แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558"

Transcription

1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 0

2 คานา เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบ ท ศทางในการจ ด ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยย ดค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร ท แถลงต อร ฐสภา เม อว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 ข อเสนอ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการส ป (พ.ศ ) ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน รวมท งท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการม ธยมศ กษาย คใหม (พ.ศ ) สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหล กในการจ ดทา ประกอบด วยกลย ทธ หล ก 5 กลย ทธ ค อ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและพ ฒนาส ความเป นเล ศในระด บ มาตรฐานสากล และส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาส ทางการศ กษาให ผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาท กคนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ และกลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 คาดหว งว า การด าเน นการตามมาตรการ การก าก บ ต ดตามและประเม นผลอย างต อเน องของผ ม ส วนเก ยวข อง จะส งผลต อความส าเร จตามเป าหมาย ท กาหนดไว ขอขอบค ณ ผ ท ม ส วนเก ยวข องในการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ท กคน ท ม ส วนร วมในการจ ดท า จนส าเร จล ล วงด วยด และขอขอบค ณท กกล มงาน ท กคน ท กสถานศ กษาท จะต องร วมก นข บเคล อน การดาเน นงานตามกลย ทธ ให สาเร จต อไป สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ก มภาพ นธ 2555 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 1

3 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ ส วนท 1 ความเช อมโยงนโยบายและย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บการวางแผนจ ดการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ตของร ฐบาล ด านการศ กษา 3 ข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) 4 แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) 6 ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ 9 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ 11 แผนปฏ บ ต ราชการส ป (พ.ศ ) สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 13 ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการม ธยมศ กษาย คใหม (พ.ศ ) 19 ส วนท 2 สภาพท วไป สภาพท วไป 24 สภาพเศรษฐก จ 25 ข อม ลพ นฐาน 26 ผลการว เคราะห กล มผ ม ส วนได ส วนเส ย 29 ผลการว เคราะห องค กร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ว ส ยท ศน 40 พ นธก จ 40 ค าน ยมองค กร 40 เป าหมายการดาเน นงาน 40 กลย ทธ การดาเน นงาน 41 ภาคผนวก คาส งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ท 413/2544 เร อง แต งต งคณะทางานประช มเช งปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ส ง ณ ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 คณะผ จ ดทาเอกสาร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 2

4 นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ตของร ฐบาล : ด านการศ กษา ตามคาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร แถลงต อร ฐสภา ว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 จากค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร แถลงต อร ฐสภา ว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ด านการศ กษา ม สาระสาค ญ ด งน 1. เร งพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยการปฏ ร ประบบความร ของส งคมไทย อ นประกอบด วย การยกระด บองค ความร ให ได มาตรฐานสากล จ ดให ม โครงการตาราแห งชาต ท บรรจ ความร ท ก าวหน าและได มาตรฐาน ท งความร ท เป นสากลและภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มการอ าน พร อมท งส งเสร มการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ และภาษาถ น จ ดให ม ระบบการจ ดการความร ปฏ ร ปหล กส ตรการศ กษาท กระด บให รองร บการเปล ยนแปลงของโลก และท ดเท ยมก บมาตรฐานสากลบนความเป นท องถ นและความเป นไทยเพ มผลส มฤทธ ของการศ กษาท กระด บช น โดยว ดผลจากการผ านการทดสอบมาตรฐานในระด บชาต และนานาชาต ขจ ดความไม ร หน งส อให ส นไปจากส งคมไทย จ ดให ม คร ด เพ ยงพอในท กห องเร ยน ให ม โรงเร ยนและสถาบ นอาช วศ กษาค ณภาพส งในท กพ นท พ ฒนามหาว ทยาล ย เข าส ระด บโลก พ ฒนาระบบการศ กษาให ผ เร ยนม ความร ค ค ณธรรมม งการสร างจร ยธรรมในระด บป จเจก รวมท งสร าง ความตระหน กในส ทธ และหน าท ความเสมอภาค และด าเน นการให การศ กษาเป นพ นฐานของส งคมประชาธ ปไตย ท แท จร ง ปร บปร งโครงสร างระบบบร หารการศ กษาโดยการกระจายอ านาจส พ นท ให เสร จสมบ รณ โดยเร มจากพ นท ท ม ความพร อม 2. สร างโอกาสทางการศ กษา กระจายโอกาสทางการศ กษาในส งคมไทย โดยค าน งถ งการสร างความ เสมอภาคและความเป นธรรมให เก ดข นแก ประชากรท กกล ม ซ งรวมถ งผ ยากไร ผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ บกพร อง ทางกายและการเร ยนร รวมท งชนกล มน อย โดยส งเสร มการให ความร ต งแต อย ในครรภ มารดาถ งแรกเก ดให ได ร บ การด แลอย างม ประส ทธ ภาพท งแม และเด ก สน บสน นการจ ดการศ กษาตามว ยและพ ฒนาการอย างม ค ณภาพ ต งแต ก อนว ยเร ยนจนจบการศ กษาข นพ นฐาน โดยจ ดให ม การเท ยบโอนว ฒ การศ กษาส าหร บกล มท ม ความเช ยวชาญ เฉพาะทาง เช น กล มแม บ าน จ ดให ม ระบบสะสมผลการศ กษาและการเท ยบโอนเพ อขยายโอกาสให กว างขวางและลด ป ญหาคนออกจากระบบการศ กษา นอกจากน จะด าเน นการลดข อจ าก ดของการเข าถ งการศ กษาระด บอ ดมศ กษา และอาช วศ กษาช นส ง โดยจ ดให ม โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต โดยให ผ ก เร มใช ค น ต อเม อม รายได เพ ยงพอท จะเล ยงต วได พ กช าระหน แก ผ เป นหน กองท นก ย มเพ อการศ กษา โดยปร บเปล ยนการช าระ หน เป นระบบท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต ปร บปร งระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อท กระด บให เอ อต อการกระจาย โอกาส โดยเฉพาะอย างย งจะจ ดให ม ระบบค ดเล อกกลางเพ อเข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยท ม ประส ทธ ภาพและ เป นธรรม ด าเน น โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กไทยได ไปเร ยนต อต างประเทศ จ ดการศ กษา ช มชนเพ อม งให เก ดส งคมแห งการเร ยนร และการศ กษาตลอดช ว ต สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 3

5 3. ปฏ ร ปคร ยกฐานะคร ให เป นว ชาช พช นส งอย างแท จร ง โดยปฏ ร ประบบการผล ตคร ให ม ค ณภาพ ท ดเท ยมก บนานาชาต สร างแรงจ งใจให คนเร ยนด และม ค ณธรรมเข าส ว ชาช พคร ปร บปร งระบบเง นเด อนและ ค าตอบแทนคร พ ฒนาระบบความก าวหน าของคร โดยใช การประเม นเช งประจ กษ ท อ งข ดความสามารถและว ด ส มฤทธ ผลของการจ ดการศ กษาเป นหล ก จ ดระบบการศ กษาและฝ กอบรมเพ อพ ฒนาค ณภาพคร อย างต อเน อง แก ป ญหาหน ส นคร โดยการพ กช าระหน และการปร บโครงสร างหน ตามนโยบายแก ป ญหาหน คร วเร อนของร ฐบาล พ ฒนาระบบภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการกระจายคร ขจ ดป ญหาการขาดแคลนคร ในสาระว ชาหล ก เช น คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษา 4. จ ดการศ กษาข นอ ดมศ กษาและอาช วศ กษาให สอดคล องก บตลาดแรงงานท งในเช งปร มาณและ ค ณภาพ โดยกระบวนการสร างประสบการณ ระหว างเร ยนอย างเหมาะสม และสน บสน นการสร างรายได ระหว างเร ยน และสน บสน นให ผ ส าเร จการศ กษาม งานท าได ท นท โดยความร วมม อระหว างแหล งงานก บสถานศ กษา ส งเสร มให ม ศ นย อบรมอาช วศ กษา เพ อให น กเร ยน น กศ กษา และประชาชนสามารถเร ยนร หาประสบการณ ก อนไปประกอบอาช พ โดยให สถาบ นอาช วศ กษาด าเน นการร วมก บผ เช ยวชาญในแต ละอาช พ รวมท งจ ดให ม ศ นย ซ อมสร างประจ าช มชน เพ อฝ กฝนช างฝ ม อและการสร างท กษะในการให บร การแก ประชาชน ท งน จะด าเน นการร วมก บภาคเอกชนอย าง จร งจ งเพ อส งเสร มการศ กษาในสายอาช วศ กษาให เป นท ยอมร บและสามารถม รายได ส งตามความสามารถ 5. เร งพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท ดเท ยมก บนานาชาต โดยใช เป นเคร องม อ ในการเร งยกระด บค ณภาพและการกระจายโอกาสทางการศ กษา จ ดให ม ระบบการเร ยนแบบอ เล กทรอน กส แห งชาต เพ อเป นกลไกในการเปล ยนกระบวนท ศน การเร ยนร ให เป นแบบผ เร ยนเป นศ นย กลางและเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อการศ กษา พ ฒนาระบบ ไซเบอร โฮม ท สามารถส งความร มาย งผ เร ยน โดยระบบอ นเทอร เน ตความเร วส ง ส งเสร มให น กเร ยนท กระด บช นได ใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร แท บเล ตเพ อการศ กษา ขยายระบบโทรท ศน เพ อการศ กษาให กว างขวาง ปร บปร งห องเร ยนน าร องให ได มาตรฐานห องเร ยนอ เล กทรอน กส รวมท งเร งดาเน นการให กองท นเพ อพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา สามารถดาเน นการตามภารก จได 6. สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างท นป ญญาของชาต พ ฒนามหาว ทยาล ยให ม งส การเป น มหาว ทยาล ยว จ ยระด บโลก ระดมสรรพก าล งเพ อพ ฒนาระบบเคร อข ายการว จ ยแห งชาต เพ อสร างท นทางป ญญา และนว ตกรรม ผล กด นให ประเทศสามารถพ งตนเองได ทางเทคโนโลย เพ อน าไปส การสร างรากฐานใหม ของเศรษฐก จ ฐานนว ตกรรม จ ดต งศ นย ความเป นเล ศเพ อการว จ ยส าหร บสาขาว ชาท จ าเป น พ ฒนาโครงสร างการบร หารงานว จ ย ของชาต โดยเน นความส มพ นธ อย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพระหว างองค กรบร หารงานว จ ยก บสถาบ นอ ดมศ กษา 7. เพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน โดยร วมม อก บ ภาคเอกชนและสถาบ นการศ กษาในการวางแผนการผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ม ค ณภาพและปร มาณเพ ยงพอ สอดคล องตามความต องการของภาคการผล ตและบร การ เร งร ดการจ ดท ามาตรฐานค ณว ฒ ว ชาช พ ร บรองสมรรถนะ การปฏ บ ต งานตามมาตรฐานอาช พ และการจ ดทามาตรฐานฝ ม อแรงงานให ครบท กอ ตสาหกรรม ข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) ประช มคณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบต อข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) ตามท กระทรวงศ กษาธ การเสนอ และให ด าเน นการต อไปได พร อมท งเห นชอบหล กการร างระเบ ยบส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง พ.ศ ตามท กระทรวงศ กษาธ การ เสนอ และให ส งคณะกรรมการตรวจสอบร างกฎหมายและร างอน บ ญญ ต ท เสนอคณะร ฐมนตร ตรวจพ จารณา แล ว ดาเน นการต อไปได โดยม สาระสาค ญของข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง ด งน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 4

6 ว ส ยท ศน คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ เป าหมาย ภายในป 2561 ม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป นระบบ โดยเน นประเด นหล กสาม ประการ ค อ ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและเร ยนร ของคนไทย พ ฒนาผ เร ยน สถานศ กษาแหล งเร ยนร สภาพแวดล อม หล กส ตรและเน อหา พ ฒนาว ชาช พคร ให เป นว ชาช พท ม ค ณค า สามารถด งด ดคนเก งด และม ใจร ก มาเป นคร คณาจารย ได อย างย งย น ภายใต ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ โอกาสทางการศ กษาและเร ยนร เพ มโอกาสการศ กษาและเร ยนร อย างท วถ งและม ค ณภาพ เพ อให ประชาชนท กคน ท กเพศ ท กว ยม โอกาสเข าถ งการศ กษาและเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนของส งคม ในการบร หารและจ ดการศ กษา โดยเพ มบทบาท ของผ ท อย ภายนอกระบบการศ กษาด วย กรอบแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ม การปฏ ร ปการศ กษาและเร ยนร อย างเป นระบบโดย พ ฒนาค ณภาพคนไทยย คใหม ท ม น ส ยใฝ เร ยนร สามารถเร ยนร ด วยตนเองและแสวงหาความร อย าง ต อเน องตลอดช ว ต ม ความสามารถในการส อสาร สามารถค ด ว เคราะห แก ป ญหา ค ดร เร มสร างสรรค ม จ ตสาธารณะ ม ระเบ ยบว น ย ค าน งถ งประโยชน ส วนรวม สามารถท างานเป นกล มได อย างเป นก ลยาณม ตร ม ศ ลธรรม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม ม จ ตส าน กและความภ ม ใจในความเป นไทย ย ดม นการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขร งเก ยจการท จร ตและต อต านการซ อส ทธ ขายเส ยง โดย พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและเร ยนร ผล ตและพ ฒนากาล งคนท ม ค ณภาพ ม สมรรถนะ และความร ความสามารถ พ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม ท เป นผ เอ ออ านวยให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร เป นว ชาช พท ม ค ณค า สามารถ ด งด ดคนเก ง คนด ม ใจร กในว ชาช พคร มาเป นคร โดย พ ฒนาระบบผล ตคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา การพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา การใช คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา และแหล งเร ยนร ย คใหม เพ อพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท กระด บ/ ประเภทให สามารถเป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภาพ และพ ฒนาแหล งเร ยนร อ นๆ สาหร บการศ กษาและเร ยนร ท งในระบบ โรงเร ยน นอกระบบโรงเร ยน และการศ กษาตามอ ธยาศ ย เช น ห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ หอศ ลป สวนส ตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อ ทยานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และศ นย การก ฬาและน นทนาการ เป นต น เพ อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยนอย างต อเน องตลอดช ว ตและม ค ณภาพ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการใหม ท ม งเน นการกระจายอ านาจส สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษา และองค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งการม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชนและท กภาคส วน ม ระบบ การบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล โดย กระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษาให ก บสถานศ กษาและเขตพ นท การศ กษา พ ฒนาระบบบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลให ม ประส ทธ ภาพ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 5

7 พ ฒนาการบร หารจ ดการเพ อเพ มโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อส งเสร มสน บสน นการม ส วนร วมของประชาชน ภาคเอกชนและ ท กภาคส วนในการจ ดการศ กษาและสน บสน นการศ กษาและเร ยนร ให มากข น โดย - ส งเสร มการม ส วนร วมของบ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นส งคมอ นในการจ ดการศ กษาและสน บสน นการศ กษาให มากข น - ส งเสร มบทบาทองค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) ให เข ามาร วมจ ดและสน บสน นการจ ด การศ กษามากข น พ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรเพ อการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ปร ชญาหล กและกรอบแนวค ด แผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ย ดหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ได แก ความพอประมาณ ความม เหต ผล และการม ภ ม ค มก นท ด ในต ว เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนา การศ กษาของหน วยงานต าง ๆ ท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครอง ว ฒนธรรม ส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นต น โดยคาน งถ งการพ ฒนาการศ กษาอย างต อเน องตลอดช ว ต และให ความส าค ญ ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ เจตนารมณ ของแผน แผนการศ กษาแห งชาต ม งพ ฒนาคนไทยให เป น มน ษย ท สมบ รณ ท งทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข และพ ฒนา ส งคมไทยให เป นส งคมท ม ความเข มแข ง ม การพ ฒนาท ย งย นและม ด ลยภาพใน 3 ด าน ค อ เป นส งคมค ณภาพ ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร และส งคมสมานฉ นท และเอ ออาทรต อก น ว ตถ ประสงค ของแผน เพ อให บรรล ตามเจตนารมณ ของแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) จ งม งพ ฒนา คนและส งคมไทยโดยรวม ด งน 1. เพ อพ ฒนาคนอย างรอบด านและสมด ลเพ อเป นฐานหล กของการพ ฒนา 2. เพ อสร างส งคมไทยให เป นส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร 3. เพ อพ ฒนาสภาพแวดล อมของส งคมเพ อเป นฐานในการพ ฒนาคน และสร างส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญา และการเร ยนร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 6

8 แนวนโยบาย เป าหมายและกรอบการดาเน น ว ตถ ประสงค ท 1 พ ฒนาคนอย างรอบด านและสมด ล เพ อเป นฐานหล กของการพ ฒนา เป าหมาย คนไทยเป นคนด เก ง ม ความส ข ม ความร เช งว ชาการและสมรรถนะทางว ชาช พ ใฝ เร ยนร และแสวงหาความร อย างต อเน องตลอดช ว ต ดารงช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม ส ขภาพท งกาย และใจท สมบ รณ ม ความภ ม ใจในความเป นไทย สามารถประกอบอาช พและอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข เพ อเป นเป าหมายและฐานหล กของการพ ฒนาประเทศอย างย งย น แนวนโยบาย 1. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและการเร ยนร ในท กระด บและประเภทการศ กษา 2. ปล กฝ งและเสร มสร างให ผ เร ยนม ศ ลธรรม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม ม จ ตส าน ก และม ความภ ม ใจในความเป นไทย ม ระเบ ยบว น ย ม จ ตสาธารณะ ค าน งถ งประโยชน ส วนรวม และย ดม นในการ ปกครองระบบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และร งเก ยจการท จร ต ต อต านการซ อส ทธ ขายเส ยง 3. เพ มโอกาสทางการศ กษาให ประชาชนท กคน ต งแต แรกเก ดจนตลอดช ว ตได ม โอกาสเข าถ งบร การการศ กษาและการเร ยนร โดยเฉพาะผ ด อยโอกาส ผ พ การหร อท พพลภาพ ยากจน อย ในท องถ น ห างไกล ท รก นดาร 4. ผล ตและพ ฒนากาล งคนให สอดคล องก บความต องการของประเทศและเสร มสร าง ศ กยภาพการแข งข น และร วมม อก บนานาประเทศ 5. พ ฒนามาตรฐานและระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ท งระบบประก น ค ณภาพภายในและระบบการประก นค ณภาพภายนอก 6. ผล ตและพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพและ มาตรฐาน ม ค ณธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด ว ตถ ประสงค ท 2 สร างส งคมไทยให เป นส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร เป าหมาย ส งคมไทยเป นส งคมแห งค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร ม การสร างองค ความร นว ตกรรมและเทคโนโลย ทร พย ส นทางป ญญาเพ อการเร ยนร น าไปส ส งคมแห งการเร ยนร อย างย งย น ม ส ขภาวะ ประชาชนอย ร วมก นอย างส นต ส ขและเอ ออาทร แนวนโยบาย 1. ส งเสร มการจ ดการศ กษา อบรม และเร ยนร ของสถาบ นศาสนาและสถาบ นทาง ส งคม ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 2. ส งเสร ม สน บสน นเคร อข ายภ ม ป ญญา และการเร ยนร ประว ต ศาสตร ศ ลปะ ว ฒนธรรม พลศ กษา ก ฬา เป นว ถ ช ว ตอย างม ค ณภาพและตลอดช ว ต 3. ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างองค ความร นว ตกรรม และทร พย ส นทาง ป ญญา พ ฒนาระบบบร หารจ ดการความร และสร างกลไกการนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 7

