รายงานการว จ ย. โดย ว น ย ล สม ทธ Vinai Leesmidt ท ปร กษา ศ ภส ทธ พรรณาร โณท ย Supasit Pannarunothai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการว จ ย. โดย ว น ย ล สม ทธ Vinai Leesmidt ท ปร กษา ศ ภส ทธ พรรณาร โณท ย Supasit Pannarunothai"

Transcription

1 รายงานการว จ ย การศ กษาร ปแบบ แนวทาง ระบบบร หารจ ดการเขต ส ขภาพในระบบหล กประก นส ขภาพถ วนหน า A Study of Form, Way and System of Area Health Management within Universal Coverage โดย ว น ย ล สม ทธ Vinai Leesmidt ท ปร กษา ศ ภส ทธ พรรณาร โณท ย Supasit Pannarunothai ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจาก สาน กงานว จ ยเพ อการพ ฒนาหล กประก นส ขภาพไทย

2 บทสร ปสาหร บผ บร หาร การศ กษาน เป นการทบทวนวรรณกรรมประสบการณ ต างประเทศและประสบการณ การ ซ อบร การส ขภาพของส าน กงานหล กประก นส ขภาพสาขากร งเทพมหานคร ประเทศท ใช ศ กษา ท งหมด 8 ประเทศได แก อ งกฤษ น วซ แลนด ออสเตรเล ย แคนาดา สว เดน นอร เวย เกาหล และ ไต หว น ซ งท งหมดม หล กประก นส ขภาพถ วนหน าท ร ฐสน บสน นในร ปแบบระบบส ขภาพแห งชาต (national service system หร อ national service insurance) ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ประกอบด วย ข อแรก เพ อศ กษาระบบส ขภาพระด บพ นท ด าน หล กการและแนวค ด โครงสร าง องค กร บทบาท หน าท ของเขตส ขภาพ ความส มพ นธ เช งอ านาจระหว างองค กรต างๆ รวมถ ง กลไกในการก าก บต ดตาม และผลกระทบเช งผลล พธ ด านค ณภาพ ประส ทธ ภาพ และความเป น ธรรม ข อส ดท ายเป นการสร ปและข อเสนอแนะเช งนโยบายส าหร บการพ ฒนาระบบและศ กษา เพ มเต มในประเทศไทย ว ธ การศ กษาใช การส บค นจากหน งส อว ชาการ วารสาร และอ นเตอเนท รวมท งการปร กษาผ เช ยวชาญ ผลการศ กษาประกอบด วย 3 บท ได แก บทท 1 บทน าแสดงถ ง หล กการเหต ผล และว ธ การศ กษา บทท 2 เป นผลของการทบทวนรวบรวมเน อหาท เก ยวข องท ง ทฤษฎ และประสบการณ ท เก ดในประเทศท ง 8 และประเทศไทย บทท 3 ว เคราะห ว จารณ ผล การศ กษาและส งเคราะห ข อสร ปและข อเสนอแนะสาหร บประเทศไทย ผลการศ กษาพบว าประเทศอ งกฤษเป นประเทศต นแบบท น ากลไกตลาดภายในและ ร ปแบบการจ ดการพ นท เขตส ขภาพมาใช พ ฒนาค ณภาพ ประส ทธ ภาพ และความเป นธรรมทาง ส ขภาพ เป นต นแบบของการซ อและจ ดบร การระด บพ นท (locality purchasing and provision) บทเร ยนจากประเทศอ งกฤษช ให เห นการพ ฒนากลไกตลาดเป นการประสานงานของบร การ ส ขภาพระด บพ นท ท เร ยกว าCommissioning ระบบNHSอ งกฤษให บทเร ยนของการรวมศ นย การ จ ดบร การและกระจายส พ นท โดยกลไกของตลาดภายในท ม องค กรอ สระก าก บด แลในพ นท (area health boards) จนลงส ระด บปฐมภ ม ท เร ยกว า primary care trust ประสบการณ ประเทศ อ งกฤษช ให เห นผลเส ยของการไม ด แลบร การแบบองค รวมท ผสมผสานท งบร การส ขภาพ สาธารณส ข และส งคม ร ปแบบการจ ดระบบบร การของอ งกฤษถ กน าไปใช ในประเทศต างๆท งใน และนอกเคร อจ กรภพ ได แก น วซ แลนด ออสเตรเล ย แคนาดา สว เดน และนอร เวย แต ประเทศ ท งหลายน ม ประสบการณ ท เป นบทเร ยนแตกต างก น น วซ แลนด ให บทเร ยนของการจ ดต งพ นท ส ขภาพท ม การแบ งและรวมให ลดจ านวนเพ อการม ประส ทธ ภาพ ม บทเร ยนของการจ ดต ง คณะกรรมการบอร ดพ นท และการจ ดองค กร ออสเตรเล ยแสดงบทเร ยนของการจ ดพ นท ส ขภาพ เขตท ม ร ฐบาลท องถ นเข ามาม บทบาทส าค ญ รวมท งการจ ดพ นท ส ขภาพพ เศษตามล กษณะภ ม ประเทศและชนเผ าพ นเม อง แคนาดาให บทเร ยนของการจ ดระบบส ขภาพเขตท ม การกระจาย อ านาจให จ งหว ดท เป นองค กรปกครองส วนท องถ นด แลร บผ ดชอบ แต ร ฐบาลกลางให การ สน บสน นงบประมาณ แคนาดาย งแสดงให เห นถ งความสร างการเข าถ งบร การท เท าเท ยมและ เป นธรรม แต ก แสดงให เห นความไม เป นธรรมระหว างพ นท ร ารวยและยากจน สว เดนให บทเร ยน

