แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 2554"

Transcription

1 1 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 255 คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

2 2 ค าน า ในป จจ บ น การบร หารงานจะต องม การบร หารจ ดการอย างเป นระบบ การน าเอาการบร หารความเส ยง มาใช ท าให ผ บร หารสามารถต ดส นใจและแก ไขป ญหาต างๆ ท อาจจะเก ดข นในอนาคตและลดความเส ยหาย ให น อยท ส ด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม นใจอย าง สมเหต สมผลว าการด าเน นงานของ คณะ เทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร จะบรรล ว ตถ ประสงค ของ การควบค มภายในด านประส ทธ ผล และประส ทธ ภาพของการด าเน นงานและการใช ทร พยากร ซ งรวมถ ง การด แลร กษา ทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล อง หร อ การท จร ต ด านความเช อถ อได ของรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน และด านการปฏ บ ต ตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย ซ งรวมถ งระเบ ยบปฏ บ ต ของฝ ายบร หาร ทางคณะเทคโนโลย ส งคมจ งเล งเห นความส าค ญด งกล าว จ งจ ดท าการบร หารความเส ยงและการ ควบค มภายในของคณะเทคโนโลย ส งคม เพ อลดความเส ยงท อาจจะเก ดข น ให ม ความเส ยงท น อยท ส ด คณะเทคโนโลย ส งคม

3 3 สารบ ญ หน า หน งส อร บรองการควบค มภายในของผ บร หารระด บส วนงานย อย ปย.1 1 ปย.2 2 การบร หารความเส ยงด านกลย ทธ 10 การบร หารความเส ยงด านการจ ดการเร ยนการสอน 1 การบร หารความเส ยงด านบร การว ชาการ 18 การบร หารความเส ยงด านว จ ย 23 การบร หารความเส ยงด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 26 การบร หารความเส ยงด านป จจ ยภายนอก 31

4 1 เร ยน อธ การบด หน งส อร บรองการควบค มภายในของผ บร หารระด บส วนงานย อย การประเม นการควบค มภายในของ คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร ส าหร บ งวดต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ ถ งว นท 30 ก นยายน พ.ศ. 255 ได ด าเน นการตามแนวทางการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน ของคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ซ งก าหนด อย ในเอกสารค าแนะน า : การจ ดท ารายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการ ตรวจเง น แผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. 25 ข อ 6 ระบบการควบค มภายในของ คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร ได จ ดให ม ข นตามท ก าหนดในระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วย การก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. 25 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม นใจอย าง สมเหต สมผลว าการด าเน นงานของ คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร จะบรรล ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายในด านประส ทธ ผล และประส ทธ ภาพของการด าเน นงานและการใช ทร พยากร ซ งรวมถ งการด แลร กษา ทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล อง หร อการท จร ต ด านความ เช อถ อได ของรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน และด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย ซ งรวมถ งระเบ ยบปฏ บ ต ของฝ ายบร หาร แนวค ดของการสร างความม นใจอย างสมเหต สมผลรวมถ งความม นใจจะได ร บผลอย างค มค าตามต นท นท ใช โดยระบบการ ควบค มภายในด งกล าวได ประมาณการและใช ด ลยพ น จในการประเม นประโยชน ท จะได ร บจากการม ระบบการควบค มภายในก บค าใช จ าย ของระบบฯ ท งน ค าใช จ ายไม ควรเก นประโยชน ท จะได ร บซ งรวมถ งการลดความเส ยงท ท าให หน วยงานไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนด นอกจากน อาจเก ดข อผ ดพลาดหร อความเส ยหายและความผ ดปกต ท ไม อาจส บทราบได เน องจากม ข อจ าก ดท แฝงอย ในการควบค มภายในซ ง รวมถ งโอกาสของการหล กเล ยงหร อละเลยกา รควบค ม รวมท งข อจ าก ดด านทร พยากร ด านกฎหมาย หร อเก ยวก บกฎระเบ ยบของทาง ราชการ อ กท งประส ทธ ผลของการควบค มอาจเปล ยนแปลงไปตามเวลาเน องจากสถานการณ และสภาพแวดล อม เปล ยนแปลงไป จากผลการประเม นด งกล าวเช อว าการควบค มภายในของคณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยา เขตจ นทบ ร ส าหร บ งวดต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ ถ งว นท 30 ก นยายน พ.ศ. 255 เป นไปตามมาตรฐานการควบค มภายในท คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นก าหนด ม ความเพ ยงพอและบรรล ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายในตามท กล าวในวรรคแรกภายใต ข อจ าก ดตามวรรคสอง อย างไรก ตามย งคงม จ ดอ อนท ม น ยส าค ญ ด งน :- 1. การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ความเส ยงด านการต ดตามและประเม นผล แนวทางการแก ป ญหา ควรก าหนดให ม การ รายงานผลการประเม นการน าโครงการไปปร บปร งหร อน าไปบ รณาการท กคร ง 2. ป จจ ยภายนอก ความเส ยงด านภ ยธรรมชาต ผ วด นเคล อน อ ทกภ ย แนวทางการแก ป ญหาควรม การต ดต งส ญญาณเต อน ภ ยหร อแผนการเคล อนย ายทร พย ส น ท งน ได แนบแผนการปร บปร งการควบค มภายใน รายงานผลการต ดตามการปฏ บ ต ตามแผนปร บปร งการควบค มภายในของงวด ก อน และรายงานผลการประเม นองค ประกอบของมาตรฐาน การควบค มภายใน มาพร อมน แล ว ลายม อช อ... ( ผ ช วยศาตราจารย เอกช ย ปร ญโญก ล ) ต าแหน ง คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ. 255

