การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น"

Transcription

1 ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา หร อก งกลางบรรท ด การตกแต งร ปแบบอ กษร การเปล ยนขนาด อ กษร การเปล ยนส อ กษร การต กรอบล อมรอบ ต วอ กษร และการแรเงา การท าต วอ กษรเป นต วอ กษร หนา ต วเอ ยง ต วข ดเส นใต ต วก าก บด านล าง ( Subscipt ) ต วยกก าล ง ( Superscript ) การค นหา ค าหร อ ข อความ การค นหาค าหร อข อความ การค นหาและเปล ยนแปลงค า การเปล ยนต วอ กษรภาษา อ งกฤษเป นต วพ มพ เล ก การเปล ยน ต วอ กษรภาษาอ งกฤษเป นต วพ มพ ใหญ การจ ดย อหน า การแบ ง สดมภ การท าต วอ กษรต วแรกเป นต วโต เป นต น การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ว ธ ก าหนดการจ ดวางต าแหน งข อความในเอกสารท าได ด งน 1. คล กท ใดๆ ในเอกสารท ต องการจ ดวางต าแหน งข อความ 2. คล กป มเคร องม อ เพ อเล อกร ปแบบการจ ดวางข อความ ถ าต องการวางข อความในเอกสารให ช ดซ ายให คล กส ญร ป ถ าต องการข อความในเอกสารให อย ตรงกลาง ให คล กส ญร ป ถ าต องการข อความในเอกสารให ช ดขวา ให คล กส ญร ป ถ าต องการข อความในเอกสารให เต มบรรท ดใหคล กส ญร ป ถ าต องการจ ดวางข อความให ช ดขอบซ ายและขวา โดยการแยกช องไฟระหว างต วอ กษรแต ละ ต วเท าๆ ก น (ม ใช เฉพาะภาษาไทยเท าน น) ใหคล กส ญร ป

2 34 การจ ดวางข อความน นจะอ างอ งตามก นหน าและก นหล งเป นส าค ญ เช น วางข อความ ช ดขวา หมายถ ง การวางข อความ ให อย ในแนวเด ยวก บก นหล งท อย ทางขวาของเอกสาร ซ ง ว ธ การจ ดก นหน าและก นหล งจะกล าว ในห วข อต อๆ ไป 1. คล กเล อกบรรท ดใดๆ ในย อหน าท ต องการเปล ยนระยะห างระหว างบรรท ด 2. คล กเล อกค าส ง ร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส ง ย อหน า 4. จะปรากฎกล องโต ตอบ การย อหน า 5. ก าหนดระยะห างระหว างบรรท ดในช องระยะห างระหว างบรรท ด เช นเล อก 2 เท า จะหมายถ งเพ ม ระยะ ห างระหว างบรรท ดเป น 2 เท า 6. ด ร ปต วอย างท แสดงในกรอบ แสดงต วอย าง 7. คล กเล อก ตกลง

3 35 ก อนอ นต องขออธ บายก อนว า ฟอนท ม 2 ประเภท ค อ 1. ฟอนท แบบ " True Type fonts" โดยจะเห นส ญล กษณ หร อ หน าช อฟอนท แบบน ซ งฟอนท True Type จะให ผลล พธ การพ มพ ท ตรงก บท แสดงบนจอภาพเสมอ 2. ฟอนท แบบ "Printer fonts" ฟอนท แบบน อาจม ผลล พธ การพ มพ ท แตกต างก บท เห นบนหน าจอ แต การท างานท ได จะเร วกว าแบบแรก ข นตอนการเล อกแบบอ กษรม ด งน ว ธ ท 1 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการเปล ยนแปลงร ปแบบต วอ กษร 2. คล กป ม จะปรากฎรายการเล อกแบบช ดอ กษร 3. คล กเมาส เล อกร ปแบบต วอ กษร 4. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส ว ธ ท 2 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการเปล ยนแปลงร ปแบบต วอ กษร 2. คล กค าส ง ร ปแบบ จะปรากฎค าส งย อยข นมาให เล อก 3. คล กค าส ง แบบอ กษร จะปรากฎกรอบโต ตอบของค าส ง แบบอ กษร 4. ภายในกรอบโต ตอบจะม 3 แท บ คล กเล อก ร ปแบบอ กษร 5. คล กเล อกแบบอ กษรตามต องการ 6. ด ต วอย างแบบอ กษรจากกล อง แสดงต วอย าง 7. คล กป ม ตกลง 8. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