9 ว ตถ ประสงค ท 3 พ ฒนาสภาพแวดล อมของส งคม เพ อเป นฐานในการพ ฒนาคนและสร างส งคม ค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร เป าหมาย ส งคมไทยม สภาพแวดล อมท เอ ออ านวยต อการพ ฒนาคนอย างม ค ณภาพและย งย น ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการศ กษาและเร ยนร ม การบร หารจ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ม การ กระจายอานาจส สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษา และองค กรปกครองส วนท องถ น ม การระดมทร พยากรและความ ร วมม อจากท กภาคส วน รวมท งความร วมม อในภ ม ภาคและก บนานาชาต มากข น อ นจะน าไปส ความสามารถในการ ร วมม อและแข งข นของประเทศ และการอย ร วมก นก บพลโลกอย างส นต ส ข ม การพ งพาอาศ ยและเก อก ลก น แนวนโยบาย 1. พ ฒนาและน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการพ ฒนาค ณภาพ เพ มโอกาส ทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 2. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ โดยเร งร ดกระจายอ านาจการบร หารและจ ด การศ กษาไปส สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษา และองค กรปกครองส วนท องถ น 3. ส งเสร มการม ส วนร วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาส งคม และท กภาคส วน ของส งคมในการบร หารจ ดการศ กษา และสน บสน นส งเสร มการศ กษา 4. ระดมทร พยากรจากแหล งต าง ๆ และการลงท นเพ อการศ กษา ตลอดจนบร หาร จ ดการ และใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ 5. ส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศด านการศ กษา พ ฒนาความเป นสากลและ การศ กษาเพ อรองร บการเป นประชาคมอาเซ ยน และเพ มศ กยภาพการแข งข นของประเทศภายใต กระแสโลกาภ ว ตน ขณะเด ยวก นสามารถอย ร วมก นก บพลโลกอย างส นต ส ข ม การพ งพาอาศ ยและเก อก ลก น เป าหมายการนาแผนส การปฏ บ ต 1. เป าหมายเช งค ณภาพ เม อส นส ดแผน ฯ ในป 2559 การพ ฒนาการศ กษาของประเทศบรรล ผลตามเป าหมายท ก าหนดไว ด งน 1) คนไทยเป นคนด เก ง ม ความส ข ม ความร เช งว ชาการและสมรรถนะทางว ชาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ใฝ เร ยนร และแสวงหาความร อย างต อเน องตลอดช ว ต ด ารงช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความส ข ม ส ขภาพท งกายและใจท สมบ รณ สามารถประกอบอาช พและอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข เพ อเป น เป าหมายและฐานหล กของการพ ฒนาประเทศ 2) ส งคมไทยเป นส งคมแห งค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร ม การสร างองค ความร นว ตกรรม และเทคโนโลย ทร พย ส นทางป ญญาเพ อการเร ยนร น าไปส ส งคมแห งการเร ยนร อย างย งย น ม ส ขภาวะ ประชาชน อย ร วมก นอย างส นต ส ขและเอ ออาทร ประชาชนท กคนม โอกาสได ร บการศ กษาตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ 3) ส งคมไทยม สภาพแวดล อมท เอ ออ านวยต อการพ ฒนาคนอย างม ค ณภาพและย งย น ม การน า เทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการศ กษาและเร ยนร ม การบร หารจ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ม การกระจาย อ านาจส สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษาและองค กรปกครองส วนท องถ น ม การระดมทร พยากรและความร วมม อ จากท กภาคส วน รวมท งความร วมม อในภ ม ภาคและก บนานาชาต มากข น อ นจะน าไปส ความสามารถในการร วมม อ และแข งข นของประเทศ และการอย ร วมก นก บพลโลกอย างส นต ส ข ม การพ งพาอาศ ยและเก อก ลก น สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 8

10 ย ทธศาสตร 2555 กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน : ภายในป 2555 กระทรวงศ กษาธ การ จะเป นองค กรหล กท ทรงประส ทธ ภาพในการผล ตและพ ฒนา ทร พยากรบ คลากรของชาต เพ อสร างความเป นอย ท ด สร างความม งค งทางด านเศรษฐก จและ ความม นคงทางส งคมให ก บประเทศ ด วยฐานความร ความค ดสร างสรรค และศ กยภาพของประเทศ พ นธก จ : พ ฒนา ยกระด บ และจ ดการศ กษาเพ อเพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถให ประชาชนได ม อาช พ ท สามารถสร างรายได ท ม งค งและม นคง เพ อเป นบ คลากรท ม ว น ย เป ยมไปด วยค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตสาน ก ม ความร บผ ดชอบต อตนเอง ผ อ น และส งคม เป าหมาย : - ปร บบทบาทการจ ดการศ กษาให ร ศ กยภาพเขา ร ศ กยภาพเรา เท าท นและแข งข นได - ภายใต กรอบเวลา 2 ป กระทรวงศ กษาธ การจะสามารถพ ฒนา 5 ศ กยภาพของพ นท ใน 5 กล มอาช พใหม ให สามารถแข งข นได ใน 5 ภ ม ภาคหล กของโลก 5 ศ กยภาพหล กของพ นท หมายถ ง 1. ศ กยภาพของทร พยากรธรรมชาต ในแต ละพ นท 2. ศ กยภาพของพ นท ตามล กษณะภ ม อากาศ 3. ศ กยภาพของภ ม ประเทศ และทาเลท ต งของแต ละพ นท 4. ศ กยภาพของศ ลป ว ฒนธรรม ประเพณ และว ถ ช ว ตของแต ละพ นท 5. ศ กยภาพของทร พยากรมน ษย ในแต ละพ นท 5 กล มอาช พใหม หมายถ ง 1. กล มหล กส ตรใหม ด าน เกษตรกรรรม 2. กล มหล กส ตรใหม ด าน อ ตสาหกรรม 3. กล มหล กส ตรใหม ด าน พาณ ชยกรรม 4. กล มหล กส ตรใหม ด าน ความค ดสร างสรรค 5. กล มหล กส ตรใหม ด าน อานวยการ บร หารจ ดการและการบร การ 5 ภ ม ภาคหล กของโลก หมายถ ง 1. ทว ปเอเช ย 2. ทว ปย โรป 3. ทว ปอเมร กา 4. ทว ปออสเตรเล ย 5. ทว ปแอฟร กา หล กการพ นฐาน: 1. คาน งถ งศ กยภาพและบร บทรอบๆ ต วผ เร ยน 2. พ ฒนาและยกระด บองค ความร และกระบวนการเร ยนการสอน ให ท ดเท ยมอารยะประเทศ ด วย การบร หารจ ดการและเทคโนโลย สม ยใหม 3. ม งส เป าหมายของการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นและยกระด บศ กยภาพในการท างาน ให ก บบ คลากรคนไทย ให แข งข นได ในระด บสากล สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 9

11 ย ทธศาสตร : ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การปร บต วเข าส ประชาคมอาเซ ยน/ประชาคมโลก เน นการพ ฒนาประเทศไทยให เป นศ นย กลางการศ กษา การว จ ยและพ ฒนา และการฝ กอบรม นานาชาต ในภ ม ภาคและส งเสร มความร วมม อด านการศ กษาก บนานาประเทศ ก าหนดมาตรการเพ อรองร บการเป ด เสร ทางการค าและบร การด านการศ กษาท งในระด บทว ภาค และพห ภาค เตร ยมความพร อมในการเข าส ส งคมและ เศรษฐก จฐานความร รวมท งส งเสร มการเร ยนการสอนภาษาสากลและภาษาเพ อบ านในกล มประเทศอาเซ ยน และ การแลกเปล ยนองค ความร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาสถานศ กษาและแหล งเร ยนร เน นการพ ฒนาสถานศ กษาให ม ค ณภาพ สอดคล องต อบร บทการเปล ยนแปลงของโลก ตามศ กยภาพ ของแต ละพ นท ท วประเทศ สามารถผล ตทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค า ม งานท า ม ข ดความสามารถส ง เป นก าล งส าค ญ ของประเทศ เอแข งข นได ในเวท สากล ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาเทคโนโลย และเคร องม ออ ปกรณ เน นจ ดให ม เทคโนโลย ท เหมาะสมต อการจ ดการศ กษา น าเทคโนโลย ช นส งสน บสน นการว จ ย การถ ายทอดความร และการเร ยนร ในแต ละระด บให ม ค ณภาพ เพ อผ เร ยนเก ดความค ดสร างสรรค เก ดการผล ต องค ความร ใหม และเป นการเพ มช องทางในการแบ งป นและส งมอบองค ความร อย างท วถ ง ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาคร ท งระบบ เน นเป ดโอกาสให คร พ ฒนาองค ความร ใหม ท ท นสม ย สามารถปร บว ทยฐานะ เพ มจานวนผ สอนท เป นผ เช ยวชาญจากภาคอ ตสาหกรรม เข ามาเป นผ สอนได รวมถ งยกย องและเช ดช เก ยรต คร ท คร ในระบบและนอก ระบบ ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน เน นจ ดให ม นโยบายด านหล กส ตรการศ กษาให สอดคล องต อบร บทการเปล ยนแปลงของโลก ตามศ กยภาพของพ นท ท วประเทศ และตามอ จฉร ยภาพของผ เร ยนในแต ละว ชาช พ เพ อเป ดโอกาสให ผ เร ยนสามารถ เล อกเร ยนในสาขาท ร กและถน ด เก ดประส ทธ ภาพส งส ดในการพ ฒนาตนเอง ประเด นย ทธศาสตร ท 6 การว จ ยและถ ายทอดองค ความร เน นส งเสร มการว จ ยเช งบ รณาการ เพ อพ ฒนาการศ กษาและเร ยนร เพ อพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนและการเร ยนร แบบสหว ทยาการ ท ตอบสนองความต องการของพ นท ประเด นย ทธศาสตร ท 7 การเพ มโอกาสทางการศ กษา เน นม งลดช องว างการเข าถ งการศ กษาและองค ความร สร างทางเล อกทางการศ กษาเพ อให เก ด การเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด นย ทธศาสตร ท 8 การส งเสร มการม งานทา เน นสน บสน นให สถาบ นการศ กษาสามารถประกอบธ รก จตามศ กยภาพของพ นท โดยบทบาทของ สถานศ กษาจะแตกต างก นในห วงโซ อ ปทาน (SCM) ต งแต ระบบการผล ต ระบบการตลาด และจ ดจาหน าย ท งในระด บ ท องถ น ระด บประเทศ และระด บสากล โดยให ข นอย ก บศ กยภาพของโรงเร ยนและศ กยภาพของเขตพ นท น น ๆ ประเด นย ทธศาสตร ท 9 การบร หารจ ดการกลย ทธ ของกระทรวงศ กษาธ การ เน นปร บโครงสร างการบ หารภายในกระทรวงศ กษาธ การ เพ อให เก ดการท างานแบบบ รณาการ หน วยงานภายใน/ภายนอกกระทรวง ฯ ท งภาคร ฐและเอกชน ร วมจ ดท าย ทธศาสตร รายจ งหว ด โดยจ ดแบ งพ นท และกาหนดผ ร บผ ดชอบตามภ ม ภาคอย างช ดเจน และม การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การศ กษาชาต ท บ รณาการมากย งข น สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 10

12 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ธาดาดารงเวช ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ 25 มกราคม จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพสาหร บเยาวชนท กคน ค าว า เยาวชน ค อ เด กต งแต อน บาลจนถ งม ธยมศ กษาป ท 6 เยาวชนต องได ร บโอกาสทางการศ กษา เท าเท ยมก นท กแห งไม ว าในเม องหร อชนบท ไม ว าจะเป นโดยร ฐหร อเอกชน การประกอบอาช พเม อจบช นม ธยมศ กษา ป ท 6 ต องเป นแรงงานท ม ค ณภาพ ร ฐบาลประก นรายได 300 บาทต อคนต อว น 2. ป นน กศ กษาไทยให เป นม ออาช พ คาว า น กศ กษา ค อ อ ดมศ กษา อาช วศ กษา หร อส งกว าม ธยมศ กษาป ท 6 ข นไป น กศ กษาจบแล วต องเป น ม ออาช พ พร อมก บร ฐบาลประก นรายได ปร ญญาตร 15,000 บาท ต อเด อน โดยก าหนดเป าหมายให น กเร ยน และน กศ กษา เต บโตเป นพลเม องโลกท ท นสม ย ม ท กษะหลากหลาย ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดโลกได และอย ร วมก นเป นส งคมท วางอย บนฐานความร 3. การขยายโอกาสทางการศ กษา 4 ด าน 1) โอกาสในการเข าถ งทร พยากร ส งอ านวยความสะดวก เพ อสามารถได ร บการศ กษาอย างเท าเท ยม เน องจาก ความเป นเล ศม กอย ในเม อง แต น กเร ยนส วนใหญ อย ในชนบทและม ฐานะยากจน ร ฐบาลจ งม โครงการ เช น - โครงการ One Tablet per Child เด กไทยฉลาดต องม Tablet PC ถ อไปโรงเร ยน จะด าเน นการแจก Tablet PC ให เด กช นประถมศ กษาป ท 1 ไปโรงเร ยน ให ม ส ญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ฟร ในท สาธารณะ - โครงการ e-education พ ฒนาโปรแกรมและเน อหาท จะพล กโฉมโรงเร ยนให เป นศ นย การเร ยนร ตลอดช ว ต และส งเสร มการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพส ง โดยใช ระบบการศ กษาท ตรงก บความต องการอย างแท จร ง - โครงการโรงเร ยนประถมศ กษาและม ธยมศ กษาในฝ นส อ ดมศ กษาช นยอด ให ม คณะกรรมการโรงเร ยน (School Board) ท สามารถจ ดจ างค ณคร ใหญ และคร ท ม ความสามารถเป นเล ศ สามารถอ านวยความสะดวกแก น กเร ยน เช น หอพ ก รถโรงเร ยน จ กรยาน ฯลฯ - โครงการพล งคร พ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา แก ไขป ญหาหน ส นคร โดยลดรายจ าย เพ มรายได ขยายโอกาส ด วยการอบรมค ณธรรม ท าบ ญช คร วเร อน ปร บโครงสร างหน น าหน นอกระบบมาเป นหน ใน ระบบ และเพ มรายได พ เศษให เพ ยงพอ และขยายโอกาสใหม ๆ - โครงการศ นย การศ กษานานาชาต - หน งโรงเร ยนหน งพยาบาล เพ อด แลเด ก ๆ และสามารถสอนหน งส อได ด วย - โรงเร ยนต วอย างในท กอ าเภอ พ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยนให เป นเล ศ โดยใช การต ดต อส อสารด วย ว ทยาการท ท นสม ย 2) โอกาสในการเข าถ งแหล งท น น กเร ยนสามารถเข าเร ยนได โดยท ผ ปกครองและน กเร ยนไม ต องม ความก งวลใน เร องท นการศ กษา ร ฐบาลจ งม โครงการ เช น - Smart Card เพ อการศ กษาข นพ นฐาน - โครงการเร ยนก อนผ อนท หล ง ส งค นเม อม รายได (Income Contingency Loan Program) - ท นการศ กษาสานฝ นน กเร ยนไทยไปเร ยนต างประเทศ (โครงการหน งอาเภอหน งท น) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 11

13 - กองท นต งต วได ประชาชนชาวไทยจะต องต งต วได อย างม ศ กด ศร คนอยากต งต วม กไม ร ว าจะต งต วอย างไร แต คนท จะต งต วม กไม ม ทร พย ส นต ดต ว การท จะท าให ต งต วได ก ค อ ต งกองท นในมหาว ทยาล ยท งร ฐและเอกชน ต ง กรรมการมาควบค มประกอบด วยอาจารย ศ ษย เก าท ประสบความส าเร จในช ว ต ต วแทนภาคร ฐ และเอกชน เราใช แนวค ดน เพราะท มหาว ทยาล ยประกอบด วยน กศ กษาท กาล งจะจบ องค ความร อย ในมหาว ทยาล ยท งหมด การเป นน ก ธ รก จท ม ฐานความร ได เปร ยบกว า จ งสร างผ ประกอบการได มากกว า 3) โอกาสในการเพ มพ นและฝ กฝนท กษะ น กเร ยนท กคนสามารถเต บโตได ในโลกท เป นจร ง การเร ยนร บนการท า ก จกรรม (Activity-Based Learning) - ส งเสร มอาช วศ กษา ให ม ความสาค ญมากข น ม ความร ทางปฏ บ ต อย างแท จร ง เป นม ออาช พ - ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน (Fix It Center) ต งเป าหมายให ม เพ ยงพอ เพ อให บร การท กช มชน เป นโครงการท ใช ประโยชน จากท กษะของน กเร ยนอาช วศ กษา เพ อให บร การซ อมราคาประหย ดแก ประชาชนในช มชน - โครงการอ จฉร ยะสร างได ให น กเร ยนค นหาความถน ดของตนเองในท ก ๆ สาขา - โครงการ 1 ดนตร 1 ก ฬา 2 ภาษา สน บสน นให เยาวชนได ม ความสามารถท จะเข าร วมแข งข น เพ อความ เป นเล ศท งระด บชาต และระด บนานาชาต ว ชาภาษาอ งกฤษ ภาษาจ น ต องอย ในบรรยากาศของเจ าของภาษาให มาก ท ส ด ว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร จะต องสร างพ นฐานให แข งแกร ง - ปร บปร งหล กส ตร เล กการท องจ า ใช การเร ยนร เน อหาว ชาท เด กสามารถเร ยนร ได เหม อนก น เช น ผ าน Video Link รวมถ งม การว ดผลท ม มาตรฐานท นสม ย - คนไทยท อาย 25 ป ข นไป สามารถเท ยบประสบการณ จบช นม ธยมศ กษาป ท 6 ได สามารถเร ยนในเวลา และนอกเวลา เพ อให ท นโลกและท นล กหลาน - สถาบ นการศ กษาราชภ ฏและอาช วศ กษา ค นหาต วเองให ร ว าเก งด านไหน ส งเสร มอาช วศ กษาให ม ความสาค ญมากข น ม ความร ทางปฏ บ ต อย างแท จร ง เป นม ออาช พ จากน นเป ดให ประชาชนไปพ ฒนาเพ มเต มท กษะ ด านต าง ๆ ตามท ต องการตามความถน ด เร ยนก อนผ อนท หล ง หล งจากทางานแล วค อยผ อนใช - จ ดศ นย ฝ กอบรม จะจ ดศ นย ฝ กในอาช วศ กษา ให ประชาชนเข าไปเร ยนร เร องท สนใจ พ ฒนาท กษะให คน ไทยเป นผ ชานาญในสาขาต าง ๆ ใช ระบบเร ยนก อน ผ อนท หล ง 4) โอกาสในการเร ยนร ตลอดช ว ต ส งเสร มการศ กษานอกระบบ (โดยใช ห องสม ด พ พ ธภ ณฑ แกลเลอร ศ นย ว ฒนธรรมต าง ๆ ) - โครงการ Internet ต าบล และ Internet หม บ าน (ศ นย การเร ยนร ช มชน) เพ อเป ดโอกาสให ประชาชน ค นหาความถน ดของตนเอง เร ยนร ได ท กท ท กเวลา เพ อการต อยอดในส งท ต องการท า และส าหร บผ ท ต องการเปล ยน ว ชาช พ - สถานท รวมกล มอย างสร างสรรค แก เด กว ยเร ยน โดยม คอมพ วเตอร ให ใช ม วายฟาย (Wi-Fi) ให ม คร ท จะสอนการบ าน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 12

14 แผนปฏ บ ต ราชการส ป (พ.ศ ) สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นองค กรข บเคล อนค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานของ ประเทศไทยให ได มาตรฐานสากลและส งเท ยบเท าค าเฉล ยของโลก ภายในป 2563 พ นธก จ พ ฒนา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยเน นการพ ฒนาผ เร ยนเป นส าค ญ เพ อให ผ เร ยนม ความร ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐานและการพ ฒนาส ค ณภาพระด บสากล ค าน ยมองค กร เป นองค กรท ม ช ว ต พร อมจ ตเอ ออาทร ม อาภรณ ค อ ความขย น ใจย ดม นหล กย ต ธรรม OBEC Core Values O = Organic B = Benevolence E = Eagerness C = Compliance เป าประสงค 1. ผ เร ยนท กคนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและพ ฒนาส ความเป นเล ศ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน ต งแต อน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน อย างม ค ณภาพท วถ ง และเสมอภาค 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพเต มตามศ กยภาพ 4. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ความเข มแข งตามหล กธรรมาภ บาลและเป นกลไก ข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานส ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล 5. การศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรม ความปลอดภ ยและม นคง กลย ทธ 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 13