5 2 ปย.2

6 3 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ปย.2 ความเส ยงด าน ว ตถ ประสงค กระบวนการ/ ข นตอน/งาน : กลย ทธ ของคณะ : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย ความเส ยงท เหล ออย ป จจ ยเส ยง การจ ดการความเส ยง ผลกการ ต ดตาม หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (1) (2) (3) () (5) (6) บร หารความเส ยง 1. การว เคราะห กลย ทธ ให สอดคล อง 1.2 ม การก าหนดเป าหมายของ ต วช ว ดส าหร บแผนกลย ทธ ไม เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม 1.2 ม การประช มศ กษาความเป นไปได ของ ต วช ว ดในการก าหนดแผนกลย ทธ -รายงานการประช มการทบทวนต วช ว ดในการ ก าหนดแผนกลย ทธ หล กเกณฑ 3. ต ดตามผลการ ด าเน นงานให บรรล ตาม แผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการ ของโครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม นโครงการในการ น าไปบ รณาการหร อการแก ไขในคร งต อไป -แบบรายงานสร ปโครงการ -แบบรายงานการน าโครงการไปบ รณาการ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : ลงช อ... = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม = อย ระหว างการด าเน นงาน ว นท 19 กรกฎาคม 255 = ย งไม ได ด าเน นการ

7 กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1.การวางแผน 2. การเตร ยมความ พร อม 3. การด าเน นงาน. การว ดผลการ การปฏ บ ต งาน ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.แผนการสอน 2. ความพร อมของอ ปกรณ และสถานท 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ป จจ ยเส ยง (3) 1.3แผนการสอนไม สอดคล องก บ หล กส ตร 1.ความร ความเข าใจในการจ ดท า แผนการสอน 2.1 ความพร อมของสถานท และ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การสอน 3.1 ภาระการสอนม ปร มาณมาก 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย าง ถ กต องเหมาะสม การจ ดการความเส ยง () 1.1 ม การตรวจสอบอน ม ต แผนการสอนจากคณะกรรมการ หล กส ตรก อนเป ดลงทะเบ ยน 1.2 ม การจ ดอบรมด านการเข ยนแผนการสอน 2.1 แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบความพร อมของสถานท และความสอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 แต งต งเจ าหน าท และมอบหมายงานให ร บผ ดชอบในการ ตรวจเช คอ ปกรณ การสอน 3.1 ม การส ารวจว ชาท สอนหร อภาระการสอนของอาจารย ให สอดคล องก บภาระงานท เหมาะสมของอาจารย 3.2 ม การตรวจสอบการรายงานผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจาก คณะกรรมการหล กส ตร ผลการ ต ดตาม (5) หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ (6) ปย.2 - เอกสารรายว ชาท เป ดลงทะเบ ยนตาม แผนการเร ยน - โครงการอบรมด านการเข ยนแผนการสอน -ค าส งแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ -ค าส งแต งต งเจ าหน าท ร บผ ดชอบอ ปกรณ การสอน -แบบส ารวจรายว ชาท สอบและภาระงาน สอนอาจารย - รายงานผลการสอน มคอ.5 -การประช มคณะกรรมการหล กส ตรพ จารณา เคร องม อประมวลการสอน ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

