แผนบร หารความเส ยง กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔"

Transcription

1 แผนบร หาร กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะท างานด านการบร หาร ของกรมควบค มมลพ ษ

2 สารบ ญ เร อง หน า สารบ ญ บทน า บทท ๑ โครงสร างและบทบาทหน าท ของกรมควบค มมลพ ษ ๑ บทท ๒ แผนปฏ บ ต ราชการ กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.๑ ว ส ยท ศน ๒.๒ พ นธก จ ๒. ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ บทท แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔.๑ ค าน ยาม ๔.๒ กระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO ๔. ผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๖..๑ ผลการด าเน นงานโครงการควบค มและป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต ๗..๒ ผลการด าเน นงานโครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข อง ๘ ในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย.. ระบบการควบค มในภาพรวมของกรมควบค มมลพ ษ ๙.๔ การค ดเล อกโครงการส าค ญประจ าป ๒๕๕๔ เพ อน ามาบร หารจ ดการ ๑๑.๔.๑ ป จจ ยการพ จารณาและเกณฑ การจ ดล าด บความส าค ญ ๑๑.๔.๒ การว เคราะห เพ อค ดเล อกโครงการ ๑๑.๔. ผลการค ดเล อกโครงการ ๑๔.๕ ผลการพ จารณาตามหล กม ต ธรรมาภ บาลของแต ละโครงการ ๑๔.๖ การก าหนดระด บคะแนนความส าค ญของ ๒๖.๗ ผลการพ จารณาป จจ ยเส ยงท ม ล าด บความส าค ญ ๒๗.๘ แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๖ บทท ๔ การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล ๔๒ ๔.๑ การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต ๔๒ ๔.๒ การต ดตามประเม นผล ๔๒ ผลการพ จารณาป จจ ยเส ยงท ม ล าด บความส าค ญ

3 บทน า การบร หารเป นกระบวนการท เป นระบบในการบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท ง กระบวนการด าเน นการต างๆ เพ อลดม ลเหต ของโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นการท ไม เป นไป ตามแผน ซ งในการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการขององค กรต างๆ บางคร งจะพบก บป ญหาอ ปสรรคต างๆ ท ง จากป จจ ยป ญหาภายในองค กรและป จจ ยป ญหาจากภายนอกองค กร ซ งเป น หร อลดโอกาสท ท าให การ ด าเน นงานขององค กรประสบความส าเร จหร อบรรล ความส าเร จตามท ต ง เป าหมายไว แต ละองค กรจะม ป จจ ยเส ยง ท แตกต างก นไปหร อคล ายคล งก นบ างในบางป จจ ยส าหร บองค กรท ม ภารก จหร อด าเน นก จการในล กษณะท คล ายคล งก น การแก ไขหร อบรรเทาความร นแรงของต างๆ จะเป นกลไกหน งท เร ยกก นท วไปว าเป นการ บร หาร โดยแต ละองค กรต องด าเน นการว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารเพ อลดโอกาสเก ด และผลกระทบท เก ดจาก กรมควบค มมลพ ษ ซ งเป นหน วยงานราชการท ม บทบาทภารก จในการก าหนดนโยบายด านการ บร หารจ ดการมลพ ษได จ ดท าแผนบร หารขององค กร ม ว ตถ ประสงค เพ อจ ดการก บการเปล ยนแปลงท อาจส งผลกระทบต อความส าเร จหร อการบรรล เป าหมายของแผนงาน/โครงการ โดยแผนบร หาร ประจ าป ๒๕๕๔ จ ดท าโดยคณะท างานด านการบร หารของกรมควบค มมลพ ษ ซ งแต งต งข นเม อว นท ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ประกอบด วยผ แทนจากท กส าน ก กอง ฝ าย ภายในกรมควบค มมลพ ษ และม รองอธ บด กรม ควบค มมลพ ษเป นประธานคณะท างานฯ คณะท างานด านการบร หาร ของกรมควบค มมลพ ษ ม นาคม ๒๕๕๔

4 บทท ๑ โครงสร างและบทบาทหน าท ของกรมควบค มมลพ ษ กรมควบค มมลพ ษ ก อต งข นเม อว นท ๔ เมษายน ๒๕๕ และด าเน นงานตามอ านาจหน าท ภายใต พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕ ด งน ๑. เสนอความเห นเพ อจ ดท านโยบายและแผนการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต ด าน การควบค มมลพ ษ ๒. เสนอแนะการก าหนดมาตรฐานค ณภาพส งแวดล อมและมาตรฐานควบค มมลพ ษจากแหล งก าเน ด. จ ดท าแผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมและมาตรการในการควบค มป องก น และแก ไขป ญหา ส งแวดล อมอ นเน องมาจากภาวะมลพ ษ ๔. ต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม และจ ดท ารายงานสถานการณ มลพ ษ ๕. พ ฒนาระบบ ร ปแบบ และว ธ การท เหมาะสมส าหร บระบบต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการ จ ดการกากของเส ย สารอ นตราย ค ณภาพน า อากาศ ระด บเส ยง และความส นสะเท อน ๖. ประสานงานและด าเน นการเพ อฟ นฟ หร อระง บเหต ท อาจเป นอ นตรายจากมลพ ษในพ นท ท ม การ ปนเป อนมลพ ษ และประเม นความเส ยหายต อส งแวดล อม ๗. ให ความช วยเหล อและค าปร กษาแนะน าเก ยวก บการจ ดการมลพ ษ ๘. ประสานความร วมม อก บต างประเทศและองค กรระหว างประเทศในด านการจ ดการมลพ ษ ๙. ด าเน นการเก ยวก บเร องร องท กข ด านมลพ ษ ๑๐. ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต ด านการ ควบค มมลพ ษ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ๑๑. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของกรม หร อตามท กระทรวง หร อ คณะร ฐมนตร มอบหมาย กรมควบค มมลพ ษแบ งส วนราชการออกเป น ๘ หน วยงาน ประกอบด วย ส าน กงานเลขาน การกรม กองน ต การ กองแผนงานและประเม นผล ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย ส าน กจ ดการค ณภาพน า และ ส าน กจ ดการค ณภาพอากาศและเส ยง และจ ดต งหน วยงานภายในข นอ ก ๒ หน วยงาน ค อ ฝ ายตรวจและบ งค บ การ และฝ ายห องปฏ บ ต การและค ณภาพส งแวดล อม -๑- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

