บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา"

Transcription

1 ๑.๑ ความเป นมา บทท ๑ บทน า การบร หารงานขององค การท กประเภทท งภาคร ฐ ภาคเอกชนต างม ว ตถ ประสงค ของตนเอง และ ม งหว งท จะท างานไปให ถ งเป าหมายท วางไว อย างด ท ส ด ค มค ามากท ส ด โดยส ญเส ยทร พยากรให น อยท ส ด แต การด าเน นการใดๆ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว ม กจะต องประสบก บความไม แน นอนเสมอ อ นอาจเก ดจาก สภาวะท แวดล อมอย ไม ว าจะเป นสภาพแวดล อมภายนอกองค การ ได แก การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ กระแสส งคม เสถ ยรภาพทางการเม อง การเปล ยนแปลงกฎหมาย เทคโนโลย หร อแม กระท งสภาพแวดล อม ภายในองค การเอง ไม ว าจะเป นในด านย ทธศาสตร (Strategy) ด านการด าเน นงาน (Operation) ด านการเง น (Financial) ด านกฎระเบ ยบ (Compliance) ด านทร พยากร (Resource) หร อแม แต ช อเส ยงและภาพล กษณ (Image) ซ งสภาวะความไม แน นอนท องค การท กองค การต องเผช ญน เร ยกว า ค อ โอกาสท จะเก ดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล ความส ญเปล าหร อ เหต การณ ท ไม พ งประสงค ซ งเป นภาวะค กคาม ป ญหา อ ปสรรคหร อการส ญเส ยโอกาสซ งอาจเก ดข นในอนาคต และม ผลกระทบหร อท าให การด าเน นงานไม ประสบความส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค การ หร อก อผลเส ยหายแก องค การ ด งน น จ งท าให การบร หารถ กน ามาเป นส วนหน งของการบร หารจ ดการ องค การ ซ งเป นเร องส วนรวมท ท กคนในองค การ ต งแต คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง จนถ งบ คลากรท กคน ท กระด บ ควรจะต องเข าใจในพ นฐานของแนวความค ดของการบร หารและต องท าความเข าใจร วมก น โดยการม ส วนร วมในการค ด ว เคราะห เพ อบ รณาการและเช อมโยงส มพ นธ ก บแผนปฏ บ ต ราชการ การก าหนด นโยบาย กลย ทธ แผนงานและก จกรรมขององค การ เพ อให การบร หารขององค การบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จและเป าประสงค เพราะการบร หารท ด จะเป นการว ดความสามารถของการด าเน นงานของ บ คลากรภายในองค การ ซ งสอดคล องก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม อง ท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ๑ ๑ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บ ญญ ต ว า การบร หารก จการบ านเม องท ด ได แก การบร หารราชการเพ อบรรล เป าหมาย ด งต อไปน (๑) เก ดประโยชน ส ขของประชาชน (๒) เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ (๓) ม ประส ทธ ภาพและ เก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ (๔) ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจ าเป น (๕) ม การปร บปร งภารก จของส วนราชการให ท นต อสถานการณ (๖) ประชาชนได ร บการอ านวยความสะดวกและได ร บการตอบสนองความต องการ และ (๗) ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ ๑

2 การน ากระบวนการบร หารมาใช ในองค การจะช วยเป นหล กประก นในระด บหน งว า การด าเน นการต างๆ ขององค การ จะม การด าเน นการให บรรล เป าหมายท วางไว เน องจากการบร หาร เป นการท านายอนาคตอย างม เหต ม ผล ม หล กการและหาทางลดหร อป องก นความเส ยหายในการท างานแต ละ ข นตอนไว ล วงหน าหร อในกรณ ท พบก บเหต การณ ท ไม คาดค ดโอกาสท จะประสบก บป ญหาก น อยกว าองค การอ น หร อหากเก ดความเส ยหายข น ก จะเป นความเส ยหายท น อยกว าองค การท ไม ม การน ากระบวนการบร หาร มาใช เพราะได ม การเตร ยมการไว ล วงหน า ในขณะท องค การอ นท ไม เคยม การเตร ยมการหร อไม ม การน าแนวค ดของกระบวนการบร หารมาใช เม อเก ดสถานการณ ว กฤตข นองค การเหล าน นจะประสบ ก บป ญหาและความเส ยหายท ตามมาโดยยากท จะแก ไขได ด งน น การน ากระบวนการบร หารมาช วย เสร มร วมก บการท างานจะช วยให ภาระงานท ปฏ บ ต การอย เป นไปตามเป าหมายท ก าหนดไว และป องก นโอกาสท จะเก ดและป ญหาท จะเป นอ ปสรรคต อการด าเน นงานได และหากองค การสามารถเข าไปบร หาร ได อย างถ กต อง ภาวะค กคาม ป ญหา อ ปสรรคท งหลายท คาดไว อาจก อให เก ดโอกาสและน าไปส นว ตกรรมได แต ส วนใหญ จะเห นช ดว าการท องค การจะห นมาให ความส าค ญก บในด านใดก ด ม กเก ดข น หล งจากเก ดความส ญเส ยแล ว ย งความส ญเส ยน นมากเท าไหร เราย งห นมาให ความส าค ญก บท น ามาซ ง ความส ญเส ยน นมากข นเท าน น ด งน น การบร หารจ งเป นเร องประกอบก นระหว างโอกาสท น าจะเก ดข น ของส งท ไม พ งประสงค ก บผลกระทบท ตามมา ซ งการบร หารอย างเหมาะสมจะเป นการสน บสน น ย ทธศาสตร กลย ทธ และแผนงานให บรรล เป าหมายตามท วางไว เพราะการบร หารระด บองค การเป น การพ จารณาจากท งหมดเป นกระบวนการเช งระบบเพ อระบ ประเม น ควบค ม และส อสาร โดยให ครอบคล มท วท งองค การ โดยได ร บการสน บสน นและม ส วนร วมจากผ บร หารและจากบ คลากรท กคน ท กระด บในองค การ ส าน กงานอ ยการส งส ดได ลงนามในค าร บรองและการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ต งแต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต ส าหร บต วช ว ดท เก ยวก บการบร หารได เร มน ามาใช ใน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถ งป จจ บ น ท จะต องพ จารณาผลส าเร จของการด าเน นการได ตามเป าหมายของ ข นตอน/ ว ธ การบร หารท วท งองค การ (Enterprise Risk Management ERM) ตามหล กการบร หาร เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบในการตรวจสอบและประเม นตลอดจนผลกระทบ ต างๆ ท ส งผลต อการปฏ บ ต ราชการและความย งย นขององค การ และม ระบบการจ ดการท ด สามารถ ๒

