Interface โปรแกรม SwiSH Max 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Interface โปรแกรม SwiSH Max 2005"

Transcription

1 ร จ ก ก บ SwiSH Max SwiSH Max เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บสร างานทางด านกราฟฟ ก เช น การสร างต วอ กษร ภาพน ง และภาพเคล อนไหว ท สามารถน าไปใช ก บงานประเภทต าง ๆ ได เช นเด ยวก บโปรแกรม Macromedia Flash เช น งาน Presentation งาน Animation หร อ แม กระท งการออกแบบและพ ฒนาเว บไซด เป นต น ล กษณะการใช งานของโปรแกรม SwiSH Max จะง ายกว าโปรแกรม Flash เน องจาม Effect ส าเร จร ป ประเภทต าง ๆ มาให นอกจากน ย งสามารถเข ยนสคร ปต เพ อควบค มการท างานได ท าให โปรแกรม SwiSH Max เป นท น า สนใจและก าล งได รบ ความน ยมเป นอย างมาก SwiSH Max เป นโปรแกรมท ใช สร างงานทางด านกราฟฟ กของบร ษ ท SwiSHaone.com Pty Ltd. ซ งเป นเวอร ช นล าส ดท พ ฒนามาจาก SwiSH Version 2 นอกจากน SwiSH Max ย งได ม การแบ งเป น เวอร ชน ย อยตามว นท พ ฒ นาโปรแกรมโดยในท จ ะใช SwiSH Max (ต วเลขท ระบ ค อ ป /เด อน/ ว น ท พ ฒ นาโปรแกรม) สามารถสร างงานน าเสนอ เช น โลโก โฆษณา แบนเนอร เมน รวมไปถ งการสร าง เวปไซด แบบ Dynamic ท สามารถโต ตอบก บผ ใช ได นอกจากน ย งสามารถสร างงาน Animation เช น การ สร างภาพเคล อนไหวท ม การเล นเส ยงในเวลาเด ยวก นได เหม อนก บโปรแกรม Flash แต สามารถท าได สะดวกและรวดเร วกว า ด งน น จ งท าให SwiSH Max เป นโปรแกรมท น าสนใจส าหร บผ ท ต องการสร างงาน Animation การน าเสนองานต างๆ ผ านทางเวปไซด รวมถ งการออกแบบและพ ฒนาเว บไซด ให ม ร ปแบบ น าสนใจ SwiSH Max ประกอบด วยเคร อ งม อต างๆ ช วยในการสร างช น งานม ความหลายหลายท ง การสร าง ภาพน ง และภาพเคล อนไหวท สามารถใส Effect ได มากกว า 230 แบบ นอกจากน เราสามารถควบค มการ ท างานด วยสคร ปต ท าให งานท สร างข นเป นไปตามความต องการ อ กท งสามารถน าไปแสดงผลใน Flash Player, Browser และ Media Player สามารถใช งานได โดยไม จ าเป นต องต ดต ง Macromedia Flash บน คอมพ วเตอร โปรแกรม SwiSH Max สามารถท จะน าเสนองานในร ปแบบของไฟล Shock wave Flash (.swf) ซ ง สามารถน าไปใช ในการสร างเว บเพจได และ ย งสามารถแปลงเป นไฟล avi ซ งใช ในการต ดต อภาพยนตร ได อก ด วย โปรแกรม SwiSH Max สามารถท างานบนระบบปฏ บ ต การ Window โดยก อนใช งานควรส ารวจ ค ณสมบ ต ของระบบปฏ บ ต การและฮาร ดแวร ก อน ว ารองร บการท างานโปรแกรม SwiSH Max ได หร อไม ด งน

2 2 1. อย างน อยต องใช ระบบปฏ บต ก าร Window 9x/Me/NT2000/2003/XP 2. เคร อ งคอมพ วเตอร ท ม CPU เป น Intel Pentium III 300 MHz ข นไป 3. ม พน ท ว า งในฮาร ดด สก อย างน อย 7.02 MB 4. RAM อย างน อย 64 MB RAM แต ถ าจะให คล องต วขอแนะน า 256 MB 5. ความละเอ ยดของจอภาพ 800 x 600 พ กเซล ข นไป ต องแสดงส ได 256 ส SwiSH Max จะม ล กษณะจอภาพท แตกต างไปจาก SwiSH Version 2 โดยจอภาพใหม จะช วยให ผ ให สามารถใช งานได ง ายข น นอกจากน SwiSH Max ย งได เพ ม Effect เพ ม ร ปแบบเข ยนสคร ป รวมไปถ ง การเพ ม เคร อ งม อท ใ ช ในการวาดร ป เร ม ต นท าความร จ ก ก บ User Interface ของโปรแกรม Interface โปรแกรม SwiSH Max 2005

