ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต"

Transcription

1 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 การบร หารคล งยาส าหร บธ รก จโรงพยาบาล: กรณ ศ กษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร MEDICINE INVENTORY MANAGEMENT: A CASE STUDY OF KASEMRAD SRIBURIN HOSPITAL ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต บทค ดย อ การค นคว าอ สระในคร งน เป นการศ กษาการบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาลเอกชนแห งหน ง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาปร มาณท เหมาะสมในการส งยา จ ดในการส งคร งใหม และศ กษาความเป นไปได ในการทา กาไรของธ รก จ จากการลดม ลค าการจ ดการยาคงคล ง โดยม รายการยาท งหมดจานวน 889 รายการ ใช ม ลค ายาคงคล ง เป นเกณฑ ในการแบ งกล มยา ตามแนวค ดการจาแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) จากน นค ดเล อก รายการ ยา 100 รายการในแต ละกล มเพ อนามาใช ในการศ กษาตามทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model), ทฤษฎ การกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model), หล กการ คานวณหาต นท นรวม (Total Cost: TC) และหล กการคานวณหากาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization Margin: EBIDA Margin) โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการจ ดทาแบบทดลอง เร มจากการศ กษาสภาพแวดล อมในการแข งข นของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา โดยใช ทฤษฎ ว เคราะห สภาพ การแข งข นในภาคองค กร (SWOT Analysis) และแนวค ดแบบจาลองทางธ รก จ (Business Model Canvas) เพ อศ กษา ร ปแบบการดาเน นธ รก จ และโอกาสในการแข งข น พบว าโรงพยาบาลแห งน ม โอกาสในการแข งข นส ง ทาให ม รายได ในการดาเน นธ รก จท เต บโตอย างต อเน อง แต ในขณะเด ยวก นพบว าในป พ.ศ กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคากล บลดลง ซ งสะท อนให เห นถ งต นท น และค าใช จ ายในการดาเน นการท ส งข น จาก การศ กษาส ดส วนต นท นในการดาเน นการ พบว าม ลค ายาคงคล งม ส ดส วนส งเป นอ นด บแรก โดยส งมากกว า อ ตสาหกรรมในขนาดเด ยวก น และม แนวโน มเพ มข น อ กท งย งพบป ญหาการขาดยาในการให บร การเพ มข น เช นเด ยวก น จ งเป นม ลเหต สาค ญในการนามาซ งการศ กษาอ สระในคร งน ผลการศ กษาพบว า การทดลองร ปแบบการบร หารคล งยาของโรงพยาบาลกรณ ศ กษาท พ ฒนาข นสามารถหา ปร มาณท เหมาะสมในการซ อเปล ยนแปลงไปจากเด ม โดยยาในกล ม A เปล ยนแปลงไปร อยละ 98 กล ม B ร อยละ 95 และกล ม C ร อยละ 95 ในขณะท การหาจ ดท เหมาะสมในการส งคร งใหม แบบม การกาหนดส นค าคงคล งข นต า พบว ายาในกล ม A ม การเปล ยนแปลงร อยละ 96 กล ม B ร อยละ 96 และกล ม C ร อยละ 86 ทาให สามารถลด ค าใช จ ายต นท นรวมลงได 648, บาท ซ งส งผลให กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคาเพ มข นเป น ร อยละ จากร อยละ โดยให รายได เท าเด ม คาส าค ญ: การบร หารคล ง การบร หารคล งยา โรงพยาบาล สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 1

2 ABSTRACT Independent Study in this study medicine inventory management: A case study of Kasemrad Sriburin hospital. The objective is to determine the right amount of medicine. The new order and study the possibility of profitability of the business. Devaluation of managing medicine inventory. The list of prescription medicine worth a total of 889 items of inventory is based on the concept of group selection, ABC Classification 100 items in each group of medicine used in the study of the theory Economic Order Quantity Model (EOQ Model), Reorder Point Model (ROP Model), the calculation of the total cost, the calculation of Earnings Before. Interest Taxes Depreciation, and Amortization Margin (EBIDA Margin) and principles calculation using Microsoft Excel to prepare a trial. This study starts from the environment in the competition of the hospital case study. By using the theory of SWOT Analysis and the Business Model Canvas to study business management and opportunity in the competition. The study found that this hospital had the chance in the highly competitive. The income in the business that grows continuously. But at the same time, the study found that in the EBIDA Margin depreciation this is reflected in the cost and the operation cost higher. The cost of operation. Found that a high proportion of medication inventory values first. The high industry in the same size and tend to increase. The problem of lack of medicine in the service increased as well. It is an important cause to bring independent study at this time. The results showed that Experimental model of hospital medicine inventory management A case study was developed to determine the amount of money to purchase the medicine from the old A changes to 98 percent in group B 95 percent and group C 95 percent in. while finding the right spot to order a new model with Safety Stock drugs in group A with the 96 percent group B 96 percent and group C 86 percent to reduce costs, the total cost up to 648, baht which. The EBIDA Margin increased to percent from percent in revenue by the same amount. Keywords: Inventory Management / Medicine Inventory Management / Hospital บทน า ป จจ บ นในภาวะท กระแสการด แลร กษาส ขภาพของผ ร บบร การม แนวโน ม และท ศทางท เปล ยนแปลงไป จากการร กษาเปล ยนเป นการด แลส ขภาพมากข น ทาให ท ศทางการบร การของธ รก จโรงพยาบาล โดยเฉพาะ โรงพยาบาลเอกชนม การปร บเปล ยนไปตามพฤต กรรมของผ บร โภค และขยายก จการเพ มมากข น จากการคาดการณ ของศ นย ว จ ยกส กรไทย ธ รก จท ได ร บป จจ ยหน นเฉพาะมาเป นแรงข บเคล อนให สามารถเต บโตได อย างโดดเด นในป 2556 ค อธ รก จโรงพยาบาลเอกชน โดยม ความเคล อนไหวในล กษณะการสร างเคร อข ายพ นธม ตรทางธ รก จ และการ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 2

