แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ( [1]

2 คานา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ มาตรา 3/1 และ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งประกอบไป ด วยเป าหมายส าค ญ ค อ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ม ประส ทธ ภาพและความ ค มค าในเช งภารก จภาคร ฐ ลดข นตอนการปฏ บ ต งานท เก นความจ าเป น ตลอดจนให ม การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ กอรปก บตามพระราชบ ญญ ต ตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ท ก าหนดให ส วนราชการต องม การประเม นความเส ยงและ ปร บปร งระบบควบค มภายในน น จากหล กการด งกล าวข างต น สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส จ งได ท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นเพ อให การจ ดการของส าน กว ชา การศ กษาท วไปฯ เป นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบค มภายในและให ม ระบบการบร หารความ เส ยงท ควบค ม ก จกรรม และกระบวนการด าเน นงานท อาจเป นม ลเหต ของความเส ยหายให ระด บความ เส ยงและขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท ยอมร บได ตลอดจนเพ อป องก น หร อบรรเทาความร นแรงของป ญหา แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ประกอบด วย 3 ส วน ค อ ส วนท 1 บทน า ส วนท 2 นโยบายและแนวทางบร หารความเส ยง ส วนท 3 แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท ๔ การควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ หว งว าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จะเป นแนวทางการบร หารจ ดการความเส ยงของ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ให ม การบร หารงานเป นไป ตามเป าหมายท กาหนดอย างม ค ณภาพ และม ประส ทธ ภาพ [ก] [2] (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อ านวยการ สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรม การเร ยนร อ เล กทรอน กส

3 บทสร ปสาหร บผ บร หาร ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ มาตรา 3/1 และ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งประกอบไป ด วยเป าหมายสาค ญ ค อ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าใน เช งภารก จภาคร ฐ ลดข นตอนการปฏ บ ต งานท เก นความจ าเป น ตลอดจนให ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ กอปรก บตามพระราชบ ญญ ต ตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการ ควบค มภายใน พ.ศ ท ก าหนดให ส วนราชการต องม การประเม นความเส ยงและปร บปร งระบบควบค ม ภายในน น เพ อให การจ ดการของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส เป นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบค มภายในและให ม ระบบการบร หารความเส ยงท ควบค ม ป จจ ย ก จกรรม และกระบวนการดาเน นงานท อาจเป นม ลเหต ของความเส ยหายให ระด บความเส ยงและ ขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท ยอมร บได ตลอดจนเพ อป องก นหร อบรรเทา ความร นแรงของป ญหา ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ปร บประย กต ใช ข นตอนปฏ บ ต งานการบร หารความเส ยงตาม หล กการของคณะกรรมการร วมของสถาบ นว ชาช พ 5 แห ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวนข นตอนในการบร หารจ ดการความเส ยง ได แก (1) การระบ ความเส ยง (2) การประเม นความเส ยง (3) การตอบสนอง/กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการแต ละ ความเส ยง (4) การด าเน นการตามกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละความเส ยง และ (5) การตรวจ ต ดตามประเม นการบร หารความเส ยง จากข นตอนด งกล าวข างต น ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ว เคราะห ความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ในด านต างๆ ได แก 1) ความเส ยงด านกลย ทธ 2) ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต งาน)3) ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร สถานท ) และ 4) ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ โดยผลการประเม นม ความเส ยง ท ต องนามาบร หารจ ดการความเส ยง จานวน 4 ความเส ยง รายละเอ ยดด งน ความเส ยง 1) ความเส ยงด านกลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารส าน กตาม หล กการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย [ข] [3] แนวทางการจ ดการความเส ยง 1. ประช มบ คลกรเพ อมอบหมายต วช ว ด ช แจงการม ส วนร วมก บ ต วช ว ด โครงการ ก จกรรม ของสาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ 2. สร างความร ความเข าใจเก ยวก บต วช ว ดของโครงการ ก จกรรม ของสาน กว ชาการศ กษาท วไปฯและของมหาว ทยาล ย 3. แจ งปฏ ท นการต ดตามและรายงานผลการดาเน นงานก บ ผ ร บผ ดชอบโครงการโดยตรง