3 3 Main menu ค าส งหล กท ใช ในการส งงานท วไป เมน File ค าส ง รายละเอ ยด สร างไฟล ใหม New Open เร ยกไฟล ท ต องการใช งาน โดยม นามสก ลเป น.swf Save และ Save as บ นท กงานท ต องการเก บไว และใช Save as เม อ ต องการบ นท กเป นช อ ไฟล อน New Windows เป ดโปรแกรม SwiSH ซ อนข นอ ก ใช ในกรณ ท ต องการสร างงาน SwiSH หลาย แฟ มพร อมๆ ก น ซ ง อาจสามารถ copy งานจากแฟ มหน ง ไปย งอ กแฟ มหน งได Samples เป นการเป ดแฟ มต วอย างท โปรแกรม SwiSH ม มาให เพ อใช ในการศ กษา หร อ ด ดแปลงไปใช งาน Import ใช ในการด งข อความ ภาพน ง แบบ ภาพเคล อ นไหว เส ยง เข ามาเพ อ ใช งาน export น างานท ท าได ไปใช โดยปกต ม กใช เป น *.swf แต สามารถแปลงเป น.html หร อ.avi ได Test ทดสอบงานท สร าง ก อนท จะ export งานไปใช จร ง ซ งสามารถ test แบบ play ใน โปรแกรม SwiSH หร อทดสอบผ านทาง Browser ก ได ป ดงานท ก า ล งท าอย Close Exit ออกจากโปรแกรม SwiSH เมน Edit ค าส ง Undo Redo Cut object Copy object Paste object Delete Select all Objects Show Hide Properties รายละเอ ยด ย อนข น ตอนท ได สร างในคร งท แล ว ยกเล กการย อนข น ตอน ต ดว ตถ ท สร างข น ค ดลอกว ตถ ท สร างข น วางว ตถ ทต ด หร อค ดลอกไว ลบว ตถ ท ไม ต องการ เล อกท กว ตถ ในพ นท สร างงาน แสดงว ตถ ท ซ อนไว ซ อนว ตถ แสดงค ณสมบ ต ของว ตถ ท เล อก

4 4 เมน View ค าส ง Preview Frame Toolbar รายละเอ ยด ตรวจสอบว าขณะแสดงผลในพ นท สร างงานก าล งอย ในต าแหน ง Frame ใด เป นกล มของเมน ย อยท ม เมน ย อยซ อนอ กช นหน ง ส าหร บเล อกให แ สดง Tool ตามต องการ แสดงหร อซ อน แถบแสดงสถานะ Status bar ซ มภาพคล ายมองในระยะใกล Zoom in ซ มภาพคล ายมองในระยะไกลออกไป Zoom out แสดงขนาดของเน อ ท ส ร างงานเท าก บของจร ง View at 100 % Fit Scene in window แสดงเน อท สร างงานเต มพ นท ใน Lay out Fit Object in Window แสดงขนาดของ Object เต มขนาดท สามารถมองเห นได ใน Lay out แสดงไม บรรท ด เพ อ อ านวยความสะดวกในการก าหนดระยะ Show rulers Show grid แสดงเส น grid ในเน อท สร างงาน ม ประโยชน ในการมองเพ อ จ ดวางต าแหน งของ ว ตถ ให ตรงก บท ต องการ เส น grid ใช เพ อ สะดวกในการมองเพ อ วางต าแหน งของ ว ตถ เท าน น ไม แสดงผลในผลงานท ได export ออกไป Snap to Grid ให ว ตถ ว งเข าหาเส น grid เม อ น าว ตถ วางใกล สะดวกในการจ ดวางว ตถ ทต อ งการ ให ระด บแนวต งหร อแนวด งตรงก น แสดงว ตถ ท งหมด Show all image Smooth Edges and ท าให ขอบว ตถ วต ถ เช น อ กษร หร อภาพคมช ดไม เก ดรอยห ก Images เมน Insert ค าส ง Scene Text Button Sprite รายละเอ ยด แทรก Scene แทรกข อความ ซ งสามารถปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของข อความได ท Properties แทรกป ม แทรกว ตถ ซง เป นภาพเคล อนไหว โดยเม อคล กท น จะเก ดเน อท สร างงานใหม ซ ง เป นส วนย อยภายในเน อ งานเด ม ซ งจะม Time line เป นของต วเอง

