บทท บทน ำ หล กกำรและเหต ผล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท บทน ำ หล กกำรและเหต ผล"

Transcription

1 บทท บทน ำ หล กกำรและเหต ผล ส บเน องจาก กรมการแพทย ได ประกาศนโยบายการบร หารความเส ยงเพ อให โรงพยาบาล/สถาบ น/ สาน ก/ศ นย /กอง ใช เป นกรอบแนวทางในการดาเน นงานบร หารความเส ยงขององค กรได อย างเป นระบบและ ต อเน อง โดยคาน งถ งการบรรล ต วช ว ดและกลย ทธ ของหน วยงานตลอดจน ย ทธศาสตร ของกรมการแพทย ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมการแพทย หมวด 2 : การวางแผนเช งย ทธศาสตร คณะกรรมการ บร หารความเส ยง โรงพยาบาลราชว ถ จ งได จ ดทาค ม อการดาเน นงานบร หารความเส ยงขององค กร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นค ม อส าหร บบ คลากรท เก ยวข องได ม ความร ความเข าใจ ข นตอนการว เคราะห และ จ ดการความเส ยง การบร หารความเส ยงเป นเคร องม อทางกลย ทธ ท สาค ญตามหล กการกาก บด แลก จการท ด โดยจะ ช วยให การบร หารงานและการต ดส นใจด านต างๆ เช น การวางแผน การกาหนดกลย ทธ การต ดตามควบค ม และว ดผลการปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช ทร พยากรต างๆ อย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพมากข น ลดการ ส ญเส ยและโอกาสท ทาให เก ดความเส ยหายแก องค กร ภายใต สภาวะการดาเน นงานของท กๆ องค กรล วนแต ม ความเส ยง ซ งก ค อความไม แน นอนท จะส งผล กระทบต อการดาเน นงานหร อเป าหมายขององค กร จ งจาเป นต องม การจ ดการความเส ยงเหล าน นอย างเป น ระบบ โดยการระบ ความเส ยงว าม ป จจ ยเส ยงใดบ างท กระทบต อการดาเน นงานหร อเป าหมายขององค กร ว เคราะห ความเส ยงจากโอกาสและผลกระทบท เก ดข น จ ดลาด บความสาค ญของป จจ ยเส ยง แล วกาหนด แนวทางในการจ ดการความเส ยง โดยต องคาน งความค มค าในการจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม การ บร หารความเส ยงของโรงพยาบาลราชว ถ ม หล กการและความจาเป นในการบร หารความเส ยง มาจาก ต อง ปฏ บ ต ตาม พระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 ในหมวดท 3 มาตรา 9 กาหนดให ส วนราชการต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการไว เป นการล วงหน า ซ งตามคาร บรองปฏ บ ต ราชการของโรงพยาบาลราชว ถ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 ในม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร ต วช ว ดท ระด บความสาเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ได บร ณาการการการบร หารความเส ยงเข า รวมก บต วช ว ดน รพ. ต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค ม ภายใน พ.ศ.2544 ท กาหนดให ส วนราชการต องม การประเม นความเส ยงและปร บปร งระบบการควบค ม ภายใน โรงพยาบาลราชว ถ ร บนโยบาลมาจากกรมการแพทย และได ดาเน นการบร หารความเส ยงมาอย างต อเน องใน ร ปแบบ การบร หารความเส ยงเช งย ทธศาสตร การควบค มภายใน หน วยงานใสสะอาด และการพ ฒนา

2 ค ณภาพโรงพยาบาล ด งน นเพ อให โรงพยาบาลราชว ถ ม ระบบในการบร หารความเส ยงท เป นร ปธรรม โดย การบร หารป จจ ย ควบค มกระบวนการและก จกรรม ตามแนวทาง COSO Risk Management และหล ก ธรรมาภ บาล เพ อลดป จจ ยเส ยงท จะส งผลกระทบต อความส าเร จขององค กร ให อย ในระด บท ยอมร บได โดยคาน งถ งการบรรล ต วช ว ดและกลย ทธ ของหน วยงานตลอดจน ย ทธศาสตร ของกรมการแพทย จ งนา นโยบายของกรมการแพทย มาเป นนโยบายการบร หารความเส ยงของโรงพยาบาล ด งน 1. หน วยงานในส งก ดโรงพยาบาลราชว ถ ต องดาเน นการบร หารความเส ยง โดยให การดาเน นการ บร หารความเส ยงเป นส วนหน งของการปฏ บ ต งานปกต 2. กาหนดให ม กระบวนการบร หารความเส ยงเป นมาตรฐานเด ยวก นท วท งองค กร 3. ให ม การบร หารความเส ยงท วท งองค กรแบบบ รณาการ โดยม การจ ดการและดาเน นการอย าง เป นระบบและต อเน อง สอดคล องก บการบรรล ต วช ว ด กลย ทธ ของหน วยงาน และ ย ทธศาสตร ของโรงพยาบาล 4. ให ม การต ดตาม ประเม น และรายงานผลการบร หารความเส ยง รวมท งม การทบทวน ปร บปร ง อย างสม าเสมอ 5. ให ม การนาเทคโนโลย มาใช เพ อการจ ดการท ด ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล หล กธรรมาภ บาลประกอบด วย 9 หล ก ค อ 1. หล กประส ทธ ผล (Effectiveness) : ผลการปฏ บ ต ราชการท บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของ แผนการปฏ บ ต ราชการตามท ได ร บงบประมาณมาดาเน นการโดยการปฏ บ ต ราชการต องม ท ศทางย ทธศาสตร และเป าประสงค ท ช ดเจน ม กระบวนการปฏ บ ต งานและระบบงานท เป นมาตรฐาน รวมถ งม การต ดตาม ประเม นผล และพ ฒนาปร บปร งอย างต อเน อง และเป นระบบ 2. หล กประส ทธ ภำพ (Efficiency) : องค กรสามารถใช ทร พยากร ท งด านต นท น แรงงาน และ ระยะเวลา ให เก ดประโยชน ส งส ดต อการพ ฒนาข ดความสามารถในการปฏ บ ต ราชการตามภารก จ เพ อ ตอบสนองความต องการของประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล ม 3. หล กกำรม ส วนร วม (Participation) : กระบวนการท ข าราชการ ประชาชน และผ ม ส วนได ส วน เส ยท กกล มม โอกาสได เข าร วมในการร บร เร ยนร ทาความเข าใจ ร วมแสดงท ศนะ ร วมเสนอป ญหา/ประเด น ท สาค ญท เก ยวข อง ร วมค ดแนวทาง ร วมการแก ไขป ญหา ร วมในกระบวนการต ดส นใจ และร วม กระบวนการพ ฒนาในฐานะห นส วนการพ ฒนา ๒

3 4. หล กควำมโปร งใส (Transparency) : กระบวนการเป ดเผยอย างตรงไปตรงมา ช แจงได เม อม ข อ สงส ยและสามารถเข าถ งข อม ลข าวสารอ นไม ต องห ามตามกฎหมายได อย างเสร โดยประชาชนสามารถร ท ก ข นตอนในการดาเน นก จกรรมหร อกระบวนการต างๆ และสามารถตรวจสอบได ตาม พ.ร.บ ข อม ลข าวสาร ป หล กกำรตอบสนอง (Responsiveness) : การให บร การท สามารถดาเน นการได ภายในระยะเวลาท กาหนด และสร างความเช อม น ความไว วางใจ รวมถ งตอบสนองตามความต องการ/คาดหว งของประชาชน ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ท ม ความหลากหลายและม ความแตกต าง 6. หล กภำระร บผ ดชอบ (Accountability) : การแสดงความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน าท และ ผลงานต อเป าหมายท กาหนดไว โดยความร บผ ดชอบน นควรอย ในระด บท สนองต อความคาดหว งของ สาธารณะรวมท งการแสดงถ งความสาน กในการร บผ ดชอบต อป ญหาสาธารณะ 7. หล กน ต ธรรม (Rule of Law) : การใช อานาจของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บในการบร หาร ราชการด วยความเป นธรรม ไม เล อกปฏ บ ต และคาน งถ งส ทธ เสร ภาพของผ ม ส วนได ส วนเส ย 8. หล กกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) : การถ ายโอนอานาจการต ดส นใจ ทร พยากร และ ภารก จจากส วนราชการส วนกลางให แก หน วยปกครองอ นดาเน นการแทน โดยม อ สระตามสมควร รวมถ ง การมอบอานาจและความร บผ ดชอบในการต ดส นใจและการดาเน นการให แก บ คลากร โดยม งเน นการสร าง ความพ งพอใจในการให บร การต อผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย การปร บปร งกระบวนการ และเพ ม ผลผล ต เพ อผลการดาเน นงานท ด ของส วนราชการ ท งน การกระจายอานาจการต ดส นใจท ด บ คลากรต องม ความร ความสามารถ และข อม ลสน บสน นเพ อให เก ดการต ดส นใจท เหมาะสม 9. หล กควำมเสมอภำค (Equity) : การได ร บการปฏ บ ต และได ร บบร การอย างเท าเท ยมก น โดยไม ม การแบ งแยกด านเพศ ถ นกาเน ด เช อชาต ภาษา อาย ความพ การ สภาพทางกายภาพหร อส ขภาพของสถานะ บ คคล ฐานะทางเศรษฐก จ ความเช อทางศาสนา การศ กษา การฝ กอบรม และอ นๆ ๓ ควำมเส ยงท ส ำค ญของกรมกำรแพทย

4 กรมการแพทย ม ความเส ยงในการบร หารงานและดาเน นงานท โรงพยาบาล/สถาบ น/ศ นย /กอง ต อง ร วมก นจ ดการหร อควบค ม 5 ด าน ด งน 1. ด ำนกลย ทธ (Strategic Risk) ได แก นโยบายการพ ฒนาหน วยงานเป นศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย : Center of Excellence 2. ด ำนกำรดำเน นงำน (Operation Risk) ได แก การดาเน นงานประเม นเทคโนโลย ทางการแพทย และการว จ ยทางคล น กม น อย 3. ด ำนกำรเง น (Financial Risk) ได แก การจ ดทาบ ญช ระบบเกณฑ คงค างไม ท น กาหนดเวลา 4. ด ำนกำรปฏ บ ต ตำมกฎหมำยและกฎระเบ ยบ(Compliance Risk) ได แก ความ ไม ช ดเจนของพ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ หล กธรรมำภ บำล : หล กความโปร งใส ได แก การจ ดซ อจ ดจ างของโครงการ ภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 ว ตถ ประสงค ของแผนบร หำรควำมเส ยง. 1. เพ อให ฝ ายบร หารฝ ายปฏ บ ต การ เข าใจหล กการ และกระบวนการบร หารความเส ยงของ รพ. 2. เพ อให ผ ปฏ บ ต งานได ร บทราบข นตอน และกระบวนการในการวางแผนบร หารความเส ยง. 3. เพ อให ม การปฏ บ ต ตามกระบวนการบร หารความเส ยงอย างเป นระบบ และต อเน อง 4. เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารความเส ยงในหน วยงานท กระด บของ รพ 5. เพ อเป นเคร องม อในการส อสาร และสร างความเข าใจ ตลอดจนเช อมโยงการบร หารความเส ยง ก บกลย ทธ ของรพ. 6. เพ อลดโอกาส และผลกระทบของความเส ยงท จะเก ดข นก บ รพ. ๔ เป ำหมำย.

