น ชนาถ เค ยงวงค Nutchanat Keangwong 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "น ชนาถ เค ยงวงค Nutchanat Keangwong 1"

Transcription

1 302 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม 2557 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน The Quality Development of Medicines Management of Health Promotioning Hospital in Muangsamsib Contracting Unit For Primary Care, Muang Sam Sib, Ubon Ratchathani Province 1 น ชนาถ เค ยงวงค Nutchanat Keangwong 1 บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action research) ม ความม งหมายเพ อพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ ศ กษาผลการพ ฒนาเปร ยบเท ยบการพ ฒนาค ณภาพ และศ กษาป ญหาและอ ปสรรคในการพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ กล มต วอย างค อ บ คลากรสาธารณส ขใน โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ โดยใช ทฤษฏ วงล อเดมม งร วมก บกระบวนการการ ม ส วนร วม ผลการว จ ย พบว า หล งดาเน นการ ม การพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ เก ดข นได ค อ กล มต วอย างม คะแนน ความร ในระด บส ง การประเม นงานบร หารเวชภ ณฑ ด านการเส อมสภาพ/ยาหมดอาย ด านการจ ดการคงคล ง และด านงาน บร หารเวชภ ณฑ ท วไป ม การพ ฒนาข น อ ตราคงคล งพบว าอย ในเกณฑ ปกต ค อม อ ตราคงคล ง อย ในระหว างเกณฑ 1-3 แสดง ถ งม การส ารองเวชภ ณฑ เพ ยงพอ พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย ในเคร อข ายระบบบร การส ขภาพปฐมภ ม ม แนวโน มลดลง ส วนป จจ ยความสาเร จในการพ ฒนาค ณภาพงานบร หารเวชภ ณฑ ค อ กระบวนการม ส วนร วม การสร างท ม องค กรและนโยบายของผ บร หาร นอกจากน นบ คลากรม ความร เก ยวก บการบร หารเวชภ ณฑ เพ มข นก อนการดาเน นการอย าง ม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 คาส าค ญ : การบร หารเวชภ ณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ Abstract This action research aims to improve the management of Health Promotioning Hospital in Muangsamsib Contracting Unit For Primary Care, Muang Sam Sib District. Comparative study on the development and improvement of quality problems and obstacles in the development of pharmaceutical quality management The results showed that after implementation. The development of pharmaceutical quality management occurs in the samples with high knowledge score to evaluate drug administration. The degradation/drug expires. Inventory management. Management and general supplies. Developed the inventory that is normal. The rate of inventory. During the 1-3 represents a sufficient reserve supplies. Expired medicines worth degeneration found in the network of primary health services is declining. The critical success factors in the development of pharmaceutical quality management is the 1 เจ าพน กงานเภส ชกรรม โรงพยาบาลม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน

2 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER process involved team building, organizational and policy management. In addition, personnel are knowledgeable about the administration of pharmaceuticals increased by the statistical significance level of.05. Key words: Medical supply management, Quality Development of Medicines Management บทน า ป จจ บ นหน วยบร การปฐมภ ม ได ถ กปร บโฉม การบร การส ขภาพระด บปฐมภ ม ของประเทศไทย ให เปล ยนจากบร การเช งร บมาเป นบร การเช งร ก ปร บปร งระบบบร การส ขภาพของภาคร ฐท กระด บ ให ได มาตรฐาน โดยยกระด บสถาน อนาม ย เป น โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจาตาบล และ พ ฒนาระบบเคร อข ายการส งต อในท กระด บให ม ประส ทธ ภาพ รวมถ งแนวทางการพ ฒนาระบบ บร การสาธารณส ข ท ควรให ความส าค ญก บระบบ บร การระด บปฐมภ ม (Primary Care) ตรงก บ หล กการ สร างนาซ อม โดยการให บร การเช งร ก เน นการป องก นโรค เป นการด แลส ขภาพโดยองค รวม จ ดการก บป จจ ย เส ยงต อส ขภาพ แล ะ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ โดยให ประชาชน และช มชนม ส วนร วม ม งจ ดการท ต นเหต ของ ป ญหาส ขภาพ พ นท บร การระด บตาบลจ งเป นด าน แรกและพ นฐานท ส าค ญ โดยเฉพาะเป นการ ให บร การแก คนยากจนและประชาชนท วไปซ งเป น ประชากรส วนใหญ ของประเทศ (ส าน กนโยบาย และย ทธศาสตร, 2552) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ซ งเป น หน วยบร การท ม งเน นการบร การในระด บปฐมภ ม ในล กษณะท เป นเคร อข ายท งในแนวราบและ แ น ว ด ง ท ง น จ ะ ต อ ง ม ก า ร ส น บ ส น น จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล แ ม ข า ย ซ ง ม ศ ก ย ภ า พ ม า ก ก ว า โดยเฉพาะในเร องข ดความสามารถในการตรวจ ว น จฉ ยและการร กษาโรค รวมถ งด านการเง น การ คล ง บ คลากรและว ชาการ การสน บสน นจาก โรงพยาบาลแม ข ายจ งเป นป จจ ยแห งความส าเร จท ส าค ญ (ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร, 2552) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบลเป นหน วยบร การ พ นฐานในระด บปฐมภ ม ท ม การให บร การผ ป วย และม การจ ายยาให ก บผ มาร บบร การ ซ งเป นหน วย ท เก ยวข องก บเวชภ ณฑ อย างหล กเล ยงไม ได การ บร หารเวชภ ณฑ เป นห วใจของหน วยงานท ให บร การในระบบสาธารณส ข การบร หาร เวชภ ณฑ ท ด และม ประส ทธ ภาพจะทาให เก ดความ ประหย ดงบประมาณด านยาเป นอย างมาก การ บร หารเวชภ ณฑ ให ด ต องค าน งถ งหล กการจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ จากนโยบายแห งชาต ด านยา พ.ศ และ ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบยาแห งชาต พ.ศ ตามย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาระบบการ ควบค มยาเพ อประก นค ณภาพ ประส ทธ ผลและ ความปลอดภ ยของยา ย ทธศาสตร ย อยท 1 การ พ ฒนาศ กยภาพระบบการควบค มยาให ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตามหล กธรรมาภ บาลกล ย ทธ ตามห วข อท 1 พ ฒนาศ กยภาพองค กรในการ ควบค มยาของประเทศให ม ประส ทธ ภาพและเป นท ยอมร บในระด บสากล (ศ นย ข อม ลข าวสารด านยา กระทรวงสาธารณส ข, 2554) ป จจ บ นโรงพยาบาลต างๆจาเป นจะต องม มาตรการในการเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร เวชภ ณฑ เพ อให สามารถลดต นท นในด านเวชภ ณฑ

