แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)"

Transcription

1 (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง

2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ านมา 10 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป 11 ส วนท 5 บ ญช โครงการพ ฒนา 23 แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) 37 ส วนท 6 การน าแผนพ ฒนาสามป ไปส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล 93

3 ประกาศ เร อง การประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ของ ******************************************** ด วย ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครอง ส วนท องถ น พ.ศ ไปแล วน น จ งขอประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป เพ อเป น เคร องม อท ช วยให ท องถ น น ามาต ดส นใจก าหนดแนวทางและท ศทางการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ขององค การบร หารส วนต าบล การด าเน นงานและใช ทร พยากรการบร หาร และการบร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพเก ดประโยชน สาธารณะส งส ดแก ท องถ นในการน าไปพ ฒนาให เก ดเป น ร ปธรรม และขอประชาส มพ นธ ให ประชาชนในเขตองค การบร หารส วนต าบล และประชาชน ท วไปทราบเพ อประโยชน จากแผนพ ฒนาสามป ด งกล าวโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 30 เด อน ม ถ นายน พ.ศ (นายอ าพร ส ทธ ช ย) นายก

4 -ส าเนาค ฉบ บ- ประกาศ เร อง การประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ของ ******************************************** ด วย ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครอง ส วนท องถ น พ.ศ ไปแล วน น จ งขอประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป เพ อเป น เคร องม อท ช วยให ท องถ น น ามาต ดส นใจก าหนดแนวทางและท ศทางการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ขององค การบร หารส วนต าบล การด าเน นงานและใช ทร พยากรการบร หาร และการบร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพเก ดประโยชน สาธารณะส งส ดแก ท องถ นในการน าไปพ ฒนาให เก ดเป น ร ปธรรม และขอประชาส มพ นธ ให ประชาชนในเขตองค การบร หารส วนต าบล และประชาชน ท วไปทราบเพ อประโยชน จากแผนพ ฒนาสามป ด งกล าวโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 30 เด อน ม ถ นายน พ.ศ (นายอ าพร ส ทธ ช ย) นายก ปล ด อบต.. ห วหน าส วน เจ าของเร อง... พ มพ /ทาน..

5 ส วนท 1 บทน า 1.1 ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป แผนพ ฒนาสามป เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วนท องถ นท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ซ งเป นแผนท ก าหนดรายละเอ ยดของแผนงาน โครงการพ ฒนาท จะด าเน นการในป งบประมาณของแต ละป โดยม ความต อเน องเป นระยะเวลาสามป และม การด าเน นการ ทบทวนเพ อปร บปร งแผนอย างต อเน องท กป แผนพ ฒนาสามป เป นแผนแบบหม นเว ยนโดยต องด าเน นการทบทวนและด าเน นการจ ดท า ท กป เป นแผนพ ฒนาท น าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต โดยอย ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาซ ง ม หลายแนวทาง และต องด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค เพ อน าไปส ว ส ยท ศน และ เป นข อม ลท เช อมโยงระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา เพ อจ ดท าข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป ซ งเป นกระบวนการบร หารเพ อให เก ดร ปธรรม ด งน น โครงการ/ก จกรรม ท บรรจ ในแผนพ ฒนาสามป (ในช วงระยะเวลาป แรกของแผนฯ) โครงการจะต องม ค ณสมบ ต ด งน 1. โครงการ/ก จกรรม ค อนข างแน นอนในการท จะสามารถด าเน นการได การส มฤทธ ผล ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน ท ส งคมได ร บ 2. โครงการ/ก จกรรมจะต องม ความพร อมในท ก ๆ ด านเพ อท จะน าไปจ ดท าข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ล กษณะส าค ญของแผนพ ฒนาสามป โดยสร ป 1. เป นแผนท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 2. เป นแผนท แสดงแนวทางในการพ ฒนา ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน 3. เป นแผนพ ฒนาท แสดงโครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาสามป 4. เป นแผนพ ฒนาท เช อมโยงระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาก บข อบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป 1.2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. เพ อเป นการเช อมโยงระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและข อบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป 2. เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาระยะเวลาสามป ม ความสอดคล อง และสามารถพ ฒนาได ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 3. เป นข นตอนการน าโครงการต าง ๆ ท ม ความพร อมท จะด าเน นการบรรจ ในข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป 1

6 1.3 ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. คณะกรรมการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลร วมก บประชาคม ก าหนดแนวทางใน การพ ฒนาให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 2. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบล รวบรวม แนวทางและข อม ลมาว เคราะห เพ อจ ดท าร างแผนพ ฒนาสามป 3. คณะกรรมการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบล พ จารณาร างแผนพ ฒนาสามป เพ อให ผ บร หารท องถ นเสนอร างแผนพ ฒนาสามป ต อสภาองค การบร หารส วนต าบล เพ อให ความเห นชอบ 4. ผ บร หารพ จารณาอน ม ต และประกาศใช แผนพ ฒนาสามป 5. ผ บร หารส งแผนพ ฒนาสามป ให คณะกรรมการประสานแผนพ ฒนาท องถ นระด บอ าเภอ 1.4 ประโยชน ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. ท าให ผ บร หารม จ ดม งหมาย และแนวทางในการพ ฒนา 2. เป นเคร องม อในการบร หารท เป นไปอย างม ระบบ 3. สามารถก าก บ ต ดตาม และประเม นผลการพ ฒนาได อย างเป นระบบ 2

