แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค

2 ค าน า แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ (พ.ศ ) เป นการก าหนด รายละเอ ยด / โครงการ ซ งม ความต อเน องและเป นแผนก าวหน าครอบคล มระยะเวลาสามป นอกจากน นย ง เป นแผนพ ฒนาแบบหม นเว ยน (Rolling Plan) ซ งต องการม ทบทวนท กป จ งม ความเช อมโยงก บการจ ดท า งบประมาณประจ าป โดยเฉพาะอย างย ง การจ ดท าแผนพ ฒนาในระบบม งเน นผลงาน องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ตระหน กด ว าการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วน ท องถ นจะต องสอดคล องก บแผนพ ฒนาระด บต าง ๆ ได แก แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบาย ร ฐบาล ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด ตลอดจนย ทธศาสตร การพ ฒนาอ าเภอ ในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ได เช อมโยงแผนในระด บต าง ๆ ก บย ทธศาสตร การ พ ฒนาซ งม แนวทางการพ ฒนา จ ดม งหมายการพ ฒนา ตลอดจนว ตถ ประสงค ในการแก ไขป ญหาและพ ฒนา ท องถ น ตามท คาดหว งไว ในอนาคต องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ

3 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 5 ส วนท ผลการพ ฒนาท องถ นในป ท ผ านมา 9 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 15 ส วนท 5 บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา 18 ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผลการน าแผนพ ฒนาสามป ไปปฏ บ ต 49

4 ร างแผนพ ฒนาสามป ส วนท 1 บทน า 1.1 ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป แผนพ ฒนาสามป หมายความถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วนท องถ น และแนวทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ งแสดงว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมาย เพ อการพ ฒนา ในอนาคต โดยสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนพ ฒนาจ งหว ด และแผนพ ฒนาอ าเภอ แผนพ ฒนาสามป เป นการแปลงแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต โดยม หล กค ดท ว าภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน ง ๆ จะม แนวทางการพ ฒนาได มากกว าหน งแนวทาง และภายใต แนวทางการพ ฒนาหน ง จะม โครงการ / ก จกรรมได มากกว าหน งโครงการ / ก จกรรม ท จะต องน ามาด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ต องการในแต ละย ทธศาสตร การพ ฒนา ซ งจะม ผลต อว ตถ ประสงค เป าหมาย จ ดม งหมายการพ ฒนา อย างย งย น และว ส ยท ศน ในท ส ด แผนพ ฒนาสามป เป นแผนท ม ความส มพ นธ ใกล ช ดก บงบประมาณรายจ ายประจ าป กล าวค อ องค กร ปกครองส วนท องถ น ใช การวางแผนพ ฒนาเป นเคร องม อในการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป โดยน าโครงการ / ก จกรรมจากแผนพ ฒนาสามป ในป ท จะจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป ไปจ ดท างบประมาณ เพ อให กระบวนการ จ ดท างบประมาณเป นไปด วยความรอบคอบ และผ านกระบวนการม ส วนร วมของประชาชน 1. ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. เพ อใช เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วนท องถ น ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นแนวทางการพ ฒนาส าหร บป งบประมาณ พ.ศ โดยม ประเด นหล กการ พ ฒนาท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนาในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา รวมท งสอดคล อง ก บป ญหาความต องการของประชาคมและช มชน. เพ อก าหนดรายละเอ ยดแผนงาน โครงการพ ฒนาท จ ดท าข นส าหร บป งบประมาณ พ.ศ เพ อเป นแนวทางส าหร บการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป 1. ข นตอนในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ข นตอนท 1 การเตร ยมการจ ดท าแผน 1) หน วยงานท ร บผ ดชอบการจ ดท าแผนพ ฒนาเข าพบผ บร หารท องถ น เพ อช แจงว ตถ ประสงค ความส าค ญและความจ าเป นในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เพ อให ผ บร หารทราบถ งภารก จท จะต องด าเน นการต อไป และด าเน นการเสนอโครงการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ห วงป พ.ศ. 551 ถ ง 55 ผ านปล ดองค กรปกครองส วนท องถ น ให ผ บร หารท องถ นอน ม ต ) หน วยงานท ร บผ ดชอบแจ งโครงการท ได ร บอน ม ต ให ผ ท เก ยวข องทราบ ได แก คณะกรรมการพ ฒนา ท องถ น คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น หน วยงานภายในขององค กรปกครองส วนท องถ น และ ประชากร

