แผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555 คณะกรรมการบร หารความเส ยง วว. สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว.) พฤษภาคม 2554

2 สารบ ญ หน า สร ปผ บร หาร 1 ส วนท 1 แผนบร หารความเส ยง วว. ป หล กการและเหต ผล 4 2. ภาพรวม วว ความเส ยงของ วว. และผลการประเม นความเส ยง วว. ป นโยบายบร หารความเส ยงป กลย ทธ และแผนงานการบร หารความเส ยง วว ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยง ขององค กร (CostBenefit Analysis ) Profile วว. ป พ.ศ แผนภ ม ความเส ยง ( Map ป 2555) แผนภาพประเม นความเส ยง ( Profile) Portfolio, ระด บความเส ยงท ยอมร บได ( Appetite) ช วงเบ ยงเบนของระด บความเส ยงท องค กรยอมร บได ( Tolerance) 26 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง วว. ประจาป แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง วว. ประจาป ภาคผนวก 44 แบบฟอร มการต ดตามผลการบร หารความเส ยง วว. 45 สถ ต การบร หารความเส ยง วว. ป งบประมาณ คาส งคณะกรรมการสถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย 50 ท 3/2554 เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงใน วว. คาส งบร หารเลขท คบ. 53/61 เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง 52 ระด บกล มงาน

3 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 ตารางระบ และประเม นความเส ยง วว. ประจาป ตารางท 2 ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างแผนว สาหก จและแผนบร หารความเส ยง วว. 23 ตารางท 3 ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยง 20 ขององค กร (CostBenefit Analysis) ตารางท 4 ระด บความเส ยงท ยอมร บได ( Appetite) และช วงเบ ยงเบนของระด บ 26 ความเส ยงท องค กรยอมร บได ป 2553 ( Tolerance)

4 แผนบร หารความเส ยง วว. ป พ.ศ สร ปผ บร หาร สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว.) ได เร มนาการบร หารความเส ยงมาใช ต งแต ป 2547 ผลการบร หารความเส ยง วว. น บว าม ความก าวหน ามาตลอด อย างไรก ตามเพ อให การ บร หารความเส ยงของ วว. เป นไปอย างม ระบบครบถ วนตามมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ (COSO : 2544) และเพ อให ความเส ยงถ กนามาเป นเคร องม อในการบร หาร ให สามารถเพ มม ลค าเพ ม (Value Creation) แก องค กรอย างแท จร ง และเป นเคร องม อช วยให แผนว สาหก จ วว. สามารถบรรล ผล ตามว ตถ ประสงค ท วางไว แผนบร หารความเส ยงจ งม ความจาเป นเป นอย างย งท จะต องม การทบทวนและ ปร บเปล ยนให วว. สามารถดาเน นการได ท นการเปล ยนแปลงจากท งจากป จจ ยภายในและภายนอก องค กร และแผนท ด ต องสร างความม ส วนร วมจากพน กงานท กคนจากท กกล มงาน เพ อให แผนสามารถ สะท อนป ญหาท แท จร งท งในเช งนโยบาย และในเช ง ปฏ บ ต ตลอดจนข อเสนอแนะแนวทางการแก ไขจาก ผ ปฏ บ ต โดยตรง แผนบร หารความเส ยงฉบ บน ประกอบด วย หล กการและเหต ผล ข อม ลภาพรวมของ วว. ความ เส ยงและผลการ ประเม นความเส ยงของ วว. ซ งม ความเส ยงท ระบ ได จาน วน 5 ความเส ยง ค อ ความเส ยง จากล กค าลดลง (R 02 ) ความเส ยงจากการไม สามารถสรรหาบ ค ลากรท ม ความร ความสามารถส ง (R 04 ) ความเส ยงจากการส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร (R 12 ) ความเส ยงจาก การบ มเพาะเทคโนโลย ร วมก บผ ใช ผลงาน วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) และความเส ยงจาก ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ต องการของล กค าท เพ ยงพอ และไม เก ดผลกระทบต อการพ ฒนาประเทศในวงกว าง (R 0102 ) โดยท ความ เส ยงท งหมดเป นความเส ยง ท อย ในระด บ กลาง (Medium Level) ส วนกลย ทธ การบร หารความเส ยง ประกอบด วยกลย ทธ บร หารความเส ยง 4 กลย ทธ ค อ กลย ทธ เร งพ ฒนาผลงาน วว. ส เช งพาณ ชย กลย ทธ สร างตลาดเข มแข งและดาเน นก จกรรมเช งร ก และเร งร ดการประชาส มพ นธ ผลงานและสร าง กลย ทธ เพ ม ประส ทธ ภาพการให บร การด วย ภาพล กษณ องค กร ให บร การ โครงสร างพ นฐาน ร ปแบบใหม ท เพ ม ความสามารถในการแข งข นและคาน งถ งความปลอดภ ยในสถานท ปฏ บ ต งาน และกลย ทธ เร ง ปร บปร ง การบร หารจ ดการและสร างว ฒนธรรมท ด ขององค กร นอกจากน ในแผนย งได จ ดทา Map เพ อแสดงความเช อมโยงของประเภทความเส ยง ป จจ ย เส ยง และสาเหต ของความเส ยง รวมถ งการ กาหนดระด บ ความเส ยง ส งส ด ท องค กร ยอมร บได ( Appetite) ช วงเบ ยงเบนของระด บความเส ยงท องค กรยอมร บได ( Tolerance) และประเม นผลได แผนบร หารความเส ยง ป

