หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ"

Transcription

1 หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ ห วข อเร อง 1. ค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจ 2. ความหมาย องค ประกอบ ล กษณะโครงสร าง ประโยชน และการท างานของเว บเพจ 3. หล กการออกแบบเว บไซต 4. การใช ส บนเว บเพจ 5. ข นตอนในการสร างเว บไซต จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายความหมายของเว บเพจ 2. อธ บายการท างานของเว บเพจ 3 บอกค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจ 4. อธ บายหล กการออกแบบเว บไซต 5. อธ บายการใช ส บนเว บเพจ 6. อธ บายข นตอนในการสร างเว บไซต ตามหล กการออกแบบเว บเพจ สมรรถนะอาช พประจ าหน วย (ส งท ต องการให เก ดการประย กต ใช ความร ท กษะ ค ณธรรม เข าด วยก น) 1. น กศ กษาสามารถออกแบบเว บไซต ตามข นตอนในการสร างเว บไซต อย างถ กต อง ตามหล กการ 2. ม ล กษณะก จน ส ยท ด ในการปฏ บ ต งาน ม ความร บผ ดชอบ ม ระเบ ยบว น ย ตรงต อเวลา สนใจใฝ ร และด วยความเช อม นในตนเอง ม ความค ดร เร มสร างสรรค

2 2 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ ค าช แจง เล อกค าตอบท ถ กเพ ยงข อเด ยวลงในกระดาษค าตอบ 1. เว บเพจหมายถ งข อใด ก. น าเสนอข อม ลต าง ๆ ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ข. เคร องคอมพ วเตอร ท ท าหน าท เป นเคร องบร การ ค. ไฟล เว บเพจแรกท จะแสดงผลก อนท กคร งเม อม ผ เข าส เว บไซต ง. เอกสารท ใช ในการเผยแพร ข อม ลข าวสารผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต 2. ข อใดเป นการจ ดแสดงหน าเอกสารเว บในล กษณะเร ยงล าด บเป นก งก านแตกแขนงต อเน อง ก. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจผสม ข. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจเช งเส น ค. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจแบบล าด บช น ง. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจการจ ดการแฟ มข อม ล 3. จ ดเช อมโยงเร ยกว าอะไร ก. ล งค ข. เว บไซต ค. โฮมเพจ ง. โดเมนเนม 4. ส ญล กษณ เมาส แทนการเช อมโยงค อข อใด ก. ข. ค. ง. 5. เคร อข ายพ ภพ ตรงก บความหมายของข อใด ก. เคร องบร การเว บ ข. เว บเบราว เซอร ค. เว ลด ไวด เว บ ง. เว บไซต 6. URL ค อความหมายของข อใด ก. ท อย ของเว บไซต ท ผ ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ข. ท อย ของเว บเพจท ผ ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ค. ท อย ของเว บเบราว เซอร ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ง. ท อย ของเคร องบร การเว บท ผ ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล

3 7. ภาษาท ใช เสนอเอกสารเผยแพร ในระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตค อข อใด ก. ภาษาHTML ข. ภาษาปาสคาล ค. ภาษาฟอร แทรน ง. ภาษาแอสแซมบล 8. การก าหนดขนาดเว บเพจท เป นมาตรฐานท น ยมค อข อใด ก. การก าหนดเว บเพจขนาด 640 x 480 พ กเซล ข. การก าหนดเว บเพจขนาด 800 x 600 พ กเซล ค. การก าหนดเว บเพจขนาด 1024 x 768 พ กเซล ง. การก าหนดเว บเพจขนาด 1280 x 1024 พ กเซล 9. ข อใดค อความหมายของค าว า Site Map ก. แผนผ งของเว บไซต ข. แผนผ งระบบโปรแกรม ค. แผนผ งระบบคอมพ วเตอร ง. แผนผ งระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต 10. ข อใดไม ใช ข นตอนการสร างเว บไซต ก. การก าหนดการเช อมโยงคอมพ วเตอร ข. การก าหนดการเช อมโยงระหว างเว บเพจ ค. การลงทะเบ ยนขอพ นท เว บไซต ง. การออกแบบเว บเพจแต ละหน า 3

4 4 หน วยท 1 เร มต นสร างเว บเพจ ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ท น ยมมากท ส ดค อระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ซ งเป น ระบบเคร อข ายท สามารถร บส งข อม ลข าวสารได ไม จ าก ดเร องระยะทาง โดยม เทคโนโลย เว ลด ไวด เว บ เป นว ธ การเข าถ งข อม ลในระบบอ นเทอร เน ต ม การแสดงผลเหม อนก บการเป ดหน งส ออ านท ละหน า ซ งแต ละหน าม องค ประกอบหล กได แก ข อความ กราฟ ก ส อประสม และจ ดเก บเว บเพจหลาย ๆ หน า เร ยกว า เว บไซต ท ได ใช หล กการออกแบบเว บไซต และออกแบบโครงสร างเว บไซต 1. ค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจ ในการเร มต นการสร างเว บเพจหร อการศ กษาเก ยวก บอ นเทอร เน ตจะต องท าความเข าใจ เก ยวก บค าศ พท ในทางคอมพ วเตอร เพ อสามารถเร ยนร ในข นตอนต าง ๆ ต อไปอย างเข าใจ ซ งค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจม ด งน 1.1 การเช อมโยง (Link) หร อเร ยกว า ล งค หมายถ ง ห วข อต างๆ ท สามารถโยงหร อว าคล ก ไปย งเว บไซต หร อรายละเอ ยดท ระบ เอาไว โดยการใช เมาส เล อนไป คล ก ย งเช อมโยงเหล าน นได 1.2 อ นเทอร เน ต (Internet) หมายถ ง ระบบเคร อข ายท ม การเช อมโยงก นของระบบ เคร อข ายย อยและคอมพ วเตอร จ านวนน บไม ถ วนท วโลก เพ อให บร การการแลกเปล ยนข อม ลข าวสาร ไม ว าจะเป นข อความ ร ปภาพ (ภาพน ง หร อ ภาพเคล อนไหว) เส ยง ว ด โอ และอ น ๆ เพ อประโยชน ใน ด านต าง ๆ ด งเช น ด านการซ อขายส นค า ด านการศ กษา เป นต น 1.3 อ เมล ( ) หร อเร ยกว า ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส หมายถ งจดหมายท ส งทาง อ นเทอร เน ตจากคอมพ วเตอร ของผ ส งผ านเคร อข ายไปย งคอมพ วเตอร ของผ ร บ 1.4 การร องขอ (Request) ค อ เคร องล กข ายท าการร องขอ ใช บร การข อมลจากเคร อง บร การ 1.5 การตอบกล บ (Response) ค อเคร องบร การ ท าการส งข อม ลด งกล าวตอบกล บ ไปย ง เคร องล กข าย 1.6 เคร องล กข าย (client) อาจจะท บศ พท เร ยกว า ไคลเอนท ค อเคร องล กข ายท อย ใน ระบบม หน าท ร องขอหร อเร ยกใช บร การจากเคร องบร การเม อท างานหร อขอข อม ลบางอย าง 1.7 เคร องบร การ (Server) อาจจะท บศ พท เร ยกว าเคร องเซ ร ฟเวอร ค อเคร อง คอมพ วเตอร เคร องหล กในระบบเคร อข ายหน ง ๆ ท าหน าท เป นต วค มคอมพ วเตอร เคร องอ น ๆ ท มา เช อมต อในเคร อข ายเด ยวก น คอมพ วเตอร เคร องน ม หน าท จ ดการด แลว า คอมพ วเตอร เคร องใดร องขอ ใช อ ปกรณ อะไรโปรแกรมอะไร แฟ มข อม ลใด เพ อจะได จ ดการส งต อไปให ในขณะเด ยวก นก จะเป นท เก บข อม ลและโปรแกรมท คอมพ วเตอร ในเคร อข ายจะมาเร ยกไปใช ได 1.8 เคร องบร การเว บ (Web Server) หร ออาจจะท บศ พท ว าเว บเซ ร ฟเวอร ค อเคร อง คอมพ วเตอร ซ งให บร การท เก บเว บไซต แล วให ผ ใช เร ยกชมหน าเว บไซต ได โดยใช โพรโทคอลเอชท ท พ ผ านทางเว บเบราว เซอร

