ДОВІДНИК З БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ДОВІДНИК З БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН"

Transcription

1 Міністерство освіти і науки України Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва М.О. Білик ДОВІДНИК З БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН Харків 06

2 УДК (075.8) ББК Б 6 Схвалено до друку вченою радою ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (протокол від березня 06 р.) Рецензенти: доктори с.-г. наук В.П. Туренко, Г.І. Яровий, канд. с.-г. наук Л.І. Колеснік Білик М.О. Б 6 Довідник з біологічного захисту рослин / М.О. Білик; Харк. нац. аграр. ун-т. Х., с. Наведено перелік основних природних ворогів шкідників рослин (хижаки, паразити, антагоністи), їхню коротку характеристику та способи практичного використання окремих біоагентів у біологічному захисті рослин. Викладено сучасний асортимент біологічних препаратів, що рекомендовані до використання в Україні, регламенти їхнього застосування на окремих сільськогосподарських культурах. Подано тлумачення близько 300 термінів, що стосуються біологічного захисту рослин від шкідливих організмів, на кольорових ілюстраціях представлено основних хижаків і паразитів шкідників рослин з типу Членистоногі. Розраховано на студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІ ІV рівнів акредитації, слухачів інститутів післядипломної освіти, спеціалістів із захисту і карантину рослин. ББК УДК (075.8) Білик М.О., 06 ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 06

3 ВСТУП Одним з важливих резервів збільшення виробництва зерна, овочів, плодів та іншої сільськогосподарської продукції є поліпшення захисту рослин від шкідників, хвороб і бур янів. Сільське господарство України щорічно втрачає від них до 30 % урожаю. За сприятливих кліматичних умов і родючих ґрунтів у нашій країні є реальні можливості різко збільшити врожайність основних сільськогосподарських культур. Для цього потрібно об єднати зусилля фахівців різних галузей аграрної науки і практики селекціонерам забезпечити створення нових високопродуктивних сортів та гібридів з підвищеною стійкістю до шкідників і хвороб, агрономам розробити і втілювати в практику прогресивні технології їхнього вирощування, а спеціалістам із захисту рослин забезпечити надійний захист сільськогосподарських культур та одержання екологічно чистої продукції. Важливу роль у цьому має відігравати біологічний метод захисту рослин, який є і достатньо ефективним, а головне екологічно чистим. Біологічний метод захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів, або біологічний контроль шкідливих організмів рослин, як його називають останнім часом, ґрунтується на використанні живих організмів або продуктів їхньої життєдіяльності. Сільськогосподарським культурам шкодять багато груп тварин комахи, кліщі, нематоди, мишоподібні гризуни, а також хвороби (грибні, бактеріальні, вірусні та ін.) і бур'янисті рослини, тому біологічний захист рослин використовує комплекс біологічних засобів. У цьому комплексі використовуються різні групи тваринних організмів ентомофаги й акарифаги з класів комах і павукоподібних, нематоди, ентомопатогенні мікроорганізми (гриби, бактерії, віруси, найпростіші), антагоністи і гіперпаразити збудників хвороб рослин, комахи-фітофаги проти

4 бур'янів. З продуктів життєдіяльності мікроорганізмів використовують антибіотики, токсини, атрактанти і

5 їхні синтетичні аналоги. Застосовується також вакцинація рослин проти деяких вірусних хвороб. У наш час доведено, що для успішного захисту рослин від шкідників і хвороб найефективнішими є системи, що раціонально сполучають різні методи боротьби. При цьому залежно від екологічного стану, щільності заселення культури шкідником, чисельності природних ворогів та інших умов роль провідного методу в ній може належати то одному, то іншому з них. В усіх випадках ці системи повинні бути насичені профілактичними агротехнічними і біологічними заходами. Сучасному спеціалісту із захисту і карантину рослин необхідно мати хороші навички з діагностики не тільки шкідливих організмів, а і їхніх природних ворогів, уміти оцінити роль найбільш ефективних хижаків, паразитів і патогенів шкідників рослин, мікроорганізмівантагоністів та гіперпаразитів збудників хвороб у конкретній екологічній ситуації і прийняти рішення про застосування того або іншого методу захисту рослин. У набутті вказаних навичок суттєву допомогу надасть пропонований довідник.

6 6. ХИЖАЦТВО І ПАРАЗИТИЗМ ЯК ОСНОВНІ ФОРМИ АНТАГОНІСТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ОРГАНІЗМАМИ В БІОЦЕНОЗАХ Для біологічного захисту рослин від шкідників особливе значення мають дві форми взаємозв язків організмів у біоценозі це хижацтво і паразитизм. Слід мати на увазі, що між хижацтвом та паразитизмом іноді важко провести чітку межу. Крім того, деякі види в личинковій фазі є паразитами, а в дорослій хижаками, як, наприклад, це спостерігається у поширеного ентомофага капустяних та бурякових мух алеохари. Багато хижих і паразитичних тварин, у першу чергу комах, відіграють істотну роль у зниженні чисельності шкідників сільськогосподарських культур. У зв'язку з великим видовим різноманіттям ентомофауни агробіоценози зазвичай являють собою дуже складну і динамічну за своєю структурою систему. Тому основою біологічного методу захисту рослин повинно служити розуміння закономірностей сформованих взаємин між паразитами, хижаками і їх жертвами та хазяїнами фітофагами в онтогенезі і біоценозах. Особливу увагу слід приділяти точному встановленню видової приналежності виявлених видів і визначенню ступеня їхньої адаптації до певного шкідника. Це необхідно для визначення серед них основних, ефективніших видів паразитів і хижаків. Під час вивчення практичного значення ентомофагів важливе найбільш повне знання їхнього життєвого і сезонного циклів, а також ступеня спряженості їхнього розвитку зі шкідниками рослин з урахуванням особливостей розвитку кормової культури й екологічних умов, що складаються на сільськогосподарських угіддях. Це дозволяє точніше визначати періоди найвищої чисельності й активності ентомофагів і встановлювати можливість ефективного контролю ними шкідника в місцях його розмноження... ХИЖАЦТВО Хижацтво характеризується тим, що один організм хижак живиться іншим жертвою, яку знищує часто відразу ж. За своє життя хижак з'їдає велику кількість особин жертви. Порівняно з

7 7 паразитизмом хижацтво розглядають як більш давній за походженням тип живлення тварин. Хижаки шкідників сільськогосподарських рослин представлені комахами, кліщами, павуками та деякими представниками інших класів тварин. Хижацтво є найпростішим та найпоширенішим типом взаємовідносин у тваринному світі. Хижаки живляться своєю жертвою зазвичай раз або ж короткий період. Але окремі з них можуть повертатися для повторного живлення за рахунок цієї жертви. Для закінчення свого розвитку хижа личинка використовує звичайно не одну, а декілька жертв, які після живлення хижака, як правило, гинуть. Залежно від цього розрізняють фатальне хижацтво (жертва гине) і нефатальне (жертва лишається живою). Канібалізм також належить до цього типу взаємовідносин і полягає в тому, що хижак поїдає особин свого виду. Трапляється він серед личинок золотоочок, деяких хижих клопів, жужелиць та ін. Часто хижий спосіб життя ведуть тільки личинки, тоді як дорослі особини живляться за рахунок рослин (наприклад, деякі золотоочки з ряду сітчастокрилих, дзюрчалки з ряду двокрилих). Під час живлення хижаки можуть подрібнювати свою жертву за допомогою гризучих ротових органів, як це роблять бабки, богомоли, мурахи, оси, більшість жужелиць, сонечок та ін. Для ентомофагів, що живляться комахами зі щільними і твердими покривами тіла, характерне внутрішньокишкове травлення, що потребує більш ретельної механічної підготовки їжі для засвоєння. Травна система таких видів має спеціально пристосовані для цього відділи. Так, у жужелиць цю функцію виконує провентрикулюс, у якому (після попереднього розжовування їжі в ротовій порожнині) забезпечується краще подрібнення їжі надходженням її в середню кишку, де під дією ферментів відбувається повніший її гідроліз. Процеси обробки їжі і травлення в жужелиць та деяких інших комах відбуваються повільніше, ніж у рослиноїдних видів. Багато видів висмоктують вміст жертви за допомогою пристосованого для цього сисного ротового апарату, що характерно для клопів, трипсів, ктирів, або за допомогою сильно розвинутих порожніх мандибул, як у деяких видів жужелиць і сонечок, або особливого жолобка, як у личинок золотоочок. Для видів, що висмоктують їжу, типове позакишкове травлення, при якому хижак через нанесену ранку вводить у жертву травний сік, а потім

8 8 висмоктує з жертви вже частково переварену порожнинну рідину. Види, пристосовані до одержання їжі в рідкій консистенції (комахи із сисним ротовим апаратом і ті, що мають полі мандибули), а також такі, що споживають їжу з невеликими включеннями вмісту жертви, характеризуються позакишковим травленням. Однак живлення пилком квіток викликає в імаго цих видів перебудову хоботка і деяких відділів травного тракту, забезпечує краще переварювання твердих частин їжі. Це характерно для видів родини дзюрчалок (Syrphidae), що харчуються пилком. У жужелиць родів Carabus і Calosoma, для жуків яких характерне позакишкове травлення, провентрикулюс усередині покритий довгими щетинками, що виконують функцію фільтра. Хижі комахи мають велику ненажерливість і здатні суттєво впливати на чисельність шкідників сільськогосподарських культур. Потреба у великій кількості їжі в хижаків пов'язана з тим, що живлення забезпечує процеси їхнього росту, розвитку і статевого дозрівання. Крім того, воно безупинно поповнює енергетичні ресурси в організмі хижака у зв'язку з інтенсивною витратою ним енергії на пошук жертви, подолання її опору й інші процеси життєдіяльності. За характером пристосованості активних фаз до хижацтва серед хижих комах виділяють такі групи: ) види, що виступають як хижаки тільки в дорослій фазі; ) види, що хижачать лише на личинковій фазі; 3) види, що хижачать на личинковій та імагінальній фазах. Перша група включає невелике число переважно багатоїдних видів. Більшість з них відкладає яйця поза жертвою. До цієї групи можуть бути віднесені скорпіонові мухи і хижі жуки-стафілініди роду Aleochara, яким білкова їжа необхідна для статевого дозрівання. Личинки перших живляться у ґрунті мертвими комахами й іншими органічними речовинами. Личинки алеохар ектопаразити лялечок капустяних і інших мух. Сюди належать також мурахи і деякі види ос, яким властиві складні інстинкти турботи про потомство. Імаго цих перетинчастокрилих ловлять комах для годівлі своїх личинок. Для цього вони ретельно роздрібнюють жертву, перетворюючи її в рідку кашку. Дорослі мурахи харчуються комахами й солодкими виділеннями попелиць, а оси нектаром квіток і поглинають деяку кількість комах, що роздрібнюються ними.

9 9 Друга група включає переважно хижих мух сирфід, галиць, сріблянок і деяких сітчастокрилих золотоочку звичайну. Дорослі сирфіди й золотоочки живляться нектаром і пилком рослин. Мухи відкладають яйця в місця скупчення жертви (колонії попелиць) майбутньої їжі для їхніх личинок. Золотоочка розміщує яйця поза колоніями жертви, і її личинки самі відшукують собі корм. Третя група найчисельніша і найрізноманітніша за своєю харчовою спеціалізацією та способом життя. Одні з них розрізняються режимами живлення і стаціями мешкання личинок та імаго. Так, личинки бабок живуть у водоймах і живляться личинками комарів, одноденок та інших організмів. Дорослі бабки повітряні мисливці, які ловлять свою жертву на льоту. Дорослі верблюдки живляться комахами на рослинах, а їхні личинки в ходах стовбурів дерев поїдають личинок жуків. Личинки ктирів у ґрунті живляться личинками комах, а дорослі ктирі переважно дорослими комахами. Найчисленнішими є хижаки, у яких личинки й імаго мають схожі харчові режими і заселяють однакові стації. До них належать сонечка, жужелиці, золотоочки та ін. Ці хижаки хоча і можуть живитися великою кількістю членистоногих, але в багатьох з них виявлені трофічні зв'язки з певними таксономічними групами комах чи кліщів. Так, більшість сітчастокрилих віддає перевагу сисним комахам. Серед сонечок відомий вузький олігофаг стеторус крапковий, що живиться лише павутинними кліщами. Він широко розповсюджений, заселяє різні стації. Відкладає яйця в колонії кліща, завдяки чому личинка забезпечена кормом з першого дня життя. Багато видів сонечок хижачать за рахунок кокцид. До них належатьмісцеві види хіпераспис, хілокоруси і завезені з інших країн родолія, криптолемус і ліндорус. Вони мешканці переважно деревинно-чагарникової рослинності. Найбільш численні види сонечок, що живляться попелицями. До них входять широко відомі екологічно пластичні види: 7-крапкове, мінливе, 4-крапкове сонечкаі багато інших видів. Вони відкладають яйця групами на рослини. Їх личинки в пошуках їжі здатні мігрувати на великі відстані. У багатьох видів хижих комах, наприклад ктирів, стації харчування і харчові режими на різних фазах розвитку можуть бути неоднакові. У деяких хижаків (жужелиці, сонечка) відсутня турбота

10 0 про потомство. Самки можуть відкладати яйця в місцях, де немає корму для личинок. У зв'язку з цим хижим личинкам у пошуку жертви доводиться пересуватися на великі відстані і затрачати багато енергії, особливо при незначній кількості корму. Тому живильні речовини витрачаються не тільки на власний ріст і розвиток личинок, нагромадження резервів для розвитку імагінальної фази, але й на поповнення енергетичних витрат. У випадку слабких міграційних здібностей личинки змушені живитися несприятливою їжею, що, природно, позначається на їхньому фізіологічному стані. Цінність корму для хижака визначається різницею в енергії, одержуваній ним за рахунок поїдання жертви, і енергією, витраченою на її пошук. Для певної групи хижаків важливого значення набуває характер живлення імаго. Так, завдяки живленню личинок і імаго сприятливим кормом личинками червця плідність криптолемусу досягала в середньому 45 яєць, у той час як під час живлення яйцями червця вона знижувалася до 5 яєць. Під час живлення личинок хижака яйцями червця, а жуків його личинками самки в середньому відклали 89 яєць, а під час живлення самок яйцями (несприятливий корм) ними було відкладено всього 63 яйця. У хижих жужелиць плідність значною мірою визначається якістю їжі дорослих комах. Самки красотіла пахучого (Calosoma sycophanta) у разі живлення великими гусеницями відкладали до 530 яєць і яйця не дозрівали, якщо при живилися тільки дрібними гусеницями. Самки сирфід і галиць відкладають яйця в колонії попелиць майбутнього корму їхніх личинок. Це виключає необхідність витрат личинками енергії на пошук жертви. Слід зазначити, що личинки галиць паралізують у колонії велику кількість попелиць, що є для них кормовим резервом і стають непридатними для живлення інших хижаків. Можливо, секрет, що вводиться в жертву і викликає паралізацію, має також і ферментативну активність, у зв'язку із чим відбувається частковий гідроліз порожнинної рідини жертви. Через це позакишкове травлення, забезпечуючи одержання личинками мух більш повноцінного корму, може сприяти і більш успішному нагромадженню в них резервів. У дорослих особин цих мух потреба в кормі, багатому білковими речовинами, істотно знижується. Самки сирфід у процесі статевого дозрівання живляться нектаром квіток і солодких виділень попелиць, потреба в білковій їжі задовольняється за рахунок живлення пилком квіток. У

11 кишечнику і зобі самок накопичується до 3 6 мг пилку, що містить цукри, велику кількість білка, вільних амінокислот і вітаміни. Імаго галиць вилітають статевозрілими. Для багатьох видів додаткове живлення необов'язкове, однак з одержанням вуглеводної їжі плідність самок може трохи підвищуватися за рахунок повнішого використання накопичених на личинковій стадії резервів... ПАРАЗИТИЗМ Паразитизм більш спеціалізована форма відносин між організмами, коли один організм паразит живе за рахунок іншого організму хазяїна (живителя) і тісно зв'язаний з ним біологічно й екологічно на певному проміжку свого життєвого циклу. Паразити, як правило, призводять хазяїна до загибелі або сильного виснаження. Паразитизм є досить складною формою взаємовідносин між організмами. Це однобічне використання одного організму (так званого живителя чи хазяїна) для живлення іншим і як середовища для життя паразита протягом усього періоду розвитку його личинкової стадії. Таким чином, личинка паразита для свого розвитку використовує здебільшого тільки одну особину живителя. При цьому останній звичайно гине в кінці розвитку паразита. В окремих випадках живитель залишається живим, але дуже виснаженим і не може закінчити свого розвитку. Якщо живителем паразита є доросла комаха, яка після його розвитку залишається живою, то, звичайно, вона виявляється повністю або частково безплідною. Більшість паразитичних комах належить до рядів перетинчастокрилих та двокрилих, відомі вони також у рядах віялокрилих і зрідка твердокрилих. Розрізняють такі форми паразитизму: ектота ендопаразитизм, облігатний, факультативний, випадковий, первинний, паразитизм другого і вищих порядків, поодинокий, груповий, множинний, моноксенний, гетероксенний, клептопаразитизм. Ектопаразити (або зовнішні) живуть і розвиваються на поверхні тіла живителя. Живляться через отвір, зроблений в його шкіряному покриві. На відміну від них, ендопаразити розвиваються всередині тіла живителя.

12 Факультативний паразит у разі відсутності живителя може існувати за рахунок рослинної їжі, а облігатний не може. Випадковим називають паразита, якщо його виявили на такому живителі, з яким його життєвий цикл зазвичай не пов'язаний. Якщо паразит живиться за рахунок іншого паразита, який перебуває в тілі або на тілі живителя, його називають гіперпаразитом. Розрізняють паразитів другого, третього і вищих порядків. Клептопаразит (паразит-злодій) використовує живителя, уже зараженого іншим паразитом, личинка клептопаразита знищує личинку первинного паразита. При множинному паразитизмі (мультипаразитизм) в одній особині живителя розвивається дві або декілька особин паразита одного виду (іноді декілька десятків). При одиночному паразитизмі в тілі живителя паразитує одна особина паразита. Моноксенний паразитизм характеризується розвитком паразита в одній особині живителя, тоді як при гетероксенному він розвивається послідовно у двох живителях різних видів. У личинок паразитичних комах, на відміну від хижих, кормові можливості обмежені лише однієї особиною хазяїна. Специфічною особливістю паразитичної личинки є здатність одержувати живильні речовини, що містяться в гемолімфі і жировій тканині хазяїна, не викликаючи його загибелі до завершення свого розвитку. Фізіологічний стан паразита визначається кількістю і якістю накопичених в організмі хазяїна харчових резервів. Для дорослих комах більш характерне вуглеводне живлення. У перетинчастокрилих комах різних груп і мух-тахін, паразитуючих на фітофагах, на початкових етапах онтогенезу виявляют робіжності в характері впливу на хазяїна, що визначає і можливості паразитизму. Насамперед варто виділити ектопаразитичних перетинчастокрилих, що паразитують переважно на личинках комах. Личинка паразита живиться вмістом хазяїна, який самка перед зараженням паралізує. Личинка вводить у тіло хазяїна травні ферменти й інші речовини, що викликають не тільки гідроліз умісту паралізованої личинки, але і його консервацію, це дозволяє паразиту до кінця свого розвитку одержувати повноцінний корм. У ендопаразитичних комах умови життя личинки міняються залежно від того, за рахунок якої фази онтогенезу хазяїна вона здійснює розвиток. Паразити яєць і лялечок призупиняють

13 3 розвиток хазяїна. Під дією виділюваного самкою секрету і травних ферментів личинки вміст яєць та лялечок хазяїна перетворюється в гомогенат, що і служить джерелом корму личинки. Паразити личинок і імаго комах на початкових етапах розвитку щадять хазяїна. Своєю присутністю вони стимулюють у заражених личинок хазяїна активізацію метаболізму, у результаті чого спостерігається поліпшення фізіологічного стану хазяїна. Личинка першого віку одержує живильні речовини з гемолімфи хазяїна дифузно через покриви тіла. З переходом у середні й особливо старший (останній) вік вона починає живитися жировою тканиною личинки хазяїна і пригнічувати її розвиток. В останньому віці личинка паразита спричиняє лізис умісту хазяїна і поглинає його цілком. Личинки паразитичних мух, розвиваючись у личинках і лялечках комах, впливають на хазяїна аналогічно до личинок паразитичних перетинчастокрилих. Паразитуючи в дорослих комахах, личинка паразита поглинає живильні речовини, що містяться в гемолімфі хазяїна і запас яких безупинно поповнюється в процесі його живлення. Присутність паразита пригнічує процеси статевого дозрівання в самок, але, як правило, не викликає їхньої загибелі. Яйцепродукція і тривалість життя імаго паразитичних комах визначаються умовами існування личинки і лялечки, насамперед накопиченою у процесі онтогенезу кількістю жирового тіла. Живлення імаго сприяє збереженню жирового тіла і життєдіяльності організму протягом тривалого терміну, а також забезпечує більш раціональне використання наявних жиробілкових резервів у жировій тканині на дозрівання яйцевої продукції. Ступінь повноцінності паразитичних комах, обмежених у своєму живленні кормовими резервами лише однієї особини хазяїна, прямо залежить від умов розвитку цієї особини. У зв'язку з гетерогенністю популяцій фітофагів-хазяїнів умови для личинок паразита, що розвиваються в них, також складаються по-різному. Це впливає на розміри тіла дорослих комах, на ступінь розвитку в них статевої системи. Нерідко в разі погіршення умов живлення відбувається зменшення кількості оваріол у яєчниках самок порівняно з їхнім числом в особинах, що розвивалися в сприятливих умовах. Так, великі самки Microbracon gelechiae Ashm. з розміром тіла 3,3 мм мали дві пари оваріол і 6 зрілих яєць

14 4 у них, у дрібних самок (менше,5 мм) яєчники складалися з однієї пари оваріол і містили 8 яєць. Різниця в кількості оваріол відзначена також у самок Trybliographa sp. різних поколінь, що розвивалися в неоднакових умовах. У самок, що вилітають із пупаріїв капустяної мухи, що зимували, яєчники складалися з 8-яйцевих трубочок і містили яєць, а літнього покоління -яйцевих трубочок і яєць. Аналогічна залежність плідності самок від розміру тіла і розвиненості в них гонад відзначена і для Tachina magnicornis паразита зернової совки. У різних за розміром самок кількість яйцевих трубочок варіює від 0 до 30 і більше, а зрілих яєць у них від 500 до 500. Потреба у вуглеводно-білковій їжі при імагінальному живленні в паразитичних комах визначається характером статевого дозрівання самок і нерідко має видову специфіку. У паразитичних мух-тахін самки вилітають статевонезрілими; їхнє дозрівання в різних видів може тривати від 4 6 днів до міс. Основою для дозрівання яєчників у тахін служать жиро-білкові відкладення, накопичені в жировій тканині личинки. Однак реалізація їх на імагінальній фазі стає можливою тільки при додатковому білковому живленні (у поєднанні з вуглеводним). Необхідні живильні речовини самки одержують під час живлення нектаром і пилком рослин (у першу чергу зонтичних і молочайних). Білкові речовини вони одержують також від широко розповсюдженого в них живлення солодкими виділеннями попелиць, що містять велику кількість вільних амінокислот, гідролізний білок і вітаміни групи В. У лабораторії без додаткового живлення білковою їжею мухитахіни не дозрівали. Тахіни мають також велику потребу у воді. Вуглеводне живлення необхідне для всіх паразитичних перетинчастокрилих. Воно значно підвищує плідність самок і продовжує їхнє життя. Дорослі їздці живляться нектаром різних культурних і диких нектароносів та солодких виділень сисних комах паддю, однак живлення паддю менш ефективне. Виявлено, що для багатьох їздців характерне живлення гемолімфою хазяїна, яка багата на азотисті речовини і вільні амінокислоти. Необхідність живлення гемолімфою виявлена в першу чергу для ектопаразитів і деяких браконід і іхневмонід ендопаразитів, що знаходяться на низьких ступенях еволюційного розвитку. Очевидно, живлення гемолімфою хазяїна пов'язане в них насамперед з потребою нагромадження в яйцях паразитів необхідної кількості жовтка, що

15 5 забезпечує розвиток ембріона. Розвиток ембріона в яйцях ектопаразитів, що розміщені на поверхні тіла хазяїна або поруч з ним, здійснюється лише за рахунок живильних речовин, що є в яйці. Таким чином, у паразитичних комах імагінальне живлення забезпечує процеси, пов'язані з життям і розмноженням, а також сприяє більшій синхронізації в розвитку паразита і хазяїна.

16 6.3. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ХИЖАКІВ І ПАРАЗИТІВ За ступенем спеціалізації до хазяїнів і жертв паразитичні й хижі комахи, як і інші організми, поділяються на три основні біологічні групи: ) вузькоспеціалізовані (монофаги), тобто пристосовані до розвитку на одному виду хазяїна чи до живлення одним або двома видами жертви; ) багатоїдні (поліфаги), які здатні жити за рахунок широкого кола видів (хазяїнів чи жертв), представників різних рядів комах чи навіть різних класів; 3) відносно спеціалізовані (олігофаги), що паразитують на видах або живляться видами, що належать до різних родів у межах родини. Ця група є проміжною і ш численнішою. Вона включає види різного ступеня спеціалізації від вузької до широкої олігофагії. Спеціалізація паразитів-ентомофагів визначається ступенем приуроченості циклу розвитку ентомофага до циклу розвитку основного хазяїна, подібністю вимог ентомофага і хазяїна до умов зовнішнього середовища, приуроченістю активного періоду дорослої фази ентомофага до періоду розвитку відповідної фази хазяїна, приуроченістю фізіологічних особливостей ентомофага до життя за рахунок організму цього хазяїна. Більша відповідність у життєвих циклах і вимогах до фізичних факторів середовища з хазяїнами відзначається у вузькоспециалізованих ентомофагів, що здатні самостійно придушувати шкідника, як, наприклад, афелінус паразит кров'яної попелиці, бластотрикс паразит акацієвої несправжньої щитівки, псевдафікус паразит червця Комстока, родолія хижак іцерії. Однак монофагія у вузькому її розумінні порівняно мало розповсюджена серед ентомофагів. Найчастіше вузька спеціалізація до хазяїнів спостерігається в ентомофагів, що адаптувалися до видів комах, які характеризуються особливими морфологічними чи біологічними властивостями, що вимагають спеціальних пристосувань. Спеціалізація лісоноти визначила її морфологічні і поведінкові пристосування до зараження гусениць зернової совки всередині колосся. В афелінуса і родолії спеціалізація пов'язана з подоланням механічних бар'єрів у зв'язку зі специфікою будови тіла хазяїна

17 7 (жертви). На відміну від цього на легкодоступних видах і таких, які тривалий час трапляються в природі в масі, живуть ентомофаги із широкою кормовою спеціалізацією, як, наприклад, хижаки попелиць. Поліфаги характеризуються широкою екологічною пластичністю і відсутністю синхронності в розвитку з хазяїнами. Вони мають велике значення в придушенні шкідника в роки його масового розмноження. Серед олігофагів багато ефективних паразитів і хижаків шкідників сільськогосподарських культур. На відміну від поліфагів їхня роль у стримуванні розмноження фітофагів стабільніша. Незважаючи на широке коло хазяїнів, у них виявляється більш тісний зв'язок із двома чи трьома видами комах. Такі види комах прийнято називати основними хазяїнами. Комах, що живуть у місцях поширення основного хазяїна, але яких паразит заражає рідше, називають додатковими хазяїнами. В ентомофагів розрізняють оліго- та поліфагію в просторі і в часі. У першому випадку паразити здатні розвиватися на різних видах комах, поширених одночасно в цій місцевості. Для таких паразитів багато комах є альтернативними хазяїнами. Зміна хазяїнів у часі викликана у паразитів необхідністю заміни зникаючих видів іншими. Звичайно це спостерігається в поліциклічних паразитів, біологічно пов'язаних з моноциклічними хазяїнами. У процесі еволюції в складних біогеоценозах на кожному виді фітофага сформувалися характерні для них комплекси ентомофагів. Паразити і хижаки, що входять до них, численні і включають як специфічні, так і рідкісні для цього шкідника види. Найбільша видова розмаїтість ентомофагів (до 40 видів і більше) реєструється звичайно на фітофагах, здатних до масового розмноження. За ступенем харчової спеціалізації до хазяїна серед комплексів ентомофагів можна виділити такі групи: види численні і постійно присутні; види, що трапляються постійно, але нечисленні; види нечисленні і трапляються рідко. Перша група включає ентомофагів, для яких цей хазяїн є основним, а самі ентомофаги виступають стосовно до нього як облігатні. Вони складають основне ядро комплексу природних ворогів на цьому хазяїні. Ця група представлена зазвичай невеликим числом видів, вузькими чи помірними, але нерідко і

18 8 широкими олігофагами, як, наприклад, багато хижаків попелиць. Чисельність окремих видів таких ентомофагів за роками може істотно варіювати, але звичайно в сумі кількість їхніх особин сягає % від загального числа виведених паразитів. Ці ентомофаги мають найбільше господарське значення в придушенні шкідників. Такі паразити пристосовані до різних фаз розвитку хазяїна. Це знижує міжвидову конкуренцію, і в такий спосіб створюється можливість для їхнього співіснування на одному хазяїні. У хижих комах міжвидова конкуренція виявляється більшою мірою. Співіснування хижих видів з однаковою харчовою спеціалізацією, наприклад хижаків попелиць і кліщів, стало можливим у результаті вироблення в них різних поведінкових інстинктів, що забезпечують деяку розбіжність в строках і періодах їхнього відвідування колоній жертви. Друга група ентомофагів характеризується тим, що певний шкідник служить як додатковий хазяїн, а вони для нього є факультативними. Ця група включає переважно широких олігофагів. У сумі вони в загальному комплексі ентомофагів не перевищують 5 0 %. Третя група представлена широкими олігофагами і поліфагами. Для них певний хазяїн незвичайний, а самі паразити випадкові. Кількість таких паразитів не перевищує 3 % від загальної кількості виведених особин. Ентомофаги двох останніх груп досягають більшої видової розмаїтості в роки масового розмноження певного шкідника.

