แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคล ข าราชการต ลาการ กล มท 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคล ข าราชการต ลาการ กล มท 8"

Transcription

1 แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคล ข าราชการต ลาการ กล มท 8 รายงานว ชาการน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 4 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ (ล ขส ทธ ของว ทยาล ยข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม)

2 แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลข าราชการต ลาการ โดย นางสาวจร สศร นางดาราวรรณ จร ยาก ล ใจค าป อ นายก อศ กด เจนสม ทรส นธ นายว ร ฬห นายขจรเดช นายปณ ธาน แย มละม าย เจนว ฒนานนท ว ส ทธากร นางน สรา สาระส ทธ นายเช อชาย โพธ กล น นางนงนภา จ นทรศ กด ล มไพบ ลย

3 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม รายงานว ชาการกล ม เร อง แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลข าราชการต ลาการ กรรมการท ปร กษา นางป ยน ช มน ร งสรรค อน ม ต ให เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 4 (นางป ยน ช มน ร งสรรค ) กรรมการท ปร กษา (นายช ยส ทธ ตราช ธรรม) ผ พ พากษาศาลฎ กา ประธานกรรมการอ านวยการอบรม และพ ฒนาข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 4

4 ค าน า ผ จ ดท ารายงานว ชาการได น าเสนอเร อง แนวค ดการพ ฒนาระบบการ บร หารงานบ คคลข าราชการต ลาการ เพ อให ผ อ านได ทราบถ งท ศนคต โครงสร าง บทบาท ภาระหน าท ขององค กรบร หารงานบ คคล ป ญหาและอ ปสรรค รวมท งผลถ งป จจ ยกระทบ เก อหน นท ม ผลต อการบร หารงานบ คคลด วย โดยจะเน นศ กษาแต เฉพาะการบร หารงานบ คคล ของต ลาการศาลย ต ธรรม ผ จ ดท ารายงานว ชาการน หว งเป นอย างย งว า รายงานน จะเป นประโยชน แก ผ พ พากษาและผ ท สนใจในเร องแนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลไม มากก น อย ผ เข าร บการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 4 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2550

5 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 แนวค ดและทฤษฎ การบร หารงานบ คคล 3 1. ความหมายและเป าหมายของการบร หารงานบ คคล 3 2. หน าท และขอบเขตของการบร หารงานบ คคล 3 3. ปร ชญาและความค ดท เก ยวก บการบร หารงานบ คคล 4 4. หล กท วไปเก ยวก บการบร หารงานบ คคล 5 บทท 3 แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคล 7 ข าราชการต ลาการ 1. องค กรบร หารงานบ คคลข าราชการต ลาการ 7 - ก.ต. 7 - อตก การสรรหาข าราชการต ลาการ การโยกย าย บรรจ แต งต งและทางก าวหน า การประเม นผลการท างานและค าตอบแทน ระบบว น ยและการลงโทษ 20 บทท 4 บทสร ปและข อเสนอแนะ 27 บรรณาน กรม ประว ต ผ ศ กษา ภาคผนวก

6 บทท 1 บทน า 1. ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ส บเน องจากร ฐธรรมน ญ พ ทธศ กราช 2550 ก าหนดโครงสร างองค กรศาลข นใหม โดยม ศาลปกครองและศาลร ฐธรรมน ญเป นองค กรศาลเก ดใหม ด วยเหต ด งกล าว ศาลย ต ธรรม เปล ยนแปลงโครงสร างการบร หารงานและองค กรตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการ ฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ และกฎหมายอ นท เก ยวข องอ กหลายฉบ บ ก อให เก ด ผลกระทบต อองค กรท ท าหน าท ด แลข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม การเข าส ต าแหน ง การ โยกย าย การแต งต งทางก าวหน า การประเม นผลการท างาน ค าตอบแทน การพ ฒนาบ คลากร ตลอดจนระบบว น ยและการลงโทษ น บว าเป นกระบวนการบร หารงานบ คคลเก ดป ญหาข อข ดข อง อ นจ าเป นบางประการข น จ งเป นเหต ให จ าต องศ กษาว เคราะห หาสาเหต ข อข ดข องและหาทางออก แก ไขข อข ดข องด งกล าวให ส าเร จล ล วงได ต อไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ว ตถ ประสงค และขอบเขตของการศ กษา เพ อศ กษาถ งท ศนคต โครงสร าง บทบาท ภาระหน าท ขององค กรบร หารงานบ คคล ความจ าเป น ป ญหาและอ ปสรรค รวมท งม ผลถ งป จจ ยกระทบเก อหน นท ม ผลต อการบร หารงาน บ คคลด วย โดยจะเน นศ กษาแต เฉพาะการบร หารงานบ คคลของต ลาการศาลย ต ธรรม 3. น ยามศ พท คณะกรรมการต ลาการหร อคณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรม หร อ ก.ต. หมายถ ง คณะกรรมการท ม บทบาทหน าท ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ โดยเป นคณะบ คคลท ถ กก าหนดข น เพ อให ม อ านาจหน าท ด แลร บผ ดชอบการ บร หารงานบ คคลของข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม (ผ พ พากษา) โดยตรง ข าราชการต ลาการ หร อ ผ พ พากษา หมายถ ง ข าราชการซ งร บราชการ โดยได ร บ เง นเด อนจากเง นงบประมาณหมวดเง นเด อนในศาลย ต ธรรมหร อส าน กงานศาลย ต ธรรม และเป น ข าราชการผ ม อ านาจหร อหน าท ในการพ จารณาพ พากษาอรรถคด ได แก ผ พ พากษาท งหลายใน ศาลย ต ธรรม โดยการศ กษาคร งน ไม รวมถ งผ ช วยผ พ พากษา ผ พ พากษาสมทบ และ ดะโต ะย ต ธรรม โดยแบ งเป น 3 ช นศาล ค อ ศาลช นต น ศาลอ ทธรณ และศาลฎ กา

7 - 2 - ศาลย ต ธรรม หมายถ ง ศาลท ม อ านาจพ จารณาอรรถคด ท งปวงท ไม อย ในอ านาจของ ศาลปกครอง ศาลร ฐธรรมน ญ หร อศาลทหาร 4. ว ธ การท าการศ กษา เป นการศ กษาเช งเอกสาร โดยจะท าการศ กษาตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ รวบรวมข อม ลจากเอกสารต างๆ บทความทางว ชาการในวารสาร ต ารา บทความท เผยแพร รวมท งเอกสารท เสนอในการอบรมท เก ยวข องต างๆ ตลอดจนแนวค ดท ศนคต ของคณะกรรมการ ต ลาการศาลย ต ธรรม (กต.) คณะกรรมการบร หารศาลย ต ธรรม (ก.บ.ศ.) ผ บร หารศาลและ ผ พ พากษาในท กช นศาลด วยการส มภาษณ 5. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 5.1 ท าให ทราบแนวความค ด ทฤษฎ นโยบาย และกฎหมายท เก ยวข องในการ บร หารงานบ คคล 5.2 ท าให ม แนวทางในการบร หารงานบ คคลให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เม อทราบถ ง ป ญหาและป จจ ยท ม ผลกระทบต อการบร หารงานบ คคลข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรมว าม ส วน ส าค ญอย างไร 5.3 ท าให หน วยงานหร อองค กรท เก ยวข องสามารถน าผลการศ กษาไปประย กต ปร บ ใช และด าเน นการในส วนท เก ยวข องต อไป

