บทท 6 ก จกรรมเทคโนโลย ทางการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 6 ก จกรรมเทคโนโลย ทางการศ กษา"

Transcription

1 1 บทท 6 ก จกรรมเทคโนโลย ทางการศ กษา ส อก จกรรม หมายถ ง กระบวนการเร ยนการสอนท ผ เร ยนม ส วนร วมในการลงม อกระท า ส อการสอนม ความหมายกว างขวาง ครอบคล มท งว สด อ ปกรณ และว ธ การต าง ๆ ท น ามาใช เพ อ ถ ายทอดความร และประสบการณ ให ก บผ เร ยน ก จกรรมหร อว ธ การน บเป นส อการสอนท ม ศ กยภาพ ส งต อการเร ยนร ของผ เร ยน ท าให บทเร ยนด าเน นไปอย างสน กสนาน น าสนใจ ผ เร ยนท กคนม โอกาส ร วมในก จกรรมตลอดเวลา การใช ว ธ การหร อก จกรรมเพ อการเร ยนการสอนอาจต องใช ว สด อ ปกรณ เข ามาช วย เพ อส งเสร มให ผ เร ยนเร ยนร ได ด ย งข น ล กษณะส อก จกรรมท ด 1. ผ เร ยนม ส วนร วมในการก าหนดว ตถ ประสงค การท าก จกรรม และประเม นผลก จกรรม 2. ผ เร ยนได ฝ กฝนพฤต กรรมการเร ยนท งทางด านความร เจตคต และท กษะผสมผสานก นเป น บ รณาการอย างเป นระบบ 3. ม ล กษณะของการกระท าเด นช ดด วยการก าหนดค าท แสดงถ งการกระท าไว ด วยท กคร ง 4. ก าหนดเง อนไขส าหร บประกอบก จกรรมไว ช ดเจน สามารถว ดผล และส งเกตพฤต กรรม ของผ เร ยนได 5. ม เกณฑ หร อมาตรฐานในการด าเน นก จกรรม ก าหนดพฤต กรรมท ถ อเป นระด บต าส ดท พ ง พอใจ 6. ใช เวลาพอเหมาะท ผ เร ยนจะสามารถด าเน นก จกรรมให ประสบผลส าเร จ และก อให เก ด ความภาคภ ม ใจได 7. ม การช แนวทางหร อน าทางในการด าเน นก จกรรมได เด นช ด 8. ก จกรรมต องตรงก บเน อหาและจ ดม งหมายท ก าหนดไว 9. ก จกรรมไม ม ความย งยากสล บซ บซ อน ม ความยากง ายเหมาะสมก บว ยของผ เร ยน 10. เป นก จกรรมท ก อให เก ดความค ดร เร มสร างสรรค ส อการสอนประเภทก จกรรมท จะน าเสนอในหน วยการเร ยนน ม 6 ชน ด ค อ 1. น ทรรศการ (Exhibition) 2. นาฏการ (Dramatization) 3. การสาธ ต (Demonstration) 4. การใช ช มชนเพ อการศ กษา (Community Study) 5. สถานการณ จ าลอง (Simulation)

2 6. การศ กษานอกสถานท (Field Trip) 2 1. น ทรรศการ (Exhibition) น ทรรศการ หมายถ ง การจ ดแสดงส งของว สด อ ปกรณ ม ความส มพ นธ ก นในแต ละเร อง เพ อ เร าความสนใจให ผ ชมม ส วนร วมและเร ยนร ด วยการด ฟ ง ส งเกต จ บต อง และทดลองภายใต จ ดม งหมายอย างใดอย างหน ง หร อจ ดม งหมาย โดยการใช ส อหลายชน ด เช น แผนภาพ ห นจ าลอง ของจร ง นอกจากน น ทรรศการย งสามารถจ ดก จกรรมอ น ๆ ประกอบ เพ อให เก ดความสะดวก และรวดเร วในการส อความหมายก บผ ชม ค ณค าของน ทรรศการ 1. ส งเสร มการท างานเป นหม คณะ ฝ กความร บผ ดชอบ ก อให เก ดความค ดสร างสรรค ในทางท ด 2. ส อต าง ๆ ท น ามาจ ดแสดงสามารถส อความหมายส งท เป นนามธรรมให เป นร ปธรรมได 3. เป นการจ ดการเร ยนการสอนตามอ ธยาศ ย ผ เร ยนม อ สระในการเร ยนร ด วยการด ฟ ง ส งเกต 4. สามารถน าความค ดท กระจ ดกระจายมารวมก นไว ให ผ ชมสร ปเป นความค ดรวบยอดได อย างถ กต อง หล กการออกแบบส าหร บน ทรรศการ การจ ดน ทรรศการให ม ประส ทธ ภาพในการเร าความสนใจ และให ประสบการณ ท ด แก ผ ชม ควรย ดหล กการออกแบบด งต อไปน 1. ความเป นเอกภาพ (Unity) หมายถ ง การออกแบบท กส งท กอย างในการจ ด น ทรรศการให เป นอ นหน งอ นเด ยวก น 2. ความสมด ล (Balancing) หมายถ ง การจ ดส งต าง ๆ ให ได ส ดส วนท ก อให เก ด ความร ส กสบาย ไม หน กหร อเบาไปด านใดด านหน ง 3. การเน น (Emphasis) เป นการจ ดส งเร าให ด เด นเร าความสนใจตามว ตถ ประสงค ใน การจ ดน ทรรศการองค ประกอบต าง ๆ ท เป นต วเน นได ด เช น เส น ส น าหน ก ท ศทาง ขนาด แสง เส ยง เป นต น 4. ความเร ยบง าย (Simplicity) การจ ดส งเร าให ม ความเร ยบง ายจะช วยให ร ส กสบาย สะด ดตา 5. ความแตกต าง (Contrast) เป นการจ ดองค ประกอบให ม ล กษณะแตกต างก น ให ความร ส กต ดก น เพ อความช ดเจนและโดดเด น 6. ความกลมกล น (Harmony) เป นการจ ดองค ประกอบให ม ล กษณะใกล เค ยงก น ให ความร ส กกลมกล น น มนวล ราบเร ยบ