19 9. ЧЛЕНИСТОНОГІ ХИЖАКИ І ПАРАЗИТИ ШКІДНИКІВ РОСЛИН Членистоногі (Arthropoda) тип тварин з найчисельнішою кількістю видів. До нього належить біля 80 % усіх відомих на сьогодні видів тваринного світу. Ці тварини характеризуються білатеральною симетрією, сегментацією тіла, хітиновими покривами, змішаною порожниною тіла, незамкненою кровоносною системою, специфічними органами виділення. Членистоногі широко розповсюджені і відіграють важливу роль у житті природи. Значна кількість видів членистоногих є паразитами і хижаками фітофагів. Вони відіграють величезну позитивну роль у біоценозах як активні регулятори чисельності шкідливих видів. Окремі види членистоногих використовують у біологічному захисті рослин від шкідників і бур янів. Тип Членистоногі включає три підтипи: Зябродишні Branchiata, Хеліцерові Chelicerata і Трахейнодишні Tracheata. Найбільш важливі таксономічні категорії членистоногих, до яких належать основні хижаки і паразити шкідників рослин, наведено в табл... Серед хеліцерових особливе значення має клас Павукоподібних, чимало представників якого є хижаками і паразитами шкідників рослин. Цей клас поділяється, на думку більшості систематиків на два підкласи: Павуки і Кліщі. Практично усі види павуків ведуть хижацький спосіб життя і відіграють помітну роль у знищенні багатьох видів членистоногих-фітофагів. Кліщі це дрібні павукоподібні, серед яких багато видів є активними зоофагами. Деякі з них широко використовуються у біологічному захисті рослин від рослиноїдних кліщів і комах. Велика різноманітність (у сучасній фауні відомо понад видів комах, в Україні більше 5 000), недостатні знання про походження багатьох груп і різні погляди на принципи виділення великих таксонів не дозволяють до цього часу розробити єдину систематику комах. Постійно відбуваються значні зміни не тільки на рівні родів і родин, а й на рівні надродин та рядів. У класі комах найбільше різноманіття хижих і паразитичних видів. Однак найбільше практичне значення для біологічного захисту рослин мають представники 6 рядів: клопів, трипсів, сітчастокрилих твердокрилих, перетинчастокрилих і двокрилих.

20 0 Таблиця. Основні систематичні групи типу Членистоногі, представники яких є хижаками і паразитами фітофагів К П П і ла ід д с кл т Ряд Родина ас и п Х П 3 П е ав ав л ук ук і о и ц п е о A р ді ra о б n в ні e і a A C ra h c e h li ni c d e a 4 Theridiidae Лініфінії Linyphiidae Павуки-колопряди Araneidae Павуки-вовки Xorcosidae Павуки-скакуни Salticidae К лі Акариформні щ кліщі і Acariformes A c r a 5 Павуки-тенетники Червонотілки Trombidiidae Аністиди Anistidae Хейлетиди Cheyletidae Стигмеїди Stigmaeidae Кліщі пузаті Pyemotidae Бделліди Bdellidae Гемісаркоптиди Hemisarcoptidae Паразитоформн ar і кліщі i Parasitiformes Фітосеїди Phytoseiidae t a Т К Богомолові Богомоли справжні

21 р о а м х ах е и й н In о se д ct и a ш н Mantodea Бабки Odonata Напівтвердокри лі, або Клопи, T r a c h e a t a Щитники Pentatomidae Сліпняки Miridae Клопи-мисливці Nabidae Хижаки-крихітки Hemiptera Anthocoridae Хижачки Reduviidae Пухирчастоногі Трипіди Ehripidae Еолотрипіди, або Трипси, Aeolothripidae Thysanoptera Туруни, або жужелиці, і Mantidae Лютки Lestidae Красуні Calopterygidae Твердокрилі, або Жуки, Coleoptera Coleoptera Сонечка Coccinellidae Коротконадкрилі Staphilinidae Малашки Melyridae М якотілки Cantharididae Наривники Meloidae Карапузики Histeridae

22 Т р 3 4 Сітчастокрилі Neuroptera Hemerobiidae Пильнокрили а х Coniopterygidae Галиці Cecidomyidae Дзюрчалки Syrphidae Ктирі Asilidae Сріблянки (Хамеміїди) е й н о д и ш н і T r a Продовження табл.. 5 Золотоочки Chrisopidae Гемеробіїди К о м Двокрилі, або Мухи, Diptera а Chamaemyiidae Тахіни Tachinidae Дзижчала Bombyliidae Саркофагіди Sarcophagidae Їздці-іхнеумоніди х и Ichneumonidae In se ct a Перетинчастокри лі Hymenoptera c h e a t a Браконіди Braconidae Афідіїди Aphhidiidae Сцеліоніди Scelionidae Трихограми Trichogrammatidae Афелініди Aphelinidae

23 3 Хальцидіди Chalcididae Енциртиди Encirtidae Птеромаліди Pteromalidae Евлофіди Eulophidae Діапрііди Diapriidae Сколії Scoliidae Мурахи Formicidae

24 .. СПИСОК ОСНОВНИХ ЕНТОМОФАГІВ, АКАРИФАГІВ І ГЕРБІФАГІВ ЗА РЯДАМИ І РОДИНАМИ Українська назва Російська назва Назва на Ряд латині 3 4 Родина 5 Основні жертви (хазяїни) 6... ХИЖІ КОМАХИ І ПАВУКОПОДІБНІ Дибка степова Дыбка степная Богомол Богомол звичайний обыкновенн Емпуза ый Эмпуза піщана Щипавка звичайна Щипавка песчаная Уховертка обыкновенная Уховертка городня Красуня огородная Стрекоза блискуча блестящая Стрілка- Saga pedo Стрелка- Прямокрил і Mantis religiоsa Empusa penicornia Forficula auricularia Коникові Tettigoniida Orthoptera Богомолові Mantoptera e Справжні богомоли Саранові та інші комахи Різні комахи Manteidea Емпузи Шкірястокр Empusidae Справжні Гусениці илі щипавки листовійок та F. tomis Dermaptera Forficulidae Calopterix Бабки Красуні Odonata Calopterigi комахи, що dae Стрілки літають splendes Erytromma інші комахи Різні

25 наяда Лютканаречена Бабка звичайна наяда Стрекозалютка Стрекоза обыкновенная najas Lestes sponsa Sympetrum vulgatum Coenagrioni dae Лютки Lestidae Бабки справжні Libellulidae

26 Коромисло руде Трипс хижий Стрекоза рыжая Трипс хищный 3 Aeschna isosceles Aeolothrips intermedius 4 5 Коромисла Продовження 6 Трипси Aeschnidae Еолотрипі Рослиноїдн Thisanopter a Scolothrips ди і трипси Aeolothripi dae Трипси Павутинні кліщі Трипс Трипс кліщоїдний Трипс клещеядый Трипс acariphagus Sc. Thripidae довговусий Трипс длинноусый Трипс longicornis Sс. шестиплямистий шестипятнистый sexmaculatus Клоп набіс Клоп набис Nabis Клопи Клопи Попелиці, pseudoferus Клоп набіс Клоп набис Nabis punctatus Hemiptera мисливці Nabidae личинки жуків та ін. Попелиці, личинки жуків, у т. ч. личинки колорадського жука

27 Мисливець сірий Набіс безкрилий Оріус чорний Набис Nabis ferus серый Набис бескрылый Ориус черный Клопи сліпняки, Himacerus apterus Orius niger попелиці Американск ський білий Хижакикрихітки Anthocorida e метелик Попелиці, трипси, кліщі

28 Клоп оріус Клоп ориус Клоп оріус Клоп ориус Антокорис Антокорис звичайний Клоп обыкновенный Клоп крихітка Ринокорис крошка Хищнец червоний красный Макролофу с Макролофу с Дицифус Макролофу с Макролофу с Дицифус 3 O. majusculus O. 4 5 Клоп арма трипси, кліщі Сисні laevigatus Anthocoris nemorum A. pilosus Reduvius Редувіїди Різні комахи шкідники (Rhinocoris) iracundus Macrolophu Reduviidae s nubilus Macrolophu Сліпняки Miridae s сaliginosus Dicyphus Arma custos Сисні дрібні шкідники Сисні дрібні шкідники errans Арма Продовження 6 Попелиці, Теплична білокрилка, Щитники попелиці Колорадськ

29 вільхова Pentatomida ий та інші жуки e Перилюс Периллюс Perillus bioculatus Подизус Подизус Podisus maculiventris Колорадськ ий жук та інші жуки-листоїди Колорадськ ий жук, гусениці

30 Клоп щитник синій Пікромерус двозубий Красотіл великий лісовий Клоп щитник синий Пикромерус Красотел большой 3 Zicrona 4 coerulea Pikromerus bidens Calosoma sycophanta 5 Продовження 6 Колорадськ ий жук, гусениці Гусениці та інші комахи Гусениці і Жуки Жужелиці Coleoptera Carabidae лялечки метеликів, жуки Красотіл Красотел C. inquisitor малий Красотіл малый Красотел C. denticolle степной Красотел С. степовий Красотіл золотокрапковий золототочечный Жужелиця червононога Жужелиця Жужелица красноногая Жужелица- кримська улиткоед Жужелиця-головач Жужелица-головач auropunctatum Carabus cancellatus C. scabrosus tauricus Broscus cephalotes Скакун польовий Скакун полевой Cicindella campestris Равлики, різні комахи Імаго, личинки і лялечки різних комах Різні комахи

31 Скакун степовий Бігунчик 4-крапковий Скакун степной Бембидион С. besseri Bembidion Яйця 4-точечный quadrimaculatum бульбочкових довгоносиків

32 Блискучий бігунчик Бембидион Карапузик плоскотілий Карапузик плоский Карапузик вузький Карапузик узкий Карапузик 4-крапковий Алеохара двосмугова 4 5 блестящий Карапузик двоплямистий Мертвоїд 3 B. lampros двупятнистый Мертвоед Продовження 6 Яйця бульбочкових Platysoma compressum Cylister Карапузики Ніsteridае довгоносиків Різні комахи Личинки lineare Hister bipustulatus Xylodrepa Мертвоїди Короїди Silphidae Стафіліни, Капустяні 4-точечный Алеохара quadripunctata Aleochara двуполосая bilineata короїдів або Гусениці і лялечки метеликів та інші мухи Коротконадкрилі Малашка Малашка зелена Мурашкожу зеленая Муравьежу к звичайний Стеторус крапковий Гіпераспис к Стеторус точечный Гипераспис Malachius viridis Clerus formicarius Stethorus punctillum Staphilinidae Малашки Melyridae Пістряки Попелиці, трипси Короїди Сlегіdае Сонечки Павутинні кліщі Coccinellidae Hyperaspis campestris Кокциди

33 польовий Хілокорус ниркоподібний полевой Хилокорус почковидный Chilocorus renipustulatus Щитівки, несправжні щитівки

34 Продовження Хілокорус Хилокорус - -пятнистый плямистий Екзохомус 4плямистий Брумус Экзохомус Брумус Коровка 3-крапкове Сонечко 3-точечная Коровка 5 6 Червці Exochomus Попелиці Попелиці Попелиці Попелиці Попелиці, quadripustulatus изменчивая Коровка Brumus oclosignatus Hippodamia tredecimpunctata Adonia variegata Adalia -крапкове Сонечко -точечная Коровка 7-крапкове Сонечко 7-точечная Коровка septempunctata C. 5-крапкове Пропілея 5-точечная Пропилея quinquepunctata Propylaea 4-крапкова 4-точечная quatuordecim Родолія 4 4-пятнистый Сонечко мінливе Сонечко 3 Ch. bipustulatus Родолия bipunctata Coccinella punctata Rodolia трипси Жолобчаст

35 Криптолему с Ліндорус Криптолему с Линдорус cardinalis Cryptolaem us montrousieri Lindorus lоphanthae ий червець Борошнист ий червець Щитівки

36 Циклонеда Циклонеда 3 Cycloneda Золотоочка Златоглазк limbifer Chrysoperl звичайна Золотоочка а обыкновенная Златоглазка a carnea Chrysopa перлинова Золотоочка прозрачная Златоглазка perla Ch. sinica китайська Сімферобій китайская Симфероби й Sympherobi 4 5 Сітчастокр илі Neuroptera Золотоочки Продовження 6 Попелиці в теплицях Попелиці Chrysopidae Гемеробії us amicus Hemerobiid Червець Комстока ae Мікромус Мурашиний лев Микромус Муравьины й лев Micromus angulatus Acanthaclis -»- Попелиці Мурашині Багатоїдний леви хижак is occitanica Myrmeleonti Верблюдка звичайна Руда лісова мураха Верблюдка обыкновенная Рыжий лесной муравей Raphidia ophiopsis Formica rufa Верблюдк и Raphidioptera Перетинчас токрилі dae Верблюдки Raphidiidae Мурахи Formicidae Стовбурні шкідники Багатоїдний хижак

37 Hymenopter a Волосиста Волосисты мураха Голоспинна й муравей Голоспинн мураха Червоногол ый муравей Красноголо ова мураха вый муравей F. lugubris F. polyctena F. truncorum

38 Продовження Піщана мураха Афідиміза Песчаный муравей Афидимиза 3 F. cinerea Aphidolestes 4 5 Двокрилі Галиці Diptera Cecidomyiid aphidimysa 6 Попелиці ae Хижа Хищная A. urticariae галиця Хижа галлица Хищная Monobremia галиця Ктир галлица Ктырь subterranea Satanas гігантський Ктир рудий большой Ктырь gigans Laphria Ктир рыжий Ктырь білуватий Ктир беловатый Ктырь Ктир Ктир Дзюрчалка Ктырь gibbosa Asilus albiceps Stenopogon sabaudus S. Ктырь nigriventris Machimus Сирф annulipes Syrphus Ктирі Asilidae Багатоїдні хижаки Хлібні жуки Дзюрчалки Попелиці

39 перев язана Дзюрчалка перевязанный Сирф ribesii S. corollae півмісячна Дзюрчалка Дзюрчалка полулунный Сирф Сирф S. balteatus Sphaerophor Дзюрчалка Сирф Муха Муха хлорописка хлорописка ia scripta Paragus cinctus Thaumatomy ia glabra Syrphidae -»- -»- Злакові Бурякова мухи коренева Chloropidae попелиця

40 Фітосейулю Фитосейул 3 Phytoseiulus с Амблісейул юс Амблисейу persimilis Amblyseiulus юс Амблісейул люс Амблисейу finlandicus A. mcken юсс Неосейулюс люс Неосейулю ziei Neoseiulus Тифлодром с Тифлодром cucumeris Thyphlodro ус Тифлодром ус Тифлодром ус Метасейул ус Метасейул юс Пузатий юс Пузатый mus aberrans Th. pyri Metaseiulus occidentalis Pyemotes кліщ Аністис клещ Клещ ventricosus Anystis Павук- анистис Паук- baccarum Pisaura мисливець Павук охотник Паук mirabilis Oxyopes смугастий полосатый lineatus 4 Кліщі 5 Фітосеїди Phytoseiidae Acari Продовження 6 Павутинні кліщі Плодові Плодові Кліщі кліщі Трипси, кліщі кліщі Пузаті кліщі Pyemotidae Аністиди Anystidae Павуки Пісауріди Aranea Pisauridae Оксиопіди Oxyopidae Зернова міль Багатоїдний хижак

41 Павукбокохід Паукбокоход Xysticus kochi Павуки-бокоходи Thomysidae

42 Продовження Скакун золотистий Тарантул Скакун золотистый Тарантул 3 Heliophanu s auratus Lycosa 4 5 Павуки- 6 скакунчики Salticidae singoriensis Павукивовки Lycosidae Багатоїдни й хижак небезпечний для людини Каракурт Хрестовик степовий Ерезус чорний Каракурт Latrodektus Крестовик tredecimguttatus Agriope степной Эрезус lobata Eresus черный niger Тенетники Theridiidae Кругопряди Araneidae Ерезиди Eresidae... ПАРАЗИТИЧНІ КОМАХИ Пімпла Пимпля Pimpla examinator Перетинчас токрилі Hymenoptera Пімпла Екзетастес Амблітелес Пимпля Pimpla Экзетастес instigator Exetastes Амблителе cinctipes Amblyteles Іхнеумоніди Багатоїдний Ichneumonid паразит метеликів ae Капустяна совка Зернова та

43 Амблітелес с Амблителе castigator A. Нітобія с Нитобия vadatorius Nitobia (Ангития) fenestralis інші совки Підгризаю чі совки Капустяна міль

44 Банхус серпоподібний Діадегма Банхус Диадегма 3 Banchus falcatorius Diadegma 4 5 crassicornis Коллірія Кампоплекс Коллирия Кампоплекс Collyria calcitrator Campoplek Ліссонота Ефіальт Пристомеру с Менискус Meniscus Лиссонота agnates Lissonota Эфиальт nitida Ephialtes Пристомеру с carbonarius Pristomerus і совки Зернова совка, стебловий s varidus Меніскус Продовження 6 Підгризаюч метелик Хлібні пильщики Американс ький білий vulnerotor метелик Зернова совка Сіра зернова совка Яблунева плодожерка Яблунева плодожерка, кукурудзяний Апантелес Апантелес Apanteles Браконіди метелик Білани

45 білановий Апантелес Апантелес одиночний Аскогастер Аскогастер Метеорус беляночный Апантелес glomeratus Braconidae A. liparidis Непарний шовкопряд A. solitarius Аскогастер Ascogaster quadridentata Яблунева плодожерка Аскогастер A. canifrons Метеорус Meteorus rubens Апантелес одиночный -»- Озима совка

46 Макроцентр ус Макроцентр ус 3 Макроцентрус Macrocentrus 4 5 Східна collaris Макроцент M. ancylivorus рус плодожерка Микродус Microdus dimidiator Оргілюс Оргилюс Orgilus obscurator Перилітус Перилитус Perilitus bicolor Рогас Rhogas dimidiatus Опиус Opius nitidulator Опіус Опиус Opius rudosus Афідіус Афидиус Aphidius ervi Афидиус A. avenae Бракон Мікродус Рогас Опіус Габробракон Habrobracon Совки, hebetor Афідіїди Aphidiidae Афідіус Продовження 6 вогнівки Садові листовійки Лучний метелик Капустяні блішки Озима і зернова совки Бурякова мінуюча муха Гусениці метеликів Злакові попелиці

47 Афідіус Афидиус A. picipes Афідіус Афидиус A. matricariae Персикова попелиця

48 Афідіус Афидиус Афідіус Діаретієлла Продовження 6 Капустяна A. testaceipes Афидиус A. rosae Диаретиел Diaretiella rapae Праон Праон Praon dorsale P. unicum Бурякова та Лізіфлебус Лизифлебу Lysiphlebus Трихограма с Трихограм попелиця ля Праон Праон бура fabarum Trichogramma euproctidis ма Trichogram бурая Трихограма звичайна Трихограма безсамцева Трихограм а жовта Трихограма лісова Трихограми Трихограмма інші попелиці Баштанна попелиця Совки, вогнівки, білани matidae T. evanescens T. embryophagum Листовійки T. cacoecia pallida T. cacoecia pini обыкновенная Трихогра мма бессамцовая Трихограм ма желтая Трихограмма лесная та інші метелики Яблунева плодожерка Сосновий шовкопряд

49 Трихограма Трихограмма T. minutum Lathromeris малая мала Латромерис Латромерис bruchocida Ускана Ускана Uscana senex Різні метелики Горохова зернівка Яйця горохової та інших зернівок

50 Афелінус Афелинус Афелініди Aphelinus mali Aphelinus Aphelinidae Афелінус Афелинус Афітіс Афитис Афітіс Афитис semiflavus Aphytis chrysomphali Aphytis proclia Проспальте лла золотиста Проспальте лла Берлезе Проспальте лла Коккофагу с звичайний Коккофагу с Коккофагу с жовтий Проспальтелля золотистая Проспальтелля Берлезе Prospaltell a aurantii P. berlesei Продовження 6 Кров яна попелиця Горохова та інші попелиці Коричнева щитівка Каліфорній ська щитівка Щитівки Тутова щитівка Проспальтелля Коккофагус обыкновенный Коккофагус Коккофагус желтый P. perniciosi Coccophag us lycimnia C. scutellaris C. gurne yi Каліфорнійсь ка щитівка Несправжні щитівки Несправжня сливова щитівка Цитрусовий борошнистий червець

51 Енкарзія Энкар зия Encarsia formosa Агеніаспіс Агениаспис Ageniaspis fuscicollis Теплична білокрилка Енциртиди Encyrtidae Яблунева міль

52 Продовження 3 Бластотрикс Бластотрикс Blastothrix serjcea Персикова несправжня Бластотрикс Бластотрикс B. confusa щитівка Акацієва щитівка Кокциди несправжня Афікус Афикус Aphycus apicalis Ооенциртус Ооэнциртус Ooencyrtus kuwane Ооенциртус Ооэнциртус O. tardus Pseudaphyc Непарний шовкопряд Кільчастий шовкопряд Псевдафікус Псевдафик ус Фенодискус Фенодискус us malinus Phaenodisc Червець Комстока Сливова us aeneus несправжня щитівка Мікротеріс Микротерис Microteris Акацієва несправжня sylvius щитівка Артролітус Птеромалід Artrolytus Артролитус Еуптеромал юс Эуптерома люс maculipennis Eupteromalu s micropterus - и Хлібний пильщик Pteromalidae Гесcенська муха

53 Продовження Еуптеромал юс Еуптеромал юс Еуптеромал Эуптеромалюс Эуптеромалюс Эуптеромалюс 3 E. fulvipes E. subapterus E. nidulans Золотогуз Гессенська юс Меризус Птеромалюс лялечний Меризус Птеромалю с Merisus destructor Pteromalus puparum. муха Капустяний та інші білани куколочны Птеромалюс Психофагу с Спинтерус Трихомалю с Асафес й Птеромалю с Психофагу с P. planiscuta Psychophag us omnivorus Спинтерус Spinterus Трихомалю linearis Trichomalu с Асафес s cristatus Asaphes Шведська муха Американс ький білий метелик Конюшинни й довгоносик Шведська муха Попелиці

54 Пахіневрон Пахиневрон Ценокрепис Ценокрепис Спалангія Спалангия Габроцитус Еупельмус Анастатус vulgaris Pachyneuro n coccorum Caenocrepi s bothynoderes Spalangia Габроцитус fuscipes Habrocytus Эупельмус cerealella Eupelmus Анастатус alboannulatus Anastatus disparis Червець Комстока Буряковий Шведська муха Зернова міль довгоносик Евлофіди Просяний Eulophidae комарик Непарний шовкопряд

55 Дігліфус Еулофус Платигастер Диглифус 3 Digliphus Эулофус isae Eulophus Платигасте viridulus Platygaster р 4 5 hiemalis Продовження 6 Мінуючі мухи Капустяні Платигастр иди блішки Гессенська і шведська мухи Platygasrida e Аллотропа Аллотропа Трихацис Теленомус Теленомус Теленомус Теленомус Трисолькус великий Аллотропа Allotropa Аллотропа burreli A. Трихацис convexifrons Trichacis Теленомус tristis Telenomus Теленомус laeviusculus T. Теленомус verticillatus T. gracillis Теленомус Трисолькус большой T. chloropus Trissolcus grandis Гессенська муха Сцеліоніди Кільчастий шовкопряд Scelionidae Сибірський шовкопряд Клопи-черепашки Сосновий шовкопряд

56 Трисолькус Трисолькус Трисолькус Трисолькус Tr. scutellaris Трисолькус Tr. festive Tr. victorovi Капустяні клопи Трисолькус Викторова Вікторова Трибліогра Триблиогра Trybliograp фа Роптромери фа Роптромери ha rapae Rhoptromeri с с s heptoma Евкоіліди Капустяні та інші мухи Eucoilidae Шведські мухи

57 Продовження Хойойя Едовум Амофіла Амофіла Сколія волохата Сколія 4крапкова Сколія жовтолоба Тахіна Бесса Карцелія Церомазія Тахіна Хойойя 3 Chouioia Едовум cunea Edovum Амофила puttleri Ammophila Амофила Сколия мохнатая Сколия 4-точечная Сколия желтолобая Тахина Бесса sabulosa A. pubescens Scolia hirta 4 5 Хальцидіди Chalcididae -»- qadripunctata S. dejeani Actia pomonella Bessa Карцелия selecta Carcelia Церомазия lucorum Ceromasia Тахина senilis Blepharipo Колорадський жук Підгризаюч Sphecidae -»- і совки П ядуни Оси сколії Хрущі, Двокрилі Diptera білий метелик Риючі оси Scoliidae S. 6 Американський жуки Хрущі Тахіни Tachinidae бронзівки Хлібні Яблунева плодожерка П ядуни Кільчастий шовкопряд Кукурудзян ий метелик Непарний

58 Тахіна Тахина da scutellata Conipsilura concinnata Тахіна Тахина Gonia cap itata шовкопряд Непарний і кільчастий шовкопряди Озима совка

59 Доріфорофа га Ернестія 3 Дорифорофага Doryphorophaga 4 5 doryphorae Эрнестия Ernestia consobrina Екзориста Экзориста Тахіна Тахина Продовження 6 Колорадськ ий жук Капустяна совка Weberia thoracica Яблунева Taсhina Exorista larvarum Тахіна Тахина magnicornis Тахіна Mericia Тахина a mpelus Тахіна Тахина Phorocera silvestris Тахіна Тахина хрущеедка Microphthalma Тахіна Тахина Tachina civilis Фазия Clytiomyia золотистая Фазия helluo Helomyia disjuncta плодожерка Зернова совка Американсь кий метелик Непарний шовкопряд Мармурови й хрущ Лучний метелик Фазія золотиста Фазія чорна Клопи-черепашки

60 Фазія сіра черная Фазия lateralis Phasia Фазія серая Фазия subcoleoptata Ph. строката Муха- пестрая Саркофага саркофага crassipennis Pseudosarco phaga mamillata Саркофагід и Лялечки метеликів Sarcophagid ae Саркофага Саркофага Parasarcoph aga harpax

61 Закінчення Муха вілла Муха вілла Вилла 3 Villa Вилла hottentota V. 4 5 Дзижчала Bombillidae -»- 6 Підгризаючі совки Совки circumdata..3. КОМАХИ ГЕРБІФАГИ Фітоміза Фитомиза Phytomysa orobanchia Мухи Diptera Мінуючі мухи Бур яни із роду Orobanche (вовчки) Agromyzida Амброзієви й листоїд Амброзиев ый листоед Zigogramma suturalis Жуки e Листоїди Coleoptera Chrysomelid ae Амброзія полинолистна

62 6.. МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ХИЖАКІВ І ПАРАЗИТІВ ШКІДНИКІВ РОСЛИН ТА ГЕРБІФАГІВ Назва Морфологічні ознаки Кіль біоагента, Біологічні особливості кість родини генер ацій КОМАХИ І ПАВУКОПОДІБНІ ЯК ХИЖАКИ ШКІДНИКІВ РОСЛИН Ряд Прямокрилі Orthoptera Безкрилий коник завдовжки Дибка степова Saga pedo, 9 Tettigoniidae Стегна тонкі, довгі. Самки мають (дод., рис. ) довгий яйцеклад Богомол см. Лапки Велика 4-членикові. Хижак, живиться сарановими й іншими комахами Ряд Богомолові Маntoptera комаха (до 60 Хижак. Яйця відкладає в яйцевому звичайний мм). Передні ноги хватальні, мішку. Вони зимують. Живиться різними Mantis religiоsa, крила комахами. Полює на них у засідці Manteidae членикові. (дод., рис. ) Емпуза піщана зелене або бурувате Довжина тіла імаго близько Empusa 60 мм. Голова з великим конічним сітчасті, лапки Забарвлення 5тіла Як у попереднього виду

63 63 penicornia, відростком. Вусики самця пірчасті. Empusidae Тіло зеленувато-жовте. Надкрила (дод., рис. 3) світло-голубувато-зелені Ряд Щипавки Dermaptera Довжина тіла до 6 мм. Щипавка звичайна Forficula auricularia, Forficulidae (дод., рис. 4) Вологолюбний яйця вид. Самки купками. Активний Тіло рудувато-буре, надкрила і відкладають ноги брудно-жовті хижак, особливо в садах. Може живитися рослинною їжею

64 64 Продовження Щипавка городня Довжина тіла близько 7 мм. Колір тіла 4 Схожа з попереднім видом бурий, F. tomis передньоспинка брудно-жовта з Forficulidae двома повздожніми 3 темними смугами. Надкрила брудно-жовті або світло-бурі Красуня блискуча Calopterix splendes, Calopterygydae (дод., рис. 5) Стрілка-наяда Erytromma najas, Ряд Бабки Odonata Крила самця металево-сині, Імаго живляться різними дрібними самок світло-димчасті, з бурими комахами на льоту, личинки водною жилками. Тіло самця металево- фауною. Яйця самка відкладає в тканини зелено-синє, самки бронзово- надводних рослин. Літають у червні серпні зелене. Довжина черевця мм над водоймищами Дрібна струнка комаха з Схожа з попереднім видом Літають поблизу стоячих водойм, де прозорими крилами. Тіло зверху чорно-бронзове, або знизу Coenagrionidae жовтувате зеленувате. (дод., рис. 6) Лютка-наречена Довжина черевця 6 3 мм Дрібна струнка бабка зі

65 65 Lestes sponsa, світло-бронзово-зеленим Lestidae Довжина черевця 5 33 мм, у (дод., рис. 7) стані Бабка звичайна розпростертими Довжина черевця 4 8 мм. Sympetrum Боки грудей у самця червоні, у зокрема шкідливими двокрилими. Літають у самки бурі. Черевце самця другій половині літа і восени vulgatum, спокою крила тілом. розвиваються їхні личинки, навесні і восени. Імаго знищують дрібних комах тримає Libellulidae темно-червоне, самки буре, з (дод., рис. 8) чорними бічними смужками Імаго живляться різними комахами,