5 ๕ 1.ผ บร หารและบ คลากรโรงพยาบาลราชว ถ ได ม ความร ความเข าใจเร องการบร หารความเส ยง 2. เพ อนาไปใช ในการดาเน นงานตามย ทธศาสาตร และแผนปฏ บ ต ราชการของ รพ. พ.ศ ให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดไว. 3.ผ บร หารและบ คลากร รพ.สามารถระบ ความเส ยง ว เคราะห ความเส ยง ประเม นความเส ยง และ จ ดการความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได 4.สามารถนาแผนบร หารความเส ยงไปใช ในการบร หารงานท ร บผ ดชอบ. 5. เพ อพ ฒนาความสามารถของบ คลากร และกระบวนการดาเน นงานภายในองค กรอย างต อเน อง 6. ความร บผ ดชอบต อความเส ยงและการบร หารความเส ยงถ กกาหนดข นอย างเหมาะสมท วท ง องค กร 7.การบร หารความเส ยงได ร บการปล กฝ งให เป นว ฒนธรรมขององค กร ประโยชน ของกำรบร หำรควำมเส ยง การดาเน นการบร หารความเส ยงจะช วยผ บร หารม ข อม ลท ใช ในการต ดส นใจได ด ย งข น และทาให องค กรสามารถจ ดการก บป ญหาอ ปสรรคและอย รอดได ในสถานการณ ท ไม คาดค ดหร อสถานการณ ท อาจทา ให องค กรเก ดความเส ยหาย ประโยชน ท คาดหว งว าจะได ร บจากการดาเน นการบร หารความเส ยง ม ด งน. 1.เป นส วนหน งของหล กกำรบร หำรก จกำรบ ำนเม องท ด การบร หารความเส ยงจะช วย คณะกรรมการบร หารความเส ยงและผ บร หารท กระด บตระหน กถ งความเส ยงหล กท สาค ญ และสามารถทา หน าท ในการกาก บด แลองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลมากย งข น 2. สร ำงฐำนข อม ลควำมร ท ม ประโยชน ต อกำรบร หำรและกำรปฏ บ ต งำนในองค กร การบร หารความ เส ยงจะเป นแหล งข อม ลสาหร บผ บร หารในการต ดส นใจด านต างๆ ซ งรวมถ งการบร หารความเส ยง ซ งต งอย บนสมม ต ฐานในการตอบสนองต อเป าหมายและภารก จหล กขององค กร รวมถ งระด บความเส ยงท ยอมร บได 3.ช วยสะท อนให เห นภำพรวมของควำมเส ยงต ำงๆ ท ส ำค ญได ท งหมด การบร หาร ความเส ยงจะทา ให บ คลากรภายในองค กรม ความเข าใจถ งเป าหมายและภารก จหล กขององค กร และตระหน กถ งความเส ยง

6 สาค ญท ส งผลกระทบในเช งลบต อองค กรได อย างครบถ วน ซ งครอบคล มความเส ยงท ม เหต ท งจากป จจ ย ภายในองค กร เช น ว ฒนธรรม โครงสร างองค กร และบ คลากร เป นต น) และจากป จจ ยภายนอกองค กร เช น การเม อง สภาวะเศรษฐก จ และระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เป นต น) 4. เป นเคร องม อท ส ำค ญในกำรบร หำรงำน การบร หารความเส ยงเป นเคร องม อท ช วยให ผ บร หาร สามารถม นใจได ว าความเส ยงได ร บการจ ดการอย างเหมาะสมและท นเวลา รวมท งเป นเคร องม อท สาค ญของ ผ บร หารในการบร หารงานและการต ดส นใจในด านต าง ๆ เช น การวางแผน การกาหนดกลย ทธ การต ดตาม ควบค มและว ดผลการปฏ บ ต งาน ซ งส งผลให การดาเน นงานเป นไปตามเป าหมายท กาหนด และสามารถ ปกป องผลประโยชน รวมท งเพ มม ลค าแก องค กร 5. ช วยให กำรพ ฒนำองค กรเป นไปในท ศทำงเด ยวก น การบร หารความเส ยงทาให ร ปแบบการ ต ดส นใจในระด บการปฏ บ ต งานขององค กรม การพ ฒนาไปในท ศทางเด ยวก น เช น การต ดส นใจโดยท ผ บร หารม ความเข าใจในกลย ทธ ว ตถ ประสงค ขององค กร และระด บความเส ยงอย างช ดเจน 6. ช วยให กำรพ ฒนำกำรบร หำรและจ ดสรรทร พยำกรเป นไปอย ำงม ประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล การจ ดสรรทร พยากรเป นไปอย างเหมาะสม โดยพ จารณาถ งระด บความเส ยงในแต ละก จกรรม และการ เล อกใช มาตรการในการบร หารความเส ยง เช น การใช ทร พยากรส าหร บก จกรรมท ม ความเส ยงต าและ ก จกรรมท ม ความเส ยงส งย อมแตกต างก น หร อการเล อกใช มาตรการแต ละประเภทย อมใช ทร พยากรแตกต าง ก น เป นต น ๖ ควำมหมำยและคำจำก ดควำมของกำรบร หำรควำมเส ยง. ควำมเส ยง หมายถ ง เหต การณ การกระทาใดๆ ท อาจจะเก ดข นภายในสถานการณ ท ไม แน นอน และ จะส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย ท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น หร อก อให เก ดความล มเหลว หร อ ลดโอกาสท จะบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค กร ท งในด านย ทธศาสตร การปฏ บ ต งาน การเง น และการบร หาร ซ งอาจเป นผลกระทบทางบวกด วยก ได โดยว ดจากผลกระทบ Impact ท ได ร บ และโอกาสท จะเก ด Likelihood) ของเหต การณ ล กษณะของความเส ยง ความเส ยงน นสามารถมองแยกเป น 3 ส วน ด งน. ป จจ ยเส ยง Risk Factor) หมายถ ง ต นเหต หร อสาเหต ท มาของความเส ยงท จะทาให ไม บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว โดยต องระบ ได ด วยว าเหต การณ น นจะเก ดท ไหน เม อใด และเก ดข นได อย างไร และทาไม ท งน สาเหต ของความเส ยงท ระบ ควรเป นสาเหต ท แท จร ง เพ อจะได ว เคราะห และกาหนดมาตรการ ลดความเส ยงในภายหล งได อย างถ กต อง.

7 กำรประเม นควำมเส ยง Risk Assessment) การประเม นความเส ยง หมายถ ง กระบวนการระบ ความ เส ยง การว เคราะห ความเส ยง และจ ดลาด บความเส ยง โดยการประเม นจากโอกาสท จะเก ด Likelihoodและ ผลกระทบ Impact โอกาสท จะเก ด Likelihoodหมายถ ง ความถ หร อโอกาสท จะเก ดเหต การณ ความเส ยง ผลกระทบ Impact หมายถ ง ขนาดความร นแรงของความเส ยหายท จะเก ดข นหากเก ดเหต การณ ความ เส ยง ระด บของควำมเส ยง Degree of Risk หมำยถ ง สถานะของความเส ยงท ได จากการประเม นโอกาสและ ผลกระทบของแต ละป จจ ยเส ยง แบ งเป น 4 ระด บ ค อ ส งมาก ส ง ปานกลาง และ ต า กำรบร หำรควำมเส ยง Risk Management กำรบร หำรควำมเส ยง หมำยถ ง กระบวนการท ใช ในการบร หารจ ดการให โอกาสท จะเก ดเหต การณ ความเส ยงลดลง หร อผลกระทบของความเส ยหายจากเหต การณ ความเส ยงลดลงอย ในระด บท องค กรยอมร บ ได ซ งการจ ดการความเส ยง อาจแบ งโดยสร ปได เป น 4 แนวทางหล ก ด งน 1. กำรยอมร บ (Take, Accept) หมำยถ ง การท ความเส ยงน นสามารถยอมร บได ภายใต การควบค มท ม อย ในป จจ บ น ซ งไม ต องดาเน นการใดๆ เช น กรณ ท ม ความเส ยงในระด บไม ร นแรงและไม ค มค าท จะ ดาเน นการใดๆ ให ขออน ม ต หล กการร บความเส ยงไว และไม ดาเน นการใดๆ. 2.กำรควบค ม (Treat) หมำยถ ง การท ความเส ยงน นสามารถยอมร บได แต ต องม การแก ไขว ธ การ ควบค ม หร อม การควบค มเพ มเต ม เพ อให ม การควบค มท เพ ยงพอและเหมาะสม เช น การปร บปร ง กระบวนการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานการควบค ม (Risk Based Internal Control). 3. กำรยกเล ก (Terminate) หร อ หล กเล ยง (Avoid) หมำยถ ง การท ความเส ยงน นไม สามารถยอมร บ ได และต องจ ดการให ความเส ยงน นไปอย นอกเง อนไขของการดาเน นงาน เช น การหย ดดาเน นงานหร อ ก จกรรมท ก อให เก ดความเส ยงน น การเปล ยนแปลงว ตถ ประสงค ในการดาเน นงาน การลดขนาดของงาน หร อก จกรรมลง. 4.กำรโอนย ำย (Transfer) หร อ แบ ง (Share) หมำยถ ง การโอนย ายหร อแบ งความเส ยงไปให ผ อ น ช วยร บผ ดชอบ เช น การจ างบ คคลภายนอกมาดาเน นการแทน การทาประก นภ ย. กำรบร หำรควำมเส ยงท วท งองค กร Enterprise Risk Management) การบร หารความเส ยงท วท ง องค กร หมายถ ง การบร หารป จจ ย และควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการดาเน นงานต างๆ เพ อลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท องค กรจะเก ดความเส ยหาย ให ระด บของความเส ยงและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคต อย ในระด บท องค กรยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยคาน งถ งการบรรล เป าหมาย ท งในด านกลย ทธ การปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ การเง น และช อเส ยงขององค กรเป นสาค ญโดยได ร บ การสน บสน นและการม ส วนร วมในการบร หารความเส ยงจากหน วยงานท กระด บท วท งองค กร. กำรควบค ม Control) การควบค ม หมายถ ง นโยบาย แนวทาง หร อข นตอนปฏ บ ต ต างๆ ซ งกระทา เพ อลด ความเส ยง และทาให การดาเน นการบรรล ว ตถ ประสงค แบ งได 4 ประเภท ค อ ๗

8 1. กำรควบค มเพ อกำรป องก น Preventive Control)เป นว ธ การควบค มท กาหนดข นเพ อป องก น ไม ให เก ดความเส ยงและข อผ ดพลาดต งแต แรก. 2. กำรควบค มเพ อให ตรวจพบ Detective Control) เป นว ธ การควบค มท กาหนดข นเพ อค นพบ ข อผ ดพลาดท เก ดข นแล ว. 3.กำรควบค มโดยกำรช แนะ (Directive Control) เป นว ธ การควบค มท ส งเสร มหร อกระต นให เก ด ความสาเร จตามว ตถ ประสงค ท ต องการ. 4.กำรควบค มเพ อกำรแก ไข Corrective Control) เป นว ธ การควบค มท กาหนดข นเพ อแก ไข ข อผ ดพลาดท เก ดข นให ถ กต อง หร อเพ อหาว ธ การแก ไขไม ให เก ดข อผ ดพลาดซ าอ กในอนาคต ประเภทของควำมเส ยง COSO Enterprise Risk Management ด าน ค อ แนวทางการบร หารความเส ยงตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management ประกอบด วย 4 1. ควำมเส ยงด ำนกลย ทธ (Strategic Risk) : เก ยวข องก บการบรรล เป าหมายและพ นธก จใน ภาพรวม โดยความเส ยงท อาจจะเก ดข นเป นความเส ยงเน องจากการเปล ยนแปลงของ - สถานการณ และเหต การณ ภายนอก ส งผลต อกลย ทธ ท กาหนดไว ไม สอดคล องก บ ประเด น ย ทธศาสตร /ว ส ยท ศน - เก ดจากการกาหนดกลย ทธ ท ขาดการม ส วนร วมจากภาคประชาชน หร อการร วมม อ ก บองค กร อ สระทาให โครงการขาดการยอมร บ และโครงการไม ได นาไปส การแก ไขป ญหา หร อการตอบสนองต อ ความต องการของผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างแท จร ง ๘ - เป นความเส ยงท เก ดข นจากการต ดส นใจผ ดพลาด หร อนาการต ดส นใจน นมาใช อย างไม ถ กต อง 2. ควำมเส ยงด ำนกำรดำเน นงำน (Operation Risk) : เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล หร อผล การปฏ บ ต งาน โดยความเส ยงท อาจเก ดข นเป นความเส ยงเน องจากระบบงานงานภายในขององค กร/ กระบวนการ/เทคโนโลย หร อนว ตกรรมท ใช /บ คลากร/ความเพ ยงพอของข อม ล ส งผลต อประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการดาเน นงาน

9 3. ควำมเส ยงด ำนกำรเง น (Financial Risk) : เป นความเส ยงเก ยวก บการบร หารงบประมาณและ การเง น เช น การบร หารการเง นไม ถ กต อง ไม เหมาะสม ทาให ขาดประส ทธ ภาพ และไม ท นต อสถานการณ การประมาณการงบประมาณไม เพ ยงพอและไม สอดคล องก บข นตอนการดาเน นการ เน องจากขาดการ จ ดหาข อม ล การว เคราะห การวางแผน การควบค ม และการจ ดทารายงานเพ อนามาใช ในการบร หาร งบประมาณ และการเง นด งกล าว 4. ควำมเส ยงด ำนกำรปฏ บ ต ตำมกฎหมำยและกฎระเบ ยบ(Compliance Risk) : เก ยวข องก บการ ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบต างๆ โดยความเส ยงท อาจเก ดข นเป นความเส ยงเน องจากความไม ช ดเจน ความไม ท นสม ย หร อความไม ครอบคล มของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ รวมถ งการทาน ต กรรม ส ญญา การร างส ญญาท ไม ครอบคล มการดาเน นงาน ๙

10 ๑๐ บทท 2 ข อม ลพ นฐำนของหน วยงำน โรงพยาบาลราชว ถ เป นหน วยงานในส งก ดของกรมการแพทย เป นโรงพยาบาลระด บSupper tertiary care โครงสร ำงกำรบร หำรควำมเส ยงของกรมกำรแพทย อธ บด กรมการแพทย นโยบำย คณะผ บร หารกรมการแพทย กล มตรวจ สอบภายใน คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงกรมการแพทย กล มพ ฒนา ระบบบร หาร โรงพยาบาลราชว ถ คณะกรรมการบร หารหน วยงาน ปฏ บ ต กำร คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงหน วยงาน

11 ๑๑ โครงสร ำงองค กำร การแบ งส วนราชการของโรงพยาบาลราช ถ แบ งส วนตามหน าท ความร บผ ดชอบ (Functional) ซ ง ประกอบด วยหน วยงานหล ก (Core Function) และหน วยงานสน บสน น (Non Core Function) โดย กาหนดให หน วยงานสน บสน นเป นหน วยงานระด บฝ าย และกาหนดให หน วยงานท ร บผ ดชอบภารก จหล ก เป นหน วยงานระด บกล มงาน ม งเน นให ทาหน าท ในการบร การด านการร กษาพยาบาลทางการแพทย ฝ ายกาย และการศ กษาว จ ย และพ ฒนาเทคโนโลย ทางการแพทย ตลอดจนกาหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ แนวทางและ ถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย แก บ คลากรทางทางการแพทย แผนภ ม การจ ดองค กร โครงสร ำงหน วยงำน คณะกรรมกำรบร หำรควำมเส ยง (RMC) โรงพยำบำลรำชว ถ การประสานงาน ฝ ายบร หาร คณะกรรมการบร หารค ณภาพ QST RMC ENV ICC MSO Risk Manager Nso Ethic Unit Team PCT etc.

12 ๑๒ ว ส ยท ศน โรงพยาบาลราชว ถ เป นศ นย การแพทย ช นนาระด บชาต พ นธก จ 1. ม งม นส การเป นผ นาทางว ชาการ เพ อเป นศ นย การแพทย ช นนาระด บนานาชาต 2. ให บร การด แลร กษา สร างเสร มส ขภาพ รวมท งระบบร บส งต อท ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานว ชาช พ การแพทย และสาธารณส ขในระด บตต ยภ ม และส งกว า 3. บ คลากรทางานร วมก นอย างม ความส ข และม ประส ทธ ภาพด วยระบบบร หารจ ดการภาคร ฐแนว ใหม ค ำน ยมร วม เล ศทางว ชาการ บร การเป นเย ยม เป ยมส ขในองค กร R = Research mind (ใจร กการว จ ย) A = Academic (ม ความเป นว ชาการ) J = Joyfulness (เป ยมส ขในองค กร) A = Alliance Networking (สร างเคร อข ายท งภายในและภายนอก) V = Victory (ม งม นส ความสาเร จ) I = Integrity (ม ค ณธรรม จร ยธรรม) T = Teamwork (ทางานร วมก นเป นท ม)

13 ๑๓ ย ทธศำสตร โรงพยาบาลราชว ถ 1. ส งเสร มพ ฒนาศ นย ความเป นเล ศเฉพาะทาง (Center of Excellence :COE) 2. ส งเสร มงานว จ ย พ ฒนา ประเม น เทคโนโลย และจ ดทามาตรฐานบร การ 3. ส งเสร มการเป นผ นาทางการถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย 4. ส งเสร มการพ ฒนาระบบบร การตต ยภ ม และศ นย การแพทย เฉพาะทางระด บภ ม ภาค 5. เร งร ดการให บร การด านตต ยภ ม และส งกว าโดยใช ว ทยการและเทคโนโลย ช นส ง 6. ส งเสร มแนวทางการแก ไขป ญหาส ขภาพท สาค ญให ครบถ วนอย างเป นระบบ 7. พ ฒนาการบร หารจ ดการเพ อตอบสนองย ทธศาสตร ของโรงพยาบาล เข มม งโรงพยำบำลรำชว ถ 1. Patient safety 2. Humanized HealthCare 3. Lean Seamless Healthcare 4. HPH คณะกรรมกำรควำมเส ยงโรงพยำบำลรำชว ถ ก. หน ำท และเป ำหมำย ม งม นพ ฒนากระบวนการด แลและร กษาความปลอดภ ย โดยม มาตรการป องก น และจ ดการความเส ยง อย างม ประส ทธ ภาพ นาไปส Safety Hospital และเพ อสน บสน นการเป นศ นย การแพทย ท ปลอดภ ยระด บ นานาชาต เป ำหมำย 1. ส งเสร มให ม มาตรการป องก น และจ ดการความเส ยงสาค ญในท กหน วยงาน 2. เจ าหน าท ท กระบบ ของโรงพยาบาลม ความร ความเข าใจ เร องความเส ยงของหน วยงานสามารถ ว เคราะห ป องก น และจ ดการความเส ยงได อย างเหมาะสม 3. จ ดระบบการค นหา การประเม นผลการบร หารความเส ยง อย างสม าเสมอท งในระด บหน วยงานและ ระด บโรงพยาบาล

14 ข. ขอบเขตบร กำร (Scope of Service) บร หารจ ดการความเส ยง ท งด าน Clinic และ nom Clinic, ส งแวดล อม, ส ทธ ผ ป วย และจร ยธรรม, การ ต ดเช อ และอ นๆ ค. ผ ร บผลงำนและควำมต องกำรท ส ำค ญ ๑๔ กล มผ ร บผลงำน ควำมต องกำรของผ ร บผลงำน ผ ป วยและญาต - ต องการความปลอดภ ยในการร กษาพยาบาล และไม ม ภาวะแทรกซ อน - ต องการความปลอดภ ยด านส งแวดล อมและทร พย ส น - ต องการร บบร การท รวดเร ว และถ กต อง - ต องการช องทางร องเร ยน และช องทางสะท อนกล บ บ คลากรภายนอก - ต องการร บบร การและเข าถ งข อม ลโรงพยาบาลได อย างรวดเร ว - ต องการม นใจว าจะได ร บการด แลร กษาอย างด และถ กต องปลอดภ ย เจ าหน าท ภายในโรงพยาบาล - ต องการให ระบบการบร หารจ ดการความเส ยง รวดเร วท นเวลา ง. ประเด นค ณภำพท ส ำค ญ - ต องการให ท มนาลงมาช วยแก ป ญหาในกรณ เก ด AE(adverse event ) - ต องการความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น - ได ร บการพ ท กษ ส ทธ ไม เก ดการฟ องร อง Provider Safety - นา Patient Safety Goals: Simple มาเป นแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพ และป ดความเส ยงนาไปส Safety Hospital - นา Leans มาเป นแนวทางในการพ ฒนาระบบการบร หารจ ด การข อม ลความเส ยงของโรงพยาบาล ราชว ถ

15 ๑๕ ประเด นย ทธศำสตร ท จะน ำไปส กำรบรรล กรอบควำมค ด กรอบควำมค ด ประเด นย ทธศำสตร A. การเป นองค กรแห งความปลอดภ ย ประกาศเป นนโยบายองค กรแห งความ ปลอดภ ย(safety hospital) นาSIMPLE มาเป น แนวทางปฏ บ ต ในท กหน วยงาน