3 ตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค การได ท นต อสถานการณ และ จ ดการก บผลกระทบจากป จจ ยเส ยงต างๆ ได อย างเหมาะสม โดยก าหนดต วช ว ดให ม การจ ดท าแผนบร หาร เป นประจ าท กป เพราะการบร หารน เป นส วนหน งของการบร หารจ ดการภาคร ฐเพ อให การด าเน นการบร หารงานของส าน กงานอ ยการส งส ดบรรล ผลตามว ส ยท ศน พ นธก จและเป าประสงค ท ก าหนดไว โดยให เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล เพ อให สามารถท จะบร หารจ ดการก บท เก ดข นให อย ในระด บ ท ยอมร บได ซ งท เก ดข นน อาจม ป จจ ยท เก ดข นได ในกระบวนงานท กข นตอน ด งน น การจ ดการก บ ด งกล าวจะต องน ามาว เคราะห และสามารถระบ ข อด ข อเส ย ป ญหา อ ปสรรค รวมถ งผลการประเม น ป จจ ยเส ยงของท กประเด นย ทธศาสตร ตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอ ยการส งส ด และจ าแนกระหว างป จจ ยเส ยงท สามารถควบค ม/บร หารจ ดการ และป จจ ยเส ยงท ย งไม สามารถควบค ม/บร หาร จ ดการให อย ในระด บท ยอมร บได ด งน น ส าน กงานอ ยการส งส ดจ งจ าเป นต องบร หารให เป นไป ท วท งองค การจ งจะสามารถบร หารจ ดการก บท เก ดข นได โดยจะต องให ความร และสร างความตระหน ก ให ก บบ คลากรของส าน กงานอ ยการส งส ดถ งความจ าเป นท ต องม การบร หาร เพ อให องค การสามารถท จะบร หารและจ ดการท จะเก ดข นได อย างเป นระบบ ส าน กงานอ ยการส งส ดได ตระหน กถ งความส าค ญในการน าการบร หารมาใช เป น เคร องม อในการบร หารจ ดการองค การ ม การว เคราะห ป จจ ยเส ยงท อาจส งผลให ส าน กงานอ ยการส งส ด ไม สามารถบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค หล กขององค การ (Corporate Risk) เพ อให ม นใจว า องค การจะ สามารถปฏ บ ต ภารก จตามท ก าหนดในพระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ ได ครบถ วน ซ งการบร หารตามพ นธก จหล กของส าน กงานอ ยการส งส ดด าเน นการโดยน าหล กการ บร หารองค การ (Enterprise Risk Management : ERM) หร อการบร หารท วท งองค การ ๓ ตามแนวทางการบร หารตามกรอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หร อ COSO ๔ ซ งเป นมาตรฐานสากล มาใช เป นกรอบในการบร หารและ จ ดการภายในองค การ โดยได พ ฒนาการเช อมโยงกระบวนการบร หารองค การเข าก บ แผนย ทธศาสตร และแผนกลย ทธ เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดสามารถบรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล จากท กล าวมาข างต น จ งเป นเหต ผลส าค ญท ท าให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ความจ าเป นอย างย งท จะต องตระหน กและให ความส าค ญก บเร องการบร หาร และก าหนดเป นนโยบายส าค ญของส าน กงาน อ ยการส งส ด ๓

4 ๒ พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓. ๓ การบร หารท วท งองค การ (Enterprise Risk Management : ERM) เป นกระบวนการท ส งเสร มให บ คลากรท วท ง องค การได ม ส วนร วมในการค ด ว เคราะห และคาดการณ ถ งเหต การณ หร อท อาจจะเก ดข น รวมท งการระบ แนวทางใน การจ ดการก บให อย ในระด บท เหมาะสมหร อยอมร บได เพ อช วยให องค การสามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท ต องการม การ ระบ ระด บความเส ยหายท อาจจะเก ดข นจากแต ละประเภทตามการว เคราะห โอกาสท จะเก ด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของน น และม การจ ดล าด บจากผลการว เคราะห ความเส ยหายข างต น พร อมท งม การก าหนดระด บท ยอมร บได (Risk Appetite) และช วงเบ ยงเบนของระด บท ยอมร บได (Risk Tolerance) รวมท ง ม การก าหนดและค ดเล อกว ธ ในการจ ดการ (Risk Treatment) โดยพ จารณาถ งผลกระทบและ โอกาสท จะเก ด และระด บท ยอมร บได ของท ย งเหล ออย (Residual Risk) ท งน ในการบร หารตามแนวทางด งกล าวจะม การว เคราะห และพ จารณาความส มพ นธ ของและ ผลกระทบท ม ต อหน วยงานต างๆ ภายในองค การ (Risk Map) เพ อให สามารถจ ดการท ต นเหต ได อย างถ กต อง ๔ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enterprise Risk Management Framework, ก นยายน ๒๕๔๗. ๔

5 ๑.๒ นโยบายการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ด ส าน กงานอ ยการส งส ดได ตระหน กถ งความจ าเป นท จะต องม แนวทางการด าเน นงานเพ อให เป นไป ตามเจตนารมณ ของพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ ง จะต องจ ดให ม ระบบการก าก บด แลตนเองท ด (Organization Government) โดยก าหนดให ม การจ ดการใน การด าเน นงานตามแผนบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดอย างเป นระบบ ต อเน อง เป นมาตรฐาน เด ยวก นและเป นส วนหน งของการด าเน นการตามปกต โดยม ว ตถ ประสงค เพ อช วยเพ มประส ทธ ภาพ การต ดส นใจของผ บร หารโดยค าน งถ งป จจ ยเส ยงและในด านต างๆ ท จะม ผลกระทบก บการด าเน นงาน และนโยบายขององค การแล วพ จารณาหาแนวทางป องก นหร อจ ดการก บเหล าน นให อย ในระด บท องค กรสามารถควบค มและตรวจสอบได อย างเป นระบบ อ นเป นการเพ มโอกาสท จะบรรล เป าหมายตามภารก จ หล กและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส าน กงานอ ยการส งส ด และลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท จะเก ดความเส ยหายโดยให ระด บและขนาดของท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท จะ ยอมร บได จ งก าหนดนโยบายการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ด ด งน ๑.๒.๑ ให ม การบร หารท วท งองค การแบบบ รณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) โดยม การจ ดการอย างเป นระบบและต อเน อง ๑.๒.๒ ให ม การก าหนดกระบวนการบร หารท เป นระบบมาตรฐานเด ยวก นท วท งองค การ ๑.๒.๓ ให ม การต ดตามประเม นผลการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดเป นไปอย าง ถ กต องและม การทบทวนและปร บปร งอย างสม าเสมอให ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการจ ดการท ด ๑.๒.๔ ให การบร หารเป นส วนหน งของการด าเน นงานตามปกต ๑.๓ ว ตถ ประสงค ของการบร หาร ๑.๓.๑ เพ อให คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง ตลอดจนถ งบ คลากรท กคน ท กระด บของส าน กงาน อ ยการส งส ดเก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความส าค ญของการบร หาร รวมถ งด านต างๆ ท เก ดข นก บส าน กงานอ ยการส งส ด และหาว ธ การท เหมาะสมในการลดให อย ในระด บท ยอมร บได ๑.๓.๒ เพ อสร างกรอบและแนวทางการด าเน นงานให แก คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง และ บ คลากรของส าน กงานอ ยการส งส ดในการบร หารจ ดการก บความไม แน นอนท จะเก ดข นก บส าน กงานอ ยการ ส งส ดได อย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ๕