5 5 1.9 HTML (Hyper Text Markup Language) เป นภาษาคอมพ วเตอร ภาษาหน ง เพ อ ใช น าเสนอเอกสารเผยแพร ในระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ท เป นล กษณะเหม อนก บแมงม มท เช อมต อ ก นท วโลก โครงสร างการเข ยนภาษาน นจะอาศ ยต วก าก บท เร ยกว าแท ก (Tag) หร อป ายระบ การ แสดงผล เป นต วควบค มการแสดงผลของข อความ ร ปภาพ หร อว ตถ อ นท แสดงผลผ านทางโปรแกรม เว บเบราว เซอร ซ งจะกล าวถ งในหน วยท เว บเบราว เซอร (Web Browser) เว บบราวเซอร ค อโปรแกรมท เป นประต ส โลก เว ลด ไวด เว บ ซ งเป นโปรแกรมท อย ใน เคร องฝ งไคลเอ น ม หน าท ในการส งข อม ลร องขอด เว บเพจ และน าเสนอข อม ล โดยต วโปรแกรมเว บ บราวเซอร จะม ความเข าใจในภาษามาตรฐานของเว บเพจค อภาษา HTML และสามารถแปลงให เป น หน าเอกสารสวยงามให เราชมได ป จจ บ นม โปรแกรมเว บเบราว เซอร หลายค ายท สามารถใช ในการ เป ดด เว บเพจได แต ม เว บเบราว เซอร ท น ยมใช ก นมาท ส ดเน องจากเป นโปรแกรมท ต ดมาก บ ระบบปฏ บ ต การว นโดว ของเคร องคอมพ วเตอร ท เราใช ได แก อ นเทอร เน ตเอกซ พลอเรอร (Internet Explorer) ของบร ษ ทไมโครซอฟต และ ไฟร ฟ อก (Firefox) จากบร ษ ท Charlton นอกจากน ย งม โอเปร า (Opera), ซาฟาร (Safari), Google chrome ซ งก ม ผ ใช แต ก เป นส วนน อยเม อเท ยบก บเว บ เบราว เซอร 2 ต วแรก ซ งรายละเอ ยดจะกล าวถ งต อไปในหน วยท เว ลด ไวด เว บ (World Wide Web: WWW) การต ดต อส อสารแบบไร ม ต หร อ เป นบร การร ปแบบหน งในระบบอ นเทอร เน ต ท เรา ท กคนค นเคยและใช บร การน ก นอย ท กว นในการใช งานระบบ อ นเทอร เน ตท เราเร ยกส นว า "เว บ" โดย การสร างเอกสารในอ นเทอร เน ต จะม ล กษณะท พ เศษกว าเอกสารท วไป ตรงท สามารถใส จ ดเช อมโยง ไปย งเอกสารอ น ๆ ได มากมาย โดยเอกสาร หลายม ต ท กล าวน จะถ กเร ยกว า Hyper Text เอกสาร เหล าน จะถ กแสดงด วยโปรแกรมเฉพาะท เร ยกว าเว บเบราว เซอร โดยข อความในเอกสารน นสามารถ เช อมโยงไปเป ดเอกสารอ นข นมาได อ ก การท เอกสารสามารถเช อมโยงก นได ท าให เก ดการเช อมโยง ระหว างเอกสารในอ นเทอร เน ตท วโลกโยงก นไปมาจนด ราวก บเป นใยแมงม ม จ งท าให ระบบน ถ ก เร ยกว า เคร อข ายใยแมงม มท วโลก 1.12 ย อาร แอล (URL: Uniform Resource Locator) เป นท อย ของเว บไซต ท ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ช อโดเมนเป นส วนหน งของย อาร แอล ร ปแบบการใช ม ด งต อไปน โปรโตคอล://ช อโดเมน/ช อโฟลเดอร ท เก บไฟล ในโฮสต /ช อไฟล ข อม ล ต วอย างของโปรโตคอลท เร ยกใช บร การได เช น หร อ ftp:// เป นต นด งต วอย างต อไปน โปรโตคอล ช อโดเมน ช อโฟลเดอร ช อไฟล ภาพท 1.1 การเข ยนโปรโตคอลท เร ยกใช บร การ