16 ๑๖ บทท 3 แนวทำงกำรบร หำรควำมเส ยงโรงพยำบำลรำชว ถ แนวทำงกำรดำเน นกำรบร หำรควำมเส ยงของ โรงพยาบาลราชว ถ แบ งเป น 2 ระยะ ด งน ระยะท 1 กำรเร มต นและพ ฒนำ ( ป ) แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง - กาหนดนโยบายหร อแนวทางในการบร หารความเส ยง - การว เคราะห ความเส ยง และระบ ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยงจากการดาเน นงานเบ องต น การจ ดลาด บความสาค ญป จจ ยเส ยงจากการดาเน นงาน กาหนดก จกรรม จ ดทาแผนปฏ บ ต การบร หารความ เส ยงของป จจ ยเส ยงท อย ในระด บต า,ปานกลาง,ส ง และส งมาก จ ดทาแผนบร หารความเส ยง การส อสารทา ความเข าใจเก ยวก บแผนบร หารความเส ยงให บ คลากรของโรงพยาบาลราชว ถ ร บทราบ และสามารถนาไป ปฏ บ ต ได การผล กด นให ม การบร หารความเส ยงท วท งองค กร รายงานความก าวหน าของการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง โรงพยาบาลราชว ถ รายงานสร ปการประเม นผลความสาเร จของการดาเน นการตาม แผนบร หารความเส ยง ข อด ข อเส ย ป ญหา อ ปสรรค ในการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแผนบร หารความเส ยง ระยะท 2 กำรทำให เป นผลส ำเร จ ( ) ทบทวนแผนบร หารความเส ยงว เคราะห เก บรวบรวมความเส ยงในแต ละป งบประมาณ จ ดลาด บ ความเส ยง การพ ฒนากระบวนการบร หารความเส ยงสาหร บความเส ยงแต ละประเภท การผล กด นให ม การ บร หารความเส ยงท วท งองค กร พ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากรในการดาเน นงานตามกระบวนการ บร หารความเส ยง การบร หารความเส ยงของโรงพยาบาลราชว ถ ม องค ประกอบ ด งน. 1. โครงสร างการบร หารความเส ยงของโรงพยาบาลราชว ถ 2. นโยบายและว ตถ ประสงค การบร หารความเส ยง

17 ๑๗ โครงสร ำงกำรบร หำรควำมเส ยง ( Risk Management Organization ) ผ อานวยการโรงพยาบาลราชว ถ คณะกรรมกำรบร หำรควำมเส ยง กล มตรวจสอบภำยใน เลขำน กำรคณะกรรมกำรบร หำรควำมเส ยง โรงพยาบาลราชว ถ กาหนด การบร หารความเส ยงท วท งองค กร โดยม การแต งต งคณะกรรมการ บร หารความเส ยงของ ตามคาส งผ อานวยการโรงพยาบาลราชว ถ ท 061/๒๕๕๔ลงว นท ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให คณะกรรมการม หน าท และความร บผ ดชอบด งน 1. กาหนดนโยบายระด บโรงพยาบาล ในการป องก นป ญหาความเส ยงต างๆท อาจเก ดข น 2. กาหนดแนวทางในการส อสารนโยบายด งกล าวให ลงส ผ ปฏ บ ต 3. ดาเน นการประช ม อบรมหร อส มมนา เพ อช แนวทางดาเน นการในเร องด งกล าว 4. ต ดตามผลการดาเน นการ และแก ไขป ญหาข ดข องท เก ดข น 5. เป นท ปร กษา แหล งว ชาการให ก บท มและหน วยงานต างๆ 6. เป นแหล งรวบรวมข อม ลในเร องความเส ยงท กแง ม มของโรงพยาบาล รวมท งการว เคราะห และเสนอ แนวทางการดาเน นการ 7. ดาเน นการในเร องความเส ยงทางคล น ก 8. ประสานงานก บคณะกรรมการองค กรแพทย ท มบร หารการพยาบาล และท มอ นๆ อย างเป นระบบ ให ผ ป วยได ร บประโยชน ตามเจตนารมณ

18 นโยบำยและ ว ตถ ประสงค กำรบร หำรควำมเส ยง 1 นโยบำยกำรบร หำรควำมเส ยง เพ อให โรงพยาบาลราชว ถ ม ระบบในการบร หารความเส ยงโดยการบร หารป จจ ย และควบค ม ก จกรรม รวมท งกระบวนการดาเน นงานต างๆ เพ อลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท โรงพยาบาล จะเก ดความ เส ยหาย ให ระด บความเส ยงและขนาดของความเส ยงท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท ยอมร บได โดย คาน งถ งการบรรล เป าหมายของโรงพยาบาลตามย ทธศาสตร ท ส าค ญ คณะกรรมการบร หารความเส ยงจ ง กาหนดนโยบายการบร หารความเส ยงด งน 1. ให ม ระบบ และกระบวนการบร หารความเส ยง โดยม เอกสารแสดงแนวทางและระบ ป จจ ย ความ เส ยงให ทราบท กหน วยงาน. 2. การบร หารความเส ยงจะต องครอบคล มท กระด บ และท กหน วยงานในโรงพยาบาลท งท ม สาเหต จากป จจ ยภายในและภายนอก เพ อช วยให องค กรสามารถดาเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล 3. ให ท กหน วยงานใน รพ. รวมท งผ บร หารท กระด บ เข าใจและให ความสาค ญก บการบ งช และการ ควบค มความเส ยง ม ว ธ การและแนวทางการปฏ บ ต ท เป นแนวทางเด ยวก นในการระบ ประเม น และจ ดการ ความเส ยง 4. ให ม การกาหนดกระบวนการบร หารความเส ยงท เป นระบบมาตรฐานเด ยวก นท งองค กร 5. ให ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการจ ดการท ด 6. ให นาระบบบร หารความเส ยงไปปฏ บ ต เป นส วนหน งของงาน จนเก ดเป นว ฒนธรรมองค กร และ เป นส วนหน งของการดาเน นงานตามปกต 7.ให ม การต ดตามและประเม นผลการบร หารความเส ยง ม การทบทวนและปร บปร งอย างสม าเสมอ 2 ว ตถ ประสงค กำรบร หำรควำมเส ยง. เพ อช วยเพ มประส ทธ ภาพของการต ดส นใจ โดยคาน งถ ง ป จจ ยเส ยงและความเส ยงในด านต างๆ ท น าจะม ผลกระทบก บการดาเน นงาน ว ตถ ประสงค และนโยบาย แล วพ จารณาหาแนวทางในการป องก น หร อจ ดการก บความเส ยงเหล าน น ก อนท จะเร มปฏ บ ต งาน หร อ ดาเน นการตามแผนท กาหนดไว. เพ อให รพ.สามารถลดม ลเหต ของโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย และลด ขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคตให อย ในระด บความเส ยงท ยอมร บได ควบค มได และ ๑๘

19 ตรวจสอบได. เพ อให รพ. ม ผลการดาเน นงานบรรล เป าหมายตามภารก จหล กตามกฎหมาย และเป าหมาย ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ ๑๙

20 ๒๐ บทท 4 กระบวนกำรบร หำรควำมเส ยง กระบวนการบร หารความเส ยง เป นกระบวนการท ใช ในการระบ ว เคราะห ประเม น และจ ดระด บ ความเส ยงท ม ผลกระทบต อการบรรล ว ตถ ประสงค ของกระบวนการทางานของหน วยงานหร อขององค กร รวมท งการบร หาร / จ ดการความเส ยง โดยกาหนดแนวทางการควบค มเพ อป องก นหร อลดความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได ซ งกระบวนการด งกล าวน จะสาเร จได ต องม การส อสารให คนในองค กรม ความร ความ เข าใจในเร องการบร หารความเส ยงในท ศทางเด ยวก น ตลอดจนควรม การจ ดทาระบบสารสนเทศ เพ อใช ใน การว เคราะห ประเม นความเส ยง ท งน โรงพยาบาลราชว ถ ม กระบวนการและข นตอนการบร หารความเส ยง 7 ข นตอน ด งน 1. กำรกำหนดว ตถ ประสงค เป นการกาหนดว ตถ ประสงค และกลย ทธ ท ช ดเจนของแผนงาน/งาน/ โครงการ/ก จกรรม ตามแผนการปฏ บ ต ราชการประจาป และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของโรงพยาบาลราชว ถ 2. กำรระบ ควำมเส ยง เป นการระบ เหต การณ ใดๆ ท งท ม ผลด และผลเส ยต อการบรรล ว ตถ ประสงค โดยต องระบ ได ด วยว าเหต การณ น นจะเก ดท ไหน เม อใด และเก ดข นได อย างไร 3. กำรประเม นควำมเส ยง เป นการว เคราะห ความเส ยง และจ ดลาด บความเส ยง โดยพ จารณาจากการ ประเม นโอกาสท จะเก ดความเส ยง (Likelihood) และความร นแรงของผลกระทบจากเหต การณ ความเส ยง (Impact) โดยอาศ ยเกณฑ มาตรฐานท ได กาหนดไว ทาให การต ดส นใจจ ดการก บความเส ยงเป นไปอย าง เหมาะสม 4. กำรจ ดทำแผนบร หำรควำมเส ยง เป นการกาหนดมาตรการ หร อแผนปฏ บ ต การในการจ ดการ และควบค มความเส ยงท ส ง (High) และส งมาก (Extreme) น นให ลดลง ให อย ในระด บท ยอมร บได สามารถ ปฏ บ ต ได จร ง และควรต องพ จารณาถ งความค มค าในด านค าใช จ ายและต นท นท ต องใช ลงท นในการกาหนด มาตรการหร อแผนปฏ บ ต การน นก บประโยชน ท จะได ร บด วย 5.กำรรำยงำน และต ดตำมผล เป นการรายงาน และต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนการบร หาร ความเส ยงท ได ดาเน นการท งหมดตามลาด บให ฝ ายบร หารร บทราบและให ความเห นชอบดาเน นการตาม แผนการบร หารความเส ยง 6.กำรประเม นผลกำรบร หำรควำมเส ยง เป นการประเม นการบร หารความเส ยงประจาป ต อ คณะกรรมการบร หารความเส ยง เพ อให ม นใจว าองค กรม การบร หารความเส ยงเป นไปอย างเหมาะสม เพ ยงพอ ถ กต อง และม ประส ทธ ผล มาตรการหร อกลไกการควบค มความเส ยง (Control Activity) ท ดาเน นการสามารถลดและควบค มความเส ยงท เก ดข นได จร งและอย ในระด บท ยอมร บได หร อต องจ ดหา มาตรการหร อต วควบค มอ นเพ มเต ม เพ อให ความเส ยงท ย งเหล ออย หล งม การจ ดการ (Residual Risk) อย ใน ระด บท ยอมร บได และให องค กรม การบร หารความเส ยงอย างต อเน อง