3 ของการจ ดระบบส ขภาพพ นท ท องค กรปกครองส วนท องถ นเป นโครงสร างหล ก ร ฐบาลท องถ น ร บผ ดชอบเต มท และให บทเร ยนของการพยายามน ากลไกตลาดภายในเข าไปจ ดการระบบ ส ขภาพท องถ นแต ไม ประสบผลส าเร จ และย งให บทเร ยนของการประก นความเส ยหายของ ผ ร บบร การท สามารถได ร บค าชดเชยโดยไม เก ยวข องก บความผ ดทางกฎหมาย นอร เวย ให บทเร ยนส าค ญของการปร บเปล ยนการจ ดระบบบร การส ขภาพในพ นท ขององค กรปกครองส วน ท องถ นเด มท ถ กร ฐบาลกลางรวบอานาจค นเพราะความไม ม ประส ทธ ภาพและค ณภาพสนองตอบ ความต องการประชาชน แต จ ดต งเขตพ นท ส ขภาพใหม แทนระบบส ขภาพองค กรปกครองส วน ท องถ นร บผ ดชอบ เกาหล และไต หว นแสดงการใช หล กประก นส ขภาพแบบประก นส งคมท ม การ จ ดพ นท ส ขภาพเขตตามกล มอาช พและสถานะประชาชนท ประก นตน ไม ได เก ดจากพ นท ภ ม ศาสตร บทเร ยนของประเทศเกาหล สอนให เห นความย งยากในการจ ดระบบส ขภาพเขตพ นท ท ม ภาคเอกชนท เข มแข งกว าภาคร ฐ ไต หว นให บทเร ยนของการฟ องร องค าเส ยหายท ประชาชน ใช มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการทางศาล แทนกระบวนการไกล เกล ยและการประก น ความประมาทและสร างความเส ยหาย ส ดท ายประสบการณ ซ อบร การของสาน กงานหล กประก น ส ขภาพเขตกร งเทพมหานคร แสดงให เห นความไม ม องค ความร และประสบการณ ในการซ อ บร การรวมท งป ญหาอ ปสรรคท เก ดข นหลายประการท ต องการพ ฒนาท งโครงสร างองค กร บทบาทการเป นผ ซ อบร การ ผลการว เคราะห ประสบการณ ท ได ร บจากท ง 8 ประเทศ พบเห นประเด นท น าสนใจหลาย ประการ เร มจากความหมายของระบบส ขภาพเขตพ นท น นต องเป นการประสานการซ อและ จ ดบร การให ตอบสนองความต องการประชาชนในพ นท ท แท จร ง โดยครอบคล มด านส ขภาพ สาธารณส ขและส งคม มากกว าจะมองเพ ยงการแข งข นเช งตลาด พ นท ส ขภาพจะต องม พ นท ช ดเจน องค ก าก บด แลท ท อ สระและขนาดประชากรท เหมาะสมแล วแต บร บทประเทศ การ กระจายอ านาจเป นป จจ ยส าค ญในการบร หารจ ดการพ นท ส ขภาพ ช องทางการจ ดและบร หาร จ ดการพ นท เขตส ขภาพม 3 ช องทาง โดยผ านกลไกตลาดของการซ อบร การระด บพ นท ท เร ยกว า commissioners หร อโดยผ านโครงสร างองค กรปกครองส วนท องถ น หร อผ านกองท น ประก นส งคม บทบาทสาค ญของเขตพ นท ส ขภาพประกอบด วยการคล งส ขภาพ การจ ดบร การ และการก าก บด แล การต ดตามก าก บด แลเขตพ นท ส ขภาพสามารถด าเน นการผ านกรรมการ บอร ด การจ ดท าส ญญา และการฟ องร องรวมท งร องเร ยนค ณภาพบร การ การเม องเป นป จจ ย ส าค ญของความส าเร จและล มเหลวในการบร หารจ ดการพ นท เขตส ขภาพไม ว าในกล มว ชาช พ โดยเฉพาะแพทย การเม องท องถ น และระด บชาต ผลล พธ ของการจ ดระบบส ขภาพเขตในด าน ค ณภาพเช อว าเพ มข นเพราะประชาชนได ร บบร การตามท ต องการและสามารถม ส วนร วม แต ไม ม หล กฐานย นย นช ดเจน ประส ทธ ภาพเป นส งท คาดหว งว าจะด ข นท งเช งการจ ดสรรทร พยากร (allocative efficiency) และการใช ทร พยากรอย างค มค า (technical efficiency) เพราะประชาชน สามารถใช บร การได ตามความต องการและเป นการจ ดสรรทร พยากรท กระจายตามขนาด ประชากร แต การม พ นท เขตมากเก นจะเก ดค าจ ดการท ส งไม เก ดการประหย ดต อหน วย

4 (economies of scale) การขาดแคลนบ คลากรย อมไม สามารถจ ดบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ การใช บร การท ขาดเหต ผลย อมเส ยค าบร การท ส นเปล อง การลงท นท ซ าซ อนจะท าให การใช ทร พยากรไม ม ประส ทธ ภาพ ความเป นธรรมโดยเฉพาะการเข าถ งบร การอย างท วถ งจะด ข น เพราะพ นท ได ร บการด แลเท าเท ยมท งงบประมาณและเคร อข ายบร การ แต ป ญหาความไม เท า เท ยมของฐานะเศรษฐก จแต ละพ นท ย อมท าให ความเป นธรรมด านส ขภาพไม เก ดข น การใช บร การข ามเขตและข ามข นตอนจะทาให เก ดความย งยากในการบร การ แม การข ามเขตจะสร าง ทางเล อกให ประชาชน แม ประเทศท พ ฒนาแล วย งม ป ญหาการใช บร การข ามเขตและข ามข นตอน เหล าน เช นก น ผลการศ กษาสร ปเป นข อเสนอแนะเช งนโยบายได ว า การจ ดระบบส ขภาพเขตพ นท เป น ท ยอมร บของท กประเทศท ทบทวนว าเป นส งท น าไปส การจ ดบร การท เพ มค ณภาพ ประส ทธ ภาพ และความเป นธรรม กลไกตลาดภายในเป นกลไกท สามารถสร างระบบบร การส ขภาพระด บพ นท ท ด แต ให สร างการประสานมากกว าการแข งข นทางการเง น เขตพ นท ส ขภาพจะสามารถ ดาเน นการได ประสบผลสาเร จต องการกลไกหลายประการในการบร หารจ ดการ กลไกก าก บด แล ระบบส ขภาพเขตพ นท ม หลายระด บความเข มข นต งแต การจ ดท าส ญญา ควบค มด วย คณะกรรมการบอร ดและการฟ องร อง การใช กลไกต างๆให ค าน งถ งบร บทประเทศท แตกต าง การจ ดบร การส ขภาพระด บพ นท ต องประกอบด วยม ต ทางส ขภาพ สาธารณส ข และส งคม ส ดท ายการศ กษาเสนอแนะคาถามสาค ญ 5 ประการสาหร บการวางแผนจ ดต งระบบส ขภาพเขต พ นท และให ม การศ กษาเพ อได ข อม ลในพ นท ประเทศไทยท สามารถน ามาพ ฒนาระบบส ขภาพ เขตพ นท อย างแท จร ง การศ กษาน เป นเพ ยงการศ กษาเบ องต นท ขาดข อม ลประเทศไทยอย าง มากเพราะประเทศไทยไม ม การด าเน นงานระบบส ขภาพเขตพ นท มาก อนและประสบการณ การ ซ อบร การส ขภาพย งไม มากเพ ยงพอ จ งท าให ผลการศ กษาคร งม จ ดอ อนท ควรระว งในการ น าไปใช ประเด นท สมควรศ กษาเพ มเต มได แก การอภ บาลระบบ (system governance) การ จ ดต งคณะกรรมการเขตพ นท โดยกฎหมายและความเป นไปได และการศ กษษทบทวนปรสบ การณ การจ ดต งคณะกรรมการเขตพ นท ส ขภาพท เคยด าเน นการขณะม การกระจายอ านาจ เก ดข น

