แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2559"

Transcription

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ

2 ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เพ อใช เป นแนวทางในการ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน และเป นเคร องม อในการพ ฒนาระบบและสร างกลไกการประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ความค มค าและความพร อมร บผ ดในการบร หารทร พยากรบ คคล รวมท งเป นการ สร างความเข มแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคล แต เน องจากแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลด งกล าว ได ส นส ดลงในป งบประมาณ พ.ศ.2554 และกรมฯ ได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงาน ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ถ งป งบประมาณ พ.ศ.2556 ต อมากรมชลประทานได จ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ ใหม ด งน น เพ อให การ บร หารทร พยากรบ คคล ม ประส ทธ ภาพเก ดความต อเน อง จ งต องจ ดท าแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคล ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อสน บสน นการด าเน นงานตาม ย ทธศาสตร กรมชลประทาน ในการน กรมชลประทานได แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ตามค าส งกรมชลประทานท ข 393/2556 ลงว นท 12 ม นาคม 2556 เพ อร บผ ดชอบในการพ ฒนาระบบการ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ให สอดคล องก บกรอบมาตรฐาน ความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) และเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) โดยได ด าเน นการว เคราะห แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของกรมชลประทาน ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน ตลอดจนท ศทาง นโยบาย ความคาดหว งของ ผ บร หารด านการบร หารทร พยากรบ คคล ความค ดเห นและความพ งพอใจต อการบร หารทร พยากรบ คคลของ ข าราชการ ผลการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคล ผลการด าเน นงานด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลในป ท ผ านมา ผลส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากรขององค การ และ ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล (SWOT) รวมท งผลจากการระดมความค ดเห น ในการส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนและจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ของกรมชลประทาน เม อว นท 5-6 ก มภาพ นธ 2556 ณ สถาบ น พ ฒนาการชลประทาน เพ อก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ รวมท งก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด และค าเป าหมายในการด าเน นการ พร อมท งก าหนดแผนงาน/โครงการท จะต องด าเน นการ ในป งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ อให สอดร บก บแผนกลย ทธ ด งกล าว

3 สารบ ญ หน า บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน 1 - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ประเด นย ทธศาสตร 1 - เป าประสงค 1 - แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน 2 บทท 2 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการและล าด บข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 3 ข นตอนท 1 แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 4 ข นตอนท 2 สร างความร ความเข าใจให ผ เก ยวข อง 4 ข นตอนท 3 ประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลและว เคราะห ความคาดหว ง 5 ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข นตอนท 4 ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 9 ข นตอนท 5 ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 10 ข นตอนท 6 ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานด านบร หารทร พยากรบ คคล 13 ข นตอนท 7 จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หารทร พยากรบ คคล 13 บทท 3 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 18 ภาคผนวก 1. ค าส งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ตามค าส งกรมชลประทาน ท ข 393/2556 ลงว นท 12 ม นาคม รายงานสถานภาพการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ ผลส ารวจความค ดเห นของผ บร หารด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ผลส ารวจความค ดเห นและความพ งพอใจเก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคลของข าราชการ กรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ผลส ารวจการพ ฒนาองค การในด านความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากร 6. ผลสร ปการก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เม อว นท 6-7 ก มภาพ นธ ผลการจ ดล าด บความส าค ญของประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 8. ผลการว เคราะห แรงเสร ม-แรงต าน (Force Field Analysis) ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 9. แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และแผนงาน/โครงการรองร บ ในป งบประมาณ พ.ศ.2556 จ าแนกตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล 10. ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ของ องค กร ก บประเด นย ทธศาสตร ด าน HR เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน และแผนงาน/โครงการรองร บ ป งบประมาณ พ.ศ.2556

4 -1- ว ส ยท ศน บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน กรมชลประทานเป นองค กรน าด านการพ ฒนาแหล งน าและบร หารจ ดการน าอย างบ รณาการ ให ม พ นท ชลประทาน อย ในล าด บ 1 ใน 10 ของโลก พ นธก จ 1. พ ฒนาแหล งน าและเพ มพ นท ชลประทานตามศ กยภาพของล มน าให เก ดความสมด ล 2. บร หารจ ดการน าอย างบ รณาการให เพ ยงพอ ท วถ ง และเป นธรรม 3. ด าเน นการป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน าตามภารก จอย างเหมาะสม 4. เสร มสร างการม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนาแหล งน า และการบร หารจ ดการน า ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาแหล งน าและเพ มพ นท ชลประทาน 2. การบร หารจ ดการน าอย างบ รณาการ 3. การป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน าตามภารก จ เป าประสงค ก. ด านประส ทธ ผลตามพ นธก จ 1. ม ปร มาณน าเก บก กและพ นท ชลประทานเพ มข น 2. ท กภาคส วนได ร บน าอย างท วถ ง และเป นธรรม 3. ความส ญเส ยท ลดลงอ นเน องมาจากภ ยอ นเก ดจากน า ข. ด านค ณภาพการให บร การ 4. อาคารชลประทานอย ในสภาพพร อมใช งาน 5. ผ ใช น าได ร บความพ งพอใจจากการบร หารน า 6. ค ณภาพน าได เกณฑ มาตรฐาน 7. ระบบพยากรณ เพ อเต อนภ ยอย ในสภาพพร อมใช งาน ค. ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 8. การก อสร าง ซ อมแซม และปร บปร งแล วเสร จตามแผนงาน 9. การเตร ยมความพร อมก อนการก อสร างเป นไปตามแผนงาน 10. ประชาชน ช มชน และหน วยงานท เก ยวข องม ส วนร วม 11. ม การประชาส มพ นธ อย างต อเน องและท วถ ง 12. ม การวางแผน และการด าเน นการบร หารจ ดการน าท ด 13. ม ผลการศ กษา ว จ ยและพ ฒนาสน บสน นการด าเน นงาน