8 บทท 2 แนวค ดและทฤษฎ การบร หารงานบ คคล 1. ความหมายและเป าหมายของการบร หารงานบ คคล การบร หารงานบ คคล (Personnel Management Business Administration : Public Personnel Administration) เป นหน งในทร พยากรการบร หาร 4 ประเภท ท เร ยกก นว า 4 M (Man, Money, Material, Management) ซ งม น กว ชาการและน กบร หารท งไทยและต างประเทศให น ยามและ ความหมายไว หลากหลาย พอกล าวโดยสร ปได ว า การบร หารงานบ คคลเป นการบร หารทร พยากร มน ษย เพ อใช คนให เหมาะสมก บงานตามว ตถ ประสงค และความต องการของหน วยงาน เป นภารก จของผ บร หารท กคนท ม งปฏ บ ต ในก จกรรมท งปวงท เก ยวก บบ คลากร เพ อให ป จจ ย ด านบ คคลขององค การเป นทร พยากรมน ษย ท ม ประส ทธ ภาพส งส ดตลอดเวลา ซ งจะส งผลส าเร จ ต อเป าหมายขององค การ ด งน น เป าหมายส าค ญของการบร หารงานบ คคล ค อ 1.1 ม การใช ทร พยากรมน ษย โดยได ประส ทธ ภาพ 1.2 ม บรรยากาศความส มพ นธ ในหน าท งานท ด ในระหว างบรรดาสมาช กขององค การ 1.3 ม การส งเสร มความเจร ญเต บโตและก าวหน าของแต ละบ คคลท พร อมม ล และ เพ อให เป าหมายข างต นบรรล ผลตามท ต องการ ภารก จ 3 ด านท ต องกระท าให ได ผลล ล วงไปเป น อย างด 1.4 ต องสามารถได คนด ท ม ความสามารถมาท างาน 1.5 ต องร จ กว ธ การใช คน ให สามารถปฏ บ ต งานได โดยม ประส ทธ ภาพส ง 1.6 ต องสามารถด ารงร กษาความเต มใจของสมาช กท กคน ท จะให ท มเทจ ตใจ ช วยก นท างานให ก บเป าหมายส วนรวมขององค การ 2. หน าท และขอบเขตของการบร หารงานบ คคล การบร หารงานบ คคลม ขอบข ายกว างขวาง ครอบคล มต งแต การแสวงหาและการ เล อกสรรบ คลากรเข าส หน วยงานจนกระท งพ นจากการปฏ บ ต งาน พ จารณาในแง กระบวนการ การบร หารงานบ คคล จ งเป นกระบวนการท เก ยวเน องก นเป นล กโซ ต งแต การวางนโยบาย การ ก าหนดแผนและความต องการด านบ คลากร การสรรหา การเล อกสรร การพ ฒนา การก าหนด สว สด การและประโยชน เก อก ล การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การเล อนต าแหน ง การโอนย าย และการพ นจากการปฏ บ ต หน าท ของบ คลากร

9 - 4 - หน าท งานทางด านการบร หารงานบ คคลน ล กษณะจะแตกต างก นก บหน าท ทางธ รก จ ประการอ นๆ ขององค การธ รก จ กล าวค อ จะม ขอบเขตคาบเก ยวไปสองทาง ทางหน งค อเก ยวข อง หร อคาบเก ยวเข าไปในก จกรรมต างๆ เก อบจะท กด าน และในอ กทางหน งก ค อเป นภาระหน าท ท ต องปฏ บ ต ของผ บร หารท กคน ซ งต างก จะต องเป นผ บร หารงานบ คคลด วยพร อมก น หร อกล าวอ ก น ยหน งก ค อ ผ บร หารท กคนล วนแต ต องเป น น กบร หารงานบ คคล ด วยพร อมก น 3. ปร ชญาและความค ดท เก ยวก บการบร หารงานบ คคล โดยท วไปน นเป นท ทราบก นว า การแสดงออกหร อการกระท าใดๆ ของแต ละคน และ ร ปแบบของการปฏ บ ต ท จะเป นไปในทางใดน นย อมข นอย ก บข อสมมต ฐานหร อความเช อท เป น พ นฐาน (basic assumption) ของผ บร หารแต ละคนเสมอ ในท านองเด ยวก นก บเร องการบร หารงานบ คคล การปฏ บ ต หร อปร ชญาของการบร หารงานบ คคลของผ บร หารแต ละคนท ม อย น น จะเป นไปใน ทางใดย อมข นอย ก บป จจ ยท ส าค ญหลายประการ ค อ 3.1 ประสบการณ การศ กษา และพ นฐานของผ บร หาร กล าวค อ ข นอย ก บการท บ คคลน นได เคยม ความประท บใจ ความเข าใจ และม พ นฐานเก ยวก บคนมาอย างไร ก จะเป นความ เช อท พ ฒนาและสร างสมข นมาภายใน 3.2 ปร ชญาของฝ ายบร หารระด บส ง กล าวค อ หากได เคยผ านการท างานมาใน องค การหร อหน วยงานแบบไหนก ตาม แต ละคนก ม กจะได เคยม โอกาสได ร บการถ ายทอด ได ร เห น ร บฟ งและถ กปฏ บ ต มาด วยตนเอง ซ งย อมจะกลายเป นความเช อได เช นก น 3.3 อ ทธ พลของการเปล ยนแปลงในสภาพแวดล อม ไม ว าจะเป นในค าน ยม ร ปแบบ การช ว ต กฎหมายท เก ยวก บแรงงานหร อความก าวหน าในการศ กษา ล วนม ผลทางอ อมท ท าให ปร ชญาการบร หารงานบ คคลต องเปล ยนแปลงไปด วย 3.4 ข อสมมต ฐานท เก ยวก บคน ปร ชญาการบร หารบ คคลจะโน มเอ ยงไปในทางใด ท ส าค ญท ส ดข นอย ก บต วผ บร หารว าจะย ดข อสมมต ฐานพ นฐานท เก ยวก บคนแบบใดระหว าง 2 แบบ ค อ Theory X ท เช อว า ธาต แท ของคนน นเป นคนเลว หร อเช อในทางตรงข าม ค อ Theory Y ท เช อว า คนเป นทร พยากรท ประเสร ฐท ธาต แท ในส วนล กเป นคนด ด วยก นท กคน