4 ความเส ยง 2) ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน การให บร การการจ ดการเร ยนการ สอนรายว ชาการศ กษาท วไป แนวทางการจ ดการความเส ยง 4. ดาเน นการต ดตามผลการดาเน นงานโครงการตามปฏ ท น ผ าน ระบบe-office และในท ประช มบ คลากรของสาน ก 5. รายงานผลการดาเน นงานตามท มหาว ทยาล ยก าหนดไว 6. รายงานผลการกาก บ ต ดตามโครงการต อผ บร หารท กเด อน 1. ให บร การผ านระบบ One-stop service แบบออนไลน (น กศ กษาบร การตนเอง) 2. พ ฒนาระบบ LMS ท สามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และข อม ล การศ กษาของน กศ กษาได ท กอ ปกรณ ส อสาร 3. พ ฒนาส อการเร ยนร ด วยตนเองท กรายว ชา 4. จ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบ Flipped Learning 3) ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) สมรรถนะระบบเทคโนโลย 1. สร างความร ความเข าใจเก ยวก บโครงสร างพ นฐานของระบบ สารสนเทศท ให บร การน กศ กษา สารสนเทศของมหาว ทยาล ย และหน วยงานต างๆ ภายใน มหาว ทยาล ย 2. สร างเคร อข ายการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศระด บหน วยงาน 3. ปร บปร งระบบโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศของ สาน กให สอดคล องก บมหาว ทยาล ย 4. พ ฒนาบ คลากรเพ อควบค มและก าก บระบบโครงโครงสร าง พ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศ 5. พ ฒนาระบบการรายงานผลการใช เทคโนโลย สารสนเทศของ สาน ก 4) ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ การปฏ ร ปกฏหมาย ของ 1. ว เคราะห ประเด นป ญหาเพ อการปฏ ร ป ระเบ ยบ ข อบ งค บ มหาว ทยาล ยไม สอดคล องก บ ของส าน ก ข อบ งค บของสาน ก 2. เสนอแนวทางการปฏ ร ปข อบ งค บ 3. ปร บระเบ ยบข อบ งค บต างๆ ตามท สภามหาว ทยาล ย อน ม ต 4. บ งค บใช ในหน วยงาน [ค] [4]

5 สารบ ญ หน า คานา ก บทสร ปสาหร บผ บร หาร ข สารบ ญ ง ส วนท 1 บทน า 1 หล กการและเหต ผล 1 ข อม ลพ นฐาน สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 นโยบายและแนวทางบร หารความเส ยง 11 นโยบายบร หารความเส ยงและการควบค มภายในส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ 11 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง 11 แนวทางการบร หารความเส ยง 12 ปฏ ท นการดาเน นงานบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ๑) แบบฟอร มการระบ เหต การณ ความเส ยง (FM-RM01) 23 2) แบบฟอร มการกาหนดแนวทางการจ ดการความเส ยง (FM-RM0๒) 27 ๓) แบบฟอร มแผนการบร หารความเส ยง (FM-RM0๓) 31 ส วนท ๔ การควบค มภายใน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนควบค มภายใน (แบบ ปย.๒) 36 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ นโยบายบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ การบร หารจ ดการคอมพ วเตอร แม ข าย (SERVER) สาน กว ชาการศ กษาท วไปและ นว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส [ง] [5]

6

7 หล กการและเหต ผล บทท 1 บทนา ประการแรก พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บ ญญ ต ว า การบร หารราชการต องเป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าในเช งภารก จแห งร ฐ การลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จและย บเล ก หน วยงานท ไม จาเป น การกระจายภารก จและทร พยากรให แก ท องถ น การกระจายอ านาจต ดส นใจ การ อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการของประชาชน ม ผ ร บผ ดชอบต อผลของงานการ ปร บปร งค ณภาพการให บร การจ งเป นแนวหน งท จ าเป นอย างย งเพ อให การบร หารราชการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถตอบสนองตามความต องการของประชาชน ในการปฏ บ ต หน าท ของส วน ราชการ ต องใช ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด โดยเฉพาะอย างย งให ค าน งถ งความร บผ ดชอบของผ ปฏ บ ต ราชการ การม ส วนร วมของประชาชนการเป ดเผยข อม ล การต ดตามตรวจสอบและประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ ท งน ตามความเหมาะสมของแต ละภารก จ ประการท สอง พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดว าเพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ก.พ.ร. อาจเสนอต อคณะร ฐมนตร เพ อกาหนดมาตรการกาก บการปฏ บ ต ราชการ โดยว ธ การจ ดท าความตกลงเป นลายล กษณ อ กษร หร อ โดยว ธ การอ นใด เพ อแสดงความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต ราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให ส ว น ราชการจ ดให ม คณะผ ประเม นอ สระด าเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการเก ยวก บ ผลส มฤทธ ของภารก จ ค ณภาพการให บร การ ความพ งพอใจของประชาชนผ ร บบร การ ความค มค าใน ภารก จ ท งน ตามเกณฑ ว ธ การ และระยะเวลาท ก.พ.ร. กาหนด ประการท สาม ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น (สตง.) ระเบ ยบว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให หน วยร บตรวจหร อมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา น ามาตรฐานการควบค ม ภายในตามระเบ ยบฯ ไปใช เป นแนวทางการจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผลการควบค ม ภายในให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล พร อมรายงานต อคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นและผ ท เก ยวข องทราบ ประการท ส พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ก าหนด จ ดม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาท ม งเน นค ณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอ ยด ไว ในหมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพ [๑]