5 ม ระเบ ยบและกฎหมายท ท นสม ย 15. ระบบบร หารงานม ประส ทธ ภาพ ง. ด านการพ ฒนาองค กร 16. บ คลากรม สมรรถนะ และขว ญก าล งใจในการท างาน 17. องค กรม การจ ดการความร 18. ม ระบบฐานข อม ล และเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม 19. เคร องจ กร เคร องม ออย ในสภาพพร อมใช งาน แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน

6 -3- บทท 2 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการและล าด บข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ ได ก าหนดข นตอนในการว เคราะห และจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ซ ง ประกอบด วยข นตอนหล กๆ 9 ข นตอน ด งแสดงในภาพ ด งน 9.ต ดตามและรายงานผล 9.ประเม นผลล พธ การด าเน นงานตาม และประเม นการ แผนกลย ทธ ปฏ บ ต งาน 1.แต งต ง คณะกรรมการฯ 2.สร างความร ความเข าใจให ผ เก ยวข อง 8.น าแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต 3.ประเม นสถานภาพด าน HR และว เคราะห ความ คาดหว งผ ม ส วนได ส วนเส ย 7.จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 6.ก าหนดต วช ว ด ผลการปฏ บ ต งานของ แต ละเป าประสงค 5.ก าหนด เป าประสงค เช ง กลย ทธ ด าน HR 4.ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด าน HR ทบทวนและ น าเสนอ แผนกลย ทธ ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทานได ด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลตามข นตอนหล ก ท 1-7 ด งม รายละเอ ยดตามข นตอนการด าเน นงาน และว ธ การด งต อไปน

7 -4-1. แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อร บผ ดชอบในการจ ดท า แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลและแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการบร หารทร พยากร บ คคล 2. สร างความร ความเข าใจให ก บคณะกรรมการและผ เก ยวข องเก ยวก บการจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทางการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 3. ประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลและว เคราะห ความคาดหว งผ ม ส วนได ส วน เส ย เพ อทราบระด บสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล จ ดแข ง จ ดอ อนของระบบบร หาร ทร พยากรบ คคล ส งท ผ บร หารและผ เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคลคาดหว งต องาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ก าหนดประเด นกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Strategic Imperatives) 5. ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยการว เคราะห หาป จจ ยหล ก แห งความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Critical Success Factors) ของแต ละ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 6. ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานด านบร หารทร พยากรบ คคล (Key Performance Indicators) โดยเช อมโยงอย างเป นเหต เป นผลก บเป าประสงค เช งกลย ทธ แต ละต ว 7. จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยการก าหนดแผนงาน/โครงการ รองร บแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยก าหนดผ ร บผ ดชอบแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาท ด าเน นการ และการต ดตามประเม นผล ข นตอนท 1 แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลจะประสบผลส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล จ าเป นต องก าหนดผ ร บผ ดชอบอย างเป นทางการ ซ งกรมชลประทานได ทบทวนและแต งต ง คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งประกอบด วยผ บร หารระด บส ง ผ บร หารสายงานหล ก และผ เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อร บผ ดชอบในการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลของ กรมชลประทาน การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลและแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล รวมท งก าก บ ต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป อย างต อเน อง และรายงานผลการด าเน นงานให ผ บร หารร บทราบ ตามค าส งกรมชลประทานท ข 393/2556 ลงว นท 12 ม นาคม 2556 ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 1 ข นตอนท 2 สร างความร ความเข าใจให ผ เก ยวข อง ก อนเร มด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ได ด าเน นการสร างความร ความเข าใจให ก บคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ต วแทนส าน ก/กอง และผ ปฏ บ ต งานด าน บร หารทร พยากรบ คคลของส าน ก/กอง โดยได จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนและจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ของกรมชลประทาน เม อว นท 5-6 ก มภาพ นธ 2556 ณ สถาบ น พ ฒนาการชลประทาน เพ อสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทางการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล

8 -5- ข นตอนท 3 ประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลและว เคราะห ความคาดหว งผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. กรมชลประทานได ด าเน นการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลตามระเบ ยบ ก.พ.ว าด วยการรายงานเก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคลของข าราชการพลเร อน เพ อประโยชน ในการปร บปร ง ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ อให ทราบถ งสถานภาพป จจ บ นในการ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน โดยได ประเม นตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) 5 ม ต 17 ป จจ ย ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 2 2. กรมชลประทานได ม การว เคราะห ความคาดหว งของผ บร หารระด บอธ บด รองอธ บด ผ อ านวยการส าน ก และผ อ านวยการกอง เพ อน ามาว เคราะห ท ศทาง ความคาดหว งด านการบร หารทร พยากรบ คคล ในอ ก 1-3 ป ข างหน า โดยได รวบรวมข อม ลความค ดเห นเก ยวก บ - เป าหมายส งส ดหร อผลส มฤทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ต องการให เก ดข นในอนาคต - ระบบ/กลไกด านการบร หารทร พยากรบ คคลท เป นจ ดแข งท อยากจะร กษาไว ต อไปหร อม งเน น ให ด ย งข น เพ อให งานของกรมชลประทานบรรล เป าหมายส งส ดหร อผลส มฤทธ - ระบบ/กลไกด านการบร หารทร พยากรบ คคลใดบ างท เป นจ ดอ อนท จะต องปร บปร งเพ อให งาน ของกรมชลประทานบรรล เป าหมายส งส ดหร อผลส มฤทธ - ระบบ/กลไกด านการบร หารทร พยากรบ คคลใดบ างเป นส งท ท าทายท ควรจะด าเน นการแต ย ง ไม ได ด าเน นการในช วงท ผ านมา ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 3 3. กรมชลประทานได ด าเน นการส ารวจความค ดเห นและความพ งพอใจเก ยวก บการบร หาร ทร พยากรบ คคลของข าราชการกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 เพ อเป นการต ดตามประเม นผล การด าเน นการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน และเพ อประโยชน ในการปร บปร งและพ ฒนาการ บร หารทร พยากรบ คคล โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล และแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมให ม ความเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในป ต อไป ด งรายละเอ ยดใน ภาคผนวก 4 4. กรมชลประทานร วมก บส าน กงาน ก.พ.ร. ได ด าเน นการส ารวจการพ ฒนาองค การ (Organization Development Survey) ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ านระบบออนไลน ระหว างว นท ๑๗ ธ นวาคม ๒๕๕๕ ถ งว นท ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ซ งม ข าราชการตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒,๔๖๖ คน โดยผลการ ส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากรขององค การ ปรากฎว าค าเฉล ยส วนต างระหว างความเห น และความส าค ญขององค การม ค าส วนต าง Gap อย ในระด บต นๆ เร ยงตามคะแนน พบว าด าน HRM เร องความ เช อม นว าการเล อนระด บและการโยกย ายบ คลากรต งอย บนพ นฐานของหล กความร ความสามารถ ม Gap อย ท ๑.๙ และด าน HRD เร องแผนพ ฒนาบ คลากรของกรมชลประทานม ความสอดคล องก บท ศทาง และย ทธศาสตร ของ กรมชลประทาน ม Gap อย ท ๑.๐ ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 5 5. กรมชลประทานได ว เคราะห ป จจ ยแวดล อมภายใน และภายนอกท เก ยวข องก บการบร หาร ทร พยากรบ คคล โดยใช เทคน ค SWOT Analysis โดยให ผ เข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การได ให คะแนนระด บ ความส าค ญของป จจ ยแต ละป จจ ย เพ อน ามาหาค าเฉล ยแสดงระด บความส าค ญของป จจ ยต างๆ ท ม ผลต อการ ด าเน นงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ได ผลการว เคราะห ด งต อไปน