4 36 เม อต องการระบ ขนาดต วอ กษร สามารถ กรอกต วเลขขนาดของต วอ กษรได ท นท แม ว าขนาด ท กรอกจะไม ม ในรายการก ตาม ซ งจะท าให สามารถก าหนดขนาดต วอ กษรได ใหญ เท าใดก ได การเปล ยนขนาดต วอ กษร ว ธ ท 1 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการเปล ยนขนาด 2. คล กป ม จะปรากฎรายการขนาดของต วอ กษรข นมาให เล อก 3. คล กเล อกขนาดของต วอ กษรท ต องการ ขนาดด งกล าวเป นต วเลขบอกความส งของต วอ กษร ม หน วยเป นพอยต ซ งม ค าเท าก บ 1/72 น ว

5 37 ว ธ ท 2 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการเปล ยนขนาด 2. คล กค าส ง ร ปแบบ จะปรากฎค าส งย อยข นมาให เล อก 3. คล กค าส ง แบบอ กษร จะปรากฎกรอบโต ตอบของค าส ง แบบอ กษร 4. ภายในกรอบโต ตอบจะม 3 แท บ คล กเล อก ร ปแบบอ กษร 5. คล กเล อกขนาดต วอ กษรตามต องการ 6. ด ต วอย างขนาดต วอ กษรจากกล องแสดงต วอย าง 7. คล กป ม ตกลง 8. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

6 38 ว ธ ท 1 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการเปล ยนส 2. คล กเมาส ป ม จะปรากฎส ต างๆ มาให เล อก 3. คล กเมาส เล อกส ท ต องการ 4. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส ว ธ ท 2 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการเปล ยนส 2. คล กค าส ง ร ปแบบ จะปรากฎค าส งย อยข นมาให เล อก 3. คล กค าส ง แบบอ กษร จะปรากฎกรอบโต ตอบของค าส ง แบบอ กษร 4. ภายในกรอบโต ตอบจะม 3 แท บ คล กเล อก ร ปแบบอ กษร 5. คล กเล อก ส ตามต องการ 6. ด ต วอย าง ส จากกล องแสดงต วอย าง 7. คล กป ม ตกลง 8. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

7 39 การจ ดร ปแบบอ กษรเพ อให เอกสารด สวยงาม และข อความบางแห งด เด นช ดข น โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ท งค าส งและส ญร ปแบบอ กษร ค อ ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต การใช ค าส งเหล าน อาจใช พร อมก นได ว ธ ท 1 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการจ ดร ปแบบอ กษร 2. คล กส ญร ป ถ าต องการให ข อความในพ นท เล อกเป นแบบต วหนา คล กส ญร ป ถ าต องการให ข อความในพ นท เล อกเป นแบบต วเอ ยง คล กส ญร ป ถ าต องการให ข อความในพ นท เล อกเป นแบบข ดเส นใต 3. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

8 40 ว ธ ท 2 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการจ ดร ปแบบอ กษร 2. คล กค าส ง ร ปแบบ จะปรากฎค าส งย อยข นมาให เล อก 3. คล กค าส ง แบบอ กษร จะปรากฎกรอบโต ตอบของค าส ง แบบอ กษร 4. ภายในกรอบโต ตอบจะม 3 แท บ คล กเล อก ร ปแบบอ กษร 5. คล กเล อก ล กษณะของแบบอ กษร ตามต องการ 6. ด ต วอย าง แบบอ กษรจากกล องแสดงต วอย าง 7. คล กป ม ตกลง 8. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

9 41 ว ธ การก าหนดต วอ กษรยกและต วอ กษรห อย ม ข นตอนด งน 1. เล อกข อความท ต องการท าอ กษรยก หร ออ กษรห อย 2. เล อกค าส ง ร ปแบบ 3. เล อกค าส ง แบบอ กษร จะปรากฎกรอบโต ตอบ แบบอ กษร 4. คล กเมาส ท แท บ แบบอ กษร 5. คล กเมาส เล อกว าจะให อ กษรเป นแบบต วยก หร อต วห อยในกรอบ ล กษณะพ เศษ โดย 6. ต องการอ กษรต วยก เช น ท าได โดย คล กเมาส ให เก ดเคร องหมายถ กท หน าต วยก ต องการอ กษรต วห อย เช น ท าได โดย คล กเมาส ให เก ดเคร องหมายถ กท หน าต วห อย 7. ด ต วอย าง ต วยก - ต วห อย จากกล องแสดงต วอย าง 5. คล กเมาส ท ป ม ตกลง