21 7. กำรทบทวนกำรบร หำรควำมเส ยง เป นการทบทวนประส ทธ ภาพของแนวการบร หาร ความเส ยง ในท กข นตอน เพ อพ ฒนาระบบให ด ย งข น กระบวนกำรบร หำรควำมเส ยงของโรงพยำบำลรำชว ถ ๒๑

22 ๒๒ 1. กำรกำหนดว ตถ ประสงค Set Objectives การกาหนดว ตถ ประสงค ภายในองค กรจะต องม ความสอดคล องและเป นไปในท ศทางเด ยวก น กล าวค อ ว ตถ ประสงค ขององค กรจะต องสอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และท ศทางการดาเน นงานของ องค กร และจะต องสอดคล องก นต งแต ระด บองค กร หน วยงาน ก จกรรม จนถ งระด บบ คคล เพ อให ว ตถ ประสงค ในภาพรวมบรรล เป าประสงค ทราบขอบเขตการดาเน นงานในแต ละระด บ และสามารถ ว เคราะห ความเส ยงท จะเก ดข นได ครบถ วน ด งน นว ตถ ประสงค จะต องแสดงให เห นถ ง ผลล พธ ท องค กร ต องการจะบรรล ไม ใช การกล าวถ ง กระบวนการ ในการปฏ บ ต งาน ซ งควรม ลาด บข นตอนด งน 1.1 กาหนดพ นธก จขององค กร 1.2 กาหนดว ตถ ประสงค ในระด บองค กรให สอดคล องก บพ นธก จท กาหนดไว 1.3 กาหนดก จกรรมท ทาให บรรล ว ตถ ประสงค ในระด บองค กร เป น 1.4 กาหนดว ตถ ประสงค ในระด บก จกรรม ว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยงอาจแบ งออกได 2 ระด บ ค อ 1) ว ตถ ประสงค ในระด บองค กร Objective) เป นว ตถ ประสงค ของการดาเน นงานในภาพรวมของ องค กร ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป และแผนการปฏ บ ต ราชการ 4 ป 2) ว ตถ ประสงค ในระด บก จกรรม (Activities Objective) เป นว ตถ ประสงค ของการดาเน นงานท เฉพาะเจาะจงลงไปส าหร บแต ละก จกรรมท องค กรกาหนด เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค กร ซ ง ว ตถ ประสงค ของแต ละก จกรรมจะต องสน บสน นและสอดคล องก บว ตถ ประสงค ในระด บองค กร การ กาหนดท ช ดเจนช วยให การระบ และว เคราะห ความเส ยงท จะเก ดข นได อย างครบถ วน ซ งว ตถ ประสงค ท กาหนดข นในแต ละระด บ ควรม การกาหนดเป าหมายและต วช ว ดความสาเร จท ช ดเจนและสามารถว ดผลได ว ตถ ประสงค ท ด (SMART) ควรม ล กษณะ ด งน Specific : ม การกาหนดเป าหมายท ช ดเจน Measurable : สามารถว ดผลหร อประเม นผลได Achievable : สามารถปฏ บ ต ให บรรล ผลได

23 ๒๓ Reasonable : สมเหต ผล ม ความเป นไปได Time constrained : ม กรอบเวลาท ช ดเจนและเหมาะสม อย างไรก ตาม หากหน วยงานม การกาหนด ต วช ว ดและภารก จหล กของงานอย แล ว ก สามารถนาต วช ว ดและค าเป าหมายท กาหนดไว มาใช แทน ว ตถ ประสงค ก ได 2. กำรระบ ควำมเส ยง Risk Identificationในการระบ ความเส ยง ควรต องทาความเข าใจก บความหมายของ ความเส ยง (Risk) และ ป จจ ยเส ยง (Risk Factor) ก อน 1 ควำมเส ยง (Risk) หมายถ ง เหต การณ /การกระทาใดๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอนและจะส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย (ท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น) หร อก อให เก ด ความล มเหลว หร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายตามภารก จหล กท กาหนด ในกฎหมายจ ดต งส วนราชการ และเป าหมายตามแผนปฏ บ ต การ การบร หารความเส ยง (Risk Management) หมายถ ง กระบวนการท ใช ใน การระบ ความเส ยง การว เคราะห ความเส ยง และการกาหนดแนวทางการหร อมาตรการควบค มเพ อป องก น หร อลดความเส ยงเพ อม งหว งให ส วนราชการบรรล ผลตามเป าประสงค ขององค กร ส าหร บความเส ยงของ โรงพยาบาลราชว ถ น น หมายถ ง เหต การณ หร อการกระทาใดๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอน และจะส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย (อาจเป นต วเง นหร อไม เป นต วเง น) หร อก อให เก ด ความล มเหลว หร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายตามแผนการปฏ บ ต ราชการ พ.ศ ) ขอ ท งใน ระด บองค กร และระด บหน วยงาน ต วอย าง ความเส ยงโดยท วไป การต ดส นใจท ผ ดพลาดจากการใช ข อม ล ท ไม ถ กต อง ไม สมบ รณ หร อไม เป นป จจ บ น การบ นท กบ ญช ผ ดพลาด การปฏ บ ต งานไม ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล เก ดการท จร ตในองค กร การส ญเส ยทร พยากร รายงานทางการเง นไม น าเช อถ อ เก ด ความเส ยหายต อช อเส ยงของหน วยงาน การไม ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต งาน การใช ทร พยากรอย างไม ประหย ด ฯลฯ 2 ป จจ ยเส ยง (Risk Factor) หมายถ ง ต นเหต หร อสาเหต ท มาของความเส ยง ท จะทาให ไม บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว โดยต องระบ ได ด วยว าเหต การณ น นจะเก ดท ไหน เม อใด และเก ดข นได อย างไร และทาไม ท งน สาเหต ของความเส ยงท ระบ ควรเป นสาเหต ท แท จร ง เพ อจะได ว เคราะห และกาหนดมาตรการ ลดความเส ยงในภายหล งได อย างถ กต อง ต วอย าง ป จจ ยเส ยง / ต นเหต / สาเหต ของความเส ยง ความร ความสามารถของบ คลากร ราคา / ม ลค าของทร พย ส น ปร มาณการบ นท กรายการและ จานวนเอกสาร สภาพความเป นจร งในการแข งข น ก จกรรมท ซ บซ อนหร อม การเปล ยนแปลงได ง าย

24 ระเบ ยบต างๆ ของทางราชการ ระบบข อม ลสารสนเทศท ประมวลผลด วยคอมพ วเตอร การกระจายของ สถานท ในการปฏ บ ต งาน ความเพ ยงพอและประส ทธ ผลของการควบค มภายใน การเปล ยนแปลงองค กร, การปฏ บ ต งาน,เทคโนโลย การต ดส นใจของฝ ายบร หาร ฯลฯ 3.กำรระบ ควำมเส ยง เป นกระบวนการท ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน ร วมก นระบ ความเส ยงและป จจ ย เส ยง โดยต องคาน งถ งความเส ยงม สาเหต มาจากป จจ ยท งภายในและภายนอก ป จจ ยเหล าน ม ผลกระทบต อ ว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค กร หร อผลการปฏ บ ต งานท งในระด บองค กรและระด บก จกรรม ในการ ระบ ป จจ ยเส ยงจะต องพ จารณาว าม เหต การณ ใดหร อก จกรรมใดของกระบวนการปฏ บ ต งานท อาจเก ดความ ผ ดพลาดความเส ยหายและไม บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนด รวมท งม ทร พย ส นใดท จาเป นต องได ร บการด แล ป องก นร กษา การระบ ป จจ ยเส ยงของการท จะไม บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว ควรเร มด วยการแจกแจง กระบวนการปฏ บ ต งานท จะทาให บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว แล วจ งระบ ป จจ ยเส ยงท ม ผลกระทบต อ กระบวนการปฏ บ ต งานน นๆ ทาให เก ดความผ ดพลาด ความเส ยหาย และเส ยโอกาส ป จจ ยเส ยงน นควรจะ เป นต นเหต ท แท จร งเพ อท จะสามารถนาไปใช ประโยชน ในการหามาตรการลดความเส ยงในภายหล งได ป จจ ยเส ยงแบ งได 2 ด าน ด งน 1) ป จจ ยเส ยงภำยนอก ค อ ความเส ยงท ไม สามารถควบค มการเก ดได โดยองค กร เช น - เศรษฐก จ ส งคม การเม อง กฎหมาย - ค แข ง - เทคโนโลย - ภ ยธรรมชาต ส งแวดล อม 2) ป จจ ยเส ยงภำยใน ค อ ความเส ยงท สามารถควบค มได โดยองค กร เช น - กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ภายในองค กร - ว ฒนธรรมองค กร - นโยบายการบร หารและการจ ดการ - ความร / ความสามารถของบ คลากร - กระบวนการทางาน - ข อม ล / ระบบสารสนเทศ - เคร องม อ / อ ปกรณ ๒๔

