วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน 2555"

Transcription

1 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน 2555 ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ผลงานว ชาการสาขาว ชาทางการศ กษา การว จ ยและพ ฒนา การว จ ยปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม การพ ฒนานว ตกรรมด านการบร หารและพ ฒนา และการจ ดการความร ต พ มพ เผยแพร ในร ปแบบบทความว จ ย บทความว ทยาน พนธ บทความว จารณ หน งส อ และบทความท วไป เจ าของ ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ตำาบลตลาด อำาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม โทรศ พท ต อ 105 ภายใน 6047 โทรสาร ท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร.ประว ต เอราวรรณ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.บ ญชม ศร สะอาด อาจารย ด เด นแห งชาต ป 2548 บรรณาธ การ รองศาสตราจารย ดร.ฉลาด จ นทรสมบ ต ผ ช วยบรรณาธ การ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ช ยย ทธ ศ ร ส ทธ อาจารย ดร.ส ธรรม ธรรมท ศนานนท กองบรรณาธ การ ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพ ยรช ย สำาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (สาขาการศ กษา), ศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด สถาบ นอนาคตศ กษาเพ อการพ ฒนา, ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล, Professor Dr. Gary Price University of Wisconsin-Madison, USA., Prof. Dr. Marilyn Waring Deakin University, Australia, รองศาสตราจารย ดร.น ตย บ หงามงคล มหาว ทยาล ยขอนแก น, รองศาสตราจารย ดร.นาร ร ตน ร กว จ ตรก ล, ผ ช วยศาสตราจารย ดร.กาญจน เร องมนตร, อาจารย ดร.โกว ฒน เทศบ ตร, อาจารย ดร.อำานาจ ชนะวงศ, อาจารย ดร.ธ ชช ย จ ตรน นท, อาจารย ดร.ส รเชต น อยฤทธ, อ.ดร.พชรว ทย จ นทร ศ ร ส ร, และ อาจารย ไพบ ลย อน ฤทธ เลขาน การ อาจารย ดร.ธ ชช ย จ ตรน นท, อาจารย ดร.มน ญ เพชรม แก ว, อ.ดร.แก วเว ยง นำานาผล, อาจารย สมหมาย จ นทะกล, นางร งท พย ส งพร, และ นางสาวนฤมล ช วยกลาง เหร ญญ ก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ธร นธร นามวรรณ และ นางสาวร ตนา บ ญบ ตตะ บทความท ต พ มพ เผยแพร ในวารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นความค ดเห นของผ น พนธ กองบรรณาธ การไม จำาเป นต องเห นด วยเสมอไป ราคาปก 80 บาท Web site: พ มพ ว นท ก มภาพ นธ

2 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 ผ ทรงค ณว ฒ ประจำาวารสาร ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพ ยรช ย สำาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (สาขาการศ กษา) ศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด สถาบ นอนาคตศ กษาเพ อการพ ฒนา ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล ศาสตราจารย ดร.ช ยยงค พรหมวงศ มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ศาสตราจารย ดร.ดวงเด อน พ นธ มนาว น สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ศาสตราจารย ดร.ส ท ศน ยกส าน มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ว ทยาล ยบ ณฑ ตเอเช ย ศาสตราจารย ดร.ช ต มา ส จจาน นท มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ศาสตราจารย ดร.ไพฑ รย ส นลาร ตน มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ว ทยาล ยปท มธาน ท มผ ทรงค ณว ฒ บรรณาธ การประจำาวารสารชาวต างประเทศ Prof. Dr. Marilyn Waring Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie Prof. Dr. Gary Price Prof. Dr. Patricia Klass Asst. Prof. Dr.Richard Smith Deakin University, Australia University of Michigan, USA. University of Wisconsin-Madison, USA Illinois State University, USA Nanyang Technical University, Singapore ผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบทางว ชาการ ศาสตราจารย ดร.สำาเร ง บ ญเร องร ตน มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล รองศาสตราจารย ดร.บ ญชม ศร สะอาด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.ส นทร โคตรบรรเทา มหาว ทยาล ยราชภ ฎบ ร ร มย รองศาสตราจารย ดร.มนตร แย มกส กร มหาว ทยาล ยบ รพา รองศาสตราจารย ดร.สมทรง ส ขวณ ช รองศาสตราจารย ดร.รสส คนธ มกรมณ มหาว ทยาราชภ ฏมหาสารคาม มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา รองศาสตราจารย ดร.ล กขณา สร ว ฒน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.ฉ นทนา บ ญบงกช มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ รองศาสตราจารย ดร.พ ศม ย ศร อำาไพ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.ร ตนะ บ งสน มหาว ทยาล ยนเรศวร รองศาสตราจารย พ ระว ฒ ส วรรณจ นทร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพศาล ส วรรณน อย มหาว ทยาล ยขอนแก น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ ร ถ อาสนา มหาว ทยาราชภ ฏมหาสารคาม อาจารย ดร.ส นทรพจน ดำารงค พาณ ชย มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อาจารย ดร.พนาย ทธ เชยบาล มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน อาจารย ดร.ส ธรรม ธรรมท ศนานนท มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อาจารย ดร.ส รเชต น อยฤทธ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 2