9 -6- การว เคราะห สภาพแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน (Internal Environment Scanning) จ ดแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Strengths - S) 1. ม สายการบ งค บบ ญชาท ช ดเจน (๓.๒๐) 2. บ คลากรม ความร ความสามารถเฉพาะด าน ต งใจ ท มเทในการท างาน (๓.๑๙) 3. น าระบบ PMQA มาใช ในการประเม นหมวด 5 (๓.๐๗) 4. ม การพ ฒนาเร อง KM และงานว จ ย RID Innovation (๓.๐๖) 5. ม สถาบ นพ ฒนาการชลประทานท ช วยในการฝ กอบรมทร พยากรบ คคล (๓.๐๖) 6. บ คลากรม ความร กความผ กพ นในองค กร ม ความส มพ นธ ท ด ต อก น (๓.๐๕) 7. บ คลากรม การพ ฒนาตนเองและได ร บการฝ กอบรมและพ ฒนาอย างต อเน อง (๒.๙๕) 8. ม ระบบการสร างแรงจ งใจท ด เช น การประกวดฝ ายส งน าด เด น (๒.๙๐) 9. ม ระบบฐานข อม ลบ คลากรท ด ม การจ ดเก บอย างเป นระบบ (๒.๘๙) 10. น าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล (๒.๘๐) 11. ผ บร หารสน บสน นการท างานเป นท ม (๒.๗๘) 12. ม ค ม อกระบวนการปฏ บ ต งานท เหมาะสม (๒.๗๗) 13. ม เคร อข ายคอมพ วเตอร (Network) สน บสน นการปฏ บ ต งาน ท าให การบ นท กข อม ลท าได รวดเร ว (๒.๗๔) 14. ม ระบบบร หารความเส ยง การควบค มภายในและการตรวจสอบภายในท ด ท าให ป องก นการ ปฏ บ ต งานผ ดพลาด (๒.๖๔) 15. ได ร บการสน บสน นเคร องม อคอมพ วเตอร จากกองท นหม นเว ยน (ขอคร ภ ณฑ ง ายข น) (๒.๕๑) 16. ม งบประมาณในการพ ฒนาบ คลากรจากภาคร ฐและหน วยงานภายนอกอย างเพ ยงพอ (๒.๔๙) จ ดอ อนด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Weaknesses - W) 1. การประเม นผลการปฏ บ ต งานย งไม ม ประส ทธ ภาพ (๓.๕๑) 2. เง อนไขในการก าวหน าในสายงานไม ช ดเจน และไม ได น ามาปฏ บ ต อย างจร งจ ง (๓.๕๐) 3. ขาดความชอบธรรมในการแต งต งโยกย าย ไม ค าน งถ งระบบค ณธรรม (๓.๔๒) 4. องค กรขาดการวางแผนอ ตราก าล งทดแทน (๓.๔๑) 5. บ คลากรขาดขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต งาน (๓.๒๖) 6. งบประมาณม ความไม แน นอน (๓.๒๒) 7. บ คลากรท างานไม เหมาะสมก บอ านาจหน าท เช น ด านพ สด (๓.๑๔) 8. ขาดการประสานงานด าน HR ระหว างส วนกลาง-ส าน ก/กองต างๆ (๓.๐๗) 9. องค กรขาดแคลนบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและความร บผ ดชอบ (๓.๐๐)

10 -7- การว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก (External Environment Scanning) โอกาสด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Opportunities - O) 1. ม สว สด การท ด ครอบคล มหลากหลายท งตนเองและครอบคร ว (๓.๑๘) 2. ภาวะเศรษฐก จในป จจ บ นก อให เก ดค าครองช พส ง ส งผลให ประชาชนสนใจงานภาคร ฐมากข น ท าให หน วยงานภาคร ฐสามารถค ดเล อกบ คคลได หลากหลายและตรงก บความต องการ เน องจากองค กร ภาคร ฐม ความม นคงส ง (๓.๐๗) 3. ค าน ยมของประชาชนเห นว างานราชการเป นงานท ม เก ยรต และม นคงด งด ดคนม ความสามารถเข าส ระบบราชการและท าให ม โอกาสร บคนท ม ค ณภาพเข าส ระบบราชการ (๓.๐๓) 4. งานด าน HR ม กฎหมาย กฎระเบ ยบแนวทางปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ผ ปฏ บ ต งานปฏ บ ต งานได อย าง ถ กต องม ความม นใจและปลอดภ ยในการท างาน (๒.๙๗) 5. ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ส งเสร มให บ คลากรม การพ ฒนาเทคโนโลย อย างต อเน อง (๒.๘๘) 6. การเข าส ประชาคมอาเซ ยน (AEC.) ท าให เก ดการแข งข นในการแสวงหาความร ของบ คลากรใน หน วยงานเพ อเตร ยมความพร อม ส งผลให การปฏ บ ต งานของหน วยงานม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลมากย งข น (๒.๘๐) 7. ม เทคโนโลย ท ท นสม ย สน บสน นให การบร การและพ ฒนาทร พยากรบ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ มากข น ในภาวะท ขาดแคลนบ คลากร (๒.๘๐) 8. นโยบายของร ฐสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ให ท นการศ กษาเพ มค าตอบแทน (๒.๗๘) 9. สว สด การของทางราชการและอ ตราเง นเด อนท เสนอให บ คลากรท าให สามารถแข งข น ค ดกรอง บ คลากรท ม ประส ทธ ภาพส ระบบราชการได (๒.๗๖) อ ปสรรคหร อภาวค กคามด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Threats - T) 1. น กการเม องแทรกแซงการแต งต งการด ารงต าแหน งต างๆ ในองค กร ท าให บ คลากรท ม ความสามารถไม ม โอกาสก าวหน า และขาดขว ญก าล งใจ (๓.๗๖) 2. ภาคราชการย งม ระบบอ ปถ มภ ท าให บ คลากรท ม ความสามารถขาดขว ญและก าล งใจ (๓.๖๗) 3. ม มาตรการก าหนดก าล งคนภาคร ฐก าหนดให ส วนราชการท ม ข าราชการเก น 1,000 คนต องย บ เล กอ ตราก าล งข าราชการเกษ ยณอาย ในป งบประมาณน นๆ ท าให อ ตราก าล งลดลงไม สอดคล องก บ ปร มาณงานท เพ มข น (๓.๕๑) 4. ระบบการเม องในประเทศไม สร างสรรค ม การแบ งข างทางการเม อง ท าให ม ผลกระทบต อนโยบาย ของภาคราชการและนโยบายด านก าล งคนภาคร ฐ (๓.๔๗) 5. น ส ยของคนไทยร กอ สระ ท าให ไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ว น ย และไม ยอมร บการเปล ยนแปลง ย ดต ดก บแบบแผนเด มๆ เป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา (๓.๓๙) 6. การสรรหาบ คลากรภาคร ฐต องเป นไปตามกฎหมาย/ระเบ ยบ ท แตกต างก บภาคเอกชนท เป ดกว าง ท าให คนเก งและด ถ กเล อกโดยภาคเอกชนก อนภาคร ฐ (๓.๓๔)