5 5 เมน Insert (ต อ) ค าส ง Image Content Instance Effect Script Show grid Snap to Grid Grouping Convert Order Transform Align Justification Appearance รายละเอ ยด แทรกภาพ โดยท ว ไปจะเป นภาพน ง แต สามารถแทรกภาพเคล อ นไหว ประเภท gif animation ได โดยเม อ ส ง แทรก จะม หน าต าง Import Frames ข น มา ให เล อก ถ าหากเล อกท Select All Frames โดยม ตว เล อกท import as Sprite แล วคล กต อท import จะท าให เก ด Sprite ซ ง เป นภาพเคล อ นไหวโดย อ ตโนม ต แต หากไม เล อกคล กท ป ม ด งกล าว จะเป นการเล อก เอา Frame หน ง Frame ใด ซ ง จะได ภาพเด ยวไม เคล อ นไหว แทรกว ตถ อ นๆ เช นเส ยง ภาพน ง ภาพเคล อ นไหว แทรกภาพเคล อ นไหว ซ ง Clone มาจาก Sprite เพ ม เอฟเฟคให กบ ว ตถ แทรก script ต างๆ เช น การท า link การเล อ นไปท เฟรมก อนหน า เป นต น Insert Frame คล กเพ อ เพ ม Frame ท าให การแสดงผลของ Effect ยาวนานข น Delete Frame ใช เพ อ ลบ Frame ออกจาก Time line ท าให การแสดงผล Effect ใช เวลาน อยลง ม เมน ย อย เช น Group เพ อรวมว ตถ ให เป นกล มเด ยว หร อ Ungroupเพ อแยก ว ตถ ท เคยรวมก น เป น Object ย อย หร ออาจรวมกล มเป นภาพเคล อนไหวโดย เล อก Group as Sprite หร อรวมกล ม แบบ shape เปล ยน Object น นเป นร ปแบบอ นๆ เช น เป นป ม (button) เป นภาพเคล อนไหว (Sprite) หร อเป นร ปทรง (Shape) เร ยง Object ให อย ด านล างหร อด านบนในเน อท สร างงาน (Object ท อย บน สามารถบ งว ตถ ท อย ล าง) โดยม เมน ย อยส งงานค อ Bring to Front เพ อให ว ตถ น นข นมาอย ช น (Layer) บนส ด Send to back เพ อส งว ตถ ลงอย ในช น ล างส ด Bring forward คล กเพ อส งว ตถ ให เล อนข นมา 1 ระด บ คล กเพ อ ส งว ตถ ให เล อนลงไป 1 ระด บ หม นหร อพล กว ตถ ประกอบด วยเมน ย อยท สามารถเปล ยนต าแหน งอ างอ งของว ตถ ไปย ง จ ด Handle ต างๆ ได ใช เพ อจ ดบรรท ดของข อความ แบบต างๆ เช น ช ดซ าย (Align Left) จ ดก งกลาง (Center) ช ดขวา (Align Right ) หร อเต มบรรท ด (Full) ใช เพ อ จ ดท ศทางของข อความเป นแนวต างๆ เช นแนวด ง และในท ศทางต างๆ

6 6 เมน Control ค าส ง Play movie Play Scene Play effect Preview Frame Stop Step forward Step back Cue to End Rewind to start รายละเอ ยด แสดงภาพเคล อ นไหวท ง File โดยจะเร ม จาก Scene แรก และด าเน นต อไปเร อยๆ ตามท ได ส งงานไว ในโปรแกรม ทดสอบการแสดงผลของงานใน Scene ทดสอบการแสดงผลของ Effect ด การแสดงผลใน Frame หย ดการแสดงผลของภาพเคล อ นไหว แสดงผลของ Frame ต อไป ย อนกล บไปด การแสดงผลของ Frame ก อนหน า 1 Frame ด Frame ส ดท ายของ Scene ด Frame แรกส ดของ Scene เมน Tools ค าส ง Preference Customize Keyboard map รายละเอ ยด เป นเมน ใช ปร บทางเล อกส าหร บผ ใช เป นเมน ท ใช ในการปร บแต งโปรแกรม ให เหมาะก บผ ใช เอง ใช เพ อแสดงค ย ล ด เมน Panels ประกอบด วยหน าต างของเคร อ งม อท ส า ค ญเพ อ ใช ในการสร างงาน เมน Help ค ม อ และต วอย างการใช งานโปรแกรม

7 7 2. Standard Toolbar แถบเคร อ งม อล ดท ใ ช ควบค มค าส ง ท ว ไป ค าส ง Bring Forward Bring Backward Bring To Front Bring To Back รายละเอ ยด เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ข น ไป 1 ช น เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ล งไป 1 ช น เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ใ ห ไปอย ช น หน าส ด เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ใ ห ไปอย ล า งส ด 3. Insert Toolbar แถบเคร องม อล ดท ใช ในการเร ยกค าส งแทรก ค าส ง Insert Scene Insert Text Insert Image รายละเอ ยด เพ ม ฉาก (Scene) แทรกข อความ แทรกร ปภาพ 4. Control Toolbar แถบเคร องม อท ใช ในการควบค มการแสดงผลของช นงาน ค าส ง Stop Play Play Scene Play Effect รายละเอ ยด หย ดการเล นไฟล เล นไฟล ท งหมด(ท กฉาก) เล นไฟล เฉพาะฉากท เ ล อก เล นเฉพาะล กเล นท สร างข น 5. Timeline Panel แถบแสดงเวลาซ งจะม ล กษณะเป นแถบส เหล ยมผ นผ ายาว แบ งเป นช องเล กๆ หลายอ นซ ง เร ยกว า Frame โดยจะเป นต วบ งบอกถ งการกระท าในแต ละเวลา อ กท ง ย งม ปม ท ใ ช ใน การเพ ม ล กเล นอ กด วย 6. Outline Panel บร เวณซ งแสดงโครงร างอ นด บช นของว ตถ ท สร างข นในไฟล ภาพยนตร โดยม ล กษณะเป นช นท ซ อนท บก นตามล าด บก อนหล งซ งว ตถ ท อย ช นส งกว าจะอย ข างหน าของว ตถ ท อย ใ นช น ต า กว าภายใน Scene เด ยวก น

8 8 7. Layout Panel บร เวณแสดงผลของช นงานไฟล ภาพยนตร ท ท าซ งเราแก ไขและสร างช นงานใน บร เ วณน และย ง ม Toolbox หร อ กล อ งเคร องม อท ใช ส าหร บเคร องม อพ นฐานท วไป ซ ง รายละเอ ยดเคร อ งม อต างๆ ใน Toolbox ม ด งน อ ปกรณ Select Reshape Motion Path Line Pencil Bezier Rectangle/Square Ellipse/Circle Auto Shape Zoom Pan รายละเอ ยด เล อกว ตถ เปล ย นแปลงร ปทรง สร างเส นทางการเคล อนท เข ยนเส นตรง เข ยนเส นเองตามท ต องการ เข ยนเส นโค ง วาดร ปส เ หล ย ม วาดร ปวงกลม วาดร ปต างๆตามแบบท ก า หนด ย อหร อขยายขนาดจอ เล อ นภาพ

9 9 การใช งาน SwiSH Max ต วอย างท 1 1. เร ม ต นสร างไฟล ใหม ด วยการกดท ป ม New จากน น ในส วน properties ทางด านขวาม อ ให เล อกท Movie แล วก าหนดขนาด ความกว างไว ท 550 pixels และความส ง 400 pixels ส วน Frame Rate น น ให คงไว ท 15 เท าเด ม เม อ เสร จแล ว ท ป ม zoom ทาง ด านซ ายล างของ scene ให เล อกเป น 100% 4. น าภาพมาลงใน scene ให เล อกค าส ง Insert จากเมน ดา นบน แล วเล อ นลงมากดท Image สมม ตว า เรา จะให ภาพแรกน เ ป นฉากหล ง และให คงอย ต ลอด เล อกภาพท ต อ งการใช เป นฉากหล ง แล วจ ดระยะให พอด จอภาพ ท านสามารถคล กท ป ม ท เ ป นจ ดท ง ส ม ม ของภาพ เพ อ ย ดขยายภาพได ตามต องการ

10 10 ในการแสดงภาพฉากหล งน อาจจะใช effects แบบ fade in เพ อ ให ภาพแสดงออกมาอย างน ม นวล ให ทา น เล อกป ม AddEffect ทางด านซ ายบนของ scene กดตรงน น แล วเล อกท ค า ส ง Fade -> FadeIn

11 11 ให สง เกต ช อง Timeline ทางด านซ าย จะม Effect ช อ Fade In(10) ปรากฎข น มาแล ว หมายความว า ภาพ ฉากหล งน จ ะเร ม แสดงเข ามาใน scene ภายใน 10 frames ตามแถบส ฟา ถ าต องการให เวลามากหร อน อย กว าน ก สามารถใช เมาส จบ ท ป ลายส นา เง นด านขวา และกดลากเพ อ เล อ น scale ไปมาได จะม ตว เลขบอก จ านวนเฟรมท ต อ งการโดยตลอด ในท น จ ะเล อ นไว ท 8 เฟรม (หร อจะใช double click ท effect แล วแก ต วเลข duration ก ได ) ภาพน จ ะให คา งไว โดยตลอด

12 12 5. การใส เส ยงเป น SoundTrack ให ท านเล อกเมน Insert แล วเข าท SoundTrack ให เล อกไฟล.mp3 ท ท า ไว กอ นแล ว เม อ เล อกมาแล วก จะปรากฏเป นแถบยาวใน Timeline ด งภาพ ท นเ ราก จะทราบแล วว า movie ของเราอ นน จ ะม ความยาวเฟรมท ง หมดเท าไหร ตามความยาวของเพลงท ใ ส มาเป น soundtrack น เ อง 6. มาเพ ม ร ปและ effects ก นต อ เพ อให mv ม ส สรร ควรจะวางแผนไว กอ นว า ข น ตอนไหนจะใส ภาพไหน และวาง effects เช นไรต อภาพกล ม น น และเพ อ ไม ให mv น น า เบ อ ก ควรจะม การเปล ย นภาพเป นช ดๆ อย างต อเน อ ง ควรค าน งถ งขนาดของไฟล ดว ย ถ าใส ภาพเข าไปมากเก นไป ไฟล กอ าจจะใหญ มาก เน อ งจากไฟล รป ภาพเหล าน เ ป น bitmap graphics ซ ง จะเปล องเน อ ท เ ก บมากกว า vector graphics การเพ ม ร ป 3 ร ป เล กๆ กดท เมน Insert -> Images แล วเล อกร ปท เ ตร ยมไว เข ามาวางในภาพ จะเห นว าเม อ วางมาแล วภาพจะลง บนเฟรมแรก ให Add Effects โดยเล อก Move แล ว double click ท Fade Inก าหนด duration time เป น (8) น น ใส มาให ครบท ง 3 ภาพ จ ดเร ยงให สวยงาม การเล อก Effects ถ าเหม อนก น ท านสามารถเล อกท effect อ นแรก copy ไว แล วน าไปแปะท ร ป ต อๆ มาได