25 การระบ ความเส ยง สามารถดาเน นการได หลายว ธ เช น จากการว เคราะห กระบวนการทางาน การว เคราะห ทบทวนผลการปฏ บ ต งานท ผ านมา การประช มเช งปฏ บ ต การ การระดมสมอง การเปร ยบเท ยบก บองค กรอ น การส มภาษณ แบบสอบถาม เป นต น กำรระบ ควำมเส ยง แบ งเป น 4 ประเภท ได แก ควำมเส ยงเช งย ทธศำสตร ม การว เคราะห ความเส ยงในด านต าง ๆ ท อาจก อให เก ดการเปล ยนแปลง หร อการไม บรรล ผลตามเป าหมายในแต ละประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ และดาเน นการวาง มาตรการบร หารความเส ยงตาม 5 ข นตอนด งกล าวข างต น ควำมเส ยงด ำนธรรมำภ บำล ม การว เคราะห ความเส ยงด านธรรมาภ บาลท จะเก ดข นในกระบวนงาน หล กขององค กร เพ อให ม นใจว าการดาเน นการเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล เช น ความม ประส ทธ ภาพ ความ ค มค า ความโปร งใสตรวจสอบได เป นต น รวมถ ง ม การว เคราะห ความเส ยงในการกาก บด แลตนเองท ด ด วย โดยต องม การจ ดทาแผนธรรมาภ บาล และ/หร อแผนบร หารความเส ยงในเร องการกาก บด แลตนเองท ด การ กาก บด แลตนเองท ด (Organizational Governance) หมายถ ง การจ ดการเพ อให เก ดการควบค ม และการ ตรวจสอบการดาเน นการของส วนราชการ รวมท งความร บผ ดชอบในด านต างๆ ของผ บร หารส งส ดของ องค กร อาจรวมถ ง การม คณะกรรมการท กาก บกรอบการดาเน นการขององค กร การต ดตามและประเม นผล การดาเน นการของผ บร หารส งส ดขององค กร การตรวจสอบด านการเง น การจ ดการความเส ยง การเป ดเผย ข อม ลข าวสาร และการป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ โดยม การว เคราะห และจ ดทา แผนบร หารความเส ยงในเร องการกาก บด แลตนเองท ด ด านองค การ เช น การว เคราะห ความเส ยงในการ ดาเน นการท อาจก อให เก ดการท จร ตและ/หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท โดยม ชอบในการปฏ บ ต ราชการ และ ด านการเง น เป นต น และนาแผนด งกล าวไปเป นแนวทางปฏ บ ต เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการก บด แล ตนเองท ด และควบค มการบร หารจ ดการภายในองค กร ควำมเส ยงด ำนเทคโนโลย สำรสนเทศ ส วนราชการต องม การวางระบบบร หารความเส ยงของระบบ ฐานข อม ลและสารสนเทศ โดยต องดาเน นการด งต อไปน 1. ม การบร หารความเส ยงเพ อกาจ ด ป องก นหร อ ลดการเก ดความเส ยหายในร ปแบบต าง ๆ โดยสามารถฟ นฟ ระบบสารสนเทศ และการสารองและก ค นข อม ล จากความเส ยหาย (Back up and Recovery) 2. ม การจ ดทาแผนแก ไขป ญหาจากสถานการณ ความไม แน นอน และภ ยพ บ ต ท อาจจะเก ดก บระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 3. ม ระบบร กษาความม นคงและ ปลอดภ ย (Security) ของระบบฐานข อม ล เช น ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟ าส ารอง เป นต น 4. ม การ กาหนดส ทธ ให ผ ใช ในแต ละระด บ (Access rights) ควำมเส ยงด ำนกระบวนกำร ส วนราชการต องม การวางระบบบร หารความเส ยงของกระบวนการท สร างค ณค าเพ อให เป นไปตามมาตรฐานการปฏ บ ต งานท กาหนดการบร หารความเส ยงของกระบวนการ อาจ นาแนวค ดในการออกแบบระบบควบค มมาใช ได ซ งระบบการควบค มกระบวนการม ป จจ ยสาค ญ ด งต อไปน 1) ว ตถ ประสงค ของการควบค ม 2) ความค มค าของการควบค ม ๒๕

26 ๒๖ 3) ความท นการณ ของการต ดตามและบอกเหต 4) ความสม าเสมอของกลไกการควบค ม 5) การจ งใจผ ปฏ บ ต งาน. 3. กำรประเม นควำมเส ยง Risk Assessmentการประเม นความเส ยงเป นกระบวนการท ประกอบด วย การว เคราะห การประเม น และการจ ดระด บความเส ยง ท ม ผลกระทบต อการบรรล ว ตถ ประสงค ของกระบวนการ ทางานของหน วยงานหร อขององค กร ซ งประกอบด วย 4 ข นตอน ด งน 3.1 กำรกำหนดเกณฑ กำรประเม นมำตรฐำน เป นการกาหนดเกณฑ ท จะใช ในการประเม นความ เส ยง ได แก ระด บโอกาสท จะเก ดความเส ยง (Likelihood) ระด บความร นแรงของผลกระทบ (Impact) และ ระด บของความเส ยง (Degree of Risk)โดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงของแต ละหน วยงานจะต อง กาหนดเกณฑ ของหน วยงานข น ซ งสามารถกาหนดเกณฑ ได ท งเกณฑ ในเช งประมาณและเช งค ณภาพท งน ข นอย ก บข อม ลสภาพแวดล อมในหน วยงานและด ลยพ น จการต ดส นใจของคณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ และฝ ายบร หารของหน วยงาน โดยเกณฑ ในเช งปร มาณจะเหมาะก บหน วยงานท ม ข อม ลต วเลข หร อ จานวนเง นมาใช ในการว เคราะห อย างพอเพ ยง สาหร บหน วยงานท ม ข อม ลเช งพรรณนาไม สามารถระบ เป น ต วเลขหร อจานวนเง นท ช ดเจนได ก ให กาหนดเกณฑ ในเช งค ณภาพ ซ งคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ ได พ จารณาถ งโอกาสในการเก ดเหต การณ ต างๆ (Likelihood) และความร นแรงของเหต การณ ต างๆ (Impact) ท จะเก ดผลกระทบต อโรงพยาบาล ระด บโอกาสในการเก ดเหต การณ ต างๆ (Likelihood) กาหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ด งน ระด บโอกำสในกำรเก ดเหต กำรณ ต ำงๆ Likelihoodเช งปร มำณ ระด บ โอกำสท จะเก ด คำอธ บำย 5 ส งมาก 1 เด อนต อคร งหร อ มากกว า 4 ส ง 1-6 เด อนต อคร งแต ไม เก น 5 คร ง 3 ปานกลาง 1 ป ต อคร ง 2 น อย 2-3 ป ต อคร ง 1 น อยมาก 5 ป ต อคร ง

27 ๒๗ ระด บโอกำสในกำรเก ดเหต กำรณ ต ำงๆ Likelihoodเช งค ณภำพ ระด บ โอกำสท จะเก ด คำอธ บำย 5 ส งมาก ม โอกาสในการเก ดเก อบ ท กคร ง 4 ส ง ม โอกาสในการเก ด ค อนข างส งหร อบ อยๆ 3 ปานกลาง ม โอกาสเก ดบางคร ง 2 น อย อาจม โอกาสเก ดแต นานๆ คร ง 1 น อยมาก ม โอกาสเก ดน อยมาก หร อไม น าเก ด ระด บความร นแรงของผลกระทบของความเส ยง (Impact) กาหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ด งน ระด บควำมร นแรงของผลกระทบของควำมเส ยง Impactเช งปร มำณ ระด บ ผลกระทบ คำอธ บำย 5 ส งมาก > 10 ล านบาท 4 ส ง > 2.5 แสนบาท - 10 ล าน บาท 3 ปานกลาง > 50, แสนบาท 2 น อย > 10,000-50,000 บาท 1 น อยมาก ไม เก น 10,000 บาท

28 ๒๘ ระด บควำมร นแรงของผลกระทบของควำมเส ยง Impactเช งค ณภำพ ระด บ ผลกระทบ คำอธ บำย 5 ร นแรงท ส ด ม การส ญเส ยทร พย ส นอย าง มห นต ม การบาดเจ บถ งช ว ต 4 ค อนข างร นแรง ม การส ญเส ยทร พย ส นมาก ม การบาดเจ บสาห สถ งข นพ ก งาน 3 ปานกลาง ม การส ญเส ยทร พย ส นมาก ม การบาดเจ บสาห สถ งข นหย ด งาน 2 น อย ม การส ญเส ยทร พย ส น พอสมควร ม การบาดเจ บ ร นแรง 1 น อยมาก ม การส ญเส ยทร พย ส น เล กน อย ไม ม การบาดเจ บ ร นแรง ระด บควำมร นแรงของผลกระทบของควำมเส ยงต อช อเส ยงขององค กร ระด บ ผลกระทบ คำอธ บำย 5 ส งมาก ม การพาดห วข าวท งจากส อ ภายในและต างประเทศ 4 ส ง ม การเผยแพร ข าวในวงกว าง สาหร บส อภายในประเทศและ ม การเผยแพร ข าวในวงจาก ด ของส อต างประเทศ 3 ปานกลาง ม การเผยแพร ข าวใน หน งส อพ มพ ภายในประเทศ หลายฉบ บ (2-5 ว น) 2 น อย ม การเผยแพร ข าวในวงจาก ด ภายในประเทศ (1 ว น) 1 น อยมาก ไม ม การเผยแพร ข าว

29 ๒๙ ระด บควำมร นแรงของผลกระทบของควำมเส ยงต อระบบเทคโนโลย สำรสนเทศ ระด บ ผลกระทบ คำอธ บำย 5 ส งมาก เก ดความส ญเส ยต อระบบ IT ท สาค ญท งหมด และเก ดความ เส ยหายอย างมากต อความ ปลอดภ ยของข อม ลต างๆ 4 ส ง เก ดป ญหาก บระบบ IT ท สาค ญ และระบบความปลอดภ ยซ ง ส งผลต อความถ กต องของข อม ล บางส วน 3 ปานกลาง ระบบม ป ญหาและม ความ ส ญเส ยไม มาก 2 น อย เก ดเหต ร ายเล กน อยท แก ไขได 1 น อยมาก เก ดเหต ร ายท ไม ม ความสาค ญ ระด บควำมร นแรงของผลกระทบของควำมเส ยงต อบ คลำกร ระด บ ผลกระทบ คำอธ บำย 5 ส งมาก ถ กเล กจ างออกจากงานและ อ นตรายต อร างกายและช ว ต โดยตรง 4 ส ง ถ กลงโทษทางว น ย ต ด เง นเด อน ไม ได ข นเง นเด อน 3 ปานกลาง ถ กทาท ณฑ บน ค ณภาพช ว ต และบรรยากาศการปฏ บ ต งาน ท ไม เหมาะสม 2 น อย ไม สะดวกต อการปฏ บ ต งาน บ อยคร ง 1 น อยมาก ไม สะดวกต อการปฏ บ ต งาน นาน ๆ คร ง

30 3.1.3 ระด บของความเส ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ ไว 4 ระด บ ได แก ส งมาก ส ง ปานกลาง และต า ๓๐ พ จารณาแต ละป จจ ยเส ยงหร อสาเหต ว าม โอกาสเก ดข นมากหร อน อยเพ ยงใด และถ าเก ดข นแล วจะ ส งผลกระทบต อองค กรเท าใด ให แทนค าโอกาสและผลกระทบด วยต วเลข 1 ถ ง 5 โดย เลข 5 หมายถ ง ม โอกาสเก ดหร อเก ดผลกระทบส งมาก เลข 4 หมายถ ง ม โอกาสเก ดหร อเก ดผลกระทบส ง เลข 3 หมายถ ง ม โอกาสเก ดหร อเก ดผลกระทบปานกลาง เลข 2 หมายถ ง ม โอกาสเก ดหร อเก ดผลกระทบน อย/ต า เลข 1 หมายถ ง ม โอกาสเก ดหร อเก ดผลกระทบน อย/ต ามาก หล งจากน นหาผลรวมของระด บความเส ยงโดยนาค าคะแนนของโอกาสค ณก บค าคะแนนของ ผลกระทบ และจ ดระด บความสาค ญของความเส ยงโดยใส ผลรวมของแต ละป จจ ยเส ยง/สาเหต ลงในแผน ท ความเส ยง ป จจ ยเส ยง/สาเหต ท ม ระด บความเส ยงส งมาก (16-25 คะแนน) หร อส ง (10-15 คะแนน) ให นามากาหนดมาตรการจ ดการความเส ยงเป นอ นด บแรกๆ