7 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. สภาพท วไป 1.1 ท ต ง ท ท าการ อย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงเหน อของท ว าการอ าเภอ ห วยยอด ต งอย ณ เลขท 150 หม ท 10 ต าบลบางด อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง ม ระยะทางจากอ าเภอห วย ยอดไปตามถนนเพชรเกษมถ งท ท าการประมาณ 17 ก โลเมตร 1.2 เน อท ต าบลบางด ม เน อท ประมาณ ตารางก โลเมตร หร อ 46,644 ไร 1.3 ภ ม ประเทศ สภาพพ นท และล กษณะภ ม ประเทศ ของต าบลบางด ม ล กษณะเป นท ราบส ง และภ เขา ทางด านท ศตะว นตก และท ศตะว นออกเฉ ยงเหน อของต าบล ซ งอย ในพ นท หม ท 11,12 และบางส วนของหม ท 6,9,10 และเป นท ราบล มบร เวณแม น าตร ง ในพ นท หม ท 1,2,3,4,5 และหม ท 6 บางส วน อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อ อบต.ห วยนาง, อบต.บ านน คม อ าเภอบางข น จ งหว ด นครศร ธรรมราช ท ศใต ต ดต อ อบต.นาวง, อบต.ว งค ร ท ศตะว นออก ต ดต อ อบต.หนองช างแล น, อบต.เขากอบ ท ศตะว นตก ต ดต อ อบต.ว งค ร, อบต.บ านน คม อ.บางข น จ งหว ดนครศร ธรรมราช 1.4 จ านวนหม บ าน ม 12 หม บ าน อย ในเขตองค การบร หารส วนต าบล เต มหม บ าน 12หม บ าน 1.5 ประชากร ประชากรท งส น 7,806 คน แยกเป นชาย 3,869 คน หญ ง 3,937 คน ม ความหนาแน นเฉล ย 105 คน / ตารางก โลเมตร จ านวนคร วเร อน 2,589 คร วเร อน 2. สภาพทางเศรษฐก จ 2.1 อาช พ ประชากรในต าบลบางด ส วนใหญ ประกอบอาช พด านการเกษตร เช น สวนยางพารา และ ร บจ าง 2.2 หน วยธ รก จในเขตองค การบร หารส วนต าบล - ป มน าม นและก าซ 2 แห ง - โรงงานอ ตสาหกรรม - แห ง - โรงส (ขนาดเล ก) 3 แห ง 3

8 3. สภาพส งคม 3.1 การศ กษา - ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1 แห ง - โรงเร ยนประถมศ กษา 4 แห ง - โรงเร ยน ม ธยมศ กษา 1 แห ง - ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน 12 แห ง - ค ายล กเส อระด บชาต 1 แห ง - หอกระจายข าวประจ าหม บ าน 9 แห ง 3.2 สถาบ นและองค การทางศาสนา - ว ด 2 แห ง - ส าน กสงฆ 2 แห ง - ศาลเจ า 11 แห ง - โบราณสถานเขาสาย 1 แห ง 3.3 การสาธารณส ข - สถาน อนาม ยประจ าต าบล 2 แห ง - อ ตราการม และใช ส วมราดน า ร อยละ ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น - จ ดตรวจประจ าต าบล 1 แห ง - ศ นย อปพร.อบต.บางด 1 แห ง 4. การบร การพ นฐาน 4.1 การคมนาคม - ถนนลาดยาง จ านวน 10 สาย (1) ถนนแพรก - บางข น (2) ถนนบางด - ต นโพธ (3) ถนนบางด - ทะเลสองห อง (4) ถนนยางงาม - ว งค ร (ตอนท 1) (5) ถนนตลาดฉ น - บ านซา (6) ถนนบ านซา - ห วยนาง (7) ถนนว ดเหร ยง - หนองช างแล น (8) ถนนสายว งข ไถ - เขากอบ (9) ถนนสายหนองปราง - ว งค ร (10)ถนนสายบ านหนองเหม า 4

9 ถนนคอนกร ต จ านวน 8 สาย (1) สายพร จ ด (2) สายบ อหร ง (3) สายนาควน (4) สายส านเอน (5) สายโรงเร ยนว ดบางด (6) สายโรงเร ยนบ านท งยางงาม (7) สายโรงเร ยนบ านซา (8) สายโรงเร ยนควนอาร (9) สายศ นย พ ฒนาเด ก (10) สายบ านนาควน - พร จ ด (11) สายหนองแค ช วงท 1 (12) สายบ านท งกลางนา (13) สายหนองแค ช วงท 2 (14) สายบ านท งกลางนา - เด อยพร (15) สายท งพ ก ล ม.6 (16) สายบ านพร กง ม.7 (17) สายกองท นสวนยางบ านบางด ม.5 (18) สายหนองพน ม.4 ถนนล กร ง จ านวน 100 สาย 4.2 การโทรคมนาคม โทรศ พท บ าน 36 แห ง โทรศ พท สาธารณะ 14 แห ง 4.3 การไฟฟ า จ านวน 12 หม บ าน ประชากรท ม ไฟฟ าใช ประมาณ 95 % 4.4 แหล งน าธรรมชาต ทะเลสองห อง 1 แห ง พร จ ด 1 แห ง แม น าตร ง 1 แห ง คลองซา 1 แห ง คลองบางก ง 1 แห ง 5

10 4.5 แหล งน าท สร างข น สถาน ส บน าด วยไฟฟ า 1 แห ง คลองส งน า 3 แห ง ฝาย (ห วยหย,ห วยน ย,ห วยเร ยน,คลองแหร) 4 แห ง บ อบาดาล,บ อตอก,บ อเจาะ 27 แห ง บ อน าต น 776 แห ง สระน า 167 แห ง ประปาหม บ าน 12 แห ง 5. ข อม ลอ น ๆ 5.1 ทร พยากรธรรมชาต ในพ นท เขาสาย, เขาระฆ ง, ควนอาร, ควนส าท า, ควนช น, ควนใหญ, ป าทะเลสองห อง, ป าเขารางสาด ป าเท อกเขาขาด 5.2 มวลชนจ ดต ง ล กเส อชาวบ าน 1 ร น 110 คน อาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพลเร อน (2 ร น) 185 คน อพป. 1 ร น 90 คน อาสาสม ครสาธารณส ขม ลฐานช มชน 125 คน ชมรมผ ส งอาย 422 คน คณะกรรมการพ ฒนาสตร หม บ าน 12 คณะ 180 คน คณะกรรมการพ ฒนาสตร ต าบล 1 คณะ 24 คน 6. ศ กยภาพในต าบล ก. จ านวนบ คลากร 31 คน (พน กงานส วนต าบล/พน กงานจ าง) (1) ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบล ต าแหน งในส าน กปล ดองค การบร หารส วนต าบล 4 คน (พน กงานส วนต าบล) ต าแหน งในส วนการคล ง 3 คน (พน กงานส วนต าบล) ต าแหน งใน 2 คน (พน กงานส วนต าบล ล กจ างประจ า 1 คน ล กจ างประจ า (ถ ายโอน) 1 คน (พน กงานส บน า) พน กงานจ างตามภารก จ 4 คน พน กงานจ างท วไป 3 คน พน กงานจ าง (ถ ายโอน) 13 คน (คร ผ ด แลเด ก) 6