6 ๑.๓.๓ เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบและประเม น ตลอดจนผลกระทบต างๆ ท ส งผลต อการปฏ บ ต ราชการและความย งย นขององค การ และม ระบบการจ ดการ ท ด สามารถตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค การได ท น ต อสถานการณ รวมถ งสามารถจ ดการก บผลกระทบจากป จจ ยเส ยงต างๆ ได อย างเหมาะสม ๑.๓.๔ เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบต ดตาม ตรวจสอบ และเฝ าระว งใหม ๆ ท อาจจะเก ดข นในอนาคต ๑.๓.๕ เพ อให ผลการด าเน นงานตามภารก จของส าน กงานอ ยการส งส ดบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จและ เป าประสงค ท วางไว ๑.๔ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๑.๔.๑ คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง ตลอดจนถ งบ คลากรท กคน ท กระด บของส าน กงาน อ ยการส งส ดเก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความส าค ญของการบร หาร รวมถ งด านต างๆ ท เก ดข นก บส าน กงานอ ยการส งส ด แล วหาว ธ การท เหมาะสมในการลดให อย ในระด บท ยอมร บได ท าให องค การสามารถจ ดการก บป ญหาและอ ปสรรคและอย รอดได ในสถานการณ ท ไม คาดค ดหร อสถานการณ ท อาจ ท าให องค การเก ดความเส ยหาย เพราะการบร หารจะท าให บ คลากรภายในองค การม ความเข าใจถ ง เป าหมายและภารก จขององค การ และตระหน กถ งส าค ญท ส งผลกระทบทางลบต อองค การได อย าง ครบถ วน ๑.๔.๒ ส าน กงานอ ยการส งส ดม กรอบและแนวทางการด าเน นงานให แก คณะกรรมการ ผ บร หาร และบ คลากรของส าน กงานอ ยการส งส ดในการบร หารจ ดการก บความไม แน นอนท จะเก ดข นก บส าน กงาน อ ยการส งส ดได อย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ๑.๔.๓ ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบและประเม น ตลอดจน ผลกระทบต างๆ ท ส งผลต อการปฏ บ ต ราชการและความย งย นขององค การ และม ระบบการจ ดการท ด สามารถตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค การได ท นต อสถานการณ รวมถ งสามารถจ ดการก บผลกระทบจากป จจ ยเส ยงต างๆ ได อย างเหมาะสม ๑.๔.๔ ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบต ดตาม ตรวจสอบ และเฝ าระว งใหม ๆ ท อาจจะ เก ดข นในอนาคต ๑.๔.๕ ผลการด าเน นงานตามภารก จของส าน กงานอ ยการส งส ดบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จและ เป าประสงค ท วางไว ๖

7 บทท ๒ สภาพแวดล อมของส าน กงานอ ยการส งส ด ๒.๑ สภาพการณ ขององค การในป จจ บ น องค กรอ ยการเป นองค กรอ นตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ๑ ประกอบด วย คณะกรรมการอ ยการ (ก.อ.) อ ยการส งส ด และพน กงานอ ยการอ น โดยม ส าน กงานอ ยการส งส ด เป นหน วยธ รการซ งเป นส วนราชการท ม อ สระในการบร หารงานบ คคล การงบประมาณและการด าเน นการอ น ๒ ตามท กฎหมายบ ญญ ต ส าน กงานอ ยการส งส ดเป นน ต บ คคล ม อ ยการส งส ดเป นผ บ งค บบ ญชาและเป นผ แทนน ต บ คคล ม ข าราชการฝ ายอ ยการส งก ดอย ในส าน กงานอ ยการส งส ด ประกอบด วย ข าราชการอ ยการและข าราชการธ รการ ๓ ส าน กงานอ ยการส งส ดม ร ปแบบโครงสร างองค การท ม สายการบ งค บบ ญชาตามล าด บช น จ านวน ๘ ช น ผ บ งค บบ ญชาม อ านาจมากและลดหล นลงมาตามล าด บ ม การตรวจสอบถ วงด ลการปฏ บ ต งานและการใช อ านาจ หน าท โดยผ บ งค บบ ญชาตามล าด บช น คณะกรรมการอ ยการ และว ฒ สภา พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได บ ญญ ต อ านาจหน าท ของ ส าน กงานอ ยการส งส ดไว ในมาตรา ๒๓ ว านอกจากม อ านาจและหน าท เก ยวก บงานธ รการและงานว ชาการ เพ อ สน บสน นและอ านวยความสะดวกให แก พน กงานอ ยการแล ว ให ม อ านาจและหน าท ด งต อไปน ด วย (๑) ให ความช วยเหล อประชาชนในการด าเน นการทางกฎหมายรวมตลอดท งในการค มครอง ป องก นส ทธ และเสร ภาพของประชาชน และการให ความร ทางกฎหมายแก ประชาชน (๒) ให ค าปร กษา และตรวจร างส ญญาหร อเอกสารทางกฎหมายให แก ร ฐบาลและหน วยงานของร ฐ (๓) ให ค าปร กษา และตรวจร างส ญญาหร อเอกสารทางกฎหมายให แก น ต บ คคลซ งม ใช หน วยงาน ของร ฐแต ได ม พระราชบ ญญ ต หร อพระราชกฤษฎ กาจ ดต งข น ท งน ตามท เห นสมควร ๑ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ ๒ พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ วรรคหน งและวรรคสอง ๓ พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ าย อ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ๗

