การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง"

Transcription

1 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ผลการว เคราะห จากการพ จารณาความเส ยงของสาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ได ม การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เม อว นท 9 มกราคม 2557 การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ในป งบประมาณ พ.ศ ได ดาเน นการตามหล กเกณฑ และว ธ การท สาน กงาน ก.พ.ร. กาหนด ด งน 1. ค ดเล อกแผนงาน/โครงการในป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน/ โครงการ โดยเป นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณ และม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จตาม ประเด นย ทธศาสตร น น 2. ว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซ งต องน าความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องมาเป น ป จจ ยในการว เคราะห ด วย การกาหนดว ตถ ประสงค การดาเน นงานบร หารความเส ยง เพ อให โครงการส าค ญท ม น ยส าค ญต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ของส าน กบร หาร พ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) สามารถดาเน นการได บรรล เป าหมายท ต งไว อ นจะส งผลให บรรล ความส าเร จตาม กลย ทธ เป าประสงค ของประเด นย ทธศาสตร ว ส ยท ศน สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ม งม นบร หารจ ดการทร พยากรในพ นท อน ร กษ ให สมบ รณ และย งย น ค นความสมด ลส ธรรมชาต ร ฐราษฎร อ ดมส ข ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง)ได จ ดการประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงของส าน ก บร หารพ นท อน ร กษ 3 (บ านโป ง) คร งท 1/2557 เม อว นท 9 มกราคม 2557 ณ ห องประช มว หคเห ร ส าน ก บร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เพ อค ดเล อกแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ท จะน ามาจ ดท าแผนบร หารความ เส ยง โดยพ จารณาจากเอกสารงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ ด งน /แบบฟอร มท

2 แบบฟอร มท 1.1 การพ จารณาค ดเล อก โครงการ/ก จกรรม ท จะดาเน นการว เคราะห ความเส ยง ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ ๑. พ ฒนาความร วมม อในการ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บ ประเทศเพ อนบ าน ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการพ นท มรดกแห งอาเซ ยน และมรดกโลก 2. อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรป า ไม และส ตว ป า ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ ร กษาพ นท ป าอน ร กษ ให ม ความ สมบ รณ เตร ยมพร อมความร วมม อการ จ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ บร หารจ ดการและ ด แลทร พยากรธรรมชาต แนว เช อมต อระหว างประเทศ เช งค ณภาพ ความพ งพอใจของ ผ ท เก ยวข องต อการบร หาร จ ดการและด แล ทร พยากรธรรมชาต แนว เช อมต อระหว างประเทศ อน ร กษ ค มครองและฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า อย างย งย นโดยการม ส วนร วม ต วช ว ดตามเอกสารงบประมาณ เช งปร มาณ พ นท ป าอน ร กษ ได ร บ การบร หารจ ดการ 73 ล านไร แผนงานรองร บการเข าส ประชามคมอาเซ ยน 1. โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น (สคป.) แผนงานอน ร กษ และจ ดการทร พยากรธรรมชาต ผลผล ต : พ นท ป าอน ร กษ ได ร บการบร หารจ ดการ 1. ก จกรรมงานสารสนเทศป าไม (สอก) 2. ก จกรรมโครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร (สอก) 3. ก จกรรมงานค มครองพ นท ป าอน ร กษ (สอป) 4. ก จกรรมงานสงวนและค มครองส ตว ป า (สอส) 5. ก จกรรมงานค มครองพ นธ ส ตว ป าตามอน ส ญญา (สอส) ระด บการ ผล กด นให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บบร การ (c) 2 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc)

3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ เช งค ณภาพ ความสมบ รณ ของ พ นท ป าอน ร กษ ไม น อยกว า ร อยละ ก จกรรมงานอ ทยานแห งชาต (สอช) 7. ก จกรรมงานสงวนและค มครองพ นธ พ ช (สอส) 8. ก จกรรมงานควบค มไฟป า (สคป) 9. ก จกรรมงานจ ดการล มน า (สตน) 10.ก จกรรมงานบาร งป า (สฟอ) 11.ก จกรรมโครงการปล กป าถาวรเฉล มพระเก ยรต (สฟอ) 12.ก จกรรมงานพ ฒนาป าไม อ นเน องมาจาก พระราชดาร (สดร) 13.ก จกรรมโครงการทร พยากรท ด นและป าไม ในพ นท ป าอน ร กษ (สฟอ) 14.ก จกรรมบร หารจ ดการความหลากหลายทางช วภาพ (กวช) 15.ก จกรรมโครงการประชาคมเศรษฐก จพอเพ ยงใน พ นท ป าไม (สฟอ) 16.ก จกรรมย ทการแก ไขป ญหาว กฤต ป าไม ของชาต (สอป),(สอช),(สอส) 17.ก จกรรมงานเพาะพ นธ และปล อยส ตว ป าค นส ธรรมชาต (สอส) 18.ก จกรรมโครงการพ ทธอ ทยานในพ นท ป าอน ร กษ (สฟอ) 19.ก จกรรมพ ฒนาและรณรงค การใช หญ าแฝกอ น เน องมาจากพระราชดาร (สตน) 20.ก จกรรมโครงการด แลส ตว ป าของกลาง (สอส) ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc)

