เทคโนโลย ทางการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เทคโนโลย ทางการศ กษา"

Transcription

1 เทคโนโลย ทางการศ กษา เทคโนโลย ทางการศ กษา หมายถ ง การประย กต ความร ทางว ทยาศาสตร อย างม ระบบเพ อน ามาใช ใน กระบวนการเร ยนการสอน แก ไขป ญหา และพ ฒนาการศ กษาให ก าวหน าต อไปอย างม ประส ทธ ภาพ ความร ทาง ว ทยาศาสตร ม ความหมายไม เพ ยงแต เป นว ทยาศาสตร ทางธรรมชาต เท าน น แต ย งรวมหมายถ งว ทยาศาสตร ทาง จ ตว ทยา และศาสตร ในการบร หารงานครอบคล มท งด านบร หารว ชาการและบร การ ด งน นในการน าเทคโนโลย ทางการศ กษามาปร บปร งประส ทธ ภาพในการศ กษา จ งครอบคล ม 3 ด าน ค อ 1. เคร องม ออ ปกรณ การสอนต าง ๆ (Devices หร อ Hardware) เป นการน าอ ปกรณ มาใช ในการศ กษา 2. ว สด (Materials หร อ Solfware) เป นการผล ตว สด การสอนแนวใหม การน าเอาว สด การสอนมาใช ตลอดจนการผล ตบทเร ยนส าเร จร ปในแบบต าง 3. ว ธ การและเทคน ค (Methods and Techniques) ได แก กระบวนการ ก จกรรมต าง ๆ ท ประย กต มาใช ใน การศ กษา การน าเทคโนโลย ทางการศ กษามาใช ในการจ ดการศ กษาน นจะย ดหล กการท วไปเหม อนการน า เทคโนโลย ไปใช ในสาขาว ชาการอ น ๆ ค อ ประส ทธ ภาพ (Efficiency) หมายความว า เม อน าเอาเทคโนโลย มาใช แล วท าให เก ด การเร ยนร ตามท วางจ ดม งหมายเช งพฤต กรรมไว ในแผนการสอน ประส ทธ ผล (Productivity) หล งจบกระบวนการเร ยนการสอนแล ว ผ เร ยนท งหมด หร อเก อบท งหมดเก ดการเร ยนร ตามจ ดม งหมายท วางไว ประหย ด (Economy) การท จะน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน ต อง ตระหน กถ งข อน ในการเร ยนการสอนถ าม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลใช ทร พยากรอย างประหย ด ก ย อมถ อว าสามารถบร หารจ ดการเก นค มค า นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของประเทศไทย นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของประเทศไทย ซ งคณะร ฐมนตร ได เห นชอบเม อ 19 ม นาคม พ.ศ ได เสนอเป าหมาย ย ทธศาสตร และความเช อมโยงระหว างย ทธศาสตร ก บการพ ฒนาประเทศ ไทยให เป นส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร เพ อใช และสร างภ ม ป ญญาของคนไทยท จะท าให ประเทศไทยม ความแข งแกร งและความสามารถท จะร บการท าทายของการแข งข นในระบบเศรษฐก จใหม ของส งคมโลกาภ ว ตน ได อย างเต มท นอกจากน นย งได เสนอแนะก ญแจแห งความส าเร จท จะใช กรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศฯ ฉบ บน ไปด าเน นการให เก ดผลต อไป 120

