Web Technology. Thanupong Srikalsin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Web Technology. Thanupong Srikalsin"

Transcription

1 Web Technology Thanupong Srikalsin

2 เทคโนโลย เว บเพจ การน าเสนอข อม ลในระบบ WWW (World Wide Web) พ ฒนาข นมาในช วง ปลายป 1989 โดยท ม เบอร เนอร ล น กว ศวกรรมซอฟต แวร จาก ห องปฏ บ ต การ ทางจ ลภาคฟ ส กส แห งย โรป (EuropeanParticle Physics Labs) หร อท ร จ กก นใน นาม CERN (Conseil European pour la Recherche Nucleaire) ประเทศ สว ตเซอร แลนด และได ม การพ ฒนาภาษา ท ใช สน บสน น การเผยแพร เอกสาร ของ น กว จ ย หร อเอกสารเว บ (Web Document) จากเคร องแม ข าย (Server) ไปย ง สถานท ต างๆ ในระบบ WWW เร ยกว า ภาษา HTML (HyperText Markup Language)

3 เทคโนโลย เว บเพจ การเผยแพร ข อม ลทางอ นเทอร เน ต ผ านส อประเภทเว บเพจ (WebPage) เป นท น ยม ก นอย างส งในป จจ บ น ไม เฉพาะข อม ลโฆษณาส นค า ย งรวมไปถ งข อม ลทาง การแพทย การเร ยน งานว จ ยต างๆ เพราะเข าถ งกล มผ สนใจได ท วโลก ตลอดจน ข อม ลท น าเสนอออกไป สามารถเผยแพร ได ท งข อม ลต วอ กษร ข อม ลภาพ ข อม ล เส ยง และภาพเคล อนไหว ม ล กเล นและ เทคน คการน าเสนอท หลากหลาย อ นส งผล ให ระบบ WWW เต บโตเป นหน ง ในร ปแบบบร การ ท ได ร บความน ยมส งส ด ของ ระบบอ นเทอร เน ต

4 เทคโนโลย เว บเพจ ล กษณะเด นของการน าเสนอข อม ลเว บเพจ ค อ สามารถเช อมโยงข อม ล ไปย งจ ด อ นๆ บนหน าเว บได ตลอดจนสามารถ เช อมโยงไปย งเว บอ นๆ ในระบบเคร อข าย อ นเป นท มาของค าว า HyperText หร อข อความท ม ความสามารถมากกว า ข อความ ปกต น นเอง จ งม ล กษณะคล ายก บว าผ อ านเอกสารเว บ สามารถโต ตอบก บเอกสาร น นๆ ด วยตนเอง ตลอดเวลาท ม การใช งานน นเอง

5 ภาษา HTML HTML หร อ HyperText Markup Language เป นภาษาคอมพ วเตอร ร ปแบบหน ง ท ม ล กษณะเป นภาษาในเช ง การบรรยายเอกสารไฮเปอร ม เด ย (Hypermedia Document Description Language) เพ อน าเสนอเอกสารน น เผยแพร ในระบบ เคร อข ายใยแมงม ม WWW (World Wide Web) ม โครงสร างการเข ยน ท อาศ ยต ว ก าก บ เร ยกว า แท ก (Tag) ควบค มการแสดงผลของข อความ, ร ปภาพ หร อว ตถ อ นๆ ผ านโปรแกรมเบราเซอร (Browser)

6 Tag Tag เป นล กษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช ในการระบ ร ปแบบค าส ง หร อการลง รห สค าส ง HTML ภายในเคร องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยท Tag HTML แบ งได 2 ล กษณะ ค อ Tag เด ยว เป น Tag ท ไม ต องม การป ดรห ส เช น <P>, <HR> เป นต น Tag เป ด/ป ด เป น Tag ท ประกอบด วย Tag เป ด และ Tag ป ด โดย Tag ป ด จะม เคร องหมาย slash (/) น าหน าค าส งใน Tag น นๆ เช น <B> </B>, <P> </P> เป นต น