3 3 2. นาฏการ (Dramatization) นาฏการ หมายถ ง การแสดงต าง ๆ ท จ ดข นส าหร บถ ายทอดความเข าใจระหว างผ แสดงก บผ ด การแสดงนาฏการเป นการเสนอส งเร า ท เป นของจร ง หร อเสม อนของจร ง ซ งเป นเหต ส าค ญท ท าให ผ เร ยนสนใจ และเอ อประโยชน ให เก ด การเร ยนร ได สะดวก นาฏการสามารถจ ด ล าด บการเสนอเป นเร องราวให ผ เร ยนเก ดความร ส กเสม อนว าต วเองเข าไปอย ในเหต การณ น น ๆ ด วย ค ณค าของนาฏการ 1. ท าให บทเร ยนเป นจร งเป นจ ง น าสนใจ เก ดความประท บใจและจดจ าได นาน 2. น กเร ยนได ฝ กท กษะทางภาษา 3. ส งเสร มการท างานร วมก น และเป ดโอกาสให น กเร ยนได แสดงออกได เข าใจ 4. ฝ กความค ดสร างสรรค และการแก ป ญหาร วมก น 5. สร างและเปล ยนแปลงท ศนคต ของผ เร ยนไปในทางท ด 6. ช วยระบายความเคร ยดและสนองความต องการตามธรรมชาต ของเด ก ประเภทของนาฏการ าฏการแบ งได เป น 2 ประเภท ค อ 1. นาฏการท แสดงด วยคน ได แก การแสดงละคร ละครใบ ห นช ว ต การแสดง กลางแปลง และการแสดงบทบาทสมม ต 2. นาฏการท แสดงด วยห น ได แก หน งตะล ง ห นเส ยบไม ห นสวมม อ และห นช กใย นาฏการท แสดงด วยคน 1. การแสดงละคร (Play) เป นการแสดงท เห นถ งความเป นอย อ ปน ส ย หร อ ว ฒนธรรม หร อท งสามรวมก น ในการแสดงละครจะต องจ ดให ใกล เค ยง ก บสถานการณ จร ง ๆ มากท ส ดโดยอาจต องจ ด สภาพแวดล อม จ ดฉากการแต งกายและส วนประกอบต าง ๆ รวมถ งการเตร ยมบทการฝ กซ อม 2. ละครใบ และห นช ว ต (Pantomime and Tableau) ละครใบ เป นการแสดงล กษณะ ท าทางการเคล อนไหว และส หน าให ผ ด เข าใจ โดยผ แสดงไม ต องใช ค าพ ดเลย การแสดงเช นน ช วยฝ กพ ฒนาการในด าน การเคล อนไหวอว ยวะต าง ๆ ให ผ ด เข าใจ 3. การแสดงกลางแปลง (Pageant) เป นการแสดงกลางแจ ง เพ อการถ ายทอดศ ลปะ และว ฒนธรรมพ นบ าน

4 4 ตลอดถ งประเพณ หร อพ ธ การต าง ๆ ในท องถ น โดยใช ผ แสดงหลายคน 4. การแสดงบทบาท (Role Playing) เป นการแสดงโดยใช สถานการณ จร ง หร อ เล ยนแบบสถานการณ จร ง ในสภาพท เป นป ญหา มาให ผ เร ยนหาว ธ แก หร อใช ความสามารถความค ดในการว น จฉ ย ต ดส น ป ญหาในช วงเวลา นาท การแสดงแบบน ส วนมาก ไม ม การซ อมหร อเตร ยมการล วงหน า ผ แสดงจะใช ความสามารถและ แสดงบทบาทไปอย างอ สระ นาฏการท แสดงด วยห น ห น (Puppets) เป นต วละครท ไม ม ช ว ต เคล อนไหวด วยการกระท าของมน ษย เรา สร าง ห นด วยว สด ง าย ๆ เพ อการถ ายทอด เร องราวและแนวค ดต าง ๆ ให ก บผ เร ยนโดยเฉพาะก บเด กในว ย 2-6 ป เด กในว ยน ชอบการเล น สมม ต และเร องราวท เป นจ นตนาการ การเคล อนไหวของห นจ งสามารถเร าความสนใจของเด กได เป นอย างด ค ณค าของห น 1. ห นใช แสดงเร องราวต าง ๆ ได สะดวกและง ายกว าการแสดงโดยใช คนจร ง ท าให ประหย ดท งเวลาและค าใช จ าย 2. ผ เร ยนได ม ส วนร วมในก จกรรมอย างท วถ ง 3. พ ฒนาท กษะในการเข ยน การค ด การแสดงออก การท างานกล ม และช วยเหล อ เด กข อายให ม ความกล ามากข น 4. ผ เร ยนท กคนพอใจและสนใจในการเร ยน ประเภทของห น ห นม หลายประเภทแตกต างก นด งน 1. ห นเงา (Shadow Puppet) เป นห นท ฉล จากหน งส ตว หร อกระดาษแข งแล วใช ไม ไผ ย ดเป นโครงส าหร บเช ดและ บ งค บให ห นเคล อนไหว เวลาแสดงจะต องใช ต วห นอย หล งจอ แล วใช แสงส องให เก ดเงาบนจอ เช น หน งตะล ง 2. ห นเส ยบไม หร อห นกระบอก (Rod Puppet) เป นห น 3 ม ต ท ใช แท งไม เส ยบก บ คอห นเพ อให ผ เช ดถ อขณะเช ดห น การท าห นชน ดน ม ต งแต แบบยาก ๆ เช น กระพร บตา ขย บปากได จนถ งแบบง าย ๆ ท ไม ม ส วน เคล อนไหว ซ งสามารถน ามาใช ในการเร ยน การสอนได เวลาแสดงห นแบบน ผ เช ดห นจะอย ตอนล างด านหล งของเวท