5 ข นตอนท การค ดเล อกย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 1) คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาสร ปย ทธศาสตร การพ ฒนาและแนวทางการพ ฒนา จากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา พร อมท งข อม ลท เก ยวข อง ป ญหาความต องการของท องถ น รวมท งสร ปย ทธศาสตร การพ ฒนาของจ งหว ด / อ าเภอ และนโยบายของผ บร หารท องถ น เพ อน าเสนอต อคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ) คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น จ ดการประช มร วมระหว างคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ประชาคม ท องถ น และส วนราชการท เก ยวข อง เพ อร วมก นพ จารณา โดยในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ในคร งแรกให เวท การประช ม ร วมก นด งกล าว ค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ท สมควรน ามาใช เป นแนวทางการจ ดท าแผนพ ฒนา สามป เพ อเป นกรอบในการพ จารณาจ ดท าโครงการ / ก จกรรมในแผนสามป ต อไป ) เวท การประช มร วมพ จารณาว าม โครงการ / ก จกรรมอะไรบ าง ท ต องด าเน นการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของแนวทางการพ ฒนาท ค ดเล อกมาใช เป นกรอบในการพ ฒนา ข นตอนท การเก บรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล 1) การเก บรวบรวมข อม ล คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ด าเน นการส ารวจและเก บรวบรวมข อม ล ท จ าเป นต อการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป รวมท งท าการว เคราะห ว าย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนาท เล อก ต องการ ข อม ลประเภทใดเป นเป นพ เศษต องการข อม ลของห วงเวลาใด และจะเก บข อม ลจากแหล งใด เพ อท จะน าข อม ล มาว เคราะห เป นแนวทางการพ ฒนา โครงการ / ก จกรรม ได อย างถ กต อง ) การว เคราะห ข อม ล ประกอบด วย 4 ก จกรรมหล ก ค อ.1) การประเม นผลการพ ฒนาท ผ านมา.) การค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนา.) การจ ดล าด บความส าค ญของแนวทางการพ ฒนาในห วงสามป.4) การต ดส นใจเล อกแนวทางการพ ฒนาในห วงสามป โดยม รายละเอ ยดในแต ละก จกรรม ด งน.1) การประเม นผลการพ ฒนาท ผ านมา คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น สร ปผลการพ ฒนาท ผ านมา และน าเสนอ ท ประช มซ งประกอบด วยคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ประชาคมท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อประเม นผล การพ ฒนาท องถ นในรอบป ท ผ านมา โดยประเม นท งในเช งปร มาณ และในเช งค ณภาพ.) การค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนา ท ประช มตามข อ 1 ร วมก นค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนาในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาท สอดคล องก บป ญหาความต องการของประชาคม / ช มชนในห วงระยะเวลาสามป รวมท งร วมก นว าม ย ทธศาสตร การพ ฒนา ใดท ย งไม ม ได ก าหนดไว ในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แต ม ความจ าเป นเร งด วนท จะต องก าหนดข นใหม ก สามารถก าหนด ข นได โดยแสดงให เห นถ งเหต ผล และว ตถ ประสงค ท ม ความสอดคล อง ก บจ ดม งหมายของการพ ฒนาท ย งย น และว ส ยท ศน การพ ฒนาท องถ น (และน าไปร บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาต อไป)

6 .) การจ ดล าด บความส าค ญของแนวทางการพ ฒนา ภายใต ย ทธศาสตร จะม แนวทางการพ ฒนาท หลากหลาย ซ งล วนแล วแต ม ความจ าเป นในการ ด าเน นการเพ อบรรล ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนาท งส น แต ม ความส าค ญความจ าเป นเร งด วนมากน อย แตกต างก นท ประช มตามข อ 1 จะต องร วมก นจ ดเร ยงล าด บความส าค ญของแนวทางการพ ฒนา.4) การต ดส นใจเล อกแนวทางการพ ฒนาในห วงสามป หล งจากจ ดล าด บแนวทางการพ ฒนาแล ว ท ประช มจะต ดส นใจว าจะน าแนวทางการพ ฒนา เหล าน นมาด าเน นการทบทวน และย นย นการจ ดล าด บว าม ความเป นไปได ในทางปฏ บ ต จร งหร อไม โดยการน าแนวทางการ พ ฒนามาท าการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค (SWOT Analysis) อ กคร ง ข นตอนท 4 การก าหนดว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนา 1) คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนประชาคมท องถ น และ หน วยงานท เก ยวข องร วมก นพ จารณาค ดเล อกว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนามาจ ดท าเป นว ตถ ประสงค ของ แนวทางการพ ฒนา โดยพ จารณาค ดเล อกว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนา โดยพ จารณาค ดเล อกว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนาจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาท สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป โดยน า ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนาจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ท สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป โดยน าว ตถ ประสงค ด งกล าวมาจ ดท าเป นว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป ) ท ประช มจะร วมก นพ จารณาก าหนดโครงการ / ก จกรรมการพ ฒนา ท จะต องด าเน นการตาม แนวทางท ค ดเล อก โดยจะต องพ จารณาในประเด นด งต อไปน ด วยค อ.1) พ จารณาก จกรรมท ต องด าเน นการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนาท ก าหนด อย างรอบคอบ เพ อให ได โครงการ / ก จกรรมท ร วมด าเน นการก บหน วยงานอ น หร อโครงการ / ก จกรรมท หน วยงานอ น เป นผ ด าเน นการ.) พ จารณาจ ดล าด บความส าค ญของโครงการ / ก จกรรม ควรพ จารณาท งภายใต แนวทาง เด ยวก น และระหว างแนวทางการพ ฒนา.) พ จารณาถ งความเช อมโยงของก จกรรมท งในด านกระบวนการการด าเน นงาน และในด านของ ผลการด าเน นการ เพ อบรรจ ก จกรรมลงในป ต าง ๆ ได อย างถ กต องเหมาะสม.4) พ จารณาค ดเล อกโครงการ / ก จกรรม ก. จากความจ าเป นเร งด วน ข. ข ดความสามารถทางทร พยากรการบร หารขององค กรปกครองส วนท องถ น ค. ความเช อมโยงของก จกรรม และระยะเวลาท ด าเน นการ ข นตอนท 5 การจ ดท ารายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรมการพ ฒนา คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาท องถ นพ จารณาค ดเล อกโครงการท สอดคล องก บแนว ทางการพ ฒนาในช วงสามป มาจ ดท ารายละเอ ยดโครงการ ในด านเป าหมาย ผลผล ต ผลล พธ งบประมาณ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ และต วช ว ดความส าเร จ โดยเน นการศ กษารายละเอ ยดของก จกรรมท จะด าเน นการในป แรกของแผนพ ฒนา สามป เพ อให สามารถน าไปจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป ได ต อไป