4 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ ฐานข อม ลด านการอน ร กษ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า ได ร บ การพ ฒนาและใช ประโยชน 3. พ ฒนาศ กยภาพแหล ง ท องเท ยวอ ทยานแห งชาต ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ 1. ส งเสร มการท องเท ยวเช ง อน ร กษ ในพ นท ป าอน ร กษ ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ จานวนช นข อม ลท สามารถนาไปใช เพ อการบร หาร จ ดการพ นท ป าอน ร กษ จานวน 5 ช น เช งค ณภาพ ผ ใช บร การม ความ พ งพอใจในการใช บร การข อม ล ไม น อยกว า ร อยละ 80 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพ แหล งท องเท ยวให ม ศ กยภาพ เพ อรองร บน กท องเท ยวอย าง เหมาะสม ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ ให บร การ 21.ก จกรรมงานป องก นและควบค มโรคอ บ ต ใหม ในส ตว ธรรมชาต (สอส) 22.ก จกรรมโครงการต ดตามแก ไขป ญหาช างป าและ ส ตว ป าท สร างผลกระทบต อราษฎรนอกพ นท อน ร กษ ส ตว ป า (สอส) 23.ก จกรรมฟ นฟ พ นท ป าเพ ออน ร กษ ด นและน า(สตน) 24.ก จกรรมฟ นฟ พ นท ป าเพ ออน ร กษ แบบม ส วนร วม จากท กภาคส วน (สตน) ผลผล ต : ฐานข อม ลพ นท ป าอน ร กษ 1. ก จกรรมจ ดทาฐานข อม ล (กวช) 2. ก จกรรมพ ฒนาภ ม สารสนเทศแห งชาต ผลผล ต : แหล งท องเท ยวในพ นท ป าอน ร กษ 1. ก จกรรมท องเท ยวเช งอน ร กษ (สอช) 2. ก จกรรมข บเคล อนนโยบายการท องเท ยว 2 ล านล าน บาท (สอช) ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc)

5 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ 2. พ ฒนาแหล งท องเท ยวและ ให บร การการท องเท ยว ท องเท ยวในพ นท ป าอน ร กษ 243 แห ง ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) 5 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc) 4. เตร ยมพร อมรองร บและ ปร บต วก บผลกระทบจากการ เปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ อพ ฒนาเทคน คว ชาการ มาตรการ แนวทาง ข อปฏ บ ต และ ข อตกลงร วมก นของท กภาคส วน ในเร องของการพ ฒนาเส นฐานการ ปล อยอ างอ งภาคป าไม การ ต ดตามตรวจสอบการ เปล ยนแปลงของทร พยากรป าไม กลไก ทางการเง นและการแบ งป น ผลประโยชน คาร บอน เครด ต ฯลฯ เช งค ณภาพ น กท องเท ยวพ ง พอใจต อการให บร การด านการ ท องเท ยว ไม น อยกว าร อยละ80 เตร ยมพร อมรองร บการ เปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศใน พ นท ป าอน ร กษ ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ เก ดช มชนต นแบบ ในการพ ฒนากลไกเรดด พล ส และการเพ มศ กยภาพในการก ก เก บคาร บอนในพ นท ป าอน ร กษ จากระด บล างส บนอย างน อย 4 ช มชน เช งค ณภาพ ท กภาคส วนม ความร ความเข าใจความตระหน ก ตลอดจนความพร อมในการ ดาเน นก จกรรมโครงการเรดด พล ส และการอน ร กษ ทร พยากรป าไม ไม น อยกว าร อยละ 70 แผนงานป องก นและลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลง สภาวะภ ม อากาศ 1. โครงการลดการปล อยก าซเร อนกระจกในภาคป าไม โดยสร างแรงจ งใจและกระบวนการม ส วนร วม ก จกรรมนาร องเพ อพ ฒนาช มชนในพ นท ค มครองในการ จ ดการทร พยากรป าไม อย างย งย นและเพ มพ นท ป าในการ ก กเก บคาร บอนด วยกลไกเรดด พล ส (กวช)