6 โพรโทคอล (Protocal) เป นส วนท แจ งให โปรแกรมเว บเบราว เซอร ทราบว าต อง จ ดการข อม ลท พบอย างไร ส าหร บเว บเพจในเว ลด ไวด เว บ จะใช โปรโตคอลมาตรฐานท ช อว า เอชท ท พ (Http: Hyper Text Transfer Protocal) ส วน อ กโพรโทคอล เก ยวก บการโอนย ายไฟล ข อม ลใน อ นเทอร เน ต ค อ เอฟท พ (FTP: FileTransfer Protocol) และโพรโทคอลเก ยวก บอ ปกรณ การส อสาร เร ยกว า TPC/IP ช อโดเมน เป นส วนท ระบ ช อของเว บไซต ท ท าหน าท เผยแพร เว บเพจ บ อยคร งท ส วนน ถ กเร ยกว าโดเมนเนม หร อ เร ยกอ กอย างหน งค อ โฮสต เนม เว บไซต จะม โดเมนเนมเฉพาะไม เหม อนใคร เช น cmcat.ac.th ค อเว บไซต ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม โฟลเดอร (Folder) ค อ ส วนท ระบ ต าแหน งส าหร บเก บข อม ลเว บเพจไว ใน เคร อง เช น เว บไซต อกท.หน วยเช ยงใหม จะเก บไว ท โฟลเดอร /cmfft/ ของเคร องบร การ ไฟล (file) หร อ ในศ พท บ ญญ ต ว ชาการ เร ยกว า แฟ มข อม ล หมายถ ง หน วยท เล กท ส ดในการจ ดเก บข อม ล นามสก ลของไฟล จะเป นต วบ งบอกว าเป นไฟล อะไร จะวางอย ส วนท าย ส ดของย อาร แอล โดยปกต จะถ กใช เป นช อโฮมเพจในเว บไซต ถ าไม ม ในย อาร แอล เว บเบราว เซอร จะ ถ อว าช อไฟล ท ต องการเร ยกด น นค อ index.html หร อ index.html 1.13 ระบบช อโดเมนเนม (DNS: Domain Name System) ช อโดเมนเนม เป นช อท ใช อ างอ งเพ อความสะดวกในการเร ยกด เว บไซต ต างๆ ท อย บน เคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยม กจะประกอบข นจาก ต วอ กษร ค า หร อ วล ซ งอาจเป นช อของบ คคล น ต บ คคล องค กร หร อเคร องหมายการค า ส วนประกอบของโดนเมนเนม จะต องม ส วนขยาย (Extension) ต อพ วงท าย เช น.com,.net (ดอทคอม, ดอทเน ต) หร อ ส วนต อพ วงแบบอ น ๆ โดยมากแล ว ช อโดเมน 1 ช อจะปรากฏให เห นว าแบ งส วนออกเป น 2-3 ส วน แต ละส วน ของค า หร อว ธ ท เห นจะถ กจ ดเร ยงล าด บ (Level) ให ความส าค ญไม เท าก นและแต ละระด บน เองถ ก เร ยกช อใหม ว า Sub Domain Sub Domain ท อย ขวาส ดเป นระด บช นท ส าค ญท ส ด แล วจ งลดหล นความส าค ญเข ามา ตามล าด บค อ ช อย อประเทศ ช อย อองค กร และช อย อหน วยงาน โดเมนเนม แบ งออกเป น 2 ระด บ ได แก โดเมนระด บสอง โดเมนระด บบนส ด ภาพท 1.2 แสดงระด บของโดเมนเนม

7 โดเมนระด บบนส ด (Top Level Domain: TLD) ประกอบด วย 1) โดเมนช อเฉพาะ (Generic Domain: gtld) ช อของโดนเมนเนมระด บ บนส ดท ลงท ายด วย 3 อ กษร ด งตารางต อไปน รห สโดเมน ใช ส าหร บ ต วอย าง com กล มธ รก จการค า (Commercial Organization) sun.com edu สถาบ นการศ กษา (Educational institution) ucla.edu gov หน วยงานของร ฐบาลท ไม ใช หน วยงานทางทหาร nasa.gov (Government Agency) mil หน วยงานทางทหาร army.mil (Department of Defense and other Military Sites) net หน วยงานท ม กเก ยวข องก บเคร อข าย (Networking Resource) isp.net org หน วยงานท ไม หว งผลก าไร (Private Organization) unesco.org 2) โดเมนรห สประเทศ (Country Code Domain: cctld) เป นโดเมนท ใช ส าหร บระบ ต วตนของเว บไซต น น ๆ ว าเป ดใช หร อท าการในประเทศต าง ๆ ท วโลก ต วอย างใน ตารางต อไปน รห สโดเมน ประเทศ รห สโดเมน ประเทศ ca แคนาดา th ไทย dk เดนมาร ก uk อ งกฤษ cn จ น kr เกาหล โดเมนระด บสอง (Secondary Level Domain: SLD) ค อช อท แยกและต อมาจากโดเมนระด บส ง (TOP Level Domain :TLD) อ กระด บท สามารถแบ งย อยเป นระด บ 2, 3, 4 และลงมาได เร อยๆ ตามหล กการของโดเมนเนมระด บ สอง เช น www. ThaiSecondhand.com ช อร ปแบบ โดเมนระด บสาม ช อหน วยงาน โดเมนระด บสอง ประเภทหน วยงาน โดเมนระด บบนส ด ภาพท 1.3 แสดงระด บของโดเมนเนม และนอกจากน ย งม การบอกรห สโดเมนระด บสอง สามารถระบ ร ปแบบของเว บไซต ได ด ง ตารางต อไปน

8 8 ตารางรห สโดเมนย อย ในประเทศไทย รห สโดเมน ใช ส าหร บ ต วอย าง or กล มธ รก จการค า (Organization) nectec.or.th ac สถาบ นการศ กษา (Academic) cmcat.ac.th go หน วยงานของร ฐบาลท ไม ใช หน วยงานทางทหาร vec.go.th (Government) in ส าหร บส วนบ คคล (lndividual) pangya.in.th ต วอย างร ปแบบโดเมนของภายในประเทศไทย ช อโดนเมน cmcat.ac.th cmcat ac th ช อหน วยงาน ประเภทหน วยงาน ประเทศ โดเมนระด บสาม โดเมนระด บสอง โดเมนระด บบนส ด ภาพท 1.4 ร ปแบบโดเมนเนมของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม ส วนท 1 เป น Sub domain ในระด บโดเมนส งส ดหมายถ งช อประเทศ (th) ส วนท 2 เป น Sub domain ในระด บโดเมนระด บสองหมายถ งสถาบ นการศ กษา(ac) ส วนท 3 เป น Sub domain ในระด บโดเมนระด บสามหมายถ งช อขององค กร หร อ หน วยงาน น นค อ ช อประจ าเคร องคอมพ วเตอร ของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม ค อ cmcat.ac.th 1.14 ไอพ (IP: lnternet Protocol) เคร องคอมพ วเตอร ท กเคร องท เช อมต อเข าก บเคร อข ายอ นเทอร เน ตจะต องม หมายเลข ประจ าเคร อง ท เร ยกว า IP Address เพ อเป นเกณฑ ว ธ อ นเทอร เน ตเอาไว อ างอ งหร อต ดต อก บเคร อง คอมพ วเตอร อ น ๆ ในระบบเคร อข าย ซ งจะไปเก ยวข องก บ TCP/IP ไอพ ถ กจ ดเป นต วเลขช ดหน ง แบ งออกเป น 4 ส วน ๆ ส วนละ 8 บ ตเท า ๆ ก น เวลา เข ยนก แปลงให เป นเลขฐานส บก อนเพ อความง ายแล วเข ยนโดยค นแต ละส วนด วยจ ด (.) ด งน นใน ต วเลขแต ละส วนน จ งม ได ไม เก น 256 ค าค อ ต งแต 0 จนถ ง 255 เท าน น เช น ไอพ ของเคร อง คอมพ วเตอร บร การของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม ช อว า หมายเลข ประจ าเคร อง ซ งไอพ หมายเลขน จะใช เป นท อย เพ อต ดต อก บเคร องคอมพ วเตอร อ น ๆ ในเคร อข ายด วย หมายเลขประจ าเคร องเป นระบบท จ ายากและไม ได ส อความหมายให ผ ใช งานท วไป ในการใช งานจร ง ด งน น จ งม ผ ค ดระบบต งช อให ง ายข น เร ยกว า ระบบช อของเคร อง โดยจะเปล ยน หมายเลขไอพ ให เป นกล มข อความท อ านแล วเข าใจและจ าได ง ายอาท cmcat.ac.th, thaitombon.com