3 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 บทบรรณาธ การ วารสารการบร หารและพ ฒนา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ฉบ บน เผยแพร ในช วงเด อนมกราคม ถ ง เด อนเมษายน พ.ศ น บเป นฉบ บแรกของ ป ใหม ประกอบด วยบทความท งหมด 12 เร อง แบ งเป นบทความท วไปจำ านวน 1 เร อง บทความ ว จ ย 1 เร อง บทความว ทยาน พนธ จำานวน 9 เร อง และบทความว จารณ หน งส อจำานวน 1 เร อง ซ งฉบ บน น บเป นฉบ บแรกของการเข าส ป ท 4 ของการทำาวารสารการบร หารและพ ฒนา คณะ ศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ซ งกองบรรณาธ การได ปร บปร งท งด านเน อหาและ ค ณภาพของวารสารเร อยมา เพ อให ม ค ณภาพและเอ อประโยชน ต อผ อ านส งส ด กองบรรณาธ การขอขอบพระค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ทำ าให วารสารการบร หาร และพ ฒนาฉบ บน เก ดข น ขอบค ณท กคำาต ชมและคำาแนะนำาเพ อการปร บปร งการดำาเน นการ จ ดทำาวารสารจากท านผ อ านท กท าน และกองบรรณาธ การพร อมท จะเป ดร บบรรดา น กว ชาการและน ส ตน กศ กษาท ต องการนำาเสนอผลงานว ชาการ ไม ว าจะเป นบทความท วไป บทความว จ ย บทความว ชาการ หร อบทว จารณ หน งส อ ท งจากภายในและจากภายนอก มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ด วยความย นด ย ง กองบรรณาธ การ รองศาสตราจารย ดร.ฉลาด จ นทรสมบ ต 3

4 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 สารบ ญ บทความท วไป การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม:ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา น ร ชกร ทองน อย, ฉลาด จ นทรสมบ ต.9 บทความว จ ย การพ ฒนาน ส ตด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กาญจน เร องมนตร, ธร นธร นามวรรณ 29 บทความว ทยาน พนธ อนาคตภาพการจ ดการศ กษาขององค การบร หารส วนจ งหว ดกาฬส นธ ในทศวรรษหน า (พ.ศ ) สาขาว ชาการบร หารจ ดการการศ กษา คณะคร ศาสตร ป ท แล วเสร จ: ป พ.ศ ธนกร เช อจำาร ญ, ศ ร ถ อาสนา, ส บรรณ เอ ยมว จารณ 45 การม ส วนร วมของผ ปกครองในการบร หารการเร ยนร วมในโรงเร ยนแกนนำา จ ดการเร ยนร วม อำาเภอกระส ง ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ดวงพร ส มะณ ย, ส นทร โคตรบรรเทา, น ว ฒน ก ลยพฤกษ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถม ศ กษาบ ร ร มย เขต 1 พน ส ด วงเอก, ส นทร โคตรบรรเทา, ปราน พ น จาร ว ฒนพ นธ...68 ความต องการการน เทศภายในกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะของคร ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 โสภณ ช มพลศ กด, ส นทร โคตรบรรเทา, ปราน พ น จาร ว ฒนพ นธ..85 การพ ฒนาบทเร ยนบนเคร อข ายอ นเตอร เน ตแบบม ลต ม เด ยด วยเทคน คสถานการณ จำาลอง ว ชาระบบไอซ ท พงษ ศ กด ผกามาศ, ปรางท พย เสยกระโทก, นพมาศส ร วงศ บา

5 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 การพ ฒนาร ปแบบการสอนการออกเส ยงภาษาไทย โดยใช ส ทอ กษรและปฏ ส มพ นธ สำาหร บ น กศ กษาจ น ล เซ น การเปร ยบเท ยบแรงจ งใจในการออกกำาล งกายและอ ตมโนท ศน ระหว างผ ท มาออกกำาล งกาย ในฟ ตเนส คล บ และลานก ฬา ในจ งหว ดมหาสารคาม ชาต เก ง ทองเกล ยว, ศ ร ศ กด จ นฤาไชย, ว โรจน ม ท ก นต การบร หารสถาบ นการอาช วศ กษาภายใต พระราชบ ญญ ต การอาช วศ กษา 2551 นฤมล ดวงแสง,สมาน อ ศวภ ม, อ ศวฤทธ อ ท ยร ตน กลย ทธ การบร หารค ณภาพงานว ชาการในสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ บลราชธาน เขต 3 พงษ ศ กด ส ขพ ท กษ, ทองใบ ส ดชาร, บ ญชม ศร สะอาด..173 บทความว จารณ หน งส อ การจ ดการเคร อข าย : กลย ทธ สำาค ญส ความสำาเร จของการปฏ ร ปการศ กษา เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด : ผ เข ยนและบรรณาธ การ น ร ชกร ทองน อย, ฉลาด จ นทรสมบ ต : ว จารณ หน งส อ