10 42 ว ธ ท 1 1. ก าหนดพ นท ท างานข อความท ต องการใส เคร องหมายล าด บจ ดห วข อ จะปรากฎแถบส ข อความ ด งกล าวจะต องม ระยะเย องด านหน าเท าก น 2. คล กป ม ข อความท กบรรท ดท ม ระยะก นหน าตรงก นในแต ละย อหน าจะถ กก าหนดห วข อด วย การใส เคร องหมายเป นจ ดตามก าหนด 3. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส ว ธ ท 2 1. ก าหนดพ นท ท างานข อความท ต องการใส เคร องหมายล าด บจ ดห วข อจะปรากฎแถบส ข อความ ด งกล าวจะต องม ระยะเย องด านหน าเท าก น 2. คล กค าส ง ร ปแบบ 3. คล กค าส ง ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 4. ปรากฎกล องโต ตอบ ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 5. คล กเล อกแบบส ญล กษณ 6. แบบส ญล กษณ สามารถก าหนดเอง ซ งม ให เล อกอ กโดยการคล กเมาส ท ป ม ก าหนดเอง 7. คล กป ม ตกลง 8. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกแถเล กส แถบส

11 43 ว ธ ท 1 1. ก าหนดพ นท ท างานข อความท ต องการใส เคร องหมายล าด บจ ดห วข อจะปรากฎแถบส ข อความ ด งกล าวจะต องม ระยะเย องด านหน าเท าก น 2. คล กป ม ข อความท กบรรท ดแต ละย อหน าจะถ กก าหนดห วข อด วยการใส เลขประเภทเด ยวก บ ท ใช งานอย ในขณะน น 3. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส ว ธ ท 2 1. ก าหนดพ นท ท างานข อความท ต องการใส เคร องหมายล าด บจ ดห วข อจะปรากฎแถบส ข อความ ด งกล าวจะต องม ระยะเย องด านหน าเท าก น 2. คล กค าส ง ร ปแบบ 3. คล กค าส ง ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 4. คล กเล อกแท บ ล าด บเลข ถ าต องการใส เลขล าด บห วข อระด บเด ยว 5. คล กเล อกแท บ ท าเค าร างล าด บเลข ถ าต องการใส เลขล าด บห วข อหลายระด บ 6. คล กเล อกแบบท ต องการ 7. แบบต วเลข สามารถก าหนดเอง ซ งม ให เล อกอ กโดยการคล กเมาส ท ป ม ก าหนดเอง 8. คล กป ม ตกลง 9. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

12 44 ในการสร างเอกสารโดยท วๆ ไปแล ว การเน นข อความบางส วนให เด นกว าส วนอ น ใน เอกสารท วๆ ไป เป นส งท หล กเล ยงไม ได ต วอย างเช น การเน นข อความให ผ อ านน นสนใจเป นพ เศษ หร อการก าหนดห วข อต างๆ การเน นห วข อน นม ด วยก นหลายว ธ เช น การข ดเส นใต การท าต วหนา การ ท าต วเอน แต ม อ กว ธ หน งท น ยมก นมากค อ การต กรอบข อความ ซ งสามารถท าได ง ายๆ ด งน 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการต กรอบ 2. คล กเมาส ท ส ญร ป จะปรากฎเคร องม อในการต กรอบเอกสารให ค ณเล อก 3. คล กเมาส เล อกแนวการต เส นด งน ส ญร ป ส ญร ป เป นการต เส น ในแนวนอนด านบน เป นการต เส น ในแนวนอนด านล าง ส ญร ป เป นการต เส น ในแนวต งด านซ าย ส ญร ป เป นการต เส นในแนวต งด านขวา ส ญร ป เป นการต เส น ล อมข อความเล อกท งหมด 4. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส การเปล ยนระยะห างระหว างย อหน า 1. คล กเล อกท บรรท ดใดๆ ของย อหน าท ต องการปร บระยะระหว างย อหน า 2. เล อกค าส งร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส ง ย อหน า 4. จะปรากฎกล องโต ตอบ การย อหน า 5. ก าหนดระยะห างระหว างย อหน าท แล วท าโดย ก าหนดท กรอบระยะห าง ด งน 5.1 เพ มระยะห างระหว างย อหน าท แล วท าโดยคล กเล อก เพ มระยะใน ก อนหน า 5.2 เพ มระยะห างระหว างย อหน าถ ดไปท าโดยการคล กเล อก เพ มระยะใน หล งจาก 4. ด ร ปต วอย างท แสดงในกรอบ แสดงต วอย าง 5. คล กกเล อก ป ม ตกลง