7 4 ข นตอนท 6 การจ ดท าร างแผนพ ฒนาสามป 1. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น จ ดท าแผนพ ฒนาสามป โดยม เค าโครง ประกอบด วย 6 ส วน ด งน ส วนท 1 บทน า ส วนท สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น ส วนท ผลการพ ฒนาท องถ นในป ท ผ านมา ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป ส วนท 5 บ ญช โครงการ / ก จกรรม ส วนท 6 การน าแผนพ ฒนาสามป ไปส การปฏ บ ต และการต ดตาม ประเม นผล. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดแผนพ ฒนาท องถ น จ ดเวท ประชาคม ซ งประกอบด วยคณะกรรมการ พ ฒนาท องถ น ประชาคมท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเสนอร างแผนพ ฒนาสามป และร บฟ งความค ดเห น ข อเสนอแนะ แล วน าไปปร บปร งแผนพ ฒนาสามป ให สมบ รณ ต อไป. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ นน าร างแผนพ ฒนาสามป ท ปร บปร งแล วเสนอ คณะกรรมการพ ฒนาท องถ นเพ อพ จารณา ข นตอนท 7 การอน ม ต และประกาศใช แผนพ ฒนาสามป 1. คณะกรรมการพ ฒนาท องถ นพ จารณาร างแผนพ ฒนาสามป เพ อเสนอต อผ บร หาร. ผ บร หารท องถ นเสนอร างแผนพ ฒนาสามป ต อสภาองค การบร หารส วนต าบล เพ อให ความเห นชอบ. เม อสภาองค การบร หารส วนต าบล พ จารณาให ความเห นชอบร างแผนพ ฒนาสามป แล วสภาท องถ น จะส งให ผ บร หารท องถ นพ จารณาอน ม ต และประกาศใช แผนพ ฒนาสามป และน าไปปฏ บ ต รวมท งแจ งสภาท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาจ งหว ด คณะกรรมการพ ฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพ ฒนาท องถ น คณะอน กรรมการ ประสานแผนพ ฒนาท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง รวมท งประกาศให ประชาชนและหน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบ โดยท วก น 1.4 ประโยชน ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นเคร องม อท จะช วยให องค กรปกครองส วนท องถ นได พ จารณาอย าง รอบคอบให เห นถ งความเช อมโยงระหว างแนวทางการด าเน นงานต าง ๆ ท อาจม ความเช อมโยง และส งผลในเช งสน บสน น และเป นอ ปสรรคต อก น เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นน ามาต ดส นใจก าหนดแนวทางการด าเน นงาน และใช ทร พยากร การบร หารของท องถ นท งทร พยากรทางด านงบประมาณ บ คลกากร ว สด อ ปกรณ และการบร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดประโยชน สาธารณะส งส ด

8 5 ส วนท สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. สภาพท วไป ต าง ๆ ด งน 1.1 ท ต ง ต าบลว งใหญ เป นต าบลหน งของอ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ม อาณาเขตต ดต อก บต าบล ท ศเหน อ ต ดต อ ต าบลไผ ส งห อ าเภอช มแสง และต าบลห วยถ วใต อ าเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค ท ศใต ต ดต อ ต าบลพนมรอก อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ท ศตะว นออก ต ดต อ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ท ศตะว นตก ต ดต อ ต าบลพนมเศษ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค 1. เน อท ต าบลว งใหญ ม เน อท 55.8 ตารางก โลเมตร หร อ 5,147 ไร 1. ภ ม ประเทศ พ นท ส วนใหญ ของต าบลว งใหญ เป นท ราบค อนข างส ง ลาดเอ ยงไปทางท ศตะว นตก 1.4 จ านวนหม บ าน ต าบลว งใหญ แบ งการปกครองออกเป น 9 หม บ าน ด งน หม ท 1 บ านว งใหญ หม ท บ านหนองละมาน หม ท บ านหนองสระ หม ท 4 บ านตะเฆ ค าย หม ท 5 บ านโคกกระถ น หม ท 6 บ านดงจ นท า หม ท 7 บ านท งสว าง หม ท 8 บ านหนองมะเกล อ หม ท 9 บ านหนองเขาควาย 1.5 ประชากร ต าบลว งใหญ ม จ านวนประชากรท งส น,540 คน แยกเป นชาย 1,51 คน เป นหญ ง 1,89 คน ความหนาแน นเฉล ย 46 คน / ตารางก โลเมตร จ านวนคร วเร อน 86 คร วเร อน. สภาพเศรษฐก จ.1 อาช พ ประชากรต าบลว งใหญ ส วนใหญ ประกอบอาช พเกษตรกรรม ได แก การท านา และเล ยงส ตว รองลงมาประกอบอาช พร บจ าง และค าขาย. หน วยธ รก จในเขต อบต. ประเภทหน วยธ รก จ จ านวน ( แห ง ) ร านค าปล กและป มน าม น 11 โรงส 1

