รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย"

Transcription

1 รายงานการว เคราะห ความ ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

2 สารบ ญ หน า ส วนท 1 บทน า หล กการและเหต ผล... 2 ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ... 2 เป าหมายของการบร หารความ... 3 ประโยชน ของการบร หารความ... 3 แนวทางการด าเน นงานบร หารความของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา... 4 โครงสร างการบร หารความ... 4 นโยบายการบร หารความ... 4 กระบวนการบร หารความ... 5 ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ... 6 งานบร หารงานท วไป... 6 งานสน บสน นและส งเสร มงานว จ ย... 9 งานว จ ยเฉพาะทาง งานเผยแพร และถ ายทอดนว ตกรรม อ ตราก าล ง ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงาน ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนย ทธศาสตร การด าเน นงาน ระยะ 7 ป (พ.ศ ) โครงสร างหน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา การว เคราะห และระบ ความ 2.1 ด านกลย ทธ ของสถาบ น

3 สารบ ญ (ต อ) ส วนท หน า 2.2 ด านทร พยากร(การเง น) ด านทร พยากร(สารสนเทศ) ด านทร พยากร(อาคารสถานท ) ด านการปฏ บ ต งาน(การบร หารงานว จ ย) ด านการปฏ บ ต งาน(ระบบประก นค ณภาพ) รายงานแผนบร หารความ 3.1 ด านกลย ทธ ของสถาบ น ด านทร พยากร(การเง น) ด านทร พยากร(สารสนเทศ) ด านทร พยากร(อาคารสถานท ) ด านการปฏ บ ต งาน(การบร หารงานว จ ย) ด านการปฏ บ ต งาน(ระบบประก นค ณภาพ) การต ดตามบร หารความตามแผนบร หารความ 4.1 ด านกลย ทธ ของสถาบ น ด านทร พยากร(การเง น) ด านทร พยากร(สารสนเทศ) ด านทร พยากร(อาคารสถานท ) ด านการปฏ บ ต งาน(การบร หารงานว จ ย) ด านการปฏ บ ต งาน(ระบบประก นค ณภาพ) ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างานบร หารความ... 59

4 ส วนท 1 บทน า

5 2 หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ หล กการของพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ การรายงานผลการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ และ เกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ต วบ งช ท 7.4 เร อง ระบบ บร หารความ โดยการน าระบบบร หารความมาใช ในกระบวนการบร หารการศ กษา ต างให ความส าค ญก บการปฏ บ ต งานท เก ดความค มค าและลดการส ญเส ยท เก ดข นจากกระบวนการ ให บร การแก ประชาชนในท กระด บ ท งน กระบวนการท จะสามารถตอบสนองนโยบายด งกล าว ได ค อ การบร หารความ (Risk Management) เน องจากเป นการบร หารป จจ ย และควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการ การด าเน นงานต าง ๆ โดยลดม ลเหต แต ละโอกาส ท องค การจะเก ดความ เส ยหายเพ อให ระด บและขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท องค การยอมร บ ได ประเม นได ควบค มและตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยค าน งถ งการบรรล เป าหมายขององค การ เป นส าค ญ (การบร หารความ. (ออนไลน ). แหล งท มา : f1=fsct_menu4.7.1.html. 2554) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายเป นหน วยงานท จ ดต งเพ อให การ สน บสน นและบร การด านการว จ ยแก บ คลากรภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย โดยม เป าหมายท จะ พ ฒนาค ณภาพของทร พยากรบ คคล ตลอดจนเสร มสร างกระบวนการบร หารงานจ ดการศ กษาของ มหาว ทยาล ย แผนแม บทหล กของการว จ ยอย ภายใต ปร ชญาและว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ย ท ระบ ว า เป นหน วยงานหล กในการพ ฒนาช มชนและองค กรต างๆ ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย โดย การส งเสร มการม ส วนร วมในกระบวนการการเร ยนร ของประชาชนในท องถ นรวมถ งน กว จ ยภายใน มหาว ทยาล ย จ งเห นความส าค ญของการน าแนวทางการบร หารความมาใช ในการด าเน นงาน ของหน วยงานเพ อให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล เก ดประโยชน ส งส ดต อมหาว ทยาล ย ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ 1. เพ อเป นการวางแผนป องก นและควบค มการส ญเส ยท อาจจะเก ดข นในกระบวนการ ท างาน 2. เพ อเป นการวางแผนการบร หารความ ส าหร บรองร บเหต การณ ท เก ดความส ญเส ย ข นก บองค กร

6 3 3. เพ อให การบร หารจ ดการเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพอ ดมศ กษา 4. เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานการบร หารความตามแผนการบร หาร ความของสถาบ น เป าหมายของการบร หารความ 1. ผ บร หารและบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถระบ ความท งหมดท จะ เก ดข น และสามารถจ ดท าแผนเพ อลดหร อควบค มความจากการด าเน นงานให ม น อยท ส ด 2. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถควบค มความท เก ยวข องก บนโยบายและแผนกล ย ทธ ของหน วยงานรวมไปถ งการต ดส นใจด านบร หารท ส งผลต อท ศทางของหน วยงาน ในทางท ไม ส งเสร มหร อเป นอ ปสรรคต อการปฏ บ ต งานตามแผนย ทธศาสตร 3. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถบร หารความท เก ดข นในกระบวนการท างานตาม แผนย ทธศาสตร และส งผลกระทบต อความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร ได แก ความด านทร พยากร ความด านย ทธศาสตร ความด านการปฏ บ ต งาน 4. สร างว ฒนธรรมในการด าเน นงานของสถาบ นท ให การบร หารความเป นส วนหน ง ของการด าเน นการ ประโยชน ของการบร หารความ 1. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ตระหน กถ งเหต การณ ท อาจเก ดข นในทางเส ยหาย ประเม น ความ และก าหนดว ธ การจ ดการ ลดส งท ไม คาดหว งและการส ญเส ยต อหน วยงาน 2. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถบ งช เหต การณ ประเม นความและจ ดการความ ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค การด าเน นงานของหน วยงาน 3. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ม ข อม ลความท สามารถน าไปเป นแนวทางการป องก น ความผ ดพลาดหร อส ญเส ยท อาจจะเก ดข น 4. บ คลากรของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ตระหน กความท อาจจะเก ดข น จ งต อง ด าเน นการด วยความรอบคอบระม ดระว งในการด าเน นงาน ช วยลดความส ญเส ยทร พยากรของ องค กรได