8 5 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ณ ว นท 19 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 255 ความเส ยงด าน : การบร การว ชาการของคณะ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1. ก าหนดแผนของโครงการ บร การว ชาการ - ผ ใช บร การและสอดคล อง ก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยผ ใช บร การและ สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 2. จ ดท าค าเสนอขออน ม ต โครงการว ชาการ ว ตถ ประสงค เพ อขอ งบประมาณด าเน นโครงการ 2.1. ด าเน นโครงการ ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตาม ความต องการ ประส ทธ ภาพ เน องจากข อม ลไม ถ กต องก บความ ต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนเหมาะสม 1.การด าเน นโครงการ ป จจ ยเส ยง (3) 1. ขาดการน าผลการประเม นมาใช ในการ ปร บแผน 2. ก าหนดแผนไม ตรงตามความต องการ และไม สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 1. ผ เข ยนโครงการขาดความช านาญใน การเข ยนโครงการ 2. ขาดการระดมความค ดเห นของผ ด าเน นโครงการ 3. ขาดการศ กษาข อม ลเพ อก าหนด งบประมาณของโครงการ. การจ ดสรรงบประมาณจาส วนกลางไม เพ ยงพอ 1. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า การจ ดการความเส ยง () - ขอความร วมม อของผ น าช มชนสอบถาม ข อม ล ความต องการของผ เข าอบรม - ผ บร หารแจ งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บ คลากรทราบโดยท วถ ง - จ ดโครงการอบรมการเข ยนโครงการโดย ผ เช ยวชาญผ ม ประสบการณ ในการเข ยน โครงการให ค าแนะน า - ให ผ บร หารจ ดสรรงบประมาณจากแหล งอ น ผลการ ต ดตาม (5) ปย.2 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ (6) - ควรม การท าหน งส อแจ งผ น าช มชนเก ยวก บ ความต องการของผ เข าอบรม - ก าหนดว นส งค าเสนออน ม ต โครงการว ชาการ - ควรม การหาแหล งเง นท นสน บสน นจาก

9 6 ว ตถ ประสงค เพ อให โครงการ ส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ต ง ไว ท นเวลา ไม เป นไป ตามเวลา 2. ขาดการวางแผนการด าเน นงานท ช ดเจน มาสน บสน นปร บโครงการให เหมาะสมก บ งบประมาณท ได ร บ (กรณ ท โครงการสามารถ ปร บลดงบประมาณได - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป น ระยะๆเพ อระดมความค ดเห น ภายนอกไว ส ารองกรณ ท ไม ได ร บงบ - ควรม การประช มคณะกกรมการแจ งให ก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการให ช ดเจน 3. การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง. จ านวนผ เข าร บบร การไม เป นไปตาม แผน - ต องม การศ กษาและหาข อม ลของโครงการให รอบด านเพ อก าหนดงบประมาณ - ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพด านบร การ ว ชาการ(กรณ ท ผ จ ดโครงการล าช าเอง) - ควรม การศ กษาหาข อม ลของโครงการหลายๆ ด านในการก าหนดงบประมาณ - ควรม การแต งต งคณะกรรมการประก น ค ณภาพด านบร การว ชาการให ช ดเจน 5. ขาดการประสานงานท ด 6. การก าหนดช วงเวลาของการด าเน น โครงการไม เหมาะสม - เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข นต ง ผ ประสานงานในคณะกรรมการด าเน น โครงการ 1. เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ 2. เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป น ระยะๆเพ อวางแผนการด าเน นโครงการ 3.สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ - ควรม การก าหนดระยะเวลาของการด าเน น โครงการเสร จส นให ช ดเจน - ควรม การท าแบบสอบถามความต องการของ ผ เข าอบรม - ควรม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน และประช มเป นระยะๆ - ควรม การท าแบบสอบถามของผ เข าอบรม ก อนจ ดโครงการ ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

10 7 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ณ ว นท 19 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 255 ความเส ยงด าน : ว จ ย ว ตถ ประสงค : เพ อให การบร หารด านว จ ย การสร างสรรค ส งประด ษฐ และนว ตกรรม บรรล เป าหมาย ความเส ยงท เหล ออย ป จจ ยเส ยง การจ ดการความเส ยง กระบวนการ/ข นตอน/ งาน (1) 1.การสร างและพ ฒนา และว จ ย (2) 1.น กว จ ยม จ านวน น อย (3) 1.ภาระตรวจสอบและภาระงาน ด านอ นมากเก นไป () 1.ม การเพ มต าแหน งบ คลากรว ชาการสาย สน บสน นให เพ ยงพอ ผลการ ต ดตาม (5) หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ ปย.2 (6) -ควรม การประชาส มพ นธ ให บ คลากรท างานว จ ยมากข น 2.การกล นกรองและ แก ไขโครงร าง 1. มาตรฐานของ กระบวนการ กล นกรอง 1.ความไม ม มาตรฐานของอน กรมการตรวจสอบ 2.ขาดอน กรมการกล นกรอง 1.ม การจ ดอบรมอน กรมตรวจสอบโครงร างว จ ย 2.แต งต งอน กรมการเพ ม -ควรม การแต งต งคณะกรรมการตรวจงานว จ ย 3.ทราบผลการเสนอขอ งบประมาณและ ด าเน นการว จ ย 1.เกณฑ การต ดส น ไม ได มาตรฐานและ งานว จ ยไม เสร จตาม ก าหนดเวลา 1.ความไม โปรงใสของผ ก าหนด เกณฑ 2.ผลกระทบของส งท ม อ ทธ พล ต อความสมบ รณ ของงานว จ ย 3.งบประมาณและข นตอนการ เบ กจ ายล าช า 1.ม การช แจงเกณฑ หร อเง อนไขในการพ จารณา จ ดสรรท นให แก น กว จ ยทราบ 2.ควรพ จารณาระยะเวลาในการว จ ยเร มต งแต ว นท เบ กจ าย 3.จ ดต งกองท นฉ กเฉ นให แก น กว จ ยทดลองจ ายให ก อนท จะได งบประมาณว จ ย -ควรม การจ ดประช มช แจงเกณฑ และเง อนไขในการ จ ดสรรท นให แก น กว จ ย -ควรท าหน งส อแจ งให ร บด าเน นการเบ กจ าย ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