3 304 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม 2557 ลงและให โรงพยาบาลม เง นท นหม นเว ยนมากข น เพ อใช ในการให บร การประชาชนต อไป อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน เป น อ กอาเภอหน งท ม การบร หารเวชภ ณฑ ให หน วยงาน ในเคร อข ายบร การส ขภาพ เป นระบบการเบ กจ าย จากโรงพยาบาลแม ข าย ค อโรงพยาบาลม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน โดยม กล ม งานท ร บผ ดชอบหล กค อ กล มงานเภส ชกรรมและ ค มครองผ บร โภค หน าท หล กค อร บผ ดชอบต งแต กระบวนการจ ดซ อ จ ดหา กระจายเวชภ ณฑ ให ก บ หน วยบร การปฐมภ ม ในเขตอาเภอม วงสามส บ จ านวน 23 แห ง โรงพยาบาลม วงสามส บ ได ตระหน กถ งความส าค ญของการบร หารเวชภ ณฑ โดยเฉพาะงานบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบลท ง 23 แห งน น พบว างาน บร หารเวชภ ณฑ ในหน วยบร การโดยรวมแล ว ย ง พบข อบกพร องของการดาเน นงานบร หารเวชภ ณฑ โดยประเม นจากต วช ว ดค ณภาพงานบร หาร เวชภ ณฑ โดยเร ยงตามลาด บความสาค ญได ด งน 1. จ านวนรายการยาขาด เฉล ยในป งบประมาณ 2555 ต งแต ต ลาคม 2554 เมษายน 2555 ค ดเป นร อยละ 76 ของจานวนหน วยบร การท งหมด ใช เพ อประเม น ประส ทธ ภาพของระบบบร หารเวชภ ณฑ พบว าจาก การกระจายเวชภ ณฑ ให โรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพตาบล ม รายการเวชภ ณฑ ท ค างจ ายให หน วย บร การท กเด อน ในแต ละเด อนจะม หน วยบร การขอ เบ กเวชภ ณฑ นอกรอบ เน องมาจากเวชภ ณฑ หมด ก อนถ งรอบการเบ กเวชภ ณฑ ท ได ร บประจาเด อน ซ งอาจจะเก ดจากระบบการเบ กจ ายเวชภ ณฑ ท ย งไม ม ประส ทธ ภาพหร อขาดระบบการบร หารจ ดการ เวชภ ณฑ ในหน วยบร การ 2. อ ตราคงคล งส งเก น เกณฑ มาตรฐาน ป งบประมาณ 2555 เด อน ต ลาคม 2554-เมษายน 2555 เฉล ยค ดเป นร อยละ 38 ของ จ า น ว น ห น ว ย บ ร ก า ร ท ง ห ม ด ใ ช เ พ อ ศ ก ษ า ประส ทธ ภาพของระบบการบร หารเวชภ ณฑ จาก ผลการออกน เทศต ดตามงานเภส ชกรรมใน โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล อ าเภอม วง สามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2555 ในช วง 8 เด อนของป งบประมาณ 2555 ม จ านวน หน วยบร การท ม อ ตราคงคล งเฉล ยไม เก น 3 ม เพ ยง ร อยละ 62 ของจานวนหน วยบร การท งหมด พบว า การบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ตาบลม ป ญหาด านการส ารองเวชภ ณฑ เก นความ จาเป น โดยด จากสถานะคงคล งพบว าม อ ตราคงคล ง เฉล ยเก น 3 อย ถ ง 3 เด อน ค อ พฤศจ กายน 2554 ธ นวาคม 2554 ม นาคม 2555 โดยม สถานะคงคล ง เร ยงตามลาด บด งน ค อ 3.35, 3.10 และ 3.06 ส วน เด อนท เหล อม อ ตราคงคล งอย ในเกณฑ ส ง ซ งแสดง ถ งการส ารองเวชภ ณฑ ส งเก นความจ าเป น ค อ ต ลาคม 2554 มกราคม 2555 ก มภาพ นธ 2555 เมษายน 2555 โดยม สถานะคงคล งเร ยงตามล าด บ ด งน 2.88, 2.9, 2.9 และ 2.6 (โรงพยาบาลม วง สามส บ,2555) 3. อ ตราม ลค ายาหมดอาย หร อ เส อมสภาพ ป งบประมาณ 2555 เร มต งแต เด อน มกราคม-ม ถ นายน 2555 เฉล ยค ดเป นร อยละ 30 ของจานวนหน วยบร การท งหมด ใช เพ อประเม น ความส ญเส ยของระบบการบร หารเวชภ ณฑ ท เก ด จากยาหมดอาย หร อเส อมสภาพ จากแบบต ดตามเฝ า ระว ง การเบ กจ าย และจ ดส งเวชภ ณฑ ส โรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล ป งบประมาณ 2555 เร ม ต งแต เด อน มกราคม-ม ถ นายน 2555 ย งตรวจสอบ พบยาหมดอาย ณ คล งเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล จากแบบต ดตามเฝ าระว งฯ พบว าม รายงานการบร หารจ ดการคล งเวชภ ณฑ ท ไม