13 45 การต งก นหน าและก นหล งเป นการช วยก าหนดขอบเขตของข อความในเอกสารไม ให เก น ขอบเขตท ค ณได ก าหนดไว ก าหนดขอบเขตให ก บข อความในเอกสาร ว ธ ท 1 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการต งก นหน า - ก นหล ง จะปรากฎแถบส 2. คล กป ม ก นหน า บนแถบไม บรรท ดค างไว แล วเล อนไปทางซ ายหร อไปทางขวา ถ าต องการต ง ก นหน า 3. คล กป ม ก นหล ง บนแถบไม บรรท ดค างไว แล วเล อนไปทางซ ายหร อไปทางขวา ถ าต องการต ง ก นหล ง 4. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

14 46 ว ธ ท 2 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการต งก นหน า - ก นหล ง จะปรากฎแถบส 2. คล กค าส ง ร ปแบบ 3. คล กค าส ง แท บ 4. จะปรากฎกรอบโต ตอบของค าส ง แท บ 5. คล กเล อกรายการ แถบหย ดเร มต น เพ อเปล ยนค าระยะก นหน า - ก นหล ง 6. คล กป ม ตกลง 7. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

15 47 การก าหนดแท บเป นการช วยเพ มความสะดวกในการกรอกข อม ลในแต ละบรรท ดให ตรงก น ถ าค ณกดค ย บอร ดป ม <Tab> 1 คร ง จะท าให I เล อนไปเป นระยะท ก าหนดไว ซ งแรกเร มแล วระยะ แท บ (Tab) ม ค าเท าก บ 0.5 น ว แต ค ณสามารถก าหนด ระยะแท บน ได ตามท ต องการซ ง Tab ท ใช บ อยๆ ใน Word ม 4 ประเภท ด งน Left Tab เป นการก าหนดให ต นข อความ ( ด านซ าย) อย ในแนวเด ยวก บ Left Tab ซ ง การใช Tab น ม กใช ก บข อความโดยท วๆ ไป Right Tab เป นการก าหนดให ท ายข อความ (ด านขวา) อย ในแนวเด ยวก บ Right Tab ซ ง การใช Tab น ม กจะใช ก บข อม ลจ าพวกต วเลข Center Tab เป นการก าหนดให ก งกลางของข อความอย ในแนวเด ยวก บ Center Tab Decimal Tab เป นการก าหนดให จ ดทศน ยมอย ในแนวเด ยวก บ Decimal Tab น เหมาะ ส าหร บเร ยงต วเลขโดยให จ ดทศน ยมน นตรงก น ว ธ การก าหนด Tab ด งท กล าวมาแล วน น สามารถท าได ด งน 1. คล กเมาส ท ซ งอย ด านซ ายม อของไม บรรท ดจนเก ดส ญล กษณ แสดงร ปแบบ Tab ท ต องการ 2. คล กเมาส ท ไม บรรท ดให จ ดท ค ณต องการต ง Tab จะปรากฎส ญล กษณ แสดงบนไม บรรท ด 3. ท าข อ 1 และข อ 2 ซ าจนได Tab ท งหมดท ต องการ การยกเล กแท บ ท าได ง ายๆ โดยการ คล กเมาส ท Tab แล ว Drag mouse ให Tab น นออกจากบร เวณไม บรรท ด

