Operating Instructions. Kullaným talimatlarý. Ïäçãßåò ãéá ôç ñþóç MTM 0821 F 2-DOOR FRIDGE. Iki kapýlý buzdolabý. Contents. Ýçindekiler ØÕÃÅÉÏ ÄÉÐÏÑÔÏ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Operating Instructions. Kullaným talimatlarý. Ïäçãßåò ãéá ôç ñþóç MTM 0821 F 2-DOOR FRIDGE. Iki kapýlý buzdolabý. Contents. Ýçindekiler ØÕÃÅÉÏ ÄÉÐÏÑÔÏ"

Transcription

1 MTM 0821 F English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Installation, 5 Start-up and use, 6 Maintenance and care, 7 Precautions and tips, 17 Troubleshooting, 8 Contents Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 4 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi, 4 Montaj, 13 Çalýþtýrma ve kullaným,14 Bakým ve özen, 15 Önlemler ve öneriler, 15 Arýzalar ve onarýmlar, 16 ÅëëçíéêÜ Ïäçãßåò ãéá ôç ñþóç ØÕÃÅÉÏ ÄÉÐÏÑÔÏ Ïäçãßåò ãéá ôç ñþóç, 1 Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç,2 ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõþò, 3 ÅãêáôÜóôáóç, 9 Åêêßíçóç êáé ñþóç, 9 ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá, 10 ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëýò, 11 Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò, 12 Ðåñéå üìåíá

2 Assistance Before calling for Assistance: Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting). If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service Centre Communicating: type of malfunction appliance model (Mod.) serial number (S/N) This information can be found on the data plate located on the bottom left side of the refrigerator compartment. Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals. Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç Ðñéí áðåõèõíèåßôå óôçí Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç: Âåâáéùèåßôå áí ç áíùìáëßá ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß áõôüíïìá (âëýðå Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò). Áí ðáñü ôïõò üëïõò åëýã ïõò, ç óõóêåõþ äåí ëåéôïõñãåß êáé ôï ðñüâëçìá ðïõ äéáðéóôþóáôå óõíå ßæåé íá õößóôáôáé, êáëýóôå ôï ðëçóéýóôåñï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÕðïóôÞñéîçò. ÃíùóôïðïéÞóôå: ôïí ôýðï ôçò áíùìáëßáò ôï ìïíôýëï ôçò ìç áíþò (Mod.) ôïí áñéèìü óåéñüò (S/N) Ïé ðëçñïöïñßåò áõôýò âñßóêïíôáé óôçí ôáìðåëßôóá áñáêôçñéóôéêþí óôï äéáìýñéóìá øõãåßïõ êüôù áñéóôåñü. Teknik Servis Teknik Servis ile irtibata geçmeden önce: Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Arýza ve Onarým bölümüne bakýnýz). Sonucun olumsuz olmasý durumunda, en yakýn Teknik Servis ile irtibata geçiniz. Aþaðýdaki bilgileri bildiriniz: arýza tipi cihazýn modeli (Mod.) seri numarasý (S/N) Bu bilgiler, soðutucu bölmesi içinde aþaðýda solda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde bulunmaktadýr. Kesinlikle sadece yetkili teknik elemanlara baþvurunuz ve her zaman orijinal yedek parçalarý kullanýnýz. INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA PAZARLAMA A.Þ. Karahasan Sok. No:11 Balmumcu Beþiktaþ/Ýstanbul TEL: (+90) FAKS: (+90) WEB: INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi / MANÝSA TEL: : (+90) FAKS: (+90) Ìçí ðñïóôñý åôå ðïôý óå ìç åîïõóéïäïôçìýíïõò ôå íéêïýò êáé íá áñíåßóèå ðüíôá ôçí åãêáôüóôáóç áíôáëëáêôéêþí ìç áõèåíôéêþí. Teknik Bilgiler HOTPOINT-ARISTON MTM 0821 F T 309 kwh/y A lt - model - ìïíôýëï - model - serial number - áñéèìüò óåéñüò - seri numarasý 2

3 Description of the appliance Overall view The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not directly represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages. 1 Levelling FEET 2 FRUIT and VEGETABLE bin 3 MOISTIRE adjusted 4 SHELVES* 5 REFRIGERATOR OPERATION Knob 6 FRESH BOX Compartment 7 FREEZER and STORAGE compartment 8 ICE DEVICE* 9 FAST FREEZER compartment* 10 FREEZER OPERATION Knob 11 Removable multipurpose SHELVES 12 Removable lidded shelf with EGG TRAY* 13 BUTTER dish* 14 BEVERAGE CAN shelves* 15 Removable multipurpose SHELVES. 16 BOTTLE shelf * Varies by number and/or position,available only on certain models ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõþò ÓõíïëéêÞ åéêüíá Ïé ïäçãßåò ñþóçò éó ýïõí ãéá äéüöïñá ìïíôýëá ïðüôå ìðïñåß ç åéêüíá íá ðáñïõóéüæåé ëåðôïìýñåéåò äéáöïñåôéêýò óå ó Ýóç ìå åêåßíåò ôçò óõóêåõþò ðïõ áðïêôþóáôå. Ç ðåñéãñáöþ ôùí ðëýïí óýíèåôùí áíôéêåéìýíùí âñßóêåôáé óôéò áêüëïõèåò óåëßäåò. 1 ÐÏÄÁÑÁÊÉ ñýèìéóçò 2 ËåêÜíç ÖÑÏÕÔÙÍ êáé ËÁ ÁÍÉÊÙÍ 3 Êáëýììáôá öñïõôïëåêáíþí ìå ñõèìéóôýò õãñáóßáò 4 ÑÁÖÉ* 5 ÅðéëïãÝáò ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ØÕÃÅÉÏÕ 6 ÈÜëáìïò FRESH BOX 7 ÈÜëáìïò ÊÁÔÁØÕÎÇÓ êáé ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ 8 ICE DEVICE* 9 FAST FREEZER* 10 ÅðéëïãÝáò ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ 11 Áðïóðþìåíï ñáöüêé ÃÉÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÁ* 12 ÄÏ ÅÉÏ ÂÏÕÔÕÑÏÕ* 13 áõãïèþêç* 14 ÑáöÜêé ÊÏÕÔÉÙÍ ÁÍÁØÕÊÔÉÊÙÍ* 15 Áðïóðþìåíï ñáöüêé ãéá ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÁ 16 ÑáöÜêé ÖÉÁËÙÍ *Ðïéêßëïõí ùò ðñïò ôïí áñéèìü Þ/êáé ôç èýóç,õðüñ åé ìüíï óå ïñéóìýíá ìïíôýëá eps 1 3

4 Cihazýn tanýmý Genel görünüm Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için þekil satýn aldýðýnýz cihazda olmayandeðiþik ayrýntýlarý gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr. 1 AYAK AK 2 MEYVE ve SEBZE çekmecesi 3 Rutubet ayarý 4 RAF* 5 SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesi 6 FRESH BOX bölümü 7 DONDURMA ve SAKLAMA bölmesi 8 ICE DEVICE bölmesi* 9 Hýzlý dondurma iþlemi için FAST FREEZE 10DONDURUCU KONTROL ayar düðmesi 11 Çýkarýlabilen KAPI RAFI* 12 Çýkarýlabilen KAPAKLI AKLI raf 13 Tereyað kutusu* 14 KUTU MEÞRUBAT tutucusu* 15 Çýkarýlabilen KAPI RAFI* 16 ÞÝÞE tutucusu * Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir,sadece bazý modellerde mevcuttur eps 1 4

5 Installation! Before placing your new appliance into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for safe use, for installation and for care of the appliance.! Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance. Positioning and connection Positioning 1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free room. 2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and condenser give off heat and require good ventilation to operate correctly and save energy. 3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of the appliance and any furniture above it, and at least 5 cm between the sides and any furniture/side walls. 4. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric stove, etc.). 5. In order to maintain the correct distance between the appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied in the installation kit, following the instructions provided. Levelling 1. Install the appliance on a level and rigid floor. 2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the refrigerator by tightening or loosening the front feet. Electrical connections After the appliance has been transported, carefully place it vertically and wait at least 3 hours before connecting it to the electricity mains. Before inserting the plug into the electrical socket ensure the following: The appliance is earthed and the plug is compliant with the law. The socket can withstand the maximum power of the appliance, which is indicated on the data plate located on the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W). The voltage must be in the range between the values indicated on the data plate located on the bottom left side (e.g V). The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it (see Assistance). Do not use extension cords or multiple sockets.! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.! The cable must not be bent or compressed.! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only (see Assistance).! The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed. 1. Insert the plug into the socket and ensure that the green POWER indicator light illuminates (the FREEZER COMPARTMENT knob must not be on OFF). 2. Turn the REFRIGERATOR OPERATION knob to an average value. After a few hours you will be able to put food in the refrigerator. Using the refrigerator to its full potential fridge The temperature inside the refrigerator compartment automatically adjusts itself according to the position of the thermostat knob. min = warmest max = coldest It is recognisable by aeration cells located on the back walls of the compartments. The No Frost system circulates cold air continuously to collect humidity and prevent ice and frost formation. The system maintains an optimal humidity level in the compartment, preserving the original quality of the food, preventing the food from sticking together and making defrosting a thing of the past. Do not block the aeration cells by placing food or containers in direct contact with the refrigerating back panel. Close bottles and wrap food tightly. Place only cold or lukewarm foods in the compartment, not hot foods (see Precautions and tips). Remember that cooked foods do not last longer than raw foods. SHELVES: with or without grill. Due to the special guides the shelves are removable and the height is adjustable (see diagram), allowing easy storage of large containers and food. Height can be adjusted without complete removal of the shelf. GB Start-up and use Starting the appliance! Before starting the appliance, follow the installation instructions (see Installation).! Before connecting the appliance, clean the compartments and accessories well with lukewarm water and bicarbonate.! The appliance comes with a motor protection control system which makes the compressor start approximately 8 minutes after being switched on. The compressor also starts each time the power supply is cut off whether voluntarily or involuntarily (blackout). FRESH BOX: for fresh meat and fish. Due to the compartment s low temperature (the coldest in the refrigerator) and to the clear door that provides protection against oxidation and blackening, food can be stored for even up to one week. It can also be used for cold meals. 5

