ค าน า ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๔

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๔"

Transcription

1

2 ค าน า ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ได จ ดท าหน งส อ การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างมาตรฐานการพ ฒนาว ดโดยเร มจากการพ ฒนาข นพ นฐาน และส งเสร มสน บสน นให ว ดเก ดกระบวนการเร ยนร ในการพ ฒนาตนเองไปส ค ณภาพและความส าเร จอย างต อเน อง เก ดการยอมร บจาก ส งคม โดยบ รณาการการท างานร วมก บท กภาคส วน เพ มประส ทธ ภาพและความค มค าในการพ ฒนาว ด ส ความ เป นมาตรฐาน และเป นการเตร ยมความพร อมในการพ ฒนาตนเองส การด าเน นก จกรรมว ดพ ฒนา ของ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต (อ ทยานการศ กษาในว ด ว ดพ ฒนาต วอย าง และว ดพ ฒนาต วอย างท ม ผลงานด เด น) ต อไป ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๔

3 สารบ ญ หน า ค าน า ข อม ลท วไป ๑ -ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เกณฑ มาตรฐานการพ ฒนาว ด ๓ แนวทางการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน ๙ - ว ตถ ประสงค ๙ - ข นตอนการด าเน นการ ๙ - กรอบการพ ฒนา ๑๐ - แนวทางการตรวจประเม น ๑๓ ภาคผนวก - แบบฟอร มการประเม นตามเกณฑ มาตรฐาน - พระราชบ ญญ ต คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต คณะสงฆ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

4 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต บทท ๑ ข อม ลท วไป ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ม ภารก จเก ยวก บการด าเน นงานสนองงานคณะสงฆ และร ฐ โดยการท าน บ าร ง ส งเสร มก จการพระพ ทธศาสนา ให การอ ปถ มภ ค มครองและส งเสร มการพ ฒนางาน พระพ ทธศาสนา ด แลร กษาจ ดการศาสนสมบ ต พ ฒนาพ ทธมณฑลให เป นศ นย กลางของพระพ ทธศาสนา รวมท ง ให การสน บสน น ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรทางศาสนา ด วยตระหน กถ งบทบาทหน าท ในการสนองงานคณะสงฆ และร ฐ ประกอบก บร ฐบาล ม นโยบายในการอ ปถ มภ ค มครอง และท าน บ าร งศาสนา ส งเสร มการปร บองค กรและกลไกท ร บผ ดชอบ ด านศาสนาเพ อให การบร การจ ดการ ส งเสร มท าน บ าร งศาสนา ม ความเป นเอกภาพและประส ทธ ภาพ รวมท งส งเสร มความเข าใจอ นด และสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของท กศาสนาเพ อน าหล กธรรมของศาสนา มาใช ในการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และสร างแรงจ งใจให ประชาชนใช หล กธรรมในการด ารงช ว ตมากข น ด งน น ว ดจ งต องได ร บการพ ฒนาในด านการบ รณปฏ ส งขรณ ให ม ความม นคงแข งแรง ปร บปร งสภาพภ ม ท ศน ให เหมาะสมก บสภาพพ นท เพ อสามารถใช ประโยชน ในการด าเน นก จกรรมได อย างสมบ รณ แบบ การพ ฒนาว ด เพ อให ว ดม สภาพสะอาด สงบ และสว าง เพ อสร างความส ขทางด านจ ตใจให ก บประชาชน จ งควรพ ฒนาว ดแบบบ รณาการ ให สอดคล องก บภารก จ ๖ ด านของคณะสงฆ โดยระดมการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เช น ช มชนรอบว ด องค กรปกครองส วนท องถ น ส วนราชการ สถานศ กษาในพ นท เพ อจ ดม งหมายให ว ดม สภาพความเป นศ นย กลางช มชนอย างแท จร ง และย งย น ว ส ยท ศน ส าน กพระพ ทธศาสนาแห งชาต เป นองค กรหล กในการข บเคล อนพระพ ทธศาสนา ให ม ความม นคงย งย น และส งคมม ความส ขด วยหล กพ ทธธรรม พ นธก จ ๑) เสร มสร างให สถาบ นและก จการทางพระพ ทธศาสนาม ความม นคงย งย น ๒) สน บสน นส งเสร มและจ ดการการศ กษาสงฆ และการเผยแผ พระพ ทธศาสนาเพ อพ ฒนาให ม ความร ค ค ณธรรม ๓) จ ดการศ กษาสงฆ เพ อผล ต และพ ฒนาศาสนทายาทท เป ยมป ญญาพ ทธธรรมเผยแผ ท าน บ าร ง พระพ ทธศาสนาให เจร ญงอกงาม และร วมสร างส งคมพ ทธธรรมท ม ความเข มแข ง ๔) ด าเน นการให ประเทศไทยเป นศ นย กลางทางพระพ ทธศาสนาโลก ๕) พ ฒนาการด แลร กษาและจ ดการศาสนสมบ ต ให เป นประโยชน ต อพระพ ทธศาสนาและส งคม

5 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท ๑ การเสร มสร างเอกภาพให ก บสถาบ นและก จการทางพระพ ทธศาสนาอย างเป นระบบ ย ทธศาสตร ท ๒ การส งเสร มการพ ฒนาระบบการศ กษาสงฆ และการเผยแผ พระพ ทธศาสนา อย างเป นระบบและครบวงจร ย ทธศาสตร ท ๓ การเสร มสร างความเข มแข งให ก บศาสนทายาท ย ทธศาสตร ท ๔ การเสร มสร างศ กยภาพให ประเทศไทยเป นศ นย กลางทางพระพ ทธศาสนาโลก ย ทธศาสตร ท ๕ การพ ฒนานโยบายและเสร มสร างศ กยภาพระบบบร หารจ ดการศาสนสมบ ต ย ทธศาสตร ท ๖ การเสร มสร างความเข มแข งให ก บข าราชการส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ให เป นม ออาช พ