6 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ 5. ม ระบบเต อนภ ยในพ นท ป า อน ร กษ ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ อให ม ระบบสาหร บการต ดตาม การเปล ยนแปลงพ นท ป าไม ท เหมาะสมด วยการใช เทคโนโลย จากการสารวจระยะไกล ประชาชนในพ นท เส ยงภ ยจากป า อน ร กษ ได ร บการแจ งเต อน ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ จานวนพ นท ป า อน ร กษ ได ร บการต ดตามการบ ก ร กท าลายท ขนาดพ นท ไม น อย กว า 50 ไร เช งค ณภาพ ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต งานม ความสมบ รณ ไม น อยกว าร อยละ 90 ผ บร หารได ใช งานระบบเต อนภ ยได อย างม ประส ทธ ภาพและประชาชน ได ร บประโยชน ร อยละ 80 ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) 6 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc) 6. พ ฒนาองค ความร ในการ บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ อพ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ด านการอน ร กษ ป าไม และ ส ตว ป าด านต าง ๆ พ ฒนาองค ความร ในการบร หาร จ ดการทร พยากรป าไม และ ส ตว ป า ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ ให บร การและ ถ ายทอดองค ความร ด านการ อน ร กษ ป าไม และส ตว ป า ผลผล ต : องค ความร ด านการอน ร กษ ป าไม และส ตว ป า ก จกรรมว จ ยด านป าไม และส ตว ป า 1. ก จกรรมงานว จ ยด านป าไม (กวช) 2. ก จกรรมงานพฤกษศาสตร ป าไม (กวช) 3. ก จกรรมย ทธศาสตร งานด านการว จ ย (กวช)

7 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ 1,140 คร ง เช งค ณภาพ ความพ งพอใจของ ผ เก ยวข องต อการพ ฒนา ถ ายทอดและใช ประโยชน องค ความร ร อยละ 80 ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) 7 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc) /แบบฟอร มท

8 แบบฟอร มท 1.2 การระบ ป จจ ยเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล (ส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป า) ประเด นย ทธศาสตร 1 พ ฒนาความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บประเทศเพ อนบ าน. เป าประสงค เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน. กลย ทธ สร างความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ระหว างประเทศ. แผนงานรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น. ก จกรรมเสร มสร างความร วมม อในการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น. ว ตถ ประสงค และเป าหมายของก จกรรม เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน. ต วช ว ด (ค าเป าหมาย) ร อยละผลความสาเร จของการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อระหว างประเทศ ร อยละ 80. ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านกลย ทธ เป าหมายต อผ ร บบร การ - ประชาชน บางกล ม ไม ให ความ ร วมม อ โดยเฉพาะ ในกล มผ เก บ หาของป า และล าส ตว - ความ หลากหลาย ทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชน บางกล มขาด ความร วมม อใน การแก ไข ป ญหาและม ส วนร วมในการ ดาเน นงาน - ขาดความ ร วมม อของ ประชาชน บางกล ม เน องจากข ด ผลประโยชน ส วนตน 8

9 ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านการด าเน นงาน กระบวน ของการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ข นตอนท 1 สร างความเข าใจร วมก นใน หน วยงานเก ยวก บข อม ลพ นฐาน และว ธ การดาเน นงาน ข นตอนท 2 เสร มสร างประส ทธ ภาพการเฝ า ระว งป องก นป ญหาไฟป าและ หมอกคว นก บประเทศเพ อนบ าน โดยสร างแนวก นไฟ ข นตอนท 3 ฝ กฝนเจ าหน าท ให เก ดความ ชานาญในการปฏ บ ต หน าท / ถ ายทอดข อม ล เพ อพ ฒนาความ ร วมม อส ช มชน ข นตอนท 4 พ ฒนาความร วมม อส ช มชนในการ จ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน - เจ าหน าท ขาดความ ชานาญใน การถ ายทอด ข อม ลและ ประสานงาน ต อผ นา ช มชน/ท ช มชน - บ คลากรขาด การพ ฒนา ตนเอง 9

10 ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านการเง น 10 ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ หมายเหต * หมายถ ง การระบ ป จจ ยเส ยงในแต ละด านต องม การว เคราะห ตามหล กธรรมาภ บาลอย างน อยตามท ระบ ในตาราง (ระบ ความเส ยงในแต ละ *) /แบบฟอร มท 1.3