6 GB adjusts itself according to the position of the thermostat knob. 1 = warmest MAX = coldest We recommend, however, a medium position. is the optimal temperature for energy saving levels. OFF switches the appliance off, including the refrigerator. FRUIT and VEGETABLE bin The salad crispers fitted inside the fridge have been specially designed for the purpose of keeping fruit and vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator (position B) if you want to store food in a less humid environment, or close it (position A) to store food in a more humid environment. The easy-to-open lids (all you have to do is pull the crisper out) make it easy to put food in and take out. BEVERAGE CAN shelves. The can rack on the inner door allows you to store not only cans, but also yoghurt, butter and other containers, according to your requirements. Do not re-freeze food that is defrosting or that has already been defrosted. These foods must be cooked and eaten (within 24 hours). Fresh food that needs to be frozen must not come into contact with food that has already been defrosted. Do not place glass bottles which contain liquids, and which are corked or hermetically sealed in the freezer because they could break. The maximum quantity of food that may be frozen daily is indicated on the plate containing the technical properties located on the bottom left side of the refrigerator compartment (for example: Kg/24h: 4)! Do not open the door during freezing.! If there is a power cut or malfunction, do not open the freezer door. This will help maintain the temperature inside the freezer, ensuring that foods are conserved for at least 9-14 hours.! To avoid blocking the air circulation inside the freezer, it is advisable not to obstruct the ventilation holes with food or containers. ICE DEVICE After pouring water in the special ice cups, place them in their places in the ice device. After about 2 hours, the ice cubes will be ready. In order to get the ice cubes, it will be sufficient to turn the two buttons to the right. The ice cubes will fall in to the tray below, ready to be used. Maintenance and care Using the freezer to its full potential The temperature inside the freezer compartment automatically Switching the appliance off During cleaning and maintenance it is necessary to disconnect the appliance from the electricity supply. It is not sufficient to set the FREEZER OPERATION knob on OFF (appliance off) to eliminate all electrical contact. Cleaning the appliance The external and internal parts, as well as the rubber seals may be cleaned using a sponge that has been soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or neutral soap. Do not use solvents, abrasive products, bleach or ammonia. The removable accessories may be soaked in warm water and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry them carefully. The back of the appliance may collect dust which can be removed by delicately using the hose of a vacuum cleaner set on medium power. The appliance must be switched off and the plug must be pulled out before cleaning the appliance. 6

7 Avoiding mould and unpleasant odours The appliance is manufactured with hygienic materials which are odour free. In order to maintain an odour free refrigerator and to prevent the formation of stains, food must always be covered or sealed properly. If you want to switch the appliance off for an extended period of time, clean the inside and leave the doors open. Replacing the light bulb To replace the light bulb in the refrigerator compartment, pull out the plug from the electrical socket. Follow the instructions below. Access the light bulb by removing the cover as indicated in the diagram. Replace it with a similar light bulb within the power range indicated on the cover (10W). Precautions and tips! The appliance was designed and manufactured in compliance with international safety standards. The following warnings are provided for safety reasons and must be read carefully. This appliance complies with the following Community Directives: - 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent amendments; -89/336/EEC of (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments; /96/CE.. General safety The appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use. The appliance must be used to store and freeze food products by adults only and according to the instructions in this manual. The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain and storms. Do not touch the appliance with bare feet or with wet or moist hands and feet. Do not touch the internal cooling elements: this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. When unplugging the appliance always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable. Before cleaning and maintenance, always switch off the appliance and disconnect it from the electrical supply. It is not sufficient to set the FREEZER OPERATION knob on OFF (appliance off) to eliminate all electrical contact. In the case of a malfunction, under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or further malfunctioning of the appliance. Do not use any sharp or pointed utensils or electrical equipment - other than the type recommended by the manufacturer - inside the frozen food storage compartments. Do not put ice cubes taken directly from the freezer into your mouth. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep packaging material out of the reach of children! It can become a choking or suffocation hazard. Disposal Observe local environmental standards when disposing packaging material for recycling purposes. The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out wheeled bin symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance. Respecting and conserving the environment Install the appliance in a fresh and well-ventilated room. Ensure that it is protected from direct sunlight and do not place it near heat sources. Try to avoid keeping the door open for long periods or opening the door too frequently in order to conserve energy. Do not fill the appliance with too much food: cold air must circulate freely for food to be preserved properly. If circulation is impeded, the compressor will work continuously. Do not place hot food directly into the refrigerator. The internal temperature will increase and force the compressor to work harder and will consume more energy. Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance). A thick layer of ice makes cold transference to food products more difficult and results in increased energy consumption. Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are free of debris and to prevent cold air from escaping (see Maintenance). Troubleshooting If the appliance does not work, before calling for Assistance (see Assistance), check for a solution from the following list. The internal light does not illuminate. The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far enough to make contact, or there is no power in the house. The FREEZRT OPERATION knob is in the OFF position The motor does not start. The appliance comes with a motor protection control (see Start-up and use). The refrigerator and the freezer do not cool well. The doors do not close properly or the seals are damaged. The doors are opened too frequently. The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position. The refrigerator or the freezer have been over-filled. The food inside the refrigerator is beginning to freeze. The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position. GB 7

8 GB The motor runs continuously. The door is not closed properly or is continuously opened. The outside ambient temperature is very high. The appliance makes a lot of noise. The appliance has not been installed on a level surface (see Installation). The appliance has been installed between cabinets that vibrate and make noise. The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is off. This is not a defect, it is normal. Some of the external parts of the refrigerator become hot. These raised temperatures are necessary in order to avoid the formation of condensation on certain parts of the product. 8