11 -8-7. ในการปฏ บ ต งานของข าราชการ ไม สามารถเล อกท างานในภ ม ล าเนาของตนเองได ตามความ ต องการ เพราะเป นไปตามต าแหน งว างท ม อย ท าให ข าราชการม การขอย ายอย ตลอดเวลา ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งานของหน วยงาน (๓.๓๓) 8. คนร นใหม ม ค าน ยมท างานภาคเอกชน มากกว าภาคราชการ (๓.๒๘) 9. AEC ท าให เก ดสมองไหล ท าให คนเก ง คนม ความสามารถไม เข าส ภาคราชการ (๓.๒๗) 10. ระบบเน ตเว ร ก หร อ Wi Fi Free ไม ครอบคล มท าให การเข าถ งข อม ลต างๆ ไม สะดวก (๓.๒๕) 11. เทคโนโลย พ ฒนาอย างรวดเร วบ คลากรภาคราชการพ ฒนาต วเองไม ท น (๓.๑๗) 12. ค าตอบแทนสว สด การรายได แตกต างจากภาคเอกชนท าให ไม ม ผ สนใจท างานภาคราชการ (๓.๑๕) 13. ค าครองช พท ส งข นท าให ผ ม ความสามารถออกจากระบบราชการไปท างานภาคเอกชน (๓.๑๓) 14. ม กฎ ระเบ ยบมากและไม ย ดหย น ไม สอดคล องก บการปฏ บ ต งานของส วนราชการ (๓.๐๙) 15. นโยบายประชาน ยมม ผลกระทบต อการจ ดสรรงบประมาณด าน HR ลดลง ท าให ได ร บการจ ดสรร งบประมาณไม เพ ยงพอต อการพ ฒนาด าน HR (๒.๙๔)

12 -9- ข นตอนท 4 ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล การก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ กรมชลประทานได ท าการว เคราะห แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของ กรมชลประทาน ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน ตลอดจนท ศทาง นโยบาย ความ คาดหว งของผ บร หารด านการบร หารทร พยากรบ คคล ความค ดเห นและความพ งพอใจต อการบร หารทร พยากร บ คคลของข าราชการกรมชลประทาน ผลการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคล ผลการด าเน นงาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคลในป ท ผ านมา ผลส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากรของ องค การ และผลการว เคราะห สภาพแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล (SWOT) รวมท งผลจากการระดม ความค ดเห นในการส มมนาเช งปฏ บ ต การท ได ก าหนดร างประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลไว ท งส น 10 ประเด นย ทธศาสตร ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 6 มาพ จารณาประกอบเพ อว เคราะห ว าประเด นการ บร หารทร พยากรบ คคลใดม ความส าค ญมากท ส ดต อความส าเร จขององค กรในระยะเวลา 4 ป แล วน ามาก าหนด เป นประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ท าให กรมชลประทานสามารถก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Human Resource Strategic Imperatives) ท สอดคล องและสน บสน นการ บรรล ย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน และได จ ดล าด บความส าค ญของประเด นย ทธศาสตร โดยการหาค าเฉล ย ระด บความส าค ญ จากการว เคราะห ส วนต าง (Gap Analysis) ระหว างระด บความส าค ญของประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท คาดหว งให เก ดข นก บสถานภาพป จจ บ นของการบร หารทร พยากรบ คคล ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 7 ซ งผลจากการพ จารณาว เคราะห ข อม ลด งกล าว กรมชลประทานได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ได ท งส น 9 ประเด นย ทธศาสตร ด งน 1. การพ ฒนาแนวทางการแต งต งท โปร งใสและเป นธรรม 2. การเสร มสร างความก าวหน าในสายอาช พ 3. การพ ฒนาระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บผลงานและสมรรถนะ 4. การเตร ยมก าล งคนให เพ ยงพอต อการข บเคล อนย ทธศาสตร 5. การวางระบบการส บทอดต าแหน งทางการบร หารและว ชาการท ส าค ญ 6. การพ ฒนาทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บสมรรถนะท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน 7. การเสร มสร างค ณภาพช ว ตในการท างาน 8. การพ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 9. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค กร