6 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 Contents General Articles Evaluation on the 3 rd Round of ONESQA : Educational Quality and Standard Nirunchakorn Tongnoy, Chalard Chamtarasombat 9 Research Articles Developing Students on Educational Quality Assurance, Faculty of Education, Mahasarakham University Karn Ruangmontri, Tharinthorn Namwan.29 Thesis Articles The scenario situation in the educational management of Kalasin provincial administrative organization in the next decade ( ) Thanakorn Chuaejamroon, Siri Thee-asana, SubaanI eamvijarn...45 The Parents PartIcipation in Mainstreming Administration in the Hardcore Schools in Krasang District Under the Office of Buriram Primary Education Service Area 2 Duangporn Sumanee, Sunthorn Kohtbantau, Niwat Kalyaphruek...55 Academic Administration of Administrators under Buriram Primary Education Service Area Office 1 Panat Duang-ek, Sunthorn Kohtbantau, Praneephan Jaruwatanaphan...68 The Needs for Internal Supervision on Art Subjects of Teachers in Secondary Schools under the Jurisdichon of The Office of Secondary Education Service Area 32 Sopon Chumponsak, Sunthorn Kohtbantau, Praneephan Jaruwatanaphan...85 Development of a Multimedia Web-Based Instruction Lesson Using Simulation Technique on the Topic of ICT System Phongsak Phakamach, prangtip Soeykrathoke

7 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 A Development of Thai Language Pronouncing Instructional Model using Phonetic Alphabet and Personal Interaction for Chinese students Lu Sheng Comparisions of Physical Exercise Motivations and Self-concepts between Those Having Exercise in the Fitness Clubs and on the Sports Lawns in Changwat Maha Sarakham Chatkeng Thongkliao, Sirisak Chanluechai, Wiroj Muthukan.143 Management Institute of Vocational Education under the Vocational Education Act of Narumon Dongsang,Saman Ausavapum, Ausalit Authirud, The Strategies of Quality Management for Academic affairs in Basic Schools Under Jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani Primary Education Area 3 Pongsak Sookpithak, Thongbai Sudcharee, Boonchom Sirsa- ad.173 Book Review Network Management : Strategic importance to the success of education reform Kriengsak Chareonwongsak : principle writer Nirtchakorn Thongnoy, Chalard Chantarasombat : to adjudge

8 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April

9 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 3 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม: ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา Evaluation on the 3 rd Round of ONESQA : Educational Quality and Standard น ร ชกร ทองน อย 1, ฉลาด จ นทรสมบ ต 2 Niratchakorn Tongnoi 1, Chalard Chamtarasombat 2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ในหมวดท 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา (มาตรา47 51) โดยท มาตรา 47 กำาหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาระบบค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการ ประก นค ณภาพภายนอก ส วนระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาให เป น ไปตามท กำาหนดในกฎกระทรวง ในส วนท เก ยวก บสถานศ กษาโดยตรงกำาหนดไว ในมาตรา 48 ว าให สถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องดำาเน น การอย างต อเน องโดยม การจ ดทำารายงานเผย แพร ต อสาธารณชน เพ อนำาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาอ กท งเพ อรองร บ การประเม นค ณภาพภายนอก มาตรา 49 ให ม สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม น ค ณภาพการศ กษาม ฐานะเป นองค กรมหาชนทำาหน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นค ณภาพ ภายนอกและทำาการประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถาน ศ กษา โดยคำาน งถ งความม งหมายและหล กการและแนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บตาม ท กำาหนดไว ในพระราชบ ญญ ต น ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห ง อย างน อยหน งคร งในท ก 5 ป น บต งแต การประเม นคร งส ดท ายและเสนอผลการประเม นต อ หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน (สำาน กงานปฏ ร ปการศ กษา :2542) 1 น ส ตปร ญญาเอก สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 2 รองศาสตราจารย ดร., คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 Ed.D. Candidate in Administration and Development, 9Faculty of Education, Mahasarakham University 2 Associate Professor Dr., Faculty of Education, Mahasarakham University

10 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 กฎกระทรวงว าด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ ประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ประกาศใช ในว นท 11ม นาคม 2553 เหต ผลในการประกาศใช กฎกระทรวงฉบ บน ค อโดย มาตรา 47 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ บ ญญ ต ให ม ระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาซ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการประก น ค ณภาพภายนอก เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ การประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ ง การดำาเน นการเก ยวก บการ กำาหนดมาตรฐานค ณภาพการศ กษาและ กระบวนการตรวจสอบหร อการประเม นว า เป นไปตามมาตรฐานค ณภาพการศ กษามาก น อยเพ ยงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994 : 45) เมอร กาทรอยด และ มอร แกน (Murga troyd & Morgan 1994) ได จำาแนก ล กษณะเด นของการประก นค ณภาพทางการ ศ กษาไว 5 ประการ 1. มาตรฐานการศ กษากำาหนดโดยผ เช ยวชาญภายนอก 2. มาตรฐานเข ยนในร ปของความ คาดหว งท โรงเร ยนจะต องบรรล ถ ง 3. มาตรฐานต องสามารถประเม นได โดยใช เกณฑ ท เป นปรน ย 4. มาตรฐานต องใช อย างเสมอภาค ไม ม การยกเว นโดยปราศจากเหต ผลสมควร 5. การประก นค ณภาพการศ กษา จะประกอบด วยการตรวจสอบและทบทวน 10 (Audit and Review) การทดสอบด วยแบบ ทดสอบมาตรฐาน และการประเม นค ณภาพ การศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา ม ความสำาค ญ 3 ประการ ค อ 1. ทำาให ประชาชนได ร บข อม ล ค ณภาพการศ กษาท เช อถ อได เก ดความเช อ ม นและสามารถต ดส นใจเล อกใช บร การท ม ค ณภาพมาตรฐาน 2. ป องก นการจ ดการศ กษาท ไม ม ค ณภาพซ งจะเป นการค มครองผ บร โภคและ เก ดความเสมอภาคในโอกาสท จะได ร บการ บร การการศ กษาท ม ค ณภาพอย างท วถ ง 3. ทำาให ผ ร บผ ดชอบในการจ ดการ ศ กษาม งบร หารจ ดการศ กษาส ค ณภาพและ มาตรฐานอย างจร งจ ง ซ งม ผลให การศ กษาม พล งท จะพ ฒนาประชากรให ม ค ณภาพอย าง เป นร ปธรรมและต อเน อง การประก นค ณภาพการศ กษา เก ยว ข องก บการดำาเน นการท สำาค ญ 3 ข น ตอนด งน