11 แบบฟอร มท 1.3 การประเม นความเส ยงและแนวทางการตอบสนองความเส ยง ก จกรรม/โครงการ...โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น... ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง 1. ความเส ยงด าน กลย ทธ หล กประส ทธ ผล 1(1.1)ประชาชนบาง กล มไม ให ความร วมม อ โดยเฉพาะในกล มผ เก บ หาของป าและล าส ตว (ผนวก 1) หล กตอบสนอง 1(1.2)ความหลากหลาย ทางความค ด, อาช พ ทา ให ภาคประชาชนบางกล ม ขาดความร วมม อในการ แก ไขป ญหาและม ส วน ร วมในการดาเน นงาน (ผนวก 2) หล กการม ส วนรวม 1(1.3) ขาดความร วมม อ ของประชาชนบางกล ม เน องจากข ดผลประโยชน ส วนตน (ผนวก 3) โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ปานกลาง ต า ปานกลาง - 11 ความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

12 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง 2. ความเส ยงด าน การดาเน นงาน 3. ความเส ยงด าน การเง น 4. ตามเส ยงด าน การปฏ บ ต ตาม กฎหมาย/ กฎระเบ ยบ หล กประส ทธ ภาพ 1(2.1) เจ าหน าท ขาด ความชานาญในการ ถ ายทอดข อม ลและ ประสานงานต อผ นา ช มชน/ท ช มชน (ผนวก 4) หล กตอบสนอง 1(2.2) บ คลากรขาดการ พ ฒนาตนเอง (ผนวก 5) ต า ต า ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

13 แบบฟอร มท 1.4 การกาหนดมาตรการ/ก จกรรมควบค มความเส ยง ส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป า แผนงานรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โครงการแก ไขป ญหาไฟ ป าและหมอกคว น ก จกรรมเสร มสร างความร วมม อในการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น 13 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง 1. ความเส ยงด านกล หล กประส ทธ ผล ยอมร บความเส ยง ย ทธ ประชาชนบางกล มไม ให ความ ร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บหา ของป าและล าส ตว หล กตอบสนอง ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชนบาง กล มขาดความร วมม อในการแก ไข ป ญหาและม ส วนร วมในการ ดาเน นงาน ยอมร บความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ การงบประมาณ 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตาม ผลการดาเน นงาน และส งการ ในท ประประช มประจ าเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อ ส งการผ อานวยการส วน ควบค มและปฏ บ ต การไฟป า พร อมประสานงานผ นา ท องถ น ภาคร ฐ และองค กรท เก ยวข อง 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตาม ผลการดาเน นงาน และส งการ ในท ประประช มประจ าเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อ ส งการผ อานวยการส วน ควบค มและปฏ บ ต การไฟป า พร อมประสานงานผ นา ท องถ น พร อมสร างความ เข าใจเพ อร วมเฝ าระว งและ เป นแกนนาในการประสาน ผ ร บผ ดชอบ - - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน - - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน

14 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง 1. ความเส ยงด านกล ย ทธ (ต อ) 2. ความเส ยงด านการ ดาเน นงาน หล กการม ส วนรวม ขาดความร วมม อของประชาชน บางกล มเน องจากข ด ผลประโยชน ส วนตน หล กประส ทธ ภาพ เจ าหน าท ขาดความชานาญใน การถ ายทอดข อม ลและ ประสานงานต อผ นาช มชน/ท ช มชน หล กตอบสนอง บ คลากรขาดการพ ฒนาตนเอง ยอมร บความเส ยง ยอมร บความเส ยง ยอมร บความเส ยง 14 ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ ผ ร บผ ดชอบ การงบประมาณ การม ส วนร วมก บประชาชนใน ท องถ น ห วหน าสถาน สร างความเข าใจ และถ ายทอดข อม ลแก ผ นา - - ห วหน าสถาน ช มชนเพ อร วมเฝ าระว งและ เป นแกนนาในการประสาน การม ส วนร วมก บประชาชนใน ท องถ น ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม - ผอ.สคป. เพ อความชานาญและสามารถ - - ห วหน าสถาน ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสารแก ช มชนได ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม เพ อความชานาญและสามารถ ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสารแก ช มชนได - - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน 3. ความเส ยงด าน การเง น ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ

15 15 แบบฟอร มท 1.5 แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสาน ก/กอง/กล ม ส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ก จกรรมหล ก/ก จกรรมย อย...โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น... ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ผลล พธ / ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ต วช ว ด 1. ความเส ยงด าน กลย ทธ - หล กประส ทธ ผล ประชาชนบางกล มไม ให ความ ร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บ หาของป าและล าส ตว หล กตอบสนอง ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชนบาง กล มขาดความร วมม อในการ แก ไขป ญหาและม ส วนร วมใน การดาเน นงาน ปานกลาง ต า 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตามผล การดาเน นงาน และส งการในท ประประช มประจาเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อส ง การผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าพร อม ประสานงานผ นาท องถ น ภาคร ฐ และองค กรท เก ยวข อง 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตามผล การดาเน นงาน และส งการในท ประประช มประจาเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อส ง การผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าพร อม ประสานงานผ นาท องถ น พร อม สร างความเข าใจเพ อร วมเฝ า ระว งและเป นแกนนาในการ ประสานการม ส วนร วมก บ ประชาชนในท องถ น ต.ค. 56 ก.ย. 57 ต.ค. 56 ก.ย ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 ผ ร บผ ดชอบ - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน

16 16 ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ผลล พธ / ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ต วช ว ด 1. ความเส ยงด าน กลย ทธ (ต อ) ปานกลาง - หล กการม ส วนรวม ขาดความร วมม อของ ประชาชนบางกล มเน องจากข ด ผลประโยชน ส วนตน ห วหน าสถาน สร างความเข าใจ และถ ายทอดข อม ลแก ผ นา ช มชนเพ อร วมเฝ าระว งและเป น แกนนาในการประสานการม ส วนร วมก บประชาชนใน ท องถ น ต.ค. 56 ก.ย. 57 ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 ผ ร บผ ดชอบ - ห วหน าสถาน 2. ความเส ยงด าน การดาเน นงาน หล กประส ทธ ภาพ เจ าหน าท ขาดความชานาญใน การถ ายทอดข อม ลและ ประสานงานต อผ นาช มชน/ท ช มชน ต า ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม เพ อความชานาญและสามารถ ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสาร แก ช มชนได ต.ค. 56 ก.ย ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน หล กตอบสนอง บ คลากรขาดการพ ฒนาตนเอง ต า ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม เพ อความชานาญและสามารถ ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสาร แก ช มชนได ต.ค. 56 ก.ย ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน

17 ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ผลล พธ / ผ ร บผ ดชอบ ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ต วช ว ด 3. ความเส ยงด าน การเง น ความเส ยงด าน การปฏ บ ต ตาม กฎหมาย/ กฎระเบ ยบ /ประชาชน...

18 18 ประชาชนบางกล มไม ให ความร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บหาของป าและล าส ตว โอกาสท จะเก ด จานวนคร งท ประชาชนบางกล มไม ให ความร วมม อ/ ระด บคะแนน ล กลอบเผาป าเพ อเก บหาของป า หร อล าส ตว ส งมาก มากกว า 20 คร ง 5 ส ง คร ง 4 ปานกลาง คร ง 3 น อย 6-10 คร ง 2 น อยมาก 1-5 คร ง 1 คาอธ บาย ในแต ละป เก ดป ญหาไฟป าและหมอกคว นเน องจากสาเหต จากประชาชนบางกล มไม ให ความร วมม อ โดยเฉพาะในกล มผ เก บหาของป าและล าส ตว ในระยะเวลาท ผ านมาพบว าสถ ต การเก ดไฟป าม แนวโน มลดลง ท กๆ ป โดยการเก ดไฟป าเฉพาะพ นท ป าอน ร กษ ในแต สถาน ควบค มไฟป าของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เฉล ยไม เก น 20 คร งต อป โดยส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป าส งเสร มให เพ มมาตรการลดการเก ด ไฟป าในแต ละป ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ในแต ละป พบว าป ญหาของการเก ดไฟป าและหมอกคว น ในพ นท อน ร กษ ม กม สาเหต มาจากประชาชน บางกล มไม ให ความร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บหาของป าและล าส ตว ซ งการเก ดไฟป าและหมอกคว นแต ละ คร งย อมส งผลผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรมากน อยแตกต างก นไปในแต ละคร ง /ความหลากหลาย..

19 19 ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชนบางกล มขาดความร วมม อในการแก ไขป ญหา และม ส วนร วมในการดาเน นงาน โอกาสท จะเก ด โอกาสท ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ระด บคะแนน ประชาชน เป นสาเหต ให เก ดไฟป าและหมอกคว น ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย ความแตกต างก นท งในด านความค ด และอาช พ น าไปส ความร ส ก การกระท าต อส งหน งส งใดแตกต าง ก น ไม ยอมให ก น เก ดเป นความข ดแย งข น ซ งท าให ขาดความร วมม อในการด าเน นการตามเป าหมายของสถาน ควบค มไฟป า ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ความแตกต างทางความค ดของประชาชน และการประกอบอาช พ หร อหารายได โดยการพ งพา ส งแวดล อมโดยใช ว ธ ท ไม ค าน งถ งผลกระทบเป นส วนหน งท ท าให เก ดผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงของ องค กรมากน อยแตกต างก นไปในแต ละคร ง /ขาดความร วมม อ

