การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม"

Transcription

1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน : เป นองค การแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงานว ฒนธรรมเพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค โครงการ ๑. ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมอาเซ ยน ๒. ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท น ทางว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและ ค ณค า ๓. ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน ก เห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรม ทางว ฒนธรรม ๔. ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรม เพ มข น ๕. ประชาชนม ความภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต ๖. ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจ ในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ๑. มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมของอาเซ ยนได ร บ การเผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ๒. โครงการศ นย สร างสรรค และพ ฒนาอ ตสาหกรรมว ฒนธรรม ไทย ๑.โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ๒. โครงการว ถ ว ฒนธรรมอาเซ ยน โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค ๓. โครงการว ฒนธรรมเช อมใจชายแดนใต ส นต ส ข โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ น จ งหว ดชายแดนใต ๔. โครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมว ฒนธรรมสร างสรรค เพ อเพ ม โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดง ศ กยภาพในการแข งข น ทางศ ลปว ฒนธรรม ๕. มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมได ร บการเช ดช และส บสาน ๑. โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ๒. โครงการศ ลป นแห งชาต ๖. ประชาชนได ร บการส งเสร มค าน ยม และส บทอดประเพณ ๑. โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น ๒. โครงการบร หารจ ดการก จการภาพยนตร และว ด ท ศน ๗. ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ ง แหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม ๗. แหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรมได ร บการพ ฒนาและเผยแพร ๑. โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม ๒. โครงการบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร

2 ๒ ข นตอนท ๑ การกาหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง ๑. ว ตถ ประสงค การดาเน นการบร หารจ ดการความเส ยง เพ อให โครงการสาค ญตามประเด นย ทธศาสตร สามารถดาเน นการได บรรล เป าหมายตามท ต งไว ซ งจะส งผลให ความสาเร จตามเป าประสงค ของกลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ๒. การพ จารณาค ดเล อกโครงการ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒.๑ หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการ เพ อนามาพ จารณาบร หารจ ดการความเส ยงของกรมส งเสร มว ฒนธรรม เกณฑ การพ จารณา ป จจ ยพ จารณา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑. ความสอดคล อง ไม สอดคล อง สอดคล อง ๑ ประเด น สอดคล อง ๒ ประเด น สอดคล อง ๓ ประเด น สอดคล อง ๔ ประเด น ข นไป ๒. งบประมาณ ส งเป นอ นด บ ๕ และต ากว า ส งเป นอ นด บ ๔ ส งเป นอ นด บ ๓ ส งเป นอ นด บ ๒ ส งเป นอ นด บ ๑

3 ๒.๒ ผลพ จารณาค ดเล อกโครงการและจ ดลาด บความสาค ญของโครงการตามหล กเกณฑ ท กาหนด ๓ ประเด นย ทธศาสตร ๑. ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมอาเซ ยน ๒. ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท น ทางว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและค ณค า ๓. ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน ก เห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรมทางว ฒนธรรม ๔. ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรม เพ มข น ๕. ประชาชนม ความภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต ๖. ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจ ในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ๗. ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม โครงการ สอดคล องก บกล ย ทธ ประเด น ย ทธศาสตร (A) (๕) งบประมาณ ท ได ร บ (B) (๕) ความสาค ญ ของโครงการ (AxB) (๒๕) ๑.โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการว ถ ว ฒนธรรมอาเซ ยน ๔ ๓ ๑๒ โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค ๕ ๔ ๒๐ โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ น ๕ ๔ ๒๐ จ งหว ดชายแดนใต โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดง ๕ ๔ ๒๐ ทางศ ลปว ฒนธรรม ๑. โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการศ ลป นแห งชาต ๔ ๓ ๑๒ ๑. โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการบร หารจ ดการก จการภาพยนตร และว ด ท ศน ๔ ๓ ๑๒ ๑. โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร ๔ ๓ ๑๒