11 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ การควบค มค ณภาพ (Quality Control) เป นการกำาหนดมาตรฐานค ณภาพ การศ กษาเพ อให สถานศ กษาตลอดจนหน วย งานท เก ยวข องใช เป นเป าหมายและเป น เคร องม อในการพ ฒนาซ งหล กปฏ บ ต ท วไป มาตรฐานจะกำาหนดโดยองค คณะบ คคล ผ เช ยวชาญหร อผ ม ประสบการณ (Murga troyd,stephen and Morgan,Colin 1994 : 45) 2. การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Audit) เป นการตรวจสอบและต ดตามผล การดำาเน นการจ ดการศ กษาว าเป นไปตาม มาตรฐานค ณภาพการศ กษาท กำาหนดข น มากน อยเพ ยงไร และม ข นตอนการดำาเน น การท จะทำาให เช อถ อได หร อไม ว าการจ ดการ ศ กษาจะเป นไปอย างม ค ณภาพ 3. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) เป นการประเม นค ณภาพของ สถานศ กษาโดยบ คลากรของสถานศ กษา หร อโดยหน วยงานท กำาก บด แลในเขตพ นท และหน วยงานต นส งก ดในส วนกลางท ม หน าท กำาก บด แลสถานศ กษา ท งน การตรวจสอบและประเม นค ณ ภาพน จะกระทำาอย างเป นระบบ โดยม กฎ เกณฑ และแนวทางการดำาเน นการท ช ดเจน ม การนำาผลการประเม นในท กข นตอนมาใช เพ อการวางแผน ออกแบบ และการปฏ บ ต 11 เพ อให เก ดการ ปร บปร งพ ฒนาค ณภาพอย าง ต อเน อง (Continuous Improvement) สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการ ประเม นค ณภาพการศ กษา(สมศ.) ได ดำาเน น การประเม นค ณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ ) และประเม นค ณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ ) เสร จส นไป แล ว ขณะน อย ระหว างการประเม นค ณภาพ ภาย นอกรอบสาม (พ.ศ ) ซ ง ในการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ย ง คงหล กการสำาค ญของการประเม นค ณภาพ ภายนอก ซ งสอดคล องก บกฎกระทรวงว า ด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ หมวด 3 ท ได ระบ ว าการประก นค ณภาพภายนอกให คำาน ง ถ งจ ดม งหมายและหล กการ ด งน 1. เพ อให ม การพ ฒนาค ณภาพการ ศ กษา 2. ย ดหล กความเท ยงตรง เป นธรรม และโปร งใส ม หล กฐานข อม ลตามสภาพ ความเป นจร งและม ความร บผ ดชอบท ตรวจ สอบได 3. สร างความสมด ลระหว างเสร ภาพ ทางการศ กษาก บจ ดม งหมายและหล กการ ศ กษาของชาต โดยให ม เอกภาพเช งนโยบาย ซ งสถานศ กษาสามารถกำาหนดเป าหมาย เฉพาะและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให เต ม

12 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 ตามศ กยภาพของสถานศ กษาและผ เร ยน 4. ส งเสร ม สน บสน น และร วมม อก บ สถานศ กษาในการพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษา 5. ส งเสร มการม ส วนร วมในการ ประเม นค ณภาพ และพ ฒนาการจ ดการ ศ กษาของร ฐ เอกชน องค กรปกครองส วนท อง ถ น บ คคล ครอบคร ว องค กรช มชน องค กร ว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น 6. คำาน งถ งความเป นอ สระ เสร ภาพ ทางว ชาการ เอกล กษณ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายของสถาน ศ กษานอกจากน กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการ ศ กษา พ.ศ กำาหนดให สมศ.ทำาการ ประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษาแต ละ แห งตามมาตรฐานการศ กษาของชาต และ ครอบคล มหล กเกณฑ ในเร องต างๆ ด งน 1) มาตรฐานว าด วยผลการจ ดการ ศ กษาในแต ละระด บและประเภทการศ กษา 2) มาตรฐานท ว าด วยการบร หาร จ ดการศ กษา 3) มาตรฐานท ว าด วยการจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ 4) มาตรฐานท ว าด วยการ ประก นค ณภาพภายใน การประเม นค ณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ ) ระด บการ ศ กษาข นพ นฐาน ได ม การพ ฒนาต วบ งช 3 กล มต วบ งช ค อ กล มต วบ งช พ นฐาน กล ม ต วบ งช อ ตล กษณ และกล มต วบ งช มาตรการ ส งเสร ม ให สอดคล องก บกฎกระทรวงว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ ข อ 38 ซ งกำาหนดให สำาน กงานทำาการประเม นค ณภาพภายนอก สถานศ กษาแต ละแห งตามมาตรฐานการ ศ กษาของชาต และครอบคล มหล กเกณฑ ในเร องด งต อไปน ค อ 1) มาตรฐานท ว าด วย ผลการจ ดการศ กษาในแต ละระด บและ ประเภทการศ กษา 2) มาตรฐานท ว าด วยการ บร หารจ ดการศ กษา 3) มาตรฐานท ว าด วย การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สำาค ญ และ 4) มาตรฐานท ว าด วยการประก น ค ณภาพภายใน ด งน 12

