เร มต นใช งาน Windows 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เร มต นใช งาน Windows 7"

Transcription

1 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 1 เร มต นใช งาน Windows 7 เป นเน อหาแนะน าการใช งานข นพ นฐานของ Windows 7 เช น สอนการเป ด-ป ดเคร องอย างไรให ถ ก ว ธ เร ยนร ในเร องของการส งงานก บเมาส หร อค ย บอร ดม ว ธ ใดบ าง รวมถ งแนะน าให ร จ กส วนประกอบใน หน าจอของ Windows 7, หน าต างของโปรแกรม และหน าต างไดอะล อกบ อกซ ว าแต ละส วนน นม หน าท และ การท างานอย างไร โดยม รายละเอ ยดด งน ว ธ ใช Mouse ใน Windows 7 เมาส (Mouse) ค อ อ ปกรณ ส าหร บใช ช ส วนต างๆ ในหน าจอ โดยเมาส จะม ต วแทนของเมาส ปรากฏ อย ในหน าจอคอมพ วเตอร เร ยกว า ต วช เมาส (Mouse Pointer) เม อผ ใช เคล อนย ายต าแหน งเมาส ต วช เมาส ใน หน าจอก จะเคล อนย ายต าแหน งตามไปด วย โดยปกต ต วช เมาส จะม ส ญล กษณ เป นร ปล กศรส ขาว แต ส ญล กษณ ของต วช เมาส อาจเปล ยนไปตามสถานะของการใช งาน หร อต าแหน งของต วช เมาส ว าในขณะน น ก าล งช ไปท ส งใดอย ส ญล กษณ ต างๆ เมาส ในป จจ บ นม หลากหลายร ปแบบ ผ ใช อาจจะเห นเมาส ป มเด ยวบ าง 3 ป มบ าง แต ถ าผ ใช ใช งาน ท วไปใน Windows ผ ใช ม กจะใช เมาส ท ม 2 ป มเท าน น นอกจากน เมาส ย งม ล อ (Wheel) ตรงกลาง ซ งช วย ให สามารถเล อนหน าในเอกสารให เล อนข น-ลงได ง าย ส าหร บการใช งานเมาส น น เม อผ ใช เล อนต วช เมาส (Mouse Pointer) ไปช จ ดท ต องการแล ว ก สามารถกดป มเมาส เพ อส งงานได ด งน 1. คล ก (Click) ค อ การกดเมาส ป มซ ายหน งคร ง เพ อใช เล อกรายการหร อค าส งต างๆ 2. ด บเบ ลคล ก (Double Click) ค อ การกดเมาส ป มซ ายสองคร งต ดๆ ก น เพ อเป ดไอคอนหร อชอร ตค ตของโปรแกรมข นมาท างาน 3. ทร ปเป ลคล ก (Triple Click) ค อ การคล กต ดๆ ก นสามคร ง ซ งไม ค อยได ใช งานน ก ยกเว นใน โปรแกรม MS Word จะเป นการเล อกท งเอกสาร 4. แดรกเมาส (Drag Mouse) ค อ การคล กแล วลากเมาส ออกไป ในขณะท ย งกดป มเมาส ค างไว และ เม อถ งท หมายก ปล อยเมาส ผ ใช ม กใช ในการย ายส งต างๆ ในหน าจอ 5. คล กขวา (Right Click) ค อ การกดเมาส ป มขวา ซ งม กจะใช เพ อเป ดเมน ล ดของส งต างๆ ข นมา

2 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 2 ว ธ ใช Keyboard ใน Windows 7 ค ย บอร ด (Keyboard) เป นอ ปกรณ ส งงานท ต องใช บ อยท ส ด ป มบนค ย บอร ดจะม ท งภาษาไทยและ อ งกฤษ เม อผ ใช ต องการจะสล บภาษาไทยเป นภาษาอ งกฤษ จะต องกดป ม ~ เร ยกว าป มต วหนอน (Grave Accent) ท อย บร เวณด านซ ายบนของค ย บอร ด ส าหร บป มต างๆ บนค ย บอร ดม ประโยชน ในการใช งานแตกต างก นไป ซ งท ควรร จ กในเบ องต นม ด งน A. Grave Accent ใช สล บภาษาท พ มพ B. Ctrl ม กใช ค ก บป มอ นเพ อส งงาน C. Alt ม กใช ค ก บป มอ นเพ อส งงาน D. Enter ใช ในการข นบรรท ดใหม หร อตกลงส งงาน E. Esc ใช ยกเล กหร อหย ดท างาน F. Backspace ใช ลบอ กษรท อย ก อนหน า G. Delete ใช ลบอ กษรท อย ด านหล ง H. Windows ใช เร ยกเมน Start ข นมา I. Menu ใช เร ยกเมน ล ดของไอคอน โฟลเดอร หร อไฟล ท ถ กเล อกอย J. Num Lock ใช เป ดและป ดการใช งานป มต วเลขท อย ทางขวาของค ย บอร ด ส าหร บการกดป มสองป มข นไป จะม การใช ส ญล กษณ <+> ค นไว เช น กดป ม <Ctrl+C> หมายถ ง ให กดป ม <Ctrl> ค างไว แล วกดป ม <C> เป นต น

3 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 3 ส วนประกอบในหน าจอของ Windows 7 (Desktop) เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร ข นมา ผ ใช จะพบก บหน าจอด งร ปด านล าง ส งเหล าน ท งหมดเร ยกว า เดสก ทอป (Desktop) ผ ใช สามารถวางส งต างๆ ไม ว าจะเป นไฟล ข อม ล โปรแกรมส าหร บใช งาน และ ส งตกแต งอ นๆ มากมายไว บนน A. ป ม (Start) เป นจ ดเร มต นส าหร บการเป ดโปรแกรมใดๆ B. ทาสก บาร (Taskbar) ค อ แถบยาวๆ ท วางอย ด านล างของหน าจอ ใช แสดงช อเร ยกใช โปรแกรมท ก าล งเป ดอย ณ ขณะน น C. ไอคอน (Icon) แม ว าป มจะเป ดโปรแกรมได ท กต ว แต บางคร งก ค นหาได ยาก ด งน นจ งม ภาพเล กๆ ท เร ยกว า ไอคอน เป นส ญล กษณ แทนแต ละโปรแกรมข นมา ท าให ผ ใช เป ด โปรแกรมน นได ด วยการด บเบ ลคล กไอคอนเพ ยงคร งเด ยว โปรแกรมก จะเป ดข นมา D. ต วช เมาส (Mouse Pointer) ค อ ส ญล กษณ แสดงต าแหน งเมาส ใช ช จ ดต างๆ ก อนส ง คล ก ด บเบ ลคล ก แดรกเมาส และคล กขวา E. Notification area เป นส วนท Windows ใช บอกสถานการณ ท างานต างๆ ก บผ ใช งาน เช น ว นเวลา, การเต อนหลายอย าง