7 4 แนวทางการด าเน นงานบร หารความของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 1. โครงสร างการบร หารความ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ได แต งต งคณะกรรมการเพ อ ร บผ ดชอบการจ ดท าและการด าเน นงานตามแผนบร หารความตามค าส งแต งต งมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงราย ท ๒๓๕๖/๒๕๕๖ ลงว นท ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซ งม โครงสร างประกอบด วย ๑. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ชาต ล ตระก ล ประธานกรรมการ ๒. อาจารย อน นต แก วตาต บ รองประธานกรรมการ ๓. นายย ทธศ ลป ช มณ กรรมการ ๔. นางธ ดาร ตน ส ขประภาภรณ กรรมการ ๕. นางอ จฉรา ส นไชยก ล กรรมการ ๖. นางสาวท พย ว ลย ศร พรม กรรมการ ๗. นางสาวอ าไพ บ ษด กรรมการ ๘. นายเดชชนะ ศร ร ตนล ม กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 2. นโยบายการบร หารความ เพ อให การบร หารความเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สร างความ ค มค าในภารก จและลดความส ญเส ยท อาจจะเก ดข นได สถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ งได ก าหนด นโยบายการบร หารความ ไว ด งน 2.1 ให ม กระบวนการบร หารความในท กงานท สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ร บผ ดชอบ โดยให ม การส ารวจก จกรรมท ด าเน นการ ระบ ป จจ ยท จะเก ดข น ตลอดจนเสนอแผนเพ อบร หาร จ ดการความท งหมด ไว อย างช ดเจนและเป นร ปธรรม โดยย ดหล กการ และว ธ การตามท มหาว ทยาล ยก าหนด 2.2 ให บ คลากรท กคนของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนบร หาร ความ และร วมก นด าเน นการเพ อลดและควบค มความให อย ในระด บท ยอมร บได 2.3 แผนบร หารความท จ ดท าข นต องได ร บการเห นชอบจากผ บร หารส งส ดของ มหาว ทยาล ย 2.4 สร างความร ความเข าใจแก บ คลากรท กคนให ร บร และเห นถ งความส าค ญของการ บร หารความ

8 5 2.5 ให น าระบบบร หารความไปปฏ บ ต เป นส วนหน งของงานจนเก ดเป นว ฒนธรรม องค กร และเป นส วนหน งของการด าเน นงานปกต 2.6 ให ม การต ดตามผลการด าเน นงาน และจ ดท าเอกสารรายงานผลการด าเน นงานเสนอ ต อคณะกรรมการประจ าสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป ละ 1 คร ง 3. กระบวนการบร หารความ กระบวนการบร หารความของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ข นตอนแรกค อการสร างความ เข าใจงานบร หารความของหน วยงาน ให บ คลากรท กคนม ส วนร วมและเห นความส าค ญรวมถ ง ประโยชน ของการบร หารความ เพ อให ความร วมม อและพร อมท จะปฏ บ ต ตามมาตรการบร หาร ความ หล งจากน นได ด าเน นการตามข นตอนด งต อไปน ข นตอนท 1 ก าหนดผ ร บผ ดชอบงานบร หารความขององค กร(Chief Risk Officer: CRO) โดยเป นผ ท ม ความร ความเข าใจเก ยวก บองค กรเป นอย างด และสามารถปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บร หารในส วนงานอ นขององค กรได ท งน CRO จะม หน าท ในการก าหนดขอบเขตและเป าหมาย งานบร หารความร วมก บท มงานด านอ นขององค กร วางกรอบแนวทางว เคราะห ความ แต งต งคณะกรรมการบร หารความของมหาว ทยาล ย ข นตอนท 2 แต งต งคณะกรรมการบร หารความ เพ อก าหนดขอบเขตและ ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ เก บข อม ลความของสถาบ น โดยศ กษาร วมก บ หน วยงานภายในสถาบ น เพ อเก บข อม ลและระบ ความท สถาบ นเผช ญ และควรระบ ให ได มาก ท ส ดเท าท จะมากได จากน นก ประเม นผลกระทบของความในด านต าง ๆ ท ม ต อองค กร ซ ง สามารถแยกเป นความถ และความร นแรงของความส ญเส ย ข นตอนท 3 ว เคราะห และระบ ความ และป จจ ยท ก อให เก ดความในด าน ทร พยากร ความด านย ทธศาสตร ความด านการปฏ บ ต งาน เพ อให ผ บร หารและท กคนใน สถาบ นได เห นภาพรวมร วมก น และพ จารณาว าความม ระด บผลกระทบของความ และ โอกาสท จะเก ดความอย ในระด บใด เพ อให ผ บร หารความสามารถเล อกจ ดการก บความ ท ม ความส าค ญมากท ส ดได ก อน รวมท งจ ดล าด บของความท ควรได ร บการจ ดการ ก อนหล งตามความเหมาะสมหล งจากได ล าด บของความท ควรได ร บการจ ดการก อนหล งแล ว ข นตอนท 4 จ ดท าแผนการบร หารความ ข นตอนท 5 บร หาร/จ ดการก บความ