13 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 กล มต วบ งช พ นฐาน กล มต วบ งช อ ตล กษณ กล มต วบ งช มาตรการ ส งเสร ม ต วบ งช มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ 1. ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด 2. ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมปละค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 1 3.ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ผลการจ ดการศ กษา 4. ผ เร ยนค ดเป น ทำาเป น 5. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน 6. ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอน มาตรฐานท 3 ท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ การจ ดการเร ยน การสอนท เน น 7. ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการ และพ ฒนาสถานศ กษา 8. พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายใน โดยสถานศ กษาและต นส งก ด 9. ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง สถานศ กษา 10. ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา 11. ผลการดำาเน นงานโครงการพ เศษเพ อ ส งเสร มบทบาทของสถานศ กษา 12. ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อ ยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนา ส ความเป นเล ศ ท สอดคล องก บแนวทาง การปฏ ร ปการศ กษา 13 ผ เร ยนเป นสำาค ญ มาตรฐานท 2 การบร หาร จ ดการศ กษา มาตรฐานท 4 การประก น ค ณภาพภายใน มาตรฐานท 1 ผลการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 1 ผลการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 2 การบร หารจ ดการ ศ กษา ท มา : สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน)

14 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 การร บรองมาตรฐานระด บการศ กษา ข นพ นฐาน การร บรองมาตรฐานค ณภาพของ สถานศ กษารอบสาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษาข นพ นฐานจะพ จารณาข อม ล จากการประเม นต วบ งช ท เช อมโยงไปส การ ร บรองมาตรฐานค ณภาพของสถานศ กษา ด งน 1. การให คะแนนรายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษาข น พ นฐาน กำาหนดให ม ต วบ งช พ นฐาน จำานวน 8 ต วบ งช ม ค าน ำาหน กรวม 80 คะแนน (โดย ต วบ งช ท 1-4 และต วบ งช ท 6 ม ค าน ำาหน ก 10 คะแนน ต วบ งช ท 5 ม ค าน ำาหน ก 20 คะแนน และต วบ งช ท 7 8 ม ค าน ำาหน ก 5 คะแนน) ต วบ งช อ ตล กษณ ม จำานวน 2 ต วบ งช ม ค าน ำา หน ก 10 คะแนน (แต ละต วบ งช ม ค าน ำาหน ก ำาหน ก 5 คะแนน) และต วบ งช มาตรการส งเสร ม ม จำานวน 2 ต วบ งช ม ค าน ำาหน ก 10 คะแนน (แต ละต วบ งช ม ค าน ำาหน ก ำาหน ก 5 คะแนน) 2. การคำานวณผลการประเม น ผลการประเม นค ณภาพภายนอก น นนำาเสนอโดยคำานวณผลเป นรายต วบ ง ช และแยกตามแต ละประเภท ของต วบ งช โดยพ จารณาจากค าเฉล ยผลการประเม น ในแต ละต วบ งช ในการคำานวณทศน ยม ใช 14 ทศน ยม 2 ตำาแหน ง หากทศน ยมตำาแหน ง ท สามม ค าต งแต.005 ข นไปให ป ดข น และ นำาเสนอผลการประเม นในภาพรวมเพ อใช พ จารณา ต ดส นผลและร บรองมาตรฐาน ค ณภาพของสถานศ กษา 3. การต ดส นผลการประเม น ค ณภาพภายนอก เป นการนำาผลการประเม นมาเปร ยบ เท ยบเพ อพ จารณาระด บค ณภาพในการ จ ดการศ กษาของสถานศ กษา โดยกำาหนด ม ต ของการพ จารณาท งรายต วบ งช ประเภท ของต วบ งช และในภาพรวมท งในส วนของช องคะแนน และระด บค ณภาพ ด งน ช วงคะแนน ด มาก ด พอใช ควรปร บปร ง ต องปร บปร ง ระด บค ณภาพ 4. การร บรองมาตรฐานค ณภาพ การศ กษาของสถานศ กษา สถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ น ฐานท จะได ร บการร บรองมาตรฐานค ณภาพ ในการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษาข นพ น ฐานจาก สมศ. จะต องม ผลการประเม น