4 ๔ ๓. โครงการท ค ดเล อกมาดาเน นการบร หารจ ดการความเส ยง ๑. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมอาเซ ยน โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อส งเสร มให ประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศไทยสมาช กอาเซ ยนตระหน กร ถ งค ณค า และความสาค ญของผ าซ งเป นมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมของประเทศอาเซ ยน ๒. เพ อเผยแพร องค ความร เก ยวก บผ าของประเทศอาเซ ยน และมารยาท ตลอดจนแนวทางปฏ บ ต ทางส งคม ให เป นท ร บร อย างกว างขวางและเป นการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๓. เพ อให ประเทศไทยม บทบาทนาในฐานะศ นย กลางแลกเปล ยนเร ยนร เร องว ฒนธรรมในภ ม ภาคอาเซ ยน อ นจะนาไปส ความร วมม อในการดาเน นโครงการและการจ ดก จกรรมด านว ฒนธรรมร วมก น เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ : ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย ประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศสมาช กกล มเป าหมาย ได ร บองค ความร เก ยวก บมารยาทและแนวปฏ บ ต ทางส งคมไม เพ ยงพอ เล ม ๒,๐๐๐

5 ๕ ๒. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท นทางว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและค ณค า โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อยกย อง เช ดช เก ยรต สน บสน น ส งเสร มศ ลป นพ นบ าน บ คลากรทางด านศ ลปว ฒนธรรมผ ท สร างสรรค ผลงานศ ลปะอ นทรงค ณค าแห งแผ นด น ๒. เพ อสร างขว ญและกาล งใจให ศ ลป นพ นบ านท ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต ให เป นศ ลป นแห งชาต ให ม พล ง ในการสร างสรรค ผลงานเผยแพร อย างต อเน อง ๓. เพ อสร างช องทางเผยแพร ภาพล กษณ ท ด งามในภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมของศ ลป นพ นบ านท ได ร บ การยกย องเช ดช เก ยรต ให เป นศ ลป นแห งชาต ไปส การร บร ของส งคมให แพร หลายมากข น ๔. เพ อส งเสร มให ช มชนตระหน กถ งความสาค ญและม ส วนร วมในการสร างความสมด ลระหว างผลประโยชน ของช มชนและผลประโยชน ของชาต ตลอดจนเช อมโยงเป นเคร อข ายก บภาคร ฐในการส บสานมรดก ทางว ฒนธรรมของชาต ๕. เพ อสร างมรดกป ญญาทางว ฒนธรรมของช มชนเป นท นทางว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทยมาเพ มม ลค า และค ณค าในผล ตภ ณฑ และบร การของช มชน ๖. เพ อขยายโอกาสและเพ มรายได ให แก ช มชน รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ ในตลาดอ ตสาหกรรมเช งสร างสรรค ในระด บภ ม ภาค และนานาชาต เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป นแห งชาต ม การเผยแพร ผลงานน อย คน ๑๕

6 ๖ ๓. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน กเห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรมทางว ฒนธรรม โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ นจ งหว ดชายแดนใต ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อเผยแพร พระปร ชาสามารถทางศ ลปว ฒนธรรมของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ผ ทรงเป น อ ครศ ลป น ให ก บน กเร ยนและคร ในเขตจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒. เพ อตอบสนองนโยบายของร ฐบาลในการส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น ศ ลปว ฒนธรรมของชาต และ เสร มสร างส นต ส ขในพ นท ชายแดนภาคใต ด วยกระบวนการถ ายทอดองค ความร ของศ ลป นแห งชาต ๓. เพ อเผยแพร ก จกรรมโครงการฯ ผ านส อสารมวลชนท องถ นในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต กล มเป าหมายได ร บโอกาสในการเร ยนร นอกหล กส ตรน อย หล กส ตร ๔