2 รายงานฉบ บสมบ รณ นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของ ประเทศไทย ได เป ดประเด นน าของกรอบนโยบายฯ ไว สามเร อง ค อ ความท าทายในย คโลกาภ ว ตน ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร และประเทศไทยในทศวรรษแรกของคร สต ศตวรรษท 21 นโยบายฯ น ม สาระโดยรวมว า เทคโนโลย ใหม ท รวมคอมพ วเตอร สารสนเทศ และ การส อสาร (โทรคมนาคม) เร ยกว าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Information and Communications Technology หร อ ICT) รวมถ งเทคโนโลย ช วภาพ และพ นธ ว ศวกรรมศาสตร ได แก ให เก ดก จกรรมใหม ๆ ในทางเศรษฐก จและส งคมอ นส งผลต อการด ารงอย และการพ ฒนาของ ประเทศต าง ๆ ในโลกท แตกต างจากอด ตอย างมากจนเป นท ยอมร บก นว าในศตวรรษท 21 (เร มจาก ค.ศ หร อ พ.ศ เป นต นไป) จะเก ดเศรษฐก จใหม ท เร ยกว า เศรษฐก จแห ง ภ ม ป ญญาและการเร ยนร (Knowledge-based Learning Economy) และจะม ผลท าให ประเทศไทย ซ งม ทร พยากรบ คคล อ นม ความร เป นพ นฐานสามารถจะพ ฒนาล าหน าประเทศอ น ๆ ท ด อยใน ส วนน อย างมาก อย างไรก ตาม ว ทยาการใหม ต าง ๆ ได ข บเคล อนให ระด บการพ ฒนาของประเทศต าง ๆ ท เจร ญแล วก าวไปอย างรวดเร วมาก จนเก ดความเหล อมล ามากข นโดยล าด บ เน องจากประเทศท ล าหล ง ก าวหน าไม ท นเม อเก ดเศรษฐก จใหม ก เก ดช องว างทางเทคโนโลย ใหม มากข นโดยเฉพาะ ICT และ ช องว างน ไม เพ ยงแต ท าให ระด บความก าวหน าของประเทศต าง ๆ แตกต างก นเท าน น แต ย งท าให เก ดความเหล อมล าของส งคมในประเทศอ กด วย ประเทศไทยจ งควรตระหน กถ งปรากฏการณ น และควรจะเร งแก ไขพร อมก บป องก นม ให เก ดผลกระทบไปในทางท ไม พ งประสงค ได เน องจากข อ ว เคราะห ถ งศ กยภาพของประเทศไทยแสดงให เห นว าป จจ บ นประเทศไทยม ท งความเข มแข งและ ความอ อนแอ โดยจะต องด ารงสภาพอย ก บโอกาสและการค มคามท ามกลางการแข งข นของประเทศ ต าง ๆ ในโลกเศรษฐก จและส งคมใหม อ กยาวนาน นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาประเทศให เป นส งคมของภ ม ป ญญาและการ เร ยนร ส าหร บช วงเวลา พ.ศ ประกอบด วยองค ประกอบหล กสามองค ประกอบ ได แก การลงท นในการสร างทร พยากรมน ษย ท ม ความเหมาะสมและท นการ การส งเสร มให ม นว ตกรรมท ท นการเปล ยนแปลงของโลกท งในระบบเศรษฐก จและส งคม การลงท นและการส งเสร มให ม โครงสร างพ นฐานสารสนเทศ และอ ตสาหกรรม เก ยวเน องอย างจร งจ งและต อเน อง 121