15 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ น เพ อส งเสร ม และสน บสน นการจ ดการศ กษา 6. พ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ความเช อมโยงระหว างเป าหมายการให บร การ ศธ. ก บเป าหมายการให บร การ สพฐ. และกลย ทธ เป าหมายการให บร การ ศธ. เป าหมายการให บร การ สพฐ. กลย ทธ สพฐ. 1. ประชาชนในพ นท จ งหว ด ชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพและยกระด บค ณภาพ ช ว ต 2. ประชาชนได ร บโอกาสทาง การศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท กาหนดไว 3. น กเร ยนระด บประถม ศ กษาป ท 1 ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร แท บเล ตและม เน อหาท เหมาะสม ตาม หล กส ตรส งเสร มการเร ยนร อย างม ค ณภาพ 1. ผ เร ยนในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย าง ม ค ณภาพเพ อพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต 2. น กเร ยนส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการกา รศ กษ า ข นพ นฐานได ร บโอกาสทาง การศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท กาหนดไว 3. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ต และม เน อหาท ส งเสร มการเร ยนร อย างเหมาะสมตามหล กส ตร กลย ทธ 6 พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต และพ นท ยากลาบาก กลย ทธ 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต ม ตามศ กยภาพ กลย ทธ 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บ ตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความ เป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ท งระบบ กลย ทธ 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ ตามหล กธรรมาภ บาล สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 14

16 เป าหมายเช งนโยบาย ย ทธศาสตร กระทรวง/หน วยงาน และกลย ทธ -ว ธ การดาเน นงาน เป าหมายเช งนโยบาย คนไทยท กกล มท กว ยม โอกาสได ร บการศ กษา และการเร ยนร ตลอด ช ว ตอย างท วถ ง เป น ธรรม ประชาชนได ร บการ พ ฒ น า ศ ก ย ภ า พ ใ ห สามารถพ งตนเอง ม รายได พอเพ ยงต อการ ด ารงช ว ต และม การ กระจายรายได ท เป น ธรรม และม ค ณภาพ ช ว ตท ด ผ เร ยนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพมาตรฐานและ ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนส งข น ย ทธศาสตร กระทรวง/ ย ทธศาสตร หน วยงาน ย ทธศาสตร กระทรวง : ขยายโอกาสการเข าถ ง บร การทางการศ กษา และการเร ยนร อย าง ต อเน องตลอดช ว ต ย ทธศาสตร หน วยงาน : ขยายโอกาสทางการศ กษา ย ทธศาสตร กระทรวง : พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและส งเสร มให ท ก ภ า ค ส ว น ม ส ว น ร วม ในการจ ดการศ กษาและ สน บสน นการศ กษา ย ทธศาสตร หน วยงาน : พ ฒนาการศ กษาเขต พ ฒนาพ เศษเฉพาะก จ จ งหว ดชายแดนภาคใต ย ทธศาสตร กระทรวง : ยกระด บค ณภาพและ มาตรฐานผ เร ยน คร คณาจารย บ คลากร ท า ง ก า ร ศ ก ษ า แ ล ะ สถานศ กษา ย ทธศาสตร หน วยงาน : พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาท งระบบ กลย ทธ - ว ธ การ - สร างโอกาสทางการศ กษา โดยสน บสน นท นการศ กษาและ ค าใช จ ายเพ อการศ กษาและระบบค ดเล อกเข าศ กษาต อ - พ ฒนาระบบเท ยบโอนความร และประสบการณ การปร บ ระบบการว ดประเม นผ เร ยน การจ ดกระบวนการเร ยนร ท ย ดหย นและหลากหลาย เพ อให ประชาชนท กคน ท กเพศ ท กว ย ม โอกาสเข าถ งการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต - สร างโอกาสและทางเล อกส าหร บเด ก เยาวชนและประชาชน ท งในระบบและนอกระบบการศ กษาในการเข าถ งบร การ การศ กษาและแหล งเร ยนร ท ม ความย ดหย นและหลากหลาย นาไปส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต - พ ฒนาศ กยภาพและค ณภาพคน เพ อยกระด บค ณภาพช ว ต และท กษะการด ารงช ว ต เพ อเสร มสร างความเข มแข งของ ครอบคร ว ช มชน ข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาท สอดคล อง ก บอ ตล กษณ และว ถ ช ว ตของประชาชนในพ นท อย างท วถ งและ ครอบคล มกล มเป าหมายอย างม ค ณภาพ - พ ฒนาคร ท งระบบ - ปร บระบบการผล ต การค ดสรร ค าตอบแทนและสว สด การ ให สามารถด งด ดคนเก งและด ม ใจร กในว ชาช พคร มาเป นคร รวมท งสอดคล องก บความต องการท งในระด บพ นฐาน อาช วศ กษา และอ ดมศ กษา เพ อขจ ดป ญหาการขาดแคลนคร รวมท งเร งผล ตและพ ฒนาคร สาขาขาดแคลน โดยเฉพาะ สาขาว ชาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร - พ ฒนาระบบและหล กเกณฑ การประเม นว ทยฐานะตาม สมรรถนะว ชาช พคร ให เช อมโยงก บความสามารถในการจ ดการ เร ยนการสอนและเร ยนร เพ อพ ฒนาผ เร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 15

17 เป าหมายเช งนโยบาย ย ทธศาสตร กระทรวง/ ย ทธศาสตร หน วยงาน ย ทธศาสตร หน วยงาน : พ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาท ก ระด บตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป น เคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ - ว ธ การ - พ ฒนาศ กยภาพสถานศ กษา - พ ฒนา ปร บปร งหล กส ตรและต าราเร ยนท กระด บให ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากลและม เน อหาสาระเช อมโยงความร ท เป นสากลก บภ ม ป ญญาท องถ น - ส งเสร มการอ าน และสน บสน นให สถานศ กษาจ ดการเร ยน การสอนภาษาต างประเทศอย างเข มข นและภาษาถ นของกล ม ประเทศอาเซ ยน - ผล ตและพ ฒนากาล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ด วย การส งเสร มและพ ฒนาการเร ยนร ว ทยาศาสตร ต งแต ระด บ การศ กษาข นพ นฐาน การอาช วศ กษาฐานว ทยาศาสตร เทคโนโลย และระด บอ ดมศ กษา อย างต อเน องและเช อมโยงก นเป นระบบ - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค ความร ให ม ประส ทธ ภาพ สามารถตอบสนองกล มเป าหมายท หลากหลายได อย างท วถ ง - พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา/จ ดท าระบบฐานข อม ลกลาง และศ นย กลางการเช อมโยงข อม ลด านส อการศ กษาท สามารถ ส บค น และเข าถ งส อการศ กษาท ม เน อหาและร ปแบบ หลากหลายได ตลอดเวลา โดย * แผนย ทธศาสตร การดาเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ * ระบบอ เล กทรอน กส ส อการศ กษา * จานวนส อและเทคโนโลย เพ อการศ กษาท พ ฒนา - การเตร ยมการเข าส ส งคมโลก - ผล ตและพ ฒนาค ณภาพก าล งคนรองร บการพ ฒนาและ เสร มสร างศ กยภาพการแข งข นของประเทศ - เร งพ ฒนาก าล งคนให ม ความร ท กษะ และสมรรถนะในการ ปฏ บ ต งานในแต ละสาขาอาช พ ท เน นท กษะด านภาษาและการ จ ดทามาตรฐานค ณว ฒ ว ชาช พและมาตรฐานฝ ม อแรงงาน เพ อ เพ มศ กยภาพและเตร ยมความพร อมในการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน - พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนโดยจ ดหาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษา - ก าหนดเกณฑ การค ดเล อกโรงเร ยนน าร องช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2555 และจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตและ จ ดระบบอ นเทอร เน ตไร สายให ก บโรงเร ยนนาร องท กาหนด - พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรการเร ยนการสอนให ม เน อหา เหมาะสมเพ อรองร บการเร ยนการสอน โดยใช เคร อง คอมพ วเตอร แท บเล ต - พ ฒนาท กษะคร และน กเร ยนให สามารถใช เคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตในการจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 16

18 เป าหมายเช งนโยบาย น กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 1 ท กคน ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร แท บเล ต และสามารถเข าถ ง บร การอ นเทอร เน ตไร สาย โดยไม เส ยค าใช จ าย ย ทธศาสตร กระทรวง/ ย ทธศาสตร หน วยงาน ย ทธศาสตร กระทรวง : ขายโอกาสการเข าถ ง บร การทางการศ กษา และการเร ยนร อย าง ต อเน องตลอดช ว ต ย ทธศาสตร หน วยงาน : ขยายโอกาสทางการศ กษา ย ทธศาสตร กระทรวง : พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและส งเสร มให ท ก ภ า ค ส ว น ม ส ว น ร วม ในการจ ดการศ กษาและ สน บสน นการศ กษา ย ทธศาสตร หน วยงาน : พ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการศ กษา ย ทธศาสตร กระทรวง : ยกระด บค ณภาพและ มาตรฐานผ เร ยน คร คณาจารย บ คลากร ทางการศ กษา และ สถานศ กษา ย ทธศาสตร หน วยงาน : พ ฒ น า ค ณ ภ า พ แ ล ะ มาตรฐานการศ กษา ท กระด บตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป น เคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ - ว ธ การ - สร างโอกาสทางการศ กษา โดยสน บสน นท นการศ กษาและ ค าใช จ ายเพ อการศ กษาและระบบค ดเล อกเข าศ กษาต อ - พ ฒนาระบบเท ยบโอนความร และประสบการณ การปร บ ระบบการว ดประเม นผ เร ยน การจ ดกระบวนการเร ยนร ท ย ดหย นและหลากหลาย เพ อให ประชาชนท กคน ท กเพศ ท กว ยม โอกาสเข าถ งการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต - สร างโอกาสและทางเล อกส าหร บเด ก เยาวชนและประชาชน ท งในระบบและนอกระบบการศ กษาในการเข าถ งบร การ การศ กษาและแหล งเร ยนร ท ม ความย ดหย นและหลากหลาย นาไปส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต - บร หารจ ดการกลย ทธ โดยพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หาร จ ดการ - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค ความร ให ม ประส ทธ ภาพ สามารถตอบสนองกล มเป าหมายท หลากหลายได อย างท วถ ง - พ ฒนาศ กยภาพสถานศ กษา - พ ฒนา ปร บปร งหล กส ตรและต าราเร ยนท กระด บให ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากลและม เน อหาสาระเช อมโยงความร ท เป นสากลก บภ ม ป ญญาท องถ น - ส งเสร มการอ านและสน บสน นให สถานศ กษาจ ดการเร ยนการ สอนภาษาต างประเทศอย างเข มข นและภาษาถ นของกล ม อาเซ ยน - ผล ตและพ ฒนากาล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ด วย การส งเสร มและพ ฒนาการเร ยนร ว ทยาศาสตร ต งแต ระด บ การศ กษาข นพ นฐาน การอาช วศ กษาฐานว ทยาศาสตร เทคโนโลย และระด บอ ดมศ กษา อย างต อเน องและเช อมโยงก น เป นระบบ- พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค ความร ให ม ประส ทธ ภาพ สามารถตอบสนองกล มเป าหมายท หลากหลาย ได อย างท วถ ง - พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา/จ ดท าระบบฐานข อม ลกลาง และศ นย กลางการเช อมโยงข อม ลด านส อการศ กษาท สามารถ ส บค น และเข าถ งส อการศ กษาท ม เน อหาและร ปแบบ หลากหลายได ตลอดเวลา โดย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 17

19 เป าหมายเช งนโยบาย ย ทธศาสตร กระทรวง/ ย ทธศาสตร หน วยงาน กลย ทธ - ว ธ การ * แผนย ทธศาสตร การดาเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ * ระบบอ เล กทรอน กส ส อการศ กษา * จานวนส อและเทคโนโลย เพ อการศ กษาท พ ฒนา - การเตร ยมการเข าส ส งคมโลก - ผล ตและพ ฒนาค ณภาพก าล งคนรองร บการพ ฒนาและ เสร มสร างศ กยภาพการแข งข นของประเทศ - เร งพ ฒนาก าล งคนให ม ความร ท กษะ และสมรรถนะในการ ปฏ บ ต งานในแต ละสาขาอาช พ ท เน นท กษะด านภาษาและการ จ ดทามาตรฐานค ณว ฒ ว ชาช พและมาตรฐานฝ ม อแรงงาน เพ อ เพ มศ กยภาพและเตร ยมความพร อมในการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน - พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนโดยจ ดหาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษา - ก าหนดเกณฑ การค ดเล อกโรงเร ยนน าร องช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2555 และจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตและ จ ดระบบอ นเทอร เน ตไร สายให ก บโรงเร ยนนาร องท กาหนด - พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรการเร ยนการสอนให ม เน อหา เหมาะสมเพ อรองร บการเร ยนการสอน โดยใช เคร อง คอมพ วเตอร แท บเล ต - พ ฒนาท กษะคร และน กเร ยนให สามารถใช เคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตในการจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 18

20 ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการม ธยมศ กษาย คใหม (พ.ศ ) สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน การม ธยมศ กษาสร างค ณภาพคนไทยย คใหม ให เป นคนด ของส งคมโลก เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ผ เร ยนเป นคนไทยย คใหม ม ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล ม ความเป นพลโลก พล กระบบการจ ดการม ธยมศ กษาและระบบการเร ยนร ใหม ส ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล เป าหมายการดาเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ด านค ณภาพผ เร ยน 1. ผ เร ยนม ความร ความสามารถ และม ค ณภาพได มาตรฐานระด บสากล ต วบ งช และค าเป าหมาย 1.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในว ชาหล กจากการทดสอบระด บชาต ม คะแนนเฉล ยไม ต ากว า ร อยละ ผลส มฤทธ ทางการศ กษาด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และการอ านไม ต ากว าค าเฉล ยนานาชาต (ผลการทดสอบPISA) 1.3 ผ เร ยนท กคนผ านเกณฑ การประเม นความร ความสามารถตามสาระการเร ยนร สากล 1.4 ผ เร ยนม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป จากฐานเด มของโรงเร ยน 1.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 90 ม ท กษะในการแสวงหาความร ได ด วยตนเอง ร กการอ านและเร ยนร พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 1.6 ผ เร ยนท กคนม ท กษะในการใช อ นเทอร เน ตเพ อการเร ยนร 1.7 ผ เร ยนแสดงความร ความสามารถ ความถน ดเฉพาะทาง ปรากฏเป นท ประจ กษ ในระด บชาต และ นานาชาต ไม ต ากว าร อยละ 5 ต อป 2. ผ เร ยนม ความสามารถในการส อสาร ท งภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ น ๆ รวมถ ง การส อสารภาษาส ญล กษณ และภาษาด จ ท ล(Digital Literacy) อย างม ประส ทธ ผล การร บรอง ต วบ งช และค าเป าหมาย 2.1 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนสาระการเร ยนร ภาษาไทยอย ในระด บด 2.2 ผ เร ยนม ความสามารถด านภาษาอ งกฤษเพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป 2.3 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 ผ านการทดสอบความร และท กษะภาษาอ งกฤษจากสถาบ นท ได ร บ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 19

21 2.4 ผ เร ยนม ความสามารถด านภาษาต างประเทศท สองเพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป 2.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 ผ านการทดสอบความร และท กษะภาษาต างประเทศท สอง จากสถาบ นท ได ร บการร บรอง 2.6 ผ เร ยนท กคนผ านการประเม นความสามารถในการส อสาร ภาษาส ญล กษณ และภาษาด จ ท ล (Digital Literacy) 3. ผ เร ยนม ท กษะการค ด ม ว จารณญาณ สามารถไตร ตรอง ว เคราะห ส งเคราะห ร เร มสร างสรรค แก ป ญหาและกล าต ดส นใจ ต วบ งช และค าเป าหมาย 3.1 ผ เร ยนท กคนม ก จกรรม ผลงาน/โครงการ แลกเปล ยนเร ยนร ท แสดงถ งการค ด ต ดส นใจ แก ป ญหา 3.2 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 70 ม ผลการประเม นในสาระการเร ยนร สากล ตามหล กส ตร มาตรฐานสากล (ทฤษฎ ความร, โลกศ กษา, ความเร ยงข นส ง, ก จกรรมสร างสรรค ) ในระด บด ข นไป 3.3 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ความสามารถในการว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค สามารถใช ความค ดในระด บส ง ม เหต ผล 4. ผ เร ยนสามารถค ดค น ออกแบบ พ ฒนาช นงาน ส งประด ษฐ นว ตกรรม โดยใช เคร องม อเทคโนโลย ท เหมาะสม ม ท กษะการวางแผน จ ดการ ท างานเป นท ม และเห นช องทางสร างงานอาช พในระบบเศรษฐก จ ย คใหม (New Economy) ต วบ งช และค าเป าหมาย 4.1 ผ เร ยนท กคนม ความร ความสามารถด านท ศนภาพ (ภาษาภาพ ส ญล กษณ ส ญร ป) เพ อการต ความ ส อสาร และสร างสรรค 4.2 ผ เร ยนท กคนม ความสามารถ แสวงหา ส งเคราะห และประเม น โดยใช ข อม ลสารสนเทศและน า เทคโนโลย มาใช ดาเน นการ 4.3 ผ เร ยนม ผลงานการประด ษฐ สร างสรรค และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร ในเวท ระด บชาต หร อ นานาชาต เพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 5 ต อป จากฐานเด มของโรงเร ยน 4.4 ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย ในการเร ยนร ออกแบบ สร างสรรค งาน ท งด านว ชาการและอาช พ โดยม การนาเสนอ ส อสารเผยแพร และแลกเปล ยนผลงานระด บชาต หร อนานาชาต เพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 5 ต อป 4.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 สามารถสร างและประเม นทางเล อกในการวางแผนต ดส นใจประกอบ อาช พตามศ กยภาพและความต องการของตนเองและส งคม 5. ผ เร ยนใฝ ด ม ค ณธรรม และม ความเป นไทย ภ ม ใจในถ นฐาน ม จ ตสาธารณะ และจ ตใจบร การ ม ความเป นพลเม อง ตามว ฒนธรรมประชาธ ปไตย ม ท กษะการด ารงช ว ต และม จ ตส าน กร บผ ดชอบต อส งคมโลก เป นสมาช กท เข มแข งของประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลก ต วบ งช และค าเป าหมาย 5.1 ผ เร ยนท กคนม ศ ลธรรม จร ยธรรม จ ตส าน กในความเป นไทย ร บผ ดชอบต อส งคม และม ความ เป นพลเม องในว ถ ประชาธ ปไตย 5.2 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 ม ความตระหน ก รอบร สามารถว เคราะห สภาพการณ ทางระบบ น เวศธรรมชาต ประว ต ศาสตร เศรษฐก จ ส งคม ภ ม ป ญญา ขนบธรรมเน ยมประเพณ ศ ลปะ ภาษา ว ฒนธรรม อ ตล กษณ ของช มชนท เป นถ นท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 20