4 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER เป นไปตามหล กว ชาการ (FIFO: First Expire In- First Expire Out) ซ งเป นไปได ว าเม อไม ม ระบบ จ ดเก บยาท เป นไปตามหล กว ชาการ จ งม แนวโน มท ทาให เก ดการเส อมส สภาพและการหมดอาย ของ เวชภ ณฑ ได ส งมากข น จากท กล าวมาข างต น ทาให เก ดการส ญเส ย ข นท งทางตรงและทางอ อม อ ตราม ลค ายาหมดอาย ทาให ส ญเส ยค าใช จ ายโดยเปล าประโยชน กรณ เวชภ ณฑ ขาด ไม พอจ ายท าให ต องม การเบ ก เวชภ ณฑ นอกรอบ ส งผลเส ยต อผ ร บบร การท อาจจะต องขาดยา ขาดประส ทธ ภาพในการร กษา ต อเน อง ส นเปล องงบประมาณในการจ ดหา เวชภ ณฑ ท ขาด รวมถ งการขาดหล กว ชาการในการ จ ดเก บเวชภ ณฑ เป นผลเส ยท ทาให เก ดผลกระทบ ต อการส ญเส ยม ลค ายาโดยเปล าประโยชน ได ผ ว จ ย จ งม ความสนใจท จะศ กษาและต องการท จะ พ ฒนาการบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร ม ส ข ภ า พ ต า บ ล อ า เ ภ อ ม ว ง ส า ม ส บ จ ง ห ว ด อ บลราชธาน เพ อให เก ดการพ ฒนาร ปแบบงาน บร หารเวชภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพมากย งข นจากร ป แบบเด มท ได ดาเน นการปฏ บ ต อย างต อเน องแล ว น น โดยการพ ฒนาน นต องเก ดจากกระบวนการม ส วนร วมของผ ร บผ ดชอบงานบร หารเวชภ ณฑ โดยตรงท งในโรงพยาบาลแม ข ายท ม หน าท กระจาย เวชภ ณฑ และเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานบร หาร เวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน เพ อท จะ นาไปแก ไขป ญหาและเป นแนวทางแก ผ บร หาร ให เก ดการบร หารเวชภ ณฑ ท ได ค ณภาพและเก ด ประโยชน ส งส ดต อผ มาร บบร การในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพต าบล และสามารถน าไปใช ประโยชน ต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1.เพ อศ กษาการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร เวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ใน เคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วง สามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน 2. เพ อศ กษาเปร ยบเท ยบการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารเวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน ก อนและ หล งการพ ฒนา ร ปแบบและประชากร การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action Research) และได เข าร วมก จกรรมการ เร ยนร ตามกระบวนการแนวค ดแบบม ส วนร วม แล ะ ด าเน นก จกรรม ตามทฤษฎ วงล อเดมม ง (PDCA) ประชากรท ใช ในการศ กษาในคร งน ค อ บ คคลากรสาธารณส ขผ ร บผ ดชอบงานบร หาร เวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ใน เคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วง สามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 23 แห ง ระยะเวลาของการศ กษา เป นการศ กษา 5 เด อน ต งแต เด อนมกราคม 2556 เด อนพฤษภาคม 2556 เกณฑ การค ดเล อก (Inclusion criteria) ประชากรและกล มต วอย างท ใช ในการศ กษา คร งน ค ดเล อกกล มต วอย างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ค อ บ คคลากรสาธารณส ขผ ร บผ ดชอบ งานบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน 23 แห ง จานวน 46 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1. แบบสอบถามและคาถามงานว จ ย