8 ภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการผด งร กษาค ณภาพและ มาตรฐานของสถาบ นอ ดมศ กษา และก าหนดให สถานศ กษาท กแห งต องได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกอย างน อย 1 คร งในท กรอบ 5 ป โดย ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) หร อเร ยกช อย อว า สมศ. ข อม ลพ นฐาน สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมหล ก ว ฒนธรรมองค กร อ ตล กษณ เอกล กษณ และเป าหมายการพ ฒนา สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ด งน ว ส ยท ศน ม งส การเป นผ นาในการจ ดการเร ยนร ว ชาศ กษาท วไป ด วยนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส พ นธก จ 1. จ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาศ กษาท วไปเพ อพ ฒนาค ณภาพของน กศ กษาให เป นบ ณฑ ต ในอ ดมคต ไทย 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ด วยส ออ เล กทรอน กส 3. บร การว ชาการเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนร ตามความต องการของหน วยงาน ค าน ยมหล ก ปฏ บ ต งานด วยระบบจ ดการค ณภาพ ว ฒนธรรมองค กร ทางานแบบม ส วนร วม อ ตล กษณ จ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให น กศ กษาก าก บการเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนาส ความเป นบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย น ยามของคาสาค ญอ ตล กษณ กาก บการเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนาส ความเป นบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย หมายถ ง ความสามารถใน การวางแผนการเร ยนร การควบค มและก าก บตนเองในการเร ยนร เพ อให เก ดค ณล กษณะ ๕ ประการ ค อ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร ม ท กษะทางป ญญา ปร บต วเข าก บส งคมได อย างเหมาะสม และม ความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เอกล กษณ เป นองค กรแห งการเร ยนร ด วยเทคโนโลย ร วมสม ย น ยามของคาส าค ญเอกล กษณ [๒]

9 กระบวนการบร หารจ ดการเร ยนการสอนของส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการ เร ยนร อ เล กทรอน กส เน นการเร ยนร ด วยเทคโนโลย ร วมสม ยมาบ รณาการก บการเร ยนการสอนตาม ร ปแบบการเร ยนร แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป าหมายการพ ฒนามหาว ทยาล ย ม 6 ด าน ได แก 1) พ ฒนาระบบบร หารจ ดการอย างม ค ณภาพตามหล กธรรมภ บาล 2) ยกระด บมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป 3) พ ฒนางานว จ ยสร างองค ความร และหร องานสร างสรรค ด านนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 4) สร างความพร อมเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5) เป นศ นย การเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรมอ เล กทรอน กส 6) ยกระด บมาตรฐานบร หารจ ดการทร พยากร ส นทร พย และทร พย ส นทางป ญญา นโยบายด านการปฏ บ ต งาน ในป งบประมาณ 2558 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส กาหนดนโยบายเพ อเป นกรอบการปฏ บ ต งานประจาป ในด านต างๆต อไปน 1.นโยบายด านการบร หารจ ดการ 1) กระจายอานาจการต ดส นใจให ก บบ คลากรตามภาระงาน ท กระด บ 2) ปร บปร งกระบวนปฏ บ ต งาน ให ม ความคล องต ว รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ 3) บร หารการเง นและงบประมาณอย างโปร งใส ม ความร บผ ดชอบ และตรวจสอบได 4) ใช การจ ดการเช งย ทธศาสตร คาน งถ งความค มค า ความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 5) พ ฒนาระบบบร การแบบ One-Stop Service ตามมาตรฐานเด ยวก บมหาว ทยาล ยและ บร การ E-service 6) พ ฒนาระบบการเร ยนการสอน e-learning และการสอน online เพ อให บร การการเร ยน การ 7) สอนและการฝ กอบรมท วถ ง กว างขวาง และม มาตรฐาน สกอ. 8) จ ดให ม กองท นสาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 9) จ ดทาแผนบร หารความเส ยง 2.นโยบายด านการบร หารบ คลากร 1) จ ดให ม การพ ฒนาศ กยภาพการปฏ บ ต งานท งสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการ เพ อ [๓]

10 เตร ยมความพร อมการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2) การเตร ยมความพร อมเข าส ตาแหน งทางว ชาการของบ คลากรสายว ชาการ 3) เน นการปฏ บ ต งานตามจรรยาบรรณว ชาช พ 3.นโยบายด านการจ ดการศ กษาและการพ ฒนาผ เร ยน 1) เน นการส งเสร มการเร ยนร โดยนว ตกรรมหลากหลาย สนองความต องการของผ เร ยน และ ช มชน 2) เน นระบบเคร อข าย และห นส วนการศ กษา ตามหล กการม ส วนร วมของช มชน องค กร ภาคร ฐและเอกชน 3) เช อมโยงและบ รณาการการศ กษาเข าก บการให บร การทางว ชาการ และก จการพ ฒนา น กศ กษา โดยอาศ ยความร วมม อจากช มชน 4) เน นการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาน กศ กษาตามค ณล กษณะพ งประสงค 4.นโยบายด านการว จ ย 1) เร งร ดสร างงานว จ ย เพ อการพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนร โดยเน นด านนว ตกรรม อ เล กทรอน กส ส งเสร ม สน บสน น และอ านวยความสะดวกส าหร บบ คลากรสายผ สอน และสน บสน นการสอนเพ อการว จ ยพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนการสอนและการปฏ บ ต งาน 2) บ รณาการงานว จ ยและงานสร างสรรค เข าก บการเร ยนการสอน 5.นโยบายด านบร การว ชาการ 1) สน บสน นการให บร การนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ท กหน วยงานจ ดการศ กษาท ง ภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2) จ ดแหล งความร และป ญญาของช มชน 3) เป นศ นย การเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรมอ เล กทรอน กส 4) เช อมโยงก จกรรมบร การว ชาการก บการเร ยนการสอน และก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 6.นโยบายด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 1) ให การสน บสน นและส งเสร มก จกรรมทางศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น และจร ยธรรม อน ร กษ ประเพณ และภ ม ป ญญาในท องถ น โดยเน นการม ส วนร วมในวาระสาค ญประจาป 2) บ รณาการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ก บการเร ยนการสอน ก จการน กศ กษา และการ บร การทางว ชาการ 3) บร การการเผยแพร และประชาส มพ นธ ข อม ลสารสนเทศด าน ศ ลปะ และว ฒนธรรม ท องถ น 7.นโยบายด านการเง นและงบประมาณ 1) บร หารการเง นและงบประมาณโปร งใส ม ความร บผ ดชอบ และตรวจสอบได [๔]

