บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล (1) ม นโยบายด านทร พยากรบ คคลซ งได ร บการร บรองจากองค กรบร หารส งส ด (HUM. 1.1) อ ตราก าล งของโรงพยาบาล เป นอ ตราก าล งท ได ร บการจ ดสรรจากกรมส ขภาพจ ต เพ อให สอดคล องก บพ นธก จ โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล โดยม อ ตราก าล งท งส น 376 คน จ าแนกออกเป น (อ ตราก าล ง ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2551) 1. กล มภาระก จหล ก ประกอบด วย 1.1 แพทย 14 คน 1.2 ท นตแพทย 2 คน 1.3 เภส ชกร 5 คน 1.4 พยาบาลว ชาช พ 95 คน 1.5 พยาบาลเทคน ค 22 คน 1.6 เจ าหน าท พยาบาล 2 คน 1.7 น กจ ตว ทยา 3 คน 1.8 น กส งคมสงเคราะห 4 คน 1.9 น กอาช วบ าบ ด / เจ าหน าท อาช วบ าบ ด 5 คน 1.10 ผ ช วยท นตแพทย 2 คน 1.11 เจ าหน าท เวชสถ ต 2 คน 1.12 น กเทคน คการแพทย 1 คน 1.13 อ น ๆ 9 คน 1.14 ล กจ างประจ า 46 คน 1.15 ล กจ างช วคราว 52 คน 1.16 พน กงานราชการ 5 คน รวม 269 คน 2. ฝ ายสน บสน น ประกอบด วย 2.1 เจ าหน าท บร หารท วไป 3 คน 2.2 เจ าพน กงานธ รการ 4 คน 2.3 เจ าพน กงาน / น กว ชาการการเง นและบ ญช 5 คน 2.4 เจ าพน กงานพ สด 2 คน

2 2.5 อ นๆ 9 คน 2.6 ล กจ างประจ า 39 คน 2.7 พน กงานราชการ 4 คน 2.8 ล กจ างช วคราว 41 คน รวม 107 คน (2) ม ผ บร หารระด บส งร บผ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคลในด านการวางแผน การ ด าเน นงานและการประเม นผล (HUM.1.2) โรงพยาบาลม คณะกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development หร อ HRD) เป นผ ก าหนดท ศทางการวางแผนการด าเน นงาน และการประเม นผลโดยวางแผนการ ด าเน นงานให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และเข มม งของโรงพยาบาล และม กล มงานทร พยากร มน ษย (Human Resource หร อ HR) เป นผ เช อมโยงแผนในการด าเน นงานและการประเม นผล (3) ม การจ ดท าแผนทร พยากรบ คคลเป นลายล กษณ อ กษร (HUM. 1.3) จากการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากรได ก าหนดอ ตราก าล งของ บ คลากรในป จจ บ น และแผน 5 ป ม อ ตราก าล งเท าเด ม ม แผนการจ ดสรรอ ตราก าล งให หน วยบร การผ ป วย ตามภาระงานท ก าหนด ได แก งาน บร การผ ป วยใน งานบร การผ ป วยนอก ส าหร บหน วยงานอ น ๆ ม แผนการว เคราะห ภาระงานในเด อน ก มภาพ นธ 2551 ซ งผลการด าเน นงานพบว า 21 หน วย งานอ ตราก าล งสมด ลก บภาระงาน 3 หน วยงาน อ ตราก าล งมากกว าภาระงานอ ก 2 หน วยงาน ขออ ตราก าล งสน บสน น ซ งคณะกรรมการบร หาร ทร พยากรจะพ จารณาจ ดสรรตามความเหมาะสมต อไป (4) ม การก าหนดค ณสมบ ต และความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง (HUM.1.4) ท กหน วยงานม การก าหนดค ณสมบ ต และความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง เช น ต าแหน งห วหน ากล มการพยาบาล ผ ช วยห วหน ากล มการพยาบาล ผ ตรวจการ ห วหน าต กผ แทน ฝ ายบร หาร เป นต น HUM. 2 การสรรหา ค ดเล อก บรรจ ม กระบวนการสรรหา และค ดเล อกเพ อให ได เจ าหน าท ท ม ค ณสมบ ต ตามท ก าหนดไว (1) ม ว ธ การปฏ บ ต ในการสรรหาและค ดเล อกเจ าหน าท (HUM. 2.1) ม การก าหนดเกณฑ การสรรหาตามระเบ ยบราชการของ ก.