9 9 2. ความหมาย องค ประกอบ ล กษณะโครงสร าง ประโยชน และการท างานของเว บเพจ 2.1 ความหมายของเว บเพจ เว บเพจ ค อหน าหน งส ออ เล กทรอน กส บนเว บ ท เป นส อในการน าเสนอข อม ลบน อ นเทอร เน ตซ งจะต องอาศ ยโปรแกรมเว บเบราว เซอร ม ประโยชน ในการประชาส มพ นธ และน าเสนอ ข อม ลท เป นท งข อความ เส ยง ภาพน ง และภาพเคล อนไหวและข อม ลท น าเสนอหน าเว บเพจหน าแรก เร ยกว าโฮมเพจ สามารถเช อมโยงไปย งเว บเพจอ นท จะให ข อม ลน น ๆ และเว บเพจจะต องม ท อย บน เคร อข ายเฉพาะของตน 2.2 องค ประกอบเว บเพจ เว บเพจ ม ความแตกต างก น ตามว ตถ ประสงค ของการน าไปใช งาน ซ งม องค ประกอบ ด งต อไปน ข อความ (Text) ประกอบด วย ต วอ กษร อ กขระ ส ญล กษณ กราฟ ก (Graphic) ประกอบด วย ร ปภาพ ลายเส น ลายพ นต างๆ ภายในเว บเพจ ส อประสม (Multimedia) ประกอบด วย ภาพเคล อนไหวและเส ยงต างๆ การเช อมโยง (Link) เป นส วนท ใช ในการเช อมโยงไปย งเว บเพจอ นๆ ท งท เป นเว บ เพจของตนเอง หร อเว บเพจของผ อ น ฟอร ม (Form) เป นแบบฟอร มท ให ผ เข าเย ยมชมเว บเพจได กรอกข อม ล เฟรม (Frame) ค อ การแบ งจอภาพออกเป นส วนๆ โดยในแต ละส วนน นจะแสดง ข อม ลท แตกต างก นออกไป สคร ปต (Script) เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ใส ลงในเอกสารเว บเพจเพ อให การใช งานบนเว บเพจม ประส ทธ ภาพย งข น เป นส งท แสดงให เห นถ งปฏ ก ร ยาโต ตอบก นของผ ใช งานก บผ สร าง เว บเพจอ นได แก สม ดเย ยม และเว บบอร ด เป นต น 2.3 ล กษณะโครงสร างของเว บเพจ ล กษณะโครงสร างของเว บเพจโดยท วไป สามารถแบ งได 3 ล กษณะ แบบล าด บช น เป นการจ ดแสดงหน าเอกสารเว บในล กษณะเร ยงล าด บเป น ก งก านแตกแขนงต อเน อง เปร ยบได ก บต นไม กล บห ว ด งภาพท 1.5 ภาพท 1.5 แสดงโครงสร างของเว บเพจ แบบล าด บช น

10 แบบเช งเส น เป นการจ ดแสดงหน าเว บ โดยเร ยงต อเน องก นไปในท ศทางเด ยวไม ม การแตกออกเป นก งก านสาขา ด งภาพท 1.6 ภาพท 1.6 แสดงโครงสร างของเว บเพจแบบเช งเส น แบบผสม เป นการจ ดเร ยงหน าของเอกสารเว บโดยผสมผสานระหว างแบบ ล าด บช นและแบบเช งเส น ท งน ก ข นอย ก บผ ท ท าการออกแบบ ว าจะเร ยงล าด บของร ปแบบเอกสารเว บ ในล กษณะใด ด งภาพท 1.7 ภาพท 1.7 แสดงโครงสร างของเว บเพจแบบผสม 2.4 ประโยชน ของเว บเพจ เน องจากเว บเพจสามารถเผยแพร ข อม ลข าวสารต าง ๆ ได ท งข อความ ร ปภาพ เส ยง และภาพยนตร ด งน นจ งพบเห นการน าเว บเพจไปสร างและพ ฒนา เพ อน าเสนอข อม ลข าวสารใน ร ปแบบต าง ๆ มากมายสามารถจ าแนกประโยชน ของเว บเพจ ได ด งต อไปน ด านข าวสารเหต การณ ในป จจ บ น เว บไซต ในป จจ บ นสามารถน าเสนอได อย างฉ บไวท นต อเหต การณ ท าให สามารถ ร เร องราวท เก ดข นจากท ต างๆ ท กม มโลกได อย างรวดเร ว ซ งสามารถชมเป นภาพน ง หร อ เป นภาพ ว ด โอท ม ท งภาพและเส ยง ท าให ร บข าวสารอย างครบถ วน เช น ด งภาพท 1.8

11 11 ภาพท 1.8 ต วอย างเว บเพจข าวสารเหต การณ ในป จจ บ น ท มา: Turner Broadcasting System, Inc., ด านการประชาส มพ นธ องค กรและบร ษ ท เว บเพจท เผยแพร แนะน าความเป นมา ท อย การต ดต อส อสาร และข าว ประชาส มพ นธ ขององค กร รวมถ งการน าเสนอส นค า การบร การต าง ๆ ของบร ษ ท เช น เว บไซต ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม ( ด งภาพท 1.9 ภาพท 1.9 ต วอย างเว บเพจการประชาส มพ นธ องค กรและบร ษ ท ด านความร การบ นเท ง เว บเพจท เผยแพร ความร และความบ นเท งให แก ผ ชม ไม ว าจะเป นเว บเพจ ภาพยนตร เว บเพจด โทรท ศน ออนไลน เว บเพจฟ งว ทย ออนไลน เว บเพจน าเสนอด านคอมพ วเตอร เว บเพจด ดวง เว บเพจเกมส ออนไลน เป นต น ส วนใหญ เว บเพจเหล าน จะรวมก นเป นล กษณะของ สารบ ญเว บ สามารถเล อกเข าชมเว บไหนก อนก ได เช น ด งภาพท 1.10