5 และต นท นการบร หารความเส ยงท คาดว าจะเก ดข นเพ อค ดเล อกความเส ยงท ค มค าในการบร หารจ ดการ ภายในองค กร แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงระด บองค กรประจาป 2555 ประกอบด วย เหต การณ ความเส ยง มาตรการ/ก จกรรมจ ดการความเส ยง ต วช ว ดและเป าหมาย ม รายละเอ ยดด งน เหต การณ ความเส ยง มาตรการ/ก จกรรม 1. ล กค าลดลง (R 02 ) 1. ศ กษาความต องการงานบร การ 2. พ ฒนาบ คลากรเพ อตอบสนอง ความต องการของล กค า 3. ปร บปร ง / ทบทวนแผนจ ดหา เคร องม อ/อ ปกรณ 4. ปร บปร ง /ทบทวนแผนการ ให บร การและแผนเพ มประส ทธ ภาพ 5. นาเสนองานต อกล มล กค า เป าหมาย 6. ปร บปร ง /ทบทวนอ ตราค าบร การ ต างๆ 7. ดาเน นการประชาส มพ นธ ท สอ ดคล องก บแผนว สาหก จ /Road Map ของ วว. 2. ไม สามารถสรรหา บ ค ลากรท ม ความร ความสามารถส ง (R 04 ) 1. ปร บปร งเกณฑ ในการสรรหา บ ค ลากรเข าทางานและค ดเล อก บ คลากรเช งร ก 2. ทบทวนอ ตราเง นเด อนแรกบรร จ และระบบการเล อนข นเง นเด อน 3. จ ดสว สด การช วยเหล อการ เด นทางและสว สด การอ นๆ เพ อจ งใจ 4. จ ดทาแผนและปร บปร งสถานท ทางานคลองห าให ม บรรยากาศท เหมาะสม ต วช ว ด ความเส ยง ร อยละของ จานวนล กค าท เพ มข น ร อยละของ บ คลากรท ม ความร ความสามารถส ง ลาออก เป าหมาย จานวนล กค า เพ มข นร อยละ 2 ร อยละของ บ คลากรท ม ความร ความสามารถส ง ลาออกไม เก นร อย ละ 1 ของจานวน บ คลากรท งหมด แผนบร หารความเส ยง ป

6 เหต การณ ความเส ยง มาตรการ/ก จกรรม เป นองค กรว จ ยและพ ฒนาระด บ สากล ต วช ว ด ความเส ยง เป าหมาย 3. ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร (R 12 ) 4. การบ มเพาะ เทคโนโลย ร วมก บ ผ ใช ผลงาน วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R ) 5. ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ต องการ ของล กค าท เพ ยงพอ และไม เก ดผลกระทบ ต อการ พ ฒนาประเทศในวง กว าง (R 0102 ) 1. ปร บปร ง และพ ฒนาการทา KM 2. สรรหาบ คคลากรผ เช ยวชาญด าน KM 3. จ ดให ม ระบบถ ายทอดองค ความร ประสบการณ และท กษะต าง ๆ ใน ล กษณะพ เล ยง (Coaching and Mentoring) 1. ร วมวางแผนงานก บผ ท ม แนวโน ม ว าจะใช ผลงานเทคโนโลย ของ วว. ก อนดาเน นโครงการบ มเพาะ เทคโนโลย ของ วว. ท ม ศ กยภาพ 2. จ ดต งท มงานด านการบ มเพาะ เทคโนโลย ร วมระหว างน กว จ ย ว ศวกร และน กการตลาด 3. ขยายผลการว จ ยส ระด บ Pilot Scale 1. จ ดต งท มงานสหว ทยาการออก ภาคสนามเพ อพบปะล กค าเป าหมาย 2. จ ดต งศ นย Research Aid/ท มงาน บร การงานธ รการว จ ยในการจ ดหา จ ดซ อ และจ ดจ างแก น กว จ ย 3. สรรหาบ ค ลากรจากภายนอกท ม ความเช ยวส ง 4. ม งสร างเคร อข ายความร วมม อก บ น กว จ ยต างประเทศ จานวนองค ความร ท จ ดเก บ อย างเป นระบบ จานวน เทคโนโลย ท บ มเพาะ จานวนผลงานส เช งพาณ ชย และ ส งคม จานวนองค ความร ท จ ดเก บ 5 องค ความร จานวน เทคโนโลย ท บ ม เพาะจานวน 2 เทคโนโลย จานวนผลงานส เช งพาณ ชย และ ส งคมจานวน 13 เร อง แผนบร หารความเส ยง ป

7 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากสถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศ ไทย (วว.) ต องปฏ บ ต ตาม มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ซ งกาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นตาม พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วยการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ ซ งให การบร หารความเส ยง เป นหล กปฏ บ ต ตามมาตรฐานการควบค มภายใน นอกจากน วว. ต องปฏ บ ต ตามเ กณฑ การประเม นระบบ Performance Agreement: PA ตามกรอบว ดเร องการกาก บด แลท ด "เกณฑ ว ดผลการดาเน นงาน ร ฐว สาหก จการบร หารจ ดการองค กร " ซ งได กาหนดให การบร หารความเส ยงเป นส วนหน งของเกณฑ ว ดผลด งกล าว ซ งได จ ดระด บของการบร หารความเส ยงของร ฐว สาหก จเปร ยบเท ยบก บกรอบท ได กาหนด ไว 5 ระด บ ได แก ระด บ 1 ม การบร หารความเส ยงน อยมาก ระด บ 2 ม การบร หารความเส ยงเบ องต นท ม ระบบ ระด บ 3 ม การเช อมโยงและบ รณาการความเส ยงก บการบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการจ ดการท ด ระด บ 4 ม การบร หารความเส ยงท สร างม ลค าเพ มแก องค กร ระด บ 5 ม การปล กฝ งให บร หารความเส ยงเป นส วนหน งของการดาเน นก จกรรมปกต และเป นว ฒนธรรมขององค กร วว. ได ตระหน กถ งความสาค ญของการพ ฒนาองค กรให ก าวไปส การเป นองค กรปฏ บ ต การใน การว จ ยและพ ฒนาทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล สามารถ ตอบสนองต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศได อย างแท จร ง ในส วนของนโยบายหร อแนว ทางการดาเน นงาน ผ บร หารช นส งขององค กรน นเป นผ กาหนดข นมาเพ อใช เป นเคร องช นาให ผ ร วม ปฏ บ ต งานในองค กรถ อปฏ บ ต เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว และการกาหนดนโยบายท ด ท เหมาะสม ก บ วว. น น น บว าเป นเคร องม อหน งท สาค ญท สามารถนา วว.ให ก าวเด นอย างถ กท ศทาง ม เป าหมายท ช ดเจน และทาให วว. สามารถผล ตผลงานท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลเ ป นท ยอมร บใน ระด บประเทศและในระด บสากล และสามารถผล ตผลงานตอบสนองต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ของชาต ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว อย างไรก ตาม ในการดาเน นงานขององค กรย อมม ความเส ยงเก ดข นได ท กขณะซ งม ผลทาให ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรและเป าหม ายท วางไว ท งน ความเส ยงด งกล าวม ท งท เป นผลท เก ด จากภายนอกและเก ดข นจากภายในองค กรเอง โดยท วไปแล วความเส ยงย อมเก ดข นได ตลอดเวลาและ องค กรไม สามารถหล กเล ยงได โดยสมบ รณ บางความเส ยงม โอกาสเก ดข นน อยมากแต เม อเก ดข นแล ว แผนบร หารความเส ยง ป

