ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ"

Transcription

1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ 1

2 ก ต ตย คคานนท กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ได ร บการแต งต งหร อได ร บการยกย องให เป นห วหน า และเป นผ ต ดส นใจเน องจากม ความสามารถในการปกครองบ งค บบ ญชา และจะพาผ ใต บ งค บบ ญชาหร อหม ชนไปในทางท ด หร อทางช ว เสร มศ กด - ว ศาลาภรณ กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ได ร บมอบหมาย ซ งอาจโดยการ เล อกต งหร อแต งต ง และเป นท ยอมร บของสมาช กให ม อ ทธ พล และบทบาทเหน อกล ม สามารถท จะจ งใจ ช กน า หร อช น าให สมาช กของกล มรวมพล งเพ อปฏ บ ต ภารก จต าง ๆ ของกล มให ส าเร จ 2

3 Halpin กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ล กษณะอย างใดอย างหน งใน 5 อย าง ต อไปน 1. ม บทบาทหร อม อ ทธ พลต อคนในองค การมากกว าผ อ น 2. ม บทบาทเหน อบ คคลอ น ๆ 3. ม บทบาทส าค ญท ส ดท ท าให องค การบรรล เป าหมาย 4. ได ร บเล อกจากผ อ นให เป นผ น า 5. เป นห วหน าของกล ม Fiedler กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลในกล มท ได ร บมอบหมายหน าท ให ควบค มหร อ ประสานงานในก จกรรมต าง ๆ ท เก ยวก บภารก จของกล ม Dejnozka กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ได ร บแต งต งให น ากล ม และม อ ทธ พลต อ ก จกรรมต าง ๆ ของกล มเพ อการบรรล เป าหมายของกล ม และเพ อท าหน าท เป น ห วหน าของกล ม 3

4 บทบาทของผ น าทางการศ กษา 1.จะต องเป นผ ให ค าปร กษาหาร อในส งท ถ กต อง เหมาะสม และเป นธรรม เป นผ น าทางป ญญา รอบร ด านใดด านหน งช ดเจน อาศ ยความร ประสบการณ ท ด ในอาช พ 2.ต องเป นผ จ งใจผ อ นให ปฏ บ ต ในส งท ถ กต อง เป นต วแบบ ต วอย างท ด ผ น าจ ง ต องปฏ บ ต ตนเป นต วอย างท ด ผ น าต องเป นผ ยอมร บจากผ อ น 3.ต องเป นน กพ ฒนา เพ อให เก ดการเปล ยนแปลง ท าประโยชน ส วนรวมมากกว า ส วนตนไม เห นแก ต วและพวกพ องตนเอง เป นน กพ ฒนา ม ความค ดเช งบวก มอง โลกในแง ด 4.บทบาทในเช งบร หาร ว ชาการ แก ป ญหาได 5.บทบาทในการเป นบ คคลท ม ความรอบร เฉล ยวฉลาด อารมณ ม นคง ม ความ ฉลาด ม อารมณ ด และม ค ณธรรมและจร ยธรรมส ง 4

5 เส นทางส ความเป นผ น าระด บ 5 จาก GOOD TO GREAT ของ JIM COLLINS ระด บท ๕ ผ น าผ สร างความย งใหญ ท ย งย นให แก องค กร ระด บท ๔ ผ น าผ ทรงพล ง สามารถหลอมรวมท มข บเคล อนไปส เป าหมายและ มาตรฐานท ส งข ;น ระด บท ๓ ผ จ ดการม ออาช พ สามารถบร หารงานไปส เป าหมายท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ระด บท ๒ ท มงานผ ม ค ณค า น าความสามารถมาเสร มสร างท มให แข งแกร ง ระด บท ๑ คนม ฝ ม อ ม ความร ความสามารถและล กษณะน ส ยในการท างานด เย ยม 5