3 ควบรวมก จการของธ รก จโรงพยาบาลเอกชน คาดว าย งคงม อย อย างต อเน องในป พ.ศ โดยจากเด มท ม การ ควบรวมเป นเคร อข ายเด ยวก นระหว างโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ ด วยก นเอง ก เร มม การมองหาพ นธม ตร หร อ เด นหน าควบรวมก จการโรงพยาบาลเอกชนในภ ม ภาคมากข น เพ อสร างความแข งแกร งให ก บธ รก จ และเตร ยม ร บม อก บการแข งข น ท งจากโรงพยาบาลเอกชนด วยก นเอง โรงพยาบาลของภาคร ฐ ท ห นมาให ความสนใจกล ม คนไข ท ม รายได ส งมากข น และการเตร ยมความพร อมเพ อก าวไปส การเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน หร อ AEC ในป พ.ศ (ประชาชาต ธ รก จ, 2555) นอกจากการขยายการบร การเพ อเพ มส วนแบ งทางการตลาดแล ว โรงพยาบาลท ม เคร อข ายย งสามารถสร าง อานาจในการต อรองการจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ เพ อลดต นท นการบร การ จากบทความเร อง สถานการณ ธ รก จ บร การส ขภาพของไทย ในวารสารครบรอบ 30 ป สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล าวว าธ รก จท ม การสร างเคร อข าย และรวมกล มก นจะม ข อได เปร ยบในการจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ ได ด วยราคาต ากว าเน องจากม อานาจต อรองในการ ซ อคร งละปร มาณมากโดยพบว าส ดส วนค าใช จ ายด านยาและเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาลท ม การรวมกล มม ค าเฉล ยอย ท 14% ในขณะท ของกล มโรงพยาบาลท ไม ม การรวมกล มจะม ค าด งกล าวอย ท ประมาณร อยละ 21 (ว ธาน เจร ญผล, 2553) โรงพยาบาลท ผ ทาการว จ ยนามาเป นกรณ ศ กษาในคร งน เป นโรงพยาบาลเอกชนในเคร อโรงพยาบาลเกษม ราษฎร ต งอย ในจ งหว ดเช ยงราย ให บร การในระด บ Premium จากภาพท 1 แนวโน มรายได โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ ทาให เห นว าโรงพยาบาลม การเต บโตของรายได อย างต อเน อง และม แนวโน มท จะม รายได เต บโตต อไปตามเส นแสดงแนวโน ม กราฟแนวโน มรายได โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (ล านบาท) ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 1 แนวโน มรายได โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ แต ในขณะเด ยวก นกล บพบว า กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization Margin: EBIDA Margin) ซ งเป นค าท แสดงประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ ค าใช จ าย หร อต นท นของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา ลดลงอย างต อเน องต งแต ป พ.ศ และม แนวโน ม สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 3

4 ลดลงตามเส นแสดงแนวโน ม ตามท แสดงในภาพท 2 กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคาโรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร ร อยละ กราฟกาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 2 กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร เม อนาแนวค ดแบบจาลองทางธ รก จ (Business Model Canvas) มาใช ในการศ กษาร ปแบบการดาเน นธ รก จ และโอกาสในการแข งข น พบว า กล มผ ร บบร การแบ งออกเป น (Customer Segment) คนพ นท จ งหว ดเช ยงรายในเขต อาเภอเม อง, จ งหว ดใกล เค ยงได แก พะเยา, ชาวต างชาต แบ งเป น กล มน กท องเท ยว/กล มท มาอาศ ยในจ งหว ด เช ยงราย/กล มประเทศเพ อนบ านซ งเป นกล มชาวต างชาต ท มาร บบร การมากท ส ด ได แก ประเทศพม า และประเทศ ลาว ช องทางในการร บบร การ (Channels) ใช การเด นทางเข ามาร บการร กษาท โรงพยาบาลโดยตรง ในกล มผ ป วย ฉ กเฉ นใช บร การของรถฉ กเฉ นท งของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร โรงพยาบาลอ นๆ ท งร ฐ และเอกชน หน วยก ภ ย ในป 2536 โรงพยาบาลเป ดคล น กสาขาของโรงพยาบาลท อาเภอแม สาย เพ อให บร การล กค าในประเทศ พม าซ งเป นประเทศท มาร บบร การส งส ด ในป 2557 เป ดคล น กสาขาของโรงพยาบาลท อาเภอเช ยงแสน เพ อรองร บ การบร การล กค าจากสปป.ลาว การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ(Customer Relationship) เน นการสร างการ บร การท เป นเล ศ และการสร างให ช มชนเก ดความเข มแข งในการด แลส ขภาพตนเอง โดยการจ ดบร การเย ยมบ าน เน นการสร างให ผ ร บบร การ และครอบคร วสามารถด แลตนเองได อย างเหมาะสม ค ณค าท ส าค ญในการบร การ (Value Proposition) กาหนดค ณค าสาค ญในการดาเน นธ รก จของโรงพยาบาล เป นม ต ในว ส ยท ศน ได แก ค ณภาพใน การด แลร กษาและบร การ, ความปลอดภ ย, ความส ข, มาตรฐานว ชาช พในการด แลร กษา, ความรวดเร วในการบร การ และการบร การท เป นเล ศ และคาดหว งว าผ ม ส วนได เส ย (Stake Holder) ท กกล มต องได ร บค ณค าสาค ญในท กม ต ท กล าวมา งานบร การท สาค ญ (Key Activities) กาหนดนโยบายให เป นโรงพยาบาลระด บตต ยภ ม เพ อให สามารถ บร การในโรคท ม ความซ บซ อนมากข น ผ เก ยวข องในการดาเน นธ รก จท ส าค ญ (Key Partners) ส าหร บใน กระบวนการจ ดซ อยา ได แก จ ดซ อกลางของเคร อโรงพยาบาลเกษมราษฎร บร ษ ทยาซ งต งอย ในกร งเทพมหานคร สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 4