3 กรอบนโยบายน ม ว ตถ ประสงค ท จะท าให ประเทศไทยบรรล เป าหมายส าค ญสามประการ ค อ เพ มข ดความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นเคร องม อพ ฒนาประเทศ โดยม เป าหมายในการเล อนสถานภาพของประเทศไทยจากประเทศ ในกล มผ ตามท ม พลว ต (dynamic adopters) อ นด บต น ๆ ไปส ประเทศ ในกล มประเทศท ม ศ กยภาพเป นผ น า (potential leaders) อ นด บต น ๆโดยใช ด ชน ผลส มฤทธ ทางเทคโนโลย ของส าน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต (UNDP) เป นเคร องประเม นว ด เพ มจ านวนแรงงานความร ของประเทศไทยจากประมาณร อยละ 12 ของแรงงาน ท งหมดให เป นร อยละ 30 ซ งเท าก บค าเฉล ยของแรงงานความร ของกล มประเทศพ ฒนาแล ว (OECD) ในพ.ศ ตามสถ ต ขององค การแรงงานระหว างประเทศ (ILO) พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ โดยเพ มส ดส วนของม ลค าอ ตสาหกรรมท เก ยวข องก บ การใช ความร เป นพ นฐานให ม ม ลค าถ งร อยละ 50 ของผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) จากว ส ยท ศน และนโยบายด งกล าว น าไปส การก าหนดกลย ทธ การพ ฒนาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศท ส าค ญไว 5 กล ม ค อ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านภาคร ฐ (e-government) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านพาณ ชย (e-commerce) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านอ ตสาหกรรม (e-industry) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านการศ กษา (e-education) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านส งคม (e-society) เม อน ากลย ทธ ท ง 5 น มาด าเน นการ โดยประสานส มพ นธ และเช อมโยงการด าเน นการ ของแต ละกล มด วยการวางแผนและการปฏ บ ต ท รอบคอบ บนพ นฐานของป จจ ยส าค ญอ กสามด าน ท จะเป นส อน าไปส เศรษฐก จและส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ค อ การสร างทร พยากรมน ษย การส งเสร มนว ตกรรมและโครงสร างพ นฐานสารสนเทศและอ ตสาหกรรมสารสนเทศ เช อว าส บป ข างหน าประเทศไทยจะม การพ ฒนาไปส เป าหมายข างต นได อย างเหมาะสม เป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาใน นโยบาย IT 2010 นโยบาย IT 2010 ได ก าหนดเป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาในแต ละกล มสาขา สร ปได ด งน ด านภาคร ฐ (e-government) ม เป าหมายในการน า ICT มาพ ฒนาและปร บปร งระบบงานบร หารท ส าค ญท กประเภท ของส วนงานของร ฐ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ภายใน พ.ศ และพ ฒนาบร การท ให แก สาธารณชนให ได ครบท กข นตอนใน พ.ศ

4 ด านพาณ ชย (e-commerce) ม เป าหมายม งสร างประโยชน โดยรวมในก จการพาณ ชย ของประเทศ ท งในความสามารถ ในการแข งข นของคนไทย และการพาณ ชย อ เล กทรอน กส ส าหร บธ รก จส งออก การค าและบร การ ตลอดจนการบร โภคของประชาชน ด านอ ตสาหกรรม (e-industry) ม เป าหมายในการส งเสร มและพ ฒนาการใช และการผล ตอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ ของภาคเอกชน เพ อให เก ดอ ตสาหกรรมการผล ตท ใช ความร เป นทร พยากรส าค ญ ใน พ.ศ ด านส งคม (e-society) ม เป าหมายท จะลดความเหล อมล าของส งคม อ นเป นผลเน องมาจากความเหล อมล าใน การเข าถ งสารสนเทศและความร ซ งหมายถ งการพ ฒนาให ค ณภาพช ว ตของประชาชนท วไปด ข น และใกล เค ยงก นให มากท ส ดโดยล าด บ เพ อก อให เก ดเป นส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ท ม ค ณภาพ ด านการศ กษา (e-education) ม เป าหมายในการสร างความพร อมของทร พยากรมน ษย ท งหมดของประเทศ เพ อช วยก น พ ฒนาให เก ดส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ท ม ค ณภาพ ย ทธศาสตร ท ใช เป นการเน นหน กในการจ ดหา จ ดสร าง ส งเสร ม สน บสน น โครงสร าง พ นฐานสนสนเทศและอ ปกรณ เก ยวเน องก บการศ กษาและการเร ยนร รวมถ งว ชาการ ความร สารสนเทศต าง ๆ และผ สอน อ นจะม ส วนในการจ ดการ และการบร หารการศ กษาและ การฝ กอบรมท งว ชาการและท กษะเพ อพ ฒนาและยกระด บค ณภาพความร ของทร พยากรมน ษย ของ ไทยให เป นประชากร ก าล งคน และก าล งแรงงานท ม ค ณภาพและสมบ รณ ด วยภ ม ป ญญาและ การเร ยนร สามารถสร างสรรค เศรษฐก จและส งคมไทยให ม ความเจร ญก าวหน าท ดเท ยมประเทศท พ ฒนาไปแล วได โดยเร ว เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ข างต น จะต องลดความเหล อมล าของโอกาสในการเร ยนร ของ ประชากรไทยอ นส บเน องมาจากสถานภาพของสถาบ นการศ กษา หล กส ตรว ชาการ ภ ม ประเทศ สถานภาพทางเศรษฐก จและส งคม คลอดจนความร และสารสนเทศลงให มากท ส ด ผลล พธ ค อการ ยกระด บภ ม ป ญญาและค ณภาพก บปร มาณของความร ของประชากรไทยโดยท วไปให ส งข นโดย ล าด บ เพ อให เป นข มพล งในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม อง และความม นคงของประเทศ อย างย งย นและยาวนานส บไปในอนาคต 123