9 6. สภาพส งคม.1 การศ กษา ประเภทสถานศ กษา จ านวน ( แห ง ) โรงเร ยนประถมศ กษา ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน/ห องสม ด 10 ศ นย การเร ยนช มชนต าบล 1. สถาบ นและองค กรทางศาสนา ต าบลว งใหญ ม ว ด/ส าน กสงฆ จ านวน 6 แห ง. การสาธารณส ข ต าบลว งใหญ ม สถาน อนาม ยประจ าต าบล / หม บ าน จ านวน แห ง.4 ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ต าบลว งใหญ ม ป อมต ารวจจ านวน 1 แห ง 4. การบร การพ นฐาน 4.1 การคมนาคม การต ดต อระหว างต าบลว งใหญ ก บอ าเภอท าตะโกใช ทางหลวงจ งหว ดหมายเลข 111 สายท าตะโก หนองบ ว ระยะทางประมาณ 10 ก โลเมตร แล วเล ยวส ทางหลวงชนบท รพช. สายพนมรอก ว งใหญ พนมเศษ ท บกฤช ระยะทางประมาณ ก โลเมตร หร อใช เส นทางหลวงแผ นด นหมายเลข 111 ท าตะโก หนองบ ว ถ งต าบลสายล าโพง แล วใช ถนนระหว างหม บ านเข าส ต าบลว งใหญ การเด นทางไปจ งหว ดนครสวรรค ตามทางหลวง สายนครสวรรค ช มแสง และแยกทางหลวงพนมรอก ว งใหญ พนมเศษ ท บกฤช ระยะทางประมาณ 1 ก โลเมตร 4.1. การคมนาคมต ดต อภายในต าบลส วนใหญ เป นถนนล กร ง ม ถนนคอนกร ต และ ถนนลาดยาง เป นบางส วนสภาพถนนในป จจ บ นต องม การปร บปร งอย เสมอ การเด นทางใช รถอ แต น รถจ กรยานยนต และรถยนต ส วนบ คคล 4.1. การไฟฟ า ต าบลว งใหญ ม ไฟฟ าใช ครบท ง 9 หม บ าน ( ยกเว นพ นท บางส วนท อย นอกเขตบร การไฟฟ า ) 4. การประปา ต าบลว งใหญ ย งไม ม ประปาครบท กหม บ าน ประชาชนส วนใช น าจากสระสาธารณะ และสระน าท ข ด ไว ใช เองภายในครอบคร ว

10 4. แหล งน าธรรมชาต 7 ประเภทแหล งน า จ านวน ( แห ง ) บ ง, หนองน าและอ น ๆ 8 คลอง 18 สระ 14 ฝาย 4 บ อบาดาล 5. ศ กยภาพในต าบล 1. ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบล 1.1 จ านวนบ คลากร ส วนราชการ จ านวน (คน) (6) น กบร หารงานอบต.6 1 เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 4 1 เจ าหน าท ธ รการ 1 เจ าหน าท บ นท กข อม ล 1 1 พน กงานข บรถบรรท กน า 1 พน กงานจ างยาม 1 ส วนการคล ง (4) น กบร หารงานการคล ง 6 1 เจ าพน กงานการเง นและบ ญช 1 เจ าหน าท จ ดเก บรายได 1 1 ผ ช วยเจ าหน าท การเง นและบ ญช 1 () ช างโยธา 4 1 ผ ช วยช างโยธา 1 รวม ระด บการศ กษา ระด บการศ กษา จ านวน ( คน ) ม ธยมศ กษา/อาช วศ กษา 6 ปร ญญาตร 6

11 1.. รายได ขององค การบร หารส วนต าบล 8 ประเภทรายได จ านวนเง น ( บาท ) เง นท อบต.จ ดเก บเอง 77,58.9 เง นท ส วนราชการจ ดเก บให 6,465,85.16 เง นอ ดหน นร ฐบาล,706,10 รวมรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ,449, ศ กยภาพของช มชนและพ นท.1 การรวมกล มของประชาชน ประเภทของการรวมกล ม จ านวน ( กล ม ) กล มอาช พ ( แม บ าน ) 9 กล มออมทร พย กล มโรงส ข าวช มชนต าบลว งใหญ 1. หน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ ต าบลว งใหญ ม ผล ตภ ณฑ ท ผ านเวท ประชาคมร บรองให เป นหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ ค อ ข าวซ อม อบ านหนองสระ หม ท ต าบลว งใหญ ซ งเป นผล ตภ ณฑ ท ได ร บการค ดสรรจากอ าเภอท าตะโก

12

13 ส วนท ผลการพ ฒนาท องถ นในป ท ผ านมา สร ปผลการด าเน นงานขององค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ในป ท ผ านมา ท งเช งปร มาณและค ณภาพ จ าแนกตามแผนงาน 6 แผนงาน ด งต อไปน 1. แผนงานพ ฒนาคนและส งคม ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 จ ดงานพ ธ ทางศาสนา งานร ฐพ ธ และประเพณ ท องถ น คร วเร อนต าบลว งใหญ ส งเสร มว ฒนธรรมไทยให ก บประชาชนท กหม บ าน จ ดการแข งข นก ฬาและสน บสน นน กก ฬาเข าแข งข น ในระด บต าง ๆ คร วเร อนต าบลว งใหญ สร างจ ตส าน กให ก บเยาวชนและประชาชนในการป องก นและต อต านยาเสพต ด จ ดหาท นและส งของสน บสน นการจ ดงาน งานว นเด กแห งชาต เด กต าบลว งใหญ ส งเสร มก จกรรมด านการก ฬาและน นทนาการให ก บเด ก 4 สน บสน นท นการศ กษาส าหร บเด กน กเร ยน เด กน กเร ยนในเขตต าบลว งใหญ 5 สงเคราะห ผ ประสบภ ยธรรมชาต ผ ยากจนและผ เด อดร อน คร วเร อนต าบลว งใหญ น กเร ยน ผ ประสบภ ยธรรมชาต ผ ยากจนและผ เด อดร อน ได ร บการสงเคราะห และ บร การ 9

