніше побудувати один об єднаний радар, який відображав би конкретні переваги як національний, так і міжнародних представників готельного бізнесу. У цілому зазначені зауваження істотно не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. Загальний висновок Зважаючи на всі вищевикладені положення, дисертаційна робота Т.В. Кудлай на тему «Контрактне управління готельними мережами» є завершеним самостійним науковим дослідженням, яке містить науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що у сукупності вирішують

11 11

12 12

13 13

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses nr 4/2014

More information

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469 Piotr Muryjas 1 BUSINESS INTELLIGENCE FOR SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES The paper presents the concept of business intelligence (BI) use in small and medium

More information

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 Common Russian phrases. Russian alphabet and sounds Knowing how to pronounce Russian letters will facilitate your conversation.

More information

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD Науково-практичне видання Незалежний аудитор 4 (II) 2013 ISSN 2306-0050 UDC 657.1:005 SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD, PhD, Associate professor of the department of accounting

More information

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula . с. 125 132 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2014. Issue 34. p. 125 132 125 УДК 338.48-44(438-22) AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY УДК 005:658.91 O. A. Saenko, Ph.D. (economics), Luhansk Taras Shevchenko National University RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY Problem statement. In economic terms, risk is the likelihood / possibility

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN 240 НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN Discussing key performance indicator (KPI) for the food service businesses in Taiwan,

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 Основная цель урока: - создать условия для формирования социокультурной компетенции. Образовательный аспект цели: - проверить умение

More information

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute УДК 631.8:632:633.854:665.3 2014 Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute THE EFFECT OF NUTRIENT SUPPLY AND PLANT PROTECTION IN YIELD AND OIL CONTENT OF SUNFLOWER (Helianthus

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD UDC 811.161.1' 1(082) M. V. PIMENOVA (Kemerovo, Russia) TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD The article deals with the determination of the terms

More information

Olga Korzachenko, Kyiv National Economic University, Vadim Getman, Kyiv National Economic University

Olga Korzachenko, Kyiv National Economic University, Vadim Getman, Kyiv National Economic University Computer Science. Information Technology and Management Science Improvement of Business-Activities in Telecommunication Enterprises by the etom Business-Process Structural Model Implementation Olga Korzachenko,

More information

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND УДК 338 JEL M15 Michał Chmielecki Akademy of Managment in Lodz, Poland THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND Chmielecki Michał,

More information

VILLAGE TOURISM OF SERBIA

VILLAGE TOURISM OF SERBIA VILLGE TOURISM OF SERBI H U N R Y G SUBOTIC R Senta SOMBOR Č V O SERBI T J N N O Bački Petrovac U M sa V Ti I C R O T D K P B B U KIKIND D V I NOVI SD N ZRENJNIN N Beočin Irig E M iš R m Ta S Kovačica

More information

Functionalized molecules - synthesis, properties and application

Functionalized molecules - synthesis, properties and application Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Donetsk

More information

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini SECTION 2. SOCIAL PROBLEMS IN THE CONTEXT OF BRANCH SOCIOLOGYS. 2.9 SOCIOLOGY OF HEALTH. MEDICINE SOCIOLOGY/ РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВЫХ СОЦИОЛОГИЙ. 2.9 СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ. СОЦИОЛОГИЯ

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence OLENA ZELIKOVSKA National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence The problems of intercultural communication

More information

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Acta Beregsasiensis 2009/2. 163 Szilágyi László* Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Rezümé Napjainkban létfontosságúvá vált a középiskolát

More information

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ Харківський національний медичний університет MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic

More information

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 Jasmina Labudovic Stankovic 1, Nada Todorovic 2 INVESTORS' BEHAVIOR AT CAPITAL MARKETS The paper demonstrates how individuals (investors) make their decisions under the conditions

More information

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures)

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures) BASICS OF ENGLISH PHONETICS (course of lectures) Contents 1. Lecture I. Phonetics as a science 2. Lecture II. The classification of English consonants 3. Lecture III. The English vowel system 4. Lecture

More information

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW Prof. Dr. Audrius Bakaveckas Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Constitutional and Administrative Law, Vilnius Abstract It