31 .สร ปป จจ ยเส ยง/สาเหต ท กป จจ ยท พบในป น นๆ พร อมกาหนดรห สเพ อเป นข อม ลส าหร บ ดาเน นการจ ดการความเส ยงให ครอบคล มและต อเน อง ในป ต อไป.ทบทวนมาตรการ/ก จกรรม การควบค มความเส ยงท ดาเน นการอย ในป จจ บ น 4. กาหนดมาตรการ/ก จกรรม การจ ดการความเส ยงเพ มเต ม/ปร บปร งพร อมกาหนดต วช ว ดเพ อ แสดงถ งความสาเร จของการดาเน นการตามมาตรการ/ก จกรรม จ ดการความเส ยง กาหนดผ ร บผ ดชอบและ ระยะเวลาดาเน นการ 5. คาดการณ ระด บความเส ยงท คาดหว งภายหล งการดาเน นการตามมาตรการ /ก จกรรม เพ อ เปร ยบเท ยบผลสาเร จของการควบค มความเส ยง 6. ดาเน นการจ ดการ/ควบค มความเส ยงตามมาตรการ/ก จกรรมและภายในระยะเวลาท กาหนด โดยม ว ธ หล ก ค อ การยอมร บ การลด/ควบค ม การยกเล ก และการโอนย ายหร อแบ งความเส ยง 7. คณะกรรมการบร หารความเส ยงของหน วยงานน เทศต ดตามผลการจ ดการ/ควบค มความเส ยง เป น ระยะ 8. ผ ร บผ ดชอบความเส ยงจ ดทารายงานผลการดาเน นงานจ ดการ /ควบค มความเส ยง รวมท ง ว เคราะห ข อด /ข อเส ย ป ญหา/อ ปสรรค ถ าพบว าม ความเส ยงท ไม สามารถจ ดการ/ควบค มได ภายในระยะเวลา ท กาหนด หร อพบว าม ความเส ยงเก ดข นใหม ผ ร บผ ดชอบความเส ยงต องทบทวน ปร บปร ง พ ฒนา อย าง ต อเน อง และนาเสนอคณะกรรมการบร หารความเส ยงของหน วยงานทราบท ก 6 เด อน และ12 9. คณะกรรมการบร หารความเส ยงของหน วยงานสร ปผลความสาเร จการดาเน นการบร หารความ เส ยง เสนอต อคณะกรรมการบร หารโรงพยาบาลราชว ถ และกรมการแพทย ๓๑

32 ๓๒ บทท 5 แผนปฏ บ ต กำรบร หำรควำมเส ยง รพ. รำชว ถ ท วท งองค กร การบร หารความเส ยงขององค กร(Enterprise Risk Management) ค อการบร หารความเส ยงโดยการ รวมกระบวนการบร หารความเส ยง โครงสร างองค กรและว ฒนธรรมองค กร มาประกอบเข าด วยก น! เน องจาก งานรพ.เป นงานด านบร การ การท จะให คนท งองค กรเข าใจและร วมม อให เป นแนวทางเด ยวก น จาเป นต องเล อกกรอบแนวความค ดท เข าใจง ายและเหมาะสมก บสภาพการทางานหร อบร บทขององค กร จาก การศ กษา เช น Basel II เป น Framework อ นหน งท ใช ได ในเร องธ รก จการธนาคารและการเง น เพ อป องก น ความเส ยงในเร องท จร ต เพ มประส ทธ ภาพในการควบค มภายในและลดความผ ดพลาดในการทาธ รกรรม ทางการเง น แต อาจไม เหมาะก บบร บทของโรงพยาบาลเพราะม เร องความเส ยงทางการร กษาเข ามาเก ยวข อง กรอบแนวค ด ของ Garvin(1987) เก ยวก บ product Quality ก เป น Framework ท นามาใช ได ใน Quality Risks อ นประกอบด วย 8 ด าน ได แก Performance, Features, Reliablity, Conformance, Durability, Serviceability, Aesthetic, Perceived Quality แต ย งไม เหมาะก บสภาพของโรงพยาบาล Coso ERM Framework เป นอ ก model หน ง ในการจ ดการ เร องความเส ยง แบ งเป น 3 Entity ค อ เร อง Objective, level of organization และ 8 components COSO อาจจะเหมาะสมก บทางบ ญช เช น การ ควบค มภายใน เป นต น แต ในกรอบน ยากท ส อสารให คนท วท งองค กรเข าใจในแนวทางเด ยวก นได ใน ระยะเวลาอ นส นได COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework COSO.

33 คณะกรรมการความเส ยงได เล อกกรอบความค ดแนวใหม ของ ISO เน องจาก เป นแนวทางท สอดคล องก บล กษณะงานของโรงพยาบาลและเข าใจง าย และเห นว า ISO จะเป นร ปแบบท เหมาะสม ท ส ดในขณะน สาหร บ รพ.ราชว ถ ๓๓ การบร หารจ ดการความเส ยง หมายถ งปฏ บ ต การควบค มความเส ยงซ งประกอบด วยการวางแผน ความเส ยงโดยการระบ ความเส ยงด านต างๆ (Risk Identification)การว เคราะห ความเส ยง(Risk Analysis) การประเม นความเส ยง(Risk Assessment) การด แลความเส ยง(Risk Monitoring) การตรวจสอบและการ ควบค มความเส ยง(Risk Control)เพ อให องค กรลดความเส ยหายจากความเส ยงมากท ส ดจากหล กการท ว าผ ท อย หน างานจะร จ กความเส ยงในงานของตนด ท ส ด แนวค ดน จ งประกอบด วยแกนกลาง ค อ risk management process(rmp) จากกรอบความค ดด งกล าว วางแผนท จะให ห วหน าหน วยงานท กหน วยทบทวนบร บทและ ระบ ความเส ยงของหน วยตนเองว าอะไรบ าง โอกาสเก ดบ อยมากน อยเพ ยงไร และประเม นว าความร นแรง มากน อยเพ ยงไร เพ อนาไปส การจ ดลาด บความสาค ญ และหาแนวทางหล กเล ยง ป องก น แก ไข การถ ายโอน ความเส ยง เม อทาได ม การตรวจต ดตามและทบทวนว าเก ดเหต ด งกล าวมากน อยเพ ยงไร(Monitor and review) และส อสารไปย งหน วยเหน อข นไปเพ อขอความช วยเหล อหร อหาคาแนะนา(Communicate and consult)หร อ แบ งป นแนวทางปฏ บ ต ท ด ไปย งหน วยอ น คณะกรรมการได พ จารณาท ละองค ประกอบด งน

34 Risk Assessment คณะกรรมการความเส ยงได ร างฐานข อม ลความเส ยง โดยระบ ว าในองค กรม ความเส ยงอะไรบ าง (Risk Identification) โดยจาแนกออกเป น ความเส ยง ท เก ยวก บการร กษาพยาบาล(Clinic) ก บความเส ยงอ นๆ ท ไม เก ยวก บการร กษาพยาบาล(Non clinic) โดยพยายามค ดให คลอบคล มท ส ด โดยใช ข อม ลท งในอด ตและ ป จจ บ น เพ อการจ ดหมวดหม อย ในแนวเด ยวก น ไม ใช ต างคนต างแบ งกล ม เม อได ข อม ลความเส ยงเบ องต น ทางคณะกรรมการจ งได ม หน งส อหาร อไปย งฝ ายต างๆเพ อให ระบ ความเส ยงของหน วยงานตนเองและให ตอบกล บมา ควำมเส ยงทำงคล น กโดยตรง (กำรว น จฉ ยกำรร กษำ) ๓๔

35 ควำมเส ยงทำงคล น กโดยอ อม (กระบวนกำรร กษำพยำบำล) ๓๕

36 ควำมเส ยงท ไม เก ยวก บคล น ก (ส งแวดล อมควำมปลอดภ ย และอ นๆ) ๓๖

37 ๓๗ หน วยย อยต างๆ ต างก ม แนวทางเด ยวก นในการจ ดเก บข อม ล สามารถตรวจด ข อม ลความเส ยง ของหน วยงานตนเองเพ อนามาว เคราะห ความร นแรง เพ อจ ดลาด บความสาค ญและแบ งป นข อม ลก นให หน วยอ น กลายเป นกล มของบร หารจ ดการความเส ยง ข อม ลท กอย างจะถ กส งมาให ศ นย ข อม ลความเส ยงในระบบสารสนเทศเพ อนามาประเม นภาพรวม ความเส ยงและจ ดลาด บความส าค ญของการเข าไปให ความช วยเหล อหร อประสานก บหน วยต างๆเป นการ บ รณาการ กำรว เครำะห และประเม นควำมเส ยงโดยระบบสำรสนเทศ (Analysis and evaluation) ได วางแผนม การให หน วยต างๆประเม นความเส ยงท ม อย ในแต ละหน วยงานและเล อกความเส ยงท สาค ญท ส ด5 อ นด บแรก และข นต อไปค อการจ ดการความเส ยงท ม หร อ treat risk ค อให ม แนวทางปฏ บ ต เพ อ ตอบสนองความเส ยง เพ อลด ป องก นความเส ยงน น ในเร องท สาค ญหร อส งท เก ดบ อยหร อม ความร นแรง นอกจากน คณะกรรมการความเส ยงจะเช ญหน วยงานท เก ยวข องนาเสนอแผนบร หารความเส ยงเป นกรณ ไป เช นในเด อน ก.ค. ได เช ญฝ ายบร หารท วไป มานาเสนอแผนความส ยงของกรณ ท ม การขโมยเด ก แนวทางการ

38 ใช กล องวงจรป ดเพ อหาร อก บคณะกรรมการความเส ยงว าแผนน นร ดก มเหมาะสมเพ ยงไรและต องการให ม การสน บสน นด านใดเพ มเต ม เพ อคณะกรรมการจะเป นต วกลางไปประสานต อไป ๓๘ กำร treat risk 1.ระด บหน วยงาน จะม การส งการโดยห วหน าหน วยงาน หร อประช มหาทางแก ไขในหน วยงานหร อ ระหว างหน วยงานและส งผลกล บมาย งคณะกรรมการความเส ยง 2.ระด บคณะกรรมการความเส ยง จะม การประสานงานก บหน วยท เก ยวข อง กรณ ท ต องต ดต อก บ ระด บส งจะนาเร องเข าท ประช มผ บร หารโรงพยาบาลต อไป กำรMonitor & Review คณะกรรมการความเส ยง คอยต ดตามและประสานงานให ข อเสนอแนะแก หน วยงาน

39 ๓๙ คณะกรรมการความเส ยง ได ขอให ศ นย คอมพ วเตอร จ ดทาฐานข อม ลเพ อการควบค มด แลและให คะแนนความเส ยง เพ อง ายต อการนาเสนอเพ อการต ดส นใจของผ บร หารว าความเส ยงเร องใดท เป นป ญหา มากและต องร บจ ดการก อน แสดงการว เคราะห และความเส ยงโดยคอมพ วเตอร ให คะแนนเพ อจ ดลาด บความส าค ญ เม อได ข อม ลด งกล าวจะม การว เคราะห โดยน กว เคราะห ความเส ยงและนาเสนอกรรมการความเส ยง เพ อนาเสนอผ บร หารต อไป

