วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร CONTENTS JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร CONTENTS JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT"

Transcription

1 CONTENTS Journal of Administrative and Management Innovation Vol.2, No. 2, May-August 2012 From Creative Public Management to Creative : Rethinking Skills for New Educational Pathway in Cutting-Edge of Creative Thailand Assistant Professor Chavana Phavakanan, Ph.D Development of Asean Economic Community and it s impact on Thailand Assoc. Professor Waraporn Julpanont, Ph.D Some Factors Affecting The Success of Revenue Department s Website Metinee Sangkrajang Quality Management Model of Private Universities in Thailand by Utilizing Human Resource Management Process Act.Sec.Lt. Thanaphon Phumala, Ph.D The influence of Factors Effected on Effectiveness of Instructors in Graduate School of Educational Administration Program Viroj Jedsadadilok, Ph.D Tension over the South China Sea and Thailand s Standing Point Somjet Phanthukosit, Ph.D Effects of Development Administration on Service Delivery of Sub-District Municipalities along the Thai-Cambodian Border Prasert Sreepanna Effectiveness of Organizational Administration of. Provincial Women's Development Commitees in Thailand Pranee Rittibut ป ท 2 ฉบ บท 2 เด อนพฤษภาคม-ส งหาคม 2555 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ Rattanakosin College of Innovation Management วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT Articles and other materials published in this Journal may be reproduced with the acknowledgment toward Rattanakosin College of Innovation Management. The authors are absolutely responsible for their expressions in their articles. Vol. 2 No. 2 May-August 2012 ป ท 2 ฉบ บท 2 เด อนพฤษภาคม-ส งหาคม 2555

2 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 เด อนพฤษภาคม - ส งหาคม 2555 ว ตถ ประสงค การจ ดท าวารสาร 1. เพ อเผยแพร ผลงานทางว ชาการและผลงานว จ ยท ม ค ณค าแก ส งคม 2. เพ อเป นส อแห งการแลกเปล ยนและเช อมโยงข อม ลของน กว ชาการ 3. เพ อเป นเวท ทางว ชาการของน กนว ตกรรมการบร หารจ ดการ คณะท ปร กษาการจ ดท าวารสาร 1. อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 2. รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและว จ ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชาการและว จ ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 4. ผ อ านวยการ 5. ผ อ านวยการส าน กงานประชาส มพ นธ และว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร 6. ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 7. รองผ อ านวยการฝ ายบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 8. รองผ อ านวยการว ทยาล ยนว ตกรรมการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร บรรณาธ การ รองศาสตราจารย ดร.พลศ กด จ รไกรศ ร มหาว ทยาล ยรามค าแหง กองบรรณาธ การ 1. Professor Dr. William R. Ball Northern Michigan University 2. ศาสตราจารย ดร.สร อยตระก ล อรรถมานะ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3. ศาสตราจารย ดร.ธ รภ ทร เสร ร งสรรค มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 4. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.บรรพต ว ร ณราช มหาว ทยาล ยบ รพา 5. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ว ทย จ นทร เพ ชร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 6. พลเอก ดร. บ ณฑ ต พ ร ยาส ยส นต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 7. ดร.เบญจ พรพลธรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 8. ดร.ว ชระ ยาค ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 9. ดร.วรรณาร ตน อ ศวเดชาชาญย ทธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 10. ดร.อ านวย บ ญร ตนไมตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

3 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 คณะบรรณาธ การผ ทรงค ณว ฒ ประเม นบทความ 1. ศาสตราจารย ดร.ต น ปร ชญพฤทธ 2. ศาสตราจารย ดร.สมบ รณ ส ขส าราญ ราชบ ณฑ ต 3. รองศาสตราจารย ดร.อ สระ ส วรรณบล สถาบ นท ปร กษาเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพใน ราชการ 4. รองศาสตราจารย ดร.ปร ชา หงส ไกรเล ศ มหาว ทยาล ยสยาม 5. รองศาสตราจารย ดร.ร งสรรค ประเสร ฐศร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 6. รองศาสตราจารย ดร.ปธาน ส วรรณมงคล มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 7. รองศาสตราจารย ดร.ด ารงศ กด จ นโทท ย มหาว ทยาล ยรามค าแหง 8. รองศาสตราจารย ดร.ว พร เกต แก ว มหาว ทยาล ยรามค าแหง 9. รองศาสตราจารย ดร.ว น ย ร งส น นท มหาว ทยาล ยเจ าพระยา 10. รองศาสตราจารย ดร.จ มพล หน มพาน ช มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 11. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.วช ระ บ ณยเนตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 12. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พรอ มร นทร พรหมเก ด มหาว ทยาล ยขอนแก น 13. ดร.สมเจตน พ นธ โฆษ ต มหาว ทยาล ยปท มธาน 14. ดร.ท นโน ขว ญด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ 15. ดร.ชอบว ทย ล บไพร กรรมการสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลร ตนโกส นทร ฝ ายจ ดการ 1. ดร.อ านวย บ ญร ตนไมตร 6. นายพรช ย ข นทะวงค 2. อาจารย ชายเก ยรต ช ศ กด 7. นางสาวพรพรรณ ว ม ตตา 3. อาจารย จ ฑามาศ วงศ ก นทรากร 8. นายช ชชต ภ ช จ ตมณ 4. นางสาวภ ร นดา ทร พย แสนด 9. นางสาวส พ ตรา ยอดส รางค 5. นางสาวศร ญญา พ พ ฒน พงศ อ าไพ ออกแบบปก นายช ชชต ภ ช จ ตมณ พ ส จน อ กษร นางสาวขว ญชนก อาย ย น ISSN เจ าของวารสาร : ว ทยาล ยนว ตกรรมการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร จ านวนพ มพ พ มพ ท : 1,000 เล ม : โรงพ มพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร จ งหว ดนครปฐม

4 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 บทบรรณาธ การ วารสารฉบ บน เป นฉบ บท 3 ซ งได ร บเก ยรต จากน กว ชาการสาขาต างๆ หลายท านอาท เช น ผศ. ดร.ชวนะ ภวกานนท คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, รศ.ดร.วรา ภรณ จ ลปานนท คณะร ฐศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง, ดร.ว โรจน เจษฎาด ลก คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเซนต จอห น, ดร.สมเจตน พ นธ โฆษ ต ผ อ านวยการหล กส ตรร ฐศาสตร มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยปท มธาน ให น าบทความทางว ชาการท ม ค ณค าลงพ มพ ในวารสารฉบ บน และบทความอ ก ส วนหน งเป นบทความทางว ชาการของน กศ กษาระด บปร ญญาเอกของจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและ มหาว ทยาล ยปท มธาน คณะบรรณาธ การจ งหว งว าบทความว ชาการและบทความว จ ยท น าเสนอในวารสารฉบ บน จะ เป นประโยชน ต อวงว ชาการอย างกว างขวาง คณะบรรณาธ การ วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ

5 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 สารบ ญ วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT INNOVATION หน า บทความ 1. จากการจ ดการมหาชนสร างสรรค ส เศรษฐก จสร างสรรค : ท กษะการค ดใหม เพ อการศ กษาย คประเทศไทยสร างสรรค ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ชวนะ ภวกาน นท พ ฒนาการของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนก บผลกระทบต อไทย รองศาสตราจารย ดร. วราภรณ จ ลปานนท ป จจ ยบางประการท ก าหนดความส าเร จของเว บไซต กรมสรรพากร เมท ณ แสงกระจ าง ร ปแบบการบร หารงานค ณภาพของมหาว ทยาล ยเอกชนไทย โดยการใช กระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย ว าท ร อยตร ดร.ธนภณ ภ มาลา อ ทธ พลของป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ผลของอาจารย ผ สอนระด บบ ณฑ ตศ กษา สาขาการบร หารการศ กษา ดร. ว โรจน เจษฏาด ลก ความต งเคร ยดในทะเลจ นใต ก บจ ดย นของประเทศไทย ดร.สมเจตน พ นธ โฆษ ต การบร หารการพ ฒนาท ม ผลต อการส งมอบบร การสาธารณะของ เทศบาลต าบลในพ นท บร เวณชายแดนไทย-ก มพ ชา ประเสร ฐ ศร พ นนา ประส ทธ ผลการด าเน นงานของคณะกรรมการพ ฒนาสตร จ งหว ด ในประเทศไทย ปราณ ฤทธ บ ตร

6 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม จากการจ ดการมหาชนสร างสรรค ส เศรษฐก จสร างสรรค : ท กษะการค ดใหม เพ อการศ กษาย คประเทศไทยสร างสรรค ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ชวนะ ภวกาน นท คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร From Creative Public Management to Creative Economy: Rethinking Skills for New Educational Pathway in Cutting-Edge of Creative Thailand Assistant Professor Chavana Phavakanan, Ph.D. Faculty of Journalism and Mass Communication Thammasat University บทค ดย อ การใช ประโยชน ของหล กส ตรการจ ดการมหาชนสร างสรรค ส เศรษฐก จสร างสรรค น นไม ใช แนวค ดใหม ม การศ กษาก นเป นเวลากว า 30 ป มาแล ว จากแนวค ดการสร างน กการจ ดการแบบ สร างสรรค หร อท เร ยกว า "Get Creative" ต งแต ป ค.ศ.1980 และน ามาใช ในการบร หารประเทศ สหร ฐอเมร กาโดยรองประธานาธ บด อ ล กอร ในสม ยของประธานาธ บด คล นต น จนเก ดค าฮ อฮา ย คแห งการปกครองของร ฐบาลขนาดใหญ ค อการค าน งถ งผลประโยชน ของท กภาคส วน หร อค อ การจ ดการมหาชนอย างแท จร งท ไม ได จ าก ดแต เพ ยงความหมายเด ม ท ให ความหมายเพ ยงภาคร ฐ หร อภาคร ฐและเอกชน อย างไรก ตาม การพ ฒนาแนวค ดข างต นส แนวค ดการปฏ ร ปการจ ดการเพ อ ส ความเป นเล ศของธรรมาภ บาล ได สถาปนาแนวค ดการจ ดการมหาชนอย างสร างสรรค เช งหา ความเป นเหต เป นผลของการจ ดการมหาชน ท ต องเก ยวข องก บ 1) ด านส งคมและเศรษฐก จ 2) ด านระบบการเม องและการปกครอง ท งระด บชาต ระด บท องถ น และระด บองค การราชการ และ 3) โดยม การจ ดการเป นป จจ ยส าค ญท ท าให เก ดการจ ดการมหาชนข นเพ อก อประโยชน ในการสร าง ม ลค าให ก บส งคม เศรษฐก จ อ ตสาหกรรมของประเทศ และสร างความเป นเล ศของธรรมาภ บาล แนวใหม ซ งแนวค ดด งกล าวเป นผลจากการศ กษาขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและ พ ฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD) และการจ ดการ มหาชนทางการบร หารขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนา ( Public Management Service of the OECD : PUMA) นอกจากน แนวค ดข างต นน ย งม ความสอดคล องก บแนวค ดของ A.

7 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม Dunsire (1993, p.29 และ chapter 10) ; Ingraham, 1997 p.326, original emphasis; Perry and Kraemer, 1983, p.x; Politt and Bouckaert, 2000, chapter 8; and Metcalfe and Richards, 1988, p.73-75) อย างไรก ตาม ผลกระทบของการจ ดการมหาชนในย คของการเปล ยนประบวน ท ศน และนโยบายตอบสนองนโยบายการค าเช งร ก การสร างศ กยภาพทางการแข งข นของเศรษฐก จ และอ ตสาหกรรมของประเทศ เพ อสอดร บก บกระแสโลกาภ ว ตน และการรณรงค ขององค การ สหประชาชาต ทางการสร างเศรษฐก จอย างสร างสรรค เหต น แนวค ดในการสร างความเป นม อ อาช พของน กการจ ดการภาคร ฐและเอกชนร นใหม จ งต องให ความส าค ญต อการเป นน กการจ ดการ มหาชนสร างสรรค ท ม ท งความค ดสร างสรรค และจ ตว ญญาณของความเป นผ ประกอบการอ กทาง หน งด วย ท งน การปล กฝ งท กษะของการศ กษาเพ อส งเสร มท กษะแนวใหม จ งต องปร บกระบวนท ศน ใหม การจ ดการศ กษาให ส ระด บความสามารถในการแข งข นท ส งข นด วย 1) การข บเคล อน ประส ทธ ภาพการจ ดการมหาชนด วยความค ดสร างสรรค เพ อสร าง "คนเก ง" 2) การข บเคล อนการ จ ดการมหาชนด วยการว จ ยค นคว าอย างสร างสรรค เพ อสร างนว ตกรรมก บเอกล กษณ ของ ก จกรรมเศรษฐก จสร างสรรค และอ ตสาหกรรมไทย 3) การพ ฒนาองค ความร การจ ดการมหาชน สร างสรรค แบบองค รวม ด วยการบ รณาการหน วยงานร ฐอ น ตลอดจนภาคเอกชน ธ รก จ และภาค ประชาชน ท กระจ ดกระจายอย มารวมไว ภายใต โครงสร างการจ ดการมหาชนสร างสรรค เพ อ สอดคล องพ นธส ญญาเศรษฐก จสร างสรรค และอ ตสาหกรรมสร างสรรค ด วยการสร างม ลค าจาก ความค ดสร างสรรค ของคนเป นศ นย กลางสร างรายได ให เศรษฐก จสร างสรรค และอ ตสาหกรรม ของประเทศ สร างม ลค า ณ ป จจ บ น และม ลค าตามศ กยภาพท จะเป นไปได ในอนาคต ค าส าค ญ : การจ ดการมหาชนสร างสรรค, เศรษฐก จสร างสรรค, อ ตสาหกรรมสร างสรรค ABSTRACT The application of creative public management principles to the process of creative artistic creation economy is not a new concept. It has been around for over 30 years now such concept, has been sold by Vice President Al gore to President Clinton's government resulting in a buzz word, "The era of big government is over" (Clinton, quoted in Gore, 1996, p.1). Development- and claims-of this magnitude deserve close study and reflection to qualities of previously creative public management concept-asset-based, reflecting in the reports of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and public management service of the OECD (PUMA) in which are more concerned with many of the