20 20 ขาดความร วมม อของประชาชนบางกล มเน องจากข ดผลประโยชน ส วนตน โอกาสท จะเก ด โอกาสท ขาดความร วมม อจากประชาชนบางกล มเน องจากข ด ระด บคะแนน ผลประโยชน ส วนตนเป นสาเหต ให เก ดไฟป าและหมอกคว น ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย ประชาชนผ ท คาน งถ งผลประโยชน ส วนต วมากจนม ผลต อการต ดส นใจ หร อการปฏ บ ต ท ข ดก บกต กา หร อความร วมม อท เคยยอมร บร วมก น ย อมส งผลกระทบต อประโยชน ส วนรวมซ งการกระทาน นอาจจะเก ดข น อย างร ต วหร อไม ร ต ว ท งเจตนาและไม เจตนา ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ในแต ละป พบว าป ญหาของการเก ดไฟป าและหมอกคว น ในพ นท อน ร กษ สาเหต หน งมาจากขาดความ ร วมม อจากประชาชนบางกล มเน องจากข ดผลประโยชน ส วนตน ซ งการเก ดไฟป าและหมอกคว นแต ละคร งย อม ส งผลผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรมากน อยแตกต างก นไปในแต ละคร ง /เจ าหน าท..

21 21 เจ าหน าท ขาดความชานาญในการถ ายทอดข อม ลและประสานงานต อผ นาช มชน/ท ช มชน โอกาสท จะเก ด โอกาสท เจ าหน าท ถ ายทอดข อม ลหร อประสานงานต อผ นา ระด บคะแนน ช มชนเก ดความผ ดพลาดหร อส บสน ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย ป ญหาด านการส อสารส วนใหญ มาจากการขาดการ ให ข อม ล ไม ว าจะเป นความช ดเจนในการ ปฏ บ ต งาน ความช ดเจนในนโยบาย หร อเร องท เก ยวก บการเปล ยนแปลงในองค กร จ งท าให เป นต นเหต ของ ความไม เข าใจ ความส บสนไม ช ดเจน ไม แน ใจ จ งต องพยายามจะประเม น หร อคาดเดาสถานการณ ต าง ๆ ด วย ตนเอง ค ดเอาเอง คาดการณ เอาเองบ างก พยายามปะต ดปะต อเร องราวต าง ๆ เพ อความเข าใจ และให ได ภาพท ช ดเจนย งข น ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ผลของการขาดค ณภาพในการส งสารและร บสารน นอาจเป นต นเหต ของความบาดหมาง บ นทอน ส มพ นธภาพอ นด ต อก นและก น บางคร งอาจส งผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรการด าเน นงานใน องค กรได หากเจ าหน าท ถ ายทอดข อม ลหร อประสานงานต อผ น าช มชนเก ดความผ ดพลาดหร อส บสนบ อยคร ง ย อมก อให เก ดผลกระทบต อองค กร /บ คลากร.

22 22 บ คลากรขาดการพ ฒนาตนเอง โอกาสท จะเก ด โอกาสท บ คลากรจะขาดการพ ฒนาตนเอง ระด บคะแนน ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย การพ ฒนาบ คลากรประกอบด วยหลายด าน เช น การพ ฒนาท ศนคต การพ ฒนาล กษณะน ส ย การ พ ฒนาการจ งใจการพ ฒนาความร ความสามารถ และท กษะ โดยอาศ ยการพ ฒนา การศ กษา และการฝ กอบรม ซ งผลของการพ ฒนาบ คลากรน นจะช วยให การดาเน นงานขององค กรเก ดประส ทธ ภาพย งข น ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย แม บ คลากรท ม ความร ความสามารถแต ขาดท กษะในการนาความร ความสามารถท ตนเองม อย น นมาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดย อมส งผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กร บ คลากรท ขาดความกระต อร อร น ในการพ ฒนาตนเองเพ อตอบสนองก บการดาเน นงาน หร อเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างานให ส งข นย อมไม เก ดผลด ต อองค กรโดยเฉพาะในก จกรรมเตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคม อาเซ ยนซ งเป นส งใหม ท ต องพ ฒนาความร ท หลากหลายย งข น /ผลการว เคราะห..