7 ๔. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรมเพ มข น โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดงทางศ ลปว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงเจร ญ พระชนมาย ครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๖ และฐานะท ทรงเป น อ ครศ ลป น และเพ อเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในว นอน ร กษ มรดกไทย ในฐานะท ทรงเป น ว ศ ษฎศ ลป น ๒. เพ อสนองนโยบายร ฐบาลด านศ ลปะและว ฒนธรรม ๓. เพ อให ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย เป นพ นท สร างสรรค สาหร บการดาเน นก จกรรมทางว ฒนธรรมของเด ก เยาวชน ประชาชนและครอบคร ว ๔. เพ อพ ฒนาการดนตร และการแสดงให ได มาตรฐานสากล ซ งจะเป นการส งเสร มสน บสน นและเผยแพร การนาม ต ทางว ฒนธรรมมาเป นเคร องม อในการส งเสร มให เก ดการท องเท ยว ๕. เพ อให ประชาชนตระหน กถ งค ณค า สาระความสาค ญของมรดกภ ม ป ญญาด านดนตร และการแสดงก อให เก ด ความภาคภ ม ใจในความเป นไทยและเป นการปกป องค มครองมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมอ นทรงค ณค า ของชาต ให คงอย ให เป นท ร จ กอย างแพร หลายท งในและต างประเทศผ านก จกรรมทางว ฒนธรรม ๖. เพ อเจ าของมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมและผ ปฏ บ ต นาท นทางว ฒนธรรมท ม อย มาขยายโอกาส ในการประกอบก จการและเพ มรายได ให ก บศ ลป นพ นบ าน รวมท งส งต อค ณค าทางศ ลปว ฒนธรรม ให ก บคนร นต อไป เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ๗. เพ อส งเสร มกระบวนการเร ยนร เร องศ ลปว ฒนธรรมให ก บคนในส งคมไทยได ตระหน กและเห นความสาค ญ ในค ณค าของมรดกภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมไทย ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย เด ก เยาวชน และประชาชนท วไปม โอกาสในการเข าถ งก จกรรมทางศ ลปว ฒนธรรม ในระด บชาต น อย ภาค ๔ ๗

8 ๘ ๕. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ ออน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน ถ ายทอด ปกป องค มครองทางว ฒนธรรมอ นทรงค ณค าของชาต ให คงอย อย างย งย น ๒. เพ อส งเสร มให เยาวชนและประชาชนตระหน กถ งค ณค า สาระ และความสาค ญของมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรม เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ๓. เพ อพ ฒนากลไกในการปกป องค มครองมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม และการเข าเป นภาค อน ส ญญา ว าด วยการสงวนร กษาปกป องค มครองมรดกว ฒนธรรมจ บต องไม ได ก บย เนสโก ๔. เพ อเป ดเวท และโอกาสในการแลกเปล ยนเร ยนร มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมท งในระด บท องถ นระด บชาต และระด บนานาชาต ซ งจะก อให เก ดความร ก ความเข าใจ และการยอมร บน บถ อซ งก นและก น ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย การรวบรวมและจ ดเก บข อม ลมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมย งไม เป นระบบเท าท ควร โครงการ ๒๐

9 ๙ ๖. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อเสร มสร างสมรรถนะการด าเน นงานว ฒนธรรมและสน บสน นการดาเน นงานเคร อข ายทางว ฒนธรรมท ม อย ๒. เพ อขยายการดาเน นงานว ฒนธรรม ๓. เพ อสร างกระแสการร บร ในเร องแนวทางการด าเน นงานว ฒนธรรมและประเด นสาค ญๆด านว ฒนธรรมท อย ในกระแสหล กของการพ ฒนาประเทศและกระแสหล กของว ฒนธรรมโลก ๔. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรเคร อข ายทางว ฒนธรรม ๕. เพ อยกย อง เช ดช เก ยรต เคร อข ายทางว ฒนธรรมท สน บสน นการดาเน นงานด านว ฒนธรรม ๖. เพ อต ดตามความก าวหน า และประเม นผลการดาเน นงานขององค กรเคร อข ายท ได ร บการสน บสน นงบประมาณ (หมวดเง นอ ดหน นท วไป) จากกรมส งเสร มว ฒนธรรมว าม การดาเน นการไปตามระยะเวลา เป าหมายท กาหนด ไว หร อไม ม ป ญหาอ ปสรรคอย างไร ๗. เพ อกาหนดแนวทาง มาตรการแก ไขป ญหาต างๆ ให ม ความก าวหน าและสามารถบรรล เป าหมายตามแผน การปฏ บ ต งาน ช วยให ผ ปฏ บ ต งานเก ดการเร ยนร ในกระบวนการทางาน สามารถพ ฒนางานได ด ย งข น ๘. เพ อเป นข อม ลการต ดส นใจของคณะกรรมการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณ (หมวดเง นอ ดหน นท วไป) ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย เยาวชนกล มเป าหมายม ข อม ลองค ความร ทางว ฒนธรรมไม เพ ยงพอและต อเน อง คน ๖๐