5 5 3. ห นสวมม อ (Hand Puppet) เป นห นขนาดเล กคร งต วม ขนาดพอเหมาะก บขนาด ของม อท เช ดห น ห วห นท าด วยกระดาษหร อผ าเป นห วคน หร อส ตว ม เส อต อท คอห นใต ล าต วและแขนกลวง เพ อสอด ม อเข าไปเช ดให เก ดการเคล อนไหว เน องจากห นม อเป นห นท ท าได ง าย เช ดง าย จ งน ยมน ามาใช ในการเร ยนการสอนมากกว าห นชน ด อ น 4. ห นช ก (Marionette) เป นห นเต มต ว ท ใช เช อก ด าย หร อไนล อนผ กต ดก บอว ยวะ ต าง ๆ ของห น แล วแขวนมาจาก ส วนบนของเวท ผ ช กห นจะบ งค บเช อก ควบค มการเคล อนไหวของห นให ท าก ร ยาท าทางต าง ๆ ได คล ายคนจร ง ๆ แต การบ งค บห นท าได ยาก และต องใช เวลาฝ กฝนนานจ งไม ค อยได น ามาใช ในวงการศ กษามากน ก หล กการใช ห นก บการสอน 1. เวลาท ใช แสดงควรเป นช วงส น ๆ 2. พ จารณาว าได ประโยชน ค มค าก บการลงท นลงแรงเพ ยงไร เพราะการใช นาฏ การอาจต องเส ยค าใช จ าย เช น ค าเคร องแต งกาย และว สด ต าง ๆ 3. พยายามให เด กท กคนม ส วนร วมในการแสดงให มากท ส ด แม จะไม ได เป นต ว ละครก ควรให ม ส วนในการวางแผน ช วยเหล อการแสดงและประเม นผล 4. จ ดนาฏการให เหมาะสมก บพ นฐานความร ความสนใจ และว ฒ ภาวะของเด ก 5. ควรใช ส อการสอนอ นมาประกอบด วย 6. ควรเล อกแสดงในเร องท สามารถท าเร องยากให ง ายต อการเข าใจ เร องนามธรรม ให เป นร ปธรรม หร อเร องท เก ยวข องก บค ณธรรมจร ยธรรมต าง ๆ 7. จ ดนาฏการให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยน 3. การสาธ ต (Demonstration) การสาธ ต หมายถ ง การสอนโดยว ธ อธ บายข อเท จจร ง ความค ด และขบวนการต าง ๆ พร อมก บ การใช ว สด หร อเคร องม อแสดงให ผ เร ยนได ส งเกตไปด วย การสาธ ตใช ได ด ก บเน อหาว ชาท ม ล กษณะเป นล าด บข นตอนและกระบวนการ ว ธ สอนโดยใช การสาธ ต ค อกระบวนการท ผ สอนใช ในการช วยให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ตามว ตถ ประสงค ท ก าหนด โดยการแสดงหร อท าส งท ต องการให ผ เร ยนได เร ยนร ให ผ เร ยนส งเกตด แล วให ผ เร ยนซ กถาม อภ ปราย และสร ปการเร ยนร ท ได จากการส งเกตการสาธ ต