8 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม basic relational concepts for creative public management to describe the varying combination of all public interest in public management sectors not similar to the old fashion concepts strucked in just public or public and private organization sectors. It develops a taxonomy of creative public management types and locates each public spheres as followings: 1) social and economic context; 2) political and governmental management including national, community and bureaucratic levels 3) creation of public management initiative in the value creation to social, economic, national industry, and in search of excellent governance. It is the impact of dramatic paradigm shift and policy response to offensive trade policy, competitiveness of economy and national industry. However is yet to be thoroughly globalization and united nations explored campaigning in terms of creative industries. (Dunsire 1993, p.29 and chapter 10; Ingraham, 1997, p.326; original emphasis; Perry and Kramer, 1983, p.x; Politt and Bouckaret, 2000, chapter 8; and Metcalfe and Richards, 1988, pp.73-75). This study attempts to address this professional trend in new public and private sector management regarding the creative public management, and to the notion of creativity as a milestone for a successful creative public management masks a specific tipping point for creativity and entrepreneurial soul in creative public management study comprising three fold to investigate creative talent people, creative Thai identities research-driven economy, innovation-driven economy and industries activities. A holistic move away from the integrated public and private organizations suggests that creativity economy agency is a readily available mission that could serve as the key to creative economy missions and generating economic growth attracting national economic and social development plan ( ), especially Thailand s vision on development which can be described as a shift from value creation people-centered management to net present value and the future competitive advantage of national revenue in creative economy and industries in the years to come. Keyword : Creative Public Management, Creative Economy, Creative Industry ปฐมบทการจ ดการมหาชน จากค าว า Public ท ม การแปลเป นภาษาไทยท ใช ก นท วไปว า หมายถ ง เน นเฉพาะร ฐ หร อ เก ยวก บร ฐ ซ งม ค าท ตรงกว า ค อ ค าว า State ท หมายถ ง ต วร ฐ ก จการของร ฐ แม แต ทางการ

9 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม หร อเก ยวก บราชการ (ว ทย เท ยงบ รณธรรม, 2551, หน า 959) และย งม ข อส งเกตท เห นว าในการ ใช ค าในภาษาไทยเองก ย งคลาดเล อน เพราะ State = Country + Province + Land ค าท ถ กต องควร เป นประเทศมากกว าร ฐ โปรดด รายละเอ ยดใน Alexander อ างถ งใน ร าไพ ดวงเพชร หน า 293 และ Browman and Kearney, 2006 ซ งน าค าว า State มาใช ในการศ กษาการเม องการปกครอง 1 ของความเป น Federation ของสหร ฐอเมร กา0 ย งกว าน น ค าว า Public ในความหมายท บทความน จะขอจ ดประกายความค ดใหม เพ อ การต ดอาว ธทางป ญญาและศ กษาเก ยวก บ Public ให ถ กต อง ล มล ก และม ความเป นหล ง สม ยใหม น ยม ( Postmodernity) 12 มากกว าความเป น ท นสม ย (modernism) ค อ Public ใน ความหมาย มหาชน ท หากขยายความหมายก หมายถ ง สาธารณะชน หร อ กล มประชาชนท ก กล มในส งคม (โปรดด การแปลความหมาย ค าว า Public ค อ มหาชน จาก สอ เสถบ ตร, 2553, 1 ค าว า Federation ม ความหมายและเร ยงตามการพ ฒนาการด งน ค อ สหพ นธร ฐ สหพ นธ สหภาพ สหร ฐ เป นการใช ค าท ถ กต องมากกว าค าว า สมาพ นธ ท ชอบน ยมใช ก นในประเทศไทย (โปรดด รายละเอ ยดใน Damiel J. Elazar, American Federalism: A view from the State, 3 rd. (New York : Harper & Row 1984) และ Daniel R. Morgan and Sheilah S. Watson, Political Culture, Politics System Characteristics, and Public Politics Among the American States Publius : The Journal of Federalism 21 (Spring 1991) : ตลอดจนเท ยบเค ยงแนวค ดท เห นการพ ฒนาการเม องการปกครองแบบสหพ นธร ฐ (Federation) ของประเทศสหร ฐอเมร กาได จาก David B. Walker, Toward a Function : Federalism, (Cambridge, Mass : Winthrop, 1981), และ David R. Morgan and Kenneth Kickham, Modernizing among the U.S. States : Change and Continuity from 1960 to 1990 Public the Journal of Federalism 27 (Summer 1997) : 23-39). 2 แนวค ดหล งสม ยใหม ท เน นการเข าถ งความร หร อความร จร งเพ อการร แจ งส การผล ตนว ตกรรม (innovation) ก อนจะเก ด เป นส งประด ษฐ จากการค ดค น (invention) เพ อหล กเล ยงการผล ตความค ดซ าซากและการควบค มแล วสร างบรรท ดฐานจนเป น ความปกต ท อ างอ งความเป นช ว ตสม ยใหม จากเคร องม อการผล ตท ส าค ญค อ เทคโนโลย การส อสารและแรงงานความร ท ม ความ สถาบ นอ ดมศ กษาเป นท อย ของชนเผ าการผล ตความค ดซ าซากทางว ชาการด านการจ ดการศ กษาเพ อฝ กว ชาช พแนวค ดและท กษะ ทางตะว นตกหร ออเมร ก นน ยมท อ างเน นปฏ บ ต น ยมจากแนวค ดของจอห น ด ย (John Dewev) โปรดพ จารณาค าส าค ญ (key words) ของเช งอรรถน ท ม อ ทธ พลต อความค ดแบบสม ยใหม น ยม (modernity) ค อ innovation หร อนว ตกรรม ท หมายถ งการค ด และการ ประย กต ใช ประโยชน ได โดยเฉพาะเช งพาณ ชย จนม การยอมร บด วยการน าไปใช ประโยชน ต อท ม ค ณค าทางการค มครองทร พย ส นทาง ป ญญามากกว า invention ซ งเป นการค ดค นส งใหม ส งประด ษฐ ข นใหม แต ย งไม ได น าไปใช ประโยชน ให เก ดการยอมร บ ค าว า การ สร างบรรท ดฐานจนเป นความปกต ของช ว ตสม ยใหม (neualization) ถ อเป นอ านาจจากการผล ต วาทกรรมผ านเทคโนโลย และการ ส อสารมวลชนต างๆ จนยอมร บว าเป นเร องจ าเป นส าหร บช ว ตสม ยใหม ท ขาดไม ได ซ งเทคโนโลย การส อสารและเทคโนโลย สม ยใหม ค าว าแรงงานความร (knowledge workers) ค อท มาของการสร างข นหลากหลายท ไม แบ งแยกหน าท ก นช ดเจน แต แข งข นก นเพ อเข า ส การม อ านาจการสร างความม งค งจากความร ท สร างอาช พ เช น น กข าว ศ ลป น และน กว ชาการ เป นต วอย างเห นได ช ด ซ งส งผลต อ การจ ดการศ กษาท ม ไว ส าหร บ (elite) ผ แสวงหาการเล อนฐานะทางส งคม (Social Mobility) เพ อการสร างอ านาจทางส งคม เง นตรา และความม งค งจากการศ กษา (ผ สนใจโปรดอ านรายละเอ ยดใน อภ ภาปร ชญพฤทธ, 2554, บทท 1 และประย กต เป นแนวค ดผ เข ยน จาก Tjan, Harrington, Hsieh, 2012, Chapter 1 และ Sim, 1999, pp.3-14 และ )