13 13 เว นระยะจาก Fade In(8) มาทางขวาอ ก จนถ งเฟรมท 142 ใส Effects ให ก บท ง 3 ภาพน เพ อ เป นการลบ ภาพออกไป ก อนเตร ยมใส ภาพใหม ใช effect แบบ Move ขนาด duration 4 frames เล อก x scale -> scale to 0% จากน ล งกดท ป ม play เพ อ แสดงต วอย างของภาพ 7. การใส ตว อ กษรท เ ป นข อความ ให ทา นเล อนกล บมาท เ ฟรม 31 กดท ป ม ต ว T ทางด านซ ายของ scene ทางด านขวาของ scene จะเปล ย นเป น Text property โดยอ ตโนม ต ให พม พ ขอ ความท ต อ งการลงไป เล อก font และขนาด แล วจ งไปก าหนดกรอบของข อความท จ อภาพ กลาง scene ปร บเล อ นต าแหน งจนพอใจ แล ว Addeffect ให ก บ Text ในท น จ ะเล อก Slide In From Bottom และก าหนดให duration เป น 70 ให ขอ ความน แ สดงไปส กพ กน งถ งเฟรมท 146 ใส effect Fade Out (8) เพ อ เคล ยร ข อความออกจากจอภาพ

14 14 ** หมายเหต :ในกรณ ทข อ ความเม อ แปลงเป น.swf ไฟล แล วแสดงผลไม ถก ต อง โดยเฉพาะ ภาษาไทย ให ทา นเล อกท object ท เ ป นข อความน น แล วเล อกเมน Modify -> Break -> Break in to shape ต วอ กษรก จะไม เพ ย นอ ก

15 15 8. หล งจากน ก สามารถใส ภาพและข อความ เพ มเต มเข าไปใน scene ได อ กเร อยๆ โดยใช หล กการ เด ยวก นข างต น จนพอใจแล ว ลอง play ด จะพบว า ภาพก บเส ยงไม พอด ก น ถ าท านต องการให ภาพวน ล ปไปตลอดจนกว าจะจบเพลง ให เล อก ojects ท งหมด (ยกเว นเพลง) ทางซ ายม อแล ว เข าเมน Modify -> Grouping -> Group as sprite ภาพ,ข อความและ effects ท งหมดจะกลายเป น sprite เหล อเพ ยงช องเด ยว ให save file แล วใช ค าส ง File -> export ->.swf ต ง ช อ ก จะได ออกมาเป น flash file นามสก ล.swf สามารถ น าไปใช งานต อไปได เลย

16 16 การใช งาน SwiSH Max ต วอย างท 2 การใช งาน SwiSH Max สร างช นงานใหม บร เวณ Layout Panel สร างช น งานใหม การสร างช นงานใหม ท าได 2 ว ธ ค อ 1. คล กท เมน File>New 2. คล ก ท ป ม ร ป ท Toolbar เม อสร างช นงานใหม ได แล ว สามารถปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของช นงานได ท หน าต างMovie ท ด านข าง ด งน Background Color ส พ นหล ง Width ความกว างของช นงาน Height ความส งของช น งาน Frame Rate เวลาท ใช ในการ เคล อ นท ม ห น ว ยเป น จ า นวน เฟรมต อว นาท การแทรกฉาก(Scene) ใหม ลงในช น งาน การแทรกฉากใหม ในช นงาน ม ว ธ การด งน 1. คล กท เมน Insert>Scene หร อ คล ก ท ป ม ร ปฉาก ด งภาพ

17 17 2. ท Outline Panel จะม Scene เพ ม ข น การแทรกข อความลงในช น งาน การแทรกข อความลงในช น งาน ม วธ ก ารด งน 1. คล กท เมน Insert>Text หร อ คล ก ท ป ม ร ปต ว T ด งภาพ 2. พ ม พ ข อ ค ว า ม ท ต อ ง ก า ร ใ น หน าต าง Text ทางด านขวา โดย สามารถปร บ ร ป แบบ ขนาด ส ของต วอ กษรได 3. ถ าต องการลบหร อแก ไขข อความ ท าได โดยคล ก ท ช อ งพ มพ ขอ ความในหน าต าง Text แล วท าการแก ไข