6 6 ค ณค าของการสาธ ต 1. เป นจ ดรวมความสนใจของน กเร ยน 2. แสดงข นตอนหร อเร องราวท เป นขบวนการได ด โดยเฉพาะในการสอนว ชาท กษะ เช น ดนตร การใช เคร องม อว ทยาศาสตร ฯลฯ 3. เป นก จกรรมท เป ดโอกาสให ผ เร ยนม ส วนร วมอย างจร งจ ง เช น การส งเกต ว จารณ และปฏ บ ต ด วยตนเอง 4. ช วยให ผ เร ยน เร ยนด วยความสน กสนานและเข าใจเน อหาท เร ยนด ข น 5. ฝ กให ผ เร ยนม ว จารณญาณ และเสร มสร างท ศนคต ท ถ กต องให ก บผ เร ยน 6. ลดเวลาในการลองผ ดลองถ กของผ เร ยนให น อยลง 7. สามารถใช สอนได ท งว ชาท ต องใช ว สด อ ปกรณ ประกอบ และว ชาท ม ล กษณะเป น นามธรรม 8. ประหย ดค าใช จ าย ท นเวลา และป องก นอ นตราท เก ดข นก บน กเร ยนได ด โอกาสในการสาธ ต การใช ว ธ การสาธ ต เพ อการเร ยนการสอนอาจท าได หลายโอกาส ค อ 1. ใช ว ธ สาธ ตเพ อน าเข าส บทเร ยนเร องใหม เพ อเป นการเร าความสนใจให ก บผ เร ยน 2. ใช เพ อสร างป ญหาให ผ เร ยนค ดและหาทางแก ไขป ญหา 3. เพ อการสร างความเข าใจในเน อหา หล กการ และความค ดรวบยอดของบทเร ยน 4. ช วยแก ป ญหาการสอนในกรณ ท ม เคร องม อจ าก ด ราคาแพง และอาจเป นอ นตรายต อ ผ เร ยน ว ตถ ประสงค ว ธ สอนโดยใช การสาธ ตเป นว ธ การท ม งช วยให ผ เร ยนท งช นได เห นการปฏ บ ต จร งด วย ตนเอง ท าให เก ดความร ความเข าใจในเร องหร อการปฏ บ ต น นช ดเจนข น องค ประกอบส าค ญ ของว ธ สอน 1 ม เร องหร อส งท จะสาธ ต 2 ม การแสดง/การท า/ให ผ เร ยนส งเกตด 3 ม ผลการเร ยนร ของผ เร ยนท เก ดจาการสาธ ต ข นตอนส าค ญของการสอน 1 ผ สอนแสดงการสาธ ต ผ เร ยนส งเกตการสาธ ต 2 ผ สอนและผ เร ยนอภ ปรายและสร ปการเร ยนร ท ได จากการสาธ ต

7 7 เทคน คต างๆในการใช ว ธ สอนโดยใช การสาธ ตให ม ประส ทธ ภาพ 1 การเตร ยมการ ผ สอนจ าเป นต องม การเตร ยมต วพอสมควร เพ อให การเร ยนร เป นไปอย างสะดวกและราบร น การ เตร ยมต วท ส าค ญค อ ผ สอนควรม การซ อมการสาธ ตก อนเพ อจะได เห นป ญหา และเตร ยมแก ไข/ ป องก นป ญหาท จะเก ดข น ต อไปจ งจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ เคร องม อ และสถานท ท จะใช ในการ สาธ ตและจ ดวางไว อย างเหมาะสมสะดวกแก การใช นอกจากน นควรจ ดเตร ยมแบบส งเกตการสาธ ต และเตร ยมค าถามหร อประเด นท จะให ผ เร ยนได ร วมค ดและอภ ปรายด วย 2 ก อนการสาธ ต ผ สอนควรให ความร เก ยวก บเร องท สาธ ตแก ผ เร ยนอย างเพ ยงพอท จะท าให ผ เร ยนเก ดความ เข าใจส งท สาธ ตได ด โดยอาจใช ว ธ บรรยาย หร อเตร ยมเอกสารท ให รายละเอ ยดเก ยวก บล าด บ ข นตอนให ผ เร ยน หร อใช ส อ เช น ว ด โอ หร อผ สอนอาจมอบหมายให ผ เร ยนค นหาเน อหาเร องท สาธ ตมาล วงหน า 3 การสาธ ต ผ สอนอาจใช ว ธ การบรรยายประกอบการสาธ ต การสาธ ตควรเป นไปอย างม ล าด บข นตอน ใช เวลาอย างเหมาะสม ไม เร วเก นไป ขณะสาธ ตอาจใช แผนภ ม กระดานด า หร อแผ นใสประกอบ และควรเป ดโอกาสให ผ เร ยนซ กถาม หร อซ กถามผ เร ยนเป นระยะๆ เพ อกระต นความค ดและความ สนใจของผ เร ยน และในบางคร งอาจให ผ เร ยนบางคนมาช วยสาธ ตด วย ผ สอนต องระม ดระว งเร อง ความปลอดภ ย และควรเตร ยมการป องก นและแก ไขป ญหาไว ด วย 4 การอภ ปรายสร ปการเร ยนร หล งจากการสาธ ตแล ว ผ สอนควรให ผ เร ยนรายงานส งท ได ส งเกตเห นแลกเปล ยนก น เป ด โอกาสให ผ เร ยนซ กถาม ผ สอนควรเตร ยมค าถามไว กระต นให ผ เร ยนค ดด วย ผ เร ยนอภ ปราย แลกเปล ยนความร ความค ดท แต ละคนได ร บจากการสาธ ตของผ สอนและร วมก นสร ปการเร ยนร ท ได ร บ ข อด และข อจ าก ดของว ธ สอนโดยการสาธ ต 1 ข อด 1) เป นว ธ สอนท ช วยให ผ เร ยนได ร บประสบการณ ตรง เห นส งท เร ยนร อย างเป น ร ปธรรม ท าให เก ดความเข าใจและจดจ าในเร องท สาธ ตได ด และนาน 2) เป นว ธ สอนท ช วยประหย ดเวลา อ ปกรณ และค าใช จ าย หากใช ทดแทนการ ทดลอง 3) เป นว ธ ท สามารถสอนผ เร ยนได จ านวนมาก 2. ข อจ าก ด