6 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต บทท ๒ บทท ๒ เกณฑ มาตรฐานการพ ฒนาว ด การสร างว ดม มาแต โบราณกาล เม อประชาชนม จ ตศร ทธาในบวรพ ทธศาสนา ได อพยพไปต งถ นฐานอย ณ ท ใด ก ม กจะสร างว ดข นแล วน มนต พระสงฆ ไปพ าน ก เพ อบ าเพ ญบ ญก ศลประกอบศาสนก จ ตามประเพณ ท ส บต อก นมา ในอด ตว ดเป นสถานท ท พ ทธศาสน กชนท วไปได ใช เป นสถานศ กษาอบรม ให ม ความร ในด านว ชาช พ ต าราแพทย แผนไทย และศ ลปกรรมแขนงต าง ๆ เป นสถานท ท าบ ญบ าเพ ญก ศล เป นศ นย กลางการบร หารและ การปกครอง รวมท งเป นท พ งทางจ ตใจของประชาชน ด งน น ว ดจ งเป นสถานท ท ส าค ญย งในการส บทอด พระพ ทธศาสนาตลอดมา จ งถ อได ว าว ดเป นศ นย กลางของช มชนไทยท งอด ตและป จจ บ น ป จจ บ นการสร างว ด ต งว ดจะต องด าเน นการให ถ กต องตามข นตอนของทางราชการ เม อการสร างว ดต งว ดได เสร จส น ได ร บ พระราชทานว ส งคามส มาเป นว ดท ถ กต อง และส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ได ข นทะเบ ยนไว ในทะเบ ยนว ด ของส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต แล ว จ งถ อว าว ดน นเป นว ดโดยสมบ รณ โดยเจ าอาวาสม หน าท ท าน บ าร งร กษาว ด จ ดก จการและศาสนสมบ ต ของว ดให เป นไปด วยด ในการน ต องด แลบร หารก จการภายในว ดอย าง ต อเน อง ท งด านการปกครอง การศ กษา การปฏ บ ต และอ น ๆ ให ม ความก าวหน า ถ กต อง เป นระเบ ยบ เพ อให ว ดเป นศ นย กลางการจ ดก จกรรมต าง ๆ ของพ ทธศาสน กชนท วไป ซ งหมายถ ง การพ ฒนาก จการ พระพ ทธศาสนาหร อการพ ฒนาว ดน นเอง ตามพระราชบ ญญ ต คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต คณะสงฆ (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได ม ข อบ ญญ ต ในส วนท เก ยวข องก บสภาพความเป นว ด ด งน มาตรา ๓๑ ว ดม สองอย าง (๑) ว ดท ได ร บพระราชทานว ส งคามส มา (๒) ส าน กสงฆ ให ว ดม ฐานะเป นน ต บ คคล มาตรา ๓๓ ท ว ดและท ซ งข นต อว ด ม ด งน (๑) ท ว ด ค อท ซ งต งว ดตลอดจนเขตของว ดน น (๒) ท ธรณ สงฆ ค อ ท ซ งเป นสมบ ต ของว ด (๓) ท ก ลปนา ค อท ซ งม ผ อ ท ศแต ผลประโยชน ให ว ดหร อพระศาสนา มาตรา ๓๗ เจ าอาวาสม หน าท ด งน (๑) บ าร งร กษาว ด จ ดก จการและศาสนสมบ ต ของว ดให เป นไปด วยด (๒) ปกครองและสอดส องให บรรพช ต และคฤห สถ ท ม อย หร อพ าน กอาศ ยอย ในว ดน น ปฏ บ ต ตาม พระธรรมว น ย กฎมหาเถรสมาคม ข อบ งค บ ระเบ ยบ หร อค าส งของมหาเถรสมาคม (๓) เป นธ ระในการศ กษาอบรม และส งสอนพระธรรมว น ยแก บรรพช ตและคฤห สถ (๔) ให ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ ญก ศล

7 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต มาตรา ๑๕ ตร มหาเถรสมาคมม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) ปกครองคณะสงฆ ให เป นไปโดยเร ยบร อยด งาม (๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร (๓) ควบค มและส งเสร มการศาสนศ กษา การศ กษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณ ปการ และการสาธารณสงเคราะห ของคณะสงฆ (๔) ร กษาหล กพระธรรมว น ยของพระพ ทธศาสนา (๕) ปฏ บ ต หน าท อ น ๆ ตามท บ ญญ ต ไว ในพระราชบ ญญ ต น หร อกฎหมายอ น มาตรา ๔๐ ศาสนสมบ ต แบ งออกเป นสองประเภท (๑) ศาสนสมบ ต กลาง ได แก ทร พย ส นของพระศาสนาซ งม ใช ของว ดใดว ดหน ง (๒) ศาสนสมบ ต ของว ด ได แก ทร พย ส นของว ดใดว ดหน ง ด งน น ว ดท สมบ รณ จ งประกอบไปด วยองค ประกอบหล กท ส าค ญ ได แก สภาพความเป นน ต บ คคล ตามกฎหมาย ท ด นซ งเป นท ต งว ด ศาสนสมบ ต ของว ด โดยม เจ าอาวาสปกครองด แลบร หารจ ดการว ด ให เป นไปด วยด ตามพระธรรมว น ย กฎมหาเถรสมาคม ข อบ งค บ ระเบ ยบ หร อค าส งของมหาเถรสมาคม และ ด าเน นก จกรรมต าง ๆ ตามภารก จของคณะสงฆ ให สมบ รณ ได แก การปกครอง การศาสนศ กษา การศ กษา สงเคราะห การเผยแผ การสาธารณ ปการ และการสาธารณสงเคราะห การพ ฒนาว ด หมายถ ง การปร บปร งสภาพว ดและการด าเน นก จกรรมต าง ๆ ของว ดจนกระท งม ความเจร ญร งเร องเป นศ นย รวมจ ตใจของประชาชนและเป นศ นย กลางของช มชน โดยด าเน นงานตามแนวทางการ พ ฒนาว ด ด งน ๑. พ ฒนาว ดให เก ดความร ส กแก ช มชนในท องถ นน นว าว ดเป นของตน ม ความร ส ก หวงแหน และช วยก นด แลร กษา ๒. สร างสภาพว ดให ม ความหมาย ๕ ประการ ค อ - เป นท พ กอาศ ยของพระภ กษ สามเณร - เป นท บวชเร ยนศ กษาปฏ บ ต ธรรม - เป นท ท าบ ญบ าเพ ญก ศลของชาวบ าน - เป นท ท ชาวบ านได เข ามาหาความสงบทางกายทางใจ - เป นศ นย กลางส าหร บท าก จกรรมทางส งคมร วมก นของชาวบ าน ๓. สร างความส มพ นธ ระหว างว ดก บประชาชนในท องถ น ว ดต องสะอาดร มร น ม การจ ดก จกรรม เพ อประชาชน ม ความพร อมท จะให บร การแก ประชาชนท เข าว ดเพ อบ าเพ ญก ศล ศ กษาพระธรรมว น ย และ หล กพระพ ทธศาสนา ๔. สร างความเป นอ นหน งอ นเด ยวก น ระหว างว ดก บประชาชนในท องถ น ในการต ดต อก บหน วยงาน อ น ๆ การจ ดก จกรรมเพ อการสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ตลอดจนการส งเสร มอาช พ ซ งควรให ว ดเป น ศ นย กลาง ๕. ให เก ดการยอมร บตลอดไปว า ว ดก บช มชนน น ๆ เป นหน วยงานเด ยวก น ให ความช วยเหล อ เก อก ลซ งก นและก น