5 306 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม บ นท กงานบร หารเวชภ ณฑ ว ธ ดาเน นการศ กษา ข นตอนท 1 ข นวางแผน ศ กษาข อม ล สถานการณ ของระบบข อม ลของหน วยงาน ช แจงผ ร วมว จ ยเพ อกาหนดแนวทางดาเน นการ ค ดเล อก กล มต วอย างและจานวนกล มต วอย างและประสาน หน วยงานระด บพ นท ข นตอนท 2 ข นดาเน นการ การจ ดเก บข อม ล ในด านการวางแผนและสร างกลว ธ การการเน นงาน ด าเน นก จกรรม การให ความร ด านงานบร หาร เวชภ ณฑ ในหน วยปฐมภ ม ประช มแบบม ส วนร วม ตาม จ ดกระบวนการกล มหาแนวทางการพ ฒนางาน บร หารเวชภ ณฑ ร วมก น และประเม นการบร หาร เวชภ ณฑ จากเกณฑ ประเม นท พ ฒนาข น ข นตอนท 3 ข นประเม นผล สร ปผลการ ดาเน นงาน และรวบรวมผลการพ ฒนาระบบบร หาร เวชภ ณฑ ของแต ละโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล รายงานผลการการออกประเม นงานบร หาร เวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ข นตอนท 4 ข นสะท อนผล ออกน เทศ ต ดตาม แนะนา ให คาปร กษา การปร บปร งแก ไข เพ อหาร ปแบบการด าเน นงานให เหมาะสม หร อ ยอมร บแนวทางการปฏ บ ต ตามแผนงานท ได ผล สาเร จ เพ อนาไปใช ในการทางานคร งต อไป ผลการว เคราะห ข อม ล 1. ข อม ลด านความร เก ยวก บงานบร หาร เวชภ ณฑ ผ ว จ ยเก บรวบรวมข อม ลด านความร เก ยวก บงานบร หารเวชภ ณฑ โดยใช แบบทดสอบ ความร เร องระบบบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล ซ งข อม ลของผ เก ยวข องก บ งานบร หารเวชภ ณฑ ม ท งหมด 46 ราย พบว า ผ เก ยวข องในงานบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล 23 แห ง ส วนใหญ เป นเพศ หญ งร อยละ ม อาย ป ค ดเป นร อยละ ม อาย เฉล ย 41 ป (S.D=8.21) ระด บการศ กษา ส งส ด ส วนใหญ อย ในระด บปร ญญาตร หร อ เท ยบเท า ร อยละ ตาแหน งงานป จจ บ น ส วน ใหญ เป นผ ร บผ ดชอบในงานบร หารเวชภ ณฑ ค ด เป นร อยละ ม อาย การทางาน ส วนใหญ 0-10 ป ร อ ย ล ะ 37 ม อาย การทางานเฉล ย 16 ป (S.D=8.98) อาย การทางานบร หารเวชภ ณฑ ส วน ใหญ ร บผ ดชอบงานบร หารเวชภ ณฑ ท 0-5 ป ค ด เป นร อยละ 60 ม อาย การท างานบร หารเวชภ ณฑ เฉล ย5 ป (S.D=3.75) และส วนใหญ เคยได ร บการ อบรมเป นความร งานบร หารเวชภ ณฑ ค ดเป นร อย ละ พ จารณาพบว าคะแนนเฉล ยความร ของผ เข าอบรมเร องระบบบร หารเวชภ ณฑ ก อนการ อบรม ม คะแนนความร ก อนการอบรมส วนใหญ อย ในเกณฑ ส ง ค ดเป นร อยละ และหล งการ อบรมให ความร แล วพบว าผ เข าอบรมสวนใหญ ม คะแนนอย ในเกณฑ ส ง ค ดเป นร อยละ และ พบว าคะแนนเฉล ยความร งานบร หารเวชภ ณฑ ของ ผ เข าร บการอบรมความร หล งการเข าร บการอบรม ให ความร เพ มข นก อนการเข าร บการอบรมความร อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ ข อม ลประเม นการพ ฒนาระบบยาของ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลงานบร หาร เวชภ ณฑ ในงานเภส ชกรรมปฐมภ ม การประเม น การพ ฒนาระบบยาของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล งานบร หารเวชภ ณฑ ในงานเภส ชกรรมปฐม ภ ม พ จารณารายด านพบว า ด านการเส อมสภาพ/ยา หมดอาย ก อนการพ ฒนา ม ค าเฉล ย 2.28 คะแนน (S.D=0.13) หล งการพ ฒนาม คะแนนเพ มข นเป น ค าเฉล ย 3.10 (S.D=0.15) ผ านเกณฑ ประเม น อย ใน

6 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER ระด บท ม ดาเน นงานได ครบถ วนตามเกณฑ ด านการ จ ดการคงคล ง พบว าก อนการพ ฒนา ม ค าเฉล ย 2.56 คะแนน (S.D=0.44) หล งการพ ฒนาม คะแนน เพ มข น ค าเฉล ย 3 คะแนน (S.D=0) ผ านเกณฑ ประเม น อย ในระด บท ม ดาเน นงานได ครบถ วนตาม เกณฑ และด านงานบร หารเวชภ ณฑ ท วไป ก อน การพ ฒนา ม ค าเฉล ย 2.48 คะแนน (S.D=0.44) หล ง การพ ฒนาม คะแนนเพ มข นเป น ค าเฉล ย 3.10 (S.D=0.13) ผ านเกณฑ ประเม น อย ในระด บท ม ด าเน นงานได ครบถ วนตามเกณฑ และพบว า คะแนนเฉล ยการประเม นงานบร หารเวชภ ณฑ ใน เคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บหล งการพ ฒนา เพ มข นจากก อนพ ฒนาอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 3.