6 ผ บร หาร ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ม 2 ความหมาย ค อ ผ บร หารการศ กษา หมายถ ง บ คลากรว ชาช พท ร บผ ดชอบ การบร หารการศ กษานอกสถานศ กษาต งแต ระด บเขตพ นท การศ กษาข นไป ผ บร หารการศ กษา หมายถ ง บ คลากรว ชาช พท ร บผ ดชอบ การบร หารสถานศ กษาแต ละแห งท งของร ฐและเอกชน 6

7 Abraham Harold Maslow : ทฤษฎ ล าด บข นความต องการ 5 ข น 1. ความต องการทางกายภาพ หมายถ งความต องการพ นฐานของร างกายซ งจ าเป นในการ ด ารงช ว ต ได แก ความต องการอาหาร น า อากาศ เส อผ า 2. ความต องการความปลอดภ ย หมายถ ง ความต องการม นคงปลอดภ ยท งทางด านร างกาย และจ ตใจ 3. ความต องการทางส งคม หมายถ ง ความต องการท จะเป นท ร กของผ อ น และต องการม ส มพ นธภาพท ด ก บบ คคลอ น 4. ความต องการ หมายถ ง ความปรารถนาท จะมองตนเองว าม ค ณค าส ง เป นท น าเคารพยก ย องจากท งตนเองและผ อ น ต องการท จะให ผ อ นเห นตนม ความสามารถ ม ค ณค า ม เก ยรต ม ต าแหน งฐานะ บ คคลท ม ความต องการประเภทน จะเป นผ ท ม ความม นใจในตนเอง 5. ความต องการท?จะร จ กตนเองตามสภาพท?แท จร งและความส าเร จของช ว ต หมายถ ง ความต องการท จะร จ กและเข าใจตนเองตามสภาพท แท จร งเพ อพ ฒนาช ว ตของตนเองให สมบ รณ ร จ กค าน ยม 7

8 Douglas Mc Gregor : ทฤษฎ X และทฤษฎ Y ทฤษฎ น อาจจะเร ยกได ว าเป นทฤษฎ การมองต างม ม ในความเป นจร งของคนท กคนไม ม ใคร จะร ายอย างบร ส ทธ - ค อไม ม ข อด เลย คงไม ม และในทางกล บก น ก คงไม ม ใครท ด ร อย เปอร เซ นต ไม ม ข อด างพร อยเลย ก คงไม ม อ กเช นก น ทฤษฎ X(Theory X) เป นปร ชญาการบร การจ ดการแบบด งเด ม โดยมองว า พน กงานเก ยจคร าน ไม กระต อร อร น ไม ชอบงานและพยายามหล กเล ยงงาน ทฤษฎ Y(Theory Y) เป นปร ชญาการบร การจ ดการ โดยมองว าพน กงานม ความ ร บผ ดชอบ ม ความค ดร เร มในการแก ป ญหาในการท างานและไม ม ความเบ อหน ายในการ ท างาน แมคเกรเกอร ได เร ยกร องให ผ บร หารเปล ยนแปลงม มมองมน ษย จากม มมองตามทฤษฎ X ไปเป นม มมองตามทฤษฎ Y 8

9 Henri Fayol ( ) เป นบ ดาของทฤษฎ การจ ดการการปฏ บ ต การ(Operational management theory) หร อบางทางก ถ อก นว าเป นบ ดาของการบร หารจ ดการสม ยใหม เขาเช อว า การบร หารน นเป นเร องของท กษะ และเขาสนใจท จะศ กษาองค การโดยรวมและ ม งเน นท ก จกรรมการจ ดการ ซ งประกอบด วยก จกรรมห าอย างค อ 1. การวางแผน(Planning) 2. การจ ดองค การ(Organizing) 3. การบ งค บบ ญชา หร อการส งการ (Commanding) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบค ม (Controlling) 9