14 1. แผนงานพ ฒนาคนและส งคม ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 6 จ ดซ อน ายาเคม เพ อก าจ ดย งลาย คร วเร อนต าบลว งใหญ ประชาขนได ร บการป องก นและควบค มโรคไข เล อดออก 7 จ ดซ อทรายอะเบทเพ อก าจ ดล กน า ย งลาย คร วเร อนต าบลว งใหญ 8 จ ดซ อว คซ นป องก นโรคพ ษส น ขบ า คร วเร อนต าบลว งใหญ ประชาชนได ร บการป องก นและควบค มโรคพ ษส น ขบ า 9 จ ดซ อน ายาฆ าเช อป องก นไข หว ดนก คร วเร อนต าบลว งใหญ เพ อให ประชาชนได ร บการป องก นและควบค มไข หว ดนก 10 โครงการประกวดหม บ าน(บ านเร อนสะอาด) คร วเร อนต าบลว งใหญ เพ อให บ านเร อนในเขตต าบลว งใหญ ม ความสะอาด 11 โครงการก อสร างบ านพ กให ก บผ ยากไร และผ ด อยโอกาส บ าน 1 หล ง ผ ยากไร และผ ด อยโอกาสได ม ท อย อาศ ย 10

15 . แผนงานพ ฒนาเศรษฐก จ ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 สน บสน นเง นท นและอ ปกรณ ให แก กล มแม บ านและกล ม กล มแม บ านและ กล มอาช พ ต าบลว งใหญ อาช พ กล มแม บ าน กล มอาช พและกล มออมทร พย ได ร บการสน บสน นป จจ ย ในการด าเน นก จกรรมส งเสร มอาช พ โครงการฝ กอบรมกล มอาช พเสร มต าบลว งใหญ กล มแม บ านและ กล มอาช พ ต าบลว งใหญ จ ดต งร านค าช มชนบ านหนองสระ ประชาชนบ านหนองสระ ประชาชนบ านหนองสระม การลดภาระค าใช จ าย. แผนงานพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 ปร บปร งซ อมแซมถนนโดยลงล กร ง 19 ปร บปร งถนน 9 สาย ประชาชนม การคมนาคมสะดวก รวดเร ว โครงการลงห นคล กพร อมบดอ ด สายบ านตะเฆ ค าย หม ท 4 ถนนกว าง 4 ม. ยาว1,00 ม. หนา 0.10 ประชาชนม การคมนาคมสะดวก รวดเร ว โครงการก อสร างถนนเสร มด น สาย ม.5 ม.8 ถนนกว าง 6 ม. ยาว,00 ม. หนา 1 ม. ประชาชนม การคมนาคมสะดวก รวดเร ว 11

16 4. แผนงานพ ฒนาแหล งน า ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 โครงการก อสร างฝาย หม ท 5 จ านวน 1 แห ง โครงการวางท อ หม ท 6 ขนาดท อ 100 x 100 จ านวน 6 จ ด โครงการวางท อ หม ท 7 ขนาดท อ 60 x 100 จ านวน จ ด เพ อความสะดวกในการระบายน า 4 โครงการวางท อ หม ท 8 ขนาดท อ 100 x 100 จ านวน 1 จ ด 5 โครงการก อสร างประปาหม ท 4, 6 ประปา แห ง ประชาชนได ม น าเพ ออ ปโภคบร โภค 6 โครงการขยายเขตประปาหม ท 4, 9 ขยายเขตประปา แห ง ประชาชนได ม น าเพ ออ ปโภคบร โภค 1

17 5. แผนงานพ ฒนาการเม องและการบร หาร ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 จ ดหน วยอบต.ส ญจร ให บร การประชาชน คร วเร อนต าบลว งใหญ หม 1 9 ประชาชนได ร บการบร การจาก อบต.ว งใหญ ถ งหม บ าน จ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ ข าวสารของอบต.ว งใหญ คร วเร อนต าบลว งใหญ ก จกรรมว นคล ายว นสถาปนาองค การบร หารส วนต าบล พน กงานและล กจ างอบต.ท กอบต.ในอ าเภอท าตะโก ประชาชนได ร บทราบข าวสาร การประชาส มพ นธ จากทางอบต.ว งใหญ พน กงานและล กจ างอบต.ว งใหญ ได ร วมก จกรรมสร างความส มพ นธ ก บ อบต.อ นในอ าเภอท าตะโก 4 จ ดหาคร ภ ณฑ ส าน กงาน คร ภ ณฑ ของ อบต.ว งใหญ อบต.ว งใหญ ม คร ภ ณฑ ส าน กงานพร อมส าหร บการปฏ บ ต ราชการ 5 โครงการก อสร างและต อเต มโรงจอดรถ โรงจอดรถ 1 หล ง ประชาชนม ท จอดรถในการต ดต อราชการ 6 โครงการอบรมเพ มศ กยภาพและพ ฒนาบ คลากร อบต.ว งใหญ ผ บร หาร สมาช ก อบต. พน กงานส วนต าบล ผ บร หาร สมาช ก อบต. พน กงานส วนต าบล ได ม ความร ความเข าใจในการ ปฏ บ ต งาน 1

18 6. แผนงานพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 รณรงค ปล กต นไม ตามห วไร ปลายนา ประชาชนต าบลว งใหญ ประชาชนต าบลว งใหญ ม ความตระหน กถ งการฟ นฟ และบร เวณสองข างทาง ด แลและอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 14