7 Attributes Attributes เป นส วนขยายความสามารถของ Tag จะต องใส ภายในเคร องหมาย < > ในส วน Tag เป ดเท าน น Tag ค าส ง HTML แต ละค าส ง จะม Attribute แตกต างก นไป และม จ านวนไม เท าก น การระบ Attribute มากกว า 1 Attribute ให ใช ช องว างเป นต วค น เช น Tag ควบค มเก ยวก บร ปภาพ <IMG> ม Attributes ด งน <IMG SRC= filename WIDTH= n HEIGHT= n ALT= text BORDER= n > โดย SRC เป น Attribute ควบค มช อไฟล ภาพท จะน ามาแสดงผล WIDTH เป น Attribute ควบค มความกว างของภาพ HEIGHT เป น Attribute ควบค มความส งของภาพ ALT เป น Attribute ควบค มค าอธ บายภาพ BORDER เป น Attribute ควบค มขนาดของเส นขอบของภาพ ไฟล เอกสาร HTML เป นไฟล ข อความร ปแบบหน ง (Text File) ท เก บช ดค าส ง HTML ด งน นการ สร างเอกสาร HTML จ งสามารถใช Text Editor ต วใดก ได เช น NotePad หร อ WordPadThai

8 Web Browser เว บเพจท สร างข นมาเร ยบร อยแล ว จะต องอาศ ยโปรแกรมแสดงผลบนจอภาพ เร ยกว า Web Browser ป จจ บ นม ผ ผล ตโปรแกรมเบราเซอร ออกมาเผยแพร และ จ าหน ายหลายราย อาท Netscape Navigator, Netscape Communicator ของบร ษ ท Netscape หร อ Microsoft Explorer ของบร ษ ทไมโครซอฟต ตลอดจน Mosaic, Lynx, MacWeb, Cello, Opera

9 ท าความร จ กก บเอกสารเว บ เอกสารเว บม องค ประกอบคล ายคล งก บเอกสารงานพ มพ ท วไป ค อประกอบด วยหน าเว บ มากกว า 1 หน าโดยม หน าแรกเป นหน าปก แต ม การเร ยกช อแตกต างจากเอกสารงานพ มพ ท วไป ด งน ช ดเอกสารเว บ (Web Presentation) ช ดของข อม ลท ต องน าเสนอบนระบบอ นเทอร เน ต ประกอบด วยเว บเพจ (Web Page) ต งแต 1 หน าข นไป เว บเพจ (Web Pages หร อ Web Documents) เอกสารท น าเสนอผลงานบนระบบอ นเทอร เน ต โดยจะถ กเร ยกและจ ดร ปแบบการ น าเสนอด วยโปรแกรมเบราเซอร (Browser) Home Page หน าแรกของเอกสารเว บ

10 โปรแกรมสร างเอกสารเว บ การพ ฒนาเว บเพจ หร อเอกสารเว บน บเป นศาสตร หน งท น กคอมพ วเตอร และ ผ สนใจท วไปสนใจท จะศ กษา เพ อสร างสรรค ผลงานช นงานในดวงใจ ผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ต เผยแพร ส สายตามวลชนอย างกว างไกล แต เด มการพ ฒนาเว บ เพจจะอาศ ยโปรแกรมประเภท Text Editor โดยผ พ ฒนาจะต องศ กษาภาษา HTML (HyperText Markup Language) ซ งสร างภาระให ก บผ สนใจในกล มท ไม ได ศ กษา ด านไอท มาโดยตรง รวมท งป จจ บ นเทคโนโลย เว บเพจได เปล ยนร ปแบบ ม การน า ภาษาคอมพ วเตอร เช น VBScript, JavaScript, Java ฯลฯ มาผสมผสานเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพของเว บเพจ และฟ งก ช นการท างานให ตรงก บความต องการมากข น กว าเด ม ด งน นเคร องม อพ ฒนาเว บเพจ จ งเป นห วข อหล กของโปรแกรมเมอร สาขา น ท จะพ ฒนาออกมาเผยแพร ให ก บผ สนใจเพ อเล อกใช งาน