5 ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาน ได ร บการสน บสน นจากส าน กงานว จ ยเพ อการพ ฒนาหล กประก นส ขภาพ ไทย (สวปก.) การศ กษาส าเร จล ล วงล วนเป นความอน เคราะห จากผ อ านวยการและท มงานใน ส าน กงานว จ ยเพ อการพ ฒนาหล กประก นส ขภาพไทย (สวปก.) ท กท าน ซ งผ ว จ ยขอขอบค ณ อย างย ง นอกจากน คณะผ ว จ ยย งได ร บความอน เคราะห ข อม ลอ นเป นประโยชน อย างมากจาก สาน กงานหล กประก นส ขภาพเขตพ นท กร งเทพมหานคร จากนายแพทย พ รพล ส ทธ ว เศษศ กด และคณะเจ าหน าท ของสาน กงานท กท าน ท ยอมเส ยสละเวลาท ม ค าให ข อม ลแก คณะผ ว จ ย จนทา ให ผลการศ กษาล ล วงอย างด ย งและสร างผลงานว ชาการเพ อถ ายทอดความร แก ผ ท ต องการใช ประโยชน ต อไป

6 สารบ ญเร อง บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญเร อง สารบ ญตาราง สารบ ญภาพ บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความสาค ญของการศ กษา 1.2 ว ตถ ประสงค การศ กษา 1.3 ว ธ การศ กษา บทท 2 ผลการทบทวนวรรณกรรม 2.1 การกระจายอานาจด านสาธารณส ข (health care decentralization) ความหมายของการกระจายอานาจ ร ปแบบการกระจายอานาจ 2.2 การซ อและจ ดบร การระด บพ นท (locality purchasing and provision) 2.3 ร ปแบบระบบส ขภาพ (Typology of health care system) 2.4 ประสบการณ การจ ดระบบบร การส ขภาพระด บพ นท ประเทศต างๆ ประเทศอ งกฤษ ประเทศน วซ แลนด ประเทศออสเตรเล ย ประเทศแคนาดา ประเทศสว เดน ประเทศนอร เวย ประเทศเกาหล ประเทศไต หว น 2.5 การซ อบร การระด บพ นท กรณ กร งเทพมหานครประเทศไทย i iv v vii viii บทท 3 องค ความร และข อเสนอแนะ 3.1 ความหมายของเขตส ขภาพ 3.2 การกระจายอานาจก บการจ ดการระบบเขตส ขภาพ

7 3.3 ร ปแบบช องทางการบร หารจ ดการระบบเขตส ขภาพ 3.4 บทบาทสาค ญสาหร บการบร หารจ ดการเขตส ขภาพ การคล งส ขภาพ การจ ดบร การส ขภาพ การกาก บด แลระบบเขตส ขภาพ การเม องก บนโยบายบร หารจ ดการเขตส ขภาพ ผลท เก ดข นจากการจ ดระบบเขตส ขภาพ การบร หารจ ดการเขตส ขภาพก บการซ อบร การของสปสช.กร งเทพมหานคร ข อสร ป ข อเสนอแนะ ประเด นท ต องการศ กษาเพ มเต ม เอกสารอ างอ ง 96

8 สารบ ญตาราง ตารางท 2.1 ร ปแบบระบบส ขภาพท OECD เสนอป ค.ศ ตารางท 2.2 เปร ยบเท ยบค ณล กษณะต างๆของร ปแบบระบบส ขภาพ...12 ตารางท 2.3 แสดงจ ดแข งและจ ดอ อนของระบบ NHS อ งกฤษ...14 ตารางท 2.4 เปร ยบเท ยบการซ อบร การของสาน กงานประก นส ขภาพแห งชาต และสาขา...70 ตารางท 2.5 เปร ยบเท ยบร ปแบบการจ ดสรรเง นของพ นท กร งเทพมหานค...78

9 สารบ ญภาพ ภาพท 2.1 ก จกรรมของกระบวนการซ อบร การระด บพ นท ภาพท 2.2 โครงสร างบร การระด บพ นท ของระบบ NHS ประเทศอ งกฤษ...20 ภาพท 2.3 โครงสร างบร การระด บพ นท ของประเทศน วซ แลนด...29 ภาพท 2.4 โครงสร างระบบบร การระด บจ งหว ดประเทศแคนาดา...35 ภาพท 2.5 ระบบบร การส ขภาพประเทศสว เดน...44 ภาพท 2.6 ระบบส ขภาพของประเทศนอร เวย...52 ภาพท 2.7 ระบบประก นส ขภาพเกาหล...62 ภาพท 2.8 โครงสร างองค กรและการบ งค บบ ญชาสาน กงานหล กประก นส ขภาพ...75 ภาพท 2.9 การจ ดองค กรและอ ตรากาล งสาน กงานหล กประก นส ขภาพสาขา...76

10 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความสาค ญของการศ กษา ประเทศไทยม ระบบประก นส ขภาพถ วนหน าตามพระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพ แห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๕ สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.)เป นหน วยงานร บผ ดชอบ ด าเน นการ จ ดการระบบ และซ อบร การแทนประชาชนผ ม ส ทธ เพ อให เก ดบร การท ม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ เข าถ งบร การได รวดเร ว และเป นธรรม ด งน นพ.ศ.2546 สปสช.จ งแต งต ง สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส งก ดกระทรวงสาธารณส ขท กจ งหว ด เป นส าน กงานสปสช.สาขา จ งหว ด ม บทบาทส าค ญส าหร บซ อบร การแทนประชาชนในจ งหว ดน นๆ กร งเทพมหานครไม ม ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดด าเน นก จกรรมสาขา สปสช.จ งจ ดต งส าน กงานสาขา กร งเทพมหานครข นเพ อซ อบร การแทนประชาชนในกทม. น บว าสาขากทม.เป นจ ดเร มต นของ การซ อบร การส ขภาพระด บพ นท ส าน กงานสาขาจ งหว ดเป นองค กรบร หารของกระทรวง สาธารณส ขท ม บทบาทจ ดบร การแก ประชาชนในพ นท จ งหว ด จ งม บทบาทเป นท งผ ซ อบร การ และจ ดบร การส ขภาพพร อมๆก นในองค กรเด ยวก น ทาให เก ดความส บสนและขาดประส ทธ ภาพ ซ งเช อว าการแยกผ ซ อและจ ดบร การออกจากก นจะสร างประส ทธ ภาพและค ณภาพบร การ มากกว า ด งน นพ.ศ.2547 สปสช.จ งได จ ดต งส าน กงานหล กประก นส ขภาพสาขาพ นท เขต (สปสช.เขต) ขอนแก นข นเพ อดาเน นงานซ อบร การเพ ยงอย างเด ยว ต อมาพ.ศ สปสช.ได จ ดต งสปสช.เขตข นอ ก 4 แห ง และขยายเพ มจนครบ 12 แห งในป พ.ศ หากน บรวมสปสช. เขตพ นท กทม.ด วยรวมเป นท งส น 13 แห ง โดยม งหว งว าสปสช.เขตพ นท จะร บผ ดชอบด แลการ ดาเน นงานของสปสช.สาขาจ งหว ดให บรรล ผลตามท สปสช.ก าหนด สปสช.สาขาเขตพ นท ด แล ประมาณ 3-5 จ งหว ด ท าหน าท เป นผ จ ดการระบบ (system manager) และเป นผ ซ อบร การ (purchaser) โดยการทาส ญญาก บหน วยบร การซ งเป นค ส ญญา สปสช. (2551) ได ก าหนดภารก จบทบาทหน าท ของสปสช.สาขาเขตพ นท และสาขา จ งหว ดให ช ดเจนมากข น ตามระด บพ นท และความใกล ช ดก บประชาชนผ ม ส ทธ ด งน บทบาทหน าท ของสปสช.เขตพ นท ประกอบด วย 1. ข นทะเบ ยนหน วยบร การ/จ ดเคร อข ายบร การและการส งต อ/จ ดทาส ญญา 2. บร หารการลงทะเบ ยนผ ม ส ทธ 3. บร หารกองท น/งบลงท นระด บเขต 4. บร หารชดเชยค าบร การ/ตรวจสอบเวชระเบ ยนหน วยบร การ 5. ควบค มกาก บหน วยบร การเพ อให ม บร การท ม ค ณภาพมาตรฐานแก ผ ม ส ทธ