พ. และของโรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราช นคร นทร ม การตรวจสอบประว ต และค ณสมบ ต โดยงานบร หารบ คลากร นอกจากน ม การตรวจ ส ขภาพ และทดสอบทางจ ตว ทยา เพ อพ จารณาว าม โรค หร ออย ในกล มเส ยงท จะเป นอ ปสรรคต อการ ปฏ บ ต งานหร อไม หากพบว าอย ในกล มเส ยงด งกล าวก ค ดออก ภายหล งสอบผ านตามเกณฑ การ ค ดเล อกแล วจะให ทดลองปฏ บ ต งาน 6 เด อน และท าการประเม นผลเพ อจ างต อหร อย ต การจ าง (2) ม การจ ดท าหน งส อส ญญาจ างเป นลายล กษณ อ กษร (HUM. 2.2)

3 ส ญญาจ างม การก าหนดเง อนไขและระยะเวลาจ างช ดเจนเป นลายล กษณ อ กษร และ ส อให เจ าหน าท ได ร บทราบบทบาทหน าท ร บผ ดชอบของตนท ส มพ นธ ก บเป าหมายขององค กร (3) ม การจ ดท าทะเบ ยนประว ต เจ าหน าท (HUM. 2.3) ม การจ ดท าทะเบ ยนประว ต เจ าหน าท ท กราย โดยม ข อม ลท จ าเป น ครบถ วน ม ระบบ การร กษาความล บของข อม ลเจ าหน าท โดยผ ม ส ทธ เข าถ งข อม ลของเจ าหน าท ได แก ห วหน างาน บร หารบ คลากร หร อผ ท ได ร บมอบหมาย การขอด ข อม ลส วนบ คคล ด าเน นการโดยเข ยนขออน ญาต ตามแบบฟอร มท ก าหนด (หากเจ าต วไม สามารถมาด วยตนเอง ต องกรอกแบบฟอร มขออน ญาตแล ว บ คคลอ นด าเน นการแทนได ) นอกจากน โรงพยาบาลย งตระหน กถ งความส าค ญในการสรรหาบ คลากร เพ อ ทดแทนบ คลากรท ลาออก เกษ ยณอาย ราชการ โดยม การก าหนดค ณสมบ ต ท เหมาะสมของบ คคล ท มาทดแทนคนเด ม รวมถ งการก าหนดต วบ คคลท ม ค ณสมบ ต ตามท ก าหนดไว อย างช ดเจนโดยจ ดท า เป นแผน 5 ป GEN. 3 การจ ดการทร พยากรบ คคล ม การจ ดการทร พยากรบ คลเพ อให บร การผ ป วยได ตามพ นธก จท ก าหนดไว อย างม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ (1) การจ ดก าล งคน (GEN. 3.1) ม เจ าหน าท เพ ยงพอ และเหมาะสมก บพ นธก จของหน วยงานท งในด านปร มาณและ ค ณภาพ (GEN ) (1.1) ม การว เคราะห การจ ดอ ตราก าล ง เพ อให บร การพยาบาลผ ป วยนอกและผ ป วยใน โดยใช ส ตรการว เคราะห อ ตราก าล งของกรมส ขภาพจ ต (2543) ด งน บร การพยาบาลผ ป วยนอก จ านวนผ ป วยเฉล ย 30 นาท จ านวนบ คลา กร= + 10% (7ช.ม. 60 นาท ) บร การพยาบาลผ ป วยใน จ านวนบ คลา กร= จ านวนผ ป วยใน 3 ช วโมง + 25% 7 ช วโมง ( เวลาท างานใน1ว น ) ผลการว เคราะห อ ตราก าล งด งกล าว สามารถสน บสน นอ ตราก าล งในการบร การ พยาบาลท งผ ป วยนอกและผ ป วยในได ตามก าหนด