8 ย อมม ผลกระทบต อองค กรอย างมาก บางความเส ยงม โอกาสเก ดข นส งแต เม อเก ดแล วม ผลเส ยหายต อ องค กรน อย องค กรจาเป นต องม การบร หารจ ดการก บความเส ยงต างๆเหล าน นอย างเหมาะสม เพ อลด โอกาสหร อผลกระทบท อาจจะเก ดข นก บองค กร และภายใต ทร พยากรท ม อย อย างจาก ดขององค กร จ ง อาจต องม การค ดเล อกความเส ยงท เป นความเส ยงท คาดว าเป นความเส ยงสาค ญท ม ผลกระทบต อการ ดาเน นงานขององค กรมาบร หาร เพ อให การดาเน นการสอดคล องก บความเป นจร ง และจะเป นส วนช วย ให แผนว สาหก จ วว.สามารถบรรล ผลตามเป าประสงค ท วางไว 2. ภาพรวม วว. 2.1 ล กษณะองค กร สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว.) เป นร ฐว สาหก จประเภทท จ ดต ง ข นเพ อดาเน นการตามนโยบายพ เศษของร ฐ ในส งก ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เด มม ช อว า สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร ประย กต แห งประเทศไทย (สวป.) ซ งต งข นตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นว จ ย ว ทยาศาสตร ประย กต แห งประเทศไทย พ.ศ และได เปล ยนมาใช พระราชบ ญญ ต สถาบ นว จ ย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย พ.ศ.2522 ส บเน องจากการจ ดต งกระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม ต งแต ว นท 23 ม นาคม 2522 บทบาทหน าท หล กของ วว. ตาม พรบ. การจ ดต ง ป 2522 วว. เป นหน วยปฏ บ ต การว จ ยและพ ฒนา 2.2 ว ตถ ประสงค ขององค กร ว ตถ ประสงค ในการดาเน นงานตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย พ.ศ.2522 ม ด งน (1) ร เร ม จ ดดาเน นการว จ ย และให บร การทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนา ประเทศในทางเศรษฐก จและส งคมให แก หน วยงานของร ฐว สาหก จและเอกชน (2) ว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อให ม การใช ทร พยากรธรรมชาต อย างเหมาะสมก บ ภาวะเศรษฐก จ ส งแวดล อม การอนาม ย และสว สด ภาพของประชาชน (3) สน บสน นการเพ มผลผล ตตามนโยบายของร ฐบาล โดยเผยแพร ผลของการว จ ย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อนาไปใช ให เก ดประโยชน แก ประเทศ ในทางเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม และพาณ ชยกรรม (4) ฝ กอบรมน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (5) ให บร การในการทดสอบตรวจว ดและบร การอ นทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2.3 โครงสร างและการบร หาร วว. โครงสร าง วว. ประกอบด วยงาน 5 กล มงาน และ 1 หน วยงาน ค อ แผนบร หารความเส ยง ป

9 กล มย ทธศาสตร และพ ฒนาธ รก จ กล มว จ ยและพ ฒนาด านอ ตสาหกรรมช วภาพ กล มว จ ยและพ ฒนาด านพ ฒนาอย างย งย น กล มบร การอ ตสาหกรรม กล มบร หาร หน วยงานส งก ดผ ว าการ สาหร บการดาเน นงานแต ละกล ม ม สาระสาค ญพอส งเขป ด งน : 1) กล มย ทธศาสตร และพ ฒนาธ รก จ ม ว ตถ ประสงค เพ อดาเน นการด านสน บสน นการวางแผนย ทธศาสตร กลย ทธ การ ดาเน นการ และการพ ฒนาธ รก จและการตลาดเพ อใ ห วว. ม ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และท ศทางการ ดาเน นงานขององค กรสอดคล องตามนโยบายร ฐบาล เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค บทบาทหน าท ของ องค กร และสามารถแข งข นได ม ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ เก ดผลประโยชน ในเช งพาณ ชย และขยายธ รก จ การบร การทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) กล มว จ ยและพ ฒนาด านอ ตสาหกรรมช วภาพ กาหนดท ศทางและดาเน นการว จ ยและพ ฒนาอย างครบวงจรตอบสนองกล มช ว อ ตสาหกรรม โดยม งเน นการสร างเทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อเสร มสร างส ขภาพและสร างค ณภาพ ช ว ต ให บร การด านการว จ ยและพ ฒนา บร การท ปร กษา บ ร การว เคราะห ทดสอบ และบร การฝ กอบรม ตลอดจนถ ายทอดเทคโนโลย เพ อตอบสนองความต องการของกล มเป าหมายและเสร มสร างศ กยภาพ ภาคอ ตสาหกรรมและช มชนบนพ นฐานเทคโนโลย 3) กล มว จ ยและพ ฒนาด านพ ฒนาอย างย งย น กาหนดท ศทางและดาเน นการว จ ยและพ ฒนาอย างครบวงจ รตอบสนองการพ ฒนาอย าง ย งย นโดยม งเน นการสร างเทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อเสร มสร างส ขภาพและสร างค ณภาพช ว ต ให บร การด านการว จ ยและพ ฒนา บร การท ปร กษา บร การว เคราะห ทดสอบ และบร การฝ กอบรม ตลอดจนถ ายทอดเทคโนโลย เพ อตอบสนองความต องการของกล มเป าหม ายและเสร มสร างศ กยภาพ ภาคอ ตสาหกรรมและช มชนบนพ นฐานเทคโนโลย แผนบร หารความเส ยง ป