9 ÅãêáôÜóôáóç! Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñþóåôå ôï åã åéñßäéï áõôü ãéá íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäþðïôå óôéãìþ. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá þñçóçò Þ ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé áõôü ðáñáìýíåé ìáæß ìå ôç óõóêåõþ ãéá ôçí ðëçñïöüñçóç ôïõ íýïõ éäéïêôþôç ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò ó åôéêýò ðñïåéäïðïéþóåéò.! ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêü ôéò ïäçãßåò: õðüñ ïõí óçìáíôéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç, ôç ñþóç êáé ôçí áóöüëåéá. ÔïðïèÝôçóç êáé óýíäåóç ÔïðïèÝôçóç 1. ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõþ óå þñïò êáëü áåñéæüìåíï êáé ùñßò õãñáóßá. 2. Ìçí öñüæåôå ôéò ðßóù ãñßëéåò áåñéóìïý: ï óõìðéåóôþò êáé ï óõìðõêíùôþò åêðýìðïõí èåñìüôçôá êáé áðáéôïýí êáëü áåñéóìü ãéá íá ëåéôïõñãïýí êáëü êáé íá ðåñéïñßæåôáé ç êáôáíüëùóç çëåêôñéêïý. 3. ÁöÞóôå ìéá áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 10 cm ìåôáîý ôïõ åðüíù ìýñïõò ôçò óõóêåõþò êáé ôùí åíäå üìåíùí õðåñêåßìåíùí åðßðëùí êáé ôïõëü éóôïí 5 cm ìåôáîý ôùí ðëáúíþí êáé ðëåõñéêþí åðßðëùí/ôïß ùí. 4. Ç óõóêåõþ ðñýðåé íá âñßóêåôáé ìáêñéü áðü ðçãýò èåñìüôçôáò (Üìåóï çëéáêü öùò, çëåêôñéêþ êïõæßíá). 5. Ãéá ôç äéáôþñçóç ôçò âýëôéóôçò áðüóôáóçò ôïõ ðñïúüíôïò áðü ôï ðßóù ôïß ùìá, ìïíôüñåôå ôïõò áðïóôüôåò ðïõ õðüñ ïõí óôï êéô åãêáôüóôáóçò áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò ôïõ áíôßóôïé ïõ öýëëïõ. Ïñéæïíôßùóç 1. ÅãêáôáóôÞóôå ôç óõóêåõþ óå äüðåäï ßóéï êáé áíèåêôéêü. 2. Áí ôï äüðåäï äåí åßíáé áðüëõôá åðßðåäï, áíôéóôáèìßóôå îåâéäþíïíôáò Þ âéäþíïíôáò ôá ðñüóèéá ðïäáñüêéá. ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç ÌåôÜ ôç ìåôáöïñü, ôïðïèåôþóôå ôç óõóêåõþ êáôáêüñõöá êáé ðåñéìýíåôå ôïõëü éóôïí 3 þñåò ðñéí ôç óõíäýóåôå óôçí çëåêôñéêþ åãêáôüóôáóç. Ðñéí âüëåôå ôï âýóìá óôçí çëåêôñéêþ ðñßæá, âåâáéùèåßôå üôé: ç ðñßæá äéáèýôåé ãåßùóç êáé ôçñåß ôéò åê ôïõ íüìïõ ðñïäéáãñáöýò ç ðñßæá åßíáé óå èýóç íá äå ôåß ôï ìýãéóôï öïñôßï éó ýïò ôçò ìç áíþò, ðïõ öáßíåôáé óôçí ôáìðåëßôóá áñáêôçñéóôéêþí óôï äéáìýñéóìá øõãåßïõ êüôù áñéóôåñü (ð W) ç ôüóç ôñïöïäïóßáò êõìáßíåôáé åíôüò ôùí ôéìþí ôçò ôáìðåëßôóáò áñáêôçñéóôéêþí, ðïõ âñßóêåôáé êüôù áñéóôåñü (ð V) ç ðñßæá åßíáé óõìâáôþ ìå ôï âýóìá ôçò óõóêåõþò. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç æçôþóôå ôçí áíôéêáôüóôáóç ôïõ âýóìáôïò áðü åîïõóéïäïôçìýíï ôå íéêü (âëýðå Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç). Ìç ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôüóåéò êáé ðïëýðñéæá.! Ìå ôçí åãêáôüóôáóç ôçò óõóêåõþò, ôï çëåêôñéêü êáëþäéï êáé ç çëåêôñéêþ ðñßæá ðñýðåé íá åßíáé åýêïëá ðñïóâüóéìåò.! Ôï êáëþäéï äåí ðñýðåé íá äéðëþíåé Þ íá óõìðéýæåôáé.! Ôï êáëþäéï ðñýðåé íá åëýã åôáé ðåñéïäéêü êáé íá áíôéêáèßóôáôáé ìüíï áðü åîïõóéïäïôçìýíïõò ôå íéêïýò (âëýðå Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç).! Ç åðé åßñçóç áðïðïéåßôáé êüèå åõèýíçò üôáí äåí ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò áõôïß. Åêêßíçóç êáé ñþóç Åêêßíçóç ôçò óõóêåõþò! Ðñéí åêêéíþóåôå ôç óõóêåõþ, áêïëïõèþóôå ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç (âëýðå ÅãêáôÜóôáóç).! Ðñéí óõíäýóåôå ôç óõóêåõþ êáèáñßóôå êáëü ôïõò èáëüìïõò êáé ôá áîåóïõüñ ìå ëéáñü íåñü êáé äéôôáíèñáêéêü.! Ç óõóêåõþ äéáèýôåé Ýíá åéñéóôþñéï åëýã ïõ ôïõ êéíçôþñá ðïõ åêêéíåß ôïí óõìðéåóôþ ìüíï ìåôü áðü ðåñßðïõ 8 ëåðôü áðü ôï Üíáììá. Áõôü óõìâáßíåé êáé ìåôü áðü êüèå äéáêïðþ çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò, åêïýóéáò Þ áêïýóéáò (black out). 1. ÂÜëôå ôï âýóìá óôçí ðñßæá êáé âåâáéùèåßôå üôé áíüâåé ôï ðñüóéíï åíäåéêôéêü öùôüêé ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁÓ (ï åðéëïãýáò ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ äåí ðñýðåé íá åßíáé óôï OFF). 2. ÓôñÝøôå ôïí åðéëïãýá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ óå ìéá ìåóáßá ôéìþ. ÌåôÜ áðü ìåñéêýò þñåò èá ìðïñåßôå íá åéóüãåôå ôñüöéìá óôï øõãåßï. Ðþò íá ñçóéìïðïéåßôå êáëýôåñá ôï øõãåßï fridge Ç èåñìïêñáóßá óôï åóùôåñéêü ôïõ äéáìåñßóìáôïò øõãåßïõ ñõèìßæåôáé áõôüìáôá ìå âüóç ôç èýóç ôïõ åðéëïãýá ôïõ èåñìïóôüôç. min = ëéãüôåñï øý ïò max = ðåñéóóüôåñï øý ïò ÓõíéóôÜôáé, ïðùóäþðïôå, ìéá åíäéüìåóç èýóç. Ôï No Frost äéá åéñßæåôáé ìéá óõíå Þ ñïþ øõ ñïý áýñá ðïõ óõëëýãåé ôçí õãñáóßá êáé ðáñåìðïäßæåé ôï ó çìáôéóìü ðüãïõ êáé ðü íçò: óôï äéáìýñéóìá øõãåßïõ äéáôçñåß ôç óùóôþ óôüèìç õãñáóßáò êáé, Üñç óôçí áðïõóßá ðü íçò, äéáôçñåß ôçí áñ éêþ ðïéüôçôá ôùí ôñïößìùí. Óôï äéáìýñéóìá øõãåßïõ áðïóïâåß ôï ó çìáôéóìü ðüãïõ êáèéóôþíôáò ðåñéôôýò ôéò åíýñãåéåò áðüøõîçò êáé ðáñåìðïäßæåé ôç ìåôáîý ôïõò óõãêüëëçóç ôùí ôñïößìùí. Ìç èýôåôå ôñüöéìá Þ äï åßá óå Üìåóç åðáöþ ìå ôï ðßóù øõêôéêü ôïß ùìá, ãéá íá ìç âïõëþóåôå ôéò ïðýò áåñéóìïý êáé äéåõêïëõíèåß Ýôóé ï ó çìáôéóìüò óõìðõêíþìáôïò. Íá êëåßíåôå ôéò öéüëåò êáé íá ôõëßãåôå ôá ôñüöéìá. ÅéóÜãåôå ìüíï êñýá ôñüöéìá Þ ëéáñü, ü é æåóôü (âëýðå ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëýò). Íá èõìüóáóôå üôé ôá ìáãåéñåìýíá ôñüöéìá äåí äéáôçñïýíôáé ðåñéóóüôåñï áðü ôá ùìü. ÑÁÖÉÁ: ðëþñç Þ ìå ðëýãìá. Åßíáé áðïóðþìåíá êáé ñõèìéæüìåíá óå ýøïò Üñç óôïõò áíôßóôïé ïõò ïäçãïýò (âëýðå åéêüíá), ãéá ôçí åéóáãùãþ äï åßùí Þ ôñïößìùí ìåãüëùí äéáóôüóåùí. Ãéá ôç ñýèìéóç ôïõ ýøïõò äåí ñåéüæåôáé íá âãüëåôå ôåëåßùò ôï ñüöé. FRESH BOX: ãéá öñýóêï êñýáò êáé øüñé. Ï èüëáìïò åðéôñýðåé ôçí óõíôþñçóç ãéá ìåãüëá ñïíéêü äéáóôþìáôá, ìý ñé êáé ìéá åâäïìüäá, Üñç óôç áìçëþ èåñìïêñáóßá ôçí ðëýïí øõ ñþ ôïõ øõãåßïõ óôï äéáöáíýò êáðüêé ðïõ ðñïóôáôåýåé áðü öáéíüìåíá ïîåßäùóçò êáé ìáõñßóìáôïò. Ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß êáé ãéá êñýá ðéüôá. GR 9