8 8 1) เป นว ธ ท ผ เร ยนอาจไม ส งเกตเห นการสาธ ตอย างช ดเจน ท วถ ง หากเป นกล มใหญ 2) เป นว ธ ท ผ สอนเป นผ สาธ ต จ งอาจไม เห นพฤต กรรมของผ เร ยน 3) เป นว ธ ท ผ เร ยนอาจม ส วนร วมไม ท วถ ง และมากพอ 4) เป นว ธ ท ผ เร ยนไม ได ลงม อท าเองจ งอาจไม เก ดความร ท ล กซ งเพ ยงพอ 4. การใช ช มชนเพ อการศ กษา (Community Study) การใช ช มชนเพ อการศ กษา หมายถ ง การใช แหล งว ชาการและสภาพแวดล อมของช มชนให เป นประโยชน ต อการเร ยนร เพ อขยายประสบการณ ของผ เร ยนให กว างขวาง ม โอกาสส มผ สใกล ช ด ก บสภาพความเป นจร งมากข น และช วยให ผ เร ยนสามารถ น าความร ประสบการณ ไปใช แก ป ญหาในการด ารงช ว ตในโอกาสต อไปได อย างด ประโยชน ของการใช ช มชนเพ อการศ กษา 1. ท าให ผ เร ยนค นเคยก บส งแวดล อมและร จ กปร บต วให เข าก บสภาพแวดล อม 2. เป ดโอกาสให ผ เร ยนได น าความร จากห องเร ยนไปใช จร ง ๆ ก บการเช อมโยง สภาพการณ ในห องเร ยนก บสภาพความเป นจร ง 3. แหล งว ชาการในช มชน ขยายความร เพ มเต มจากท คร สอนในหล กส ตรให สมบ รณ ข น ช วยให น กเร ยนพบเห นส งท เป นจร ง 4. แหล งว ชาการในช มชนม มากมายอย แล ว ท งสถานท และบ คคล ถ าคร เล อก และน ามาใช ให เหมาะสมก จะได ผลค มค า เพราะเส ยค าใช จ ายน อยหร อไม เส ยเลย 5. เปล ยนบรรยากาศในการเร ยน ให ผ เร ยนได พบส งแปลก ๆ ใหม ๆ เร าความสนใจและ เพ มพ นความเข าใจ 6. ฝ กน ส ยช างซ กถาม และส งเกตพ จารณา 7. ฝ กการท างานร วมก น ฝ กความร บผ ดชอบ มน ษยส มพ นธ ระเบ ยบว น ย และการตรงต อ เวลา 8. เป ดโอกาสให น กเร ยนใช ท กษะด านการพ ดภาษา การเข ยน การค ดค านวณ ศ ลปะ 9. แก ป ญหาคร ไม ม ความร ความค นเคยก บช มชน 10. ม ผลต อการปร บปร งเปล ยนแปลงท ศนคต ผ เร ยน 11. สร างความส มพ นธ อ นด ระหว างสถานศ กษาและช มชน น บเป นการประชาส มพ นธ สถานศ กษาอย างหน ง แหล งทร พยากรการเร ยนร ในช มชน แหล งทร พยากรการเร ยนร ในช มชนม หลายประเภท กล าวโดยสร ปค อ 1. บ คคล ได แก ผ ม ประสบการณ โดยตรงอย ในสาขาอาช พต าง ๆ เช น ต ารวจ พ อค า

9 9 น กธ รก จ เกษตรกร 2. สถานท ได แก ท งนา แม น า ภ เขา ป าไม โรงงาน สถานท ราชการ สโมสร และ ส งก อสร างต าง ๆ 3. ว สด อ ปกรณ ในช มชนท สามารถน ามาเป นส อการสอน เช น เคร องม อเคร องใช ต าง ๆ ผลผล ตทางการเกษตร และงานศ ลปห ตถกรรมในช มชน 4. ก จกรรมของช มชน ได แก การละเล นพ นบ าน งานประเพณ และพ ธ ต าง ๆ เช น การ บวช แต งงาน ทอดกฐ น ว ธ การใช ช มชนเพ อการศ กษา 1. การศ กษาภายในบร เวณโรงเร ยน เป นการใช แหล งทร พยากรนอกห องเร ยนท ท าได สะดวกท ส ด แหล งว ชาการ อาจเป นได ท งส งม ช ว ตและไม ม ช ว ตในบร เวณโรงเร ยน เช น สนามหญ าต นไม สระน า 2. การศ กษาในช มชนท โรงเร ยนต งอย หมายถ ง สถานท ในช มชนท ไม ไกลจาก โรงเร ยนมากน ก การศ กษาแบบน ท าได ง ายไม ส นเปล องท งเวลาและค าใช จ าย ไม ต องขออน ญาตเจ าส งก ดให ย งยากว นวาย 3. การเช ญว ทยากรมาบรรยาย หมายถ ง การเช ญบ คลากรจากสาขาอาช พต าง ๆ ท ม ประสบการณ โดยตรง 4. การท ศนาจรการศ กษาหร อท ศนศ กษา เพ อการพาน กศ กษาออกไปศ กษาหาความร จากแหล งช มชนอ นท ไกล จากท โรงเร ยนต งอย ซ งจะต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบของสถานศ กษาและต องได ร บอน ญาตจาก ผ ปกครองของผ เร ยนก อนด วย 5. สถานการณ จ าลอง (Stimulation) สถานการณ จ าลอง เป นการจ ดสภาพแวดล อมเล ยนแบบของจร งให ใกล เค ยงสภาพความเป น จร งให มากท ส ด เพ อให ผ เร ยน ได ฝ กห ดแก ป ญหาและต ดส นใจจากสภาพการณ ท เขาก าล งเผช ญอย น น การจ ดสถานการณ จ าลอง เป นการเตร ยมความพร อมให ก บ คนท ออกไปเผช ญก บป ญหาจร ง ๆ เช น น กเร ยนฝ กห ดคร ก อนท จะสอนต องได ร บการฝ กฝนด าน ว ชาการสอน ว ธ ฝ กอย างหน ง ท ได ผลด ค อ การฝ กจากสถานการณ จ าลองน นเอง ขบวนการแก ป ญหาในสถานการณ จ าลอง เม อเสนอสถานการณ จ าลองให ก บผ เร ยนแล ว คร ควรสร ปแนวทางในการแก ป ญหา