ข อม ลด านการเบ ก-จ ายเวชภ ณฑ จากกา รพ จาราอ ตราคงคล งระหว างเด อนมกราคม- พฤษภาคม 2556 พบว าเด อนมกราคม ม อ ตราคง คล งเฉล ย 2.91 (S.D=0.57) เด อนก มภาพ นธ ม อ ตรา คงคล งเฉล ย 2.21 (S.D=0.49) เด อนม นาคม ม อ ตรา คงคล งเฉล ย 2.69 (S.D=0.49) เด อนเมษายนม อ ตรา คงคล งเฉล ย 2.50 (S.D=0.42) และเด อนพฤษภาคม ม อ ตราคงคล งเฉล ย 2.45 (S.D=0.41) จากการ พ จ า ร ณ า อ ต ร า ค ง ค ล ง ต งแต เด อนมกราคม- พฤษภาคม พบว าอ ตราคงคล งอย ในเกณฑ ปกต ค อ ม ค าเฉล ยคงคล ง อย ในระหว าง 1-3 ค อแสดงว าม การส ารองเวชภ ณฑ เพ ยงพอ ส วนการส ารอง เวชภ ณฑ เก นความจาเป นอ ตราคงคล ง ม แนวโน ม ลดลงแต ก ย งอย ในเกณฑ ท ต องเฝ าระว งการเบ ก เวชภ ณฑ เก นความจาเป น และการส ารองเวชภ ณฑ ไม เพ ยงพอด จากอ ตราคงคล ง พบว า ม แนวโน ม ลดลง การเบ กจ ายเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล พบว าม ลค าการเบ กเด อน มกราคม-ก มภาพ นธ ม แนวโน มลดลงค อ 259, และ 180, ตามล าด บ เด อน ม นาคมม ม ลค าการเบ ก 386, บาท รวม ม ลค าเพ มส งข นจาก 2 เด อนแรก เด อนเมษายน- พฤษภาคม ม แนวโน มลดลงจากเด อนม นาคม ค อ 204, และ 211, ตามล าด บ ซ งประเม น จากอ ตราการเบ ก จ ายเวชภ ณฑ พบว าย งม อ ตราไม คงท การค างจ ายเวชภ ณฑ ต งแต เด อน มกราคม- พฤษภาคม ม อ ตราลดลง ค อเด อนมกราคม,ม นาคม,พฤษภาคม ค ดเป นร อยละ 83.33, 66.67และ ตามลาด บ ส วนเด อนก มภาพ นธ,เมษายน ค ดเป น ร อยละ และ ตามล าด บ รวม 5 เด อน ค ดเป นร อยละ ย งคงม การค างจ ายเวชภ ณฑ ในท กเด อนท ม การจ ายเวชภ ณฑ ให ก บโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล แต ม แนวโน มการค างจ าย เวชภ ณฑ ม อ ตราลดลง 4. ข อม ลเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย พบ ม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย ในเคร อข าย ระบบบร การส ขภาพปฐมภ ม ม วงสามส บ โซนท 1 ม ม ลค าเวชภ ณฑ ท เส ยไปส ง ค อ 5, บาท แต ม แนวโน มลดลงตามล าด บ โซนท 2 พบว าม ม ลค า เวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย ค อ 675 บาท แสดง ให เห นว าการพ ฒนางานบร หารเวชภ ณฑ ด านการ บร หารเวชภ ณฑ เส อมสภาพหร อหมดอาย ย งต องม การพ ฒนาอย างต อเน อง พบว า หล งจากการพ ฒนา ไปแล วม แนวโน มลดลงและไม พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย อภ ปรายผล การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ ( Action research ) ข อม ลด านความร เก ยวก บงาน บร หารเวชภ ณฑ พบว าคะแนนเฉล ยความร งานบร หาร เวชภ ณฑ ของผ เข าร บการอบรมความร หล งการเข าร บ

7 308 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม 2557 การอบรมให ความร เพ มข นก อนการเข าร บการอบรม ความร ข อม ลประเม นการพ ฒนาระบบยาของ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบลงานบร หารเวชภ ณฑ ในงานเภส ชกรรมปฐมภ ม ประเม น อย ในระด บท ม ดาเน นงานได ครบถ วนตามเกณฑ และพบว าคะแนน เฉล ยการประเม นงานบร หารเวชภ ณฑ ในเคร อข าย บร การส ขภาพม วงสามส บหล งการพ ฒนาเพ มข นจาก ก อนพ ฒนา ข อม ลด านการเบ ก-จ ายเวชภ ณฑ พบว า อ ตราคงคล งอย ในเกณฑ ปกต ค อม ค าเฉล ยคงคล ง อย ใน ระหว าง 1-3 ค อแสดงว าม การส ารองเวชภ ณฑ เพ ยงพอ ส วนการสารองเวชภ ณฑ เก นความจาเป นอ ตราคงคล ง ม แนวโน มลดลงแต ก ย งอย ในเกณฑ ท ต องเฝ าระว งการ เบ กเวชภ ณฑ เก