8 (๔) ด าเน นการเก ยวก บการบ งค บคด แพ งหร อคด ปกครองแทนร ฐบาลหร อหน วยงานของร ฐซ ง พน กงานอ ยการได ร บด าเน นคด ให (๕) ด าเน นการตามท คณะร ฐมนตร ร องขอ เว นแต การด าเน นการน นจะข ดต องานในหน าท หร ออาจ ท าให ข ดต อความเป นอ สระในการปฏ บ ต หน าท ของพน กงานอ ยการ (๖) ด าเน นการเก ยวก บการฝ กอบรมเพ อประโยชน ในการพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ (๗) ให ความร วมม อก บหน วยงานของร ฐในการอ านวยความย ต ธรรม การร กษาผลประโยชน ของร ฐ และประชาชน (๘) ต ดต อและประสานงานก บองค กรหร อหน วยงานต างประเทศเก ยวก บเร องท อย ในอ านาจและ หน าท ของพน กงานอ ยการหร อส าน กงานอ ยการส งส ด (๙) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจและหน าท ของพน กงานอ ยการหร อ ส าน กงานอ ยการส งส ด ในการตรวจร างส ญญาตาม (๒) และ (๓) ให ส าน กงานอ ยการส งส ดม หน าท ร กษาประโยชน ของร ฐ ในการน ส าน กงานอ ยการส งส ดม หน าท รายงานร ฐบาลหร อหน วยงานของร ฐตาม (๒) หร อน ต บ คคลตาม (๓) ท เป นค ส ญญาให ทราบถ งข อท ควรปร บปร งหร อแก ไขให สมบ รณ ข อเส ยเปร ยบหร อข อท อาจก อให เก ดความเส ยหาย แก ร ฐ ส าหร บอ านาจและหน าท ของพน กงานอ ยการ มาตรา ๑๔ แห งพระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและ พน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได บ ญญ ต ไว ให พน กงานอ ยการม อ านาจและหน าท ด งต อไปน (๑) อ านาจและหน าท ตามร ฐธรรมน ญ (๒) ในคด อาญา ม อ านาจและหน าท ตามประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญาและตามกฎหมายอ น ซ งบ ญญ ต ว าเป นอ านาจและหน าท ของส าน กงานอ ยการส งส ดหร อพน กงานอ ยการ (๓) ในคด แพ งหร อคด ปกครอง ม อ านาจและหน าท ด าเน นคด แทนร ฐบาล หน วยงานของร ฐท เป น องค กรตามร ฐธรรมน ญ ราชการส วนกลางหร อราชการส วนภ ม ภาคในศาลหร อในกระบวนการทางอน ญาโตต ลาการ ท งปวง ก บม อ านาจและหน าท ตามกฎหมายอ นซ งบ ญญ ต ว าเป นอ านาจและหน าท ของส าน กงานอ ยการส งส ดหร อ พน กงานอ ยการ ๘

9 (๔) ในคด แพ ง คด ปกครองหร อคด อาญา ซ งเจ าหน าท ของร ฐถ กฟ องในเร องการท ได กระท าไปตาม หน าท ก ด หร อในคด แพ งหร อคด อาญาท ราษฎรผ หน งผ ใดถ กฟ องในเร องการท ได กระท าตามค าส งของเจ าหน าท ของร ฐซ งได ส งการโดยชอบด วยกฎหมายหร อเข าร วมหร อช วยเหล อเจ าหน าท ของร ฐซ งกระท าการในหน าท ราชการก ด เม อเห นสมควรพน กงานอ ยการจะร บแก ต างให ก ได (๕) ในคด แพ ง คด ปกครอง หร อกรณ ม ข อพ พาทท ต องด าเน นการทางอน ญาโตต ลาการท หน วยงาน ของร ฐซ งม ได กล าวใน (๓) หร อน ต บ คคลซ งม ใช หน วยงานของร ฐ แต ได ม พระราชบ ญญ ต หร อพระราชกฤษฎ กา จ ดต งข นเป นค กรณ และม ใช กรณ ท เป นข อพ พาทก บร ฐบาลหร อระหว างหน วยงานของร ฐด วยก นเอง เม อเห นสมควร พน กงานอ ยการจะร บว าต างหร อแก ต างให ก ได (๖) ในคด ท ราษฎรฟ องเองไม ได โดยกฎหมายห ามเม อเห นสมควรพน กงานอ ยการม อ านาจเป นโจทก ได (๗) ด าเน นการตามท เห นสมควรเก ยวก บการบ งค บคด อาญาเฉพาะในส วนของการย ดทร พย ส นใช ค าปร บตามค าพ พากษา ในการน ม ให เร ยกค าฤชาธรรมเน ยมจากพน กงานอ ยการ (๘) ในกรณ ท ม การผ ดส ญญาประก นจ าเลยหร อประก นร บส งของไปด แลร กษาตามประมวล กฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา ม อ านาจและหน าท ด าเน นคด ในการบ งค บให เป นไปตามส ญญาน น ในการน ม ให เร ยกค าฤชาธรรมเน ยมจากพน กงานอ ยการ (๙) อ านาจและหน าท อ นตามท ก.อ. ประกาศก าหนดหร อเห นชอบเพ อปฏ บ ต ให เป นไปตามกฎหมาย หร อมต คณะร ฐมนตร (๑๐) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจและหน าท ของพน กงานอ ยการ (๑๑) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ก าหนดให เป นอ านาจและหน าท ของส าน กงานอ ยการส งส ดตามท ได ร บ มอบหมายจากอ ยการส งส ด ในการปฏ บ ต หน าท ของพน กงานอ ยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พน กงานอ ยการจะออก ค าส งเร ยกบ คคลใดๆ ท เก ยวข องมาให ถ อยค าก ได แต จะเร ยกค ความอ กฝ ายหน งมาให ถ อยค าโดยค ความฝ ายน น ไม ย นยอมไม ได ๙

10 พน กงานอ ยการต าแหน งใดม อ านาจด าเน นการตามวรรคหน งได เพ ยงใดให เป นไปตามระเบ ยบท ส าน กงานอ ยการส งส ดก าหนดโดยความเห นชอบของ ก.อ. ท งน ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ได บ ญญ ต รองร บไว ในมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง ให พน กงานอ ยการม อ สระในการพ จารณาส งคด และการปฏ บ ต หน าท ให เป นไปโดยเท ยงธรรม ๒.๒ ว ส ยท ศน และพ นธก จ ด งน ส าน กงานอ ยการส งส ดก าหนดว ส ยท ศน และพ นธก จตลอดจนเป าประสงค และผลผล ตขององค การไว ว ส ยท ศน (Vision) องค กรอ ยการเป นสถาบ นท ม อ สระในการปฏ บ ต หน าท ให เป นไปโดยเท ยงธรรมและเป นท เช อม น ของประชาชน พ นธก จ (Missions) ๑. เสร มสร างการอ านวยความย ต ธรรมทางอาญา การบ งค บใช กฎหมายในการอ านวยความย ต ธรรม แก ประชาชนด วยความเท ยงธรรม ๒. ธ ารงร กษาและพ ฒนาระบบและกลไกในการร กษาผลประโยชน ของร ฐและประชาชน ๓. พ ฒนางานด านส ทธ มน ษยชนและการค มครองส ทธ และเสร ภาพของประชาชนชาวไทย ท งใน และนอกประเทศตามหล กกฎหมายสากล ๔. สร างและพ ฒนาเคร อข ายความร วมม อทางกฎหมายและทางอาญาก บองค กรหร อหน วยงาน ท เก ยวข องท งในประเทศและต างประเทศ ๕. พ ฒนากฎหมาย พ ฒนางานว จ ย และพ ฒนาการบ งค บใช กฎหมายให ม ประส ทธ ภาพ ๖. ส งเสร มและพ ฒนาทร พยากรบ คคลท กระด บ ให ม ค ณภาพช ว ตท ด และม ข ดสมรรถนะส ง โดย ม เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสมส าหร บการบร หารองค กรด วยหล กธรรมาภ บาล ค าน ยมร วม เท ยงธรรมเป นกลาง สรรค สร างสาม คค โปร งใสในหน าท ภ กด ต อแผ นด น ๑๐