10 Luther Gulick เป นผ ค ดร ปแบบการบร หารจ ดการโดยม ก จกรรม 7 ประการมาใช ใน การบร หารจ ดการ ในวงการบร หารจะร จ กก จกรรมท ง 7 ประการน เป นอย างด ม ค าย อ ว า POSDCORB(CO ค อค าเด ยวก น) ม การน าร ปแบบการบร หารจ ดการของ Luther Gulick ไปใช ในการบร หารองค กรสม ยใหม อย างกว างขวาง P - Planning O - Organizing S - Staffing D - Directing CO - Coordinating R - Reporting B - Budgeting 10

11 1. งานบร หารงานว ชาการ 2. งานบร หารบ คคล 3. งานบร หารงบประมาณ 4. งานบร หารท วไป 11

12 1. การพ ฒนาหร อการด าเน นการเก ยวก บการให ความเห นการพ ฒนา สาระหล กส ตรท องถ น 2. การวางแผนงานด านว ชาการ 3. การจ ดการเร ยนการสอนในสถานศ กษา 4. การพ ฒนาหล กส ตรของสถานศ กษา 5. การพ ฒนากระบวนการเร ยนร 6. การว ดผล ประเม นผล และด าเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน 12

13 7. การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา 8.การพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร 9. การน เทศการศ กษา 10. การแนะแนว 11. การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา 12. การส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข งทางว ชาการ 13

14 13. การประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น 14. การส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานสถานประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา 15. การจ ดท าระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการของ สถานศ กษา 16. การค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา 17. การพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา 14

15 1. การจ ดท าแผนงบประมาณและค าขอต งงบประมาณเพ อเสนอต อ ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ หร อเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน แล วแต กรณ 2. การจ ดท าแผนปฏ บ ต การใช จ ายเง นตามท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ จากส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานโดยตรง 3. การอน ม ต การใช จ ายงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 4. การขอโอนและการขอเปล ยนแปลงงบประมาณ 5. การรายงานผลการเบ กจ ายงบประมาณ 6. การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใช งบประมาณ 15

16 7. การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใช ผลผล ตจากงบประมาณ 8. การระดมทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา 9. การปฏ บ ต งานอ นใดตามท ได ร บมอบหมายเก ยวก บกองท นเพ อ การศ กษา 10. การบร หารจ ดการทร พยากรเพ อการศ กษา 11. การวางแผนพ สด 12. การก าหนดร ปแบบรายการ หร อค ณล กษณะเฉพาะของคร ภ ณฑ หร อส งก อสร างท ใช เง นงบประมาณเพ อเสนอต อปล ดกระทรวง ศ กษาธ การหร อเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแล วแต กรณ 16

17 13. การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศเพ อการจ ดท าและจ ดหาพ สด 14. การจ ดหาพ สด 15. การควบค มด แล บ าร งร กษาและจ าหน ายพ สด 16. การจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น 17. การเบ กเง นจากคล ง 18. การร บเง น การเก บร กษาเง น และการจ ายเง น 19. การน าเง นส งคล ง 20. การจ ดท าบ ญช การเง น 21. การจ ดท ารายงานทางการเง นและงบการเง น 22. การจ ดท าหร อจ ดหาแบบพ มพ บ ญช ทะเบ ยน และรายงาน 17

18 1. การวางแผนอ ตราก าล ง 2. การจ ดสรรอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 3. การสรรหาและบรรจ แต งต ง 4. การเปล ยนต าแหน งให ส งข น การย ายข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา 5. การด าเน นการเก ยวก บการเล อนข นเง นเด อน 18

19 6. การลาท กประเภท 7. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 8. การด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ 9. การส งพ กราชการและการส งให ออกจากราชการไว ก อน 10. การรายงานการด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ 19

20 11. การอ ทธรณ และการร องท กข 12. การออกจากราชการ 13. การจ ดระบบและการจ ดท าทะเบ ยนประว ต 14.การจ ดท า บ ญช รายช อและให ความเห นเก ยวก บการเสนอขอ พระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ 15. การส งเสร มการประเม นว ทยฐานะข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา 20