19

20 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา ว ส ยท ศน การพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ต าบลว งใหญ ใส ใจในบร การ บร หารงานอย างโปรงใส เศรษฐก จก าวไกล พร อมใจพ ฒนาอย างย งย น 4. พ นธก จการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. จ ดให ม และบ าร งร กษาทางคมนาคมให ได มาตรฐาน. บ าร งและส งเสร มการประกอบอาช พของประชาชน. ส งเสร มการศ กษา บ าร งศาสนาอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรมประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น น ามา ส การพ ฒนาค ณภาพช ว ต 4. ส งเสร มการก ฬาน นทนาการ ก จกรรมเด กเยาวชน และประชาชน 5. รณรงค ส งเสร ม ป องก นและให บร การด านสาธารณส ข เพ อการม ส ขภาพด ถ วนหน า 6. การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ด เพ อการพ ฒนาท ย งย น 7. พ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการบร หารจ ดการท ด ม ค ณภาพและเก ดความเป นธรรม 4. จ ดม งหมายเพ อการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. เพ อให การคมนาคมม ความสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ย. เพ อให ประชาชนม อาช พและม รายได เพ ยงพอต อการด ารงช พ. เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและค ณภาพในการให บร การการศ กษา สร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ส การพ ฒนาท ย งย น 4. เพ อให เด ก เยาวชน และประชาชนม ส วนร วมในการก ฬา น นทนาการและก จกรรมย างต อเน อง 5. เพ อให ประชาชนม ส ขภาพด ถ วนหน า 6. ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมได ร บการจ ดการท ด 7. เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการและค ณภาพการให บร การประชาชน และประชาชน พ งพอใจในประส ทธ ภาพและบร การ

21 4.4 กรอบย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 16 เพ อให การด าเน นการตามแผนพ ฒนาสามป ขององค การบร หารส วนต าบลว งใหญ เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ จ าเป นต องให ความส าค ญก บการแก ไขป ญหาเร งด วนของช มชน ภายใต ทร พยากรการบร หารท ม อย อย างจ าก ด โดยม ล าด บ ความส าค ญและแนวทางการพ ฒนาตามย ทธศาสตร การพ ฒนา ด งต อไปน 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. แนวทางส งเสร มการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง. พ ฒนาและส งเสร มผล ตภ ณฑ ช มชนในท องถ นแบบครบวงจร. แนวทางส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาความยากจน. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ม ค ณภาพช ว ตม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก 1. ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ. ส งเสร มและสน บสน นศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ อ นด งามของท องถ น. สงเคราะห เด ก สตร คนชรา ผ พ การและผ ด อยโอกาสทางส งคมให สามารถพ งพาตนเองได 4. ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนม การออกก าล งกายและจ ดให ม สถานท ส าหร บออกก าล งกายพ กผ อนหย อนใจอย างท วถ ง 5. ส งเสร มสาธารณส ขเพ อการม ส ขถาพอนาม ยค ณภาพช ว ตท ด ข น 6. ส งเสร มและสน บสน นการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด 7. ส งเสร มและพ ฒนาความเป นเม อง / ช มชนน าอย พ ฒนาศ กยภาพของคนและช มชนให ม ความเข มแข ง ยกระด บค ณภาพช ว ตของคน และให ช มชนม ส วนร วมในการสร างส งคมน า อย โดยพ ฒนาด านการศ กษา ด านสาธารณส ข ด านส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด. การสร างม ลค าเพ มทางการค าและอ ตสาหกรรมท สมด ล 1. พ ฒนาระบบคมนาคมเพ อท าและขนส งส นค าทาง. พ ฒนาแหล งน าเพ อท า. พ ฒนา ส งเสร มการเพ มม ลค าแก พ ชผลทางและส นค าเกษตรแปรร ป 4. ส งเสร มและสน บสน นกองท นทางเศรษฐก จและกล มอาช พของช มชนให เข มแข งอย างย งย น สร างความม นคงทางเศรษฐก จให ก บคนและช มชน เพ มศ กยภาพการผล ตและลดต นท นการผล ตส นค าเกษตร ให แข งข นทางด าน ราคาในตลาดได เพ มข ดความสามารถในการผล ตข าวให ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพมากข น 4. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อมและการท องเท ยวอย างย งย น 1. ส งเสร มและสน บสน นให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม. ปร บปร งภ ม ท ศน ท เหมาะสมต อสภาพแวดล อมของช มชน การวางและการจ ดท าผ งเม อง การอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมการจ ดการใช ประโยชน อย างย งย น 5. ย ทธศาสตร การเสร มสร างธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 1. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและม ประส ทธ ภาพ. ส งเสร มประชาธ ปไตยและเสร มสร างความเข มแข งของกระบวนการประชาส งคมในการบร หารจ ดการท องถ น. เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการและการบร การประชาชนโดยย ดหล กธรรมาภ บาล พ ฒนาระบบร ปแบบและโครงสร างขององค กรปกครองส วนท องถ นและพ ฒนาส งเสร มสน บสน นการบร หารงานบ คคลของ บ คคลากร พ ฒนาการปร บปร งข นตอนและแนวทางการให บร การประชาชนในแต ละส วนราชการ