5 ป จจ บ นม อ ตราก าล งรวมท งส น ๕๔๗ คน ประกอบด วยข าราชการ ๑ คน ล กจ างประจ า ๕๙ คน และพน กงานราชการ ๑๗๕ อ ตรา โดยม การบร หารงานภายในหน วยงาน ด งน ๑. ผ บร หารระด บส ง ต าแหน ง ค อ ๑) อธ บด กรมควบค มมลพ ษ (นายส พ ฒน หว งวงศ ว ฒนา) ๒) รองอธ บด กรมควบค มมลพ ษ (นายวรศาสน อภ ยพงษ ) ) รองอธ บด กรมควบค มมลพ ษ (นายว จารย ส มาฉายา) ๒. ผ บร หารระด บกลาง ๘ ต าแหน ง. เจ าหน าท ส าน ก/กอง/ฝ าย โครงสร างกรมควบค มมลพ ษ อ ตราก าล งข าราชการ ๑ อ ตรา ล กจ างประจ า ๕๙ อ ตรา พน กงาราชการ ๑๗๕ อ ตรา อธ บด - ผ เช ยวชาญเฉพาะด านการจ ดการมลพ ษ - กล มพ ฒนาระบบบร หาร รองอธ บด - เจ าหน าท ตรวจสอบภายใน ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กองน ต การ ส าน กจ ดการค ณภาพน า กองแผนงานและประเม นผล ส าน กจ ดการค ณภาพอากาศและเส ยง ฝ ายตรวจและบ งค บการ ฝ ายค ณภาพส งแวดล อมและห องปฏ บ ต การ -๒- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

6 บทท ๒ แผนปฏ บ ต ราชการกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.๑ ว ส ยท ศน ควบค มมลพ ษ ส งแวดล อมด เพ อประชาชน อย างม ส วนร วม โดยม แนวค ดมาจากความม งม นของกรมท จะท างานตามภารก จ หน าท ให เก ดการควบค มมลพ ษ เพ อ ร กษาค ณภาพส งแวดล อมท ด ให ก บประชาชน โดยในการท างานจะต องสร างแนวร วม เคร อข าย พ นธม ตร เพ อ ผล กด นให หน วยงานอ นด าเน นภารก จด านส งแวดล อมอย างม ประส ทธ ภาพ และประชาชนให ความร วมม อในการ ร วมด แลส งแวดล อม ๒.๒ พ นธก จ (๑) ก าหนดนโยบาย วางแผน และผล กด นย ทธศาสตร การจ ดการมลพ ษของประเทศไปส การปฏ บ ต (๒) พ ฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ ปฏ บ ต ในการควบค มมลพ ษท เหมาะสมก บสถานการณ () พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย การควบค มมลพ ษ (๔) ก าก บ ด แล ให ม การปฏ บ ต ตามมาตรฐาน มาตรการควบค มมลพ ษและรายงานผลต อสาธารณะ ๒. ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ม ประเด นย ทธศาสตร จ านวน ๒ ประเด น และ ๕ กลย ทธ ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑: พ ฒนาเคร องม อ และกลไกการควบค มมลพ ษท ตอบสนองความต องการ ของผ ม ส วนได ส วนเส ย เป าประสงค : ม เคร องม อและกลไกท สามารถตอบสนองต อการต ดส นใจการปฏ บ ต งาน ในการก าก บด แลและร กษาส งแวดล อมและการบร การส าหร บภาคร ฐ เอกชน และประชาชน กลย ทธ : (๑) ส งเสร มการแก ไขป ญหามลพ ษไปส การปฏ บ ต ในพ นท เป าหมาย (๒) พ ฒนากฎหมาย กฎระเบ ยบ และกลไกในการจ ดการมลพ ษ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒: พ ฒนาศ กยภาพหน วยงานภาคร ฐและหน วยงานท เก ยวข องด าน การจ ดการมลพ ษ เป าประสงค : หน วยงานภาคร ฐและหน วยงานท เก ยวข องม ความเข มแข งและสามารถ จ ดการมลพ ษได ด วยตนเอง กลย ทธ : () เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ตามและบ งค บใช กฎหมายด านมลพ ษ (๔) พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ด านการจ ดการมลพ ษ (๕) เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร -- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

7 บทท แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔.๑ ค าน ยาม การบร หาร ค อ กระบวนการท เป นระบบในการบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท ง กระบวนการการด าเน นการต างๆ เพ อลดม ลเหต ของโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นการท ไม เป นไปตามแผน เพ อให ระด บของและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ ค อ เหต การณ /การกระท าใดๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอนและส งผล กระทบหร อสร างความเส ยหาย (ท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น) หร อก อให เก ดความล มเหลว หร อลดโอกาสท จะ บรรล เป าหมายของแผนงาน/โครงการท ส าค ญในแต ละประเด นย ทธศาสตร ท ระบ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ.๒ กระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO ส าน กงาน กพร. ก าหนดให ข นตอนการด าเน นการ หล กเกณฑ ในการว เคราะห ประเม น และจ ดการ ของส วนราชการต องเป นไปตามกระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way) ประกอบด วย ๗ ข นตอน ได แก ๑) การก าหนดเป าหมายการบร หาร (Objective Setting) ๒) การระบ ต างๆ (Event Identification) ) การประเม น (Risk Assessment) ๔) กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละ (Risk Response) ๕) ก จกรรมการบร หาร (Control Activities) ๖) ข อม ลและการส อสารด านบร หาร (Information and Communication) ๗) การต ดตามผลและเฝ าระว งต างๆ (Monitoring) ท งน ในการว เคราะห เพ อระบ ต างๆ อาจพ จารณาจากป จจ ยเส ยงในหลายด าน อาท เช น ด านกลย ทธ (Strategic Risk) เก ยวข องก บการบรรล เป าหมายและพ นธก จในภาพรวม โดยท อาจจะเก ดข นเป นเน องจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ และเหต การณ ภายนอก ส งผลต อกลย ทธ ท ก าหนดได ไม สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร /ว ส ยท ศน หร อเก ดจากการก าหนดกลย ทธ ท ขาด การม ส วนร วมจากภาคประชาชนหร อการร วมม อก บองค การอ สระ ท าให โครงการขาดการยอมร บและโครงการ ไม ได น าไปส การแก ไขป ญหาหร อการตอบสนองต อความต องการของผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย าง แท จร ง หร อเป นท เก ดจากการต ดส นใจผ ดพลาดหร อน าการต ดส นใจน นมาใช อย างไม ถ กต อง -๔- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