11 6. ส งเสร มสน บสน นการม ส วนร วมของท องถ นและภาคประชาชนโดยด าเน นการ และสน บสน นสาน กงานสาขาจ งหว ด 7. ค มครองส ทธ /ร บเร องร องท กข /ประชาส มพ นธ 8. พ ฒนาค ณภาพบร การ/เคร อข ายหน วยบร การ บทบาทหน าท สปสช.สาขาจ งหว ดประกอบด วยด งน 1. ลงทะเบ ยนผ ม ส ทธ 2. ตรวจประเม นหน วยบร การเพ อข นทะเบ ยน 3. สน บสน นการตรวจสอบเวชระเบ ยนหน วยบร การ 4. ส งเสร มการม ส วนร วมของท องถ นและภาคประชาชน 5. ค มครองส ทธ และร บเร องร องท กข 6. บทบาทในฐานะหน วยงานส งก ดกระทรวงสาธารณส ขเพ อ บร หารเคร อข ายหน วยบร การกระทรวงสาธารณส ข (public health provider network manager) การเป นค ส ญญาเคร อข ายกระทรวงสาธารณส ข (main contracture) พ ฒนาหน วยบร การเคร อข ายกระทรวงสาธารณส ขให ม ค ณภาพมาตรฐาน และต อเน อง บทบาทด งกล าวน นเป นบทบาทส าค ญในฐานะผ ซ อบร การร วมก บบทบาทการจ ดการ ระบบประก นส ขภาพถ วนหน าในพ นท ส วนใหญ หน วยบร การในพ นท เขตและจ งหว ดอย ในส งก ด กระทรวงสาธารณส ข แต ย งม หน วยบร การร ฐอ นๆและเอกชนท เข ามาม ส วนเก ยวข อง การท จะ บร หารจ ดการสาน กงานสาขาท งเขตและจ งหว ดเพ อให เก ดระบบประก นส ขภาพถ วนหน าในพ นท ให เก ดประส ทธ ภาพ ประชาชนได ร บบร การท ม ค ณภาพ ครอบคล มส ทธ ประโยชน ตามท ก าหนด และเข าถ งได สะดวก สปสช.ต องใช การบร หารจ ดการแบบเขตส ขภาพท ด การท จะสามารถ ก าหนดแนวทางและกลไกในการบร หารสปสช.จ าเป นต องสร างองค ความร โดยต องทบทวน ประสบการณ ท ได เก ดข นในต างประเทศและท สปสช.ได ด าเน นการมาแล วในเขตกทม. เพ อ น าเอาองค ความร ด งกล าวมาพ ฒนาการจ ดระบบเขตส ขภาพของสาน กงานสาขาเขตท งประเทศ โดยเฉพาะในบทบาทท เป นผ ซ อบร การและบร หารระบบแทนประชาชนผ ม ส ทธ ในพ นท เพ อให เก ดระบบเขตส ขภาพท ด ต อไป การศ กษาเพ อให เก ดความเข าใจบทเร ยนจากต างประเทศจ งม ความส าค ญส าหร บใช เป นองค ความร น าไปจ ดต งและพ ฒนาเขตส ขภาพท ด ของสปสช. ซ ง การศ กษาด งกล าวน จะม ว ตถ ประสงค ท สาค ญด งจะกล าวต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค การศ กษา 1. เพ อศ กษาประสบการณ การบร หารจ ดการระบบส ขภาพเขตพ นท (area health system) ภายใต ระบบประก นส ขภาพถ วนหน าประเทศต างๆ ครอบคล มประเทศต วแทนในแถบ อเมร กา (แคนาดา) ย โรป-สแกนด เนเว ย (อ งกฤษ นอรเวย สว เดน) เอเช ย-แปซ ฟ ก

12 (เกาหล ไต หว น ออสเตรเล ย น วซ แลนด ) รวมท งส น 8 ประเทศ รวมท งทบทวน ประสบการณ การซ อบร การส ขภาพในเขตพ นท กร งเทพมหานคร ในประเด นส าค ญๆ ต างๆด งน หล กการและแนวค ดการจ ดระบบส ขภาพไปส เขตภ ม ภาคในร ปแบบเขตส ขภาพ โครงสร างองค กร บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบของเขตส ขภาพในประเทศต างๆ ความส มพ นธ เช งอานาจระหว างองค กรต างๆท เก ยวข องและกลไกกาก บต ดตาม ผลกระทบเช งผลล พธ จากการจ ดระบบส ขภาพเขตพ นท ด านค ณภาพ ประส ทธ ภาพ และความเป นธรรม 2. เพ อว เคราะห และส งเคราะห ผลจากการทบทวนประสบการณ สาหร บองค ความร ท น าไปส ข อเสนอแนะเช งนโยบายและการจ ดการเขตส ขภาพ รวมท งช ประเด นช องว างท ม สาหร บ การศ กษาต อไป 1.3 ว ธ การศ กษา ใช การทบทวนวรรณกรรมและส งเคราะห ประเด น โดยการส บค นจากข อม ลประสบการณ ของต างประเทศ ท งท ประสบผลสาเร จและล มเหลว ให ครอบคล มท งแหล งวรรณกรรมในประเทศ ต างประเทศ จากหน งส อ เอกสาร วรรณกรรม และ Internet คาด ชน เพ อส บค น คาด ชน ภาษาไทย การซ อบร การ, กร งเทพมหานคร, หล กประก นส ขภาพแห งชาต คาด ชน ภาษาอ งกฤษ Health care system, Regional health, Purchasing health care, Commissioning, Locality purchasing, Locality provision, Universal coverage, Health authority, Local governance ผลการศ กษาน าเสนอเช งพรรณนา ประกอบภาพและตารางท เก ยวข อง ประกอบด วย ท งส น 3 บท ได แก บทท 1 บทน าเพ อแสดงถ งหล กการเหต ผลของการทบทวนวรรณกรรม ว ตถ ประสงค การศ กษา ว ธ การ และการน าไปส บทอ นๆ บทท 2 ผลการทบทวนทฤษฎ ท เก ยวข องก บการซ อบร การในพ นท (local purchasing functions) การกระจายอ านาจ (decentralization) และการปฏ ร ประบบส ขภาพ (public and health care reform) การบร หารจ ดการระบบบร การเขตส ขภาพท ม ในต างประเทศ รวมท ง ประสบการณ การซ อบร การท สปสช.เขตกทม.ดาเน นการ

