รายงานฉบ บสมบ รณ (รายงานหล ก รายงานหล ก)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานฉบ บสมบ รณ (รายงานหล ก รายงานหล ก)"

Transcription

1 (รายงานหล ก รายงานหล ก) โครงการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบ ต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ เสนอ ส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดท าโดย ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

2 -ค าน า ค าน า- ส บเน องจากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ได ระบ ว าการด าเน นโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด าน ค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ จะกระท าม ได เว นแต จะได ศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพของประชาชนในช มชน และจ ดให ม กระบวนการร บฟ งความ ค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยก อน รวมท งได ให องค การอ สระซ งประกอบด วยผ แทนองค กร เอกชนด านส งแวดล อมและส ขภาพ และผ แทนจากสถาบ นอ ดมศ กษาท จ ดการศ กษาด านส งแวดล อม หร อทร พยากรธรรมชาต หร อส ขภาพให ความเห นประกอบก อนการด าเน นการด งกล าว และเพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ งได จ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ฉบ บเด อนธ นวาคม ๒๕๕๒ ข น ซ งผ เก ยวข องได ใช เป นแนวทางการด าเน นงาน มาระยะหน งแล ว ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เห นควรให ม การปร บปร ง แนวทางฯ ด งกล าวให ม ความเหมาะสมในทางปฏ บ ต มากข น จ งได จ ดท าโครงการการจ ดท าแนวทาง การศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และได มอบหมายให ม ลน ธ สถาบ น ส งแวดล อมไทยด าเน นโครงการด งกล าว โดยม ระยะเวลาการด าเน นงานท งส นรวม ๒๑๐ ว น อน ง รายงานฉบ บน เป น (Final Report) ซ งได ประมวลผลการศ กษา ตามแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และผลการด าเน นงาน ท งหมดตามขอบเขตการด าเน นงานไว ประกอบด วย (๑) (๒) แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมส าหร บโครงการเข าข ายต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม (๓) แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (๔) แนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อ ก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (๕) เอกสารสร ปผ บร หาร พร อมข อเสนอแนะเช งนโยบาย (๖) บทค ดย อผลส าเร จของการด าเน นงาน คณะผ ศ กษา หว งเป นอย างย งว าผลท ได จากการศ กษาน จะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานท เก ยวข องก บกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น และสามารถน าไปใช เป นกรอบในการด าเน นการได อย างเหมาะสมต อไป ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย i

3 -ก ตต กรรมประกาศ ก ตต กรรมประกาศ- ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย ผ ศ กษาโครงการการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ขอขอบค ณส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมท ได มอบความไว วางใจและให การสน บสน นโครงการ ขอขอบค ณกล มพ ฒนาระบบและ ต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในการประสานงานและให ความช วยเหล อ รวมถ งข อค ดเห นอ นเป นประโยชน ต อการด าเน นงานตลอด โครงการฯ และขอขอบค ณคณะกรรมการฯ ผ ทรงค ณว ฒ และหน วยงานต างๆ ท เก ยวข องท ให ความ อน เคราะห ข อม ลและข อเสนอแนะอ นเป นประโยชน ต อการด าเน นโครงการฯ ท าให ผลการศ กษาม ความสมบ รณ บรรล ตามว ตถ ประสงค ประกอบด วย (๑) คณะกรรมการด าเน นการจ างท ปร กษาโดยว ธ ค ดเล อกและผ ประสานงานโครงการ ในการให ความ อน เคราะห ข อม ลและข อเสนอแนะในการด าเน นโครงการฯ ประกอบด วย นายอ สรพ นธ กาญจนเรขา น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการพ เศษ ประธานกรรมการ นางส กานดา พ ดพาด น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ กรรมการ นางรสร น อมรพ ท กษ พ นธ น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการ นางสาวป ยมาภรณ ดวงมนตร น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการ กรรมการ นายพงษ ศ กด เอ อส วรรณา น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการและ เลขาน การ (๒) คณะกรรมการให ความเห นทางว ชาการโครงการฯ ในการให ข อเสนอแนะต อการด าเน นโครงการฯ ประกอบด วย ผ อ านวยการส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ประธานกรรมการ นางสาวส ชญา อ มราล ข ต รองประธานกรรมการ นางสาวส ร วรรณ จ นทนะจ ลกะ กรรมการ ผ อ านวยการกล มเหม องแร หร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มอ ตสาหกรรมหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มคมนาคมหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มบร การช มชนและท พ กอาศ ยหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มพ ฒนาแหล งน าและเกษตรกรรมหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มพล งงานหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มอ ตสาหกรรมป โตรเคม หร อผ แทน กรรมการ ii