9 6 ข นตอนท 6 ต ดตามและประเม นผลแผนกลย ทธ การบร หารความ ซ งเป นข นตอน ส าค ญในการศ กษาป ญหาและอ ปสรรค ในการปฏ บ ต ตามแผนกลย ทธ การบร หารความ และ ช วยให คณะกรรมการบร หารความได ข อม ลเพ มเต ม และรายงานผลต อคณะกรรมการสถาบ น ข นตอนท 7 น าผลการประเม นและข อเสนอของคณะกรรมการสถาบ นมาปร บแผนใน การว เคราะห ความในป ถ ดไป ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ โครงสร างของหน วยงานสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ประกอบด วยงาน 4 งาน ได แก 1. งานบร หารงานท วไป ซ งประกอบด วย 4 หน วย ได แก 1.1 หน วยธ รการและสารบรรณ จ ดท าหน งส อต างๆ ของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก) จ ดเก บหน งส อตามระบบงานสารบรรณ ร างหน งส อ จ ดท าหน งส อและพ มพ หน งส อราชการของหน วยงาน (ท ง ภายในและภายนอก) จ ดส งหน งส อ (ท งภายในและภายนอก) ร บหน งส อท งภายในและภายนอก ลงเลขหน งส อเข าของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก) เกษ ยนหน งส อเข าของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก ลงทะเบ ยนหน งส อร บของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก) ลงเลขทะเบ ยนหน งส อออก (ท งภายในและภายนอก) งานโต ตอบหน งส อทางราชการท งภายในและภายนอกหน วยงาน จ ดท าทะเบ ยนค าส งไปราชการภายในหน วยงาน ท าค าส งไปราชการของผ บร หารและบ คลากรของหน วยงาน ร างประกาศ, ค าส ง จ ดท าค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายในเร องต างๆ ของหน วยงาน จ ดท าประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายในเร องต างๆ ของหน วยงาน ร บบ นท กข อความเข าการขอร บท นสน บสน นงานว จ ยของอาจารย และ น กศ กษา

10 ท าวาระการประช มของหน วยงาน จ ดท าเอกสารเพ อใช ในการจ ดประช มของหน วยงาน งานการจ ดบ นท กการประช ม การจ ดท ารายงานการประช ม จองท พ ก และจองต วเคร องบ นในการเด นทางไปราชการของผ บร หารและ บ คลากรในหน วยงาน ท าหน งส อขอย มเง นทดรองจ าย และขอเบ กเง น ด าเน นงานย มเง นทดรองจ าย จ ดท ารายงานการเด นทางไปราชการของผ บร หารและบ คลากรใน หน วยงาน จ ดท าเอกสารตอบร บการประช ม จ ดท าตารางน ดหมายส าหร บผ บร หาร ประสานงานการต ดต อก บหน วยงานต างๆ ภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย งานเด นเอกสารท งภายในและภายนอกหน วยงาน รวมรวมข อม ลและเอกสารท เก ยวข องตลอดจนบ นท กเสนอผ บร หารเพ อ พ จารณาประกอบการต ดส นใจ และส งการ บ นท กทะเบ ยนค มการใช โทรศ พท ของหน วยงาน ให บร การอ านวยความสะดวกด านการบร การข อม ลต างๆ ของหน วยงาน งานร บโทรศ พท 1.2 หน วยว เคราะห แผนและงบประมาณ จ ดประช มคณะกรรมการบร หารสถาบ นเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นและ แผนการใช งบประมาณประจ าป ศ กษาว เคราะห ข อม ลนโยบาย ท ศทาง ย ทธศาสตร การพ ฒนาของ สถาบ นว จ ยและของมหาว ทยาล ย รวมถ งหน วยงานท เก ยวข อง เช น สภาว จ ยแห งชาต เพ อน ามา ประกอบการจ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะต าง ๆ จ ดประช มคณะกรรมการและผ ม ส วนเก ยวข อง เพ อว เคราะห จ ดท า แผนพ ฒนาสถาบ นและแผนการใช งบประมาณประจ าป จ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นและแผนการใช งบประมาณประจ าป ควบค มแผนการใช งบประมาณประจ าป 7

11 1.2.6 ด าเน นการใช งบประมาณประจ าป ตามแผนท ได ก าหนดไว ประสานงานก บกองแผนงานเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณ ด าเน นการต ดตามและประเม นผลการใช แผนงบประมาณประจ าป น าเสนอผ บร หารส าหร บเป นข อม ลเก ยวก บการด าเน นงานตามแผน งบประมาณประจ าป เพ อน าไปปร บปร งแก ไขและพ ฒนาในการด าเน นงานในป ต อไป 1.3 หน วยการเง นและพ สด จ ดหาพ สด คร ภ ณฑ คร ภ ณฑ ต ากว าเกณฑ ค าใช สอย ส าหร บใช ใน หน วยงาน ต ดต อประสานงานการจ ดหาพ สด คร ภ ณฑ คร ภ ณฑ ต ากว าเกณฑ ค าใช สอย ก บร านค าต างๆ จ ดท าหน งส อขออน ญาตจ ดซ อ-จ ดจ าง ท าใบส งซ อ ส งจ างในโปรแกรมการเง นและพ สด ต ดต อประสานงานร านค าเก ยวก บเอกสารหล กฐานแนบเบ กจ าย บ นท กรายการตรวจร บขออน ญาตจ ดซ อ จ ดจ างในโปรแกรมพ สด ลงบ ญช ควบค มพ สด บ นท กรายการในใบเบ กพ สด ลงเลขในใบตรวจร บพ สด ตรวจสอบเอกสารขออน ญาตจ ดซ อ-จ ดจ าง พร อมน าเอกสารเข าแฟ มเสนอ ผ บร หาร บ นท กใบส าค ญท วไปในโปรแกรมพ สด เบ กค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ เบ กค าตอบแทน เบ กค าล วงเวลา ลงทะเบ ยนก นเง นกองนโยบายและแผน น าทะเบ ยนก นเง นกองนโยบายและแผนส งให ห องแผนก นเง น จ ดส งเอกสารเบ ก จ ายเง น ให ก บฝ ายการคล งและพ สด ต ดต อ ประสาน แก ไขป ญหา รายงานข อม ลเก ยวก บงานการคล งและพ สด ตรวจหล กฐาน 8