8 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต การพ ฒนาว ดอย างต อเน อง การจ ดก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชนเพ ยงอย างเด ยว ย งไม สามารถพ ฒนาว ดได สมบ รณ ครบถ วน การพ ฒนาว ดท สมบ รณ ครบถ วนจะต องพ ฒนาว ดแบบบ รณาการ โดยการเช อมโยงก จกรรมของว ดให สอดคล องก บการบร หารงานคณะสงฆ และให สอดคล องก บเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อมป จจ บ น โดยบ รณาการให สอดคล องก บภารก จ ๖ ด านของคณะสงฆ ด งน ๑. การปกครอง หมายถ ง การด แล ค มครอง บร หาร ความส าค ญ การปกครองของคณะสงฆ ไทย เป นการปกครองในระบอบประชาธ ปไตย โดยม สมเด จพระส งฆราชสกลมหาส งฆปร ณายก ทรงเป นประธาน ม การบ งค บบ ญชาก นไปตามล าด บช น น บต งแต ระด บมหาเถรสมาคมลงไปจนถ งเจ าอาวาส พระราชบ ญญ ต คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก ไขปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได ล าด บช นการปกครองคณะสงฆ ไว ด งน มาตรา ๒๐ คณะสงฆ ต องอย ภายใต การปกครองของมหาเถรสมาคม การจ ดระเบ ยบการ ปกครองคณะสงฆ ให เป นไปตามท ก าหนดไว ใน กฎมหาเถรสมาคม หล กการปกครอง เป น ภารก จท ว ดโดยพระภ กษ ผ เป นเจ าอาวาส หร อเจ าคณะปกครอง ด าเน นการสอดส อง ด แล ร กษาความเร ยบร อยด งาม เพ อให พระภ กษ สามเณรท อย ในว ด หร อในปกครองปฏ บ ต ตามพระธรรมว น ย กฎหมาย กฎ ข อบ งค บ ระเบ ยบ ค าส ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หร อพระบ ญชาของ สมเด จพระส งฆราช ภารก จด านน ครอบคล มถ งการท พระภ กษ ผ ท าหน าท เป นเจ าคณะปกครองท กระด บ น บต งแต ผ ช วยเจ าอาวาส รองเจ าอาวาส เจ าอาวาส เจ าคณะต าบล เจ าคณะอ าเภอ เจ าคณะจ งหว ด เจ าคณะภาค เจ าคณะใหญ (หน) นอกจากน ย งรวมถ งการท พระภ กษ ท าหน าท เป นพระกรรมวาจาจารย เป นพระอ ป ชฌาย ในการอ ปสมบทก ลบ ตร ๒. การศาสนศ กษา หมายถ ง การเล าเร ยน ฝ กฝน และอบรม ความส าค ญ การศ กษาในทางพระพ ทธศาสนา เป นการศ กษาเล าเร ยนพระปร ย ต ธรรม ท งแผนกธรรม และบาล นอกจากจะเป นการศ กษาหล กธรรมค าส งสอนแล ว ย งได ช อว าเป นการส บต ออาย พระพ ทธศาสนาไว อ กด วย โดยเฉพาะการศ กษาภาษาบาล เพราะถ าไม ร ภาษาบาล แล ว ก จะไม ม ผ ใดสามารถร และเข าใจพระพ ทธวจนะในพระไตรป ฎก ถ าขาดความร เร องพระไตรป ฎกแล ว พระพ ทธศาสนา ก จะต อง เส อมส ญไปด วย ด วยเหต น พระมหากษ ตร ย ผ เป นศาสน ปถ มภกต งแต โบราณมา จ งทรงท าการท าน บ าร ง สน บสน นการเล าเร ยนพระปร ย ต ธรรม และทรงยกย อง พระภ กษ สามเณร ท เร ยนร พระพ ทธวจนะให ม ฐาน นดร พระราชทานราช ปการต างๆ ม น ตยภ ต เป นต น หล กการศาสนศ กษา เป นภารก จด านการจ ดการศ กษาพระปร ย ต ธรรมของ คณะสงฆ ท ง แผนกธรรม บาล แผนสาม ญ การอ ดมศ กษาในมหาว ทยาล ยสงฆ ท งสองแห ง ภารก จ ด านน ครอบคล มถ งการ ท พระภ กษ ท าหน าท เป นคร สอน เป นกรรมการตรวจข อสอบธรรมบาล สนามหลวง เป นเลขาน การสอบธรรม บาล สนามหลวง เป นผ อ านวยการหร อเป นประธานจ ดสอบธรรม บาล สนามหลวง และเป นเจ าส าน กเร ยน ในฐานะท เป นเจ าอาวาส นอกจากน ย งรวมถ งการส งเสร มการศ กษาพระปร ย ต ธรรมท ก ๆ ว ธ ท ไม ข ดต อ พระธรรมว น ย เช น มอบท นการศ กษา แก พระภ กษ สามเณรท สอบไล ได จ ดต งกองท นเพ อการศ กษาพระปร ย ต ธรรม เป นต น ๓. การเผยแผ หมายถ ง ท าให ขยายออกไป ท าให ขยาย กว างขวางออกไป ความส าค ญ การเผยแผ ค อการท าให แพร หลายในล กษณะต ดแน น กระจายไปเช น เผยแผ ศาสนา เผยแผ ธรรม องค การเผยแผ ส วนค าว า เผยแพร ใช ในความหมายว า ประกาศ โฆษณา ท าให แพร หลาย ในล กษณะกระจายให เป นร ปธรรมหร อให ส มผ สได ทางตา ห เป นต น