5 และเขตปร มณฑล ร านขายยาในพ นท จ งหว ดเช ยงรายในกรณ ต องการยาเร งด วน ท มาของรายได (Revenue streams) ส วนใหญ มาจากการร กษา พบส ดส วนของรายได จากคล น กเคร อข ายมาเป นอ นด บ 4 และรายได จากการส งเสร มนก ล มผ ร บบร การตรวจส ขภาพมาเป นอ นด บ 6 แสดงให เห นถ งช องทางการเพ มส วนแบ งทางการตลาดท ทาให รายได ม แนวโน มเต บโตอย างต อเน อง โครงสร างค าใช จ าย (Cost Structure) พบ ต นท นยาและเวชภ ณฑ ร อยละ31 ซ งม ส ดส วนท ส งกว ามาตรฐานเม อเท ยบก บโรงพยาบาลขนาดเด ยวก น ตามท แสดงใน ภาพท 3 แบบจาลองธ รก จของ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (Business Model Canvas) ภาพท 3 แบบจาลองธ รก จของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (Business Model Canvas) จากการนาข อม ลค าใช จ ายมาเปร ยบเท ยบส ดส วน พบว าค าใช จ ายในการจ ดซ อยา และเวชภ ณฑ ม ส ดส วนอย ท ร อยละ 31 โดยเป นค าใช จ ายท ม ส ดส วนมากเป นอ นด บแรก ซ งมากกว าค าเฉล ยของมาตรฐานโรงพยาบาลขนาด 120 เต ยงท ม ส ดส วนไม เก นร อยละ 21 ตามท แสดงในภาพท 4 เปร ยบเท ยบส ดส วนค าใช จ ายของโรงพยาบาลเกษม ราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ และเม อศ กษาเปร ยบเท ยบข อม ลม ลค ายาคงคล งในป พ.ศ พบว าม ลค า ยาคงคล งม แนวโน มเพ มข น โดยในป พ.ศ เพ มข นร อยละ 7.7 เม อเท ยบก บป พ.ศ และป พ.ศ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 5

6 เพ มข นร อยละ 42.9 เม อเท ยบก บป พ.ศ ตามท แสดงในภาพท 5 แนวโน มม ลค ายาคงคล งโรงพยาบาลเกษม ราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ และจากการรายงานอ บ ต การณ ความเส ยงพบสถ ต จานวนคร งท ยาไม เพ ยงพอ ต อการให บร การม จานวนเพ มข น โดยในป พ.ศ ไม พบอ บ ต การณ แต ในป พ.ศ และ 2556 พบ อ บ ต การณ จานวน 10 และ 15 คร ง ตามลาด บ ตามท แสดงในภาพท 6 เปร ยบเท ยบจานวนยาขาดของโรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ กราฟเปร ยบเท ยบส ดส วนค าใช จ าย 6% 3% 10% 31% 22% 28% หมายเหต ยา/เวชภ ณฑ บ คลากร แพทย ค าเส อม สาธารณ ปโภค อ นๆ ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 4 เปร ยบเท ยบส ดส วนค าใช จ ายของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ กราฟแนวโน มม ลค ายาคงคล ง (ล านบาท) ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 5 แนวโน มม ลค ายาคงคล งโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 6

7 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 กราฟเปร ยบเท ยบจานวนยาขาด (คร ง) ป พ.ศ ท มา รายงานอ บ ต การณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป (2556) ภาพท 6 เปร ยบเท ยบจานวนยาขาดของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ ข อม ลม ลค ายาคงคล งท เพ มข น และการพบอ บ ต การณ การขาดยาในการให บร การท กล าวมาในเบ องต น ทา ให ผ ว จ ยเก ดความสนในการศ กษาการบร หารจ ดการคล งยาของโรงพยาบาล เพ อนาผลการว จ ยมาใช เป นแนวทางใน การพ ฒนาการบร หารคล งยาในโรงพยาบาลด งกล าว จากการทบทวนวรรณกรรม พบว าการหาปร มาณการส งโดยใช ทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) ซ งม ผ ดาเน นการศ กษาได แก ก ตต พงษ อ วมม เพ ยร (2554) ทาการศ กษาเร องการ จ ดการว สด คงคล ง และการส งซ อให เหมาะสมในอ ตสาหกรรมการผล ตถ งความด น สามารถลดจานวนคร งในการ ส งซ อ และปร มาณในการส งซ อลดลง และเม อนาทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) มาใช ร วมก บการการกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model) และการคานวณหา ปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) ได แก ว ระ จาแนกธาน (2551) ทาการศ กษาเร องการจ ดการว สด คงคล ง เพ อลดป ญหาการขาดแคลนว ตถ ด บในกระบวนการผล ต จ ราภรณ อส พงษ (2554) ทาการศ กษาเร องการจ ดการ ส นค าคงคล ง และคล งส นค า จ รจ ต กรรณล วน, จ รน นท เล ศเมธาตฤณชาต และเจร ญ ส นทราวาณ ชย (2555) ดาเน น การศ กษาเร องการปร บปร งระบบควบค มพ สด คงคล งในโรงพยาบาล พ ชร นทร ดอรอมาน (2550) ศ กษา ประส ทธ ภาพการบร หารคล งยาของโรงพยาบาลหนองจอก และส ก ญญา หอมนาน (2554) ศ กษาการประย กต ใช ABC Classification และ EOQ Model ในการบร หารคล งยา กรณ ศ กษาโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาเภอ เช ยงคา จ งหว ดพะเยา ทาให สามารถลดปร มาณส นค าคงเหล อ ลดเวลานาสาหร บการผล ต และส งผล ตภ ณฑ ให แก ล กค าสามารถส งผล ตภ ณฑ ให ล กค าได ตามท กาหนด และสามารถเพ มประส ทธ ภาพการผล ต จ งทาให เก ดกรอบ แนวค ดในการศ กษาคร งน สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 7