22 5.3 ผ เร ยนท กคนพ ฒนาท กษะเพ อการด ารงช ว ตในด านการจ ดการตนเอง การบร โภค การเร ยนร ท กษะทางส งคม และการจ ดการสร างงานอาช พ 5.4 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ความตระหน กร ในภาวการณ ของโลก ความหลากหลายทางเช อชาต ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ค าน ยม ว ถ ช ว ต 5.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 ม ความสามารถว เคราะห ประเด นทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ และนโยบายสาธารณะ 5.6 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 สามารถควบค ม จ ดการก บการซ บซ อนในสถานการณ ต าง ๆ เพ อ ประโยชน สาธารณะ การปกป องค มครองส งคม ส งแวดล อมและอ ดมการณ ประชาธ ปไตย 5.7 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 90 ปฏ บ ต ก จกรรมบร การเพ อประโยชน สาธารณะด วยจ ตอาสา 5.8 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 65 ม ส วนร วมปฏ บ ต ก จกรรมในฐานะสมาช กของประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลก ด านระบบการเร ยนร 6. โรงเร ยนพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอนอ งมาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum and Instruction) ต วบ งช และค าเป าหมาย 6.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดหล กส ตรสถานศ กษาเท ยบเค ยงก บหล กส ตรมาตรฐานสากล 6.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ม การจ ดการเร ยนร ในสาระการเร ยนร สากลในโครงการโรงเร ยน มาตรฐานสากล 6.3 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ม การแนะแนวการศ กษาและอาช พในส งคมเศรษฐก จย คใหม (New Economy) ท งเศรษฐก จฐานความร (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐก จสร างสรรค (Creative Economy) 7. โรงเร ยนจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ภาษาต างประเทศเพ อการส อสารและการเร ยนร ต วบ งช และค าเป าหมาย 7.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร (ICT) ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย โดยใช ภาษาอ งกฤษเป นส อและเคร องม อในการเร ยนร 7.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศท สอง ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 8. โรงเร ยนจ ดการเร ยนร เร องภาษาด จ ต ล (Digital Literacy) และการใช เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร (ICT) เพ อการเร ยนร อย างท วถ ง ม ค ณภาพ ต อเน อง ต วบ งช และค าเป าหมาย 8.1 ผ เร ยนท กคนได เร ยนร เร องภาษาด จ ต ล (Digital Literacy) 8.2 ผ เร ยนท กคนได ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการเร ยนร ท กกล มสาระอย าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 21

23 9. โรงเร ยนจ ดกระบวนการเร ยนร อ งถ นฐาน ให เช อมประสานก บการศ กษา ประชาคมอาเซ ยน และ ประชาคมโลก โลก ต วบ งช และค าเป าหมาย 9.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรมการเร ยนร รอบด านผ านประสบการณ ในถ นท อย ของผ เร ยน 9.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ผ เร ยนได เร ยนร อาเซ ยนศ กษาเช อมโยงก บถ นฐานส งคมไทยและสภาวการณ 10. คร พ ฒนาความร ความสามารถ ม ความเช ยวชาญและจรรยาบรรณทางว ชาช พคร ย คใหม ต วบ งช และค าเป าหมาย 10.1 คร สามารถใช ภาษาต างประเทศในการส อสาร เพ มข นเป นร อยละ 10.2 คร ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการจ ดการเร ยนการสอนเพ มข นไม ต ากว า ร อยละ คร ม ผลงานว จ ยในช นเร ยน โครงงาน ส อ นว ตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพ มข น ไม ต ากว า ร อยละ คร ม ผลงานด านการจ ดการเร ยนการสอนระด บชาต เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 15 ต อป 10.5 คร เข าร วมก จกรรมท จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ก บนานาชาต เพ มข นไม ต ากว าร อยละ คร ได ร บการยอมร บ ยกย อง ประกาศเก ยรต ค ณเป นคร ด เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 15 ต อป 10.7 คร ท กคนม การแลกเปล ยนเร ยนร เร องการจ ดการเร ยนการสอนท งในระด บโรงเร ยนและระด บ เคร อข าย 10.8 คร ท กคนได ร บการส งเกตการณ สอนและน เทศการสอนในช นเร ยน อย างน อยภาคเร ยน ละ 1 คร ง 10.9 คร ท กคนนาเสนอการสอนต อผ เก ยวข อง อย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง คร ท กคนม ความสามารถในการจ ดการช นเร ยน คร ท กคนได ร บการพ ฒนาไม ต ากว าป ละ 40 ช วโมง ด านระบบการบร หารจ ดการ 11. โรงเร ยนบร หารจ ดการได ค ณภาพ ระด บมาตรฐานสากล ต วบ งช และค าเป าหมาย 11.1 ผ บร หารท กคนสามารถใช ภาษาต างประเทศในการส อสาร 11.2 ผ บร หารท กคนสามารถใช เทคโนโลย ในการบร หารจ ดการ 11.3 ผ บร หารม ประสบการอบรมแลกเปล ยนเร ยนร ในการจ ดการศ กษานานาชาต เพ มข นเป นร อยละ 11.4 โรงเร ยนท กโรงม ระบบการจ ดการความร และการสร างนว ตกรรมเผยแพร ท งในประเทศ และ ต างประเทศ 11.5 โรงเร ยนท กโรงนาว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) มาใช ในการบร หารจ ดการครอบคล ม ภารก จท กด านของโรงเร ยน 11.6 โรงเร ยนท กโรงผ านการประเม นค ณภาพมาตรฐาน ภายนอกระด บด ข นไป 11.7 โรงเร ยนท กโรงผ านการประเม นการจ ดการศ กษาได ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล 11.8 โรงเร ยนม การบร หารจ ดการด วยระบบค ณภาพผ านการประเม นร บรองจากองค กร มาตรฐานสากลไม ต ากว าร อยละ 25 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 22

24 ศ กยภาพ 12. โรงเร ยนส งเสร ม สน บสน น แนะแนว ช วยเหล อผ เร ยนเป นรายบ คคล ให ได พ ฒนาตนเต มตาม ต วบ งช และค าเป าหมาย 12.1 โรงเร ยนท กโรงม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนท ได มาตรฐาน 12.2 โรงเร ยนท กโรงม แนวทางข นตอนการด าเน นงานเพ อการส งเสร ม สน บสน น แนะแนว ช วยเหล อ พ ฒนาผ เร ยนเป นรายบ คคล 12.3 โรงเร ยนส งเสร ม แนะแนว ช วยเหล อ ผ เร ยนท กคนให ได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพอย าง ต อเน อง 13. โรงเร ยนม ภาค ร วมพ ฒนาค ณภาพการศ กษาหร อแลกเปล ยนเร ยนร ท งในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระหว างประเทศ ต วบ งช และค าเป าหมาย 13.1 โรงเร ยนท กโรงม ภาค ร วมพ ฒนาหร อแลกเปล ยนเร ยนร การจ ดการศ กษาในระด บเด ยวก น ท ง ในระด บท องถ น ภ ม ภาค ระด บประเทศและระหว างประเทศ 13.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรมการเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ และทร พยากร ระหว าง เคร อข ายโรงเร ยนร วมพ ฒนา 13.3 โรงเร ยนจ ดก จกรรมให น กเร ยนและคร ไม ต ากว า ร อยละ 75 ได แลกเปล ยนเร ยนร ก บ สถานศ กษาอ น ท งในประเทศและต างประเทศ ด านค ณภาพแหล งเร ยนร 14. โรงเร ยนพ ฒนาและจ ดบร การแหล งเร ยนร ใหม ให ม ค ณภาพเอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ งและค มค า ต วบ งช และค าเป าหมาย 14.1 โรงเร ยนท กโรงม ห องสม ด ห องปฏ บ ต การ ห องเร ยนอ เล กทรอน กส ม ลต ม เด ย ศ นย ว ทยบร การ และแหล งเร ยนร อ น ๆ ท ท นสม ย ม ค ณภาพ เอ อต อการเร ยนร 14.2 โรงเร ยนท กโรงใช แหล งเร ยนร เพ อการอ าน ศ กษาค นคว า ทดลอง ปฏ บ ต ของผ เร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง และค มค า 15. โรงเร ยนใช ช มชนเป นแหล งเร ยนร ม สถาบ น และองค กรต าง ๆ ท กภาคส วนเป นเคร อข าย ร วมส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ต วบ งช และค าเป าหมาย 15.1 โรงเร ยนศ กษาและจ ดท าฐานข อม ลแหล งเร ยนร ในช มชน สถาบ น และองค กรต าง ๆ ท กภาค ส วน เพ อส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 15.2 โรงเร ยนท กโรงใช ช มชนเป นแหล งเร ยนร รอบด านครอบคล มการเร ยนร ธรรมชาต ภ ม ศาสตร ประชากร เศรษฐก จ ส งคม ประว ต ศาสตร ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม การเม องการปกครอง 15.3 โรงเร ยนท กโรงม เคร อข ายสน บสน นจากสถาบ นอ ดมศ กษาและองค กรอ น ๆ ท กภาคส วน ท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน ท งในประเทศและต างประเทศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 23

25 สภาพท วไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ต งอย ณ อาคารเลขท 261/28 ถนนอ าเภอ ต าบลมะขามเต ย อ าเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา ใน 2 จ งหว ด ได แก จ งหว ดส ราษฎร ธาน และจ งหว ดช มพร สภาพท วไปของจ งหว ดส ราษฎร ธาน จ งหว ดส ราษฎร ธาน ต งอย บนฝ งตะว นออกของภาคใต ห างจากกร งเทพมหานคร โดยทางรถยนต ประมาณ 645 ก โลเมตร ม เน อท ประมาณ 8,174, ไร หร อ 13, ตารางก โลเมตร ม เน อท มากเป นอ นด บ 6 ของ ประเทศ และม พ นท มากท ส ดในภาคใต ฝ งอ าวไทย เป นศ นย กลางการคมนาคมท งทางบกและทางอากาศ เน องจาก ม ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 41 (ถนนเพชรเกษม) และสถาน รถไฟส ราษฎร ธาน พร อมท งม สนามบ นพาณ ชย ค อ ท าอากาศยานานาชาต ส ราษฎร ธาน ม แหล งศ กษาธรรมะท ส าค ญเป นท ร จ กระด บโลก ค อ สวนโมกขพลารามหร อ ว ดธารน าไหล ประชากรส วนใหญ ของจ งหว ดส ราษฎร ธาน น บถ อศาสนาพ ทธ โดยประกอบอาช พทางด านการเกษตร เป นหล ก จ งหว ดส ราษฎร ธาน ต งอย ในฝ งตะว นออกของภาคใต โดยม สภาพภ ม ประเทศท หลากหลายท งท ราบส ง ภ ม ประเทศแบบภ เขา รวมท งท ราบชายฝ ง ม พ นท ครอบคล มถ งในบร เวณอ าวไทย ท งบร เวณท เป นทะเลและเป นเกาะ เกาะในพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน ม ท งขนาดใหญ และขนาดเล ก เกาะขนาดใหญ เป นท ร จ ก เช น เกาะสม ย เกาะพะง น และหม เกาะอ างทอง สถานท ส าค ญภายในจ งหว ดน น ม ท งแหล งโบราณสถาน เช น พระบรมธาต ไชยา พระธาต ศร ส ราษฎร พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต ไชยา ซากเม องโบราณสม ยอาณาจ กรศร ว ช ย แหล งท องเท ยวทางธรรมชาต ได แก อ ทยานแห งชาต ท งอ ทยานแห งชาต ทางบก และอ ทยานแห งชาต ทางทะเล น าตก เกาะ แม น า เข อน ว ด และพระอารามหลวง เป นต น และย งเป นแหล งส บสานประเพณ ท ส าค ญของชาวใต ค อประเพณ ช กพระทอดผ าป า และแข งข นเร อยาวช งถ วยพระราชทานอ กด วย จ งหว ดส ราษฎร ธาน แบ งการปกครองออกเป น 19 อาเภอ 131 ตาบล 1,028 หม บ าน ด งน 1. อาเภอเม องส ราษฎร ธาน 11. อาเภอท าฉาง 2. อาเภอกาญจนด ษฐ 12. อาเภอบ านนาสาร 3. อาเภอดอนส ก 13. อาเภอบ านนาเด ม 4. อาเภอเกาะสม ย 14. อาเภอเค ยนซา 5. อาเภอเกาะพะง น 15. อาเภอเว ยงสระ 6. อาเภอไชยา 16. อาเภอพระแสง 7. อาเภอท าชนะ 17. อาเภอพ นพ น 8. อาเภอค ร ร ฐน คม 18. อาเภอช ยบ ร 9. อาเภอบ านตาข น 19. อาเภอว ภาวด 10. อาเภอพนม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 24

26 สภาพท วไปของจ งหว ดช มพร จ งหว ดช มพรน บเป นประต ส ภาคใต เพราะต งอย ตอนบนส ดของภาคใต ม เน อท 3.75 ล านไร หร อ 6,010,849 ตารางก โลเมตร ม พ นท มากเป นอ นด บ 4 ของภาคใต ช มพร เป นจ งหว ดแรกของภาคใต ตอนบน ฝ งอ าวไทย ม ร ปพ นท เร ยวยาวตามแนวเหน อ-ใต ม ความยาวประมาณ 222 ก โลเมตร สภาพพ นท ท วไปของจ งหว ดช มพรไม ม ภ เขาส ง เป นท ราบล ม ม แม น าส าค ญหลายสาย เช น แม น าท าตะเภาในอ าเภอเม องช มพร ม ความยาว 33 ก โลเมตร แม น าสว ในอ าเภอสว ม ความยาว 50 ก โลเมตร และ แม น าหล งสวนในอ าเภอหล งสวน ม ความยาว ก โลเมตร แม น าท กสายไหลลงส อ าวไทย ในทะเลนอกฝ ง ของจ งหว ดช มพร ม เกาะน อยใหญ เก อบ 50 เกาะสภาพภ ม อากาศของจ งหว ดช มพรคล ายก บจ งหว ดอ น ๆ ในภาคใต กล าวค อ ม ฤด ฝนมากกว าฤด อ น น นค อ ระหว างเด อนม ถ นายนถ งเด อนมกราคม ส วนฤด ร อนเร มต งแต เด อนก มภาพ นธ ถ งเด อนพฤษภาคม โดยม ลมมรส มพ ดผ าน สถานท ส าค ญภายในจ งหว ดน น อาท หาดทรายร เกาะม ตตรา หาดท งว วแล น ว ดพระธาต ถ าขว ญเม อง เขาเจ าเม อง ถ าเขาเกร ยบ อ าวท งไข เน า พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต ช มพร น าตกเหลวโหลม วนอ ทยานน าตกกะเปาะ เป นต น จ งหว ดช มพรแบ งการปกครองแบ งออกเป น 8 อาเภอ 70 ตาบล 736 หม บ าน โดยม รายช ออาเภอ ด งน 1. อาเภอเม องช มพร 2. อาเภอท าแซะ 3. อาเภอปะท ว 4. อาเภอหล งสวน 5. อาเภอละแม 6. อาเภอพะโต ะ 7. อาเภอสว 8. อาเภอท งตะโก สภาพเศรษฐก จ สภาพเศรษฐก จของจ งหว ดส ราษฎร ธาน ประชากรส วนใหญ ประกอบอาช พด านเกษตรกรรม ท งน เพราะสภาพพ นด น แหล งน าและภ ม อากาศ เหมาะสมก บการปล กพ ชแทบท กชน ด โดยเฉพาะไม ผลและไม ย นต น พ ชเศรษฐก จท ส าค ญ ได แก ยางพารา ปาล มน าม น มะพร าว นอกจากน ย งม ไม ผลและไม ย นต นชน ดอ น ๆ เช น ลองกอง ลางสาด ท เร ยน ม งค ด สะตอ เป นต น การประมง ม ท งการประมงน าเค ม น ากร อยและน าจ ด รวมท งการเพาะเล ยงส ตว น าชายฝ ง ซ งท ารายได ให ก บจ งหว ดป ละหลายล านบาท การเพาะเล ยงส ตว น าชายฝ ง ได แก การเล ยงก งทะเล หอยแครงและ ปลากะพง การประกอบอ ตสาหกรรม ส วนใหญ เป นอ ตสาหกรรมต อเน องจากการเกษตร เช น อ ตสาหกรรมอาหาร อ ตสาหกรรมยาง อ ตสาหกรรมไม และผล ตภ ณฑ จากไม โครงสร างเศรษฐก จหล กของจ งหว ดส ราษฎร ธาน 5 อ นด บแรก พ จารณาจากผล ตภ ณฑ มวลรวม (GPP) ป 2552 ได แก สาขาเกษตรกรรมส ดส วนร อยละ สาขาอ ตสาหกรรมส ดส วนร อยละ สาขาการขายส ง ขายปล กส ดส วนร อยละ 8.66 สาขาโรงแรมและภ ตตาคารส ดส วนร อยละ 9.91 สาขา การขนส งส ดส วนร อยละ 5.37 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 25

27 ของผล ตภ ณฑ มวลรวมจ งหว ดส ราษฎร ธาน ผล ตภ ณฑ มวลรวมจ งหว ดส ราษฎร ธาน ป 2552 ณ ราคาประจาป ม ม ลค า 125,726 ล านบาท รายได เฉล ยต อห วประชากร 125,912 บาท/คน/ป สภาพเศรษฐก จของจ งหว ดช มพร ประชากรส วนใหญ ประกอบอาช พเกษตรกรรม จากรายงานของ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต แจ งว า ในป พ.ศ จ งหว ดช มพรม ม ลค า ผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ด (GPP) ตามราคา ประจ าป ประมาณ 52,957 ล านบาท เป นล าด บท 6 ของผล ตภ ณฑ มวลรมภาคใต ม ลค าผล ตภ ณฑ เฉล ยต อคน (Per capita GPP) ประมาณ 104,809 บาท อาช พท ท ารายได ให แก จ งหว ดช มพรมากท ส ดค อ เกษตรกรรม ซ งม ม ลค าการผล ต ประมาณ 22,714 ล านบาท รองลงมาค อ การค าส งและค าปล ก ซ งม ม ลค าการผล ต ประมาณ 5,908 ล านบาท ด านอ ตสาหกรรม อ ตสาหกรรมท ส าค ญของจ งหว ด ส วนใหญ เป นอ ตสาหกรรมท ต อเน องจากการเกษตร เช น อ ตสาหกรรมผ กและผลไม บรรจ กระป อง อ ตสาหกรรมการสก ดน าม นปาล ม อ ตสาหกรรมอาหารทะเลแช แข ง อ ตสาหกรรมปลาป น เป นต น ในป 2552 จ งหว ดช มพร ม โรงานท งส น 529 แห ง จ านวนเง นลงท น 13,286 ล านบาท ม การจ างงาน 10,708 คน รายได โดยเฉล ยของคร วเร อน ม รายได เฉล ยประมาณ 25,179 บาท และม ค าใช จ าย ประมาณเด อนละ 16,452 บาท โดยท รายได ส งกว ารายจ ายประมาณร อยละ 65.3 ข อม ลพ นฐาน บ คลากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ม บ คลากรท งส น 3,119คน ด งน บ คลากรปฏ บ ต งานในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จานวน 56 คน จาแนกเป น - ผ บร หารการศ กษา 3 คน - ศ กษาน เทศก 15 คน - บ คลากรทางการศ กษาอ น 25 คน - อ ตราจ างเง นงบประมาณ 10 คน - อ ตราจ างเง นนอกงบประมาณ 3 คน บ คลากรปฏ บ ต งานในสถานศ กษา จานวน 3,063 คน จาแนกเป น - ผ อานวยการสถานศ กษา 65 คน ว ทยฐานะเช ยวชาญ 5 คน ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ 55 คน ว ทยฐานะชานาญการ 5 คน - รองผ อานวยการสถานศ กษา 93 คน ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ 38 คน ว ทยฐานะชานาญการ 45 คน คศ.1 10 คน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 26

28 สถานศ กษา - ข าราชการคร 2,579 คน ว ทยฐานะเช ยวชาญ 5 คน ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ 332 คน ว ทยฐานะชานาญการ 1,449 คน คศ คน คร ผ ช วย 296 คน - พน กงานราชการ 129 คน - ล กจ างประจา 197 คน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ม สถานศ กษาในส งก ด จานวน 66 แห ง จาแนกเป น - จ งหว ดส ราษฎร ธาน จานวน 44 แห ง - ช มพร จานวน 22 แห ง แบ งตามขนาดโรงเร ยน ได ด งน ขนาดโรงเร ยน จ งหว ด เล ก (นร. 499 คนลงมา) กลาง (นร ,499 คน) ใหญ (นร. 1,500-2,499 คน) ใหญ พ เศษ (นร. 2,500 คนข นไป) รวม ส ราษฎร ธาน ช มพร รวม น กเร ยน ในป การศ กษา 2554 ม น กเร ยนในความร บผ ดชอบท งส น จานวน 61,972 คน จาแนกตามระด บการศ กษา ด งน ม ธยมศ กษาตอนต น จานวน 35,312 คน ม ธยมศ กษาตอนปลาย จานวน 26,660 คน จาแนกตามจ งหว ด ด งน จ งหว ดส ราษฎร ธาน จานวน 41,212 คน - ม ธยมศ กษาตอนต น จานวน 24,088 คน - ม ธยมศ กษาตอนปลาย จานวน 17,124 คน จ งหว ดช มพร จานวน 20,760 คน - ม ธยมศ กษาตอนต น จานวน 11,224 คน - ม ธยมศ กษาตอนปลาย จานวน 9,536 คน ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 27