12 1.4 หน วยประก นค ณภาพ รวบรวมข อม ลด านการฝ กอบรม/ด งานและการพ ฒนาบ คลากรในด านต าง ๆ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ว เคราะห ภาระงานของบ คลากรในสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ด าเน นงานลดรอบและระยะเวลาในงานท เป นงานให บร การของสถาบ นว จ ย และพ ฒนา จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท ารายงานประจ าป ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท ารายงานการประก นค ณภาพการบร การของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท ารายงานการประเม นตนเองของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 2. งานสน บสน นและส งเสร มงานว จ ย ประกอบด วย 3 หน วย ได แก 2.1 หน วยให ค าปร กษาว จ ย ให ค าปร กษาแนะน าเก ยวก บข นตอนการด าเน นงานว จ ยแก บ คลากรและ น กศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ให ความร แก บ คลากรและน กศ กษาเก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ปในการ ว เคราะห ข อม ลทางการว จ ย ให ค าปร กษาเก ยวก บการเข ยนโครงร างงานว จ ยของบ คลากรและน กศ กษา พ จารณาและตรวจสอบความถ กต องของโครงร างงานว จ ยของบ คลากรและ น กศ กษาท ขอร บการสน บสน นท นว จ ย ตรวจสอบรายงานการว จ ยก อนจ ดท าร ปเล มสมบ รณ 2.2 หน วยส ารวจประชามต ก าหนดประเด นท น าสนใจเสนอคณะกรรมการ ร างเคร องม อท ใช ในการส ารวจ วางแผนและด าเน นการส ารวจข อม ลประชามต ของประชาชนเพ อเสนอต อ สาธารณชน ว เคราะห สร ปผลการส ารวจ 2.3 หน วยจ ดหาแหล งท น จ ดท าฐานข อม ลหน วยงานท สน บสน นงานว จ ยจากหน งส อภายนอก และส อ ประชาส มพ นธ อ น 9

13 ศ กษาว ตถ ประสงค การให ท นจากแหล งท น ต าง ๆ เพ อใช ในการแนะน าแก บ คลากร จ ดท าแผนปฏ บ ต การเก ยวก บการสน บสน นแหล งท นจากหน วยงานภายนอก รวบรวมแบบฟอร มของแหล งท นภายนอก ประสานงานข นตอนการขอร บการสน บสน นจากแหล งท นภายนอก ให ค าปร กษาช องทางในการขอร บท นท งภายในและภายนอกท สอดคล อง ก บความต องการของ 3. งานว จ ยเฉพาะทาง 3.1 หน วยปฏ บ ต การว จ ย ให ความร วมม อในการประเม นผลโครงการหร อก จกรรมต าง ๆ ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ย ก าก บด แลผ ช วยน กว จ ย (น กศ กษา) ในการเก บรวบรวมข อม ล ร างเคร องม อท ใช ในการว จ ยตามโครงการความร วมม อ ให ความร วมม อแก บ คลากรและหน วยงายท งภายในและภายนอกในการเก บ รวบรวมข อม ลงานว จ ย เป นว ทยากรอบรมให ความร ในด านการท าว จ ย การว เคราะห ข อม ลทางการ ว จ ย 3.2 หน วยว จ ยสถาบ น จ ดท าโครงการว จ ยเพ อแก ไขป ญหาและการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ย ด าเน นการพ ฒนางานว จ ยท เก ยวข องเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ย การประเม นผลโครงการหร อก จกรรมต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ย งานให ค าปร กษาว จ ย หน วยจ ดหาแหล งท นว จ ย 4. งานเผยแพร และถ ายทอดนว ตกรรม 4.1 หน วยฐานข อม ลว จ ย ด าเน นการว เคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศเพ อการวางแผน และ พ ฒนาการว จ ยของสถาบ น ด าเน นการจ ดท าระบบฐานข อม ลและปร บปร งแฟ มข อม ลเพ อสน บสน นการ ด าเน นการในข อ 1