11 8 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ความเส ยงด าน : การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อตรวจสอบต ดตามผลเพ อให งานด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมบรรล ตามเป าหมาย กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () ว เคราะห ความเส ยง 2. การจ ดท าโครงการ 2.1 ม ก จกรรมอ นและภาระ จ ดสรรและบร หารจ ดการไม ให งานสอนมากไม ม เวลาจ ดท า งานให อาจารย ผ สอนม ภาระมากเก นไป โครงการ ผลกการ ต ดตาม (5) หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) -ตารางก าหนดภาระงานสอนอาจารย -รายงานภาระงานสอนอาจารย.การรายงานผล/ระบบ การต ดตามแลประเม นผล.1.2 ต ดตามผลการประเม น โครงการในการน าไปบ รณา การหร อแก ไขในคร งต อไป.1.1 ก าหนดให ม การรายงานผลการ น าผลประเม นจากโครงการน าไปปร บปร ง และน าไปบ รณาการท กคร งท จ ดโครงการ -แบบรายงานผลการน าผลการ ด าเน นงานไปปร บปร ง -แบบรายงานการน าโครงการไปบ รณา การ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

12 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ความเส ยงด าน : ป จจ ยภายนอก ว ตถ ประสงค : เพ อตรวจสอบต ดตามผลป องก นเหต ท จะเก ดจากป จจ ยภายนอก กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () ว เคราะห ป จจ ยเส ยง 1. ความส ญหายของทร พย ส น 1.1 โจรขโมย ก าหนดเจ าหน าท เวรประจ าต กร กษาความ ปลอดภ ยโดยเฉพาะ 9 ผลกการ ต ดตาม (5) ปย.2 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) - แบบก าหนดตารางเวร เจ าหน าท ประจ าต กคณะ 2. ทร พย ส นถ กท าลายช าร ด เส ยหาย 2.2 ภ ยธรรมชาต เช นผ วด นเคล อน,อ ทกภ ย ม การต ดต งส ญญาณเต อนภ ย อพยพ และม แผนเคล อนย ายทร พย ส น - แบบแสดงการต ดต งส ญญาณ เต อนภ ย - แผนหร อก าหนดการ เคล อนย ายทร พย ส น 2.3 ไม ม ค ม อการใช งานและใช อ ปกรณ ไม ถ กว ธ จ ดท าค ม อการใช งานหร อท าป าย ข นตอนการใช จ ดให ม การอบรมการใช งาน - เล มค ม อการใช อ ปกรณ - เล มรายงานสร ปผลโครงการ 3. ความปลอดภ ยของ บ คลากรและน กศ กษา 2. ระบบไฟฟ าล ดวงจร 3.1 สภาพอาคารท ไม ได มาตรฐาน 2..2 ม การบ นท กประว ต ข อม ลและตรวจเช ค อ ปกรณ และเคร องใช ไฟฟ า การตรวจเช คสภาพอาคารสถานท และ อ ปกรณ เส ยงภ ยต างๆ - แฟ มประว ต และรายงานการ ตรวจเช คสภาพเคร องใช ไฟฟ า และอ ปกรณ - รายงานผลการสร ปภาพรวม สถานท และอ ปกรณ

13 ระบบไฟฟ าท ไม ได มาตรฐานความ ปลอดภ ย ควรม การเด นสายด นส าหร บ เคร องใช ไฟฟ า และอ ปกรณ ไฟฟ าท กชน ด - รายงานการบ นท กอ ปกรณ ท ม การต ดต งสายด น. ความเส อมเส ยช อเส ยงและ ภาพล กษณ ของคณะ.1 น กศ กษาทะเลาะว วาทท าร ายร างกาย.1.1 น กศ กษาต องปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ย ข อบ งค บของทางมหาว ทยาล ย - รายงานเหต การณ และรายงาน ผลการท าผ ดระเบ ยบของ น กศ กษา.2 น กศ กษาแต งกายย วย ทางเพศ.2.1 น กศ กษาต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ เร องการแต งกายของทางมหาว ทยาล ย - รายงานผลการท าผ ดระเบ ยบ ของน กศ กษาเร องการแต งกาย หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

