การพ ฒนาและการบร หารกล มสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาและการบร หารกล มสตร"

Transcription

1 การพ ฒนาและการบร หารกล มสตร โดย รองศาสตราจารย อ จฉราพรรณ จร สว ฒน Assoc.Prof.Atcharapan Jaraswathana เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาประชากรเป าหมายก บการบร หารพ ฒนา ส าหร บน กศ กษามหาบ ณฑ ตสาขาพ ฒนาส งคม (ภาคพ เศษ) ว นอาท ตย ท 7 ส งหาคม

2 สาระส าค ญ 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย 2. ผ หญ ง ก บการบร หาร และการบร หารกล มสตร 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทสน บสน นกล มสตร 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายสตร ให ม ประส ทธ ภาพ 2

3 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย 1.1 ส ทธ ผ หญ งตามร ฐธรรมน ญ 1) ยกเล กการก ดก นผ หญ ง 2) ผ หญ งเท าเท ยมผ ชาย 3) ไม เล อกปฏ บ ต ด วยเหต แห งเพศ (นอกเหน อจากถ นกาเน ด/ เช อชาต / ภาษา/ สถานะของบ คคล/ ความเช อทางศาสนา...) 4) กาหนดมาตรการส งเสร มความเสมอภาคโดยภาคร ฐ 3

4 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.2 ความเสมอภาคหญ งชาย 1) เพศสภาพท ปรากฏ 2) ค าน ยม/ ความเช อท ส งคมกาหนด บทบาท, สถานภาพของหญ ง/ ชายท ส งคมกาหนด เพศสภาพบทอว ยวะเพศ ชายใหญ -หญ งเล ก ชายได -หญ งเส ย ชายล วงล า-หญ งถ กกระทา ร อยพ อ-ร อยแม ไก แก แม ปลาช อน หน าต วเม ย... 3) เพศธรรมชาต จากโครโมรโซม 4

5 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.2 ความเสมอภาคหญ งชาย เพศสภาพท ปรากฏ ย นส (สร ระ) / ฮอร โมน การอบรมส งสอน การผ าต ดแปลงเพศ บ คล กภาพ-เส อผ า-หน า-ผม อาช พ 5

6 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.3 เพศก บการเร ยนร ทางส งคม บทบาทหญ ง บทบาทชาย ความส มพ นธ ทางส งคมระหว างหญ ง-ชาย เก ด-เปล ยนแปลงไปตามการเปล ยนแปลงทางส งคม 6

7 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.4 ว ฒนธรรมและเพศ ชาย ปฏ บ ต อย างไร หญ ง ปฏ บ ต อย างไร (ชาย บวชพระได แต หญ ง?) (ชาย ตาแหน งทางการบร หารท กตาแหน ง แต หญ ง?) 7

8 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.5 เพศส มพ นธ และหญ ง-ชาย (อารมณ ความร ส ก และความต องการทางเพศ ความชอบ/ รสน ยมทางเพศ ธรรมชาต ของมน ษย ) (ปรากฎการณ ทางส งคม ภาพโป เปล อย การข นคร ก ก การแลกเปล ยนค นอน (Swinging) 8

9 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.6 ความส มพ นธ ทางเพศ การดารงเผ าพ นธ มน ษย (การสร างครอบคร ว) / สถานภาพทางส งคม/ ว ฒนธรรม รสน ยมทางเพศ/ ว ฒนธรรม (หญ งด / หญ งไม ด / ห นส วนช ว ต) ส ขภาพทางเพศ เพศ & การร วมเพศ/ ความผ ดปรกต ทางเพศ 9

10 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.7 ความส มพ นธ เช งอานาจ & ประเด นทางกฎหมายและการบร หาร ว ตถ ทางเพศ รองร บอารมณ เพศและการต อรองเร องเพศ หญ งบร การ ว ธ ปฏ บ ต ทางเพศ การค กคามทางเพศ ภาพสะท อนจากส งคม (ท ท บไม ร อง ท ท องจะให ร บ / ผ วเผลอแล วเจอก น / ก ม ายร ก ก เมา / ม น ายาหร อเปล าวะ) 10

11 หญ ง-ชาย ไม แตกต าง หญ ง ชาย ม ต ทางส งคม-ว ฒนธรรม ม ต ทางจ ตว ทยา ม ต ความสากลของบทบาทเร องเพศ ม ต ทางส งคมจ ตว ทยา ม ต ทางความค ดและการทางานของสมอง 11

12 หญ ง-ชาย : การทางานของสมองท ไม แตกต าง 1. สมองไม ม ว นเหน อย/ เพล ย (พล งสมองเก ดจากไฟฟ าเคม ; electrochemical) 2. พล งสมองไม ม ส นส ด เซลล 10 พ นล าน 12 พ นล านต ว และม เส นใย Axon และ Dendrite เพ อใช เป นพล งไฟฟ าเคม ส งผ านก นและก น 3. IQ ไม ใช ประเด นสาค ญ ข นอย ก บความอ ตสาหะ/ เพ ยร/ พยายาม แต หากสมองด ไม ใช ก ฝ อ ถ าย งฝ กย งด 12