11 2) เน นผลงานท ตอบสนองนโยบายมหาว ทยาล ยค าน งถ งความค มค า ความม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 3) จ ดให ม ระบบต ดตามตรวจสอบทางการเง น 8.นโยบายด านการประก นค ณภาพ 1) จ ดให ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน 2) พ ฒนาระบบสารสนเทศด านการประก นค ณภาพ 3) จ ดให ม กระบวนการให ความร และพ ฒนาท กษะด านประก นค ณภาพแก บ คลากรท กระด บ 4) จ ดให ม การสน บสน นและส งเสร มการม ส วนร วมก จกรรมการประก นค ณภาพ 5) พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อด านการประก นค ณภาพท งภายในและภายนอกส าน ก 6) ส งเสร มการเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลการประก นค ณภาพส ประชาคม 7) ส งเสร มการจ ดการความร ให เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อม แนวทางหร อว ธ การพ ฒนาส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ให บรรล ความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายท ก าหนดไว ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร และ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ม รายละเอ ยด ด งน ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการอย างม ค ณภาพตามหล กธรรมภ บาล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ ม ระบบบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลเพ อให ส าน กม ประส ทธ ผลเพ มข น (high performance organization) ย ทธศาสตร ท 2 ยกระด บมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ จ ดการเร ยนการสอน ให สอดคล องก บ ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF : HEd) ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนางานว จ ยสร างองค ความร และหร องานสร างสรรค ด านนว ตกรรมการ เร ยนร อ เล กทรอน กส เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ ม ผลงานว จ ยและหร องานสร างสรรค ด าน นว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ย ทธศาสตร ท 4 สร างความพร อมเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนเป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ สร างความร และความเข าใจเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ย ทธศาสตร ท 5 เป นศ นย การเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรมอ เล กทรอน กส เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรม อ เล กทรอน กส แก ส งคม ย ทธศาสตร ท 6 ยกระด บมาตรฐานบร หารจ ดการทร พยากร ส นทร พย และทร พย ส นทางป ญญา เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ ม การจ ดหารายได จากการบร การว ชาการของสาน ก [๕]

12 ข อม ลบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม บ คลากรจ านวนท งส น 36 คน จ าแนกเป นบ คลากรสายว ชาการ จ านวน 7 คน ค ดเป นร อยละ 19 และบ คลากรสายสน บสน น ว ชาการ จานวน 29 คน ค ดเป นร อยละ 80 ด งตารางท 1 ตารางท 1 ข อม ลบ คลากรจาแนกตามประเภทบ คลากร บ คลากร บ คลากรสาย ว ชาการ บ คลากรสาย สน บสน น ว ชาการ ข าราชการ พน กงาน ราชการ ล กจ าง ประจา พน กงาน มหาว ทยาล ย (ประจา) ล กจ าง ช วคราว พน กงาน มหาว ทยาล ย (ช วคราว) รวม แหล งข อม ล : งานบร หารงานบ คคล สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ รวม ข อม ลน กศ กษา ป การศ กษา 2557 สาน กว ชาการศ กษาท วไป ฯ ม น กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาศ กษาท วไป ท งส น 116,510 คน จาแนกเป น น กศ กษาระด บปร ญญาตร จ านวน 116,510 คน น กศ กษาระด บ ปร ญญาโท จานวน คน และน กศ กษาระด บปร ญญาเอก จ านวน คน ด งตาราง ท 2 ตารางท 2 ข อม ลจ านวนน กศ กษาจาแนกตามป การศ กษาและระด บการศ กษา ป การศ กษา ระด บการศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวมท งส น , , , , , ,040 แหล งข อม ล : งานว ชาการ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ [๖]