นความจาเป น และการส ารองเวชภ ณฑ ไม เพ ยงพอด จากอ ตราคงคล ง พบว า ม แนวโน มลดลง การเบ กจ ายเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพตาบล พบว าม ลค าการเบ ก ซ งประเม นจาก อ ตราการเบ ก จ ายเวชภ ณฑ พบว าย งม อ ตราไม คงท พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย แสดงให เห นว าการพ ฒนางานบร หารเวชภ ณฑ ด านการ บร หารเวชภ ณฑ เส อมสภาพหร อหมดอาย ย งต องม การพ ฒนาอย างต อเน อง พบว า หล งจากการพ ฒนา ไปแล วม แนวโน มลดลงและไม พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย และจากข อม ลโดยรวม ส งท ได เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต 1) ปร บปร งระบบการ เบ กจ ายเวชภ ณฑ เพ อให ม ประส ทธ ภาพมากข น 2) บร หารจ ดการสถานท ในการเก บร กษาเวชภ ณฑ ให ม ค ณภาพตามมาตรฐานงานบร หารเวชภ ณฑ 3) การ พ ฒนาศ กยภาพให ก บเจ าหน าท สาธารณส ข และ เพ องานบร หารเวชภ ณฑ จะได ม ค ณภาพตาม มาตรฐานเด ยวก นท งเคร อข ายบร การส ขภาพ 4) จากงบประมาณท ม อย อย างจาก ด รณรงค ให ใช เวชภ ณฑ ให เก ดประโยชน ส งส ดและให ม ค ณภาพ 5) ให ม การต ดตามอย างต อเน อง เพ อให เก ดการ กระต นเพ อพ ฒนาค ณภาพในงานบร หารเวชภ ณฑ ในหน วยบร การท กแห ง สอดคล องก บการศ กษา ของ ดารณ ช ตทรงสว สด. (2547) ผลการศ กษา พบว า การอบรมให ความร เร องการบร หารเวชภ ณฑ ส งผลให ระด บความร ของเจ าหน าท สถาน อนาม ย เพ มข นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 และ พบว าในป งบประมาณ 2547 สถาน อนาม ยท ม ระด บยาพอด ก บความจาเป นในการใช จร งเพ มข น เป นร อยละ 60 จากร อยละ 10 ในป งบประมาณ 2547 การบร หารเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาลสามารถ เพ มระด บบร การ (Service level) เพ มข น ข อเสนอแนะ 1. การสน บสน นให ม กระบวนการม ส วน ร วมของโรงพยาบาลแม ข าย รวมถ งท กฝ ายท เก ยวข องก บการพ ฒนางานบร หารเวชภ ณฑ และ ควรม ผ ร บผ ดชอบหล กและร วมก นพ ฒนาค ณภาพ งานบร หารเวชภ ณฑ อย างต อเน อง 2.โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลน า ร ปแบบการการพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ เป นแนวทางการปฏ บ ต ในหน วยงานได 3. ควรม การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร อย างสม าเสมอ เพ อให การบร การม ค ณภาพด ข น และอย างต อเน อง 4. ควรม การออกน เทศ ต ดตามงานเป นระยะ เพ อนาผลการประเม นเป นแนวทางในการพ ฒนา หร อปร บปร งการงานบร หารเวชภ ณฑ ให ม ประส ทธ ภาพมากข น

8 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER เอกสารอ างอ ง สาน กนโยบายและย ทธศาสตร. ค ม อบร หารจ ดการโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล นนทบ ร :สาน กนโยบายและ ย ทธศาสตร สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข, ดารณ ช ตทรงสว สด. (2547). การพ ฒนาการบร หารระบบยาในเคร อข ายบร การส ขภาพ อาเภอจ งหาร จ งหว ดร อยเอ ด. ว ทยาน พนธ ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการจ ดการผล ตภ ณฑ ส ขภาพ มหาว ทยาล ยขอนแก น. ศ นย ข อม ลข าวสารด านยา กระทรวงสาธารณส ข. การบร หารเวชภ ณฑ พ.ศ (ออนไลน ). ได จาก [ส บค นเม อ ว นท 10 กรกฎาคม 2555]. โรงพยาบาลม วงสามส บ. สถานะคงคล งของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน อ บลราชธาน :โรงพยาบาลม วงสามส บ.,2555.

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information