10 4) กล มบร การอ ตสาหกรรม กาหนดท ศทางและให บร การงานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อย างครบวงจรแก อ ตสาหกรรมและว สาหก จช มชน โดยให บร การว เคราะห ทดสอบ สอบเท ยบเคร องม อว ด และแก ป ญหา ค ณภาพผล ตภ ณฑ และกระบวนการผล ต ตลอดจนบร การตรวจประเม นและร บรองค ณภาพตาม มาตรฐานสากลต างๆ ตลอดจนให บร การท ปร กษา บร การสารน เทศ การฝ กอบรม ส มมนา 5) กล มบร หาร ทาหน าท อานวยการ และสน บสน น กล มปฏ บ ต การและหน วยงานของ วว. 6) หน วยงานส งก ดผ ว าการ ประกอบด วยสาน กผ ว าการ สาน กผ ตรวจสอบภายใน ศ นย ความร และกองกฎหมาย ซ งม บทบาทหน าท สน บสน นการดาเน นงานของ กวท. คณะอน กวท. ผ ว าการ และคณะกรรมการ ดาเน นงานของ วว. ด แลให การปฏ บ ต งานขององค กรถ กต องตามกฎหมาย ข อบ งค บ ระเบ ยบ และ สอดคล องก บนโยบายของชาต มต คณะร ฐมนตร ตามหล กธรรมาภ บาล รวบรวม บร หารจ ดการ และ เก บร กษาองค ความร ต างๆ ของ วว. รวมไปถ งการดาเน นงานด านคด ความ น ต กรรมและส ญญาต างๆ ขององค กร 2.4 แผนว สาหก จ ) ว ส ยท ศน วว. เป นองค กรว จ ยและพ ฒนาท ม ง บ รณาการเทคโนโลย ด านอาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อแพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และส งแวดล อม เป นศ นย กลางมาตรฐานในการบร การ และถ ายทอดเทคโนโลย ด าน ว.และ ท.ท ท นสม ยในอาเซ ยน ท เสร มสร างความสามารถในการแข งข น ของภาคการผล ต ภาคบร การ ในประเทศและพ ฒนาส งคมฐานความร 2) พ นธก จ 1.บ รณาการผลงานว จ ยส เช งพาณ ชย ด านอาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อแพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และการจ ดการส งแวดดล อม 2. บร การว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ด านการว เคราะห ทดสอบ สอบเท ยบ ร บรองระบบค ณภาพ บร การ ท ปร กษา ด วยระบบค ณภาพ ตามมาตรฐานสากล 3. ถ ายทอดผลงานและให บร การท สนองความต องการกล มเป าหมายท งภาคการผล ต ภาคบร การใน ประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน ด วยการจ ดการเช งธ รก จและการตลาดท เข มแข ง 4. ส งเสร มส งคมฐานความร ด วยการประย กต ความร ว. และ ท. ไปถ ายทอดแก ส งคมและช มชน แผนบร หารความเส ยง ป

11 5. บร หารจ ดการองค กรและทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความโปร งใสและเป นธรรม 3) ว ตถ ประสงค หล ก 1. ผลงานว จ ยและพ ฒนาถ กนาไปใช เช งพาณ ชย อย างแพร หลายเป นท ยอมร บระด บสากล 2. ภาคการผล ต และบร การได ร บบร การด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ด วยระบบค ณภาพ มาตรฐานสากลอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ภาคธ รก จนาผลงานและบร การ ว. และ ท. ไปใช ประโยชน ได อย างค มค า และเพ มข ดความ สามารถใน การแข งข นท งในประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 4. ส งคมและช มชนได ร บการถ ายทอดคว ามร ไปใช ในการยกระด บค ณภาพช ว ตและส งเสร มค ณภาพ ส งแวดล อม 5. องค กรร กษาระบบท ได ร บการร บรองในระด บมาตรฐานสากลอย างต อเน อง และม ระบบบร หารจ ดการ แบบธรรมาภ บาล 4) ย ทธศาสตร 1.1 พ ฒนากระบวนการในการสร างผลงานว จ ยและเทคโนโลย ส เช งพาณ ชย ท ม มาตรฐานระด บสากล 1.2 สร างนว ตกรรมในด านผล ตภ ณฑ อาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อแพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และการจ ดการส งแวดล อม โดยม งการทางานเป นท มแบบบ รณาการ 2.1 ขยายงานบร การว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และระบบประก นค ณภาพท ม มาตรฐานระด บสากล 2.2 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานพ นฐานด าน ว.และท. ท เพ ม ความสามารถของภาคการผล ตและบร การ 3.1 เร งร ดการประชาส มพ นธ ผลงานและสร างภาพล กษณ องค กรเพ อสร างการตลาดท เข มแข งในการ ดาเน นก จกรรมเช งร กท งในประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 4.1 บ รณาการการถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ส งคม และช มชนอย างเป นระบบ 5.1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อร กษาระด บการร บรองตามมาตรฐานสากล 5.2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแบบธรรมาภ บาล 3. ความเส ยงของ วว. และผลการประเม นความเส ยง วว. ป 2555 ความเส ยงของการดาเน นธ รก จของ วว. หมายถ งโอกาสท จะม เหต การณ ท ไม พ งประสงค เก ดข น และม ผลกระทบต อ วว. ทาให วว. ไม สามารถดาเน นงานให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ความเส ยงของ องค กรอาจเก ดข นทางด านการดาเน นงาน ด านการเง น ด านความน าเช อถ อต อองค กร ด านทร พยากร บ คคล และด านทร พย ส น เป นต น เหต การณ ท ไม เป นผลด ต อ วว. ม ท งเหต การณ ภายนอกและเหต การณ ภายในท อาจเก ดข นและส งผลกระทบในเช งลบต อ วว. และต อพน กงาน จากการส มมนา เช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนและการจ ดทาแผนบ ร หารความเส ยง วว. ประจาป 2554 เม อว นศ กร ท 1 เมษายน 2554 ได ม การระบ และประเม นความเส ยงของ วว. ในล กษณะความม ส วนร วมของพน กงาน ตลอดจนอาศ ย แผนบร หารความเส ยง ป