10 10 ให ก บผ เร ยนแล วให น กเร ยนเข าร วมม บทบาทในการแก ป ญหาด วยตนเอง แนวทางในการแก ป ญหา โดยท วไปจะประกอบด วย 1. ป ญหาค ออะไร 2. สาเหต ของป ญหา 3. รวบรวมข อม ลเพ อประกอบการต ดส นใจ 4. หาทางเล อกส าหร บการต ดส นใจ (อาจม หลายทาง) 5. ต ดส นใจเล อกว ธ แก ป ญหาท ม เหต ผลด ท ส ด 6. ลงม อแก ป ญหาตามว ธ ท เล อก 7. ประเม นผลการแก ป ญหา 8. พ จารณาปร บปร งผลของการแก ป ญหาเพ อน าไปใช ต อไป การใช สถานการณ จ าลองในการสอน ล าด บข นในการใช สถานการณ จ าลองในการสอน คร อาจท าได ตามข นตอนต อไปน ค อ 1. ผ สอนเสนอสถานการณ ท ท าให เก ดป ญหา 2. ผ เร ยนศ กษาป ญหารวบรวมข อม ลเอเป นแนวทางต ดส นใจ และแก ป ญหาตาม ข นตอน จนกระท งได ข อสร ป การท างานในข นน น ยมแบ งผ เร ยนเป นกล มย อย เพ อหาแนวทางของแต ละกล ม 3. แต ละกล มเสนอว ธ การแก ป ญหาของตนต อช นเร ยน 4. ผ สอนและผ เร ยนช วยก นประเม นค าโดยพ จารณาเหต ผลว าว ธ การใดท ด และม เหต ผลด ท ส ด ส าหร บการแก ป ญหาน น ๆ 6. การศ กษานอกสถานท (Field Trip) การศ กษานอกสถานท หร อท ศนศ กษา หมายถ ง ก จกรรมท พาผ เร ยนออกไปหาประสบการณ นอกห องเร ยน เพ อให เก ดการเร ยน ท สอดคล องก บเน อหาและว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว การไปท ศนศ กษาต างจากการท ศนาจรโดยท ว ๆ ตรงท การท ศนาจรม งความสน กสนาน เพล ดเพล นเป นส าค ญ ส วนการศ กษานอกสถานท เน นการเร ยนร เพ อเพ มพ นประสบการณ ให แก ป เร ยน ซ งต องอาศ ยการวางแผนและ การด าเน นการอย างม ข นตอนเป นส าค ญ ค ณค าของการศ กษานอกสถานท 1. ช วยให ผ เร ยนม ประสบการณ ตรง 2. ช วยให บทเร ยนม ความหมายย งข น 3. ช วยให ฝ กฝนระเบ ยบว น ย การตรงต อเวลา และมน ษยส มพ นธ