23 23 ผลการว เคราะห ความเส ยงในแต ละก จกรรม การกาหนดหล กเกณฑ ในการว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บประเทศเพ อนบ าน เป าประสงค : เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ : สร างความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ระหว างประเทศ แผนงาน : รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โครงการ : แก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น ก จกรรม : เสร มสร างความร วมม อในการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น ว ตถ ประสงค และเป าหมายของก จกรรม : เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน ต วช ว ด (ค าเป าหมาย) : ร อยละผลความสาเร จของการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อระหว าง ประเทศ ร อยละ 80 น ยาม การพ ฒนาความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บประเทศเพ อนบ าน หมายถ งการ ต ดตามและเฝ าระว งสถานการณ หมอกคว นและน าข อม ลท ได จากการต ดตามตรวจสอบจะน ามาใช ประโยชน ร วมก นท ง 4 ประเทศ ซ งประกอบด วย ประเทศพม า ลาว เว ยดนาม ก มพ ชา และไทย ในการจ ดท าแผน นโยบาย และมาตรการควบค มการเผา ตลอดจนสร างความร วมม อ ปล กจ ตส าน กประชาชนด านการฟ นฟ ค ณภาพอากาศท ด ให แก ช มชน และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น การเสร มสร าง ประส ทธ ภาพการเฝ าระว งป องก นป ญหาหมอกคว นก บประเทศเพ อนบ าน เป นการสะท อนสายส มพ นธ อ นด ระหว างประเทศเพ อนบ านท จะท างานร วมก น เพ อสร างอากาศสดใส ไร มลพ ษให แก ประชาชนของตนเองและ ประเทศเพ อนบ าน ข นตอนการดาเน นงาน 1. สร างความเข าใจร วมก นในหน วยงานเก ยวก บข อม ลพ นฐาน และว ธ การดาเน นงาน 2. เสร มสร างประส ทธ ภาพการเฝ าระว งป องก นป ญหาไฟป าและหมอกคว นก บประเทศเพ อนบ านโดย สร างแนวก นไฟ 3. ฝ กเจ าท ให เก ดความชานาญในการปฏ บ ต หน าท /ถ ายทอดข อม ลเพ อพ ฒนาความร วมม อส ช มชน 4. พ ฒนาความร วมม อส ช มชนในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน /แบบฟอร มท

24 แบบฟอร มท 1.2 การระบ ป จจ ยเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ประเด นย ทธศาสตร อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า เป าประสงค อน ร กษ ค มครองฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส ตว ป าอย างย งย นโดยการม ส วนร วม กลย ทธ ป องก นร กษาพ นท ป าอน ร กษ ให คงความอ ดมสมบ รณ ก จกรรมหล ก/ก จกรรมย อยงานสงวนและค มครองส ตว ป า ว ตถ ประสงค และเป าหมายของก จกรรมร กษาพ นท ป าอน ร กษ ให ม ความสมบ รณ เพ มประชากรส ตว ป า ต วช ว ด (ค าเป าหมาย)พ นท ป าได ร บการบร หารจ ดการ 2,247,497ไร ความสมบ รณ ของพ นท ป าอน ร กษ ไม น อยกว า 80 % 24

25 25 ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านกลย ทธ การลาดตระเวนเพ อป องก น พ นท อน ร กษ ส ตว ป า ความ ต องการ ท ด นทาก น และ ล าส ตว ป า ความ หลากหลาย ความค ด ความ เช อทางศาสนา ว ฒนธรรม และว ถ ช ว ต ประชาชนขาด ความร วมม อ การแก ไข ป ญหาและม ส วนร วมในการ ดาเน นการ การเคล อนย าย แรงงาน ภาคเกษตร ขาดการร วมม อ จากภาคส วน ต างๆ ของผ ม ส วนได ส วนเส ย

26 26 การระบ ความเส ยงด านการด าเน นงาน กระบวนงานบร หารจ ดการ พ นท อน ร กษ ส ตว ป า * ข นตอนท 1. การลาดตระเวน ในพ นท ข นตอนท 2. การศ กษา ค นคว าว ชาการ ด านทร พยากร ส ตว ป าและ ป าไม เพ อเป น ฐานข อม ล 1.การ ปฏ บ ต งาน ไม เป นไป ตามแผน 2.เจ าหน าท ขาดความ ชานาญใน การใช เคร องม อ เทคโนโลย ข นตอนท 3. ดาเน นการ ประชาส มพ นธ ให ความร เพ อให ประชาชนม

27 27 ส วนร วมในการ อน ร กษ ส ตว ป า การระบ ความเส ยงด านการเง น ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ * /แบบฟอร มท...