13 เคร องเค ยงอาหารสมองของผ หญ ง : อ ปสรรคของน กบร หารกล มสตร ช นน า 1. ชอบให คนมาจ บ 2. หย ดด แม ไม ซ อ แต อาจซ อ(โดยเฉพาะ รองเท า-กระเป า-เส อผ า-เคร องประด บ) 3. ชอบช อปป ง 4. เวลาร องไห ใครจะปลอบโยน จะบอกว า ไม ต อง 5. ผ หญ งผมหย กอยากผมตรง แต ผมตรงอยากผมหย ก 6. ชอบต กตา เพราะต กตาส วนมากไม ม ปาก 7. ต เส อผ ามากกว าสอง แต ก ย งซ อ 8. แสดงความเป นเจ าของคนร ก แปลกๆ ได ท กเร อง 9. กระเป าผ หญ ง จะม น าหน กมากกว าท สายตาประเม น 10. เวลาทะเลาะก นบอกว าไม ต องโทรมา แต หม นเหล อบมองโทรศ พท 11. ใช ล ปสต กไม เคยหมดแท ง 12. ชอบคาขอโทษ ไปช อปป งไหม 13. จดจาท กว น ท ตนเองค ดว าสาค ญ 14. ชอบอ านดวง ทานายทายท กดวงชะตา 15. ท ทางานจะม กล มของตนหร อเป นค ๆ 13

14 2. ผ หญ งก บการบร หาร และการบร หารกล มสตร (ต อ) เข าใจมน ษย 1. ความเคยช น (Get used to) 2. ผลประโยชน ตน (Self hidden benefit) 3. ความไม ร (Lack of knowledge & skill) กลไกการป องก นตนเองของมน ษย (Defense Mechanism) 1. เก บกด (Suppression) 2. ระบายทางปาก (Sublimation) 3. ย ายท ลง / ต วแทนสงเคราะห (Displacement) 4. หาเหต ผลเข าข างตนเอง (Rationalization) 5. ปฏ เสธ (Denial)* 6. ไม ร บร (ทองไม ร ร อน) (Ignorance) 7. กลบเกล อน (Cover up) 8. ก าวร าว (Aggression) 9. ทาให น าสงสาร (Depression) 10. หาแพะร บบาป (Projection) 11. แกล งแพ (Surrender) 12. ส นบน (Bribe) 14

15 2. ผ หญ งก บการบร หาร และการบร หารกล มสตร ล กษณะผ น า และหล มพราง : ท ผ หญ งไม ค อยพลาดลงหล มพราง 1. น งต ดบ ลล งก (Desk Bound Operation) 2. ชอบฟ งข าวล อ (Rumor Consciousness)* 3. ดาวด อแห งย ค (Closed Mindedness)* 4. จ กจ กจ จ (Fuddy Duddiness) 5. หล กหน ล กน อง (Inaccessite) 6. คล องเก นการณ (Exaggerated Flixibility)* 7. ชอบแต งานเด นด ง (Spotlight Performance) 8. ฟ งจนเข าอ อน (Weak kneed Evasion) 9. ย อหย อนรางว ล (Tightwere Attitude ) 10. ชอบฝ นสลาย (Free and Easiness)* 11. ว นวายเร องย อย (Super Draftmanship) 12. ปล อยปละละเลย (Over Simplification) 13. ชอบเปรยแต ไม ทา (Ivory Tower Insulerity or No Action Talk Only) 14. ข าขอนาตลอดกาล (Autoporatie Attitude) 15. อภ บาลพวกพ อง (Favorite Playing) 16. น กปกครองจอมกะล อน (Personal Salesmanship) 17. ย อหย อนความขย น (Laziness) 18. ห นหน ศ ลธรรม (Law Moral Standard) 19. ความจาไม เอาไหน (Dest Clutterer) 20. บ างานมากไป (Over-emphasis on job) 21. ใช คนด งม าจ กร (Horseman or Mechanical Attitude) 22. ช กแม น าท งห า (Back ward ness) 23. ไม ร ค าตาแหน งงาน (Hypocrisy) 24. หมดแรงบ นดาลใจ (Dead-battery Psychology) 25. ไม ชอบว ชาการ (Stunt Playing) ท มา : ประย กต จาก Werther, jr. and K-Davis, Human Resources & Personnel Management, 5 th Edition, McGraw-Hill, International Edition,