11 11 4. ช วยส งเสร มการท างานร วมก นท งก อนและหล งการท าก จกรรมท ศนศ กษา 5. ช วยให ผ เร ยนได ร วมก จกรรมการเร ยนอย างเพล ดเพล น 6. ช วยให การเร ยนร เป นไปในล กษณะบ รณาการ เดลได แบ งประเภทของส อการสอนออกเป น 11 กล ม ตามระด บการม ส วนร วมของผ เร ยน หร อ ระด บประสบการณ ท ผ เร ยนจะได ร บ ด งน 1.ประสบการณ ตรง (Direct or Purposeful Experiences) เป นส อการสอนท สร าง ประสบการณ ให ผ เร ยนสามารถร บร และเร ยนร ได ด วยตนเอง ลงม อปฏ บ ต ก จกรรมด วยตนเอง เข า ไปอย ในสถานการณ จร งและได ส มผ สด วยตนเองจากประสาทส มผ สท งห า ต วอย างเช น การทดลอง ผสมสารเคม การฝ กห ดท าอาหาร การฝ กห ดต ดเย บเส อผ า เป นต น 2.ประสบการณ จ าลอง (Contrived experience) เป นส อการสอนท ผ เร ยนเร ยนร จาก ประสบการณ ท ใกล เค ยงก บความเป นจร งท ส ดแต ไม ใช ความเป นจร ง อาจเป นส งของจ าลอง หร อ สถานการณ จ าลอง ต วอย างเช น การฝ กห ดผ าต ดตาด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน การฝ กห ดข บ เคร องบ นด วยเคร อง Flight Simulator เป นต น 3.ประสบการณ นาฏการหร อการแสดง (Dramatized Experience) เป นส อการสอนท ผ เร ยน เร ยนร จากประสบการณ ในการแสดงบทบาทสมมต หร อการแสดงละคร เพ อเป นประสบการณ ให แก ผ เร ยน น ยมใช สอนในเน อหาท ข อม จ าก ดเร องย คสม ยหร อเวลา 4.การสาธ ต (Demonstration)เป นส อการสอนท ผ เร ยนเร ยนร จากการด การแสดงหร อการ กระท าประกอบค าอธ บาย เพ อให เห นล าด บข นตอนของการกระท าน น ๆ เช น การสาธ ตการอาบน า เด กแรกเก ด การสาธ ตการแกะสล กผลไม เป นต น 5.การศ กษานอกสถานท (Field Trip)เป นส อการสอนท จ ดให ผ เร ยนได ร บประสบการณ ต าง ๆ ภายนอกช นเร ยนโดยการท องเท ยว หร อการเย ยมชมสถานท ต าง ๆ โดยม การจดบ นท กส งท พบ ตลอดจนอาจม การส มภาษณ บ คคลท ด แลสถานท เย ยมชม 6.น ทรรศการ (Exhibits) เป นส อการสอนท จ ดให ผ เร ยนได เร ยนร จากส งต างๆ ท ได จ ดแสดง ไว ในล กษณะของน ทรรศการ หร อการจ ดป ายน เทศ ผ เร ยนจะเร ยนร จากสาระและเน อหาท แสดงไว ในน ทรรศการหร อป ายน เทศ 7.โทรท ศน (Television) เป นการใช โทรท ศน เป นส อในการสอนโดยเฉพาะ เน นท โทรท ศน การศ กษาและโทรท ศน เพ อการเร ยนการสอน เป นการสอนหร อให ข อม ลความร แก ผ เร ยนหร อผ ชม ท อย ในห องเร ยนและทางบ าน ใช ท งระบบวงจรป ดและวงจรเป ด ซ งการสอนอาจเป นการบ นท กลง เทปว ด ท ศน หร อเป นรายการสดก ได การใช ส อการสอนในกรณ น ผ เร ยนจะเก ดการเร ยนร จากการ ชมโทรท ศน 8.ภาพยนตร (Motion Picture)เป นการใช ภาพยนตร ท ม ล กษณะเป นภาพเคล อนไหว ม เส ยง

12 ประกอบ และได บ นท กลงไว ในแผ นฟ ลม มาเป นส อในการสอน ผ เร ยนจะได เร ยนร หร อได ร บ ประสบการณ ท งจากภาพและเส ยง หร อจากภาพอย างเด ยวก ได ในกรณ ท เป นภาพยนตร เง ยบ 9.ภาพน ง ว ทย และแผ นเส ยง (Recording, Radio, and Still Picture) เป นการใช ส อการสอน ท เป น ภาพน ง ว ทย หร อเทปบ นท กเส ยง เพ อให ประสบการณ การเร ยร แก ผ เร ยน ส อเหล าน เป นส อท ผ เร ยนส มผ สได เพ ยงด านเด ยว เช น ส อภาพน งซ งอาจเป นร ปภาพ สไลด หร อภาพวาด ภาพล อ หร อ ภาพเหม อนจร ง ซ งผ เร ยนเร ยนร จากการด ภาพ ส อว ทย เป นส อท ผ เร ยนเร ยนร จากการฟ งเส ยง เป น ต น ข อม ลหร อสาระความร ท บ นท กอย ในส อประเภทน จะสามารถให ประสบการณ แก ผ เร ยนได ถ งแม ผ เร ยนจะอ านหน งส อไม ออก ก สามารถเข าใจเน อหาบทเร ยนได เน องจากเป นการจ ดประสบ การ ให ผ เร ยนโดยผ านการฟ งหร อด ภาพ 10.ท ศนส ญล กษณ (Visual Symbols)ส อประเภทน ได แก พวกว สด กราฟ กท กประเภท เช น แผนท แผนภ ม แผนสถ ต แผนภาพ การ ต นเร อง หร อส ญล กษณ ร ปแบบต าง ๆ ท น ามาใช ในการส อ ความหมาย การใช ส อการสอนระเภทน ผ เร ยนจ าเป นต องม พ นฐานในการท าความเข าใจส งท เป น ร ปธรรมท น ามาใช ในการส อความหมาย จ งจะสามารถเข าใจเน อหาบทเร ยนท น าเสนอโดยส อได เป นอย างด เน อหาบทเร ยนจะถ กส อความหมายผ านทางส ญล กษณ หร องานกราฟ ก ผ เร ยนจะเก ด การเร ยนร จากการต ความส ญล กษณ ท น ามาใช ส อความหมาย 11.วจนส ญล กษณ (Verbal Symbols) เป นส อการสอนท อย ในร ปแบบของค าพ ด ค าบรรยาย ต วหน งส อ ต วเลข หร อส ญล กษณ พ เศษต างๆ ท ใช ในภาษาการเข ยน ประสบการณ การเร ยนร ท จ ด ให ผ เร ยนโดยผ านส อประเภทน จ ดว าเป นประสบการณ ข นท ม ความเป นนามธรรมมากท ส ด แนวค ดของบร เนอร น กจ ตว ทยาช อ บร เนอร (Jerome S. Bruner) ได พ จารณาการแบ งประเภทส อการสอนในอ กด านหน งซ งค ขนานก บแนวค ดของเอ ดการ เดล กล าวค อ ในการจ ดแบ งประเภท ของส อการสอน บร เนอร เน นท ธรรมชาต การท างานของสมองผ เร ยน มากกว าธรรมชาต ของส งเร าท น ามาเสนอต อผ เร ยน จากสภาวการณ ความพร อมของน กเร ยน ผ เร ยน สภาพแวดล อม และความแตกต างท เก ดข น ส อท กประเภทเหมาะสมก บน กเร ยนท กกล มน น ข นอย ก บความเหมาะสมของว ตถ ประสงค การเร ยนการสอน ว ธ การ ก จกรรม สภาพแวดล อม ส งอ านวยความสะดวก และสมรรถภาพของ ผ เร ยน ส อท น ามาใช จะต องพ จารณาระด บว ย ท กษะ ความสามารถ และความสนใจ ของผ เร ยน ด วย ซ งควรเล อกใช ส อให เหมาะสม ม ความน าสนใจท เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ซ งส อแต ละ ประเภทสามารถเช อโยก บส ออ นๆได ตามว ตถ ประสงค การเร ยนการสอน ว ธ การ ก จกรรม สภาพแวดล อม ส งอ านวยความสะดวก และสมรรถภาพของผ เร ยน จากการสอนสามารถจ ด