4 ผ อ านวยการกล มพ ฒนาระบบและต ดตามตรวจสอบหร อผ แทน กรรมการ เจ าหน าท กล มพ ฒนาระบบและต ดตามตรวจสอบ กรรมการ เจ าหน าท กล มพ ฒนาระบบและต ดตามตรวจสอบ กรรมการ อน ง คณะผ ศ กษาขอขอบค ณผ ทรงค ณว ฒ และผ แทนจากหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ได แก กรมโรงงานอ ตสาหกรรม กรมควบค มโรค กรมทร พยากรธรณ กรมทร พยากรน าบาดาล กรม อ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กรมป องก นและบรรเทา สาธารณภ ย กรมพ ฒนาท ด น กรมว ชาการเกษตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กรมอนาม ย การน คม อ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย การท าเร อแห งประเทศไทย ส าน กส งแวดล อม กร งเทพมหานคร และ ผ แทนจากส าน กงานส งแวดล อมภาค ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ด ส าน กงาน อ ตสาหกรรมจ งหว ด ตลอดจนน กว ชาการจากสถาบ นการศ กษาต างๆ รวมถ งผ แทนจากบร ษ ทท ปร กษาและผ ประกอบการท เก ยวข อง ท ได ให ข อเสนอแนะ ข อค ดเห นอ นเป นประโยชน ต อการศ กษา เพ อให สามารถน าผลการศ กษาไปใช ปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บการด าเน นงาน รวมถ งการให ความอน เคราะห ข อม ลท จ าเป นส าหร บการศ กษาคร งน เป นอย างด ย ง คณะผ ศ กษา ขอขอบค ณในความร วมม อของท กท านมา ณ โอกาสน ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย iii

5 -คณะผ ศ กษา คณะผ ศ กษา- ท ปร กษาโครงการ ศ.ดร.สน ท อ กษรแก ว นายอด ศ กด ทองไข ม กต นายส คนธ เจ ยสก ล ผ อ านวยการโครงการ ดร.ขว ญฤด โชต ชนาทว วงศ ผ จ ดการโครงการ นางสรวงระว ค ณธนกาญจน ผ ประสานงานโครงการ นางสาวก ลธ ดา ส ขสมบ รณ คณะผ เช ยวชาญและน กว จ ย รศ.ดร. จ กรกฤษณ ศ วะเดชาเทพ ผศ.ดร. จ ตต มงคลช ยอร ญญา ผศ.ดร. คน งน จ ศร บ วเอ ยม ดร. ส ชาต นางสรวงระว นางสาวภ ทรา นางสาวส ชาดา นางสาวประว รา นางสาวกนกวรรณ นางสาวก ลธ ดา เหล องประเสร ฐ ค ณธนกาญจน ศร ส ทธ วรก ล จ ตรภ รมย ศร โพธ ส วรรณ หน ช วย ส ขสมบ รณ iv

6 ค าน า ก ตต กรรมประกาศ คณะผ ศ กษา สารบ ญ บทท ๑ บทน า -สารบ ญ สารบ ญ- ๑.๑ หล กการและเหต ผล ๑-๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค โครงการ ๑-๒ ๑.๓ เป าหมาย ๑-๒ ๑.๔ ระยะเวลาในการด าเน นโครงการ ๑-๒ ๑.๕ ขอบเขตการด าเน นงาน ๑-๒ ๑.๖ การน าเสนอผลงาน ๑-๖ ๑.๗ แผนการด าเน นงานโดยละเอ ยด ๑-๘ บทท ๒ การทบทวนเอกสาร งานว จ ยท เก ยวข อง ๒.๑ ความส าค ญและความจ าเป นของการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๑ ๒.๒ หล กการและเทคน คว ธ การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๒ ๒.๒.๑ แนวค ดและน ยาม ๒-๒ ๒.๒.๒ หล กการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๙ หน า ๒.๒.๓ แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๑o ๒.๓ กฎหมายต างๆ ท เก ยวข อง ๒-๓o ๒.๔ ประเภทโครงการหร อก จการท ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒.๔.๑ โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒.๔.๒ โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท ง ทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๒-๓๘ ๒-๓๘ ๒-๓๙ v