10 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม หน า 489, Alexander อ างถ งใน ร าไพ ดวงเพชร, หน า 249, เธ ยรช ย เอ ยมวรเมธ, หน า 711, Dunsire, 1993, p.29 และ Chapter 10, Ingraham, 1997 p.326 Original Emphasis และ Oxford Learner s Pocket Dictionary 1991 และ Fajardo, 1997, Chapter 1. นอกจากน แนวค ดของการให ความสนใจ Public ในความหมายของมหาชน และน ามาใช ทางปฏ บ ต จนเก ดมรรคผลก บการบร หารประเทศสหร ฐอเมร การ เร มจากรองประธานาธ บด อ ล กอร (Al Gore) แนะน าให ก บประธานาธ บด บ ล คล นต น ( Bill Clinton) ด วยการให ประชาชนท กภาค ส วนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารประเทศและความเจร ญทางเศรษฐก จด วย จนเก ดการยอมร บ ต อภาพล กษณ ของร ฐบาลคล นต นเป นผลส าเร จว าเป น ย คแห งการปกครองของร ฐบาลท ท วถ ง โดยแท (The era of big government is over) (Clinton quoted in Gore, 1996, p.1 และ เท ยบเค ยงการแปลเป นถ อยส านวนไทยจาก สอ เสถบ ตร, 2553, หน า 415. พร อมก บการหา แนวค ดสอดคล องอ างอ งจาก Perry and Kraemer, 1983, p.x; Politt and Bouckaert, 2000, Chapter 8; and Metcalfe and Richards, 1988, p จากแนวค ด Public ในความหมายของมหาชนน ามาร วมก บการจ ดการท ค าน งถ ง ผลประโยชน ของท กภาคส วน จากสหร ฐอเมร กาก แพร หลายขยายไปท วย โรปจนเป นท ยอมร บ เช น ประเทศสหราชอาณาจ กร ประเทศฟ นแลนด ประเทศสว เดน ประเทศฝร งเศส เป นต น ซ งความ น ยมด งกล าวข างต นน ม ข อส งเกตว า เร มม ความสนใจในป ค.ศ.1980 ซ งเป นป เด ยวก บท ทาง สหร ฐอเมร กาเร มน าแนวค ดด งกล าวมาใช บร หารประเทศ และย งม ข อส งเกตต อไปอ กว า การร เร ม น าแนวค ด Public มาใช ในการจ ดการม กมาจากองค การระด บโลก หร อบ คคลระด บบร หาร ประเทศท งส น ต วอย าง ประเทศสหราชอาณาจ กร ในป ค.ศ.1980 นายกร ฐมนตร ได น าการ ปกครองท องถ นเข ามาร วมในการบร หารประเทศร วมก บร ฐบาลกลางเช นเด ยวก บประเทศ ฟ นแลนด หร อประเทศสว เดน นอกจากประเทศต วอย างข างต นแล ว คณะกรรมาธ การร วมของสภา ร วมย โรป (EU Commission) ก พยายามเผยแพร แนวค ดการจ ดการประเทศหร อร ฐ ในแนวค ดการ จ ดการมหาชนแนวใหม หร อการปฏ ร ปการจ ดการร ฐในแนวค ดใหม ( new public in terms as a new macro and micro politico check management) เช นเด ยวก บท สร างการยอมร บมากท ส ด ค อ แนวค ดใหม ขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนาแห งองค การสหประชาชาต (Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD) และการจ ดการมหาชน ทางการบร การขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนา ( Public Management Service of The OECD : PUMA) ได สร างแบบจ าลองแนวค ดท เห นความเด นช ดของการจ ดการมหาชนท ต าง จากการจ ดการภาคร ฐเด มมากข น โดยเฉพาะการให ความหมายใหม และการใช ประโยชน จากค าว า Public ท ไม ได ให ความหมายถ งเพ ยงแค ค าว าร ฐและก จการต างๆ ของภาคร ฐหร องานราชการ โดยแบบจ าลองด งกล าวท าให ม ความท นสม ยกว าความท นสม ยแบบเด มๆ ค อ ม ความท นสม ยแบบ

11 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม แนวค ดหล งความท นสม ยน ยม และใกล โลกแห งความเป นจร งมากข น ด งเช นท อ ลเฟรด ช ลท ส (Afred Schutz) ให แนวค ดว าโลกป จจ บ นไม ใช โลกส าหร บการด าเน นช ว ตป จจ บ น (Everyday Living) แต เป นโลกแห งการท างาน ( The world of working หร อ Wirkwelt ในภาษาเยอรม น) ซ งท าให การ จ ดการเร องใดๆ ก แล วแต จะมองเพ ยงภาคส วนเด ยวไม ได อ กต อไป ต องน าแนวค ดของการร บร หร อ โลกแห งการร บร ( Life world of means of perception) ตามแนวค ดของ เอ ดม นด ฮ สเซลล (Edmund Hussesl Aussel) มาพ จารณาประกอบด วย ( Schutz, 1960, 229. Abbr. CPIII. And Hussel, 1954, p.136). ส าหร บแบบจ าลองการจ ดการมหาชนขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนา และการจ ดการมหาชนทางการบร การขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนาม ความ เก ยวข องก บการจ ดการท งระด บมหภาคและจ ลภาคของการจ ดการมหาชน ด งน 1) ด านส งคมและ เศรษฐก จ 2) ด านระบบการเม องและการปกครองท งระด บชาต ระด บท องถ น และระด บองค การ ราชการ 3) โดยม การจ ดการมหาชนหร อสาธารณะชนท กภาคส วน ก อให เก ดประโยชน ในการสร าง ม ลค าให ก บส งคม เศรษฐก จและอ ตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนสร างความเป นเล ศด านธรร มาภ บาลแนวใหม ด วยการพ ฒนาคนจากส วนราชการ ส วนธ รก จ ส วนทางการเม องการปกครอง ส วนเคร อข ายระหว างประเทศ ร วมก บสถาบ นการศ กษา เพ อม งพ ฒนาให เก ดการปร บปร ง (Improvement) ท ต องด กว าเด ม ( to run better) สร างค ณภาพ (Quality) ให ก บการจ ดการมหาชน ท สร างให เก ดค ณค าภาคร ฐทางธรรมาภ บาลท เห นได ในค ณค าความเป นประชาธ ปไตย (Democracy) ความพร อมร บผ ด (Accountabity) ความเสมอภาคท แสดงออกการเป นเจ าของ (Equity) และความตรงไปตรงมา (Probity) และประส ทธ ภาพรวมถ งประส ทธ ผลของนว ตกรรมการ จ ดการมหาชน ท งระด บมหภาคและจ ลภาค ท สร างสมรรถนะให ก บเศรษฐก จของประเทศหร อ ธ รก จของร ฐ (The Business of The State) ล มล กก บการจ ดการมหาชนสร างสรรค ในเร องธ รก จของร ฐน น เม อพ จาร ณาอย างล มล กแล วม มาต งแต ย คมหานครกร งโรม โบราณ หร อย คแห งการเร องอ านาจของมหาอาณาจ กรโรม น (Ancient Roman Empire) โดยม ข อส งเกตจากค าภาษาละต นร ปแบบวล ด วยก น 3 วล ค อ (Williams, 1980, p.10-11) pro bono publico เพ อ ประโยชน ส วนรวม (for the public happiness) salus populi suprema lex esto ขอให สว สด การของประชาชนเป นกฎหมายส งส ด (let the welfare of the people be the supreme law) res publica ก จการของร ฐ (The business of the state)