11 (2) ระด บการศ กษา ประถมศ กษา 2 คน ม ธยมศ กษา/อาช วศ กษา 11 คน ปร ญญาตร 18 คน ส งกว าปร ญญาตร - คน (3) รายได ขององค การบร หารส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ,214, บาท รายได ท องค การบร หารส วนต าบลจ ดเก บเอง 1,332, บาท เง นท ม ผ บร จาคให - บาท รายได ท ส วนต าง ๆ จ ดเก บให 9,537, บาท เง นอ ดหน นจากร ฐบาล 16,344, บาท ข. ศ กยภาพของช มชนและพ นท (1) ทะเลสองห อง เป นทะเลสาบกลางห บเขาต งอย หม ท 10 ต าบลบางด ก าล งพ ฒนาให เป น สถานท ท องเท ยว ป จจ บ นม ถนนลาดยางผ าน ม อาคาร ส าน กงานลานคอนกร ต ห องน า ห องส วม ศาลากลางน า ไว คอยบร การน กท องเท ยว (2) ค ายล กเส อไทยเฉล มพระเก ยรต เป นค ายล กเส อระด บชาต ต งอย หม ท 10 ต าบลบางด เป นสถานท จ ดอบรม ส มมนา เข าค ายพ กแรม ของ คณะคร - อาจารย ล กเส อ เนตรนาร และย วกาชาด ในแต ละป จะม ผ มาใช บร การป ละหลายหม นคน เหมาะท จะเป นสถานท ท องเท ยวระด บชาต ในอนาคต (3) สระน าพร จ ด เป นสระน าขนาดใหญ ต งอย หม ท 3 ต าบลบางด ก าล งพ ฒนาให เป น สถานท ท องเท ยว โดยก อสร างถนนรอบสระ ก อสร างศาลาพ กร อน ซ งในแต ละป จะม ผ เข ามาใช บร การเป นจ านวนมาก (4) เขาสาย เป นสถานท กรมศ ลปากร ได จ ดเป น มรดกทางว ฒนธรรม ม ถ าพระผ ท า ท สวย งาม ป จจ บ นราษฎรได จ ดสร างส าน กสงฆ ข นเพ อได ประกอบพ ธ กรรมทางศาสนาต อไป (5) ม ท ด นสาธารณประโยชน จ านวน 18 แปลง เน อท กว า 1,500 ไร (6) ม ท ป าไม (ป าสงวนแห งชาต ) จ านวน 1 แปลง เน อท กว า 5,000 ไร 7. ผลการด าเน นงานขององค การบร หารส วนต าบล 7.1 การด าเน นงานด านเศรษฐก จ ต ดตามผลการด าเน นงานของกล มอาช พต าง ๆ ให ค าแนะน ากล มอาช พเม อม ป ญหา 7

12 7.2 การด าเน นงานด านส งคม สน บสน นงบประมาณเพ อด าเน นการด าเน นงานแก ไขป ญหายาเสพต ด จ ดแข งข นก ฬาต อต านยาเสพต ด ประชาส มพ นธ แนะน าโทษของยาเสพต ด ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน จ ดประช มประชาคม หม บ าน/ต าบล ให การสน บสน นก จกรรมก ฬาภายในต าบล ช วยเหล อผ ประสบสาธารณะภ ย ขาดแคลนน า 7.3 การด าเน นงานด านโครงสร างพ นฐาน ด าเน นการปร บปร ง ซ อมแซม ก อสร าง และบ กเบ กถนน ภายในหม บ าน ด าเน นการต ดต ง ซ อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ าสาธารณะหม บ าน และของราษฎร ด าเน นการขยายระบบประปา 7.4 การด าเน นงานด านแหล งน า ข ดลอกแหล งน าธรรมชาต ขยายเขตระบบประปาหม บ าน ข ดเจาะบ อน าต น ปร บปร งซ อมแซมระบบประปา ข ดสระน า 7.5 การด าเน นงานด านสาธารณส ข จ ดซ ออ ปกรณ ก ฬาให หม บ าน เพ อรณรงค การออกก าล งกาย ส งเสร มการเล นก ฬาท กชน ด ท กว ย เพ อส ขภาพ จ ดซ อเคร องพ นละอองฝอยก าจ ดล กน า ย งลาย รณรงค การป องก นโรคไข เล อดออก,โรคพ ษส น ขบ าฯลฯ สน บสน นงบประมาณให สถาน อนาม ยในเขตพ นท เพ อป องก นโรคต ดต อ ท กชน ด ประช มร วมอาสาสม ครสาธารณส ข เพ อต ดตามด านสาธารณส ข 7.6 การด าเน นงานด านการเม องการบร หาร พ ฒนาบ คลากรท งพน กงานส วนต าบล ผ บร หาร สมาช กสภาองค การบร หารส วน ต าบล โดยเข าร บการฝ กอบรมตามโครงการและหล กส ตรของส วนราชการ หน วยงาน เพ อเพ มพ นความร ค ณธรรมและจร ยธรรม ประช มคณะผ บร หาร และพน กงานต าบลอย างต อเน อง จ ดหาเคร องม อเคร องใช และอ ปกรณ ต าง ๆ เพ อความสะดวกรวดเร วในการปฏ บ ต งาน 8