21 16. การส งเสร มและยกย องเช ดช เก ยรต 17. การส งเสร มมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณว ชาช พ 18. การส งเสร มว น ย ค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา 19. การร เร มส งเสร มการขอร บใบอน ญาต 20. การพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา การด าเน นการ ท เก ยวก บการบร หารงานบ คคลให เป นไปตามกฎหมายว าด วยการน น 21

22 1. การพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ 2. การประสานงานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษา 3. การวางแผนการบร หารงานการศ กษา 4. งานว จ ยเพ อพ ฒนานโยบายและแผน 5. การจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค กร 22

23 6. การพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งาน 7. งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา 8. การด าเน นงานธ รการ 9. การด แลอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 10. การจ ดท าส ามะโนผ เร ยน 23

24 11. การร บน กเร ยน 12. การเสนอความเห นเก ยวก บเร องการจ ดต ง ย บ รวมหร อเล ก สถานศ กษา 13. การประสานการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย 14. การระดมทร พยากรเพ อการศ กษา 15. การท ศนศ กษา 16. งานก จการน กเร ยน 24

25 17. การประชาส มพ นธ งานการศ กษา 18. การส งเสร ม สน บสน นและประสานการจ ดการศ กษาของบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นส งคมอ นท จ ดการศ กษา 19. งานประสานราชการก บส วนภ ม ภาคและส วนท องถ น 20. การจ ดระบบการควบค มภายในหน วยงาน 21. แนวทางการจ ดก จกรรมเพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมในการลงโทษ น กเร ยน 25

26 ๑. ส งเสร มให คร ได พ ฒนาเป าหมายและว ตถ ประสงค ทางว ชาการของ สถานศ กษา ๒. ส งเสร มให คร น าเป าหมายและว ตถ ประสงค ทางว ชาการของ สถานศ กษาไปปฏ บ ต ๓. สร างความเช อม นว าก จกรรมของสถานศ กษาและของห องเร ยน สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของสถานศ กษา

27 ๔. สร างความเช อม นว าโครงการทางว ชาการของสถานศ กษา เป นผลมาจากผลการว จ ยและการปฏ บ ต ทางการศ กษา ๕. ม การวางแผนร วมก บคณะคร เก ยวก บโครงการต างๆ ทาง ว ชาการเพ อให บรรล ความต องการของน กเร ยน ๖. ส งเสร มให คร น าโครงการทางว ชาการไปปฏ บ ต ๗. ปฏ บ ต งานร วมก บคณะคร ในการประเม นผลโครงการทาง ว ชาการของโรงเร ยน

28 ๘. ต ดต อส อสารก บคร และน กเร ยนด วยความคาดหว งท ส งใน ด านมาตรฐานทางว ชาการ ๙. ให การสน บสน นในการจ ดก จกรรมทางส งคมของน กเร ยน ๑๐. ให การสน บสน นในการจ ดก จกรรมเพ อเสร มสร างเชาวน ป ญญาของน กเร ยน ๑๑. ม การจ ดสรรเวลาเพ องานว ชาการร วมก บคร ไว อย างช ดเจน ๑๒. ให ความร วมม อก บน กเร ยนในการก าหนดระเบ ยบเพ อ แก ป ญหาด านว น ย

29 ๑๓.ร วมม อก บน กเร ยนให ม การน าระเบ ยบกฎเกณฑ ท สร าง ข ;นมาแก ไขป ญหาด านว น ย ๑๔.ร วมม อก บคณะคร ให ม การน าระเบ ยบกฎเกณฑ ท สร าง ข ;นมาใช ในการแก ป ญหาด านว น ยของน กเร ยน ๑๕.ม การปฐมน เทศคณะคร เก ยวก บโครงการของสถานศ กษา ๑๖. ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของคร อย างย ต ธรรม ๑๗.ช วยเหล อคร ในการพ ฒนาระบบงาน เพ อให ม ความก าวหน า ทางว ชาช พ