13 บทท 3 ผลการว เคราะห ว จารณ ประสบการณ ท ได ร บจากบทท 2 เพ อให เก ดองค ความร เก ยวก บระบบเขตส ขภาพท พ งและไม พ งประสงค รวมท งผลสร ปจากผลการทบทวนวรรณกรรม และข อเสนอแนะเช งนโยบายและการจ ดการ บทท จะกล าวถ งเร มจากบทท 2 เป นต นไป บทท 2 ผลการทบทวนวรรณกรรม บทท 2 เก ดจากการศ กษาทบทวนประสบการณ การจ ดการระบบเขตส ขภาพในประเทศ อ งกฤษ แคนาดา ออสเตรเล ย น วซ แลนด สว เดน นอร เวย เกาหล และไต หว น รวมท งการ ทบทวนประสบการณ ซ อบร การส ขภาพของสปสช.เขตกทม. เพ อให สามารถเข าใจอย างด ต อ ประสบการณ ต างๆท เก ด สมควรม ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บแนวค ดและทฤษฎ เร อง การ กระจายอานาจด านสาธารณส ข (health care decentralization) การซ อบร การระด บพ นท (local

14 purchasing functions) และร ปแบบระบบส ขภาพ (typology of health care system) ก อนท จะ เสนอผลการทบทวนประสบการณ ในประเทศต างๆด งกล าวข างต น 2.1 การกระจายอานาจด านสาธารณส ข (health care decentralization) การกระจายอ านาจด านสาธารณส ขม ความส มพ นธ ก บการจ ดระบบส ขภาพระด บพ นท อย างย ง ด งน นจาเป นต องอธ บายความหมายและร ปแบบการกระจายอ านาจให เข าใจตรงก น เพ อเป นแนวค ดพ นฐานในการศ กษาประสบการณ ในประเทศด งกล าวด งน ความหมายของการกระจายอานาจ การกระจายอ านาจด านสาธารณส ข หมายถ ง การโอนย ายทร พยากรและอ านาจการ วางแผน การต ดส นใจ และ การจ ดการเก ยวก บก จกรรมร ฐ จากองค กรระด บชาต ไปส องค กรหร อ หน วยงานท อย ระด บต ากว า (CONYERS 1983) ให สามารถเข าถ งกล มส งคมและการเม อง เพ อให ม การต ดส นใจทางการเม องและการจ ดสรรทร พยากรท ด (COLLINS 1994) สาระสาค ญ ของการกระจายอ านาจกล าวโดยละเอ ยดเพ มเต มได ว า (MILLS, VAUGHAN, SMITH and TABIBZADEH 1990): เป นการโอนย ายอานาจของร ฐส ร ฐว สาหก จ จากข าราชการการเม องไปส คณะกรรมการ ท ม อ สระกว า เป นการพ ฒนาป จจ ยน าเข าทางเศรษฐศาสตร ในระด บชาต ส การวางแผนระด บเขต อาจ เป นการโอนย ายอ านาจการจ ดการจากบนลงล างตามระด บข นบ งค บบ ญชา หร อไปใน ท ศทางอ นๆ ตามระด บป ญหาก ได เป นการจ ดต งองค กรตามกฎหมายท ม ขนาดเล กกว ารวมท งการโอนย ายความร บผ ดชอบ ส องค กรตามกฎหมายท อย ต ากว าระด บชาต เป นการควบค มโดยประชาชน โดยหว งท จะบรรล ค ณภาพช ว ตท ด กว าโดยประชาชนม ส วนร วม การกระจายอ านาจจ งม ความหมายเป นได ท งการกระจายอ านาจตามก จกรรม (functional decentralization) และกระจายอานาจตามเขตพ นท ภ ม ศาสตร (areal decentralization) ร ปแบบการกระจายอานาจ การกระจายอ านาจแม จะโอนอ านาจการต ดส นใจจากส วนกลางไปส ระด บต ากว า แต แท จร งแล วอ านาจการจ ดสรรทร พยากรย งคงถ กสงวนไว ในส วนกลาง จ งเป นเพ ยงกระจาย อานาจในการดาเน นงานเท าน น (CONYERS 1983) หน วยงานองค กรต างๆท ได ร บการกระจาย อ านาจอาจเป นร ฐบาลท องถ น หน วยงานส วนกลางท อย ระด บพ นท องค กรร ฐอ สระ หน วย ปฏ บ ต การ และหน วยงานก จการพ เศษ (COLLINS 1994) จ งทาให การกระจายอ านาจม ได หลาย ร ปแบบและแตกต างก นตามระด บความเข มข นของการถ ายโอนอ านาจ ซ งระด บความแตกต าง

15 ของอ านาจท ถ ายโอนต องอาศ ยต วช ว ดหลายอย างมาประเม น การประเม นจะท าให ร ถ ง ความส าค ญของอ านาจหร อก จกรรมท ถ กถ ายโอน ระด บของการเม อง การบร หารจ ดการ และ ชน ดของบ คคลหร อองค กรท จะใช อานาจท ได ร บถ ายโอนน นๆ ( CONYERS 1983) การกระจายอ านาจด านสาธารณส ขม หลายร ปแบบ (MILLS, VAUGHAN, SMITH and TABIBZADSH 1990; COLLINS 1994) แต ละร ปแบบไม ได แยกออกจากก นโดยเด ดขาด องค กรหน งๆอาจม ร ปแบบการกระจายอ านาจหลายอย างผสมก นและปนก นอย ร ปแบบท สาค ญ ม ท งแนวด งและแนวราบรวม 7 ร ปแบบ แบ งเป นการกระจายอ านาจแนวด ง 5 ร ปแบบ ประกอบด วย การแบ งอ านาจ (Deconcentration) การคลายอ านาจ (Devolution) การมอบ อ านาจ (Delegation) การกระจายอ านาจส องค กรพ นท ท ม ต วแทนของส วนกลางและพ นท ท องถ นผสมก น และการปกครองแบบสหพ นธร ฐ (Federalism) การกระจายอ านาจด าน สาธารณส ขแนวราบม 2 ร ปแบบ ค อ การกระจายอ านาจโดยผ านกลไกตลาดขององค กรร ฐ (Pubic Sector Market or Internal Market) และการขายโอนก จการภาคร ฐให เอกชน (Privatization) การกระจายอ านาจท งแนวด งและแนวราบม ผสมก นปะปนก นได สามารถ อธ บายแต ละร ปแบบพอส งเขปด งน การแบ งอานาจ (Deconcentration) เป นร ปแบบการกระจายอ านาจข นพ นฐานท ส ด เพราะถ ายโอนก จกรรมจากส วนกลางส พ นท ตามลาด บช นบ งค บบ ญชา โดยจ ดต งหน วยงานข น ในพ นท แล วย ายความร บผ ดชอบของส วนกลางไปหน วยงานน น การบ งค บบ ญชาม อย เท าเด ม ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานจากผ บ งค บบ ญชาท ส งกว าตามข นตอน เจ าหน าท ในพ นท ต ดส นใจ ได เองเฉพาะงานประจาท ทา สามารถวางแผนงานหร อปร บเปล ยนแผนตามแนวทางท ส วนกลาง ก าหนด ผ ปฎ บ ต เป นข าราชการเต มเวลาซ งถ กค ดเล อกบรรจ แต งต งเล อนข นจ ายค าตอบแทน ควบค มก าก บและปลดออกโดยส วนกลาง ตามแนวทางระเบ ยบและว ธ ปฏ บ ต โดยม หน วยงาน หร อองค กรท ร บผ ดชอบด แลระเบ ยบท งหมด การแบ งอ านาจ (Deconcentration) ถ ายโอน ก จกรรมตามตาแหน งไม ได ตามสภาพพ นท ปฏ บ ต งาน ข าราชการอาว โสเป นผ ร บผ ดชอบบร หาร จ ดการเพ อบร การแก ประชาขนในพ นท ตามท ก าหนดไว ช ดเจนจากส วนกลาง การต ดต อก บ ส วนกลางต องผ านสายบ งค บบ ญชาท ส งกว าตามข นตอน การแบ งอ านาจ (Deconcentration) ย ง แบ งออกเป น2ร ปแบบ ค อ การแบ งตามบทบาท (Functional Deconcentration) และ แบบ ประสานงานท ระด บจ งหว ด (Integrated Prefectoral Deconcentration) ท ง 2 ร ปแบบม ความ แตกต างก นซ งจะไม กล าวถ งในรายละเอ ยดสาหร บการศ กษาน การคลายอานาจ (Devolution) เป นการถ ายโอนอ านาจการต ดส นใจส องค กรปกครอง ท องถ น (อปท.) ท ม สถานภาพเป นน ต บ คคลและม ความเป นอ สระจากส วนกลางมากกว าองค กร อ นๆ อปท.สามารถจ ดหารายได เป นงบประมาณของตนเอง ม อานาจการจ ดสรรงบประมาณ การ จ ดหารายได และการใช จ ายงบประมาณโดยการอน ม ต ของสภาท องถ น ม อ านาจบร หารบ คคล และพ สด ม ขอบเขตพ นท ตามท กฎหมายก าหนด ม บทบาทเป นต วแทนประชาชนในการร วมวาง นโยบาย แต ม กถ กควบค มกาก บร บผ ดชอบอย างใกล ช ดจากร ฐบาลกลาง