11 เป าประสงค ๑. สามารถอ านวยความย ต ธรรมและร กษาผลประโยชน ของร ฐ ด วยความเท ยงธรรมและเป นท เช อม นศร ทธาของประชาชน ๒. สามารถค มครองส ทธ มน ษยชนและส ทธ เสร ภาพของประชาชน โดยม เคร อข ายความร วมม อ อย างกว างขวาง ท งในและต างประเทศ ๓. สามารถพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม สมรรถนะในการพ ฒนาองค การ พ ฒนากฎหมายและการบ งค บใช กฎหมายตามหล กธรรมาภ บาล ๒.๓ ผลผล ต (Outputs) ๑. การท าหน าท ทนายแผ นด นของพน กงานอ ยการเป นผลผล ตหล ก การด าเน นคด อาญาท เป น คด ความผ ดต อร ฐและกฎหมายให พน กงานอ ยการเป นต วแทนในการฟ องร องด าเน นคด ประชาชนคาดหว งใน เร องความย ต ธรรมในการด าเน นคด เพ อให ได ต วผ กระท าผ ดท แท จร งและผ เส ยหายได ร บการชดใช ทดแทนจาก การกระท าของผ กระท าผ ดในคด น นๆ และเก ดความสงบเร ยบร อยข นในส งคมไทย ๒. ผลผล ตจากการร กษาผลประโยชน ภาคร ฐเป นล กษณะของการด าเน นคด แพ งแทนหน วยงาน ภาคร ฐหร อช วยเหล อต อส คด ในกรณ หน วยงานภาคร ฐถ กฟ องร อง ความต องการของผลผล ตน ก ค อการท าให ร ฐ ส ญเส ยน อยท ส ดหร อไม ส ญเส ยเลยหร อได ร บการชดใช ชดเชยในกรณ ถ กละเม ดหร อถ กกระท าผ ดกฎหมายจาก บ คคลหร อน ต บ คคลอ น ๓. การให การช วยเหล อทางกฎหมายแก ประชาชนในด านกฎหมายเน องจากประชาชนไม ม ท นทร พย เพ ยงพอจะไปด าเน นคด หร อไม ม ความร ทางกฎหมาย ๒.๔ นโยบายอ ยการส งส ด นายจ ลส งห วส นตส งห อ ยการส งส ด ได แถลงนโยบายในการบร หารราชการของส าน กงาน อ ยการส งส ด เน องในโอกาสท เข าร บต าแหน ง เม อว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๒ ม สาระส าค ญด งต อไปน ๑. พ ฒนาการอ านวยความย ต ธรรมทางอาญา ท งการว น จฉ ยส งคด และการด าเน นคด ช นศาลให ม มาตรฐานความเป นกลาง เท ยงธรรม เป นท ยอมร บของส งคม และเป นหน วยงานหล กอ นเป นท พ งส าค ญใน กระบวนการย ต ธรรมทางอาญา พ ฒนาการก าก บด แลการสอบสวนและเพ มบทบาทของพน กงานอ ยการในการสอบสวน คด อาญา ๑๑

12 ๒. พ ฒนาการด าเน นคด แพ ง คด ปกครอง และการให ค าปร กษาหาร อกฎหมายให ม ประส ทธ ภาพ รวดเร วท นต อเวลา รวมตลอดถ งพ ฒนาระบบการบ งค บคด ร กษาผลประโยชน ของร ฐให บ งเก ดประส ทธ ผลอย างเป น ร ปธรรม ๓. ส งเสร มงานค มครองส ทธ และช วยเหล อทางกฎหมายแก ประชาชนให เป นหล กในการค มครอง ส ทธ มน ษยชน การช วยเหล อเหย ออาชญากรรมและการค มครองผ บร โภคและเพ มบทบาทการต อต านการค ามน ษย ภายใต พ นธกรณ ระหว างประเทศโดยเน นการท างานเช งร ก ๔. พ ฒนาบทบาทของส าน กงานอ ยการส งส ดในฐานะท เป นองค กรตามร ฐธรรมน ญ ๕. บร หารงานด วยหล กธรรมาภ บาลตามแนวทางการบร หารงานภาคร ฐแนวใหม โดยย ดประชาชน เป นศ นย กลางของการปฏ บ ต งาน ร บฟ งความค ดเห นของบ คลากรในองค กรก อนต ดส นใจในส งท ม ผลกระทบต อ องค กรอย างส าค ญ ม ระบบประเม นผลท ช ดเจนท กระด บเพ อให เก ดความเป นธรรมในการบร หารงาน ๖. พ ฒนาศ กยภาพการท างานของพน กงานอ ยการส สากล และสร างคล งสมองให เก ดการพ ฒนา ผ ช านาญการเฉพาะด าน ท งน โดยพ ฒนาการท างานของข าราชการธ รการและบ คลากรอ นของส าน กงานอ ยการ ส งส ดควบค ไปด วยก น พร อมท งจ ดหาท นการศ กษาเพ อพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการในท กระด บช น ๗. พ ฒนางานว จ ย งานพ ฒนากฎหมาย การยกร างกฎหมาย และการช แจงร างกฎหมายให ม ประส ทธ ภาพอย างม ออาช พ ๘. ยกระด บมาตรฐานสว สด การ ค ณภาพช ว ตและครอบคร วของข าราชการอ ยการ ข าราชการ ธ รการและบ คลากรอ นของส าน กงานอ ยการส งส ดให เหมาะสมก บต าแหน งขององค กรหล กในกระบวนการย ต ธรรม ๙. ส งเสร มการสร างเคร อข ายทางส งคมตลอดจนประชาส มพ นธ ภารก จ และผลงานของส าน กงาน อ ยการส งส ดให ส งคมร บทราบอย างสม าเสมอและต อเน อง ๑๒