4 (1.2) ม กลไกเพ อต ดตามและประเม นผลความพอเพ ยงของเจ าหน าท เปร ยบเท ยบก บ ปร มาณงานอย างเป นระบบ โดยเม อจ ดอ ตราก าล งตามก าหนดด งกล าวข างต น ม การต ดตาม ประเม นผลว าม อ ตราก าล งพอเพ ยงหร อไม โดยใช ส ตรการทวนสอบอ ตราก าล งท ข นปฏ บ ต งานจร งใน แต ละว น ใช เกณฑ แบบรวบรวมปร มาณภาระงานในหอผ ป วยตามเอกสารต วช ว ดค ณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาล ส าน กการพยาบาล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข (2547) ซ งม ส ตรในการ ค านวณจ านวนช วโมงการพยาบาลต อ 1 ว นผ ป วยนอน (Nursing Care of Hour Patient Per Day หร อ HPPD) ด งน จ านวนบ คลากรในแต ละว น(ไม รวม HN) HPPD = 7 จ านวนผ ป วยใน1ว น จากผลการประเม น ในเด อนม นาคม 2551 พบว าต กผ ป วยในท ได จ านวนช วโมงการ พยาบาลผ ป วยต อ 1 คน ผ านเกณฑ 3 ช วโมง ได แก ต กเฟ องฟ า ชงโค ศร ตร ง พ เศษ (3.06, 3.15, 4.07, 9.03 ตามล าด บ) ม เพ ยงต กฝ ายค าท ไม ผ านเกณฑ ค อ 2.84 ได ด าเน นการแก ไขโดยจ ดสรร อ ตราก าล งเสร มในเด อนพฤษภาคม 2551 ส าหร บต กพ เศษอ ตราก าล งท เก นเกณฑ เน องจากเป น มาตรฐานข นต าของการข นปฏ บ ต งานเวรบ าย ด ก และว นหย ดราชการ ถ งแม ม ผ ป วยน อยกว าก าหนดก ตาม ในกรณ ท ม อ ตราก าล ง ลาป วย ลาก จ ลาพ กผ อนฉ กเฉ น ในตารางเวรจะม เวร อ ตราก าล งส ารอง (กาเคร องหมายดอกจ นทร ในตารางเวร) ท กต กผ ป วยสามารถตามอ ตราก าล ง ส ารองข นมาปฏ บ ต งานทดแทนได (1.3) ม มาตรการแก ไขกรณ ก าล งคนไม เพ ยงพออย างไร 1. ม การจ ดเวรล วงหน า เพ อป องก นก าล งคนไม เพ ยงพอ 2. ม ระเบ ยบปฏ บ ต ค ม อการปฏ บ ต งาน เพ อให สามารถปฏ บ ต งานทดแทนก นได 3. ม ตารางเวรจ ดอ ตราก าล งส ารองท กว น (กาเคร องหมายดอกจ นทร ในตารางเวร) 4. ให เจ าหน าท แจ งล วงหน าให ทราบในกรณ ท ไม สามารถข นปฏ บ ต งานได เพ อการ เตร ยมบ คลากรข นปฏ บ ต งานทดแทนได 5. ในกรณ ม ป ญหาในการปฏ บ ต งานเก ยวก บอ ตราก าล ง และด าเน นการเบ องต น แล วย งม ป ญหา สามารถขอค าปร กษาเพ อพ จารณาก าล งคนทดแทนได ก บผ ช วย ห วหน ากล มการพยาบาลด านบร หาร (2) ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอ (HUM. 3.6, GEN.3.2) ม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน โดยด จากต วช ว ดการท างานของแต ละหน วยงาน การ ท างานสนองนโยบายของกรมส ขภาพจ ต ตามข อตกลงในการปฏ บ ต งานในแต ละป พ จารณาจาก ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ ค าร องเร ยนของผ ร บบร การ การม ส วนร วมในก จกรรมท ส าค ญต างๆ ของ

5 โรงพยาบาล จ านวนว นลาต าง ๆ (ยกเว นว นลาพ กผ อน ลาคลอด) ในกรณ ท บ คลากรม ผลการ ปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ ด เย ยม 1. กรณ เป นข าราชการและล กจ างประจ า จะได ร บการพ จารณาความด ความชอบ ให ได ร บ การเล อนข นเง นเด อน 2 ข น โดยม การพ จารณาป ละ 2 คร งในเด อนม นาคมและเด อนก นยายนของท ก ป 2. ส าหร บพน กงานราชการได ร บการประเม นผลการปฏ บ ต งานป ละ 1 คร ง ในเด อนต ลาคม 3. กรณ เป นล กจ างช วคราวจะได ร บการพ จารณาเป นเง นรางว ลป ละคร ง ภายใต โครงการ คน ด ศร องค กร พร อมมอบใบประกาศเก ยรต ค ณ ท งน บ คลากรท ม