15 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ค ณภาพภายนอกตามหล กเกณฑ ท สมศ. กำาหนด ด งน 1. การร บรองมาตรฐานระด บต วบ งช 1) ม คะแนนเฉล ยรวมต วบ งช พ น ฐาน ต งแต 4.00 คะแนนข นไป 2) ม ต วบ งช ย อยอย างน อย 20 ต วบ งช ท ต องม คะแนนแต ละต วบ งช ต งแต 3.75 คะแนนข นไป 3) ไม ม ต วบ งช ย อยต วใดม คะแนนต ำากว า 2.51 คะแนน 2. การร บรองมาตรฐานในภาพรวม 1) สถานศ กษาม ค าเฉล ยผล การประเม นค ณภาพภายนอกในระด บสถาน ศ กษาต งแต 4.00 คะแนนข นไป 2) สถานศ กษาม ค าเฉล ยผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกในระด บด ข นไป (ม คะแนน ต งแต 3.75 คะแนนข นไป) ไม ต ำา ำา กว า 3 มาตรฐานใน 4 มาตรฐาน 3) สถานศ กษาไม ม มาตรฐาน ใดอย ในระด บปร บปร ง (ม คะแนนน อยกว า 2.51 คะแนน) การประเม นแบบโดดเด น เพ อข บเคล อนให สถานศ กษา สามารถพ ฒนาและเพ มพ นศ กยภาพตนเอง อย างต อเน องส ความเป นเล ศ จ งม แนวทาง การประเม นแบบโดดเด น เพ อสร างความ 15 ร วมม อ ช วยเหล อซ งก นและก น ก อให เก ด ความเข มแข งใน การจ ดการศ กษาในท ก ระด บ ซ งสถานศ กษาสามารถขอร บการ ประเม นแบบโดดเด นเพ มเต มได แนวทาง การประเม นค ณภาพของสถานศ กษาแบบ โดดเด น ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ค อ แนวทาง 1 ช วย 9 (1 สถานศ กษา ช วย 9 สถานศ กษา) กล าวค อ สถานศ กษาท ขอร บ การประเม นจะต องเป นแกนนำา ให สถาน ศ กษาท อย ในเคร อข ายการพ ฒนาอ ก 9 แห ง ให ก าวส สถานศ กษาท ม ค ณภาพและได ร บ การร บรองมาตรฐานจาก สมศ. จากการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม โดยม เง อนไขในการขอร บการประเม น ด งน 1. เป นการประเม นระด บสถาน ศ กษาตามความสม ครใจ โดยสถานศ กษา เป นผ ขอร บการประเม นเอง 2. สถานศ กษาท ขอร บการประเม น จะต องได ร บการร บรองมาตรฐานค ณภาพ จาก สมศ. ท กระด บช น ท เป ดสอน และม ผล การประเม นในภาพรวมระด บด มากเท าน น จากการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ ) 3. สถานศ กษาท อย ในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด น ต องเป นสถานศ กษาท ม ผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง ในระด บ

16 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 ควรปร บปร ง หร อระด บพอใช หร อระด บด เท าน น 4. สถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นจะได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสามตามปกต ด งน น สถาน ศ กษาท ขอร บการประเม นแบบโดดเด นจะ ต องจ ดทำารายงานการประเม นตนเองให ครอบคล มประเด นตามแนวทางการขอร บ การประเม นแบบโดดเด น และตามมาตรฐาน ต วบ งช อ นๆ ท สถานศ กษาใช รายงานต อ หน วยงานต นส งก ดและจ ดส งมาย ง สมศ. เพ อร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามตามปกต 5. สถานศ กษา จำานวน 9 แห ง ใน เคร อข ายการพ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บ การประเม นแบบโดดเด น จะได ร บการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ตาม มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การพ จารณา ตามกรอบการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามเช น เด ยวก บสถานศ กษาอ นๆ ซ งจะต อง ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามเพ มข น ครบท ง 9 แห ง 6. สถานศ กษาในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นน น อาจจะเป นสถานศ กษา ในระด บการศ กษาเด ยวก น หร อต างระด บ ก นก ได เช น สถานศ กษาท ขอร บการประเม น 16 แบบโดดเด น ม สถานศ กษาในเคร อข ายการ พ ฒนาเป นศ นย พ ฒนาเด ก จำานวน 2 แห ง และเป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาในระด บ การศ กษาข นพ นฐาน จำานวน 7 แห ง เป นต น โดยจะต งอย ใน พ นท เด ยวก นหร อต าง พ นท ก นก ได การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษา อาช วศ กษา สมศ. ม แนวค ดและหล กการในการ ประเม นค ณภาพภายนอกตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต โดย ม งเน นค ณภาพของผ เร ยนเป นหล ก เพ อให ความม นใจว าผ เร ยนจะได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพใกล เค ยงก นไม ว าจะอย ท องถ นใด ก ตาม โดยระบบการประก นค ณภาพเป น เคร องม อในการส งเสร ม และสน บสน นให ม การปร บปร งค ณภาพการศ กษาอย างต อ เน องและย งย น ท งน ได กำาหนดแนวค ดและ ท ศทางในการประเม นค ณภาพภายนอก ด านการอาช วศ กษาไว 6 ประเด น ค อ 1. ประเม นอ งเกณฑ ตามจ ดเน นของ สถานศ กษา 2. ประเม นค ณภาพภายนอก จากผลการจ ดการศ กษาเป นหล ก ตาม มาตรา 49 ของพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต โดยให น ำาหน ก ำาหน ก ร อยละ 75 และใช