66 66 Продовження Коромисло руде Aeschna isosceles, Тіло рудувато-буре. Крила з чорними жилками. 3 Черевце 4 Швидко літають удень і в присмерку біля річок та озер. Імаго живляться різними завдовжки мм комахами. Літ відбувається у травні липні Aeschnidae (дод., рис. 9) Ряд Трипси Thysanoptera Дрібна комаха (,3,6 мм Трипc хижий Aeolothrips intermedius, Aeolothripidae завдовжки) темно-бурого або Імаго і личинки хижаки. Висмоктують яйця і личинок рослиноїдних трипсів і чорного кольору, вусики довші за попелиць. Зимує личинка у ґрунті тіло. Передні крила з двома поперечними смужками Трипc кліщоїдний Scolothrips acariphagus, Thripidae (дод., рис. 0) Трипc довговусий Трипс довжиною 0,7, павутинних кліщів мм, світло-жовтий; передні крила з трьома темними Імаго і личинки хижаки. Знищують плямами. Вусики довші за тіло Довжина тіла 0,9,0 мм. Жовтуватого кольору. Крила і Імаго і личинки хижаки. Живляться павутинними кліщами і, зокрема, плодовими

67 67 Sс. longicornis, вусики як у попереднього виду кліщами. Зимують самки Thripidae Клоп набіс Nabis pseudoferus, Nabidae Ряд Клопи Hemiptera Продовгуватий клоп 7 8 мм завдовжки, Хоботок дугоподібно буро-жовтий. попелиць, цикадок, яйця різних комах, у т.ч. 4-члениковий, колорадського жука. Яйця відкладає у зігнутий, не прилягає до грудей. Перетинка з 3 4 чарунками Імаго і личинки хижаки. Висмоктують стебла рослин. Зимує імаго

68 68 Продовження Мисливець сірий буро-жовтого Клоп 3 4 Зимують імаго під рослинними кольору, щиток чорний, із двома рештками. Самки відкладають яйця у стебла Nabis ferus, жовтими рослин. Основними жертвами є личинки Nabidae Довжина тіла 7,0 8,5 мм (дод., рис. ) Оріус чорний смугами скраю. клопів, жуків, гусениць, попелиць, трипсів тощо Дрібний клоп (,5 мм 3 Личинки й імаго хижаки. Живляться Orius niger, завдовжки). Тіло овальне, темно- попелицями, кліщами, трипсами і молодими Anthocoridae буре личинками колорадського жука (дод., рис. ) Оріус вусики часто світліші Довжина тіла,5 3 мм. Orius Тіло коричнево-чорного кольору всіма із сірими плямами, сплющене, павутинних кліщів, а личинка тільки передньоспинка трапецієподібна личинками laevigatus Anthocoridae або чорне. Надкрила і 3 Інтродукований вид. Імаго живляться стадіями трипсів. біолабораторіях Антокорис звичайний Anthocoris nemorum Клоп довжиною 3,5 4,0 мм, трипсів, і попелиць, Розводять використовують у у теплицях проти трипсів, попелиць і кліщів Імаго і личинки хижаки. Знищують продовгувато-овальний, темно- попелиць, кліщів, дрібних гусениць, яйця і бурий, чорна, молодих личинок колорадського жука передньоспинка надкрила світлі. Перетинка з

69 69 Anthocoridae (дод., рис. 3) Ринокорис червоний Reduvius iracundus, Reduviidae (дод., рис. 4) темним рисунком Довжина тіла 4 6 мм. Зимує личинка у рослинних рештках. Передньогруди і надкрила буро- Хижачать імаго і личинки. Живляться червоні, верхівка щитка червона різними комахами і кліщами або жовто-бура

70 70 Продовження Макролофус Дуже собою дорослого клопа листям. Самки відкладають яйця в жилки та світло-зеленого черешки листків. Плодючість до 40 яєць. кольору, завдовжки 3,0 3,7 мм. У Хижачать личинки старших віків та імаго. самок добре помітний яйцеклад Знищують види. nubilus, M. видовжене, caliginosus Miridae 4 Зимує німфа третього віку під опалим між Macrolophus схожі 3 Тіло (дод., рис. 5) дрібних сисних шкідників. Хижака масово розводять і використовують у теплицях проти білокрилок, попелиць і Дицифус Dicyphus errans Miridae (дод., рис. 6) Арма вільхова Тіло світла з темно-буре. двома використовують мм білокрилок і попелиць Тіло бурого або жовтого Pentatomidae довжиною,0 4,5 мм Pikromerus білокрилок. Хижака масово розводять і смугами. Довжина тіла 4,0 5,5 кольору, двозубий поздовжніми Arma custos (дод., рис. 7) Пікромерус Голова кліщів Живиться різними видами попелиць і видовжено-овальне, Клоп довжиною 3 5 мм світлокоричневого кольору у теплицях проти Хижак-поліфаг. Найчастіше знищує гусениць метеликів, личинок жуків, у т. ч. колорадського жука. Хижак-поліфаг. Найчастіше помітний у садах, де знищує гусениць метеликів, личинок яблуневого пильщика та ін.

71 7 bidens, Pentatomidae (дод., рис. 8) Клоп подизус Клоп до мм завдовжки, Хижак-поліфаг. Інтродукований з Podisus верх тіла коричневого кольору, Америки як хижак колорадського жука. maculiventris черевце, ноги і вусики жовтуваті. Зимують імаго під рослинними рештками. Pentatomidae Передньоспинка по Личинки та імаго живляться усіма стадіями (дод., рис. 9) боках загостреним колорадського жука. Акліматизувати в Україні зубцем. На черевці п ять рядів не вдалося. Розроблено технологію масового темних крапок розведення хижака і застосування методом з довгим зморщена сезонної колонізації

72 7 Продовження Клоп перилюс Perillus Тіло овальне довжиною 0 з трикутний, чорний, з червоно- рослинними рештками. Личинки живляться Pentatomidae бурою яйцями, (дод., рис. 0) половина синій Zicrona щиток Хижак-олігофаг Північної Америки. Зимують імаго під Клоп щитник мм; 4 інтродукований великий, bioculatus, 3 каймою. Передня передньоспинки а імаго усіма стадіями колорадського жука. За період зимівлі гине жовтогаряча з двома великими до чорними плямами Імаго завдовжки до мм акліматизувався Хижак-поліфаг. ярко-синього кольору. 95 % хижака. В Імаго Україні і не личинки можуть живитись яйцями і личинками coreulea колорадського жука. Pentatomidae За добу жук може знищити до 30 яєць шкідника. (дод., рис. ) Красотіл великий лісовий Calosoma sycophanta, Ряд Жуки Coleoptera Жуки до 3 см довжиною. Мешканець лісу, лісосмуг. Не літає, Передньоспинка і нижній бік тіла добре лазить по деревам. Личинка живе у чорно-сині, надкрила зелені зі ґрунті. слабким золотавим відтінком гусеницями і лялечками різних шкідників Жуки й личинки живляться Carabidae дерев. Яйця (дод., рис. ) Красотіл живуть декілька років Мешканець лісу, лісосмуг. Личинка Передньоспинка і надкрила відкладають у ґрунт. Жуки

73 73 бронзовий (малий) Сalosoma золотаво-зелені. 6 Довжина тіла живе у ґрунті. Жуки й личинки живляться 4 мм гусеницями і лялечками різних шкідників inquisitor, Carabidae дерев. Яйця відкладають у ґрунт. Жуки (дод., рис. 3) Красотіл степовий Жуки завдовжки 9 6 мм, живуть декілька років Зимують жуки у лялечкових бронзово-чорного кольору. Між колисочках. Яйця відкладають у ґрунт. C. denticolle кожними двома рядами золотавих Личинки і жуки живляться гусеницями Carabidae ямок підгризаючих совок, лучного метелика та на розташовуються надкрилах п ять зерноподібних бугорків рядів інших видів лускокрилих

74 74 Продовження Красотіл золотокрапковий С. Жук довжиною 6 7 мм, 3 4 Зимують жуки і личинки в ґрунті. передньоспинка і надкрила чорні. Жуки здатні жити кілька років. Яйця самки На відкладають у ґрунт. Плодючість до 60 яєць. надкрилах чіткі ряди auropunctatum золотавих (у самців) або зелених Жуки Carabidae (у самок) крапок живляться різними шкідниками польових (дод., рис. 5) Жужелиця червононога Carabus cancellatus, Carabidae (дод., рис. 6) Жужелиця кримська C. scabrosus tauricus Carabidae (дод., рис. 4) Жужелиця головач Broscus cephalotes Carabidae Жуки завдовжки 0 8 мм, бурувато-бронзові фіолетовим зі відтінком. і личинки багатоїдні хижаки, культур Жуки і личинки хижаки. Знищують слабким гусеницями совок і інших метеликів. Яйця Стегна самки відкладають у ґрунт. Розвиваються на частково червоні полях, рідше у лісосмугах і лісах Жуки до 50 мм завдовжки, Жуки і личинки хижаки, живляться синьо-зеленого, фіолетового або різними комахами і навіть равликами. бронзово-синього Поширені у Криму. Занесені до Червоної Надкрила кольору. покриті великими зернами Жуки довжиною 7 5 мм, книги України Жуки і личинки хижаки. Живляться чорні, передньоспинка блискуча, гусеницями підгризаючих совок, личинками надкрила матові. Передній край колорадського жука. Яйця відкладають у середньогрудей ґрунт на полях звужений і

75 75 (дод., рис. 7) Бігунчик 4крапковий утворює перетяжку у вигляді шиї Жуки довжиною,5 3 Зимують жуки у ґрунті. Навесні самки мм, буро-жовті, на надкрилах відкладають яйця у ґрунт по одному в чотири округлі місцях скупчення бульбочкових і інших, жовтувато-рижі плями і вісім довгоносиків. Жуки і личинки живляться Carabidae борозенок. Личинка завдовжки яйцями й личинками цих шкідників (дод., рис. 9) 5 8 мм, сірувато-біла зі світло- Bembidion quadrimaculatum невеликі коричневою смугою на спині

76 76 Продовження Блискучий бігунчик Жуки завдовжки,8 3,6 мм, смоляно-чорні 3 з B. lampros характерним Carabidae блиском. (дод., рис. 30) округла, помітно вужча від надкрил. Голова вужча від Схожий на 4 попередній вид, але живиться також і яйцями колорадського металевим жука Передньоспинка передньоспинки. Надкрила з широко закругленими плечами Скакун польовий Cicindella campestris і шістьма борозенками Верх тіла яскраво-зелений, боки і ноги мідно-червоні. По (дод., рис. 8) Карапузик 6 мм Histeridae (дод., рис. 3) Активні багатоїдні хижаки білих дрібних і по одній великій плямі по центру. Довжина тіла Hister bipustulatus, покоління Зимують жуки і личинки в нірках. краях надкрил розміщені по п ять за 3 роки Carabidae двоплямистий Жук довжиною 5 7 мм з Зимують жуки в підстилці. Імаго і округлим, помірно опуклим тілом личинки багатоїдні хижаки. У садах чорного кольору. На кожному з трапляються у ґрунті та під корою дерев, надкрил одна велика видовжена живляться гусеницями і лялечками світло-червона пляма. Ноги короткі метеликів, личинками колорадського жука

77 77 копальні. Алеохара двосмугова Вусики колінчасті з булавою Дуже схожі між собою Алеохара двокрапкова види. Aleochara bilineata, A. bipunctata, Staphylinidae (дод., рис. 34) 4 Зимують личинки в пупуріях капустяної мухи. Жуки ведуть хижацький Жуки довжиною,5 7,5 мм, продовгуваті, спосіб життя, живляться і чорні, личинками тільки бурякової та інших мух. Самки відкладають перших два членика черевця. яйця у ґрунт. Личинки відшукують у ґрунті Передньоспинка посередині пупарії названих вище мух, проникають у має смужку між двома рядами них і паразитують на лялечках, де й крапок заляльковуються надкрила закривають капустяних, яйцями морквяної,

78 78 Продовження Малашка мідна Malachius aeneus, Melyridae (дод., рис. 35) Жук надкрила довжиною3 4 мм, 3 металево-сині, 4 Зимують жуки і личинки у ґрунті і під рослинними рештками. Яйця відкладають у вершини надкрил червоні ґрунт кучками по шт. Імаго і личинки хижаки, живляться попелицями і Мурашкожук Clerus formicarius, Cleridae (дод., рис. 36) Жуки довжиною 7 0 мм. личинки в лялечкових Верх і низ тіла червонасті. колисочках у корі біля основи дерев, де Голова, навесні заляльковуються. Личинки живуть вершина надкрил і широка перев язь на них чорні М якотіл темний трипсами Зимують Тіло імаго сплющене з під корою дерев і знижують личинок короїдів Зимують личинки. Імаго і личинки м якими покривами завдовжки знищують попелиць, дрібних гусениць і Cantaris fuska 5 мм. Передньоспинка з личинок жуків, яйця саранових тощо Cantharidae чорною плямою, ноги чорні (дод., рис. 37) Стеторус крапковий Stethorus punctillum, Coccinellidae (дод., рис. 38) Хілокорус Дрібний жук довжиною,0,5 мм, овальний, дуже павутинними кліщами. Яйця відкладають на випуклий, чорний, вусики і ноги бурі Жуки завдовжки 4 5 мм, Жуки і личинки акарифаги, живляться листя в колонії шкідника Зимують жуки у лісовій підстилці.

79 79 ниркоподібний Chilocorus renipustulatus, Coccinellidae (дод., рис. 39) Хілокорус двоплямистий Ch. bipustulatus Coccinellidae (дод., рис. 40) верх тіла чорний, черевце Жуки і личинки живляться щитівками червоне, на надкрилах по одній поперечній червоній плямі Жуки завдовжки 3 4 мм, чорні або кожному коричневі, надкрилі на 3 червоних плями, розміщених у вигляді поперечного ряду. У личинки на спині дві поперечні білі лінії Розвиток як у попереднього виду. Жуки і личинки знищують щитівок і несправжніх щитівок

80 80 Продовження Екзохомус Жук довжиною 3 5 мм, 3 4 Жуки і личинки хижаки, живляться 4-плямистий зверху чорний, на надкрилах по несправжніми щитівками та червцями на Exochomus quadripustulatus дві великі червоні чи жовті деревах і чагарниках Coccinellidae (дод., рис. 4) Сонечко 3крапкове Hippodamia tredecimpunctata Coccinellidae (дод., рис. 4) плями. Вусики 9-членикові Жуки довжиною 4,5 7,0 мм. Тіло продовгувате, позаду Біологія типова для кокцинелід. Жуки і личинки живляться попелицями розширене. Верх тіла жовтий або червонуватий, на надкрилах 3 чорних крапок. На передньоспинці широка повздовжня чорна смуга і по Сонечко мінливе Adonia variegate Coccinellidae (дод., рис. 44) боках по одній крапці Жуки довжиною 3,0 3,5 Жуки й личинки живляться мм. Тіло видовжено-овальне. попелицями на польових культурах. Активні Надкрила червоно-жовті, біля навесні і в першу половину літа, потім їхньої впадають у діапаузу основи три чорних плями. Передньоспинка чорна із жовтою каймою з боків і Сонечко спереду Жуки довжиною 3,0 5,5 Зимують імаго в садах у підстилці.

81 8 двокрапкове Adalia bipunctata Coccinellidae (дод., рис. 43) мм, мінливого забарвлення. Виходять рано попелицями однією відкладають на листя дерев з кінця квітня кожному, крапкою інколи на чорні з великою чорною плямою біля плеча і однією-двома плямами нижче. Передньоспинка світла з чорною М-подібною плямою деревах. Живляться Частіше надкрила червоні з чорною на навесні. Яйця самки

82 8 Продовження Сонечко 7крапкове Coccinella septempunctata Coccinellidae (дод., рис. 45) Сонечко 5крапкове Coccinella quinquepunctata Жуки довжиною 5,5 8,0 3 4 Зимують жуки під опалим листям. мм, надкрила червоні з сімома Жуки і личинки живляться попелицями на круглими чорними крапками, полях, зрідка в садах і лісосмугах. Самки одна з яких розміщена біля відкладають яйця купками на нижній бік щитка. Передньоспинка чорна листків, усього до 700 шт. із жовтими передніми кутами Довжина тіла 3,0 5,5 мм. Схожий на попередній вид Надкрила з п ятьма плямами; задня пляма біля бічного краю далеко від шва. Coccinellidae (дод., рис. 46) Кальвія 4крапкова Propylea quatuordecimpunktata Жук світло-бежевого кольору, довжина тіла 4,5 6,0 Яйця відкладають на кору гілок і штамбів мм, дерев. Імаго живляться личинками медяниць на надкрилах4 білих округлих плям і попелиць, личинки німфами й імаго Coccinellidae Пропілея 4крапкова Calvia Зимують імаго в підстилці біля дерев. медяниць Надкрила жовті з чорними Активний хижак, знищує попелиць і плямами або чорні з жовтими трипсів. Були спроби використання пропілеї плямами. в теплицях проти попелиць Кожне з надкрил

83 83 quatuordecimguttata Coccinellidae (дод., рис. 47) найчастіше має сім довгасто- чотирикутних плям, злитих чи окремих. Довжина тіла жука 3,5 мм Родолія Rodolia cardinalis Coccinellidae (дод., рис. 48) Жуки довжиною 3 5 мм. 4 Інтродукований і акліматизований На надкрилах є чорна смуга вид. Зимують жуки під опалим листям. упродовж шва і по дві круглі Жуки і личинки знищують червців плями по її боках, а також пляма на передньоспинці

84 84 Продовження Криптолемус Cryptolaemus montrousieri Coccinellidae (дод., рис. 49, 50) Ліндорус Lindorus lоphanthae Coccinellidae (дод., рис. 5) Жук довжиною 3 4 мм, чорний Голова, 4 Інтродукований вид. Жуки і личинки знищують борошнистих червців. передньоспинка, кінці надкрил Застосовують методом сезонної колонізації, і черевце червонуваті. Личинки оскільки покриті акліматизувався воскоподібними виростами Тіло завдовжки близько мм, матове, густо волосками. вкрите цей Зимує передньоспинка і нижній бік в Україні не Інтродукований вид. Жуки і личинки живляться Голова, вид диаспідиновими вид у всіх стадіях щитівками. розвитку. Застосовують методом сезонної колонізації тіла червонувато-коричневі, Циклонеда Cycloneda limbifer Coccinellidae (дод., рис. 5) Золотоочка звичайна надкрила чорні Жук яскраво вишневого кольору з чорною До 0 Інтродукований вид, здатний розмножуватись у теплицях, не впадаючи в передньоспинкою. Крапок або діапаузу. Розводять у біолабораторіях і плям використовують у теплицях проти попелиць на надкрилах немає. Довжина тіла 4 6 мм Ряд Сітчастокрилі Neuroptera Імаго з розмахом крил до 3 Зимують 5 мм, тіло жовто-зеленого імаго в тріщинах кори рослин, у приміщеннях та інших укриттях.

85 85 Chrysoperla carnea, Chrysopidae (дод., рис ) кольору, крила блідо-зелені з Навесні додатково живляться нектаром і сітчастим пилком жилкуванням, очі на квітках рослин. Яйця золотаві, вусики довгі. Яйця відкладають на листки та інші органи овальні, рослин. довгих світло-зелені, ніжках. камподієподібні, на Личинки з Личинки попелицями, хижаки, листоблішками живляться та іншими великими дрібними шкідниками, а також яйцями верхніми щелепами. Лялечки в комах. Заляльковуються в круглих світлих круглому світлому коконі коконах. Личинкам характерний канібалізм. Їх масово розводять у біолабораторіях і застосовують у теплицях проти попелиць

86 86 Продовження Золотоочка китайська Дуже схожа на попередній 3 3 Інтродукований 4 вид. і розводять і вид, тільки поперечні жилки на вологолюбива. Chrysopa sinica дистальному використовують в теплицях проти попелиць Chrysopidae крила чорні Дуже схожа на попередні Золотоочка красива Chrysopa кінці переднього 3 види Близька Масово Тепло- до золотоочки звичайної. Хижачать імаго і личинки formosa Chrysopidae Золотоочка Дуже прозора Chrysopa попередній вид на 3 Дуже схожа на попередній вид комахи, 3 Імаго і личинки хижаки попелиць. схожа perla Chrysopidae Мікромус Micromus angulatus, Hemerobiidae (дод., рис. 57) Темно-коричневі довжина передніх крил 0 мм. Личинки не проявляють канібалізму. Їх Яйця подовжено-овальні без ніжки. масово Личинки закритому ґрунті схожі на личинок розводять і використовують у золотоочки. Кокон білий, овальної Мурашиний лев форми Розмах крил імаго понад Acanthaclisis 0 occitanica см. довгими Схожі на бабок з булавоподібними Зимують імаго. Імаго і личинки хижаки-поліфаги. Личинки у піщаному ґрунті роблять ямки лійкоподібної форми, у

87 87 Myrmeleontidae вусиками. Для імаго (дод., рис. 58) характерний функціонально які потрапляють їхні жертви, найчастіше мурахи чотирикрилий політ Верблюдка звичайна Raphidia ophiopsis, Raphidiidae (дод., рис. 6) Імаго Ряд Верблюдки Raphidioptera довжиною 5 7 Зимують личинки. У середині літа мм з прогнатичною головою. з являються імаго. Яйця відкладають у Мають сітчасті крила і дуже тріщини кори дерев. Личинки проникають у видовжені передньогруди. У ходи стовбурових шкідників і живляться яйцеклад їхніми яйцями, личинками і лялечками. У самок довгий зігнутий доверху тріщинах кори знищують клопів, невеликих гусениць, яйця різних комах

88 88 Продовження Галиця афідиміза Aphidolestes aphidimyza, Cecidomiidae 3 Ряд Мухи Diptera Світло-сіра муха-галиця, До довжиною,5,5 мм, ноги довгі. Личинка 0 оранжево- 4 Зимує личинка у несправжньому коконі у ґрунті. Самки відкладають яйця в колонії попелиць на рослинах. Личинки (дод., рис. 6 червона, без чітко вираженої живляться Дзюрчалка голови Муха довжиною мм, знищує до 70 попелиць Личинка хижак, знищує попелиць; 64) перев язана чорна, черевце з 5 попелицями. Одна личинка широкими імаго живиться нектаром. Зимує пупарій у Syrphus ribesii, жовтими поперечними смугами ґрунті. Яйця самки відкладають на листя в Syrphidae (перев язами) на 3 4 члениках. колонії попелиць. Плодючість до 00 яєць. (дод., рис. 65 Вусики коротші від голови, жовті Личинка за добу поїдає до 00 личинок попелиць 66) Дзюрчалка півмісячна Імаго довжиною 7 0 мм з 4 різко вираженими жовтими S. corollae, плямами і перев язами на Syrphidae тергітах черевця Личинка живиться попелицями, імаго нектаром і пилком. Зимує лялечка у ґрунті (дод., рис. 67) Дзюрчалка сферофорія Довжина тіла 9 мм. Жовті поздовжні смуги з боків 3 4 Личинка живиться попелицями, імаго нектаром і пилком. Зимує несправжній

89 89 Spaerophoria scripta, передньоспинки займають прес кутум і скутум і доходять до Syrphidae щитка. Жовті перев язи другого- (дод., рис. 68) Ктир третього тергітів черевця суцільні Муха до 0 мм завдовжки Machyimus сірого кольору annulipes, кокон у у ґрунті у роки Імаго і личинки хижаки. Імаго знищують хлібних клопів на льоту, а личинки живляться у ґрунті личинками Asilidae хлібних клопів, дротяниками та ін. Зимують (дод., рис. 70) личинки у ґрунті

90 90 Продовження 3 4 Ряд Перетинчастокрилі Неminoptera Робочі особини - Хижаки-поліфаги. Живляться різними Руда лісова мураха Formica rufa, Formicidae (дод., рис. 60) Голоспинна мураха F. polyctenа, Formicidae довжиною 4 тіла 9 мм, колір червоно-бурий, видами комах в основному в лісах і черевце лісосмугах, а також солодкими виділеннями темно-буре. На спині кожного сисних членика грудей по 3 5 пар зазвичай перебуває 0 40 самок волосинок Зовні попередній кожному схожий вид, членику на але - на Вважається хижаком грудей комах-шкідників. із У найбільш числа лісових мурашнику агресивним мурах. У мурашнику одночасно знаходиться декілька менше трьох пар волосинок сотень самок Клас Павукоподібні Arachnidae Підклас Павуки Aranea Крупний павук до 40 мм Тарантул Lycosa singoriensis, Lycosidae (дод., рис. 80) Живе у земляній нірці. Полює на довжиною, усе тіло і ноги різних комах. Укус тарантула для людини густо дуже болючий вкриті волосинками, забарвлення тіла бурувате з Каракурт темним малюнком Самець завдовжки Latrodektus мм, самка до мм. Колір 4 7 Плете тенета, у яких і живе. Живиться різними комахами. Йому властивий

91 9 tredecimguttatus, тіла чорний, зверху на черевці канібалізм. Отрута каракурта небезпечна Theridiidae добре помітні червоні дрібні для людині і тварин (дод., рис. 79) Ерезус чорний плями Великий чорний павук до Eresus niger 0 мм завдовжки. У самки до Eresidae черевце за все чорнотілками і листоїдами чорне, у самця Живе у павутинній трубці завдовжки 5 мм. Живиться тільки жуками, перш червоне з чотирма чорними Павук-бокохід плямами Павук середніх розмірів з Xysticus kochi довгими ногами, спрямованими та імаго шкідливої черепашки на колоссі Thomisidae в сторони, завдяки чому може злаків пересуватися боком уперед Бродячий павук. Живиться личинками

92 9 Продовження Павук довжиною до 6 Павукмисливець Pisaura mirabilis, Pisauridae (дод., рис. 78) мм, білувато-сірий, на спинній Phytoseidae (дод., рис. 73) Amblyseiulus mckenziei Phytoseidae не утворює плями Підклас Кліщі Acari Кліщ довжиною 0,3 0,4 Багат мм, тіло червоного кольору, о Phytoseidae павутинних кліщів. Плодючість три пари ніг, а у німф і повітря %, температура 5 С. дорослих Масово кліщів овальної чотири. форми з оранжевим відтінком Довжина тіла самців 0,3 мм, самок 0,4 мм. Колір тіла світло-коричневого Дуже схожий попереднім видом розводять використовують у у біолабораторіях теплицях і способом сезонної колонізації Багат Хижак тютюнового трипса. Може о до живитися павутинними і борошняними кліщами. Розводять у біолабораторіях і вишнево-червоного Neoseiulus cucumeris, хижак самок яєць. Оптимальна вологість від Неосейулюс Інтродукований вид. Спеціалізований овальне. Ноги довгі. У личинок Яйце Амблісейулюс 4 Багатоїдний хижак. Павутинних тенет частині черевця дві витягнуті Фітосейулюс Phytoseiulus persimilis, 3 використовують проти тютюнового трипса в з теплицях Багат Хижак-поліфаг. Живиться трипсами, у о тому числі західним квітковим трипсом, а також різними кліщами і навіть пилком

93 93 (дод., рис. 74) квіток різних біолабораторіях Тифлодромус Кліщ довжиною близько Thyphlodromus 0,4 aberrans, Ноги тонкі, довгі. Яйця овальні Phytoseidae з оранжево-жовтим відтінком (дод., рис. 75) Кліщ аністис Anystis baccarum, Anistidae (дод., рис. 76) мм, 6 9 оранжево-червоний. Самка кліща довжиною рослин. Розводять у і використовують проти трипсів у теплицях Хижаки плодових кліщів. Зимують самки у тріщинах кори. Навесні пробуджуються рано ( 3 С). 3 Дуже рухливі кліщі. Зимують яйця у мм, червона, з довгими ногами, підстилці. Характерний партеногенез. Після черевце кулеподібне відродження личинки піднімаються на дерева, де знищують рослиноїдних кліщів і дрібних комах

94 94 Продовження Пузатий кліщ Pyemotes ventricosus, Кліщі розміром тіла до 0, мм, у вагітної самки 3 Багат о Живородний 4 вид. Хижак-паразит гусениць і лялечок лускокрилих, найчастіше черевце до мм у діаметрі зернової молі. При масовому його Pyemotidae розмноженні (як правило, у біолабораторіях, (дод., рис. 77) де масово розводять зернову міль) спричиняє різке подразнення шкіри у людей... ПАРАЗИТИЧНІ КОМАХИ Ряд Перетинчастокрилі Hymenoptera Імаго довжиною до 0 Личинка паразит гусениць і лялечок Пімпля Pimpla examinator, мм, чорного кольору. Перед золотогуза, непарного шовкопряда, білана основою крил жовта пляма. жилкуватого, лучного метелика та ін. Яйця Ноги червоні. Яйцеклад самок відкладають самки в гусениць, а закінчує за дорівнює розвиток паразит у лялечках хазяїна. Зимує Екзетастес половині черевця Комаха завдовжки до 7 личинка у лялечках або гусеницях хазяїна Зимують личинки в коконах у ґрунті. Exetastes мм. Ichneumonidae (дод., рис. 8) cinctipes довжиною Груди і голова чорні, Самки черевце і стегна ніг червоні відкладають яйця у гусениць третього віку капустяної совки Ichneumonidae (дод., рис. 8) Амблітелес Їздець довжиною 5 мм, Внутрішній паразит гусениць озимої