ผลงานเด นเป นประโยชน ต อโรงพยาบาลจะได ร บการเสนอช อ เพ อ พ จารณาค ดเล อกเป นข าราชการและล กจ างประจ าด เด นของกรมส ขภาพจ ตต อไป ซ งช วยส งเสร มขว ญ และก าล งใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากร (3) ม มาตรการตรวจสอบ ควบค ม ก าก บด แลเจ าหน าท ท ม ค ณสมบ ต ไม ครบ เช น น กศ กษา ฝ กงาน หร อผ ปฏ บ ต ภายใต การก าก บด แลอย างไร เจ าหน าท ท กคนม หน าท ในการให การพยาบาลผ ป วย ม การตรวจสอบค ณสมบ ต จากว ฒ การศ กษา ประสบการณ การท างานโดยคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล เพ อให ม นใจว าม ผ ม ค ณสมบ ต ตามเกณฑ ท ก าหนดในการพยาบาลผ ป วย ในกรณ ท เป นเจ าหน าท ใหม จะม ระบบการ ปฐมน เทศ และสอนงานจนกระท งม นใจว าม ความสามารถในการด แลผ ป วยได แต ก ปฏ บ ต งานภายใต การด แลของพ เล ยง ซ งเป นพยาบาลในแต ละเวร ส าหร บน กศ กษาฝ กงานก เช นก น จะม พยาบาลพ เล ยง ซ งเป นพยาบาลประจ าแต ละต กน น ๆ คอยสอนงาน ก าก บ ควบค มด แลน กศ กษาในการให การ พยาบาลผ ป วย หากม ป ญหาในการปฏ บ ต งานสามารถปร กษาพยาบาลห วหน าต ก ห วหน าเวรได ตลอดเวลา หมายเหต นอกจากการประเม นภาระงานของบ คลากรทางการพยาบาลแล ว โรงพยาบาลย งม แผนการประเม นภาระงานของเจ าหน าท ท กหน วยงานด วย โดยจะท าการประเม น ภาระงานในเด อนก มภาพ นธ 2551 ท งน เพ อน ามาวางแผนจ ดอ ตราก าล งให เพ ยงพอท งองค กร HUM. 3 การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การเตร ยมความพร อมการเพ มพ นความร และท กษะเพ อให เจ าหน าท สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ค ณภาพ (1) ม การประเม นความต องการและก าหนดเน อหาในการพ ฒนาทร พยากรบ คคล (HUM.3.1) ในการก าหนดเน อหาในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลม ท มาหลายช องทาง ด งน (1.1) จากนโยบายของกรมส ขภาพจ ต และจากว ส ยท ศน พ นธก จ และเข มม งของ โรงพยาบาลท งระยะส นและระยะยาว

6 (1.2) จากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ท งจาก Core competency และ Technical competency (1.3) ป ญหา อ ปสรรคในการด าเน นงาน (1.4) ความต องการในการพ ฒนาตนเองของบ คลากร ตลอดจนจากผลการศ กษาว จ ย ในการปฏ บ ต งาน เม อได ประเม นผลจาก 4 ข อด งกล าวข างต นจะม การจ ดล าด บในการพ ฒนาบ คลากร เช น 1. พ ฒนาบ คลากรตามเข มม งของโรงพยาบาล ซ งเน นการร กษาพยาบาลผ ป วยโรคจ ต เภท และผ ป วยท ม ความค ดฆ าต วตายท ได มาตรฐาน 2. การฟ นฟ ท กษะ CPR 3. การพ ฒนาความร เพ อป ด Gap ของ Core competency ของกรมส ขภาพจ ต 4. การอบรมบ คลากรเพ อแก ป ญหาระบบบ าบ ดน าเส ยของโรงพยาบาล (2) ม การจ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลในระด บโรงพยาบาล และระด บหน วยงาน (HUM. 3.2) ด งน (2.1) ข าราชการ ล กจ าง หร อพน กงานราชการท มาปฏ บ ต งานใหม จะม แผนการ ปฐมน เทศของโรงพยาบาล โดยให ทราบเร องกฎระเบ ยบต างๆ ของโรงพยาบาล การด าเน นงานใน ระบบค ณภาพ หน วยงานต างๆ ของโรงพยาบาล การประสานงาน การขอค าปร กษาและความช วยเหล อ และสว สด การของโรงพยาบาล หล งจากน นจะส งต อบ คลากรให หน วยงานท ต องไปปฏ บ ต งาน สอนงาน ตามแผนการสอนงานของหน วยงาน (2.2) ม แผนการส งเจ าหน าท ไปร บการศ กษาต อเน องในหล กส ตรต างๆ เช น หล กส ตร การพยาบาลเฉพาะทาง 4 เด อน (การพยาบาลส ขภาพจ ตและจ ตเวช การพยาบาลจ ตเวชเด กและว ยร น) และการศ กษาต อเน องในระด บปร ญญาตร ปร ญญาโท เป นต น (2.3) ม แผนการฝ กอบรมภายในเป นแผนล วงหน า 1 ป ซ งบรรจ ไว ในแผนการปฏ บ ต งาน ของโรงพยาบาล (3) เจ าหน าท ใหม ท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมก อนเข าประจ าการ (HUM. 3.3) เจ าหน าท ใหม ท กคนได ร บการปฐมน เทศจากกล มงานทร พยากรมน ษย ด งกล าวข างต น และส งต อให หน วยงานท เจ าหน าท ท ต องไปปฏ บ ต งานสอนงาน ตลอดจนแนะน าต วให ทราบถ ง สถานท ต งของหน วยงานต างๆ และห วหน าฝ าย / กล มงาน ของโรงพยาบาลเพ อสะดวกในการต ดต อ ประสานงาน นอกจากน พ เล ยง หร อห วหน างาน ในหน วยงานน นๆ เป นท ปร กษาส าหร บเจ าหน าท ใหม หากม ป ญหา อ ปสรรคในการท างาน

7 (4) ม ก จกรรมเพ มพ นความร และท กษะส าหร บเจ าหน าท ระหว างประจ าการอย างสม าเสมอ (HUM.3.4) ม ร ปแบบการเพ มพ นความร และท กษะแก เจ าหน าท หลายร ปแบบ เช น การสอนงาน (Coaching) การเสนอบทความทางว ชาการ การประช ม อบรม เช น (4.1) เช ญว ทยากรจากโรงพยาบาลศร นคร นทร และโรงพยาบาลศ นย ขอนแก น อบรม CPR แก บ คลากรทางการพยาบาล (4.2) การอบรมบ คลากรของโรงพยาบาลให ม ความร ในการด แลผ ป วยโรคจ ตเภท และผ ท เส ยงต อการฆ าต วตายตามเข มม งการพ ฒนาค ณภาพของโรงพยาบาล โดยว ทยากรค อ จ ตแพทย และพยาบาลจ ตเวชของโรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร (4.3) การประช ม อบรมการพ ฒนาค ณภาพ เช นการอบรมการพ ฒนาองค กร (Organization Development) การส อสารเช อมโยงการปฏ บ ต งานในระบบค ณภาพ การประช ม เช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาค ณภาพงานสน บสน นบร การ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การบร หาร ความเส ยง การประช มเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง (CQI) เป นต น (4.4) นอกจากน โรงพยาบาลย งม การพ ฒนาบ คลากรในป งบประมาณ 2551 (ต ลาคม ม นาคม 2551) โดยม การพ ฒนาบ คลากรภายในองค กร 18 คร ง จ านวน 1,045 ราย และ ภายนอกองค กร 139 คร ง จ านวน 283 ราย ต วอย างของการอบรม ท สอดคล องก บว ส ยท ศน และเข มม ง ของโรงพยาบาล ด งน 1. การอบรม/ประช ม/ส มมนา ภายในองค กร ได แก 1.1 การควบค มและป องก นการต ดเช อในโรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร 1.2 การพ ฒนาการบร หารจ ดการความร เร อง ท กษะการเป น Facilitator และ Note-taker 1.3 การพ ฒนาองค กร การสร างขว ญและก าล งใจบ คลากรเพ อพ ฒนาค ณภาพ โรงพยาบาล (ร บรอง HA บ นไดข น 3) 1.4 การก ช พผ ป วยว กฤตส าหร บบ คลากรทางการพยาบาล 1.5 การอบรมส ขาภ บาลอาหารส าหร บบ คลากรและผ ประกอบการอาหารใน โรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร 1.6 แนวทางการช วยเหล อบ คคลด านว กฤตส ขภาพจ ต 1.7 การประเม นผลการด าเน นงานด านการให ค าปร กษา 1.8 การพ นฟ เทคน คการให ค าปร กษาป ญหาทางโทรศ พท 1.9 การพ ฒนาค ณภาพ การให การด แลช วยเหล อผ ประสบป ญหาแอลกอฮอล 1.10 การพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรตาม Core Competucy กรมส ขภาพจ ต 1.11 การพ ฒนาองค ความร ทางการพยาบาล

8 1.12 การพ ฒนาศ กภาพทางการพยาบาลจ ตเวช 1.13 การด แลระบบบ าบ ดน าเส ย 1.14 ช มชนน กปฏ บ ต (Cops) ภายในหน วยงานและระหว างหน วยงาน 2. การอบรม/ประช ม/ส มมนา ภายนอกองค กร เช น 2.1 การประเม นผลและต ดตามอาการไม พ งประสงค จากการใช ยา 2.2 การศ กษาต นท นต อหน วย ตามกล มโรคร วมผ ป วย ในทางจ ตเวชของสถาน พยาบาล กรมส ขภาพจ ต 2.3 การพ ฒนางาน เภส ชกรกรมส ขภาพจ ต 2.4 การประช มว ชาการสมาคมท นตแพทย แห งประเทศไทย 2.5 การประช มว ชาการประจ าป สมาคมน กจ ตว ทยา 2.6 การพ ฒนาระบบข อม ล ผ ป วยโรคจ ตเวชเพ อลดอ ตราการเจ บป วยจาก ป ญหาส ขภาพจ ตและจ ตเวช 2.7 เทคโนโลย สน บสน นศ กยภาพผ ม ป ญหาส ขภาพจ ตและเคร อข าย 2.8 การพ ฒนาเคร องม อการประเม นสมรรถนะทางเทคน ค 2.9 การด าเน นงานตามระบบบร หารค ณภาพโรงพยาบาล (HA) และแลกเปล ยนเร ยนร 2.10 เทคน คการจ ดท าเคร องม อการประเม นสมรรถนะทางเทคน ค 2.11 การเภส ชกรรมคล น ก :Advanced Pharmacotherapeutics 2.12 ระบบบ าบ ดน าเส ยแบบคลองวนเว ยน 2.13 ประช มว ชาการ The 2 nd Novartis Neuro Science Forum 2.14 ระบบ DRG Version 4 และอ ตราฐาน (Base rate) 2.15 ประช มว ชาการ ชมรม จ ตแพทย เด กและว ยร นแห งประเทศไทย 2.16 การค ดว เคราะห อย างสร างสรรค 2.17 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลส ขภาพจ ตและจ ตเวช 2.18 อบรมผ ปฏ บ ต การในห องแยกโรคผ ป วยแพร เช อทางอากาศ 2.19 การพ ฒนาค ณภาพบร การการพยาบาลจ ตเวช 2.20 เทคน คการส อสารส ความเป นเล ศ 2.21 HA National Forum คร งท 9 : องค กรท ม ช ว ต (Living Organization) 2.22 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบค มการต ดเช อ 2.23 การจ ดการพฤต กรรมองค กรทางเภส ชกรรม 2.24 การฟ นฟ ความร การประเม นค ณภาพการตรวจว เคราะห ด าน ช นส ตรสาธารณส ข 2.25 ดนตร บ าบ ดในเด กออท สต ก