9 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต หล กการเผยแผ เป นภารก จด านการด าเน นการประกาศพระพ ทธศาสนาให ประชาชนได ร บ ทราบในท ก ๆ ว ธ ท ไม ข ดต อพระธรรมว น ย โดยม งเน นให ประชาชนได ม ความร ความเข าใจ ในหล กธรรมแล ว น อมน าไปปฏ บ ต ในช ว ตประจ าว น ได แก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท ต าง ๆ ท งในว ด และ นอกว ด การบรรยายธรรมท งทางว ทย และโทรท ศน การเผยแผ ธรรมด วยส อต าง ๆ เช น หน งส อ หน งส อพ มพ หร อว ด ท ศน ภารก จด านน ครอบคล มถ งการท ว ดหร อพระภ กษ จ ดก จกรรมต าง ๆ ข นในว ด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการเผยแผ ธรรมหร อต องการให ประชาชนเข าว ดปฏ บ ต ธรรม หร อม งเน นส บสานว ฒนธรรมไทยท ได ร บ อ ทธ พลมาจากหล กพระพ ทธศาสนา เช น การจ ดงานเทศน มหาชาต การจ ดงานในว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา การจ ดงานในว นท ก าหนดเป นว นส าค ญของไทย (ว นข นป ใหม ว นสงกรานต เป นต น) การจ ดโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤด ร อน การจ ดโครงการ บวชเนกข มมจาร ณ (ช พราหมณ ) การจ ดอ ปสมบทหม หร อจ ดให ม การ ปฏ บ ต ธรรมเฉล มพระเก ยรต เน องในว นเฉล มพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และ สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ การจ ดพ ธ แสดงตนเป น พ ทธมามกะ การจ ดให ม การแสดงธรรม ในว นธ มมสวนะ (ว นพระ) การจ ดส งพระภ กษ ไปสอนศ ลธรรมแก น กเร ยนตามโรงเร ยนต าง ๆ นอกจากน ย งม การเผยแผ ธรรมท คณะสงฆ ร วมก บส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต จ ดให ด าเน นการในร ปแบบ หน วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) การอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ข าราชการ และประชาชน การอบรมคร จร ยศ กษา การส งเสร มหน วยเผยแพร ศ ลธรรม การส งเสร มหน วยสงเคราะห พ ทธมามกะ ผ เยาว เช น โครงการอ ทยานการศ กษาในว ด โครงการสวนสม นไพรในว ด โครงการลานว ด ลานใจ ลานก ฬา โครงการว ดพ ฒนาต วอย าง เป นต น กล าวโดยสร ป การด าเน นการใด ๆ ของพระภ กษ ในพระพ ทธศาสนา ท เป นไปเพ อการเผยแผ ธรรมทางพระพ ทธศาสนาท งในว ด นอกว ด ช อว า ภารก จด านการเผยแผ ท งส น ป จจ บ นการเผยแผ ต องด าเน นงานตามระเบ ยบมหาเถรสมาคม ว าด วยการเผยแผ พระพ ทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ๔. การสาธารณ ปการ หมายถ ง การก อสร างและการบ รณปฏ ส งขรณ ศาสนสถานภายในว ด ความส าค ญ การสาธารณ ปการโดยรวม หมายถ ง การพ ฒนาว ดในด านว ตถ ท กอย าง ไม เฉพาะแต ศาสนสถานเท าน น หากรวมไปถ งการท าว ดให สะอาด ร มร น สะดวก สบาย การท าถนน ทางเด น ในว ด และการตบแต งว ดให ด สวยงามให สบายตาแก ผ พบเห น นอกจากน การสาธารณ ปการ เป นงานประจ า ของเจ าอาวาสอย างหน งซ งถ อว าเป นหน าท ท จะต องท า ท งน เพ อสร างส งท จ าเป น ร กษา ส งท ม อย แล วไว และ ซ อมแซมส งท ช าร ดทร ดโทรมให คงสภาพไว เพ อประโยชน แก ช มชนและพระสงฆ ภายในว ด ในการน ให รวมถ ง การด และร กษาศาสนสมบ ต ของพระพ ทธศาสนาท เป นสมบ ต ส วนรวมของสงฆ ม ใช สมบ ต ส วนต วของผ ใดผ หน ง โดยเฉพาะ ม พระพ ทธาน ญาตให สงฆ ช วยก นด แลร กษา เช น ให ต งพระภ กษ ท าหน าท ด แลร กษาว สด ส งของของ สงฆ ซ งเร ยกว า ภ ณฑาคาร ก โดยเฉพาะ ศาสนสมบ ต แบ งเป น ๒ อย าง ค อ - ศาสนสมบ ต ว ด ค อ ทร พย ส นของว ดใดว ดหน ง เป นหน าท ของสงฆ ในว ดน นซ งม เจ าอาวาส เป นต น ช วยก นด แล ร กษา ให เป นไปตามพระธรรมว น ย - ศาสนสมบ ต กลาง ค อ ทร พย ส นอ นม ใช เป นศาสนสมบ ต ว ด แต เป นของสงฆ ส วนกลาง เช น ท ด น และผลประโยชน ว ดร าง ทร พย ส นท ม ผ ยกให สงฆ ส วนกลาง ศาสนสมบ ต กลาง เป นหน าท ของ ผ ปกครองสงฆ ระด บส งด แล ร กษา ท งน การจ ดการศาสนสมบ ต ภายในว ด จะต องย ดหล กให ถ กต องตาม กฎหมาย พระธรรมว น ย มต มหาเถรสมาคมและจะต องไม ก อให เก ดความเด อดร อน แก ประชาชนโดยท วไป หากไม จ าเป น