16 หล กการบร หารของผ หญ ง 1. หล กการบร หารท วไป 2. หล กการบร หารสม ยใหม - การจ ดการท นมน ษย - การจ ดการความร - มน ษย เป นเศรษฐทร พย - การวางแผนกาล งคน 3. ล กษณะเด นของการบร หารงานของผ หญ ง - มองอนาคต - ม ความละเอ ยดอ อน - ช าๆ แต ม นคง - เด ดขาด - หาความร ใหม ๆ 4. การพ ฒนาแห งสห สวรรษ (MDG. Plus ; Millennium Development Goal) 5. ความเสมอภาค/ ความก าวหน าในการทางาน 16

17 การบร หารกล มสตร ความหลากหลายของสมาช กในกล ม ความข ดแย งและการจ ดการความข ดแย ง การเปล ยนแปลง และนว ตกรรมทางการบร หาร การสร าง/ บร หารส มพ นธภาพในกล ม การเร ยนร ภายในกล ม 17

18 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ ส มพ นธภาพ คน กล มสตร 3.1 ทาไมต องสร างส มพ นธภาพภายในกล มสตร? การตอบสนองต อส งเร า การสร างพล งความเช อม นต อกล ม ศ กยภาพการร บร ตนเองภายในกล ม ความสามารถในการต ดส นใจเช งเหต ผล ความสามารถในการร บผ ดชอบ ตนเองและกล ม ไม สามารถอย ได เพ ยงลาพ งคนเด ยว อยากร อยากเห นอย างม ด ลยภาพ การสร างภาพล กษณ ของกล ม ต วตนท ค ดว าต องการจะเป นในกล ม ร างกาย สมอง กายภาพ จ ตใจ ความร ส ก อารมณ บทบาท/ สถานภาพภายในกล ม ส วนหน งของสภาพแวดล อมและธรรมชาต ความสามารถในการเร ยนร / ปร บต วในกล ม ม ศ กด ศร ของตนเอง เพ อส งผล ภาพล กษณ บวกต อกล ม ม ว ฒนธรรม/ ภาษา/ ค าน ยมภายในกล ม ม เหต แห งพฤต กรรม/ การกระทา บ คล กภาพเฉพาะตน ท สมาช กในกล มต องเข าใจ/ ยอมร บ 18

19 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.1 ทาไมต องสร างส มพ นธภาพภายในกล มสตร? (ต อ) การสร างส มพ นธภาพ - การต ดต อส มพ นธ ระหว างก น และก นอย างต อเน องถาวร - พ ฒนาการทางส งคม/ เข าใจบ คคลอ นๆ - เอกล กษณ บ คคล/ อ ตล กษณ ของกล ม - การบร หารแบบม ส วนร วม - การค นพบความหมายของช ว ต ในกล ม ความเข มแข ง ของกล มสตร 19

20 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.2 หล กส มพ นธภาพระหว างบ คคล (ตามบทบาท/ สถานภาพ) หล กการว เคราะห การส อสารบ คคล 1. กระบวนการส อสารระหว างก น 2. การแปลความหมาย ทฤษฎ การสร าง ส มพ นธภาพ คนร จ ก เพ อน คนร ก ความส มพ นธ ผ วเผ น ส อสาร/ ข อเท จจร ง การเพ มระด บความส มพ นธ การพ ฒนา/ การบร หารกล มสตร : อ จฉราพรรณ จร สว ฒน (Atcharapan Jaraswathana) หล กส มพ นธภาพระหว างบ คคล (ตามบทบาท/ สถานภาพ) สถานภาพพ เศษ บนพ นฐานความเท าเท ยม การยอมร บก นและก น การยอมร บและให เก ยรต ก นและก น การเข าใจสาระ/ ความร ส กก นและก น ความจร งใจ/ ไม เสแสร ง หล กการร จ ก-เข าใจตนเอง 1. อ ตตา (Real Self) 2. อ ตมโนท ศน (Self Concept) (ร างกาย/ ค ณค า ตนเอง/ น บถ อตนเอง/ การตระหน กส ในตนเอง) ระด บล กซ ง ความร ก หลงใหล ความจร ง เอ ออาทร พฤต กรรมท ส อถ งความส มพ นธ ท ล กซ ง ทางส งคม ไม ม จ ดหมาย ไม ต องวางแผน/ ข ตตอน ส มพ นธภาพส นส ดตามความพอใจ ของก นและก น อ จฉราพรรณ จร สว ฒน การสร างส มพ นธ ภาพระหว างบ คคล รอคอยให ผ อ นมาผ กม ตรด วย ขอให มาเป นเพ อน การให ม ตรภาพแก คนอ นก อน เป ดเผยตนเอง สร างความไว วางใจ ให ความสนใจ/ ใส ใจ ทางอาช พ จ ดม งหมายเพ อการช วยเหล อ ม หล กเหต -ผล ส มพ นธภาพม ข นตอน ใช ความร / ความชานาญ ส นส ดส มพ นธภาพตามภารก จท ส นส ด 20