13 7.7 การด าเน นงานด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สน บสน นท นกาศ กษาน กเร ยนในพ นท สน บสน นงบประมาณจ ดซ อว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอนในโรงเร ยน จ ดซ ออาหารกลางว น อาหารเสร ม (นม) ให เด กน กเร ยนตามภารก จถ ายโอน ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซมศ นย พ ฒนาเด กเล กประจ าต าบล 7.8 การด าเน นงานด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ปล กไม ดอก ไม ประด บ ไม ย นต นสองข างทาง,ท สาธารณะประโยชน อน ร กษ และพ ฒนาแหล งน าธรรมชาต เฉล มพระเก ยรต ฯ ปร บปร ง ภ ม ท ศน สถานท ท องเท ยว จ ดระเบ ยบป ายโฆษณาและปร บปร งภ ม ท ศน ว ด,โรงเร ยน ท ท าการ อบต. รณรงค ร กษาความสะอาด,การจ ดการขยะม ลฝอย ค มครองด แลท สาธารณะประโยชน 9

14 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ านมา ผลการพ ฒนาขององค การบร หารส วนต าบลในป ท ผ านมา 1. การด าเน นงานด านเศรษฐก จ ต ดตามผลการด าเน นงานของกล มอาช พต าง ๆ ให ค าแนะน าแก กล มอาช พเม อม ป ญหา 2. การด าเน นงานด านส งคม สน บสน นเง นช วยเหล อคนพ การ จ ดแข งข นก ฬาต อต านยาเสพต ด ช วยเหล อผ ประสบสาธารณะภ ย ขาดแคลนน า จ ดประชาคมระด บหม บ าน/ต าบล 3. การด าเน นงานด านโครงสร างพ นฐาน ปร บปร งซ อมแซมถนน ก อสร างถนน คสล. ซ อมแซมไฟฟ าสาธารณะ บ กเบ กถนน 4. การด าเน นงานด านแหล งน า ข ดลอกแหล งน าธรรมชาต ขยายระบบประปาหม บ าน 5. การด าเน นงานด านสาธารณส ข จ ดซ อว สด อ ปกรณ ในการป องก นโรคไข เล อดออก ร วมก จกรรมก บสถาน อนาม ย 6. การด าเน นงานด านการเม องการบร หาร ฝ กอบรมบ คลากรของหน วยงาน จ ดหาเคร องม อเคร องใช ในการปฏ บ ต ราชการ คณะผ บร หารจ ดประช มส ญจรท กหม บ าน 7. การด าเน นงานด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สน บสน นเง นท นการศ กษาโรงเร ยนในพ นท จ ดซ ออาหารเสร ม (นม) ให ก บโรงเร ยนในพ นท ก จกรรมว นสงกรานต ประเพณ ลากพระ ประเพณ ลอยกระทง ก จกรรมว นเด ก 8. การด าเน นงานด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ปล กต นไม สถานท สาธารณะ ด แลร กษาแหล งน าธรรมชาต 10

15 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป 4.1. ว ส ยท ศน การพ ฒนา บางด สะอาด ค นธรรมชาต ให แผ นด น หมดส นยาเสพต ด ไม ซ อส ทธ ขายเส ยง เศรษฐก จแบบพอเพ ยง พร อมเพร ยงสาม คค 4.2 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 1.1 ก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน สะพาน ค ระบายน า บ กเบ กถนน 1.2 พ ฒนาระบบจราจร 1.3 พ ฒนาระบบสาธารณ ปโภค 1.4 พ ฒนาและจ ดหาแหล งน าเพ ออ ปโภค บร โภค 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 2.1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ประชาชน 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3.1 ส งเสร ม สน บสน นการศ กษา 3.2 ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมจาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4.1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม 5.1 ส งเสร มจ ดสว สด การและน นทนาการ 5.2 ส งเสร มส ขภาพของประชาชน 5.3 การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องและการบร หาร 6.1 พ ฒนาการเม องและการบร หารจ ดการ 11

16 4.3 กรอบย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตจ งหว ดตร ง (พ.ศ ) ว ส ยท ศน การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตจ งหว ดตร ง เป นองค กรหล กในการพ ฒนาท องถ น ม งเน นการม ส วนร วม ส บสานภ ม ป ญญา ส การพ ฒนาท ย งย น กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตจ งหว ดตร ง โดยจ ดล าด บความส าค ญตามย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งเสร มการศ กษา 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาและส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมควบค การส งเสร มการท องเท ยว 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอน ร กษ และส งเสร มประเพณ ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอย ด ม ส ขขององค กรปกครองส วนท องถ น 12

17 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร าง 1.1 ก อสร างปร บปร งบ าร งร กษา ถนน สะพาน ทางเท า ก อสร างถนน พ นฐาน และท าเท ยบเร อ ขยายเขตและต ดต งไฟฟ าแสงสว าง ก อสร างท อระบายน า สาธารณะ ปร บปร งถนน ปร บปร งท อระบายน า ขยายเสร มผ วจราจร ก อสร างท าเท ยบเร อ ก อสร างสะพาน ขยายเขตและต ดต งไฟฟ าสาธารณะ จ ดซ อว สด งานก อสร าง ฯลฯ 1.2 พ ฒนาระบบจราจร ต ดต งส ญญาณไฟจราจร ปร บปร งส ญญาณไฟจราจร ปร บปร งเคร องหมายจราจร ฯลฯ 1.3 พ ฒนาและจ ดหารแหล งน า เพ ออ ปโภค บร โภค ก อสร างและปร บปร งระบบประปาหม บ าน ข ดลอกแหล งน า ฯลฯ 13