10 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต หล กการด าเน นการสาธารณ ปการ เป นภารก จท ว ดหร อพระภ กษ ด าเน นการเก ยวก บการ พ ฒนาว ด ด านอาคารสถานท และส งแวดล อม การบ รณปฏ ส งขรณ ในเขตพ ทธาวาส และ เขตส งฆาวาส หร อกล าวง าย ๆ ก ค อ ภารก จด านการก อสร าง การซ อมแซม การจ ดให ม การบ าร งด แลร กษา ถาวรว ตถ หร อสาธารณสมบ ต ของว ด เช น การสร างอ โบสถ ว หาร อาคารเร ยน ศาลาการเปร ยญ หอธรรม ก ฏ เมร การจ ดการศาสนสมบ ต ให เป นไปด วยด การจ ดท าบ ญช เสนาสนะและศาสนสมบ ต ของว ด เป นต น ๕. การศ กษาสงเคราะห หมายถ ง การให การสงเคราะห ด านการฝ กฝน อบรม แก ประชาชน ความส าค ญ การศ กษาสงเคราะห เป นการจ ดการศ กษาท ว ด คณะสงฆ ด าเน นการข น เพ อสนองต อนโยบายของภาคร ฐ ในอ นท จะส งเสร มให ประชาชน เยาวชน ได ร บการศ กษา หล กการศ กษาสงเคราะห เป นภารก จด านการด าเน นการจ ดการศ กษาท เน นการปล กฝ ง ค ณธรรมจร ยธรรมแก เด กและเยาวชน ให ม ความร ความเข าใจหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา เพ อสามารถด ารงตนและด าเน นช ว ตในส งคมได อย างม ความส ขและเป นพลเม องท ม ความร ค ค ณธรรม ของประเทศ โดยม ความ ม งหมาย ๔ ล กษณะ ค อ ๑. การจ ดการศ กษาเป นโรงเร ยนตามแผนการศ กษาแห งชาต โดยม งให พระภ กษ สามเณร น กเร ยน ได ศ กษาเพ อช ว ตและส งคม ได แก โรงเร ยนราษฎร การก ศลของว ด ศ นย การเร ยนร ศ ลธรรมในว ด (ศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย เด ม หร อว นหย ดอ น ๆ) ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ด ว ทยาล ยและ มหาว ทยาล ยสงฆ ๒. การสงเคราะห ให เด กและประชาชนได ร บการศ กษาในสถานศ กษาของร ฐหร อเอกชน ตามแผนการศ กษาแห งชาต เช น การเป นผ น าในการต งโรงเร ยนในชนบทท ต งว ด การให สร างสถานศ กษาใน บร เวณว ด การให ใช หร อให เช าท ด นว ด หร อท ธรณ สงฆ ในการสร างสถานศ กษาของร ฐ หร อท องถ น การเป นผ อ ปการะโรงเร ยนต างๆ การให ความอ ปถ มภ แก เด กว ด ๓. การสอนศ ลธรรมแก น กเร ยน น กศ กษาในระบบโรงเร ยนตามแผนการศ กษาชาต เช น การสอนธรรมศ กษา การสอนศ ลธรรม หน วยงานพระธรรมท ต และหน วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ใน การเผยแพร ศ ลธรรมในโรงเร ยน และสถานศ กษาต างๆ ๔. การสงเคราะห เก อก ลแก การศ กษา สถาบ นการศ กษา หร อบ คลากรทางการศ กษา เช น มอบท นการศ กษา มอบอ ปกรณ การศ กษา ฯลฯ ภารก จด านน ครอบคล มถ งการท พระภ กษ ผ เป นเจ าอาวาสได บร จาคท นทร พย ส วนต ว เพ อการศ กษาแก เด กในระบบโรงเร ยนของร ฐหร อของเอกชน หร อสร างหร อซ อมแซมอาคารสถานศ กษา หร อ การด าเน นการใด ๆ ของพระภ กษ ท ม ความสามารถโดยไม ข ดต อพระธรรมว น ยท เป นไป เพ อการส งเสร ม การศ กษาแก เด กและเยาวชนท อย ในว ยเร ยน จ ดว าเป นภารก จด านการศ กษาสงเคราะห ท งส น ๖. การสาธารณสงเคราะห หมายถ ง การช วยเหล อเพ อประชาชนท วไป ความส าค ญ การสาธารณสงเคราะห นอกจากเป นการให ความช วยเหล อประชาชน ผ ยากไร และประสบภ ยแล ว ย งหมายรวมถ งการเผยแพร ข อม ล ข าวสารทางราชการ เป นศ นย กลางการเร ยนร การฝ ก อาช พแก ประชาชน การให ใช สถานท ว ดส าหร บด าเน นก จกรรมเพ อประโยชน ส วนรวม หล กการสาธารณสงเคราะห เป นภารก จท ว ด หร อพระภ กษ สงฆ ด าเน นการช วยเหล อส งคมใน ร ปแบบต าง ๆ ท ไม ข ดต อพระธรรมว น ย ท งน โดยม งเน นเพ อประโยชน และความส ข แก ประชาชนเป นส าค ญ ได แก การสงเคราะห พระภ กษ สามเณร และว ดท ประสบภ ยและขาดแคลน การให ว ดเป นสถานท ประกอบการ

11 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต ก ศลเก ยวก บเร องเก ด แก เจ บ ตาย เช น การสวดศพ การเผาศพ การท าบ ญอ ท ศ การถวายส งฆทาน เป นต น การให ว ดเป นสถานท จ ดฝ กอบรมประชาชนด านอาช พต าง ๆ การสงเคราะห ผ ป วยโรคร ายหร อผ ป วยยากไร การจ ดให ม โรงทาน การบร จาคทร พย ส วนต ว หร อช กชวนญาต โยมบร จาคทร พย จ ดสร างโรงพยาบาล การให ความร ข าวสารแก ช มชนด านต าง ๆ เช น การศ กษา การสาธารณส ขม ลฐาน การปกครอง การช วยเหล อผ ประสบ อ ทกภ ยหร อการบ าเพ ญสาธารณประโยชน ต าง ๆ เป นต น ******************************

12 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต บทท ๓ แนวทางการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน ว ดในฐานะองค กรช มชนประเภทหน งซ งม ปฏ ส มพ นธ ก บประชาชนหร อช มชนในเขตพ นท ว ดและ บร เวณใกล เค ยงมากกว าองค กรช มชนอ น ๆ ด งน น ในการพ ฒนาว ดตามมาตรฐานท ก าหนดน น ว ดควรจะม บทบาทในการท าหนาท และม ก จกรรมต าง ๆ โดยเจ าอาวาสและคณะกรรมการของว ดจะต องม ระบบการบร หาร จ ดการว ดท ท นสม ย ม การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการจ ดเก บข อม ลต าง ๆ ท ม ความโปร งใส สามารถตรวจสอบได เพ อให ช มชนม ความไว วางใจ (Trust) เป ดโอกาสให ช มชนม ส วนร วมในการบร หารจ ดการว ด ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าหน งส อ การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน (๑) เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต (๒) เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผลส งส ด และม มาตรฐาน เด ยวก น (๓) เพ อสร างมาตรฐานการพ ฒนาว ดข นพ นฐาน เพ อพ ฒนาส การด าเน นก จกรรมว ดพ ฒนาของ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต (อ ทยานการศ กษาในว ด ว ดพ ฒนาต วอย าง และว ดพ ฒนาต วอย างท ม ผลงาน ด เด น) (๔) เพ อเพ มพ นประสบการณ ด านการพ ฒนาว ดและส งเสร มให ว ดพ ฒนาอย างต อเน องและย งย น (๕) เพ อส งเสร มสน บสน นให ว ดเก ดกระบวนการเร ยนร ในการพ ฒนาตนเองไปส ค ณภาพและ ความส าเร จ และเก ดการยอมร บจากส งคม (๖) เพ อบ รณาการการท างานร วมก นของท กภาคส วน เพ มประส ทธ ภาพและความค มค าในการ พ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน ข นตอนการด าเน นการ (๑) ข นการเตร ยมการ ประกอบด วย การเตร ยมตนเอง ท มงาน และส วนอ น ๆ ท เก ยวข อง (๒) ข นด าเน นการ ประกอบด วย การว เคราะห ตนเอง การสร างความเข าใจ การระดมการม ส วน ร วมจากท กภาคส วน การจ ดท าแผนการด าเน นการ และการด าเน นการตามแผน (๓) ข นประเม นผล ประกอบด วย การประเม นผลด วยตนเอง และโดยคณะกรรมการหร อ บ คคลภายนอก (๔) ข นประกาศผล/ยกย องเช ดช เก ยรต เช น การประกาศผลของส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต (๕) ช นขยายผล เช น การสร างเคร อข ายการเร ยนร