13 -10- ข นตอนท 5 ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล การก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ได พ จารณาจากผลการ ว เคราะห หาป จจ ยหล กแห งความส าเร จ (Critical Success Factors) ของแต ละประเด นย ทธศาสตร จากการระดม ความค ดเห นของผ เข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การโดยใช เทคน คการว เคราะห แรงเสร ม-แรงต าน (Force Field Analysis) ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 8 ในการเล อกป จจ ยหล กแห งความส าเร จท ม ความส าค ญและม ความส มพ นธ ก บการบรรล ผลตามประเด นย ทธศาสตร อย างช ดเจน มาจ ดท าเป นเป าประสงค เช งกลย ทธ ของแต ละ ประเด นย ทธศาสตร และได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ได ท งส น 12 เป าประสงค ด งน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ การพ ฒนาแนวทางการแต งต งท โปร งใส 1. ม การแต งต ง โยกย ายท โปร งใสและเป นธรรม และเป นธรรม 2. ม ช องทางการร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 3. ม การส อสารแนวทางการบร หารทร พยากรบ คคลอย างท วถ ง การเสร มสร างความก าวหน าในสาย 4. ม เส นทางความก าวหน าในสายอาช พ อาช พ การพ ฒนาระบบการประเม นผลการ 5. ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ปฏ บ ต งานให สอดคล องก บผลงานและ สมรรถนะ การเตร ยมก าล งคนให เพ ยงพอต อการ 6. ม กรอบโครงสร างและอ ตราก าล งท เหมาะสม สอดคล องก บ ข บเคล อนย ทธศาสตร ย ทธศาสตร กรม การวางระบบการส บทอดต าแหน ง 7. ม การพ ฒนาก าล งคนค ณภาพและม แนวทางการส บทอดต าแหน ง ทางการบร หารและว ชาการท ส าค ญ หล กท ส าค ญ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลให สอดคล อง 8. บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสมและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ก บสมรรถนะท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน 9. ม แนวทางการพ ฒนาบ คลากรท หลากหลาย การเสร มสร างค ณภาพช ว ตในการท างาน 10. บ คลากรม ความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน การพ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลด าน 11. ฐานข อม ลทร พยากรบ คคลเป นป จจ บ น และผ ใช สามารถเข าถ ง ทร พยากรบ คคล ฐานข อม ลได โดยสะดวก การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ใน 12. ม การจ ดการความร ท เป นระบบและสน บสน นประเด น องค กร ย ทธศาสตร กรม

14 -11- กรมชลประทานได น าเป าประสงค เช งกลย ทธ ท ก าหนดไว ท งส น 12 เป าประสงค ไปเปร ยบเท ยบ ก บกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล 5 ม ต ท ประกอบด วย ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) ม ต ท 4 : ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life)

15 เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) - ม กรอบโครงสร างและอ ตราก าล งท เหมาะสม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร กรม - ม การพ ฒนาก าล งคนค ณภาพและม แนวทางการส บทอด ต าแหน งหล กท ส าค ญ ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) - ม การส อสารแนวทางการบร หารทร พยากรบ คคลอย างท วถ ง - ม การแต งต ง โยกย ายท โปร งใสและเป นธรรม - ฐานข อม ลทร พยากรบ คคลเป นป จจ บ น และผ ใช สามารถ เข าถ งฐานข อม ลได โดยสะดวก ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ล ระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) - บ คลากรม ความสมด ลระหว างช ว ตก บการ ท างาน ประเด นย ทธศาสตร ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล 1. การพ ฒนาแนวทางการแต งต งท โปร งใสและเป นธรรม 2. การเสร มสร างความก าวหน าในสายอาช พ 3. การพ ฒนาระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บผลงาน และสมรรถนะ 4. การเตร ยมก าล งคนให เพ ยงพอต อการข บเคล อนย ทธศาสตร 5. การวางระบบการส บทอดต าแหน งทางการบร หารและว ชาการท ส าค ญ 6. การพ ฒนาทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บสมรรถนะท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน 7. การเสร มสร างค ณภาพช ว ตในการท างาน 8. การพ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 9. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค กร ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HR Accountability) - ม ช องทางการร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) - ม เส นทางความก าวหน าในสายอาช พ - ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ - บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสมและเพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งาน - ม แนวทางการพ ฒนาบ คลากรท หลากหลาย - ม การจ ดการความร ท เป นระบบและสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร กรม -12-