8 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 กรอบแนวค ดการศ กษา การศ กษาระบบการจ ดการคล งยา เพ อหาแนวทางการพ ฒนาการบร หารคล งยาในโรงพยาบาล ผ ว จ ยม กรอบแนวค ดว าปร มาณการซ อยา ปร มาณส นค าคงคล งข นต า และระยะเวลาในการนาส งยา ม ผลโดยตรงต อต นท น การจ ดการคล งยา และม ลค ายาคงคล งม ผลโดยตรงต อการเพ มกาไรในการดาเน นธ รก จ โดยม แนวค ดว าเม อต นท น การจ ดการคล งยาต า จะส งผลทาให กาไรในการดาเน นธ รก จเพ มข น ระบบการจ ดการคล งยา ปร มาณการซ อยา ปร มาณ Safety Stock Lead Time ม ลค ายาคงคล ง ป จจ ยท ม ผลต อต นท น การจ ดการคล งยา การเพ มกาไรใน การดาเน นธ รก จ ประส ทธ ภาพการ บร หารคล งยา แนวทางการพ ฒนาการบร หารคล งยาในโรงพยาบาล ว ธ การดาเน นการว จ ย ผ ว จ ยใช ร ปแบบว ธ ว จ ยเช งปร มาณ (Quantitative Research) ร วมก บการว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action Research) ในการทดลองเปร ยบเท ยบปร มาณการส งซ อก อนและหล งการทดลอง โดยม ข นตอนการดาเน นการว จ ย ด งต อไปน 1. ประชากรและกล มต วอย าง ในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยเล อกศ กษาเฉพาะรายการยาท ม ต นท นยาในการจ ดเก บจานวน 888 รายการในคล ง ยาใหญ ของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา ดาเน นการเล อกแบบเจาะจง โดยการจ ดกล มยาตามการจาแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) และเล อกรายการยาท ราคาต นท นมากท ส ด 100 รายการแรกของแต ละกล ม ด งท แสดงห วข อท ใช ในการค ดเล อกไว ในตารางท 1 แสดงต วอย างห วข อในการค ดเล อกกล มต วอย างในการว จ ยตามแนวค ด เอ บ ซ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 8

9 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 ตารางท 1 ต วอย างห วข อในการค ดเล อกกล มต วอย างในการว จ ยตามแนวค ดเอ บ ซ รห สส นค า ปร มาณส นค า คงคล งเฉล ย ราคาต นท น ต อหน วย ม ลค าต นท นยา (บาท) ร อยละม ลค าต นท น ยาแต ละชน ด ERYT1I CARV2I VALT1T ว ธ ดาเน นการว จ ย ส าหร บการศ กษาอ สระในคร งน ผ ว จ ยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อศ กษาแนวทางการบร หารยาคงคล งของ โรงพยาบาลท เป นกรณ ศ กษา โดยแบ งว ตถ ประสงค ย อยออกเป น 2 ส วน ด งต อไปน ส วนท 1 เพ อศ กษาการหาปร มาณท เหมาะสมในการส งซ อยา และจ ดในการส งซ อยาคร งใหม ของ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ในการศ กษาส วนท 1 ผ ว จ ยนาข อม ลท ต ยภ ม และเคร องม อด งต อไปน มาใช เป นเคร องม อในการศ กษา 1. ข อม ลรายการยาได แก การเบ ก-จ ายยา รายการยา ปร มาณยา ราคาต นท นยา ระยะเวลาการส งซ อยา 2. ข อม ลค าจ างแรงงาน แผนกจ ดซ อยา และ แผนกคล งยา 3. ข อม ลค าใช จ าย ได แก ค าไฟแผนกคล งยา ค าโทรศ พท ค าโทรสาร แผนกจ ดซ อยา 4. โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Excel ใช ในการรวบรวมข อม ล การบ นท ก การคานวณและการ ว เคราะห ข อม ล โดยรวบรวมข อม ลจากสถ ต การส งซ อ ปร มาณการใช ยา ระยะเวลาการได ร บยา ต นท นยา และปร มาณยาคง คล ง ในป พ.ศ จากข อม ลในระบบคอมพ วเตอร ของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา การศ กษาป จจ ยท ม ผลต อการหาจ ดเหมาะสมในการส งซ อและการกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม ใช แนวค ด ปร มาณการส งท ประหย ด และ แนวค ดการกาหนดจ ดส งคร งใหม ในการว เคราะห ข อม ลการว จ ย โดย การคานวณหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity-EOQ Model) ม สมการค อ EOQ = ต วแปร D = ปร มาณความต องการยา(หน วย/ป ) C O = ต นท นในการส งยา (บาท/คร ง) P = ต นท นยา (บาท/หน วย) I = ต นท นในการเก บร กษาค ดเป นร อยละตามม ลค ายา และการกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model-ROP Model) แบบม ปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) ม สมการค อ SS = Z Ó d สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 9