13 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต กรอบการพ ฒนา หมวดท ๑ การสาธารณ ปการ การด าเน นการปร บปร งพ ฒนาว ดในด านการสาธารณ ปการ ม แนวทางการด าเน นการ ด งน ๑.๑ บร เวณว ด ภายในบร เวณว ด ม ส งต าง ๆ ท จ าเป นเหมาะสม ส งเสร มสภาพความเป นรมณ ยสถาน โดยด าเน นการในส งต าง ๆ ด งเช น ๑.๑.๑ ป ายช อว ด ต งอย ในท ท เหมาะสม ม ขนาดท เหมาะสมก บสภาพพ นท ม ความสง างาม ๑.๑.๒ แผนผ ง ต ดต งไว ในท เป ดเผย เห นได ช ดเจน แสดงอาณาเขตและรายละเอ ยดสถานท ต าง ๆ ภายในว ดช ดเจน ๑.๑.๓ ป ายเผยแพร ก จกรรมต าง ๆ ของว ด แสดงหร อเผยแพร การด าเน นก จกรรมต าง ๆ ของว ด ๑.๑.๔ ป ายประว ต ว ดโดยย อ เพ อแสดงประว ต ว ดเผยแพร แก บ คคลท วไป ๑.๑.๕ ป ายน เทศข อม ล เพ อแสดงจ านวนสถ ต ข อม ลต าง ๆ ของว ด ๑.๑.๖ ป ายคต ธรรม พ ทธภาษ ต เพ อเผยแพร คต ธรรมหร อพ ทธภาษ ต เพ อเป นแหล งเร ยนร หร อคต ธรรมสอนใจแก บ คคลท เข ามาในว ด ๑.๑.๗ ม มหน งส อเพ อส งเสร มการอ าน เพ อเป นช องทางในการเร ยนร แก บ คคลท วไป ท สนใจ ๑.๒ การปร บปร ง พ ฒนา ด แลร กษาส งแวดล อมและภ ม ท ศน ภายในว ด ๑.๒.๑ บร เวณว ดสงบ ร มร น ๑.๒.๒ ม การจ ดบร เวณว ด สถานท เป นระเบ ยบ ๑.๒.๓ ม ภาชนะรองร บขยะม ลฝอย ๑.๒.๔ ม บร เวณปล กดอกไม ไม ประด บ เพ อความร มร น สวยงาม ๑.๒.๕ ม การจ ดพ นท ส าหร บน งพ กผ อน ๑.๓ ความสะอาด/ม นคงแข งแรงของอาคารเสนาสนะต าง ๆ ๑.๓.๑ ความสะอาด ของอาคารเสนาสนะและภายในบร เวณว ด ๑.๓.๒ ความม นคงแข งแรง ของอาคารเสนาสนะม ความม นคงปลอดภ ยต อการพ าน กอาศ ย ใช ประโยชน หร อด าเน นก จกรรมต าง ๆ ๑.๔ ว ดม ส งปล กสร าง และอาคารเสนาสนะต าง ๆ เพ ยงพอและเหมาะสมต อการใช ประโยชน สภาพสะอาด ม นคงแข งแรง ๑.๔.๑ อ โบสถ ๑.๔.๒ ก ฏ ๑.๔.๓ ศาลา ๑.๔.๔ เมร ๑.๔.๕ ว หาร ๑.๔.๖ ห องสม ด/พ พ ธภ ณฑ ๑.๔.๗ ถนนและทางเท าภายในว ด ๑.๔.๘ เจด ย ๑.๔.๙ ร วว ด/ก าแพงว ด

14 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต ๑.๕ การบร หารจ ดการและด แลศาสนสมบ ต ของว ด โดยว ดด าเน นการให ม เพ อให สามารถ บร หารจ ดการว ดอย างเป นระบบ ได แก ๑.๕.๑ การจ ดท าบ ญช การเง นของว ด ๑.๕.๒ การจ ดท าทะเบ ยนทร พย ส นของว ด ๑.๕.๓ การแต งต งไวยาว จกรของว ด ๑.๕.๔ การแต งต งคณะกรรมการว ด หมวดท ๒ ด านการปกครอง การด าเน นการบร หารจ ดการด านการปกครอง ม แนวทางการด าเน นการ ด งน ๒.๑ การจ ดท าระเบ ยบปฏ บ ต เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต ส าหร บบ คลากรภายในว ด ๒.๑.๑ ม ระเบ ยบปฏ บ ต ก จว ตรพระภ กษ สามเณร ๒.๑.๒ ม ระเบ ยบปฏ บ ต ของศ ษย ว ดและผ อาศ ยในว ด ๒.๑.๓ ม ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บบ คคลท เข ามาร วมหร อจ ดก จกรรมต าง ๆ ภายในว ด ๒.๒ ม การวางแผนการบร หารจ ดการอย างเป นระบบ ๒.๒.๑ เจ าอาวาสได ม การมอบหมายหน าท บ คลากรภายในว ดตามความร ความสามารถ ๒.๒.๒ จ ดท าทะเบ ยนประว ต พระภ กษ สามเณรและบ คลากรภายในว ด ๒.๒.๓ จ ดท าประว ต ว ดไว เป นหล กฐาน ๒.๒.๔ จ ดท าสม ดเย ยม ๒.๓ การพ ฒนาและสว สด การ ๒.๓.๑ ม การประช มอบรมพระภ กษ สามเณรและบ คลากรภายในว ด ๒.๓.๒ ม การจ ดสว สด การต าง ๆ ให แก พระภ กษ สามเณรและบ คลากรภายในว ด ๒.๓.๓ ม การประช มคณะกรรมการว ดสม าเสมอ ๒.๓.๔ ม การวางแผนการด าเน นงานและโครงการพ ฒนาว ดอย างต อเน อง หมวดท ๓ ด านการศาสนศ กษา การด าเน นการด านการศาสนศ กษา ม แนวทางการด าเน นการ ด งน ๓.๑ การจ ดการ/จ ดให ม เพ อการศาสนศ กษา ๓.๑.๑ จ ดการศ กษาพระปร ย ต ธรรมในว ด ๓.๑.๒ จ ดสอนธรรมศ กษาให แก น กเร ยน น กศ กษา ประชาชน ภายในว ด ๓.๑.๓ จ ดพระภ กษ ไปสอนธรรมศ กษาในสถานศ กษา ๓.๑.๔ จ ดให ม โครงการปฏ บ ต ธรรมแก พระภ กษ สามเณรและบ คลากรภายในว ด ๓.๑.๕ จ ดห องสม ดทางพระพ ทธศาสนาในว ด ๓.๒ การส งเสร มการศาสนศ กษา ๓.๒.๑ ส งเสร มให พระภ กษ สามเณรศ กษาพระปร ย ต ธรรม ๓.๒.๒ ส งเสร มให พระภ กษ สามเณรและบ คลากรในว ดศ กษาต อระด บอ ดมศ กษา ๓.๒.๓ ส งเสร มให ศ ษย ว ดได รบการศ กษาอย างต อเน อง