16 การมอบอานาจ (Delegation) ส หน วยงานอ สระของร ฐ ม การถ ายโอนการ ดาเน นงานให แก หน วยงานท เป นองค กรพ ฒนา องค กรร ฐอ สระ หร อหน วยงานด าเน นโครงการ พ เศษท ม อ สระจากกฎข อบ งค บและกฎระเบ ยบของราชการท งการบร หารบ คคล การท าส ญญา การจ ดทางบประมาณ องค กรเหล าน ปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมายจากส วนกลาง อย างไรก ตามความร บผ ดชอบของผลงานเป นความร บผ ดชอบของร ฐบาลกลางโดยตรง ความส มพ นธ สาย บ งค บบ ญชาแนวด งก บหน วยงานร ฐบาลกลางแยกจากก น แต ม ความส มพ นธ แนวราบก บ หน วยงานร ฐอ นๆ ท าให โครงสร างองค กรร ฐม ล กษณะแตกแยก (fragmented) ข อด เป นการลด ข นตอนของระบบราชการและสร างการบร หารจ ดการองค กรร ฐแบบใหม ท ม กรรมการบอร ดเป น ผ ร บผ ดชอบด แล ท าให อ ทธ พลของน กการเม องส วนกลางลดลง เก ดความย ดหย นและเพ ม ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการ ด าเน นการโดยไม ย ดต ดก บระบบราชการท ม กระบวนการ และข นตอนท ยาว แต การประสานงานก บร ฐบาลจะไม ด เพราะร ฐบาลกลางไม สามารถบ งค บ บ ญชาโดยตรงได การกระจายอานาจส คณะกรรมการท ม ต วแทนจากส วนกลางและท องถ นร วมก น เป นการโอนอานาจส คณะกรรมการในพ นท ซ งประกอบด วยต วแทนท องถ นท มาจากการเล อกต ง และต วแทนท แต งต งโดยส วนกลาง บางคร งอาจม ต วแทนการเม องเข าร วมด วย คณะกรรมการม อ สระและเป นน ต บ คคล สามารถวางแผนและด าเน นงานพ ฒนาในเขตร บผ ดชอบ ควบค มก าก บ เจ าหน าท ของกระทรวงท ปฏ บ ต งานในเขตร บผ ดชอบ จ ดทางบประมาณท งงบดาเน นการและงบ ลงท นตามแผนพ ฒนาท องถ น ม อ านาจออกกฎระเบ ยบและจ ดหารายได ด วยต วเอง อย างไรก ตามองค กรน ต องก าหนดภารก จตามนโยบายของร ฐบาลกลาง ปฏ บ ต ตามแนวทางข อปฏ บ ต และม แผนควบค มกาก บตามส วนกลางกาหนด การปกครองแบบสหพ นธร ฐ (Federalism) ม อ านาจอ สระมากเช นเด ยวก บร ปแบบ การคลายอ านาจ(Devolution) แตกต างก นตรงท สหพ นธร ฐร บรองด วยกฎหมายร ฐธรรมน ญ อ านาจท ได มาจากร ฐธรรมน ญไม ใช มาจากร ฐบาลกลางก าหนด ด งน นจ งไม ข นต อร ฐบาลกลาง และแยกจากก นช ดเจน ม ความส มพ นธ ก นเพ ยงการประสานงาน อย างไรก ตามร ฐธรรมน ญอาจ กาหนดให ร ฐบาลกลางควบค มร ฐบาลท องถ นได มากน อยตามต องการ การกระจายอานาจโดยผ านกลไกลตลาดภายในองค กรร ฐ (Internal market) เป น การน ากลไกลตลาดมาใช แทรกแซงภาคร ฐในการจ ดสรรและใช ทร พยากร โดยหว งว ากลไกล ตลาดจะเพ มประส ทธ ภาพและเพ มความร บผ ดชอบของผ จ ดบร การโดยใช กลว ธ หลายอย าง เช น การแยกผ ซ อบร การและผ ให บร การออกจากก น (purchaser-provider split) หร อการท าส ญญา เง อนไขการจ ดบร การต างๆ (contractual models) การขายโอนก จการจากภาคร ฐให เอกชนดาเน นการ (Privatization) เป นการขาย โอนก จการของภาคร ฐแก องค กรท งแสวงและไม แสวงก าไรภายใต การด แลก าก บของร ฐในระด บ แตกต างก น การขายโอนเก ดจากการท หน วยงานร ฐไม สามารถร บม อก บการขยายต วอย างมาก ของการบร การหร อแม แต จะพย งการบร การท ม อย จ งจาเป นต องหาทางเล อกใหม ของการคล งซ ง