14 ด าเน นการจ ดท าสารสนเทศเพ อสน บสน นการด าเน นงานภายในสถาบ น ด าเน นการจ ดท าเอกสารเผยแพร สารสนเทศและผลงานว จ ยทาง Internet ให บร การข อม ลสารสนเทศ ให ค าปร กษา แนะน าการใช ประโยชน จากข อม ลสารสนเทศและผลงานว จ ย สถาบ น จ ดท าระบบฐานข อม ลงานว จ ยของสถาบ นเพ อการส บค นในระบบเคร อข าย จ ดท าฐานข อม ลเก ยวก บศาสตร ต างๆเพ อการส บค นในระบบเคร อข าย เช อมโยงเคร อข ายงานว จ ยก บหน วยงานภายในและภายนอกสถาบ น ออกแบบ ปร บปร ง และด แลระบบ รวมถ งการลงข อม ลทางเว บไซต ของ สถาบ น ปร บปร งแฟ มข อม ลเอกสารงานว จ ยเพ อการส บค นในระบบเคร อข าย ลงทะเบ ยนหน งส อว จ ยภายในห องส บค น ให บร การย ม-ค นหน งส องานว จ ยภายในห องส บค น ด แลการใช งานระบบส บค นงานว จ ยของสถาบ น ต ดต งอ ปกรณ เพ อใช ในการจ ดประช มอบรมของสถาบ น ด แล ตรวจซ อมและบ าร งร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ของสถาบ น ด แลการใช งานระบบเน ตเว ร คภายในสถาบ น 4.2 หน วยวารสารว จ ย จ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ งานว จ ย (วารสารเช ยงรายปร ท ศน,วารสาร กาสะลองค า,คล นว จ ย, หนองบ ว) จ ดท าจดหมายประชาส มพ นธ เช ญชวนส งบทความไปย งมหาว ทยาล ยต างๆ, ร บบทความและค ดเล อกเพ อน าเสนอกรรมการเพ อน าลงวารสาร จ ดส งบทความท พ จารณาร บลงวารสารแล ว พร อมจ ดท าจดหมายขอความ อน เคราะห พ จารณาบทความส งให ผ ทรงค ณว ฒ ให ข อเสนอแนะบทความ จ ดส งข อเสนอแนะให ก บผ เข ยนบทความเพ อแก ไขตามค าแนะน าของ ผ ทรงค ณว ฒ พร อมจ ดท าจดหมายเพ อขอความอน เคราะห แก ไขบทความ ร บบทความท ได ร บการแก ไขตามข อเสนอแนะผ ทรงค ณว ฒ จากผ เข ยน น ามาตรวจสอบอ กคร งเพ อเตร ยมส งต นฉบ บ

15 4.2.6 ประสานงานโรงพ มพ เพ อจ ดส งบทความต นฉบ บเพ อท าต นฉบ บวารสาร ก าหนดภาพท อย ในปก เม อออกแบบเสร จน าเสนอผ บร หารขอข อเสนอปร บปร ง ตรวจพ ส จน อ กษร ค าผ ด ร ปภาพประสานงานก บโรงพ มพ เพ อแก ไข ประสานงานส งหล กฐานใบเสนอราคาจากโรงพ มพ ให ฝ ายพ สด ท าการ จ ดซ อจ ดจ าง ประสานงานโรงพ มพ ส งวารสารท เสร จสมบ รณ มาย งสถาบ นฯ และ ด าเน นการท าจดหมายประชาส มพ นธ วารสาร จ ดส ง/มอบวารสารให ก บเจ าของบทความและ หน วยงานท งในและภายนอกมหาว ทยาล ยและมหาว ทยาล ยท วประเทศ 4.3 หน วยประสานความร วมม อว จ ย ด าเน นการจ ดท าและประสานงานข อม ลเจ าของผลงานว จ ยก บโรงพ มพ ใน การผล ตส อประชาส มพ นธ ต างๆเช น โบช วร โปสเตอร ตลอดจนประสานงานจ ดท าและ หาว สด อ ปกรณ ท ใช ในการน าเสนอผลงานว จ ย ด าเน นการและประสานงานสถาน ว ทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายเพ อน า ผลงานว จ ยของอาจารย และบ คลากรออกเผยแพร ทางว ทย ด าเน นการประชาส มพ นธ ข าวไปย งคณะและหน วยงานต างๆ หากม การจ ด งานทางด านการว จ ย เช น งานประช มว ชาการ ราชภ ฏว จ ย การอบรม/ส มมนาเก ยวก บว จ ย ประชาส มพ นธ การให ท นสน บสน นการท าว จ ยให หน วยงานต าง ๆ ภายใน มหาว ทยาล ย ประชาส มพ นธ การประช มอบรมส มมนาของหน วยงาน ด าเน นงานตามท ผ บร หารสถาบ นว จ ยฯ และมหาว ทยาล ยฯ มอบหมาย 4.4 หน วยฝ กอบรมและให ความร การท าว จ ย วางแผนในการจ ดโครงการฝ กอบรมและให ความร การท าว จ ย ตลอดท งป ให เหมาะสมก บความต องการของอาจารย และบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย จ ดท าโครงการ และวางแผนก าหนดการ งบประมาณ เพ อขออน ม ต โครงการ หากโครงการอบรม/ส มมนา ได ร บการอน ม ต ด าเน นการและจ ดท าโบช วร บ นท กข อความประชาส มพ นธ การอบรม/ส มมนา ไปย งคณะและหน วยงานต างๆ รวมถ งรายบ คคล เพ อเช ญชวนเข าร วมอบรม/ส มมนา ประสานงานว ทยากรและด าเน นการจ ดท าจดหมายเช ญ 12

16 จ ดเตร ยมเอกสารประกอบการอบรม/ส มมนา และจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ ท ใช ในการอบรม/ส มมนา ประสานงานและจ ดเตร ยมสถานท ในการอบรม/ส มมนา ท าบ นท กขอใช ห องประช ม ด าเน นการและประสานงานด แลว ทยากร จ ดเตร ยมและด าเน นการจ ดท าใบประกาศเก ยรต ค ณให ก บผ เข าร วมอบรม/ ส มมนา เสนอให อธ การบด ลงนามใบประกาศเก ยรต ค ณ หากอบรม/ส มมนาเสร จส นแจกแก ผ เข าร วมการอบรม/ส มมนาน นๆ อ ตราก าล ง สายงาน ว ฒ การศ กษา รวม ต ากว า ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก ปร ญญาตร 1. Academic Staff Support Staff รวม ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงาน ปร ชญา เน นการว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ น แสวงหาและพ ฒนางานว ชาการส องค ความร ใหม ว ส ยท ศน ภายในป สถาบ นว จ ยและพ ฒนา จะด าเน นการว จ ย พ ฒนาและสน บสน นบ คลากร น กศ กษาให ท าการว จ ยตามย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตอบสนองความต องการของท องถ น สร าง เคร อข ายการว จ ย เผยแพร ผลงานว จ ย และส งเสร มการน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน พ นธก จ ท าการว จ ยตามย ทธศาสตร ของชาต ของมหาว ทยาล ยและตอบสนองความต องการของ ท องถ น พ ฒนา สน บสน น และอ านวยความสะดวกในการท าว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษา จ ดหาแหล งท นและสน บสน นท นว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย พ ฒนาความร