8 ด านการด าเน นงาน (Operational Risk) เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อ ผลการปฏ บ ต งาน โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากระบบงานภายในขององค การ กระบวนการ เทคโนโลย หร อนว ตกรรมท ใช บ คลากร ความเพ ยงพอของข อม ล ส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการ ด าเน นโครงการ ด านการเง น (Financial Risk) เป นเก ยวก บการบร หารงบประมาณและ การเง น เช น การบร หารการเง นไม ถ กต อง ไม เหมาะสม ท าให ขาดประส ทธ ภาพ และไม ท นต อสถานการณ หร อ เป นท เก ยวข องก บการเง นขององค การ เช น การประมาณการงบประมาณไม เพ ยงพอและไม สอดคล อง ก บข นตอนการด าเน นการ เป นต น เน องจากขาดการจ ดหาข อม ล การว เคราะห การวางแผน การควบค ม และการ จ ดท ารายงานเพ อน ามาใช ในการบร หารงบประมาณ และการเง นด งกล าว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ (Compliance Risk) เก ยวข องก บการ ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบต างๆ โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากความไม ช ดเจน ความไม ท นสม ย หร อความไม ครอบคล มของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ รวมถ งการน าน ต กรรมส ญญา การร างส ญญาท ไม ครอบคล มการด าเน นงาน ในการว เคราะห นอกจากพ จารณาป จจ ยเส ยงด านต างๆ แล ว ส วนราชการจะต องน าแนวค ด เร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องในแต ละด านมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ของโครงการท ค ดเล อก เช น ๑) ด านย ทธศาสตร : อาจม ต อเร องประส ทธ ผลและการม ส วนร วม ๒) ด านการด าเน นการ : อาจม ต อเร องประส ทธ ภาพและความโปร งใส ) ด านการเง น : อาจม ต อเร องน ต ธรรมและภาระร บผ ดชอบ ๔) ด านกฎ ระเบ ยบ : อาจม ต อเร องน ต ธรรมและความเสมอภาค เร องธรรมาธ บาลท อาจเก ดข นจากการด าเน นแผนงาน/โครงการ เพ อให เป นไปตามหล ก ธรรมาภ บาล (Good Governance) ม ๑๐ ม ต โดยม ความหมายขององค ประกอบตามหล กธรรมาภ บาล ด งน ๑) หล กประส ทธ ผล (Effectiveness): ต องม ว ส ยท ศน เช งย ทธศาสตร เพ อตอบสนองความต องการ ของประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยท กฝ าย ปฏ บ ต หน าท ตามพ นธก จให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค การ ม การ วางเป าหมายการปฏ บ ต งานท ช ดเจนและอย ในระด บท ตอบสนองต อความคาดหว งของประชาชน สร าง กระบวนการปฏ บ ต งานอย างเป นระบบและม มาตรฐาน การจ ดการและม งเน นผลการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ รวมถ งม การต ดตาม ประเม นผลและพ ฒนาปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข นอย างต อเน อง ๒) หล กประส ทธ ภาพ (Efficiency) : ในการปฏ บ ต งานต องม การใช ทร พยากรอย างประหย ดเก ด ประส ทธ ภาพ ค มค าการลงท นและบ งเก ดประโยชน ส งส ดต อส วนรวม รวมท งต องม การลดข นตอนและระยะเวลาใน การปฏ บ ต งานเพ ออ านวยความสะดวกและลดภาระค าใช จ ายตลอดจนยกเล กภารก จท ล าสม ยและไม ม ความจ าเป น ) หล กการม ส วนร วม (Participation) : ต องร บฟ งความค ดเห นของประชาชน รวมท งเป ดให ประชาชนม ส วนร วมในการร บร เร ยนร ท าความเข าใจ ร วมแสดงท ศนะ ร วมเสนอป ญหา/ประเด นท ส าค ญท เก ยวข อง ร วมค ดแก ไขป ญหา ร วมในกระบวนการต ดส นใจและการด าเน นงานและร วมตรวจสอบผลการปฏ บ ต งาน -๕- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