95 95, тіло буре, ноги червонасті, основа та інших підгризаючих совок. Зимує у стадії Ichneumonidae черевця чорна, другий і третій личинки в гусениці совки. Закінчує розвиток членики у лялечці Amblyteles vadatorius Решта черевця члеників червоно-бурі. темно-бурі з тонкими перев язами на задньому Нітобія (Ангітія) Nitobia fenestralis, Ichneumonidae краї кожного Тіло імаго чорне до 5 Внутрішній паразит гусениць завдовжки 0 мм. Форма капустяної молі. Яйця самка відкладає у тіла типова для іхнеумонід гусениць ІІ і ІІІ віків. Зимує личинка паразита у коконі молі

96 96 Продовження Довжина тіла 8 мм. серпоподібний Самка темного кольору, ноги Банхус Banchus falcatorius, Ichneumonidae жовтувато-червоні, третій другий тергіти Діадегма Diadegma crassicornis, Ichneumonidae (дод., рис. 83) Колірія Collyria coxator Ichneumonidae (дод., рис. 84) Кампоплекс Campopleks varidus, Ichneumonidae Меніскус Meniscus agnates, 4 Паразит озимої та окличної совок і черевця червоно-коричневі. жовтого кольору Довжина тіла 3 Самці 8 9 мм. - Личинка паразитує в гусеницях Передні крила з дзеркальцем. кукурудзяного метелика, сірої та звичайної Тіло темного кольору, ноги зернових совок червоні, тазики чорні. Голова і груди Основа черевця чорні. Паразит личинок хлібного пильщика. світло- Зимує личинка у коконах шкідника. Імаго коричнева, яйцеклад у самок живляться нектаром. Самка відкладає яйце суттєво в яйце пильщика, а личинка розвивається в виступає за кінець черевця Їздець чорного кольору тілі личинки шкідника Паразит гусениць американського завдовжки 0 мм. Передні білого метелика. Заражає гусениць ІІ ІІІ крила з дзеркальцем віків. Заляльковується в тілі гусениць, що Імаго завдовжки 8 загинули Заражає гусениць зернової совки І

97 97 Ichneumonidae Ефіальт Ephialtes carbonarius, Ichneumonidae мм, тіло струнке, чорне, ноги IVвіків. Зимує личинка в гусеницях совки. червоні. Личинка Заляльковується в кінці травня в ґрунті в веретеноподібна Імаго до 0 мм. Другий коконі Зовнішній паразит гусениць яблуневої членик черевця продовгуватий, плодожерки. Зимують личинки в коконі. черевце без білого малюнка Навесні заляльковуються. Частина імаго, що вилітають, встигають заразити гусениць шкідника, що перезимували. Решта заражають гусениць нового покоління. Імаго живляться нектаром

98 98 Продовження Пристомерус Pristomerus vulnerator, Ichneumonidae імаго Тіло довжиною до чорне, 3 8 мм, ноги 4 паразит Внутрішній гусениць яблуневої плодожерки, рідше непарного червоні, стегна чорні. Голова шовкопряда і кукурудзяного метелика. поперечна, вусики коротші від Заражає гусениць І ІІ віків у плодах. голови і грудей, разом узятих. Зимують личинки в гусеницях хазяїна Довжина яйцеклада дорівнює Апантелес білановий Apanteles glomeratus, Braconidae (дод., рис. 85) Апантелес A. liparidis, Braconidae довжині черевця Тіло чорне, ноги жовті, 5 Паразит гусениць представників довжина тіла 3 мм. Лялечки у родини біланів. Зимує личинка в коконах жовтих розміщені або в гусеницях білана жилкуватого. Самка групами на залишках загиблих відкладає яйця у гусениць І ІІ віків до 60 гусениць на рослинах Комаха чорного кольору, шт. Плодючість до 000 яєць Внутрішній груповий коконах, паразит ноги червоно-жовті, довжина гусениць непарного шовкопряда. Самки тіла біля 3,5 мм відкладають яйця в гусениць молодших віків від 0 до 00 шт. у кожну. Личинки заляльковуються на шкірці загиблої гусениці у білих кокончиках на стовбурах дерев Апантелес Чорного кольору, перші Внутрішній паразит гусениць

99 99 одиночний A. solitaries, Braconidae стерніти черевця світлі. непарного шовкопряда і вербової хвилівки. Довжина тіла,5 3,0 мм Самки першого покоління відкладають по одному яйцю в гусениць непарного шовкопряда І-ІІІ віків, а самки другого покоління Аскогастер Ascogaster quadridentata, Braconidae (дод., рис. 86) Колір тіла імаго темнобурий, ноги коричневі. Довжина тіла 3 4,5 мм 3 заражають гусениць вербової хвилівки, у яких і зимують Яйцеличинковий паразит плодожерок і інших метеликів. Самка відкладає яйце в яйце хазяїна, а личинка розвивається в гусениці. Зимують личинки в гусеницях хазяїна

100 00 Продовження Метеорус Meteorus rubens, Їздець до 0 мм довжиною, жовтуватокоричневий, тіло струнке. У самки довгий яйцеклад. 3 4 Паразит гусениць озимої та інших підгризаючих совок. Розмножується по типу Кокон світло-коричневий Braconidae поліембріонії. В одній гусениці розвивається від 7 до 60 личинок. Зимує Макроцентрус Macrocentrus Самка жовто-коричневого кольору. Самець чорний. Колір ніг червонуватий.ноги довгі і тонкі. 3 личинка в гусеницях совок Паразит гусениць бавовникової, люцернової та озимої совок Довжина тіла 3,5 4,5 мм collaris, Braconidae (дод., рис. 87) Бракон Довжина тіла,0,5 мм, забарвлення від світло-коричневого до чорного 4 5 Habrobracon hebetor, Груповий ектопаразит гусениць совок, молей, вогнівок та ін. Самки живляться Braconidae (дод., рис. 88) гемолімфою хазяїна. Зимує діапаузуюче імаго у рослинних рештках тощо. Масово розводять у біолабораторіях на гусеницях воскової молі чи млинової вогнівки. Застосовують проти бавовникової та інших Оргілюс Orgilus rugosus, Braconidae Довжина тіла імаго 3 5 мм, забарвлення тіла темно- 6 видів совок Мешкає в багаторічних насадженнях дерев і чагарників. Одиночний паразит

101 0 Рогас Rhogas dimidiatus, коричневе Імаго довжиною 5 7 мм, гусениць метеликів Паразит гусениць озимої, зернової тіло чорне, ноги червоні, крім совок, карадрини. Зимує доросла личинка у Мікродус гомілок і лапок Тіло чорне, ноги червоно- коконі під грудочками ґрунту Внутрішній паразит Microdus коричневі. Довжина тіла 4 7 мм. плодожерки, Перший членик черевця майже у листовійок. Заражає гусениць І ІІ віків Braconidae dimidiator Braconidae два рази довший від своєї ширини. Яйцеклад трохи коротший від тіла брунькової яблуневої і розанної

102 0 Продовження Перилітус Дрібні їздці 3 завдовжки 4 паразит Внутрішній різних видів Perilitus bicolor близько мм, темного кольору. У блішок. Самка відкладає яйця під надкрила Braconidae самок доволі довгий яйцеклад жуків. Личинки розвиваються в порожнині Афідіус Aphidius ervi, Aphidiidae (дод., рис. 89) Імаго чорного кольору, тіла хазяїна, де і зимують До 0 Внутрішній паразит польових попелиць культур. довжина тіла,0,5 мм. Ноги шкідників Самки буро-жовті. Яйцеклад у самок відкладають яйця найчастіше у личинок І ІІІ короткий. Вусики довші від тіла віків. Плодючість до 70 яєць. Весь розвиток паразита відбувається усередині попелиці, триває тижні. 3 тіла Попелиця перетворюється в мумію. Зимує личинка в Афідіус A. matricariae Aphidiidae Довжина тіла,0,5 мм. муміфікованій попелиці До 0 Схожий з попереднім видом. Масово Колір тіла жовто-коричневий розводять у біолабораторіях для боротьби з персиковою попелицею на помідорах і перці Лізіфлебус Lysiphlebus fabarum Aphidiidae Комаха темно-бурого кольору. Довжина тіла,5,3 мм До 0 в теплицях Схожий Розводять з у попереднім біолабораторіях видом. для використання у теплицях на огірку проти баштанної попелиці

103 03 (дод., рис. 90) Діаретіела Diaretiella rapae, Aphidiidae Чорна комаха довжиною біля 9 мм. Черевце Паразит капустяної та інших видів попелиць. Зимує діапаузуюча личинка в стебельчасте, коричневе, перший муміфікованій його членик жовтий. Ногі жовті, заляльковується. Плодючість самок біля 90 яєць Праон задні лапки затемнені Імаго завдовжки близько Praon dorsal мм, чорне. Черевце стебельчасте Aphidiidae 0 попелиці, Схожий з попереднім видом де і

104 04 Продовження Трихограма бура Trichogramma euproctidis, Trichogrammatidae Імаго довжиною біля мм Паразит яєць совок, біланів, вогнівок, Забарвлення темно-буре, місцями листовійок та ін. Плодючість самок до 50 жовтувате яєць. Весь цикл розвитку відбувається в яйці хазяїна. Зимує діапаузуюча лялечка в яйці (дод., рис. 9) хазяїна. Паразитовані трихограмою яйця темні Трихограма звичайна T. evanescens, Trichogrammatidae Забарвлення імаго Личинки жовтувате, голова, передньогруди і черевце бурі. Довжина тіла до мм Трихограма безсамцева T. embryophagum, Trichogrammatidae Комаха T. cacoecia pallida, Trichogrammatidae яєць лускокрилих, темна смуга. Довжина тіла до багаторічних насадження. Плодючість самок мм 6 0 яєць. У потомстві самці, як правило, Самки лимонно-жовті, 8 0 особливо паразити кольору, біля основи черевця є Трихограма жовта блідо-жовтого листовійок, у відсутні Яйцеїд лускокрилих комах, особливо самці сіруваті. Довжина тіла біля листовійок у багаторічних насадженнях. мм Вологолюбивий вид. Плодючість до 40 яєць

105 05 Трихограма лісова Комаха блідо-жовтого 7 8 кольору, довжиною 0,5 0,9 мм Паразитує шовкопряда, T. cacoecia pini, в совок, яйцях соснового п ядунів та ін. Плодючість до 40 яєць. В одному яйці Trichogrammatidae соснового шовкопряда розвивається біля 30 Афелінус Комаха чорного кольору, Aphelinus mali, черевце біля основи жовтувате. віків Довжина тіла 0,8,3 мм. У самки личинки черевце звужене до вершин Плодючість біля 00 яєць. Зимують личинки Aphelinidae (дод., рис. 9) 6 9 личинок паразита Спеціалізований паразит личинок усіх кров яної попелиці. надуваються Паразитовані і чорніють. у тілі попелиць, де і заляльковуються Афітіс Aphytis proclia, Aphelinidae (дод., рис. 93) Голова і груди жовті, 4 навесні Зовнішній паразит самок черевце оранжеве з темними каліфорнійської та інших щитівок. Самки поперечними відкладають яйця під щиток. Личинка смугами по боках. Довжина тіла біля мм паразитує на тілі щитівки, заляльковується. Зимує личинка де і на тілі щитівки. На одному поколінні щитівки розвивається два покоління паразита

106 06 Продовження Енкарзія Encarsia Імаго довжиною близько ,6 мм з жовтим черевцем 4 Інтродукований вид. Паразит личинок тепличної Formosa, білокрилки. по одному яйцю в личинок ІІ ІІІ віку (дод., рис. 94) шкідника. Паразитована личинка білокрилки чорніє. Масово Розмножується розводять Застосовують корисна Імаго довжиною біля 4 мм, жовтуватого забарвлення lycimnia, Aphelinidae біолабораторіях. личинок тепличної білокрилки в закритому ґрунті Внутрішній спеціалізований паразит Паразитовані особи муміфікуються. Aphelinidae Coccophagus у відкладає у тіло личинок і самок щитівки. perniciosi, звичайний проти партеногенетично. каліфорнійської щитівки. Яйця самка Prospaltella (дод., рис. 95) Коккофагус живиться гемолімфою личинок білокрилки. Відкладає Aphelinidae Проспальтелла Імаго Зимують яйця і личинки у тілі щитівок Довжина тіла імаго Внутрішній паразит личинок мм. Чорний з жовтими несправжніх щитівок. Зимує личинка в плямами. Передні крила личинках хазяїна рівномірно й густо опушені, з бахромою по краях

107 07 Агеніаспіс Ageniaspis Довжина тіла імаго Паразит яблуневої молі. Самка близько мм. Комаха темно- відкладає яйце в яйце молі. Ембріональний бурого забарвлення. Яйцеклад розвиток триває до весни наступного року. Encyrtidae довгий, Розвиток (дод., рис. 96) Ооенциртус половині довжини тіла Довжина тіла близько Ooencyrtus мм. fuscicollis, Kuwanаe, голова іноді дорівнює Черевце і ноги чорні, і груди Encyrtidae Псевдафікус металево-блискучі Тіло імаго Pseudaphvcus malinus, жовте, Encyrtidae До 4 ноги і груди знизу за типом поліембріонії Паразит яєць непарного шовкопряда і золотогуза. Одна самка може заражати до зверху оранжево- відбувається 00 яєць шкідників До 0 Груповий внутрішній паразит червця Комстока. Інтродукований з Японії. Заражає білуваті. Довжина тіла 0,75 0,9 всі стадії шкідника, крім самок, мм відкладають яйця. Застосовують способом внутрішньоареального переселення що

108 08 Продовження Фенодискус Phaenodiscus aeneus, Encyrtidae Меризус Merisus destructor Pteromalidae Птеромалюс Pteromalus puparum, Чорний, червонуваті. лапки Передні Паразит личинок і самок сливової крила несправжньої щитівки. Зимує личинка в тілі затемнені, зі світлою смужкою загиблих самок шкідника. Плодючість самок по зовнішньому краю. Довжина близько 50 яєць тіла,5 мм Імаго довжиною 3 мм. Паразит гессенської мухи. Яйця Голова, груди і тазики ніг зелені з відкладає на личинок в пупаріях. Зимують металевим Черевце личинки в пупаріях шкідника, навесні там темне з темно-жовтою плямою біля же і заляльковуються. Плодючість самок до основи Імаго бронзово-зелене із 40 яєць Груповий паразит лялечок біланів. відливом. 3 4 Pteromalidae золотавим відливом, довжина Зимують личинки в лялечках шкідників. (дод., рис. 98) 3 4 мм. Черевце коротше від Плодючість самок до 450 яєць грудей і голови, разом узятих. Габроцитус Яйцеклад добре помітний Імаго чорного кольору, Habrocytus завдовжки 3 мм 0 гусениць зернової молі. Самки відкладають яйця на гусениць, які cerealella, Pteromalidae Трихомалюс Паразит розвиваються в зернівках Імаго чорного кольору, 3 Ендопаразит личинок шведської мухи.

109 09 Trichomalus cristatus, ноги жовто-бурі, довжина тіла Зимує личинка в стеблах рослин, 3 4 мм ушкоджених мухою, у личинці хазяїна. Pteromalidae (дод., рис. 99) Ценокрепис Імаго чорне, довжиною Caenocrepis bothynoderі, мм, ноги Паразит яєць звичайного бурякового буровато- довгоносика. Зимують личинки в яйці Спалангія Імаго чорне з металевим шкідника. Імаго вилітають у квітні Паразит шведської мухи. Зимує у Spalangia блиском. Голова і передньогруди пупарії в дрібних крапках. Довжина тіла заляльковується., синхронний з розвитком хазяїна Pteromalidae близько 3 4 жовті fuscipes, Pteromalidae,0 мм 3 5 шкідника. Там же Подальший навесні розвиток

110 0 Продовження Дігліфус комаха Дрібна чорного Ектопаразит личинок мінуючих мух. Diglyphus isae, кольору. Довжина тіла 0,8,8 Розводять у біолабораторіях для боротьби з Eulophidae мм мінуючими мухами на овочевих культурах (дод., рис. 00) Еуплектрус двобарвний Euplektrus Довжина тіла імаго до 3 закритого ґрунту Зовнішній паразит гусениць мм. Тіло чорного кольору з капустяної та інших совок. Зимує личинка в металевим блиском коконі в ґрунті bicolor, Eulophidae Платигастер Platygaster hiemalis, Platygastridae Імаго темного кольору, 3 4 Спеціалізований паразит гессенської довжиною біля мм, ноги бурі, мухи. Зимують личинки в пупаріях голова поперечна шкідника. Самка відкладає по одному яйцю в яйця і молоді личинки мухи, всього до 3 тис. яєць. Виду властива поліембріонія, з одного яйця розвивається від трьох до 5 личинок. Заляльковується паразит в пупарії Трихацис Trichacis tristis, Platygastridae (дод., рис. 0) Схожий видом з попереднім шкідника Одиночний паразит гессенської мухи. Самки відкладають яйця в яйця і личинки шкідника. Зимують імаго

111 Аллотропа Довжина Allotropa burreli, Platygastridae тіла близько До 6 мм поліембріонічний A. convexifrons, Platygastridae вид. Груповий ендопаразит червця Комстока. В одній особині хазяїна може (дод., рис. 0) Аллотропа Інтродукований Дуже близький попереднього виду до До 6 розвиватися до 50 особин паразита. Інтродукований вид. Дуже схожий з попереднім видом. В одній особині червця розвивається до 0 особин паразита

112 Продовження Теленомус Telenomus laeviusculus, Scelionidae (дод., рис. 04) Комаха чорного кольору, 3 4 Спеціалізований паразит яєць довжиною,0,3 мм, ноги у кільчастого шовкопряда. Зимують личинки в самки темно-бурі, у самця яйцях шкідника. Самка відкладає по одному жовті яйцю в яйце шовкопряда. використовується Теленомус Чорний, довжиною біля 4 Паразит способом внутрішньоареального переселення Зимують самки в підстилці. T. verticillatus, мм, голова поперечна. Вусики Паразитують у Scelionidae у самки -членикові, у самця шовкопряда, -членикові покоління теленомуса, і покоління на в яких яйцях соснового розвивається два малинному шовкопряді. В одному яйці соснового шовкопряда розвивається 0 Трісолькус Trissolcus Схожий на попередній 8 вид личинок яйцеїда Паразит яєць капустяного Зимують самки в укриттях. viktorovi, клопа. Максимальна плідність самок до 40 яєць Scelionidae Трісолькус великий Trissolcus Імаго чорне, довжиною біля позаду 6 8 Паразит яєць клопів-черепашок і мм, середньоспинка щитників. Зимують самки під корою дерев, у без парапендальних стеблах рослин тощо. В яйцях хлібних клопів

113 3 grandis, Scelionidae (дод., рис. 05) Теленомус зелений Telenomus chloropus борозенок. Лоб матовий, розвивається 3 покоління паразита, решта стегна і задні гомілки чорні Тіло чорне, в яйцях інших клопів. Паразитовані яйця із 3 чорніють зеленуватим відтінком, стегна бруднувато-жовті. Довжина тіла 0,9,6 мм (T.socolovi), Scelionidae Трибліографа Trybliographa rapae, Імаго чорного блискучого Паразит личинок капустяних і Eucoilidae забарвлення, довжиною до 4,0 морквяної мух. Зимує личинка в пупарії (дод., рис. 03) мм. Ноги частково червоно- мухи. Імаго живиться нектаром. Самки коричневі відкладають яйця всередину личинок мух (усього до 60 яєць). Заляльковуються в пупаріях мух

114 4 Продовження Роптромеріс Rhotromeris heptoma, Eucoilidae Тіло чорно-бурі, чорне. довгі, Вусики у 3 4 самки розвиваються булавоподібні. Крила Заляльковується личинка в пупарії мухи. жовтуваті, чорні. Паразит розвивається синхронно з хазяїном. ноги Довжина тіла 3 мм Хойойя Chouioia cunea, Сhalcididae 4 Паразит личинок шведських мух, що стебла злаків. Зимує личинка в личинці шкідника в стеблах Тіло чорне, ноги жовті. Вусики всередині короткі, 4 5 товсті. злакових рослин Внутрішній, груповий паразит лялечок американського білого метелика і деяких Довжина тіла,5,5 мм інших лускокрилих. Інтродукований вид. В (дод., рис. 06) одній лялечці АБМ розвивається до 00 особин Едовум Імаго має яскраве паразита. Розводять у біолабораторіях для боротьби з АБМ Інтродукований вид. Хижак-паразит Edovum plutteri, забарвлення. Довжина тіла,5 яєць колорадського жука. Самка живиться Сhalcididae мм вмістом яєць шкідника, а яйця відкладає в яйця жука, де і розвиваються личинки паразита. Розроблена технологія розведення ентомофага і його використання проти Сколія волохата Оса чорного кольору колорадського жука Зовнішній паразит личинок

115 5 Scolia hirta, довжиною 5 мм. Черевце пластинчастовусих. Scoliidae біля широку, нектаром. Яйця відкладають на личинок (дод., рис. 08) подвійну, жовту поперечну пластинчастовусих жуків, яких відшукують смугу. Ноги основи має покрити Самки живляться у ґрунті Амофіла волосками, крила затемнені Оса довжиною 0 8 мм. Ammophila Стебельце чорне, наступні 3 інших підгризаючих совок. Гусеницю самка сегменти черевця червоні затягує у нірку і відкладає на неї яйце sabulosa Sphecidae Зовнішній паразит гусениць озимої та (дод., рис. 07) Продовження 3 4 Ряд Мухи Diptera Тахіна бесса Муха довжиною 4 6 мм. Bessa selecta, Середньоспинка чорна Tachinidae сірому нальоті. Черевце чорне у Паразит гусениць п ядунів. Самка відкладає яйця на сегменти грудей. Заражена гусениця проникає в ґрунт, там із неї личинка заляльковується Паразит гусениць паразита і Церомазія Тахіна довжиною7 9 мм, Ceromasia чорна, три останніх тергіти метелика. частково у сірому нальоті переходу гусениці з одного стебла в інше. senilis, Tachinidae виходить Заражає кукурудзяного гусениць у момент Зимує личинка в гусениці шкідника. Весною заляльковується в ушкодженому стеблі

116 6 Доріфорофага Doryphorophag Муха довжиною близько 7 мм, чорна, блискуча Інтродукований вид. Спеціалізований паразит a doryphorae, колорадського жука. Самки відкладають личинок під шкіру личинок Tachinidae шкідника. Паразитовані личинки стають в ялими, згодом темніють. Заляльковуються Ернестія Ernestia Муха чорна. 4-й тергіти черевця покрити сірим живородні, народжують личинок на листках Tachinidae нальотом, четвертий тергіт капусти. Личинки (дод., рис. 0) блискуче-чорний гусениць совки, consobrina, мм, довжиною в личинках жука Паразит гусениць капустяної совки. Імаго живляться нектаром. проникають де і Самки у тіло паразитують. Плодючість до 3,5 тис. личинок. Личинки паразита заляльковуються у ґрунті, там і Екзориста Exorista larvarum, Імаго 0 3 мм зимують Багатоїдний паразит (гусениць совок, довжиною. Середньоспинка і біланів та ін.). Біологія схожа на попередній черевце вид покриті Tachinidae нальотом, (дод., рис. ) повздовжніми смугами, щиток червонуватий з сірим чотирма

117 7 Продовження Фазія золотиста Clytiomyia Муха довжиною біля 6 Груди 4 Ендопаразит клопів-черепашок. темні з бурим Весняне покоління заражає клопів, які Черевце у самця перезимували, літнє молодих клопів, Tachinidae червонувато-жовте, матове, з рідше німф; зимують у них. Плодючість (дод., рис. ) вузькою повздовжньою темною близько 00 яєць. Яйця відкладають на очі смугою, на четвертому тергіті або на шкіряні покриви грудей і черевця. поперечна Заляльковуються у ґрунті helluo, мм. 3 нальотом. самок темна смуга. черевце У мінливого Фазія чорна забарвлення Середньоспинка Helomyia щиток і черевце з металевим родин, у тому числі і клопів-черепашок, на блиском. Крила прозорі, біля яких розвивається два покоління паразита. основи Самка lateralis, Tachinidae трохи чорна, 4 жовтуваті. Довжина тіла 4 5 мм Фазія строката Phasia crassipennis, Tachinidae Довжина Крила тіла широкі перев язами, щетинок, нальотом, клопів із різних відкладає яйця з характерною стеблинкою під виступом передньоспинки 5 9 з Паразит-поліфаг мм. темними черевце без темне зі світлим часто з чорною 4 клопів Схожий з попереднім видом

118 8 (дод., рис. 4) поздовжньою смугою, рідше все чорно-буре Фазія сіра Phasia Довжина тіла 6 мм. з Заражає винятково дорослих клопів- чотирма черепашок. Самка відкладає яйця в крилові поздовжніми смугами. Крила у м язи клопів. Перше покоління паразита Tachinidae самця з бурими плямами. Яйця розвивається на перезимованих клопах, а (дод., рис. 3) видовжені, циліндричні друге на молодих клопах у місцях їхньої subcoleoptata, Середньоспинка зимівлі. Зимує пупарій у ґрунті

119 9 Закінчення Вілла бура чорне, Тіло матове, 3 4 Зимують личинки в гусеницях чи Villa hottentota, довжиною 0 9 мм. Черевце лялечках совок у ґрунті. Самки відкладають Bombiliidae вкрите довгими яйця в ґрунт. Личинки знаходять у ґрунті (дод., рис. 6) жовтими волосками. Крила гусениць і лялечок совок і паразитують у Вілла прозорі Схожа перев язана густими, них. з попереднім видом. Довжина тіла 9 4 мм Villa circumdata, Bombiliidae (дод., рис. 7) Саркофага Муха сірого кольору, тіло Pseudosarcopha покрите волосками довжиною ga mamillata, 3-4 Личинки паразити гусениць і лялечок яблуневої молі та інших комах 8 0 мм Sarcophagidae (дод., рис. 5)..3. КОМАХИ ГЕРБІФАГИ Ряд Мухи Diptera Фітоміза Phytomysa Муха кольору, попелясто-сірого груди й черевце 3 Зимує лялечка в пупарії на рештках вовчка у ґрунті. Самка відкладає яйця на

120 0 orobanchia, зверху і знизу чорні, черевце бутони і квітки вовчка. Личинки живляться Agromysidae збоку світло-жовте. Довжина насінням вовчка, роблять міни в стеблах (дод., рис. 8) Амброзієвий листоїд тіла 3,0 3,5 мм Жук рослини-паразита Ряд Жуки Coleoptera бронзово-бурого Інтродукований вид з Північної кольору, надкрила жовті, на Америки. Зимують жуки в ґрунті. Імаго і кожному з них по три темні личинки живляться suturalis поздовжні смуги. Довжина тіла амброзією полинолистною Chrysomelidae близько 5 мм Zigogramma (дод., рис. 9) виключно бур яном

121 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ХВОРОБИ КОМАХ ШКІДНИКІВ РОСЛИН Хвороби шкідників рослин один з факторів обмеження їхнього масового розмноження у природних умовах, однак вивченню хвороб до останнього часу приділялося дуже мало уваги. Тим часом дані про епізоотії шкідливих комах та інших груп шкідників рослин у природі необхідні як для складання прогнозів їхнього масового розмноження, так і для розробки мікробіологічного методу боротьби з ними. Ці дані можуть бути корисні тільки при правильно поставленому діагнозі й аналізі умов, що впливають на загибель комах від захворювань. У цьому розділі наведено загальні відомості про найбільш розповсюджені хвороби шкідливих комах і кліщів. Відомі такі хвороби шкідників рослин: грибні, вірусні, бактеріальні, протозойні, нематодні і хвороби змішаного типу. 3.. ГРИБНІ ХВОРОБИ (МІКОЗИ) Група грибних хвороб дуже велика і визначається як кількістю видів грибів, що викликають хвороби, так і числом видів комах, що уражаються ними. Комахи, уражені грибами, твердіють, стають крихкими, на поверхні тіла часто утворюється наліт міцелій і конідієносці зі спорами гриба. Особливо раптові і спустошливі епізоотії, що приводять до масової загибелі комах, викликаються ентомофторовими грибами з класу зигоміцетів (ентомофторози). До них належать гриби родів ентомофтора, таріхіум, масоспора. Рідше трапляються мікози, що спричинюються незавершеними і сумчастими грибами. У разі ентомофторозів хворі особини зазвичай скупчуються на верхніх частинах рослин, муміфікуються й фіксуються до субстрату ризоїдами гриба. Збудниками ентомофторозу є такі види: Entomophthora muscae Fres. (мухи), E. thaxteriana Petch. (павутинні кліщі), E. aphidis Hoffm. (попелиці), E. sphaerjsperma Fres. (ковалики, капустяний білан, молі, мухи, щитівки та ін.), E. аulicae Wint. (лускокрилі), Massospora cleoni Wize, M. bothynoderi Witsch. (бурякові довгоносики), Tarichium atrospermum Petch. (попелиці), T. gammae Waiser (совки).