10 ความจ าเป นท ต องม การจ งใจท ถ กต องย งข น สภาพล กษณะของคนจะต องม การ ช กน าหร อจ งใจด วยว ธ ใหม ท แตกต างจากเด มตามความก าวหน าของการศ กษาเร องทฤษฎ ของ การจ งใจ (Theory of Motivation) ด งน น การม งท จะเข าใจและพยายามท าให ถ กต องย อมเป นผล โดยตรงท ท าให ปร ชญาของการบร หารบ คคลเปล ยนแปลงไปส แนวทางใหม ท ถ กต องย งข น 4. หล กท วไปเก ยวก บการบร หารงานบ คคล โดยท วไปย ดหล กของระบบส าค ญ 2 ระบบ ค อ ระบบอ ปถ มภ (Patronage System) และระบบค ณธรรม (Merit System) ซ งม หล กและว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการบร หารงานบ คคลแตกต าง ก นกล าวค อ ระบบอ ปถ มภ หร อท เร ยกก นว าระบบช บเล ยง (Spoils System) ระบบเล นพวก (Nepotism) หร อระบบชอบพอเป นพ เศษ (Favoritism) เป นระบบท การพ จารณาเล อกสรรคนเข า ท างาน การบรรจ แต งต ง โยกย าย เล อนข น เล อนต าแหน ง ม กไม ค าน งถ งความร ความสามารถ ไม เป ดโอกาสท เท าเท ยมก นแก บ คลากรของหน วยงาน ท าให บ คลากรขาดสมรรถภาพ งานไม ก าวหน า เพราะม การบรรจ แต งต งก นตามความพอใจมากกว าการเล อกสรรจากผ ม ความร ความสามารถ ม กจะม อ ทธ พลทางการเม องเข ามาในองค การต างๆ ผ ปฏ บ ต งานจะม งท างานเพ อ เอาใจผ ม อ านาจมากกว าปฏ บ ต ตามหน าท บ คลากรขาดหล กประก นความม นคง ระบบด งกล าวท า ให เก ดความไม พอใจแก ราชการมากจ งม ความร เร มท จะขจ ดป ญหาต างๆ ท เก ดข น ท าให เก ดม ระบบค ณธรรมข น หร อท เร ยกก นว าระบบค ณว ฒ ระบบค ณความด ระบบความร ความสามารถ ว ธ การเล อกสรรบ คคลเข าท างานโดยใช การสอบเป นการประเม นความร ความสามารถของบ คคล ท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามต องการ โดยไม ค าน งถ งเร องการเม องหร อความส มพ นธ ส วนต วเป น ส าค ญ ระบบน ม หล กส าค ญๆ ค อ หล กความเสมอภาค (Equality of Opportunity) หล กความสามารถ (Competence) หล กความม นคง (Security) และหล กความเป นกลางทางการเม อง (Political Neutrality) การน าระบบค ณธรรมมาใช ก บการบร หารงานบ คคลก เพ อให เก ดความประหย ด ค าใช จ ายการบร หารงานบ คคล ก บเพ อให สมาช กท กคนในองค กรได ร บความเป นธรรมจากการ บร หารงานบ คคล และเพ อขจ ดความย งยากสล บซ บซ อน ท าให ม มาตรการท สามารถน าไปใช ได โดยท วไป และเพ อเป นการป องก นม ให ระบบอ ปถ มภ เก ดข นได โดยง าย เพ อให การบร หารงานบ คคลเป นไปตามระบบค ณธรรมอย างจร งจ ง จ งต องม หน วยงาน หร อองค กรกลางเพ อท าหน าท ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การและมาตรฐาน ตลอดจนควบค มด แล ตรวจสอบ แนะน าและช แจงเพ อให การบร หารงานบ คคลเป นไปตามระเบ ยบมาตรฐานเด ยวก น จ ง ม ความจ าเป นต องจ ดต ง องค การกลางการบร หารงานบ คคล ข น ซ งในทางว ชาการสามารถ แบ งเป น 4 ร ปแบบ ค อ

11 ร ปแบบคณะกรรมการ (Commission) เป นร ปแบบท ฝ ายบร หารจะแต งต งบ คคล ข นมาจ านวนหน งท าหน าท ร วมก น ม ก าหนดวาระของคณะกรรมการ 4.2 ร ปแบบผ อ านวยการ (Directorate general) โดยองค การจะแต งต งบ คคลใด บ คคลหน งเป นผ ร บผ ดชอบเพ ยงผ เด ยว ม กน ยมใช ในภาคเอกชน 4.3 ร ปแบบผสมระหว างคณะกรรมการและผ อ านวยการ ม การแบ งหน าท ความ ร บผ ดชอบก น โดยให งานนโยบายเป นหน าท ของคณะกรรมการ ส วนงานปกต หร องานธ รการเป น หน าท ของผ อ านวยการในประเทศไทยใช ร ปแบบน ท าให เก ดม องค การกลางบร หารงานบ คคล หลายคณะ เช น คณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) คณะกรรมการต ลาการ (ก.ต.) และ คณะกรรมการอ ยการ (ก.อ.) เป นต น ปกต คณะกรรมการจะไม ท างานประจ า แต จะมาประช มเป น คร งคราว ส วนงานประจ าเป นหน าท ของเลขาธ การ ก.พ. เลขาน การ ก.ต. 4.4 ร ปแบบกระทรวงหร อทบวง ร ปแบบน องค การกลางบร หารงานบ คคลจะถ กจ ดต ง ข นถาวรในร ปของกระทรวงหร อทบวง เพ อร บผ ดชอบในเร องการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ โดยเฉพาะ ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลแผนใหม ย ดหล กส าค ญ 12 ประการ เป นหล กในการ จ ดระบบบร หารงานบ คคล ค อ หล กความเสมอภาค หล กความสามารถ หล กความม นคง หล ก ความเป นกลางทางการเม อง หล กพ ฒนา หล กความเหมาะสม หล กความย ต ธรรม หล กสว สด การ หล กเสร มสร าง หล กมน ษยส มพ นธ หล กประส ทธ ภาพและหล กการศ กษาว จ ย ซ งหล กท ง 12 ประการน น บเป นรากฐานของการบร หารงานบ คคลแผนใหม