12 ข อม ลจากการสารวจผ บร หารและพน กงานเก ยวก บความตระหน กในการบร หารความเส ยง วว. ป 2554 และอาศ ยผลการบร หารความเส ยงป 2553 และผลบร หารความเส ยงป 2554 (6 เด อน) ท ผ านมา ด งน น ประเภทของความเส ยงและความเส ยงท อาจเก ดข นก บ วว. สร ปได ด งตารางท 1 ในส วนของก ารสร าง องค กรแห งการเร ยนร ตามหล กของ Peter Senge น น ผ บร หาร วว. ได ส งเสร มให วว. เป นองค กรแห งการเร ยนร อย างเป นร ปธรรม โดยแต งต งคณะกรรมการบร หาร ระบบการ บร หารองค ความร แล ะการสร างองค การแห งการเร ยนร (Knowledge Management /Learning Organization) จ ดทาแผนบร หารจ ดการ องค ความร และการสร างองค กรแห งการเร ยนร อย างบ รณาการ และเป นร ปธรรม ซ งประกอบด วยก จกรรม การกาหนดองค ความร ให สอดคล องก บว ส ย ท ศน ภารก จ ขององค กร การเสร ม สร างความร ต าง ๆ ให บ คลากรเพ อเพ มศ กยภาพการทางาน ส งเสร มให ม การ แบ งป นความร ในต วบ คคลท ได จากประสบการณ การทางาน การแลกเปล ยนความร เป นท ม และนา ความร ท ได มาจ ดเก บอย างเป นระบบ เพ อนาไปใช และ พ ฒนาได อย างต อเน องตามสภาวการณ ท เปล ยนแปลงไป ซ งจะช วยสร างม ลค าเพ มให องค กรได อย างย งย น วว. ได ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร ให เก ดข นในองค กร โดยจ ดให ม ก จกรรมต างๆ อย างต อเน อง อาท การจ ดหล กส ตรอบรมแก พน กงานท ก ระด บ การประชาส มพ นธ ก จกรรมบร ห ารความเส ยงและการจ ดใหม การตอบ คาถามช งรางว ล เป น ต น โดยผ านส อต างๆ ภายในองค กร ท งข าวประชาส มพ นธ ส อส งพ มพ และ เว บไซค ได แก อย างไรก ตาม วว. เผช ญความเส ยงท เป นอ ปสรรคในการสร างองค กรแห งการเร ยนร ท สาค ญ 1. ม ผ บร หารท ด แต ไม ได ส บทอดความร ให ผ บร หารร นต อไป 2. ม น กว ชาการท ม ความร ความสามารถและความเช ยวชาญส งแต ไม ได ส บทอดความร ให น กว ชาการร นต อไป ด งน น วว. ได กาหนด แนวทางในการสร างองค กรแห งการเร ยนร ในแผนบร หารความเส ยงในป 2553 ท ผ านมา โดยม แผนงานลดความเส ยงจากการส ญองค ความร ท สาค ญขององค กร ซ งม ก จกรรมการ จ ดการความร และการป องก นการส ญหายและร วไหลขององค ความร และกาหนดผ ส บทอดและกาหนด แนวทางการส บทอดความร ท สาค ญ ซ งก จกรรมด งกล าวได ดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท วางไว จน ทาให ระด บความเส ยงจากการส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กรลดลงในระด บท ยอมร บได และในป 2554 วว. ได กาหนดแนวทางในสร างองค กรแห งการเร ยนร ในแผนบร หารความเส ยง ในแผนงานควบค ม ความเส ยง ต อการขาดบ คลากรท เช ยวชาญ /จานวนบ คลากรไม เพ ยงพอ ซ งม ก จกรรมการส งเสร มการ เร ยนร และพ ฒนาการเร ยนร ของบ คลากรโดยการส งเสร มการแลกเปล ยนความร เป นท ม แบ งป นความร ใน ต วบ คคลท ได จากประสบการณ การทางาน และนาความร ท ได มาจ ดเก บอย างเป นระบบ แผนบร หารความเส ยง ป

13 ตารางท 1 ตารางระบ และประเม นความเส ยง วว. ประจาป 2555 ความเส ยง 1.ความเส ยงจากล กค า บร การลดลง (R 02 ) สาเหต ( Cause) 1. ขอบเขตงานบร การไม ครอบคล มความ ต องการของล กค าได ท งหมด 2. ป จจ ยท ช วยสน บสน น ในการขยายงานบร การ ไม เพ ยงพอ เช น เคร องม อ /อ ปกรณ และ เทคโนโลย ท ไม ท นสม ย 3. งานและการบร การท ม ย งไม สามารถ ตอบสนองความ ต องการและความ คาดหว งได ท งหมด ใน เร อง ความรวดเร ว ความสะดวก ในการ ให บร การต ดต อส อสาร เผยแพร ประชาส มพ นธ สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) 1.ม รายได นอกงบประมาณไม เป นไปตามเป าหมายท กาหนด โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย M แผนการให บร การและ แผนเพ มประส ทธ ภาพ แผนจ ดหาเคร องม อ อ ปกรณ มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม 1.ศ กษาความต องการงาน บร การ 2. พ ฒนาบ คลากรเพ อ ตอบสนองความต องการของ ล กค า 3.ปร บปร ง /ทบทวนแผน จ ดหาเคร องม อ/อ ปกรณ 4.ปร บปร ง/ทบทวนแผนการ ให บร การและแผนเพ ม ประส ทธ ภาพ 5.นาเสนองานบร การต อกล ม ล กเค าเป าหมาย 6.ปร บปร ง /ทบทวนอ ตรา ค าบร การต างๆ 7. ดาเน นการประชาส มพ นธ ท สอดคล องก บแผน ว สาหก จ ผ ร บผ ดชอบ กล ม ยธ. กล ม บอ. กล ม บอ. กล ม บอ. กล ม บอ. และ กล ม ยธ. กล ม บอ. และ กล ม ยธ. กปส. แผนบร หารความเส ยง ป

14 ความเส ยง สาเหต ( Cause) และขาดเทคโนโลย ท เพ มความรวดเร วในการ ให บร การ 4. แผนการตลาดเช ง ร กม ประส ทธ ภาพไม เพ ยงพอ แผนการตลาดเช ง ร กไม สามารถเข าถ ง กล มล กค าเป าหมายได ท งหมด แผนการตลาดเช ง ร กไม ร องร บก บ สถานการณ ป จจ บ น 5. ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานและให บร การ ไม คล องต ว กฎระเบ ยบข อบ งค บใน การจ ดซ อ/จ ดจ างไม เอ อ ให เก ดความคล องต วต อ การปฏ บ ต ไม ม ร ปแบบส ญญาท สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม ผ ร บผ ดชอบ แผนบร หารความเส ยง ป