122 Симптоми: концентрація комах перед загибеллю на верхніх частинах рослин, здуття і розм'якшення черевця з подальшою муміфікацією, проростання конідієносців з конідіями (рис. 3.) у вигляді бархатистого нальоту в міжсегментних складках тіла; прикріплення трупів грибними тяжами-ризоїдами через ротові органи або середньою частиною тіла. Мікроскопічна картина: у гемолімфі, жировому тілі і м'язах видно клітини різноманітної форми (гіфальні тіла) великого розміру (40 00 мк). Міцелій у діаметрі до мк, без перегородок. У деяких видів грибів трапляються круглі клітини з подвійними оболонками спори спокою (рис. 3.). а) б) Рис. 3.. Конідії ентомофторових грибів: а Entomophthora thaxteriana, б E. virulenta (збільшення 60 ) Виділення в культуру: культивуються живильних середовищах органічного складу. переважно Рис. 3.. Спори спокою ентомофторових грибів на

123 3 (збільшення 400 ) Хвороби комах, збудниками яких є гриби з класу Дейтероміцетів, часто називаються мускардинозами. Мускардинози супроводжуються рясним грибним нальотом білого, зеленого або чорного кольору. Для червоної мускардини характерна відсутність нальоту на поверхні тіла хворих і загиблих особин. Внутрішні органи трупів перетворюються в порошок цегляночервоного кольору, що полегшує діагностику хвороби. Відомо декілька мускардинових хвороб, що зовні розрізняються за кольором грибного нальоту на трупах комах. Ці хвороби називаються відповідно біла, зелена, рожева та інші мускардина. Основні види ентомопатогенних грибів із класу Дейтероміцети такі: Verticillium (Cephalosporium) lecanii Zimm. (білокрилки, попелиці, трипси, несправжні щитівки), Paecilomyces farinosus Brow. (клопи, рівнокрилі хоботні, двокрилі, перетинчастокрилі), Beauveria bassiana (Bals) Vuil. (жуки, клопи, прямокрилі, метелики, кліщі), B. tenella Siem. (жуки, лускокрилі, перетинчастокрилі), Metarrhizium anisoplie Sor. (личинки жуків, гусениці АБМ та ін.), Fusarium nivale Les. (жовта, комоподібна, каліфорнійська та інші щитівки), Coniothyrium piricolum Potebnia (каліфорнійська щитівка), Aschersonia aleurodes Webber (білокрилки). Симптоми: на м'яких тканинах уражених комах з'являються темні плями, спостерігається муміфікація тіла, проростання міцелію з конідіальним нальотом різного кольору на поверхню тіла. Під мікроскопом у гемолімфі та жировій тканині видно членистий міцелій, від якого відокремлюються подовжено-овальні клітини, що брунькуються (гіфальні тіла). У препараті з нальоту містяться гіфи міцелію і конідії різної форми. Виділення в культуру: активний ріст на картопляному середовищі, пивному суслі, сусло-агарі й інших середовищах (рис. 3.3).

124 4 а) б) Рис Гриб Beauveria bassiana: а форма колоній; б конідієносці з конідіями (збільшення 600 ) Мікози, які спричинюються сумчастими грибами (Cordyceps militaris уражує лускокрилих і двокрилих), мають такі симптоми: тіло комах перетворюється в склероції і покривається сплетенням грибних гіф, що утворюють одиночні плодові тіла або групи булавоподібних плодових тіл, що сягають в діаметрі від 3 5 мм до декількох сантиметрів. Мікроскопічна картина: у препараті з внутрішніх тканин і з поверхні тіла комах видно тонкий міцелій, у сумчастій стадії спостерігається утворення перитеціїв із сумкоспорами здебільшого циліндричної форми. Виділення в культуру: гриб культивується на рисовому агарі й синтетичному середовищі з органічними сполуками. 3.. БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ (БАКТЕРІОЗИ) Бактеріальні хвороби викликаються як неспоровими так і споровими бактеріями. Бактерії проникають у гемолімфу і розмножуються в порожнині тіла, а також у тканинах комахи, викликаючи септицемію. Деякі патогенні бактерії розмножуються тільки в кишечнику, викликаючи його розлад, а потім виснаження комах, що веде до загибелі. Бактерії можуть також діяти на комах токсично, виявляючись у цих випадках у тілі комах у великій кількості тільки після смерті хазяїна. Захворювання, спричинювані бактеріями, часто об'єднують загальною назвою септицемія, або фляшерія. При цій хворобі збудник проникає в гемоціль і розмножується в гемолімфі. Зовнішніми ознаками є: припинення живлення, в'ялість і нерухомість, з анального отвору витікає темний ескудат більш або

125 5 менш рідкої консистенції неприємного запаху; потемніння гемолімфи, руйнування кишечнику і м'язів, зміна забарвлення зовнішніх покривів, розм'якшення тіла. Трупи набувають неприємного гнилісного запаху. Зовнішні покриви легко розриваються. До облігатних ентомопатогенів належать спороутворювальні бацили Bacillus popilliae збудники молочної хвороби деяких лускокрилих і твердокрилих комах та збудники клостридіозів Clostridium brevifaciens i Cl. malacosoma. Типовим факультативними ентомопатогеном є бактерія Bacillus cereus, яка спричиняє бактеріоз типу септицемії, за якого бактерії активно розмножуються в гемолімфі комахи і призводять до загибелі хазяїна. Особливе значення має група кристалоутворювальних бактерій, які продукують токсини, що специфічно діють на певні групи комах. Це перш за все бактерія Bacillus thuringiensis (рис. 3.4). Нині відомо понад 30 варіантів, або серотипів, цієї бактерії. Їх широко застосовують у біологічному захисті рослин у вигляді препаратів. а) б) Рис Бактерія Bacillus thuringiensis: а збільшення 900 ; б збільшення 9000 До потенційних ентомопатогенів належать деякі спорові бактерії, які в разі проникнення в гемолімфу хазяїна спричиняють септицемію. Це види Bacillus subtilis, B. megateririum, B. blattae. Серед неспорових бактерій факультативним патогеном комахфітофагів є Serrari marcescens, яка спричинює епізоотії у травневого хруща, личинок колорадського жука та ін. Як збудник

126 6 септицемії озимої совки, шведської мухи та інших видів відома бактерія Pseudomonas fluorescens. Симптоми бактеріозів: розм'якшення внутрішнього вмісту тіла комах із збереженням зовнішніх покривів; зміна забарвлення тіла почорніння, почервоніння; специфічний запах гнилісний, ароматичний чи інший. Мікроскопічна картина: у мазках з гемолімфи чи інших тканин видно палички зі спорами чи без спор розміром 0,5 7,0 мк. Фарбуються всіма аніліновими фарбами (фуксин, метиленова синь, генціанвіолет та ін.). Виділення в культуру: факультативні форми ентомопатогенних бактерій ростуть на звичайних твердих і рідких живильних середовищах (м ясо-пептонні, картопляні, дріжджові та ін.). Бактерії, що належать до облігатних паразитів, не ростуть на штучних живильних середовищах ВІРУСНІ ХВОРОБИ (ВІРОЗИ) Найбільш розповсюджені вірусні хвороби комах поліедроз і гранульоз. Поліедроз характеризується утворенням у тілі комах поліедрених тілець (рис. 3.5). При типовому поліедрозному захворюванні уражаються майже всі тканини комахи гіподерма, трахеальний епітелій, мускульна, жирова тканини, клітини крові. Основні зміни відбуваються в ядрах клітин, що уражаються. Ще до утворення в них поліедрів вони виглядають дуже гіпертрофованими. У деяких комах спостерігається інший тип поліедрозного захворювання, при якому поліедри утворюються тільки в ядрах чи у цитоплазмі епітеліальних клітин середньої кишки. Поліедрози характерні для личинкової стадії розвитку, але поліедри утворюються також і в лялечках, рідше у тілі дорослих комах. Вірус передається через яйце.

127 7 а) б) Рис Поліедри: а в ядрах клітин жирової тканини гусениць зернової совки; б в тілі різних комах (непарного шовкопряда, кільчастого шовкопряда, АБМ, РСП) Симптоми: при поліедрозі загального типу спостерігається розм'якшення тіла, що настає внаслідок розпаду більшості тканин, зовнішні покриви тоншають і через розриви шкіри випливає мутна білувата рідина. У початковій стадії хвороби комахи мають молочний відтінок, але потім темніють. При кишковому поліедрозі спостерігаються білі і рожеві виділення з анального отвору за відсутності інших видимих порушень. Захворювання не супроводжується запахом; він з'являється тільки при одночасному розвитку гнилісних мікроорганізмів. Мікроскопічна картина: у рідині, що витікає із загиблих від поліедрозу комах, чи в шматочках тканин виявляється велика кількість багатогранних поліедрених тілець, що заломлюють світло. хні форма і розміри варіюють у різних видів комах від 0,5 до 6,0 мк. Для виявлення кишкового поліедрозу необхідно промікроскопувати відрізок кишечнику. Для розпізнавання поліедрів можна рекомендувати такий метод фарбування. На предметне скло наносять краплю досліджуваної рідини чи проводять по ньому шматочком тканини. Після висушування на повітрі препарат фіксують у суміші спирту з формаліном (90 мл 70 %-ного спирту і 0 мл нерозбавленого 40 %ного формаліну) протягом 0 0 хв. Після висушування між аркушами фільтрувального паперу на препарат наносять %-й розчин їдкого лугу. Через хв. розчин змивають водою і препарат фарбують 5 %-ним водним розчином еозину (3 5 хв). Поліедри набувають рівномірного рожевевого забарвлення. Бактерії, спори

128 8 мікроорганізмів, а також значна частина елементів тканин не фарбуються. На штучних живильних середовищах збудники поліедрозів не культивуються. Гранульоз характеризується утворенням у жировій тканині з подальшим проникненням у порожнинну рідину дрібних гранул, що містять вірусні частки (рис. 3.6). а) б) Рис Гранули: а загальний вигляд у світловому мікроскопі; б вірус гранульозу АБМ (збільшення 0000 ) Симптоми: загальне побіління тіла, особливо з черевної сторони. Мікроскопічна картина: у препараті з порожнинної рідини й у шматочках жирової тканини виявляються дрібні гранули, які в разі збільшення мікроскопа в 000 разів здаються ледь помітними крапками, що перебувають у броунівському русі. Розпізнавання гранул полегшує застосування такого фарбування. Готують два однакових мазки на предметних стеклах препарат- і препарат-. Препарат- фіксують і обробляють лугом за методом, зазначеним для фарбування поліедрів, після чого фарбують протягом хв. карболовим фуксином за Цилем ( г основного фуксину розтерти з 0 мл спирту, додати 5 г кристалічної карболової кислоти, безупинно помішуючи, додати 00 мл води). Препарат- фарбують відразу фуксином за Цилем. У препараті- у разі наявності гранульозу видні добре пофарбовані дрібні гранули. У препараті- фарбування не відбувається, якщо не домішуються бактерії, часто подібні з гранулами вірусу. На штучних живильних середовищах збудники гранульозів також не культивуються.

129 ПРОТОЗОЙНІ, НЕМАТОДНІ ТА ХВОРОБИ ЗМІШАНОГО ТИПУ Залежно від виду збудника протозойні хвороби (протозоонози) мають назви: мікроспоридіоз, нозематоз, пебрина. Найбільш розповсюджені протозойні хвороби викликаються найпростішими з ряду мікроспоридій, що розмножуються в тілі комах. Хвороба має хронічний характер. У деяких комах збудник передається через яйце. Симптоми: відставання в рості, виснаження, усихання тіла, темні плями на хітині. Можливе червоне чи палеве забарвлення тіла. Мікроскопічна картина: у стінках кишечнику, у жировому тілі й у мальпігієвих судинах видно скупчення спор збудника, що трохи нагадують конідії грибів. По довгій осі спор помітна темна смужка, що являє собою спіралеподібну полярну нитку (рис. 3.7). Рис Мікроспоридія Nosema melolontha: спори з полярною ниткою (збільшення 800 ) Розпізнавання ранніх стадій життєвого циклу мікроспоридій вимагає спеціальних методів дослідження. Нематодні хвороби (нематодонози) спричиняються багатоклітинними паразитами круглими червами, що розвиваються в порожнині тіла, у різних тканинах дорослих комах чи у личинках і яйцях. Відомі черви паразити комах, що досягають 0 см і більше в довжину, і мікроскопічні нематоди, що помітні лише під мікроскопом при малому збільшенні. Симптоми: зміна кольору й усихання тіла. Мікроскопічна картина: у зруйнованих тканинах уражених комах міститься велика кількість личинок, дорослих нематод і яєць (рис. 3.8). Дорослі нематоди зазвичай активно рухаються.

130 30 Рис Ентомопатогенна нематода: личинка, дорослий черв як, яйця Культивування: на картопляному агарі, що бродить, і м'ясній кашці з додаванням антисептиків. Поряд з описаними захворюваннями, що викликаються окремими збудниками, трапляються також змішані хвороби, спричинені одночасно декількома збудниками (рис. 3.9). Значення цього типу хвороб в обмеженні масового розмноження комах особливо велике. Найчастіші прояви хвороб змішаного типу у деяких шкідливих комах наведено в табл. 3.. Симптоми: залежності від основного збудника захворювання. Виділення в культуру: відповідно до збудника. Рис Жирове тіло гусениці непарного шовкопряда, ураженої одночасно поліедрозом (а) і протозоонозом (б) Таблиця 3.

131 3 Комахи-шкідники рослин, що уражуються хворобами змішаного типу Назва Сполучення хвороб Совка-гамма Ентомофтороз з поліедрозом Білан капустяний Ентомофтороз з мікроспоридіозом Буряковий довгоносик Мускардиноз різного типу Соснова совка Ентомофтороз із Дротяники протозоонозом Ентомофтороз Золотогуз Непарний шовкопряд Непарний шовкопряд мускардинозом Поліедроз із протозоонозом Поліедроз з ентомофторозом Поліедроз із протозоонозом й ентомофторозом Кільчастий шовкопряд Поліедроз з ентомофторозом Американський білий Гранульоз з поліедрозом метелик з

132 ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ХВОРОБ КОМАХ ШКІДНИКІВ РОСЛИН Назва шкідника українська Капустянка звичайна Сарана перелітна Стадія, що уражується латинська Gryllotalpa gryllotalpa L. Locusta migratoria L. Вид хвороби Збудник хвороби 3 Личинка 4 Бактер 5 Bacteria gryllotalpa Met. Імаго іоз Гельмі Thelastoma skrjabini Serg. Личинка, нтоз Мікоз Entomophthora grylli Now.. імаго Бактер Сарана мароккська Dociostaurus marroccanus Thunb. Яйце (Bals.)Vuill. Aspergillus flavus Link Coccobacillus acridiorum іоз D`Her. Гельмі Вид не установлено Личинка нтоз Прото Личинка, зооноз Мікоз імаго Яйце Beauveria bassiana Гельмі Nosema locusta Can. Entomophthora grylli Now. Aphelenchus sp.

133 33 Коник Oedipoda Личинка, блакитнокрилий Трипс coerulescens L. Haplothrips імаго Личинка, тютюновий Цикадка зелена tritici Kurd. Cicadella viridis імаго Імаго, L. Медяниця Psilla mali яблунева Попелиця Schmdbg. Acyrthosiphon горохова pisum Harr. личинка Личинка, імаго нтоз Мікоз Entomophthora sphaerosperma Fres Fusarium sp. Entomophthora tenthredinis Fres. Entomophthora sphaerosperma Fres Мікоз Entomophthora aphidis (дод., рис. Acrobilloides sp. Acrobeles sp. Entomophthora grylli Now. Hoffm. а) Мікоз Entomophthora fresenii Now. Entomophthora thaxteriana Petch. Попелиця картопляна Aulacorthum solani Kalt. Личинка, імаго Entomophthora thaxteriana Petch.

134 34 Попелиця бурякова Попелиця капустяна Шкідлива черепашка Елія Aphis fabae Scop. Brevicoryne brassicae L. Eurygaster integriceps Put. Aelia rostrata 3 Личинка, імаго Продовження 5 Entomophthora aphidis 4 Мікоз Hoffm Entomophthora sphaerosperma Fres Cladosporium aphidis Thum. Entomophthora aphidis Личинка, Hoffm Мікоз Beauveria bassiana (Bals.) імаго Бактер іоз Чорни Імаго Vuill. Spicaria farinose Fron. Fusarium sp. Bacillus eurigasteris Posp. Serratia marcescens Bisio Pseudomonas pyocyanea Mig. Serratia marcescens Bisio та й бактеріоз Pseudomonas pyocyanea Mig. Прото Вид не установлено зооноз Гельмі Личинка, нтоз Мікоз Cephalobus elongates De Man Beauveria bassiana (Bals.)

135 35 гостроголова Капустяний Boh. клоп ornata L. Zabrus Хлібна Eurydema жужелиця Західний tenebrioides Goeze. Melolontha травневий хрущ melolontha L. імаго Vuill. Fusarium sp. Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Личинка Entomophthora zabri Rozs. Яйце, Beauveria tenella (Delacr.) личинка, Імаго Siem. Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Личинка Metarrhizium anisopliae (Metsch.) Sor. Рикетс Rickettsiella melolonthae іоз (Krieg) Philip. Бактер Bacillus fribourgensis Wil. Личинка, імаго іоз Pseudomonas septica Berg.

136 36 Західний травневий хрущ Melolontha melolontha L. 3 Личинка, імаго Продовження 5 Bacillus thuringiensis Berl., 4 Бактер іоз (дод., рис. 5) Bacillus polystictus Kabay et Віроз Ettlinger Moratorvirus lamellicornium Krieg et Huger Прото Nosema melolonthae (Krieg) зооноз Huger Гельмі Neoaplectana melolonthae нтоз Weis. Pseudomermis hagmeieri Cout. Tunicamermis melolonthae Cout. Східний травневий хрущ Melolontha hippocastani Fabr. Бактер Bacteria melolonthae Met. іоз Мікоз Beauveria tenella (Delacr.) Siem Личинка Рикетс Rickettsiella melolonthae іоз (Krieg) Philip. Гельмі Psammomermis korsakovi нтоз Pol.

137 37 Filipievimermis pologenzevi Ipat. Хлібний жуккузька Anisoplia austriaca Herbst. Ковалик посівний Agriotes Личинка, імаго Личинка Імаго Мікоз (Metsch)Sor. Penicillium brevicaule Sacc. Прото Найпростіші із ряду зооноз мікроспоридій Гельмі Leptodera dentate Pol. нтоз Мікоз sputator L. Личинка Імаго Metarisium anisoplia Entomophthora sphaerosperma Fres Metarisium anisoplia (Metsch)Sor. Entomophthora carpentieri Giard Колорадський жук Leptinotarsa decemlineata Say. Личинка, лялечка, імаго Мікоз (дод., рис.3) Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.

138 38 Колорадський жук Звичайний буряковий Leptinotarsa decemlineata Say. Bothynoderes punktiventris Germ. 3 Личинка, лялечка, імаго Імаго Імаго, 4 Мікоз Продовження 5 Beauveria globulifera Pic. Гельмі Neoaplectana glasery Beck. нтоз Мікоз личинка, Лялечка Hexamermis cornuta Pol. Metarisium anisoplia (Metsch)Sor. довгоносик Яблунева плодожерка Carpocapsa pomonella L. Личинка Личинка, імаго Личинка Гусениця Tarichium cleoni Wize. Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Spicaria farinose Fron Spicaria fumoso-rosea (Wize) Vassil. Sorosporella uvella (Krass.)Giard Гельмі Neoplectana bothynoderi Kir. нтоз et Put. Мікоз Entomophthora sp. Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Cephalosporium sp.

139 39 Бактер Aspergillus candidus Link. Bacillus cereus Frankl. іоз Прото Nosema carpocapse Pail. зооноз Гельмі Neoaplectana carpocapse нтоз Weis. Steinernema carpocapse Weis. Капустяна міль Яблунева горностаєва міль Plutella maculipennis Curt. Yponomeuta malinellus Zell. Віроз Bergoldiavirus sp. Мікоз Entomophthora Вірус гранульозу sphaerosperma Fres. Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.

140 40 Яблунева горностаєва міль Лучний метелик Yponomeuta malinellus Zell. Loxostega stictscales L. Продовження 5 3 Гусениця 4 Мікоз Tarichium sp. Віроз Aspergillus niger Van-Tieg. Вірус ядерного поліедрозу Borrelinavirus sp. Гельмі Hexamermis sp. Гусениця, лялечка, імаго Гусениця нтоз Мікоз Beauveria bassiana (Bals.) Vuill Spicaria fumoso-rosea Vassil. Sorosporella uvella (Krass.) Giard. Стебловий (кукурудзяний) Pyrausta Гусениця, Лялечка Бактер Serratia marcescens Bizio іоз Мікоз Spicaria farinosa Fron nubilalis Hb. метелик Beauveria bassiana (Bals.) Vuill Гусениця Aspergillus flaus Link Fusarium moniliforme Sheld. Cephalosporium sp.

141 4 Mycoderma clayi Met., Ell. et Chor. Гусениця, Бактер Лялечка Гусениця іоз Віроз Serratia marcescens Bizio Bacterium pyrenei Met. B. casaubon Met. B. canadensis Chorin. Вірус ядерного поліедрозу Borrelinavirus sp.

142 4 Стебловий (кукурудзяний) Pyrausta nubilalis Hb. метелик Білан жилкуватий Aporia crataegi Білан 4 Прото зооноз Гусениця Мікоз Leptomonas pyrauste Pail. Entomophthora sp. Віроз Spicaria farinosa Fron Вірус ядерного поліедрозу Borrelinavirus aporiae Kr. et Lang. Прото Nosema aporivora Veber L. капустяний 3 Усі стадії Продовження 5 Nosema pyrauste (Pail.)Weis. Pieris brassicae L. Усі стадії Гусениця Гусениця, лялечка Гусениця зооноз Гельмі Nosema aporiae Lipa Nosema polivora Blunck Plistophora aporiae Veber Plistophora schubergi Zwolf. Agamermis decaudata Cobb., нтоз Christie et Steiner Mermis sp. Мікоз Entomophthora Віроз sphaerosperma Fres Вірус гранульозу Bergoldiavirus brassicae Steinh. Paillotellavirus pieris Steinh. Прото Nosema polivora Blunck

143 43 зооноз Glugea legeri Weis. Glugea mesnili (Pail) Weis. Thelohania mesnili Pail. Glugea pieris (Pail.) Weis.

144 44 Pieris brassicae Білан капустяний 3 Гусениця L. Продовження 5 Entomophthora 4 Зміша ний тип sphaerosperma Fres, Thelohania mesnili Pail., Nosema polivora Кільчастий шовкопряд Malacosoma Blunck Мікоз Entomophthora aulicae Reich. Віроз Borrelinavirus sp. Бактер Bacillus fluorescens Fl. neustria L. Непарний шовкопряд Porthetria іоз Прото зооноз Мікоз Вірус ядерного поліедрозу Nosema bombycis Nag. Plistophora neustriae Gunt. Entomophthora aulicae Reich. dispar L. Гусениця, лялечка Яйце, гусениця, лялечка Beauveria bassiana (Bals.) Vuill Віроз Spicaria farinosa Fron Вірус ядерного поліедрозу Borrelinavirus reprimens Holm. Вірус цитоплазменної поліедрії (кишкова форма)

145 45 Непарний шовкопряд Porthetria dispar L. Яйце, гусениця Гусениця Яйце, гусениця, лялечка Гусениця Smithiavirus sp. Бактер Serratia marcenscens Bisio іоз Прото зооноз Гельмі нтоз Streptococcus disparis Glaser Nosema lymantriae Weis. Thelohania disparis Tim. Thelohania similis Weis. Nosema muscularis Weis. Plistophora schubergi Zwolf Complexomermis elegans Hagm.

146 46 Непарний шовкопряд Озима совка Porthetria dispar L. Scotia segetum 3 Гусениця 4 Гельмі нтоз Мікоз Schiff. Tarichium megaspermum Cohn Гусениця, лялечка, Продовження 5 Hexamermis ablicans Sieb. імаго Гусениця Beauveria bassiana (Bals.) Vuill Sorosporella uvella (Krass.) Giard Spicaria fumoso-rosea (Wize) Vassil Віроз Вірус гранульозу Bergoldiavirus sp. Вірус ядерного поліедрозу Віроз Borrelinavirus sp. Бактер Serratia marcenscens Bisio із Бактер із Posp. Бактер Bacteria fluorescens із liquefaciens Fl. Прото Nosema perezioides Hug. Bacteria agrotidis typhoides

147 47 Капустяна совка Mamestra зооноз Гельмі нтоз Мікоз Thelohania sp. Plistophora sp. Neoplectana feltiae Filip. Spicaria farinose Fron brassicae L. Entomophthora sphaerosperma Fres Eu-Aspergillus ochraceus Wihl. Tarichium bereschkoveanum Віроз Lavr. et Smirn. Вірус ядерного поліедрозу Borrelinavirus sp. Вірус цитоплазменної поліедрії (кишкова форма) Капустяна совка Mamestra brassicae L. Smithiavirus sp. Прото Plistophora sp. зооноз

148 48 Закінчення Капустяна совка Американський білий метелик Mamestra brassicae L. Hyphantria 3 Гусениця, 4 Гельмі лялечка Гусениця нтоз Прото cunea Druri 5 Rhabditis sp. Thelohania hyphantriae Weis. зооноз Віроз Nosema minor Weis. Вірус ядерного поліедрозу Borrelinavirus sp. Вірус гранульозу Bergoldiavirus Kovatschevichi Schm. et Phil. Вірус цитоплазменної поліедрії (кишкова форма) Smithiavirus hyphantria Vago et Vasil. Мікоз Beauveria bassiana (Bals.) Vuill Теплична Trialeurodes білкрилка Баштанна vaporariorum Westw. Ahhis gossipii попелиця Glov. Імаго, личинка, яйце Імаго, личинка Metarisium anisoplia (Metsch)Sor. Verticillium lecanii Viegas, (дод., рис. 0, ) Verticillium lecanii Viegas, (дод., рис. а)

149 49

150 50 4. ПАРАЗИТИЧНІ Й ХИЖІ КОМАХИ І КЛІЩІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У БІОЛОГІЧНОМУ ЗАХИСТІ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ Вид, родина, ряд Трихограма Культур Шкідник Спосіб і а Капуста бура Норма строки 3 Капустяна випуску застосування 4 Двократне совка, капустяний і застосування Trichogramma ріпний білани euproctidis, Трихограма звичайна особин/га паразита ручним (співвідношення (імаго) самок паразита і або механізованим яєць шкідників T. evanescens (лялечка) (совочні раси) способом проти Trichogrammat кожного idae, Heminoptera Цукрові буряки тис. : 0) Озима та покоління капустяна совки шкідників. Перше тис. особин/га на (співвідношення початку самок паразита і відкладання яєць шкідників яєць, друге : 0) Ціна (06 р.) грн/млн

151 5 через 6 8 діб після першого. Друге Озима пшениця Двократне покоління озимої та застосування інших підгризаючих совок тис. особин/га паразита ручним (співвідношення (імаго) самок паразита і або механізованим яєць шкідників (лялечка) способом проти кожного покоління шкідника. Перше на початку відкладання яєць, друге через 6 8 діб після першого. Двократне застосування

152 5 паразита ручним (імаго) або механізованим (лялечка) способом проти другого покоління совок,

153 перше на 5 : 0, : 0) початку відкладання Багаторіч ні Комплекс совок трави яєць, друге через 6 8 діб після першого на парах та інших тис. особин/га попередниках (співвідношення озимих. самок паразита і Двократне яєць шкідників застосування : 0) паразита ручним (імаго) або механізованим Кукурудз а тис. Бавовникова (лялечка совка способом проти Кукурудзяни й метелик кожного покоління ) особин/га Продовження 6

154 54 шкідника. Перше на початку відкладання яєць, друге через 6 8 діб після першого. Трикратне застосування паразита ручним (імаго) або авіаційним (лялечка) способом проти другого покоління шкідника, перше на початку відкладання яєць, друге і третє

155 55 через 6 8 діб після Трихограма бура Trichogramma euproctidis, Кукурудз а Кукурудзяни й метелик попереднього Трикратне застосування особин/га Бавовникова паразита ручним совка (імаго) або авіаційним (лялечка) способом, перше на тис. 300 грн/млн

156 56 Трихограма звичайна Просапні польові та T. evanescens овочеві (вогнівкові культури раси) Trichogrammat 3 Лучний метелик 4 початку тис. відкладання яєць, особин/га друге і (співвідношення третє через 6 8 самок паразита і діб яєць шкідників після попереднього. idae, Heminoptera Двократне застосування паразита ручним (імаго) або механізованим (лялечка) способом проти кожного покоління шкідника. Перше на початку відкладання : 0) Продовження 6

157 57 Трихограма Яблуня безсамцева, Яблунева плодожерка T. через 6 8 діб після першого Двократне застосування тис. особин/га (імаго) способом Трихограма жовта, проти T. cacoecia кожного покоління pallida шкідника. Перше Trichogrammat idae, Heminoptera Habrobracon hebetor, друге паразита ручним embryophagum. Габробракон, яєць, на початку відкладання Кукурудз а яєць, друге через 6 8 діб Бавовникова після першого Двократни совка, й випуск імаго, особин/га Braconidae, кукурудзяний Heninoptera метелик перший на початку періоду появи гусениць 300 грн/млн

158 58 третього шкідників віку і другий через 5 7 діб першого після

159 59 Помідор 3 Бавовникова и совка 4 Двократни й випуск імаго, перший особин/га на початку періоду появи гусениць третього віку шкідників і другий через 5 7 Хойойя, Choouioia cunea, Плодові, лісові та діб після першого Американськ Випуски ий білий метелик паркові дерева імаго на заселені АБМ у появи Heminoptera Едовум, Колорадськи шкідника Багатократ й жук ний (4 7) випуск Edovum puttleri, Chalcididae, ові культури особин/га разі Chalcididae, Пасльон 0 0 тис. лялечок імаго паразита з Сумарна норма тис. Продовження 6

160 60 Heminoptera інтервалом 3 5 особин/га. діб починаючи з дня появи рослинах Афідиміза, Aphidoletes Огірки, Попелиці я aphidimysa, закритого хижака Cecidomiidae, ґрунту formosa, Aphelinidae, Hymenoptera пупаріїв у теплицях у разі Diptera Encarsia яєць шкідника Розкладанн помідори Енкарзія, на появи шкідника Огірки, помідори Теплична білокрилка закритого мумій паразитом ґрунту тис./га (співвіднош ення :3) Співвідноше з ння паразит/хазяїн на :0 заселені шкідником Золотоочка звичайна Рослини Chrysoperla carnea, закритого Chrysopidae, Neuroptera ґрунту Попелиці 50 грн/тис. хижак/жертва Розкладанн я рослини Випуск Співвідноше личинок хижака ння хижак/жертва першого віку на :5 :0 45 грн/тис.

161 6 заселені шкідником рослини.