17 14 ความสามารถด านการว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย จ ดท าฐานข อม ลว จ ยของ มหาว ทยาล ย สร างเคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ดและ ภ ม ภาค ให บร การด านการว จ ยแก บ คลากร และน กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย เผยแพร ผลการว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต พ ฒนาระบบบร หารงานว จ ย การ ประเม นค ณภาพงานว จ ย แผนย ทธศาสตร การด าเน นงาน ระยะ 7 ป (พ.ศ ) ย ทธศาสตร ท 1 การบร หารงานและประเม นค ณภาพงานว จ ย กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบบร หารการจ ดการและการประเม นค ณภาพงานว จ ยเพ อยกระด บ มาตรฐาน และค ณภาพงานว จ ย 2. ให บร การด านการว จ ยแก บ คลากร และน กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 3. จ ดท าฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท น เป าประสงค 1. ม ระบบการจ ดการและการประเม นค ณภาพงานว จ ยช วยให ม งานว จ ยท ม ค ณภาพเป นท ยอมร บและสามารถน าไปใช ประโยชน ได จร ง 2. ม บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การด าน การว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการท างาน ว จ ยของบ คลากร ว ตถ ประสงค 1. เพ อม ระบบการจ ดการและการประเม นค ณภาพงานว จ ยช วยให ม งานว จ ยท ม ค ณภาพ เป นท ยอมร บและสามารถน าไปใช ประโยชน ได จร ง 2. เพ อม บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การ ด านการว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการ ท างานว จ ยของบ คลากร

18 ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาสน บสน นส งเสร มงานว จ ย กลย ทธ 1. พ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย 2. ให บร การด านการว จ ยแก บ คลากร และน กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย เป าประสงค 1. บ คลากร และน กศ กษาม ความร ความสามารถในการว จ ยมากข น 2. ม บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การด าน การว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากร และน กศ กษาม ความร ความสามารถในการว จ ยมากข น 2. เพ อให บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การ ด านการว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 3 การสน บสน นและจ ดหาแหล งท น กลย ทธ ส งเสร ม สน บสน น การท าว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาโดนจ ดส งอ านวยความ สะดวกรวมท งจ ดหาแหล งท นและสน บสน นท นว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย เป าประสงค บ คลากร และน กศ กษาหร อน กว จ ยได ร บการส งเสร ม สน บสน น และอ านวยความสะดวก ในการท าว จ ยรวมท งแหล งท นสน บสน นการว จ ยท งภายในและภายนอก ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากร และน กศ กษาหร อน กว จ ยได ร บการส งเสร ม สน บสน น และอ านวยความ สะดวกในการท าว จ ยรวมท งแหล งท นสน บสน นการว จ ยท งภายในและภายนอก ย ทธศาสตร ท 4 การสร างเคร อข ายการว จ ย กลย ทธ สร างเคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ดและ ภ ม ภาค เป าประสงค ม เคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ด และภ ม ภาค เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร 15

19 16 ว ตถ ประสงค เพ อม เคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ด และ ภ ม ภาคเพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ย ทธศาสตร ท 5 การเผยแพร ผลการว จ ยและนว ตกรรม กลย ทธ 1. จ ดท าฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท น 2. ส งเสร ม สน บสน นการเผยแพร งานว จ ยและการน าผลการว จ ยน าไปใช ประโยชน ท ง ในระด บชาต และนานาชาต เป าประสงค 1. ม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการท างาน ว จ ยของบ คลากร 2. ม การเผยแพร ผลการว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต และม ระบบการส งเสร มการ น าผลการว จ ยไปใช ประโยชน ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการ ท างานว จ ยของบ คลากร 2. เพ อม การเผยแพร ผลการว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต และม ระบบการส งเสร ม การน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน ย ทธศาสตร ท 6 การท าว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ น กลย ทธ ท าการว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ นตามย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและตอบสนองความ ต องการของท องถ น เป าประสงค 1. ม งานว จ ยเพ อพ ฒนาระบบบร หารของมหาว ทยาล ย 2. ม งานว จ ยท เป นการให บร การว ชาการตามความต องการของหน วยงานภายนอกหร อ ท องถ น ว ตถ ประสงค เพ อม การท าว จ ยของสถาบ นท สอดคล องตามย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยและตอบสนอง ความต องการของท องถ น