10 GR Ýùò MAX (ðåñéóóüôåñï øý ïò). ÓõíéóôÜôáé, ïðùóäþðïôå, ìéá åíäéüìåóç èýóç. åßíáé ç âýëôéóôç èåñìïêñáóßá óå áìçëþ êáôáíüëùóç. OFF óâþíåé ôç óõóêåõþ, óõìðåñéëáìâáíïìýíïõ ôïõ øõãåßïõ. ËåêÜíåò ëá áíéêþí Ïé ëåêüíåò öñïýôùí êáé ëá áíéêþí ôéò ïðïßåò äéáèýôåé ôï øõãåßï åßíáé êáôüëëçëá ó åäéáóìýíåò ìå óêïðü íá äéáôçñïýíôáé öñýóêá êáé ìõñùäüôá ôá öñïýôá êáé ôá ëá áíéêü. Áíïßîôå ôï ñõèìéóôþ õãñáóßáò (èýóç Â) áí åðéèõìåßôå íá äéáôçñþóåôå ôá ôñüöéìá óå ðåñéâüëëïí ìå ëéãüôåñç õãñáóßá, Þ êëåßóôå ôïí (èýóç Á) ãéá ìéá óõíôþñçóç óå ðåñéâüëëïí ìå ðåñéóóüôåñç õãñáóßá. Ôï åýêïëï Üíïéãìá ôùí êáðáêéþí, áñêåß íá ôñáâþîåôå ôç ëåêüíç ðñïò ôá Ýîù, äéåõêïëýíåé ôçí åéóáãùãþ êáé ôçí åîáãùãþ ôùí ôñïößìùí. Ìçí êáôáøý åôå ðüëé ôñüöéìá ðïõ áðïøý ïíôáé Þ áðïøõãìýíá. Ôá ôñüöéìá áõôü ðñýðåé íá åßíáé ìáãåéñåìýíá ãéá íá êáôáíáëùèïýí (åíôüò 24 ùñþí). Ôá öñýóêá ôñüöéìá ðñïò êáôüøõîç äåí ðñýðåé íá Ýñ ïíôáé óå åðáöþ ìå ôá Þäç êáôåøõãìýíá. Ìç âüæåôå óôïí êáôáøýêôç ãõüëéíåò öéüëåò ðïõ ðåñéý ïõí õãñü, ìå ðþìáôá Þ åñìçôéêü êëåéóôýò, ãéáôß èá ìðïñïýóáí íá óðüóïõí. Ç ìýãéóôç çìåñþóéá ðïóüôçôá ôñïößìùí ðñïò êáôüøõîç áíáöýñåôáé óôçí ôáìðåëßôóá áñáêôçñéóôéêþí, ðïõ âñßóêåôáé óôï äéáìýñéóìá øõãåßïõ êüôù áñéóôåñü (ðáñüäåéãìá: Kg/24h 4).! ÊáôÜ ôçí êáôüøõîç áðïöåýãåôå íá áíïßãåôå ôçí ðüñôá.! Ìçí áíïßãåôå ôçí ðüñôá ôïõ êáôáøýêôç, óå ðåñßðôùóç äéáêïðþò ñåýìáôïò Þ âëüâçò: ìå ôïí ôñüðï áõôüí ôá êáôåøõãìýíá, ôá åßáò êáé âñáäåßáò êáôüøõîçò, èá óõíôçñçèïýí ùñßò áëëïéþóåéò ãéá ðåñßðïõ 9-14 þñåò.! ãéá íá ìçí ðáñåìðïäßæåôáé ç êõêëïöïñßá ôïõ áýñá óôï åóùôåñéêü ôïõ êáôáøýêôç, óõóôþíåôáé íá ìçí åìöñüóóåôå ôéò ïðýò áåñéóìïý ìå ôñüöéìá Þ óêåýç. ICE DEVICE ÐÜñôå êáé ãåìßóôå ìå íåñü ôéò åéäéêýò ðáãïèþêåò êáé åðáíáôïðïèåôþóôå ôéò ôçí ðåñéï Þ ôïõ Icedevice. ÌåôÜ áðü ðåñßðïõ 2 þñåò ôá ðáãüêéá èá åßíáé Ýôïéìá. Ãéá íá ðüñåôå ôïí ðüãï áñêåß íá óôñýøôå äåîéü ôïõò äýï åðéëïãåßò: ôá ðáãüêéá èá ðýóïõí óôï õðïêåßìåíï äï åßï, Ýôïéìá íá óåñâéñéóôïýí. Áðïóðþìåíï ñáöüêé ãéá áíôéêåßìåíá Ç ðáñïõóßá ôçò èþêçò êïõôéþí áíáøõêôéêþí ðßóù áðü ôçí ðüñôá äßíåé ôç äõíáôüôçôá áðüèåóçò ü é ìüíï êïõôéþí áíáøõêôéêþí, áëëü êáé ãéáïõñôéïý, âïõôýñïõ êáé Üëëùí óõóêåõáóéþí, ñçóéìïðïéþíôáò ôç áíüëïãá ìå ôéò áíüãêåò óáò. ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá Ðþò íá ñçóéìïðïéåßôå êáëýôåñá ôïí êáôáøýêôç ÅðéëïãÝáò ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ ãéá ôç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò ôïõ äéáìåñßóìáôïò êáôáøýêôç: áðü 1 (ëéãüôåñï øý ïò) Äéáêüøôå ôçí ðáñï Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÊáôÜ ôéò åñãáóßåò êáèáñéóìïý êáé óõíôþñçóçò åßíáé áðáñáßôçôï íá áðïìïíþóåôå ôç óõóêåõþ áðü ôï äßêôõï ôñïöïäïóßáò âãüæïíôáò ôï âýóìá áðü ôçí ðñßæá: Äåí áñêåß íá öýñåôå ôïí åðéëïãýá ãéá ôç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò óôç èýóç OFF (óõóêåõþ óâçóôþ) ãéá åîïõäåôýñùóç çëåêôñéêþò åðáöþò. Êáèáñßóôå ôç óõóêåõþ Ôá åîùôåñéêü ìýñç, ôá åóùôåñéêü ìýñç êáé ôá ëáóôé Ýíéá ðåñéâëþìáôá êáèáñßæïíôáé ìå Ýíá óöïõããáñüêé âñåãìýíï óå ëéáñü íåñü êáé äéôôáíèñáêéêü íüôñéï Þ ïõäýôåñï óáðïýíé. Ìç ñçóéìïðïéåßôå äéáëýôåò, áðïîõóôéêü, ëùñßíç Þ áììùíßá. Ôá áðïóðþìåíá áîåóïõüñ ìðïñïýí íá ôåèïýí óå ìðüíéï æåóôïý íåñïý êáé óáðïõíéïý Þ áðïññõðáíôéêïý ðéüôùí. ÎåâãÜëôå ôá êáé óôåãíþóôå ôá åðéìåëþò. Ôï ðßóù ìýñïò ôçò óõóêåõþò ôåßíåé íá êáëýðôåôáé áðü óêüíç, ðïõ ìðïñåß íá áðïìáêñõíèåß ñçóéìïðïéþíôáò ðñïóåêôéêü, áöïý Ý åôå óâþóåé ôç óõóêåõþ êáé ôçí âãüëáôå áðü ôçí çëåêôñéêþ ðñßæá, ôï ìáêñý óôüìéï ôçò çëåêôñéêþò óêïýðáò, óå ìåóáßá éó ý. 10