162 6 3 4 Розкладанн я яєць хижака на яєць на м заселені попелицею Золотоочка Рослини китайськa, закритого Chrysopa ґрунту Попелиці рослини Випуск личинок хижака ння хижак/жертва на заселені sinica, шкідником Chrysopidae, рослини Neuroptera Мікромус, Micromus angulatus, Hemerobiidae, Neuroptera Рослини закритого ґрунту Співвідноше Попелиці Випуск :0 Співвідноше личинок хижака ння хижак/жертва першого віку на заселені шкідником рослини. Розкладанн :5 :0 Співвідноше ння :3 Продовження 6

163 63 я яєць хижака на заселені попелицею Афідіус, Aphidius matricariae, Aphidiidae, Hymenoptera Лізіфлебус, Lyziphlebus fabarum, Aphidiidae, Помідор и, перець, Персикова попелиця рослини Розкладанн я мумій баклажани паразитом закритого заселені на шкідником Огірки Баштанна рослини Розкладанн попелиця я ґрунту мумій паразитом Hymenoptera :0 Співвідноше з ння паразит/хазяїн на :0 :5 заселені шкідником Макролофус, Macrolophus nubilus, Miridae, Рослини Теплична закритого білокрилка, грунту попелиці, павутинний кліщ рослини Випуск Співвідноше личинок та імаго ння хижак/жертва на заселені шкідником 40 грн/тис. з ння паразит/хазяїн ґрунту закритого Співвідноше :5 :0, тис. 40 грн/тис.

164 64 Hemiptera рослини особин/га

165 65 Циклонеда, Cycloneda limbifer, Рослини 3 Попелиці закритого ґрунту віку на заселені Рослини закритого Anthocoridae, ґрунту рослини Тютюновий і Випуск західний квітковий личинок та імаго трипси Hemiptera Dacnusa sibirica, :5 :0, шкідником Orius sp., Дакнуза, 5 Співвідноше личинок другого ння хижак/жертва Coccinellidae, Coleoptera Оріус 4 Випуск на тис. особин/га заселені шкідником Помідор и закритого рослини Пасльоновий Випуск мінер імаго в теплиці 0 тис. особин/га ґрунту Braconidae, Hymenoptera Дігліфус, Помідор Diglyphus isae, и закритого Eulophidae ґрунту Пасльоновий мінер Випуск імаго в теплиці 0 30 тис. особин/га, співвідношення Закінчення 6

166 66 Hymenoptera Фітосейулюс, паразит/личинки Огірки Phytoseiulus persimilis, закритого Phitoseidae, Acari ґрунту Павутинний кліщ шкідника :0 Співвідноше Випуск хижака 40 грн/тис. на ння хижак/жертва заселені :0 :0 шкідником Амблісейус, Amblyseius mckensie, Огірки закритого Тютюновий рослини Випуск трипс хижака ґрунту Neoseiulus cucumeris, 0 грн/тис. на ння хижак/жертва заселені Phitoseidae, Acari Неосейулюс, Співвідноше : :5 шкідником Рослини закритого ґрунту рослини Тютюновий і Випуск Співвідноше західний квітковий личинок та імаго ння хижак/жертва трипси на заселені Phitoseidae, шкідником Acari рослини : :3 0 грн/тис.

167 67 5. БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ РОСЛИН ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 5.. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ БІОПРЕПАРАТІВ На основі мікроорганізмів виготовляють біопрепарати, застосування яких має ряд переваг перед хімічними засобами захисту рослин. Це, зокрема, висока біологічна активність стосовно до сприйнятливих видів шкідників і фітопатогенів; післядія, що проявляється у загибелі шкідливих організмів у подальших фазах їхнього розвитку та в наступних поколіннях; вибірковість дії, безпечність для ентомофагів та комах-запилювачів; мала вірогідність виникнення стійкості до мікроорганізмів; безпечність для теплокровних тварин і людини, відсутність фітотоксичності та впливу на смакові якості продукції; короткий строк очікування, можливість застосування в різні фази вегетації рослин та відсутність загрози нагромадження токсичних речовин у довкіллі. Біологічні препарати виготовляють на основі існуючих у природі мікроорганізмів. Тому їх штучне внесення в агроекосистему супроводжується тільки збільшенням кількості патогена у середовищі, як це відбувається під час природних епізоотій фітофагів. Епізоотія серед фітофагів не спричинює безпосередньо кількісних і якісних негативних змін серед інших компонентів біоценозу. Навпаки, застосування мікробних препаратів супроводжується збільшенням об'єму біотичного середовища і стабілізацією біоценотичних зв'язків у агроценозах. У цьому полягає принципова екологічна відмінність мікробіологічних препаратів від хімічних. З екологічних позицій застосування мікробіопрепаратів є альтернативою хімічному методу захисту рослин. Мікробіологічні препарати, які використовують для регулювання чисельності шкідливих організмів рослин, класифікують залежно від природи активної основи на грибні, бактеріальні, вірусні і протозойні. За призначенням біопрепарати поділяють на інсектицидні, акарицидні, зооцидні, фунгіцидні, бактерицидні і нематицидні. Біопрепарат може також бути комплексним за вмісту у ньому в ролі активної основи двох або

168 68 більшої кількості мікроорганізмів, що належать до різних систематичних груп. Створення препаративних форм мікроорганізмів пов'язане насамперед з необхідністю стабілізації вихідних властивостей інфекційних об'єктів та біологічно активних продуктів їхньої життєдіяльності і, крім того, з можливістю забезпечення оптимального контакту зі шкідливим організмом, проти якого застосовується препарат. Для цього використовують наповнювачі, консерванти, активатори, протектанти, емульгатори, змочувачі, прилипачі та піноутворювальні речовини. Як наповнювачі використовують рідкі (вода, гліцерин, олії, вуглеводні тощо) і тверді речовини (особливі сорти глини, діатомова земля, знежирене борошно соєвих бобів, насіння бавовнику, соняшнику). Як правило, всі вони біологічно інертні. Консервувальні речовини мають особливе значення під час виготовлення вологих препаратів, де створюються умови для росту сапрофітних мікроорганізмів, що можуть знизити товарні якості препаратів і призвести до втрати їхньої активності. У деяких рідких формах препаратів використовують як консервант гліцерин. Активуючі речовини можуть бути різної природи, їх вводять до складу препаратів для того, щоб ослабити шкідника і сприяти проникненню патогена до його внутрішнього середовища. Протектанти, або захисні речовини, захищають мікроорганізми і біологічно активні компоненти, що входять до складу препаратів, від згубних дій факторів довкілля, насамперед від ультрафіолетових променів та кисню повітря. Емульгатори (змочувачі, прилипачі та піна) забезпечують стабільність робочих суспензій, сприяють оптимальному розподілу препарату на поверхні оброблюваного субстрату і контакту з ним протягом необхідного терміну дії. Використання в препаратах різних добавок не повинно призводити до зниження біологічної ефективності активної основи. Препарат має бути безпечним для навколишнього середовища, зручним у застосуванні, неагресивним до різних матеріалів, з яких складаються робочі органи апаратури і тара. Біологічні препарати для захисту сільськогосподарських і лісових культур випускають у різних формах. Це можуть бути дусти, гранули, капсули, змочувані порошки, пасти, концентрати масляних емульсій тощо.

169 69 Дусти це суміш активної основи з наповнювачем і відповідними добавками у вигляді порошків. Якість дустів значною мірою залежить від тонини помелу. Оптимальний розмір часток у межах мкм. При цьому, для вірусних і бактеріальних препаратів, де як активна основа використовують вірусні включення й бактерії, розмір яких не перевищує 3 мкм, частки у складі дустів можуть бути й значно меншими. Грибні препарати, що містять спори великих розмірів, наприклад, у деяких ентомофторових грибів досягають 0 30 мкм, розмір часток має бути значно більшим, оскільки в процесі помелу механічні пошкодження спор повинні бути мінімальними. Гранульовані та капсульовані препарати найчастіше застосовують проти шкідників, які живуть у ґрунті, та кореневих фітопатогенів. Гранули й капсули при цьому захищають діючі компоненти препарату від шкідливого впливу факторів довкілля. У гранулах активна основа розосереджена рівномірно, а в капсулах вкривається захисною оболонкою. Як захисні матеріали звичайно використовують полімери. Величина гранул коливається в межах від 0, до мм. Змочувані порошки найширше застосовують у біологічному захисті рослин. До їхнього складу, як обов'язкові компоненти входять змочувачі та стабілізатори, що забезпечують швидке утворення суспензії і повільне осадження твердих часток. Пасти або концентрати стабілізованих суспензій практикують у виробництві тих біологічних препаратів, до складу яких входять мікроорганізми. Особливе значення у виробництві паст має введення до їхнього складу консервантів, що запобігають розвитку побічної мікрофлори. Нерідко до складу паст для цього вводять гліцерин. Для концентратів стабілізованих суспензій характерний високий вміст активної основи в межах %. У формі концентратів масляних емульсій можуть бути вірусні й бактеріальні препарати. Масляні емульсії містять емульгатори і солярові дистиляти нафти. Вміст активної основи в них не менше 30 %. Додавання до мікробіологічних препаратів піни сприяє розтіканню крапель по поверхні листків і знижує втрати активної основи. Молочний колір піни зручний для коригування її спрямування за виробничих обробок насаджень. Застосування препаратів у формі піни потребує спеціального обладнання.

170 70 Поряд із загальною рецептурою більшості біопрепаратів, отримуваних на основі мікроорганізмів, кожна їхня група має свої специфічні особливості, залежно від природи активної основи. Гриби як продуценти препаратів для пригнічення чисельності шкідливих організмів відрізняються від інших патогенних мікроорганізмів шляхами проникнення в організм хазяїна, механізмами патогенної дії і спектрами активності, тобто специфічністю. Серед них є види як вузького спектра дії, наприклад, ентомофторові гриби патогени деяких видів шкідливих комах і кліщів, так і дуже широкого, наприклад види роду Trichoderma антагоністи багатьох фітопатогенних організмів, або Beauveria bassiana, що може уражувати більше 00 видів комах. Гриби різняться між собою за потребами в поживних речовинах і умовах для росту й розвитку. Якщо одні з них ледь удається культивувати, то інші можна легко вирощувати на різних живильних середовищах. Усі гриби відрізняються від бактерій значно повільнішим ростом і розвитком. Крім того, у міцелію грибів та їхніх спор менша життєздатність, чим визначаються і менші терміни зберігання грибних препаратів. Гриби проявляють патогенність, як правило, в стадії спор, для формування яких необхідні певні умови. Найсприятливіші умови для цього складаються за поверхневого культивування. Проте цей спосіб малопродуктивний і не дає змоги одержувати достатню кількість препаратів в умовах традиційного мікробіологічного виробництва. Вирішенню проблеми може допомогти розробка глибинного вирощування грибів. Проте поки що ці роботи ще далекі до завершення, оскільки на патогенність грибів, як і інших мікроорганізмів, вирішальною мірою впливає режим культивування, а саме: склад живильних середовищ, умови аерації, які визначають з урахуванням видових та штамових особливостей мікроорганізмів. З грибних біопрепаратів промисловість виробляє тільки інсектицидний препарат боверин. У біолабораторіях виготовляють цілий ряд грибних препаратів як для захисту рослин від шкідників боверин, метаризин, пециломін, коніотиріум, ашерсонію, вертицилін, ентомофторин тощо, так і проти фітопатогенів ампеломіцин, триходермін та ін.

171 7 Бактерії, як правило, здатні рости на штучних живильних середовищах, що спрощує виробництво препаратів на їхній основі. За живильними потребами різні види бактерій, що становлять інтерес для біологічного захисту рослин, істотно різняться. Серед них є форми, для яких ще не розроблено штучних живильних середовищ, у зв'язку із чим ускладнюється промислове виробництво препаратів на їхній основі. До таких бактерій слід віднести збудників молочної хвороби пластинчастовусих жуків. Препарати на основі Bacillus thuringiensis та інших бактерій, що добре ростуть на штучних живильних середовищах, виготовляють у заводських умовах з використанням сучасного технологічного обладнання. Найістотніші технологічні проблеми при цьому пов'язані з отриманням біологічно активних, фагостійких і продуктивних штамів бактерій, забезпеченням їх елементами живлення, застосуванням оптимальних схем культивування й переробки сирої біомаси. З виробничими штамами мікроорганізмів ведуть постійну селекційно-генетичну роботу. Використовують лише високоефективні штами проти певних груп фітофагів, що найповніше відповідають технологічним та економічним вимогам. Серед цих критеріїв насамперед придатність до масового розмноження за потребою в елементах живлення, стабільність утворення корисних компонентів (спор, токсинів, ферментів) і стійкість щодо руйнівної дії фагів. Штами, що відповідають цим виробничим вимогам, виділяють із природних джерел (нематод, комах, гризунів), а також одержують за допомогою сучасних селекційно-генетичних методів. У біологічному захисті рослин використовують інсектицидні бактеріальні препарати і бактеріальні препарати фунгіцидної та бактерицидної дії. Нині промисловим шляхом випускають інсектицидні бактеріальні препарати фактично лише на основі різних варіантів Bacillus thuringiensіs. У різних країнах налічують десятки таких препаратів, що умовно ділять на три групи. До першої групи належать біопрепарати типу лепідоциду, що містять як активну основу спори бактерії і кристали ендотоксину (дод., рис. 5). З вітчизняних препаратів, крім лепідоциду, сюди входять ентобактерин, БІП, інсектин, гомелін. За кордоном відомі дипел, турицид, біотро-втв (США), спореїн, бактоспеїн (Франція), батурин (Чехія), бактукал (Сербія), диспарин (Болгарія) та інші.

172 7 Друга група препаратів поряд зі спорами та кристалами ендотоксину містить ще й термостабільний екзотоксин. До цих бактеріальних препаратів належить вітчизняний препарат бітоксибацилін. Препарати, що належать до третьої групи містять лише очищені токсини. Віруси продукуються тільки в живих клітинах відповідних організмів-хазяїнів, чим визначаються і способи їхнього масового одержання під час виробництва вірусних препаратів. Є кілька принципових можливостей накопичення вірусної маси: зараження хазяїна і подальше очищення інфекційного матеріалу, культивування і зараження клітин, чутливих до того чи іншого вірусу in vitrо, використання ізольованих органів тварин, конструювання безклітинних систем. Вірусні препарати звичайно випускають у рідкій формі, де як наповнювач використовують гліцерин, і в сухій з метилцелюлозою чи іншими речовинами. Вірусні інсектицидні препарати, як правило, називаються віринами. Їх розрізняють за додатковими позначеннями, що є або першими буквами українських видових назв комах-хазяїнів, або їхні латинські назви. Якщо препарат створено на основі вірусу збудника гранульозу, буквена абревіатура доповнюється літерою Г. Наприклад, назва препарату «вірин-гяп» означає, що цей препарат створено на основі вірусу збудника гранульозу яблуневої плодожерки. Вірусні включення (поліедри та гранули) досить стійкі проти факторів зовнішнього середовища і в сухому стані можуть зберігатися декілька років. Для захисту вірусного препарату від інактивації прямими сонячними променями до нього додають % сухого збираного молока (порошку) та інші домішки. Найкраще вірусні препарати зберігаються у формі суспензії у воді, гліцерині, фізіологічному розчині (рн 6 7). Метод вакцинації є різновидністю інфекційного імунітету, оскільки ефект вакцинації пов язаний з постійною присутністю і розмноженням у рослині вакцинних штамів патогенів. З цією метою використовують спеціальні вакцинні препарати. З біологічно активних речовин, продукованих мікроорганізмами, у практиці найширше застосовують антибіотики. В Україні дозволено до широкого застосування в

173 73 біологічному методі захисту рослин два антибіотики: трихоцетин та фітобактеріоміцин. Нині ведеться пошук антибіотиків немедичного призначення для застосування в захисті рослин. Неабиякий інтерес становить також можливість одержання на основі мікробіологічного синтезу біологічно активних речовин, що діють як антрактанти, репеленти й антифіданти.

174 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН Препарат, Фізич його активна ні основа властивості Культура Шкідн ик, Спосіб і строки Норма застосування витрати хвороб 3 4 на ( а Ці р.) БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ Ашерсонія, Лабор 5... Грибні препарати Огірки і Теплич Обприскування Aschersonia аторна помідори в placenta культура закритому гриба ґрунті 50 млн Пасльонов спор/мл 3 Боверин, Поро і культури на білокрилка Титр Колора дський жук рослин при виявленні робочої шкідника суспензії Обприскування Beauveria шок від bassiana білого до імаго і личинок вище кремового від ЕПШ кольору, титр млрд спор/г, рослин, якщо щільність кг/га Обприскування Огірки і помідори в рослин при виявленні Теплич шкідника грн/кг

175 75 термін зберігання Боверин, рік Культ закритому грунті Пасльонов і культури на кг/га білокрилка, трипси Колора дський жук Обприскування Beauveria уральна bassiana рідина, титр імаго і личинок вище 0 млрд від ЕПШ спор/мл Обприскування Огірки і помідори в рослин, якщо щільність 3 5 л/га рослин при Теплич на білокрилка, трипси 6 9 л/га 60 грн/л

176 76 Вертицилін, Verticillium (Cephalosporium) lecanii Сірий порошок, титр 3 млрд конідій/г 3 закрито му ґрунті Огірки і помідори в Теплична шкідників Обприскува Титр робочої закритому виявленні суспензії ґрунті шкідника млн Культур Огірки Verticillium альна рідина, і помідори в (Cephalosporium) титр 0 млрд. закритому lecanii Метаризин, спор/мл Порошо ґрунт Усі Metarrhisiu к світло-сірого культури білокрилка 5 виявленні ння рослин при Вертицилін, m anisopliae 4 Продовження 6 7 Теплична білокрилка Ґрунтові шкідники Обприскува спор/мл 00 ння рослин при 500 мл/0 л виявленні води шкідника Внесення в ґрунт До 30 кг/га кольору або культуральна Культу рідина, титр ри закритого 6 млрд Мікоафідин спор/г Порошо (Ентомофторин), к жовтого або Трипси, пасльоновий мінер ґрунту Овочеві культури Обприскува кг/га ння рослин при виявленні Попелиці шкідника Обприскува ння рослин, якщо 3 кг/га 60 грн/л 75 грн/кг(л)

177 77 Entomophth ora thaxteriana (=Conidiobo lus obscurus) МікоафідинТ (Ентокс), Entomophth ora thaxteriana бежевого щільність кольору, титр шкідника вище 3 млрд/г від ЕПШ Екстракт Огірки із біомаси в закритому гриба ґрунті Баштанна попелиця Обприскува Концен ння рослин при трація виявленні робочої шкідника рідини 0,5,0 %

178 78 Піриформін, Entomophth Екстр 3 Культури акт із закритого ora piriformis біомаси ґрунту (Conidiobolus гриба 4 Сисні шкідники 5 Обприскування рослин при виявленні робочої шкідника суспензії 50 тис. thromboides) Бактороден спор/мл Волог 5... Бактеріальні препарати Зернові Мишоп Розкладання цид вологий а зернова культури, луки, одібні препарату в осінньо- зерновий, маса, титр сади гризуни зимовий період Salmonella enteritidis Продовження 6 7 Титр 8 млрд клітин/г Розкладання Багаторічн і трави кг/га, 3 5 г/нора препарату в осінньомишоп одібні гризуни Теплиці, зимовий період Розкладання препарату в місцях 3 4 кг/га скупчення гризунів склади, ферми Мишоп одібні гризуни 0,5,0 г/м 4 грн/кг

179 79 Бікол, Bacillus thuringiensis subsp. Поро шок, титр 45 млрд спор/г Пасльонов і культури Колора дський жук Обприскування рослин у період 5 кг/га вегетації Капуста thuringiensis Обприскування рослин Білани, Плодові культури у період вегетації міль, Обприскування рослин вогнівки, у період вегетації,0,5 кг/га капустяна совка Листогр изучі лускокрилі,0,5 кг/га 0 0 грн/кг

180 80 3 Огірки в закритому Бітоксиб ацилін- БТУ, Bacillus Водний ґрунті Огірки в 4 Павути нний кліщ Кліщі 5 Обприскування рослин при виявленні шкідника Обприскування розчин, титр,0 закритому рослин при виявленні млрд спор/мл ґрунті шкідника Продовження кг/га 0 5 л/га thuringiensis subsp. thuringiensis Бітоксиб Порошок ацилін, світло-сірого Bacillus кольору. Титр 45 thuringiensis млрд спор і subsp. кристалів thuringiensis ендотоксину, 0,8 % екзотоксину Пасльон ові культури Колора дський жук Обприскування рослин у період 3 5 кг/га вегетації Капуста Обприскування рослин Білани, Плодові культури Виногра у період вегетації міль, Обприскування рослин вогнівки, у період вегетації капустяна Обприскування рослин совка у період вегетації Листог Обприскування рослин 3 кг/га 3 5 кг/га 9 6 грн/кг

181 8 дники ризучі у період вегетації лускокрилі Обприскування рослин у період вегетації Ягідні культури Гронов культури кг/га а листовійка Польові та овочеві Листов кг/га ійки, вогнівки, пильщики Лучний метелик кг/га

182 8 3 Огірки в закритому 4 Павутинний кліщ ґрунті Бітоксибаци лін, Bacillus Культур альна рідина thuringiensis Огірки в закритому Pseudomona s auerofaciens ння рослин при кг/га виявленні Павутинний кліщ ґрунті subsp. thuringiensis Гаупсин, 5 Обприскува Продовження шкідника Обприскува 00 ння рослин при 300 мл/0 л виявленні води 40 грн/л шкідника Рідина, титр 0 млрд клітин/мл Зернові культури Комплекс шкідників Плодові та ягідні культури Обприскува ння в період 4 6 л/га вегетації Попелиці, Обприскува плодожерки, ння в період вишнева і сливова вегетації 6 л/га мухи, листогризучі Виногр адна лоза Овочеві лускокрилі Гронова листовійка, 6 л/га Обприскува 40 грн/л

183 83 культури Кліщі ння в період Попелиці, вегетації листогризучі лускокрилі ння в період вегетації Обприскува Порошок Bacillus, титр 90 млрд вогнівки, капустяна ння рослин у спор/г совка період вегетації subsp. thuringiensis Плодові та лісові культури Білани, міль, Листогризучі лускокрилі л/га Обприскува Гомелін, thuringiensis Капуста 4 6,5,0 кг/га Обприскування рослин у період вегетації кг/га

184 84 Дендроб Світло-сірий ацилін Bacillus порошок, титр 0, міль, рослин у період thuringiensis 60, 00 млрд спор/г вогнівки, вегетації Обприскування капустяна рослин у період совка вегетації subsp. 3 Капуста Плодові Dendrolimus та лісові культури Польові та овочеві 4 Білани, Листог 5 Обприскування Продовження 6 7,0,5 кг/га (з титром 60 млрд/г) Обприскування ризучі рослин у період лускокрилі вегетації,5,0 кг/га культури Лучни й метелик Ентобакт ерин, Bacillus thuringiensis subsp. galleria Світло- Капуста Білани, 0,5,0 Обприскування сірий порошок, капустяна рослин у період титр 30 млрд міль, вегетації спор/г Плодові вогнівка культури Виногра ризучі кг/га Обприскування рослин у період Листог кг/га 3 вегетації Обприскування 3 5 кг/га

185 85 дники лускокрилі рослин у період вегетації Гронов Ягідні а листовійка культури Обприскування кг/га рослин у період вегетації Обприскування Польові 5 7 Листов та овочеві ійки, культури вогнівки, рослин у період 5 7 кг/га вегетації пильщики 3 кг/га Лучни Децимід, Bacillus thuringiensis subsp. tenebrioni Концентров ана суспензія, титр млрд спор/мл Пасльон ові культури й метелик Колора дський жук Обприскування рослин у період вегетації 5 6 л/га

186 86 Колорад Порошок, о, титр Bacillus спор/г 3 Пасльо млрд нові культури 4 Колора дський жук 5 Обприскування рослин у період Продовження л/га вегетації thuringiensis subsp. tenebrion i Новодор, Bacillus thuringiensis Порошок, титр Пасльо млрд. нові культури Колора дський жук спор/г Обприскування рослин у період 5 кг/га вегетації subsp. tenebrion i Лепідоци Водний д, Bacillus розчин, титр,5 thuringiensis млрд спор/мл subsp. kurstaki Овочеві культури Білани, вогнівка Обприскування рослин у період 3 4 л/га вегетації Плодові культури Обприскування рослин Яблуне ва у період вегетації 3 4 л/га 37 грн/л

187 87 плодожерка, Картоп ля листогризучі рослин у період лускокрилі вегетації Картоп ляна міль Зернові Обприскування рослин у період вегетації 3 4 л/га Обприскування рослин культури у період вегетації Сіра Виногр Обприскування зернова совка Обприскування рослин у період вегетації 3 4 л/га ад Гронов Буряки, а листовійка 3 4 л/га соняшник Лучний метелик 3 4 л/га

188 88 Лепідоци Розчин, 3 Капуста д-бту, Bacillus титр,0 млрд капустяна thuringiensis спор/мл міль, subsp.kurstaki Лепідоци 4 Білани, 5 Обприскування рослин у період вегетації Порошок, Капуста совка Білани, Обприскування титр 00 млрд молі, рослин у період вегетації thuringiensis спор/г вогнівки, Обприскування рослин у совки період вегетації kurstaki л/га капустяна д, Bacillus subsp. Продовження Плодові культури Обприскування Листог Виногра дники рослин у період вегетації ризні Обприскування рослин у лускокрилі період вегетації,5,0 кг/га,0,5 кг/га 3 Гронов Польові кг/га а листовійка та овочеві культури 0,5 Лучний,0 кг/га 0 грн/л

189 89 Сезар, Рідина, Pseudomonas титр 0 млрд auerofaciens клітин/мл Зернові і плодові метелик Компле кс шкідників Обприскування в період вегетації 4 6 л/га культур и ВіринДипріон, вірус ядерного поліедрозу рудого соснового пильщика Концентрат суспензії, титр млрд поліедрів/мл Вірусні інсектицидні препарати Хвойні Рудий Авіаобприскування насадження сосновий або аерозольна обробка пильщик насаджень 0 40 мл/га

190 90 Вірин-ЗСП, вірус ядерного Конце нтрат поліедрозу суспензії, звичайного титр млрд соснового поліедрів/м пильщика Вірин-НШ, л вірус ядерного Конце нтрат поліедрозу суспензії, непарного титр млрд. шовкопряда поліедрів/м 3 Хвойні та 4 Звичай 5 Авіаобприскування листяні ний сосновий або аерозольна обробка насадження пильщик насаджень Лісові насадження Непарн Продовження мл/га Авіаобприскування ий або аерозольна обробка шовкопряд насаджень мл/га л. Актофіт, комплекс авермективів похідних гриба Streptomyces Препарати на основі біологічно активних речовин (БАР) 0, % Виноградн Гронов Обприскування в концентрат ики емульсії а листовійка, кліщі Картопля Колора дський жук л/га період вегетації Обприскування в період вегетації Обприскування в 60,6,4 л/га грн/л

191 9 avermitilis Капуста період вегет Капустя Плодові та ягідні культури на совка, Обприскування в білани йки,,4 4,8 л/га Обприскування культури плодожерки, рослин при виявленні закритого п ядуни, шкідника ґрунту попелиці, пильщики, кліщі Павути нний кліщ 3, л/га період вегетації Листові Овочеві,4 4 л/га

192 9 3 4 Попели ці 5 Обприскування рослин при виявленні Продовження л/га шкідника Т Трипси Троянди та інші декоративні л/га Павути нний кліщ культури закритого 0 0,,4 л/га Трипси ґрунту 6 Попели л/га ці 4 8 Біорейд, витяжка з декількох видів Рідин а Плодові культури, виноградники Компле кс шкідників Обприскування в період вегетації л/га л/га 000 грн/л

193 93 рослин (софора, біота східна, Картопля мелія, лапина Обприскування в Колора вузькокрила) Овочеві, дський жук зернові, технічні Мітігейт, рослинний алкалоїд 0 % культури Яблуня період вегетації Обприскування в період Компле кс шкідників Кліщі Обприскування в період вегетації Соя л/га вегетації водний розчин л/га Кліщі 0,3 0,45 л/га Обприскування в період вегетації грн/л 0,5 0,3 л/га

194 94 Натургард, 0,5 % 3 Зернові 4 Клоп- рослинний водний черепашка, алкалоїд матрин розчин смугаста 5 Обприскування в період вегетації Продовження 6 7 0,3,0 л/га грн/л цикадка, Цукрові буряки пшеничний трипс, Обприскування в період вегетації п явиці 0,3,0 л/га Звичай Овочеві культури ний буряковий Обприскування в період вегетації довгоносик, Виноградн ики бурякові блішки 0,3,0 Обприскування в л/га період вегетації Попели ці, совки, Плодові білокрилка Обприскування в період вегетації культури Гронов 000 Обприскування в 0,3,0 л/га

195 95 Декоратив ні культури а листовійка, період вегетації скосар малий 0,3,0 л/га чорний Листоб лішки, 0,3,0 попелиці, л/га квіткоїди Попели ці, листовійки, цикадки 5... БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ (БІОФУНГІЦИДИ) Ампеломіци Лабор 5... Грибні препарати Огірки Борошн Обприскування н, Ampelomyces аторна закритого quisqualis культура ґрунту гриба иста роса рослин у період вегетації Титр суспензії млн спор/мл 3 0,0 грн/л

196 96 Казумін Л, Streptomyce s kasugaensis Водни 3 Яблуня й розчин, продукт льний опік Помідори ферментації актиноміцет 4 Бактеріа у, 0 г/л період вегетації л/га Обприскування в Бактеріа Капуста 5 Обприскування в Продовження період вегетації 7,0 грн/л,5 л/га льні хвороби Обприскування в період Бактеріальни вегетації 3,0 л/га Передпосівна 5 7 л/т й опік Мікосан В та Н, лужний екстракт гриба 3% Горох, воднорозчи ячмінь, нний пшениця яра, концентрат кукурудза Компле кс хвороб обробка насіння 00,0 грн/л Fomes fomentarius Буряки, пшениця озима Передпосівна Компле 0 л/т обробка насіння кс хвороб Яблуня Обприскування рослин у період 8 л/га