14 11 แบบประเม นความเส ยง

15 12 แบบประเม นความเส ยง ด านกลย ทธ

16 13 ความเส ยงด าน ว ตถ ประสงค แบบประเม นความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 : กลย ทธ ของคณะ : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย ERM1 กระบวนการ /ข นตอน /งาน (1) ว เคราะห ความเส ยง ความเส ยง (2) 1. การว เคราะห กลย ทธ ให สอดคล อง ป จจ ยเส ยง (3) 1.1 การว เคราะห แผนกลย ทธ ไม สอดคล องก บ แผนท ง ด าน 1.2 ม การก าหนดเป าหมายของต วช ว ดส าหร บ แผนกลย ทธ ไม เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม หล กเกณฑ โอกาส () 3 การประเม นความเส ยง ผล กระทบ (5) 5 ระด บ ความ เส ยง (6) มาก ล าด บ ความ เส ยง (7) 1 3 การควบค มท ควรจะม (8) 1.1ม การอบรมการจ ดท าแผน กลย ทธ ของคณะให สอดคล อง 1.2 ม การประช มศ กษาความ เป นไปได ของต วช ว ดในการ ก าหนดแผนกลย ทธ การ ประเม น การ ควบค ม ภายใน (9) การประเม น การควบค ม ภายในท ม อย (10) 2. การด าเน น โครงการตามแผน กลย ทธ 2.1 งบประมาณโครงการไม ได ร บตามค าขอ 2.2 โครงการไม ได สอดคล องก บแผนกลย ทธ และเป าหมาย ใช ข อม ลป จจ บ นเป นป ฐานในการวางแผน งบประมาณในป ถ ดไป 2.2 แต งต งคณะกรรมการ ตรวจสอบประเม นโครงการ

17 1 3. ต ดตามผลการ ด าเน นงานให บรรล ตามแผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการของโครงการ จ ดท าข นตอนการสร ป โครงการและการรวบรวม เอกสารสร ปโครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม น โครงการในการน าไปบ รณา การหร อการแก ไขในคร ง ต อไป ช อง 9 กรณ ท ป จจ บ นระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 กรณ ท ป จจ บ นไม ม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 ลงช อ... ช อง 10 ท าเคร องหมายเฉพาะช อง 9 ท าเคร องหมาย เท าน น คณะด คณะเทคโนโลย ส งคม ป จจ บ นด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ตามท ระบ ไว ในช อง 8 ว นท 19 กรกฎาคม 255 ไม ม การด าเน นการตามท ระบ ไว ในช อง 8 ม การด าเน นการแต ไม สมบ รณ หร อท าบ างไม ท าบ าง

18 15 แบบบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ความเส ยงด าน : กลย ทธ ของคณะ ว ตถ ประสงค : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย กระบวนการ/ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () ผ ร บผ ดชอบ (5) บร หารความเส ยง 1. การว เคราะห 1.2 ม การก าหนดเป าหมายของ 1.2 ม การประช มศ กษาความเป นไป คณบด ฝ ายบร หารและ กลย ทธ ให สอดคล อง ต วช ว ดส าหร บแผนกลย ทธ ไม ได ของต วช ว ดในการก าหนดแผนกล แผน เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม ย ทธ หล กเกณฑ ERM2 ก าหนดแล วเสร จ (6) ก.ย ต ดตามผลการด าเน นงานให บรรล ตามแผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการของ โครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม นโครงการ ในการน าไปบ รณาการหร อการ แก ไขในคร งต อไปเป นรายไตรมาส คณบด ฝ ายบร หารและ แผน ก.ย. 5 ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255

19 16 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคระกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 : กลย ทธ ของคณะ : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย ความเส ยงด าน ว ตถ ประสงค กระบวนการ/ ความเส ยงท เหล ออย ข นตอน/งาน (2) (1) บร หารความเส ยง 1. การว เคราะห กลย ทธ ให สอดคล อง ป จจ ยเส ยง (3) 1.3 ม การก าหนดเป าหมายของ ต วช ว ดส าหร บแผนกลย ทธ ไม เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม หล กเกณฑ การจ ดการความเส ยง () 1.2 ม การประช มศ กษาความเป นไปได ของ ต วช ว ดในการก าหนดแผนกลย ทธ ผลกการ ต ดตาม (5) ERM3 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) -รายงานการประช มการทบทวนต วช ว ด ในการก าหนดแผนกลย ทธ 3. ต ดตามผลการ ด าเน นงานให บรรล ตาม แผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการ ของโครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม นโครงการในการ น าไปบ รณาการหร อการ แก ไขในคร งต อไป -แบบรายงานสร ปโครงการ -แบบรายงานการน าโครงการไปบ รณา การ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : ลงช อ... = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม = อย ระหว างการด าเน นงาน ว นท 19 กรกฎาคม 255 = ย งไม ได ด าเน นการ