21 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.3 เทคน ค/ ร ปแบบการสร างส มพ นธภาพก บบ คคล ว ยเด ก/ ว ยร น/ ว ยกลางคน/ ว ยชรา/ ครอบคร ว/ พระสงฆ / กล มคน/ ช มชน 1) ใช คาพ ดกว างเพ อเป ดโอกาสให ค สนทนาเล อกห วข อสนทนาเอง (Using broad opening) 2) ใช คาพ ดท เป นการนาให ค สนทนาพ ดต อ (Using general leads) 3) การทบทวน / ย า เน อความ (Restatement/ Restating) 4) การสะท อนภาพ/ สะท อนความร ส ก (Reflect feeling) 21 5) การต งคาถาม (ปลายป ด-เป ด)

22 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.4 เทคน คชนะม ตร/ จ งใจคน (เดล คาร เนก ) ไม ม การตาหน / ต เต ยน การท เขาเป นคนสาค ญของเราเสมอ ไม ทาลายความหว ง/ ความทะเยอทะยานบ คคลอ น การช นชม/ ชมเชยตามความจร งท ปรากฏ ส งเสร มให เขาได ร บโอกาสด ๆ 22

23 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.5 ว ธ จ งใจผ อ นให คล อยตามความค ดของเรา ไม โต แย ง/ โต เถ ยง (เง ยบเข าไว ขอบอก) เคารพความค ดเห นค สนทนา (แม ว าจะไม เห นด วยก ตาม) เร มสนทนาด วยไมตร (แผ เมตตา ให อภ ย ไม อาฆาตมาดร าย) พ ดน อยๆ ฟ งมากๆ ฟ งอย างล กซ ง ค ดเช งบวก เข าใจความร ส ก-ข อจาก ด ส งน ค ณทาได อย แล ว สบายมาก พ ดให เร าใจ น าต นเต น และไม โกหก 23

24 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.6 ทาให เขาชอบเรา ย มแย มแจ มใส (หน าไม ย ม อย าร บแขก) ให เก ยรต ให เก ดความร ส กว าเป นคนสาค ญของเรา ฟ งอย างต งใจ/ ล มล ก พ ดในส งท เขาสนใจ (พ ดในส งท เขาอยากฟ ง ไม ใช พ ดในส งท เราอยากพ ด) 24

25 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.7 ปร บปร งตนเอง เปล ยนแปลงตนเองก อนคนอ นจะบอก อดกล น/ พยายามเข าใจผ อ น สร างความประท บใจ (ความต องการตามธรรมชาต ของมน ษย ) มองคนให ถ กต อง มองป ญหาให ถ กจ ด ม ความเกรงใจคนอ น/ จร งใจ ค ดก อนพ ด พ ดแล วทา ทาแล วค ด ตรงต อเวลา ม ระเบ ยบว น ย ไม กล ว-ไม เคร ยด-ไม เกล ยด-ไม โกรธ-ไม โทษใคร 25

26 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.8 ศ กษาเพ อเข าใจคนอ น สร างความร ส กด ๆ / ค ดทางบวก/ เช อม นตนเอง การสนทนา (ภาษา/ ท าทาง) ทาให เก ดความอบอ นใจ เข าใจใช คาถาม (ถามท เป นจ ดเด นของเขา ต งใจฟ ง ส อสารเช งบวก ย มแย มแจ มใส/ เป นน กฟ งท ด ) ม ศ ลปะในการสร างมน ษยส มพ นธ (จร งใจ/ ม อารมณ ข น/ ส ภาพอ อนโยน/ อดทน/ ท กทายก อน/ เย อกเย น/ ม ความกระต อร อร นท จะช วยคนอ น) 26

27 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.9 เทคน คการสร างภาพล กษณ ของตนเอง (Self Image) ภาพล กษณ ของตนเอง (Self Image) บ คล กล กษณะ ความสามารถ หร อส งท เป นค ณสมบ ต เฉพาะต ว ศ กยภาพ ท แสดง ให ผ อ นร บร และเป นประโยชน ต อการบร หาร เส อผ า-หน า-ผม-ห น เด น-น ง-ย น น าเส ยง-คาพ ด-เสน ห ค ด-เช อเช งบวก ควบค มอารมณ 27

28 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.1 การสร างเคร อข าย (Networking) การพ ฒนาตนเอง (Self Development) พ ดค ยก บคนอ น แลกเปล ยน-เร ยนร การยอมร บ/ ศร ทธา เป ดโลกท ศน แสวงหา การสร าง การร กษาส มพ นธภาพอย างต อเน อง) 28