More information

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135) ISSN 16817710 УДК 621.372 O.B. Tkachova 1, Mohammed Jamal Salim 2, Raed Yahya Abdulghafoor 2 1 Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA Dimitar CHERNAKOV (Bulgaria) Whenever a research on various prehistoric sites has been carried findings of non utility comprise a considerably large share

More information

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils Agronomy Research 2(1), 71 82, 24 About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils V. Loide Agricultural Research Centre, Teaduse

More information

BLAST-FURNACE EQUIPMENT

BLAST-FURNACE EQUIPMENT BLAST-FURNACE EQUIPMENT HOT METAL LADLE CAR Standard series: Г-1-50, Г-100,Г-1-140. Hot metal ladle car is designed for transportation of hot metal from furnace to casting machines, mixers and steelmaking

More information

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2 appleтн ы шы шк шбсрс лб шанобхшх н с л о мк лб шс шлfi тзт тсыхн бз appleб н х абсбхтappleо шыхн : с йтз т appleбзхappleыршб с сшы сы ст з к, 1 сск ко бз к, 2 лappleзт тот лк, 3 хоо ы ок, 4 хнfiо т з

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko*

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko* HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD Olha Zhmurko* Lviv Ivan Franko National University, Ukraine Abstract. The bases of health care financing system in Ukraine are grounded on the model of

More information

Side reactions of onium coupling reagents BOP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports

Side reactions of onium coupling reagents BOP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2005) 13 19 Side reactions of onium coupling reagents BP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports L. V. Dubey, I. Ya. Dubey* Institute of Molecular Biology and

More information

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016 Condensed Matter Physics, 2016, Vol. 19, No 1, 13804: 1 10 DOI: 10.5488/CMP.19.13804 http://www.icmp.lviv.ua/journal Influence of anisotropic ion shape, asymmetric valency, and electrolyte concentration

More information

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Evaluation of Investment Projects in Case of Conflict between the Internal Rate of Return and the Net Present Value Methods Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič*

More information

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES Nataliia Hunko 65 Nataliia Hunko, Factors Influencing the Formation of Human Resources,, pp. 65-72. DOI: 10.14254/2071-789X.2013/6-2/6 Nataliia Hunko Assistant Department of Management National University

More information

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Number 2 (pp. 277 282) 2014 Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes N. Djordjevic 1, D. Djordjevic 1*, M.

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

INTRODUCTION METHODOLOGY Protoplast isolation Hardware and cultivation on Biokosmos 9

INTRODUCTION METHODOLOGY Protoplast isolation Hardware and cultivation on Biokosmos 9 THE EFFECT OF MICROGRAVITY ON THE DEVELOPMENT OF PLANT PROTOPLASTS FLOWN ON BIOKOSMOS 9 Т. -Н. Iversen 1, O. Rasmussen 2, F. Gmünder 3, C. Baggerud 4, E. L. Kordyum 5, V. V. Lozovaya 6 and M. Tairbekov

More information

PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS*

PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS* 464 Вавиловский журнал генетики и селекции, 2012, Том 16, 2 УДК 631.524.83:631.524.85:633.112.1«324» PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS* 2012 г.

More information

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 266 Michal Micik 1, Ludvik Eger 2 RECRUITING TALENTS WITH SOCIAL MEDIA The need for companies to be as competitive in the marketplace as possible is enormous nowadays. Companies have to take advantage

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS UDC 378:004 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ A.V.Verstiak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS The main trends and forecasts of

More information

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization on TPE (IOTPE) ISSN 077-358 IJTPE Journal www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com March 00

More information

On Supervised and Unsupervised Discretization 1

On Supervised and Unsupervised Discretization 1 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Том 2, 2 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Volume 2, No 2 София. 2002. Sofia On Supervised and

More information

XLPE рower cables. 2 Modern solutions for power cables I Estralin HVC

XLPE рower cables. 2 Modern solutions for power cables I Estralin HVC XLPE рower cables...2 Production technology...3 Estralin HVC a pioneer in Russia s XLPE cable production...4 Main types of products and services...5 Markings...6 XLPE cables 6-35 kv...7 Comparative characteristics

More information

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ Kuzhda Т. Reail sales forecasing wih applicaion he muliple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. 01. Вип. 1 (6). С. 91-101. Режим доступу до журн. : hp://sepd.nu.edu.ua/images/sories/pdf/01/1kibrm.pdf.