18 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 1.4 พ ฒนาระบบขนส ง ก อสร างและปร บปร งสถาน ขนส ง ฯลฯ 1.5 พ ฒนางานวางผ งเม อง ฯลฯ จ ดท าผ งเม องรวมของจ งหว ด ฯลฯ 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านค ณภาพช ว ตและ ส งเสร มการศ กษา 2.1 ส งเสร มการจ ดสว สด การและน นทนาการ จ ดก จกรรมผ ส งอาย เยาวชน ครอบคร วและ ผ ด อยโอกาส ก อสร างซ อมแซมอาคารบ านพ กผ ส งอาย สงเคราะห เบ ยย งช พผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส ก อสร างศาลาเอนกประสงค เพ อการส นทนาการของ ช มชน การบร หารจ ดการก จการสงเคราะห คนชรา ฯลฯ 2.2 ส งเสร มส ขภาพอนาม ยของประชาชน จ ดอบรมและให ความช วยเหล อด านส ขภาพอนาม ย การป องก นโรคและยาเสพต ดของประชาชน จ ดซ อว สด อ ปกรณ และเวชภ ณฑ ป องก นโรค จ ดท าข อม ลส ขภาพของประชาชน ก อสร างและสน บสน นการก อสร างสนามก ฬา สน บสน นอ ปกรณ ก ฬา ฯลฯ 14

19 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 2.3 การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของ ประชาชน อบรมให ความร ด านว น ยการจราจร อบรมให ความร การร กษาความปลอดภ ยให ก บ ช มชน ฯลฯ 2.4 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร 2.41 จ ดฝ กอบรมให ความร ด านปฏ บ ต งาน ระเบ ยบ กฎหมายให ก บข าราชการองค การบร หารส วนจ งหว ด ส วนราชการและองค กรปกครองส วนท องถ นอ น ฯลฯ 2.5 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดเก บข อม ล การว จ ย การ ใช ข อม ลประชาส มพ นธ ส งเสร ม จ ดท าว จ ย การจ ดเก บข อม ลพ นฐานด านต าง ๆ ของจ งหว ด ฯลฯ 2.6 ส งเสร มการศ กษาของประชาชนท กระด บ จ ดหาว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนให ก บโรงเร ยน ท กระด บ สน บสน นการปฏ ร ปการศ กษาและพ ฒนาสถานศ กษา ของจ งหว ด ท งสายสาม ญ สายอาช พและการศ กษา นอกโรงเร ยนให สอดคล องก บสภาพพ นท สน บสน นท นการศ กษาแก เยาวชนเพ อการพ ฒนา ช มชน ฯลฯ 15

20 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 2.7 เพ มช องทางในการร บร ข าวสรให แก ประชาชน ฯลฯ จ ดต งศ นย บร การด านว ชากร การเร ยนร แล เทคโนโลย สาขาต าง ๆ 2.72 จ ดเก บรวบรวมเอกสารท ส าค ญของจ งหว ด ฯลฯ 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาและส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน 3.1 ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน ฝ กอบรมให ความร ด านการเม องการปกครองตาม ระบอบประชาธ ปไตยแก ประชาชน ช มชนและ สมาช กสภาท องถ น ฯ จ ดก จกรรมองค กรปกครองส วนท องถ นเคล อนท จ ดก จกรรมประชาส มพ นธ ของหน วยงาน จ ดก จกรรมให ประชาชนม ส วนร วมในการบร หาร ของหน วยงาน ฯลฯ 3.2 ส งเสร มระบบป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย จ ดซ อว สด อ ปกรณ และคร ภ ณฑ ป องก นและบรรเทา สาธารณภ ย จ ดแผนป องก นบรรเทาสาธารณภ ย ฯลฯ 16

21 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 3.3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการของหน วยงาน ค าใช จ ายในการบร หารงานของหน วยงาน จ ดหาคร ภ ณฑ เพ อใช ในการพ ฒนาหน วยงาน ก อสร างปร บปร งอาคารบ านพ กของหน วยงาน ก อสร างอาคารส าน กงาน โรงเก บพ สด ก อสร างปร บปร งสถานท ปฏ บ ต งาน จ ดท าข อม ลพ นฐานของจ งหว ด ฯลฯ 4 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมควบค การ ส งเสร มการท องเท ยว 3.4 สน บสน นให ม การประสานงานระหว างองค กร ปกครองส วนท องถ น ฯลฯ 4.1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อบรมให ความร ก บผ ม ส วนเก ยวข องในการจ ดท า แผนพ ฒนาท องถ น จ งหว ด อ าเภอ และแผนช มชน จ ดต งศ นย บร การข อม ลและความร ให แก ประชาชน ฯลฯ สร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งเสร มปล กป าท สาธารณะหร อสองข างทาง ฯลฯ 4.2 เฝ าระว งและฟ นฟ ธรรมชาต และส งแวดล อม ก อสร างผน งป องก นตล ง ข ดลอกล าคลอง แม น า ฯลฯ การฟ นฟ ร กษาธรรมชาต และส งแวดล อม ฯลฯ 17

22 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 4.3 บ าบ ดและฟ นฟ ธรรมชาต และส งแวดล อม ก อสร างและปร บปร งสวนสาธารณะ ส งเสร มการปล กไม ดอกไม ประด บในท สาธารณะ และสองข างทาง ฯลฯ 4.4 จ ดระบบบ าบ ดน าเส ย ก อสร างระบบรวบรวมและบ าบ ดน าเส ย ฯลฯ 4.5 บ าบ ดและจ ดการขยะ จ ดต งสถานท ท งขยะรวมของจ งหว ด ก อสร างเตาเผาขยะรวมของจ งหว ด ฯลฯ 4.6 ก อสร างปร บปร งระบบคมนาคมส แหล งท องเท ยว ก อสร างปร บปร งเส นทางคมนาคมเข าส แหล ง ท องเท ยวให ได มาตรฐาน เผยแพร ประชาส มพ นธ แหล งท องเท ยวของจ งหว ด ตร ง ฯลฯ 18