12 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ในวล ท ง 3 น ถ าพ จารณาแล วจะเห นได ว าไม ต างจากท เก ดข นในธ รก จของร ฐป จจ บ นเลย อาท ต องสะสมความม งค ง สร างค ณภาพการศ กษา การปกป องภย นตรายต อส ขภาพช วอนาม ยท จะเก ดแก ประชาชน การป องก นเข อนหร อเหม องท ไม ปลอดภ ย ป องก นมลพ ษทางอากาศและทาง น า จนถ งความปลอดภ ยของการบร โภคของผ บร โภค กระท งล วงล กการข นราคา ( price gouging) ของการค าท ม ผลต ออรรถประโยชน ของผลประโยชน ร ฐ ( public utilities) โดยในสม ยกร งโรม โบราณน น การให ความส าค ญก บธ รก จของร ฐน นอย ภายใต หน วยทางการเม อง (political bodies) ท ม ว ฒ สภาหร อสภาส ง ( the senate) และสภาผ แทนประชาชน ( the house) ท ม ท งส ทธ อ านาจ ความร บผ ดชอบ ( authority) และเง นท น ( funds) ในร ปสม ชชาประชาชนหร อมหาชน ท ม ผ แทนท ง ประชาชนหร อมหาชนของภาคร ฐท ม กเป นน กการเม องและภาคเอกชนท ม กเป นน กการค า น กการ พาณ ชย กระท งน กกฎหมาย ด งน น ในย คต อมาจากสม ยกร งโรมโบราณส การเร มใช ค าว า Public และ The Public ท การจ ดการภาคร ฐม บทบาทเข ามาเก ยวข องก บมหาชน แต ย งส การแบ งแยกเป นภาคร ฐส วนหน ง และภาคเอกชนอ กส วนหน งก ด วยเหต ผลการน าน ยยะทางก จกรรมทางการเม องหร อเอาร ฐเข ามาม บทบาท (The affairs of the polis or state) ในการออกแบบและเตร ยมการเพ อท าธ รก จของร ฐ (Represent are designed to prepare to handle res publica) ท ต องร บผ ดชอบในความร บผ ดชอบ ผลประโยชน ชาต แต สม ยน นอ างอ งน ยยะของเพ อสว สด การแห งชาต ( Significant for national welfare that the criteria applicable to government) ซ งการอ างอ งเหต ผลของผ เข ยนในส วนน ประย กต จาก Click (1962 ข อส งเกตค าว า Res publica after all is Latin for politeia) และ Hurwitz (1950, pp.60-70) โดยได แนวค ดจาก Dunsire (1993, Chapter 10) หากพ จารณาด วยความกระจ างมากข นในความร บผ ดชอบของร ฐหร อประเทศ ก บการ ร บผ ดชอบของร ฐบาลเพ อการจ ดการภาคร ฐแบบเช งส ดส วนของก จกรรมของร ฐและประชาชนใน ส วนท เก ยวข อง ค อ ภาคเอกชน ( size or proportion of the population in the adjectival usage of public as applied to action open to all interpret a continuity between public and private bodies) ซ งหากพ จารณาด วยแนวค ดล กลงไปอ กแบบ พ จารณาเช งพฤต น ย ( ex post facto accountability) อ างอ ง ป เตอร เซลฟ (Peter Self, 1971 a, b, 1972) เห นว า การบร หารจ ดการร ฐม ความเก ยวข องหล กเล ยงได ยากก บการบร หารธ รก จด วยร ฐบาลต องการนว ตกรรม เป นผลล พธ ท ก อมรรคผล ( Outcome) ให ก บการบร หารนโยบาย การจ ดการร ฐด านสร างผลประโยชน แก อ ตสาหกรรมชาต หร อเช นท ไซมอน สม ธเบ ร ก ( Simon Smithburg) และทอมธ ส น ( Thompson) เร ยกว า การบ บบ งค บท ร ฐต องท าธ รก จ (Economic Coercion) ซ งร ฐเอง ( State) ก ต องให ความ เป นเสร แก ธ รก จเอกชน ให การส งเสร มด วยการให เง นอ ดหน นอ ตสาหกรรม (Subsidy) การอน ญาต แบบเง นให เปล า (Grants) และการอาศ ยกฎระเบ ยบค าส ง เป นต น เพ อท าให เก ดความเจร ญเต บโต

13 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ของอ ตสาหกรรมประเทศด าน ผล ตภ ณฑ ประชาชาต (Gross National Product) อ กด วย เป นไปตาม แนวค ดของโลกท ศน ท ท กประเทศม โลกท ศน แห งค ณค าของการบร หาร ( Administrative Value) ใน การบร หารความเป นท นน ยม ( Capitalistic) ก บความเป นระบบเวเบอร หร อราชการ ( Weberianistic or Bureaucratic) โดยเฉพาะตามโครงสร างของท นน ยมค อการสร างแรงกระต นด วยผลก าไร ( Pofit Motive) ด วยการควบค มของเคร องจ กรแห งส งคม ค อ มหาชนหร อประชาชนน นเอง เห นได ช ดจาก แนวค ดของประเทศสหราชอาณาจ กร สหร ฐอเมร กา และ แม แต ส งคมน ยมแบบร สเซ ย ค อ การ หล กเล ยงไม พ นซ งเทคโนโลย และการน ยมแบบบ ชาคล งไคล ซ งแนวการจ ดการเช งระบบ ว ทยาศาสตร แบบเทเลอร ( Technological Imperatives, as Enshrined in Taylorian Scientific Management) เหต ผลท การจ ดการ ภาคร ฐในความหมายเพ ยง Public ไม ใช State จ งม หลาย น กว ชาการ เช น พ. เอช. เลว น ( P.H.Levin, 1972) ท ม ความเห นสอดคล องก บมาร ชและไซมอน (March and Simon, 1958) ฌาคส Jaques (1966) เอทซ โอน ( Etzioni, 1968) และ ดอนน ส น และ แชบแมน (Donnison and Chapman, 1965) ซ งได ร วมก นสร างแบบจ าลองเพ อการต ดส นใจจ ดการ ภาคร ฐในแง มหาชนว าต องม การสร างพ มพ เข ยว ( Blueprint) ท ให เห นรายละเอ ยดต งแต เร มต นส ผลสร ปและการเต มเต มท ให มรรคผลช ดเจน โดยเลว น ( Levin, 1972, p.31) เสนอว าต องให เก ด ส งค นพบ (Discovery) ด วยสามกระบวนการส าค ญ ค อ 1) ด านเทคน ค ( Technical) ด วยการให เก ดการพ ฒนาหร อประย กต แนวค ดข างต น นว ตกรรมท สร างประส ทธ ผลทางธ รก จ และสร าง นว ตกรรมการตลาด ( Business Efficiency and Market Innovation) อ างอ งจาก Self, 1971a,6) 2) การบร หารท รวมการจ ดการเช งปฏ บ ต การเพ อใช ได ก บโลกท เป นจร ง ( Administrative, can be called operational actions in the real physical world) และ 3) กระบวนการสน บสน นให เก ดการ จ ดการในการเม องการปกครองในความหมายการเม องท ต ดส นใจในขอบเขตของมหาชน (mobilizing support for political discriminating tool with which to appropriate decision making in the public in terms of several groups of peoples arena) (Levin, 1972, pp.40-44) จากแนวค ดของเลว น ร ฐบาลของสหราชอาราชจ กรขานร บ และก อเก ดทฤษฎ มหภาค ทางการจ ดการ ภาคร ฐ ในความหมายท กว างขวางและอ างอ งในความหมายการจ ดการมหาชน สร างสรรค ได อย างเด นช ดด วยการให ความหมายถ ง 1) การจ ดการการปกครองระด บร ฐบาลกลาง (Central Government) 2) การจ ดการการปกครองระด บท องถ น ( Local Government) 3) ความส มพ นธ การจ ดการการปกครองเช อมโยงและเช อมต อร ฐบาลกลางและระด บท องถ น ด วยม อ อาช พด านอ ตสาหกรรม เศรษฐก จ การเง น ส งคม กฎหมาย และหน วยงานเอกเทศของประชาชน ท งควบค มเง อนไขการบร การ ก าล งคน การพ มพ และการเผยแพร การคมนาคมขนส ง การ ให บร การด านต างประเทศ และ 4) บร ษ ทธ รก จขนาดใหญ กระท งองค การมหาชนด วย ตามท ให