4 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 4 ไอคอนท ควรร จ ก F. เดสก ทอป (Desktop) เป นพ นท หน าจอท ใช ท างานก บ Windows 7 ท งหมด โดยจะ พบว าม ทาสก บาร, ป ม และไอคอน หร อหน าต างโปรแกรมท ถ กใช งานวางอย บน เดสก ทอป ไอคอน (Icon) ค อ ส ญล กษณ ภาพเล กๆ ท แสดงอย บนเดสก ทอป แต ละไอคอนจะม ความสามารถ แตกต างก น ไอคอนจะช วยให ผ ใช ท างานประจ าว นได เร วข น หากทราบว ธ การประย กต ใช งาน ไอคอน รายละเอ ยด User s Files : ค อ ทางล ดเข าส โฟลเดอร ท เก บข อม ลส วนต วของผ ใช ภายในน นจะม โฟลเดอร อ นๆ อ ก เช น My Document ใช ส าหร บจ ดเก บไฟล เอกสาร, My Music ใช ส าหร บจ ดเก บเพลง, My Pictures ใช ส าหร บจ ดเก บร ปภาพ และ My Videos ส าหร บ จ ดเก บไฟล ว ด โอ Computer : ไอคอนน ค อต วแทนของคอมพ วเตอร ม กจะบรรจ ท กๆ ส งของ คอมพ วเตอร ไว ไม ว าจะเป นไดร ฟ, ไฟล, โฟลเดอร ค ณจ งสามารถใช งานท กๆ ส งท กล าวมาได ผ านทางไอคอนน Network : หากว าผ ใช เช อมต อคอมพ วเตอร ของค ณเข าก บคอมพ วเตอร เคร องอ นๆ ใน ล กษณะท เร ยกว า เคร อข าย (Network) ค ณจะสามารถใช ไฟล และพร นเตอร ใน คอมพ วเตอร เคร องอ นได จากไอคอนน Recycle Bin : ใช เก บไฟล โฟลเดอร หร อไอคอนท ถ กส งลบท ง จะถ กน ามาเก บไว ท น ก อน เผ อว าการก ไฟล และโฟลเดอร กล บไปใช งานในภายหล ง Control Panel : ไอคอนน ใช เป ดหน าต าง Control panel ข นมา เพ อใช ส าหร บ ปร บแต งอ ปกรณ ต างๆ ท อย ในเคร อง ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ส วนประกอบชองหน าต างโปรแกรมม ด งน A. แถบห วเร อง (Titlebar) แสดงช อของโปรแกรม และช อไฟล งานท เป ดใช ในขณะน น B. เมน (Menu) เป นท รวมค าส งเพ อส งงานโปรแกรมน นๆ C. แถบเคร องม อ (Toolbar) เป นแถบเก บป มค าส งท ใช งานบ อยๆ ท าให สะดวกในการ เร ยกใช D. ป มย อหน าต าง (Minimize) เม อคล กป มน หน าต างจะถ กลดให ม ขนาดเล กท ส ด E. ป มขยายหน าต าง (Maximize) เม อคล กป มน หน าต างจะถ กขยายใหญ เต มจอภาพ F. ป มป ดหน าต าง (Close) ส าหร บป ดหน าต าง หร อส งให โปรแกรมจบการท างาน

5 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 5 G. พ นท ท างาน (Workspace) เป นพ นท ส าหร บท างานของโปรแกรมน นๆ H. ขอบของหน าต าง (Window Border) หากแดรกเมาส ลากส วนน ก สามารถปร บขนาด หน าต างของโปรแกรมได ตามต องการ การท างานก บหน าต างโปรแกรม หน าต างโปรแกรมต างๆ ท ผ ใช เป ดข นมาท างานน น สามารถท จะปร บแต ง แก ไข หร อเคล อนย าย อ กท งย งม ส วนของการใช งานด านอ นๆ ท น าสนใจอ กด งน 1. การปร บลด-เพ มขนาดหน าต างโปรแกรม หน าต างโปรแกรมท ก าล งเป ดใช งานอย น น ในบางคร งอาจต องม การปร บลด-เพ มขนาดของ หน าต าง เพ อจะได ท างานหลายหน าต างพร อมก น 2. สล บโปรแกรมโดยใช ทาสก บาร ย งม อ กว ธ หน งส าหร บสล บหน าต างเร ยกใช โปรแกรมน นก ค อ การใช ทาสก บาร

6 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 6 3. สล บโปรแกรมแบบ Windows Flip หากต องการเปล ยนโปรแกรมท พร อมใช งานโดยไม ต องคล กเล อก ค ณสามารถท าได โดย การกดป ม <Alt> ค างไว แล วกดป ม <Tab> ไปเร อยๆ เพ อเล อกโปรแกรมท ต องการใช งาน 4. สล บโปรแกรมแบบ Windows Flip 3D ส าหร บในการสล บหน าต างโปรแกรมแบบ Windows Flip 3D น น ผ ใช จะเห นหน าต าง โปรแกรมท เป ดใช งานอย ในม มมองท เป น 3 ม ต เม อใช ว ธ น แล วจ งเห นได ช ดเจนเลยว าโปรแกรมท เป ดอย เป นโปรแกรมอะไร และแลด สวยงามกว าแบบ Windows Flip ด วย Full Screen Preview เพ อด ต วอย างไฟล ใน Windows 7 น ม ค ณสมบ ต ใหม อย างหน งท เพ มเข ามาค อ Full Screen Preview ใช ส าหร บ ด ต วอย างไฟล เอกสาร ร ปภาพ ว ด โอ หร อเพลง ท เป ดท างานค างไว อย ได เลยท นท ช วยท าให ไม ต องเส ยเวลา เป ดหน าต างโปรแกรมเร ยกข นมาด โดยผ ใช สามารถใช งาน Full Screen Preview ในระหว างน หากคล กไปย ง อ กหน าต างหน ง หน าต างโปรแกรมก จะสล บให ด วย เขย าหน าต างโปรแกรม (Aero Shake) ให เหล อแค หน าต างท ใช งาน อ กหน งค ณสมบ ต ท ช วยจ ดการหนาต างโปรแกรมหลายๆ หน าต างบนเดสก ทอปได อย าง รวดเร วก ค อ Aero Shake ซ งสามารถเร ยกใช ค ณสมบ ต ด งกล าวได ด วยการคล กค างไว บนขอบหน าต าง โปรแกรมท ค ณเป ดใช งานอย (อย ในสถานะ Active Window) จากน นให เขย าเมาส ไปมา ผลล พธ ท เก ดข นก ค อ หน าต างโปรแกรมอ นๆ (อย ในสถานะ Inactive Window) จะย อลงไปเก บบนทาสก บาร ท นท และหากค ณ ต องการเร ยกหน าต างโรแกรมอ นๆ กล บข นมาบนเดสก ทอป ก เพ ยงแต เขย าหน าต างโปรแกรมเด ม ซ งจะเป น การเร ยกค นค าอ กคร ง ร จ กไดอะล อกบ อกซ (Dialog Box) เม อผ ใช ใช งานโปรแกรมต างๆ ส งท ม กจะพบบ อยๆ ก ค อ หน าต างท ถามว าค ณต องการอะไรบ าง ผ ใช เร ยกหน าต างน ว า ไดอะล อกบ อกซ (Dialog Box) หร อจะแปลเป นไทยก ต องเร ยกว า กล องโต ตอบ ไดอะล อกบ อกซ น ม กปรากฏข นมาเม อถ งเวลาท ผ ใช ต องการก าหนดค าต างๆ หร อเล อกทางเด นให ก บ โปรแกรม ซ งก ม ส วนต างๆ ให เล อกมากมายหลายว ธ ด งน