17 ภาคเอกชนเป นทางเล อกหน งเพราะภาคเอกชนสามารถจ ดหาทร พยากรเพ มในส วนท องค กรร ฐ ไม สามารถท าได และเพ อเพ มประส ทธ ภาพ การขายโอนก จการร ฐต งอย บนหล กการของตลาด เสร ซ งเป นการอาศ ยกลไกลตลาด อย างไรก ตามไม ได ท าให ความร บผ ดชอบของร ฐบาลหมดไป แต กล บต องม การควบค มก าก บท เข มงวดข นในการก าก บด แลทร พยากรและค ณภาพการบร การ เพ อให เก ดการประสานงานของระบบบร การในพ นท ต างๆ Collins (1994) ได กล าวว าการกระจายอ านาจขององค กรร ฐ อาจประกอบด วยหลาย ร ปแบบในคราวเด ยวก น ในประเทศหน งๆอาจใช การกระจายอ านาจหลายร ปแบบในคราว เด ยวก นสาหร บกระจายการดาเน นงานท ต างก น และร ปแบบการกระจายอ านาจท ม ต างๆก นอาจ ซ อนก นอย การน าเอาแนวค ดเร องการกระจายอ านาจร ปแบบต างๆมาเสนอ เพ อเป นวางพ นฐาน ความเข าใจให ผ ท อ านผลการทบทวนประสบการณ การจ ดระบบบร การส ขภาพระด บพ นท อ นจะ ช วยให สามารถเข าใจได ง าย โดยเฉพาะการน ากลไกตลาดมาสร างประส ทธ ภาพบร การส ขภาพท อ งกฤษเป นผ ร เร มและถ กน าไปใช ในประเทศต างๆรวมท งประเทศไทย และการกระจายอ านาจ ด านสาธารณส ขเป นการปฏ ร ประบบส ขภาพท ถ กน าไปประย กต ใช อย างแพร หลายในประเทศ พ ฒนาและก าล งพ ฒนา ซ งจะได กล าวอ างถ งในล าด บต อไป การปฏ ร ประบบส ขภาพและการ ว ว ฒน จนเก ดระบบส ขภาพระด บพ นท น น จะต องเข าใจแนวค ดของการซ อและจ ดบร การส ขภาพ ท เก ดข นในพ นท น นๆ ด งน นเน อหาผลการศ กษาต อไปจะน าเสนอแนวค ดการซ อและจ ดบร การ ส ขภาพระด บพ นท เพ อให เห นภาพการจ ดระบบส ขภาพระด บพ นท โดยเฉพาะเม อน ากลไกตลาด มาใช เพ มประส ทธ ภาพสาหร บประเทศไทยด งกล าวแล วข างต น 2.2 การซ อและจ ดบร การระด บพ นท (Locality purchasing and provision) ความพยายามท จะประสานบร การส ขภาพและบร การส งคมส ช มชนเก ดข นในประเทศ ต างๆท งท พ ฒนาแล วและก าล งพ ฒนา โดยม งหว งว าจะสร างประส ทธ ภาพการบร การเพราะตรง ก บตามความต องการของช มชน สร างการม ส วนร วมของช มชนในการวางแผนและด าเน นการ จนน าไปส บร การท ม ค ณภาพตามท ต องการ ซ งท าให เก ดระบบบร การในพ นท (locality services) และการซ อบร การระด บพ นท (locality purchasing) จนได ร บความน ยมแพร หลาย เน องจากคาว าพ นท (locality) เร ยกแล วเก ดความร ส กว าตอบสนองต อความต องการของช มชนท แท จร ง øvretveit (1996) ได ให คาน ยามของการซ อและจ ดบร การระด บพ นท ไว ด งน การซ อบร การระด บพ นท (locality purchasing) ค อ ระบบการซ อบร การท สร าง ความม นใจว าบร การท ซ อน นตอบสนองต อความต องการของพ นท อย างแท จร ง โดยอาจเก ดจาก การมอบอ านาจการต ดส นใจให ผ บร หารหร อคณะกรรมการในพ นท ดาเน นการหร อเก ดจากการ สะท อนความต องการของพ นท ให ส วนกลางร บร เพ อน าไปซ อบร การท ปะชาชนต องการจร ง

18 การจ ดบร การระด บพ นท (locality provision) ค อ การจ ดบร การส ขภาพและส งคม แก ประชากรท ม ขนาด 20,000 ถ ง 60,000 คน โดยบร การด งกล าวจะสามารถปร บเปล ยนตาม ความต องการเฉพาะของประชากรน นๆ โดยม สถานบร การท ก าหนดให ร บผ ดชอบช ดเจนและ เข าถ งบร การได ง าย จากคาน ยามท กล าวแล วเห นได ว าม ค าสาค ญ (key word) ท บ งช ให เห นความต องการ ของช มชนในพ นท ท แท จร ง ช มชนน นๆม อาณาเขตท ม จ านวนประชากรก าหนดจานวนช ดเจน บร การท เก ดผสมผสานท งด านส ขภาพและส งคม และสามารถเข าถ งบร การได ง าย ช มชนม ส วน ร วมในการด าเน นการ แนวค ดเร องการซ อและจ ดบร การระด บพ ท นท น จะน าไปใช เป นแนวค ด พ นฐานเพ อว เคราะห ประสบการณ ท เก ดข นในประเทศต างๆต อไป ภาระก จการซ อบร การส ขภาพระด บพ นท (Locality health purchasing tasks) øvretveit (1996) ได อธ บายไว ว าการซ อบร การในระด บพ นท น นม ภารก จ (task) หลาย ประการ ซ งจะสามารถสร ปอธ บายรายละเอ ยดได เป นข นตอนด งน 1) การประเม นทางเทคน คถ งความต องการทางส ขภาพของประชาชนท ร บผ ดชอบว าม ความต องการบร การอะไรบ าง 2) การจ ดล าด บความส าค ญของบร การท จะซ อเพราะทร พยากรและการเง นการคล ง ส ขภาพท ม จาก ดไม สามารถซ อบร การท กอย างแม จาเป นในขณะเด ยวก น จ งจาเป นต องก าหนด ลาด บความสาค ญของบร การต างๆว าควรจ ดซ ออะไรก อนหล ง 3) ก าหนดเป าหมายกลย ทธ ในการซ อบร การ เพราะกลย ทธ ในการซ อท ด น าไปส บร การ ท ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพตามท ต องการ 4) วางแผนการซ อบร การตามกลย ทธ ท กาหนด 5) สร างเคร อข ายการบร การเพ อให เก ดการครอบคล ม สร างการแข งข นเพ อค ณภาพและ ประส ทธ ภาพท ด ของการบร การ 6) การประสานงานและการทาส ญญาก บผ จ ดบร การ เพ อสร างความเข าใจ ร วมม อ และ พ ฒนา และการกาหนดเง อนไขการบร การสาหร บตรวจสอบต ดตามผลการบร การ 7) การบร หารส ญญา (contract management) เพ อก าก บและตรวจสอบผ จ ดบร การว า ด าเน นการได จร งตามท ตกลงหร อไม ซ งเป นการต ดตามประเม นท งประมาณและค ณภาพการ บร การ 8) ประเม นผลการซ อบร การ โดยการน าข อม ลมาใช ประเม นผลการปฏ บ ต งาน และการ ใช ต วช ว ดท เหมาะสมในการต ดตามประเม นผล ขบวนการซ อบร การน นไม ได เป นเพ ยงการจ ายเง นเพ อซ อหาบร การเท าน น แต จะต อง เร มต งแต สร างความเข าใจและร ถ งความต องการทางส ขภาพท แท จร ง ไปจนประเม นผลการ บร การท น าไปปร บเปล ยนการซ อบร การท ต องการต อไป ด งแสดงไว ในภาพท 2.1