14 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม เหต ผลมาข างต น อาศ ยแนวค ดของ บล น และ สก อทท (Blan and Scott, 1962, pp.42-45) และ เอเดร ยน เวบบ Adrian Webb (1971) เร ยก การจ ดการ ภาคร ฐท เข าส การจ ดการมหาชนว า การ บร หารจ ดการบร การส งคม ( Social Services Administration) และการเห นความสร างสรรค จาก การจ ดการด งกล าวค อ ความเห นท ท ง บล น และ สก อทท รวมท งเอเดร ยน เวบบ เห นว าค อ จ ดเร มต นของการบร การเช งประย กต (Adaptive Service) และเก ยวก บการม ท ศนคต เช งนว ตกรรม ทางแนวค ดในการมองการจ ดการ ภาคร ฐท กว างขวางข น มากกว ามองแค เพ ยงการให บร การ ภาคร ฐ หร อจากหน วยงานของร ฐเหม อนด งก อน จ งกล ากล าวได ว า การน าความผ ดพลาดของ การศ กษาการจ ดการ ภาค ร ฐ ท เด มมาจากแนวค ดของน กการเม องร วมก บน กว ชาการไร ประสบการณ การปฏ บ ต จร ง เข ยนเผยแพร แนวค ด แล วสร างเป นวาทกรรม พ ฒนาโดยให ความส าค ญเพ ยงระบบ ระเบ ยบ กฎเกณฑ เง อนไข ความเป นไปได ของการด ารงอย ของอ านาจ ทางการเม อง การปกครองของราชการแสดงบทบาทสร างแบบส งคม ตามแนวทางการพ ฒนาแบบ ตะว นตก โดยเฉพาะเห นเด นช ดก บประเทศท ตามวาทกรรมการพ ฒนา เร ยกว า ด อยพ ฒนา หร อ ก าล งพ ฒนา ก บการสร างต วตนใหม แบบตะว นตกท เร ยกว า ความท นสม ย และความท นสม ย ส าค ญ ค อ ต องเป นความท นสม ยเด ยวก บส งคมตะว นตก ค อ สร างให เป นประเทศอ ตสาหกรรม ใหม ให ได ด วยเหต ท การสร างความท นสม ยแบบตะว นตกความท นสม ยเด ยวก นค อ ความเป น ประเทศอ ตสาหกรรม แนวค ดของความท นสม ย ( Modernize) ก บการตลาดเศรษฐก จ หร อ เศรษฐก จการตลาด/เศรษฐศาสตร ธ รก จ เศรษฐก จอ ตสาหกรรม ( Market Economy or Economic Market/Business Economic และ Industrial Economy) จ งเข ามาเก ยวข องอย างยาก หล กเล ยงก บการจ ดการ ภาคร ฐหร อร ฐบาลท ต องเก ยวข องก บส งท กล าวมาท งหมดในความหมาย และก จกรรมการจ ดการ ภาคร ฐในความหมายการจ ดการมหาชนสร างสรรค มากข น โดยเฉพาะ การสร างสรรค จะเก ยวข องก บการร กษาความท นสม ยให คงอย อย างย งย นด วยการสร างการตลาด ในธ รก จและอ ตสาหกรรมเพ อ 1) ให ค ณภาพการบร การต อสาธารณชนหร อมหาชนท ม ค ณภาพส ง 2) สร างธรรมาภ บาลท สอดคล องก บการร บผ ดชอบต อส งคมท ต องร บผ ดชอบในการสร างค ณภาพ ช ว ตแก มหาชน และความม งค งย งย นให ประเทศด วย (ประย กต อ างอ งแนวค ดจาก Politt and Bouckaert, 2000, pp , March and Olsen, 1995, pp.44-47) อย างไรก ตามหากพยายามหาเหต ผลมาเสร มการจ ดการมหาชนสร างสรรค ให ม ความล ม ล กมากย งข น ค อ แนวค ดของ จอร จ เอช. เฟรดเดอร คส น ( George H. Frederickson (1996, pp ) ท ม ความเห นว าการเก ดการเปล ยนแปลงในการจ ดการภาคร ฐแนวใหม หร อท น ยม เร ยกก นแบบต ขล มว า New Public Management (NPM) แต แท จร งก มาจากการเปล ยนแปลงในต ว องค การของภาคการปกครอง เพ อจ ดการก จกรรมการงานของร ฐหร อร ฐบาลน นเองท เก ดในซ ก

15 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม โลกตะว นตก หร อกล าวได ว า การจ ดการภาคร ฐแนวใหม หร อท น ยมเร ยกว า New Public Management (NPM) น น เป นเพ ยงการจ ดการเปล ยนแปลงในโครงสร างองค การภาคการปกครอง เช น องค การระด บท องถ น หร อองค การแบบระบบราชการ ฯลฯ เป นต น ท เก ดข นก บการจ ดการ ก จกรรมเพ องานของภาคร ฐ หร อร ฐบาลเพ ยงแค น น ท งท หากจะกล าวถ งการจ ดการภาคร ฐแนว ใหม แท จร ง ควรต องให ความสนใจไปท การสรรสร างทางความค ดให เก ดนว ตกรรมการสร างสรรค มากกว า การจะต องไวต อการจ ดการก จกรรมงานของร ฐหร อ ร ฐบาลไปเน นท การม ม มมอง สร างสรรค ผลประโยชน การจ ดการของร ฐหร อร ฐบาลให เก ดแก มหาชน ซ งหมายถ ง ผ ประกอบการ ต างๆ ในภาคธ รก จอ ตสาหกรรม ตลอดจนภาคร ฐว สาหก จ และแม แต องค การท ไม หว งผลก าไร ด วย โดยเข าร วมพ ฒนาร ฐหร อประเทศ ร วมก บองค การภาคการปกครอง ภาคระบบราชการของ ภาคร ฐท แท จร ง ซ งแนวค ดของ เฟรดเดร คส น ม ความสอดคล องก บ จอห น เฮาก นส (2006, pp ) ท ม แนวค ดว า โลกก าวส ย คส งคมข าวสาร ( Information Society) ความค ดสร างสรรค เป นแหล งท มาของการช ขาดความได เปร ยบเช งการแข งข นของโลกสม ยใหม ไปแล ว เช นเด ยวก บ ร ชาร ด ฟลอร ดา ( Florida, 2002, pp.3-6) ท ม แนวค ดท านองเด ยวก น และ แมทท แมกน สส น (Magnusson, et.al, 2009, pp.1-5) น ท น โนห เร ย และ ร นเจย ก ลาท (Nohria & Gulati, 1996, pp ); ร ชาร ด ว ดแมน (Woodman; et al., 1993, pp ) ม ความเห นร วมก นว า ความค ดสร างสรรค เป นบทบาทส าค ญท ท งองค การ ท งภาคร ฐ ภาคธ รก จเอกชน ต องให ความใส ใจ การได เปร ยบเช งการแข งข นขององค การเหล าน อย ท ความค ดสร างสรรค ด งน น การพยายาม กล าวถ งการจ ดการแนวใหม ท อ างอ งก นท งใน ภาคร ฐ และภาคธ รก จเอกชน ป จจ บ นต องเปล ยน การกล าวถ งใหม ว า การปฏ ร ป ( Reform) จ งจะถ กต องมากกว า และ การข บเคล อนการปฏ ร ป ส าค ญ ค อ การจ ดการมหาชนสร างสรรค ซ งก อให เก ดการเปล ยนแปลงแบบข ดรากถอนโคน (Radical Change) ของการบร การของร ฐ หร อการจ ดการก จกรรมของร ฐ หร อร ฐบาลท ต องรวม ท กภาคส วนของประชาชนท เก ยวข องก บการข บเคล อนการบรรล ว ตถ ประสงค ( Objectives) และ ผลล พธ ท สร างมรรคผล ( Result) ให ก บการจ ดการก จกรรมของร ฐหร อร ฐบาลท จะสร าง ผลประโยชน ให เก ดก บประเทศ ได แก ภาคธ รก จ ภาคอ ตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคประชาส งคม ฯลฯ ท งระด บประเทศและระด บระหว างประเทศด วยต วอย างท เห นได ช ดค อ ประเทศสว เดน และ เดนมาร ค ท สร างแบบจ าลองท เร ยกว า MbOR (Management by Objectives and Results) เพ อ บรรล แนวทางการจ ดการมหาชนสร างสรรค ด งกล าวข างต น โดยม 7 แกนแนวค ด ( Hood, 1995, Politt, 2002) ท ประกอบด วย 1. องค การต วแทนภาคการปกครองของร ฐหร อร ฐบาล ต องม ความเช ยวชาญเฉพาะ และม ความคล องต ว ท ต องสร างโครงสร างให กะท ดร ด (Lean) มากย งข น