10 ROP = dl + ss ต วแปร Z = ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานสาหร บระด บบร การ Ó d = ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความต องการยาในแต ละว น d = ปร มาณยาท ต องการใช ในแต ละว น L = เวลานาของการส ง (ว น) ส วนท 2 เพ อศ กษาความเป นไปได ในการทากาไรของธ รก จ จากการลดต นท นรวม (Total Cost: TC) ในการศ กษาส วนท 2 ผ ว จ ยใช ข อม ลท ต ยภ ม (Secondary Data) รายได รายจ าย กาไรก อนภาษ เง นได จาก รายงานงบกาไรขาดท น ประจาป พ.ศ และ พ.ศ ของโรงพยาบาลกรณ ศ กษามาใช ในการว เคราะห โดย คานวณหาต นท นรวม (Total Cost: TC) ก อน และหล งการศ กษาตามสมการด งน ต นท นรวม (Total Cost: TC) = (C O x ) + (C C x ) + PD จากน นนาต นท นรวมท ได ก อนและหล กการศ กษามาห กลบแล วนาผลต างท ได มาห กลบค าใช จ ายท เก ดข น จร งก อนนามาคานวณหา EBIDA ตามส ตรการคานวณ ด งน โดยใช รายได เท าเด มตามท เก ดข นจร งในป พ.ศ EBIDA = รายได ค าใช จ าย (ไม รวมดอกเบ ยจ าย ภาษ ค าเส อมราคา และค าต ดจาหน าย) สร ปประเด นว จ ยและเคร องม อท ใช ในการว เคราะห ประเด นการว จ ย เคร องม อท ใช ในการ ว เคราะห ปร มาณท เหมาะสมในการ - ABC Classification ส งซ อยาและจ ดในการ - EOQ Model ส งซ อยาคร งใหม - ROP Model ผลท คาดว าจะได ร บ ประโยชน ท ได - ทราบปร มาณส งซ อท เหมาะสมโดยม ต นท น รวมต าส ดของรายการยา ต วอย าง - ทราบจ ดส งคร งใหม ท เหมาะสมแบบม ปร มาณ ป อ ง ก น ย า ข า ด ข อ ง รายการยาต วอย าง แผนกคล งยา โรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร ท ร า บ ว ธ ก า ร ใ น ก า ร ห า ปร มาณท เหมาะสมในการ ส งซ อ และว ธ การหาจ ด ต า ส ด ท ต อ ง ด า เ น น ก า ร ส งซ อยาในคร งต อไปของ โรงพยาบาล ความเป นไปได ในการทา กาไรของธ รก จ จากการลด ต นท นรวม - ต นท นรวม (Total Cost: TC) - การคานวณหา EBIDA Margin - ม ลค ายาคงคล งลดลง - EBIDA Margin เพ มข นถ งแม รายได คงท โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ได เร ยนร แนวค ด ว ธ การท าก าไรจากการ บ ร ห า ร จ ด ก า ร ต น ท น ค าใช จ าย สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 10

11 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 สร ปผลการศ กษา และอธ ปรายผล การศ กษาการบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาล:กรณ ศ กษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร สร ป และอธ ปรายผลการว จ ยตามแนวค ด และทฤษฎ ท ใช ได ด งต อไปน 1. การจ ดกล มยาตามแนวค ดการจ าแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) 1.1 การแบ งกล มยา สามารถแบ งกล มยาออกเป น 3 กล ม ได แก ยากล ม A ม ท งหมด 200 รายการ ค ดเป นร อยละ 22.52ของ รายการยา ม ลค ายาคงคล ง 11,387, บาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค ายาคงคล งท งหมด ยากล มB ม ท งหมด 301 รายการ ค ดเป นร อยละ ของรายการยา ม ลค ายาคงคล ง 2,763, บาท ค ดเป น ร อยละ ของ ม ลค ายาคงคล งท งหมด ยากล ม C ม ท งหมด 387 รายการ ค ดเป นร อยละ ของรายการยา ม ลค ายาคงคล ง 820, บาท ค ดเป นร อยละ 5.48 ของม ลค ายาคงคล งท งหมด ตามท แสดงในตารางท 2 การจาแนกกล มตาม แนวค ดเอบ ซ ตารางท 2 การจาแนกกล มตามแนวค ดเอบ ซ กล ม จ านวนรายการ รายการยา (ร อยละ) ม ลค ายา (บาท) ม ลค ายา (ร อยละ) A ,387, B ,763, C , รวม ,972, รายการยาในการว เคราะห จากการแบ งกล มยา ผ ว จ ยได นารายการยาในกล ม A, B และ C ท ม ม ลค าคงคล งส ง 100 อ นด บแรกของแต ละกล มมาดาเน นการว เคราะห ด งต อไปน กล ม A 100 รายการแรก ม ม ลค ายาคงคล ง 7,108, บาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค ายาท งหมด กล ม B 100 รายการแรก ม ม ลค ายาคงคล ง 1,276, บาท ค ดเป นร อยละ 8.52 ของม ลค ายาท งหมด กล ม C 100 รายการแรก ม ม ลค ายาคงคล ง 314, บาท ค ดเป นร อยละ 2.10 ของม ลค ายาท งหมด จ งกล าวได ว าในการใช แนวค ดการจาแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) ในการจ ดแบ งกล มยา ทา ให โรงพยาบาลสามารถจ ดแบ งพ นท การจ ดเก บ และวางระบบในการด แลตามความส าค ญของยาแต ละกล ม เน องจากในการศ กษาคร งน ใช ม ลค ายาในการแบ งกล ม แต พบว าโรงพยาบาลย งสามารถจ ดแบ งกล มตามความสาค ญ ของยาได อ ก สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 11