10 ๑๐ ๗. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อให ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย เป นพ นท สร างสรรค สาหร บการดาเน นก จกรรมทางว ฒนธรรมของเด ก เยาวชน ประชาชน และครอบคร ว ๒. เพ อส งเสร มกระบวนการเร ยนร เร องศ ลปว ฒนธรรม ให ก บคนในส งคมไทยได ตระหน กและเห นความสาค ญ ในค ณค าของมรดกภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมไทย ๓. เพ อส งเสร มการม ส วนร วมของเด ก เยาวชน ประชาชน และองค กรท กภาคส วนของส งคมในพ นท แหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย เด ก เยาวชน ประชาชนกล มเป าหมายเข าร วมก จกรรมน อย คน ๑,๐๐๐

11 ข นตอนท ๒ การระบ ความเส ยง ๑. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมอาเซ ยน โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ประชาชนชาวไทยและ ประชาชนในประเทศ สมาช กกล มเป าหมาย ได ร บองค ความร เก ยวก บ มารยาทและแนวปฏ บ ต ทางส งคมไม เพ ยงพอ ๑๑ ๒. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท นทางว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและค ณค า โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการช มชนต นแบบ ส บสานมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จ สร างสรรค ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป นแห งชาต ม การเผยแพร ผลงานน อย

12 ๓. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน กเห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรมทางว ฒนธรรม ก จกรรม โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ น จ งหว ดชายแดนใต โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ นจ งหว ดชายแดนใต กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย ได ร บโอกาสในเร ยนร นอกหล กส ตรน อย ๔. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรมเพ มข น โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดงทางศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรม โครงการพ ฒนาการแสดง และเทคน คการแสดง ทางศ ลปว ฒนธรรม กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค เด ก เยาวชนและ ประชาชนท วไป ม โอกาสในการเข าถ ง ก จกรรมทาง ศ ลปว ฒนธรรม ระด บชาต น อย ๑๒

13 ๕. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรม - การรวบรวมและจ ดเก บ ข อม ลมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมย งไม เป น ระบบเท าท ควร ๑๓ ๖. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการส งเสร มเคร อข าย การดาเน นงานทาง ว ฒนธรรม เยาวชนกล มเป าหมาย ม ข อม ลองค ความร ทางว ฒนธรรม ไม เพ ยงพอและต อเน อง

14 ๗. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการแหล งเร ยนร ทาง ว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรม แห งประเทศไทย เด ก เยาวชน ประชาชน กล มเป าหมาย เข าร วมก จกรรมน อย ๑๔