5 ความส าเร จการพ ฒนาเทคโนโลย และการส อสาร เง อนไขของการพ ฒนานโยบายและแผนต าง ๆ ไปส การปฏ บ ต ท จะให เก ดผลส าเร จไว โดย เปร ยบเสม อนก ญแจแห งความส าเร จ ได แก 1. การให ความส าค ญก บสารสนเทศ เน อหาและความร มากกว าหร อเท าก บการลงท นใน โครงสร างพ นฐานและอ ปกรณ รวมถ งการส งเสร มให เก ดการว จ ยพ ฒนาและนว ตกรรมท จะท าให ข ดความสามารถของไทยส งข นโดยไม หย ดย ง และสามารถพ งตนเองได มากข นท กขณะ นอกจากน นย งจ าเป นท จะต องสร างองค กรความร ในระด บต าง ๆ ของส งคมท งภาคร ฐและเอกชน ส าหร บก จกรรมการเร ยนร การพ ฒนาส งคม และการประกอบก จกรรมขนาดต าง ๆ ของ ประชาชนไทย 2. การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ท งในระบบการศ กษาและนอกระบบ ท าให เก ดการ พ ฒนาแรงงานป จจ บ นไปส แรงงานท พ ฒนาด วยความร อ นย งย น และประชากรโดยรวมท จะรองร บ และสร างส งคมความร ท ม พลว ตร 3. การลดช องว างและความเหล อมล า อ นเป นผลกระทบจากการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Digital Divide) ให แปรเปล ยนเป นการสร างโอกาสอ นท าให ความเหล อมล าในการขาดแคลนโครงสร างและอ ปกรณ ในท กษะและความรอบร ในว ฒนธรรม ประเพณ ในสภาวะแวดล อมและในความสามารถของการบร หารจ ดการลดลงหร อสลายไปโดยเร ว ท ส ด 4. การก าหนดและสร างกลไกท างานได อย างต อเน อง โดยต องม สภาวะ การเป นผ น า ท งในระด บก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏ บ ต ให เก ดผล องค ประกอบจ าต องม ท ง ผ บร หาร (บ คลากร) ระด บผ น าประเทศและองค กรบร หารท ม ประส ทธ ภาพ และม ธรรมร ฐ ได แก 4.1 ให นายกร ฐมนตร เป นประธานคณะกรรมการเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต (กทสช.) โดยม ส าน กงานนโยบาย ICT ร บผ ดชอบด าเน นก จการในเช งนโยบายตามท คณะกรรมการได ก าหนดข น ให การบร หารงานและการจ ดการของส าน กงานนโยบายม ประส ทธ ภาพ และม ความโปร งใส โดย ไม ท างานเป นระบบราชการ เพ อม ความว องไว ร บการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของ ICT และ สถานการณ ของโลกแห งการแข งข น 4.2 ม ส าน กงานสน บสน นการปฏ บ ต การ ท าหน าท สน บสน นและช วยให เก ด ความร วมม อในการด าเน นการขององค กรปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อเก ดความส าเร จ 4.3 เม อการด าเน นนโยบายของส าน กงานนโยบายและส าน กงานสน บสน น การปฏ บ ต การได พ ฒนาไปส ระด บชาต และม ขนาดของก จการกว างขวางเก นกว าก จกรรมเฉพาะกาล 124