16 -13- ข นตอนท 6 ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานด านบร หารทร พยากรบ คคล และ ข นตอนท 7 จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ง 12 เป าประสงค ท กรมชลประทาน จะต องด าเน นการให บรรล ผลส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ในระยะเวลา 4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ ) จะต องม การก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน (Key Performance Indicators) ของแต ละเป าประสงค เพ อบ งช ว าเป าประสงค เช งกลย ทธ น นประสบความส าเร จมากน อยเพ ยงใด หร อม ว ธ การว ด/ ประเม นอย างไร ด งน น ในป งบประมาณ พ.ศ กรมชลประทานได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละเป าประสงค เช งกลย ทธ ท งส น 19 ต วช ว ด รวมท งก าหนด แผนงาน/โครงการรองร บแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ผ ร บผ ดชอบแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา ด าเน นการ และการต ดตามประเม นผล เพ อให ทราบความก าวหน าของแต ละโครงการ ตลอดจนป ญหาและ อ ปสรรค ท งส น 19 แผนงาน/โครงการ ด งรายละเอ ยดตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ด งน

17 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม ต ท 1 : ความ 1.1 ม กรอบโครงสร างและ ระด บความส าเร จของการ 1. โครงการปร บปร งโครงสร าง ส วนบร หารงานบ คคล สอดคล องเช ง อ ตราก าล งท เหมาะสม ปร บปร งโครงสร างการแบ งงานภายใน การแบ งงานภายในของส าน ก/กอง (กล มพ ฒนาระบบงาน ย ทธศาสตร สอดคล องก บย ทธศาสตร กรม ของกรมชลประทาน และอ ตราก าล ง) และ ท กส าน ก/กอง 1.2 ม การพ ฒนาก าล งคน ค ณภาพและม แนวทางการ ส บทอดต าแหน งหล กท ส าค ญ ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม และเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ต ดตามประเม นผลการจ ดโครงสร าง ระบบงานของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการสรรหาและค ดเล อก HiPPS ตามแนวทางท ก.พ. ก าหนด ระด บความส าเร จในการจ ดท า หล กเกณฑ การค ดเล อกข าราชการ เข าส คล งผ ม ศ กยภาพ (Talent Inventory) 2. โครงการก าหนดกรอบ อ ตราก าล งของส าน ก/กองท เหมาะสม 3. โครงการต ดตามประเม นผล การจ ดโครงสร างระบบงานของ กรมชลประทาน 4. โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) 5. โครงการจ ดท าหล กเกณฑ การ ค ดเล อกข าราชการเข าส คล งผ ม ศ กยภาพ ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) และ ท กส าน ก/กอง ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) การต ดดามผล รายป รายป รายป ส วนฝ กอบรม รายป ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) และ ส วนฝ กอบรม รายป -14-

18 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม การส อสารแนวทาง จ านวนคร งในการถ ายทอด 6. โครงการถ ายทอดส อสารเพ อ ฝ ายบร หารท วไป การบร หารทร พยากรบ คคล ส อสาร เพ อสร างความเข าใจ ในการ สร างความเข าใจ ในการ สบค.ร วมก บท กส วน/ อย างท วถ ง ปฏ บ ต งานด านการบร หารทร พยากร ปฏ บ ต งานด านการบร หาร ฝ ายใน สบค. ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพ ของการบร หาร ทร พยากรบ คคล 2.2 ม การแต งต ง โยกย าย ท โปร งใสและเป นธรรม 2.3 ฐานข อม ลทร พยากร บ คคลเป นป จจ บ น และผ ใช สามารถเข าถ งฐานข อม ลได โดยสะดวก บ คคล ระด บความส าเร จของการ ทบทวนและจ ดท าหล กเกณฑ / แนวทางการแต งต งโยกย าย ร อยละของข อม ลข าราชการ ท ม การบ นท กปร บปร งในระบบ สารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของข อม ลล กจ างประจ า ท ม การบ นท กปร บปร งในระบบ สารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของข อม ลพน กงาน ราชการท ม การบ นท กปร บปร งใน ระบบสารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของระด บความ พ งพอใจของผ ใช ข อม ลต อระบบ ฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากร บ คคล ทร พยากรบ คคล 7. โครงการทบทวนและจ ดท า หล กเกณฑ /แนวทางการแต งต ง โยกย าย 8. โครงการปร บปร งข อม ลใน ระบบฐานข อม ลด านทร พยากร บ คคล 9. โครงการส ารวจความพ งพอใจ ของผ ใช ระบบฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคล ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) การต ดดามผล รายป รายป รายป รายป รายป รายป -15-