16 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ภาคการเม องการปกครองหร อร ฐบาล ต องไม ม งความส มพ นธ แบบสายบ งค บบ ญชา หร อ ส งการ แต ต องอาศ ยการสร างข อตกลง หร อน ต กรรมแบบย ดหย น 3. ใช กลไกการตลาด เข ามาช วยพ ฒนาองค การภาคร ฐ ภาคการเม องการปกครอง ด วย การจ ดการแบบธ รก จมากข น และร วมก นก บภาคธ รก จ ภาคเอกชน และท เก ยวข อง ร วมก น สร าง การบร การของร ฐ 4. รวมท กภาคส วนของภาคธ รก จ เอกชน เข าก บภาคร ฐ ภาคระบบราชการ เพ อลดพ นท การจ ดการภาคร ฐ หร อการจ ดการภาคร ฐแบบเด มๆ ลง 5. เพ อร วมสร างความแข งแกร งของส วนท จะสร างมรรคผลให ก บการจ ดการ ภาคร ฐแนว ใหม ท รวมท กภาคส วนของประชาชน หร อสาธารณะ จนมาร วมพ ฒนาประเทศตามแนวค ดการ สร างสรรค 6. สร างสรรค ความค ดให ก บมหาชน ค อ ประชาชนท กภาคส วน และภาคร ฐ ภาคราชการ ค อ การสร างความได เปร ยบเช งการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และมรรคผลท เป นร ปธรรม 7. ความเป นมรรคผลท เป นร ปธรรม ค อ การสร างค ณค าท จะเก ดประโยชน ในทางปฏ บ ต ท งป จเจกบ คคล และองค การ ท งในแง การสร างการยอมร บระด บสากล ความเสมอภาคและการ สร างความเป นเจ าของในการประกอบการ ความปลอดภ ยระด บส งคมและระด บชาต และการฟ น สภาพหร อความย ดหย นได (Resilience) อย างไรก ตามจากการพ จารณาแบบล มล กย งข นของผ เข ยนจะขอรวบรวมเส นทางแนวค ด ของการจ ดการมหาชนสร างสรรค ท น าเสนอแนวค ดมาท งหมด จะพบได ด งน 1. เส นทางเด นแนวค ดแรก (First Story Line Concept) ค อการน ากระบวนท ศน ของ การจ ดการ (Paradigms of Management) เข ามาใช ในแนวค ดการบร หารร ฐก จ (Public Administration) หร อท แวดวงว ชาการของไทยเร ยกก นว า ร ฐประศาสนศาสตร ท านองเด ยวก น กระบวนท ศน ของ การจ ดการด งกล าวน ามาใช ในแนวค ดการบร หารธ รก จหร อภาคเอกชนด วยเช นก น ( Business Administration) 2. เส นทางเด นแนวค ดท สอง (Second Story Line Concept) ค อการเข ามาเก ยวข อง ของกระบวนท ศน ความท นสม ยท ร ฐต องให ความสนใจ ( Public Modernization Interest) ส ผลประโยชน สาธารณชนหร อผลประโยชน มหาชน ( Public Interest) 3. เส นทางเด นแนวค ดท สาม ( Third Story Line Concept) ค อกระบวนท ศน การ สร างค ณค าการจ ดการ ภาคร ฐ (State, Governmental and Public Value Management) ส การ จ ดการค ณค ามหาชน ( Public Value Management) ท จะน าส การสร างท กษะการค ดใหม ของ การศ กษาการจ ดการภาคร ฐและเอกชน ในความหมายเด มให เก ดการค ดทบทวนใหม ( review) ใน

17 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม แนวค ดการจ ดการมหาชนในแนวค ดสร างสรรค ด วยเหต ผลของการเข าเก ยวเน องก บเศรษฐก จ สร างสรรค ท งในระด บโลกและระด บชาต อย างยากหล กเล ยงซ งจะแสดงแจ งช ดต อไป อย างไรก ตามเพ อความสะดวกและง ายต อการท าความเข าใจกระบวนท ศน ของเส นทาง เด นแนวค ดท ง 3 ข างต น จะขอสร ปอธ บายในร ปตารางด งต อไปน ตารางท 1 แสดงเส นทางเด นแนวค ดแรกของการจ ดการมหาชนสร างสรรค : กระบวน ท ศน การจ ดการในการบร หารร ฐก จหร อร ฐประศาสนศาสตร ด งเด ม การบร หารร ฐก จหร อ ประเด นความสนใจหล ก น กว ชาการเจ าส าน กแนวค ด ร ฐประศาสนศาสตร ด งเด ม Focused Issues Academic Great Ideas Traditional Public Administration ว ตถ ประสงค หล ก 1. จ าก ดขอบเขตด วยช วงเวลาและแบ งแยกออกเป น 1.1 ย คขจ ดระบบอ ปถ มภ ในวงการราชการ ภาคร ฐของสหร ฐอเมร กา ด วยแนวค ด แยกการบร หารจากการเม อง 1.2 ส บเน องจากนโยบายของประธานาธ บด - ทร แมนท เร ยกว า Point IV Program 1.3 Point IV Program (ค.ศ. 1949) ในย ค สงครามเย น (Cold War) ระหว าง สหร ฐอเมร กาและสหภาพโซเว ยตร สเซ ย ท าให เก ดองค การเพ อการบร หารร ฐก จเพ อ ขยายอ ดมการณ พ ฒนา(Developmentalism) ในร ปการช วยเหล อประเทศโลกท 3 (Third World ค.ศ.1952) ด วยการอ างแนวค ด ระบบการเม องท ต องร บผ ดชอบ ท ม ง พ ฒนาด านเศรษฐก จ เน นการส งเสร มการ ลงท นเป นหล ก 1.4 นอกจากน แนวค ดฟอร ดน ยมและรอคก เฟลเลอร น ยมถ กน ามาขยายผลจากการ สน บสน นการศ กษาและค นคว าร ปแบบ การบร หารแบบอเมร ก นท ต องการม ง ว ตถ ประสงค ให เป นต นแบบการพ ฒนา ประเทศส าหร บประเทศโลกท สาม 1. ว ดโรว ว ลส น 2. ประธานาธ บด ทร แมน 3. Fred W. Riggs, (1963) 4. Robert T. Golembiewski, (1977) 5. ผ เผยแพร แนวค ดความ ท นสม ยท ส าค ญ ได แก 5.1 Dwight Waldo, (1964) 5.2 Fred Hardy, (1966) 5.3 W.J.Siffin, (1966) 5.4 Anthony Down, (1967) 5.5 Chester I. Barnard (1973) 5.6 Thomas R. Dye ( ) ฯลฯ