6 ก ควรพ ฒนาให ม การจ ดต งกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ (ซ งควรจะรวมการส อสารไว ด วย) เพ อ ร บผ ดชอบการพ ฒนา ICT ของชาต ให เป นมาตรฐานสากล เช น ประเทศท พ ฒนาแล วหลาย ประเทศได ด าเน นการอย จะท าให ก จการ ICT ของไทยม ความสมบ รณ ก าวหน า และย งย น เป น การถาวรส บไป 4.4 ให ส วนงานราชการอ น ๆ ในระด บกระทรวง ทบวง และกรม ได เข าร วม ร บผ ดชอบด าเน นการโครงการตามแผนงานต าง ๆ ซ งเก ยวข องก บก จของแต ละส วนงาน โดย ได ร บนโยบายของร ฐบาลท เก ยวก บแผนแม บทฯ ไปด าเน นการด วยการวางแผนการปฏ บ ต การ และจ ดเตร ยมก าล งทร พยากรท กประเภทท จะต องใช ให สมบ รณ หากส งใดท ภาคเอกชนจะ ด าเน นการได เน องจากสภาวะของธ รก จหร อนโยบายของชาต เช น บร การโทรคมนาคม แข งข น เสร เป นต น ร ฐควรให เอกชนเข ามาม บทบาทในการให บร การจะประหย ดกว าสร างบร การของแต ละส วนราชการข นมาใช งานเอง ในการน ส าน กงานสน บสน นการปฏ บ ต การ (ตามข อ 4.2) อาจให ความช วยเหล อและสน บสน นได อย างด 4.5 เช อมโยงนโยบายและก จกรรมขององค กร ซ งม ภารก จก าหนดไว ในกฎหมายท จะ รองร บมาตรา 78 ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ เข าก บนโยบายและก จกรรม ของคณะกรรมการก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กทช.) และคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง และก จการโทรท ศน แห งชาต (กสช.) ซ งก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต องค กรจ ดสรรคล นความถ และก าก บก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม พ.ศ ท รองร บ มาตรา 40 ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ เพ อท าให คล นความถ ว ทย และ โครงสร างพ นฐานสารสนเทศ รวมถ งเทคโนโลย สารสนเทศโทรคมนาคมและการกระจายเส ยงท ผนวกเข าด วยก น (Convergence of Technology) ได ถ กน ามาใช เป นส อสาธารณะท ทรงประส ทธ ภาพ ส าหร บการแพร กระจายของข อม ล ข าวสาร การส อความ การเร ยนร และความร ให ประชาชนใน ส งคมไทยท กระด บม โอกาสสร างเสร มภ ม ป ญญาและการเร ยนร ด วยตนเองได ท กโอกาส บทบาทของสถานศ กษาก บเทคโนโลย ทางการศ กษา สถานศ กษาเป นหน วยงานทางการศ กษาท ส าค ญท ส ดในการน าเอานโยบายทางการศ กษา ของท กระด บไปบร หารจ ดการในสถานศ กษา เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง เต มตามศ กยภาพ เพ อให เป นคนด ม ป ญญา และสามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมได อย างม ส ข ด งน น ผ บร หารสถานศ กษาจ งเป นผ ท ม บทบาทส าค ญท ส ดในการบร หารจ ดการใน สถานศ กษาให บรรล เป าหมาย โดยเฉพาะในการน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน จ งขอ กล าวถ งบทบาทของผ บร หารสถานศ กษาในการน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน ด งน 125