7 -สารบ ญ สารบ ญ- ๒.๕ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๒-๔๓ ๒.๕.๑ โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒-๔๓ ๒.๕.๒ โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท ง ทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๒-๔๕ ๒.๖ บทบาทหน าท ของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ๒-๔๗ ๒.๗ กรณ ศ กษาท เก ยวข อง ๒-๕๓ หน า ๒.๗.๑ แนวทางปฏ บ ต และงานว จ ยท เก ยวข อง (ภายในประเทศ) ๒-๕๓ ๒.๗.๒ แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ (ในต างประเทศ) ๒-๕๘ ๒.๘ สร ปประเด นส าค ญจากการทบทวนเอกสาร ๒-๑o๕ บทท ๓ การต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๑ การค ดเล อกโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบทางส ขภาพ ๓-๑ ๓.๒ สร ปผลการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๓ สร ปประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง และข อเสนอแนะฯ ๓-๓๔ บทท ๔ การส งเกตการณ กระบวนการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ๔.๑ การเข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน และผ ม ส วนได เส ย ๔.๒ สร ปประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง และข อเสนอแนะฯ ๔-๓ บทท ๕ การจ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๕.๑ การก าหนดกรอบแนวทางการด าเน นงาน ๕-๑ ๕.๑.๑ การประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบแนวทางการด าเน นงาน ๕-๑ ๕.๑.๒ การประช มกล มย อยก บผ ท เก ยวข อง ๕-๑ ๕.๒ การว เคราะห ป ญหา อ ปสรรคของการด าเน นงานท ผ านมา ๕-๖ ๓-๓ ๔-๑ vi

8 -สารบ ญ สารบ ญ- ๕.๓ การยก (ร าง) แนวทางฯ ๕-๑๐ หน า ๕.๓.๑ การประช มคณะท างานเพ อสร ปร างแนวทาง ๕-๑๐ ๕.๓.๒ สาระส าค ญของการปร บปร งแนวทางฯ ๕-๑๑ บทท ๖ การจ ดประช มและการม ส วนร วมของประชาชน บทท ๗ ข อเสนอแนะ ๖.๑ การจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนได เส ยและผ ท เก ยวข องใน กระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๖.๑.๑ การจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นสนทนากล มย อย (Focus Group) ๖-๑ ๖.๑.๒ การจ ดเวท สาธารณะร บฟ งความค ดเห นต อ (ร าง) แนวทางการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และ (ร าง) แนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท ง ทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๖.๒ การจ ดประช มส มมนาเผยแพร ผลการศ กษา (ร าง) แนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และ (ร าง) แนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๖-๑ ๖-๑๓ ๖-๒๕ ๗.๑ ข อเสนอแนะเช งนโยบาย ๗-๑ ๗.๑.๑ การประเม นผลกระทบทางส ขภาพเช งพ นท ๗-๒ ๗.๑.๒ การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร ๗-๑๙ ๗.๑.๓ การสร างเจตคต ท ด (Mind set) ของผ ม ส วนได เส ยกล มต างๆ ท ๗-๒๒ เอ ออ านวยต อการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๗.๒ ข อเสนอแนะต อการปร บปร งกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๗-๒๖ ๗.๒.๑ การปร บปร งข นตอนการพ จารณารายงาน ส าหร บโครงการหร อก จการท ๗-๒๖ อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๗.๒.๒ การปร บปร งกระบวนการม ส วนร วมของประชาชน ๗-๓๑ vii

9 -สารบ ญ สารบ ญ- ๗.๓ บทบาทของหน วยงานท เก ยวข อง ๗-๓๓ ๗.๔ ข อเสนอแนะอ นๆ ท เป นประโยชน ต อการด าเน นงาน ๗-๓๔ เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก ก เคร องม อท ใช ในการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ข ผลการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ค ผลการเข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ง การรวบรวมข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ และประเด นท ควรปร บปร งจากการประช ม ระดมความค ดเห น (Focus Group) จ การรวบรวมข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ และประเด นท ควรปร บปร งจากการประช ม เวท สาธารณะ หน า viii

10 -สารบ ญ สารบ ญร ป ร ป- หน า ร ปท ๑-๑ แนวทางการด าเน นงาน ๑-๕ ร ปท ๒-๑ ต วอย างการใช ETA ในการคาดการณ โอกาสของการเก ดอ คค ภ ย ๒-๒๔ ร ปท ๒-๒ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการ ตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง ก าหนดประเภท ๒-๔๓ และขนาดของโครงการหร อก จการ ซ งต องท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม และหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางการจ ดท ารายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม กรณ โครงการของร ฐ ร ฐว สาหก จ โครงการ ร วมก บเอกชน ซ งต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๒-๓ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการ ตามประกาศกระทรวง เร อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหร อก จการซ ง ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการท ไม ต องเสนอขอร บ ความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๒-๔ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ กรณ โครงการของร ฐ ร ฐว สาหก จ โครงการร วมก บเอกชน ซ งต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๒-๕ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจาก ทางราชการและโครงการท ไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๒-๔๔ ๒-๔๕ ๒-๔๖ ร ปท ๒-๖ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศออสเตรเล ย ๒-๖๓ ร ปท ๒-๗ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศแคนาดา ๒-๗๒ ร ปท ๒-๘ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของร ฐน วเซ าท เวลส ประเทศออสเตรเล ย ๒-๗๖ ร ปท ๒-๙ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศเยอรมน ๒-๘o ร ปท ๒-๑๐ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศสหร ฐอเมร กา ๒-๘๓ ร ปท ๒-๑๑ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศอ งกฤษ ๒-๘๗ ร ปท ๒-๑๒ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศสว เดน ๒-๘๙ ร ปท ๒-๑๓ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศไอร แลนด ๒-๙๕ ix