29 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ด านค ณภาพผ เร ยน ซ งได ด าเน นการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา 2553 ระด บม ธยมศ กษาป ท 3 และระด บม ธยมศ กษาป ท 6 ของสถานศ กษาส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ด งน ทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) % รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ระด บประเทศ ระด บ สพม. ระด บประเทศ ระด บ สพม. ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ งบประมาณ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ได ร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จากสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนงบประมาณ : ขยายโอกาส และพ ฒนาการศ กษา ด งน - งบเพ มประส ทธ ผลตามกลย ทธ (งบแลกเป า) 3,000,000 บาท - งบบร หารจ ดการ - งบดาเน นงาน (ค าใช จ ายพ นฐาน) 2,597,300 บาท - งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 402,700 บาท - งบตามกลย ทธ 958,040 บาท รวม 6,958,040 บาท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 28

30 ผลการว เคราะห กล มผ ม ส วนได ส วนเส ย กล มผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) บร การท ผ ม ส วนได ส วนเส ย ต องการ จากหน วยงาน 1. ผ ม ส วนได ส วนเส ยภายในหน วยงาน (Internal Stakeholders) ผ บร หาร 1. มอบหมายงานท สอดคล อง ก บมาตรฐาน ก าหนดต าแหน ง ความร ความสามารถและ สมรรถนะ 2. ได ร บพ ฒนาอย างต อเน อง 3. ความก าวหน าม นคงใน อาช พและย ต ธรรม 4. ขว ญกาล งใจ 5. การน เทศกาก บต ดตาม 6. การร บการสน บสน น 7. การบร การท สะดวก รวดเร ว เป นธรรม แบบ One Stop Service คร 1. ได ร บบร การท ด 2. ได ร บการพ ฒนาต อเน อง 3. ความก าวหน า ความม นคงใน อาช พ 4. ความเป นธรรม น กเร ยน 1. ได ร บโอกาสทางการศ กษา อย างเท าเท ยม 2. ได ร บกระบวนการจ ด ก า ร ศ ก ษ า ท ม ค ณ ภ า พ ตามมาตรฐานการศ กษา ความต องการ/ ความคาดหว ง 1. ปฏ บ ต งานได มาตรฐาน และจรรยาบรรณว ชาช พ 2. ได ร บความร วมม อท ด 1. ปฏ บ ต งานได มาตรฐาน และจรรยาบรรณว ชาช พ 2. ได ร บความร วมม อท ด 1. น กเร ยนเป นคนด เก ง ม ส ข ม ว ถ ช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง และอย ในการ ปกครองตามระ บอบ ป ร ะ ช า ธ ป ไ ต ย อ น ม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 1. ประช มอบรมส มมนา ประช มเช งปฏ บ ต การ 2. คาส งมอบหมายงาน 3. การสร างปฏ ส มพ นธ ท ด 4. การใช การส อสารภายใน องค กรท ด 1. ประช มอบรมส มมนา ประช มเช งปฏ บ ต การ 2. คาส งมอบหมายงาน 3. การสร างปฏ ส มพ นธ ท ด 4. การใช การส อสารภายใน องค กรท ด 1. จ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เร ยนร ตามหล กส ตร 2. ปล กฝ งค ณล กษณะท พ งประสงค โดยก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน 3. จ ดก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยนและด แลน กเร ยน สน บสน นน กเร ยนให ได เร ยนอย างต อเน องจนจบ หล กส ตร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 29

31 กล มผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) บร การท ผ ม ส วนได ส วนเส ย ต องการ จากหน วยงาน ผ ปกครอง 1. จ ดการศ กษาให บ ตรหลาน อย างเสมอภาคและม ค ณภาพ ได มาตรฐาน 2. คร และผ บร หาร ต งใจ ปฏ บ ต งาน 3. คร สอนด ม ค ณภาพ 4. ผ บร หารและคร ม ค ณธรรม จร ยธรรม องค คณะบ คคล -ก.ต.ป.น. -อ.ค.ก.ศ. -ก.พ.ท. 1. การพ ฒนาเพ อร บทบาท หน าท 2. แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 3. แผนปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบ คณะกรรมการสถานศ กษา 1. การพ ฒนาเพ อร บทบาท หน าท 2. การจ ดการศ กษาให ได มาตรฐาน 3. ส งเสร ม สน บสน น กาก บ ต ดตาม สถานศ กษา บ คลากรทางการศ กษาอ น 1. ความม นคงในว ชาช พ 2. การได ร บการพ ฒนาอย าง ต อเน อง 3. ขว ญกาล งใจ 4. ความเป นธรรม โปร งใส ความต องการ/ ความคาดหว ง 2. น ก เ ร ย น ท จ บ การศ กษา/ประกอบอาช พ ท ส จร ต/ด ารงช ว ตอย ใน ส งคมได อย างม ความส ข 3. น กเร ย นม ว ถ ช ว ต แบบไทย ร กและหวงแหน ถ นเก ด 1. ผ ปกครองด แลเอาใจ ใส น กเร ยนและสน บสน น ส งเสร มให ได เร ยนอย าง ต อเน องจนจบหล กส ตร 2. ผ ปกครองตระหน ก เห น ค ว า ม ส า ค ญ ของ การศ กษาและม จ ตส าน ก ในการพ ฒนาท องถ นของ ตนเอง 1. ให ความร วมม อ 2. ให ความโปร งใส เป น ธรรม 3. ความร ความเข าใจ ในการศ กษา 1. ม ความร นโยบาย การจ ดการศ กษา 2. ร /ปฏ บ ต ตามบทบาท หน าท 3. ให ความร วมม อก บ โรงเร ยน 1. ม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต งานตามมาตรฐาน ต าแหน งและมาตรฐาน ว ชาช พ แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 1. ประช มผ ปกครอง โดยมอบหมายให โรงเร ยน ดาเน นการ 2. รายงานผลการเร ยน และผลงานน กเร ยนอย าง สม าเสมอ 3. การส อสาร/ ประชาส มพ นธ 1. การประช มส มมนา การประช มเช งปฏ บ ต การ 2. การส อสาร/ประชาส มพ นธ 1. ประช มอบรมส มมนา และประช มเช งปฏ บ ต การ 2. การส อสาร/ประชาส มพ นธ 1. ประช มอบรมส มมนา และประช มเช งปฏ บ ต การ 2. การส อสาร/ประชาส มพ นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 30

32 กล มผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) บร การท ผ ม ส วนได ส วนเส ยต องการ จากหน วยงาน ความต องการ/ ความคาดหว ง 2. ผ ม ส วนได ส วนเส ยในส งคมแต อย นอกหน วยงาน (External Stakeholders) ช มชน 1. ส า น ก ง า น เ ข ต พ น ท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 เป นหน วยงานหล กในการ พ ฒนาประชากรในเขตพ นท 2. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 บร หารการศ กษาท ม ค ณภาพ สอดคล องตามความต องการ ของท องถ น 3. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 เป นหน วยให บร การทางการศ กษา สถาบ นทางการศ กษาอ น 1. สพม. เขต 11 ส งเสร ม สน บสน นโรงเร ยนให จ ด การศ กษาตามมาตรฐาน การศ กษา 2. สพม. เขต 11 เป นหน วย ให บร การทางการศ กษา ส อมวลชน 1. ข อม ลข าวสารและสารสนเทศ เ พ อ น า เ ส น อ ใ น เ ช ง ก า ร ประชาส มพ นธ 2. ต องการให ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาเข าใจบทบาท หน าท ของส อมวลชนต อส งคม 1. ช มชนให การส งเสร ม สน บสน น สพม.เขต 11 ในการจ ดการศ กษา 1. ความร วมม อในการ จ ดการศ กษา และการได ร บ การสน บสน น 2. ต องการให บร การ ข อม ลและข าวสารพร อม ท ง ว ทยากร ด านอ นๆ ท เก ยวข องทางการศ กษา 3. เป นเคร อข ายพ ฒนา ค ณภาพทางว ชาการ - ส อมวลชนตระหน ก เห นความส าค ญและร วมม อ สน บ ส น น การศ กษา รวมถ งม จ ตส าน กในการ บร การ - ส อมวลชนน าเสนอ ข าวสารทางการศ กษา และเยาวชนในเช งสร างสรรค แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 1. ประขาส มพ นธ ด วย ว ธ การหลากหลาย 2. เช ญร วมก จกรรม ต าง ๆ ตามโอกาส 1. ประขาส มพ นธ ด วย ว ธ การหลากหลาย 2. การต ดต อประสานงาน ต ดต อประสานงาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 31

33 กล มผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) อปท. บร การท ผ ม ส วนได ส วนเส ยต องการ จากหน วยงาน 1. เป นหน วยงานหล กในการ พ ฒนาช มชน 2. โรงเร ยนจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและสอดคล องก บท องถ น 3. การสน บสน น และให ความร วมม อในด านบ คลากร และด านว ชาการ หน วยงานราชการในพ นท 1. เป นหน วยงานหล กในการ พ ฒนาคนในช มชน 2. โรงเร ยนจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและสอดคล องก บ ท องถ น 3. การสน บสน น และให ความร วมม อในด านบ คลากร และด านว ชาการ NGOs 1. การบร หารจ ดการตาม ห ล ก ธ ร ร ม า ภ บ า ล Good Governance 2. อน ร กษ ส งแวดล อม 3. เคารพในส ทธ มน ษยชน ความต องการ/ ความคาดหว ง 1. ต องการ การสน บสน น ทร พยากร เพ อการจ ด การศ กษาอย างม ค ณภาพ 1. ต องการ การสน บสน น ทร พยากร เพ อการจ ด การศ กษาอย างม ค ณภาพ 2. เป นเคร อข ายร วม พ ฒนาทางการศ กษา การส งเสร มสน บสน น ในกา รแก ป ญหาแล ะ พ ฒนาศ กยภาพบ คคล แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 1. ประชาส มพ นธ ด วย ว ธ ท หลากหลาย 2. ประสานงานขอ ความร วมม อ 1. ประชาส มพ นธ ด วย ว ธ ท หลากหลาย 2. ประสานงานขอ ความร วมม อ ต ดต อประสานงาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 32

34 ผลการว เคราะห องค กร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก ประเด นท เป นโอกาส (Opportunities) ประเด นท เป นอ ปสรรค (Threats) 1. ด านพฤต กรรมล กค า (Customer Behavior : C) 1.1 โรงเร ยนส วนใหญ ม ความพร อมในการให การจ ด การศ กษา 1.2 ผ ปกครองม ค าน ยมส งบ ตรหลานเข าเร ยน ในโรงเร ยนท ม ค ณภาพ/ม ช อเส ยงส งผลให ม การสม คร เข าเร ยนในโรงเร ยนยอดน ยมมากกว าความสามารถ ในการร บน กเร ยน 1.3 ช มชนและผ ปกครองม ศร ทธา/ค าน ยมท ด ต อคร และบ คลากรทางการศ กษาซ งเป นผ ม ความร ความสามารถ 1.4 ช มชนและผ ปกครองม ศร ทธาและค าน ยมท ด ต อ โรงเร ยนในส งก ดจ งส งเด กเข าเร ยนครอบคล มท กพ นท 1.5 เขตพ นท บร การของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 11 ม สถานศ กษากระจายอย ท กอ าเภอ ส งผลให สามารถให บร การการศ กษาข นพ นฐานให ประชากรว ยเร ยนได อย างท วถ ง เท าเท ยม ม ความพร อม ในการบร การทางว ชาการและเป นต นแบบได 1.6 ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา ให การร บรองมาตรฐานโรงเร ยนส วนใหญ เป นการย นย นค ณภาพการจ ดการศ กษา 1.7 องค กรภาคร ฐ/เอกชนรวมท งสถาบ นการศ กษา อ นให การสน บสน นการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 1.8 ช มชนและผ ปกครองให การสน บสน นทร พยากร ในการจ ดการศ กษา 1.1 ประชาชน/ผ ปกครองส วนใหญ ย งไม ได ร บข อม ล ข าวสาร ความเคล อนไหวทางการศ กษาและสถานศ กษา อย างครบถ วน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 33

35 ประเด นท เป นโอกาส (Opportunities) ประเด นท เป นอ ปสรรค (Threats) 2. ด านการเม องและกฎหมาย (Political and Legal : P) 2.1 นโยบายเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพของร ฐบาล ส งผลให โรงเร ยนได ร บงบประมาณเพ มข น ลดภาระ ค าใช จ ายของผ ปกครอง 2.1 พ.ร.บ.ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ก าหนดให คร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ม ว ทยฐานะ แต ไม ครอบคล มกล ม 2.2 นโยบายปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง บ คลากรทางการศ กษา มาตรา 38 ค (2) ส งผลให เก ด ด านเพ มโอกาสได กาหนดเป าหมายรวมให คนไทยท กคนม โอกาสและสามารถเข าถ งการศ กษาข นพ นฐานท ม ค ณภาพไม น อยกว า 15 ป อย างเท าเท ยมก น ส งผลให ความไม เท าเท ยมก น ขาดขว ญก าล งใจ ม ผลกระทบต อ การพ ฒนางานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ สถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประสานส งเสร มสน บสน น การจ ดการศ กษาให ประชากรว ยเร ยนในพ นท ร บผ ดชอบ ได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง 2.3 ม กฎหมายทางการศ กษา เช น พรบ.การศ กษา แห งชาต, พรบ.คร และบ คลากรทางการศ กษา, พรบ. ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาฯ ส งผลให การ บร หารจ ดการในเขตพ นท ม ประส ทธ ภาพ 3. ด านเศรษฐก จ (Economic : E) 3.1 ผ ปกครองน กเร ยนม ฐานะทางเศรษฐก จด ท าให สามารถส งเสร มสน บสน นการจ ดกา รศ กษาของ สถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 3.2 ร ฐบาลตระหน กถ งประโยชน ของการศ กษา ม การลงท นทางการศ กษามากข น ส งผลให การจ ดการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษาม ประส ทธ ภาพส งข น 4. ด านส งคมและว ฒนธรรม (Social cultural : S) 4.1 สภาพช มชนรอบโรงเร ยนส วนใหญ ประกอบ อาช พเกษตร อ ตสาหกรรม อ ตสาหกรรมการท องเท ยว ส งผลให ม แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญา สถานประกอบการ ศ นย การพ ฒนา 4.2 จ งหว ดช มพร ส ราษฎร ธาน ม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ว ฒนธรรมอ นด งามเป นป จจ ยเอ อให โรงเร ยน สามารถนามาใช ในการจ ดการศ กษาได อย างหลากหลาย 4.3 ค าน ยมของพ อแม ผ ปกครองในจ งหว ดช มพร ส ราษฎร ธาน เห นค ณค าประโยชน ของการศ กษา ส งผลให สน บสน นการศ กษาด วยร ปแบบท หลากหลาย 4.1 แนวโน มโครงสร างประชากรว ยเร ยนลดลงส งผล ให น กเร ยนลดลงจ งม โรงเร ยนขนาดเล กเพ มข น 4.2 สภาพช มชนรอบโรงเร ยนบางโรงม แหล งอบายม ข และส งเสพต ดเพ มข น ส งผลให น กเร ยนม พฤต กรรม เล ยนแบบยากต อการพ ฒนาพฤต กรรมของน กเร ยน 4.3 ผ ปกครองบางส วนขาดความร ความเข าใจ ในเร องของการอบรม ด แล เอาใจใส บ ตร-หลาน 4.4 การอพยพย ายถ นฐานของแรงงานต างถ น ต างด าว ส งผลให เก ดความเบ ยงเบนทางว ฒนธรรม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 34

36 ประเด นท เป นโอกาส (Opportunities) ประเด นท เป นอ ปสรรค (Threats) 5. ด านเทคโนโลย (Technological : T) 5.1 ความก าวหน าทางเทคโนโลย ส งผลให การบร หาร จ ดการในเขตพ นท การศ กษาสะดวก รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถ ส บค นเร ยนร ได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ น กเร ยน สามารถเร ยนร ได ด วยตนเอง ตามความสนใจ การส อสาร ระหว างเขตพ นท การศ กษา ช มชน ผ ปกครอง สามารถ ส อสารได อย างรวดเร ว 5.2 ภ ม ป ญญาท องถ น/ปราชญ ชาวบ านท หลากหลาย ในเขตพ นท จ งหว ดช มพร ส ราษฎร ธาน และใกล เค ยง ส งผลให โรงเร ยนสามารถให ใช เป นแหล งเร ยนร /เป นคร ให ความร /เป นแบบอย างการเร ยนร การด ารงช ว ตท สอดคล องก บท องถ นและความเป นชาต ไทย 5.1 ระบบการควบค มในเร องของการใช เทคโนโลย ขาดประส ทธ ภาพส งผลให นาไปใช ในทางท ไม พ งประสงค 5.2 การเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย อย างรวดเร ว ส งผลให อ ปกรณ และเทคโนโลย ของโรงเร ยนและเขตพ นท การศ กษาล าสม ย โรงเร ยนเขตพ นท การศ กษาต องม ค าใช จ ายในการปร บปร ง พ ฒนาเพ มข น สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 35

37 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน ประเด นท เป นจ ดแข ง (Strengths) ประเด นท เป นจ ดอ อน (Weaknesses) 1. ด านโครงสร าง (Structure : S1) 1.1 ม โครงสร างการบร หารงานในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาช ดเจนและม ประส ทธ ภาพ ตามระเบ ยบ ท กาหนด 1.2 ม การแบ งภาระงานของคนในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ช ดเจน ตรงตามความสามารถ 2. ด านกลย ทธ หน วยงาน (Strategy : S2) 1. ม การก าหนดท ศทาง โดยใช การร วมค ดของ บ คลากรในเขตพ นท การศ กษา และได น านโยบาย จ ดเน น ของหน วยงานต นส งก ดไปส การปฏ บ ต ตามบร บทของเขต พ นท การศ กษา 2. ม แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท ครอบคล มท ก ภารก จ ช ดเจนและสอดคล องก บกลย ทธ จ ดเน นของ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3. ม การด าเน นการถ ายทอดกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ท งในระด บกล มและระด บบ คคลได อย างท วถ งเน องจากใช กระบวนการ ว ธ การ และช องทางท หลากหลาย 3. ด านระบบในการดาเน นงานของหน วยงาน (Systen : S3) 3.1 ม ระบบการด าเน นงานท ช ดเจน เน องจาก ม การบร หารจ ดการท สอดคล องก บระเบ ยบกฎหมาย มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและหล กการ กระจายอานาจ รวมถ งม ค ม อการปฏ บ ต งาน 3.2 ม ระบบบร หารด านงบประมาณ ระบบบ ญช และการเง น การพ สด โปร งใส ตรวจสอบได เน องจาก บร หารจ ดการตามระเบ ยบกฎหมาย 3.3 ม ระบบการสรรหาและค ดเล อกบ คคลากร โปร งใส ตรวจสอบได เน องจากด าเน นการตามระเบ ยบ กฎหมายท กาหนด 3.4 ม ระบบการพ ฒนาบ คลากรสอดคล องก บ ความต องการของหน วยงานและตนเองเน องจาก ม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะส นและระยะยาว 3.5 ม ระบบการต ดต อส อสารเทคโนโลย สารสนเทศ ท สน บสน นการบร หารจ ดการภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและต ดต อส อสารก บโรงเร ยนและหน วยงานอ น อย างท วถ งและครอบคล ม 1.1 การบร หารจ ดการระบบเคร อข าย (สหว ทยาเขต) ของโรงเร ยนในเขตพ นท การศ กษาย งไม ช ดเจน 3.1 สพม.ขาดอ ปกรณ จ าเป นท จะส งเสร มการปฏ บ ต งาน ให ม ประส ทธ ภาพส งข น สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 36