20 17 แบบประเม นความเส ยง ด านการจ ดการเร ยนการสอน

21 18 กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1.การวางแผน แบบประเม นความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ (2) 1.แผนการสอน (3) 1.1แผนการสอนไม สอดคล องก บ หล กส ตร 1.2 ความร ความเข าใจในการจ ดท า แผนการสอน () 3 3 (5) 5 ระด บ ความเส ยง (6) มาก ล าด บ ความเส ยง (7) 1 3 การควบค มท ควรจะม (8) 1.1 แผนการสอนผ านการ ตรวจสอบจากคณะกรรมการ หล กส ตร 1.2 จ ดอบรมหร อแจกค ม อให ม ความร ด านการเข ยนแผนการ สอน การประเม น การควบค ม ภายใน (9) ERM2 การประเม นการ ควบค มภายในท ม อย (10) 2. การเตร ยม ความพร อม 3. การด าเน นงาน 2. ความพร อมของอ ปกรณ และสถานท 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน 2.1 ความพร อมของสถานท และ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การ สอน 3.1 ภาระการสอนม ปร มาณมาก ม การตรวจสอบความพร อม ของสถานท และความ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ม การตรวจเช คอ ปกรณ การ สอนตามก าหนดเวลา 3.1 ม การจ ดแผนการสอนให สอดคล องก บภาระการสอน ของอาจารย

22 19. การว ดผลการ การปฏ บ ต งาน 5.การประเม นผล การปฏ บ ต งาน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร 5.การประเม นผลการสอน 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย าง ถ กต องเหมาะสม 5.1 ผ ประเม นไม เห นถ งความส าค ญ ในการประเม น น อย ม การตรวจสอบการรายงาน ผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจากคณะกรรมการ หล กส ตร 5.1 ประกาศ ช แจงและให ความร ก บผ ประเม นทราบถ ง ความส าค ญของการประเม น การสอนของอาจารย ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 ช อง 9 กรณ ท ป จจ บ นม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 กรณ ท ป จจ บ นไม ม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 ช อง 10 ท าเคร องหมายเฉพาะช อง 9 ท าเคร องหมาย เท าน น ป จจ บ นด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ตามท ระบ ไว ในช อง 8 ไม ม การด าเน นการตามท ระบ ไว ในช อง 8 ม การด าเน นการแต ไม สมบ รณ หร อท าบ างไม ได ท าบ าง

23 20 แผนบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน กระบวนการ/ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () 1.การวางแผน 1.แผนการสอน 1.1แผนการสอนไม สอดคล องก บ 1.1 ม การตรวจสอบอน ม ต แผนการสอนจากคณะกรรมการ หล กส ตร หล กส ตรก อนเป ดลงทะเบ ยน 1.2 ความร ความเข าใจในการจ ดท า 1.2 ม การจ ดอบรมด านการเข ยนแผนการสอน แผนการสอน ผ ร บผ ดชอบ (5) คณะกรรมการ หล กส ตร รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ ERM2 ก าหนดแล วเสร จ (6) 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 2. การเตร ยมความพร อม 3. การด าเน นงาน. การว ดผลการการ ปฏ บ ต งาน 2. ความพร อมของอ ปกรณ และสถานท 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร 2.1 ความพร อมของสถานท และ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การสอน 3.1 ภาระการสอนม ปร มาณมาก 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย างถ กต อง เหมาะสม 2.1 แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบความพร อมของสถานท และความสอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 แต งต งเจ าหน าท และมอบหมายงานให ร บผ ดชอบในการ ตรวจเช คอ ปกรณ การสอน 3.1 ม การส ารวจว ชาท สอนหร อภาระการสอนของอาจารย ให สอดคล องก บภาระงานท เหมาะสมของอาจารย 3.2 ม การตรวจสอบการรายงานผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจากคณะกรรมการ หล กส ตร รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ คณะกรรมการ หล กส ตร 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255

24 21 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () 1.การวางแผน 1.แผนการสอน 1.3แผนการสอนไม สอดคล องก บ 1.1 ม การตรวจสอบอน ม ต แผนการสอนจากคณะกรรมการ หล กส ตร หล กส ตรก อนเป ดลงทะเบ ยน 1.ความร ความเข าใจในการจ ดท า 1.2 ม การจ ดอบรมด านการเข ยนแผนการสอน แผนการสอน 2. การเตร ยม 2. ความพร อมของอ ปกรณ 2.1 ความพร อมของสถานท และ 2.1 แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบความพร อมของสถานท ความพร อม และสถานท สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน และความสอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การสอน 2.2 แต งต งเจ าหน าท และมอบหมายงานให ร บผ ดชอบในการ 3. การ ด าเน นงาน. การว ดผล การการ ปฏ บ ต งาน 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม ภาระการสอนม ปร มาณมาก 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย าง ถ กต องเหมาะสม ตรวจเช คอ ปกรณ การสอน 3.1 ม การส ารวจว ชาท สอนหร อภาระการสอนของอาจารย ให สอดคล องก บภาระงานท เหมาะสมของอาจารย 3.2 ม การตรวจสอบการรายงานผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจาก คณะกรรมการหล กส ตร ผลการ ต ดตาม (5) ERM3 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) - เอกสารรายว ชาท เป ดลงทะเบ ยนตาม แผนการเร ยน - โครงการอบรมด านการเข ยนแผนการ สอน -ค าส งแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ -ค าส งแต งต งเจ าหน าท ร บผ ดชอบอ ปกรณ การสอน -แบบส ารวจรายว ชาท สอบและภาระงาน สอนอาจารย - รายงานผลการสอน มคอ.5 -การประช มคณะกรรมการหล กส ตร พ จารณาเคร องม อประมวลการสอน หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