20 17 โครงสร างหน วยงานสถาบ นว จ ยและพ ฒนา อธ การบด คณะกรรมการบร หารสถาบ นว จ ย รองอธ การบด คณะกรรมการกองท นว จ ย คณะกรรมการประจ าสถาบ นว จ ย ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา รองผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณะกรรมการด าเน นงาน งานบร หารงานท วไป งานสน บสน นและ ส งเสร มงานว จ ย งานว จ ยเฉพาะทาง งานเผยแพร และ ถ ายทอดนว ตกรรม - หน วยธ รการและสารบรรณ - หน วยให ค าปร กษาว จ ย - หน วยปฏ บ ต การว จ ย - หน วยฐานข อม ลว จ ย - หน วยว เคราะห แผนและ งบประมาณ - หน วยการเง นและพ สด - หน วยประก นค ณภาพ - หน วยส ารวจประชามต - หน วยว จ ยสถาบ น - หน วยจ ดหาแหล งท นว จ ย - หน วยส งเสร มการจดส ทธ บ ตร - หน วยวารสารว จ ย - หน วยประชาส มพ นธ - หน วยประสานความ ร วมม อว จ ย - หน วยฝ กอบรมและ ให ความร การท า ว จ ย

21 ส วนท 2 การว เคราะห และระบ ความ 1

22 แบบ 01 ว เคราะห ความ แบบรายงานการว เคราะห ความ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ด านกลย ทธ ของสถาบ น กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 1. การจ ดท าแผนกลย ทธ - เพ อให แผนกลย ทธ ของ หน วยงานครอบคล มท ก ภารก จ ความท อาจ เก ดข น - แผนกลย ทธ ไม ครอบคล มท ก ภารก จของ หน วยงาน การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ - ผ บร หารไม เข าใจภารก จของ หน วยงานอย าง แท จร ง แผนงาน/มาตรการ ควบค มในป จจ บ น/ การควบค มท ม อย ล าด บความ จ ดการประช ม ทบทวนแผนกลย ทธ ของหน วยงานอย าง น อยป ละ 1 คร ง การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ - หน วยงานจ ดท าข อสร ป ภารก จเสนอผ บร หาร ห วหน า ส าน กงาน 2. การม ส วนร วมของบ คลากร ในการจ ดท าแผนกลย ทธ ของ หน วยงาน - เพ อให บ คลากรม ส วนร วมใน การก าหนดท ศทางของแผนกล ย ทธ เพ อแปลงส แผนปฏ บ ต งานได อย างช ดเจน - การเข าร วม ประช มของ บ คลากรใน หน วยงานไม ครบ จ านวน - บ คลากรใน หน วยงานขาด การม ส วนร วมใน การจ ดท าแผนกล ย ทธ ไม ม - ก าหนดให บ คลากรของ หน วยงานเข าร วมประช มเพ อ จ ดท าแผนกลย ทธ ของ หน วยงานท กคร ง บ คลากรท ก ท าน 19

23 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 3. การเผยแพร ประชาส มพ นธ แผนกลย ทธ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา - เพ อประชาส มพ นธ ให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท ก ระด บในหน วยงานได ร บทราบ ความท อาจ เก ดข น - หน วยงานม ผล การด าเน นงานไม บรรล ผล เป าหมายตาม แผนกลย ทธ ท วาง ไว การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ - บ คลากรใน หน วยงานไม ทราบถ งท ศ ทางการ ด าเน นงานของ หน วยงานตาม แผนกลย ทธ ท วาง ไว แผนงาน/มาตรการ ควบค มในป จจ บ น/ การควบค มท ม อย การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ล าด บความ ไม ม - จ ดท าหน งส อแจ งเว ยนเพ อ เผยแพร ประชาส มพ นธ กลย ทธ ให ก บบ คลากรท กระด บใน หน วยงานร บทราบ - จ ดประช มเพ อแจ งให บ คลากรท กระด บร บทราบ ห วหน า ส าน กงาน 20

24 แบบ 02 การประเม นความโดยท า Matrix เพ อว เคราะห ผลกระทบท ตามมาและโอกาส/ความเป นไปได ท จะเก ด การประเม นความโดยท า Matrix เพ อว เคราะห ผลกระทบท ตามมาและโอกาส/ความเป นไปได ท จะเก ด ด านกลย ทธ ของสถาบ น โอกาส/ความเป นไปได การประเม นผลกระทบท ตามมา น อยมาก น อย ปานกลาง มาก ร นแรง ค อนข างแน นอน เป นไปได มาก เป นไปได ปานกลาง เป นไปได น อย เป นไปได น อยมาก ระด บความ ส งมาก ส ง ปานกลาง ต า > 15 (10-14) (9-4) (1-3) 21

25 แบบ 01 ว เคราะห ความ แบบรายงานการว เคราะห ความ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ด านทร พยากร(การเง น) กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 1.ก าหนดปฏ ท นการ ด าเน นงานเพ อให การ ด าเน นงานเป นไปตามแผนท ก าหนดไว ความท อาจ เก ดข น 1.1 การ ด าเน นงานไม เป นไปตามแผนท ก าหนดไว การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ การ ปฏ บ ต งานไม ตรง ตามแผน แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย ล าด บความ 3 3 ส ง 3 จ ดท าปฏ ท นการด าเน นงาน ให ตรงตามแผน การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ม ปฏ ท นการด าเน นงาน อ าไพ 2.จ ดท ากรอบวงเง นประมาณ การรายจ าย เพ อให ทราบ รายจ ายในป งบประมาณ น นๆ 2.1 กรอบวงเง น งบประมาณ รายจ ายลดลง งบประมาณลดลง 4 5 ส ง 4 ควบค มการอน ม ต งบประมาณให อย ในวงเง นท ได ร บจ ดสรร ม การอน ม ต งบประมาณ ตามกรอบวงเง นท จ ดสรร อ าไพ 3.ก าหนดแนวทางและเกณฑ การจ ดสรรงบประมาณเพ อใช เป นแนวทางและเกณฑ ในการ พ จารณาอน ม ต งบประมาณ 3.1 คณะกรรมการไม เห นด วยก บ เกณฑ การจ ดสรร งบประมาณ 3.2 การจ ดสรร งบประมาณไม เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนด 4 4 ส ง 5 ม การก าหนดวงเง นในการ จ ดสรร ม เกณฑ การจ ดสรรท ช ดเจน 22