23 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านอน ร กษ และ ส งเสร มประเพณ ว ฒนธรรม และภ ม ป ญญา ท องถ น 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านอย ด ม ส ขของ องค กรปกครองส วนท องถ น 4.7 เพ มศ กยภาพการพ ฒนาแหล งท องเท ยวให เป นมาร น า แห งอ นดาม น ฯลฯ 4.8 การส งเสร มความร ประเพณ และว ฒนธรรมท องถ นส ชาวต างชาต ท ม อย ในจ งหว ดตร ง 5.1 ส งเสร มศาสนาศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น ฯลฯ 6.1 สน บสน นและส งเสร มเพ อสร างความเข มแข งให ก บ เกษตรกรรายย อยในภาคการเกษตร โดยใช ปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง เผยแพร ประชาส มพ นธ แหล งท องเท ยวของจ งหว ด สน บสน นส งเสร มก จกรรมเทศกาลงานประเพณ ของ จ งหว ด ฝ กอบรมผ ให บร การและผ ม อาช พด านม คค เทศก ปร บปร งภ ม ท ศน แหล งท องเท ยว ฯลฯ เช ญชวนชาวต างชาต ในจ งหว ด แลกเปล ยน เร ยนร ก บชาวตร ง ฯลฯ ก อสร างศ นย บร หารก จการศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มก จกรรมประเพณ ว ฒนธรรมประจ าถ น สน บสน นฟ นฟ ภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มก จกรรมทางศาสนาท กศาสนา จ ดท าประว ต หม บ านและบ คคลส าค ญของจ งหว ด ฯลฯ สน บสน นโครงสร างพ นฐานเพ อการเกษตร พ ฒนาให ความร และเทคน ดว ธ การในเร องเศรษฐก จ พอเพ ยง ฯลฯ 19

24 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 6.2 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ก บประชาชน ฯลฯ 6.3 สน บสน นการจ ดบร การเพ ออ านวยความสะดวกให แก ประชาชน ฯลฯ ฝ กอบรมอาช พให แก ประชาชน จ ดหาอาช พเสร มให แก ผ ม รายได น อย จ ดหาว สด ในการการประกอบอาช พการเกษตร จ ดต งศ นย สาธ ตการตลาดและศ นย เทคโนโลย เพ อ การเกษตร 6.2.5ก อสร างร านจ าหน ายผลผล ตการเกษตรและส นค าหน ง ต าบลหน งผล ตภ ณฑ ส งเสร มและสน บสน นในการเพ มม ลค าส นค าทาง การเกษตรและส นค าหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ พ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชน ด านตราส นค า และบรรจ ภ ณฑ เพ มพ นความร และท กษะฝ ม อให แก ประชาชน สงเคราะห และพ ฒนาอาช พท สอดคล องก บตลาด ฯลฯ ส งเสร มการจ ดต งเคาน เตอร บร การของร ฐ จ ดต งศ นย เคร อข ายองค กรปกครองส วนท องถ น สร างความส มพ นธ ระหว างร ฐก บประชาชน ฯลฯ 20

25 4.4 ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด พ ฒนาการเกษตรอย างย งย น และ OTOP - การผล ตท ม ประส ทธ ภาพและเพ มข ดความสามารถในการแข งข น - การสร างม ลค าเพ มจากโซ การผล ต - การสร างความเข มแข งให เศรษฐก จรากหญ า พ ฒนาแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ และว ฒนธรรมควบค ไปก บการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต ท ย งย น - การพ ฒนาศ กยภาพด านการท องเท ยวเช งอน ร กษ และว ฒนธรรม - การพ ฒนาศ กยภาพตามระบบบร หารเคร อข ายและการตลาดการท องเท ยว ว ส ยท ศน การพ ฒนาจ งหว ด สวรรค แห งการท องเท ยวเช งอน ร กษ พ ฒนาการเกษตรส สากล 4.5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาอ าเภอ 1) ด านแก ไขป ญหาความยากจน 2) ด านป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 3) ด านป องก นการท จร ตและประพฤต ม ชอบในวงราชการ 4) ด านพ ฒนาเม อง 5) ด านการศ กษา 6) ด านศ ลปว ฒนธรรมและศาสนา 7) ด านการป องก นภ ยธรรมชาต 8) ด านความม นคงและร กษาความสงบเร ยบร อย 9) ด านการท องเท ยว 10) ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 11) ด านการสาธารณส ข ว ส ยท ศน การพ ฒนาอ าเภอ บร การด วยไมตร เป นท พ งแก ประชาชน ข าราชการท กคนปฏ บ ต ค ณธรรม 4.6. นโยบายการพ ฒนาของผ บร หารท องถ น 1. พ ฒนาด านเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมให เหมาะสมและสอดคล องก บศ กยภาพของท องถ น 2. พ ฒนาศ กยภาพด านการศ กษาของโรงเร ยนในพ นท เพ อพ ฒนาค ณภาพ ในด านองค ความร ของ ประชาชนในท องถ น 21

26 3. ส งเสร มการให บร การด านสาธารณส ขให เป นไปอย างท วถ งและม ค ณภาพ 4. ด าเน นการปร บปร ง ซ อมแซมด านโครงสร างพ นฐาน และสาธารณ ปโภค ให สอดคลอง ก บความต องการของท องถ น 5. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส ให ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น 6. ส งเสร มอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดให ม สถานท พ กผ อนหย อนใจ และแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ 7. ส งเสร มสน บสน นก จกรรมด านศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญา ท องถ น น นทนาการ 8. ส งเสร มสน บสน นการป องก นและร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น และการ ป องก นสาธารณภ ย 9. ด าเน นการปร บปร งอาคารท ท าการ ว สด อ ปกรณ ส าน กงาน และพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพ เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 22

27 ย ทธศาสตร จ านวน โครงการ บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 1.1 ก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน สะพาน ค ระบายน า 18 43,716, ,303, ,437, ,456,000 บ กเบ กถนน 1.2 พ ฒนาระบบจราจร 5 1,020, ,260, , ,180, พ ฒนาสาธารณ ปโภค 5 2,790, ,790, ,790, ,370, พ ฒนาและจ ดหาแหล งน าเพ ออ ปโภคบร โภค 10 6,200, ,200, ,620, ,020, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 2.1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ประชาชน 37 12,890, ,315, ,240, ,445, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3.1 ส งเสร มสน บสน นการศ กษา 20 5,549, ,112, ,112, ,775, ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 7 520, , ,500, ,520,000 23