11 Áðïìáêñýíåôå ìïý ëá êáé äõóïóìßåò Ç óõóêåõþ åßíáé êáôáóêåõáóìýíç ìå õëéêü õãéåéíþò ðïõ äåí ìåôáäßäïõí ïóìýò. Ãéá ôç äéáôþñçóç ôïõ áñáêôçñéóôéêïý áõôïý ðñýðåé ôá ôñüöéìá íá åßíáé ðüíôá ðñïóôáôåõìýíá êáé êáëü êëåéóìýíá. Áõôü èá áðïôñýøåé åðßóçò êáé ôï ó çìáôéóìü ëåêýäùí. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ èýëåôå íá óâþóåôå ôç óõóêåõþ ãéá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá, êáèáñßóôå ôï åóùôåñéêü êáé áöþóôå ôéò ðüñôåò áíïé ôýò. ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëõ íßáò Ãéá ôçí áíôéêáôüóôáóç ôçò ëõ íßáò öùôéóìïý ôïõ äéáìåñßóìáôïò øõãåßïõ, âãüëôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêþ ðñßæá. ÁêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêüôù ïäçãßåò. ÐëçóéÜóôå ôç ëõ íßá áöáéñþíôáò ôï ðñïóôáôåõôéêü üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôç ìå ìéá áíôßóôïé çò éó ýïò ìå åêåßíç ðïõ õðïäåéêíýåôáé óôï ðñïóôáôåõôéêü (10 W). ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëýò! Ç óõóêåõþ ó åäéüóôçêå êáé êáôáóêåõüóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíüíåò áóöüëåéáò. Ïé ðñïåéäïðïéþóåéò áõôýò ðáñý ïíôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò êáé ðñýðåé íá äéáâáóôïýí ðñïóåêôéêü. Ç óõóêåõþ áõôþ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò: - 73/23/CEE ôçò 19/02/73 ( áìçëþ ÔÜóç) êáé ìåôáãåíýóôåñåò ôñïðïðïéþóåéò. - 89/336/CEE ôçò 03/05/89 (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) êáé ìåôáãåíýóôåñåò ôñïðïðïéþóåéò /96/CE. ÃåíéêÞ áóöüëåéá Ç óõóêåõþ ó åäéüóôçêå ãéá ìç åðáããåëìáôéêþ ñþóç óôï åóùôåñéêü êáôïéêßáò. Ç óõóêåõþ ðñýðåé íá ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç óõíôþñçóç êáé êáôüøõîç ôñïößìùí, ìüíï áðü åíþëéêá Üôïìá êáé óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ áíáöýñïíôáé óôï ðáñüí åã åéñßäéï. Ç óõóêåõþ äåí åãêáèßóôáôáé óå åîùôåñéêü þñï, áêüìç êé áí ï þñïò óêåðüæåôáé, ãéáôß åßíáé ðïëý åðéêßíäõíï íá ôçí áöþíåôå åêôåèåéìýíç óôç âñï Þ êáé óôçí êáêïêáéñßá. Ìçí áããßæåôå ôç óõóêåõþ ìå ãõìíü ðüäéá Þ ìå ôá Ýñéá Þ ôá ðüäéá âñåãìýíá. Ìçí áããßæåôå ôá åóùôåñéêü øõêôéêü ìýñç: õðüñ åé êßíäõíïò åãêáýìáôïò Þ ôñáõìáôéóìïý. Ìç âãüæåôå ôï âýóìá áðü ôï ñåýìá ôñáâþíôáò ôï êáëþäéï, áëëü ðéüíïíôáò ôï âýóìá. Ðñéí áðü ïðïéáäþðïôå åíýñãåéá êáèáñéóìïý êáé óõíôþñçóçò åßíáé áíáãêáßï íá âãüæåôå ôï âýóìá áðü ôçí ðñßæá. Äåí áñêåß íá öýñåôå ôïí åðéëïãýá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ óôç èýóç OFF (óõóêåõþ óâçóôþ) ãéá åîïõäåôýñùóç êüèå çëåêôñéêþò åðáöþò. Óå ðåñßðôùóç âëüâçò, óå êáìßá ðåñßðôùóç ìçí åðåìâáßíåôå óôïõò åóùôåñéêïýò ìç áíéóìïýò ãéá åðéóêåõþ. Ìç ñçóéìïðïéåßôå óôï åóùôåñéêü ôùí äéáìåñéóìüôùí óõíôþñçóçò êáôåøõãìýíùí ôñïößìùí, åñãáëåßá êïöôåñü êáé áé ìçñü Þ çëåêôñéêýò óõóêåõýò áí áõôýò äåí åßíáé ôïõ ôýðïõ ðïõ åãêñßíåé ï êáôáóêåõáóôþò Ìç âüæåôå óôï óôüìá êýâïõò ðïõ ìüëéò âãüëáôå áðü ôïí êáôáøýêôç. H óõóêåõþ áõôþ äåí åßíáé êáôüëëçëç ãéá ñþóç áðü Üôïìá (óõìðåñéëáìâáíïìýíùí ôùí ðáéäéþí) ìå ìåéùìýíåò öõóéêýò, áéóèçóéáêýò Þ íïçôéêýò éêáíüôçôåò Þ ùñßò åìðåéñßá êáé ãíþóç, åêôüò êé áí åðéôçñïýíôáé Þ Ý ïõí åêðáéäåõôåß ó åôéêü ìå ôç ñþóç ôçò óõóêåõþò áðü Üôïìï õðåýèõíï ãéá ôçí áóöüëåéü ôïõò. Ôá ðáéäéü èá ðñýðåé íá åðéôçñïýíôáé ãéá íá åßóôå óßãïõñïé üôé äåí ðáßæïõí ìå ôç óõóêåõþ. Ïé óõóêåõáóßåò äåí åßíáé ðáé íßäéá ãéá ðáéäéü. ÄéÜèåóç ÄéÜèåóç ôïõ õëéêïý óõóêåõáóßáò: íá ôçñåßôå ôïõò ôïðéêïýò êáíüíåò, Ýôóé ïé óõóêåõáóßåò èá ìðïñïýí áí åðáíá ñçóéìïðïéçèïýí. Ç åõñùðáúêþ ïäçãßá 2002/96/EK ãéá ôá Áðüâëçôá Çëåêôñéêïý êáé Çëåêôñïíéêïý Åîïðëéóìïý (ÁÇÇÅ), áðáéôåß üôé ïé ðáëáéýò ïéêéáêýò çëåêôñéêýò óõóêåõýò äåí ðñýðåé íá áðïâüëïíôáé ìáæß ìå ôá õðüëïéðá áðüâëçôá ôïõ äçìïôéêïý äéêôýïõ. Ïé ðáëáéýò óõóêåõýò ðñýðåé íá óõëëå èïýí ùñéóôü ðñïêåéìýíïõ íá âåëôéóôïðïéçèïýí ç áðïêáôüóôáóç êáé ç áíáêýêëùóç ôùí õëéêþí ðïõ ðåñéý ïõí êáé ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôùí âëáâåñþí åðéðôþóåùí óôçí áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâüëëïí. Ôï óýìâïëï ìå ôï äéåãñáììýíï äï åßï áðïâëþôùí óôï ðñïúüí õðåíèõìßæåé óå óáò ôçí õðï ñýùóþ óáò, ðùò üôáí åðéèõìåßôå íá ðåôüîåôå ôç óõóêåõþ,ðñýðåé íá óõëëå èåß ùñéóôü. Ïé êáôáíáëùôýò èá ðñýðåé íá áðåõèýíïíôáé óôéò ôïðéêýò áñ Ýò Þ óôá êáôáóôþìáôá ëéáíéêþò ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí ôç óùóôþ äéüèåóç ôùí ðáëáéþí çëåêôñéêþí óõóêåõþí. Åîïéêïíüìçóç êáé óåâáóìüò óôï ðåñéâüëëïí ÅãêáôáóôÞóôå ôç óõóêåõþ óå äñïóåñü êáé êáëü áåñéæüìåíï ðåñéâüëëïí, ðñïóôáôåýóôå ôç áðü ôçí Üìåóç Ýêèåóç óôéò çëéáêýò áêôßíåò, ìç ôçí ôïðïèåôåßôå ðëçóßïí ðçãþí èåñìüôçôáò. Ãéá íá åéóüãåôå Þ íá åîüãåôå ôá ôñüöéìá, áíïßãåôå ôéò ðüñôåò ôçò óõóêåõþò ãéá üóï ìéêñüôåñï äéüóôçìá ãßíåôáé. ÊÜèå Üíïéãìá ôùí èõñþí ðñïîåíåß óçìáíôéêþ êáôáíüëùóç åíýñãåéáò. Ìç ãåìßæåôå ìå ðïëëü ôñüöéìá ôç óõóêåõþ: ãéá êáëýôåñç óõíôþñçóç, ôï øý ïò ðñýðåé íá êõêëïöïñåß åëåýèåñá. Áí ðáñåìðïäéóôåß ç êõêëïöïñßá, ï óõìðéåóôþò èá äïõëåýåé óõíå þò. Ìçí åéóüãåôå æåóôü ôñüöéìá: èá áíýâáæáí ôçí åóùôåñéêþ èåñìïêñáóßá áíáãêüæïíôáò ôï óõìðéåóôþ óå õðåñâïëéêü öüñôï åñãáóßáò, ìå õðåñâïëéêþ êáôáíüëùóç çëåêôñéêþò åíýñãåéáò. Áðïøýîôå ôç óõóêåõþ áí ó çìáôéóôåß ðüãïò (âëýðå ÓõíôÞñçóç). íá ðá ý óôñþìá ðüãïõ êáèéóôü äõóêïëüôåñç ôçí åê þñçóç ôïõ øý ïõò óôá ôñüöéìá êáé áõîüíåôáé ç êáôáíüëùóç åíýñãåéáò. Äéáôçñåßôå áðïôåëåóìáôéêü êáé êáèáñü ôá ðåñéâëþìáôá, Ýôóé ðïõ íá åöáñìüæïõí êáëü óôéò ðüñôåò êáé íá ìçí áöþíïõí ôï øý ïò íá åîýëèåé (âëýðå ÓõíôÞñçóç). Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò Ìðïñåß íá ôý åé íá ìç ëåéôïõñãåß ç óõóêåõþ. Ðñéí ôçëåöùíþóåôå óôçí Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç (âëýðå Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç), åëýãîôå áí ðñüêåéôáé ãéá ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæåôáé åýêïëá ìå ôç âïþèåéá ôïõ áêüëïõèïõ êáôáëüãïõ. Ç ëõ íßá åóùôåñéêïý öùôéóìïý äåí áíüâåé. Ôï âýóìá äåí Ý åé ìðåé óôçí çëåêôñéêþ ðñßæá Þ äåí êüíåé êáëþ åðáöþ, Þ óôï óðßôé äåí õðüñ åé ñåýìá. Ï åðéëïãýáò ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ äåí ðñýðåé íá åßíáé óôï OFF. Ï êéíçôþñáò äåí îåêéíüåé. Ç óõóêåõþ äéáèýôåé Ýëåã ï ôïõ êéíçôþñá (âëýðå Åêêßíçóç êáé ñþóç). 11 GR

Operating Instructions

Operating Instructions SIAA 10 xx (UK) SIAA 12 xx (UK) English Operating Instructions FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation, 5 Start-up and use, 6 Maintenance

More information

REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION English BAN 12 NF S Contents Installation, 2 Positioning and connection Reversible doors Description of the appliance, 4 Overall view Accessories,

More information

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION English RFA52P RFA52S RFA52T Contents Installation, 2-4 Positioning and connection Door reversal Description of the appliance, 5 Overall view Start-up

More information

2.ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

2.ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ 11 4 1 12 2 3 13 5 6 7 8 9 10 14 2.ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÏÄÇÃÉÙÍ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÙÓ ÐÑÉÍ ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÖÕËÁÎÔÅ ÔÏ ÓÅ ÅÕÊÏËÁ ÐÑÏÓÂÁÓÉÌÏ ÌÅÑÏÓ ÃÉÁ ÍÁ

More information

2. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

2. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ 10 11 1 2 3 12 16 9 8 4 13 14 15 7 5 6 2. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÏÄÇÃÉÙÍ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÙÓ ÐÑÉÍ ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÖÕËÁÎÔÅ ÔÏ ÓÅ ÅÕÊÏËÁ ÐÑÏÓÂÁÓÉÌÏ ÌÅÑÏÓ

More information

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ECOSD 129

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ECOSD 129 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR Ελληνικά, 13 PL Polski,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

More information

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch Instructions for use KVIE 2009/A Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch Verkauf Telefon 0848 801 002 Fax 0848 801 017 verkauf@bauknecht.ch Kundendienst Telefon 0848 801 001

More information

USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102

USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102 USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102 THANK YOU FOR CHOOSING YOUR NEW DEHUMIDIFIER. BEFORE USING THE UNIT READ THESE INSTRUCTIONS FULLY AND RETAIN THEM FOR FUTURE REFERENCE

More information

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions OVEN English, FZ AUS FZ IX AUS Contents Installation, - Positioning Electrical connections Data plate Description of the appliance, Overall view Control panel Start-up and use, Starting

More information

Portable Air Conditioner

Portable Air Conditioner Portable Air Conditioner Owner's Manual Model:3 in 1 12,000 Btu/h Series 3 Please read this owner s manual carefully before operation and retain it for future reference. CONTENTS 1. SUMMARY...1 2. PORTABLE

More information

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg,

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, Instructions for use KGI 2900/A Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch Verkauf Telefon 0848 801 002 Fax 0848 801 017 verkauf@bauknecht.ch Kundendienst Telefon 0848 801 001 Fax

More information

Campus Services Hints and tips for residents

Campus Services Hints and tips for residents Campus Services Hints and tips for residents We have compiled this webpage to help University residents with simple tips and hints about cleaning kitchen areas - which are residents responsibility. We

More information

Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual

Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual Please read this instruction manual before using the dehumidifier and keep safe for future reference SAFETY INSTRUCTIONS PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS

More information

This handbook is designed to help you through each step of owning your new appliance, from installation to use.