26 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 4.เสนอขออน ม ต ประมาณ กองท นว จ ยต อคณะกรรมการ บร หารงานกองท นสน บสน น งานว จ ยเพ อการพ ฒนา คณะกรรมการเห นชอบ งบประมาณรายจ าย ความท อาจ เก ดข น 4.1 ประมาณการ รายร บและ ประมาณการ รายจ ายไม ได ร บ ความเห นชอบ จาก คณะกรรมการ กองท นสน บสน น งานว จ ยเพ อการ พ ฒนา การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ 4.2 การจ ดท า แบบประมาณการ รายร บไม ถ กต อง แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย ล าด บความ 3 4 ส ง 4 ปร บแก ไขให เป นไปตาม ข อเสนอของคณะกรรมการ การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ม แบบฟอร มประมาณใน การจ ดท าประมาณการ รายร บและรายจ าย อ าไพ 5.จ ดประช มช แจงให แต ละ หน วยงานร บทราบข นตอนการ เสนอขอท นว จ ย เพ อให หน วยงานได ร บทราบการ อน ม ต ท นว จ ยการเสนอขอร บ ท นว จ ย และแนวทาง 5.1 คณะกรรมการไม เห นด วยก บ ข อเสนอ โครงการว จ ย 5.2 ข อเสนอ โครงการ 4 4 ส ง 4 ม การจ ดส งข อเสนอแนะให น กว จ ยปร บแก ตามท ผ ทรงค ณว ฒ เสนอแนะ ให น กว จ ยปร บแก ไข ข อเสนอการว จ ยให ถ กต อง อ าไพ 6.ประช มวางแผนการ ด าเน นงานของหน วยงาน เพ อสร างความเข าใจในการ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการและ 6.1 การจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการและ 6.2 การ ด าเน นงานไม เป นไปตาม 4 4 ส ง 4 จ ดท าปฏ ท นการด าเน นงาน ให เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการท ก าหดน ม แผนการด าเน นงานท ช ดเจน อ าไพ 23

27 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม งบประมาณรายจ ายหน วยงาน ของ ความท อาจ เก ดข น งบประมาณ รายจ าย การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ แผนปฏ บ ต ราชการท ก าหนด ล าด บความ แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ 7.ตรวจสอบและว เคราะห รายละเอ ยดของโครงการและ วงเง นท บรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการของหน วยงานเพ อให แผนปฏ บ ต งบประมาณ รายจ ายของหน วยงานราชการ และม ความถ กต อง 7.1แผนปฏ บ ต ราชการของ หน วยงานไม ถ กต อง 7.2 เจ าหน าท ตรวจสอบความ ถ กต องย งไม ช ดเจนเป น เจ าหน าท ใหม 3 3 ปลานกลาง 3 ม ผ ท รอบร ช วยในการ ตรวจสอบความถ กต อง ให ผ ท รอบร ตรวจทานอ ก คร ง อ าไพ 8.ม การบ นท กข อม ลควบค ม แผนการใช จ ายงบประมาณ ของหน วยงาน เพ อควบค ม การเบ กจ ายงบประมาณให เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ 8.1การควบค ม ข อม ลไม ตรง ตามท ม การ อน ม ต เบ กจ าย จร ง 8.2 การบ นท ก ข อม ลผ ดพลาด 4 4 ส ง 4 ม การบ นท กข อม ลการ เบ กจ ายท กคร ง บ นท กการเบ กจ ายแต ละ คร ง อ าไพ 9.การจ ดท าเอกสารการ เบ กจ ายเง นท นอ ดหน นการท า ว จ ยเพ อเบ กจ ายเง นท นว จ ย ให แก น กว จ ยท ได ร บการอน ม ต ท นว จ ย 9.1การควบค ม การเบ กจ าย เง นท นว จ ย ผ ดพลาด 9.2 ม การเบ กจ าย เง นท นว จ ย ซ าซ อน 3 4 ส ง 4 ม การบ นท กการเบ กจ าย ม การทบทวนการเบ ก อ าไพ 24

28 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 10.กรหน สงส ยจะส ญเพ อ ประโยชน ของมหาว ทยาล ย กรณ ม บ คลากรลาออกควรแจ ง ให สถาบ นว จ ยทราบล วงหน า ไม น อยกว า 1 เด อน ความท อาจ เก ดข น 10.1 น กว จ ยขาด ความร บผ ดชอบ โดยการลาออก ไม ส งรายงานว จ ย และไม แจ งให สถาบ นว จ ยทราบ การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ 10.2 น กว จ ยไม ส งรายงานว จ ย หร อไม ส งค น เง นท นว จ ยให ก บ มหาว ทยาล ย แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย ล าด บความ 4 4 ส ง 4 ม การตรวจเช คจากหน งส อท กองบร หารงานบ คคลแจ ง การลาออกของบ คลากร การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ตรวจสอบรายช อผ ค างท น ว จ ย อ าไพ 11.กรณ หน ส ญ เก ดจากเหต ท ไม ม ใครคาดการณ ได 11.1 น กว จ ย ด าเน นการว จ ยไม แล วเสร จและไม ม ผ ด าเน นการต อ ไม แล วเสร จได 11.2 กรณ น กว จ ย เส ยช ว ต 4 5 ส งมาก 5 เป นเหต ท ไม สามารถ คาดการณ ได ไม สามารถควบค มได อ าไพ 25

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ๑. รวบรวมคาของบประมาณของโครงการประจาป โดยประสานขอข อม ลก บหน วยงานปฏ บ ต ในส วนภ ม ภาค ท เก

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information