197 97 Компле Нематофагі н, Arthrobotrys oligospora Культ Рослини уральна закритого рідина, ґрунту кс хвороб Мелойд огіноз вегетації Внесення в ґрунт перед висадкою розсади 5 0 см. міцелій Полив вегетуючих спор/г мл/м чи посівом на глибину спори і гриба, 3 млн рослин 0 30 мл/рослину 6 5 грн/л

198 98 Триходермі н БТ, Trichoderma lignorum Рідин а, титр 3 Огірки, помідори 0 4 Коренев і гнилі, 5 Обприскування рослин у період вегетації Продовження л/га 7 грн/л стеблові млрд гнилі, спор/мл фузаріозне та Огірки, помідори вертицильозн Обробка коренів розсади е в янення 0 5 мл/м Коренев і гнилі, стеблові гнилі, фузаріозне та вертицильозн Триходермі н-бл, Trichoderma harzianum Лабор Огірки аторна закритого культура ґрунту гриба е в янення Аскохіт оз Обприскування рослин у період вегетації суспензії 500 Нанесення 50 % Огірки, Титр пасти на виразки тис спор/мл. Вручн 4 0 грн/л

199 99 помідори закритого ТрихоПлант, Trichoderma lignorum Конце ґрунту Помідори Стеблов і гнилі Сіра нтрат відкритого та гниль, суспензії, закритого фітофтороз, титр 00 ґрунту кореневі млн спор/мл у гнилі Передпосівна л/кг обробка насіння Обробка коренів розсади 8 грн/л % суспензія Передпосівний обробіток ґрунту 5 л/га Обприскування в період вегетації 3 5 л/га

200 00 Трихофіт, Поро Trichoderma шок або lignorum рідина, титр 3 Помідори Помідори (триходермін) а 5 Кореневе підживлення рослин Передпосівна обробка насіння період вегетації ороз Овочеві культури, Trichoderma зернові viridae культури Компле кс хвороб Овочеві культури закритого г/кг 30 грн/кг 4 6 л/га Обприскування в період вегетації 3 л/га Обприскування Компле рослин, внесення в ґрунт кс хвороб 8 0 л/га ґрунту Обприскування Буряки Обприскування в Фітофт млрд Фунгістоп Корене ві гнилі спор/г(мл) Рідин 4 Продовження л/га рослин 86 грн/л

201 0 Хетомік, Chaetomium sp. Поро Зернові, Компле 3 5 кс хвороб Корене л/га, шок зернобобові і ві гнилі, коричневог овочеві фузаріоз і о кольору, культури фузаріозне титр млн Передпосівна обробка насіння,5 кг/т 40 0 грн/кг в янення та Соняшник ін. спор/г Передпосівна обробка насіння Картопля Компле Обробка бульб 5,0 кг/т кс хвороб 0,5 Ризокто 0,6 кг/т ніоз Агат 5-К, Текуч Pseudomonas а паста, auerofaciens титр Бактеріальні і вірусні препарати Зернові, Корене Передпосівна зернобобові ві гнилі, борошниста обробка насіння Продовження г/т 5 50 грн/л

202 0 інактивован их бактерій роса, Буряки цукрові млрд/мл септоріоз, бура іржа, Передпосівна обробка насіння 0 г/т фузаріоз Овочеві культури колоса Церкоспороз Передпосівна обробка насіння 7 9 г/кг Зернові, зернобобові, овочеві Обприскування в Компле період вегетації кс хвороб культури, 30 г/га цукрові буряки Корене Хміль ві гнилі, борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріоз колоса, Обприскування в період вегетації г/га

203 03 церкоспороз Псевдо Бактофіт, Bacillus subtilis Поро шок, що Зернові культури переноспороз Компле кс хвороб Передпосівна 3 кг/т обробка насіння 09, 0 змочується, титр,0 млрд. клітин в г грн/кг Зернові культури Обприскування в Компле кс хвороб період вегетації 3 кг/га

204 04 Бізар, Pseudom onas auerofaciens Біополіц ид (БСП), Paenibac Рідина, 3 Зернові титр 0 млрд. культури, клітин в мл яблуня Рідина, Зернові 4 Компле кс хвороб Компле 5 Обприскування в період вегетації Передпосівна Продовження л/га 00 титр,0 млрд та бобові кс грибних обробка зволоженого мл/гектарна клітин в мл культури хвороб насіння норма висіву illus polymyxa ( % води від маси насіння) зволоженого насіння; Передпосівна Овочеві культур и обробка насіння Компле розчин кс грибних хвороб % рідини від Обробка розсади сухої маси насіння; Овочеві культури 00 Компле кс грибних хвороб мл/рослину Полив рослин (розведення :00) 3 60 грн/л

205 05 Овочеві 000 культури мл/га Компле кс грибних Гаупсин, Pseudom onas Рідина, титр 5 0 млрд. Зернові культури хвороб Іржасті хвороби клітин в мл. Обприскування в період вегетації 4 6 л/га Передпосівна auerofaciens Сажкові Яблуня хвороби, кореневі гнилі Виногра дники Парша, плодова гниль Оїдіум, мілдью, сіра обробка насіння 3 л/т Обприскування в період вегетації 6 л/га Обприскування в 6 л/га 5 грн/л

206 гниль 5 період вегетації Овочеві Борошн Обприскування в культури иста роса, період вегетації Продовження л/га фітофтороз, септоріоз, Планриз БТ, Pseudomonas fluorescens Водна суспензія, титр 5 млрд клітин/мл Пшениц я, ячмінь, бактеріози Компле кс хвороб Передпосівна обробка насіння Зернові Виногра Компле кс хвороб період вегетації Обприскування в віріони п яти штамів на рідина Овочеві 3 л/га період вегетації Компле -С, 6 грн/л Обприскування в дники Культураль л/т 4 кукурудза культури Пентафаг кс хвороб Компле і декоративні кс культури бактеріальни х хвороб 4,0 Передпосівна обробка насіння 4,5 л/га 0 мл/кг Полив вегетуючих рослин грн/л

207 07 бактеріофагів і Обприскування БАР рослин у період вегетації Обприскування рослин у Плодов о-ягідні культури мл/0 л води 0 0 л/га період вегетації Бактері альний рак, дірчаста плямистість кісточкових Полив рослин до початку сокоруху 5 л/га Нанесення пасти на уражені місця мл/0 л води % паста

208 08 Псевдоба ктерин-, Pseudom Рідина 3 Хлібні світло- злаки, льон, коричневого картопля onas кольору, титр auerofaciens млрд клітин/мл 4 Компле кс хвороб Овочеві культури 5 Передпосівна обробка насіння Передпосівна Компле Продовження 6 7 л/т обробка насіння 05 грн/л 0, л/кг кс хвороб Хлібні Обприскування в злаки, льон період вегетації Компле Картопл кс хвороб я, овочеві 0,5 л/га Обприскування в період вегетації культури л/га Компле Буряки цукрові кс хвороб Обприскування в період вегетації л/га Сад, Обприскування в

209 09 виногра дники Компле період вегетації кс хвороб л/га Компле кс хвороб ФітоДок Порошок, тор титр (Спорофіт), Bacillus subtilis 5 млрд Ячмінь ярий, буряки Компле кс хвороб Передпосівна обробка насіння 0,4 0,6 кг/т цукрові 00 грн./кг клітин/г Картопл я 5 Обприскування в Компле кс хвороб період вегетації 3 кг/га

210 0 Фітоспорин, Bacillus subtilis Поро шок, паста, 3 Пшениця озима і яра 4 Коренев і гнилі 5 Передпосівна обробка насіння Продовження 6 7 кг/т рідина, титр 5 грн/кг млрд Обприскування в клітин/г Коренев (мл) період вегетації кг/га і гнилі, борошниста Картопля роса, бура листкова іржа Передпосівна обробка бульб 0,8,0 кг/т Ризокто ніоз, Обприскування в період вегетації фітофтороз Огірки і 4 кг/га Передпосівне помідори Фітофто закритого роз, ґрунту альтернаріоз замочування насіння 3 г/кг Полив у лунку при висадці розсади

211 Коренев і гнилі, фузаріозне Огірки в янення 3000 Обприскування в період вегетації л/га 0,4 0,5% Обприскування в Помідори суспензії період вегетації 4 кг/га Перонос пороз Фітофто роз л/га

212 Фітоцид, Bacillus subtilis Рідина, титр 0 млрд клітин/мл 3 Зернові і зернобобові 4 Комплекс хвороб 5 Передпосівн а обробка насіння Продовження 6 7 0,5,5 л/т 000 культури грн./л Олійні культури Овочеві Передпосівн Комплекс хвороб культури а обробка насіння 3 л/т Передпосівн а обробка насіння,5 л/т Комплекс Картопл хвороб я бульб Розсада овочевих культур Обробка Обробка Комплекс коренів розсади л/т 0, л/00 л води хвороб Комплекс Зернові, хвороб Обприскуван зернобобові, ня в період олійні вегетації культури 0,5 0,6 л/га

213 3 Комплекс Буряки хвороб Обприскуван ня в період Картопл 0,8,5 л/га вегетації я Комплекс Розсада хвороб овочевих Обприскуван ня в період 0,5,0 л/га вегетації культур Обприскуван Комплекс хвороб Комплекс хвороб ня рослин 0,5 0,5 мл/л води

214 4 3 Садові та 4 Компле кс хвороб 5 Обприскування в період вегетації Продовження 6 7,0,0 л/га декоративні рослини Обприскування в Ягідник Нарцис, хітозан, Водний розчин Компле період вегетації и кс хвороб Препарати на основі БАР Овочеві Компле Передпосівне та янтарна декоративні кислота, культури кс хвороб глютамінова 0,5 0,8 л/га 0,5 % замочування насіння розчин протягом год Нарцису-К Обприскування кислота рослин у період вегетації 0,5% розчин Нарцису-В Полив вегетуючих рослин Мелойд 0,5 % 50 грн/л

215 5 огіноз, розчин кореневі гнилі Нарцису-Н, 0, 0,4 Трихотец ин-сп, антибіотик трихотецин продукт 0 % порошок Огірок закритого ґрунту Борошн иста роса Обприскування рослин у період вегетації л/рослину кг/га

216 6 життєдіяльн 3 Яблуня ості гриба Trichotecium roseum Фітобактеріо міцин, антибіотик 5 та % дусти Квасоля, соя 4 Парша, 5 Обприскування плодова рослин у період гниль вегетації Бактері ози Передпосівна Продовження 6 7 0, 0,5 кг/га 3 кг/т обробка насіння фітобактеріоміцин продукт Передпосівна життєдіяльності Пшениця актиноміцету Коренев 3 кг/т обробка насіння і гнилі Streptomyces Обробка коренів lavendulae Капуста розсади 0, % суспензія Бактері Фiтолавін-300, Поро Помідори антибіотик шок закритого фітобактеріоміцин кремового ґрунту продукт кольору життєдіяльності ози Бактері Передпосівне альні хвороби замочування насіння протягом двох год Обприскування 0, % розчин 90 грн/кг

217 7 актиноміцету Капуста Бактері Streptomyces ози, чорна lavendulae ніжка розсади 0, % Передпосівна обробка насіння 5 кг/т Обробка коренів розсади 0,3 0,4 % розчин

218 8 Фітолавін00, антибіотик Поро шок 3 Пшениця, ячмінь 4 Корене ві гнилі 5 Передпосівна Закінчення кг/т обробка насіння 7 грн/л фітобактеріоміцин продукт Соя життєдіяльності Бактері актиноміцету Streptomyces lavendulae Передпосівна 3 кг/т обробка насіння ози Квасоля, Передпосівна боби 3 кг/т обробка насіння Бактері ози, аскохітоз Капуста Передпосівна 5 кг/т обробка насіння Бактері ози Обробка коренів розсади 0,5 % розчин

219 9 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ ХИЖАКІВ І ПАРАЗИТІВ ШКІДНИКІВ РОСЛИН, ГЕРБІФАГІВ ТА БІОПРЕПАРАТІВ Агат 5-К 5 Агеніаспіс 33, 6, 74 Актофіт 09 Алеохара двосмугова 4, 47, 66 Алеохара двокрапкова 47 Аллотропа 36, 64, 74 Амблісейус 8, 55, 94 Амблітелес 9, 56 Амброзієвий листоїд 39, 69, 76 Амофіла 37, 66, 75 Ампеломіцин 0 Анастатус 35 Аністис 8, 55, 7 Антокорис звичайний, 43, 63 Апантелес 30,58, 7 Апантелес білановий 30, 58 Апантелес одиночний 30, 58 Арма вільхова, 44, 64 Артролітус 34 Асафес 35 Аскогастер 30, 58, 7 Афелінус 33, 6, 73 Афідиміза 7, 53, 9, 69 Афідіус 3, 60, 93, 73 Афікус 34, 74 Афітіс 33, 6, 73 Ашерсонія 0 Бабка звичайна 0, 4, 6 Бактороденцид вологий зерновий 03 Бактофіт 5 Банхус серпоподібний 30, 57 Бігунчик 4-крапковий 3, 46, 65 Бігунчик блискучий 4, 47, 65 Бізар 6 Бікол 03 Біополіцид (БСП) 6 Біорейд 0 Бітоксибацилін 04, 05 Бітоксибацилін- БТУ 04 Бластотрикс 34 Боверин 0 Богомол звичайний 0, 40, 6 Бракон 3, 59, 9, 7 Брумус 5 Верблюдка звичайна 6, 5, 69 Вертицилін 0 Вілла бура 39, 69, 76 Вілла перев язана 39, 69, 76 Вірин-Дипріон 08 Вірин-ЗСП 09 Вірин-НШ 09 Волосиста мураха 6 Габроцитус 35, 63 Гаупсин 05, 6 Гіпераспис польовий 4 Голоспинна мураха 6, 54 Гомелін 05 Дакнуза 94 Дендробацилін 06 Децимід 06 Дзюрчалка сферофорія 7, 53,70 Дзюрчалка перев язана 7, 53, 70 Дзюрчалка півмісячна 7, 70 Дзюрчалка парагус 70 Дибка степова 0, 40, 6 Дицифус, 44, 63 Діадегма 30, 57, 7 Діаретіела 3, 60 Дігліфус 36, 64, 94, 74 Доріфорофага 38, 67 Едовум 37, 66, 9 Екзетастес 9, 56, 7 Екзориста 38, 67, 75 Екзохомус 4-плямистий 5, 49, 67 Емпуза піщана 0, 40, 6 Енкарзія 33, 6, 9, 73 Ентобактерин 06

220 0 Ерезус чорний 9, 54 Ернестія 38, 67, 75 Еулофус 36 Еупельмус 35 Еуплектрус двобарвний 64 Еуптеромалюс 34, 35 Ефіалът 30, 57 Жужелиця кримська 3, 46, 64 Жужелиця червононога 3, 46, 65 Жужелиця-головач 3, 46, 65 Золотоочка звичайна 6, 5, 9, 68 Золотоочка китайська 6, 5, 93 Золотоочка перлова 6, 5 Золотоочка красива 5 Казумін Л Кальвія 4-крапкова 50 Кампоплекс 30, 57 Каракурт 9, 54, 7 Карапузик вузький 4 Карапузик двоплямистий 4, 47, 65 Карапузик плоскотілий 4, 65 Карцелія 37 Клоп крихітка Клоп набіс, 4 Клоп оріус, 43 Клоп щитник синій 3, 45, 64 Коккофагус 33 Коккофагус жовтий 33 Коккофагус звичайний 33, 6 Колірія 30, 57, 7 Колорадо 07 Коромисло руде, 4, 63 Красотіл великий лісовий 3, 45, 64 Красотіл золотокрапковий 3, 46, 65 Красотіл малий 3, 45, 64 Красотіл степовий 3, 45 Красуня блискуча 0, 4, 6 Криптолемус 5, 5, 68 Ктир 7, 53 Ктир білуватий 7 Ктир гігантський 7, 70 Ктир рудий 7 Латромерис 3 Лепідоцид 07, 08 Лепідоцид-БТУ 08 Лізіфлебус 3, 60, 93, 73 Ліндорус 5, 5, 68 Лісонота 30 Лютка-наречена 0, 4, 6 Макролофус, 44, 93, 63 Макроцентрус 3, 59, 7 Малашка зелена 4 Малашка мідна 48, 66 Меніскус 30, 57 Меризус 35, 63 Мертвоїд 4-крапковий 4, 66 Метаризин 0 Метасейулюс 8 Метеорус 30, 59 Мисливець сірий, 43, 63 Мікоафідин 0 Мікоафідин-Т 0 Мікосан Мікродус 3,59 Мікромус 6, 5, 93, 69 Мікротеріс 34 Мітігейт 09 Мурашиний лев 6, 5, 69 Мурашкожук звичайний 4, 48, 66 Муха хлорописка 7, 70 М якотіл темний 48, 66 Набіс безкрилий Нарцис Натургард Нематофагін Неосейулюс 8, 55, 94, 7 Нітобія 9, 56 Новодор 07 Ооенциртус 34, 6 Опіус 3 Оргілюс 3, 59 Оріус 43 Оріус чорний, 43, 94, 63 Павук-бокохід 8, 54 Павук-мисливець 8, 55, 7 Павук смугастий 8 Пахіневрон 35 Пентафаг-С 7

221 Перилітус 3, 60 Перилюс, 45, 64 Пікромерус двозубий 3, 44, 64 Пімпла 9, 56, 7 Піриформін 03 Піщана мураха 7 Планриз БТ 7 Платигастер 36, 64 Подизус, 44, 64 Праон 3, 60 Пристомерус 30, 58 Пропілея 4-крапкова 5, 50, 67 Проспальтелла 33, 6, 73 Проспальтелла Берлезе 3 Проспальтелла золотиста 3 Псевдафікус 34, 6 Псевдобактерин- 8 Психофагус 35 Птеромалюс люлечний 35, 63, 74 Пузатий кліщ 8, 56, 7 Ринокорис червоний, 43, 63 Рогас 3, 59 Родолія 5, 50, 67 Роптромерис 36, 66 Руда лісова мураха 6, 54, 69 Саркофага 38, 69, 76 Сезар 08 Сімферобій 6 Скакун золотистий 9 Скакун польовий 3, 47, 65 Скакун степовий 3 Сколія 4-крапкова 37, 75 Сколія жовтолоба 37 Сколія волохата 37, 66, 75 Сонечко 3-крапкове 5, 49, 67 Сонечко -крапкове 5, 49, 67 Сонечко 5-крапкове 5, 50, 67 Сонечко 7-крапкове 5, 50, 67 Сонечко мінливе 5, 49, 67 Спалангія 35, 63 Спинтерус 35 Стеторус крапковий 4, 48, 66 Стрілка-наяда 0, 4, 6 Тарантул 9, 54, 7 Тахіна 37, 38 Тахіна бесса 37, 67 Теленомус 36, 65, 75 Тифлодромус 8, 55, 7 Трибліографа 36, 65, 74 Трипс довговусий, 4 Трипс кліщоїдний, 4 Трипс хижий, 4, 63 Трипс 6-плямистий Трисолькус 36, 65 Трисолькус великий 36, 65, 75 Трисолькус Вікторова 36 Трихацис 36, 64, 74 Трихограма безсамцева 3, 6, 9 Трихограма бура 3, 6, 89, 90, 73 Трихограма жовта 3, 6, 9 Трихограма звичайна 3, 6, 89, 9 Трихограма лісова 3, 6 Трихограма мала 3 Триходермін БТ 3 Триходермін-БЛ 3 Трихомалюс 35, 63 ТрихоПлант 3 Трихотецин-СП Трихофіт 4 Ускана 3 Фазія золотиста 38, 68, 76 Фазія сіра 38, 68, 76 Фазія строката 38, 68, 76 Фазія чорна 38, 68 Фенодискус 34, 63 Фітобактеріоміцин ФітоДоктор 8 Фітолавін-00 3 Фітолавін-300 Фітоміза 39, 69, 76 Фітосейулюс 8, 55, 94, 7 Фітоспорин 9 Фітоцид 0 Фунгістоп 4 Хетомік 4 Хижа галиця 7 Хілокорус -плямистий 5, 48, 66 Хілокорус ниркоподібний 4,48,66 Хойойя 37, 66, 9, 75 Хрестовик степовий 9 Ценокрепис 35, 63 Церомазія 37, 67 Циклонеда 6, 5, 94, 68 Червоноголова мураха 6, 69

222 Щипавка городня 0, 4 Щипавка звичайна 0, 40, 6

223 3 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ БІОАГЕНТІВ ХИЖАКИ І ПАРАЗИТИ ШКІДНИКІВ РОСЛИН ТА ГЕРБІФАГИ Acanthaclisis occitanica 6, 5, 69 Actia pomonella 37 Adalia bipunctata 5, 49, 67 Adonia variegata 5. 49, 67 Agriope lobata 9 Aeolothrips intermedius, 4 Aeschna isosceles, 4, 63 Ageniaspis fuscicollis 33, 6, 74 Aleochara bilineata 4, 47, 66 Aleochara bipunctata 47 Allotropa burelli 36, 64, 74 Allotropa convexifrons 36, 64 Amblyseius finlandicus 8 Amblyseius mckenziei 8, 55, 94 Amblyteles castigator 9 Amblyteles vadatorius 9, 56 Ammophila sabulosa 37, 66, 75 Ammophila pubescens 37 Anastatus disparis 35 Anthocoris nemorum, 43, 63 Anthocoris pilosus Anystis baccarum 8, 55, 7 Apanteles glomeratus 30, 58, 7 Apanteles liparidis 30, 58 Apanteles solitarius 30, 58 Aphelinus mali 33, 6, 73 Aphelinus semiflavus 33 Aphidius avenae 3 Aphidius ervi 3, 60, 73 Aphidius matricariae 3, 60, 93 Aphidius picipes 3 Aphidius testacipes 3 Aphidius rosae 3 Aphycus apicаlis 34, 74 Aphidoletes aphidimyza 7, 53, 9, 69 Aphidoletes urticfriae 7, Aphytis chrysomphali 33 Aphytis proclia 33, 6, 73 Artrolitus maculipennis 34 Arma custos, 44, 64 Asaphes vulgaris 35 Asilus albiceps 7 Ascogaster quadridentata 30, 58 Ascogaster canifrons 30, 7 Banchus falcatorius 30, 57 Веmbidion lampros 4, 47, 65 Веmbidion quadrimaculatum 3, 46 Bessa selecta 37, 67 Blastothrix confusa 34 Blastothrix scrjcea 34 Blepharipoda scutellata 37 Broscus cephalotes 3, 46, 65 Brumus oclosignatus 5 Caenocrepis bothynoderes 35, 63 Calopteryx splendes 0, 4, 6 Calosoma auropunctatum 3, 46, 65 Calosoma denticolle 3, 45 Calosoma inquisitor 3, 45, 64 Calosoma sycophanta 3, 45, 64 Calvia quatuordeciguttata 50 Campopleks varidus 30, 57 Cantaris rustika 48, 66 Carabus scabrosus tauricus 3, 46, 64 Carabus cancellatus 3, 46, 65 Carcelia lucorum 37 Ceromasia senilis 37, 67 Cicindella campestris 3, 47, 65 Cicindella besseri 3 Cilister lineare 4 Chilocorus bipustulatus 5, 48, 66 Chilocorus renipustulatus 4, 48, 66 Chouioia cunea 37, 66, 9, 75 Chrysopa perla 6, 5 Chrysopa sinica 6, 5, 93 Crysopa formosa 5

224 4 Chrysoperla cаrnea 6, 5, 9, 68 Clerus formicarius 4, 48, 66 Clytiomyіa helluo 38, 68, 76 Coccinella quinquepunctata 5, 50 Coccinella septempunctata 5, 50, 67 Coccophagus gurneyi 33 Coccophagus lycimnia 33, 6 Coccophagus scutellaris 33 Collyria calcitrator 30, 57, 7 Conipsilura concinnata 37 Cryptolaemus montrouzieri 5, 5, 68 Cycloneda limbifer 6, 5, 94, 68 Dacnusa sibirica 94 Diadegma crassicornis 30, 57, 7 Diaretiella rapae 3, 60 Dicyphus errans, 44, 63 Diglyphus isaea 36, 64, 94, 74 Doryphorophaga doryphore 38, 67 Edovum puttleri 37, 66, 9 Empusa pernicornia 0, 40, 6 Encarsia formosa 33, 6, 9, 73 Ephialtes carbonarius 30, 57 Eresus niger 54 Ernestia consobrina 38, 67, 75 Erythromma najas 0, 4 Eulophus viridulus 36 Eupelmus albonnuatus 35 Eupelmus bicolor 35 Eupteromalus nidulans 35 Eupteromalus micropterus 34 Eupteromalus subapterus 35 Eupteromalus fulvipes 35 Exetastes cinctipes 9, 56, 7 Exochomus quadripustulatus 5, 49, 67 Exorista larvarum 38, 67, 75 Forficula auricularia 0, 40, 6 Forficula tomis 0, 4 Formica cinerea 7 Formica lugubris 6 Formica polyctena 6, 54 Formica rufa 6, 54, 69 Formica truncorum 6, 69 Gonia capitata 37 Habrobracon hebetor 3, 59, 9, 7 Habrocytus cerealella 35, 63 Heliophanus auratus 9 Helomyia lateralis 38, 68 Himacerus apterus Hister bipustulatus 4, 47, 65 Hyperaspis campestris 4 Hyppodamia tredecimpunctata 5, 49, 67 Laphria gibossa 7 Latrodectus tredecimguttatus 9, 54, 7 Lathromeris bruchocida 3 Lestes sponsa 0, 4, 6 Lindorus lophanthae 5, 5, 68 Lissonota nitida 30 Lycosa singoriensis 9, 54, 7 Lyziphlebus fabarum 3, 60, 93 Machimus annulipes 7, 5 Macrocentrus collaris 3, 59, 7 Macrocentrus anculivorus 3 Macrolophus caliginosus, 44 Macrolophus nubilus, 44, 93, 63 Malachius viridis 4 Malachius aeneus 48, 63 Mantis religiosa 0, 40, 6 Meniscus agnatus 30, 57 Mericia ampelus 38 Merisus destructor 35, 63 Metaseiulus occidentalis 8 Meteorus rubens 30, 59 Microdus dimidiator 3, 59 Micromus angulatus 6, 5, 93, 69 Microphthalma disjuncta 38 Microterys silvius 34 Monobremia subterranea 7 Nabis ferus, 43, 63 Nabis pseudoferus, 4 Nabis punctatus Neoseiulus cucumberis 8, 55, 94, 7 Nitobia fenestralis 9, 56 Ooencyrtus kuwanae 34, 6 Ooencyrtus tardus 34 Opius nitidulator 3 Opius rudosus 3 Orgillus obscurator 3, 59

225 5 Оrius majusculus Оrius laevigatus, 43 Оrius niger, 43, 94, 63 Oxyopes lineatus 8 Pachineuron coccorum 35 Paragus cinctus 7, 70 Parasarcophaga harpax 38 Perilitus bicolor 3, 60 Perillus bioculatus, 45, 64 Phaenodiscus aeneus 34, 63 Phasia crassipennis 38, 68, 76 Phasia subcoleoptata 38, 68, 76 Phorocera silvestris 38 Phytoseiulus persimilis 8, 55, 94, 76 Phytomysa orobanchia 39, 69, 76 Picromerus bidens 3, 44, 64 Pimpla examinator 9, 56 Pimpla instigator 9, 7 Pisaura mirаbilis 8, 7 Platygaster hiemalis 36, 64 Platysoma compressum 4, 65 Роdіsus maculiventris, 44, 64 Praon dorsalе 3, 60 Praon unicum 3 Pristomerus vulnerotor 30, 58 Propylaea quatuordecimpunctata 5, 50, 67 Prospaltella aurantii 33 Prospaltella berlesei 33 Prospaltella perniciosi 33, 6, 73 Pseudaphycus malinus 34, 6 Pseudosarcophaga mamillata 38, 69, 76 Psychophagus omnivorus 35 Pteromalus puparum 35, 63, 74 Pteromalus planiscuta 35 Pyemotes ventricosus 8, 56, 7 Raphidia ophiopsis 6, 5, 69 Rhynocoris iracundus, 43, 63 Rhoptromeris heptoma 36, 66 Rogas dimidiatus 3, 59 Rodolia cardinalis 5, 50, 67 Saga pedo 0, 40, 6 Satanas gigans 7, 70 Scolia hirta 37, 66, 75 Scolia quadripunctata 37, 75 Scolia dejeani 37 Scolia sexmaculatus, 63 Spalangia fuscipes 35, 63 Sphaerophoria scripta 7, 53, 70 Spintherus linearis 35 Stenopohon sabaudus 7 Stenopohon nigriventris 7 Stethorus punctillum 4, 48, 66 Sympetrum vulgatum 4, 48, 66 Sympherobius amicus 0, 4, 6 Syrphus balteatus 7 Syrphus corollae 7, 53, 70 Syrphus ribesiі 7, 53, 70 Tachina magnicornis 38 Tachina civilis 38 Telenomus chloropus 36, 65 Telenomus laeviusculus 36, 65, 75 Telenomus verticillatus 36, 65 Telenomus gracillis 36 Thaumatomyia glabra 7, 70 Thyphlodromus abberans 8, 55 Thyphlodromus pyri 8, 7 Trichacis tristis 36, 64, 74 Trichogramma cacoeciae pallidа 3, 6, 9 Trichogramma cacoeciae pini 3, 6, Trichogramma embryophagum 3, 6, 9 Trichogramma euproctidis 3, 6, 89, 90, 73 Trichogramma minutum 3 Triсhogramma evanescens 3, 6, 89, 9 Trichomalus cristatus 35, 63, 74 Trissolcus grandis 36, 65, 75 Trissolcus festive 36 Trissolcus scutellaris 36 Trissolcus viktorovi 36, 65 Trybliographa rapae 36, 65, 74 Uscana bruchocida 3 Villa circumdata 39, 69, 76 Villa nottetota 39, 69, 76 Weberia thoracica 38 Xylodrepa quadripunctata 4, 66

226 6 Xysticus kochi 8, 54 Zicrona coerulea 3, 45, 64 Zigogramma suturalis 39, 69, 76 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Анисимов А.И. Морфологические особенности хищных клещей Amblyseius mckenziei и Amblyseius cucumeris / А.И. Анисимов, C.А. Доброхотов // Защита и карантин растений С А. с СССР. Установка для заражения зерновой молью / Н.А. Билык, Ю.Т. Ячменев, В.Г. Лыков (СССР) , заявл : опубл Анисимов А.И. О методике и точности учёта мучного клеща и амблисейуса при их разведении / А.И. Анисимов., С.А. Доброхотов // Защита и карантин растений С Билык Н.А. Опыт работы по оздоровлению трихограммы в Харьковской областной биологической лаборатории /Н.А. Билык //Биологический метод в комплексной системе мероприятий по защите с.-х. культур: тез. докл. Всесоюз. семинара, г. Кишинев, 974. Кишинев, 974. С Білик М.О. Захист овочевих культур від хвороб і шкідників у закритому ґрунті: [навч. посібник] / М.О. Білик, М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін. - Х.: Еспада, с. 6. Білик М.О. Біологічний захист рослин: посіб. до лаб.-практ. занять / М.О. Білик. Х.: Майдан, с. 7. Білик М.О. Масове розведення паразитичних і хижих членистоногих / М.О. Білик. Х.: Майдан, с. 8.Біологічний захист рослин / М.П. Дядечко, М.М. Падій., В.С. Шелестова. [та ін.]. Біла Церква, с. 9. Биологическая защита растений / М.В. Штерншис, Ф.С.У. Джалилов, И.В. Андреева, О.Г. Томилова; под ред. М.В. Штерншис. М.: Колос, с. 0. Бондаренко Н. В. Биологическая защита растений / Н.В. Бондаренко. М.: Агропромиздат, с.. Биологическая защита хлопчатника / С. Алимухамедов, Б. Адашкевич, З. Адылов, Ш. Ходжаев. Ташкент: Мехнат, с.. Биологические средства защиты растений / под ред. Е.М..