7 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 7 A. แท บ (Tab) จะปรากฏข นมา เม อในหน าต างน นม ต วเล อกมากกว าหน งหน า ถ าคล กแท บน ก จะเป นการเปล ยนไปเล อกต วเล อกท หน าอ นแทน B. กล องรายการ Drop-Down List Box จะแสดงรายการท เล อกได เม อคล กป ม โดยจะให เล อก แค เพ ยง 1 รายการ C. กล องรายการ List Box แสดงรายการท เล อกได โดยจะม รายการอย ในช องให คล กเล อก D. แถบเล อนสกรอลบาร (Scroll bar) เวลาจะใช งานให แดรกเมาส ตรงแถบเล อน แล วลากข น- ลง ไปย งรายการท มองไม เห น E. ป ม เป นป มท ผ ใช จะคล กเม อก าหนดค าเสร จ โดยจะป ดไดอะล อกซ บ อกซ และ ใช ค าเหล าน น F. ป ม เป นป มท จะป ดไดอะล อกบ อกซ โดยยกเล กไม ใช ค าใดๆ ท ก าหนดไว G. ป ม เป นป มท ยอมร บค าต างๆ ท ก าหนดไว โดยไม ป ดไดอะล อกบ อกซ ในการก าหนดค าให ก บไดอะล อกบ อกซ น น ย งม หลายร ปแบบด งน H. ต วเล อก check Box ใช คล กเล อกต วเล อกได มากกว าหน งต วเล อก I. แถบเล อน (Slider) ใช แดรกเมาส เพ อเล อกว าจะก าหนดค ามากหร อน อย J. สป นเนอร (Spinner) ใช คล กเพ อเพ มหร อลดค าท ละระด บ K. ต วเล อก Option ใช คล กเล อกต วเล อกใดต วเล อกหน ง

8 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 8

9 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 9 ป กหม ดโปรแกรมท ใช งานบ อยๆ ไว ท เมน Start โปรแกรมไหนท ผ ใช ใช งานอย บ อยๆ สามารถป กหม ดให อย ท หน าแรกของเมน ได ด งน ร จ กก บไฟล และโฟลเดอร ในเคร อง ข อม ลท เราจ ดเก บอย ในเคร องคอมพ วเตอร น น ม หลากหลายชน ดด วยก น เช น ร ปภาพ เอกสาร ว ด โอ หร อเพลง เป นต น เพ อความเป นระเบ ยบและจ ดเก บเป นหมวดหม จ งต องม การจ ดเก บไว เอาให ง ายต อการ ค นหา หากเปร ยบเท ยบคอมพ วเตอร เหม อนก บบ านหล งหน งท ต องม ห องต างๆ และแต ละห องน นก ต องม ของ ใช อย ภายในห องน นๆ ในบทน จ งเป นการแนะน าให ร จ กก บชน ดของแต ละไฟล ว าค ออะไร ท าหน าท อย างไร หร อโฟลเดอร ม ล กษณะและความส าค ญเพ ยงใด การเข าไปตรวจสอบอ ปกรณ พ นฐานท อย ในเคร องคอมพ วเตอร แบบไม ต อง เส ยเวลาแกะเคร องคอมพ วเตอร ออกมาท าอย างไร รวมถ งท าความร จ กและเข าไปใช ในแต ละไอคอนว าใช งาน อย างไร

10 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 10 ไฟล ค ออะไร ไฟล (File) ค อ ข อม ลต างๆ ท ถ กจ ดเก บในร ปแบบด จ ตอลภายในเคร องคอมพ วเตอร ข อม ลซ งเก บเป น ไฟล น นจะม หลายชน ด เช น ข อม ลประเภทเอกสาร ข อม ลประเภทร ปภาพ ข อม ลประเภทเส ยงเพลง เป นต น เราจะเร ยกข อม ลเหล าน ว า ไฟล เอกสาร ไฟล ร ปภาพ และไฟล เพลงตามล าด บ เพ อส อความหมายให ช ดเจน สะดวกต อการค นหา และเร ยกใช ข อม ลเหล าน นได รวดเร ว จ งต องม การต งช อไฟล (File Name) ให ก บไฟล เหล าน น การสร างไฟล ต างๆ ข นมาเราจะใช โปรแกรมท ม หน าท ส าหร บใช สร างไฟล ชน ดน นโดยเฉพาะ เช น เม อต องการสร างไฟล เอกสาร เราจะใช โปรแกรม Microsoft Word ส วนถ าต องการสร างไฟล ร ปภาพ เราจะ ใช กล องด จ ตอล และบ นท กลงเคร องคอมพ วเตอร เป นต น นามสก ลไฟล ใน Windows 7 ม ไฟล อย มากมาย แต ละไฟล ม ประโยชน ต างก น การบ งบอกประเภทของไฟล จะใช นามสก ลไฟล เป นต วบ งบอกชน ดของไฟล น นๆ เช น ไฟล ท ถ กสร างจากโปรแกรม Notepad จะม นามสก ล.txt แสดงว าเป นไฟล ประเภทบ นท กข อความต วอ กษรเอาไว ส วนไฟล ภาพถ ายจากกล องด จ ตอล ก ม กจะม นามสก ลเป น.jpg แสดงว าเป นไฟล ท บ นท กร ปภาพเอาไว เป นต น การท ไฟล จะม นามสก ลใดน น โปรแกรมจะเป นผ ก าหนดให โดยปกต โปรแกรมน นก จะแสดงเฉพาะ ช อของไฟล แต ไม แสดงนามสก ลให เราเห น (เราสามารถก าหนดให แสดงนามสก ลได ในภายหล ง) ใน เบ องต นม นามสก ลไฟล ท ใช เก บข อม ลบางชน ดท ควรท าความร จ กเส ยก อน ด งน นามสก ลไฟล ประโยชน โปรแกรมท ใช เป ด.txt เป นไฟล ข อความล วนๆ Notepad.doc,.docx ไฟล ข อความท อาจจะม ภาพแทรกอย และม Microsoft Word, WordPad การจ ดร ปแบบท สวยงาม.bmp ไฟล ภาพท วไป Paint, Photoshop.jpg ไฟล ภาพท ม กใช ก บภาพถ าย และม การบ บ Paint, Photoshop อ ดให ม ขนาดเล กลง.mp3 ไฟล เส ยงท ม กใช บ นท กเพลง Windows Media Player.dat ไฟล ว ด โอในแผ นว ด โอซ ด หร อบางคร งเป น Windows Media Player ไฟล ข อม ลของโปรแกรมบางประเภท นอกจากไฟล ข อม ลแล วย งม ไฟล อ กประเภทท เร ยกว า ไฟล โปรแกรม ซ งจะม นามสก ล.exe และ.com เท าน น ไฟล แบบน เม อเป ดข นมาก จะเป นการเป ดโปรแกรมข นมาใช งาน เช น โปรแกรม Microsoft Word ก จะม ไฟล ของโปรแกรมช อว า winword.exe ม ไอคอนเป นร ป เป นต น