40 ๔๐ ผ บร หารจะได ร บการรายงานเก ยวก บความเส ยงการส งข อม ลแกนกลางท ประกอบด วยกล มงาน ฝ าย หร อหน วยต างๆ โดยม การประสานไปม มด านนอก 4 ม ม ซ งค อฝ ายบร หาร ประธานความเส ยง ผ จ ดการ ความเส ยง หน วยสน บสน นอ นเช น ศ นย พ ฒนาค ณภาพ (TQM) ฝ าย KM องค กรแพทย ซ งจะคอยให การ สน บสน นเร องคน ความร ป จจ ยอ นๆต อไป เม อทาได ด งน น การบร หารจ ดการความเส ยงจะเป นไปท วท งองค กร ต งแต ระด บผ บร หาร ประธาน ความเส ยง ผ จ ดการความเส ยง หน วยสน บสน นอ น รวมท งคนในโรงพยาบาลต างม ส วนและม หน าท ต างก น เพ อเก อก ลก นด งต อไปน 1. ระด บบร หาร ม การประกาศนโยบายความเส ยง เพ อให คนท งองค กรทราบว าการบร หารความ เส ยงเป นส งสาค ญและเป นหน าท ของท กคน พร อมท งย นด สน บสน นท กอย างเพ อให งานบรรล ผล 2. ม การจ ดต งคณะกรรมการความเส ยง ประธานความเส ยง ผ จ ดการความเส ยง พร อมกาหนดหน าท 3. กาหนดให ท กคนในองค กรรายงานความเส ยงท เก ดข น และร วมก นหาแนวทางแก ไขในระด บ หน วยงานท งแนวป องก นและแนวทางแก ไข 4. ม การต ดตามน เทศ สน บสน น อบรมให ความร แก คนในองค กร เพ อให งานดาเน นต อไปอย าง ต อเน องและย งย น 5. การสร างว ฒนธรรมความปลอดภ ยในองค กร จะช วยให ระบบต างๆท จ ดทาข นเป นไปตาม ธรรมชาต และคงดารงอย อย างย งย น

41 แผนปฏ บ ต กำรบร หำรควำมเส ยง 1. ประกาศนโยบายความเส ยง ตามแนวค ดของ ISO ด งภาพ เร มต นท ฝ ายบร หารเห นความสาค ญ และม การกาหนดนโยบายโดยประกาศเป นนโยบายเพ อให ท กคนร บทราบและปฏ บ ต หร อให ความร วมม อ ในการปฏ บ ต 2. ปร บโครงสร างองค กรโดยจ ดต งกรรมการความเส ยงข นมา 3. จ ดสรรงบประมาณม การฝ กอบรมบ คลากรให เห นความ สาค ญของความเส ยงโดยจะจ ดการอบรม ในปลายเด อน ส.ค. โดยศ นย พ ฒนาค ณภาพ 4. ศ นย คอมพ วเตอร สร างระบบการรายงานทาง intranet ให พร อมรายงานตลอด 24 ช วโมง 5. จ ดต งศ นย ข อม ลความเส ยงโดยบร ษ ท Abstract ท เข ามาทาระบบสารสนเทศ คาดว าจะเสร จในป ต งRapid response team RRT เพ อช วยกรณ เร งด วนและในภาวะปกต เป นคณะทางานของคณะ กรมการความเส ยง 7. การส อสารผ านช องทางต างๆ เช นข าวสารโรงพยาบาล intranet ต ดประกาศ พ ดค ยเป นกล มใน โอกาสต างๆ 8. ประสานงานในหน วยต างๆ เช น การเข าร วมประช มก บกล มต างๆ เช นองค กรแพทย 9. การสร างว ฒนธรรมความปลอดภ ย เพ อให ย งย น 10.ให หน วยงานระบ ความเส ยงและแนวทางปฏ บ ต กรณ เพ อป องก นหร อลดความเส ยงน น 11.สร างระบบการว เคราะห ความเส ยง การต ดตามท ม ประส ทธ ภาพ 12. จ ดทาค ม อการบร หารความเส ยง เพ อให ท กฝ ายสามารถเร ยนร และเก ดแนวทาง 13. เช อมโยงการรายงานความเส ยงและความร วมม อก บกรรมการบร หารความเส ยงเข าก บการ พ จารณาความด ความชอบ การเล อนข นเล อนตาแหน ง ๔๑ นโยบำยกำรบร หำรจ ดกำรควำมเส ยง (ประกาศไปแล ว) 1., รพ.ร บร ถ งธรรมชาต ในก จกรรมของรพ.ว าม ความเส ยงและโอกาส เก ดความเส ยหายได 2., ท กคนม หน าท ในการจ ดการความเส ยงและให ความร วมม ออย าง กว างขวางในท กระด บ โดยม ห วหน ากล มงาน ห วหน างาน ห วหน าหอผ ป วยเป นผ จ ดการความเส ยงโดยตาแหน ง 3., ท กคนม หน าท รายงานความเส ยงท พบเห นหร อคาดว าจะเก ด และ ถ อการจ ดการความเส ยงเป นว ฒนธรรมราชว ถ 4., คณะผ บร หารเต มใจสน บสน นทร พยากรเพ อความปลอดภ ยของผ ป วยและบ คลากร

42 ว ฒนธรรมองค กรและว ฒนธรรมควำมปลอดภ ย ว ฒนธรรมถ อว าเป นหน งในแหล งท มาของความเส ยงหร อลดความเส ยง เพราะเป นป จจ ยภายใน ชน ดหน งท ม ผลต อความเส ยงขององค กร เช น ว ฒนธรรมการทางาน(Work Culture) ม ผลต อความเส ยงของ องค กรท งด านบวกและลบ เช น ว ฒนธรรมการทางานแบบแบ งงานตามสายงาน(Functional-based) อาจก อให เก ดความชานาญใน สายงานน น แต อาจก อให เก ดการท ต างคนต างทา ไม เห นภาพรวม ขาดการช วยเหล อก น จ งเป นความเส ยง อ นหน งเช นก นเช นการแบ งส ต นร เวชออกเป นหอผ ป วยส ต กรรมและนร เวชกรรม อย างเด ดขาดทาให การ บร หารจ ดการเต ยงไม คล อง เพราะหากม คนไข นร เวชท ต องการใช เต ยงนอนอาจย มเต ยงของส ต กรรมได ว ฒนธรรมการทางานแบบการทางานแบบเน นกระบวนการ(Process-based) จะก อให เก ดความ ได เปร ยบในการแข งข น เพราะม งให บร การจานวนมากหร อให บร การท ตอบสนองและเป นท พอใจของล กค า ว ฒนธรรมการทางานแบบเน นเวลา(Time-based) เป นการทางานท เน นเวลาท ให บร การก บล กค า ต องตรงเวลา ต องท นเวลาท กาหนด เช นผลตรวจทางพยาธ ว ทยาต องได ใน7 ว น หาก ม ว ฒนธรรมแบบน จะ เป นประโยชน อย างย ง เพราะจะทาให ความเส ยงในเร องการรายงานผลล าช า ลดลง คนไข ไม ต องกล บมาร บ ผลท ล าช าอ กคร ง ว ฒนธรรมการทางานแบบเคร อข าย(Network-based) เน นการทางานเป นเคร อข ายเพ อตอบสนอง ความต องการของล กค าโดยเป นเคร อข ายก บ ค ค าหร อ Partner เช นการส งตรวจจากห องตรวจปฏ บ ต การจาก ภายนอก จะก อให เก ดความได เปร ยบในการแข งข นและกระจายความเส ยง ซ งทางราชว ถ ได ทามานานแล ว จ งเห นได ว าว ฒนธรรมการทางานแบบเคร อข ายน าจะเป นว ฒนธรรมท สามารถลดความเส ยงขององค กรได เป นอย างมาก จ งควรสน บสน นในเร องน ต อไป ว ฒนธรรมองค กรท ด งาม ท สามารถส งเสร มการบร หารความเส ยงได เช นว ฒนธรรมการเร ยนร (KM)ว ฒนธรรมรดน าดาห ว ช วยส งสร างความร กความผ กพ นคนในองค กร ว ฒนธรรมความปลอดภ ย จะช วยให องค กรน นม ภ ม ค มก น ทาให สามารถตรวจจ บ ป องก น และ แก ป ญหา เพ อจะเก ดอ นตรายต อผ ป วยและผ ปฏ บ ต งานได ด ข นและย งย น เช น เน นการล างม อเพ อป องก นการ ต ดเช อหร อเผยแพร เช อย งเป นส งท ต องรณรงค ต อไป ทาให ลดความเส ยงของการต ดเช อ ซ งจะได ใช แนวทาง ของสถาบ นพ ฒนาและร บรองค ณภาพโรงพยาบาลต อไป ๔๒

43 ๔๓

44 ๔๔ แผนปฏ บ ต กำรบร หำรควำมเส ยง (Gantt Chart) พ.ศ.2554 พ.ศ ประช มคณะกรรมการ 2. ประกาศนโยบาย 3. ปร บปร งฐานข อม ล ความเส ยง 4. ประชาส มพ นธ 5. จ ดต ง rapid team อบรม team 6. จ ดต งคณะกรรมการ และจ ดทาแผนบร หาร ความเส ยง 7. ส งแบบประเม นความ เส ยงท วท งองค กร 8. ร วมม อก บศ นย คอมพ วเตอร ทาระบบ บร หารจ ดการความ เส ยงเต มร ปแบบ 9. รณรงค ว ฒนธรรม ความปลอดภ ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.

45 ๔๕ ระบบกำรตอบสนองกำรรำยงำนควำมเส ยง level ควบค ม รำยงำน ในเวลำรำชกำร นอกเวลำ A 1 B 2 intranet C 2 D 2 ควบค มได ภายใน1ว น E 3 + ห วหน ากล มงาน/ฝ าย + ผ ตรวจการณ F 3 G 3 H 4 + ประธานความเส ยง +ห วหน ากล มงาน/ฝ าย ท นท I 5 ควบค มไม ได +ประธานความเส ยง + ผอ. + ประธานความเส ยง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

www.themegallery.com

www.themegallery.com 1 1. ความเส ยง หมายถ ง โอกาสท จะเก ดความผ ดพลาด ความ เส ยหาย การร วไหล ความส ญเปล า หร อเหต การณ ท ไม พ งประสงค ซ งอาจเก ดข นในอนาคตและ ม ผลกระทบต อการด าเน นงานไม เป นไปตาม เป าประสงค ขององค กร 2 ประเภทของความเส

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 1-2 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555 คำนำ แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณของหน วยงานราชการไทย ในป จจ บ น ใช ว ธ การแบบม งเน นผลงาน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information