25 22 แบบประเม นความเส ยง ด านบร การว ชาการ

26 23 กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1. ส ารวจความ ต องการของกล ม ผ ร บบร การต องการ ของโครงการบร การ ว ชาการ 2. ด าเน นโครงการ แบบประเม นความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ERM1 ความเส ยงด าน : บร การว ชาการ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง การควบค มท ควรจะม การประเม น การประเม น โอกาส ผล การควบค ม การควบค ม กระทบ ภายใน ภายในท ม อย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตามความต องการ ประส ทธ ภาพเน องจากข อม ลไม ถ กต อง ก บความต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนเหมาะสม 1.การด าเน นโครงการท นเวลา ไม เป นไปตามเวลา (3) 1.กล มเป าหมายไม ตรง 2.สถ ต ไม เหมาะสม 3.ขาดความช านาญในการ ค ดเห นของผ ด าเน นเพ อ ก าหนดงบประมาณ 1.งบประมาณล าช า 2.ด าเน นงานท ช ดเจน 3.โครงการไม ปฏ บ ต ตาม () (5) ระด บ ความ เส ยง (6) มาก มาก ล าด บ ความ เส ยง (7) (8) 1.ม การศ กษาข อม ลจากผ เช ยวชาญ และม หล กฐานท เช อถ อได 2.ขอความร วมม อของผ น าช มชน 3.ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพ ด านบร การว ชาการ (กรณ ท ผ จ ด โครงการล าช าเอง) 1. ต งผ ประสานงานใน คณะกรรมการด าเน นโครงการ (9) (10) ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 ช อง 9 กรณ ท ป จจ บ นม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 กรณ ท ป จจ บ นไม ม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 ช อง 10 ท าเคร องหมายเฉพาะช อง 9 ท าเคร องหมาย เท าน น ป จจ บ นด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ตามท ระบ ไว ในช อง 8 ไม ม การด าเน นการตามท ระบ ไว ในช อง 8 ม การด าเน นการแต ไม สมบ รณ หร อท าบ างไม ได ท าบ าง

27 2 แผนบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 255 ถ ง ก.ย. 2555) ความเส ยงด าน : บร การว ชาการ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได กระบวนการ/ข นตอน/งาน (1) 1. ก าหนดแผนของโครงการบร การ ว ชาการ - ผ ใช บร การและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตามความ ต องการประส ทธ ภาเน องจาก ข อม ลไม ถ กต องก บความ ต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม ป จจ ยเส ยง (3) 1. ขาดการน าผลการประเม นมา ใช ในการปร บแผน 2. ก าหนดแผนไม ตรงตามความ ต องการและไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย การจ ดการความเส ยง () - ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งคร งต อไปให คณะกรรมการประเม นผลรายงานผลต อผ บร หาร - ขอความร วมม อของผ น าช มชนสอบถามข อม ล ความต องการของผ น าช มชน - ผ บร หารแจ งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บ คลากรทราบโดยท วถ ง ผ ร บผ ดชอบ (5) ห วหน าโครงการ ห วหน าโครงการ คณบด ก าหนดแล วเสร จ (6) 30 ก.ย ก.ย ก.ย. 5 ERM2 2.จ ดท าค าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ชาการ 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจน เหมาะสม 1. ผ เข ยนโครงการขาดความ ช านาญในการเข ยนโครงการ 2. ขาดการระดมความค ดเห น ของผ ด าเน นโครงการ 3. ขาดการศ กษาข อม ลเพ อ ก าหนดงบประมาณของ โครงการ. การจ ดสรรงบประมาณจาก ส วนกลางไม เพ ยงพอ - จ ดโครงการอบรมการเข ยนโครงการโดผ เช ยวชาญ - ผ ม ประสบการณ ในการเข ยนโครงการให ค าแนะน า - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป นระยะๆ เพ อระดมความค ดเห น - ต องม การศ กษาและหาข อม ลของโครงการให รอบ ด านเพ อก าหนดงบประมาณ รองคณบด ฝ ายบร หาร ห วหน าสาขา ห วหน าโครงการ คณบด ห วหน าโครงการ 30 ก.ย ก.ย ก.ย ก.ย. 5