29 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.2 เคร อข าย (Networking) การท ได ร จ กบ คคลจากหลากหลายวงการ (เคร อญาต กล มเพ อนฝ ง) ซ งดารงความส มพ นธ ท ด และ อาจพ ฒนาไปส การเป นพ นธม ตร ท ทางานด วยก น ร บ ประโยชน ร วมก น ร วมก นแก ไขป ญหา 29

30 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.3 หล กการสร าง Networking ชอบคบหาสมาคม (ชอบคน/ ชอบศ กษาเร องราวของคน) ม โลกท ศน -ช วท ศน (กว างไกล) ร กการเร ยนร เข าก บคนอ นๆ ได ง าย ต ดตามผลการสร างเคร อข ายอย างต อเน อง ไม ได เก งคนเด ยว 30

31 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.4 Comfort Level ความร ส กในระด บท เป น ไว เน อเช อใจ ยอมร บน บถ อ ม ความหลากหลาย เพ อน ก น 31

32 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.5 ล กษณะส าค ญของ Networking ไม ม คาน งถ ง ชาต ว ฒ ค ณว ฒ ว ยว ฒ ไม ต องใช ท นทร พย ส งๆ (ไม ม ต งค ส กบาทก ค ยก นได ) ไม ต องใช เวลานาน ไม ต องใช เคร องม อมากมาย แค ปากกาและนามบ ตรก พอ 32

33 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.6 จะสร างเคร อข ายกล มสตร อย างไร ข อม ลพ นฐาน-สถานภาพของกล มสตร ความสม ครใจ/ ม ว ตถ ประสงค ร วมก น ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข าย/ กล ม ม การพบปะ/ ประช ม/ ระดมความค ดร วมก นอย างต อเน อง การสร างสมาช กใหม แบบทว ค ณ การถ ายทอดข อม ลการทางานร วมก นอย างต อเน อง การต ดตามประเม นผลระหว างกล ม 33

34 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.7 ล กษณะเคร อข ายกล มสตร ท ม ประส ทธ ภาพ ม สมาช ก/ ม การดาเน นก จกรรมร วมก น ม การค ดเล อก/ เล อกต งกรรมการเป นแกนกลางในการดาเน นการ สมาช กท กคนต องม ส วนร วมในการกาหนดว ตถ ประสงค ของเคร อข าย ม ระเบ ยบ/ กฎ/ กต กาของเคร อข าย ม กองท น/ ป จจ ย ในการดาเน นก จกรรม ม แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรมท ม เป าหมายเพ อประโยชน ของกล มสตร ช มชน-ส งคม (ม จ ตอาสา จ ตใหญ ใจกว าง) คาน งถ งประโยชน ของสมาช ก/ ช มชน/ เคร อข ายท ต องม ค ณภาพ ช ว ตท ด กว าเด ม ม การม ส วนร วมท กข นตอนการทางาน ระหว างสมาช กเคร อข าย 34

35 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.8 เคร อข ายกล มสตร ค ออะไร กล มสตร / องค กรสตร ในช มชน ท ม ความสนใจใน การเร ยนร เร องสตร บทบาท-การบร หารของสตร ในม ต ต างๆ และแลกเปล ยนข อม ลข าวสารระหว างก น หร อ ลงม อท า ก จกรรมด านสตร ข นร วมก น ม การจ ดร ปแบบการจ ด หร อท า ก จกรรมให เช อมโยงก น โดยม การก าหนดเง อนไข หร อ ข อตกลง หร อ ระเบ ยบปฏ บ ต ร วมก น 35

36 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.9 ทาไมต องสร างเคร อข ายกล มสตร 1) สน บสน นให เก ดการต ดต อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารการดาเน น ก จกรรมด านสตร เพ อเป นเวท การแลกเปล ยนเร ยนร ของกล มสตร 2) เก ดการระดมพล งทางส งคม ในการแก ป ญหาของกล มสตร บนพ นฐาน การม ส วนร วมของช มชน 3) กระต นความตระหน กของส งคม และม อ ทธ พลต อการ กาหนดนโยบายของร ฐ ด านการพ ฒนาสตร เพ อพ ท กษ ผลประโยชน ของช มชน-ประชาชน 36

37 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.10 ล กษณะของเคร อข ายสตร 1) เคร อข ายการเร ยนร ) เคร อข ายก จกรรมในร ปแบบต างๆ ) เคร อข ายทร พยากร ) เคร อข ายธ รก จ ) เคร อข ายช มชน ฯลฯ

38 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.11 เคร อข ายการบร หารกล มสตร 1) เคร อข ายการบร หารกล มสตร ต างๆ กล มสตร จ งหว ด กล มสตร ภ ม ภาค กล มสตร ระด บประเทศ และกล มสตร ระด บนานาชาต 2) ศ นย กลางการบร หารกล มสตร ท กระด บ (หม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ภาค ประเทศ) 3) เป นต นแบบจากภ ม ป ญญาคนไทย ส กระบวนการพ ฒนาสตร ระด บนานาชาต 38