13 ๒.๕ ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ๑. การอ านวยความ ย ต ธรรมทางอาญา การ บ งค บใช กฎหมายในการ อ านวย ความย ต ธรรมแก ประชาชนด วยความเป น อ สระและเท ยงธรรม ๒. การร กษาผล ประโยชน ของร ฐ และ ประชาชน ๑. สามารถอ านวย ความย ต ธรรมและ ร กษาผลประโยชน ของร ฐ ด วยความม อ สระ เท ยงธรรมและ เป นท เช อม นศร ทธา ของประชาชน ย ทธศาสตร ท ๑ การบ งค บใช กฎหมายในการ อ านวยความ ย ต ธรรมแก ประชาชน ๑. สร างมาตรฐานและศ กยภาพในการอ านวย ความย ต ธรรมในอรรถคด ๒. พ ฒนาอ านาจหน าท ของพน กงานอ ยการด าน การสอบสวน ๓. สร างความร วมม อระหว างประเทศใน คด อาญาเพ อป องก นและปราบปราม อาชญากรรมข ามชาต ๔. พ ฒนางานด านย ต ธรรมทางเล อก องค กรอ ยการ เป นสถาบ นท ม อ สระในการ ปฏ บ ต หน าท ให เป นไปโดย เท ยงธรรม และเป นท เช อม นของ ประชาชน ๓. การพ ฒนางานด าน ส ทธ มน ษยชนและการ ค มครองส ทธ และเสร ภาพ ของประชาชนชาวไทย ท ง ในและนอกประเทศตาม หล กกฎหมายสากล ๔. การสร างเคร อข าย ความร วมม อทางกฎหมาย และทางอาญาก บองค กร หร อหน วยงานท งใน ประเทศและต างประเทศ ๕. การพ ฒนากฎหมาย พ ฒนางานว จ ย และ พ ฒนาการบ งค บใช กฎหมายให ม ประส ทธ ภาพ ๒. สามารถค มครอง ส ทธ มน ษยชนและ ส ทธ เสร ภาพของ ประชาชน โดยม เคร อข ายความ ร วมม ออย าง กว างขวาง ท งในและ ต างประเทศ ๓. สามารถพ ฒนา ทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม สมรรถนะในการ พ ฒนาองค การ พ ฒนากฎหมายและ การบ งค บใช กฎหมายตามหล ก ธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ การร กษาและ พ ท กษ ผล ประโยชน ของร ฐ และประชาชน ๕. สร างเคร อข ายความร วมม อและพ ฒนาความร ความเช ยวชาญในการแก ไขและป องก น อาชญากรรมท เก ยวเน องก บเทคโนโลย ๑. สร างมาตรฐานและศ กยภาพในการร กษา ผลประโยชน ของร ฐ ๒. พ ฒนาบทบาทพน กงานอ ยการในการบ งค บ คด ๓. ขยายเคร อข ายความร วมม อระหว างองค กร อ ยการก บหน วยงานอ นในการร กษาผล ประโยชน ของร ฐ ๑๓

14 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ๖. การพ ฒนาทร พยากร บ คคลให ม ข ดสมรรถนะใน การบร หารองค กรด วย หล กธรรมาภ บาล โดยม เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม ย ทธศาสตร ท ๓ การค มครอง ส ทธ มน ษยชน และการช วย เหล อทาง กฎหมายแก ประชาชน ย ทธศาสตร ท ๔ การพ ฒนาข ด สมรรถนะของ บ คลากรและ การพ ฒนา องค กรส ความ เป นเล ศ ๑. สร างมาตรฐานและศ กยภาพในการค มครอง ส ทธ และการช วยเหล อทางกฎหมาย ๒. ขยายเคร อข ายงานด านการค มครองส ทธ และ ช วยเหล อทางกฎหมายแก ประชาชน ๓. ส งเสร มความร วมม อการประนอมและระง บ ข อพ พาทระด บช มชนและท องถ น ๑. พ ฒนาระบบมาตรฐานงานธ รการ ๒. ก าหนดฐานสมรรถนะและพ ฒนาข ด สมรรถนะบ คลากร ๓. พ ฒนาการจ ดการความร ในการเพ ม ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ ๔. พ ฒนาค ณภาพการบร หารและการจ ดการ อย างต อเน อง ๕. เสร มสร างระบบการบร หารทร พยากรบ คคล เช งร ก ๖. พ ฒนาระบบการบร หารงานย ต ธรรมด วย ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๗. เสร มสร างว ฒนธรรมองค การท ม ศ กด ศร และ จร ยธรรม ๗. พ ฒนาการประชาส มพ นธ เพ อสร าง ภาพล กษณ และความเช อม นของประชาชน ๘. พ ฒนาความพร อมและความพอเพ ยงของ อาคาร สถานท และอ ปกรณ ๑๔

15 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ย ทธศาสตร ท ๕ การว จ ยและ พ ฒนากฎหมาย ๑. สร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการ พ ฒนากฎหมาย ๒. ส งเสร มการว จ ยเพ อการพ ฒนากฎหมาย ๓. ส งเสร มการพ ฒนากฎหมายเพ อประโยชน ของ ประชาชน ท ผ านมาส าน กงานอ ยการส งส ดได เร มให ม การน าต วช ว ด (Key Performance Indicators : KPI) มาทดลองใช ในระด บสายงานเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการว ดและประเม นผลการด าเน นงานของหน วยงานและม แนวทางท จะพ ฒนาในเช งล ก โดยให สามารถผ กโยงการประเม นผลการด าเน นงานก บผลตอบแทนท จะสะท อน ให เห นได อย างช ดเจนและเป นร ปธรรมย งข น นอกจากน ย งให ความส าค ญก บการทบทวนโครงสร างองค การ การจ ดการอ ตราก าล ง การบร หาร ผลตอบแทนและส ทธ ประโยชน ในส วนของสภาพการจ าง เพ อให สามารถรองร บการด าเน นงานขององค การใน เช งร กและในล กษณะพร อมท จะแข งข น และขณะเด ยวก นย งม การวางแผนเพ อรองร บการขาดช วงหร อขาดแคลน ผ บร หารในอนาคต ตลอดจนให ความส าค ญก บการสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ด วยกระบวนการของระบบการจ ดการ ความร (KM) เพ อเสร มสร างความสามารถให เช งแข งข นมากย งข น และก าวไปส การเป นองค กรแห งความเป นเล ศ เพ อสร างศ กยภาพในการค มครองส ทธ และผลประโยชน ให แก หน วยงานของร ฐและสร างความเป นธรรมแก สาธารณะในระยะยาวได อย างย งย น ๑๕

16 ๒.๖ โครงสร างและอ านาจหน าท ในการบร หาร แผนบร หาร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. ๒๕๕๖ การบร หารโดยหล กการจะม โครงสร างท ประกอบด วยคณะกรรมการช ดต างๆ ท เก ยวข อง ได แก (๑) คณะกรรมการบร หาร (๒) คณะอน กรรมการหร อคณะท างานบร หาร และ (๓) คณะผ บร หารระด บส ง (๑) คณะกรรมการบร หาร ม อ านาจหน าท ในการก าก บด แลหล กท ม ใน องค การ และม หน าท ในการสน บสน นให การบร หารโดยฝ ายบร หารให เป นไปอย างเหมาะสมท วท งองค การ มอบนโยบายแนวทางการบร หาร ให ค าแนะน า และให การสน บสน นแก คณะอน กรรมการบร หาร รวมท ง พ จารณาและทบทวนการบร หารขององค การอย างต อเน อง เพ อให ม นใจว าองค การม การบร หารท เพ ยงพอและเหมาะสมในภาพรวม (๒) คณะอน กรรมการบร หาร ม อ านาจหน าท ในการก าหนดกรอบนโยบายและ แนวทางการบร หารโดยรวมขององค การ รวมท งควบค มให ระบบบร หารขององค การ ม กลไกด านการบ งช การว ด การควบค มและการต ดตามท ม ประส ทธ ภาพ รวมท ง ด แล ต ดตามและ ประเม นผลกระบวนการบร หารของฝ ายจ ดการให เป นไปตามนโยบายท ก าหนด (๓) คณะผ บร หารระด บส ง ม อ านาจหน าท ในการส งเสร มนโยบายการบร หารและ ท าให ม นใจว ากระบวนการบร หารได ร บการปฏ บ ต ท วท งองค การ รวมท งต ดตามท ส าค ญ ท งองค การ และท าให ม นใจว าม แผนการจ ดการท เหมาะสม บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบของหน วยงานในการบร หาร ในการด าเน นการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ด ได ก าหนดโครงสร างในการบร หาร โดยม คณะกรรมการบร หารซ งประกอบด วย รองอ ยการส งส ด (นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ ) เป นผ น าบร หาร (Chief of Risk Management Officer : CRO) และเป นประธานคณะกรรมการ บร หาร และม ผ บร หารระด บส งของส าน กงานอ ยการส งส ดเป นกรรมการ ๑๖