13 ข อม ลหล กส ตรท เป ดสอน ป การศ กษา 2557 ส าน กว ชาการศ กษาท วไป ฯ ม หล กส ตรท เป ดสอนท งส น 1 หล กส ตร จ าแนกเป นระด บปร ญญาตร จ านวน 1 หล กส ตร ระด บปร ญญาโท จ านวน หล กส ตร และ ระด บปร ญญาเอก จานวน หล กส ตร ด งตารางท 3 ตารางท 3 ข อม ลหล กส ตรท เป ดสอนในแต ละระด บการศ กษา ระด บการศ กษา จานวน(หล กส ตร) ปร ญญาตร 1 ปร ญญาโท - ปร ญญาเอก - รวมท งส น 1 แหล งข อม ล : งานว ชาการ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ข อม ลผ สาเร จการศ กษา ป การศ กษา 2556 ส าน กว ชาการศ กษาท วไป ฯ ม ผ ส าเร จการศ กษาจ านวนท งส น -. คน จ าแนกออกเป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร จ านวน - คน ปร ญญาโท จ านวน -.. คน และปร ญญาเอก จานวน -.. คน ด งตารางท 4 ตารางท 4 ข อม ลผ สาเร จการศ กษาจ าแนกตามป การศ กษาและระด บการศ กษา ป การศ กษา ระด บการศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวมท งส น แหล งข อม ล : [๗]

14 ข อม ลงบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ ประมาณการรายร บท งส น 38,800,230 บาท จ าแนกเป น งบประมาณแผ นด น จ านวน บาท เง นนอกงบประมาณ จ านวน 38,800,230 บาท และ เง นคงคล ง จานวน บาท ประมาณการรายจ ายท งส นร อยละ 80 จากเง นนอกงบประมาณจ านวน 31,040,184 บาท จ าแนกเป นงบประมาณแผ นด น จ านวน บาท เง นนอกงบประมาณ จ านวน 31,040,184 บาท และเง นคงคล ง จานวน บาท ด งตารางท 5 ตารางท 5 ข อม ลงบประมาณ ป งบประมาณ 2558 ประมาณการรายร บ ประมาณการรายจ าย งบประมาณแผ นด น - - เง นนอกงบประมาณ 38,800,230 31,040,184 เง นคงคล ง - - รวม 38,800,230 31,040,184 แหล งข อม ล : งานการเง น สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ข อม ลผลงานว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ อาจารย ของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม งานว จ ยหร องาน สร างสรรค จานวนท งส น 7 ผลงาน ม จานวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท น าไปใช ประโยชน จ านวน 7 ผลงาน ค ดเป นร อยละ 100 ของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท งหมด ด งตารางท 6 ตารางท 6 ข อม ลผลงานว จ ย ข อม ลผลงาน จานวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท งหมด จานวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน ร อยละของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน แหล งข อม ล : งานว ชาการ สาน กว ชาการศ กษาท วไป [๘]

15 . ข อม ลการบร การทางว ชาการ ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม โครงการบร การว ชาการจ านวนท งส น 3 โครงการ ม จ านวนโครงการบร การว ชาการท น ามาใช พ ฒนาท งการเร ยนการสอนและการว จ ย จานวน 3 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ด งตารางท 7 ตารางท 7 ข อม ลการบร การทางว ชาการ ข อม ลการบร การทางว ชาการ จานวนโครงการบร การว ชาการท งหมด 1 จานวนโครงการบร การว ชาการท นามาใช พ ฒนาท งการเร ยนการ 4 3 สอนและการว จ ย ร อยละของโครงการบร การว ชาการท นามาใช พ ฒนาท งการเร ยน การสอนและการว จ ย แ ห ล ง ข อ ม ล : แ ห ล ง เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น บ ร ก า ร ว ช า ก า ร ข อ ง ส า น ก เ ว บ ไ ซ ต ข อม ลการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม โครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม จานวนท งส น โครงการ และม จ านวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรมท งส น คน ด งตารางท 8 ตารางท 8 ข อม ลการท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ข อม ลการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม จานวนโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม จานวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม แหล งข อม ล : [๙]

16 ข อม ลผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ด าเน นการตามองค ประกอบค ณภาพ จ านวน ท งส น 5 องค ประกอบ 11 ต วบ งช ประกอบด วย ต วบ งช ค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) จ านวน 9 ต วบ งช ต วบ งช ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) จ านวน 1 ต วบ งช และต วบ งช ค ณภาพท เป นของมหาว ทยาล ยฯ จ านวน 1 ต งบ งช ด งตารางท 9 ตารางท 9 ข อม ลผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในป 2556 คะแนน เฉล ย ระด บ ผลการประเม นตามเกณฑ ของ สกอ ด มาก ผลการประเม นตามเกณฑ ของ สมศ ด มาก ผลการประเม นตามเกณฑ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 5 ด มาก แหล งข อม ล :รายงานประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา 2556 สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ [๑๐]