11 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 11 ขนาดของไฟล คอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ชน ดหน ง การบ นท กข อม ลในคอมพ วเตอร จะบ นท กใน ล กษณะของข อม ลแบบด จ ตอล ม ล กษณะเป นการบ นท กค ากระแสไฟฟ าเอาไว แทนต วเลข 0 และเลข 1 คอมพ วเตอร จะใช ระด บไฟฟ าท ต างก นแทนค าเลข 0 และ 1 เช น ใช ไฟฟ า 0 โวลต แทนเลข 0 และไฟฟ า 5 โวลต แทนเลข 1 เป นต น ซ งข อม ลไฟฟ าหน งหน วยน เร ยกว า 1 บ ต (Bit) ไฟล ท อย ในคอมพ วเตอร จะถ กบ นท กข อม ลในล กษณะของบ ต ซ งเร ยงก นอย เป นจ านวนมาก ต วอย างเช น ค าว า Hello ซ งม 5 ต วอ กษร เม อถ กเก บในคอมพ วเตอร ก จะใช เน อท 40 บ ต (8 บ ต 5 ต วอ กษร) การท ต วอ กษรหน งต วจะใช เน อท เก บเท าก บ 8 บ ตเสมอ ด งน นจ งม การบ ญญ ต ค าข นมาเร ยกใช 8 บ ต 1 ไบต (Byte) ด งน นค าว า Hello ท ม ต วอ กษร 5 ต ว ก จะใช เน อท ในการเก บ 5 ไบต น นเอง ไฟล คอมพ วเตอร โดยท วไปม กจะม ขนาดใหญ มาก เช น ไฟล ภาพถ ายจากลก องด จ ตอลอาจจะม ขนาด ใหญ ถ งหม นไบต หร อเป นล านๆ ไบต ซ งต วเลขขนาดไฟล ท ใหญ ขนาดน สร างความล าบากในการเร ยก จ งม การน ยามค าอ ปวรรค (Prefix) น าหน าไบต เพ อช วยให สามารถเร ยกได สะดวกข น 1. 1,024 ไบต เท าก บ 1 ก โลไบต (Kilobyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 KB 2. 1,024 ก โลไบต เท าก บ 1 เมกะไบต (Megabyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 MB 3. 1,024 เมกะไบต เท าก บ 1 ก กะไบต (Gigabyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 GB 4. 1,024 ก กะไบต เท าก บ 1 เทราไบต (Terabyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 TB ยกต วอย างเช น ไฟล ข อความขนาด 8,642 ไบต ก จะม ขนาดเท าก บ 8.43 KB (1, ไบต ) และ ไฟล โปรแกรมขนาด 1,359,414 ไบต ก จะม ขนาดเท าก บ 1.29 MB (1, ไบต ) แต เพ อความสะดวก เราม กจะอน โลมว า 1 KB (ก โลไบต ) ม ค าประมาณ 1,000 ไบต ส วน 1 MB (เมกะไบต ) ก ม ค าประมาณ 1 ล านไบต หร อ 1 GB (ก กะไบต ) ก ม ค าประมาณ 1 พ นล านไบต ร จ กก บโฟลเดอร ท ใช เก บไฟล เน องจากคอมพ วเตอร เก บไฟล ไว เป นจ านวนมาก ด งน นเพ อให ด เป นหมวดหม ง ายต อการจดจ า และ สะดวกต อการใช งาน จ งม การสร างช องเก บย อยๆ หร อท เร ยกว าโฟลเดอร (Folder) ข นมา เพ อใช เก บและ แบ งแยกข อม ลท งหลายให เป นระเบ ยบ เช น ในฮาร ดด สก ของเราท ช อ Local Disk (C:) ม โฟลเดอร ท เก บ ข อม ลส วนต วของ User ท ใช งานอย ตอนน ค อ Documents ซ งข างในโฟลเดอร น ย งม โฟลเดอร ย อยๆ ท อย ภายในน นอ ก ด งน นจ งม ไอคอนเพ ออ างถ งโฟลเดอร ท ซ อนๆ ก น เช น C:\Users\mazdogza\Documents ก หมายถ งม โฟลเดอร ช อ My Documents อย ในโฟลเดอร ย อยของ madzdogza ซ งอย ภายในโฟลเดอร Users ท อย ในไดร ฟ C: อ กท หน ง

12 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 12 หล กเกณฑ ในการต งช อไฟล และโฟลเดอร การต งช อไฟล ใน Windows 7 สารมารถต งช อไฟล ได ยาวถ ง 255 ต วอ กษร โดยใช ต วอ กษรอะไรก ได จะเป นภาษาไทยหร อต วเลขก ได จะม ช องว างและส ญล กษณ ต างๆ ก ได แต ม ข อยกเว นเพ ยงอย างเด ยวว า ต วอ กษรภายในช อน นห ามม ส ญล กษณ 9 ต วต อไปน ปรากฏอย น นค อ \ / : *? " < > การท างานก บไอคอน Computer การเป ดเข าใช งานไฟล ต างๆ ท บ นท กในเคร องคอมพ วเตอร น น เราจะเป ดผ านเข าไปในโปรกรมท ช อ ว า Computer ซ งภายใน Computer น นเราจะพบไดร ฟต างๆ ท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ของเรา และสามารถ เข าไปเร ยกใช ไฟล โฟลเดอร หร อโปรแกรมท บ นท กอย ได เรามาด ก นว าเม อเป ดโปรแกรม computer และจะ พบก บอะไรบ าง หน าต าง Computer ม ส วนประกอบอะไรบ าง ในหน าต าง Computer จะม ส วนประกอบต างๆ ส าหร บจ ดการไฟล ด งน A. Address bar แสดงช อไดร ฟ/โฟลเดอร หน าต างโปรแกรมท ก าล งใช งานอย ขณะน น B. Toolbar เก บค าส งท ใช งานบ อยให อย ในร ปของป มค าส ง จ งส งงานได อย างรวดเร ว C. พ นท แสดงส งต างๆ ในคอมพ วเตอร จะแสดงไฟล โฟลเดอร และไดร ฟท งหมดท บรรจ ในเคร อง

13 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 13 D. Navigation pane เป นกรอบทางล ดท รวบรวมโฟลเดอร ซ งม กจะถ กใช งานเป นประจ า เอาไว เพ อให ผ ใช สามารถคล กเร ยกใช งานได อย างรวดเร วมากข น E. Details pane เม อคล กส งใดในกรอบแสดงส งต างๆ ในคอมพ วเตอร จะม รายละเอ ยด ของส งน นปรากฏข นมา เช น ถ าเป นไฟล ภาพก จะม ภาพต วอย าง ถ าเป นไดร ฟก จะแสดง เน อท ว างและเน อท ใช งาน เป นต น เล อนไปด รายการอ นท มองไม เห น ในหน าต างโปรแกรมน น เม อเราเป ดข นมาท างาน หากพบว าในหน าต างน นม ขนาดเล กเก นไป จะ ปรากฏแถบสกรอลบาร (Scroll bar) ข นมา เพ อใช ส าหร บเล อนด รายการต างๆ ท เรามองไม เห นในหน าจอน น ส าหร บว ธ ใช งานม ด งน ด เน อท ว างในไดร ฟต างๆ อย างรวดเร ว เม อเป ดไอคอน Computer ข นมาแล ว ส งท จะพบท นท ค อ ไดร ฟท กไดร ฟท อย ในคอมพ วเตอร ของเรา หากต องการทราบว าไดร ฟใดม เน อท ว างเท าไร สามารถท าได ด งน