19 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม เส นทางความ ก าวหน าในสายอาช พ ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 3.2 ม ระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ 3.3 บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสมและเพ ยงพอต อ การปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จในการจ ดท า เส นทางความก าวหน าตามแผน ประจ าป ร อยละของบ คลากรท ม ความร ความเข าใจในระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งาน ร อยละเฉล ยของข าราชการ ท ผ านการประเม นสมรรถนะในระด บ ท องค กรคาดหว ง ระด บความส าเร จในการ ปร บปร งความร ความสามารถและ ท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของ ข าราชการกรมชลประทาน (ภารก จหล ก) 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.รธ. ผส.บก. ผส.วพ. และ ผส.อบ. 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.บค. ผอ.ศส. ผส.มด. และ ผอ.ผง. 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.คก. ผอ.งบ. ผอ.กพ. และ ลนก. 11. โครงการเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 12. โครงการประเม นสมรรถนะ ของข าราชการ 13. โครงการปร บปร งความร ความสามารถและท กษะท จ าเป น ในการปฏ บ ต งานของข าราชการ กรมชลประทาน (ภารก จหล ก) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) การต ดดามผล รายป รายป รายป รายป รายป ส วนฝ กอบรม ราย 6 เด อน ส วนฝ กอบรม และ ส วนบร หารงานบ คคล รายป -16-

20 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การต ดดามผล ด าเน นการ ระด บความส าเร จของการ จ ดท าหล กส ตรการฝ กอบรมให สอดคล องต อเส นทางความก าวหน าใน สายอาช พ 14. โครงการจ ดท าหล กส ตรการ ฝ กอบรมให สอดคล องต อเส นทาง ความก าวหน าในสายอาช พ ส วนฝ กอบรม รายป ม ต ท 4 : ความ พร อมร บผ ดด าน การบร หาร ทร พยากรบ คคล ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ล ระหว างช ว ตก บ การท างาน 3.4 ม แนวทางการพ ฒนา บ คลากรท หลากหลาย 3.5 ม การจ ดการความร ท เป นระบบและสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร กรม 4.1 ม ช องทางการร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 5.1 บ คลากรม ความสมด ล ระหว างช ว ตก บการท างาน ร อยละของส อการเร ยนร จาก การฝ กอบรมตามแผนพ ฒนาบ คลากร ท ด าเน นการในกรมท ม การเผยแพร ใน เว บไซต ค าเฉล ยคะแนนการตรวจ ประเม นการจ ดการความร (KMA) ของกรม ร อยละของข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคลท ได ร บการพ จารณาและแจ งผล ภายใน 30 ว น ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ตามแผนกลย ทธ เสร มสร าง ความผาส กและความผ กพ นของ บ คลากรท ม ต อองค กร ร อยละความพ งพอใจของ บ คลากรกรมต อการปฏ บ ต งาน 15. โครงการสร างคล งส อการ เร ยนร จากการฝ กอบรม 16. โครงการประเม นการจ ดการ ความร ส ความเป นเล ศ (KMA) 17. โครงการจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคล 18. แผนกลย ทธ เสร มสร างความ ผาส ก และความผ กพ นของ บ คลากรท ม ต อองค กร 19. โครงการส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการปฏ บ ต งาน ส วนฝ กอบรม และ ส าน ก/กองท เก ยวข อง รายป ส วนฝ กอบรม รายป ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) และ เคร อข ายของ ส าน ก/กอง ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) และ เคร อข ายของ ส าน ก/กอง ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) และ เคร อข ายของ ส าน ก/กอง รายป ราย 6 เด อน รายป -17-

21 -18- บทท 3 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทานได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความส าค ญ ต องด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ.2556 ท งส น 12 เป าประสงค และได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละเป าประสงค ท งส น 16 ต วช ว ด ด งน ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช ง ย ทธศาสตร ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หารทร พยากรบ คคล 1.1 ม กรอบโครงสร างและอ ตราก าล งท เหมาะสม สอดคล องก บย ทธศาสตร กรม 1.2 ม การพ ฒนาก าล งคนค ณภาพและม แนวทางการส บทอดต าแหน งหล กท ส าค ญ 2.1 ม การส อสารแนวทางการบร หาร ทร พยากรบ คคลอย างท วถ ง 2.2 ม การแต งต ง โยกย ายท โปร งใสและ เป นธรรม 2.3 ฐานข อม ลทร พยากรบ คคลเป น ป จจ บ น และผ ใช สามารถเข าถ ง ฐานข อม ลได โดยสะดวก 3.1 ม เส นทางความก าวหน าในสาย อาช พ 3.2 ม ระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ 3.3 บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสม และเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงานภายใน ของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและ เพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการสรรหาและค ดเล อก HiPPS ร นท 9 ตามแนวทางท ก.พ. ก าหนด จ านวนคร งในการถ ายทอด ส อสาร เพ อสร างความเข าใจ ในการปฏ บ ต งาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จของการ ทบทวนและจ ดท าหล กเกณฑ /แนวทาง การแต งต งโยกย าย ร อยละของข อม ลข าราชการท ม การบ นท กปร บปร งในระบบสารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของระด บความพ งพอใจ ของผ ใช ข อม ลต อระบบฐานข อม ลด าน การบร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จในการจ ดท า เส นทางความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ร อยละของบ คลากรท ม ความร ความเข าใจในระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ร อยละเฉล ยของข าราชการ ท ผ านการประเม นสมรรถนะในระด บท องค กรคาดหว ง

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information