17 บทท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารความเส ยง 2.1 นโยบายบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา เพ อให ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม ระบบการบร หารความเส ยงและระบบควบค มภายในท เป นไปตามข อก าหนดของระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการ ควบค มภายใน พ.ศ ข อ 6 โดยม การบร หารป จจ ยและการควบค มก จกรรม รวมท ง กระบวนการด าเน นงานด านต างๆ เพ อลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ จะเก ด ความเส ยหายหร อขาดประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ให ระด บของความเส ยงและขนาดของความเส ยหายท อาจจะเก ดข นให อย ในระด บท ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ยอมร บได โดยค าน งถ งการบรรล เป าหมาย ของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ตามแผนย ทธศาสตร และแนวทางในการบร หาร ส าน กว ชาการศ กษา ท วไปฯ ท ได ผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หาร ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ให ประสบ ผลส มฤทธ ตามต วช ว ดและเป าหมายท ก าหนดไว และเป นการส งเสร มให ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม ระบบบร หารจ ดการท ด (Good Governance) ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ จ งก าหนดนโยบายบร หาร ความเส ยงและการควบค มภายใน ด งน 1. การบร หารความเส ยงและการควบค มภายเป นการด าเน นการท ส าค ญของ ส าน กว ชาการ ศ กษาท วไปฯ โดยครอบคล มพ นธก จท กด าน 2. ผ บร หารและบ คลากรของ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ท กระด บต องตระหน ก ให ความส าค ญ และม ส วนร วมในก จกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน 3. การปฏ บ ต หร อการด าเน นการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในให ถ อเป นภารก จท ต องปฏ บ ต ตามปกต 4. การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เป นเคร องม อสน บสน นบร หารความเส ยงและการควบค ม ภายในเพ อให เก ดประส ทธ ภาพ และอ านวยความสะดวกต อผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน เพ อรองร บการ ต ดส นใจและแก ไขป ญหาได อย างท นเหต การณ 5. การต ดตาม ประเม นผลการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในจะด าเน นการอย าง เหมาะสม สม าเสมอและต อเน องตามสถานการณ ท เปล ยนแปลง ว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1. เพ อให ผลการด าเน นงานของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ เป นไปตามเป าประสงค และ เป าหมายตามย ทธศาสตร ท วางไว 2. เพ อให ม ระบบในการต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นการบร หารความเส ยงและเป าระว ง ความเส ยงใหม ท อาจเก ดข น [๑๑]

18 3. เพ อให เก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความเส ยงด านต างๆ ท จะเก ดข น และสามารถหา ว ธ การจ ดการก บความเส ยงเพ อป องก นหร อลดความเส ยงให อย ระด บท ยอมร บได แนวทางการบร หารความเส ยง ความหมายและค าจ าก ดความเก ยวก บการบร หารความเส ยง ความเส ยง หมายถ ง เหต การณ /โอกาสท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ม ความไม แน นอน และจะส งผลกระทบในเช งลบต อการบรรล ว ตถ ประสงค ขององค กร หร อท าให การด าเน นงานไม ประสบความสาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค กร ป จจ ยเส ยง หมายถ ง ต นเหต หร อสาเหต ท มาของความเส ยงท จะท าให ไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดยต องระบ ได ด วยว าเหต การณ น นจะเก ดท ไหน เม อใด และเก ดข นได อย างไร และท าไม ท งน สาเหต ของความเส ยงท ระบ ควรเป นสาเหต ท แท จร ง เพ อจะได ว เคราะห และก าหนดมาตรการลด ความเส ยงในภายหล งได อย างถ กต อง การบร หารความเส ยง หมายถ ง กระบวนการท น าไปประย กต ใช ในการบร หารจ ดการให โอกาสท จะเก ดเหต การณ ความเส ยงลดลง หร อผลกระทบของความเส ยหายจากเหต การณ ความเส ยง ลดลงอย ในระด บท องค กรยอมร บได เพ อให ได ร บความม นใจอย างสมเหต สมผลในการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท องค กรกาหนด เป นต น ปฏ ท นการด าเน นงานบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อการบร หารความเส ยงของ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณพ.ศ ม การด าเน นการอย างเป นข นตอน จ งได ก าหนดปฏ ท นก ารด าเน นงานบร หารความเส ยง โดยม รายละเอ ยดด งน ตาราง ปฏ ท นการดาเน นงานบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เสนอแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง ส าน ก ว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าประกาศนโยบายการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กาหนดแนวทางการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายน 2557 ธ นวาคม 2557 ธ นวาคม 2557 งานควบค มค ณภาพ งานควบค มค ณภาพ คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก [๑๒]

19 ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 5. เสนอแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อพ จารณา ธ นวาคม 2557 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก 6. อบรมสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บการบร หาร ความเส ยง ธ นวาคม 2557 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก 7. ส อสารแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. มกราคม 2558 งานควบค มค ณภาพ ด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ประจ าป มกราคม-ก นยายน บ คลากรท กคน งบประมาณ พ.ศ ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง มกราคม-ก นยายน งานควบค มค ณภาพ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง งานควบค มค ณภาพ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ต อมหาว ทยาล ย - ไตรมาส 2 ม นาคม ไตรมาส 3 ม ถ นายน ไตรมาส 4 ก นยายน จ ดทาเล มรายงาน ผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร ก นยายน 2558 งานควบค มค ณภาพ ความเส ยง และการวางระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ นาข อเสนอแนะมาจ ดทาแผนบร หารความเส ยงในป ถ ดไป ก นยายน 2558 งานควบค มค ณภาพ [๑๓]