15 ๑๕ ข นตอนท ๓ การประเม นความเส ยงและการกาหนดกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง ความร นแรงของผลกระทบ (X) ประเด น/องค ประกอบท พ จารณา ๑=น อยมาก ๒=น อย ๓=ปานกลาง ๔=ส ง ๕=ส งมาก ความพ งพอใจของผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วนเส ย (X๒) ๘๐% ๖๐-๘๐% ๔๐-๖๐% ๒๐-๔๐% ๒๐% จานวนผ ร บบร การท ได ร บความเส ยหาย/จานวนผ ม ส วนได ส วนเส ย (X๓) กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข องโดยตรง บางราย กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข อง โดยตรงส วนใหญ กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข องโดยตรง ท งหมด กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข องโดยตรง ท งหมดและผ อ น โดยตรง กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข อง โดยตรงท งหมด และผ อ นมาก จานวนผ ร องเร ยน (ต อระยะเวลาโครงการ) (X๔) น อยกว า ๑ ราย ๑-๕ ราย ๖-๑๐ราย ๑๑-๑๕ ราย มากกว า๑๕ราย โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย (Y) ระเบ ยบและค ม อปฏ บ ต (Y๑) ม ท ง๒อย างและ ม อย างใดอย าง ม ท ง๒อย างแต ม อย างใดอย างหน ง ไม ม ท งสองอย าง ม การปฏ บ ต ตาม หน งและม การ ปฏ บ ต ตามอย างใด แต ไม ถ อปฏ บ ต ปฏ บ ต ตาม อย างหน งหร อ ไม ถ อปฏ บ ต การควบค ม ต ดตามและตรวจสอบของผ บ งค บบ ญชาหร อหน วยงานอ น (Y๒) ท กส ปดาห ท ก ๒ ส ปดาห ท ก ๑ เด อน ท ก ๓ เด อน ท ก ๖ เด อน การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏ บ ต งาน (Y๓) ท กเด อน ท ก ๓ เด อน ท ก ๖ เด อน ท ก ๑ ป มากกว า ๑ ป ความถ ในการเก ดความผ ดพลาดการปฏ บ ต งาน (เฉล ย:ป /คร ง) (Y๔) ๕ ป คร ง ๒-๓ ป /คร ง ๑ ป /คร ง ๑-๖ เด อน/คร ง ๑ เด อน/คร ง หร อมากกว า โอกาสท จะเก ดเหต การณ (Y๕) ๕ ป คร ง ๔ ป /คร ง ๓ ป /คร ง ๒ ป /คร ง ๑ ป /คร ง (เก ดแน นอน)

16 ๑๖ กลย ทธ ท ใช สาหร บจ ดการแต ละความเส ยง ม ด งน การหล กเล ยงความเส ยง : การปฏ เสธและหล กเล ยงโอกาสท จะเก ดความเส ยง โดยการหย ด ยกเล ก หร อเปล ยนแปลงก จกรรมหร อโครงการ ท จะนาไปส เหต การณ ท เป นความเส ยง การควบค มความส ญเส ย : พยายามลดความเส ยงโดยการเพ มเต ม หร อเปล ยนแปลงข นตอนบางส วนของก จกรรมหร อโครงการท น าไปส เหต การณ ท เป นความเส ยง รวมถ งลดความน าจะเป นท เหต การณ ท เป นความเส ยงจะเก ดข น การร บความเส ยงไว เอง : หากทาการว เคราะห แล วเห นว าไม ม ว ธ การจ ดการความเส ยงใดเลยท เหมาะสมเน องจากต นท นการจ ดการ ความเส ยงส งกว าประโยชน ท จะได ร บ อาจต องยอมร บความเส ยง แต ควรม มาตรการต ดตามอย างใกล ช ด เพ อรองร บผลท จะเก ดข น การถ ายโอนความเส ยง : ยกภาระในการเผช ญหน าก บเหต การณ ท เป นความไม แน นอนและการจ ดการก บความเส ยงให ผ อ น