39 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.12 ประโยชน ท ได ร บจากเคร อข ายกล มสตร 1) ร จ กสาม คค ระหว างเคร อข าย (มองตาร ใจ บ ต องอ ก า บ ต องเว าหลาย) 2) การม ส วนร วมท ม พล ง ในการช วยเหล อระหว างก น/ พ ฒนาร วมก น/ แก ป ญหา การท จร ตในภาคร ฐใหญ ๆ ร วมก น 3) ม อานาจต อรองส ง กล วคนด โดยไม กล วคนโกง/ กล วกฎหมาย ไม กล วส งท ถ กต อง 4) เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร จากหลากหลายประสบการณ ทาให กล าค ด กล า พ ด กล าทา กล าแสดงออก กล าต ดส นใจ กล าทางานยาก 5) เก ดการทางานเป น ท ม ซ งเป นป จจ ยพ นฐานของความสาเร จในการพ ฒนา และเสร มสร างค ณภาพช ว ตตามกรอบประชาธ ปไตยข นพ นฐาน 6) ช วยให กล มสตร ท ย งไม เข มแข งม ต นแบบ/ ทางเล อกท หลากหลายท จะ พ งตนเอง หร อพ ฒนาระบบการพ ฒนากล มของตน [ เป นต วอย างเท ยบเค ยง (Benchmark) หร อการปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ] 39

40 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ กลไก/ กระบวนการ การเผยแพร ประชาส มพ นธ ป จจ ยสน บสน น กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน เคร อข ายการพ ฒนาสตร เวท ประชาคมของกล มสตร คณะกรรมการเคร อข าย กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน จากท กกล ม/ ช มชน ท ปร กษา รวมก นสร างข น/ สารเสวนา ร วมก นรณรงค จ ดหา ร วมก นค ด/ ทา 1. การพ ฒนาการบร หารกล มสตร 2. การนาแนวค ดใหม มาใช ในการบร หารกล มสตร 3. การสร างกล มสตร ให เข มแข ง ก จกรรมหล ก/ รอง, ร ปแบบดาเน นการ ท น, การสร างความร วมม อ ค ณภาพช ว ตสตร ด ข น ระเบ ยบ กฎเกณฑ กต กา กองท น/ ป จจ ยเอ ออานวย แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม ก จกรรม/ การดาเน นก จกรรม ประโยชน ท ได ร บ สมาช กกล มสตร ในช มชน นอกช มชน ศ นย ปฏ บ ต งาน/ ศ นย / ท ทาการ กล ม/ ช มชน/ องค กรสมาช กกล มสตร ป จจ ยภายนอก, เง นอ ดหน น/ บร จาค ผ ให การสน บสน นด านต างๆ (แนวค ด/ ป จจ ยต างๆ องค ความร ต างๆ ) 1. แบ งหน าท / ร บผ ดชอบ 2. ดาเน นงาน/ ปฏ บ ต 3. ต ดตาม-ประเม นผล 4. แก ไข-ปร บปร งก จกรรม การต ดตาม-ประเม นผลองค รวม 1. ความค มค า 2. ค ณภาพช ว ตของกล มสตร ด ข น 3. ส งคมองค รวมด ข น

41 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.1 เคร อข ายการพ ฒนาสตร : สร างช มชนน กปฏ บ ต การพ ฒนาสตร ช มชนน กปฏ บ ต เพ อการพ ฒนาสตร (CoPs : Community of Practices for Women) ก ญแจสาค ญ ในการข บเคล อนกระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management) ด านสตร ศ กษา ความเสมอภาคหญ งชาย ช มชนแนวราบ แลกเปล ยนเร ยนร ส การปฏ บ ต จร ง ม กรอบแนวความค ดช ดเจน/ ม ท ศทางการพ ฒนา สอดคล องก บ สภาพแวดล อมของช มชน/ สภาพแวดล อมทางกายภาพของแต ละพ นท จ ดความร ในต วคน (Tacit Knowledge) มาส ความร นอกต วคน (Explicit Knowledge) ท พ ฒนาความร ให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของโลกอย เสมอ ให เป นข มความร กระจายความร อย างถ วนท ว เพ อให ท กคนในช มชนได เข าถ งความร เร องสตร ศ กษา ม จ ตสาธารณะ (Public Service / ม จ ตอาสาเพ อช มชน 41

42 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.2 สร างช มชนน กปฏ บ ต (Cops) อย างไร องค ประกอบส าค ญ ม ห วข อความร (Domain) เก ยวก บสตร ศ กษาท ช มชนสนใจ ร วมก น ค นหากรณ ศ กษาท เก ดข นในกล มสตร ท ประสบความส าเร จ หร อใกล เค ยง และร วมค ดโดยสมาช กของช มชน ม การปฏ บ ต ร วมก น (Practice) ช มชนช วยค ด ช วยสร าง เข มม ง ช วยป กธง พ งเป า เพ อพ ฒนาให ความร แก กล มสตร 42