14 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 14 เร ยกเมน ค าส ง (Menu bar) ท ถ กซ อนเอาไว ข นมา ส าหร บผ ใช งาน Windows เวอร ช นก อนหน าน เม อใช งาน Windows 7 ในคร งแรกจะพบว าเมน ค าส ง (Menu bar) จะหายไป เน องจากต องการลดพ นท ในการแสดงผล ถ าต องการส งให เมน ค าส งกล บมาปรากฏ น น ท าได ด งน ด รายละเอ ยดสเปคเคร องของเราผ านไอคอน Computer เม อต องการทราบสเปคเคร องแบบคร าวๆ โดยไม อยากเป ดเคร องออกมาด เช น อยากร ว าใช ซ พ ย อะไร แรมในเคร องม เท าไร ใช งาน Windows เวอร ช นไหนอย เพ อใช ในการตรวจสอบอ ปกรณ พ นฐานต างๆ เอง ก ม ว ธ การง ายๆ ด งน

15 ค ม อ Windows 7 เบ องต น windows edition บอกว า Windows 7 ท ใช งานอย เป นเวอร ช นใด ร นไหน 3.2 Rating : คะแนนท ใช บอกว าเคร องคอมพ วเตอร ได คะแนนเฉล ยอย เท าไร 3.3 Processor : ใช ซ พ ย ร นอะไร 3.4 Installed memory (RAM) : ใช แรมเท าไร 3.5 System type : แบบ32บ ต/64บ ต 3.6 Pen and Touch : แบบใช งานปกต หร อแบบท เข ยนส มผ สจากหน าจอได โดยตรง(Tablet) 3.7 Computer name, domain ช อเคร องคอมพ วเตอร ช อของร บบเคร อข ายท ใช งานอย 3.8 Windows activation หมายเลขของรห สท ลงทะเบ ยนการใช งาน Windows และแสดการตรวจสอบ ล ขส ทธ การใช งาน 4. คล กป ม ป ด เม อด รายละเอ ยดเสร จ การเข าไปด ไฟล ในโฟลเดอร ต างๆ ผ าน Navigation pane เม อต องการค นหาไฟล ต างๆ ในเคร องว าม ไฟล อะไรบ าง หร อต องการเป ดไฟล ท เคยบ นท กเก บไว ข นมา เพ อน าไปใช งานต อน น โดยปกต เราจะใช Navigation pane ท อย ทางด านซ ายของหน าต างโปรแกรม เข าไปด ข อม ลหร อโปรแกรมท อย ในเคร องน น ในต วอย างจะเป นการเข าไปเป ดด ไฟล ร ปภาพสวยๆ ท อย ใน โฟลเดอร ช อ Picture

16 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 16 ท างานก บไอคอน User s File หลายคนอาจสงส ยว าไอคอน My Documents ท อย บนเดสก ทอปของ Windows 7 น นหายไปไหน แท จร งแล วไม ได หายไปไหนเลย เพ ยงแต ต ว Windows 7 น นต องการจ ดเก บข อม ลท กอย างให เป นระเบ ยบ จ ง สร างโฟลเดอร User s Files เข ามาแทนท ไอคอน My Documents เด ม โดยจะม โฟลเดอร ย อยอย ในน น มากมาย ม หน าท จ ดเก บและแยกโฟลเดอร ต างๆ ตามล กษณะการใช งาน เช น My Document ซ งม เอาไว เก บ ไฟล เอกสารต างๆ ท สร างข นจากโปรแกรมช ด Office หร อไฟล อ นๆ ท เราน าเข ามาเก บเอาไว ท น จะได หา ข อม ลได สะดวก โดยเม อน ามาเก บเอาไว ท น จะได ค นหาและเอาไปใช งานได ง ายข น ในโฟลเดอร ของ User s File น นจะม โฟลเดอร ย อยๆ เอาไว เก บข อม ลท ส าค ญเฉพาะด าน เช น 1. (My Documents) จ ดเก บไฟล เอกสารต างๆ ท สร างข นจากโปรแกรมช ด MS Office 2. (My Pictures) เป นโฟลเดอร ส าหร บเก บภาพต างๆ และเก บไฟล ร ปท ถ ายโอนร ปเข ามาจากกล อง ด จ ตอล 3. (My Music) เป นโฟลเดอร ส าหร บเก บพวกไฟล เพลงต างๆ จะน าเอามาเก บเอาไว ท น 4. (My Video) เป นโฟลเดอร ส าหร บเก บคล ปไฟล ว ด โอท ถ ายโอนเข ามาจากกล องด จ ตอล, ว ด โอ, ม อถ อ หร ออาจเป นพวกคล ปท โหลดจากอ นเตอร เน ตก ได My Documents ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บ My Documents น นใช เก บไฟล เอกสารต างๆ ไม ว าจะเป นเอกสารจากโปรแกรมช ด MS Office, ไฟล ข อม ลข าวสารท เซฟจากในอ นเตอร เน ต, เซฟเกมส ท เราเล นค างเอา เม อต องการน าไฟล เหล าน เป ดข นมาท างาน My Pictures ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บโฟลเดอร My Musics น น ภายในน จะม โฟลเดอร เก บร ปหร อไฟล ร ปภาพท งน ก เพ อให สะดวกต อการค นหาร ปภาพต างๆ น นเอง My Music ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บโฟลเดอร My Music น นม หน าท ส าหร บจ ดเก บไฟล เพลงต างๆ ท เราช นชอบ ไฟล เพลง พวก น ส วนใหญ เราน ยมเก บในร ปแบบ MP3 เน องจากไฟล ม ขนาดเล ก ไม เปล องเน อท ในการจ ดเก บข อม ล เม อ ต องการฟ งเพลงท อย ภายในน My Videos ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บโฟลเดอร My Videos น นใช ส าหร บเก บภาพยนตร ท ร ปมาจากแผ น DVD, คล ปว ด โอท ถ าย โอนจากกล องว ด โอ/โทรศ พท ม อถ อ หร อดาวน โหลดมาจากอ นเตอร เน ต ถ าหากต องการเป ดคล ปไฟล ว ด โอ ข นมาด สามารถเป ดด ได ด วยโปรแกรม Windows Media Player ได ท นท