20 ข นตอนการปฏ บ ต ตามแผนการบร หารความเส ยง สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ปร บประย กต ใช ข นตอนปฏ บ ต งานการบร หารความเส ยง ในป งบประมาณ พ.ศ ตามหล กการของคณะกรรมการร วมของสถาบ นว ชาช พ 5 แห ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 การระบ ความเส ยง ข นตอนท 2 การประเม นความเส ยง ข นตอนท 3 การกาหนดกลย ทธ /แนวทางท ใช ในการจ ดการแต ละความเส ยง ข นตอนท 4 การดาเน นการตามกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละความเส ยง ข นตอนท 5 การตรวจต ดตามประเม นการบร หารความเส ยง รายละเอ ยดด งภาพท การส อสาร การระบ ความเส ยง การประเม นเส ยง การกาหนดกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละความเส ยง การดาเน นการตามกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละ ความเส ยง การตรวจต ดตาม ประเม นการบร หารความเส ยง ระบบสารสนเทศ [๑๔]

21 ข นตอนท 1 การระบ ความเส ยง การว เคราะห เพ อระบ ความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให น า แนวค ดเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องแต ละด านมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ความเส ยงของแต ละ โครงการ โดยควรคาน งถ งป ญหาและอ ปสรรคของการด าเน นการตามโครงการ ซ งส ญญาณบ งช อ นจะ น าไปส ความเส ยงท โครงการไม ประสบความส าเร จ โดยด ท งป จจ ยภายใน และป จจ ยภายนอกเป น ส วนประกอบในการดาเน นการว เคราะห ด งกล าว 1. ป จจ ยภายใน หมายถ ง ความเส ยงท สามารถควบค มได โดยองค กร เช น กฎระเบ ยบ ข อบ งค บของส วนราชการ ว ฒนธรรมองค กร นโยบายการบร หาร ความร ความสามารถของบ คลากร กระบวนการทางานข อม ล/ระบบสารสนเทศ และเคร องม ออ ปกรณ เป นต น 2. ป จจ ยภายนอก หมายถ ง ความเส ยงท ไม สามารถควบค มการเก ดได โดยองค กร เช น ภาวะ เศรษฐก จส งคม การเม อง กฎหมาย ผ ร บบร การ เคร อข าย เทคโนโลย ภ ยธรรมชาต และส งแวดล อม เป นต น ในการว เคราะห เพ อระบ ความเส ยงต างๆ อาจพ จารณาจากป จจ ยเส ยงในหลายด าน เช น 1. ความเส ยงด านกลย ทธ เก ยวก บการบรรล เป าหมายและพ นธก จในภาพรวม โดยความเส ยงท อาจจะเก ดข นเป นความ เส ยงเน องจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ เหต การณ ภายนอกส งผลต อกลย ทธ ท ก าหนดไว ไม สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ว ส ยท ศน การกาหนดกลย ทธ ท ขาดการม ส วนร วมจากภาคประชาชน การร วมม อก บองค กรอ สระท าให โครงการขาดการยอมร บโครงการไม ได น าไปส การแก ไขการ ตอบสนองต อความต องการของผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างแท จร ง หร อเป นความเส ยงท เก ดข นจากการต ดส นใจผ ดพลาดหร อนาการต ดส นใจน นมาใช อย างไม ถ กต อง 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อผลการปฏ บ ต งานโดยความเส ยงท อาจเก ดข นเป น ความเส ยงเน องจากระบบงานภายในขององค กร การบร หารหล กส ตร การบร หารงานว จ ย งานประก น ค ณภาพการศ กษา ความปลอดภ ย เทคโนโลย หร อนว ตกรรมท ใช และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ซ ง ส งผลต อการปฏ บ ต งานต างๆ ขององค กรทาให ไม บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนด 3. ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร สถานท ) ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) หมายถ ง ความเส ยงท เก ดจากความไม พร อมหร อขาดประส ทธ ภาพในการด าเน นงานด านการเง น งบประมาณ การควบค มค าใช จ าย ระบบสารสนเทศ และด านสถานท [๑๕]