13 13 ประสบการณ ต าง ๆ ให ก บน กเร ยนได อย างเหมาะสมผ เร ยนสามารถเช อมโยงจากส อท จ ดท าก บ ประสบการณ ในช ว ตจร งท จะสามารถน าไปใช ในการด าเน นช ว ตและอย ในส งคมได อย างม ความส ข วจนส ญล กษณ Verbal symbols นามธรรม Abstract ท ศนส ญล กษณ Visual symbols การบ นท กเส ยง ว ทย ภาพน ง Recordings, Radio, Still ภาพยนตร Motion pictures ภาพ Iconics โทรท ศน Television น ทรรศการ Exhibitions การศ กษานอกสถานท Field trip การสาธ ต Demonstrations ความทรงจ า Enactive ประสบการณ นาฏการหร อการแสดง Dramatizied experiences ประสบการณ รอง Contrived experiences 5. การออกแบบส อเพ อให เก ดการเร ยนร จากประสบการณ ในการออกแบบการเร ยนการสอนม ล าด บข นตอนด งน 1. ข นว เคราะห ข อม ล เป นการว เคราะห ข อม ลพ นฐาน ว เคราะห หล กส ตร ว เคราะห ผ เร ยน และสภาพแวดล อมแล วมาจ ดล าด บความส าค ญ และส งจ าเป น 2. ข นก าหนดเป าหมาย ด วยการเข ยนจ ดประสงค เช งพฤต กรรม ก าหนดเน อหาท ต องเร ยน ตลอดจนก าหนดแบบทดสอบ ช นงาน และพฤต กรรมของผ เร ยนท เก ดจากการเร ยนร ท เข าค และ สนองจ ดประสงค

14 14 3. ข นออกแบบ แบ งออกเป น การออกแบบก จกรรมการเร ยนการสอน โดยการเข ยน แผนการจ ดการเร ยนร รวมถ งออกแบบส อ จ ดหาแหล งเร ยนร ออกแบบบรรยากาศในห องเร ยนท เอ อต อการเร ยนร และก าหนดเวลาให เหมาะสม ตามส ดส วนในการจ ดก จกรรม 4. ข นจ ดท า เป นการเตร ยมส งอ านวยความสะดวกในการเร ยนโดยการจ ดท า จ ดหา และ พ ฒนาส อการเร ยน เล อกแหล งเร ยนร และเตร ยมห องเร ยนให ม บรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร 5. ด าเน นการ เป นข นการจ ดก จกรรม โดย เร มจากทดสอบก อนเร ยน เพ อด ความร พ นฐาน และใช เป นต วเปร ยบเท ยบเม อผ เร ยนเร ยนจบบทเร ยน ในการจ ดก จกรรมน นผ เร ยนจะม การ ปฏ ส มพ นธ แลกเปล ยนเร ยนร ก น ระหว างคร ก บน กเร ยนและน กเร ยนก บน กเร ยน แล วทดสอบหล ง เร ยน 6. บ นท ก / รวบรวมข อม ล / ประเม นผลรวม ท กข นตอนคร จะเป นผ จดบ นท ก รวบรวมข อม ล เพ อน ามาประเม นผลในภาพรวม และน ามาปร บปร งแก ไขใช เป นข อม ลส าหร บการ ออกแบบคร งต อไป

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม 9 หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม ความเป นมา จากนโยบายการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ ม งเน นการจ ดการศ กษา เพ #อพ ฒนาด านอาช พใน กล มอาช พ ประกอบด วย อาช พด านเกษตรกรรม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information