22 4.5 นโยบายการพ ฒนาของผ บร หาร 17 จากข อม ลประชาคมหม บ าน เพ อส ารวจป ญหาและความต องการของแต ละช มชน พบว าต าบลว งใหญ ม ความจ าเป นเร งด วนท จะต องพ ฒนาในเร องด งต อไปน 1. การพ ฒนาและปร บปร งแหล งน าท า แนวทางการพ ฒนา : ด าเน นการพ ฒนาแหล งน าส าหร บ ข ดลอกคลองส งน า สร างฝาย ก กเก บน า ให ม ปร มาณน าเพ ยงพอและครอบคล มท กพ นท ท า รวมท งด าเน นการซ อมแซมแหล งก กเก บน า ท ช าร ด ให อย ในสภาพท สามารถก กเก บน าได. การพ ฒนาและปร บปร งเส นทางคมนาคม แนวทางการพ ฒนา : พ ฒนา และปร บปร งเส นทางคมนาคมภายในหม บ าน และเส นทางคมนาคม ในพ นท เกษตร เพ อให การคมนาคมม ความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย โดยสร างถนน คสล. และถนนล กร ง การยกระด บถนน งานซ อม และปร บปร งถนน รวมท งการสร างทางระบายน า การวางท อ และอ โมงค เพ อป องก นป ญหาน าท วม. การแก ไขป ญหาความยากจนและการส งเสร มอาช พ แนวทางการพ ฒนา : เพ มศ กยภาพการผล ต และลดต นท นการผล ตส นค าเกษตร ให สามารถแข งข นทางด านราคาในตลาด ได โดยสร างลานตากข าว จ ดต งร านค าช มชนจ าหน ายป จจ ยการผล ตในราคาถ กและจ ดหาสถานท จ าหน ายผลผล ต พ ฒนาและส งเสร มการประกอบอาช พเสร ม โดยเน นการรวมกล มอาช พตามความต องการ และความถน ดของแต ละกล ม ฝ กอบรม จ ดหาว สด อ ปกรณ เง นท น และช องทางการจ ดจ าหน ายผล ตภ ณฑ ของกล มอาช พ 4. การพ ฒนาศ กยภาพของคนและช มชนให ม ความเข มแข ง ยกระด บค ณภาพช ว ตของคนและให ช มชนม ส วนร วมในการสร างส งคมน าอย โดยพ ฒนาด านการศ กษา ด านสาธารณส ข ด านส งเสร มว ฒนธรรมและน นทนาการ ด านส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด

23

24 ส วนท 5 บ ญช โครงการพ ฒนา ย ทธศาสตร 1.ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 1.1 ส งเสร มการการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชน ตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง 1. พ ฒนาและส งเสร มผล ตภ ณฑ ช มชนในท องถ นแบบครบวงจร 1. แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาความยากจน บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ. 551 ถ ง 55 ) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 140,000 40,000 18, ,000 8, ,000 8, ,000 40, ,000 รวม 8 08, , , ,000 18

25 ย ทธศาสตร. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ค ณภาพช ว ตม ค ณธรรมน าความร และ เก ดความผาส ก.1 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ. ส งเสร มและสน บสน นศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ อ นด งามของท องถ น. สงเคราะห เด ก สตร คนชรา ผ พ การและผ ด อยโอกาสทางส งคม ให สามารถพ งตนเองได.4 ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนออกก าล งกายและจ ดให ม สถานท ส าหร บออกก าล งกายพ กผ อนหย อนใจอย างท วถ ง.5 ส งเสร มสาธารณส ขเพ อการม ส ขภาพอนาม ยค ณภาพช ว ตท ด ข น.6 ส งเสร มและสน บสน นการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด.7 สร างความสงบเร ยบร อยและการป องก น บรรเทาความเด อดร อน.8 ส งเสร มและพ ฒนาความเป นเม อง / ช มชนน าอย ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ,000 95, ,000 1,00, ,000 40,000 86,000,71, ,000 95,000 0, , ,000 40, ,000 1,540, ,000 95,000 0, , ,000 40,000 46, , ,495,000 85,000 1,090,000 1,500, ,000 10, ,000 5,186,000 รวม 50 5,86,000 40,191,000 6,066, ,119,000 19

26 ย ทธศาสตร. การสร างม ลค าเพ มทางการค าและอ ตสาหกรรม ท สมด ล.1 พ ฒนาระบบคมนาคมเพ อท าและขนส งส นค าทางการ เกษตร. พ ฒนาแหล งน าเพ อท า. พ ฒนาส งเสร มการเพ มม ลค าแก พ ชผลทางและส นค า เกษตรแปรร ป.4 ส งเสร มและสน บสน นกองท นทางเศรษฐก จและกล มอาช พของ ช มชนให เข มแข งอย างย งย น ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 6 1 1,96,000,60, ,000 70, ,600, ,000 * 6 5 1,96,000 4,770, ,000 70,000 รวม 4 5,086, ,600, , ,6,000 0

27 ย ทธศาสตร 4. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และ การท องเท ยว 4.1 ส งเสร มและสน บสน นให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการบร หาร จ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4. ปร บปร งภ ม ท ศน ท เหมาะสมต อสภาพแวดล อมของช มชน การวางและการจ ดท าผ งเม อง ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 9,000 50, , ,000 9, ,000 1,00,000 รวม 5 59, ,000 9, ,7,000 1

28 ย ทธศาสตร 5. ย ทธศาสตร การเสร มสร างธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการ บ านเม องท ด 5.1 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรมละม ประส ทธ ภาพ 5. ส งเสร มประชาธ ปไตยและเสร มสร างความเข มแข งของ กระบวนการประชาส งคมในการบร หารท องถ น 5. เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการและการบร การประชาชน โดยย ดหล กธรรมาภ บาล ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ,000 1,000 67, ,000 1,000 7, ,000 1,000 7, ,000 9, ,000 รวม 14 1,14, , ,000 1,669,000 รวมท งส น 101 1,658, ,181,000 56,046,000 1,885,000