9 ๔) หล กความโปร งใส (Transparency) : ต องปฏ บ ต งานด วยความซ อส ตย ส จร ต ตรงไปตรงมา รวมท งต องม การเป ดเผยข อม ลข าวสารท จ าเป นและเช อถ อได ให ประชาชนได ร บทราบอย างสม าเสมอ ตลอดจนวาง ระบบให การเข าถ งข อม ลข าวสารด งกล าวเป นไปโดยง าย ๕) หล กการตอบสนอง (Responsiveness) : ต องสามารถให บร การได อย างม ค ณภาพสามารถ ด าเน นการแล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด สร างความเช อม นไว วางใจ รวมถ งตอบสนองความคาดหว ง/ความ ต องการของประชาชนผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยท ม ความหลากหลายและม ความแตกต างก นได เหมาะสม ๖) หล กภาระร บผ ดชอบ (Accountability) : ในการปฏ บ ต งานต องสามารถตอบค าถามและช แจง ได เม อม ข อสงส ย รวมท งต องม การจ ดวางระบบการรายงานความก าวหน าและผลส มฤทธ ตามเป าหมายท ก าหนดไว ต อสาธารณะเพ อประโยชน ในการตรวจสอบและการให ค ณให โทษ ตลอดจนม การจ ดเตร ยมระบบการแก ไขหร อ บรรเทาป ญหาและผลกระทบใดๆ ท อาจจะเก ดข น ๗) หล กน ต ธรรม (Rule of Law) : ต องใช อ านาจของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บในการ ปฏ บ ต งานอย างเคร งคร ด ด วยความเป นธรรม ไม เล อกปฏ บ ต และค าน งถ งส ทธ เสร ภาพของประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยฝ ายต างๆ ๘) หล กการกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏ บ ต งานควรม การมอบอ านาจและการ กระจายความร บผ ดชอบในการต ดส นใจและการด าเน นการให แก ผ ปฏ บ ต งานในระด บต างๆ ได อย างเหมาะสม รวมท งม การโอนถ ายบทบาทและภารก จให แก องค กรปกครองส วนท องถ นหร อภาคส วนอ นๆ ในส งคม ๙) หล กความเสมอภาค (Equity) : ต องให บร การอย างเท าเท ยมก น ไม ม การแบ งแยกด าน ชาย/หญ ง ถ นก าเน ด เช อชาต ภาษา เพศ อาย สภาพทางกายหร อส ขภาพ สถานะของบ คคล ฐานะทางเศรษฐก จและส งคม ความเช อทางศาสนา การศ กษาอบรม และอ นๆ นอกจากน ย งต องค าน งถ งโอกาสความท ดเท ยมก นของการเข าถ ง บร การสาธารณะของกล มบ คคลผ ด อยโอกาสในส งคม ๑๐) หล กการม งเน นฉ นทามต 1 (Consensus Oriented) : ในการปฏ บ ต งานต องม กระบวนการในการ แสวงหาฉ นทามต หร อข อตกลงร วมก นระหว างกล มผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข อง โดยเฉพาะกล มท ได ร บผลกระทบ โดยตรงจะต องไม ม ข อค ดค านท หาข อย ต ไม ได ในประเด นท ส าค ญ. ผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ แผนบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ได ค ดเล อกโครงการท ส าค ญตามประเด น ย ทธศาสตร เพ อน ามาพ จารณาบร หาร จ านวน ๒ โครงการ ค อ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : โครงการควบค มและป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต และ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒: โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข องในการบร หารจ ดการ ขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย โดยเม อจ ดล าด บความส าค ญของ พบว า ประเด นท ได ร บการจ ดล าด บความส าค ญ ส งส ด ได แก การจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนด (ก จกรรมการพ ฒนาเทคโนโลย การควบค มมลพ ษท ใช การได ด ท ส ดและข อก าหนดในการประกอบก จการส าหร บอ ตสาหกรรมขนาดเล ก ของโครงการควบค มและป องก นมลพ ษ 1 หมายเหต : เป นหล กน ต ธรรมท เพ มเต มใหม ในป ๒๕๕๔-๖- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

10 ทางน าในพ นท ล มน าว กฤต) และ การด าเน นการและเบ กจ ายงบประมาณล าช า (ก จกรรมการสน บสน นภาคเอกชนใน การด าเน นธ รก จร ไซเค ลและผ ประกอบก จการร านร บซ อของเก า ของโครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข องในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย) โดยม ผลการด าเน นงานด งน..๑ ผลการด าเน นงานโครงการควบค มและป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต ส าน กจ ดการค ณภาพน า กรมควบค มมลพ ษ รายงานผลการด าเน นงานตามก จกรรม เป าหมาย/ ผลผล ตของการด าเน นการตามแนวทางการจ ดการ สร ปได ด งน ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการ ๑. จ ดท าแผนการจ ดจ าง ท ปร กษาในแต ละ ข นตอนให ช ดเจน ๒. จ ดท ารายละเอ ยด ขอบเขตการด าเน นงาน (TOR) โครงการล วงหน า ก อนเร มต นป งบประมาณ. ก าหนดเป นต วช ว ด ของหน วยงาน เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ ม ข นตอนการจ ดจ างช ดเจนท ผ ปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามข นตอนท ก าหนด ม ร างข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) ท น าเสนอคณะท างาน พ จารณาข อก าหนดการ ด าเน นงานได ท นท เป นเป าหมายบ งค บการ ด าเน นการให ม กรอบ ระยะเวลาและข นตอนท สามารถสะท อนถ งผลการ ปฏ บ ต ราชการได ผลการด าเน นงาน ในป ๒๕๕ สจน. ม การว าจ างท ปร กษาเพ อด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเทคโนโลย การควบค มมลพ ษท ใช การได ด ท ส ด (Best Practical Control Technology) และ ข อก าหนดในการประกอบก จการส าหร บอ ตสาหกรรม ช มชน และอ ตสาหกรรมขนาดเล ก งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยม การจ ดท าแผนการด าเน นงาน จ ดจ างท ปร กษาในแต ละข นตอน สจน. ได จ ดท ารายละเอ ยดขอบเขตการด าเน นงาน (TOR) โครงการฯ ในช วงเด อนพฤษภาคม กรกฎาคม ๒๕๕๒ และม การประช มภายในส าน กฯ เพ อพ จารณา TOR โครงการฯ ท งน เม อ TOR โครงการ ฯ ผ านความเห นชอบใน ระด บส าน กฯ ได จ ดส งให ฝ ายเลขาน การคณะท างาน พ จารณาข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) คพ. ในช วง เด อนก นยายน ๒๕๕๒ และคณะท างานฯ ได พ จารณา TOR ในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๒ ก าหนดเป นต วช ว ดการด าเน นงาน ภายใต โครงการควบค ม และป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต ซ งปรากฏใน ต วช ว ดท กระด บต งแต ระด บกระทรวง กล มภารก จ และ ระด บส าน กฯ ท ย งคงเหล ออย : จากการด าเน นงานตามแผนบร หารฯ ค อ การจ ดท า รายละเอ ยดข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) โครงการเพ อพ จารณาล าช ากว าแผนท ก าหนด ท าให ไม สามารถ ด าเน นการจ ดจ างให เป นไปตามแผนได โดยเสนอแนวทางการจ ดการ ได แก จ ดท าร างรายละเอ ยด ขอบเขตการด าเน นงานโครงการให แล วเสร จภายในเด อนกรกฎาคม และพ จารณาภายในระด บส าน ก/กอง/ฝ าย ก อนจ ดส งให คณะท างานพ จารณาข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) พ จารณาให แล วเสร จในเด อนส งหาคม - ก นยายน ก อนป งบประมาณถ ดไป -๗- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