18 18 การแทรกร ปภาพลงในช น งาน การแทรกร ปภาพลงในช น งาน ม วธ ก ารด งน 1. คล กท เมน Insert>Image หร อ คล กท ร ป ต นไม ด งภาพ 2. เล อกภาพท ต อ งการแล วคล ก Open 3. สามารถปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของภาพได ทห น าต าง Shape ด านข าง ด งร ป Name ช อ ของภาพ Line ก าหนดล กษณะเส นขอบ Properties ก า หนดขนาดของภาพ ปร บความม ด-สว าง และความคมช ดของภาพ การวาดเส นและวาดร ปลงในช น งาน การวาดเส นลงในช นงานน น สามารถท าได โดยใช เคร องม อ ซ งจะใช ในการวาด เส นตรง หร อ ใช เคร องม อ ในการวาดเส นโค งไปมาตามใจชอบเหม อนด นสอ ส าหร บว ธ การใช งานน น ท าในล กษณะเด ยวก น ค อ 1. เล อกเคร อ งม อ จาก ToolBox ด านซ ายม อ 2. คล ก ค างไว บร เวณช น งานแล วลากจนได เส นหร อร ปร างท ตอ งการ

19 19 ส วนการวาดร ปลงในช น งาน ม วธ ก ารด งน 1. เล อกเคร องม อเป นร ปท ต องการวาด จาก ToolBox ด านซ ายม อ (ส าหร บเคร องม อ Auto Shapes ท เป น ร ปส เหล ยมขอบมน ให คล กข างไว จะม ร ปร างต างๆ ให เล อก) 2. คล ก ค างไว บร เวณช น งานแล วลากจนได ขนาดท ตอ งการ 3. ปร บแต งค ณสมบ ต ของว ตถ ท วาดข นมาได ท หน าต าง Shape ด านขวา Name ช อ ของภาพ Line ก าหนดล กษณะเส นขอบ Fill เต มส ให ร ปท วาดซ งม ร ปแบบให เล อก ค อ ร ปแบบ Solid Linear Gradient Radial Gradient Tiled Image Clipped Image ร ปท ได

20 20 ส าหร บการเล อก Fill แบบ Tiled Image หร อ Clipped Image น น สามารถเล อกร ปท ต องการได โดยคล ก ท ป ม Select new Image ท หน าต าง Shape ด านขวา การจ ดล าด บของว ตถ เม อเราสร างว ตถ หลายๆช น จ าเป นจะต องม การจ ดล าด บในการวาง เพ อก าหนดว า เม อ ว ตถ ซอ นท บก น ว ตถ ชน ใดจะวางอย ด า นบน ด งต วอย าง ร ปวงกลมอย บน ร ปวงกลมอย ล า ง การจ ดล าด บของว ตถ นน ท าได โดย 1. คล กท ว ตถ ท ต องการจ ดล าด บ 2. คล ก ท ป ม ล ก ศร ข น ลง บร เ วณ Outline panel เพ อ จ ดล าด บ การท าให ว ตถ เคล อนท โดยใช Motion Path การใช โปรแกรม SwiSH ท าให ว ตถ เคล อนท ท าได อย างง ายดาย โดยใช เคร องม อ Motion Path ม วธ ก ารด งน 1. สร างว ตถ ท ต องการให เคล อนท จากน นคล กท ว ตถ น น แล วเล อกเคร องม อ Motion Path จาก Toolbox เคร องหมายแสดง mouse จะเปล ย นเป นร ปเคร อ งหมาย +

21 21 2. คล กข างท บร เวณก งกลางว ตถ แล วท าการลากเส น เพ อให เป นแนวของการเคล อนท ของว ตถ 3. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การบ นท กช นงานท สร างข น การบ นท กช นงานท สร างข น ท าได โดย 1. คล ก ท ป ม File>Save 2. ต งช อไฟล ตามต องการแล วคล กท ป ม Save

22 22 3. โปรแกรมจะข นหน าต างถามว า ต องการ Export เป น ไฟล.swf หร อไม ให เล อกตามต องการแล ว คล ก ท ป ม OK 4. ถ าเล อกต องการให Export เป น.swf (เล อกห วข อท 1) โปรแกรมจะข นหน าต าง เพ อให ต งช อไฟล ให ท าการต งช อไฟล แล วคล ก Save การ Export ช น งานท ส ร างข น ไปใช โปรแกรม SwiSH สามารถ Export ไฟล จาก.swi (นามสก ลของโปรแกรม SwiSH) ไป เป น.swf,.html,.exe,.avi ได โดยม วธ ก ารด งน 1. เล อกเมน File>Export 2. เล อกชน ดของไฟล ทต อ งการเปล ย น