12 บทท 3 แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลข าราชการต ลาการ 1. องค กรบร หารงานบ คคลข าราชการต ลาการ 3.1 องค กรบร หารงานบ คคล ก.ต. และ อ.ก.ต. ท มาและอ านาจหน าท การบร หารงานบ คคลของข าราชการต ลาการและดะโต ะย ต ธรรมของศาลย ต ธรรม กระท าในร ปของคณะกรรมการ (COMMISSION) อ นได แก คณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรม (ก.ต.) คณะกรรมการช ดน ม บทบาทและหน าท ในการบรรจ แต งต ง โยกย าย เล อนข นเง นเด อน ตลอดจนด แลควบค มข าราชการต ลาการให อย ในกรอบแห งจร ยธรรมและว น ยโดยอาศ ยระบบ ค ณธรรม เพ อให ผ พ พากษาม หล กประก นอ นม นคงว าจะได ร บการสน บสน นและค มครองให ม ความ เป นอ สระในการพ จารณาพ พากษาอรรถคด องค ประกอบและท มาของคณะกรรมการต ลาการ ประกอบด วย 1) ก.ต. โดยต าแหน ง ได แก ประธานศาลฎ กา 2) ก.ต. ผ ทรงค ณว ฒ ท มาจากการเล อกต ง จ านวน 12 คน ซ งเล อกจาก ข าราชการต ลาการในแต ละช นศาล ช นศาลละ 4 คน 3) ก.ต. ผ ทรงค ณว ฒ 2 คน ซ งได ร บเล อกจากว ฒ สภา อ านาจหน าท ของคณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ ได ก าหนดให ก.ต. ม อ านาจหน าท ต างๆ ท ส าค ญ ค อ 1) ให ความเห นชอบในการบรรจ ข าราชการต ลาการและแต งต งให ด ารงต าแหน ง ผ ช วยผ พ พากษา 2) ให ความเห นชอบในการเล อนข นและข นเง นเด อนของต ลาการ (มาตรา 13) 3) พ จารณาแต งต งบ คคลให ด ารงต าแหน งข าราชการต ลาการท ม ใช ต าแหน ง ผ ช วยผ พ พากษา การโยกย ายแต งต ง การเล อนต าแหน งข าราชการต ลาการและการงดการเล อน ข นเง นเด อน และเง นประจ าต าแหน งต องได ร บความเห นชอบจาก ก.ต. (มาตรา 17) 4) ให ความเห นชอบในการโอนข าราชการต ลาการไปเป นข าราชการฝ ายอ น (มาตรา 23)

13 - 8-5) ให ความเห นชอบร บโอนผ ท เคยเป นข าราชารต ลาการ กล บเข าร บต าแหน ง ข าราชการต ลาการ (มาตรา 24 และ 25) 6) ให ก.ต. ม อ านาจแต งต งคณะกรรมการให ท าการใดๆ อ นอย ในอ านาจหน าท ของ ก.ต.แล วรายงานต อ ก.ต.ได (มาตรา ๔๗) ซ ง ก.ต. ได ใช อ านาจตามมาตราน แต งต ง อน กรรมการต ลาการศาลย ต ธรรม (อ.ก.ต.) ป จจ บ นม ๒๑ คน แบ งตามช นศาล โดยม อ.ก.ต. ศาลย ต ธรรมประจ าศาลฎ กา ศาลอ ทธรณ และศาลช นต น ศาลละ ๗ คน ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดจากการบร หารงานบ คคลของคณะกรรมการ ต ลาการศาลย ต ธรรม น บต งแต ศาลย ต ธรรมน าหล กการบร หารบ คคล ภายใต ระบบโครงสร าง ก.ต. ป จจ บ นมาใช ระยะหน งก ม ค าถามมากมายตามมา อ นเป นท มาของความสงส ยและเคล อบแคลงใจ ว า โครงสร างระบบด งกล าวน ด จร งแล วหร อไม โดยภาพรวมของร ปแบบโครงสร างและกรอบ อ านาจหน าท ตลอดจนท มาของคณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรม เม อเปร ยบเท ยบก บการ บร หารบ คคลของก บข าราชการฝ ายอ นแล ว ระบบการบร หารงานบ คคลของศาลย ต ธรรมน บว า ค อนข างสมบ รณ กว า โดยม การน าระบบค ณธรรมและหล กอาว โสมาใช ในเร ององค ประกอบท มาของ ก.ต. แต ละช นศาล ช นศาลละ 4 คนน น น าจะเป น ส ดส วนท เหมาะสมและไม ก อให เก ดป ญหาและอ ปสรรคในการท างาน คงม ป ญหาในเร องของการ เข าส ต าแหน งในระบบเล อกต งอย หลายประการ กล าวค อ 1. ผ ใช ส ทธ เล อกต งส วนใหญ ไม ทราบข อม ลเก ยวก บประว ต การท างานของ บ คคลท ตนจะเล อกเป น ก.ต. 2. การหาเส ยงในล กษณะเสนอต วเข ามาเป นกล ม ม แนวโน มเป นการบ งค บ เล อก เป นเหต ให ผ ท ใช ส ทธ เล อกต งไม ได ใช ด ลพ น จอ สระอย างแท จร ง 3. เน องจากจ านวนผ พ พากษาศาลช นต นม มากกว าจ านวนผ พ พากษาในช น ศาลอ ทธรณ และศาลฎ กา ด งน นเส ยงสน บสน นของผ พ พากษาศาลช นต นจ งกลายเป นเส ยงช ขาด ให ผ หน งผ ใดได ร บเล อกเป น ก.ต.ได 4. การหาเส ยงในล กษณะโจมต ค แข ง หร อโดยการบ งค บหร อจ งใจ ในการ เล อกต ง ก.ต. น าจะต องถ อว าเป นความผ ดว น ย หร ออย างน อยน าจะเป นเร องท ข ดต อว ฒนธรรม ขององค กร

14 ผ ท เสนอต วเพ อร บเล อกเป น ก.ต. ซ งด ารงต าแหน งผ บร หารศาลในขณะท ม การเล อกต ง เช น อธ บด รองอธ บด ม กเป นผ ม คะแนนจ ดต ง หร อฐานเส ยงโดยอ ตโนม ต 6. การเล อกต งผ พ พากษาในศาลช นต นและศาลอ ทธรณ มาท าหน า ก.ต. ซ งม อ านาจแต งต ง โยกย าย เล อนข นเง นเด อน ผ พ พากษาในช นศาลท ส งกว า เช น ศาลฎ กา เป นการ ท าลายระบบอาว โส เพราะม ล กษณะผ น อยปกครองผ ใหญ แนวทางแก ไข เน องจากโครงสร าง ก.ต. ใหม ได ให ความส าค ญแก การเล อกต งผ พ พากษา แต ละช นศาลเข ามาเป นต วแทนเพ อเป นกรรมการต ลาการ แต เน องด วยผ พ พากษาศาลฎ กา ศาลอ ทธรณ และศาลช นต นท งหมดม มากถ ง ๓,๐๐๐ คนเศษ เป นการยากท จะร จ กก นท ว ด งน น การรวมกล มเพ อสน บสน นบ คคลใดบ คคลหน งจ งเก ดข น และเป นการยากท จะป องก นเร องการหา เส ยง เพราะท ใดม การเล อกต งก เป นธรรมดาจะต องม การหาเส ยง เม อม การหาเส ยงไม ว าทางตรง หร อทางอ อมย อมก อให เก ดระบบทดแทนบ ญค ณซ งก นและก นไม มากก น อย ด งเช นท จะเห นได จากการแต งต งอน กรรมการคณะต างๆ ท ได ร บการแต งต งโดย ก.ต. ตามมาตรา ๔๗ นอกจากน ย งเป นท ว พากษ ว จารณ ถ งกลย ทธ ในการหาเส ยงของแต ละกล ม จนในบางคร งขาดความสง างาม ด งน นผ เข ยนจ งขอเสนอแนวทางแก ไขด งต อไปน 1. การเล อกต ง ก.ต. ควรให แต ละช นศาลเล อกก นเอง ท งน เพ อเป นการแก ไข ป ญหาในเร องข อม ลเก ยวก บประว ต ของบ คคลท เล อกเป น ก.ต. 2. ว ธ การเล อกควรใช ระบบคะแนนเส ยงข างมากรอบเด ยว ตลอดจนการเล อก โดยเป ดร บสม คร และแนะน าต วได เช นเด ยวก บ ส.ว. 3. การลงคะแนนเส ยงเล อกต งควรเล อกเป นรายบ คคล ม ใช เล อกเป นท ม เพราะจะท าให ผ ใช ส ทธ ได ม โอกาสพ น จพ จารณาอย างละเอ ยดอย างรอบคอบ เพราะการเล อกเป น ท ม เป นการบ งค บเล อก และจะกลายเป นเส ยงข างมาก และม ฝ ายค านในก.ต. ซ งจะข ดต อ เจตนารมณ ของกฎหมาย องค ประกอบและอ านาจหน าท ของ อ.ก.ต. ระเบ ยบคณะกรรมการ ก.ต.ว าด วยองค ประกอบ หล กเกณฑ ว ธ การแต งต ง และ ว ธ ด าเน นงานของคณะอน กรรมการต ลาการ ศาลย ต ธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ ก าหนดให ก.ต. ม อ านาจ แต งต งอน กรรมการต ลาการศาลย ต ธรรม (อ.ก.ต.) ซ งป จจ บ นม ๒๑ คน แบ งตามช นศาล โดยม