11 เคร องม อพ ฒนาเว บเพจ ท ม ใช งานในป จจ บ น สามารถแบ งได ด งน Simple Text Editors HTML Enhanced Text Editors WYSIWYG HTML Generator & Website Managers Save AS HTML Capabilities Browser-based HTML Editors Web Server/Developer Platforms

12 การพ ฒนาเว บเพจด วยการลงรห ส HTML ด วยโปรแกรม Simple Text Editors เคร องม อพ ฒนาเว บล กษณะน น บเป นเคร องม อพ นฐานท ส ด โดยจะอาศ ยโปรแกรม Text Editor ต างๆ ท ม กต ดต งมาพร อมก บระบบปฏ บ ต การ (Operating System; OS) เช น QEdit, Editor, NotePad, WordPad, vi editor, pico editor, SimpleText เป นเคร องม อลง รห สค าส ง HTML หร อภาษาอ นๆ ตามแต ล กษณะของเว บท ต องการน าเสนอ โดยผ พ ฒนา จะต องม ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรมเหล าน ความร เก ยวก บภาษาพ ฒนาเว บต างๆ รวมท งความค ดจ นตนาการ ท ตรงก บแผนการพ ฒนาท ก าหนดไว ก อนหน า เน องจาก ผ พ ฒนาจะไม สามารถเห นผลล พธ ของเว บได ท นท อย างไรก ตามว ธ น ก ไม เหมาะส าหร บ ผ พ ฒนาในระด บต น เพราะต องศ กษาค าส ง HTML และใช เวลาในการพ ฒนาพอสมควร ในแต ละหน าเว บ ตลอดจนไม เห นผลล พธ จากการ ป อนค าส งท นท ต องเร ยกผ านโปรแกรมเบราเซอร

13 การพ ฒนาเว บเพจด วยการลงรห ส HTML ด วยโปรแกรม HTML Enhanced Text Editors จากจ ดอ อนของโปรแกรมพ ฒนาเว บแบบ Simple Text Editor จ งม การพ ฒนา โปรแกรม Text Editor ให ม ความสามารถรองร บภาษา HTML เพ อให สามารถ พ ฒนาเอกสารเว บได ง าย สะดวก และรวดเร ว โดยโปรแกรมเหล าน จะม การต ดต ง ช ดค าส งภาษา HTML และป มเคร องม อภาษา HTML เช น ป มเคร องม อต วอ กษร แบบหนา จะแทนค าส ง <B> </B> เป นต น โดยเม อผ พ ฒนาคล กท ป มเคร องม อ ใดๆ โปรแกรมจะน าค าส ง HTML ท ตรงก นมาแสดงผลในหน าเอกสาร ท าให ผ พ ฒนาไม ต องเส ยเวลาพ มพ ค าส งด วยตนเอง รวมท งไม ต องจดจ าร ปแบบของ ค าส งแต ละค าส งท ม หลากหลายอ กด วย โปรแกรมในกล มน ได แก EditPlus, UltraEdit