11 -สารบ ญ สารบ ญร ป ร ป- หน า ร ปท ๒-๑๔ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศน วซ แลนด ๒-๙๙ ร ปท ๒-๑๕ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศเนเธอร แลนด ๒-๑o๑ ร ปท ๒-๑๖ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศจ น ๒-๑o๔ ร ปท ๕-๑ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท คงไว ตามร ปแบบเด มท ด าเน นการ ใช อย ในป จจ บ นกรณ โครงการของร ฐ ร ฐว สาหก จ โครงการร วมก บเอกชนซ งต อง เสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๕-๒๘ ร ปท ๕-๒ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท คงไว ตามร ปแบบเด มท ด าเน นการ ๕-๒๙ ใช อย ในป จจ บ นกรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการท ไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๕-๓ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม ๕-๓๓ กรณ โครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อโครงการร วมก บเอกชน ท ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๕-๔ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม ๕-๓๔ กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จซ งไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๖-๑ ภาพถ ายบรรยากาศการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นสนทนากล มย อย (Focus ๖-๒ Group) ร ปท ๖-๒ ภาพถ ายบรรยากาศการจ ดเวท สาธารณะ ๖-๑๔ ร ปท ๖-๓ ภาพถ ายบรรยากาศการจ ดประช มส มมนาเผยแพร ผลการศ กษา ๖-๒๖ ร ปท ๗-๑ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม กรณ โครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อโครงการร วมก บเอกชน ท ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๗-๒๗ ร ปท ๗-๒ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จซ งไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๗-๒๙ x

12 -สารบ ญ สารบ ญตาราง- หน า ตารางท ๑-๑ แผนการด าเน นงานโครงการ ๑-๙ ตารางท ๒-๑ ข อม ลส ขภาพท ควรได ร บการพ จารณาในข นตอนการกล นกรองโครงการ ๒-๑๓ ตารางท ๒-๒ ต วอย างข อม ลป จจ ยก าหนดส ขภาพ ๒-๑๕ ตารางท ๒-๓ เกณฑ ในการประเม นและจ ดระด บความส าค ญของผลกระทบ ๒-๑๘ ตารางท ๒-๔ ต วอย างเกณฑ การว เคราะห โอกาสเส ยงท จะเก ดผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๒๑ (Likelihood) ตารางท ๒-๕ ต วอย างเกณฑ การว เคราะห ความร นแรงของผลท เก ดข นตามมา (Severity of ๒-๒๒ consequence) ตารางท ๒-๖ ต วอย างเมตร กซ ความเส ยงต อส ขภาพ (Health Risk Matrix) ๒-๒๓ ตารางท ๒-๗ ต วอย างแสดงระด บของความเส ยงและค าน ยาม ๒-๒๔ ตารางท ๒-๘ การทบทวน กฎหมายท เก ยวข องก บการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๓๐ ตารางท ๒-๙ สถ ต จ านวนโครงการหร อก จการท เข าข ายตามประกาศกระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท เสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม และผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการผ ช านาญการ ๒-๓๘ ตารางท ๒-๑o สถ ต จ านวนโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงฯ ท เสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพแก ส าน กงาน นโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ๒-๓๙ ตารางท ๒-๑๑ สถ ต จ านวนโครงการหร อก จการท ต ดค าส งศาลปกครองท ๙๐๘/๒๕๕๒ ท เสนอ ๒-๔๒ รายงานแก ส าน กงานและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อพ จารณา ตารางท ๒-๑๒ การทบทวนบทบาทหน าท ของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ๒-๔๗ ตารางท ๒-๑๓ การทบทวนแนวทางปฏ บ ต และงานว จ ยท เก ยวข อง ๒-๕๓ ตารางท ๒-๑๔ ป จจ ยด านส ขภาพท ควรม การพ จารณาในข นตอนการก าหนดขอบเขตการศ กษา ๒-๖๘ ในแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศแคนาดา ตารางท ๒-๑๕ เกณฑ ในการประเม นความส าค ญของผลกระทบในแนวทางการประเม นผล ๒-๗o กระทบทางส ขภาพของประเทศแคนาดา ตารางท ๓-๑ ผลการพ จารณาจ าแนกประเภทโครงการฯ ตามหล กเกณฑ การค ดเล อกโครงการ ๓-๒ ตารางท ๓-๒ รายละเอ ยดโครงการท ด าเน นการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ๓-๒ xi