15 ความเส ยง สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง สาเหต ( Cause) หลากหลายรองร บตาม ล กษณะของงานบร การ ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม ผ ร บผ ดชอบ 2. ความเส ยงจากการไม สามารถสรรหา บ คคลากรท ม ความร ความสามารถส งมา ทางาน (R 04 ) 1. อ ตราเง นเด อนไม จ งใจ 2. สถานท ทางานไกล 3. องค กรไม เป นท ร จ ก ไม สามารถปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าหมายตามท ได วางแผน ไว M จ ดรถประจาทางร บส ง เช า เย น โดยเก บค า โ ดยสารในราคา สว สด การ 1.ปร บปร งเกณฑ ในการสรร หาบ คลากรมาทางานและ ค ดเล อกบ คลากรเช งร ก 2.ทบทวนอ ตราเง นเด อนแรก บรรจ 3.จ ดสว สด การช วยเหล อการ เด นทางและสว สด การอ นๆ เพ อจ งใจ 4. จ ดทาแผนและปร บปร ง สถานท ทางานคลองห าให ม บรรยากาศ ท เหมาะสมเป น องค กรว จ ยและพ ฒนาระด บ สากล กล ม บห. กล ม บห. กล ม บห. กล ม บห. แผนบร หารความเส ยง ป

16 ความเส ยง 3..ความเส ยงจากการ ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญของ องค กร (R 12 ) 4. ความเส ยงจาก การ บ มเพาะเทคโนโลย ร วมก บผ ใช ผลงานของ วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) สาเหต ( Cause) 1. ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร เพราะ พน กงานปลดเกษ ยณไป พร อมก บความร ท ม ในต ว บ คคล จ งขาดการถ ายทอด องค ความร ในบ คคลร นต อ ร น 2. ระบบการจ ดการความร องค กรในป จจ บ นย งต องม การปร บปร งให ด ข น 3. ขาดระบบการสอนงาน ( Mentoring) 1. ท กษะการบ มเพาะ เทคโนโลย ย งม น อย 2. พรบ. วว. ม ข อจาก ด ด านการลงท นร วมก บ ภาคเอกชน 3.จานวนโครงการว จ ยท สามารถบ มเพาะ สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) ขาดการส งสมองค ความร และ การพ ฒนาเทคโนโลย ท เป น ขององค กร เทคโนโลย วว. ไม สามารถ นาไปใช ประโยชน ได โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม M จ ดทา KM 1.ปร บปร งและพ ฒนาการทา KM 2.สรรหาบ คลากรผ เช ยวชาญ ด าน KM 3.จ ดให ม ระบบถ ายทอดองค ความร ประสบการณ และ ท กษะในล กษณะพ เล ยง (Coaching and Mentoring) M จ ดทาแผนการนา ผลงานส ผ ใช ประโยชน 1.ร วมวางแผนงานก บผ ท ม แนวโน มว าจะใช ผลงาน เทคโน โลย ของ วว. ก อน ดาเน นโครงการบ ม เพาะ เทคโนโลย ของ วว. ท ม ศ กยภาพ 2.จ ดต งท มงานด านการบ ม ผ ร บผ ดชอบ ศคร. ศคร. ศคร. กล ม อช. กล ม พย. และกล ม ยธ. กล ม อช. กล ม แผนบร หารความเส ยง ป

17 ความเส ยง สาเหต ( Cause) เทคโนโลย ได ย งม น อย สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม เพาะเทคโนโลย รวมระหว าง น กว จ ย ว ศวกรและน กการ ตลาด 3.ขยายผลการว จ ยส ระด บ Pilot Scale ผ ร บผ ดชอบ พย. และกล ม ยธ. กล ม อช. และ กล ม พย. 5. ความเส ยงต อ ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ต องการของล กค า ท เพ ยงพอ และไม เก ดผล กระทบต อ การพ ฒนา ประเทศ ในวงกว าง (R 0102 ) 1. ขาดการ เจาะล ก ถ ง ล กค าเป าหมาย 2.น กว จ ยไม ได ร บการ สน บสน นท เพ ยงพอจาก กล มบร หารและกล ม สน บสน น 3. บ คคลากรน กว จ ย ท ม ความเช ยวชาญส งย งม วว. ไม เป นท ร จ ก M จ ดทาแผนตลาดและ ดาเน นงานตามแผน พบล กค าเป าหมาย เพ อ ทราบถ งป ญหาและ ความต องการ 1.จ ดต งท มงานสหว ทยาการ ออกภาคสนามเพ อพบปะ ล กค าเป าหมาย 2. จ ดต งศ นย Research Aid/ ท มงานบร การงานธ รการ ว จ ยในการจ ดหา จ ดซ อ และ จ ดจ างแก น กว จ ย 3. สรรหาบ คคลากรจาก กล ม ยธ. กล ม บห. กล ม บห. แผนบร หารความเส ยง ป

18 ความเส ยง สาเหต ( Cause) สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม ไม เพ ยงพอ ภายนอกท ม ความเช ยวชาญ ส ง 4. ม งสร างเคร อข ายความ ร วมม อก บน กว จ ยท งในและ ต างประเทศ คะแนน ระด บ ผ ร บผ ดชอบ กล ม พย. และ กล ม อช. แผนบร หารความเส ยง ป