38 ประเด นท เป นจ ดแข ง (Strengths) ประเด นท เป นจ ดอ อน (Weaknesses) 3.6 ม ระบบการต ดตามและประเม นผลท เป นเคร องม อ สาหร บการบร หารและม ข อม ลสาหร บการวางแผน 4. ด านแบบแผนหร อพฤต กรรมในการบร หารจ ดการ (Style : S4) 4.1 ผ บร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นแบบอย าท ด 4.2 ผ บร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเป นผ ม ความร ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา 4.3 ผ บร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษากระจาย อานาจตาทบทบาทหน าท ช ดเจน 4.4 ผ บร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม การบร หาร จ ดการแบบก ลยาณม ตร ร วมค ดร วมทา 5. ด านบ คลากร/สมาช กในหน วยงาน (Staff : S5) 5.1 บ คลากรท กระด บในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต11 ม ค ณธรรมจร ยธรรมม ความร ความสามารถ ตรงก บงานท ร บผ ดชอบ ม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 6. ด านท กษะ ความร ความสามารถของหน วยงาน (Skills : S6) 6.1 บ คลากรส วนใหญ ม ความร ความสามารถและ ท กษะในการปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 7. ด านค าน ยมร วมก นของสมาช กในหน วยงาน (Shared Values : S7) 71 บ คลากรส วนใหญ ในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ค าน ยมในการท างาน ม งเน นต อการให บร การต อผ ท มา ต ดต ออย างด ม ประส ทธ ภาพ (ย มแย มแจ มใส ว องไวท กงาน บร การประท บใจ ม ว น ยและค ณธรรม) 4.1 ผ บร หารสาน กงานเขตพ นท การศ กษาขาดการกาก บ ต ดตาม อย างต อเน องในบางภารก จ 5.1 ขาดแคลนบ คลากรในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ตามกรอบอ ตรากาล ง 5.2 บ คลากรท ปฏ บ ต งานบางส วนไม ตรงก บภาระงาน ท ร บผ ดชอบ 6.1 บ คลากรขาดความร ความเข าในการปฏ บ ต งาน ทดแทนก น ส งผลให เก ดความล าช าในการบร การ 6.2 ขาดบ คลากรท ม ความช านาญการเฉพาะด าน ในด านงบประมาณ ระบบบ ญช การเง น พ สด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 37

39 สร ปผลการว เคราะห สถานภาพของสภาพแวดล อมภายนอกองค กร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 (3) (4) (1) (2) คะแนนเฉล ย น าหน ก X คะแนนเฉล ย (5) รายการป จจ ยสภาพแวดล อมภายนอก น าหน ก สร ปผล โอกาส อ ปสรรค โอกาส อ ปสรรค C : พฤต กรรมล กค า (Customer Behaviors / Competitors Factors) P : การเม องและกฎหมาย ( Political and Legal Factors) E : เศรษฐก จ ( Economic Factors ) S : ส งคม ว ฒนธรรม (Social cultural Factors) T : เทคโนโลย (Technological Factors) สร ปป จจ ยภายนอก เฉล ยป จจ ยภายนอก สร ปผลการว เคราะห สถานภาพของสภาพแวดล อมภายใน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 (6) (8) (9) (7) รายการป จจ ย คะแนนเฉล ย คะแนนเฉล ย X น าหน ก (10) น าหน ก สร ปผล สภาพแวดล อมภายใน จ ดแข ง จ ดอ อน จ ดแข ง จ ดอ อน S1: ด านโครงสร าง (Structure) S2: ด านกลย ทธ ของหน วยงาน (Strategy) S3: ด านระบบในการดาเน นงานของ หน วยงาน (Systems) S4 : ด านแบบแผนหร อพฤต กรรมในการ บร หารจ ดการ (Style) S5: ด านบ คลากร/สมาช กในหน วยงาน (Staff) S6 : ด านท กษะ ความร ความสามารถของ หน วยงาน (Skills) S7: ด านค าน ยมร วมก นของสมาช กใน หน วยงาน (Shared Values) สร ปป จจ ยภายใน เฉล ยป จจ ยภายใน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 38

40 กราฟแสดงสถานภาพองค กร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 O โอกาส S จ ดแข ง S จ ดอ อน T อ ปสรรค จากกราฟ พบว า จ ดแรเงาพร อมล กศร ปรากฏอย ทางด านโอกาสและจ ดแข ง ซ งเป น Stars แสดงให เห นว า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ม สภาพภายนอกท เอ อและสภาพภายในท แข ง ค อ ภายนอกให การสน บสน นและป จจ ยภายในหน วยงานด ม ประส ทธ ภาพ ม การร วมม อร วมใจในการท างาน ส งผลให หน วยงาน ประสบผลสาเร จ ม ค ณภาพเป นท ยอมร บโดยท วไป อย างไรก ตาม จากกราฟ พบว า ม ไข บางส วนล าเข าไปในส วนของ Question Marks, Cash Cows และ Dogs ซ งแสดงว าย งม ป จจ ยบางอย างท ม ป ญหาเป นอ ปสรรคและจ ดอ อนอย แต ก ย งเป นส วนน อย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 39

41 ว ส ยท ศน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 เป นองค กรท ม การบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ในการข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษาให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาพ ฒนาส ความเป นเล ศ ในระด บสากลบนพ นฐานความร ค ค ณธรรมและความเป นไทย พ นธก จ พ ฒนา ส งเสร ม และสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ให ผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาท กคนม ค ณภาพ ตามมาตรฐานการศ กษา และพ ฒนาส ระด บสากล โดยให ผ เร ยนเป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรมและความเป นไทย ค าน ยมองค กร ย มแย มแจ มใส ว องไวท กงาน บร การประท บใจ ม ว น ยและค ณธรรม Smile Speed Service Spirit เป าหมายการดาเน นงาน ด านค ณภาพผ เร ยน 1. ผ เร ยนม ความร ความสามารถ และม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษา พ ฒนาส ความเป นเล ศได มาตรฐาน ระด บสากล 2. ผ เร ยนม ความสามารถในการส อสาร ท งภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ น ๆ รวมถ ง การส อสารภาษาส ญล กษณ และภาษาด จ ท ล (Digital Literacy) อย างม ค ณภาพ 3. ผ เร ยนม ท กษะการค ด ม ว จารณญาณ สามารถไตร ตรอง ว เคราะห ส งเคราะห ร เร มสร างสรรค แก ป ญหา และกล าต ดส นใจ 4. ผ เร ยนสามารถค ดค น ออกแบบ พ ฒนาช นงาน ส งประด ษฐ นว ตกรรม โดยใช เคร องม อเทคโนโลย ท เหมาะสม ม ท กษะการวางแผน จ ดการ ท างานเป นท ม และเห นช องทางสร างงานอาช พในระบบเศรษฐก จย คใหม (New Economy) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 40

42 5. ผ เร ยนใฝ ด ม ค ณธรรม และม ความเป นไทย ภ ม ใจในถ นฐาน ม จ ตสาธารณะ และจ ตใจบร การ ม ความเป น พลเม อง ตามว ฒนธรรมประชาธ ปไตย ม ท กษะการดารงช ว ตอย อย างพอเพ ยง และม จ ตส าน กร บผ ดชอบต อส งคมโลก เป นสมาช กท เข มแข งของประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลก ด านระบบการเร ยนร 1. โรงเร ยนพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอนอ งมาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum and Instruction) 2. โรงเร ยนจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ภาษาต างประเทศเพ อการส อสารและการเร ยนร 3. โรงเร ยนจ ดการเร ยนร เร องภาษาด จ ต ล (Digital Literacy) และการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการเร ยนร อย างท วถ ง ม ค ณภาพ 4. โรงเร ยนจ ดกระบวนการเร ยนร อ งถ นฐาน ให เช อมประสานก บการศ กษา ประชาคมอาเซ ยน และประชาคม โลก 5. คร พ ฒนาความร ความสามารถ ม ความเช ยวชาญและจรรยาบรรณทางว ชาช พคร ย คใหม ด านระบบการบร หารจ ดการ 1. โรงเร ยนบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลได ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล 2. โรงเร ยนส งเสร ม สน บสน น แนะแนว ช วยเหล อผ เร ยนเป นรายบ คคล ให ได พ ฒนาตนเต มตามศ กยภาพ 3. โรงเร ยนม ภาค ร วมพ ฒนาค ณภาพการศ กษาหร อแลกเปล ยนเร ยนร ท งในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระหว างประเทศ 4. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ด านค ณภาพแหล งเร ยนร 1. โรงเร ยนพ ฒนาและจ ดบร การแหล งเร ยนร ใหม ให ม ค ณภาพเอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง และค มค า 2. โรงเร ยนใช ช มชนเป นแหล งเร ยนร ม สถาบ น และองค กรต าง ๆ ท กภาคส วนเป นเคร อข ายร วมส งเสร ม พ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา กลย ทธ การดาเน นงาน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเหล อมล า ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ (Filling the gap) กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) กลย ทธ ท 5 พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน ในการส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 41

43 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. ผ เร ยนม ความร ความสามารถ และม ค ณภาพ ได มาตรฐานระด บสากล 2. ผ เร ยนม ความสามารถในการส อสาร ท งภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ น ๆ รวมถ งการส อสารภาษาส ญล กษณ และภาษา ด จ ท ล(Digital Literacy) อย างม ประส ทธ ผล 1.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในว ชาหล กจากการทดสอบ ระด บชาต ม คะแนนเฉล ยไม ต ากว า ร อยละ ผลส มฤทธ ทางการศ กษาด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และการอ านไม ต ากว าค าเฉล ยนานาชาต (ผลการทดสอบPISA) 1.3 ผ เร ยนท กคนผ านเกณฑ การประเม นความร ความสามารถ ตามสาระการเร ยนร สากล 1.4 ผ เร ยนม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป จากฐานเด มของ โรงเร ยน 1.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 90 ม ท กษะในการแสวงหา ความร ได ด วยตนเอง ร กการอ านและเร ยนร พ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง 1.6 ผ เร ยนท กคนม ท กษะในการใช อ นเทอร เน ตเพ อการเร ยนร 1.7 ผ เร ยนแสดงความร ความสามารถ ความถน ดเฉพาะทาง ปรากฏเป นท ประจ กษ ในระด บชาต และนานาชาต ไม ต ากว า ร อยละ 5 ต อป 2.1 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน สาระการเร ยนร ภาษาไทยอย ในระด บด 2.2 ผ เร ยนม ความสามารถด านภาษาอ งกฤษเพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป 2.3 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 ผ านการทดสอบความร และท กษะภาษาอ งกฤษจากสถาบ นท ได ร บการร บรอง 2.4 ผ เร ยนม ความสามารถด านภาษาต างประเทศท สอง เพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป 2.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 ผ านการทดสอบความร และท กษะภาษาต างประเทศท สองจากสถาบ นท ได ร บ การร บรอง 2.6 ผ เร ยนท กคนผ านการประเม นความสามารถในการ ส อสาร ภาษาส ญล กษณ และภาษาด จ ท ล (Digital Literacy) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 42

44 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 3. ผ เร ยนม ท กษะการค ด ม ว จารณญาณ สามารถไตร ตรอง ว เคราะห ส งเคราะห ร เร ม สร างสรรค แก ป ญหาและกล าต ดส นใจ 4. ผ เร ยนสามารถค ดค น ออกแบบ พ ฒนา ช นงาน ส งประด ษฐ นว ตกรรม โดยใช เคร องม อเทคโนโลย ท เหมาะสม ม ท กษะการ วางแผน จ ดการ ท างานเป นท ม และเห น ช องทางสร างงานอาช พในระบบเศรษฐก จย ค ใหม (New Economy) 5. โรงเร ยนพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอนอ ง มาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum and Instruction) 3.1 ผ เร ยนท กคนม ก จกรรม ผลงาน/โครงการ แลกเปล ยนเร ยนร ท แสดงถ งการค ด ต ดส นใจ แก ป ญหา 3.2 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 70 ม ผลการประเม น ในสาระการเร ยนร สากล ตามหล กส ตรมาตรฐานสากล (ทฤษฎ ความร, โลกศ กษา, ความเร ยงข นส ง, ก จกรรม สร างสรรค ) ในระด บด ข นไป 3.3 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ความสามารถในการ ว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค สามารถใช ความค ดในระด บส ง ม เหต ผล 4.1 ผ เร ยนท กคนม ความร ความสามารถด านท ศนภาพ (ภาษาภาพ ส ญล กษณ ส ญร ป) เพ อการต ความ ส อสาร และสร างสรรค 4.2 ผ เร ยนท กคนม ความสามารถ แสวงหา ส งเคราะห และประเม น โดยใช ข อม ลสารสนเทศและน าเทคโนโลย มาใช ดาเน นการ 4.3 ผ เร ยนม ผลงานการประด ษฐ สร างสรรค และ ออกแบบ นาเสนอ เผยแพร ในเวท ระด บชาต หร อนานาชาต เพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 5 ต อป จากฐานเด มของโรงเร ยน 4.4 ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย ในการเร ยนร ออกแบบ สร างสรรค งาน ท งด านว ชาการและอาช พ โดยม การน าเสนอ ส อสารเผยแพร และแลกเปล ยนผลงาน ระด บชาต หร อนานาชาต เพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 5 ต อป 4.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 สามารถสร างและ ประเม นทางเล อกในการวางแผนต ดส นใจประกอบอาช พ ตามศ กยภาพและความต องการของตนเองและส งคม 5.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดหล กส ตรสถานศ กษาเท ยบเค ยง ก บหล กส ตรมาตรฐานสากล 5.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ม การจ ดการเร ยนร ในสาระ การเร ยนร สากลในโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล 5.3 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ม การแนะแนวการศ กษาและ อาช พในส งคมเศรษฐก จย คใหม (New Economy) ท ง เศรษฐก จฐานความร (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐก จสร างสรรค (Creative Economy) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 43

45 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 6. โรงเร ยนจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ภาษา ต างประเทศเพ อการส อสารและการเร ยนร 7. โรงเร ยนจ ดการเร ยนร เร องภาษาด จ ต ล (Digital Literacy) และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร (ICT) เพ อการเร ยนร อย าง ท วถ ง ม ค ณภาพ 8. โรงเร ยนจ ดกระบวนการเร ยนร อ งถ นฐาน ให เช อมประสานก บการศ กษา ประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลก 9. น กเร ยนม ท กษะช ว ตในการร บม อก บ สถานการณ และภ ยพ บ ต ต าง ๆ 6.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย โดยใช ภาษาอ งกฤษ เป นส อและเคร องม อในการเร ยนร 6.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ ท สอง ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 7.1 ผ เร ยนท กคนได เร ยนร เร องภาษาด จ ต ล (Digital Literacy) 7.2 ผ เร ยนท กคนได ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการเร ยนร ท กกล มสาระอย างต อเน อง 8.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรมการเร ยนร รอบด าน ผ านประสบการณ ในถ นท อย ของผ เร ยน 8.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ผ เร ยนได เร ยนร อาเซ ยนศ กษา เช อมโยงก บถ นฐานส งคมไทยและสภาวการณ โลก 9.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรมร บม อภ ยพ บ ต ท เหมาะสมก บ บร บทของพ นท 9.2 น กเร ยนสามารถเร ยนร และปร บต วเข าก บสถานการณ และภ ยพ บ ต ต าง ๆ กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. ผ เร ยนใฝ ด ม ค ณธรรม และม ความเป นไทย ภ ม ใจในถ นฐาน ม จ ตสาธารณะ และจ ตใจ บร การ ม ความเป นพลเม อง ตามว ฒนธรรม ประชาธ ปไตย ม ท กษะการด ารงช ว ต และม จ ตสาน กร บผ ดชอบต อส งคมโลก เป นสมาช ก ท เข มแข งของประชาคมอาเซ ยน และ ประชาคมโลก 1.1 ผ เร ยนท กคนม ศ ลธรรม จร ยธรรม จ ตส าน ก ในความเป นไทย ร บผ ดชอบต อส งคม และม ความเป น พลเม องในว ถ ประชาธ ปไตย 1.2 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 ม ความตระหน ก รอบร สามารถว เคราะห สภาพการณ ทางระบบน เวศธรรมชาต ประว ต ศาสตร เศรษฐก จ ส งคม ภ ม ป ญญา ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ศ ลปะ ภาษา ว ฒนธรรม อ ตล กษณ ของช มชน ท เป นถ นท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนา 1.3 ผ เร ยนท กคนพ ฒนาท กษะเพ อการดารงช ว ตในด าน การจ ดการตนเอง การบร โภค การเร ยนร ท กษะทางส งคม และการจ ดการสร างงานอาช พ 1.4 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ความตระหน กร ในภาวการณ ของโลก ความหลากหลายทางเช อชาต ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ค าน ยม ว ถ ช ว ต สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 44

46 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 ม ความสามารถ ว เคราะห ประเด นทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ และนโยบายสาธารณะ 1.6 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 สามารถควบค ม จ ดการก บการซ บซ อนในสถานการณ ต าง ๆ เพ อประโยชน สาธารณะ การปกป องค มครองส งคม ส งแวดล อมและ อ ดมการณ ประชาธ ปไตย 1.7 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 90 ปฏ บ ต ก จกรรมบร การ เพ อประโยชน สาธารณะด วยจ ตอาสา 1.8 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 65 ม ส วนร วมปฏ บ ต ก จกรรมในฐานะสมาช กของประชาคมอาเซ ยนและ ประชาคมโลก กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเหล อมล า ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ (Filling the gap) ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. ผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาได เร ยนจนจบ การศ กษาข นพ นฐานภายในก าหนดไม น อย กว าร อยละ โรงเร ยนส งเสร ม สน บสน น แนะแนว ช วยเหล อผ เร ยนเป นรายบ คคล ให ได พ ฒนา ตนเต มตามศ กยภาพ 1.1 ร อยละของผ เร ยนท จบการศ กษาภายในเวลา ท หล กส ตรกาหนด 1.2 อ ตราการออกกลางค นลดลง 1.3 อ ตราการเร ยนต อของผ จบช นม ธยมศ กษาป ท ร อยละของน กเร ยนท ม พฤต กรรมเส ยงต อสารเสพต ด ลดลง 1.5 ร อยละของน กเร ยนท ต ดสารเสพต ดเข าร บการบาบ ด 2.1 โรงเร ยนท กโรงม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนท ได มาตรฐาน 2.2 โรงเร ยนท กโรงม แนวทางข นตอนการด าเน นงาน เพ อการส งเสร ม สน บสน น แนะแนว ช วยเหล อ พ ฒนา ผ เร ยนเป นรายบ คคล 2.3 โรงเร ยนส งเสร ม แนะแนว ช วยเหล อ ผ เร ยนท กคน ให ได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพอย างต อเน อง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 45