12 2. การค านวณหาปร มาณการส งยาตามทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) ผลปร มาณการส งซ อท ประหย ดท ได จากการคานวณ เปร ยบเท ยบข อม ลในป พ.ศ ผลจากการเปร ยบเท ยบ พบว า ยากล ม A คานวณพบรายการท ม ปร มาณการส งท ประหย ดต างจากป พ.ศ จานวน 98 รายการ ค ดเป นร อย ละ 98 โดยยาใน 100 รายการ ม จานวนยาท ส งลดลง 19,177 หน วยต อคร ง ค ดเป นร อยละ ตามตารางท 3 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม A ตารางท 3 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม A ช อยา (กล ม A) EOQ จากการทดลอง EOQ ป 2556 ผลต าง ผลต าง (ร อยละ) 0.6 PT 40 CREAM ACETAR 1000 ML ACLASTA 5 MG ผลรวม 100 รายการ 16,777 35,954-19, ผลต าง 98 รายการ ค ดเป นร อยละ 98 ยากล ม B คานวณพบรายการท ม ปร มาณการส งท ประหย ดต างจากป พ.ศ จานวน 95 รายการ ค ดเป น ร อยละ 95 โดยยาใน 100 รายการ ม จานวนยาท ส งเพ มข น 2,811 หน วยต อคร ง ค ดเป นร อยละ ตามตารางท 4 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม B ตารางท 4 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม B ช อยา (กล ม B) EOQ จากการทดลอง EOQ ป 2556 ผลต าง ผลต าง (ร อยละ) ACYCLOVIR 800 MG TAB AERIUS 0.5 MG/ML SYR AMARYL 2 MG TAB ผลรวม 100 รายการ 14,995 12,184 2, ผลต าง 95 รายการ ค ดเป นร อยละ 95 สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 12

13 ยากล ม C คานวณพบรายการท ม ปร มาณการส งท ประหย ดต างจากป พ.ศ จานวน 95 รายการ ค ดเป น ร อยละ 95 โดยยาใน 100 รายการ ม จานวนยาท ส งเพ มข น 2,870 หน วยต อคร ง ค ดเป นร อยละ ตามตารางท 5 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม C ตารางท 5 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม C ช อยา (กล ม C) EOQ จากการทดลอง EOQ ป 2556 ผลต าง ผลต าง (ร อยละ) 5 % DEXTROSE IN WATER ACTIVE C NORMAL COMBI ผลรวม 100 รายการ 7,918 5,048 2, ผลต าง 95 รายการ ค ดเป นร อยละ การกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model-ROP Model) แบบม ปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) เม อนาค าพาราม เตอร ท ได เข าแทนค าในสมการ เพ อหาปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) และจ ดส ง คร งใหม (Reorder Point: ROP) นาผลปร มาณจ ดส งซ อคร งใหม ท ได จากการคานวณ เปร ยบเท ยบข อม ลส นค าคงคล ง ข นต า (Minimum Stock) ในป พ.ศ ผลจากการเปร ยบเท ยบพบว า ยากล ม A ม จานวน Minimum Stock ลดลง ค ดเป นร อยละ 38 เท าเด มค ดเป นร อยละ 4 เพ มข นค ดเป นร อยละ 58 ยากล ม B ม จานวน Minimum Stock ลดลงค ด เป นร อยละ 42 เท าเด มค ดเป นร อยละ 4 เพ มข นค ดเป นร อยละ 54 ยากล ม C ม จานวน Minimum Stock ลดลงค ดเป น ร อยละ 51 เท าเด มค ดเป นร อยละ 14 เพ มข นค ดเป นร อยละ 35 ตามตารางท 6 แสดงผลการเปร ยบเท ยบจ ดส งซ อคร ง ใหม ตารางท 6 เปร ยบเท ยบจ ดส งซ อคร งใหม กล ม Minimum Stock ลดลง (ร อยละ) เท าเด ม (ร อยละ) เพ มข น (ร อยละ) A B C นาผลปร มาณการส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model) รวมก บปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) ท ได จากการคานวณ มาเปร ยบเท ยบข อม ลปร มาณส นค าคงคล งส งส ด (Maximum Stock) ในป พ.ศ ผลจากการเปร ยบเท ยบพบว า ยากล ม A ม จานวน Maximum Stock ลดลงค ดเป น สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 13