28 ย ทธศาสตร จ านวน โครงการ บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4.1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการ 14 1,510, , , ,430,000 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม 5.1 ส งเสร มส ขภาพของประชาชน 3 310, , , , ส งเสร มการจ ดสว สด การและน นทนาการ 14 5,762, ,942, ,742, ,446, การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 6 1,120, ,620, ,120, ,860, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องและการบร หาร 6.1 พ ฒนาการเม องและการบร หารจ ดการ 7 5,300, ,700, ,600, ,600,000 รวมท งส น ,688, ,837, ,426, ,952,780 24

29 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน (ด านคมนาคม) แนวทางท 1 ก อสร าง บ กเบ กถนน ปร บปร ง ซ อมแซม บ าร งร กษาถนน สะพาน ท อระบายน า ค ระบายน า โครงการ 1. ก อสร างถนนลาดยาง 2. ก อสร างถนนคอนกร ต 3. ปร บปร งถนน 4. บ กเบ กถนน 5. ข ดลอก/ก อสร างค ระบายน า 6. ก อสร างอ โมงค /ท อลอดเหล ยม 7. ก อสร างสะพาน เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 3 สาย 1 สาย 1 สาย 1 สาย 12 สาย 4 สาย 4 สาย 4 สาย คร วเร อนท ม การ 15 สาย 5 สาย 5 สาย 5 สาย คมนาคมสะดวกม ร อย 12 สาย 4 สาย 4 สาย 4 สาย ละ 85 ของคร วเร อน 9 แห ง 3 แห ง 3 แห ง 3 แห ง ท งหมด 3 แห ง 1 แห ง 1 แห ง 1 แห ง 75 % 85 % 95 % 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 25

30 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน แนวทางท 2 พ ฒนาระบบจราจร โครงการ 1. ต ดต งส ญญาณไฟจราจร 2. จ ดท าเคร องหมายบ งค บการจราจร 3. ปร บปร ง เคร องหมาย บ งค บ การจราจร 4. ต ดต งไฟสว างสองข างทาง/ ซ อมแซม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง คร วเร อนท ม ระบบ 15 แห ง 5 แห ง 5 แห ง 5 แห ง สาธารณ ปโภค ม ร อยละ 50 % 60 % 70 % 60 ของคร วเร อน 60 จ ด 20 จ ด 20 จ ด 20 จ ด ท งหมด 26

31 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน (ด านสาธารณ ปโภค) แนวทางท 3 ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซม บ รณะระบบประปาหม บ าน ระบบไฟฟ า ระบบโทรศ พท โครงการ 1. ขยายเขตระบบไฟฟ า 2. ขยายเขตระบบประปาหม บ าน 3. ต ดต งระบบโทรศ พท สาธารณะ 4. ซ อมแซมระบบไฟฟ า 5. ขยายเขตบร การโทรศ พท 6. ต ดต งระบบอ นเตอร เน ต เคร อข าย เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป แห ง 7 แห ง 7 แห ง 7 แห ง 12 หม บ าน 12 แห ง 12 แห ง 12 แห ง คร วเร อนท ม ระบบ 9 แห ง 3 แห ง 3 แห ง 3 แห ง สาธารณ ปโภค ม ร อยละ 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 60 ของคร วเร อนท งหมด 60 เลขหมาย 20 เลขหมาย 20 เลขหมาย 20 เลขหมาย 50 % 60 % 70 % 30 แห ง 10 แห ง 10 แห ง 10 แห ง 27

32 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน (แหล งน า) แนวทางท 4 พ ฒนาและจ ดหาแหล งน าเพ ออ ปโภค บร โภค โครงการ 1. ข ดลอกแหล งน าคลองธรรมชาต 2. ด แล บ าร งร กษา ปร บปร งแหล งน า 3. ปร บปร ง ซ อมแซม บ อบาดาล ฝายน าล น 4. ข ดเจาะบ อบาดาล บ อน าต น 5. บ าร งร กษาสถาน ส บน าด วยไฟฟ า 6. ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซมผน งก นด น ถ ง เก บน า เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง คร วเร อนท ม น าส าหร บ 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง อ ปโภคบร โภคและม 3 แห ง 1 แห ง 1 แห ง 1 แห ง แหล งน าเพ อการ เกษตรม 70 % 80 % 90 % 30 บ อ 10 บ อ 10 บ อ 10 บ อ ร อยละ80 ของครอบคร ว 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ท งหมด 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 28

33 ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาด านเศรษฐก จ แนวทางท 1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ประชาชน โครงการ 1. สน บสน นการด าเน นงานกล มออมทร พย เพ อการผล ต 2. สน บสน นการด าเน นงานธนาคารหม บ าน 3. สน บสน นการด าเน นงานกองท นหม บ าน 4. สน บสน นการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย 5. ฝ กอบรมอาช พอ ตสาหกรรม 6. ส งเสร มอาช พเสร มให แก ผ ม รายได น อยและช วยเหล อ ผ ประสบภ ย 7. ส งเสร มการเพาะเล ยงส ตว น าพ ฒนาการเล ยงเป ด ส กร ไก ว ว 8. จ ดต งตลาดกลาง 9. ก อสร างปร บปร ง และพ ฒนาสถานท ท องเท ยว เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 กล ม 6 แห ง 6 แห ง 3 คร ง 6 คร ง 9 คร ง 30 ราย 2 แห ง 3 แห ง 2 กล ม 2 แห ง 2 แห ง 1 คร ง 2 คร ง 3 คร ง 10 ราย 1 แห ง 1 แห ง 2 กล ม 2 แห ง 2 แห ง 1 คร ง 2 คร ง 3 คร ง 10 ราย 1 แห ง 1 แห ง 2 กล ม 2 แห ง 2 แห ง 1 คร ง 2 คร ง 3 คร ง 10 ราย 1 แห ง 1 แห ง ครอบคร วท ม รายได มากกว ารายจ ายร อย ละ80 ของคร วเร อน ท งหมด 75 % 80 % 95 % 29