17 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 17 ไอคอน Recycle Bin ม หน าท ไว ท าอะไร Recycle Bin น นเป นเหม อนก บถ งขยะ ม หน าท ส าหร บเก บไฟล ต างๆ ท เคยถ กลบท ง โดยจะน ามาพ ก เก บเอาไว ท น ก อน เผ อว าลบไฟล น นผ ด จะได สามารถก ค นกล บออกไปใช งานได ด งเด ม การเข าส Recycle Bin น นท าได ด งน ไอคอน Recycle Bin น นม อย ด วยก น 2 ร ปแบบค อ Recycle Bin แสดงว าไฟล ถ กลบท งอย ภายในน Recycle Bin แสดงว าเป นถ งขยะเปล า ไม ม ไฟล อะไรอย ภายในน ส าหร บการก ไฟล กล บค นไปในกรณ ท เผลอลบผ ด หร อจะลบไฟล ท งไปจากเคร องแบบถาวร ไอคอน Control Panel ม หน าท ไว ท าอะไร Control Panel จะใช ไปส าหร บเข าไปปร บแต งอ ปกรณ ต างๆ ท ม การเช อมต ออย ก บคอมพ วเตอร เคร องน น โดยการปร บแต งแต ละส วนค ณต องเป นเจ าของเคร อง หร อเป นย สเซอร ในระด บ Admin เท าน น จ ง จะสามารถปร บแต งได ส าหร บการเข าส Control Panel เปล ยนม มมองให ก บ Control Panel ม มมองของ Control Panel น นม หลากหลายม มมอง ข นอย ก บว าเราถน ดใช งานแบบไหน ในการ ปร บเปล ยน ส าหร บความหมายในแต ละม มมองม ด งน Category แบ งตามกล มของการปร บแต ง เช น แบ งตามอ ปกรณ (Hardware and Sound) หร อ เร องของการต ดต ง/ลงโปรแกรม (Programs) Large icons แสดงไอคอนในขนาดใหญ โดยแบ งแยกไปตามอ ปกรณ ของแต ละประเภท Small icons แสดงไอคอนขนาดเล ก โดยแบ งแยกไปตามอ แกรณ ของแต ละประเภท

18 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 18 การจ ดการก บไฟล และโฟลเดอร เพ อให การท างานก บ Windows 7 น น เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ผ ใช งานคอมพ วเตอร ควรเร ยนร ว ธ การจ ดการก บไฟล หร อโฟลเดอร ต างๆ เพ อความเป นระเบ ยบและสะดวกต อการท างานให รวดเร ว โดยจะ ม เน อหาต างๆ เช น การจ ดเร ยงโฟลเดอร หร อไฟล ม ข นตอนอย างไร เราถ งจะด ข อม ลได ง ายและสะดวก ใน เร องของการเล อกของส งต างๆ ท อย ใน Windows 7 ท าได ก แบบ และแต ละแบบท าได อย างไร ส วนในเร อง ของการสร างโฟลเดอร ข นมาเพ อเก บข อม ลม ข นตอนอย างไรบ าง การค ดลอกเพ อส ารองข อม ล หร อการย าย ข อม ลจากท หน งไปย งอ กท หน งท าได อย างไร ปร บการแสดงผลไอคอนของไฟล และโฟลเดอร การแสดงผลไอคอนต างๆ ของไฟล และโฟลเดอร น นๆ เราสามารถก าหนดให แสดงในร ปแบบท ต องการ เพ อสะดวกต อการท างานก บคอมพ วเตอร เช น การปร บขนาดใหญ เล ก การก าหนดให แสดง รายละเอ ยด ด งว ธ การต อไปน ล กษณะการแสดงผลของไอคอนในหน าต าง Computer น นม หลายร ปแบบด งน Extra Large Icons ม ล กษณะเป นไอคอนขนาดใหญ ท แสดงภาพต วอย างของข อม ลท อย ในไฟล เหมาะ ส าหร บด ไฟล ภาพและไฟล เอกสารในอ นเตอร เน ต (เว บเพจ) ท บ นท กเก บไว ในเคร อง Large Icons แสดงไฟล และโฟลเดอร ท เป นไอคอนขนาดใหญ ใช ร ปภาพไอคอนแทนชน ดของไฟล

19 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 19 Medium Icons แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนแทนชน ดของไฟล ออกมาในขนาดปานกลาง ท าให สามารถแสดงไฟล ได มากกว าข นแบบ Large Icons Small Icons แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนขนาดเล กแทนชน ดของไฟล โดยจ ดเร ยงก นลงมาตาม แนวต ง ล กษณะการจ ดเร ยงเป นแบบบนลงล าง List แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนขนาดเล กมากเร ยงลงมาทางแนวต งคล ายก บ Small Icons แต จะ แสดงช อแต ละไฟล ให เห นท งหมด Details แสดงรายละเอ ยด เช น ช อ (Name), ว นท แก ไขล าส ด, ชน ดของไฟล (Type) และ ขนาดของไฟล (Size) Tiles แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนแทนชน ดของไฟล ออกมาในขนาดปานกลาง แต จะบอก รายละเอ ยดว าสร างจากโปรแกรมใด และม ขนาดเท าไร Content แสดงโฟลเดอร และไฟล ออกมาในแบบไอคอน แต จะม เส นค นแต ละไฟล เพ อท าให ด ง ายข น พร อมก บบอกรายละเอ ยดต างๆ การจ ดเร ยงโฟลเดอร และไฟล ให เป นระเบ ยบ โฟลเดอร และไฟล ต างๆ ท ม อย เป นจ านวนมาก เราสามารถก าหนดล กษณะการเร ยงล าด บของไฟล ท ปรากฏอย ให เป นร ปแบบท ต องการได เช น เร ยงตามขนาดของไฟล จากขนาดเล กไปจนถ งขนาดใหญ เร ยง ตามประเภทของไฟล, เร ยงตามประเภทของไฟล หร อเร ยงตามว นท ท ม การสร างหร อแก ไขล าส ด โดยม ว ธ การด งน

20 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 20 ส าหร บล กษณะการจ ดเร ยงแบบต างๆ ม ด งน Folder จ ดเร ยงตามต วอ กษรช อของโฟลเดอร Author จ ดเร ยงตามช อผ สร างไฟล เอกสารต างๆ Date modified จ ดเร ยงตามว นและเวลาท สร างไฟล เอกสารน นข นมา Tag จ ดเร ยงตามแท กรายช อท ใช ต ดตามจากใบหน า ส วนใหญ ใช ก บไฟล ร ปภาพท เป นหน า ของแต ละบ คคล Type จ ดเร ยงตามชน ดของโปรแกรม โดยจะสร างเป นโฟลเดอร เก บไฟล แต ละประเภท ข นมาให อ ตโนม ต เม อด บเบ ลคล กเข าไปถ งจะพบไฟล น น เช น โฟลเดอร Microsoft Word ข างในก จะม ไฟล ต างๆ ท สร างจาก Microsoft Word เป นต น Name จ ดเร ยงตามหมวดหม ของต วอ กษร ว ธ เล อกส งต างๆ ใน Windows 7 ก อนจะด าเน นการใดๆ ก บไฟล หร อโฟลเดอร เราต องเล อกไฟล หร อโฟลเดอร น นเส ยก อน ซ งการ เล อกไฟล และโฟลเดอร จะใช ว ธ การเด ยวก นค อ ถ าต องการเล อกไฟล หร อโฟลเดอร เด ยว ให คล กท ไฟล หร อ โฟลเดอร น น แต ถ าต องการเล อกหลายๆ ไฟล หร อโฟลเดอร ก สามารถท าได หลายว ธ ด งน การเล อกไฟล หร อโฟลเดอร เด ยว

21 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 21 การเล อกไฟล และโฟลเดอร โดยการแดรกเมาส ถ าหากเราต องการเล อกไฟล หร อโฟลเดอร เด ยว ก ให คล กท ไฟล หร อโฟลเดอร น น แต ถ าต องการ เล อกหลายไฟล ด วยการแดรกเมาส ให ท าด งน การสร างโฟลเดอร ใหม ถ าต องการสร างโฟลเดอร ใหม สามารถท าได ง ายๆ ด งน