7 1. การสร างองค ความร เพ อให การน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน เก ด ประโยชน ค มค าส งส ด การพ ฒนาความร และเทคน คว ธ การแก ผ เก ยวข อง จ งม ความจ าเป นและ ส าค ญย ง ผ ม ส วนเก ยวข องโดยตรง ได แก - ผ บร หารและคร โดยใช เทคโนโลย ทางการศ กษาท ก าวหน ามากข น บ คลากรจะต อง พ ฒนาท งด านการผล ตและการใช เทคโนโลย เพ อให ม ความร ความสามารถและท กษะ เพ อการใช เทคโนโลย ท เหมาะ ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ - ผ เร ยน พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะเพ ยงพอท จะใช เทคโนโลย ทางการศ กษา ในการแสวงหาความร ด วยตนเองได อย างต อเน องตลอดช ว ต 2. การจ ดหา เพ อให ม เทคโนโลย เพ อการศ กษาท พอเพ ยงต อการจ ดการศ กษา บทบาทของผ บร หาร สถานศ กษาจ าเป นอย างย งในการประสานเคร อข าย เพ อระดมทร พยากรในการจ ดหา เช น องค กร ปกครองส วนท องถ น องค กรเอกชน สมาคมต าง ๆ เทคโนโลย เพ อการศ กษาท ส าค ญ ได แก 1. แบบเร ยน ต ารา หน งส อทางว ชาการ 2. ส อ ส งพ มพ อ น ๆ 3. ว สด อ ปกรณ 4. เทคโนโลย อ น ๆ เช น ว สด อ ปกรณ ว ธ การ และเทคน คกระบวนการ ฯลฯ ล กษณะของเทคโนโลย เพ อการศ กษา ควรม ความหลากหลาย ช วยส งเสร มให การเร ยนร เป นไปอย าง ม ค ณค า น าสนใจ ชวนค ด ชวนต ดตาม สอดคล องก บว ธ การเร ยนร ธรรมชาต ของสาระการเร ยนร และความแตกต างระหว างบ คคลของผ เร ยน 3. การใช เทคโนโลย ในการจ ดการศ กษา บทบาทของผ บร หารสถานศ กษา ในการน าเทคโนโลย มาใช ในการจ ดการศ กษา เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด จะครอบคล มในเร องต อไปน 3.1 การบร หาร โดยใช ประโยชน จากเทคโนโลย ท ม E-Office 3.2 การจ ดการเร ยนการสอน โดยการน าเอาเทคโนโลย มาช วยในการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพย งข น เช น ETV, NET, Lining, Library, Internet 4. การก าก บ ต ดตาม และประเม นผล สถานศ กษาซ งเป นผ จ ดการศ กษา เพ อให ผลผล ตทางการศ กษา ค อ ผ เร ยนม ค ณภาพ ตามมาตรฐานท ก าหนด จ าเป นต องม ระบบการก าก บ ต ดตาม และประเม นผลท ม ประส ทธ ภาพ โดยต องม การด าเน นการท เป นระบบเคร อข าย การม ส วนร วมจากผ เก ยวข องท กส วน เพ อค นหา แนวทางร วมก นในการพ ฒนา 126

8 การประเม นผลการใช เทคโนโลย ทางการศ กษาควรค าน งถ งหล กประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และประหย ดเป นส าค ญ ร ปแบบและต วอย างกระบวนการท างานของหน วยงานในการน าเทคโนโลย มาใช ใน การจ ดการและบร หาร จากนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของประเทศไทย หน วยงาน ต าง ๆ สามารถน านโยบายด งกล าวมาส การปฏ บ ต ด งเช น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดศ นย ปฏ บ ต การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ObecDoc) ข น ซ งม ขอบข ายและ แนวทางในการท างาน ด งน ศ นย ปฏ บ ต การส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ObecDoc) ซ งม หน าท น าเสนอข อม ลสารสนเทศ เพ อการบร หารและการจ ดส นใจ ส าหร บผ บร หาร โดยท นายกร ฐมนตร สามารถเร ยกข อม ลของศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. สพท. และ โรงเร ยนได จ งจ าเป นท จะต องให สพท. และโรงเร ยนม เว บไซต เพ อน าเสนอข อม ลสารสนเทศ โดยเฉพาะ ด งแผนภ ม แผนภ ม แสดงการส บหาข อม ลสารสนเทศ ส งท นายกร ฐมนตร ต องการ MIS (Management Information System) EIS (Executive Information System) GIS (Geographic Information System) การบร หารจ ดการ การต ดส นใจ ภ ม ศาสตร 127