This handbook is designed to help you through each step of owning your new appliance, from installation to use. USER GUIDE L50262W Thank you for buying this high quality appliance This handbook is designed to help you through each step of owning your new appliance, from installation to use. Please read through this

More information

48cm Under Counter Fridge Freezer Instruction Manual

48cm Under Counter Fridge Freezer Instruction Manual 48cm Under Counter Fridge Freezer Instruction Manual Model number: RHUCFF48(B) Contents Before using the appliance 3 Safety Instructions 3 Conformity Information 3 Before switching on 4 Unit & Spare Parts

More information

Instruction Manual Initiale Mode d'emploi Âéâëßï Ïäçãéþí

Instruction Manual Initiale Mode d'emploi Âéâëßï Ïäçãéþí Âéâëßï Ïäçãéþí ÓÇÌÁÍÔÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ¼ôáí ñçóéìïðïéåßôå ìéá çëåêôñéêþ óõóêåõþ, ðñýðåé íá áêïëïõèïýíôáé ïé âáóéêýò ïäçãßåò áóöüëåéáò, óõìðåñéëáìâáíïìýíùí ôùí áêïëïýèùí: ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò

More information

MFU200 Integrated Under Counter Larder Fridge

MFU200 Integrated Under Counter Larder Fridge MFU200 Integrated Under Counter Larder Fridge Manual for Installation, Use and Maintenance 1 Customer Care Department The Group Ltd. Harby Road Langar Nottinghamshire NG13 9HY T : 01949 862 012 F : 01949

More information

USER GUIDE L5010W L5510W/S/B

USER GUIDE L5010W L5510W/S/B USER GUIDE L5010W L5510W/S/B Introduction Thank you for buying this high quality appliance! This handbook is designed to help you through each step of owning your new appliance, from installation, to use.

More information

MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W

MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W Safety Precautions To reduce the risk of personal injury or damage to property, basic safety precautions must be observed including the

More information

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE 48cm Under Counter Fridge Freezer USER S GUIDE Model number: RHUCFF48W For Customer Services & Spare Parts please call 0845 208 8750 Opening times: Monday - Friday 8am IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

More information

Wine Cooler with Thermo-Electric Cooling & Heating Technology

Wine Cooler with Thermo-Electric Cooling & Heating Technology Wine Cooler with Thermo-Electric Cooling & Heating Technology Model number: WC-0888H (8-bottles capacity) Instruction Manual Please read carefully and follow all safety rules and operating instructions.

More information

INSTRUCTION MANUAL BACK BAR COOLERS

INSTRUCTION MANUAL BACK BAR COOLERS INSTRUCTION MANUAL BACK BAR COOLERS COLD 600H COLD 900H COLD 900S COLD 1350H COLD 1350S MILAN 600H MONACO 900H MONACO 900S OSLO 1350H OSLO 1350S Thank you for choosing this Rhino appliance. It is essential

More information

55cm Under Counter Fridge Instruction Manual

55cm Under Counter Fridge Instruction Manual 55cm Under Counter Fridge Instruction Manual Model number: RHUCF55(B) Contents Before using the appliance 3 Safety Instructions 3 Conformity Information 3 Before switching on 4 Unit Parts 4 Transportation

More information

Inequalities in health status and inequity in the delivery of health care in Hungary

Inequalities in health status and inequity in the delivery of health care in Hungary ORIGINAL PAPER EÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ Inequalities in health status and inequity in the delivery of health care in Hungary OBJECTIVE The objective of our study was to measure quality of the Hungarian general

More information

USER INSTRUCTIONS FOR GET PORTABLE 12k BTU AIR CONDITIONER MODEL No. GPACU12HR

USER INSTRUCTIONS FOR GET PORTABLE 12k BTU AIR CONDITIONER MODEL No. GPACU12HR USER INSTRUCTIONS FOR GET PORTABLE 12k BTU AIR CONDITIONER MODEL No. GPACU12HR CONTENTS Introduction Safety Notes Identification of parts Installation instructions Operation instructions Maintenance Troubleshooting

More information

Instruction Manual MODEL: SC50C-2 120V~, 60Hz, 76W

Instruction Manual MODEL: SC50C-2 120V~, 60Hz, 76W Perfect for the man cave or workshop Toolbox Fridge Montgomery Ward Customer Service 3650 Milwaukee Street, Madison, WI 53714 8:00 am to Midnight, Monday through Friday Instruction Manual MODEL: SC50C-2

More information

Important Safeguards

Important Safeguards Table of Contents Important Safeguards...2 Product Layout...3 Preparing for Use...4 Air-conditioning without installation...4 Air-conditioning with installation...5 Control Panel...6 Operating from the

More information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DANGER: WARNING:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DANGER: WARNING: LUFTIG BF570 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This

More information

Thank You... On behalf of the entire team at Thane Housewares, we appreciate your recent purchase

Thank You... On behalf of the entire team at Thane Housewares, we appreciate your recent purchase User s Guide Thank You... On behalf of the entire team at Thane Housewares, we appreciate your recent purchase of the FLAVORCHEF cooking system, which will provide you with healthy and tasty meals for

More information

Yea-Sincere Sous Vide Cooker Manual

Yea-Sincere Sous Vide Cooker Manual Yea-Sincere Sous Vide Cooker Manual Model: SVC100 220-240V, 50Hz 800W http://www.ysvacuumsealer.com 1 IMPORTANT SAFEGUARDS READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE 1 Read all instructions

More information

FW253 Integrated Under Counter Larder Fridge With Ice Box Manual for Installation, Use and Maintenance

FW253 Integrated Under Counter Larder Fridge With Ice Box Manual for Installation, Use and Maintenance FW253 Integrated Under Counter Larder Fridge With Ice Box Manual for Installation, Use and Maintenance Customer Care Department The Group Ltd. Harby Road Langar Nottinghamshire NG13 9HY T : 01949 862 012

More information

INSTRUCTION MANUAL ATTENTION:

INSTRUCTION MANUAL ATTENTION: INSTRUCTION MANUAL In order to get the best results from the blender, please read the instruction fully before use. Please store a copy of the manual somewhere safe for future reference. ATTENTION: Wrong

More information

Vertical Display and Storage B1350-2. SKOPE Gen2: Three Door Chiller

Vertical Display and Storage B1350-2. SKOPE Gen2: Three Door Chiller Vertical Display and Storage User Manual MAN1227 Rev. 3.0 March 2008 edition CONTACT ADDRESSES Designed and Manufactured by New Zealand SKOPE INDUSTRIES LIMITED PO Box 1091, Christchurch New Zealand Freephone:

More information

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions OVEN English, 1 FI 31 K.B FI 31 K.B IX FIE 36 K.B FIE 36 K.B IX Contents Installation, 2-3 Positioning Electrical connections Data plate Description of the appliance, 4 Overall view

More information

55cm Under Counter Freezer Instruction Manual

55cm Under Counter Freezer Instruction Manual 55cm Under Counter Freezer Instruction Manual Model number: RHUCFZ55B Model number: RHUCFZ55(B) Contents Before using the appliance 3 Safety Instructions 3 Before switching on 4 Unit & Spare Parts 4 Transportation

More information

CORNER FRIDGE REFRIGERATION UNIT INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

CORNER FRIDGE REFRIGERATION UNIT INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS CORNER FRIDGE REFRIGERATION UNIT INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS D E F Y I N G C O N V E N T I O N Congratulations on your new Corner Fridge Your new corner fridge may have different functions

More information

REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL. Model No.: MCBR170W/B/S

REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL. Model No.: MCBR170W/B/S REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL Model No.: MCBR170W/B/S To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance. TABLE

More information

ENGLISH INSTRUCTION & INSTALLATION MANUAL DUCTLESS MINI SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEMS

ENGLISH INSTRUCTION & INSTALLATION MANUAL DUCTLESS MINI SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEMS ENGLISH INSTRUCTION & INSTALLATION MANUAL DUCTLESS MINI SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEMS Céliera Corporation. All rights reserved. Unauthorized duplication, reproduction prohibited. CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS...

More information

Contact Details. Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current.