23 23 3. โปรแกรมจะข นหน าต าง ให ต งช อไฟล ตามต องการแล วคล กท ป ม Save การใส ลก เล นให กบ ช น งาน การใช งาน SwiSH Max เพ อสร างงานให ม effect(ล กเล น) สวยงามท าได โดยใช ว ธ ง ายๆ ค อ ผ ใช งานสามารถเล อกใส effect ต างๆให ก บช นงานได effect แต ละชน ดก จะม ร ปแบบแตกต างก นไป ใน SwiSH Max น น ม effect ให เล อกมากมาย จะขอยกมาเป นต วอย าง ด งน Fade in เป นล กเล นส าหร บแสดงว ตถ ขน มาอย างช าๆ ในต าแหน งท ต องการ Fade out เป นล กเล นส าหร บแสดงว ตถ ให หายไปอย างช าๆ ในต าแหน งท ต องการ Zoom in เป นล กเล นส าหร บแสดงการขยายว ตถ จากขนาดเล กให เป นขนาดปกต Zoom out เป นล กเล นส าหร บแสดงการย อว ตถ จากขนาดใหญ ให เป นขนาดปกต Slide in เป นล กเล นส าหร บแสดงการเคล อนท ของว ตถ เป นเส นตรง จากหน าจอเข ามาส ภายในจอ โดยจะม คา ส ง ย อยให เล อกว าต องการให เคล อ นท ม าจากทางใด Slide out เป นล กเล นส าหร บแสดงการเคล อนท ของว ตถ เป นเส นตรง จากภายในหน าจอ ไปส ภ ายนอก โดยจะม คา ส ง ย อยให เล อกว าต องการให เคล อนท ออกไปทางใด Blur เป นล กเล นส าหร บแสดงผลว ตถ อย างช าๆ โดยเร มจากภาพใหญ ท ไม ช ดเจน จน กลายเป นภาพท ส มบ รณ

24 24 Appear into position เป นล กเล นส าหร บแสดงผลว ตถ ในล กษณะค อยๆปรากฏข น ซ งม ล กษณะการปรากฏให เล อกอ กหลายแบบ ด งภาพ Disappear from position เป นล กเล นส าหร บแสดงผลว ตถ ในล กษณะค อยๆหายไป ซ งม ล กษณะการหายจากหน าจอให เล อกอ กหลายแบบ ด งภาพ

25 25 การใส Effect ให กบ ช น งาน การใส Effectให ก บช นงาน ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ท ต องการใส Effect โดยการคล กท ว ตถ น น 2. คล ก ท ป ม Add Effect 3. เล อก Effect ท ต องการ 4. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การปร บแต ง Effect การปร บแต ง Effect ให ก บช นงาน ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ทต อ งการปร บแต ง Effect โดยการคล กท ว ตถ น น 2. ถ าต องการให ว ตถ เคล อนท ชา ลงให ทา การขยายขนาด Effect โดยคล ก ค างท เ ส นด าน ท ายของ Effect แล วลากให ขยายออก

26 26 3. ถ าต องการให ว ตถ เคล อนท เร วข นให ท าการลดขนาด Effect โดยคล กค างท เส นด าน ท ายของ Effect แล วลากให แคบลง 4. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การลบ Effect การลบ Effect ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ทต อ งการลบ Effect โดยการคล กท ว ตถ น น 2. คล กท Effect ท ต องการลบ บร เวณ Timeline Panel 3. กดป ม Delete ท ค ย บ อร ด 4. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การใส Script เบ อ งต น ในโปรแกรม SwiSH ม Script เตร ยมไว ให มากมาย ท ม กใช บ อยๆ ม ด งน Script Movie Control>gotoAndPlay>gotoAndPlay(FRAME) Movie Control>gotoAndPlay>nextFrameAndPlay() Movie Control>gotoAndPlay>prevFrameAndPlay() Movie Control>gotoAndPlay>nextSceneAndPlay() Movie Control>gotoAndPlay>prevSceneAndPlay() Browser/Network>getURL( ) Sound>playSound( ) รายละเอ ยด แสดงเฟรมท ต องการ แสดงเฟรมถ ดไป แสดงเฟรมก อนหน า แสดงฉาก (Scene) ถ ดไป แสดงฉาก (Scene) ก อนหน า ไปท URL ใส เส ยง

27 27 การใส Script เก ย วก บการควบค มการแสดงผลช น งาน Movie Control>gotoAndPlay>nextSceneAndPlay() ใช เม อ แสดงฉากแรกเสร จแล ว ต องการให แสดง ฉากถ ดไป ท าได โดย 1. เล อกเฟรมท ต องการให เปล ยนฉาก เช น เล อกเฟรมท 10 ด งภาพ 2. คล ก ท ป ม Add Script แล วเล อก Movie Control> gotoandplay> nextsceneandplay() โปรแกรมจะท าการสล บม มมองไปย ง Script View ด งภาพ

28 28 ถ าต องการเปล ยนแปลง เฟรมท เล อกไว เช น ต องการให เปล ยนฉากท เฟรมท 12 แทน สามารถเปล ยนต วเลขได ท ช อง Frame (บร เวณกรอบด านล าง) แต ถ าไม ต องการเปล ย น ค อให เป นเฟรมท 10 ท เล อกไว ต งแต แรก ไม ต องเปล ยนแปลงใดๆ 3. จะม ส ญล กษณ ข นท Timeline Panel ใน เฟรมท ท า การเล อกไว 4. ทดสอบผลท ไ ด โ ดยกล บ ไปท Layout Vies แล วคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar *** ค าส ง อ นๆในหมวดของ Movie Control>gotoAndPlay ก จะท าในล กษณะเด ยวก น ***