17 ประธานคณะกรรมการบร หารได ม ค าส งแต งต งคณะท างานการบร หาร และ คณะอน กรรมการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดเพ อด าเน นการตามกระบวนการบร หาร และจ ดท าแผนบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดเพ อน าเสนอคณะกรรมการบร หาร ให ความเห นชอบ ส าน กงานอ ยการส งส ดจะได ด าเน นการต ดตามการบร หารและจ ดท า รายงาน การเร งร ด ก าก บ ต ดตามผล ทบทวนและสร ปผลการด าเน นการให คณะกรรมการบร หาร ทราบภายในระยะเวลาท ก าหนด นอกจากน คณะท างานการบร หารย งได ม การจ ดท าค ม อการบร หารและ แผนการบร หารเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงาน รวมท งม การเร งร ด ก าก บ ต ดตาม ประเม นผล ทบทวนให สอดคล องก บสถานการณ แวดล อมท งภายในและภายนอกท เปล ยนแปลงไปอย างสม าเสมอ ๒.๗ ว เคราะห สภาพแวดล อมของส าน กงานอ ยการส งส ด แม ว าในการด าเน นงานท ผ านมาองค กรอ ยการจะสามารถด าเน นงานตามอ านาจหน าท ได อย าง ต อเน อง สามารถปร บต วให สอดคล องก บป ญหาและความต องการของสาธารณะชนในการอ านวยความย ต ธรรม การร กษาผลประโยชน ของร ฐ ตลอดจนการค มครองส ทธ และเสร ภาพของประชาชน รวมท งหน าท ด านอ นๆ ได เป นอย างด ก ตาม แต ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นม ประเด นท ควรให ความสนใจ ได แก ๑) ย งขาดความม นใจจากประชาชนบางส วน ในด านการสร างหล กประก นและความเป นอ สระใน การปฏ บ ต ราชการ โดยปราศจากการแทรกแซงจากองค กรและอ ทธ พลอ นใดท จะเป นผลให การส งคด ของอ ยการ เป นไปโดยเท ยงธรรม ซ งในเร องน อาจเป นผลมาจากการว พากษ และว จารณ ของส อสารมวลชนท ปราศจาก ม ลฐานท แท จร ง จนเป นผลให เก ดความเข าใจท ไขว เขวและน าไปส ความส บสนในหม ประชาชนท วไป เพราะ ความรวดเร วของการเข าถ งข อม ลข าวสารโดยผ านส อสม ยใหม แพร กระจายกว างขวางกว าการช แจงท าความเข าใจ ของส าน กงานอ ยการส งส ด ด งน น ป ญหาใหญ ค อการขาดการประชาส มพ นธ เช งร กโดยเฉพาะอย างย งใน การเสร มสร างภาพล กษณ ของส าน กงานอ ยการส งส ด ๒) ในด านการพ ฒนาข าราชการส าน กงานอ ยการส งส ด โดยม อ สระในการจ ดการงบประมาณ การเง น ทร พย ส นและการพ สด ย งคงเป นประเด นป ญหาท ย งคงม อย นอกจากน ย งขาดความช ดเจนของการ ก าหนดโครงการในการปร บระบบการบร หารงานบ คคลท งในส วนของพน กงานอ ยการและสายงานธ รการในเช งร ก ๑๗

18 อย างแท จร งอ กด านหน ง ด งน น เม อเปร ยบเท ยบก บองค กรในกระบวนการย ต ธรรมอ นๆ เช น ศาลย ต ธรรม ศาล ปกครอง และส าน กงานต ารวจแห งชาต จะเห นได ช ดเจนว าอ ตราการเพ มของบ คลากรและงบประมาณของ ส าน กงานอ ยการส งส ดจ าเป นต องให ความสนใจมากย งข น ๓) เม อพ จารณาในด านการน าแผนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต จะพบว าย งคงม ป ญหาด าน การต ดตามและประเม นผลอย างเป นระบบ ในการท จะท าให เห นว าระด บความส าเร จท ก าหนดไว ในต วช ว ดท ง ๑๑ ด าน ย งไม ม การสร ปผลการด าเน นงานในเช งเปร ยบเท ยบระหว างเกณฑ การว ดตามค าเป าหมายท ก าหนด และผลการด าเน นงานท เก ดข นในแต ละช วงเวลา ๔) ข อเสนอแนะของบ คคลและหน วยงานภายนอก ในการพ ฒนาส าน กงานอ ยการส งส ดส ระด บ มาตรฐานสากลในประเด นว าด วยการพ ฒนาข ดสมรรถนะขององค กรและบ คลากร สะท อนให เห นถ งป ญหาท ส าค ญเก ยวก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เป นประโยชน ส าหร บการเผยแพร ค าว น จฉ ย การตอบ ข อหาร อและค าพ พากษาในส วนท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานของพน กงานอ ยการและการพ จารณาคด ความ ทางกฎหมายท เป นประโยชน ด านหน ง ก บอ กด านหน งเป นเร องท เก ยวก บป ญหาด านการพ ฒนาสมรรถนะของ พน กงานอ ยการและข าราชการในสายงานอ น ให ม ความเป นม ออาช พหร อความเป นน กว ชาช พของการอ านวย ความย ต ธรรม การร กษาผลประโยชน ของร ฐและประชาชนอย างต อเน อง ท งน เพ อป องก นการเก ดช องว าง ระหว างบ คลากรในแต ละช วงเวลา (Generation gaps) ในการปฏ บ ต หน าท ให บ งเก ดผลส มฤทธ อย างแท จร ง ๕) จากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทยฉบ บป จจ บ น สะท อนถ งความคาดหว ง ท ค อนข างส งย ง อ นเน องมาจากการพ ฒนาส งคมไทยไปส การเป นส งคมท เป ดกว างมากข นในการร บม อก บ กระแสโลกาภ ว ตน ก บการให ความส าค ญต อเร องส ทธ เสร ภาพ ความเสมอภาค การกระจายอ านาจ และบทบาท ในการให บร การสาธารณะข นพ นฐานขององค กรปกครองท องถ น น าจะเป นผลให สาธารณะชนให ความสนใจ ต อเร องความเท าเท ยมก นและความย ต ธรรมในการบร หารราชการแผ นด นมากย งข น ซ งส งเหล าน จะเห นได ว า ส าน กงานอ ยการส งส ดม ความจ าเป นต องสร างสมรรถนะของพน กงานอ ยการไปส การเป นน กบร หารม ออาช พ ตามแนวทางการจ ดการภาคร ฐแนวใหม มากย งข น ม เช นน นแล วอ ปสรรคท จะเก ดข นในอนาคตค อ การขาด ความสามารถในการปร บต วไปส การด าเน นงานท ย ดผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเป นศ นย กลาง ด งน น นอกจากพน กงานอ ยการจะเป นน กกฎหมายท ยอดเย ยมแล ว ย งจะต องเป นน กบร หารท ม ฝ ม อเป นเล ศอ กด วย ๑๘