Contact Details. Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current. Contact Details Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current. Please use the following details if you need to contact us: Telephone: 0844 879 3588 Email: customer.services@gdcgroup.co.uk

More information

C100 Instruction Manual

C100 Instruction Manual C100 Instruction Manual Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance! IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

More information

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MF08CESWW. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 800W

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MF08CESWW. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 800W MODE ALARM Portable Air Conditioner OWNER S MANUAL Read these instructions before use 8 Model: MF08CESWW Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 800W Customer Support : 1-800-474-2147 For product inquiries

More information

ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line

ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line www.tehni.gr ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line ÈùñáêéóìÝíåò Ðüñôåò & Åðåíäýóåéò - ÁíôéêïõíïõðéêÜ ÓõóôÞìáôá Aluminium Door Panels - Pvc Door Panels - Superior Line Doors TEHNI PANTELOS

More information

Instruction Manual. Image of SP-3015 & SP-3815. Important Safeguards. Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function

Instruction Manual. Image of SP-3015 & SP-3815. Important Safeguards. Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function Important Safeguards READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. Instruction Manual Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function Image of SP-3015 & SP-3815 SP-3015: 3.0L SP-3815: 3.8L SP-3017: 3.0L (Stainless

More information

Êïëïóôïìßá / Åéëåïóôïìßá

Êïëïóôïìßá / Åéëåïóôïìßá INEMA ΣΟΦΟΥΛΗ 83 ΡΟΔΟΣ τηλ: 2241032238 Êïëïóôïìßá / Åéëåïóôïìßá ÊáèçìåñéíÞ Öñïíôßäá INEMA ΣΟΦΟΥΛΗ 83 ΡΟΔΟΣ τηλ: 2241032238 Ðåñéå üìåíá Óåë.3 Óåë.4 Ç Êïëïóôïìßá / Åéëåïóôïìßá óáò Ó åôéêü ìå ôçí Êïëïóôïìßá

More information

INSTRUCTION MANUAL REFRIGERATOR BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

INSTRUCTION MANUAL REFRIGERATOR BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS. INSTRUCTION MANUAL Model Number: BC-130 REFRIGERATOR BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS. 1 REFRIGERATOR SAFETY Your safety and the safety of others are very

More information

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions HOB English, 1 PI 604 PIM 604 Contents Installation, 2-3 Positioning Electrical connections Description of the appliance, 4 Overall view Precautions and tips, 5 General safety Disposal

More information

Model No. EWWC16MCG EWWC30MCG

Model No. EWWC16MCG EWWC30MCG Wine Cooler Model No. EWWC16MCG EWWC30MCG Wine Cooler. Before Putting Into Use.................. Important......................... Placing and Installation.................. Description of the Appliance................

More information

Portable Evaporative Air Cooler. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use. Model: CL48PM

Portable Evaporative Air Cooler. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use. Model: CL48PM Portable Evaporative Air Cooler OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating: 130 Watts Voltage rating: 230 Volt, 50Hz Made in P.R.C. QUICK START GUIDE Fill with

More information

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MM14CCS. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 1400W

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MM14CCS. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 1400W Portable Air Conditioner OWNER S MANUAL Read these instructions before use Model: MM14CCS Customer Support : 1-800-474-2147 Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 1400W For product inquiries or support

More information

Don t soak the rice cooker for longer than one hour to preserve the non-stick coating.

Don t soak the rice cooker for longer than one hour to preserve the non-stick coating. Rice Cooker Tips Nurture chooses to provide rice cooker recipes because of their easy and convenient usage. You can turn a few ingredients into a delicious meal with the flip of a switch. Simply assemble

More information

ORIGINAL PAPER. Global Youth Tobacco Survey Bulgaria. ... A. Manolova ... Prevalence, knowledge and attitudes to smoking

ORIGINAL PAPER. Global Youth Tobacco Survey Bulgaria. ... A. Manolova ... Prevalence, knowledge and attitudes to smoking YOUTH TOBACCO USE IN BULGARIA 507 ORIGINAL PAPER ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2006, 23(5):507 513 ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2006, 23(5):507 513...... A. Manolova... Global Youth Tobacco

More information

INSTRUCTION MANUAL FOR RECREATIONAL REFRIGERATOR/FREEZER MODEL

INSTRUCTION MANUAL FOR RECREATIONAL REFRIGERATOR/FREEZER MODEL INSTRUCTION MANUAL FOR RECREATIONAL REFRIGERATOR/FREEZER MODEL 15-LITER, 20-LITER, 35-LITER, 45-LITER, 60-LITER & 100-LITER SECTION 1 Basic Operation SECTION 2 Cleaning and Storing SECTION 3 Basic Trouble

More information

NewAir AC-10000E, AC-10000H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NewAir AC-10000E, AC-10000H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS NewAir AC-10000E, AC-10000H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS: ALWAYS OPERATE THE UNIT IN AN UPRIGHT POSITION AND PLACE

More information

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE A COPY FOR FUTURE REFERENCE!

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE A COPY FOR FUTURE REFERENCE! PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE A COPY FOR FUTURE REFERENCE! 1. Read all instructions carefully before using the machine. 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. The lid and

More information

IMPORTANT- RETAIN FOR FUTURE REFERENCE CALL:

IMPORTANT- RETAIN FOR FUTURE REFERENCE CALL: HARTFORD FIREPLACE 811118 Assembly instructions Actual product size H116.5 x W125 x D315cm Need Help? With: Assembly instructions Missing or damaged parts IMPORTANT- RETAIN FOR FUTURE REFERENCE CALL: 0333

More information

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MN12CES / MN10CESWW

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MN12CES / MN10CESWW Portable Air Conditioner OWNER S MANUAL Read these instructions before use 8 Model: MN12CES / MN10CESWW Voltage rating: 120V~60Hz Power rating : 1100W (MN12CES) Power rating : 900W (MN10CESWW) Customer

More information

Use and Care Manual. Model CPA12KH AIR CONDITIONER

Use and Care Manual. Model CPA12KH AIR CONDITIONER Use and Care Manual Model CPA12KH AIR CONDITIONER Introduction Thank you for choosing this air conditioner to provide you and your family with all of the "Home Comfort" requirements for your home, cottage

More information

Dehumidifier Users manual. For Models: DH45S DH65S

Dehumidifier Users manual. For Models: DH45S DH65S Dehumidifier Users manual For Models: DH45S DH65S 950-0062-revD Jan. 9 2007 FORWARD The appearance of the units that you purchase might be slightly different from the ones described in the Manual, but

More information

- 2 - IMPORTANT SAFETY REMINDERS

- 2 - IMPORTANT SAFETY REMINDERS USER MANUAL IMPORTANT SAFETY REMINDERS This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the

More information

Under Counter Fridge. Model MUR1247GW/MUR1247GS. Instruction Book

Under Counter Fridge. Model MUR1247GW/MUR1247GS. Instruction Book Under Counter Fridge Model MUR1247GW/MUR1247GS Instruction Book 2 Introducing Your New Under Counter Fridge Before use Please read these instructions carefully before using your new Matsui Appliance. The

More information

BKS 9118. Vacuum Cleaner. User s Manual

BKS 9118. Vacuum Cleaner. User s Manual BKS 9118 Vacuum Cleaner User s Manual This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities Dear customer, We would like our product, which is manufactured in modern facilities

More information

50cm Wide Under Counter Fridge Freezer Instruction Manual

50cm Wide Under Counter Fridge Freezer Instruction Manual 50cm Wide Under Counter Fridge Freezer Instruction Manual Model number(s): RHUCFF50(W)(B)(R) IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE Contents Safety Instructions. 3-4 Electrical Safety. 4 Transportation

More information

Get Cleaning... User Guide Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Multifunction. vax.co.uk. 6131 Series. What s your Vax model number?

Get Cleaning... User Guide Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Multifunction. vax.co.uk. 6131 Series. What s your Vax model number? 6131 Series User Guide v1.1-06.09.10:user guide 09/09/2010 11:42 Page 1 User Guide Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 Multifunction Get Cleaning... What s your Vax model number? 6 1 3 1 What s your serial

More information

Carpet Washer. vax.co.uk VRS5W. Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Vax model number: Version 1.0

Carpet Washer. vax.co.uk VRS5W. Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Vax model number: Version 1.0 VRS5W Powermax User Guide V1.0.qxd:V1.0 23/7/10 15:35 Page 1 Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308 Carpet Washer Vax model number: VRS5W instruction manual Version 1.0 Please read carefully

More information

ONIX DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK

ONIX DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK ONIX DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK ONIX DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK Onix, kullanım amacına göre taze et (MT) süt ve şarküteri (DL) ve meyve / sebze (FV) ürünleri için 3 farklı seçeneğe sahiptir.

More information

2.5 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL. RF-250SS(Stainless Steel) RF-250W(white)

2.5 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL. RF-250SS(Stainless Steel) RF-250W(white) 2.5 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL Model No.: RF-250SS(Stainless Steel) RF-250W(white) To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely

More information

TIPS ON ENERGY SAVING

TIPS ON ENERGY SAVING TIPS ON ENERGY SAVING IN HOME APPLIANCES AND ELECTRICITY SAFETY The Domestic Sector accounts for 30% of total energy consumption in the country. There is a tremendous scope to conserve energy by adopting

More information

Under Counter Fridge Model MUR1107WW. Instruction Book

Under Counter Fridge Model MUR1107WW. Instruction Book Under Counter Fridge Model MUR1107WW Instruction Book 2 Getting to know your Under Counter Fridge Installation of your new Under Counter Fridge Before use Please read these instructions carefully before

More information

55CM Wide Freestanding Under Counter Larder Fridge. Instruction Manual

55CM Wide Freestanding Under Counter Larder Fridge. Instruction Manual 55CM Wide Freestanding Under Counter Larder Fridge Instruction Manual Model Number: RHUCLF1 Please read these instructions carefully and keep them for future reference For Customer Services, Spare Parts

More information

INSTRUCTION AND THE DUALIT BLENDER

INSTRUCTION AND THE DUALIT BLENDER INSTRUCTION AND G U A R A N T E E O F THE DUALIT BLENDER CONTENTS IMPORTANT SAFEGUARDS... KNOWING YOUR BLENDER... USING YOUR BLENDER... SERVICING & GUARANTEE... 4 5 8 10 3 IMPORTANT SAFEGUARDS When using

More information

PORTABLE AIR CONDITIONER (LOCAL)

PORTABLE AIR CONDITIONER (LOCAL) EN PORTABLE AIR CONDITIONER (LOCAL) OPERATING INSTRUCTIONS Read the instructions carefully before operating the appliance or carrying out maintenance work. Observe all the safety instructions; failure

More information

OPERATING INSTRUCTIONS ULUF - Models

OPERATING INSTRUCTIONS ULUF - Models OPERATING INSTRUCTIONS ULUF - Models INDEX.....PAGE Before using the appliance..................................................... 3 Safeguarding the environment... 3 Power Failure............................................................