22 4. ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ เก ยวข องก บการปฏ บ ต ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ โดยความเส ยงท อาจ เก ดข นเป นความเส ยงเน องจากความไม ช ดเจน ความไม ท นสม ยหร อความไม ครอบคล มของนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บต างๆ รวมท งการท าน ต กรรมส ญญา การร างส ญญาท ไม ครอบคล มการ ด าเน นงานในการว เคราะห ความเส ยงน น นอกจากส วนราชการจะพ จารณาป จจ ยเส ยงจากด านต างๆ แล วจะต องนาแนวค ดเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องในแต ละด านมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ความเส ยง อาท 4.1 ด านกลย ทธ โครงการท ค ดเล อกมาน นอาจม ความเส ยงต อเร องประส ทธ ผล และการม ส วนร วม 4.2 ด านการดาเน นงาน อาจม ความเส ยงต อเร องประส ทธ ภาพ และความโปร งใส 4.3 ด านการเง น อาจม ความเส ยงต อเร องน ต ธรรม และภาระร บผ ดชอบ 4.4 ด านกฎหมาย/กฎระเบ ยบ อาจม ความเส ยงต อเร องน ต ธรรม และความเสมอภาค ข นตอนท 2 การประเม นความเส ยง การประเม นความเส ยงเป นการประเม นระด บโอกาสท จะเก ดและผลกระทบของความเส ยง โดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงต องก าหนดเกณฑ การประเม นมาตรฐานเพ อประเม นโอกาสและ ผลกระทบของความเส ยงและดาเน นการว เคราะห และจ ดล าด บความเส ยง ซ งม ข นตอน ด งน 2.1 การก าหนดเกณฑ การประเม นมาตรฐาน เป นการก าหนดเกณฑ ท จะใช ในการประเม น ความเส ยง ได แก ระด บโอกาสท จะเก ดความเส ยง (Likelihood) ระด บความร นแรงของผลกระทบ (Impact) และระด บของความเส ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงได ก าหนด เกณฑ ของหน วยงานข น ซ งก าหนดเกณฑ ได ท งเกณฑ ในเช งปร มาณและเช งค ณภาพ ท งน ข นอย ก บ ข อม ลสภาพแวดล อมในหน วยงานและด ลยพ น จการต ดส นใจของคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ และผ บร หารของหน วยงาน โดยเกณฑ ในเช งปร มาณจะเหมาะก บหน วยงานท ม ข อม ลต วเลข หร อจ านวน เง นมาใช ในการว เคราะห อย างพอเพ ยง ส าหร บหน วยงานท ม ข อม ลเช งพรรณนาไม สามารถระบ เป น ต วเลขหร อจ านวนเง นท ช ดเจนได ก ให ก าหนดเกณฑ ในเช งค ณภาพหร อก าหนดเป นเกณฑ เฉพาะในแต ละประเภทความเส ยงซ งคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ ได ก าหนดแนวทางการพ จารณาถ งโอกาส ในการเก ดและความร นแรงของเหต การณ ต างๆ ท จะเก ดผลกระทบต อการด าเน นงานขององค กร ซ งม เกณฑ ในการให คะแนนผลกระทบ เป นด งน [๑๖]

23 1) ระด บโอกาสในการเก ดเหต การณ ต างๆ (Likelihood) กาหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ด งน รายละเอ ยด หล กเกณฑ การพ จารณา ผลกระทบ (ความเป นไปได /โอกาสท จะเก ดข น) ระด บ ม โอกาสท จะเก ดข นน อยมาก 1-5% ต ามาก 1 ม โอกาสท จะเก ดข นนานๆ คร ง 6-10% ต า 2 ม โอกาสท จะเก ดข นปานกลาง 11-25% ปานกลาง 3 ม โอกาสอย างมากท จะเก ดข น 26-50% ส ง 4 เก ดข นเป นปกต /เป นประจา 51-99% ส งมาก 5 2) ระด บความร นแรงของผลกระทบของความเส ยง (Impact) กาหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ด งน 2.1 ความเส ยงด านกลย ทธ รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ สาเร จตามแผน % น อยมาก 1 สาเร จตามแผน % น อย 2 สาเร จตามแผน % ปานกลาง 3 สาเร จตามแผน % มาก 4 สาเร จตามแผน 1-60 % ส งมาก ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ สาเร จตามแผน % น อยมาก 1 สาเร จตามแผน % น อย 2 สาเร จตามแผน % ปานกลาง 3 สาเร จตามแผน % มาก 4 สาเร จตามแผน 1-60 % ส งมาก 5 [๑๗]

24 ระด บผลกรทบความร นแรง สถานท ) 2.3 ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ ไม เก น 10,000 บาท น อยมาก 1 10,001 50,000 บาท น อย 2 50, ,000 บาท ปานกลาง 3 250,001 10,000,000 บาท มาก 4 มากกว า 10,000,001 บาท ส งมาก ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ ม ผลในระด บบ คลากร น อยมาก 1 ม ผลในระด บส วนงาน/ฝ ายสาขาว ชา น อย 2 ม ผลในระด บหน วยงานหร อคณะ/ส าน ก/สถาบ น/ศ นย /ส วนงาน ปานกลาง 3 ม ผลในระด บมหาว ทยาล ย มาก 4 ม ผลในระด บมหาว ทยาล ยและองค กรภายนอก ส งมาก 5 3) ระด บของความเส ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ได แก ส งมาก ส ง ปานกลาง น อย และน อยมาก ด งตารางท 6 ตารางท 6 ระด บของความเส ยง (Degree of Risk) ความเส ยงส งมาก ความเส ยงส ง ความเส ยงปานกลาง ความเส ยงน อย ความเส ยงน อยมาก โอกาสท จะเก ดความเส ยง [๑๘]

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555 คำนำ แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information