12 12 ภาพท 1.10 เว บเพจความร การบ นเท ง ท มา: DotArai Co., Ltd., ด านการศ กษา เว บเพจท เผยแพร ความร ด านการศ กษา เป นเว บท ม เอกสารท เช อมโยงถ งก นได ท าให ม การรวบรวมความร ไว เป นคล งขนาดใหญ ไม ย งยากในการด แลร กษา และย งเผยแพร ได อย าง กว างขว าง ได แก เว บฐานข อม ลว ทยาน พนธ ของมหาว ทยาล ยต าง ๆ เว บฐานข อม ลห องสม ดออนไลน เว บการศ กษาระยะทางไกล (Distance Education) หร อ E-learning ซ งน ยมใช แพร หลายใน ป จจ บ น สามารถจ ดท าเป นหน งส ออ เล กทรอน กส โดยม ท งภาพและข อความ รวมถ งภาพว ด โอ ภาพเคล อนไหว และเส ยงประกอบ ต าง ๆ สามารถส งผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ตถ งผ ชมเว บได อย างท วถ งและสะดวก ด งภาพท 1.11 ภาพท 1.11 ต วอย างเว บด านการศ กษา

13 ด านการบร การ เว บเพจท เผยแพร ข อม ลด านการบร การ เว บท เก ยวข องค อเว บเพจการท องเท ยว เว บเพจเก ยวก บบร การม อถ อ เว บเพจบร การด านการเง น รวมถ งเว บบร การด านระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส (E- Commerce) การซ อขายผ านระบบออนไลน ด งภาพท 1.12 ภาพท 1.12 การซ อขายผ านระบบออนไลน ท มา: booktogothailand Co., Ltd., ด านส บค นข อม ล เว บไชต ท ม ความสามารถในการค นหาเร องราวต าง ๆ ท เราต องการโดยการใช ค าส าค ญ (Keyword) ท บรรจ ไว ในเว บไซต ท าให สามารถเช อมโยง ไปย งข อม ลท เป นเว บเพจ ร ปภาพ การเด นทาง แผนท แผนท ทางภ ม ศาสตร การแปลภาษา เช น ด งภาพท 1.13 ภาพท 1.13 ด านส บค นข อม ล ท มา: Google Inc., 2553

14 บร การไปรษณ ย อ เล กทรอน กส เว บเพจท ม การให บร การเพ อส าหร บการต ดต อส อสาร ระหว างก นบนเคร อข าย อ นเทอร เน ต โดยการต ดต ออาจจะเป นล กษณะของข อความธรรมดาหร อ การแนบเอกสาร การบร การ ล กษณะน ได แก การบร การไปรษณ ย อ เล กทรอน กส (อ เมล: ) ซ งม ผ ให บร การอ เมลแอสเดรส หร อ ฟร อ เมล ท ร จ กก นด ได แก และ ต วอย างเว บเพจของ gmail.com ด งภาพท 1.14 ภาพท 1.14 เว บไซต gmail.com บร การไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ท มา: Google Inc., การดาวน โหลดข อม ล เว บท ให บร การดาวน โหลดไฟล ต างๆ เช น ไฟล โปรแกรม ไฟล เส ยง ไฟล ร ปภาพ และไฟล ม ลต ม เด ยต าง ๆ เช น ด งภาพท 1.15 ภาพท 1.15 เว บไซต ดาวน โหลด ท มา: CBS Interactive, Inc., 2553

15 บร การเคร อข ายส งคม บร การเคร อข ายส งคม (Social Network) เป นเว บไซต ในการบร การเคร อข าย ส าหร บผ ใช ในส งคมออนไลน ม หล กการค อคอมพ วเตอร จ ดเก บในร ปแบบฐานข อม ล (Data base) ม การสนทนาโต ตอบก นแบบท นท ท นใด ซ งม เว บไซต ท น ยมก นมากได แก เป นต น ต วอย าง facebook.com ด งภาพท 1.16 ภาพท 1.16 ผ ใช ในส งคมออนไลน ของ ท มา: Facebook, Inc., การท างานของเว บเพจ การเช อมโยง เว บเพจแต ละหน าในคร อข ายอ นเทอร เน ต ม การเช อมโยงถ งก นท าให สามารถ เร ยกด เว บเพจหน งจากเว บเพจอ นได ซ งเม อคล กเมาส ท จ ดเช อมโยงจะได ข อม ลในส วนอ นของเว บเพจ หร อเว บเพจหน าอ นได การเช อมโยงอาจอย ในร ปของข อความ ร ปภาพ หร อป ม เม อเล อนต วช เมาส ท ม ส ญล กษณ ไปเหน อล งค ก จะเปล ยนเป นส ญล กษณ แทน การเช อมโยงเป นค ณสมบ ต ท ท าให เว บเพจแตกต างจากเอกสารท วไป เพราะผ อ านสามารถโต ตอบก บข อม ลได โดยการคล กเมาส เพ อเป ดด ข อม ลเอกสารในส วนท ต องการ ด งภาพท หล กการท างานและการแสดงผลของหน าเว บเพจ นอกจากจะทราบเก ยวก บการค ณสมบ ต การเช อมโยงแล ว ส งท ส าค ญก อนท จะ สร างเว บเพจน นก ค อ การเข าใจการท างาน และการแสดงผลของหน าเว บเพจ เพ อวางแผนการสร าง เว บเพจได อย างเหมาะสม การท างานของเว บเพจม ข นตอนด งน 1) ผ ใช พ มพ ต าแหน งเว บเพจในโปรแกรมเว บเบราว เซอร ก จะม การร องขอ ข อม ลไฟล หน าเว บเพจน นไปย งเคร องบร การ 2) เคร องบร การจะท าการค นหาไฟล เว บเพจต วท ถ กร องขอ

16 16 3) เคร องบร การเว บ ส งข อม ลไปย งเคร องผ ใช และแสดงผลบนโปรแกรม เว บเบราว เซอร ด งภาพท 1.18 คล กเมาส รายการท เล อกเช อมโยงเพ อ เป ดด ข อม ลเพ มเต ม คล กเมาส หน าหล ก เพ อกล บไปหน าเด ม เคร องคอมพ วเตอร ส าหร บพ มพ ท อย เว บเพจ ท จะเป ดด และร องขอไปย งเคร องบร การ ภาพท 1.17 ต วอย างเว บเพจท ม การเช อมโยง 1 เคร องบร การเว บค นหาไฟล เว บเพจท เคร องผ ใช ร องขอ 2 3 เคร องบร การเว บส งข อม ลไฟล เว บเพจไปให เคร องผ ใช เป ดแสดง ภาพผ านเว บเบราว เซอร ภาพท 1.18 การท างานของเว บเพจ ไฟล เว บเพจท เก บไว ท เคร อง บร การเว บค นหาไฟล เว บเพจท เคร องผ ใช ขอร อง