14 ร อยละ 62 เท าเด มค ดเป นร อยละ 2 เพ มข นค ดเป นร อยละ 36 ยากล ม B ม จานวน Maximum Stock ลดลงค ดเป นร อย ละ 40 เท าเด มค ดเป นร อยละ 2 เพ มข นค ดเป นร อยละ 58 ยากล ม C ม จานวน Maximum Stock ลดลงค ดเป นร อยละ 28 เท าเด มค ดเป นร อยละ 7 เพ มข นค ดเป นร อยละ 65 รายละเอ ยดตามตารางท 7 ผลการเปล ยนแปลง Maximum Stock จากการทดลอง ตารางท 7 ผลการเปล ยนแปลง Maximum Stock จากการทดลอง กล ม Maximum Stock ลดลง (ร อยละ) เท าเด ม (ร อยละ) เพ มข น (ร อยละ) A B C จากว ตถ ประสงค ท ต องการศ กษาหาปร มาณท เหมาะสมในการส งซ อยาท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) และจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model) ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร พบว า ทาให ได ปร มาณการส งซ อท ม ต นท นต าส ด และจ ดในการส งซ อยาคร งใหม ท เหมาะสม โดยม ต ว แปรท สาค ญค อ ค าใช จ ายในการส ง จากการศ กษาคร งน ม ม ลค า 207 บาท ท ประกอบด วย ค าแรงงาน ค าเอกสาร ค า โทรศ พท เป นต น และค าใช จ ายในการเก บร กษา ท คานวณได ค ดเป นร อยละ สาหร บการกาหนดจ ดส งซ อคร ง ใหม (Reorder Point Model: ROP Model) ทาให ม ยาในปร มาณท เหมาะสมก บการให บร การ เพ อลดการขาดยาใน คล งยา ม ต วแปรท สาค ญค อ เวลาในการนาส งท 14 ว น และส วนเบ ยงเบนมาตรฐานสาหร บระด บบร การโดยกาหนด ท ร อยละ การทากาไรของธ รก จ จากการลดม ลค ายาคงคล ง ตามหล กการค านวณหาต นท นรวม (Total Cost-TC) และหล กการค านวณหาก าไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization Margin: EBIDA Margin) นาผลการคานวณต นท นรวมจากการทดลองมาเปร ยบเท ยบผลการคานวณต นท นรวม (Total Cost: TC) ใน ป พ.ศ.2556 ผลการศ กษาพบว าต นท นรวม (Total Cost: TC) ก อนการทดลองเท าก บ 89,265, บาท ต นท นรวม (Total Cost: TC) หล งการทดลองเท าก บ 88,617, บาท ทาให สามารถลดต นท นการบร หารยาลงได เท าก บ 648, บาท โดยยากล ม A สามารถลดค าใช จ ายในการบร หารคล งยาได 462,408 บาท ยากล ม B สามารถลด ค าใช จ ายในการบร หารคล งยาได 115, บาท และยากล ม C สามารถลดค าใช จ ายในการบร หารคล งยาได 70, บาท ตามท ได แสดงไว ในตารางท 8 สร ปการคานวณหาต นท นรวม (Total Cost: TC) การบร หารคล งยา โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 14

15 ตารางท 8 สร ปการคานวณหาต นท นรวมการบร หารคล งยา โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร กล มยา TC ป 2556 (บาท) TC จากการทดลอง (บาท) ผลต าง (บาท) A 75,631, ,168, , B 12,226, ,111, , C 1,408, ,337, , รวม 89,265, ,617, , นาผล EBIDA ท ได จากการคานวณมาหา EBIDA Margin และเปร ยบเท ยบก บ EBIDA Margin ท เก ดข น จร งในป พ.ศ ผลจากการศ กษาพบว า EBIDA Margin เพ มข นจากร อยละ เป นร อยละ ตามตาราง 9 ผล EBIDA Margin ตารางท 9 ผล EBIDA Margin พ.ศ. รายได รายได เต บโต (ร อยละ) ค าใช จ าย (บาท) ค าใช จ าย เพ มข น (ร อยละ) EBIDA (บาท) EBIDA Margin (ร อยละ) ,276, ,832, ,444, ,542, ,114, ,427, ,153, ,204, ,948, Test 745,153, ,555, ,597, จากการศ กษาสร ปได ว า EBIDA Margin ซ งเป นต วเลขท สะท อนการบร หารจ ดการค าใช จ ายของ โรงพยาบาล หากโรงพยาบาลสามารถลดค าใช จ ายลงได จะสามารถทาผลกาไรเพ มข นได ถ งแม รายได คงท ในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยได ทาการสร ปการบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาล: กรณ ศ กษาโรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร เป นการสร ปหน าเด ยว ตามท แสดงในภาพท 7 การศ กษาอ สระ เพ อให ผ อ านสามารถเห น ภาพรวมของการศ กษาอ สระในคร งน ได ง ายข น สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 15

16 การบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาล:กรณ ศ กษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร Objective ศ กษาแนวทางการบร หารยาคงคล ง ศ กษาการหาปร มาณท เหมาะสมใน การส งซ อยา และจ ดในการส งซ อยา ศ กษาความเป นไปได ในการทากาไร ของธ รก จ จากการลดม ลค ายาคงคล ง คร งใหม ยา 889 Item Population Sample ABC Classification A 200 Item B 301 Item C 388 Item 100 Item per EOQ Model ROP Model Total cost EBIDA Theory EOQ = CoD IP ROP=dL+ Z Ó d L TC = (C O x ) + รายได รายจ าย x 100 รายได C o = 207 บาท D = ปร มาณการใช ยาป 2556 I = 19.09%ของม ลค ายา P = ราคายาต อหน วย d Ó d = ความต องการยา ใน1 ว น L = 14 ว น Z = service Level at 98% = (C C x ) + PD Performa EOQ และ ROP สามารถลดต นท นรวม ทาให EBIDA เพ มข นถ งแม รายได คงเด ม และย งช วยลดความเส ยงยาขาด Stock ภาพท 7 การศ กษาอ สระ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 16