11 ..๒ ผลการด าเน นงานโครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข องในการบร หารจ ดการ ขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ รายงานผลการด าเน นงานตามก จกรรม เป าหมาย/ผลผล ตของการด าเน นการตามแนวทางการจ ดการ สร ปได ด งน ก จกรรมตาม แนวทางจ ดการ ๑. ก าหนดให เป น ต วช ว ดของ หน วยงาน ๒. ก าหนดให กรรมการตรวจร บ งานภายในเวลาท ก าหนด เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ เป นเป าหมายบ งค บการด าเน นการ โดยให ม กรอบระยะเวลาและ ข นตอนท สามารถสะท อนถ งผลการ ปฏ บ ต ราชการได ก าหนดระยะเวลาตรวจร บงาน เป นมาตรฐานท คณะกรรมการ ตรวจร บงานของท กโครงการต อง ปฏ บ ต เพ อให ระยะเวลาด าเน น โครงการเป นไปตามระยะเวลาท ก าหนดไว ใน TOR และสามารถ เบ กจ ายงบประมาณภายใน ป งบประมาณ ผลการด าเน นงาน ม การก าหนดให เป นต วช ว ดท กระด บต งแต ต วช ว ดตาม พรบ. งบประมาณ ต วช ว ดระด บกระทรวง ต วช ว ดกล มภารก จ และ ต วช ว ดระด บกรม การด าเน นงานของโครงการฯ จะม แผนการด าเน นงานท งในส วน ของการจ างท ปร กษา การจ างเหมา และการบ รณาการงาน ระหว างหน วยงานท เก ยวข อง สร ปการด าเน นงาน ได ด งน งานจ ดจ างท ปร กษาและงานจ างเหมา สจก. ม ก จกรรมท ด าเน นการจ างผ ร บเหมารวม เร อง ได แก การสน บสน นภาคเอกชน ในการด าเน นธ รก จร ไซเค ลและ ผ ประกอบก จการร บซ อของเก าจ ดท าแนวทางการระง บเหต ฉ กเฉ นในสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย และการพ ฒนาและเผยแพร องค ความร ด านการจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย ซ งท ง ก จกรรม ม การก าหนดคณะกรรมการตรวจร บงานช ดเจน และม การก าก บให การด าเน นงานเป นไปตามส ญญาท ก าหนด งานสน บสน น อปท.ในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและ ของเส ยอ นตราย สจก. ด าเน นงานเช งบ รณาการร วมก บส าน กงานทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ด (๗๕ จ งหว ด) ส าน กงาน ส งแวดล อมภาค (๑๖ แห ง) ส าน กตรวจและประเม นผล/สป.ทส และองค กรปกครองส วนท องถ นเป าหมาย ในการสน บสน นและ เสร มสร างสมรรถนะให ก บองค กรปกครองส วนท องถ นในการบร หาร จ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน ซ งขณะน ม อปท.เป าหมายท เข าร วมโครงการแล ว ๑๑ แห ง ซ งจากผลการ ด าเน นงานใน ๒๕๕ ม อปท. ท ผ านเกณฑ สมรรถนะจาก ๔ ใน ๖ สมรรถนะ จ านวน ๙๐ แห ง จาก อปท.ท เข าร วม ๙๔ แห ง -๘- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

12 .. ระบบการควบค มในภาพรวมของกรมควบค มมลพ ษ กรณ ด านการจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนด และ การด าเน นการและเบ กจ าย งบประมาณล าช า ซ งเป นประเด นท ซ าก บแผนบร หารป ๒๕๕๒ กรมควบค มมลพ ษม ระบบ การควบค มด งน ๑) ประเด น : การจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนด ก จกรรมตาม แนวทาง การจ ดการ ๑. จ ดท าแผนการจ ด จ างท ปร กษาในแต ละ ข นตอนให ช ดเจน ๒. จ ดท ารายละเอ ยด ขอบเขตการ ด าเน นงาน ( TOR) โครงการล วงหน าก อน เร มต นป งบประมาณ. ก าหนดเป นต วช ว ด ของหน วยงาน เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ ม ข นตอนการจ ดจ างช ดเจนท ผ ปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามข นตอนท ก าหนด ม ร างข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) ท น าเสนอคณะท างาน พ จารณาข อก าหนดการ ด าเน นงานได ท นท เป นเป าหมายบ งค บการ ด าเน นการให ม กรอบระยะเวลา และข นตอนท สามารถสะท อนถ ง ผลการปฏ บ ต ราชการได ระบบการความค มท ม อย ส าน ก/กอง/ฝ ายม การจ ดท ารายละเอ ยดแผนปฏ บ ต งาน/ แผนการใช จ ายงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ (Gantt chart) ของโครงการท งในส วนท เป นการด าเน นการจ ดจ าง และโครงการ ท เป นภารก จพ นฐาน/ภารก จประจ าในแต ละข นตอนโดยจ ดท า เป นรายเด อน เสนอรองอธ บด ท ก าก บตามสายงาน ตลอดจนม การรายงานผลการด าเน นงานในระบบต ดตามผลท กรมฯ ก าหนดท กเด อน กรมควบค มมลพ ษ ม การแต งต งคณะท างานพ จารณาข อก าหนดการ ด าเน นงาน (TOR) โดยม รองอธ บด ท ก าก บตามสายงานเป น ประธานโดยคณะท างานฯ ม หน าท ให ค าปร กษา และเสนอแนะ ในการปร บปร งร างข อก าหนดการด าเน นงาน ท ได ร บงบประมาณ ประจ าป ให การด าเน นโครงการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพโดย คณะท างานฯ จะม การจ ดประช มเพ อพ จารณาขอบเขตการ ด าเน นงานต งแต ก อนเร มต นป งบประมาณ กรมฯ ม การก าหนดต วช ว ดความส าเร จของการด าเน นงานตาม ภารก จของหน วยงานไว ในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ หน วยงาน เพ อก าก บการบร หารงาน และบร หารงบประมาณของ หน วยงาน -๙- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