17 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ข อม ลเฉล ยย อนหล ง 3 ป 3. ประเม นโดย ว ธ การและข อม ลท งเช งปร มาณและเช ง ค ณภาพโดย พ ชญพ จารณ (peer review) 4. ประเม นโดยการย นย นรายงานการประเม น ตนเองท ถ กต องเช อถ อได เพ อกระต นให การ ประก นค ณภาพภายในม ความเข มแข งย ง ข น 5. ประเม นในเช งกระบวนการ โดยให น ำาหน กร อยละ 25 และให ความสำาค ญก บ คณะกรรมการสถานศ กษาผ บร หาร ค ณภาพ คร เคร องม ออ ปกรณ ค ณภาพและความ พร อมของผ เร ยน การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ การบร หารจ ดการแบบฐาน โรงเร ยน และการประก นค ณภาพภายใน 6. ลดจำานวนต วบ งช และจำานวนมาตรฐาน สำาหร บการประเม นค ณภาพภายนอก โดย ถ ายโอนต วบ งช และมาตรฐานเก ยวก บป จจ ย นำาเข าและกระบวนการให อย ในระบบการ ประก นค ณภาพภายในตามกฎกระทรวงว า ด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ ข อ 38 กำาหนดให สมศ. ทำาการประเม นค ณภาพ ภายนอกให ครอบคล มหล กเกณฑ ในเร องต อ ไปน ค อ 1) มาตรฐานท ว าด วยผลการจ ดการ ศ กษาในแต ละระด บและประเภทการศ กษา 2) มาตรฐานท ว าด วยการบร หารจ ดการ ศ กษา 3) มาตรฐานท ว าด วยการจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ และ 4) มาตรฐานท ว าด วยการประก นค ณภาพ ภายในซ งการประเม นรอบสามได ม การพ ฒนา ต วบ งช 3 กล ม ค อ กล มต วบ งช พ นฐาน กล มต ว บ งช อ ตล กษณ และกล มต วบ งช มาตรการส ง เสร ม จำานวน 18 ต วบ งช ด งตาราง 17

18 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงฯ 1. ผ สำาเร จการศ กษาได งานทำาหร อประกอบอาช พ อ สระในสาขาท เก ยวข องภายใน 1 ป 2. ผ เร ยนม ความร และท กษะท จำาเป นในการทำางาน 3.ผ เร ยนท ผ านการทดสอบมาตรฐานทางว ชาช พจาก องค กรท เป นท ยอมร บ 4. ผลงานท เป นโครงงานทางว ชาช พ หร อส งประด ษฐ ผลการจ ดการศ กษา ของผ เร ยนท ได นำาไปใช ประโยชน 5. ผลงานท เป นนว ตกรรมส งประด ษฐ สร างสรรค หร อ งานว จ ยของคร ท ได นำาไปใช ประโยชน 6. ผลการให บร การว ชาการและว ชาช พท ส งเสร มการ พ ฒนาท กษะของผ เร ยน 7. ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง 8. ผลการปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการและผ บร หารสถานศ กษา 8.1 ผลการปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการสถาน ศ กษา 18 การจ ดการเร ยน การสอนท เน น ผ เร ยน เป นสำาค ญ 8.2 ผลการปฏ บ ต หน าท ของผ บร หารสถานศ กษา การบร หารจ ดการ 9. ผลการใช ระบบฐานข อม ลสารสนเทศในการ ศ กษา บร หารจ ดการ 10. ผลการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 11. ผลการบร หารความเส ยง 12. ผลการสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ การประก นค ณภาพ 13. การพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม น ค ณภาพภายใน ภายใน

19 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 กล มต วบ งช อ ตล กษณ กล มต วบ งช มาตรการ ส งเสร ม 14. ผลการพ ฒนาตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ จ ด เน นและจ ดเด นของสถานศ กษา 14.1 ผลการพ ฒนาให บรรล เป าหมายตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค การจ ดต ง สถานศ กษา 14.2 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผล สะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา 15. ผลการพ ฒนา 16. ผลการพ ฒนา 19 ผลการจ ดการศ กษา ผลการจ ดการศ กษา 17.การพ ฒนาสถานศ กษาให เป นแหล งเร ยนร การบร หาร 18.การสร างการม ส วนร วมและการขยายโอกาส จ ดการศ กษา ทางการศ กษา ท มา : สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) การร บรองมาตรฐานด านการอาช วศ กษา ในการประเม นค ณภาพภายนอก รอบสามด านการอาช วศ กษาได ม การกำาหนด หล กเกณฑ การประเม นผลการดำาเน นงาน ของสถานศ กษาแบ งออกเป น 2 ร ปแบบ ค อ การร บรองมาตรฐานด านการอาช วศ กษา และการประเม นแบบโดดเด น โดยม หล ก เกณฑ การพ จารณาด งน การร บรองมาตรฐานด านการ อาช วศ กษา การร บรองมาตรฐานค ณภาพของ สถานศ กษาอาช วศ กษา ซ งสถานศ กษาต อง ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามน น จะพ จารณาข อม ลจากการประเม น ต วบ งช ท เช อมโยงไปส การร บรองมาตรฐาน ค ณภาพของสถานศ กษาด งน 1. การประเม นระด บต วบ งช ต วบ งช ในการประเม นค ณภาพภาย นอกด านการอาช วศ กษารอบสาม กำาหนดให ค าน ำาหน กของท กต วบ งช เท าก นท งหมด โดย ให คะแนนจากการพ จารณาผลการดำาเน น งานจร งของสถานศ กษา โดยกำาหนดให ต วบ ง ช แต ละต วม คะแนนเต ม 5 คะแนน 2. การคำานวณผลการประเม น ผลการประเม นค ณภาพภายนอก ให นำาเสนอโดยการคำานวณผลรายต วบ ง ช คำานวณผลกล มของต วบ งช และคำานวณ ตามรายมาตรฐานของกฎกระทรวงฯ โดย