29 29 การใส Script เก ย วก บการสร างการเช อ มโยง (Link) Browser/Network>getURL( ) ใช เม อต องการสร างการเช อมโยง (Link) ไปท URL ต างๆ ท าได โดย 1. เล อกบร เวณท ต องการสร างการเช อมโยง ถ าต องการให คล กบร เวณช นงานท งหมด แล วเช อมโยงไป ให คล กบร เวณท ว างใน ฉาก จะม ร ปกากบาทล อมรอบฉาก แล ว ท าการคล กท ป ม Add Script และเล อก Browser/Network>getURL( ) ด งภาพ แต ถ าต องการให คล กท ว ตถ ใดว ตถ หน งบนช นงานแล วจ งท าการเช อมโยงไป ให คล ก ขวาท ว ต ถ นน แล วเล อก Script>Browser/Network>getURL( ) ด งภาพ 2. ใส ข อ ม ล ตามต อ งการโดย URL ค อ URL ท ต องการให ท าการเช อมโยงไปและ Window ค อล กษณะในการเป ดการเช อมโยงน น (เล อกได โดยคล กท ล กศรช ลง ด านข าง) ท น ยมใช ม 2 แบบค อ _self เป ดการเช อ มโยงท บในหน าเด ม _blank เป ดการเช อมโยงในหน าใหม

30 30 3. เม อ ใส ขอ ม ลท ต อ งการเร ยบร อยจะได ด งภาพ ทดสอบผลท ได โดยกล บไปท Layout View แล วคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การใส Script เก ย วก บเส ยง Sound>playSound( ) ใช เม อต องการใส เส ยงในเฟรมหร อฉากท ต องการ ท าได โดย 1. เล อกฉากหร อเฟรมท ต องการใส เส ยง เช น เฟรมท 10 ด งภาพ 2. คล กท Add Script เล อก Sound>playSound( )

31 31 3. ท าการ Import ไฟล เส ยงท ต องการ โดยคล กท ป ม Import เล อกเส ยงท ต องการแล วคล กท ป ม Open ไฟล เพลงท ท าการ Import จะข นมาอย ใน list ด านล าง ด งภาพ 4. เล อ กไฟล เ ส ย งท ต อ งการ จะ แสดงแถบส เ ทา และช อ ไฟล เส ยงน นจะแทรกอย ใน Script และจะม ส ญล กษณ ท เฟรมท ท าการเล อกไว 5. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar

32 32 การลบ Script การลบ Script ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ทต อ งการลบ Script โดยการคล กท ว ตถ น น 2. กดป ม Delete ท ค ย บ อร ด หร อ คล ก ท ป ม Del Script ต วอย างการท าแบนเนอร สา หร บใช ในเว บไซต โปรแกรม SwiSH เป นโปรแกรมสร างกราฟฟ กอย างง ายๆ ซ งสามารถใช ในการสร าง ภาพเคล อ นไหวเพ อ ตกแต งเว บไซต ได อย างสะดวกและรวดเร ว ต วอย างการใช โปรแกรม SwiSH เพ อสร างแบนเนอร และน ามาใช ในการตกแต งเว บไซต ต วอย างการท าแบนเนอร 1. เป ดโปรแกรม SwiSH เล อก Start a new empty movie

33 33 2. ปร บขนาดของภาพด งน Width = 760 Height ปร บส ตามต องการท Background Color 4. แทรกภาพโดยคล ก ท ป ม Insert Image แล วเล อกภาพท ต อ งการ 5. คล ก ท ภ าพเพ อ ท าการต ง ช อ ภาพ โดยพ มพ ชอ ในแท บ Shape ท ช อง Name (ต งช อเพ อให สะดวก เวลาท างาน) สามารถคล กค างท ภาพ และลากไปมา เพ อวางบนจ ดท เหมาะสมได หร อสามารถ ย อขยายภาพได โดยคล ก ท ภ าพ แล วคล ก ค างท ร ป ส เ หล ย มบร เวณม มของภาพ

34 34 6. คล ก ท แ ทรกข อความแล วแทรกข อความท ต อ งการลงไป ปร บแต งร ปแบบข อความได ทแ ท บ Text 7. ใส effect ให ร ปภาพและข อความตามต องการ โดยคล กท ภาพหร อข อความน น แล วคล กท ป ม Add Effect

35 35 8. ปร บความเร ว และการเคล อ นไหวของภาพท Timeline Panel 9. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar 10. เม อปร บแต งจนได ผลตามท ต องการแล ว ท าการเซฟ โดยคล กท เมน File>Save พร อมท งท าการ Export เป น.swf เพ อจะน าไปใช ในการสร างเว บเพจต อไป

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information