47 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. คร พ ฒนาความร ความสามารถ ม ความ เช ยวชาญและจรรยาบรรณทางว ชาช พคร ย ค ใหม 1.1 คร สามารถใช ภาษาต างประเทศในการส อสาร เพ มข นเป นร อยละ 1.2 คร ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการ จ ดการเร ยนการสอนเพ มข นไม ต ากว าร อยละ คร ม ผลงานว จ ยในช นเร ยน โครงงาน ส อ นว ตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพ มข นไม ต ากว า ร อยละ คร ม ผลงานด านการจ ดการเร ยนการสอนระด บชาต เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 15 ต อป 1.5 คร เข าร วมก จกรรมท จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ก บนานาชาต เพ มข นไม ต ากว าร อยละ คร ได ร บการยอมร บ ยกย อง ประกาศเก ยรต ค ณ เป นคร ด เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 15 ต อป 1.7 คร ท กคนม การแลกเปล ยนเร ยนร เร องการจ ด การเร ยนการสอนท งในระด บโรงเร ยนและระด บเคร อข าย 1.8 คร ท กคนได ร บการส งเกตการณ สอนและน เทศ การสอนในช นเร ยน อย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง 1.9 คร ท กคนนาเสนอการสอนต อผ เก ยวข อง อย างน อย ภาคเร ยนละ 1 คร ง 1.10 คร ท กคนม ความสามารถในการจ ดการช นเร ยน 1.11 คร ท กคนได ร บการพ ฒนาไม ต ากว าป ละ 40 ช วโมง กลย ทธ ท 5 พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน ในการส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. โรงเร ยนบร หารจ ดการได ค ณภาพ ระด บ มาตรฐานสากล 1.1 ผ บร หารท กคนสามารถใช ภาษาต างประเทศในการ ส อสาร 1.2 ผ บร หารท กคนสามารถใช เทคโนโลย ในการบร หาร จ ดการ 1.3 ผ บร หารม ประสบการณ อบรมแลกเปล ยนเร ยนร ในการจ ดการศ กษานานาชาต เพ มข นเป นร อยละ 1.4 โรงเร ยนท กโรงม ระบบการจ ดการความร และการสร าง นว ตกรรมเผยแพร ท งในประเทศ และต างประเทศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 46

48 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 2. โรงเร ยนม ภาค ร วมพ ฒนาค ณภาพการศ กษา หร อแลกเปล ยนเร ยนร ท งในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระหว างประเทศ 3. โรงเร ยนพ ฒนาและจ ดบร การแหล งเร ยนร ใหม ให ม ค ณภาพเอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ งและค มค า 4. โรงเร ยนใช ช มชนเป นแหล งเร ยนร ม สถาบ น และองค กรต าง ๆ ท กภาคส วนเป นเคร อข าย ร วมส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 1.5 โรงเร ยนท กโรงน าว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) มาใช ในการบร หารจ ดการครอบคล มภารก จ ท กด านของโรงเร ยน 1.6 โรงเร ยนท กโรงม ระบบการประก นค ณภาพภายใน ท เข มแข งครบองค ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ 1.7 โรงเร ยนท กโรงผ านการประเม นค ณภาพมาตรฐาน ภายนอกระด บด ข นไป 1.8 โรงเร ยนท กโรงผ านการประเม นการจ ดการศ กษา ได ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล 1.9 โรงเร ยนม การบร หารจ ดการด วยระบบค ณภาพ ผ านการประเม นร บรองจากองค กรมาตรฐานสากล ไม ต ากว าร อยละ โรงเร ยนท กโรงได ร บการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ความก าวหน าและให ความช วยเหล อเป นรายโรง 2.1 โรงเร ยนท กโรงม ภาค ร วมพ ฒนาหร อแลกเปล ยน เร ยนร การจ ดการศ กษาในระด บเด ยวก น ท งในระด บ ท องถ น ภ ม ภาค ระด บประเทศและระหว างประเทศ 2.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรมการเร ยนร แลกเปล ยน ประสบการณ และทร พยากร ระหว างเคร อข ายโรงเร ยน ร วมพ ฒนา 2.3 โรงเร ยนจ ดก จกรรมให น กเร ยนและคร ไม ต ากว า ร อยละ 75 ได แลกเปล ยนเร ยนร ก บสถานศ กษาอ น ท งใน ประเทศและต างประเทศ 3.1 โรงเร ยนท กโรงม ห องสม ด ห องปฏ บ ต การ ห องเร ยนอ เล กทรอน กส ม ลต ม เด ย ศ นย ว ทยบร การและ แหล งเร ยนร อ น ๆ ท ท นสม ย ม ค ณภาพ เอ อต อการเร ยนร 3.2 โรงเร ยนท กโรงใช แหล งเร ยนร เพ อการอ าน ศ กษา ค นคว า ทดลอง ปฏ บ ต ของผ เร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง และค มค า 4.1 โรงเร ยนศ กษาและจ ดท าฐานข อม ลแหล งเร ยนร ใน ช มชน สถาบ น และองค กรต าง ๆ ท กภาคส วน เพ อส งเสร ม และพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4.2 โรงเร ยนท กโรงใช ช มชนเป นแหล งเร ยนร รอบด าน ครอบคล มการเร ยนร ธรรมชาต ภ ม ศาสตร ประชากร เศรษฐก จ ส งคม ประว ต ศาสตร ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม การเม องการปกครอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 47

49 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 5. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาผ านการประเม น ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของสาน กงาน เขตพ นท การศ กษา 4.3 โรงเร ยนท กโรงม เคร อข ายสน บสน นจาก สถาบ นอ ดมศ กษาและองค กรอ น ๆ ท กภาคส วนท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน ท งในประเทศและ ต างประเทศ 5.1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาผ านการประเม น ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา อย ในระด บพอใช ท กต วบ งช 5.2 ร อยละของผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจในการ ส งเสร มการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 48

50 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและพ ฒนาส ความเป นเล ศในระด บ มาตรฐานสากล และส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. ผ เร ยนม ความร ความสามารถ และม ค ณภาพได มาตรฐาน ระด บสากล 1.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ในว ชาหล กจากการทดสอบระด บชาต ม คะแนนเฉล ยไม ต ากว า ร อยละ 50 ข อม ล ป ฐาน (ร อยละ) ป 2555 ค าเป าหมาย (ร อยละ) ป ป ป 2558 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ ผลส มฤทธ ทางการศ กษา ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และ การอ านไม ต ากว าค าเฉล ยนานาชาต (ผลการทดสอบPISA ป ค.ศ. 2009) คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย (การอ าน) ผ เร ยนท กคนผ านเกณฑ การประเม นความร ความสามารถ ตามสาระการเร ยนร สากล 1.4 ผ เร ยนม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป 1.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 90 ม ท กษะในการแสวงหาความร ได ด วยตนเอง ร กการอ านและเร ยนร พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรการดาเน นงาน - ส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา โดยน า สาระสากลมาจ ดลงในหล กส ตรท ง 8 สาระ หร อ จ ดเป นรายว ชาเพ มเต ม - ส งเสร ม สน บสน นการสร างและพ ฒนา ส อและ นว ตกรรมในสถานศ กษา - ประช ม ส มมนาคร ผ สอนแต ละกล มสาระ เพ อ ยกระด บค ณภาพผ เร ยน - ปร บปร งว ธ การว ดและประเม นผลผ เร ยน ให ตอบสนองความแตกต างท หลากหลายของ ผ เร ยนท กกล ม - ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาส งน กเร ยนท ม ความสามารถเข าร วมก จกรรม ต าง ๆ ในระด บชาต และนานาชาต - น เทศ ต ดตาม ประเม นค ณภาพภายใน สถานศ กษาท กแห ง ให ม ระบบประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 49

51 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1.6 ผ เร ยนท กคนม ท กษะในการใช อ นเทอร เน ตเพ อการเร ยนร 1.7 ผ เร ยนแสดงความร ความสามารถ ความถน ดเฉพาะทาง ปรากฏเป น ท ประจ กษ ในระด บชาต และ นานาชาต ไม ต ากว าร อยละ 5 ต อป ข อม ล ป ฐาน ค าเป าหมาย (ร อยละ) (ร อยละ) ป ป ป ป มาตรการดาเน นงาน 2. ผ เร ยนม ความสามารถใน การส อสาร ท งภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และ ภาษาต างประเทศอ น ๆ รวมถ งการส อสารภาษา ส ญล กษณ และภาษา ด จ ท ล (Digital Literacy) อย างม ประส ทธ ผล 2.1 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนสาระ การเร ยนร ภาษาไทยอย ในระด บด 2.2 ผ เร ยนม ความสามารถด าน ภาษาอ งกฤษเพ มข น ไม ต ากว า ร อยละ 3 ต อป 2.3 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 ผ าน การทดสอบความร และท กษะภาษาอ งกฤษ จากสถาบ นท ได ร บการร บรอง 2.4 ผ เร ยนม ความสามารถด าน ภาษาต างประเทศท สองเพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป 2.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 ผ านการทดสอบความร และท กษะ ภาษาต างประเทศท สองจากสถาบ น ท ได ร บการร บรอง 2.6 ผ เร ยนท กคนผ านการประเม น ความสามารถในการส อสาร ภาษา ส ญล กษณ และภาษาด จ ท ล (Digital Literacy) ส งเสร ม สน บสน นให ท กภาคส วนเข ามา ม ส วนร วมเป นเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา โดยน า สาระสากลมาบ รณาการในหล กส ตรท ง 8 สาระ หร อจ ดเป นรายว ชาเพ มเต ม - ส งเสร มสถานศ กษาให บ รณาการความสามารถ ในการส อสาร ท งภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และ ภาษาต างประเทศอ น ๆ รวมถ งการส อสารภาษา ส ญล กษณ และภาษาด จ ท ล (Digital Literacy) ในการ จ ดก จกรรมต าง ๆ ผ เร ยนม ท กษะการค ด ม ว จารณญาณ สามารถ ไตร ตรอง ว เคราะห ส ง เ ค ร า ะ ห ร เ ร ม สร างสรรค แก ป ญหา และกล าต ดส นใจ 3.1 ผ เร ยนท ก คน ม ก จกรรม ผลงาน/โครงการ แลกเปล ยนเร ยนร ท แสดงถ งการค ด ต ดส นใจ แก ป ญหา 3.2 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 70 ม ผลการประเม นในสาระการเร ยนร สากล ตามหล กส ตรมาตรฐานสากล (ทฤษฎ ความร, โลกศ กษา, ความเร ยง ข นส ง, ก จกรรมสร างสรรค ) ใน ระด บด ข นไป 3.3 ผ เร ยนไม ต ากว า ร อยละ 75 ม ความสามารถในการว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค สามารถใช ความค ดในระด บส ง ม เหต ผล - ส งเสร ม สน บสน นให ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมเป นเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาให บ รณาการท กษะการค ด ม ว จารณญาณ สามารถ ไตร ตรอง ว เคราะห ส งเคราะห ร เร มสร างสรรค แก ป ญหาและกล าต ดส นใจ ในท กกล มสาระ - ส งเสร มให สถานศ กษาจ ดก จกรรม แสดงผลงาน เพ อแลกเปล ยนเร ยนร การค ดร เร มสร างสรรค ข อ ง ผ เ ร ย น แ ล ะ เ ข า ร ว ม ก จ ก ร ร ม ในระด บประเทศและนานาชาต สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 50

52 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 4. ผ เร ยนสามารถค ดค น ออกแบบ พ ฒนาช นงาน ส งประด ษฐ นว ตกรรม โดยใช เคร องม อเทคโนโลย ท เหมาะสม ม ท กษะ การวางแผน จ ดการ ท างานเป นท ม และเห น ช องทางสร างงานอาช พ ในระบบเศรษฐก จย ค ใหม (New Economy) 4.1 ผ เ ร ย น ท ก ค น ม ค ว า ม ร ความสามารถด านท ศนภาพ (ภาษาภาพ ส ญล กษณ ส ญร ป) เพ อการต ความ ส อสาร และสร างสรรค 4.2 ผ เร ยนท กคนม ความสามารถ แสวงหา ส งเคราะห และประเม น โดยใช ข อม ลสารสนเทศและน า เทคโนโลย มาใช ดาเน นการ 4.3 ผ เร ยนม ผลงานการประด ษฐ สร างสรรค และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร ในเวท ระด บชาต หร อ นานาชาต เพ มข น ไม ต ากว า ร อยละ 5 ต อป จากฐานเด มของโรงเร ยน 4.4 ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย ในการเร ยนร ออกแบบ สร างสรรค งาน ท งด านว ชาการและอาช พ โดย ม การนาเสนอ ส อสารเผยแพร และ แลกเปล ยนผลงานระด บชาต หร อ นานาชาต เพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 5 ต อป 4.5 ผ เร ยนไม ต ากว า ร อยละ 80 สามารถสร างและประเม นทางเล อก ในการวางแผนต ดส นใจประกอบ อาช พตามศ กยภาพและความ ต องการของตนเองและส งคม ข อม ล ป ฐาน (ร อยละ) ค าเป าหมาย (ร อยละ) ป ป ป ป มาตรการดาเน นงาน ส งเสร ม สน บสน นให ท กภาคส วนเข ามาม ส วน ร วมเป นเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - จ ดให ม แหล งเร ยนร หลากหลายร ปแบบรวมท ง ส อทางไกล ส อออนไลน -ออนแอร และสร างศ นย การเร ยนร ช มชนให เป นเคร อข ายครอบคล ม เขตพ นท ตามท ก าหนดโครงสร างการปกครอง ร ปแบบต างๆ ท วประเทศ - จ ดให ม สถานศ กษาเพ อความเป นเล ศเฉพาะ ด านกล มอาช พต างๆ 5. โรงเร ยนพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน อ งมาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum and Instruction) 5.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดหล กส ตร สถานศ กษาเท ยบเค ยงก บหล กส ตร มาตรฐานสากล 5.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ม การ จ ดการเร ยนร ในสาระการเร ยนร ส า ก ล ใ น โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ ร ย น มาตรฐานสากล 5.3 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ม การแนะแนว การศ กษาและอาช พในส งคมเศรษฐก จ ย คใหม (New Economy) ท งเศรษฐก จ ฐานความร (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐก จสร างสรรค (Creative Economy) ส งเสร มให สถานศ กษาพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา เท ยบเค ยงก บหล กส ตรมาตรฐานสากล - พ ฒนาท กษะการเข าถ งความร ใหม ๆ ด วย เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อพร อมใช Free WiFi ท จะให บร การได ในท กพ นท - ส งเสร มการน าระบบการศ กษาอ เล คทรอน คส แห งชาต (National e-learning Initiative) มา ใช เพ อเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 51

53 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 6. โรงเร ยนจ ดการเร ยน การสอนโดยใช ภาษา ต างประเทศเพ อการ ส อสารและการเร ยนร 7. โรงเร ยนจ ดการเร ยนร เร อง ภาษาด จ ต ล (Digital Literacy) และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร (ICT) เพ อการเร ยนร อย าง ท วถ ง ม ค ณภาพ 6.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดการเร ยนการ สอนคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร (ICT) ในระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย โดยใช ภาษาอ งกฤษเป น ส อและเคร องม อในการเร ยนร 6.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดการเร ยน การสอนภาษาต างประเทศท สอง ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 7.1 ผ เร ยนท กคนได เร ยนร เร อง ภาษาด จ ต ล (Digital Literacy) 7.2 ผ เร ยนท กคนได ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อ การเร ยนร ท กกล มสาระอย าง ต อเน อง ข อม ล ค าเป าหมาย ป ฐาน (ร อยละ) (ร อยละ) ป ป ป ป มาตรการดาเน นงาน ส งเสร ม สน บสน นให ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมเป นเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ส งเสร มการเร ยนร ในช มชน (Community) ผ านเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษา - ส งเสร มการนาระบบการศ กษาอ เล คทรอน คส แห งชาต (National e-learning Initiative) มาใช เพ อเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต - ส งเสร มการนาระบบการศ กษาอ เล คทรอน คส แห งชาต (National e-learning Initiative) มาใช เพ อเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต 8. โรงเร ยนจ ดกระบวนการ เร ยนร อ งถ นฐาน ให เช อม ประสานก บการศ กษา ประชาคมอาเซ ยน และ ประชาคมโลก 9. น กเร ยน ม ท กษะช ว ต ในการร บม อก บสถานการณ และภ ยพ บ ต ต าง ๆ 8.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรมการ เร ยนร รอบด านผ านประสบการณ ใน ถ นท อย ของผ เร ยน 8.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดให ผ เร ยนได เร ยนร อาเซ ยนศ กษาเช อมโยงก บถ น ฐานส งคมไทยและสภาวการณ โลก 9.1 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรมร บม อ ภ ยพ บ ต ท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท 9.2 น กเร ยนสามารถเร ยนร และ ปร บต วเข าก บสถานการณ และภ ย พ บ ต ต าง ๆ - พ ฒนาหล กส ตรสน บสน นภ ม ส งคมอาช พ และหล กส ตรฐานสมรรถนะท สอดคล องก บ ความต องการของประเทศและมาตรฐานสากล - จ ดให ม แหล งเร ยนร หลากหลายร ปแบบรวมท ง ส อทางไกล ส อออนไลน -ออนแอร และสร างศ นย การเร ยนร ช มชนให เป นเคร อข ายครอบคล มเขต พ นท ตามท กาหนดโครงสร างการปกครองร ปแบบ ต างๆ ท วประเทศ - - สร างองค ความร เก ยวก บการป องก นภ ยพ บ ต ตามสภาพภ ม ศาสตร - - โรงเร ยนจ ดก จกรรมร บม อภ ยพ บ ต ท เหมาะสม ก บบร บทของพ นท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 52

54 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก พอเพ ยง ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. ผ เร ยนใฝ ด ม ค ณธรรม และม ความเป นไทย ภ ม ใจในถ นฐาน ม จ ต สาธารณะ และจ ตใจ บร การ ม ความเป น พลเม อง ตามว ฒนธรรม ประชาธ ปไตย ม ท กษะ การด ารงช ว ต และม จ ตส าน กร บผ ดชอบต อ ส งคมโลก เป นสมาช กท เข มแข งของประชาคม อาเซ ยน และประชาคม โลก 1.1 ผ เร ยนท ก คน ม ศ ลธ ร ร ม จร ยธรรม จ ตสาน กในความเป นไทย ร บผ ดชอบต อส งคม และม ความเป น พลเม องในว ถ ประชาธ ปไตย 1.2 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 ม ความตระหน ก รอบร สามารถ ว เคราะห สภาพการณ ทางระบบ น เวศธรรมชาต ประว ต ศาสตร เศรษ ฐก จ ส งคม ภ ม ป ญญา ขนบธรรมเน ยมประเพณ ศ ลปะ ภาษา ว ฒนธรรม อ ตล กษณ ของช มชน ท เป นถ นท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนา 1.3 ผ เร ยนท กคนพ ฒนาท กษะ เพ อการด ารงช ว ต ในด านการ จ ดการตนเอง การบร โภค การ เร ยนร ท กษะทางส งคม และการ จ ดการสร างงานอาช พ 1.4 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 75 ม ความตระหน กร ในภาวการณ ของโลก ความหลากหลายทางเช อชาต ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ค าน ยม ว ถ ช ว ต 1.5 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 80 ม ความสามารถว เคราะห ประเด น ทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ และ นโยบายสาธารณะ 1.6 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 60 สามารถควบค ม จ ดการก บการ ซ บซ อนในสถานการณ ต าง ๆ เพ อ ประโยชน สาธารณะ การปกป อง ค มครองส งคม ส งแวดล อมและ อ ดมการณ ประชาธ ปไตย 1.7 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 90 ปฏ บ ต ก จกรรมบร การเพ อประโยชน สาธารณะด วยจ ตอาสา 1.8 ผ เร ยนไม ต ากว าร อยละ 65 ม ส วนร วมปฏ บ ต ก จกรรมในฐานะ สมาช กของประชาคมอาเซ ยนและ ประชาคมโลก ข อม ล ค าเป าหมาย ป ฐาน (ร อยละ) (ร อยละ) ป ป ป ป มาตรการดาเน นงาน พ ฒนาผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม ความเข าใจและม ความพร อมท จะจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนและการพ ฒนาผ เร ยน เพ อปล กฝ งค ณธรรม ความเป นไทย ภ ม ใจในถ นฐาน จ ตสาธารณะ และจ ตใจบร การ ความเป น พลเม อง ตามว ฒนธรรมประชาธ ปไตย ท กษะการ ด ารงช ว ต และจ ตส าน กร บผ ดชอบต อส งคมโลก เป นสมาช กท เข มแข งของประชาคมอาเซ ยน และ ประชาคมโลก - ส งเสร มให สถานศ กษาพ ฒนาพ ฒนาหล กส ตร ท องถ น โดยน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงมาประย กต ใช - ส งเสร มให สถานศ กษาบ รณาการการจ ดการ ความร ด านเศรษฐศาสตร เบ องต นส ผ เร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 53