19 ประเม นความต องการทางส ขภาพ ประเม นผลการซ อ จ ดลาด บความส าค ญของบร การ บร หารส ญญา ขบวนการซ อ บร การ กาหนดเป าหมายกลย ทธ การซ อ ประสานงานและทา ส ญญา วางแผนการซ อ สร างเคร อข ายบร การ ภาพท 2.1 ก จกรรมของกระบวนการซ อบร การระด บพ นท กลไกการซ อบร การส ขภาพระด บพ นท (locality health purchasing mechanism) การซ อบร การระด บพ นท น นม ป จจ ยหลายประการท เป นกลไกส าหร บให การซ อบร การ ส าเร จหร อล มเหลว สามารถพ จารณาตามล าด บไปต งแต 1)โครงสร างองค กรและบ คลากร (organization and staff) 2) งบประมาณท สาหร บซ อบร การส ขภาพ (budget and resource for purchasing) 3)อ านาจส าหร บต ดส นใจในกระบวนการซ อ (authority) 4)ขนาดประชากรท ใช ก าหนดการซ อบร การ (population size) และ 5)ระบาดว ทยา(epidemiology)ของพ นท ท ซ อ บร การ ป จจ ยเหล าน ม ผลต ออานาจการซ อบร การ (purchasing power) ในพ นท อย างย ง 2.3 ร ปแบบระบบส ขภาพ (Typology of health care system) ระบบส ขภาพในประเทศต างๆม ความแตกต างหลากหลายและม จ ดระบบบร การส ขภาพ ต างก น การเข าใจร ปแบบระบบส ขภาพย อมสร างความเข าใจถ งการซ อและจ ดบร การรวมท ง ระบบบร การระด บพ นท ของประเทศน นๆ Lee, Chun และ Seo (2008) ได ช ให เห นว าม ความ พยายามในการจ ดแบ งร ปแบบระบบส ขภาพประเทศต างๆท งหลายเพ อให เก ดความเข าใจระบบ ส ขภาพ ด งน Field s Typology 1973 ได แบ งระบบส ขภาพออกเป น 4 ร ปแบบค อ pluralistic, insurance, health services และ socialized health system ต อมา Terrisและคณะ ได แบ ง

20 ระบบส ขภาพตามระบบบร การออกเป น 2 ร ปแบบค อ National Health System (NHS) และ Social Health Insurance (SHI) โดยเน นว า NHS ผ จ ดบร การเป นล กจ างร ฐและสถานท บร การ เป นภาคร ฐ แต SHIผ จ ดบร การเป นอ สระท เป นภาคธ รก จเอกชนท บร การตามส ญญาท ท าก น ต อมาป 1978 Terris ได เพ มร ปแบบ Public Assistance เข าไปใน NHS และ SHI รวมเป น 3 ร ปแบบ โดยเน นว าร ปแบบ Public Assistance แบบใหม น ม การสน บสน นงบประมาณจากภาษ ท วไป (general tax) และจ ดบร การโดยภารร ฐ ต อมาป 1980 Navarro ได จ ดแบ งระบบบร การ ส ขภาพออกเป น NHS SHI และ Liberal Model โดยร ปแบบ Liberal Model เป นร ปแบบเอกชน ท ประก นส ขภาพโดยกลไกตลาดเช นประเทศสหร ฐอเมร กา Frenk และ Donabedian ได จ ดแบ ง ร ปแบบระบบส ขภาพออกเป น 12 ร ปแบบโดยอาศ ยม ต ร ฐควบค มการจ ดบร การ (form of state control over the production of health services) ก บม ต ส ทธ พ นฐานตามกฎหมายของ ประชาชน (basis for eligibility of the population) โดยม ต การควบค มของร ฐจะแบ งเป น 4 กล ม ค อ concentrated ownership, dispersed ownership, concentrated financing และ dispersed financing ม ต ส ทธ พ นฐานของประชาชนแบ งออกเป น 3 กล มค อ citizenship, contribution/privilege และ poverty ต นทศวรรษท 20 Roemer ได แบ งร ปแบบระบบส ขภาพ โดยอาศ ยการเปร ยบเท ยบโครงสร างระบบส ขภาพประเทศต างๆ จากต วแปรกลไกแทรกแซง ทางการตลาดของระบบส ขภาพ (market intervention in the health system) และระด บ เศรษฐก จประเทศโดยอาศ ยระด บผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GNP per capita) ได ระบบ ส ขภาพ 4 ร ปแบบค อ entrepreneurial and permissive type (บร ษ ทเอกชนซ อประก นเอกชน แก ล กจ าง, ภาคเอกชนเป นเจ าของสถานบร การส ขภาพ), welfare oriented type (ระบบ ประก นส งคม กองท นประก นส ขภาพไม หว งก าไรเป นผ ประก น ภาคร ฐและเอกชนเป นเจ าของ สถานบร การส ขภาพ), universal and comprehensive type (ประก นส ขภาพถ วนหน าแก ท กคน สถานบร การร ฐเป นเจ าของและบร หารจ ดการ) และ socialist and centrally planned type (บร การส ขภาพท กอย างควบค มโดยส วนกลางเพ อบร การแก ท กคน) ต อมา Hollingsworth และ คณะได จ ดแบ งร ปแบบระบบส ขภาพออกตามบทบาทร ฐท ม ต อการคล งและทร พยากรส ขภาพ โดยแบ งออกเป นว า ประเทศอ งกฤษม ร ปแบบ High concentration-control over public ม ระด บรวมศ นย อ านาจส งและจ ดศ นย กลางการควบค มอย ท ภาคร ฐ สว เดนเป นแบบ Low concentration-control over public กล าวค อ ม การกระจายอ านาจส ง จ ดศ นย กลางการควบค ม เป นภาคร ฐ และ ประเทศสหร ฐอเมร กาเป นแบบ Low concentration-control over private ค อ รวมศ นย อานาจต าจ ดศ นย กลางการควบค มท ภาคเอกชน ป ค.ศ OECD แบ งระบบส ขภาพโดยอาศ ยการม อ สระประชาธ ปไตยของผ ป วย (patient sovereignty) และความเท าเท ยมทางส งคม (social equity) สามารถแบ งออกเป น 3 ร ปแบบค อ National Health Service (NHS), Social Health Insurance (SHI) และ Private Health Insurance (PHI) ต อมาป 1992 OECD ได จ ดแบ งใหม โดยใช ร ปแบบการคล งส ขภาพ (financing methods) และผ ม บทบาทหล กในการจ ดบร การส ขภาพ (principal actors in

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information