19 4. นโยบายบร หารความเส ยงป 2555 สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว. )ได ตระหน กถ งความสาค ญ ของการบร หารความเส ยงซ งถ อเป นกลไกสาค ญและเป นเคร องม อในการบร หารงานท จะทาให องค กรบรรล ว ตถ ป ระสงค และเป าหมายท ได กาหนดไว ช วยลดความส ญเส ยและเพ มศ กยภาพใน การแข งข น อ กท งย งเป นองค ประกอบท สาค ญของการกาก บด แลก จการท ด (Good Governance) ด งน น จ งได จ ดให ม การบร หารความเส ยงอย างเป นระบบข นและพ ฒนาระบบด งกล าวอย างต อเน อง โดยได ม ก ารแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง เพ อพ จารณาในระด บนโยบาย จ ดต งฝ าย บร หารความเส ยงเพ อทาหน าท ด แลกระบวนการบร หารความเส ยงองค กรโดยรวมและปฏ บ ต หน าท ประจาว นแทนคณะกรรมการบร หารความเส ยง รวมท งได แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง ระด บกล มงานเพ อทาหน าท ต ดตามประเม นผลและจ ดทารายงานความเส ยงในระด บของหน วยงาน ขณะเด ยวก น วว. ย งได ม การกาหนดประเด น ในเร องของการบร หารความเส ยงไว ใน KPI ของท กหน วยงานเพ อให พน กงานท กคนในองค กรตระหน กและให ความสาค ญในเร องด งกล าว โดย ถ อเป นหน าท และคว ามร บผ ดชอบของท กหน วยงานในการจ ดการและควบค มความเส ยงให อย ใน ระด บท ยอมร บได นอกจากน ย งได ม การจ ดทาค ม อการบร หารความเส ยงและแผนการบร หารความ เส ยงเพ อเป นแนวทางในการดาเน นงาน รวมท งม การต ดตามประเม นผลทบทวนความเส ยงให สอดคล องก บสถานการณ แวดล อมท งภายในและภายนอกท เปล ยนแปลงไปอย างสม าเสมอ ด งน น เพ อให วว. ม ระบบการบร หารความเส ยงอ นเป นส วนหน งของการกาก บด แลก จการ ท ด ในการรองร บเหต การณ ท เป นความเส ยงซ งส งผลกระทบต อการดาเน นงานของ วว. อ นจะส งผล ต อการพ ฒนาองค กรอย างย งย น จ งได กาหนดเป าประสงค ของการบร หารความเส ยง วว. ไว ด งน 1. เพ อให วว. ม แผนบร หารจ ดการความเส ยงท จะเก ดข นในอนาคต รวมถ งสภาวการณ ต าง ๆ ท จะส งผลกระทบต อการดาเน นงานของ วว. 2. เพ อป องก นและลดความเส ยงท จะส งผลกระทบต อการดาเน นงานของ วว. และควบค ม ความเส ยงท ม อย ให ได ภายในข ดความสามารถท วว. ยอมร บได 3. เพ อให ผ บร หารและพน กงาน วว. ม ความตระหน กในการบร หารความเส ยงในระด บด 4. เพ อให ระด บคะแนนผลการดาเน นงานของ วว. และระด บคะแนนการบร หารความ เส ยงตามระบบ PA ไม น อยกว าระด บ 4 เพ อให เป นไปตามเป าประสงค ด งกล าว จ งได ม การกาหนดแนวนโยบายการบร หารความ เส ยงของ วว. ไว ด งน 1. วว. นาการบร หารความเส ยงมาใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการองค กรเพ การบรรล ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายขององค กร ให เป นท ยอมร บในระด บมาตรฐานสากล แผนบร หารความเส ยง ป

20 2. เช อมโยงบ รณาการระบบบร หารความเส ยงท วท งองค กร โดยกาหนดให ท กหน วยงานใน วว. จ ดให ม ระบบบร หารความเส ยงของหน วยงานและระบบด งกล าวต องม ความสอดคล อง เช อมโยงไปในท ศทางเด ยวก นก บระบบการบร หารความเส ยงระด บองค กร 3. วว. กาหนดให การบร หารความเส ยงเป นภารก จหน งของหน วยงานและหน วยงานจะต อง ดาเน นการบร หารความเส ยงให เป นงานประจาและดาเน นการอย างต อเน อง โดยกาหนดเป นต วช ว ด ความสาเร จในแผนปฏ บ ต การประจาป ของหน วยงาน 4. พ ฒนาการเช อมโยงระบบการบร หารความเส ยงเข าก บการบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อใช เป นเคร องม อในการต ดตามด แลให ผลการดาเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค 5. ปล กฝ งให การบร หารจ ดการความเส ยงเป นส วนหน งของว ฒนธรรมของ วว. ตลอดจน เป นการสร างม ลค าเพ มให แก องค กรอย างย งย น 5. กลย ทธ และแผนงานการบร หารความเส ยง วว. จากการระบ ความเส ยงและประเม นความเส ยงของ วว. ด งกล าวข างต น นามาซ งการกาหนด กลย ทธ และแผนงานการบร หารความเส ยงให สอดคล องก บแผนว สาหก จของ วว. ท งน เพ อใช เป น กรอบท ศทางในการจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ต อไป ความเช อมโยงระหว างแผนว สาหก จและแผนบร หารความเส ยงของ วว. ม รายละเอ ยดด งน แผนบร หารความเส ยง ป

21 ตารางท 2 ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างแผนว สาหก จและแผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555 แผนว สาหก จ (ป ) แผนบร หารความเส ยงป 2555 ว ตถ ประสงค หล ก ย ทธศาสตร ป จจ ยเส ยง ย ทธศาสตร บร หารความเส ยง 1. ผลงานว จ ยและพ ฒนาถ กนาไปใช เช ง 1.1 พ ฒนากระบวนการในการสร าง 1.การบ มเพาะเทคโนโลย ร วมก บผ ใช 1. ผล กด นผลงานว จ ยส การใช พาณ ชย อย างแพร หลายเป นท ยอมร บ ระด บสากล ผลงานว จ ยและเทคโนโลย ส เช งพาณ ชย ท ม มาตรฐานระด บสากล 1.2 สร างนว ตกรรมในด านผล ตภ ณฑ ผลงานของ วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) 2.ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ประโยชน อาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อ ต องการของล กค าท เพ ยงพอ และไม แพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และการจ ดการส งแวดล อม โดยม งการ เก ดผลกระทบต อการพ ฒนาประเทศใน วงกว าง (R 0102 ) ทางานเป นท มแบบบ รณาการ 3. ภาคธ รก จนาผลงานและบร การ ว. และ ท. ไปใช ประโยชน ได อย างค มค า และเพ มข ดความสามารถในการแข งข น ท งในประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 2. ภาคการผล ต และบร การได ร บ บร การด านว ทยาศาสตร และ 3.1 เร งร ดการประชาส มพ นธ ผลงาน และสร างภาพล กษณ องค กรเพ อสร าง การตลาดท เข มแข งในการดาเน น ก จกรรมเช งร กท งในประเทศและ ภ ม ภาคอาเซ ยน 2.1 ขยายงานบร การว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และระบบประก นค ณภาพท 3. ล กค าบร การลดลง (R 02 ) 2. ขยายงานบร การ ว. และ ท. เพ อเพ ม ข ดความสามารถในการแข งข น แผนบร หารความเส ยง ป