55 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. ผ เร ยนระด บม ธยมศ กษา ได เร ยนจนจบการศ กษา ข นพ นฐานภายในก าหนด ไม น อยกว าร อยละ โ ร ง เ ร ย น ส ง เ ส ร ม สน บสน น แนะแนว ช วยเหล อผ เร ยนเป น รายบ คคล ให ได พ ฒนา ตนเต มตามศ กยภาพ ข อม ล ป ฐาน (ร อยละ) ป 2555 ค าเป าหมาย (ร อยละ) ป ป ป 2558 มาตรการดาเน นงาน 1.1 ร อยละของผ เร ยนท จบการศ กษา ภายในเวลาท หล กส ตรกาหนด ม ธยมศ กษาป ท พ ฒนาระบบข อม ลและวางแผนเพ อเพ มอ ตรา การเข าเร ยน อ ตราการเร ยนต อ และอ ตราคงอย ของน กเร ยนว ยการศ กษาภาคบ งค บ ม ธยมศ กษาป ท 6 (6517/7,000)* ส งเสร มการม ส วนร วมของผ เก ยวข องท กฝ าย 1.2 อ ตราการออกกลางค น ในการต ดตาม การส งเด กเข าเร ยนการศ กษา ภาคบ งค บและรณรงค ให เร ยนต อม ธยมศ กษา 1.3 อ ตราการเร ยนต อของผ จบช น ตอนปลาย ม ธยมศ กษาป ท 3 - สน บสน นป จจ ยพ นฐานสาหร บน กเร ยนท ด อย 1.4 ร อยละของน กเร ยนท ม พฤต กรรม - โอกาสและผ ม ความต องการพ เศษอย างต อเน อง เส ยงต อสารเสพต ดลดลง - ส งเสร มระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน 1.5 ร อยละของน กเร ยนท ต ดสารเสพ - - ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาจ ดก จกรรม ต ดเข าร บการบาบ ด ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด 2.1 โรงเร ยนท กโรงม ระบบด แล - ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาร วมก บ ช วยเหล อน กเร ยนท ได มาตรฐาน หน วยงานท เก ยวข อง จ ดให ม ระบบค ดกรอง 2.2 โรงเร ยนท กโรงม แนวทาง ระบบเฝ าระว ง ระบบช วยเหล อด แล ระบบแนะ ข นตอนการด าเน นงานเพ อการส งเสร ม แนว และระบบการส งต อผ เร ยนแต ละระด บ สน บสน น แนะแนว ช วยเหล อ การศ กษาให ม โอกาสเข าถ งการศ กษาตาม พ ฒนาผ เร ยนเป นรายบ คคล ศ กยภาพของผ เร ยนได อย างต อเน อง 2.3 โรงเร ยนส งเสร ม แนะแนว - สน บสน นส งเสร มให โรงเร ยนม ข นตอนการด าเน นงาน ช วยเหล อ ผ เร ยนท กคนให ได ร บการพ ฒนา เพ อการส งเสร ม สน บสน น แนะแนวช วยเหล อ เต มตามศ กยภาพอย างต อเน อง พ ฒนาผ เร ยนเป นรายบ คคล - ส งเสร มและพ ฒนาคร ท ทาหน าท แนะแนวให ม ความร ท กษะ ท จะช วยเหล อผ เร ยนท กคนให ได ร บการพ ฒนาตามศ กยภาพอย างต อเน อง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 54

56 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. คร พ ฒนาความร ความสามารถ ม ความ เช ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางว ชาช พคร ย คใหม 1.1 คร สามารถใช ภาษาต างประเทศ ในการส อสาร เพ มข นเป นร อยละ 1.2 คร ใช เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในการจ ดการเร ยน การสอนเพ มข นไม ต ากว าร อยละ คร ม ผลงานว จ ยในช นเร ยน โครงงาน ส อ นว ตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพ มข นไม ต ากว า ร อยละ คร ม ผลงานด านการจ ดการเร ยน การสอนระด บชาต เพ มข นไม ต ากว า ร อยละ 15 ต อป 1.5 คร เข าร วมก จกรรมท จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ก บนานาชาต เพ มข นไม ต ากว าร อยละ คร ได ร บการยอมร บ ยกย อง ประกาศเก ยรต ค ณเป นคร ด เพ มข น ไม ต ากว าร อยละ 15 ต อป 1.7 คร ท กคนม การแลกเปล ยน เร ยนร เร องการจ ดการเร ยนการสอน ท งในระด บโรงเร ยนและระด บเคร อข าย 1.8 คร ท กคนได ร บการส งเกตการสอน และน เทศการสอนในช นเร ยน อย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง 1.9 คร ท กคนน าเสนอการสอนต อ ผ เก ยวข อง อย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง 1.10 คร ท กคนม ความสามารถ ในการจ ดการช นเร ยน 1.11 คร ท กคนได ร บการพ ฒนา ไม ต ากว าป ละ 40 ช วโมง ข อม ล ค าเป าหมาย ป ฐาน (ร อยละ) (ร อยละ) ป ป ป ป มาตรการดาเน นงาน พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หาร และพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา พ ฒนาเคร อข ายค ณภาพว ชาการ จ ดระบบการ จ ดการความร และจ ดเวท ทางว ชาการ - ส งเสร ม สน บสน น การพ ฒนาคร ผ สอนท กคน ในท กกล มสาระให ได ร บการพ ฒนาสมรรถนะใน การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ด วย การอบรม ส มมนา การน เทศ การแลกเปล ยน เร ยนร หร อการศ กษาด วยตนเอง ส งเสร มให คร ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมเก ยวก บ ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ส อ และนว ตกรรม - ส งเสร มการพ ฒนาคร ให เป นคร ม ออาช พ ในแต ละสาขาว ชา - ส งเสร มการนาระบบเทคโนโลย มาใช ในการพ ฒนาคร - จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร และเวท ทาง ว ชาการในนานาชาต - ค ดเล อกคร ด เด นเพ อยกย องเช ดช เก ยรต ในระด บต าง ๆ - ส งเสร มความเข มแข งของระบบการน เทศ ภายในสถานศ กษา - ส งเสร มให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการพ ฒนา การศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 55

57 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 1. โรงเร ยนบร หารจ ดการ ได ค ณภาพ ระด บมาตรฐาน สากล 1.1 ผ บร หารท กคนสามารถใช ภาษาต างประเทศในการส อสาร 1.2 ผ บร หารท กคนสามารถใช เทคโนโลย ในการบร หารจ ดการ 1.3 ผ บร หารม ประสบการอบรม แลกเปล ยนเร ยนร ในการจ ด การศ กษานานาชาต เพ มข นเป นร อย ละ 1.4 โรงเร ย นท ก โรงม ระ บ บ การจ ดการความร และการสร าง นว ตกรรมเผยแพร ท งในประเทศ และต างประเทศ 1.5 โรงเร ยนท กโรงน าว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) มาใช ในการบร หารจ ดการครอบคล ม ภารก จท กด านของโรงเร ยน 1.6 โรงเร ยนท กโรงม ระบบการ ประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ครบองค ประกอบตามกฎกระทรวง 1.7 โรงเร ยนท กโรงผ านการ ป ร ะ เ ม น ค ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ภายนอกระด บด ข นไป 1.8 โรงเร ยนท กโรงผ านการประเม นการ จ ดการศ กษาได ค ณภาพระด บ มาตรฐานสากล 1.9 โรงเร ยนม การบร หารจ ดการ ด วยระบบค ณภาพผ านการประเม น ร บรองจากองค กรมาตรฐานสากล ไม ต ากว าร อยละ โรงเร ยนท กโรงได ร บการ น เทศ กาก บ ต ดตาม ความก าวหน า และให ความช วยเหล อเป นรายโรง ข อม ล ค าเป าหมาย ป ฐาน (ร อยละ) (ร อยละ) ป ป ป ป มาตรการดาเน นงาน ส งเสร มให โรงเร ยนบร หารจ ดการโดยใช ระบบ ค ณภาพ - ส งเสร มให โรงเร ยนจ ดระบบการจ ดการเร ยนร โดยเน นห องเร ยนค ณภาพ - ส งเสร มให โรงเร ยนจ ดระบบการจ ดการความร และสร างว ฒนธรรมเผยแพร - สน บสน นให เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพ ม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย จ ดก จกรรมแบบแลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท เป น เล ศ - สน บสน นให ม การน เทศ ต ดตาม การบร หารจ ด การศ กษาให ได ค ณภาพตามมาตรฐานสากล - ส งเสร มการจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างประเทศ - ส งเสร มและสน บสน นให โรงเร ยนท ม ศ กยภาพ เข าร บการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา ในระด บสากล โรงเร ยนม ภาค ร วม พ ฒ น า ค ณ ภ า พ ก า ร ศ ก ษ า ห ร อ แลกเปล ยนเร ยนร ท งใน ร ะ ด บ ท อ ง ถ น ระด บประเทศ และ ระหว างประเทศ 2.1 โรงเร ยนท กโรงม ภาค ร วม พ ฒนาหร อแลกเปล ยนเร ยนร การ จ ดการศ กษาในระด บเด ยวก น ท งใน ระด บท องถ น ภ ม ภาค ระด บประเทศ และระหว างประเทศ 2.2 โรงเร ยนท กโรงจ ดก จกรรม การเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ และทร พยากร ระหว างเคร อข าย โรงเร ยนร วมพ ฒนา ส งเสร มให โรงเร ยนท กโรงม ภาค ร วมพ ฒนา หร อ แลกเปล ยนเร ยนร ท งระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บนานาชาต - ส งเสร มให โรงเร ยนจ ดก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างคร และน กเร ยน ในเคร อข าย โรงเร ยนร วมพ ฒนา โดยการ connecting Classroom สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 56

58 ท เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ 2.3 โรงเร ย นจ ดก จกรรมให น กเร ยนและคร ไม ต ากว า ร อยละ 75 ได แลกเปล ยนเร ยนร ก บ สถานศ กษาอ น ท งในประเทศและ ต างประเทศ ข อม ล ป ฐาน ค าเป าหมาย (ร อยละ) (ร อยละ) ป ป ป ป มาตรการดาเน นงาน 3. โรงเร ยนพ ฒนาและ จ ดบร การแหล งเร ยนร ใหม ให ม ค ณภาพเอ อ ต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ งและ ค มค า 4. โรงเร ยนใช ช มชนเป น แหล งเร ยนร ม สถาบ น และองค กรต าง ๆ ท ก ภาคส วนเป นเคร อข าย ร วมส งเสร มพ ฒนา ค ณภาพการจ ด การศ กษา 5. สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ านการประเม น ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของสาน กงาน เขตพ นท การศ กษา 3.1 โรงเร ยนท กโรงม ห องสม ด ห องปฏ บ ต การ ห องเร ยนอ เล กทรอน กส ม ลต ม เด ย ศ นย ว ทยบร การและแหล ง เร ยนร อ นๆ ท ท นสม ย ม ค ณภาพ เอ อต อ การเร ยนร 3.2 โรงเร ยนท กโรงใช แหล ง เร ยนร เพ อการอ าน ศ กษาค นคว า ทดลอง ปฏ บ ต ของผ เร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ ง และค มค า 4.1 โรงเร ยนท กโรงศ กษาและ จ ดท าฐานข อม ลแหล งเร ยนร ในช มชน สถาบ น และองค กรต าง ๆ ท กภาคส วน เพ อส งเสร มและพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา 4.2 โรงเร ยนท กโรงใช ช มชนเป น แหล งเร ยนร รอบด านครอบคล ม การเร ยนร ธรรมชาต ภ ม ศาสตร ประ ชากร เศรษฐก จ ส งคม ประว ต ศาสตร ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม การเม องการปกครอง 4.3 โรงเร ยนท กโรงม เคร อข าย สน บสน นจากสถาบ นอ ดมศ กษา และองค กรอ น ๆ ท กภาคส วนท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน ท ง ในประเทศและต างประเทศ 5.1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ านการประเม นค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา อย ในระด บพอใช ท กต วบ งช 5.2 ผ ร บบร การ ร อยละ 85 ม ความ พ งพอใจในการส งเสร มการจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน ส งเสร มให โรงเร ยนพ ฒนาห องเร ยนอ เล กทรอน กส ห องปฏ บ ต การ ห องสม ดอ เล กทรอน กส ศ นย ว ทยา บร การ และม แหล งเร ยนร ท ท นสม ยม ค ณภาพ - ส งเสร มให โรงเร ยนจ ดก จกรรมรณรงค การอ าน ศ กษาค นคว าทดลองอย างเป นระบบ - น เทศ ต ดตาม การใช แหล งเร ยนร อย างเป น ระบบ - ส งเสร มให โรงเร ยนจ ดทาฐานข อม ลแหล งเร ยนร ในช มชน และ Social Network - ส งเสร มให โรงเร ยนท กโรงใช แหล งเร ยนร ใน ช มชน และ Social Network - ส งเสร มให โรงเร ยนท กโรงสร างเคร อข าย ว ชาการท หลากหลายท งในและต างประเทศ พ ฒนาการบร หารจ ดการของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพเป นไปตาม มาตรฐาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 57

59 ภาคผนวก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 58

60 สาเนาค ฉบ บ คาส งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ท 413/2554 เร อง แต งต งคณะทางานประช มเช งปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ ก าหนดให ร ฐต องพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการจ ดการศ กษา ในท กระด บและท กร ปแบบให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จและส งคม จ ดให ม แผนการศ กษาแห งชาต ซ งเป นแผนระยะยาวภายใต บทบ ญญ ต ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ท ใช เป นแนวทางการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาขององค กรทางการศ กษา ท งในระด บกระทรวง เขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง ม งให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ในส วนท เก ยวข องก บการศ กษา ม เป าหมายส งเสร ม การเร ยนร ตลอดช ว ต โดยสร างโอกาสการเร ยนร อย างต อเน องให คนท กกล มว ยสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ท หลากหลาย ท งท เป นว ฒนธรรม ภ ม ป ญญา และองค ความร ใหม ประกอบก บท ศทางการพ ฒนาการศ กษาของ กระทรวงศ กษาธ การ ได ก าหนดพ นธก จในการพ ฒนา ยกระด บ และจ ดการศ กษา เพ อเพ มศ กยภาพและข ดความสามารถ ให ประชาชนได ม อาช พท สามารถสร างรายได ท ม งค งและม นคง เพ อเป นบ คลากรท ม ว น ยเป ยมไปด วยค ณธรรม จร ยธรรม ม สาน กความร บผ ดชอบต อตนเอง ผ อ น และส งคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 เป นส วนราชการท จะต องข บเคล อนแนวนโยบายด งกล าวข างต น ให บรรล ผลส าเร จ จ งก าหนดจ ดประช มเช งปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน เพ อจ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษาข นพ นฐาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ใช เป นกรอบท ศทางและค ม อในการดาเน นการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 11 ด งน น เพ อให การประช มด งกล าวเป นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ จ งแต งต ง คณะกรรมการและคณะทางาน ด งน 1. คณะกรรมการอานวยการ ม หน าท ก าหนดแนวทางการด าเน นงาน อ านวยความสะดวก ให ค าปร กษาและสน บสน นการด าเน นงาน ให สาเร จล ล วงเร ยบร อยตามว ตถ ประสงค ประกอบด วย 1.1 ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประธานกรรมการ 1.2 รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 รองประธานกรรมการ 1.3 ผ อานวยการกล มท กกล ม กรรมการ 1.4 ผ อานวยการกล มนโยบายและแผน กรรมการ/เลขาน การ 1.5 นางณ ฐจาร กษ โสมต ด น กว เคราะห นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ/ผช.เลขาน การ /2. คณะทางาน... สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 59

61 คณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ม หน าท ศ กษา ว เคราะห ความเช อมโยงนโยบายและย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บการวางแผนจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ว เคราะห สถานภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ระดมความค ดเห นและจ ดท าร างแผนพ ฒนา การศ กษาข นพ นฐาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประกอบด วย 2.1 นายธ ระว ฒน วรรรณน ช ประธานคณะทางาน รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต นายส ธร ชอ มวรรณ รองประธานคณะทางาน รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต นางสาวจ รพ นธ พ ท กษ ผ อานวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา คณะทางาน 2.4 นางกาญจนา จรร ปร ตน ผ อานวยการกล มบร หารงานบ คคล คณะทางาน 2.5 นายจ กรกฤตย แสวงจ ตต ผ อานวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา คณะทางาน 2.6 นางส นทร สเวศอาร ผ อานวยการกล มอานวยการ คณะทางาน 2.7 นางส รภา อ อนเกล ยง ผ อานวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย คณะทางาน 2.8 นายทศพร ภ ม ท ศน ศ กษาน เทศก ชานาญการพ เศษ คณะทางาน 2.9 นายว เช ยร ภ ส วรรณ ศ กษาน เทศก ชานาญการพ เศษ คณะทางาน 2.10 นางจาร พรรษ ชอ มพล ศ กษาน เทศก ชานาญการพ เศษ คณะทางาน 2.11 นางว ชช ลดา กาญจนประด ษฐ ศ กษาน เทศก ชานาญการพ เศษ คณะทางาน 2.12 นางสาวเต อนใจ พรหมน อย ศ กษาน เทศก ชานาญการ คณะทางาน 2.13 นายราช ย ยวนเก ด น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ คณะทางาน 2.14 นางสาวเพ ญวด ช ช วย น กทร พยากรบ คคลชานาญการ คณะทางาน 2.15 นางอาร ชนะสงคราม น กว ชาการศ กษาชานาญการ คณะทางาน 2.16 นายส ชาต หงษ ทอง ผ อานวยการโรงเร ยนส ราษฎร พ ทยา คณะทางาน 2.17 นายส เทพ เทโหปการ ผ อานวยการโรงเร ยนไชยาว ทยา คณะทางาน 2.18 นายภาณ ศ กด พรหมแช ม ผ อานวยการโรงเร ยนเสว ยดว ทยา ร ชม งคลาภ เษก คณะทางาน 2.19 นายเชษฐ สาล พ นธ ผ อานวยการโรงเร ยนคลองฉนวนว ทยา คณะทางาน 2.20 นายจ นทร พลส งห ผ อานวยการโรงเร ยนมาบอมฤตว ทยา คณะทางาน 2.21 นายส ช น บ ญเพ ญ ผ อานวยการโรงเร ยนสวนศร ว ทยา คณะทางาน 2.22 นายมน ญ ท พย โพธ ผ อานวยการโรงเร ยนท งตะโกว ทยา คณะทางาน 2.23 นางพรท พย ศร ประพ นธ รองผ อานวยการโรงเร ยนส ราษฎร ธาน 2 คณะทางาน 2.24 นางอ ท ยวรรณ พงศ อร าม รองผ อานวยการโรงเร ยนศร ยาภ ย คณะทางาน 2.25 นายเสร มร ตน ศร ต น นท รองผ อานวยการโรงเร ยนเว ยงสระ คณะทางาน 2.26 นายกมล นาคมณ ผ อานวยการกล มนโยบายและแผน คณะทางาน/เลขาน การ 2.27 นางพจณ ชา รอดภ ย น กว เคราะห นโยบายและแผนชานาญการพ เศษ คณะทางาน/ผช.เลขาน การ /2.28 นางณ ฐจาร กษ... สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 60

62 นางณ ฐจาร กษ โสมต ด น กว เคราะห นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางาน/ผช.เลขาน การ 2.29 นางสาวกรว ภ ทร เต มทอง อ ตราจ างพน กงานพ มพ ด ด คณะทางาน/ผช.เลขาน การ 2.30 นางสาวอาร ร ตน เดชส งเน น อ ตราจ างธ รการ คณะทางาน/ผช.เลขาน การ ให ผ ท ได ร บการแต งต งปฏ บ ต หน าท ตามท ได ร บมอบหมายให สาเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค และเก ดประโยชน ส งส ดต อทางราชการ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท 22 พฤศจ กายน พ.ศ (นายธ ระว ฒน วรรณน ช) รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา ปฏ บ ต ราชการแทน ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 61

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information