13 ๒) ประเด น : การด าเน นการและเบ กจ ายงบประมาณล าช า ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการ ๑. ก าหนดให เป น ต วช ว ดของ หน วยงาน ๒. ก าหนดให กรรมการ ตรวจร บงาน ภายในเวลาท ก าหนด เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ เป นเป าหมายบ งค บการ ด าเน นการให ม กรอบระยะเวลา และข นตอนท สามารถสะท อน ถ งผลการปฏ บ ต ราชการได ก าหนดระยะเวลาตรวจร บงาน เป นมาตรฐานท คณะกรรมการ ตรวจร บงานของท กโครงการ ต องปฏ บ ต เพ อให ระยะเวลา ด าเน นโครงการเป นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดไว ใน TOR และสามารถเบ กจ ายงบประมาณ ภายในป งบประมาณ ระบบการความค มท ม อย อธ บด ม นโยบายให ก าหนดต วช ว ดร อยละความส าเร จของ การเบ กจ ายเง นงบประมาณเป นต วช ว ดภายใต ค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการของท กหน วยงานท ผ บร หารต อง ร บผ ดชอบร วมก น และจ ดให ม การจ ดประช มภายในเพ อ เร งร ดการต ดตามเพ อแก ไขป ญหาอ ปสรรคท กเด อน นอกจากน ย งม คณะกรรมการเร งร ดต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.๒๕๕ โดยม รอง อคพ.(วรศาสน ) เป นประธานและผ อ านวยการ ส าน ก/กอง/ฝ าย เป นคณะกรรมการเพ อต ดตามเสนอ ความเห น และแก ไขป ญหาการเบ กจ ายงบประมาณให เป นไปตามแผนท ก าหนด ม การก าหนดระยะเวลาของคณะกรรมการในการ พ จารณารายงานการจ ดจ างและการตรวจร บงานจะต อง ด าเน นการภายในเวลาท ได ก าหนด เน องจากม ผลต อการ เบ กจ ายงบประมาณ ภาพรวม : การจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนดและด าเน นการและเบ กจ ายงบประมาณ ล าช าย งเป นท ย งคงเหล ออย โดยม สาเหต ส าค ญ ค อ การจ ดท าขอบเขตการด าเน นงาน (TOR) ล าช า เน องจากการจ ดท าขอบเขตการด าเน นงานไม ครอบคล มครบถ วนสมบ รณ ท าให ต องแก ไขหลายคร ง การตรวจร บ งานของกรรมการไม เป นไปตามระยะเวลาท ก าหนด ซ งอาจเน องมาจากหลายสาเหต เช น ระยะเวลาการด าเน นงานน อย เก นไป ไม ม การส อสารท เข าใจก นระหว างคณะกรรมการควบค มงานก บท ปร กษา ได ผ ร บจ างท ไม ม ค ณภาพ เป นต น จ งสะท อนได ว า ก จกรรมท ก าหนดเพ อบร หารจ ดการ รวมถ งระบบการควบค มท ม อย ย งไม เพ ยงพอท จะ จ ดการก บท ม อย ได -๑๐- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

14 .๔ การค ดเล อกโครงการส าค ญประจ าป ๒๕๕๔ เพ อน ามาบร หารจ ดการ.๔.๑ ป จจ ยการพ จารณาและการจ ดล าด บความส าค ญ ป จจ ยท น ามาพ จารณา ประกอบด วย ป จจ ย ได แก ความสอดคล องก บกลย ทธ ในประเด น ย ทธศาสตร การได ร บงบประมาณส ง และเป นโครงการย ทธศาสตร ท ส งผลต อประชาชน/กล มเป าหมายโดยตรง โดยม เกณฑ การพ จารณาเพ อจ ดล าด บความส าค ญ ด งน ป จจ ย ๑. ความสอดคล องก บกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร ๒. งบประมาณท ได ร บใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔. การส งผลต อประชาชน/ กล มเป าหมาย เกณฑ การพ จารณา (ล าด บความส าค ญ) ๑ ๒ ไม สอดคล องก บกลย ทธ สอดคล องก บบางกลย ทธ สอดคล องก บท กกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร ในประเด นย ทธศาสตร ในประเด นย ทธศาสตร ได ร บงบประมาณส งเป น ได ร บงบประมาณส ง ได ร บงบประมาณส งเป น ล าด บท และต ากว า เป นล าด บท ๒ ล าด บท ๑ น อย ปานกลาง มาก.๔.๒ การว เคราะห เพ อค ดเล อกโครงการ โครงการย ทธศาสตร ท ม ความส าค ญและม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จขององค กรตามประเด น ย ทธศาสตร ม ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : พ ฒนาเคร องม อ และกลไกการควบค มมลพ ษท ตอบสนองความต องการ ของผ ม ส วนได ส วนเส ย ๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง งบประมาณ ล านบาท (สจน./สจอ./สจก./ฝคป.) ๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง งบประมาณ ล านบาท (สจอ.) ) โครงการส งเสร มและบ งค บใช กฎหมาย งบประมาณ ล านบาท (ฝตบ.) ๔) โครงการป องก นและควบค มมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤตและล มน าส าค ญอ น งบประมาณ 6.00 ล านบาท (สจน.) -๑๑- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

15 ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาศ กยภาพหน วยงานภาคร ฐและหน วยงานท เก ยวข องด านการ จ ดการมลพ ษ ๑) โครงการเสร มสร างสมรรถนะการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน งบประมาณ ล านบาท (สจก.) ๒) โครงการส งเสร มและสน บสน นการจ ดซ อจ ดจ างส นค าและบร การท เป นม ตรก บส งแวดล อมของ ภาคร ฐ งบประมาณ 1.5 ล านบาท (ฝคป.) ) โครงการส งเสร มช วยเหล อให ปฏ บ ต ตามกฎหมายส งแวดล อม งบประมาณ ล านบาท (ฝคป.) น าท กโครงการท ค ดเล อกในท กประเด นย ทธศาสตร มาว เคราะห ความสอดคล องก บกลย ทธ ด งน ประเด น ย ทธศาสตร ๑. พ ฒนา เคร องม อ และกลไก การควบค ม มลพ ษท ตอบสนอง ค ว า ม ต องการของ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ๒. พ ฒนา ศ กยภาพ หน วยงาน ภาคร ฐและ หน วยงานท เก ยวข อง ด านการ จ ดการ มลพ ษ เป าประสงค กลย ทธ โครงการ ตามย ทธศาสตร ม เคร องม อและ ๑.๑ ส งเสร มการแก ไขป ญหา กลไกท สามารถ มลพ ษไปส การปฏ บ ต ใน ตอบสนองต อการ พ นท เป าหมาย ต ดส นใจการ ปฏ บ ต งานในการ ๑. ๒ พ ฒนากฎหมาย ก าก บด แลและ กฎระเบ ยบ และกลไก ร กษาส งแวดล อม ในการจ ดการมลพ ษ และการบร การ ส าหร บภาคร ฐ เอกชนและ ประชาชน หน วยงานภาคร ฐ และหน วยงานท เก ยวข องม ความ เข มแข งและ สามารถจ ดการ มลพ ษได ด วย ตนเอง ๒.๑ เพ มประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต ตามและบ งค บใช กฎหมายด านมลพ ษ ๒.๒ พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ด านการจ ดการ มลพ ษ ๒. เพ มประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการองค กร ๑. การแก ไขป ญหามลพ ษ และเสร มสร างค ณภาพช ว ต ในพ นท จ งหว ดระยอง ๒. การป องก นและแก ไข ป ญหามลพ ษจากหมอกคว น และการเผาในท โล ง. โครงการส งเสร มและ บ งค บใช กฎหมาย ๔. การป องก นและควบค ม มลพ ษทางน าในพ นท ล มน า ว กฤตและล มน าส าค ญอ น ๑. การเสร มสร างสมรรถนะ การบร หารจ ดการขยะม ลฝอย และของเส ยอ นตรายจาก ช มชน ๒.การส งเสร มและสน บสน น การจ ดซ อจ ดจ างส นค าและ บร การท เป นม ตรก บส งแวดล อม ของภาคร ฐ. การส งเสร มช วยเหล อให ปฏ บ ต ตามกฎหมายส งแวดล อม สอดคล อง ก บกลย ทธ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๒ ๒.๒-๑๒- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