17 ข อเสนอแนะ 1. การศ กษาคร งน เป นการศ กษาในกล มต วอย างอย างละ 100 รายการ ด งน นเพ อให เห นผลท ช ดเจนเจน ควรขยายผลในรายการอ นๆ ให มากข น 2. ข อม ลในการศ กษาในคร งน เป นการใช ข อม ลย อนหล ง 1 ป ซ งในบางช วงเวลา อาจม การใช ยาใน ปร มาณท ส งกว าค าเฉล ย เช น ยาเฉพาะโรคพ เศษ ยาโรคระบาด และบางช วงเวลา อาจม ยาขาดจากท องตลาด ทาให ม การส งในปร มาณท ส งข น จ งควรดาเน นการศ กษาเป นช วงไตรมาสจะทาให ปร บปร มาณยาคงคล งได ใกล เค ยง ความเป นจร งมากข น 3. เม อล กษณะของการบร การเปล ยนแปลงไป เช น ความเฉพาะทางมากข น ความเฉพาะทางในด านใด ด านหน ง หร อม การขยายขนาดของการบร การ จะทาให ม ลค ายาคงคล ง และปร มาณการเก บร กษายาบางชน ด เปล ยนแปลงตามไปด วย ซ งอาจส งผลให การจ ดกล มยา และปร มาณในการส งซ อท จ ดต าส ดเปล ยนแปลงไป ด งน น ควรดาเน นการคานวณหาจ ดเหมาะสมใหม อ กคร ง 4. โรงพยาบาลกรณ ศ กษาม คล งยาอ นๆ และคล งพ สด ท วไปอ ก 1 แห ง ด งน นควรขยายผลการศ กษาไปย ง คล งอ นๆ ในแนวค ดเด ยวก น เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการบร หารต นท น 5. โรงพยาบาลควรนาแนวค ดการว เคราะห และบร หารจ ดการต นท นไปใช ก บการบร หารต นท นในด าน อ นๆ อ กต อไป ข อเสนอแนะในการศ กษาคร งต อไป การศ กษาคร งน ใช การแบ งกล มยาตาม ABC Classification เพ อให ได การจ ดแบ งท ครอบคล มมากข นควรนา การจาแนกกล มยาตามความจาเป น (Vital Essential Non-essential Classification: VEN Classification) มาใช ในการ แบ งกล มร วมก บ ABC Classification และจากการศ กษาพบว าระยะเวลาในการนาส งเป นต วแปรสาค ญ หากม การ ลดระยะเวลาในการนาส งได จะสามารถลดปร มาณ ROP ลงได จ งควรนาแนวค ดการจ ดการ (Lean Management) มา ใช ร วมในการศ กษา รายการอ างอ ง ก ตต พงษ อ วมม เพ ยร. (2554). การจ ดการว สด คงคล งเพ อลดป ญหาการขาดแคลนว ตถ ด บใน กระบวนการผล ต กรณ ศ กษาโรงงานผล ตผ าเบรก. การศ กษาแบบอ สระว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การพ ฒนาความสามารถทางการแข งข นเช งอ ตสาหกรรม. สถาบ นว ทยาการห นยนต ภาคสนาม. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร, กร งเทพฯ. สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 17

18 จ รจ ต กรรณล วน, จ ราน นท เล ศเมธาตฤณชาต และเจร ญ ส นทราวาณ ชย. (2555). การปร บปร งระบบควบค มพ สด คง คล งในโรงพยาบาล. สารน พนธ ว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ, กร งเทพฯ. จ ราภรณ อส พงษ. (2554). การจ ดการส นค าคงคล งและคล งส นค าเพ อลดต นท นส นค าคงคล ง กรณ ศ กษาโรงงาน อ ตสาหกรรมผล ตส. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต กล มว ชาการจ ดการทางว ศวกรรม. มหาว ทยาล ย ธ รก จบ ณฑ ตย, กร งเทพฯ. ประชาชาต ธ รก จ. (2555, ธ นวาคม). ศ นย ว จ ยกส กรไทยทานาย 7 ธ รก จม แนวโน มเต บโตโดดเด นในป 56. ส บค น เม อ 22 ม นาคม 2557, จาก พ ชร นทร ดอรอมาน. (2550). ประส ทธ ภาพการบร หารคล งยาของโรงพยาบาลหนองจอก. ว ทยาน พนธ สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ. มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, กร งเทพฯ. ว ธาน เจร ญผล. (2553, ส งหาคม). หน งส อครบรอบ 33 ป สมาคมโรงพยาบาลเอกชน. ส บค นเม อ 22 ม นาคม 2557, จาก ว ระ จาแนกธาน. (2551). การจ ดการว สด คงคล งเพ อลดป ญหาการขาดแคลนว ตถ ด บในกระบวนการผล ต กรณ ศ กษา โรงงานผล ตผ าเบรก. สารน พนธ ว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ, กร งเทพฯ. โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร. (2556, 1 มกราคม). รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร พ.ศ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร. (2557, 1 มกราคม). รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร พ.ศ ส ก ญญา หอมนาน. (2555). การประย กต ใช ABC Classification และ EOQ Model ในการบร หารคล งยา กรณ ศ กษา โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อ. เช ยงคา จ. พะเยา. การศ กษาอ สระบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน. มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง, เช ยงราย. สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 18

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร 0920014210101 กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 การจ ดทาสถานการณ และด ชน ย านการค าของ SMEs เป นโครงการน าร องในการจ ดท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information