9 บทบาทหน าท ของศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. ศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. ม บทบาทหน าท ด งต อไปน 1. จ ดท าบ ญช ผ ใช (User Account) ส าหร บนายกร ฐมนตร รองนายกร ฐมนตร และผ ท เก ยวข อง 2. จ ดท าข อม ลบทสร ปส าหร บผ บร หารในร ปแบบท เหมาะสม เช น กราฟ ตาราง และ ข อม ล Real-Time 3. จ ดท าข อม ลแจ งเต อนสภาวะและสถานการณ ท ส าค ญ 4. น าเสนอข อม ลตามแนวทางท ศ นย ปฏ บ ต ตามนายกร ฐมนตร ก าหนด กระบวนการท างานและการได มาของข อม ลของศ นย ปฏ บ ต การของ สพฐ. ได จากส งพ มพ ข อม ล จากสถานศ กษา จากเขตพ นท การศ กษา หน วยงานอ น ๆ แล วน ามาส งเคราะห และ น าเสนอผ บร หารตามแผนภ ม ข างล าง แผนภ ม แสดงกระบวนการท างานและการได มาของข อม ล ผ บร หาร Presentation Analysis - ส อส งพ มพ - โทรศ พท - ฯลฯ Internet Website Database System - ข อม ลรายว น - ข อม ลทางการศ กษา - ข อม ลท เก ยวข อง หน วยงานนอกส งก ด ส าน กในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท สถานศ กษาในส งก ด 128

10 ร ปแบบการเร ยกด ข อม ล ศ นย ปฏ บ ต การของ สพฐ. ม ร ปแบบการเร ยกด ข อม ลตามแผนผ งน Prime Minister s Operation Center ศ นย ปฏ บ ต การ ส าน กนายกร ฐมนตร Ministry s Operation Center PMOC Department Operation Center MOC Area Operation Center DOC School Operation Center นายกร ฐมนตร ผ บร หารฯ ศ นย ปฏ บ ต การ กระทรวง AOC ศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. SOC ศ นย ปฏ บ ต การ สพท. ศ นย ปฏ บ ต การ โรงเร ยน นายกร ฐมนตร หร อ ผ บร หารฯ ต องสามารถเร ยกด ข อม ลได ในท กระด บ จนถ งโรงเร ยน แผนภ ม แสดงร ปแบบการเร ยกด ข อม ล ร ปแบบการนส งข อม ลจากสถานศ กษาเข าส หน วยงานระด บ สพท. และส งให สพฐ. ต องสามารถส งได ใน ร ปแบบ Reao-Time หน วยงานระด บโรงเร ยน และ สพท. จะต อง น าเสนอข อม ลในเช งล ก เพ อการบร หารงานใน หน วยงานของท าน โดยอ งก บด ชน ต วช ว ดท DOC น าเสนอในเว ปไซต ของท าน AOC DOC MOC PMOC SOC แผนภ ม แสดงร ปแบบการส งข อม ล จากร ปแบบและต วอย างกระบวนการท างานของศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. สถานศ กษา สามารถน าไปประย กต และด าเน นการให สอดคล องเช อมโยง เพ อประโยชน ในการใช เทคโนโลย มาช วยในการบร หารจ ดการและการศ กษาให เก ดประโยชน ส งส ดต อไป 129

11 เอกสาร/แหล งค นคว าเพ มเต ม ว ฒ ช ย ประสารสอน. การใช เทคโนโลย การจ ดการเร ยนการสอน. กร งเทพฯ: บร ษ ท บ คพอยด จ าก ด, ศ กษาธ การ, กระทรวง. ค าช แจงประกอบพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และ ว เคราะห พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต ในร ปแบบของนโยบายและแผน. เอกสารอ ดส าเนา, หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช กร งเทพฯ : โรงพ มพ องค การ ร บส งส นค าและพ สด ภ ณฑ, เอกว ทย แก วประด ษฐ. เทคโนโลย ทางการศ กษา หล กการและแนวค ดส. สงขลา : โรงพ มพ ภารก จการผล ตเอกสารและต ารา. มหาว ทยาล ยท กษ ณ จ งหว ดสงขลา,

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

Model การสร างองค ความร ท เป นประโยชน ผ านการเร ยนการสอน การท าว จ ย และการบร การ ว ชาการแก ส งคม บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม ม นโยบายในการสร

Model การสร างองค ความร ท เป นประโยชน ผ านการเร ยนการสอน การท าว จ ย และการบร การ ว ชาการแก ส งคม บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม ม นโยบายในการสร Model การสร างองค ความร ท เป นประโยชน ผ านการเร ยนการสอน การท าว จ ย และการบร การ ว ชาการแก ส งคม บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม ม นโยบายในการสร างองค ความร ด านการจ ดการเฉพาะ ทางท เป นประโยชน (Relevant)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information