17 17 3. หล กการออกแบบเว บไซต 3.1 ความหมายของเว บไซต เว บไซต หมายถ ง สถานท เก บเว บเพจในเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายท ท าหน าท เป นเว บ เซ ร ฟเวอร ซ งเคร องคอมพ วเตอร ท เป นเว บเซ ร ฟเวอร 1 เคร อง สามารถม เว บไซต ได มากมาย แต ละ เว บไซต ก จะเก บอย ในโฟลเดอร แยกก นไป โดยปกต 1 โฟลเดอร ก จะเก บเว บเพจต าง ๆ ของเว บไซต ในแต ละเว บไซต อาจม การแบ งโฟลเดอร ย อยอ กหร อไม ก ได ซ งในทางปฏ บ ต ผ พ ฒนาเว บไซต ก น ยมแบ ง โฟลเดอร ย อยเพ อเก บเว บเพจให เป นระเบ ยบเร ยบร อย และเพ อความสะดวกต อการบร หารจ ดการไฟล เว บเพจ เว บไซต หน งเว บไซต ประกอบไปด วยไฟล เว บเพจหลาย ๆ ไฟล ซ งไฟล เว บเพจ แต ละ ไฟล จะม การเช อมโยงซ งก นและก น แต จะม ไฟล เว บเพจเพ ยงหน งไฟล เท าน น ท เป นไฟล เว บเพจแรกท จะแสดงผลก อนท กคร งเม อม ผ เข าชมเว บไซต เร ยกไฟล เว บเพจท เป นไฟล แรกของการแสดงผลเว บไซต ค อ โฮมเพจ โดยท วไปจะก าหนดช อไฟล ท เป นโฮมเพจค อ index.html หร อ index.htm หร อ default.html 3.2 การก าหนดขนาดของหน าเว บเพจ ขนาดของจอภาพคอมพ วเตอร ในป จจ บ นม หลายขนาด เช น และ 19 เป นต น ซ งขนาดท แตกต างก นน ท าให การแสดงผลเว บไซต แตกต าง ก นไปด วย จ งควรม การก าหนด ขนาดเว บไซต ให ม ร ปแบบมาตรฐานเพ อท าให โปรแกรมเว บเบราว เซอร สามารถแสดงผลข อม ลออกทาง จอภาพได อย างครบถ วนช ดเจน ซ งจอภาพม หน วยว ดความละเอ ยดของหน าจอเร ยกว า พ กเซล (Pixel) สามารถก าหนดได 2 ขนาดได แก การก าหนดเว บเพจขนาด พ กเซล ซ งเป นขนาดมาตรฐานท ใช ก บ จอภาพคอมพ วเตอร ได ท กขนาด การแสดงผลตาม ภาพท 1.19 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพฝ งผ ชมเว บไซต ขนาด พ กเซล จะแสดงหน าเว บไซต แบบเต ม หน าจอ และภาพท 1.20 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพ จะเห นว าเหล อพ นท ด านข างเอาไว ภาพท 1.19 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพ พ กเซล

18 การก าหนดเว บเพจขนาด พ กเซล ซ งขนาดน ก าล งได ร บความน ยม เพ มมากข น เน องจากจอภาพคอมพ วเตอร ม ราคาถ กลง การพ ฒนาเคร องคอมพ วเตอร ได เพ มขนาด จอภาพคอมพ วเตอร ด วย ด งน นผ ใช จ งห นมาใช จอภาพท ท นสม ยและม นาดใหญ กว าเด ม ภาพท 1.21 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล จะแสดงเว บไซต แบบเต มหน าจอ และ ภาพท 1.22 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล จะเป นล กษณะเว บเพจล นจอภาพไปทางด านซ ายหร อขวา ม ท ว าง ภาพท 1.20 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพ พ กเซล ภาพท 1.21 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล

19 19 ช อว ทยาล ย หายไป ภาพท 1.22 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล 3.3 การก าหนดช อและส วนขยายของไฟล เอกสารเว บเพจ ข อก าหนดส าหร บการต งช อของไฟล น น นอกจากจะข นอย ก บความสามารถของ ระบบปฏ บ ต การแล ว ย งต องข นอย ก บข อก าหนดของผ ด แลระบบของเคร องบร การท ให บร การ เว บ เพจด วย ด งน นผ ท สร างเว บเพจจ งต องสอบถามจากผ ด แลระบบกฎการต งช อเหล าน โดยละเอ ยด แต โดยท วไปจะม หล กการด งน ควรใช ต วอ กษรภาษาอ งกฤษ a-z หร อ 0-9 ในการต งช อไม ควรใช อ กขระพ เศษ ต วอ กษร a-z ท ใช ในการต งช อ ควรเป นอ กษรพ มพ เล ก ไม ควรเว นวรรคช องว างภายในช อยกเว น Underscore (ข ดล าง) หร อ Dash (ข ดกลาง) ห ามใช อ กขระพ เศษ เช # $ % ^ & * / < >? เป นต น ในการต งช อ ช อแฟ มข อม ลแรกของเว บเพจ ม กจะใช ช อ ค อ index.html หร อ index.htm ส วนขยายของแฟ มข อม ลเอกสารเว บเพจ ม 2 ร ปแบบ ค อ.html และ.htm ส วนแฟ มข อม ลประเภทอ น ผ ท ท าการสร างเว บควรสอบถามผ ด แลระบบเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายว า เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย น สามารถใช งานเก บเอกสารท ม ส วนขยายของแฟ มข อม ลเป นร ปแบบใดได อ ก เช น.php,.asp เป นต น 3.4 การก าหนดโฟลเดอร และไฟล ส าหร บเก บข อม ล การก าหนดโฟลเดอร ส าหร บเก บข อม ล ก อนท จะท าการสร างช ดเอกสารเว บเพจน น ต องการก าหนดโฟลเดอร เป นล าด บ ข นตอนแรก เพ อให เอกสารเว บเพจแต ละช ดน นม ระบบการจ ดเก บท เป นระบบ การสร างช ดเอกสาร เว บเพจแต ละช ดน นจะประกอบไปด วยแฟ มข อม ลจ านวนมาก ท งเอกสารHTML แฟ มร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว และอ น ๆ ท เก ยวข องก บเว บเพจ แฟ มข อม ลท งหมดควรจ ดเก บไว อย างเป นระเบ ยบ