9 2.26 การเร ยนร ท จะค ด สร างผลส มฤทธ ในการท างาน 2.27 การสร างคล งความร การพ ฒนาค ณภาพ 2.28 การสร างเสร มส ขภาพในเคร อข ายจ ตเวชตามหล กค ณธรรมและจร ยธรรม 2.29 การด แลระบบป องก นช วยเหล อผ ม ภาวะซ มเศร าและผ ท เส ยงต อการฆ าต วตาย (5) ม การประเม นแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล (HUM.3.5, GEN.4.5) ม การประเม นกระบวนการจ ดอบรมโดยใช แบบประเม นโครงการอบรม การประเม น จากแบบบ นท กการเร ยนร (F-HR-005) ประเม นผลจากผลการด าเน นงานท เก ดจาการเปล ยนแปลงในทาง ท พ ฒนาข นจากการปฏ บ ต งานจร ง และผลกระทบท เก ดจากการให บร การผ ป วย ซ งช วยให การปฏ บ ต งาน ได ตามเป าหมายและต วช ว ด หากพบว าผลการพ ฒนาบ คลากรในเร องใดย งคงเป นป ญหาในการปฏ บ ต งาน จะปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากรเพ มเต มนอกแผนการพ ฒนาท วางแผนไว เช น 1. การประช มเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาค ณภาพการด าเน นงานในหน วยงานสน บสน นเพ อเตร ยม ความพร อมส การร บรอง HA บ นไดข นท 2 (10-11 พ.ย. 2550) 2. การประช มเตร ยมความพร อมเพ อการร บรอง HA บ นไดข นท 2 (2 7 ม.ค. 2551) 3. การประช มเพ อแก ไขป ญหาบ อบ าบ ดน าเส ย 4. การพ ฒนาองค กร การเสร มสร างขว ญและก าล งใจในบ คลากรเพ อการพ ฒนาค ณภาพโรงพยาบาล (ร บรอง HA บ นไดข นท 3) ( ม นาคม 2551) 5. การบร หารความเส ยงของโรงพยาบาล (พฤษภาคม 2551) 6. การพ ฒนาศ กยภาพทางการพยาบาลจ ตเวช นอกจากน ย งม การประเม นแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลตามเคร องช ว ดด งน บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะ เป าหมายไม น อย ผลการปฏ บ ต งาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างน อย กว าร อยละ 90 ร อยละ ว น / คน/ ป (ต.ค. 50- ม.ค. 51) นอกจากการประเม นผลตามเคร องช ว ดด งกล าวข างต น ม การประเม นผลโดยศ กษาจากเคร องช ว ด ท ส าค ญของโรงพยาบาลว าบรรล ผลตามเป าหมายหร อไม หากพบว าต วใดไม ได ตามเป าหมายและผลการ ว เคราะห หาสาเหต (Root Cause Analysis) พบว าเป นป ญหาท เก ดจากขาดความร และท กษะในการ ปฏ บ ต งาน หน วยงานท ร บผ ดชอบในเร องน น ๆ สามารถท าแผนพ ฒนาบ คลากรในหน วยงานเพ อแก ไข ป ญหาได ท นท แต ป ญหาท เก ดข น จากการขาดความร และท กษะท เก ดข นในหลายหน วยงาน กล มงานทร พยากรมน ษย จะเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบช วยด าเน นการในเร องน HUM.5 การตอบสนองความต องการของเจ าหน าท ม การตอบสนองความต องการของเจ าหน าท ในด านการบร การและพ ฒนาทร พยากรบ คคล อย างสอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และปร ชญาของโรงพยาบาล

10 (1.) การประเม นความพ งพอใจของเจ าหน าท ด าเน นการในร ปแบบของการส ารวจความส ข ของบ คลากรป ละ 1 คร ง ผลการส ารวจพบว าบ คลากรม ความส ขอย ในเกณฑ ปกต ร อยละ 86.9 (เกณฑ 80%) นอกจากน โรงพยาบาลย งม การด าเน นงานหลายอย างเพ อส งเสร ม สน บสน นขว ญและก าล งใจ ของเจ าหน าท เพ อให สามารถด าเน นงานได สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ เช น (1.1) การพ จารณาความค ด ความชอบ (1.2) การพ จารณาเล อนระด บเพ อความก าวหน าในระด บท ส งข น (1.3) การศ กษาต อเพ อความก าวหน า (1.4) การขอเคร องราชอ สร ยาภรณ (1.5) การเสนอช