15 ป ญหาและแนวทางแก ไขในการแต งต ง อ.ก.ต. เน องจากการแต งต ง อ.ก.ต.ในป จจ บ นย งกระท าโดยให อ านาจ ก.ต. แต งต ง (มาตรา 47) ในการแต งต ง ก.ต. แต ละท านจะเสนอรายช อบ คคลท เห นว าเหมาะสมต อท ประช ม แล วลงมต ร บรอง โดยม คะแนนเส ยงไม น อยกว าก งหน งของจ านวน ก.ต. ท งหมด เท าท ม อย อย างไรก ตาม การเสนอช อ อ.ก.ต. ให ท ประช มก.ต. ลงมต ร บรองในบางคร ง ผ ท ถ กเสนอช อส วน ใหญ เป นห วคะแนนผ สน บสน นให ก.ต. ผ น นได ร บการเล อกต ง ซ งเป นล กษณะการตอบแทน บ ญค ณ ด งน นแนวทางแก ไขควรก าหนดให อ.ก.ต. ในแต ละช นศาล มาจากผ ท ได ร บคะแนน เส ยงในการเล อก ก.ต. ในอ นด บท 5 เป นต นไปจนถ งอ นด บท 18 ในแต ละช นศาล รวม 14 คน แล วให คณะกรรมการท ท าหน าท จ ดการเล อกต งสอบถามความสม ครใจบ คคลเหล าน นว าประสงค จะเป น อ.ก.ต. หร อไม หากรายใดไม สม ครใจก ให สอบถามท ผ ได ร บคะแนนเล อกต งล าด บถ ดไป จนครบช นศาลละ 14 คน แล วเสนอให ก.ต.ลงมต เล อกมาช นศาลละ 7 คน เพ อท าหน าท อ.ก.ต. 2. การสรรหาข าราชการต ลาการ พ พากษา ค ณสมบ ต และค ณว ฒ ของผ จะมาเป นข าราชการต ลาการในต าแหน งผ ช วย ป จจ บ นว ธ การสรรหาข าราชการต ลาการในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษา ได อาศ ยอ านาจ แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ.2543 โดยออกเป นระเบ ยบ คณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรมว าด วยการสม ครและการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ เป นข า ราชการต ลาการในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษา (ระเบ ยบ ก.ต.) ระเบ ยบด งกล าวได ก าหนด ค ณสมบ ต และค ณว ฒ ของผ สม ครไว ให เป นไปตามข อก าหนดแห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ การสรรหาข าราชการต ลาการในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษาท าโดยการสอบค ดเล อก แบบปกต และการสอบค ดเล อกแบบพ เศษท ม การก าหนดค ณสมบ ต และค ณว ฒ แตกต างก นไปใน เร องว ยว ฒ และค ณว ฒ

16 ค ณสมบ ต ผ สม ครข าราชาการต ลาการในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษา มาตรา 26 (2) แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ.2543 ได ก าหนด อาย ผ สม ครสอบแบบท วไป ต องม อาย ไม ต ากว า 25 ป บร บ รณ การก าหนดค ณสมบ ต เร องอาย ของผ สม ครสอบ เพ ยง 25 ป น น อาจเป นว ยว ฒ ท ไม เพ ยงพอต อการท าหน าท เป นผ ช วยผ พ พากษา ซ งจ าเป นต องอาศ ยประสบการณ การท างาน เข า มาช วยในการต ดส นใจในการปฏ บ ต หน าท ผ ช วยผ พ พากษา ซ งผ ท สม ครสอบส วนใหญ เม อ จบ การศ กษาปร ญญาตร น ต ศาสตรบ ญฑ ต หล งจากน นจ งสอบใบอน ญาตทนายความเพ อเก บอาย งาน 2 ป ไปพร อมก บการสอบเนต บ ณฑ ตยภา ซ งถ าผ านหล กส ตรด งท กล าวมา เม ออาย ได 25 ป ก จะ ม ค ณสมบ ต ท จะสม ครสอบผ ช วยผ พ พากษา ซ งต างจากต างประเทศ เช น ประเทศสหร ฐอเมร กา ได ก าหนดผ ท จะศ กษาต อด านกฎหมาย จ าเป นต องจบปร ญญาตร ในสาขาอ นก อน ท าให ผ ท จบ การศ กษาในประเทศสหร ฐอเมร กาจะม พ นฐานความร ในเร องต างๆ ซ งท าให น าไปประย กต ใช ก บ การประกอบอาว ชาช พเป นผ พ พากษาได ด กว าผ ท จบการศ กษาน ต ศาสตร ของไทย และเม อจบ การศ กษาด านกฎหมายแล ว จะม ว ยว ฒ ท เหมาะสมในการสอบเป นผ พ พากษาได ด งน ผ ท จะมาเป นข าราชาการต ลาการต าแหน งผ ช วยผ พ พากษาของไทย จ งควร ก าหนดอาย ผ ม ส ทธ สม ครสอบให ส งกว า 25 ป อาจก าหนดให ม อาย 30 ป บร บ รณ เน องจากการ ท าหน าท เป นผ ช วยผ พ พากษาหร อเม อได โปรดเกล าให เป นผ พ พากษาเม ออาย ย งน อยแล วน น ว ยว ฒ เป นส งส าค ญในส งคมไทย เพราะส งคมไทยของเราน นผ น อยจะเคารพเช อฟ งผ ใหญ รวมไป ถ งการปฏ บ ต หน าท ของผ ช วยผ พ พากษา ซ งส วนใหญ ผ ท มาสม ครสอบน น ขาดประสบการณ ด าน การท างาน เพราะต งใจเพ ยงแต ศ กษาเร ยนร ว ชาท ต องสอบเท าน น บางคร งผ สม ครไม ได ประกอบ ว ชาช พด านกฎหมายจร ง ด งท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการ ศาลย ต ธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 27 ซ งก าหนดว ชาช พท ผ สม ครต องม ไว เช น ทนายความต องม อาย การท างาน 2 ป ข นไปและต องม การเก บคด ให ครบตามท ก าหนด ซ งในทางปฏ บ ต ส วนใหญ น น ทนายความไม ได ปฏ บ ต หน าท ทนายความจร งเพ ยงแต เก บคด ให ครบตามท ก าหนดเท าน น และ ต งใจด หน งส อเพ อสอบ เม อสอบได เป นผ ช วยผ พ พากษาแล วน น ไม เข าใจข นตอนท ในการท างาน และไม ม ประสบการณ การท างานอ นมาก อน ท าให ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ผ ช วยผ พ พากษาได อย างม ประส ทธ ภาพ แต ถ าก าหนดค ณสมบ ต เร องอาย ของผ สม ครไว ไม ต ากว า 30 ป บร บ รณ อย างน อยผ สม คร ส วนใหญ จ าต องท างานประกอบอาช พ เพ อย งช พ จ งท าให ม ประสบการณ การ ท างานมากข น สามารถเอามาประย กต ใช ก บการท างานข าราชการฝ ายต ลาการในต าแหน งผ ช วย ผ พ พากษาได ด กว าผ ท ไม ม ประสบการณ การท างานเลย นอกจากน เม อก าหนดอาย ของผ สม ครไว ท อาย 30 ป ท าให เห นได ว าแนวโน มของผ สม ครในเร องความประพฤต เส อมเส ยหร อบกพร องใน