16 48 การแบ งเอกสารเป นหลายคอล มน ว ธ ท ง ายท ส ดค อ ควรก าหนดคอล มน เส ยก อนท เราจะพ มพ ข อม ลลงไป ม ว ธ การด งน หร อท าตามข นตอนด งน 1. คล กเมาส เล อกค าส ง ร ปแบบ 2. คล กเมาส เล อกค าส ง สดมภ จะปรากฎเคร องม อแสดงการแบ งจ านวน สดมภ 3. คล กเมาส เล อกจ านวนคอล มน ท ต องการ 4. เอกสารจะถ กแบ งเป นหลายคอล มน ตามท ได เล อกไว การแบ งเอกสารเป นหลายคอล มน น น จะม ผลท งเอกสาร แต ถ าต องการแบ งให เป นหลาย คอล มน ในเอกสารบางส วนก สามารถ ท าได โดยการก าหนด การน าไปใช (5) ท าให เอกสารถ กแบ ง ออกเป นส วนๆ ซ งการแบ งเอกสารเป นหลายคอล มน น นจะม ผลเฉพาะพ นท ท เล อกไว เท าน น

17 49 การจ ดต วอ กษรหน าข อความเป นต วใหญ โดยการก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มต วอ กษร หร อข อความท ต องการ จ ดให เป นต วใหญ จะปรากฎแถบส 1. คล กค าส ง ร ปแบบ 2. คล กค าส ง ต วอ กษรข นต นขนาดใหญ จะปรากฎกรอบโต ตอบของค าส ง ต วอ กษรข นต นขนาด ใหญ 3. คล กเล อกปร ปแบบท ต องการ ทางเล อกของการท าต วอ กษรหน าข อความเป นต วใหญ ส 3 แบบ ได แก ไม ม ยกเล กการท าต วอ กษรหน าข อความเป นต วใหม ปล อย ท าต วอ กษรหน าข อความเป นต วใหญ ในขอบ ท าต วอ กษรหน าข อความเป นต วใหญ และผล กต วอ กษรส วนท เหล อให ย อยหน าเข าไป 4. คล กป ม ตกลง 6. คล กนอกพ นท ท างานเพ อยกเล กแถบส

18 50 ในการจ ดท าท าเอกสารท ม ปร มาณมาก ๆ น น ม กท าให เก ดความย งยากในการค นหาและ เปล ยนแปลงส วนต างๆ ในเอกสาร ด งน นจ าเป น ต องทราบค าส งบางอย างท ช วยลดป ญหาด งกล าว ด งน การค นหาข อความ ถ าก าล งค นหาข อความหน งๆ ซ งอย ในเอกสารท ม ความหนาประมาณ 500 หน า คงไม อยากเป ดอ านท ละหน า เพ อค นหาค าเพ ยงค าเด ยวเท าน น ว ธ การค นหาข อความท สะดวกและรวดเร วกว าท าได ด งน 1. เล อกค าส ง แก ไข => ค นหา จะปรากฏ กรอบโต ตอบ การค นหา 2. กรอกข อความท ค ณต องการค นหาในช อง ส งท ต องการค นหา 3. คล กเมาส ท ป ม ค นหาต อไป เพ อค นหาข อความท ต องการ 4. ปรากฏแถบแรเงาท บข อความท ต องการค นหา 5. แต ถ าข อความของม อย หลายแห งในเอกสาร ให คล กเมาส ป มค นหาต อไป เพ อหาข อความใน ต าแหน งถ ดไป 6. คล กเมาส ป ม ยกเล ก

19 51 การแทนท ข อความ สามารถเปล ยนข อความหน งๆ ให เป นอ กข อความหน งโดยอ ตโนม ต ซ ง Word จะค นหาค าท ต องการเปล ยนและแทนท ด วยค าใหม ซ งสามารถก าหนดได ว าจะให แทนท เฉพาะท ใดท หน ง หร อให แทนท ท งหมดท งเอกสาร ว ธ การแทนท ข อความท าได ด งน 1. เล อกค าส ง แก ไข => แทนท จะปรากฏ กรอบโต ตอบการแทนท 2. กรอกข อความท ค ณต องการเปล ยนในช อง ส งท ต องการค นหา 3. กรอกข อความใหม ท จะมาแทนท ข อความเด มในช อง แทนท ด วย 4. คล กเมาส ส าหร บการค นหาข อความท ต องการเปล ยนท ละข อความ 5. ปรากฎแถบแรเงาท บข อความท ต องการค นหา 6. คล กเมาส ป ม แทนท เพ อแทนท ด วยข อความใหม ท ละข อความ หร อ คล กเมาส ป มแทน ท ท งหมด ส าหร บจะแทนท ด วยข อความใหม ท งหมด