28 ด าเน นโครงการ 1.การด าเน นโครงการท นเวลา ไม เป นไปตามเวลา 1. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 2. ขาดการวางแผนการ ด าเน นงานท ช ดเจน - ให ผ บร หารจ ดสรรงบประมาณจากแหล งอ นมา สน บสน นปร บโครงการให เหมาะสมก บงบประมาณ ท ได ร บ (กรณ ท โครงการสามารถปร บลดงบประมาณ ได - ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพด านบร การ ว ชาการ(กรณ ท ผ จ ดโครงการล าช าเอง) รองคณบด ฝ ายว ชาการ ห วหน าโครงการ 30 ก.ย ก.ย การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง. จ านวนผ เข าร บบร การไม เป นไปตามแผน 5. ขาดการประสานงานท ด - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป นระยะๆ เพ อวางแผนการด าเน นโครงการ - เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น - สอบถามความพร อมของผ เข ารบรมก อนจ ด โครงการ รองห วหน าคณบด ฝ าย บร หารและแผน ห วหน าโครงการ รองห วหน าคณบด ฝ าย บร หารและแผน 30 ก.ย ก.ย ก.ย การก าหนดช วงเวลาของการ ด าเน นโครงการไม เหมาะสม 1.เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น 2.ต งผ ประสานงานในคณะกรรมการด าเน นโครงการ -สอบถามความพร อมของผ เข ารบรมก อนจ ด โครงการ ห วหน าโครงการ ห วหน าโครงการ 30 ก.ย ก.ย. 5 ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255

29 26 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ณ ว นท 19 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 255 ความเส ยงด าน : การบร การว ชาการของคณะ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1. ก าหนดแผนของโครงการ บร การว ชาการ - ผ ใช บร การและสอดคล อง ก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยผ ใช บร การและ สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 2. จ ดท าค าเสนอขออน ม ต โครงการว ชาการ ว ตถ ประสงค เพ อขอ งบประมาณด าเน นโครงการ ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตาม ความต องการ ประส ทธ ภาพ เน องจากข อม ลไม ถ กต องก บความ ต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนเหมาะสม ป จจ ยเส ยง (3) 1. ขาดการน าผลการประเม นมา ใช ในการปร บแผน 2. ก าหนดแผนไม ตรงตามความ ต องการและไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 1. ผ เข ยนโครงการขาดความ ช านาญในการเข ยนโครงการ 2. ขาดการระดมความค ดเห นของ ผ ด าเน นโครงการ 3. ขาดการศ กษาข อม ลเพ อ ก าหนดงบประมาณของโครงการ. การจ ดสรรงบประมาณจาก ส วนกลางไม เพ ยงพอ การจ ดการความเส ยง () - ขอความร วมม อของผ น าช มชนสอบถามข อม ล ความต องการของผ เข าอบรม - ผ บร หารแจ งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บ คลากรทราบโดยท วถ ง - จ ดโครงการอบรมการเข ยนโครงการโดย ผ เช ยวชาญผ ม ประสบการณ ในการเข ยนโครงการ ให ค าแนะน า ผลการ ต ดตาม (5) ERM3 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ (6) - ควรม การท าหน งส อแจ งผ น าช มชนเก ยวก บ ความต องการของผ เข าอบรม - ก าหนดว นส งค าเสนออน ม ต โครงการว ชาการ

30 ด าเน นโครงการ ว ตถ ประสงค เพ อให โครงการ ส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ต ง ไว 1.การด าเน นโครงการ ท นเวลา ไม เป นไป ตามเวลา 1. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า - ให ผ บร หารจ ดสรรงบประมาณจากแหล งอ นมา สน บสน นปร บโครงการให เหมาะสมก บ งบประมาณท ได ร บ (กรณ ท โครงการสามารถปร บ ลดงบประมาณได - ควรม การหาแหล งเง นท นสน บสน นจาก ภายนอกไว ส ารองกรณ ท ไม ได ร บงบ 2. ขาดการวางแผนการด าเน นงาน ท ช ดเจน - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป นระยะๆ เพ อระดมความค ดเห น - ควรม การประช มคณะกกรมการแจ งให ก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการให ช ดเจน 3. การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง. จ านวนผ เข าร บบร การไม เป นไปตามแผน - ต องม การศ กษาและหาข อม ลของโครงการให รอบด านเพ อก าหนดงบประมาณ - ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพด านบร การ ว ชาการ(กรณ ท ผ จ ดโครงการล าช าเอง) - ควรม การศ กษาหาข อม ลของโครงการหลายๆ ด านในการก าหนดงบประมาณ - ควรม การแต งต งคณะกรรมการประก น ค ณภาพด านบร การว ชาการให ช ดเจน ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม ขาดการประสานงานท ด 6. การก าหนดช วงเวลาของการ ด าเน นโครงการไม เหมาะสม - เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข นต งผ ประสานงานในคณะกรรมการด าเน นโครงการ 1. เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ 2. เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป น ระยะๆเพ อวางแผนการด าเน นโครงการ 3.สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ - ควรม การก าหนดระยะเวลาของการด าเน น โครงการเสร จส นให ช ดเจน - ควรม การท าแบบสอบถามความต องการของ ผ เข าอบรม - ควรม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน และประช มเป นระยะๆ - ควรม การท าแบบสอบถามของผ เข าอบรม ก อนจ ดโครงการ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information