22 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 22 ว ธ เปล ยนช อโฟลเดอร และไฟล โฟลเดอร หร อไฟล ท เราสร างข นมาน นสามารถเปล ยนหร อ แก ไขช อได แต ก จะท าได ก ต อเม อไฟล น นไม ได เป ดใช งานอย ค ดลอกไฟล และโฟลเดอร เราสามารถค ดลอกไฟล หร อโฟลเดอร จากท หน งไปวางอ กท หน งได ซ งจะท าให ไฟล หร อโฟลเดอร น นม จ านวนเพ มข นในเคร องคอมพ วเตอร ของเรา ส าหร บว ธ การน นท าได ด งน

23 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 23

24 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 24 การย ายไฟล และโฟลเดอร การย ายไฟล หร อโฟลเดอร น น จะเป นการน าไฟล ท เล อกไปจ ดเก บไว ในหน วยความจ าเส ยก อน แล ว จ งน าไปวางไว ในบร เวณใหม ท ต องการ การลบไฟล หร อโฟลเดอร เม อม ไฟล หร อโฟลเดอร ท ไม ต องการใช งานแล วปรากฏอย เราสามารถลบไฟล หร อโฟลเดอร ด งกล าวได ด งน

25 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 25 การก ไฟล ท ถ กลบท งค นกล บไป ในการก ไฟล ค นน น จะใช ในกรณ ท เราเผลอลงไฟล ท งแบบไม ได ต งใจ เม อก กล บค นไปแล ว ไฟล จะ ถ กส งออกจาก Recycle Bin กล บไปย งท เด มก อนถ กส งลบ เช น กล บไปท My Documents เป นต น โดยข นตอน การก ข อม ลน น เราต องก ไฟล จากในถ งขยะ (Recycle Bin) กล บค นมา ท าได โดย+ การลบไฟล ท งแบบถาวร ถ าเราม นใจแล วว าไม ใช ไฟล น นจร งๆ ก ลบท งไปจากเคร องแบบถาวรได เลย และเราจะไม สามารถก กล บค นมาได อ ก ท าได โดย

26 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 26 ก อปป ข อม ลลงแฟลชไดร ฟ (Flash Drive) แบบรวดเร ว แฟลชไดร ฟ (Flash Drive) หร อบางคนเร ยกว า แฮนด ไดร ฟ (Handy Drive) หร อท มป ไดร ฟ (Thumb Drive) ค อ อ ปกรณ เก บข อม ลท เวลาใช งานเพ ยงแค เส ยบเข าก บพอร ต USB (ช องเส ยบอ ปกรณ ท วไป) ของ เคร องคอมพ วเตอร ซ งม ล กษณะด งภาพต วอย าง เป นอ ปกรณ ท สามารถน าไปใช ได ท งเคร องพ ซ หร อโน ตบ ค

27 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 27 ถอดแฟลชไดร ฟ (Flash Drive) แบบม นใจว าข อม ลไม หาย เม อก อปป ไฟล ไปใส แฟลชไดร ฟ (Flash Drive) แล ว Windows 7 จะใช เวลาส กพ กในการเข ยนข อม ล หากเราร บถอดออกในช วงเวลาด งกล าว ข อม ลส วนท ายๆ อาจจะย งไม ถ กก อปป และท าให ส ญหายได ว ธ ท ท า ให แน ใจได ว าข อม ลจะปลอดภ ยก ค อ ป ดอ ปกรณ แฟลชไดร ฟเส ยก อน แล วจ งถอดออกจากเคร องคอมพ วเตอร ด วยข นตอนด งน เป ดไฟล โปรแกรมท ใช งานบ อยจากในรายการ Recent ใน Windows 7 หากเราใช ไฟล เอกสารใดอย บ อยคร ง โปรแกรมจะจ ดเก บรายช อของไฟล น นไว ใน ส วนของ Recent แยกไว ตามแต ละโปรแกรม ท าให เราเล อกเป ดไฟล ได ง ายข น แต ถ าเป น Windows เวอร ช น ก อนหน าน จะเก บรวมก นในรายการของ My Documents ท าให หาล าบาก ส าหร บข นตอนการเป ดไฟล จาก ในรายการ Recent ท าได ด งน

28 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 28 การลบรายช อโปรแกรมออกจากในรายการ Recent รายช อไฟล ท เคยใช งานอย บ อยคร งน น ถ าม อย เป นจ านวนมากอาจท าให เปล องพ นท หน วยความจ า หร อไปบดบ งพ นท ในการแสดงผลของหน าเมน ด งน นเม อต องการลบรายช อน ออกไปให ท าด งน การสร างทางล ด (Shortcut) ส าหร บเป ดไฟล หร อโฟลเดอร ไว บนทาสก บาร ส าหร บชอร ตค ต (Shortcut) น นจะเป นการสร างทางล ดในการเป ดโปรแกรมท เราเคยใช งานบ อย เพ อลดข นตอนการเข าถ งโปกแกรมท ย งยาก เม อสร างชอร ตค ตไว ท ทาสก บาร แล ว เพ ยงแค คล กคร งเด ยว โปรแกรมหร อโฟลเดอร ก จะถ กเป ดข นมาท นท

29 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 29 ป กหม ดโปรแกรมไว ท ทาสก บาร ว ธ น เป นการสร างชอร ตค ตของโปรแกรมท อย ในเมน Start แล วส งไปท ทาสก บาร ได เลยท นท ท าให เราเป ดใช งานแต ละโปรแกรมได รวดเร วข น ท าได โดย สร างชอร ตค ตก อนแล วจ งน ามาวางท ทาสก บาร ส าหร บว ธ น จะเหมาะก บการสร างทางล ดในการเร ยกใช งานไฟล เอกสาร หร อโฟลเดอร ท ใช งานบ อย ถ าม การเข าถ งล าบากกว าจะเร ยกใช งานได เราก สร างเป นชอร ตค ตแล วจ งน าไปวางบนทาสก บาร เวลาจะใช งานให คล กท ชอร ตค ตน ไฟล เอกสารหร อโฟลเดอร ก จะถ กเป ดข นมาท นท โดยม ข นตอนด งน

30 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 30 การลบชอร ตค ตออกจากทาสก บาร ชอร ตค ตท สร างข นมาท อย บนทาสก บาร น ถ าม อย เป นจ านวนมากก จะท าให เปล องพ นท ด งน นถ า ต องการลบออกไป การบ บอ ดไฟล ให เล กลง (Compressed (zipped) folder) การบ บอ ดไฟล น นค อ การท าให ไฟล ม ขนาดเล กลง โดยย งคงม ข อม ลในไฟล อย เท าเด มไม ขาด หายไป (ท าได ท งแบบไฟล เด ยวและหลายไฟล พร อมก น) เพ อจะได ไม เปล องพ นท ในการเก บข อม ล นอกจากน ย งม ประโยชน อ นๆ อ ก เช น ตอนท ส งเมล ออกไปให เพ อน อาจม ไฟล แนบไปก บเมล ฉบ บน นด วย ถ าไม ม การบ บอ ดข อม ลอะไรเลย ก อาจท าให การร บ-ส งเมล ท าได ช า แต ถ าม การบ บอ ดไฟล เส ยก อน เม อแนบ ไฟล ไปก บเมล ก จะช วยให การร บ-ส งเมล ท าได รวดเร วข น ส าหร บข นตอนการท าม ด งน