20 52 การแก ไขข อความอ ตโนม ต ค อการสร างค าท ผ ใช ม กพ มพ ผ ดหร อสะกดผ ดบ อย ๆ ให ม การ เปล ยนแปลงเป นค าท สะกดถ กต องโดยอ ตโนม ต เช นค าว า the ท ม กพ มพ ผ ดเป นค าว า teh นอกจาก น ย งอาจใช เม อต องการสร างค าย อท ต องการให ม การเปล ยนแปลงเป นค าเต มโดยอ ตโนม ต เช นค าว า โรงเร ยนเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต องการพ มพ โรงเร ยน และให เปล ยนเป นโรงเร ยน ว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม โดยอ ตโนม ต การแก ข อความอ ตโนม ต ม ข นตอนด งน 1. เล อกค าส ง เคร องม อ 2. เล อกค าส ง แก ไขอ ตโนม ต 3. พ มพ ค าท ม กพ มพ ผ ดหร อสะกดผ ดบ อย ๆ ลงในช องแทนท 4. พ มพ ค าท ถ กต อง หร อค าเต มในช อง ด วย 5. คล กท ป ม เพ ม และคล กป ม ตกลง

21 53 การตรวจค าสะกดท าได ด งน 1. ก าหนดพ นท ท างานให ครอบคล มข อความท ต องการตรวจค าสะกด ให ปรากฎแถบส 2. คล กเล อกส ญร ป การเปล ยนต วอ กษรภาษาอ งกฤษเป นต วพ มพ ใหญ พ มพ เล กท าได ง ายด งน ว ธ ท 1 กดแป น Caps Lock ท ค ย บอร ด คร งเด ยวแล วปล อยก จะได ภาษาอ งกฤษพ มพ ใหญ ถ า ต องการเปล ยนเป นพ มพ เล ก ให กดกดแป น Caps Lock ท ค ย บอร ดอ กคร ง ว ธ ท 2 กดแป น Shift ท ค ย บอร ด ในการกด Shift จะต องกดค างไว แล วพ มพ ต วอ กษรภาษา อ งกฤษท ต องการพ มพ ต วใหญ เม อปล อยแป น Shift จะเป นต วอ กษรภาษาอ งกฤษพ มพ เล กท นท

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ บทท การก าหนดร ปแบบข อความ เร ยนร โปรแกรม Microsoft Word. การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ข อความต าง ๆ ท พ มพ ลงไปในแฟ มเอกสาร ผ ใช สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร หร อส ญล กษณ พ เศษต าง ๆ พร อมก บขนาดของต วอ กษร

More information

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร ฟอนต และการตกแต งเอกสาร เน อหาเก ยวก บการจ ดร ปแบบของต วอ กษรและเอกสารเพ อให งานพ มพ ท ม ความเป นระเบ ยบและสวยงามตามความต องการ รวมถ งการพ มพ เอกสารท เป นสมการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศประจาศาลฎ กา [Version

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

หน วยท 4 เร อง การจ ดเอกสาร และตกแต งเอกสาร ส ปดาห ท 6-7 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 4 เร อง การจ ดเอกสาร และตกแต งเอกสาร ส ปดาห ท 6-7 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 107 หน วยท 4 เร อง การจ ดเอกสาร และตกแต งเอกสาร ส ปดาห ท 6-7 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การก าหนดค าต าง ๆ ให ก บต วอ กษร 2. การจ ดการเก ยวก บย อหน า (Paragraph) 3. การก าหนดแท ป (Tab) ในร ปแบบต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เร มต นก บ Microsoft Word

เร มต นก บ Microsoft Word เร มต นก บ Microsoft Word ในป จจ บ นการใช งานโปรแกรมช ด Microsoft Office เ ป นท น ยมแพร หลาย อย างมากใน ส าน กงานเพาระว าโปรกรม Microsoft Office สามารถใช งานง ายและม ประส ทธ ภาพส ง โปรแกรม ท ก ๆ โปรแกรมใน

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การกาหนด Style ของเอกสาร...1 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 1.1.2 การกาหนดย อหน า...7 1.1.3 การกาหนดเลขลาด บห

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย

การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย Microsoft Excel คร ปร ชา จ นทร เปล ง การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย Microsoft Excel น นเป นการประย กต โปรแกรม Microsoft Excel ซ งม ความสามารถทางด านค านวณโดยใช ตารางการท างานและม ส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information