30 ๑. ม แนวค ดกว างไกลในเร องของการศ กษา ๒. ความเช ยวชาญในเร องของการศ กษา ๓. ม ความต ;งใจแน วแน ๔. การม พล งพร อมท จะท างาน

31 หล กส ตรแกนกลาง หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรท องถ น 31

32 ทาบา (Taba) ได กล าวไว ว า การพ ฒนาหล กส ตร หมายถ ง การเปล ยนแปลง ปร บปร งหล กส ตรอ นเด มให ได ผลด ย งข น ท งในด านการวางจ ดม งหมาย การจ ด เน อหาว ชา การเร ยนการสอน การว ดผลประเม นผล และอ นๆ เพ อให บรรล ถ ง จ ดม งหมายอ นใหม ท วางไว การเปล ยนแปลงหล กส ตรเป นการเปล ยนแปลงท ง ระบบหร อเปล ยนแปลงท งหมด ต งแต จ ดม งหมายและว ธ การ และการ เปล ยนแปลงหล กส ตรน จะม ผลกระทบกระเท อนทางด านความค ดและความร ส ก น กค ดของผ ท เก ยวข องท กฝ าย ส วนการปร บปร งหล กส ตร หมายถ ง การ เปล ยนแปลงหล กส ตรเพ ยงบางส วนโดยไม เปล ยนแปลงแนวค ดพ นฐาน หร อ ร ปแบบของหล กส ตร 32

33 ก ด (Good) ได ให ความเห นว า การพ ฒนาหล กส ตรเก ดได 2 ล กษณะ ค อ การ ปร บปร งและเปล ยนแปลงหล กส ตร การปร บปร งหล กส ตรเป นว ธ การพ ฒนาหล กส ตร อย างหน งเพ อให เหมาะสมก บโรงเร ยนหร อระบบโรงเร ยน จ ดม งหมายของการสอน ว สด อ ปกรณ ว ธ สอน รวมท งการประเม นผล ส วนค าว าเปล ยนแปลงหล กส ตร หมายถ งการแก ไขหล กส ตรให แตกต างไปจากเด ม เป นการสร างโอกาสทางการเร ยน ข นใหม เซเลอร และอเล กซานเดอร (Saylor and Alexander) ให ความหมายว า การ พ ฒนาหล กส ตร หมายถ ง การจ ดท าหล กส ตรเด มท ม อย แล วให ด ข น หร อเป นการ จ ดท าหล กส ตรใหม โดยไม ม หล กส ตรเด มอย ก อน การพ ฒนาหล กส ตร อาจหมาย รวมถ งการสร างเอกสารอ นๆ ส าหร บน กเร ยนด วย 33

34 การพ ฒนาหล กส ตรตามแนวค ดของ Tabaด าเน นการอย างเป นข Sนตอนรวม ท Sงส Sน 7 ข Sนตอน ด งน S 1. การว น จฉ ยความต องการ (diagnosis of needs) การศ กษาความต องการเป นส งท ม ความส าค ญเป นอ นด บแรก ผ พ ฒนาหล กส ตร (คร ) จะต องว น จฉ ยประสบการณ ความต องการและความสนใจของผ เร ยนเพ อมาก าหนดเน อหาของหล กส ตร 2. การก าหนดว ตถ ประสงค (formulation of objectives) เม อทราบความต องการของ ผ เร ยนหร อของส งคมแล ว ผ พ ฒนาหล กส ตรจะต องก าหนดว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ซ งจะใช ก าหนดเน อหาว าจะม ความเฉพาะเจาะจงเพ ยงใดและว ธ การจ ด ประสบการณ การเร ยนร 3. การเล อกเน อหา (selection of content) ผ พ ฒนาหล กส ตรเล อกเน อหาสาระท จะ น ามาให ผ เร ยนศ กษาโดยพ จารณาจากว ตถ ประสงค เน อหาท เล อกมาน นจะต องม ความตรง (validity) ตามว ตถ ประสงค และม น ยส าค ญ (significance) ต อผ เร ยน 34