34 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม แนวทางท 1 ส งเสร มสน บสน นการศ กษา โครงการ 1.สน บสน นการศ กษาท งในและนอกระบบ 2. สน บสน นท นการศ กษา 3. สน บสน นโครงการอาหารกลางว น 4. โครงการอาหารเสร ม (นม) 5. ก อสร างหอกระจายข าว 6. ปร บปร งซ อมแซมหอกระจายข าว 7. จ ดซ อหน งส อพ มพ ให ท อ าหน งส อพ มพ 8. ก อสร างท อ านหน งส อพ มพ ปร บปร ง ซ อมแซม 9. ปร บปร งซ อมแซมศ นย พ ฒนาเด กเล ก เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 คร ง 2 คร ง 2 คร ง 2 คร ง 15 โรง 5 โรง 5 โรง 5 โรง 15 โรง 5 โรง 5 โรง 5 โรง 15 แห ง 5 โรง 5 โรง 5 โรง คร วเร อนท ส งเสร มการ 3 คร ง 1 คร ง 1 แห ง 1 แห ง ศ กษาม ร อยละ 80 ของ 70 % 80 % 90 % 36 แห ง 12 แห ง 12 แห ง 12 แห ง คร วเร อนท งหมด 36 แห ง 12 แห ง 12 แห ง 12 แห ง 6 แห ง 3 คร ง 2 แห ง 1 คร ง 2 แห ง 1 คร ง 2 แห ง 1 คร ง 30

35 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม แนวทางท 2 ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น โครงการ 1. จ ดงานประเพณ ลากพระ 2. จ ดงานประเพณ ลอยกระทง 3. จ ดงานประเพณ สงกรานต 4. จ ดงานว นเด ก 5. จ ดงาน 5 ธ นวามหาราช เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ก จกรรมทางศาสนา ศ ลป 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ว ฒนธรรมได ร บการ 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 85 % 90 % 95 % อน ร กษ ร อยละ90 ของ 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ก จกรรมท งหมด 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 31

36 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แนวทางท 1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โครงการ 1. รณรงค ประชาส มพ นธ เพ อสร าง จ ตส าน กในการอน ร กษ ทร พยากรและ ส งแวดล อม 2. โครงการปล กต นไม 3. โครงการปร บปร งภ ม ท ศน ท ท าการ อบต. /ว ด/ทะเลสองห อง/พร จ ด 4. การตรวจเย ยมสถานประกอบการ 5. จ ดซ อถ งรองร บขยะ 6. จ ดซ อรถเก บขยะ 7. ก อสร างเตาเผาขยะ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 คร ง 6 คร ง 3 คร ง 6 คร ง 600 ถ ง 1 ค น 1 แห ง 2 คร ง 2 คร ง 1 คร ง 2 คร ง 200 ถ ง 1 ค น 1 แห ง 2 คร ง 2 คร ง 1 คร ง 2 คร ง 200 ถ ง - 1 แห ง 2 คร ง 2 คร ง 1 คร ง 2 คร ง 200 ถ ง - - ประชาชนท ม จ ตส าน กใน การร กษาทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม ม ร อยละ 90 องประชาชน ท งหมด 85 % 90% 95 % 32

37 ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม แนวทางท 1 ส งเสร มส ขภาพอนาม ยของประชาชน โครงการ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป สน บสน นสาธารณส ขม ลฐาน 12 หม บ าน 12 หม บ าน 12 หม บ าน 12 หม บ าน คร วเร อนท ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ร อยละ 90 ของคร วเร อน ท งหมด 85 % 90 % 95 % 33

38 ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม แนวทางท 2 ส งเสร มจ ดสว สด การและน นทนาการ โครงการ 1. โครงการจ ดซ ออ ปกรณ ก ฬา 2. โครงการก อสร างลานก ฬา/สนามก ฬา 3. โครงการแข งข นก ฬาต าบล 4. โครงการส งเสร มสน บสน นเด ก เยา ชน สตร ผ ส งอาย คนพ การ 5. อ ดหน นงบประมาณคณะกรรมการว ด เพ อด าเน นการก อสร างศาลาบ าเพ ญศพ/ เมร 6. จ ดซ ออ ปกรณ เคร องเด กเล น 7. สน บสน นการป องก นและควบค ม โรคต ดต อ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 3 คร ง 3 คร ง 3 คร ง 3 คร ง คร วเร อนท ม ค ณภาพ 4 คร ง 4 คร ง 4 คร ง 4 คร ง ช ว ตท ด ม ร อยละ % 80 % 90 % ของคร วเร อนท งหมด 1 ว ด 1 ช ด - 1 ว ด 1 ช ด - 1 ว ด 1 ช ด - 1 ว ด 1 ช ด - 34

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กร ปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค กรและการบร หารจ ดการท ด รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว 5.1 แนวทางการพ ฒนา การพ ฒนาด านบ คลากร เป าหมาย งบประมาณและท มา หน วยงาน ท โครงการ

More information

- 30 - ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาขององค การบร หารส วนจ งหว ดภ เก ตในป พ.ศ.2554

- 30 - ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาขององค การบร หารส วนจ งหว ดภ เก ตในป พ.ศ.2554 - 30 - ส วนท 3 ตารางเปร ยบเท ยบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพ ฒนาสามป ในป ท ผ านมา (พ.ศ.2554-2556) ก บแผนงาน/โครงการและงบประมาณท น าไปจ ดท าข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ 2554 ย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน

รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง ค าช แจง : แบบท 1 เป นแบบประเม นตนเองในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยจะท าการประเม น และรายงานท กๆคร ง หล งจากท องค กรปกครองส

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 จ ดทาโดย เทศบาลตาบลคลองชะอ น อาเภอพนม จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป 2554 ตามย ทธศาสตร การพ ฒนา รวม

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐาน แนวทางท 1 ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซม บ าร งร กษา ถนน สะพาน ท อระบายน า เข อน เป าหมาย งบประมาณและท มา

More information

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ ประกาศ เทศบาลต าบลเกาะยาว เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ******************************************* ด วยระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information