31 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 31

32 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 32 เป ดไฟล ข นมาจากโฟลเดอร ท ม การบ บอ ดข อม ล (Extract) เม อต องการใช ไฟล ท ถ กบ บอ ดข อม ลเอาไว เราจะต องแตกไฟล น นออกมาเส ยก อน จ งจะใช งานได การแตกไฟล ก ค อ การขยายไฟล ท ถ กบ บอ ดเอาไว ให กล บมาม ขนาดและร ปแบบเหม อนเด ม หากไม ได ท า ก อน ไฟล พวกน ก จะไม สามารถใช งานได เน องจากถ กบ บอ ดข อม ลอย ซ งข นตอนการท าจะม ด งน

33 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 33

34 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 34 การปร บแต งหน าตาของ Windows 7 Windows 7 ม การปร บปร งเปล ยนแปลงในหลายส วน ซ งแต ละส วนล วนแล วแต ถ กพ ฒนาเพ อให สามารถตอบโจทย การใช งานของผ ใช คอมพ วเตอร ท วโลก ซ งอาจม ความแตกต างก นออกไปท งส น ส งท เปล ยนไปหล งจากเร มล อกออนเข าส เดสก ทอปของ Windows7 เห นจะเป นเร องของทาสก บาร ท ม ขนาดใหญ ข นกว า Windows เวอร ช นก อนๆ นอกจากน ย งม ล กเล นอ นๆ อย างการเปล ยนภาพพ นหล งอ ตโนม ต การ จ ดการก บหน าต างโปรแกรมบนทาสก บาร ร ปแบบใหม ท นอกจากจะช วยให ใช งานได สะดวกแล ว ก ย งเพ ม ความสน กในการท างานได อ กเช นก น ด งน นเน อหาจะกล าวถ งการปร บแต ง Windows 7 อย างไร ให แสดงออกถ งบ คล กของต วค ณมาก ท ส ด ด วยการใช ร ปแบบของช ดธ มปร บแต งแต ละส วนให เข าช ดก น รวมถ งหากเคร ยดก บการท างานมาก เก นไป อาจเร ยกใช บรรดา Gadgets หลากหลายประเภทข นมาเพ อเล นเกมส แปลข อความ หร อเช คห นในแต ละว น เน อหาต างๆ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ปร บแต งเดสก ทอปของ Windows 7 ให เป นต วค ณ ระบบปฏ บ ต การ Windows ถ อเป นระบบปฏ บ ต การท ม ผ ใช มากท ส ดในโลก ส งผลให หน าตาหร อ นเตอร เฟสต างๆ อาจจะด เหม อนหร อคล ายคล งก นไปหมด ถ าไม ได ร บการปร บแต งหล งจากต ดต งเสร จส น แน นอนว าเม อค ณใช Windows 7 ก คงอยากปร บแต งภาพพ นหล งท เป นร ปถ ายของต วค ณเอง เปล ยน ส ส นบร เวณขอบท โปร งใส รวมถ งการใช ธ ม (Theme) ท ม ร ปแบบส าเร จร ปให เล อกใช และใช งานพ กหน าจอ (Screen Saver) ใหม ไม ให ซ าก บคนอ น ซ งข นตอนในการปร บแต งเพ อแสดงความเป นต วค ณบน Windows 7 ม ด งต อไปน เปล ยนธ ม (Theme) ธ ม (Theme) จะหมายถ ง การเปล ยนแปลงค าต างๆ แบบยกช ด ท งเร องของส ส นบร เวณขอบหน าต าง โปรแกรม ภาพพ นหล ง ช ดเส ยงประกอบการใช งาน รวมท งส ของทาสก บาร ซ งผ พ ฒนา Windows เอง ก คาดหว งด วยการเปล ยนธ มใหม ๆ อย างง ายดายน จะช วยเพ มส ส นในการใช งาน Windows 7 มากข น นอกจากน ในอนาคตก ย งเป ดโอกาสให ม การออกแบบและพ ฒนาธ มใหม ๆ จากผ ใช Windows 7 ท ว โลก ซ งน นหมายถ ง ค ณจะสามารถเปล ยนอ นเตอร เฟสหร อร ปล กษณ การใช งาน Windows 7 ให ไม ซ าใครได ท นท ด วยความง ายและสะดวกเพ ยงไม ก คล กเท าน น ส าหร บข นตอนในการเปล ยนธ มให ก บ Windows 7 ม ด งต อไปน

35 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 35

36 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 36 ดาวน โหลดธ มเพ มเต ม หากว าธ มสวยๆ ท Windows 7 เตร ยมไว ให ย งไม ถ กใจค ณ ก สามารถคล กท Get more themes on line ซ งอย บร เวณม มขวาของขอบหน าต างการเล อกธ ม โดยจะเป นการเป ดเว บไซต ของ Microsoft ส าหร บใช เป น แหล งรวมและอน ญาตให ผ ใช ท วไปดาวน โหลดธ มใหม ๆ ซ งถ กออกแบบและสร างสรรค โดยผ ใช Windows 7 ท วโลก (ต องเช อมต อ นเตอร เน ตท กคร งก อนการเข าไปเล อกและดาวน โหลดธ มใหม ๆ เปล ยนภาพพ นหล งแบบไม จ าเจด วย Slide Show ภาพพ นหล งของ Windows น น ปกต จะเป นภาพสวยๆ ท ผ ใช ม กจะน ามาแสดง เพ อให โต ะท างาน เสม อนช นน ด ม ช ว ตช วา แต ใน Windows 7 นอกจากความสวยงามแล ว ค ณย งสามารถเปล ยนภาพพ นหล งไป เร อยๆ ได โดยไม หน วงระบบ (ตามระยะเวลาท ก าหนด) เพ อลดความจ าเจของภาพพ นหล งลงไป โดยภาพ เหล าน จะเปล ยนไปตามแต ละช ดของธ มน น ส าหร บข นตอนในการก าหนดการเปล ยนภาพแบบ Slide Show ท าได ด งน

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

Guideline: VPN-14. Windows 7

Guideline: VPN-14. Windows 7 กล มงานบร การระบบเคร อข ายและส อสาร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร Guideline: VPN-4 พรพ ท กษ ส นต ภาพถาวร โทร. 07489 พฤศจ กายน 556 เวอร ช น:.00 ข นตอนการต ดต ง LTP/IPSec VPN Client ส าหร บเคร

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โดย อาจารย สมชาย เม องม ล สาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โดย อาจารย สมชาย เม องม ล สาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โปรแกรม TeamViewer เป นโปรแกรมส าหร บการใช ในการเช อมต อคอมพ วเตอร จากระยะไกลต วหน งท น า สนใจ เน องจากม ฟ เจอร ท ด และม ระบบความปลอดภ ยท น าเช อถ อ ขนาดโปรแกรมไม ใหญ มาก สามารถใช

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information