19 ๖) แนวโน มใหม ท หน วยงานราชการท กประเภทต องปร บต วให ได น าจะได แก การเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมมากข น ด งน น ประเด นค าถามส าค ญท ส าน กงานอ ยการส งส ดต องเตร ยมค าตอบให ช ดเจนค อ ท าอย างไรท จะเป ดช องทางในการเข ามาม ส วนร วมของประชาชนในร ปของการให ข อม ลข าวสาร การเป ดให ประชาชนแสดงความค ดเห นเก ยวก บการปฏ บ ต งาน การเข ามาม ส วนร วมในการวางแผนหร อร เร ม โครงการ รวมท งการเป นภาค ความร วมม อในการด าเน นก จกรรมร วมก บส าน กงานอ ยการส งส ด ก บการเป ด โอกาสส าหร บประชาชนในการเป นส วนส าค ญของงานด านการค มครองส ทธ ช มชน การว เคราะห สถานการณ แวดล อมภายนอกของส าน กงานอ ยการส งส ด ท งในสภาพแวดล อมท วไป ก บสภาพแวดล อมในการแข งข น เม อน ามาพ จารณาร วมก บการว เคราะห สถานภาพของส าน กงานอ ยการส งส ด ด วยการจ ดท า SWOT Analysis จะเห นได ว าม ค ณค าส าค ญท น าจะส งประโยชน ต อส าน กงานอ ยการส งส ด ในการน าบทสร ปของสภาพท แสดงถ งโอกาสด านต างๆ (Opportunities) ก บอ ปสรรคหร อข อจ าก ดท งหลาย (Threats) ไปพ จารณาประกอบก บจ ดแข งหลายด าน (Strengths) ก บจ ดอ อนนาน ปการ (Weaknesses) ด วย การใช เทคน คทางว ชาการท เร ยกว าการจ าลองสถานการณ หร อ SWOT Matrix ด งต อไปน ๑. การว เคราะห และทบทวนว ส ยท ศน และพ นธก จของส าน กงานอ ยการส งส ดท ผ านมาว าควรจะม การเปล ยนแปลงหร อไม อย างไร ๒. การก าหนดเป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร ของส าน กงานอ ยการส งส ดใน ๔ ล กษณะค อ ๒.๑ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ เช งร กหร อการสร างความก าวหน าให แก หน วยงาน (SO Strategies) เพ อร กษาความได เปร ยบในอนาคต โดยการน าจ ดแข งด านต างๆ ท ส าน กงาน อ ยการส งส ดม อย ไปฉวยจ งหวะจากโอกาสท ได ว เคราะห ไว แล ว ๒.๒ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ในเช งของการพ ฒนาภายใน (WO Strategies) เพ อการแก ไข ป องก นและพ ฒนาจ ดอ อนท งหลาย โดยใช โอกาสต างๆ ท ค นพบมาใช ให เป นประโยชน ให มากท ส ด ๑๙

20 ๒.๓ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ในด านของการสร างความร วมม อ ด วยการ สร างความเป นพ นธม ตรก บองค กรอ นๆ (ST Strategies) ท งน ด วยการพ จารณาล ทางท เป นไปได จากการน า จ ดแข งของส าน กงานอ ยการส งส ดไปลดทอนภาวะท เป นอ ปสรรคจากภ ยค กคามต างๆ ท เก ดจากความผ นแปร ของสภาพแวดล อมภายนอก ๒.๔ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ เพ อการปร บเปล ยนภายใน (WO Strategies) ด วยการว เคราะห ความเช อมโยงระหว าง จ ดอ อนท งหลายภายในส าน กงานอ ยการส งส ดท จ าเป นต อง เปล ยนแปลง อ นเน องมาจากอ ปสรรคมากมายท เป นผลมาจากภ ยค กคามของสภาพแวดล อมภายนอก ๓. เป นการสร างแนวค ดโครงการ (Project Ideas) ประเภทต างๆ มารองร บประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ท เก ดข น เพ อก าหนดแนวทางในการใช ทร พยากรในร ปของประมาณการรายจ ายล วงหน าท จ าเป นได อย างเหมาะสม สอดคล องก บว ธ การเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จต อไป เพ อให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การโครงการปร บปร งย ทธศาสตร ส าน กงานอ ยการส งส ด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อร วมก นว เคราะห สถานการณ เช งย ทธศาสตร ท งภายนอกและภายในองค การของส าน กงาน อ ยการส งส ด โดยใช เทคน ค SWOT Analysis ในการว เคราะห สถานการณ ตามแนวค ด SWOT Analysis ส าน กงาน อ ยการส งส ดได น าเอาข อม ลพ นฐานท ส าค ญมาใช ประโยชน ในการพ จารณาด วย อ นได แก ๑) ประว ต ความเป นมา และสถานะป จจ บ นของส าน กงานอ ยการส งส ด ๒) รายงานผลการด าเน นงานของส าน กงานอ ยการส งส ดในรอบสามป ท ผ านมา ๓) โครงสร างและการแบ งงานของส าน กงานอ ยการส งส ด ๔) โครงสร างพ นฐานด านท นและอ ปกรณ ของส าน กงานอ ยการส งส ด ๕) องค ประกอบด านบ คลากรและสมรรถนะหล กท ส าค ญของส าน กงานอ ยการส งส ด ๖) ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ยในป จจ บ น และผ ร บบร การเป าหมายในอนาคต ๗) องค การอ นๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค การพ ฒนาเอกชน ท ม สถานะเป นหน วยงานท ให ความร วมม อและสน บสน นการปฏ บ ต ราชการ Suppliers ประเภทต างๆ รวมท งการจ ดการด านการประสาน การปฏ บ ต ราชการ ๘) ภาพรวมขององค การในกระบวนการย ต ธรรมในประเทศไทยและนานาประเทศ ๙) สภาพของการพ ฒนาและการแข งข นขององค การด านกระบวนการย ต ธรรมในประเทศไทยและ นานาประเทศ ๒๐

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information