13 -สารบ ญ สารบ ญตาราง- ตารางท ๓-๓ ร ปแบบการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ของโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (๓๔ ประเภทโครงการ) จ านวน ๘ โครงการ ตารางท ๓-๔ ร ปแบบการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ของโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย าง ร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (๑๑ ประเภทโครงการ) จ านวน ๕ โครงการ หน า ๓-๔ ๓-๒๒ ตารางท ๓-๕ สร ปประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง ของกระบวนการประเม นผลกระทบทาง ๓-๓๔ ส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม รวมท งข อเสนอแนะ ตารางท ๔-๑ รายละเอ ยดการเข าร วมส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและ ๔-๑ ผ ม ส วนได เส ย ตารางท ๕-๑ สร ปประเด นข อเสนอแนะจากการประช มกล มย อย (Focus Group) ๕-๒ ตารางท ๕-๒ ข อเสนอแนะต อการปร บปร งป จจ ยก าหนดส ขภาพ ตามภาคผนวก ข ท าย ๕-๑๕ ประกาศกระทรวงฯ ตารางท ๕-๓ ความแตกต างของแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการท ต องจ ดท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๕-๒๕ ตารางท ๕-๔ ข อเสนอแนะต อการปร บปร งแนวทางการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ๕-๓๗ ม ส วนได เส ย ตามภาคผนวก ค ท ายประกาศกระทรวงฯ ตารางท ๖-๑ สร ปความค ดเห นจากเวท ร บฟ งความค ดเห นสนทนากล มย อย (Focus Group) ๖-๓ พร อมท งข อเสนอแนะ ตารางท ๖-๒ สร ปความค ดเห นจากเวท สาธารณะ พร อมท งข อเสนอแนะ ๖-๑๕ ตารางท ๖-๓ สร ปความค ดเห นจากการจ ดประช มส มมนาเผยแพร ผลการศ กษา พร อมท ง ๖-๒๗ ข อเสนอแนะ ตารางท ๗-๑ หล กการค ดกรองโครงการหร อก จการเพ อค ดเล อกพ นท Hotspot เบ องต น ๗-๓ ตารางท ๗-๒ การค ดเล อกพ นท Hotspot ๗-๘ xii

14 บทท ๑ : บทน า ๑-๑ บทท ๑ บทน า ๑.๑ หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการด าเน นโครงการหร อก จการหลายๆ โครงการ ไม เพ ยงแต จะส งผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต เท าน น แต ย งก อให เก ดผลกระทบต อค ณภาพช ว ตของ ประชาชน โดยเฉพาะป ญหาด านส ขภาพอย างหล กเล ยงม ได และเพ อเป นการป องก นและบรรเทา ผลกระทบด านต างๆ รวมท งเป นการประเม นผลกระทบท อาจเก ดข นเน องจากการพ ฒนาโครงการ ด งน น โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ จะต องด าเน นการตามแนวทางท ระบ ไว ตามประกาศกระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางใน การจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ลง ว นท ๒๙ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ซ งจะต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ และ จ ดให ม กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ได ม ส วนร วมในการน าเสนอ ประเด น และแนวทางในการประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ รวมท งต องให องค การอ สระ ซ งประกอบด วยผ แทนองค กรเอกชนด านส งแวดล อมและส ขภาพ และผ แทนจากสถาบ นอ ดมศ กษาท จ ดการการศ กษาด านส งแวดล อมหร อทร พยากรธรรมชาต หร อส ขภาพ ให ความเห นประกอบก อนการ ด าเน นการโครงการด งกล าว ป จจ บ น ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมได ม การพ ฒนาและ จ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมข น และ ถ กน ามาเป นแนวทางการด าเน นงานมาระยะหน งแล ว แต เน องจากเร องการประเม นผลกระทบทางด าน ส ขภาพถ อเป นเร องใหม ในประเทศไทยและหลายประเทศ ตลอดจนความไม ช ดเจนของการต ความ กฎหมาย รวมท งกระบวนการร บฟ งความค ดเห นของผ ม ส วนเก ยวข องย งไม เป นตามว ตถ ประสงค จ งย ง จ าเป นต องม การศ กษา ทบทวน และปร บปร งแนวทางฯ ด งกล าวให ม ความเหมาะสม โดยการถอด บทเร ยน และว เคราะห ถ งจ ดอ อน จ ดแข ง และประส ทธ ภาพของการน าแนวทางด งกล าวไปประย กต ใช ก บโครงการต างๆ รวมท งการจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นและการม ส วนร วมของประชาชนและผ ม ส วน ได ส วนเส ย เพ อจะได สามารถแก ไขป ญหาได ตรงประเด นและน าไปส แนวทางความเป นไปได ในการน าไป ปฏ บ ต มากท ส ด อ กท งจะท าให การด าเน นงานของหน วยงานท เก ยวข องม ความสอดคล องและเป นไปใน ท ศทางเด ยวก น