227 7 Шумакова, Г.В. Гусева, Н.С. Федоринчика. М.: Колос, с. 3. Бродвій В.М. Біологічний захист рослин / В.И. Бродвій, В.В. Гулий, В.П. Федоренко. К., с. 4. Бригадиренко В.В. Основи систематики комах /В.В. Бригадиренко. Дніпропетровськ: РВВДНУ, с. 5. Вейзер Я. Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми : (Болезни насекомых) /Я. Вейзер. М.: Колос, с. 6. Великань В.С. Использование хищных клещей из рода Amblyseius против трипсов в теплицах Северо-Запада России / В.С. Великань, С.А. Доброхотов // Вестник защиты растений. СПб. Пушкин, С Воронин К.Е. Биологическая защита зерновых культур от вредителей / К.Е. Воронин, В.А. Шапиро, Г.А. Пукинская. М.: Агропромиздат, с. 8. Гринько Н.Н. Применение триходермина в овощеводстве защищенного грунта / Н.Н. Гринько. Минск, с. 9. Глушкова Г.А. К вопросу лабораторного разведения Elasmus albipennis Thoms. и Chouioia cunea Jang. /Г.А. Глушкова // Экологически безопасные и беспестицидные технологии получения растениеводческой продукции: материалы Всерос. науч.-произв. совещ. (Краснодар, 4 6 августа 994 г.). Пущино, 994. С Гринберг Ш.М. Методика определения качества трихограммы / Э.М. Менчер, Л.В. Подберезкая. Кишинев, с.. Гулий В.В. Микроорганизмы полезные для биометода / В.В. Гулий, Т.В. Теплякова, Г.М. Иванов. Новосибирск: Наука, Сибир. отд-ние, с.. Гусев Г.В. Энтомофаги колорадского жука / Г.В. Гусев. М.: Агропромиздат, с. 3. Евлахова А.А. Болезни вредных насекомых / А.А. Евлахова, О.И. Швецова. М.: Колос, с. 4. Евлахова А.А. Методы распознавания болезней насекомых / А.А. Евлахова, О.И. Швецова. М.: Колос, с. 5. Доброхотов С.А. Влияние влажности воздуха на численность амблисейуса /С.А. Доброхотов. // Защита и карантин растений С Злотин А.З. Техническая энтомология /А.З. Злотин. К.:

228 8 Наук. думка, с. 7. Ижевский С.С. Словарь по биологической защите растений / С.С. Ижевский, В.В. Гулий. М., 986. с. 8. Ижевский С.С. Интродукция и применение энтомофагов / С.С. Ижевский. М.: Агропромиздат, с. 9. Комплект оборудования для разведения криптолемуса / А.И. Гончарук, JI.H. Бугаева, П.И. Воблый, Л.Г. Войтенко //Защита растений С Коппел X. Программы массового разведения отдельных паразитоидов / X. Коппел, Дж. Мертинс. // Биологическое подавление вредных насекомых. М.: Мир, с. 3. Коржова В.И. Технология массового разведения Aphidius colemani Vier. / В.И. Коржова. // Защита и карантин растений С Королькевич В.И. Оптимизация массового разведения и эффективность паразита Aphidius colemani Vier. (Himenoptera, Aphidiidae) в защите растений от тлей в теплицах: автореф. дис. канд. биол. наук, / В.И. Королькевич. СПб., с. 33. Корчмарь Н.Д. Микробиологическая борьба с грызунами в условиях современного сельскохозяйственного производства / Н.Д. Корчмарь. Кишинев: Штиинца, с. 34. Красильников Н.А. Актиномицеты антагонисты и антибиотические вещества / Н.А. Красильников. М., Л.: Изд-во АН СССР, с. 35. Криоконсервированные яйца зерновой моли / Г.А. Бегляров, В.Г. Геннадиев, И.А. Пономарева, Е.Д. Хлистовский //Защита растений С Культивирование и применение грибов против вредителей и болезней в защищенном грунте / под ред. В.В. Гулия. Кишинев, с. 37. Лабораторне розведення галиці афідимізи та її використання в боротьбі з баштанною попелицею на огірках в закритому ґрунті / М.О. Білик. // Сборник науч. тр. междунар. симпозиума ВПС МОББ. Одесса, 999. С Марютін Ф.М. Екологічно безпечна система захисту огірка і помідора від хвороб і шкідників у закритому ґрунті / Ф.М. Марютін, М.О. Білик. Х., с. 39. Мейер Н.Ф. Трихограмма / Н.Ф. Мейер. М., Л.: ОГИЗ Сельхозгиз, с.

229 9 Методические указания по изготовлению и применению влажного зернового бактороденцида для борьбы с грызунами. Л., 97. с. 4. Монастырский А.Л. Массовое разведение насекомых для биологической защиты растений / А.Л. Монастырский, В.В. Горбатовский. М., с. 4. Методические указания по разведению и применению хищного жука криптолемуса (Cryptolaemus montrouzieri Muls.) для борьбы с червецами и пульвинариями / сост. В.И. Пилипюк, Л.Н. Бугаева, Т.Н. Игнатьева [и др.]. Л., с. 43. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. К.: Юнівест маркетинг, с. 44. Пилипюк В.И. Использование криоконсервированных яиц зерновой моли при массовом разведении криптолемуса: тез. докл. IX съезда ВЭО, ч.. / В.И. Пилипюк, Л.Н Бугаева. К., 984. С Пилипюк В.И. О возможности разведения хищного жука Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Coleoptera, Coccinellidae) на яйцах зерновой моли / В.И. Пилипюк, Л.Н. Бугаева, Е.В. Бакланова // Энтомол. обозр. Вып. 6, т С Практикум по биологической защите растений / под ред. Н.В. Бондаренко. М.: Колос, с. 47. Рекомендации по применению биологического метода борьбы с заразихами. М.: Агропромиздат, с. 48. Руководство по массовому разведению и применению трихограммы. М., с Савойская Г. И. Тлевые коровки / Г.И. Савойская. М.: Агропромиздат, с. 50. Семьянов В.П. Разведение, длительное хранение и применение тропических видов кокцинеллид для борьбы с тлями в теплицах / В.П. Семьянов. М.: Тов. науч. изд. КМК, с. 5. Старец В.А. Методические указания по массовому лабораторному разведению озимой и капустной совок на искусственных питательных середах /сост. В.А. Старец. Кишинев, с. 5. Стефановська Т.Р. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин / Т.Р. Стефановська, Л.П. Кава. Житомир: ПП «Рута», с.

230 30 Тарунина Т. А. Методы оценки антагонистической активности штаммов р. Trichoderma к фитопатогенным грибам / Т.А. Тарунина. Л., с. 54. Твердюков А.П. Разведение насекомых-энтомофагов / А.П. Твердюков, П.З. Никонов, Н.П. Ющенко // Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями в защищенном грунте. М.: Колос, 993. С Тряпицин В.В. Возможности интродукции в СССР паразитических хальцид естественных врагов вредителей сельскохозяйственных культур и леса /В.В. Тряпицын // Биологическое подавление карантинных вредителей и сорняков. М., 98. С Тряпицын В.А. Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур / В.А. Тряпицын, В.А. Шапиро, В.А. Щепетильникова. Л.: Колос, с. 57. Усовершенствование технологии производства фитосейулюса и его эффективность в борьбе с паутинным клещом на огурцах в защищенном грунте. /Н.А. Билык // Перспективные приемы защиты с.-х. культур от вредителей и болезней: Сб. тр. Х., 988. С Франц Й. Биологические методы борьбы с вредителями / Й. Франц, А. Криг. М.: Колос, с. 59. Фурсов В.Н. Как изучать насекомых-энтомофагов / В.Н. Фурсов. К., с. 60. Фурсов В.Н. Как собирать насекомых-энтомофагов / В.Н. Фурсов. К., с. 6. Чалков А.А. Биологическая борьба с вредителями овощных культур защищенного грунта / А.А. Чалков. М.: Россельхозиздат, с. 53.

231 3 ЗМІСТ ВСТУП ХИЖАЦТВО І ПАРАЗИТИЗМ ОСНОВНІ ФОРМИ. АНТАГОНІСТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ОРГАНІЗМАМИ В БІОЦЕНОЗАХ 5.. ХИЖАЦТВО ПАРАЗИТИЗМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ХИЖАКІВ І ПАРАЗИТІВ ЧЛЕНИСТОНОГІ ХИЖАКИ І ПАРАЗИТИ ШКІДНИКІВ РОСЛИН... СПИСОК ОСНОВНИХ ЕНТОМОФАГІВ, АКАРИФАГІВ І 7 ГЕРБІФАГІВ ПО РЯДАХ І РОДИНАХ Хижі комахи і павукоподібні Паразитичні комахи Комахи-гербіфаги..... МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ 39 ХИЖАКІВ І ПАРАЗИТІВ ШКІДНИКІВ РОСЛИН ТА ГЕРБІФАГІВ Комахи і павукоподібні як хижаки шкідників рослин Паразитичні комахи Комахи-гербіфаги... 69

232 3 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ХВОРОБИ КОМАХ ШКІДНИКІВ РОСЛИН 3.. ГРИБНІ ХВОРОБИ (МІКОЗИ) БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ (БАКТЕРІОЗИ) ВІРУСНІ ХВОРОБИ (ВІРОЗИ) ПРОТОЗОЙНІ, НЕМАТОДНІ ТА ХВОРОБИ ЗМІШАНОГО ТИПУ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ХВОРОБ КОМАХ ШКІДНИКІВ РОСЛИН. 80 ПАРАЗИТИЧНІ Й ХИЖІ КОМАХИ І КЛІЩІ, ЯКІ 4 ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У БІОЛОГІЧНОМУ ЗАХИСТІ РОСЛИН. ВІД ШКІДНИКІВ БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ КЛАСИФІКАЦІЯ І ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ БІОПРЕПАРАТІВ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН Біологічні препарати для захисту рослин від шкідників Грибні препарати Бактеріальні препарати Вірусні інсектицидні препарати Препарати на основі біологічно активних речовин 09

233 Біологічні препарати для захисту рослин від хвороб (біофунгіциди) Грибні препарати Бактеріальні і вірусні препарати Препарати на основі БАР. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН... АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ ХИЖАКІВ І 4 ПАРАЗИТІВ ШКІДНИКІВ РОСЛИН, ГЕРБІФАГІВ ТА БІОПРЕПАРАТІВ. 45 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ БІОАГЕНТІВ 48 ХИЖАКИ І ПАРАЗИТИ ШКІДНИКІВ РОСЛИН ТА ГЕРБІФАГИ.. ПАТОГЕНИ ШКІДНИКІВ РОСЛИН ТА АНТАГОНІСТИ ФІТОПАТОГЕНІВ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ. 54 6

234 34 Рис.. Дибка степова Рис.. Богомол звичайний (Saga pedo) (Mantis religiosa) Рис. 3. Емпуза піщана Рис. 4. Щипавка звичайна (Empusa penicornia) (Forficula auricularia) Рис. 5. Красуня блискуча Рис. 6. Стрілка-наяда (Calopterix splendes) (Erynroma najas) Рис. 7. Лютка-наречена Рис. 8. Бабка звичайна (Lestes sponsa) (Sympetrum vulgatum)

235 35 Рис. 9. Коромисло руде Рис. 0. Трипс хижий Aeschna isosteles (Scolothrips sexmaculatus) Рис.. Мисливець сірий Рис.. Оріус чорний (Nabis ferus) (Orius niger) Рис. 3. Антокорис звичайний Рис. 4. Ринокорис червоний (Anthocoris nemorum) (Rhynocorus iracundus) Рис. 5. Макролофус Рис. 6. Дицифус (Macrolophus nubilus) (Dicyphus errans)

236 36 Рис. 7. Арма вільхова Рис. 8. Пікромерус двозубий (Arma custos) (Picromeruc bidens) Рис. 9. Подизус (Podisus Рис. 0. Перилюс (Perillus maculiventris) bioculatus) Рис.. Синій хижак Рис.. Красотіл великий лісовий (Zicrona coerulea) (Calosoma sicophanta) Рис. 3. Красотіл малий Рис. 4. Жужелиця кримська (Calosoma inquisitor) (Carabus scabrosus tauricus)

237 37 Рис. 5. Красотіл золотокрапковий Рис. 6. Жужелиця червононога (Calosoma auropunctatum) (Carabus cancelatus) Рис. 7. Жужелиця-головач Рис. 8. Скакун польовий (Broscus cephalopes) (Cicindella campestris) Рис. 9. Бігунчик 4-крапковий Рис. 30. Блискучий бігунчик (Bembidion quadrimaculatum) (Bembidion lampros) Рис. 3. Карапузик двоплямистий Рис. 3. Карапузик плоскотілий (Hister bipustulatus) (Platysoma compressum)

238 38 Рис. 33. Мертвоїд крапковий Рис. 34. Алеохара (Xosolodrepa quinquepunctata) (Aleochara sp.) Рис. 35. Малашка мідна Рис. 36. Мурашкожук звичайний (Malachius aeneus) (Clerus formicarius) Рис. 37. М якотіл темний (Cantaris Рис. 38. Стеторус (Sthetorus sp.) fusca) Рис. 39. Хілокорус ниркоподібний Рис. 40. Хілокорус двоплямистий (Chylocorus renipustulatus) (Chylocorus bipustulatus)

239 39 Рис. 4. Екзохомус 4-плямистий Рис. 4. Сонечко3-крапкове (Exochomus quadrapustulatus) (Hippodamia tredecimpunctata) Рис. 43 Сонечко двокрапкове Рис. 44. Сонечко мінливе (Adalia bipunctata) (Adonia variegata) Рис. 45. Сонечко семикрапкове Рис. 46. Сонечко п ятикрапкове (Coccinella septempunctata) (Coccinella quinquepunctata) Рис. 47. Пропілея 4-крапкова Рис. 48. Родолія (Propylea quatuordecimpunctata) (Rodolia cardinalis)

240 40 Рис. 49. Криптолемус (Cryptolaemus Рис. 50. Личинка криптолемуса montrousiers) Рис. 5. Ліндорус Рис. 5. Циклонеда (Lindorus lophanthae) (Cycloneda limbifer) Рис. 53. Золотоочка Рис. 54. Яйце звичайна (Chrysoperla carnea) золотоочки

241 4 Рис. 55. Личинка золотоочки Рис. 57. Мікромус (Micromus angulatus) Рис. 56. Кокон золотоочки Рис. 58. Мурашиний лев (Acanthaclisis occitanica) Рис. 59. Червоноголова мураха Рис. 60. Руда лісова мураха (Formica truncorum) (Formica rufa) Рис. 6. Верблюдка Рис. 6. Афідиміза звичайна (Raphidia ophiopsis) (Aphidoletes aphidimysa)

242 4 Рис. 63. Яйця афідимізи в колонії Рис. 64. Личинка афідимізи попелиці Рис. 65. Дзюрчалка Рис. 66. Личинка перев язана дзюрчалки (Syrphus ribesii) Рис. 67. Дзюрчалка півмісячна (Metasyrphus сorollae) Рис. 68. Дзюрчалка сферофорія (Sphaerophoria scripta)

243 43 Рис. 69. Ктир гігантський Рис. 70. Ктир махімус (Machimus sp.) (Satanas gigans) Рис. 7. Дзюрчалка парагус (Paragus sp.) Рис. 7. Муха хлорописка (Thaumatomia glabra) Рис. 73. Фітосейулюс Рис. 74. Неосейулюс (Phytiseiulus persimilis) (Neoseiulus cucumeris)

244 44 Рис. 75. Тифлодромус Рис. 76. Аністис (Thyphlodromus pyri) (Anystis baccarum) Рис. 77. Пузатий кліщ Рис. 78. Павук-мисливець (Pyemotes ventricosus) (Pisaura mirabilis) Рис. 79. Каракурт Рис. 80. Тарантул (Latrodetus tredecimguttatus) (Lycosa singorigensis) Рис. 8. Пімпла (Pimpla sp.) Рис. 8 Екзетастес (Exetastes sp.) Рис. 83. Діадегма Рис. 84. Колірія (Diadegma crassicornis) (Collyria calcitrator)

245 45 Рис. 85. Апантелес Рис. 86. Аскогастер (Apanteles glomeratus) (Ascogaster canifrons) Рис. 87. Макроцентрус Рис. 88.Бракон (Macrocentrus collaris) (Habrobracon hebetor Рис. 89. Афідіус Рис. 90. Лізіфлебус (Aphidius ervi) (Lysiphlebus fabarum) Рис. 9.Трихограма бура (Trichogramma euproctidis) - ліворуч, - праворуч

246 46 Рис. 9. Афелінус Рис. 93. Афітіс (Aphelinus mali) (Aphytis proclia) Рис Енкарзія Рис. 95. Проспальтелла (Encarsia formosa) (Prospaltella perniciosi) Рис. 96. Агеніаспіс Рис. 97. Афікус (Ageniaspis fuscicollis) (Aphycus apicalis) Рис. 98. Птеромалюс Рис. 99. Трихомалюс (Pteromalus puparum) (Trichomalus cristatus)

247 47 Рис. 00. Дігліфус Рис. 0. Трихацис (Digliphus isae) (Trichacis tristis) Рис. 0. Аллотропа Рис. 03. Трибліографа (Allotropa burelli) (Trybliographa rapae) Рис. 04. Теленомус Рис. 05. Трисолькус (Telenomus laeviusculus) (Trissolcus grandis) Рис. 06. Хойойя Рис. 07. Амофіла (Chouioia cunea) (Ammophila sabulosa)

248 48 Рис. 08. Сколія волохата Рис. 09. Сколія 4 -крапкова (Scolia hirta) (Scolia qadripunctata) Рис. 0. Ернестія Рис.. Екзориста (Ernestia consobrina) (Exorista larvarum) Рис.. Фазія золотиста Рис. 3. Фазія сіра (Clytiomyia helluo) (Phasia subcoleoptata) Рис. 4. Фазія строката Рис. 5. Саркофага (Phasia crassipenis) (Pseudosarcophaga mamilata)

249 49 Рис. 6. Вілла бура Рис. 7. Вілла перев язана (Villa hottentota) (Villa circumdata) Рис. 8. Фітоміза Рис. 9. Амброзієвий листоїд (Phytomysa orobanchia) (Zigogramma suturalis) Рис. 0. Рис.. Личинки Конідієносці і конідії гриба тепличної білокрилки, Verticillium lecanii уражені грибом Verticillium lecanii

250 50 а) б) Рис.. Попелиці, уражені грибами: а) Verticillium lecanii; б) Entomophthora aphidis Рис. 3. Рис. 4. Личинка Колорадський жук, мухи, заражена нематодою уражений грибом Beauveria Steinernema feltiae bassiana Рис. 5. Спори (s) і кристали ендотоксину (с) бактерії Bacillus thuringiensis Навчальне видання Білик Микола Олексійович ДОВІДНИК З БІОЛОГІЧНОГО

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

Валова продукція сільського господарства України

Валова продукція сільського господарства України Державна служба статистики України Статистичний бюлетень Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010р.) за рік Остаточні дані м. Київ Державна служба статистики України адреса:

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 856 «Про затвердження Порядку

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ANALYSIS OF SOURCINGS OF INVESTMENT

More information

Концепція реформування корпоративного права України

Концепція реформування корпоративного права України Затверджено на засіданні Ради Комітету ПРОЕКТ корпоративного права і фондового ринку Асоціації правників України 20 жовтня 2014 р. Концепція реформування корпоративного права України I. Виклики 1. Станом

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2015 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (тис. грн.)

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2015 року ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (тис. грн.) Звіт про фінансовий стан (Баланс) II 2015 (тис. грн.) Найменування статті 1 2 3 АКТИВИ Грошові кошти та їх еквіваленти 25 634 944 27 075 551 Кошти обов язкових резервів банку в Національному банку - 759

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ УДК 657:471 Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ У статті досліджено вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарського

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 1045 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю.

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Для того, щоб використовувати послугу високошвидкісний Інтернет, Вам необхідно активувати

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

Научно-технический сборник 87

Научно-технический сборник 87 7.Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях // Финансовый менеджмент. 2003. 6. С.42-51. 8.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб єктів господарювання. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

План дій по біомасі для України

План дій по біомасі для України План дій по біомасі для України 2009 2 Зміст ВСТУП...4 1. МЕТА «ПЛАНУ ДІЙ ПО БІОМАСІ»...6 2. ПОТЕНЦІАЛ БІОМАСИ, ДОСТУПНОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ...7 3. ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ...8

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ М.В. Романов ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ навчальний посібник Х а р к І В «п р а в а л ю д и н и» 2 0 1 2 ББК 67.5 Р 69 Художник-оформлювач Борис Захаров Р 69 Романов М.В. Звільнення

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. КИЇВ 2012 Зміст

More information

1. Історія розвитку уявлень про будову атома. Ядро атома. Протони, нейтрони.

1. Історія розвитку уявлень про будову атома. Ядро атома. Протони, нейтрони. Лекція. 2. Тема. БУДОВА АТОМА. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Мета. Засвоїти основи теорії будови атома (основні ідеї квантової механіки, апарат квантових чисел електронів

More information

моделювання прогнозування

моделювання прогнозування МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ А. М. Єріна моделювання прогнозування Навчальний посібник Допущено Міністерством освіти і науки України Київ 2001 ББК

More information

- 3 - Структура мови VHDL

- 3 - Структура мови VHDL 23-3 - Структура мови VHDL вони поміщаються в одинарні лапки, наприклад: a b ; > 2.5. Рядки На відміну від Pascal у VHDL рядки поміщаються не в одинарні, а в парні лапки, наприклад: Рядок 1 Вивчаємо VHDL

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1 ББК 65:9 (4 Укр.) 306.7 УБК 338.409.3 Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб єктів господарювання. Підручник. Тернопіль:

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 І рік Розділ 1. Загальні

More information

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ»

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ» Висновки. Проведене дослідження змістовно-сутнісної характеристики терміну «система бюджетів» дозволило автору сформулювати визначення даного поняття як сукупності взаємодіючих бюджетів, яка ґрунтується

More information

(19) UA (11) (13) U (51) МПК ( ) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00

(19) UA (11) (13) U (51) МПК ( ) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00 УКРАЇНА (19) UA (11) 81688 (13) U (1) МПК (2013.01) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (21) Номер заявки: u 2013 00093

More information

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016»

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» 1. Загальні положення 1.1. Організатор Акції Фізична особа- підприємець ФОП Скорик А.Г. (надалі Організатор). 1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі Правила)

More information

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 Інститут Громадянського Суспільства СКАНДИНАВСЬКИЙ

More information

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ УДК 354:656.078 Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення

More information

Основи педагогічного оцінювання

Основи педагогічного оцінювання Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission.

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет C. О. Субботін ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Навчальний посібник

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 06.12.2012 р. 01.01.2013 р. 03.01.2013 р. 05.01.2013 р. 24.04.2013 р. 16.05.2013 р. 04.07.2013 р. 11.08.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зміни, передбачені підпунктами

More information

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Випуск 197. Том 209 УДК 811.111 243 374 Стрельчук Я. В. РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті розкрито важливість розширення потенційного словника

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Механіко-технологічний факультет Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету (Михайлович Я.М.) 2015 р.

More information

Україна. Подолання бідності.

Україна. Подолання бідності. United Nations Development Programme Millennium Development Goals Project Ministry of Economy of Ukraine Україна. Подолання бідності. Актуальність цілі Початок нового Тисячоліття ознаменувався проголошенням

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Pascal 7.0 і Delphi) І.М. Лукаш Проблема інтелектуального

More information

Національні Стандарти Оцінки

Національні Стандарти Оцінки Національні Стандарти Оцінки (проект) Проект Національних Стандартів Оцінки підготовлений Українським Товариством Оцінювачів на заміну діючим НСО. Склад Робочої Групи: МАРКУС Я.І., НАЗИРОВА В.П., РОМАСЕНКО

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ОДЕСА ОДЕУ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 9. Голян В. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / Голян В. А., Крисак А. І. // Актуальні проблеми економіки. 2007. 1. С. 117 124. 10. Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

запитань І відповідей

запитань І відповідей 100 запитань І відповідей про підготовку і атестацію наукових і науковопедагогічних працівників ДОВІДНИК За редакцією першого заступника голови ВАК України Р.В. Бойка Київ 2003 УДК 331.108.43:001] (035)

More information

Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров я в Україні на період

Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров я в Україні на період 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров я в Україні на період 2015 2025 Київ, листопад

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

Початковий курс програмування Visual Basic Зміст. Вступ. 2. Урок 1. Що таке Visual Basic? Урок 2. Що може Visual Basic?... 4

Початковий курс програмування Visual Basic Зміст. Вступ. 2. Урок 1. Що таке Visual Basic? Урок 2. Що може Visual Basic?... 4 Початковий курс програмування Visual Basic Зміст Вступ. 2 Урок 1. Що таке Visual Basic?... 2 Урок 2. Що може Visual Basic?... 4 Урок 3. Інсталяція та налаштування Visual Basic... 4 Урок 4. Для тих, хто

More information

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Муравйової Катерини Валеріївни 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, к. 67 Зауваження до оприлюдненого

More information

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Сергій Яременко Олександр Шатковський 5 листопада 2014 року Проект фінансується

More information

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2011 р. N 1056 Київ Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження Кабінет Міністрів України постановляє: Із змінами

More information

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Т.Л. Атаман м. Одеса, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського tasiyadiy_tanya@mail.ru Анотація: В

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки...

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки... ЗМІСТ Вступ..................................................... Модуль 1 Політологія як система знань про політику. Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства. 1.1 Політика як

More information

Математика Самостійні та контрольні роботи

Математика Самостійні та контрольні роботи Н.О. Будна Математика Самостійні та контрольні роботи 3 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 51.372.47 ББК 74.262.21я71 Б 90 Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент Гладюк Т.В. вчитель вищої

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 02.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 28 листопада 2014 року 755 м.київ Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків

More information

С.Л. Бєлоус. Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства

С.Л. Бєлоус. Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства С.Л. Бєлоус Методика розвитку швидкісно-силових якостей самбістів (Вказівки для самостійної роботи і практичних

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) ЗАТВЕРДЖЕНО Комісією Автомобільного Спорту Автомобільної Федерації України Рішення від 23.01.2014 року НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) (в новій редакції) ЗМІСТ

More information

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ 2007 ББК 74.202.5 З-78

More information

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016р. Проект Формування спільної ідентичності громадян України в нових

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

ББК 74.04(4УКР)я43 Ч24

ББК 74.04(4УКР)я43 Ч24 ББК 74.04(4УКР)я43 Ч24 У збірнику вміщено документи, інтерв ю та статті, що висвітлюють ситуацію в українській освіті, а також діяльність міністра Д. Табачника. Автори Сергій Квіт, В ячеслав Брюховецький,

More information

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Зміст Встановлення... 2 Початок роботи... 4 Реєстрація пристрою... 8 Перегляд та вибір оновлень... 8 Придбання оновлень та додаткових даних... 10 Завантаження

More information

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДЕЛІКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ШКОЛЯРІВ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДЕЛІКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ШКОЛЯРІВ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДЕЛІКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ШКОЛЯРІВ Балабанова Л.М.*, Віденєєв І.О.** *доктор психологічних наук, доцент, **кандидат психологічних наук, доцент, Харківський національний

More information

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ Етап 1 Імплементація статті 151 Впровадження інституційної реформи згідно

More information

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

More information

С.П. Цуренко. За програмою 11-річної школи. Математика 10 клас. Рівень стандарту

С.П. Цуренко. За програмою 11-річної школи. Математика 10 клас. Рівень стандарту С.П. Цуренко За програмою 11-річної школи Математика 10 клас Рівень стандарту Багатоваріантні різнорівневі тренувальні вправи для класних робіт і домашніх завдань ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН ББК 22.1я72

More information