14 การพ ฒนาเว บเพจด วยโปรแกรมสร างงานอ ตโนม ต หร อ HTML Generator & Website Manager HTML Generator เป นโปรแกรมร นใหม ท ช วยให การพ ฒนาเอกสารเว บ กระท าได สะดวก และรวดเร ว เพราะการป อนข อม ลในโปรแกรมเหล าน จะกระท าคล ายก บการ ป อนข อม ลใน Microsoft Word ม ป มค าส งเช นเด ยวก น ตลอดจนผ ใช สามารถเห นผลจาก การใช ค าส งได ท นท ซ งเร ยกว าการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หล งจากน นโปรแกรม จะท าการแปลงเอกสารน นเป นเอกสาร HTML ให โดย อ ตโนม ต โดยท ผ ใช ไม ต องย งยากก บศ กษาช ดค าส ง HTML ตลอดจนการลงรห ส HTML อย างไรก ตามโปรแกรมกล มน ก ม จ ดด อยท ว า ช ดค าส ง HTML ในโปรแกรมแต ละ โปรแกรมจะม จ าก ด และบางโปรแกรมย งไม สน บสน น การท างานก บภาษาไทย หร อ อาจจะต องท าการปร บปร งโปรแกรมก อน จ งจะใช งานภาษาไทยได ซ งสร างความย งยาก ให ก บผ ใช ได พอสมควร ต วอย างโปรแกรมในกล มน เช น FrontPage, Macromedia Dreamweaver

15 การพ ฒนาเว บเพจด วย Browser-Based HTML Editor โดยปกต โปรแกรมสร างเอกสารเว บม กจะท างานบนเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ซ งเป นภาระของผ พ ฒนาเอกสารเว บ ท จะต องจ ดหาซอฟต แวร หร อเคร องม อพ ฒนา เอกสารเว บ ป จจ บ นม หน วยงานหลายหน วยงาน ท พ ฒนาโปรแกรมสร างเอกสาร เว บให บร การผ านเว บไซต ซ งผ สร างสามารถพ มพ รห สค าส ง HTML จากหน า เว บไซต แล วโอนกล บไปย งเคร องแม ข าย (Server) ได ท นท

16 การพ ฒนาเว บเพจด วยค าส ง Save as HTML... ช ดโปรแกรมจ ดการงานส าน กงาน เช น MS Office, PladaoOffice, OfficeTLE ได เตร ยมค าส ง Save as HTML ท ช วยให การสร างเอกสารเว บ ม ความสะดวกรวดเร ว โดยผ พ ฒนาเพ ยงแต น าเอกสารต างๆ ท สร าง มาบ นท กใหม ด วยค าส ง Save as HTML... โปรแกรมน นๆ จะท าการแปลงเอกสารปกต ให เป นเอกสารเว บ พร อม สร างไฟล ประกอบ เช น ไฟล ร ปภาพ ไฟล เส ยง ให โดยอ ตโนม ต ค าส งน ม กน ยมใช ก บการสร างเอกสารเว บจากโปรแกรมน าเสนอผลงาน เช น MS PowerPoint

17 การพ ฒนาเว บเพจด วยค าส ง Web Server/Developer Platforms การสร างเอกสารเว บล กษณะน จะอาศ ยซอฟต แวร ท ท าหน าท เป นท ง Web Editor และ Web Server โดยโปรแกรมจะท าการก าหนดให คอมพ วเตอร น นๆ เป นเคร อง แม ข ายโดยอ ตโนม ต ท าให สามารถสร างเอกสารเว บ แล วน าเสนอได ท นท โดยไม ต องย งยากหร อเส ยเวลาก บการโอนข อม ลไปย งเคร องแม ข ายระบบอ น ท งน เคร อง แม ข ายท ต ดต งระบบน จะม การควบค มช ดค าส ง HTML ตามร ปแบบของตนเอง ต วอย างซอฟต แวร ในกล มน ได แก Cold Fusion Suite, WebObjects, MS Back Office Server เป นต น

18 หล กการออกแบบเว บเพจ การออกแบบและพ ฒนาเว บเพจ สามารถท าได หลายระบบ ข นอย ก บล กษณะของ ข อม ล ความชอบของผ พ ฒนา ตลอดจนกล มเป าหมาย ท ต องการน าเสนอ เช น หาก กล มเป าหมายเป นเด กว ยร น และน าเสนอข อม ลเก ยวก บ ความบ นเท ง อาจจะ ออกแบบให ม ท ศทางการไหลของหน าเว บ ท หลากหลายใช ล กเล นได มากกว าเว บ ท น าเสนอ ให ก บผ ใหญ หร อเว บด านว ชาการ ท งน หล กการออกแบบเว บเพจ สามารถแบ งได สามล กษณะ ค อ