17 ๑๗ การประเม นความเส ยงและการกาหนดกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง ระด บ กลย ทธ ท ใช ประเภทของ ความเส ยงท เก ยวข อง โครงการ/ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส (Y) (๕) ผลกระทบ (X) (๕) ความเส ยง (๒๕) จ ดการก บ ความเส ยง แนวทางการจ ดการ ความเส ยง ด านการดาเน นการ (Operation Risk:O) ๑. โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ประชาชนชาวไทยและ ประชาชนในประเทศสมาช ก ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย จ ดพ มพ หน งส อเผยแพร องค ความร เก ยวก บมารยาท กล มเป าหมายได ร บองค ความร และแนวปฏ บ ต ทางส งคม เก ยวก บมารยาทและ จานวน ๒,๐๐๐ เล ม แนวปฏ บ ต ทางส งคม ไม เพ ยงพอ ๒. โครงการช มชนต นแบบส บสาน ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป น ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม จ ดทาสารคด เผยแพร การ มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม แห งชาต ม การเผยแพร ความส ญเส ย สร างสรรค ผลงานของศ ลป นฯ ส เศรษฐก จสร างสรรค ผลงานน อย ไม น อยกว า ๑๕ คน ๓. โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ นจ งหว ด ชายแดนใต น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย ได ร บโอกาส ในการเร ยนร นอกหล กส ตรน อย ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย จ ดฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ กล มน กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต จานวน ๔ หล กส ตร ๔. โครงการพ ฒนาการแสดง เด ก เยาวชนและประชาชน ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม จ ดประกวดศ ลปะพ นบ าน และเทคน คการแสดง ท วไป ม โอกาสในการเข าถ ง ความส ญเส ย ช งถ วย พระราชทานสมเด จ ทางศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม พระเทพร ตนราชส ดาฯ ในระด บชาต น อย จานวน ๔ ภาค

18 ๑๘ ประเภทของความ เส ยงท เก ยวข อง โครงการ/ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส (Y) (๕) ผลกระทบ (X) (๕) ระด บ ความเส ยง (๒๕) กลย ทธ ท ใช จ ดการก บ ความเส ยง แนวทางการจ ดการ ความเส ยง ๕. โครงการมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรม การรวบรวมและจ ดเก บข อม ล มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย ดาเน นการรวบรวมและ จ ดเก บข อม ลมรดกภ ม ป ญญา ย งไม เป นระบบเท าท ควร ไม น อยกว า ๒๐ โครงการ ๖. โครงการส งเสร มเคร อข าย การดาเน นงานทางว ฒนธรรม เยาวชนกล มเป าหมาย ม ข อม ลองค ความร ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย โดยจ ดอบรมน กจ ดรายการ ว ฒนธรรมร นเยาว ทางว ฒนธรรม จานวน ๖๐ คน ไม เพ ยงพอและต อเน อง ๗. โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรม แห งประเทศไทย เด ก เยาวชน ประชาชน กล มเป าหมายเข าร วม ก จกรรมน อย ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย โดยจ ดก จกรรมงานว นเด ก แห งชาต จานวนเด กและ เยาวชนท เข าร วมก จกรรม จานวน ๑,๐๐๐ คน

19 ความร นแรงของผลกระทบ ๑๙ การจ ดทาแผนภ ม ความเส ยง ๕ O๑, O๒, O๓, O๔,O๕,O๖,O๗ ๔ ความเส ยงส งมาก ๓ ๒ ความเส ยงส ง ความเส ยงปานกลาง ความเส ยงต า ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย

20 ๒๐ ข นตอนท ๔ ก จกรรมการบร หารความเส ยง เป าหมาย/ผลสาเร จ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ประเด น ความเส ยง ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการความเส ยง ของการดาเน นการ ก จกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ ม ค เมย พค ม ย กค สค กย ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ การจ ดการความเส ยง O๑ ประชาชนชาวไทยและ จ ดพ มพ หน งส อเผยแพร กล มไทยศ กษา ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนในประเทศสมาช ก องค ความร เก ยวก บ สวศ. กล มเป าหมายได ร บองค ความร มารยาทและแนวปฏ บ ต เก ยวมารยาทและแนวปฏ บ ต ทางส งคม จานวน ทางส งคมไม เพ ยงพอ ๒,๐๐๐ เล ม O๒ ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป น จ ดทาสารคด เผยแพร หออ ครศ ลป น ๕,๐๐๐,๐๐๐ แห งชาต ม การเผยแพร สร างสรรค ผลงาน สวศ. ผลงานน อย ศ ลป นพ นบ าน จานวน ๑๕ คน O๓ น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต จ ดอบรมค ายศ ลปะ หออ ครศ ลป น ๒,๐๐๐,๐๐๐ กล มเป าหมายได ร บโอกาส ๔ หล กส ตร สวศ ในการเร ยนร นอกหล กส ตรน อย O๔ เด ก เยาวชน และประชาชน จ ดประกวดดนตร กล มส งเสร ม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ท วไปม โอกาสในการเข าถ ง พ นบ าน ช งถ วย การถ ายทอด ก จกรรมทางศ ลปว ฒนธรรม ในระด บชาต น อย พระราชทานสมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ ทางว ฒนธรรม สวศ. จานวน ๔ ภาค