15 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต หมวดท ๔ ด านการศ กษาสงเคราะห การด าเน นการด านการศ กษาสงเคราะห ม แนวทางการด าเน นการ ด งน ๔.๑ การจ ดต งโรงเร ยน ศ นย อบรม ชมรมต าง ๆ ในว ด ๔.๑.๑ จ ดต งโรงเร ยนหร อศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ๔.๑.๒ จ ดต งศ นย เร ยนร ศ ลธรรม ๔.๑.๓ จ ดต งศ นย ฝ กอาช พ ๔.๑.๔ จ ดต งชมรมต าง ๆ เพ อรวมกล มด าเน นก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชน ๔.๒ การส งเสร มหร อสน บสน นการศ กษาสงเคราะห ๔.๒.๑ ส งเสร ม/สน บสน น ด านการศ กษาให ก บโรงเร ยนหร อหน วยงานราชการต าง ๆ ๔.๒.๒ ส งเสร ม/สน บสน นประชาชนในการส งเสร มอาช พต าง ๆ ๔.๒.๓ ส งเสร ม/สน บสน นกองท นการศ กษาต าง ๆ ให แก เด กยากจนหร อผ ด อยโอกาส หมวดท ๕ ด านการเผยแผ การด าเน นการด านการเผยแผ ม แนวทางการด าเน นการ ด งน ๕.๑ การจ ดก จกรรมทางพระพ ทธศาสนา เน องในว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา เช น ว นมาฆบ ชา ว นว สาขบ ชา ว นอาสาฬหบ ชา ว นเข าพรรษา เป นต น ๕.๑.๑ การท าบ ญต กบาตร ๕.๑.๒ การแสดงธรรมเทศนา ๕.๑.๓ การจ ดปฏ บ ต ธรรม ๕.๑.๔ การเว ยนเท ยน ๕.๑.๕ การจ ดน ทรรศการท เก ยวเน องก บว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา ๕.๒ การจ ดก จกรรมเน องในว นส าค ญของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๕.๒.๑ การท าบ ญต กบาตร ๕.๒.๒ การแสดงธรรมเทศนา ๕.๒.๓ การจ ดปฏ บ ต ธรรม ๕.๒.๔ การเว ยนเท ยน ๕.๒.๕ การจ ดน ทรรศการท เก ยวก บพระราชกรณ ยก จ ๕.๓ การจ ดก จกรรมเน องในว นส าค ญตามประเพณ /ท องถ น ๕.๓.๑ ท าบ ญต กบาตร ๕.๓.๒ การแสดงธรรมเทศนา ๕.๓.๓ ปฏ บ ต ธรรม ๕.๓.๔ ก จกรรมส งเสร มว ฒนธรรม/ประเพณ ๕.๓.๕ การจ ดน ทรรศการเผยแพร ความร ท เก ยวข องก บว นส าค ญทางประเพณ /ท องถ น ๕.๔ การท าหน าท อบรมส งเสร มศ ลธรรมของพระภ กษ สามเณร เช น ในโรงเร ยน หน วยงาน ราชการ หน วยงานเอกชน หร อประชาชนตามหม บ านต าง ๆ ๕.๕ บ คลากรของว ดท าหน าท เผยแผ พระพ ทธศาสนา เช น เป นพระธรรมท ต พระว ป สสนาจารย พระจร ยาน เทศน เป นต น ๕.๖ ม การเผยแผ ข อม ลข าวสารทางพระพ ทธศาสนา เช น ว ทย ช มชน การแจกหน งส อธรรมะ ซ ด ธรรมะ หอกระจายข าว เป นต น