35 4. การจ ดองค ประกอบของเน อหา (organization of content) เน อหาท ค ดเล อกมา ได น น ผ พ ฒนาหล กส ตรจะต องน ามาจ ดเร ยงล าด บ (sequence) โดยใช เกณฑ หร อ ระบบบางอย าง ท งย งจะต องค าน งถ งความเช อมโยงและการเน น (focus) ให เหมาะ ก บว ตถ ประสงค ท จะสอนและระด บของผ เร ยน 5. การเล อกประสบการณ การเร ยนร (selection of learning experiences) ผ พ ฒนา หล กส ตรจะต องพ จารณาเร องของการจ ดเร ยงล าด บประสบการณ และจะต องเล อก ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนท จะสร างประสบการณ เก ยวก บเน อหาตามว ตถ ประสงค 35

36 6. การจ ดองค ประกอบของประสบการณ การเร ยนร (organization of learning experiences) การจ ดองค ประกอบของประสบการณ การเร ยนร ผ พ ฒนาหล กส ตร จะต องค าน งถ งย ทธศาสตร การสอนท ส าค ญค อการพ ฒนากระบวนการสร างมโน ท ศน (strategic of concept attainment) และค าน งถ งค าถามส าค ญ ได แก จะท า อย างไรให เน อหาสาระสอดคล องก บประสบการณ และความสนใจของผ เร ยน และจะ ท าอย างไรให การจ ดประสบการณ การเร ยนร สอดคล องและตอบสนองต อความ แตกต างระหว างบ คคล 7. การว น จฉ ยว าส งท จะประเม นค ออะไรและจะใช ว ธ การและเคร องม อใดในการ ประเม น (determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it) น กหล กส ตรจะต องประเม นผลการเร ยนร ของผ เร ยนตามว ตถ ประสงค ของ หล กส ตร โดยจะต องตอบค าถามว า จะประเม นค ณภาพของการเร ยนร ท เก ดข นได อย างไรและจะใช เคร องม อและว ธ การใดในการประเม น 36

37 สง ด อ ทราน นท ได จ ดล าด บข นตอนของการพ ฒนาหล กส ตรไว ด งน ค อ 1. การว เคราะห ข อม ลพ นฐาน 2. การก าหนดจ ดม งหมาย 3. การค ดเล อกและจ ดเน อหาสาระ 4. การก าหนดมาตรการว ดและการประเม นผล 5. การน าหล กส ตรไปใช 6. การประเม นผลการใช หล กส ตร 7. การปร บปร งแก ไขหล กส ตร 37

38 1. What is the purpose of the education? (ม จ ดม งหมายทางการศ กษา อะไรบ างท โรงเร ยนควรจะ แสวงหา) 2. What educational experiences will attain the purposes? (ม ประสบการณ ทางการศ กษาอะไรบ างท โรงเร ยนควรจ ดข นเพ อช วยให บรรล ถ งจ ดม งหมายท ก าหนดไว ) 3. How can these experiences be effectively organized? (จะจ ด ประสบการณ ทางการศ กษาอย างไร จ งจะท าให การสอนม ประส ทธ ภาพ) 4. How can we determine when the purposes are met? (จะ ประเม นผลประส ทธ ภาพของประสบการณ ในการเร ยนอย างไร จ งจะต ดส นได ว าบรรล ถ ง จ ดม งหมายท ก าหนดไว ) 38

39 หล กการสร างหล กส ตร 1. การวางแผนหล กส ตร (Planning) 2. การออกแบบหล กส ตร (Design) 3. การจ ดการหล กส ตร (Organize) 4. การประเม นหล กส ตร (Evaluation) 39