15 ๑-๒ บทท ๑ : บทน า ๑.๒ ว ตถ ประสงค โครงการ ๑.๒.๑ เพ อต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมจากรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ ท น าเสนอส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑๐ โครงการ ๑.๒.๒ เพ อให ได ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๒.๓ เพ อให ได ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๓ เป าหมาย ๑.๓.๑ ผลการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม จากรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ ท น าเสนอส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑๐ โครงการ ๑.๓.๒ ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๓.๓ ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๔ ระยะเวลาในการด าเน นโครงการ ก าหนดระยะเวลาในการด าเน นงาน ๒๑๐ ว น เร มต งแต ว นลงนามในส ญญา ๑.๕ ขอบเขตการด าเน นงาน ๑.๕.๑ การศ กษาทบทวนแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพและแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๑.๑ ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ หล กว ชาการ กฎ ระเบ ยบ ค ม อปฏ บ ต กรณ ศ กษาท เก ยวข องก บการประเม นผลกระทบต อส งแวดล อมและส ขภาพ และการประเม นผลกระทบทางส ขภาพท ง ภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๕.๑.๒ ศ กษา ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลจากรายงานการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพ ท งจากโครงการท อย ในพ นท มาบตาพ ด และในพ นท อ น ในประเด นการ ด าเน นการตามแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม

16 บทท ๑ : บทน า ๑-๓ ๑.๕.๒ การก าหนดแนวทางการด าเน นงานปร บปร งแนวทางการศ กษา และประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๒.๑ ประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบแนวทางในการด าเน นการศ กษาเพ อ ปร บปร งแนวทางการศ กษา และประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๒.๒ เข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วน ได เส ยในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ (Public Scoping) และในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในการทบทวนร างรายงานการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Review) ๑.๕.๒.๓ รวบรวมประเด นป ญหา ข อจ าก ดและจ ดอ อนเก ยวก บแนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๒.๔ ประช มคณะท างานเพ อสร ปร างแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม โดยน าเสนอร ปแบบ ข นตอน เทคน คว ธ การในการประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ตลอดจนการประย กต แนวทางในการประเม นเพ อให เป นไปอย างม มาตรฐาน เหมาะสม และสามารถน าไปใช ในพ นท อ นๆ ได ๑.๕.๓ น าผลท ได จากการศ กษา ตามข อ ๑.๕.๑ และ ๑.๕.๒ มารวบรวมและประมวล ข อค ดเห นจากการศ กษาและจากการเข าร วมส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน และผ ม ส วนได เส ย มาประกอบการปร บปร งและจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม โดยอย างน อยต องประกอบด วย (๑) ข นตอนและเทคน คว ธ การประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ (๒) การก าหนดขอบเขตการศ กษา (๓) การประเม นและจ ดระด บความส าค ญของผลกระทบ (๔) การเสนอมาตรการป องก นและแก ไข รวมท งมาตรการต ดตามตรวจสอบ ๑.๕.๔ การร บฟ งความค ดเห นและแลกเปล ยนเร ยนร จากผ ม ส วนได เส ย และผ เก ยวข องใน กระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๕.๔.๑ น าผลท ได จากการศ กษา ข อ ๑.๕.๓ ไปร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนได เส ย และผ ท เก ยวข องในกระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ไม น อยกว า ๓ คร ง ๑.๕.๔.๒ รวบรวมและประมวลข อค ดเห นจากการร บฟ งความค ดเห นท ง ๓ คร ง มา ประกอบการปร บปร ง และจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม

17 ๑-๔ บทท ๑ : บทน า ๑.๕.๔.๓ จ ดเวท สาธารณะร บฟ งความค ดเห น ๕ คร ง (๔ ภาค และ กร งเทพฯ) เพ อ พ จารณาแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เพ อให ท กภาคส วนท เก ยวข อง ในกระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพได ร บทราบข อม ลอย างท วถ ง ๑.๕.๕ น าผลท ได จากการศ กษา ข อ ๑.๕.๑ ข อ ๑.๕.๔ มารวบรวมประกอบการปร บปร ง และ/หร อยกร างท าเอกสาร ๑.๕.๕.๑ แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๕.๕.๒ แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๑.๕.๖ การจ ดท ารายงานผลการศ กษาและการประชาส มพ นธ เผยแพร ๑.๕.๖.๑ จ ดท าเอกสารรายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ จ านวน ๒๐ เล ม ๑.๕.๖.๒ จ ดท าเอกสารสร ปผ บร หาร พร อมข อเสนอแนะเช งนโยบายเป นภาษาไทย จ านวน ๔๐ เล ม และบทค ดย อผลส าเร จของการด าเน นงานเพ อใช ในการน าเสนอรายงานประจ าป เป น ภาษาไทย จ านวน ๑๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๑๐ เล ม ๑.๕.๖.๓ จ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ส ขภาพ เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม ๑.๕.๖.๔ จ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม ๑.๕.๖.๕ จ ดท าแผ นบ นท กข อม ล (CD-Rom) รายงานผลการศ กษา จ านวน ๕๐ ช ด ๑.๕.๖.๖ จ ดประช มส มมนาเพ อเผยแพร แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และและแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑ คร ง จ านวนไม น อยกว า ๒๐๐ คน เพ อให ท กภาคส วน ได ร บทราบข อม ล และให ข อม ลอย างท วถ ง ท งน ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทยได เสนอว ธ การด าเน นงานตามขอบเขตงานข างต น โดยแบ ง การด าเน นงานออกเป น ๔ ส วนหล ก ประกอบด วย (๑) การศ กษา ทบทวนและรวบรวมข อม ลท เก ยวข อง (๒) การต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (๓) การจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพ และ (๔) การประช มร บฟ งความค ดเห นและการม ส วนร วมของประชาชน รายละเอ ยดด งร ป ท ๑-๑

18 บทท ๑ : บทน า ๑-๕ ร ปท ๑-๑ แนวทางการด าเน นงาน

19 ๑-๖ บทท ๑ : บทน า ๑.๖ การน าเสนอผลงาน ๑.๖.๑ รายงานข นต น (Inception Report) โดยจ ดพ มพ เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐ เล ม ภายใน ๓๐ ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งานตามส ญญา โดยรายงานจะต องแสดงถ งแนวค ด ว ธ การ แนวทางในการด าเน นการศ กษา แผนการด าเน นงานโดยละเอ ยด ๑.๖.๒ รายงานความก าวหน า (Progress Report) จ านวน ๑๐ เล ม โดยจ ดพ มพ เป น ภาษาไทย ภายใน ๑๒๐ ว น น บจากว นท รายงานข นต น (Inception Report) ได ร บความเห นชอบจาก ผ ว าจ าง ประกอบด วย ผลการศ กษาว เคราะห ทฤษฎ หล กว ชาการ กฎ ระเบ ยบ ค ม อปฏ บ ต กรณ ศ กษาท เก ยวข องก บการประเม นผลกระทบต อส งแวดล อมและส ขภาพ และการประเม นผลกระทบทาง ส ขภาพท งภายในประเทศ และต างประเทศ ตามข อ ๑.๕.๑.๑ ผลศ กษา ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลจากรายงานการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพ ท งจากโครงการท อย ในพ นท มาบตาพ ด และในพ นท อ น ในประเด นการ ด าเน นการตามแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๑.๒ ผลการประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบแนวทางในการด าเน นการศ กษา เพ อปร บปร งแนวทางการศ กษา และประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทาง การประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๒.๑ ผลจากการเข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน และผ ม ส วนได เส ยในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ (Public Scoping) และในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในการทบทวนร าง รายงานการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Review) ตามข อ ๑.๕.๒.๒ ผลการรวบรวมประเด นป ญหา ข อจ าก ดและจ ดอ อนเก ยวก บแนวทาง การศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๒.๓ ผลการประช มคณะท างานเพ อสร ปร างแนวทางการศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม โดยน าเสนอร ปแบบ ข นตอน เทคน คว ธ การในการประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ตลอดจนการประย กต แนวทางในการประเม นเพ อให เป นไป อย างม มาตรฐาน เหมาะสม และสามารถน าไปใช ในพ นท อ นๆ ได ตามข อ ๑.๕.๒.๔