22 แผนว สาหก จ (ป ) แผนบร หารความเส ยงป 2555 ว ตถ ประสงค หล ก ย ทธศาสตร ป จจ ยเส ยง ย ทธศาสตร บร หารความเส ยง เทคโนโลย ด วยระบบค ณภาพ ม มาตรฐานระด บสากล มาตรฐานสากลอย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานพ นฐาน ด าน ว.และท. ท เพ มความสามารถของ ภาคการผล ตและบร การ 4. ส งคมและช มชนได ร บการถ ายทอด ความร ไปใช ในการยกระด บค ณภาพ ช ว ตและส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม 4.1 บ รณาการการถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ส งคม และช มชนอย างเป นระบบ 4. ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญของ องค กร (R 12 ) 3. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ด านองค ความร ขององค กร 5. องค กรร กษาระบบท ได ร บการ ร บรองในระด บมาตรฐานสากลอย าง ต อเน อง และม ระบบบร หารจ ดการแบบ ธรรมาภ บาล 5.1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อ ร กษาระด บการร บรองตาม มาตรฐานสากล 5.2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแบบ ธรรมาภ บาล 5. ไม สามารถสรรหาบ คคลากรท ม ความร ความสามารถส งมาทางาน (R 04 ) 4. เพ มประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการ ด านบ คลากร แผนบร หารความเส ยง ป

23 6. ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยงขององค กร (CostBenefit Analysis ) ตารางท 3 ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยงขององค กร (CostBenefit Analysis) ความเส ยง ทางเล อกในการบร หารความเส ยง 1. ล กค าลดลง (R 02 ) 1. ศ กษาความต องการงานบร การ 2. พ ฒนาบ คคลากรเพ อตอบสนอง ความต องการของล กค า 3. ปร บปร ง / ทบทวนแผนจ ดหา เคร องม อ/อ ปกรณ 4. ปร บปร ง / ทบทวนแผนการ ให บร การและแผนเพ มประส ทธ ภาพ 5. นาเสนองานต อกล มล กค าเป าหมาย 6. ปร บปร ง /ทบทวนอ ตราค าบร การ ต างๆ 7. ดาเน นการประชาส มพ นธ ท สอดคล องก บแผนว สาหก จ 2. ไม สามารถสรรหา บ คคลากรท ม ความร ความสามารถส ง (R 04 ) 1.ปร บปร งเกณฑ ในการสรรหาบ คลากร มาทางานและค ดเล อกบ คลากรเช งร ก 2.ทบทวนอ ตราเง นเด อนแรกบรรจ 3.จ ดสว สด การช วยเหล อการเด นทางและ สว สด การอ นๆ เพ อจ งใจ ประมาณการต นท น (Cost) งบประมาณค าใช จ ายในก จกรรม ทางเล อกด งกล าว ส วนใหญ เป นการ ปร บปร งงานประจา ซ งคาดว าม ค าใช จ าย เพ ยงประมาณ 350,000 บาท ยกเว น ก จกรรมทางเล อกท 1 ท ต องดาเน นงาน ภายนอกองค กรซ งต องใช งบประมาณใน การสารวจและศ กษาป ญหาและความ ต องการของล กค าเพ อนามาปร บปร ง การ ให บร การประมาณ ป ละ 500,000 บาท รวมค าใช จ ายท งส น ประมาณ 850,000 บาท งบประมาณค าใช จ ายในก จกรรม ทางเล อกด งกล าว ส วนใหญ เป นการ ปร บปร งงานประจา ยกเว นก จกรรมท 3 และ 4 ซ งเป นก จกรรม ใหม เสร มท ม อย ประมาณการผลประโยชน ท เก ดข น (Benefit) จานวนล กค าท เพ มข นร อยละ 2 ทาให รายได วว. เพ มข น เฉล ย ป ละ 2.89 ล าน บาท (ฐานข อม ลป 2553) คาดว าสามารถจ งใจให บ คลากรผ ม ความสามารถส ง มาทางานใน วว. ได BC Ratio 3.4 ไม สามารถประเม นค า ได แต คาดว าน าจะ มากกว า 1 เพราะอย าง น อยป องก นพน กงานท ม แผนบร หารความเส ยง ป

24 ความเส ยง ทางเล อกในการบร หารความเส ยง 4. จ ดทาแผนและปร บปร งสถานท ทางาน คลองห าให ม บรรยากาศท เหมาะสมเป น องค กรว จ ยและพ ฒนาระด บสากล ประมาณการต นท น (Cost) เด มต องม การลงท น รวมค าใช จ ายในก จ กรมท งหมด ประมาณ ป ละ 1, 000,000 บาท ประมาณการผลประโยชน ท เก ดข น (Benefit) BC Ratio ความสามารถส ง ไม ให ลาออก โดย ย ง คง ปฏ บ ต งาน อย ก บองค กร ต อไป 3. คว ามเส ยงจากการ ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร (R 12 ) 4. ความเส ยงจากการบ ม เพาะเทคโนโลย ร วมก บ ผ ใช ผลงานของ วว. ย ง ไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) 1.ปร บปร งและพ ฒนาการทา KM 2.จ ดให ม ระบบถ ายทอดองค ความร ประสบการณ และท กษะในล กษณะพ เล ยง (Coaching and Mentoring) 1.ร วมวางแผนงานก บผ ท ม แนวโน มว าจะ ใช ผลงานเทคโนโลย ของ วว. ก อนดาเน น โครงการบ มเพาะเทคโนโลย ของ วว. ท ม ศ กยภาพ 2. จ ดต งท มงานด านการบ มเพาะ เทคโนโลย รวมระหว างน กว จ ย ว ศวกร และน กการตลาด ประมาณค าใช จ า ยด านการจ ดการ ความร ประมาณ 150,000 บาท ก จกรรมท 1 และ 2 เป นก จกรรมท ม ค าใช จ ายน อย ส วนก จกรรมท 3 เป น ก จกรรมท ต องลงท นส ง ทาให วว. ม การบ นท กและ จ ดเก บองค ความร เด มและองค ความร ใหม เป นระบบจานวน 5 เร อง จะทาให วว. สามารถ ร กษาและต อยอดองค ความร เด มได ส งข น ซ งไม สามารถ ประเม นค าผลประโยชน ท เก ดข นได ในขณะน ไม สามารถประเม นค าได ไม สามารถคานวณค าได ในขณะน แต คาดว า น าจะมากกว า 1 ไม สามารถคานวณค าได ในขณะน แต คาดว า น าจะมากกว า 1 เพราะ ก จกรรมด งกล าว สามารถเพ มจานวน โครงการท วว. สามารถ บ มเพาะได ในเบ องต น แผนบร หารความเส ยง ป

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information