40 ว ช ย วงศ ใหญ (2543, น. 77) ได เสนอร ปแบบและแนวค ดของข นตอน กระบวนการพ ฒนาหล กส ตรไว ด งน การก าหนดจ ดม งหมาย หล กการ โครงสร าง และการออกแบบหล กส ตร ยกร างเน อหาสาระแต ละกล มประสบการณ แต ละหน วยการเร ยนและ รายว ชา น าหล กส ตรท พ ฒนาแล วไปทดลองใช ในโรงเร ยนน าร องและปร บปร งแก ไข ข อบกพร อง อบรมคร ผ บร หารท กระด บ และบ คลากรทางการศ กษาให เข าใจในหล กส ตร ใหม น าหล กส ตรไปใช ปฏ บ ต การสอนในโรงเร ยน และประกาศใช หล กส ตร โดยม ก จกรรมการใช หล กส ตรใหม 40

41 การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ หมายถ ง การจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม บทบาทส าค ญใน การเป นผ เร ยนร โดยพยายามจ ดก จกรรมให ผ เร ยนได สร าง ความร ได ม ปฏ ส มพ นธ ก บบ คคล ส อ และส งแวดล อมต าง ๆ โดยใช กระบวนการต าง ๆ เป นเคร องม อในการเร ยนร และ น กเร ยนม โอกาสน าความร ไปประย กต ใช ในสถานการณ อ น 41

42 เทคน คการจ ดการเร ยนการสอนท?เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 1. เทคน คการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนสร างความร ด วยต วเอง 2. เทคน คการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนได ท างานร วมก บคนอ น และ 3. เทคน คการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนน าความร ไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจ าว น 42

43 1. การเร ยนร อย างม ความส ข 2. การเร ยนร จากการได ค ดและลงม อปฏ บ ต จร ง หร อกล าวอ กล กษณะ หน งค อ เร ยนด วยสมองและสองม อ 3. การเร ยนร จากแหล งเร ยนร ท หลากหลาย และเร ยนร ร วมก บบ คคลอ น 4. การเร ยนร แบบองค รวมหร อบ รณาการ เป นการเร ยนร ท ผสมผสาน สาระความร ด านต างๆ ได ส ดส วนก น รวมท งปล กฝ งค ณธรรม ความด งาม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ในท กว ชาท จ ดให เร ยนร 5. การเร ยนร ด วยกระบวนการเร ยนร ของตนเอง 43

44 ก ด (Carter V.Good) เป นความพยายามของผ น เทศท จะ ช วยให ค าแนะน าแก คร หร อผ ท ท าหน าท เก ยวข องก บการศ กษาให สามารถปร บปร งการสอนของตนได ด ข น ก ต มา ปร ด ด ลก กล าวว า การน เทศหมายถ ง การให ความช วยเหล อ แนะน า หร อปร บปร ง ด งน นการน เทศการศ กษาน าจะหมายถ ง การให ความช วยเหล อ แนะน า หร อปร บปร งเก ยวก บการศ กษา โดยเฉพาะใน โรงเร ยน

45 1. เพ อให การด าเน นงานภายในโรงเร ยนเป นไปในร ปแบบและท ศทางเด ยวก น 2. เพ อแนะแนวทางแก คร ผ สอนให ม ความเข าใจตรงก นในเร องจ ดม งหมาย การ จ ดก จกรรม การผล ตส อ ฯลฯ 3. เพ อให ค าแนะน าแก คร ผ สอนให สามารถใช ค ม อ แผนการสอน และว สด ประกอบการเร ยนการสอนได ถ กต องและม ประโยชน ส งส ด 4. เพ อสร างขว ญและก าล งใจในการท างานแก คร ผ สอน 5. เพ อจะได สน บสน นส งเสร มงานสอน ได ตรงตามความต องการและความ จ าเป น 6. เพ อประเม นการปฏ บ ต งานของคร ผ สอน และแนะน าแก ไขตามความ เหมาะสม