20 20 จ ดเป นหมวดหม โดยอาจสร างเป นโฟลเดอร ย อยเพ อท าการแยกกล มแฟ มข อม ล แต จะต องสร าง ภายใต โฟลเดอร หล ก ไม ควรแยกต าแหน งก น จะท าให เส ยเวลาในการจ ดการ ด งน นให สร างโฟลเดอร หล ก 1 โฟลเดอร ต อ 1 เว บไซต จากน นจะแบ งโฟลเดอร หล กออกเป นก ส วน ๆ ก ได โดยแต ละ โฟลเดอร ม โฟลเดอร ย อยอ กหร อไม ก ได และควรก าหนดไว เป นโครงสร าง ด งภาพท 1.23 Webpage_html (โฟลเดอร หล ก) image Lesson1 Html_unit1 webpage.html picture lesson2 index.html ภาพท 1.23 โครงสร างโฟลเดอร ส าหร บเว บไซต การเก บข อม ลต าง ๆ ส าหร บเก บข อม ลโดยสร างท ไดร ฟ D: ส าหร บผ ท ย งไม ม ความช านาญในการสร างโฟลเดอร สามารถท าตามข นตอนต อไปน เป นการสร างโฟลเดอร ในไดร ฟ D: สามารถท าได ด งน 1) น าเมาส ไปด บเบ ลคล กท ส ญล กษณ My Computer 2) ด บเบ ลคล กท ไดร ฟ D: 3) คล กเมาส ขวาในพ นท หน าต าง ๆ ท ว างของไดร ฟ D 4) เล อนเมาส ไปคล กท รายการ New 5) คล กเมาส ท รายการ Folder 6) พ มพ ช อโฟลเดอร ท ต องการ เช น webpage_html เม อพ มพ ช อเสร จ ให กดป ม ENTER 1 คร งจะได โฟลเดอร ใหม ช อว า webpage_html

21 ภาพท 1.24 การสร างโฟลเดอร 3.5 การก าหนดไฟล ส าหร บเก บข อม ล การท างานในระบบคอมพ วเตอร ข อม ลต างๆ ไม ว าจะเป นเอกสาร ร ปภาพ เส ยงเพลง จะถ กเก บลงระบบคอมพ วเตอร ในร ปแบบของ แฟ มข อม ลหร อท เร ยกก นว า ไฟล โดยไฟล แต ละ ประเภทจะม ส วนขยาย (Extension) ท แตกต างก นไป ตามล กษณะของข อม ลและโปรแกรมท สร าง ข อม ลน นเช น ไฟล เอกสารท พ มพ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จะม ส วนขยายค อ.doc ไฟล ร ปภาพอาจม ได หลายส วนขยาย แต ประเภทของร ปภาพท น ยมส าหร บใช ใน การสร างเว บเพจค อ.jpg และ.gifffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ไฟล เส ยงเพลง จะม ส วนขยายด งน เช น.mid,.wav หร อ.mp3 เป นต น ไฟล ข อม ลเว บเพจ จะม ได หลายส วนขยาย เช น.htm,.html,.php,.asp ส วน ขยายอ น ๆ เช น.php หร อ.asp เป นการสร างโดยใช ภาษาคอมพ วเตอร อ น ๆ โดยแต ในท น จะใช ภาษาHTML ในการสร างเว บเพจ ด งน นให ก าหนดส วนขยายเป น.html หร อ html 3.6 การออกแบบโครงสร างเว บไซต เว บไซต ในป จจ บ น จะม หล กในการออกแบบท แตกต างก นไม มากน ก ซ งจะม ว ธ การ ออกแบบหน าตาของเว บไซต อย 3 แบบ ค อ การออกแบบหน าเว บไซต ท เน นการน าเสนอเน อหาจ านวนมาก เป นการออกแบบเว บไซต ท ม การน าเสนอเน อหามากกว าร ปภาพ โดยจะใช โครงสร างของตารางเป นหล ก เพ อใส ข อความเป นหน าสารบ ญและม ร ปภาพเป นขนาดเล ก ต วอย างเช น เว บไซต ด งภาพท 1.25

22 22 ภาพท 1.25 การน าเสนอเน อหาจ านวนมาก ท มา : Google Inc., การออกแบบหน าเว บไซต ท เน นภาพกราฟ กเป นหล ก เป นการออกแบบเว บไซต ท ม ภาพกราฟ กสวยงามถ กจ ดวางไว ในหน าโฮมเพจ ซ งแตกต างจากข อแรกมาก เพราะจะไม ค อยม ข อความในเว บเพจแต จะเป นการล งค ท ภาพเพ อเข าไป ย งหน าเว บอ นๆ การสร างเว บไซต แบบน จะใช โปรแกรม Adobe PhotoShop โปรแกรม Adobe Flash หร อโปรแกรมสร างภาพกราฟ ก ต าง ๆ ท สามารถท าการเช อมโยงภาพโดยน ามาตกแต งภาพ ก อนน าไปใช ในหน าเว บเพจ เช น เว บไซต บ านน นทว น ด งภาพท 1.26 ภาพท 1.26 การออกแบบหน าเว บไซต ท เน นภาพกราฟ กเป นหล ก ท มา : น นทว น เพชราภ ร ชต, 2553

23 ออกแบบหน าเว บไซต ท ม ท งภาพ และเน อหา เป นการออกแบบหน าเว บไซต ท ผสมก นระหว างห วเร อง และ ห วเร องท ข างต น โดยจะเน นการจ ดวางภาพท ต ดแบ งเป นช นเล ก ๆ ก อน หล งจากน นจ งใส ข อความประกอบภาพลงไป เพ อให เว บไซต ของเราม ความสวยงามด วยภาพกราฟ กท น ามาประกอบ และใส เน อหาได อย างสมบ รณ ด วยเว บไซต ว ดไกลก งวล เป นเว บไซต ท ออกแบบส าหร บในการน าเสนอ ท ม ท งร ปภาพ และเน อหาประกอบเข าด วยก น ด งภาพท 1.27 ภาพท 1.27 ออกแบบหน าเว บไซต ท ม ท งภาพ และเน อหา ท มา: ว ดไกลก งวล, การใช ส บนเว บเพจ ส ส นในเว บเพจเป นส งหน งท ช วยให เว บไซต ม ความน าสนใจ และสามารถด งด ดผ ใช ให เข ามา เย ยมชม ส เป นส งก าหนดบรรยากาศและความร ส กโดยรวมของเว บไซต การเล อกใช ส อย างเหมาะสม จะช วยในการส อความหมายของเน อหาและเพ มความสวยงามให ก บเว บเพจแต ละหน า ส ในเว บเพจ ท ไม ได เป นส วนหน งของร ปภาพ จะถ กควบค มด วยค าส งภาษา HTML 4.1 การก าหนดส ท ใช ในเว บเพจ หร อ ส เว บ ม หล กการอ างอ งถ งในล กษณะสองแบบ ค อ อ างอ งตามเลขฐานส บหก ในช ดส RGB รห สผสมส ของส แดง (Red) ส เข ยว (Green) และส น าเง น (Blue) ล กษณะของเลขฐานส บหก ในแต ละหล กแสดงถ งส วนประกอบของแม ส แสง ได แก ส แดง ส เข ยว และ ส น าเง น ซ งท กส สามารถประกอบข นได จากปร มาณท แตกต างก นของ แม ส แสงท งสาม ในระบบเลขฐานส บหกจะม ต วอ กษรเพ มข นมาจากเลข 0 ถ ง 9 ม เพ มท งหมด 6 ต ว จากเลขฐานส บ ค อ 0 ถ ง f (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f) โดยท a = 10, b =11, c =12, d =13, e =14, f =15 ตามล าด บ 0 ค อค าน อยส ด f ค อ ค ามากส ด ด งตารางท 1.1