21 ๒๑ เป าหมาย/ผลสาเร จ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ประเด น ความเส ยง ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการความเส ยง ของการดาเน นการ ก จกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ ม ค เมย พค ม ย กค สค กย ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ การจ ดการความเส ยง O๕ การรวบรวมและจ ดเก บข อม ล รวบรวมและจ ดเก บ กล มไทยศ กษา ๕๐๐,๐๐๐ มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ข อม ลมรดกภ ม ป ญญา สวศ. ย งไม เป นระบบเท าท ควร ทางว ฒนธรรม จานวน ๒๐ โครงการ O๖ เยาวชนกล มเป าหมายม ข อม ล องค ความร ทางว ฒนธรรม ไม เพ ยงพอและต อเน อง จ ดฝ กอบรมน กจ ด รายการว ฒนธรรม ร นเยาว กล มส งเสร ม เคร อข ายฯ สสพ. ๔๒๖,๐๐๐ จานวน ๖๐ คน O๗ เด ก เยาวชน ประชานกล ม เป าหมายเข าร วม ก จกรรมน อย จ ดก จกรรมงานว นเด ก แห งชาต จานวน ๑,๐๐๐ คน กล มส งเสร ม ส นทร ยะ สวศ. ๑,๐๐๐,๐๐๐

22 ๒๒ ข นตอนท ๕ ข อม ลและการส อสารด านการบร หารความเส ยง ข อม ลท ต องการ ช องทางการส อสาร กล มเป าหมาย แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม -เผยแพร ทางเว บไซต ของกรมส งเสร มว ฒนธรรม ( -เผยแพร ทางอ นทราเน ตของกรมส งเสร มว ฒนธรรม - คณะทางานฯ - บ คลากรกรมส งเสร มว ฒนธรรม - ผ ม ส วนได ส วนเส ย/ผ ร บบร การ - ประชาชนกล มเป าหมาย - แผนบร หารความเส ยง ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ - นาเสนอผ บร หารลงนามและเผยแพร - หน งส อเว ยน - อ นทราเน ตของกรมส งเสร มว ฒนธรรม - คณะทางาน - บ คลากรกรมส งเสร มว ฒนธรรม - สร ปรายงานความก าวหน าการดาเน นงาน - คณะทางานฯ - คณะทางานฯ - นาเสนอผ บร หารลงนามและเผยแพร - สร ปรายงานผลประจาป - นาเสนอผ บร หารลงนามและเผยแพร - คณะทางานฯ - คณะทางานฯ ข นตอนท ๖ การต ดตามและเฝ าระว งความเส ยง การต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารความเส ยง โดยคณะทางานฯ และม การรายงานความก าวหน า ต ออธ บด กรมส งเสร มว ฒนธรรม ไม น อยกว า ๑ ไตรมาส... (นายชาย นครช ย) อธ บด กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 1 สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจต อต านท จร ต โครงการส มมนาภาคประชาชน 9 เขตพ นท เร

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 4 เสร มสร างข ดสมรรถนะการบร หารจ ดการองค กรและบ คลากร โครงการส มมนา เร อง นโยบาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information