18 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ตารางท 1 (ต อ) ประเด นความสนใจหล ก Focused Issues การบร หารร ฐก จหร อ ร ฐประศาสนศาสตร ด งเด ม Traditional Public Administration 1.5 แนวค ดน ขยายผลต งแต ค.ศ ในแนวค ดท เร ยกว า ความท นสม ย (Modern) 1.6 อย างไรก ตามกระบวนท ศน การจ ดการท น ามาใช ในการบร หรภาคร ฐหร อร ฐก จ หร อ ร ฐประศาสนศาสตร แบบด งเด มก ค อ แนวค ดเด ยวก นจากน กว ชาการคนเด ยวก น ก ได ถ กน ามาใช ในการบร หารธ รก จ (Business Administration) จนเก ดการทวง ถามหาเอกล กษณ ของการจ ดการร ฐก จ หร อร ฐประศาสนศาสตร ใน ว กฤตการณ ของเอกล กษณ (Identity Crisis) จนเก ดการ น าไปส การจ ดการร ฐก จหร อร ฐประศาสน- ศาสตร แนวใหม (New Public Management : NPM) ด งจะปรากฏในเส นทาง แนวความค ดท สองและสามด วย การศ กษา เปร ยบเท ยบในตารางต อไป น กว ชาการเจ าส าน กแนวค ด Academic Great Ideas แต ก อนจะกล าวถ งตารางต อไปขอน าเหต ผลอ างอ งของการใช กระบวนท ศน แนวค ดการ จ ดการท น ามาใช ในการบร หารร ฐก จหร อร ฐประศาสนศาสตร ก บการบร หารร ฐก จท งไม แตกต างก น เลย ซ งผลจากการใช แนวค ดความท นสม ยจากต นแบบบร หารจ ดการท ได อ ทธ พลความค ดจาก สหร ฐอเมร กามาต งแต หล งสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมาน นเอง ผ ให เหต ผลและแสดงให เห นความเป นอเมร ก นน ยมในแนวค ดการบร หารร ฐก จและการ บร หารธ รก จก ค อ ว ลเล ยม เจ ไบรยส ( William J. Byrne, 2000) ก บตารางแสดงแนวค ดของเขา ด งต อไปน

19 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ตารางท 2 แสดงแนวค ดความเป นอเมร ก นน ยมในแนวค ดการบร หารร ฐก จและการ บร หารธ รก จจนก อให เก ดว กฤตการณ ของเอกล กษณ การบร หาร ฐก จหร อร ฐ ประศาสนศาสตร S S ปลาย1800S-1940S 1930-ป จจ บ น 1950-ป จจ บ น ย คเร มบ กเบ ก - โรเบ ร ต เวน ( ) - ชาร ลส แบ บเบกจ ( ) - แดเน ยล ซ แมค- ค ลล ม ( ) - เฮนร ว พ ว ( ) ม มมองย คการ จ ดการแบบด งเด ม - เฟรเดอร ค ด บเบ ลย เทย เลอร ( ) - เฮนร แกนท ( ) - แฟรงค ก ลเบรธ ( ) - ล เล ยน ก ลเบรธ ( ) ศาสตร บร หาร จ ดการ - อองร ฟาโย ( ) - เชสเตอร บาร นาร ด ( ) หล มความค ด มน ษย ส มพ นธ -แมร ปาร คเกอร ฟอลเลทท ( ) - อ บราฮ ม มาสโลว ( ) -ด กกลาสแมคเกรเกอร ( ) หล มความค ด กระแส - การจ ดการเช ง ปร มาณ - ทฤษฎ ระบบ - ทฤษฎ ตาม สถานการณ - ทฤษฎ Z การ จ ดการ - ค ณภาพรวม ส าหร บเส นทางเด นแนวค ดท สองท ต องเข าไปเก ยวข องความท นสม ยและม งความสนใจของ ร ฐไปท ผลประโยชน สาธารณะชน หร อผลประโยชน มหาชนท ม ความเก ยวข องก บเส นทา งเด น แนวค ดท สาม ซ งเป นกระบวนท ศน การสร างค ณค าการจ ดการ ภาคร ฐส การจ ดการค ณค ามหาชน ส การสร างท กษะการค ดใหม ท ยากหล กเล ยง การจ ดการมหาชนในแนวทางเศรษฐก จสร างสรรค ซ งในส วนการสร างท กษะการค ดใหม ด งกล าวและเส นทางเด นแนวค ดท สองและท สามจะได น ามา แสดงในตารางท 3 ด งต อไปน

20 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ตารางท 3 แสดงความส มพ นธ ระหว างเส นทางแนวค ดท สองและแนวค ดท สามของการ จ ดการมหาชนสร างสรรค ด วยกระบวนท ศน ความท นสม ยและหล งสม ยใหม น ยม ตามแนวค ดอเมร ก นน ยมด านการจ ดการท ได อ ทธ พลแนวค ดของน กว ชาการเจ า ส าน กแนวค ดท ปรากฏในตารางท 2 แนวค ดการจ ดการ ผลประโยชน เพ อภาคร ฐ สม ยใหม (Public Modernization Interest Management) แนวค ดความท นสม ยท สร างค ณค า การจ ดการภาคร ฐ Modern Concepts involved in State or Governmental Value of Management 1. การวางแผน (Planning) 1. ม งเน นผลประโยชน ระยะส น 2. พ จารณากล มเป าหมายเป นส าค ญ ตามการให บร การนโยบาย สาธารณะ 3. บร หารงบประมาณแบบจ ดค มท น และผลก าไรเช งปร มาณมากกว า ค ณภาพ 4. บร หารจ ดการแบบย ทธศาสตร 5. ม งการส งการและบ งค บบ ญชาแบบ ระบบราชการแนวค ดเวเบอร 6. บร หารทร พยากรมน ษย 2. การท าให เป นความ ท นสม ย (Modernization) 1. พ ฒนาด วยเส นทางเด ยว (Linear modernis develop politico-socio) 2. การพ ฒนาส งคมต องสร างล าด บข น การเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จท ก ส งคม 5 ข นตอน 2.1 ข นส งคมแบบโครงสร าง เกษตรกรรม 2.2 ข นสภาพเหมาะสมต อการ ทะยานข นจากเกษตรกรรมส อ ตสาหกรรม แนวค ดหล งสม ยใหม น ยมท สร างการจ ดการ ผลประโยชน สาธารณะชนหร อผลประโยชน มหาชนส การจ ดการค ณค ามหาชน Postmodern Concepts involved in Public Interest to Public Value Management 1. ม งผลประโยชน ระยะส น-กลาง และย งย น ท เป นระบบ 2. ม งผลประโยชน สาธารณะชนแบบผ ม ส วน ได ส วนเส ย (Stakeholders) 3. บร หารแบบค ณค าเคร อข ายผ ร บบร การ มหาชนหร อประชาชนท กกล มแบบรวม พล ง 4. บร หารจ ดการแบบย ทธศาสตร องค รวม และย ดหย นตามสถานการณ 5. เน นการบร หารร ฐเหม อนบร การการลงท น ร วมก นก บมหาชนท กภาคส วนเพ อสร าง ผลประโยชน ร ฐ 6. ม งท ศทางการพ ฒนาด วยย ดคนเป น ศ นย กลางและสร างม ลค าจากความค ด สร างสรรค ของคนเป นศ นย กลางรายได 7. ม งพ ฒนาคนและส งคมส ส งคมภ ม ป ญญา และการเร ยนร 1. การพ ฒนาด วยเส นทางการสร าง นว ตกรรมจากความค ดสร างสรรค ของ คนในส งคม 2. การพ ฒนาส งคมด วยบ รณาการองค รวม เอกล กษณ ของส งคมทางเศรษฐก จและ อ ตสาหกรรมสร างสรรค หร อท นน ยม สร างสรรค 2.1 กล มว ฒนธรรมและประว ต ศาสตร 2.2 กล มศ ลปะ 2.3 กล มส อ

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information