43 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.3 หล กการท ใช ส อสารเพ อระดมพล งช มชนน กปฏ บ ต เพ อการพ ฒนา กล มสตร 1) การสารเสวนา (Dialogue) 2) การทาแผนท ความค ด (Mind Mapping) พ ฒนากล มสตร ในช มชน 43

44 1) การสารเสวนา (Dialogue) เสร มสร างความเป นต วตน ร วมม อร วมใจ เสร มสร างองค ความร แลกเปล ยนเร ยนร ทาแล วได อะไร ประโยชน รวม เสร มสร างความเข มแข งของ ช มชนอ นเก ดจากพล งแต ละคน ค ณค าของช มชน เป ดเผยโปร งใส เท าเท ยม ลดความข ดแย งหร อแก ไข ความข ดแย ง ไว วางใจ (Trust) ก นและก น เสร มสร างความร แลกเปล ยน บทเร ยน/ ถ ายทอดบทเร ยน ระหว างก นและก น ม ก จกรรมสร างสรรค ต างๆ การเปล ยนแปลง ภาวะผ นากล ม (Collective Leadership) เน องจากท กคนม ค ณค า/ ตระหน กในค ณค าของตนเอง เก ดสภาวะ/ สถานการณ ช มชนท ม ส ขภาวะ (Happy Community) เปล ยนแปลงต วบ คคลในล กษณะการเปล ยนแปลงจากภายใน (Internal Change) เช น การม ท ศนคต ท ด ยอมร บฟ งคนอ น เร ยนร ด วยตนเอง และเร ยนร คนอ น ร จ กตนเอง ม พล งใจ และเผ อแผ คนอ นๆ * ประย กต จาก David Bohm การพ ฒนา/ การบร หารกล มสตร : อ จฉราพรรณ จร สว ฒน (Atcharapan Jaraswathana) ทาอย างไร ค ออะไร สารเสวนา * (Dialogue) หล กการสนทนาท ม งฟ งอย างล มล ก (Deep listening) ม ความหมายกว างกว า การได ย น (Hearing) ท อาจผ านลอยตามลมไป สารเสวนาจ งเป นการฟ งแบบใส ใจ ใส ความค ดต งใจฟ งอย างล ก และค ดต ดตามโดยตลอด โดยม องค ประกอบสาค ญ ค อ ฟ งด วยความเมตตา ฟ งโดยต งใจและไม ต ดส นค าตอบไว ล วงหน า และฟ ง แบบเอาใจเขามาใส ใจเรา ด วยความร ส กท เท าเท ยมของความเป นมน ษย อ ปสรรค ทาเพ ออะไร ขาดความศร ทธา ต อหล กการ สารเสวนา ไม เป ดใจ/ ม วาระ ซ อนเร นในจ ตใจ ข อจาก ดเร องเวลา การค ดก จกรรม ท เหมาะสมก บ สถานการณ ค ดว าทาเองไม ได เพ อการเร ยนร (Learning) จากเหต ผลท แตก ต า ง หลากหลาย เพ อความงอกงามของความเป นม ตรต อก น (Grow) ม ความเป นก ลยาณม ตรท ให แต ส งด ต อก น เพ อ เปล ยนแปลง (Change) ลดละความม อคต ความเข าใจ ผ ด หร อการท ต ดส นไว ล วงหน า ซ งเป นการยอมร บ ความแตกต างด วยความเข าใจระหว างก น และสามารถ ประสานร วมม อ (Cooperate) ได อย างต อเน อง สาระส าค ญ เป นกระบวนการอย างต อเน อง ยอมร บความแตกต าง/ จ ดย นท ต างก น กาหนดข อตกลงก อนการสารเสวนา (กรอบ/กต กาของการพ ดค ย) ไม หว งชนะ-แพ / ไม ใช การโต วาท / ใช อารมณ ความร ส กจร งๆ จากใจ ปฏ ส มพ นธ / ปฏ บ ต -พ ดค ยแบบเท าเท ยม ในฐานะมน ษย ต อมน ษย ม ได ด ท สภาพ ทางส งคม ซ งเป นการมองข ามความ แตกต าง ย ดหล กส นต ว ธ