20 บทท ๑ : บทน า ๑-๗ ผลการรวบรวมและประมวลข อค ดเห นจากการศ กษาและจากการเข าร วม ส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย มาประกอบการปร บปร งและจ ดท า แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๓ ผลการรวบรวมและประมวลข อค ดเห นจากการร บฟ งความค ดเห นท ง ๓ คร ง มาประกอบการปร บปร ง และจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๔.๒ ส ขภาพ ร างแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ร างแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๖.๓ ร าง (Draft Final Report) จ านวน ๑๐ เล ม ภายใน ๓๐ ว น น บจากว นท รายงานความก าวหน า (progress Report) ได ร บความเห นชอบจากผ ว าจ าง โดย รายงานจะต องแสดงถ งว ธ การประมวลผลการศ กษาตามแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และผลการด าเน นงานท งหมดท ได ด าเน นการตามข อ ๑.๕.๑ ๑.๕.๔ พร อมเอกสาร ส ขภาพ ผลกระทบส งแวดล อม ร างแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ร างแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ๑.๖.๔ (Final Report) จ านวน ๑๐ เล ม โดยจ ดพ มพ เป น ภาษาไทย ภายใน ๓๐ ว น น บจากว นท ร าง (Draft Final Report) ได ร บความ เห นชอบจากผ ว าจ าง ประกอบด วย จ ดประช มส มมนาเพ อเผยแพร แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และและแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑ คร ง จ านวนไม น อยกว า ๒๐๐ คน เพ อให ท กภาคส วน ได ร บทราบข อม ล และให ข อม ลอย างท วถ ง เอกสาร จ านวน ๑๐ เล ม

21 ๑-๘ บทท ๑ : บทน า เอกสารสร ปผ บร หาร พร อมข อเสนอแนะเช งนโยบายเป นภาษาไทย จ านวน ๔๐ เล ม และบทค ดย อผลส าเร จของการด าเน นงานเพ อใช ในการน าเสนอรายงานประจ าป เป น ภาษาไทย จ านวน ๑๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๑๐ เล ม แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม แผ นบ นท กข อม ล (CD-Rom) รายงานผลการศ กษา จ านวน ๕๐ ช ด ๑.๗ แผนการด าเน นงานโดยละเอ ยด ม ลน ธ ฯ ได ก าหนดแผนการด าเน นโครงการให สอดคล องก บเวลาและงบประมาณ ด งตารางท ๑-๑

22 บทท ๑ : บทน า ๑-๙ ตารางท ๑-๑ แผนการด าเน นโครงการ ล าด บ ก จกรรม จ านวน เวลา ส.ค. ๕๔ ก.ย. ๕๔ ต.ค. ๕๔ พ.ย. ๕๔ ธ.ค. ๕๔ ม.ค. ๕๕ ก.พ. ๕๕ ม.ค.๕๕ เม.ย. ๕๕ พ.ค. ๕๕ ม.ย. ๕๕ ก.ค ๕๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ลงนามส ญญา ๑๙ ๒ ส วนท ๑ การศ กษา ทบทวน และรวบรวมข อม ลท เก ยวข อง ๒.๑ แนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ ๒.๒ แนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒.๓ กฎหมายต างๆ ท เก ยวข อง ๒.๔ บทบาทหน าท ความ ร บผ ดชอบของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ๒.๕ กรณ ศ กษาท เก ยวข อง ๒.๖ สร ปประเด นส าค ญจากการ ทบทวน ๓ ส วนท ๒ การต ดตามและ ประเม นผลกระบวนการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๑ ค ดเล อกโครงการหร อ ก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบ ทางส ขภาพ จากรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๒ ศ กษา ว เคราะห และ ส งเคราะห ข อม ลจากรายงานฯ

23 ๑-๑๐ บทท ๑ : บทน า ล าด บ ก จกรรม จ านวน ๓.๓ ถอดบทเร ยนและสร ป ประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง รวมท งให ข อเสนอแนะฯ เวลา ส.ค. ๕๔ ก.ย. ๕๔ ต.ค. ๕๔ พ.ย. ๕๔ ธ.ค. ๕๔ ม.ค. ๕๕ ก.พ. ๕๕ ม.ค.๕๕ เม.ย. ๕๕ พ.ค. ๕๕ ม.ย. ๕๕ ก.ค ๕๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๔ ส วนท ๓ การจ ดท าแนวทาง การศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพ ๔.๑ ก าหนดกรอบแนวทางการ ด าเน นงาน - ประช มคณะท างาน เพ อ ก าหนดกรอบแนวทางฯ ๑๑ ๖ - ประช ม focus group ก บผ ท เก ยวข องเพ อก าหนดกรอบ แนวทางฯ ๓o ๒ ๒๓ ๔.๒ เข าร วมการส งเกตการณ ใน เวท ร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชน และผ ม ส วนได เส ย ๑๓-๑๔ ๑๖-๑๗ ๔.๓ ประช มคณะท างานเพ อสร ป ร างแนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบฯ ๒๘ ๔.๔ ยกร างแนวทางการศ กษา และประเม นผลกระทบฯ - ร างแนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ - ร างแนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบ ๔.๕ ปร บปร งและจ ดท าแนวทาง การศ กษาและประเม นผลกระทบฯ

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information