19 หล กการออกแบบเว บเพจ แบบล าด บข น (Hierarchy) เป นการจ ดแสดงหน าเว บ เร ยงตามล าด บก งก าน แตก แขนงต อเน องไปเหม อนต นไม กล บห ว

20 หล กการออกแบบเว บเพจ แบบเช งเส น (Linear) เป นการจ ดแสดงหน าเว บเร ยงต อเน องไปในท ศทางเด ยว

21 หล กการออกแบบเว บเพจ แบบผสม (Combination) เป นการจ ดหน าเว บชน ดผสมระหว างแบบล าด บข น และแบบเช งเส น

22 ข นตอนการพ ฒนาเว บเพจ ข นตอนการพ ฒนาเว บเพจ เพ อให ได ผลล พธ ท ถ กต อง และตรงก บความต องการของผ ใช สามารถจ าแนกเป นห วข อได ด งน วางแผนการพ ฒนาเว บเพจ ก าหนดไดเร กทรอร หร อโฟลเดอร (Directory/Folder) ท ใช เก บเอกสารเว บ สร างภาพ หร อจ ดหาภาพท เก ยวข องก บเน อหา แล วจ ดเก บไว ในไดเร กทรอร ท สร างไว สร างเอกสารเว บ โดยก าหนดช อไฟล เอกสารเว บ ตามข อก าหนดของผ ด แลระบบ เคร อข าย (Web System Administrator) และจ ดเก บไว ในไดเร กทรอร ท สร างไว ตรวจสอบผลเอกสารเว บผ านเบราเซอร ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย (Server) และท าการตรวจสอบผลการเร ยกด จากเคร องแม ข าย

23 การวางแผนพ ฒนาเว บเพจ การวางแผนเพ อพ ฒนาเว บเพจ เป นข นตอนส าค ญข นตอนหน ง เพราะเอกสารเว บท สร าง จะเพ มจ านวนเร อยๆ และม จ ดเช อม (Link) จ านวนมาก หากไม ม การวางแผน ไว ก อน จะท าให การปร บปร ง แก ไขเก ดป ญหาได ง าย ป ญหาท ประสบแน นอนค อ ล มว าไฟล ท เคยสร างไว แล ว ม ช ออะไรบ าง ซ งจะส งผลให การท าจ ดเช อมเก ด ป ญหาตามไปด วย เพราะไฟล เหล าน อาจจะท งช วงเวลานานพอสมควร จ งจะ ปร บปร งอ กคร ง ว ธ การท ด ท ส ด เพ อป องก นป ญหาด งกล าว ควรวางแผนออกแบบ เอกสารเว บบนกระดาษ และก าหนดช อไฟล ของเอกสารเว บแต ละไฟล จากข น ตอนน จะท าให ผ พ ฒนาสามารถมองเห น ภาพการไหล (Data Flow) ของเอกสาร เว บได ช ดเจน และพ จารณาต อได ว า เอกสารเว บแต ละไฟล ม ความส มพ นธ ก บ เอกสารอ นๆ อย างไร และส มพ นธ ก บไฟล เอกสารใดบ าง

24 การวางแผนพ ฒนาเว บเพจ ต วอย างต องการสร างเว บเพจเพ อน าเสนอความร เก ยวก บ HTML อาจจะออกแบบ ได ด งน