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

More information

Changes of Polish Customers Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers

Changes of Polish Customers Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;1(348):3-20 3 Agnieszka Izabela Baruk Politechnika Łódzka Changes of Polish Customers Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers Article s goal: to identify and carry

More information

. d2. Chem. Papers 44(\)\\\ 117 (1990)

. d2. Chem. Papers 44(\)\\\ 117 (1990) Dstrbuton pattern of 4OmethylDglucuronc acd unts n 4OmethylDglucuronoDxylan solated from the leaves of marsh mallow {Althaea offcnals L., var. Rhobusta) A. KARDOŠOVÁ, A. MALOVÍKOVÁ, J. ROSÍK, and P. CAPEK

More information

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian 1. 0. Linguistic literature dedicated to Bulgarian did not address the issue of the semantic structure

More information

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine UDC 37.015.3.012-053.2 I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine CHILD AS AN OBJECT OF PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL RESEARCHES (THE HISTORY-PEDAGOGICAL ANALYSIS) Petukhova I. O. Child

More information

THE DEVELOPMENT OF THE BAKING INDUSTRY IN UKRAINE

THE DEVELOPMENT OF THE BAKING INDUSTRY IN UKRAINE УДК 33.3:664.6:447 Krasilnikova E.E. postgraduate student E-mail: krasilnikova_ke@ukr.net Open International University of Human Development «Ukraine» Lvivska str., 23, Kyiv THE DEVELOPMENT OF THE BAKING

More information

Создание лексикографической базы данных для электронного словаря

Создание лексикографической базы данных для электронного словаря Создание лексикографической базы данных для электронного словаря Архангельский Т. А. (tarkhangelskiy@hse.ru) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия Идрисов

More information

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues Серія юридична 355 Michalina Duda, Ph. D. Chair of Financial Law The Catholic University of Lublin The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues I. A statement of the problem

More information

Represented by a member of the Editorial Board Professor S.V. Mishchenko

Represented by a member of the Editorial Board Professor S.V. Mishchenko УДК 658.562:675.92 CONTINUOUS IMPROVEMENT OF BUSINESS PROCESSES Hubert K. Rampersad QM Consulting, Netherlands Represented by a member of the Editorial Board Professor S.V. Mishchenko Key words and phrases:

More information

Food Security for Seniors and Persons with Disabilities Project

Food Security for Seniors and Persons with Disabilities Project . Food Security for Seniors and Persons with Disabilities Project A look at Household Food Security for Seniors and Persons with Disabilities in Seattle s low-income housing February 2008 . Executive

More information

Customers Motivation as the Basis of Effective Forming of Communication Mix

Customers Motivation as the Basis of Effective Forming of Communication Mix Customers Motivation as the Basis of Effective Forming of Communication Mix Мотивація споживачів як основа формування ефективного комунікаційного міксу Мотивация потребителей как основа формирования эффективного

More information

Typography & Language

Typography & Language 2014-16 Ptrut ur Tr Lnu پ H ث C ř ņ ม ۀ ด ж ử G ž ญ Э Z ґ ظ W Ŵ D T ẵ ฉ ฟ t Ậ v L ه ą? å 力 z ỵ ÿ ý U 难 à Ħ ẩ 力 ẁ ū Ộ ơ ą ะ ฒ Y ج Ể Ð ề ề ฦๅ ǿ م T ط 7 2 J Ĝ К 晴 й л Þ ѳ ţ Tn rr 5 ŀ щ Œ 9 я q џ t n Д ŏ Ч

More information

This article is publised in Ukrainian in "Herald of Zhytomyr Engeneering- Technological Institute" 2003.- 1. P. 181 186.