16 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต ๕. ๗ ภายในว ดม ม มเร ยนร พระพ ทธศาสนา เช น ม มหน งส อ / ห องสม ด ป ายพ ทธศาสนส ภาษ ต เป นต น ๕.๘ ม การจ ดโครงการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม แก เยาวชน ประชาชนท วไป เช น โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤด ร อน บวชเนกข มมจาร ณ ค ายค ณธรรม ฯลฯ หมวดท ๖ ด านการสาธารณสงเคราะห การด าเน นการด านการสาธารณสงเคราะห ม แนวทางการด าเน นการ ด งน ๖.๑ การให ความช วยเหล อ/สงเคราะห ด านต าง ๆ แก ประชาชน ๖.๑.๑ การสงเคราะห ผ ยากไร ๖.๑.๒ การช วยเหล อผ ประสบภ ยต าง ๆ ๖.๑.๓ การระง บข อพ พาท/ข อข ดแย งของชาวบ าน ๖.๑.๔ การด าเน นการด านการสาธารณสงเคราะห อ น ๆ ๖.๒ การม ส วนร วม/สน บสน น ด านการสาธารณสงเคราะห ๖.๒.๑ การอ านวยความสะดวกในการให ใช สถานท ของว ดจ ดก จกรรมต าง ๆ ๖.๒.๒ การจ ดต งม ลน ธ /กองท นเพ อการก ศล ๖.๒.๓ การม ส วนร วมในการส งเสร มอาช พของประชาชน ๖.๒.๔ การให ความร วมม อก บทางราชการเพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารต าง ๆ ๖.๓ การสร างเคร อข าย/แนวร วม/อาสาสม คร/จ ตอาสา เพ อด าเน นก จกรรมต าง ๆ ๖.๓.๑ ว ดสร างเคร อข ายการด าเน นงานด านสาธารณะก บองค กรต าง ๆ ๖.๓.๒ ว ดส งเสร ม/สน บสน น ให ม จ ตอาสา เพ อเผยแผ พระพ ทธศาสนา ๖.๓.๓ ว ดจ ดให ม อาสาสม คร/แนวร วมในการสอดส อง ด แล และพ ท กษ พระพ ทธศาสนา ๖.๔ การม ส วนร วมของประชาชน/ส วนราชการ ๖.๔.๑ ว ดเป นศ นย กลางการด าเน นก จกรรมต าง ๆ ของช มชน ๖.๔.๒ ส วนราชการให ความร วมม อและม ส วนร วมในการด าเน นก จกรรมต าง ๆ แนวทางการตรวจประเม น ว ธ ด าเน นการ ผ ม หน าท ตรวจประเม นควรศ กษาเอกสารและแบบฟอร มการประเม นเกณฑ มาตรฐานการพ ฒนา ว ดให เข าใจกรอบการประเม นในเบ องต น โดยประเม นตามเกณฑ การพ ฒนาว ด จ านวน ๖ ด าน ซ งจะม เกณฑ การให คะแนนแต ละรายการ โดยว ดต องผ านเกณฑ การประเม นและได คะแนนแต ละด านไม ต ากว า ร อยละ ๕๐ ของคะแนนท ก าหนด และได คะแนนรวมไม ต ากว าร อยละ ๕๐ จากคะแนนเต ม ๑๐๐ คะแนนตาม รายละเอ ยด ด งน ด านท ๑ ด านสาธารณ ปการ คะแนนเต ม ๒๕ คะแนน ด านท ๒ ด านการปกครอง คะแนนเต ม ๑๕ คะแนน ด านท ๓ ด านการศาสนศ กษา คะแนนเต ม ๑๐ คะแนน ด านท ๔ ด านการศ กษาสงเคราะห คะแนนเต ม ๑๐ คะแนน ด านท ๕ ด านการเผยแผ คะแนนเต ม ๒๐ คะแนน ด านท ๖ ด านการสาธารณสงเคราะห คะแนนเต ม ๒๐ คะแนน

17 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต เม อผ ตรวจประเม นสร ปผลการประเม นเร ยบร อยแล ว ควรม การแจ งผลประเม นให ก บว ดได ร บทราบ ท งน อาจรวบรวมจ ดเด นของว ดและข อเสนอแนะในส วนท ย งบกพร อง เพ อให ว ดได ปร บปร งพ ฒนาการ ด าเน นการในร ปแบบท เหมาะสมตามสภาพพ นท เพ อให ว ดได ปร บปร งพ ฒนาให ผ านเกณฑ การประเม นและ ร กษาสภาพให ย งย น หร อพ ฒนาให ด ข นกว าเด ม

18 การพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน กองพ ทธศาสนสถาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแหงชาต ภาคผนวก

19 หน าท 1 ค าช แจงประกอบการประเม นตามเกณฑ มาตรฐานการพ ฒนาว ด ของส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต กองพ ทธศาสนาแห งชาต 1 ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อทราบผลการด าเน นงานของว ดท ง 6 ด าน ตามท คณะสงฆ ก าหนด 1.2 เพ อเป นข อม ลพ นฐานในการสน บสน น ส งเสร ม และพ ฒนาว ดให ม มาตรฐานตามเกณฑ ให ครอบคล ม ว ดท วราชอาณาจ กร 2 ข นตอนการด าเน นงาน 2.1 ส าน กงานพระพ ทธศาสนาจ งหว ดดาวน โหลดแบบฟอร มการประเม นตามเกณฑ มาตรฐานการพ ฒนาว ด (ต วช ว ดท 3.1.1) ( 2.2 แจกแบบไปย งว ดเป าหมาย (ตามแบบฟอร มท 1) โดยประเม นว ดเด มท ผ านเกณฑ ป งบประมาณ 2553 ก อน เพ อส งเสร มให ม ว ดม การพ ฒนาอย างต อเน องและประเม นว ดใหม เพ มเต มในป งบประมาณ พ.ศ สมทบให ครบตามจ านวน 2.3 จ ดเก บข อม ลลงแผ น CD ตามแบบฟอร มท 1 พร อมสร ปข อม ลตามแบบฟอร มท 2 ส งให ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต 3 สถานท จ ดส ง : กองพ ทธศาสนสถาน ฝ ายบ รณะและพ ฒนาว ด หร อท 4 จ านวนและระยะเวลาในการจ ดส ง : (แต ละจ งหว ด) แบ งเป น 3 คร ง ด งน คร งท 1 จ ดส งภายในว นท 15 เมษายน 2554 จ านวนไม น อยกว า 1 ใน 3 ของกล มว ดเป าหมาย คร งท 2 จ ดส งภายในว นท 30 ม ถ นายน 2554 จ านวนไม น อยกว า 1 ใน 3 ของกล มว ดเป าหมาย คร งท 3 จ ดส งภายในว นท 31 ส งหาคม 2554 จ านวนท เหล อ

20 หน าท 2 ค าช แจง แบบประเม นตามเกณฑ มาตรฐานการพ ฒนาว ด จ ดท าข นเพ อประเม นว ดท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐาน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ก าหนด โดยแบบประเม นแบ งเป น 2 ตอน ด งน ตอนท 1 เป นข อม ลเบ องต น ตอนท 2 เป นเกณฑ การพ ฒนาว ดตามท คณะสงฆ ก าหนด 6 ด าน ค อ ด านสาธารณ ปการ ด านการปกครอง ด านการศาสนศ กษา ด านการศ กษาสงเคราะห ด านการเผยแผ และด านสาธารณสงเคราะห ตอนท 1 ข อม ลเบ องต น 1 แบบฟอร มการประเม นตามเกณฑ มาตรฐานการพ ฒนาว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ช อว ด... ต งอย บ าน... หม ท...แขวง/ต าบล... เขต/อ าเภอ... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... ส งก ด มหาน กาย ธรรมย ต นามเจ าอาวาส...( ฉายา)... นามเด ม... ได ร บใบอน ญาตให ต งเป นว ดเม อ... ได ร บพระราชทานว ส งคามส มาเม อ... 2 สถานภาพว ด พระอารามหลวง ว ดราษฎร ได ร บค ดเล อกเป นอ ทยานการศ กษาในว ดเม อป... ได ร บค ดเล อกเป นว ดพ ฒนาต วอย างเม อป... ได ร บค ดเล อกเป นว ดพ ฒนาต วอย างท ม ผลงานด เด น เม อป...

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information