24 24 ตารางท 1.1 เปร ยบเท ยบระบบเลขฐานส บก บเลขฐานส บหก เลขฐานส บ เลขฐานส บหก เลขฐานส บ เลขฐานส บหก a b c d e f ท มา: ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร ช ดส RGB จะใช หน วยความจ า 3 ไบต โดยแต ละส าแสงส ม ขนาด 1 ไบต เน องจาก 1 ไบต ม ขนาด 8 บ ต ด งน น ช ดส RGB จ งม ท งหมด 24 บ ต จ งม ค า 00 ถ ง ff ในเลขฐานส บหก และในการระบบส ในการเข ยนภาษาHTML จะใช เลขฐานส บหก จ านวน 6 หล กเสมอหร อค าส ละสอง หล กตามล าด บ (อ กษรต วเล กต วใหญ ไม ม ผล) โดยน ามาจ ดเร ยงต ดก นโดยไม เว นวรรค แล วน าหน า ด วยเคร องหมายน มเบอร (Number sign) ส ญล กษณ # ด งต วอย างภาพท 1.28 ff R=ff G=00 B=00 ส แดง (R) ส เข ยว (G) น าเง น (B) R=255 G=0 B= เลขบ ต ภาพท 1.28 แสดงระบบส จากตารางท 5.4 ส แดง ม ค าเท าก บ #ff0000 ซ งเก ดจาดค าส แดง 2 หล ก ค อ ff ส เข ยว 2 หล ก ค อ 00 และส น าเง น 2 หล กค อ 00 ตารางท 5.4 ต วอย างรห สส ในเลขฐานส บหก ตารางท 1.2 ต วอย างรห สส ในเลขฐานส บหก ช อ รห สส ช อ รห สส ช อ รห สส ช อ รห สส black # silver #c0c0c0 maroon # red #ff0000 navy # blue #0000ff purple # fuchsia #ff00ff green # lime #00ff00 olive # yellow #ffff00 teal # aqua #00ffff gray # white #ffffff ท มา : ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร

25 อ างอ งตามช อส ภาษาอ งกฤษ ในบางคร งการระบ ค าส ด วยต วเลขอาจจะไม สะดวก จ งได ม การก าหนดช อส มาตรฐานให สามารถเล อกใช ได สะดวก ซ งส จะม การใช มากหร อน อยข นอย ก บระบบปฏ บ ต การว นโดว ท ใช ซ งในโปรแกรมระบบปฏ บ ต การว นโดว จะม ส ให ใช 16 ส ได แก ส ท ปรากฏตามตารางท 1.3 ต วอย างรห สส ในเลขฐานส บหก นอกเหน อจากน นสามารถเป ดด รห สส ได จากภาคผนวก ง ตารางท 1.3 ช อส มาตรฐานในระบบปฏ บ ต การว นโดว ช อส มาตรฐานต างๆ ช อส มาตรฐาน ส ท ได บนเว บเบราว เซอร cyan red ส คราม ส แดง blue ส น าเง น gray green magenta orange silver pink purple yellow white black ท มา : ชน ชา เพชรปฐมพล, 2553 ส เทา ส เข ยว ส แดงแกมม วง ส ส ม ส เทาอ อน ส ชมพ ส ม วง ส เหล อง ส ขาว 4.2 การหาค าส แบบเลขฐานส บหก การหาค าส เลขฐานส บหก เช น adfa0c, สามารถหาได ตามข นตอนด งน เป ดโปรแกรมวาดภาพ paint ออกมา ม ข นตอนตามภาพท 1.29 ด งน 1) เล อกป มเคร องม อ 2) เล อก ป มเคร องม อ ส ด า

26 26 3) เล อก แถบเคร องม อ 4) เล อกป มโปรแกรม 3 Ii 2 4 ภาพท 1.29 ข นตอนการเป ดโปรแกรมวาดภาพ paint เม อเป ดโปรแกรมวาดภาพ paint ออกมาแล วปรากฏตาม ภาพท 1.30 จากน น เล อกเมน ด งน 1) เล อกเมน Colors 2) เล อกเมน Edit Color 3) เล อกป ม Define Custom Colors >> หน าจอเล อกส (Edit Colors) 3 2. ใช เม าส เล อกส ท ต องการ 3. แสดงค าส แยกตามค า R G B (ค าส ฐานส บหก) ภาพท 1.30 ข นตอนการเล อกส และค าส ฐานส บหกจากโปรแกรมวาดภาพ Paint จากภาพท 1.30 จะได ค าส RGB แต เป นเลขฐานส บจะน ามาใช ในการระบ ค าส ในเว บ ไม ได ต องแปลงค าส ฐานส บเป นเลขฐานส บหกก อน

27 เป ดโปรแกรม Calculator ออกมา ตามข นตอนด งน 1) เล อกป มเคร องม อ 2) เล อก ป มเคร องม อ 3) เล อก แถบเคร องม อ 4) เล อกป มโปรแกรม เมน ด งน ภาพท 1.31 ข นตอนการเป ดโปรแกรมวาดภาพ Calculator เม อเป ดโปรแกรม Calculator ออกมาแล วปรากฏตาม ด งภาพท 1.32 เล อก 1) เล อกเมน view 2) เล อกเมน scientific จะปรากฏหน าจอ 3) เล อกคล กท ป มออปช น Dec แล วพ มพ ต วเลขฐานส บลงไป เช น 231 4) จากน นคล กท ออปช น Hex เปล ยนจากเลขฐานส บเป นเลขฐานส บหกค อ E ภาพท 1.32 การเปล ยนจากเลขฐานส บเป นเลขฐานส บหก

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information