This article is publised in Ukrainian in Herald of Zhytomyr Engeneering- Technological Institute 2003.- 1. P. 181 186. Цаконас А.Д., Дуніас Г.Д., Штовба С.Д. Прогнозування результатів футбольних матчів за допомогою машини опорних векторів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інститута.- 003.-. С.8 86. Ths artcle

More information

Srdjan Sapic 1, Milos Jovanovic 2, Srdjan Furtula 3 ENTRY MARKETING STRATEGIES OF FOREIGN COMPANIES: A CASE STUDY ON WESTERN SERBIA

Srdjan Sapic 1, Milos Jovanovic 2, Srdjan Furtula 3 ENTRY MARKETING STRATEGIES OF FOREIGN COMPANIES: A CASE STUDY ON WESTERN SERBIA СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 51 Srdjan Sapic 1, Milos Jovanovic 2, Srdjan Furtula 3 ENTRY MARKETING STRATEGIES OF FOREIGN COMPANIES: A CASE STUDY ON WESTERN SERBIA This paper

More information

Graph Analysis of Underground Transport Networks

Graph Analysis of Underground Transport Networks УДК 59.7:4.8 L. Sarycheva, K. Sergeeva Natonal Mnng Unversty Karl Marks ave., 9, 495, Dnepropetrovsk, Ukrane Graph Analyss of Underground Transport Networks Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева ГВУЗ «Национальный

More information

แนวทางปฏ บ ต ท ด การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาเพ อการเร ยนร ส ศตวรรษท 21

แนวทางปฏ บ ต ท ด การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาเพ อการเร ยนร ส ศตวรรษท 21 แนวทางปฏ บ ต ท ด การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาเพ อการเร ยนร ส ศตวรรษท 21 เร ยบเร ยงโดย อาจารย ดร. เสร เพ มชาต สาขาว ชาประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง สาขาว ชาประกาศน ยบ ตรบ ณฑ

More information

RARE ELEMENTS OF THE SEGETAL FLORA PRESERVED IN ABANDONED VILLAGES IN THE KAMPINOS NATIONAL PARK (CENTRAL POLAND)

RARE ELEMENTS OF THE SEGETAL FLORA PRESERVED IN ABANDONED VILLAGES IN THE KAMPINOS NATIONAL PARK (CENTRAL POLAND) Introduction I. KIRPLUK, 2012 I. KIRPLUK University of Warsaw Botanic Garden, Al. Ujazdowskie 4, PL-00-478 Warsaw, Poland ikirpluk@biol.uw.edu.pl RARE ELEMENTS OF THE SEGETAL FLORA PRESERVED IN ABANDONED

More information

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN Безпека критичних інфраструктур 23 UDC 005.8:005.931.11:005.521 D. PROCHAZKOVA, J. PROCHAZKA Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT

More information

US LIBRARY AND INFORMATION SCHOOLS: TRAINING AND ACCREDITATION ISSUES

US LIBRARY AND INFORMATION SCHOOLS: TRAINING AND ACCREDITATION ISSUES 44 ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. 2015. Випуск 46 UDC 378+02(73) Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків О. В. Олійник, кандидат наук із соціальних

More information

EVALUATION OF CRUDE OIL QUALITY

EVALUATION OF CRUDE OIL QUALITY Petroleum & Coal ISSN 1337-7027 Available online at www.vurup.sk/pc Petroleum & Coal 52 (1) 35-43, 2010 EVALUATION OF CRUDE OIL QUALITY D. Stratiev 1, R.Dinkov 1, K. Petkov 1, K. Stanulov 2 1 Lukoil Neftochim

More information

STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADE UNIONS: NECESSITY AND POTENTIAL

STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADE UNIONS: NECESSITY AND POTENTIAL STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADE UNIONS: NECESSITY AND POTENTIAL Antra Line, Mag.sc.soc., Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Imantas 7.linija -1, Riga, Latvia, LV-1083 E-mail: antra_line@inbox.lv

More information

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches.

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches. Plastic Threads Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Threads in plastic products can be produced in three ways: a) by direct moulding with thread punch or die; b) by placing a threaded metal

More information

CREDIT POLICY OF TRADE ENTERPRISES 0

CREDIT POLICY OF TRADE ENTERPRISES 0 ENTERPRISE UDC 658.88 NOVIKOVA Natalia, Ph.D. in Economics Sciences, Senior lecturer of the Department of Enterprise Economics and Finance Kyiv National University of Trade and Economics CREDIT POLICY

More information

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72)

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) Tomasz Schöll The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) О ne of the main tasks fulfilled within the boundaries of the international project Nymphaion - the History and Structure of a Greek polis", carried

More information

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR).

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Natalia Kotsyba Institute of Slavic Studies PAS (Warsaw) The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Objectives of creating the corpus PolUKR 1, a Polish-Ukrainian parallel

More information