45 2) การทาแผนภาพความค ด (Mind Mapping) พ ฒนากล มสตร ในช มชน 1. ผ นา/ ว ทยากร ให ท กคนม โอกาสพ ด/ ค ด ตามธรรมชาต จะแบ งก นพ ดก ได พ ด พร อมก นก ได ช วยก นจาช วยก นจด เน นความค ดต อความค ด 2. เตร ยมอ ปกรณ ได แก บอร ด (อาจทาเอง) หร อใช ฝาผน ง ส เมจ กหลากส (3-4 ส หร อ มากกว าก ได กระดาษแผ นใหญ (ใช กระดาษร างต อเพ อจะประหย ด) ย มฟล ปชาร ด จากส วนราชการ หร อท องถ น หร อว ด หร อโรงเร ยน 3. เน นภาพวาด ส ญล กษณ ง ายๆ เข ยนต วโตๆ เน นข อความแยกส วน แยกส ให ม ส ส น สวยงาม สะด ดตา ให ท กคนเห นช ด 4. อาศ ยท กษะจ บประเด นของว ทยากร/ ผ ช วยว ทยากร หร อต วผ นาในล กษณะต อภาพ ความค ดของท กคนมาเร ยงร อยต อก นและจ ดกล มไม ให ซ าซ อนก น 5. ท กคนต องม บทบาทค ดและพ ด ช วยก นทาความค ดให เป นภาพ ร กษาประเด นไว ให สามารถกล บมาค ดต อได เสมอ และ Mind Mapping จะช วยให จดจา จ งต องสร าง ส ส นและภาพให ต ดตาตร งใจ และส อสารก นแบบง ายๆ จะใช ภาษาถ นของช มชนก ได และผลงานท ออกมาเป นของท กคน เสร จภารก จก ปะข างฝาไว เต อนความจา เป น การกาก บท ศทางก าวเด น 45

46 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.4 การเตร ยมความพร อมท จะสร างเคร อข ายการพ ฒนาสตร 1) สารวจ กล ม/ ช มชน - ประว ต ความเป นมาของกล มสตร ในช มชน (เอกล กษณ ของกล มสตร ในช มชน) - ศ กษากระบวนการ, กลไกการทางานด านพ ฒนาสตร - ป จจ ยความสาเร จของการสร างเคร อข ายการพ ฒนาสตร - ป ญหา และอ ปสรรคท พบ 2) การประชาส มพ นธ / สร างความเข าใจในกล ม/ ช มชน 3) กระบวนการเร ยนร / สารเสวนา* 4) จ ดเวท ประชาคม เพ อค ดเล อกผ แทนกล มสตร / ช มชน จาก เคร อข ายกล มสตร ในแต ละระด บ 5) เตร ยมป จจ ยสน บสน นท กม ต จากภายในและภายนอก 6) เตร ยมข นตอน + กระบวนการท น าสนใจร วมก น 46

47 การพ ฒนา/ การบร หารกล มสตร : อ จฉราพรรณ จร สว ฒน (Atcharapan Jaraswathana) 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.5 เคร อข ายการพ ฒนาสตร : การให ช มชนม ส วนร วม ป จจ ยน าเข า (Input) ก จกรรมต างๆ แนวทางเสร มสร าง สน บสน นการพ ฒนาสตร ผล ตเอกสารการดาเน นงาน ผล ตค ม อ หล กส ตรการพ ฒนาสตร / การม ส วนร วม การบร หารจ ดการและ ต ดตามผล โครงการว จ ย กระบวนการ (Process) การค ดเล อกกล มเป าหมาย การส มมนาสตร เข มแข ง นาร อง การให ความร การต ดตาม-ประเม นผล เช งก ลยาณม ตร การจ ดต งศ นย การพ ฒนากล ม สตร การดาเน นก จกรรมสตร ภายในช มชน การถ ายทอดบทเร ยน การแลกเปล ยนเร ยนร ผลผล ตและผลล พธ (Output & Outcome) การดาเน นงานด านการรณรงค การพ ฒนา/ ให การศ กษากล ม สตร โดยม การพ ฒนา/ ให การศ กษากล มสตร โดยม กล ม นาร อง การสร าง/ ขยายเคร อข าย การพ ฒนากล มสตร ในม ต ต างๆ (แนวทางการสร างหล กส ตร การสร างเคร อข ายการพ ฒนากล ม สตร ส ความเข มแข ง) 47

48 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.6 เคร อข ายการพ ฒนาสตร : สตร ไทยส สากล 1) เคร อข ายการพ ฒนากล มสตร ในม ต ต างๆ ในระด บกล มอาเภอ กล มจ งหว ด กล มภ ม ภาค ประเทศ และระบบนานาชาต 2) ศ นย การพ ฒนาสตร และการเร ยนร ส ความเข มแข งในท ก ระด บ (หม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ภาค ประเทศ) 3) พ ฒนาส เจตจานงของร ฐ อาจนาไปส การบรรล เป าหมายการ พ ฒนาสตร ตามเป าหมายของการพ ฒนาแห งสห สวรรษ ) เป นต นแบบการพ ฒนาสตร ในแบบท หลากหลาย ม ความเป น พห ว ฒนธรรม และเป นกระบวนการพ ฒนาสตร เช ง นว ตกรรม 48

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information