16 น าป จจ ยความสอดคล องก บกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร และงบประมาณท ได ร บมาจ ดล าด บ ความส าค ญของโครงการ ประเด น ย ทธศาสตร ๑. พ ฒนา เคร องม อและ กลไกการควบค ม มลพ ษท ตอบ สนองความ ต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย ๒. พ ฒนา ศ กยภาพ หน วยงานภาคร ฐ และหน วยงานท เก ยวข องด านการ จ ดการมลพ ษ โครงการ ๑. โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและ เสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง (วงเง น ล านบาท) ๒. โครงการป องก นและแก ไขป ญหา มลพ ษจากหมอกคว นและการเผาใน ท โล ง (วงเง น ล านบาท). โครงการส งเสร มและบ งค บใช กฎหมาย (วงเง น ล านบาท) ๔. โครงการป องก นและควบค ม มลพ ษ ทางน าในพ นท ล มน าว กฤต และล มน าส าค ญอ น (วงเง น 6.00 ล านบาท) ๑. โครงการเสร มสร างสมรรถนะการ บร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของ เส ยอ นตรายจากช มชน (วงเง น ล านบาท) ๒.โครงการส งเสร มและสน บสน น การจ ดซ อ จ ดจ างส นค าและบร การท เป นม ตรก บส งแวดล อมภาคร ฐ (วงเง น 1.5 ล านบาท). โครงการส งเสร มช วยเหล อให ปฏ บ ต ตามกฎหมายส งแวดล อม (วงเง น ล านบาท) สอดคล องก บ กลย ทธ ใน ประเด น ย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ส งผลต อประชาชน ท ได ร บ หร อกล มเป าหมาย (b) (c) ความส าค ญ ของโครงการ (a+b+c) ๙ ๒ ๘ ๑ ๗ ๑ ๒ ๖ ๙ ๒ ๒ ๑ ๕ ๒ ๑ ๑ ๔-๑- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

17 .๔. ผลการค ดเล อกโครงการ โครงการท ได ร บการค ดเล อกให น ามาบร หารในป งบประมาณ ๒๕๕๔ ได แก ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : ค ดเล อก ๒ โครงการ ได แก ๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง งบประมาณ ล านบาท (สจน./สจอ./สจก./ฝคป.) ๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง งบประมาณ ล านบาท (สจอ.) ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : ค ดเล อก ๑ โครงการ ได แก ๑) โครงการเสร มสร างสมรรถนะการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน งบประมาณ ล านบาท (สจก.).๕ ผลการพ จารณาตามหล กม ต ธรรมาภ บาลของแต ละโครงการ กรมควบค มมลพ ษได ด าเน นการว เคราะห ภายใต หล กม ต ธรรมาภ บาล จ านวน ๑๐ ม ต ในแต ละโครงการท ได ร บการค ดเล อก โครงการ สร ปได ด งน ๑) ประเด นเส ยงด านประส ทธ ผล (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ไม ม ระบบการตรวจสอบผลการตรวจว ดหร อการเท ยบเค ยงผลการตรวจว ดระหว าง หน วยงาน - การป องก นและแก ไขป ญหาการปนเป อนสารอ นทร ย ระเหยง ายในบรรยากาศย งไม ครอบคล มท กประเด นป ญหาท เก ดข น - ไม ม การป องก นและแก ไขป ญหาการปนเป อนในน าใต ด นอย างเป นระบบและครบวงจร - ไม ม การประเม นในการฟ นฟ พ นท ปนเป อนองผ - หาสาเหต และตอบโต ก บเหต ฉ กเฉ นได เพ ยงระด บหน ง - ไม ม บทบาทของเคร อข าย ผ พ ท กษ ส งแวดล อมระยอง ในการร วมแก ไขป ญหาท เก ดข น และเฝ าระว งค ณภาพส งแวดล อมในพ นท ล กด นใ (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - ผล กด นท องถ นให ความส าค ญในการแก ไขป ญหาหมอกคว นและการเผาในท โล งรวมท ง เข าระง บเหต และช แจงประชาชน - ขาดความย งย นของหน วยงานท องถ นในการจ ดการมลพ ษหมอกคว นและการเผาในท โล ง () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - ขาดความย งย นของ อปท. ในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน -๑๔- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