17 การก าหนดค ณว ฒ ของผ สม ครเร องอาย การท างานในการประกอบว ชาช พกฎหมาย ตาม มาตรา 27 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ.2543 ท ก าหนดว ชาช พไว หลายประเภท แต ม การก าหนดอาย ของการท างานท เท าก นค อ ไม น อยกว า 2 ป ด งน ในการประกอบว ชาช พแต ละปะเภทน น เช น จ าศาล, รองจ าศาล เจ าพน กงานพ ท กษ ทร พย, ทนายความ,พน กงานอ ยการ,พน กงานค มความประพฤต หร อน ต กรประจ าศาล ซ งแต ละว ชาช พ น นม การล กษณะการท างานท แตกต างก น งานท ท าอาจมากน อยต างก น ประสบการณ ท ได จ งไม เท าก น ด งน ควรจะเปล ยนแปลงการก าหนดอาย งานของผ สม ครแต ละประเภทให แตกต างก นไป เช น ผ ประกอบว ชาช พกฎหมายเป นเจ าพน กงานพ ท กษ ทร พย ซ งม คด มาก อาจก าหนดไว ท 2 ป เช นเด ม แต น ต กรประจ าศาลหร อทนายความอาจก าหนดอาย งานไว 3 ป เป นต น การสอบค ดเล อกเข าเป นข าราชการต ลาการในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษาตามระเบ ยบ ของ ก.ต.น น เป นว ชาท เก ยวข องก บกฎหมายท งส น กฎหมายแพ งและพาณ ชย,กฎหมายอาญา, กฎหมายล กษณะพยานหล กฐาน,พระธรรมน ญศาลย ต ธรรม, กฎหมายว าด วยการจ ดต งศาลแขวง และว ธ พ จารณาความอาญาในศาลแขวง,กฎหมายร ฐธรรมน ญ,ภาษาอ งกฤษ และกฎหมายพ เศษ ซ งเป นกฎหมายเฉพาะ เห นได ว าการสอบค ดเล อกข าราชการฝ ายต ลาการในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษา ท ก าหนดไว ในระเบ ยบ ก.ต. ให ความส าค ญทางด านกฎหมายเท าน น แต ไม ได ให ความส าค ญต อ ส ขภาพจ ตและท ศนคต ของผ สม คร การเข ามาท าหน าท เป นข าราชการฝ ายต ลาการในต าแหน ง ผ ช วยผ พ พากษาน น ต องม การต ดส นคด โดยเฉพาะคด ทางอาญาท เป นความผ ดต อแผ นด นและ ต องม การลงโทษผ กระท าความผ ด สภาพจ ตใจหร อท ศนคต ของผ สม ครหร อผ ท จะมาเป นผ พ พากษาในอนาคตจ งม ความส าค ญต อการเป นผ พ พากษา ด งน ในการสอบค ดเล อกข าราชการ ฝ ายต ลาการในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษา จ งควรม การก าหนดให ม การสอบว ชาท เป นการทดสอบ ท ศนคต (Attitude) ของผ สม คร อาจม การก าหนดคะแนนข นต าท ผ สม ครต องผ านไว ท งน เพ อจะ ได ทราบถ งสภาพจ ตใจและแนวความค ดหร อท ศนคต เช น เร องค ณธรรม ของผ สม ครซ งอาจม ผล ต อการพ พากษาลงโทษผ กระท าความผ ด (กฎหมายได ก าหนดอ ตราโทษไว แต ผ กระท าผ ดอาจไม