29 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1.1 แนวทางการส งเสร มการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการสน บสน นเง นท น ว สด อ ปกรณ กล มอาช พ โครงการฝ กอบรมกล มอาช พและ ศ กษาด งาน เพ อสน บสน นเง นท น ว สด อ ปกรณ ให กล ม อาช พ เพ ออบรมอาช พให ก บ กล มแม บ าน และ ประชาชนท สนใจเข า ร บการฝ กอบรม กล มอาช พ หม ท 19 กล มอาช พ หม ท ,000 40, ,000 40, ,000 40,000 ผลท คาดว า จะได ร บ กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ว สด อ ปกรณ ในการด าเน นงาน กล มอาช พ กล มแม บ าน และ ประชาชนท สนใจม ความร ใน การประกอบอาช พเสร ม หน วยงานท ร บผ ดชอบ

30 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. แนวทางการพ ฒนาและส งเสร มผล ตภ ณฑ ช มชนในท องถ นแบบครบวงจร ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการส งเสร มกล มท าปลาร า เพ อสน บสน นเง นท น กล มอาช พ หม ท 0,000 ว สด อ ปกรณ ให กล ม อาช พ โครงการส งเสร มกล มท าขนม เพ ออบรมอาช พให ก บ กล มอาช พ หม ท 4 กล มแม บ าน และ ประชาชนท สนใจเข า โครงการส งเสร มกล มทอพรมเช ดเท า ร บการฝ กอบรม กล มอาช พ หม ท 7 55 ผลท คาดว า จะได ร บ กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 4

31 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาความยากจน ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการส งเสร มอาช พเพ อแก ไข ป ญหาความยากจน โครงการจ างน กเร ยน/น กศ กษาในช วง ป ดภาคเร ยน โครงการส ารวจ จปฐ. เพ อให ประชาชนม รายได เพ มข น เพ อน กเร ยน/น กศ กษา ม รายได ในช วงป ดภาค เร ยน เพ อส ารวจและจ ดเก บ ข อม ลความจ าเป น พ นฐาน กล มอาช พ หม ท 19 น กเร ยน/น กศ กษา ภายใน เขตต าบลว งใหญ หม ท ,000 0,000 8,000 0,000 8, ,000 8,000 ผลท คาดว า จะได ร บ กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน เพ อจะได ทราบข อม ลความ จ าเป นพ นฐานของประชาชน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 5

32 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก.1 แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการจ ดต งศ นย พ ฒนาเด กเล ก โครงการด าเน นการเร ยนการสอนศ นย พ ฒนาเด กเล ก โครงการจ ดอบรมคร ผ ด ลเด กละผ ช วย ผ ด แลเด ก โครงการสน บสน นส อการสอน อาหารเสร มนม อาหารกลางว นและ อ ปกรณ การเร ยนการสอน ให ศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อให เด กเล กในเขต ต าบลได ม สถานท ด แล และเตร ยมความพร อม ก อนว ยเร ยน เพ อด าเน นการเร ยน การสอนศ นย พ ฒนา เด กเล ก เพ ออบรม พ ฒนา ความสามารถของ ผดด. เพ อสน บสน นส อการ สอน อาหารเสร ม อาหารกลางว นและ อ ปกรณ การเร ยน แก ศ นย พ ฒนาเด กเล ก ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1 แห ง ศ นย พ ฒนาเด กเล ก คร ผ ด แลเด ก,คร ผช.ผ ด แล เด ก ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 50, ,000 50, ,000 50, ,000 50,000 ผลท คาดว า จะได ร บ เด กเล กในเขตต าบลได ม สถานท ด แลและเตร ยมความ พร อมก อนว ยเร ยน ได ร บการสน บสน นเง นท น ในการด าเน นงาน ผดด.และผช.ได ร บการอบรม พ ฒนาความสามารถศ นย พ ฒนาเด กเล ก ได ร บส อการสอน อาหาร เสร ม อาหารกลางว นและ อ ปกรณ การเร ยน การสอน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 6

33 . ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก.1 แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย (ผลผล ตของโครงการ) โครงการสน บสน นท นการศ กษา เพ อให เด กม ท นใน เด กน กเร ยนในเขต อปท. 0,000 การศ กษา 6 เพ อพ ฒนาการศ กษา โรงเร ยนในเขต อปท. 00, โครงการสน บสน นการศ กษาโรงเร ยน ในเขต อปท. โครงการจ ดก จกรรมว นเด ก โครงการสน บสน นศ นย การเร ยน ช มชน เพ อจ ดก จกรรมว นเด ก แห งชาต เพ อให ศ นย การเร ยน ช มชนม การพ ฒนาท ก ด าน โรงเร ยนในเขต อปท. ศ นย การเร ยนช มชน 15,000 งบประมาณและท มา 55 0,000 00,000 15, ,000 00,000 15,000 ผลท คาดว า จะได ร บ เด กน กเร ยนในเขตต าบลได ม ท นในการศ กษา โรงเร ยนในเขต อปท. ม การ พ ฒนาในด านการศ กษา เด กๆในเขต อปท.ม ก จกรรม ร วมก น ศ นย การเร ยนช มชนม การพ ฒนา ท กด าน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 7

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค กรและการบร หารจ ดการท ด รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว 5.1 แนวทางการพ ฒนา การพ ฒนาด านบ คลากร เป าหมาย งบประมาณและท มา หน วยงาน ท โครงการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ ประกาศ เทศบาลต าบลเกาะยาว เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ******************************************* ด วยระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กร ปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง ค าช แจง : แบบท 1 เป นแบบประเม นตนเองในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยจะท าการประเม น และรายงานท กๆคร ง หล งจากท องค กรปกครองส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information