More information

USER S MANUAL FH052EAV1 FH070EAV1. System Air Conditioner (Cooling and Heating) ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH E HNIKA

USER S MANUAL FH052EAV1 FH070EAV1. System Air Conditioner (Cooling and Heating) ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH E HNIKA USER S MANUAL FH052EAV1 FH070EAV1 E HNIKA PORTUGUÊS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH FRANÇAIS System Air Conditioner (Cooling and Heating) E S F I P D G DB98-29263A(1) Safety Precautions Register your

More information

EN I N S T R U C T I O N M A N U A L

EN I N S T R U C T I O N M A N U A L INSTRUCTION MANUAL EN GENERAL OPERATING INSTRUCTIONS index Carefully read the instruction manual and warranty limitations. The machine must be connected to a grounded power outlet. The machine must be

More information

User manual. Refrigerator BUFRI1W

User manual. Refrigerator BUFRI1W User manual Refrigerator BUFRI1W Contents Safety instructions 2 Operation _ 4 First use 4 Daily use _ 4 Helpful hints and tips _ 5 Safety instructions In the interest of your safety and to ensure the correct

More information

Troubleshooting Your Refrigerator

Troubleshooting Your Refrigerator Troubleshooting Your Refrigerator With conscientious care, a refrigerator will perform for years with little or no repairs. Refrigerators are categorized according to the way frost is removed from them.

More information

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL MODEL: SVC9702 PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING AND KEEP IT PROPERLY FOR FUTURE USE 1 Safety Cautions: WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock,

More information

Hot Water Urns. all models. Helpline. v3.0

Hot Water Urns. all models. Helpline. v3.0 Hot Water Urns all models Helpline 01384 573999 instructions.indd 1 v3.0 02/06/2014 14:50 IMPORTANT INFORMATION - RETAIN FOR FUTURE USE When using any electrical appliance, basic safety precautions should

More information

Operating instructions in the back. www.blackanddecker.co.uk PD1020L

Operating instructions in the back. www.blackanddecker.co.uk PD1020L Operating instructions in the back www.blackanddecker.co.uk PD1020L 2 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker Dustbuster handheld vacuum cleaner has been designed for vacuum cleaning

More information

NewAir AC-10100E / AC-10100H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NewAir AC-10100E / AC-10100H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS NewAir AC-10100E / AC-10100H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ELECTRICAL SAFETY This appliance is for indoor use only. Always turn off the unit and unplug

More information

Instructional & Operating Manual

Instructional & Operating Manual Instructional & Operating Manual For CoolFreeze Series Portable Refrigerators/Freezers CF-18, CF-25, CF-35, CF-40, CF-50, CF-80, CF-110 WAECO USA Clinton, CT www.waecousa.com ! Safety indications in the

More information

SAFETY PRECAUTIONS Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safely precautions,

SAFETY PRECAUTIONS Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safely precautions, SAFETY PRECAUTIONS Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safely precautions, including the following: Do not use if the power supply

More information

WHYNTER BUILT-IN ICE MAKER INSTRUCTION MANUAL MODEL# : UIM-155

WHYNTER BUILT-IN ICE MAKER INSTRUCTION MANUAL MODEL# : UIM-155 WHYNTER BUILT-IN ICE MAKER INSTRUCTION MANUAL MODEL# : UIM-155 1. ICE BUCKET 2. FOOT 3. ON/OFF SWITCH 4. DOOR PARTS OVERVIEW WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY WHEN USING YOUR

More information

Built in Fridge Freezer LAM6800. Installation & Operating Instructions

Built in Fridge Freezer LAM6800. Installation & Operating Instructions Built in Fridge Freezer LAM6800 Installation & Operating Instructions Please read this manual first! Dear Customer, Congratulations on your choice of a LAMONA quality Appliance which has been designed

More information

Portable Evaporative Air Cooler Safety & Maintenance Guide User tips and safety instructions

Portable Evaporative Air Cooler Safety & Maintenance Guide User tips and safety instructions Portable Evaporative Air Cooler Safety & Maintenance Guide User tips and safety instructions www.honeywellaircoolers.com E-mail: info@honeywellaircoolers.com THANK YOU Congratulations on your purchase

More information

Candy Floss Maker User Manual

Candy Floss Maker User Manual Candy Floss Maker User Manual Model No.: SBL-2804 Rev 2 READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS Note: The specifications and/or components of this appliance are subject to change without prior notice. 1 Before

More information

Electric Stove Fire 9856

Electric Stove Fire 9856 INSTRUCTIONS FOR USE All our heaters are designed to meet the most stringent quality, performance, and safety requirements. This product manual aims to improve your understanding and appreciation of your

More information

Water Dispenser Owner s Manual 500 Series

Water Dispenser Owner s Manual 500 Series TM Water Dispenser Owner s Manual 500 Series IMPORTANT: This manual includes important safety material; please read all instructions before plugging power supply cord into receptacle. STOP & READ DIRECTIONS

More information

USER MANUAL Two Tier Steamer Model: 16145 Helpline No: 015394 88100

USER MANUAL Two Tier Steamer Model: 16145 Helpline No: 015394 88100 Lakeland Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria LA23 1BQ Tel: 015394 88100 Web: www.lakeland.co.uk USER MANUAL Two Tier Steamer Model: 16145 Helpline No: 015394 88100 INTRODUCTION Thank you for choosing

More information

ALFRESCO RADIANT HEATER

ALFRESCO RADIANT HEATER ALFRESCO RADIANT HEATER EH600 SERIES FEATURES Metal radiant heater no glowing element Adjustable wall and ceiling bracket Black anodised aluminium 1.5m long power cord Designed for outdoor use Ideal for

More information

USER MANUAL. Bottom Loading Bottled Water Dispenser SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE. Model # 900172

USER MANUAL. Bottom Loading Bottled Water Dispenser SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE. Model # 900172 Model # 900172: Page 1 USER MANUAL Bottom Loading Bottled Water Dispenser Model # 900172 TO REDUCE THE RISK OF INJURY AND PROPERTY DAMAGE, USER MUST READ THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING & OPERATING

More information

User Manual. Fridge Freezer ZRB38213WA

User Manual. Fridge Freezer ZRB38213WA EN User Manual Fridge Freezer ZRB38213WA Contents Safety information 2 Safety instructions 3 Product description 5 Operation 6 Daily use 6 Hints and tips 8 Care and cleaning 9 Troubleshooting 10 Installation

More information

OPERATING INSTRUCTIONS LABORATORY & PHARMACEUTICAL UNIT 100/270/300/500/660/700/900/1400

OPERATING INSTRUCTIONS LABORATORY & PHARMACEUTICAL UNIT 100/270/300/500/660/700/900/1400 OPERATING INSTRUCTIONS LABORATORY & PHARMACEUTICAL UNIT 100/270/300/500/660/700/900/1400 INDEX.....PAGE Before using the appliance..................................................... 3 Safeguarding the

More information

Baby food and bottle warmer Instructions for Use.

Baby food and bottle warmer Instructions for Use. . Baby food and bottle warmer Instructions for Use.. English Contents 1 For your information... 9 2 Symbol key... 9 3 Intended use... 10 4 Safety notices... 10 5 Device description... 11 6 Getting started...

More information

3.6 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL

3.6 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL 3.6 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL Model No.: MCBR360W MCBR360B MCBR360S To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating

More information

Under Counter Fridge-Freezer

Under Counter Fridge-Freezer Under Counter Fridge-Freezer TFP93AW MODEL: TFP93ASL INSTRUCTION MANUAL General Description of Fridge-Freezer 1. Top Cover 2. Thermostat and lamp assembly 3. Glass Shelf 4. Crisper Cover 5. Crisper 6.

More information

PORTABLE AIR CONDITIONER

PORTABLE AIR CONDITIONER PORTABLE AIR CONDITIONER MAC 7500 Owner s Manual Air Conditioner Dehumidifier Oscillating Fan Please read this owner s manual carefully before operating the unit. POWERED BY 66126113.p65 17 INTRODUCTION

More information

USER MANUAL. Bottom Loading Bottled Water Dispenser SAVE FOR FUTURE USE. Model # 900157

USER MANUAL. Bottom Loading Bottled Water Dispenser SAVE FOR FUTURE USE. Model # 900157 Model # 900157: Page 1 USER MANUAL Bottom Loading Bottled Water Dispenser Model # 900157 TO REDUCE THE RISK OF INJURY AND PROPERTY DAMAGE, USER MUST READ THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING & OPERATING

More information

Manuale di istruzioni Instruction book Mode d'emploi Bedienungsanleitung. Italiano English Français Deutsch. Model S04

Manuale di istruzioni Instruction book Mode d'emploi Bedienungsanleitung. Italiano English Français Deutsch. Model S04 Manuale di istruzioni Instruction book Mode d'emploi Bedienungsanleitung Italiano English Français Deutsch Model S04 Table of contents Introduction Intended use...3 Warning symbols...3 Your Caffitaly System

More information

Installation & operating instructions

Installation & operating instructions Installation & operating instructions Isotherm Cruise & Drawer marine freezers Type: CR 63F INOX, CR 65F, CR 65F INOX, CR 90F, CR 90F INOX, DR 55F INOX Indel Webasto Marine USA, Inc. 3400 Gateway Drive

More information