18 นอกจากน ว ธ การควรเพ มการสรรหาผ ช วยผ พ พากษาเช นเด ยวก บผ พ พากษาสมทบ เพ อสรรหาผ ท ม ความร ในหลากหลายอาช พเข ามาท าหน าท ผ ช วยผ พ พากษา เช น ว ศวกร, แพทย, น กบ ญช,สถาปน ก เน องจากว ชาช พเหล าน ต องอาศ ยความร ความเช ยวชาญเฉพาะด าน แม ในการพ จารณาคด จะม ผ เช ยวชาญพ เศษมาให ข อม ลก ตาม แต อาจไม ด เท าก บผ พ พากษาท ม ความร ความเข าใจในข อกฎหมายและความร ความช านาญในเร องน น ๆ แต ต องก าหนดค ณว ฒ ให ผ านหล กส ตรการอบรมน ต ศาสตร บ ณฑ ตและเนต บ ณฑ ตยสภาก อน อาจยกเว นเร องการประกอบ ว ชาช พกฎหมาย ตามท ก าหนดไว ในใน มาตรา 27 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ าย ต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ.2543 เพ อเป นการสน บสน นและเป ดโอกาสให ผ ประกอบว ชาช พหร อ อาช พอ น ๆ ท ม ความร ความช านาญเฉพาะด าน เข ามาม ส วนร วมในการเป นผ พ พากษามากข น 3. การโยกย ายบรรจ แต งต งและทางก าวหน า 3.1 ส าหร บข าราชการต ลาการการโยกย าย บรรจ แต งต งและการเล อนต าแหน ง เป นไปตามบทบ ญญ ต ในหมวด 2 ส วนท 1 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการ ศาลย ต ธรรม พ.ศ ซ งก าหนดต าแหน งข าราชการต ลาการ ด งน ประธานศาลฎ กา รอง ประธานศาลฎ กา ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลฎ กา ผ พ พากษาศาลฎ กา ประธานศาลอ ทธรณ ประธานศาลอ ทธรณ ภาค รองประธานศาลอ ทธรณ รองประธานศาลอ ทธรณ ภาค ผ พ พากษา ห วหน าคณะในศาลอ ทธรณ ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลอ ทธรณ ภาค ผ พ พากษาศาลอ ทธรณ ผ พ พากษาศาลอ ทธรณ ภาค อธ บด ศาลช นต น อธ บด ผ พ พากษาภาค รองอธ บด ศาลช นต น ผ พ พากษาห วหน าศาล ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลช นต น ผ พ พากษาศาลช นต น ผ พ พากษา ประจ าศาล ผ ช วยผ พ พากษา และผ พ พากษาอาว โส รวมถ งข าราชการต ลาการท เร ยกช ออย างอ น ตามประกาศคณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรม ตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห ง พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ เช น ประธานแผนกคด เยาวชนและครอบคร วในศาลฎ กา ประธานแผนกคด เยาวชนและครอบคร วในศาลอ ทธรณ เลขาน การศาลฎ กา เลขาน การศาลอ ทธรณ เลขาน การศาลอาญา เลขาน การศาลย ต ธรรมประจ า ภาค เป นต น

19 โดยข าราชการต ลาการม ช นเง นเด อน 5 ช น แต ละต าแหน งให ได ร บเง นเด อนตาม ความในมาตรา 13 เป น ประธานศาลฎ กาให ได ร บเง นเด อนช น 5 รองประธานศาลฎ กา ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลฎ กา ผ พ พากษาศาลฎ กา ประศาลอ ทธรณ ประธานศาลอ ทธรณ ภาค ให ได ร บเง นเด อน ช น 4 รองประธานศาลอ ทธรณ ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลอ ทธรณ ผ พ พากษาศาลอ ทธรณ ให ได ร บเง นเด อนในช น 3 4 อธ บด ผ พ พากษาศาลช นต น อธ บด ผ พ พากษาภาค รองอธ บด ผ พ พากษาศาลช นต น ผ พ พากษาห วหน าศาล ผ พ พากษาศาลช นต น ให ได ร บเง นเด อนในช น 3 เป นต น ด งน น การแต งต งและการเล อนต าแหน งจ งเก ยวข องและต องค าน งถ งต าแหน งของ ข าราชการต ลาการน นๆ ด วย ซ งโดยหล กการท วไปของการแต งต งและเล อนต าแหน งน น จะ เป นไปตามล าด บอาว โสของผ พ พากษาอย างเคร งคร ด (บ ญช ล าด บอาว โสตามท ได สอบค ดเล อก เข ามาในต าแหน งผ ช วยผ พ พากษา) ตามระเบ ยบคณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรมว าด วย หล กเกณฑ การแต งต ง การเล อนต าแหน ง การโยกย ายแต งต ง และการเล อนเง นเด อนและเง น ประจ าต าแหน งข าราชการต ลาการ พ.ศ ข อ 5 ท ให เลขาน การ ก.ต. เสนอเร องการแต งต ง การเล อนต าแหน งและการโยกย ายแต งต งข าราชการต ลาการให อ.ก.ต. ประจ าช นศาลพ จารณา จ ดท าความเห น เว นแต ในกรณ ม การเสนอช อเล อนต าแหน งโดยข ามอาว โสให ระบ เหต ผลของการ ด าเน นการเช นว าน นไว ด วย ซ งนอกจากการเล อนต าแหน งโดยใช หล กอาว โสโดยเคร งคร ดแล ว ก.ต. ซ งเป นองค กรบร หารงานบ คคลก ย งใช หล กอาว โสตามบ ญช อาว โสผ พ พากษาในการโยกย าย ของผ พ พากษาด วย โดยให ส ทธ ผ ท ม อาว โสส งกว าได เล อกศาลท ตนม ความต องการย ายไปด ารง ต าแหน งก อน อ นเป นแนวทางท แตกต างไปจากระบบเด มท ม ก.ต. โดยต าแหน งและผ พ พากษาใน ศาลส งมาเป นผ บร หารในศาลช นต น ท จะค าน งถ งความเหมาะสมประกอบด วย เช น การขอย าย จากจ งหว ดหน งไปอ กจ งหว ดหน ง ในระยะทางไกลโดยไม ม เหต ผลทางครอบคร ว ท าให เส ย ค าใช จ ายในการเด นทางไปร บต าแหน งจ านวนมาก จนม ล กษณะเป นการให ส ทธ ในการโยกย าย จากเด มการโยกย ายแต งต งเป นการให ย ายเพ อปฏ บ ต หน าท การให บ คลากรในองค กรขอย ายได ตามความต องการของบ คลากรมากจนเก นไป โดยไม ค าน งถ งความเหมาะสม หร อค าใช จ ายในการเด นทางไปร บต าแหน งโดยไม จ าเป น ย อม ส งผลกระทบต อประส ทธ ภาพขององค กรโดยรวม ด งน นในการโยกย ายของผ พ พากษาจ งไม ควร ใช ระบบอาว โสอย างเคร งคร ด เห นควรให พ จารณาความเหมาะสมประกอบระบบอาว โสด วย เพ อประโยชน แก องค กรส งส ด โดยให น าหน กเป นคะแนนอย างช ดเจน ด งน