46 1. พ ฒนาคน เม อน เทศแล วบ คคลในหน วยงานได ร บความร และม ความสามารถในการปฏ บ ต งานมากย งข )น 2. พ ฒนางาน การน เทศการศ กษาเป นการสร างสรรค ว ธ ท างานให ม ประส ทธ ภาพมากข )น 3. ประสานส มพ นธ เป นการร วมม อและสร างความเข าใจในการท างาน ร วมก น 4. สร างขว ญและก าล งใจ เป นการสร างความม นใจ ความสบายใจ และ ม ก าล งใจในการท างาน

47 1. การน เทศเพ อการแก ไข 1.1 ถ าบกพร องเล กน อยให ผ านไป 1.2 บกพร องพอประมาณไม เก ดความเส ยหาย บ นท กไว แก ไข ภายหล ง 1.3 ถ าเก ดความเส ยหาย ให บอกกล าวผ เก ยวข องทราบ ช วยให ค าปร กษาแก ไข 1.4 บกพร องร นแรง ต องประช มปร กษาหาร อ และแก ไข ช วยเหล อ ท นท

48 2.การน เทศเพ อป องก น เพ อป องก นม ให เก ดอ ปสรรคในการท างาน และ ต องช วยกระต นให คร ม ก าล งใจในการท างาน 3. การน เทศเพ อก อให เก ด ด วยการแนะน าให คร ร จ กว ธ การเร ยน การ สอน ใหม ๆ แปลกๆ หาทางส งเสร มให คร เจร ญก าวหน าในว ชาช พ 4. การน เทศเพ อสร างสรรค พยามยามด งความสามารถพ เศษของคร ให ปรากฎและให คร น ามาใช ให เป นประโยชน ต อการจ ดการเร ยนการสอน

49 1. งานน เทศท วไป ได แก งานว ชาการ งานก จการน กเร ยน งาน โครงการ งานบ คลากร งานอาคารสถานท งานธ รการ งานพ สด งานช มชนส มพ นธ 2. งานน เทศการเร ยนการสอน

50 น เทศภายใน น เทศภายนอก น เทศทางไกล น เทศแบบคล น ค

51 การน เทศแนวใหม การน เทศการศ กษา เป นส วนหน งของการบร หารโรงเร ยน ซ งผ บร หาร จะต องม ส วนเก ยวข องในการให บร การทางการศ กษา เพ อให กระบวนการเร ยนการสอนเก ดผลส มฤทธ -ตามความคาดหมาย การน เทศการศ กษา ค อ ความพยายามท กอย างของเจ าหน าท ผ จ ดการ ศ กษา ในการแนะน าคร หร อบ คลากรท เก ยวข องก บการศ กษา ให ร จ ก ปร บปร งว ธ สอน ช วยให เก ดความงอกงามทางว ชาช พทางการศ กษา ช วยในการพ ฒนาคร ช วยในการเล อกและปร บปร งว ตถ ประสงค ของ การศ กษา ช วยในการปร บปร งส อ และเน อหาการสอน ปร บปร งว ธ สอน และช วยปร บปร งการประเม นผลการสอน 51

52 การน เทศการศ กษา หมายถ งการประสานงานของบ คลากรท เก ยวข อง ก บการน เทศการศ กษาเพ อเร งร ดให ก าล งใจ ช ทางให ได เจร ญงอกงาม ในอาช พ การน เทศการศ กษาค อความพยายามอย างหน ง หร อ หลาย ๆ อย าง ท จะช วยส งเสร มให การศ กษา ม ค ณภาพท งด านการเร ยนการสอน การน เทศการศ กษา หมายถ ง การประสาน การกระต น และการน าไปส ความงอกงามของคร 52

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ.

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. หน า ๒๙ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information