20 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 พ จารณาจากค าเฉล ยผลการประเม นใน แต ละต วบ งช ในการคำานวณทศน ยมให ใช ทศน ยม 2 ตำาแหน ง หากทศน ยมตำาแหน ง ท สามม ค าต งแต.005 ข นไปให ป ดข น นอก เหน อจากน ให ป ดเศษท ง นอกจากน ให นำาเสนอผลการประเม นในภาพรวมเพ อ ใช พ จารณาในการต ดส นผลและร บรอง มาตรฐานค ณภาพของสถานศ กษาด วย ด ง รายละเอ ยดในตาราง กล มประเภทของต วบ งช ต วบ งช ท คะแนนเต ม คะแนนท ได ผลรวมคะแนนต วบ งช พ นฐาน ผลคะแนนต วบ งช อ ตล กษณ ผลรวมคะแนนต วบ งช มาตรการส งเสร ม ภาพรวม ท มา : สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) 3. การร บรองมาตรฐานค ณภาพของ สถานศ กษา สมศ. จะให การร บรองมาตรฐาน ค ณภาพสถานศ กษา เม อผลการจ ดการ ศ กษาของสถานศ กษาได มาตรฐานค ณภาพ สมศ. ตามเกณฑ ด งน 1) ผลรวมคะแนนการประเม นของ ท กต วบ งช ม ค าต งแต ร อยละ 70 ข นไป 2) ผลรวมคะแนนการประเม นของ ต วบ งช พ นฐาน (1-13) ม ค าต งแต ร อยละ 60 ข นไป 3) ผลการดำาเน นงานอย างน อย 16 ต วบ งช ม ค าคะแนนต งแต ร อยละ 50 ข นไป 20 การประเม นแบบโดดเด น เพ อข บเคล อนให สถานศ กษา สามารถพ ฒนาและเพ มพ นศ กยภาพตนเอง อย างต อเน อง ส ความเป นเล ศ จ งม แนวทาง การประเม นสถานศ กษาแบบโดดเด น เพ อ สร างความร วมม อ ช วยเหล อซ งก นและก น ก อให เก ดความเข มแข งในการจ ดการศ กษา ท กระด บ ซ งสถานศ กษาสามารถขอร บการ ประเม นเพ มเต มโดยม เง อนไขด งน แนวทาง 1 ช วย 9 (1 สถานศ กษา ช วย 9 สถาน ศ กษา) สถานศ กษาท ขอร บการประเม นจะ เป นแกนนำาให ก บสถานศ กษาท อย ในเคร อ ข ายการพ ฒนาอ ก 9 แห งก าวส สถานศ กษา

21 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ท ม ค ณภาพและได ร บการร บรองมาตรฐาน จาก สมศ. ในการประเม นค ณภาพภายนอก รอบสาม เง อนไข 1) เป นการประเม นระด บสถาน ศ กษาตามความสม ครใจ โดยสถานศ กษา เป นผ ขอร บการประเม นด วยตนเอง 2) สถานศ กษาท ขอร บการประเม น ต องได ร บการร บรองมาตรฐานจากการประ เม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ ) ของ สมศ. ในระด บด มากเท าน น 3) สถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นจะได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสามตามปกต โดยร บการ ประเม นแบบโดดเด นเพ มเต ม ด งน น สถาน ศ กษาท ขอร บการประเม นย งต องจ ดทำา รายงานการประเม นตนเองให ครอบคล มตาม มาตรฐาน ต วบ งช อ นๆ เช นเด ยวก บท สถาน ศ กษาอ นรายงานต อหน วยงานต นส งก ดและ ส งมาย ง สมศ. เพ อร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสามตามปกต หล กเกณฑ 1) สถานศ กษาท อย ในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น ต องเป นสถานศ กษาท ม ผลการประเม น 21 ค ณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ใน ระด บควรปร บปร ง หร อ พอใช หร อ ระด บด เท าน น 2) สถานศ กษาในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นน น จะเป นสถานศ กษาในระด บ การศ กษาเด ยวก นหร อต างระด บก นก ได เช น สถานศ กษาท ขอร บการประเม นแบบ โดดเด นเป นสถาน ศ กษา ก. ม สถานศ กษา ในเคร อข ายการพ ฒนา จำานวน 9 แห ง เป น ว ทยาล ยอาช วศ กษา 2 แห ง และโรงเร ยน 7 แห ง เป นต น โดยจะต งอย ในพ นท เด ยวก น หร อต างพ นท ก ได 3) สถานศ กษาจำานวน 9 แห ง ใน เคร อข ายการพ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บ การประเม นแบบโดดเด นน นจะได ร บการ ประเม นค ณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ต ว บ งช และเกณฑ การพ จารณาตามกรอบการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามเช น เด ยว ก บสถานศ กษาอ นๆ ซ งต องม ผลการประเม น ค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาเพ มข น ครบท ง 9 แห ง การประเม นค ณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ ) ระด บการ ศ กษาอ ดมศ กษา ได ม การพ ฒนาต วบ งช 3 กล มต วบ งช ค อ กล มต วบ งช พ นฐาน กล ม ต วบ งช อ ตล กษณ และกล มต วบ งช มาตรการ

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการ พ ฒนาท องถ น โดยพ นธก จหล กของคณะคร ศาสตร ค อ การผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา ส งเสร มการว จ ยทางการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information