20 ความอาว โส ค ดเป นคะแนนร อยละ 75 - ความร ความสามารถ ความเหมาะสมและค าใช จ ายการเด นทาง ค ดเป นคะแนน ร อยละ 20 - เหต ผลอ นๆ เช น ครอบคร ว ค ดเป นคะแนนร อยละ 5 โดยส าน กงานศาลย ต ธรรมเป นผ พ จารณาให คะแนนในการโยกย าย แล วเสนอ อ.ก.ต. และ ก.ต. พ จารณาต อไป 3.2 การแต งต งผ พ พากษาด ารงต าแหน งในศาลแต ละจ งหว ดท อย ในเขตอ านาจ เด ยวก น ได แก ศาลจ งหว ด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบคร ว ซ งตามระเบ ยบ คณะกรรมการต ลาการศาลย ต ธรรมว าด วยหล กเกณฑ การแต งต งฯ พ.ศ ข อ 18 ให การ พ จารณาโยกย ายข าราชการต ลาการให ด ารงต าแหน งในจ งหว ดใด ให ค าน งถ งล าด บอาว โสและ ความเหมาะสมในจ งหว ดน น โดยให ถ อว าศาลจ งหว ดเป นศาลท จะต องม บ คลากรท ม อาว โสส งกว า ไปด ารงต าแหน ง เช น ต าแหน งผ พ พากษาห วหน าศาล ก.ต. จะแต งต งผ พ พากษาห วหน าศาลท ม อาว โสส งส ดในเขตศาลน นเป นผ พ พากษาห วหน าศาลจ งหว ด ส วนผ พ พากษาห วหน าศาลแขวง และผ พ พากษาห วหน าศาลเยาวชนและครอบคร วจะแต งต งผ พ พากษาห วหน าศาลท ม อาว โสต า กว าด ารงต าแหน ง ซ งเป นเร องท ถ กต อง แต การโยกย ายแต งต งผ พ พากษาน น ส าน กงาน ศาลย ต ธรรม อ.ก.ต. และ ก.ต. ม ได ค าน งถ งล าด บความส าค ญของศาลจ งหว ดเลย โดยให ผ พ พากษาท อาว โสส งกว าย ายไปด ารงต าแหน งในศาลแขวงหร อศาลเยาวชนและครอบคร ว ท งๆ ท ม ต าแหน ง ผ พ พากษาศาลจ งหว ดว างอย ย งคงระบบให ส ทธ แก ผ พ พากษาท อาว โสส งกว าได เล อกก อนว าจะ อย ในศาลแขวงหร อศาลเยาวชนและครอบคร วท ม ล กษณะงานท ม ความส าค ญความยากง ายอ ตรา โทษ และท นทร พย พ พาทน อยกว า นอกจากน ก.ต. ย งม มต อน ญาตให ผ พ พากษาศาลจ งหว ดย าย ไปด ารงต าแหน งในศาลแขวงหร อศาลเยาวชนและครอบคร วในจ งหว ดเด ยวก นด วย ซ งน าจะข ด ต อหล กการพ จารณาโยกย ายข อ 18 ท ให ค าน งถ งล าด บอาว โสและความเหมาะสมในจ งหว ดน น ในเร องน แสดงให เห นว าองค กรบร หารงานบ คคลของศาลย ต ธรรมหร อ ก.ต. ม ได พ จารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน งของผ พ พากษาอย างละเอ ยดเพ ยงพอ ให ส ทธ แก ผ พ พากษาย ายได ตามความต องการของผ พ พากษามากเก นไป อาจก อป ญหาต อองค กรได เน องจากได บ คลากรไปท างานในต าแหน งท ไม เหมาะสมก บงาน ด งน น ในการโยกย ายแต งต งผ พ พากษาในจ งหว ดใด จะต องย ดความส าค ญของศาลและความเหมาะสมเป นหล ก ส วนการจะให ผ

21 การแต งต งผ บร หารศาล โดยเฉพาะอย างย งในศาลช นต น ซ งได ก าหนดต าแหน ง ให ได ร บเง นเด อนในช น 3 แต ผ พ พากษาศาลอ ทธรณ และศาลฎ กาได ก าหนดต าแหน งให ได ร บ เง นเด อนในช น 4 จ งม การแต งต งผ บร หารศาลช นต นจากผ พ พากษาศาลช นต นเท าน น แตกต าง จากการแต งต งผ บร หารศาลช นต นก อนม การแก ไขพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการ ศาลย ต ธรรม พ.ศ ท แต งต งผ พ พากษาศาลฎ กาและผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลอ ทธรณ มาด ารงต าแหน งผ บร หารศาลช นต น ซ งม ข อด ในด านการให ค าปร กษาคด การพ ฒนาความร ของผ พ พากษาในศาลช นต นและเป นผ ปกครองด แลผ พ พากษาท อาว โสน อยๆ ให อย ในกรอบในแบบ ธรรมเน ยม และจร ยธรรมของต ลาการ ท าให องค กรม ความเป นเอกภาพและม ความเข มแข ง ป จจ บ นจ งม ป ญหาด านการปกครองด แลของผ บร หารศาลช นต น เน องจากอธ บด ศาลช นต นม อาว โสและค าตอบแทนเท าก บผ พ พากษาศาลช นต น ซ งเป นผ ใต บ งค บบ ญชา บางคร งก เป นเพ อน ร วมร นผ ช วยผ พ พากษาเด ยวก น เก ดป ญหาการยอมร บน บถ อเช อฟ ง เป นผลให องค กรขาดความ เป นเอกภาพ นอกจากน การแต งต งให ด ารงต าแหน งก ย งใช ระบบอาว โสตามบ ญช เป นหล ก โดย ค าน งถ งความเหมาะสมความร ความสามารถน อยมาก และส วนใหญ เม อด ารงต าแหน งผ บร หารใน ศาลช นต นได เพ ยง 1 ป ก จะต องเล อนต าแหน งเป นผ พ พากษาในช นศาลอ ทธรณ จ งไม ม ความ ต อเน องในการท างาน ย งไม ท นได แสดงว ส ยท ศน ย งไม ม นโยบายใหม ๆ ย งไม ได ท างานตามท ต งใจไว ก ต องเล อนต าแหน งเส ยก อน ผ บร หารองค กรน น จะต องม เวลาในการท างานเพ อให เก ดความต อเน องพอสมควร เพราะเม อเร มเข ามาเป นผ บร หารองค กรจะต องม การศ กษาองค กรเส ยก อนในล าด บแรก แล ววาง แนวนโยบายในการพ ฒนาองค กรจากน นจ งด าเน นการตามนโยบายท ต งไว เพ อประส ทธ ภาพของ องค กร ด งน น ผ บร หารองค กรจะต องเป นผ ม ความร ความสามารถ ม ประสบการณ และม ความ เหมาะสม จ งควรแก ไขพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ ให แต งต งผ พ พากษาศาลฎ กาหร อผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลอ ทธรณ มาด ารงต าแหน งผ บร หาร ศาลช นต น และอย างน อยต องด ารงต าแหน งต อเน องไม น อยกว า 2 ป ซ งจะส งผลต อการเล อนไหล ต าแหน งผ พ พากษาศาลช นต นได ข นไปท างานในศาลอ ทธรณ ได เร วข น และผ พ พากษาศาล อ ทธรณ ได ข นไปท างานในศาลฎ กาเร วข นด วยเช นก น 3.4 ต าแหน งผ พ พากษาในศาลฎ กา ซ งม จ านวนประมาณ 90 ต าแหน ง ป จจ บ น แต งต งไปจากผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลอ ทธรณ ตามล าด บอาว โส โดยม ได พ จารณาผ ม ความ เหมาะสมอย างเคร งคร ด อย างไรก ตามตามประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความแพ งและอาญา

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา 1.1 บ ตรสนเท ห 1.2 หน งส อร องเร ยน 1.3 ส อสารมวลชน เช น นสพ./ว ทย /โทรท ศน 2. จากหน วยงานอ น เช น 1.1 สตง./ปปช./ปปท./ร ฐสภา/ส าน กงาน ก.พ. 1.2

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information