18 ๒) ประเด นเส ยงด านประส ทธ ภาพ (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ม ความซ าซ อนในการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม (อากาศและน า) ระหว าง หน วยงานท เก ยวข อง ผ ประกอบการ และ คพ. และไม ม การแลกเปล ยนข อม ลและใช ข อม ล จากท กหน วยงานเพ อการประมวลผล - ไม ม การบ รณาการผลการตรวจว ด/มาตรการแก ไขป ญหาระหว างหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ - ไม ม การศ กษาความค มค าของการด าเน นงานฟ นฟ พ นท ปนเป อน - ขาดข อม ลประเภท ชน ด และปร มาณสารเคม อ นตรายในพ นท ท าให การตอบโต ก บเหต ฉ กเฉ นไม ตรงก บป ญหาท เก ดข น - เคร องม อตรวจจ บสารเคม ไม เพ ยงพอ - ร ปแบบและว ธ การเสร มสร างศ กยภาพให ก บเคร อข ายฯ ไม ม ประส ทธ ภาพ (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - คพ. เป นหน วยงานหล กในการต ดตามตรวจสอบในพ นท หากเคร องม อตรวจว ดข ดข องอาจ ท าให ส งผลต อการต ดตามตรวจสอบค ณภาพอากาศในพ นท ซ อ () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - ไม ม การแบ ง อปท.ท ม ศ กยภาพในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยฯ ได ด วยตนเองเพ อน า งบประมาณไปใช ในการขยายพ นท อปท. แห งใหม ) ประเด นเส ยงด านการม ส วนร วม (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - หน วยงานท เก ยวข องและผ ประกอบการม ส วนร วมน อยในการก าหนดมาตรการแก ไข ป ญหาร วมก น - ประชาชน/อปท. ย งไม ม ส วนร วมในกระบวนการแก ไขป ญหา - ผ ประกอบการและหน วยงานอ นไม ม ส วนร วมในการให ข อม ลและร วมปฎ บ ต การเพ อตอบโต เหต ฉ กเฉ น (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - ผ ม ส วนได ส วนเส ยม ส วนร วมน อยในการให ข อค ดเห นเก ยวก บการต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพอากาศ - ไม ม ช องทางให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข าร วมในการก าหนดเป าหมายและพ นท ด าเน นการ ม () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - สสภ./ทสจ. และ อปท. ม ส วนร วมน อยในการก าหนดเป าหมายการด าเน นงาน -๑๕- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

19 ๔) ประเด นเส ยงด านความโปร งใส (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - การเป ดเผยข อม ลของหน วยงานและผ ประกอบการย งไม ครอบคล มและตรงความต องการ ของกล มเป าหมาย และช องทางการส อสารย งไม ม ประส ทธ ภาพ - ไม ม การเป ดเผยข อม ลข าวสารท จ าเป นและเช อถ อได ให ประชาชนได ร บทราบท นเวลา (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง ไม ม () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย ไม ม ๕) ประเด นเส ยงด านการตอบสนอง (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - การเผยแพร ข อม ลผลการตรวจว ดย งไม ตอบสนองต อความต องการของประชาชน - การตอบสนองการแก ไขป ญหาย งไม เป นไปตามท ประชาชนคาดหว ง - ไม ร แหล งท มาของป ญหาและไม สามารถแจ งเต อนภ ยประชาชนได อย างท นท - ขาดท กษะในการถ ายทอดองค ความร และประสบการณ ทางว ชาการให ก บเคร อข ายฯ (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - ข อม ลผลการตรวจว ดย งไม ตอบสนองต อความต องการของประชาชน - ผลการด าเน นงานย งไม บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดได ท กพ นท () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - ผลการด าเน นงานย งไม บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดได ท กพ นท ๖) ประเด นเส ยงด านภาระร บผ ดชอบ (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ม การเตร ยมการแก ไขป ญหาหร อบรรเทาผลกระทบท อาจเก ดข น - ม การด าเน นงานแก ไขป ญหาต างๆ อย างต อเน องและเผยแพร ข อม ลผลการด าเน นงาน ตามช องทางต างๆ - ไม ม ระบบการแก ไขป ญหาเม อเก ดผลกระทบข นจากการรายงานผล เช น การรายงาน ผลท ผ ดพลาด เป นต น - ระบบท ม อย ไม ม ประส ทธ ภาพไม สามารถให ค าตอบได กรณ เก ดเหต ฉ กเฉ นเน องจาก ข อจ าก ดของเคร องม อ - ไม ม การต ดตามและประเม นผลศ กภาพของเคร อข ายฯ - ไม สามารถให การสน บสน นเคร อข ายฯ ในพ นท ได อย างท นเหต การณ ในกรณ ม ป ญหา เช น การใช เคร องม อ เป นต น -๑๖- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

20 (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - งบประมาณท ได ร บแต ละป ไม แน นอนและไม เพ ยงพอต อการด าเน นงานแก ไขป ญหา () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - งบประมาณท ได ร บแต ละป ไม เพ ยงพอต อการน าไปด าเน นการให ครอบคล มพ นท อปท. ท งประเทศ ๗) ประเด นเส ยงด านน ต ธรรม (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ม การตรวจสอบเฉพาะพ นท โรงงานอ ตสาหกรรมโดยม ได ค าน งถ งแหล งก าเน ดอ นอาจเป น การเล อกปฏ บ ต - ไม ม กฎระเบ ยบในการก าก บด แล - ไม สามารถหาแหล งท มาของการปนเป อนท าให ไม สามารถหาผ ร บผ ดชอบในการฟ นฟ (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง ไม ม () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย ไม ม ๘) ประเด นเส ยงด านการกระจายอ านาจ (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ไม ม การมอบบทบาทในการแก ไขป ญหาให ก บหน วยงานในพ นท อย างเพ ยงพอและ ช ดเจน (สสภ. /ทสจ.) (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - ไม ม การถ ายโอนหร อมอบอ านาจให อปท. ด าเน นงานอย างเป นร ปธรรม () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย ไม ม ๙) ประเด นเส ยงด านความเสมอภาค (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - การแก ไขป ญหาค าน งถ งแหล งก าเน ดสารอ นทร ย ระเหยง ายท กแหล งท งจากโรงงาน อ ตสาหกรรมและยานพาหนะ - การเผยแพร ข อม ลข าวสารต อประชาชนย งขาดความท ดเท ยมก น ต วอย างเช น ประชาชนท เข าถ ง internet ก บผ ด อยการศ กษา - ด าเน นการไม เท าเท ยมก นระหว างโรงงานภายนอกและภายในน คมฯ และแหล งก าเน ดอ น - ไม ม การจ าก ดส ทธ หร อก ดก นการเข าเป นสมาช กเคร อข ายฯ -๑๗- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information