อบ คลากรท ม ผลงานเป นท ประจ กษ เข าประกวดเป นข าราชการด เด นใน ระด บกรมส ขภาพจ ต และกระทรวงต อไป (1.6) การประกาศเก ยรต ค ณในการท าความด เช นการเก บทร พย ส นของผ ร บบร การได (1.7) สว สด การของบ คลากร โดยม คณะกรรมการด แลสว สด การ ด านบ านพ ก การเจ บป วย การแต งงานของเจ าหน าท กรณ เจ าหน าท หร อญาต สายตรง หร อค สมรสถ งแก กรรม เจ าหน าท ถ กท าร าย จะม สว สด การในเร องน แก เจ าหน าท ท กระด บ (1.8) สว สด การให เจ าหน าท ตรวจส ขภาพท กป ส าหร บผลการด าเน นงาน ม ด งน โรงพยาบาลม นโยบายให บ คลากรโรงพยาบาลท กคนได ร บการตรวจส ขภาพประจ าป ๆ ละ 1 คร ง เพ อให บ คลากรม ความพร อมในการปฏ บ ต งาน เฝ าระว งป ญหาส ขภาพท อาจเก ดข น และได ร บค าแนะน าและการบ าบ ดร กษาต งแต ระยะเร มแรก ผลการด าเน นงานในป พ.ศ ม ด งน 1. จ านวนบ คลากรท งหมด 369 คน 2. จ านวนบ คลากรท ได ร บการตรวจ 298 คน (ค ดเป นร อยละ 80.76) 3. จ านวนผ ท ผลการตรวจปกต 143 คน 4. จ านวนผ ท พบผลการตรวจผ ดปกต 155 คน (ค ดเป นร อยละ ของผ ท ตรวจ) 4.1 จ านวนผ ท พบความผ ดปกต ท แพทย น ดต ดตาม 100 คน 4.2 จ านวนผ ท พบความผ ดปกต ท ได ร บค าแนะน าการปร บพฤต กรรม 56 คน ส าหร บในป งบประมาณ 2551 โรงพยาบาลจ ดให ม การตรวจส ขภาพประจ า ป แก บ คลากรท กคนต งแต เด อน เมษายน พฤษภาคม 2551 นอกจากน เพ อเป นการส งเสร มให บ คลากรม ส ขภาพท พร อมในการปฏ บ ต งาน โรงพยาบาลจ ดให ม การว งเพ อทดสอบสมรรถนะของบ คลากรท กคนป ละ 2 คร ง ภายหล งการว งทดสอบ จะให บ คลากรท กคนจดเวลาท ว งไว ไปตรวจสอบก บอาย และระยะเวลาท ว งอย ในเกณฑ ปกต หร อไม ซ งบ คลากรแต ละคนจะได พ ฒนาตนเองให ม สมรรถนะให ได ตามเกณฑ

11 (1.9) เพ อเป นขว ญและก าล งใจแก บ คลากรท กคน แม ถ งว นเกษ ยณอาย ราชการ โรงพยาบาล จะจ ดงานเล ยงเพ อแสดงม ท ตาจ ต ร าล กถ งค ณงานความด ตอบแทนค ณ ปการท บ คลากรเหล าน นช วยก น ปฏ บ ต งานพ ฒนาโรงพยาบาลด วยด ตลอดมา โดยม บ คลากรในโรงพยาบาลเข าร วมพ ธ และมอบของ ท ระล กแก เหล าบ คลากรท เกษ ยณอาย ราชการ (2) การตอบสนองต อความต องการของเจ าหน าท อย างเหมาะสม โดยจ ดให ม ช องทางในการ ร องเร ยนของเจ าหน าท ในกรณ ม ป ญหาในเร องส ทธ ประโยชน ท พ งได ร บ โดยสามารถใส กล องแสดง ความค ดเห นของผ ร บบร การท ม อย หลายจ ดในโรงพยาบาลและร องเร ยนท กล มงานทร พยากรมน ษย ๆ จะด าเน นการประสานงานให เพ อตอบสนองความต องการอย างเหมาะสม

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล)

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) 1 กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) รองผ อานวยการกล มภารก จบร การว ชาการ นางสาวประนอม ดวงใจ หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ บ งค บบ ญชาส งส ดทางด านการพยาบาล ควบค มบ งค บบ ญชาส งส ด ทางด านการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information