28 28 แบบฟอร มท 1.3 การประเม นความเส ยงและแนวทางการตอบสนองความเส ยงส วนอน ร กษ ส ตว ป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง ความเส ยง ด านกลย ทธ 1.ด านประส ทธ ผล 1.1 ความต องการท ด น ทาก นและล าส ตว ป า 2.ด านตอบสนอง 2.1 ความหลากหลาย ความค ด ความเช อทาง ศาสนา ว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตประชาชนขาดความ ร วมม อการแก ไขป ญหา และม ส วนร วมในการ ดาเน นการการเคล อนย าย แรงงานภาคเกษตร ปานกลาง ต า ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

29 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง 2. ความเส ยงด าน การดาเน นงาน 3.ด านการม ส วนร วม ขาดการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ยในการ วางแผน 1.การปฏ บ ต งาน ลาดตระเวนไม เป นไปตาม แผนท กาหนด ปานกลาง ต า ส ง ม ความเส ยงส ง 29 ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง 2.การปฏ บ ต งานตามแผน เจ าหน าท ผ ได ร บ มอบหมายขาดท กษะ ความชานาญในการใช เคร องม อเทคโนโลย ในการดาเน นการ ส ง ม ความเส ยงส ง ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

30 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง 3. ความเส ยงด าน การเง น 30 ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง 4. ตามเส ยงด าน การปฏ บ ต ตาม กฎหมาย/ กฎระเบ ยบ ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง /แบบฟอร มท...

31 31 แบบฟอร มท 1.4 การกาหนดมาตรการ/ก จกรรมควบค มความเส ยง ส วนอน ร กษ ส ตว ป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง 1. ความเส ยงด านกล 1.ด านประส ทธ ผล ย ทธ 1.1 ความต องการท ด นทาก น และล าส ตว ป า 2.ด านตอบสนอง 2.1 ความหลากหลายความค ด ความเช อทางศาสนาว ฒธรรม ยอมร บความเส ยง และว ถ ช ว ตประชาชนขาดความ ร วมม อ ในการแก ไขป ญหา 3. ด านม ส วนร วม 3.1 ขาดการม ส วนร วม 2. ความเส ยงด านการ ดาเน นงาน ของผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. ด านประส ทธ ภาพ 1.1 การปฏ บ ต งานไม เป นไป ตามแผนไม ครอบคล มท กพ นท เน องจากพ นท กว างใหญ ต ดแนว ชายแดนม ความเส ยงภ ย 1.2 การออกลาดตระเวนความร ความเช ยวชาญของบ คคลกร ท ลาดตระเวนรวบรวมข อม ล ภาคสนามไม เพ ยงพอ ควบค มความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ การงบประมาณ ห วหน าเขตฯ ควบค ม ในการลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ห วหน าเขตฯ ควบค ม ในการลาดตระเวน แบบบ รณาการ โดยสนธ กาล งเจ าหน าท ทหารและตารวจ ฝ กอบรมเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ลาดตระเวนเช งค ณภาพ เพ มท กษะความร ในการรวบรวมข อม ล ผ ร บผ ดชอบ ห วหน าเขตร กษาฯ ห วหน าเขตห ามล าฯ ส วนอน ร กษ ส ตว ป า ห วหน าเขตร กษาฯ ห วหน าเขตห ามล าฯ ส วนอน ร กษ ส ตว ป า

32 32 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ การงบประมาณ ในภาคสนาม ผ ร บผ ดชอบ 3. ความเส ยงด าน การเง น 4. ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ /แบบฟอร มท...

33 33 แบบฟอร มท 1.5 แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสาน ก/กอง/กล ม ส วนอน ร กษ ส ตว ป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ก จกรรม งานสงวนและค มครองส ตว ป า ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ผลล พธ / 1. ความเส ยงด านกลย ทธ การปฏ บ ต งาน ไม เป นไปตามแผน ท กาหนด 2. ความเส ยงด านการ ดาเน นงาน 3. ความเส ยงด านการเง น การออกลาดตระเวน เจ าหน าท ผ ได ร บ มอบหมายม ความร ท กษะไม เพ ยงพอ ในการดาเน นงาน 1 1 ห วหน าเขตฯ ส งการ ให ม การลาดตระเวนเช ง ค ณภาพ เพ อให ครอบคล มท วพ นท ส งเสร มให ม การฝ กอบรม เพ มท กษะในการใช เคร องม อ เทคโนโลย ในการลาดตระเวน เช งค ณภาพสารวจข อม ลใน พ นท เพ อนาข อม ลมาจ ดท า ฐานข อม ล 1 ต.ค ก.ย ต.ค ก.ย.257 ต วช ว ด สามารถ ด แลพ นท ได อย างท วถ ง ร อยละ 80 ม ระบบ การบร หาร จ ดการพ นท ร อยละ 80 ผ ร บผ ดชอบ ห วหน าเขตร กษาฯ ห วหน าเขตห ามล าฯ ส วนอน ร กษ ส ตว ป า ส วนอน ร กษ ส ตว ป า 4. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 1 สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจต อต านท จร ต โครงการส มมนาภาคประชาชน 9 เขตพ นท เร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 1-2 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information