25 การก าหนดช อไฟล และนามสก ลของไฟล เอกสารเว บ ม ข อก าหนดท แตกต างไปจากการก าหนดช อไฟล ปกต ท วไป ค อ ช อไฟล และนามสก ลของ ไฟล เอกสารเว บ จะถ กควบค มจาก Web Administor ด งน นผ พ ฒนาท ไม ใช Web Administor จะต องสอบถามกฎการต งช อโดยละเอ ยด โดยปกต ม หล กคร าวๆ ด งน ควรใช ต วอ กษร a - z หร อต วเลข 0-9 หร อผสมก น ต วอ กษร a - z ควรเป นต วพ มพ เล ก ห ามเว นวรรค ห ามใช เคร องหมายอ นใด ยกเว น Underscore (ข ดล าง) หร อ Dash (ข ดกลาง) ช อไฟล แรกของเอกสารเว บ ม กจะใช ช อ index นามสก ลของเอกสารเว บ ม สองร ปแบบ ค อ.htm และ html ด งน นผ พ ฒนาควรสอบถาม จาก Web Administor ก อนว าเคร องแม ข าย (Server) ท ใช เก บเอกสารเว บ ร จ กนามสก ล ไฟล ร ปแบบใด

26 ก าหนดไดเร กทรอร หร อโฟลเดอร การก าหนดไดเร กทอรร หร อโฟลเดอร ก อนท จะท าการสร างช ดเอกสารเว บเพจ เป น ล าด บข นตอน ท ควรปฏ บ ต ด วยท กคร ง เพ อให เอกสารเว บแต ละช ด ม ระบบการ จ ดเก บท เป นระบบ สามารถค นหา และเร ยกใช งานได สะดวก ในการสร างช ด เอกสารเว บแต ละช ด จะม ไฟล ต างๆ จ านวนมาก ท งไฟล เอกสาร HTML, ไฟล ภาพกราฟ ก, ไฟล เส ยง, ไฟล ว ด โอ และอ นๆ ท เก ยวข อง ไฟล ท งหมดน ควรจ ดเก บ ไว ในท ท เด ยวก น อาจจะสร างไดเร กทรอร ย อย เพ อแยกกล มไฟล ได แต จะต อง สร างภายใต ไดเร กทรอร หล ก ท สร างไว ก อนแล ว ไม ควรแยกไว คนล ะท เพราะจะ ท าให การจ ดการเว บม ป ญหาย งยากได

27 จ ดหาภาพท เก ยวข องก บเน อหา เอกสารเว บต องเก ยวข องก บร ปภาพโดยตรง ด งน นควรสร างภาพ หร อจ ดหาภาพ แล วท าการค ดลอก มาไว ในไดเร กทรอร หร อโฟลเดอร ท ได จ ดเตร ยมไว เพ อให สะดวกในการเร ยกใช งาน และการบร หารเว บไซต ในอนาคต ไฟล ภาพกราฟ กท น ามาใช ในการท าเว บ ภาพกราฟ ก หร อร ปกราฟ กท น ามาใช ในการท าเว บเพจ หร อน ามาใช ใน อ นเทอร เน ต จะต องเป นไฟล ล กษณะเฉพาะ ป จจ บ นน ยมใช ก น 3 ฟอร แมต ค อ ไฟล ฟอร แมต JPEG (Joint Photographer's Experts Group File) ไฟล ฟอร แมต GIF (Graphics Interlace File) ไฟล ฟอร แมต PNG (Portable Network Graphics)

28 สร างเอกสารเว บ สร างเอกสารเว บ โดยก าหนดช อไฟล เอกสารเว บ ตามข อก าหนดของ ผ ด แลระบบ เคร อข าย (Web System Administrator) และจ ดเก บไว ในไดเร กทรอร ท สร างไว ไฟล เอกสาร HTML เป นไฟล ข อความปกต (Text File) ด งน นสามารถใช โปรแกรม สร างเอกสาร โปรแกรมใดก ได ช วยในการลงรห สค าส ง HTML เช น RW, NotePad, WordPad, MS-Word, CU-Writer นอกจากน ในป จจ บ น ม โปรแกรมช วย ในการสร างเอกสารเว บ อ กหลายระบบ ด งท แนะน าไปแล ว

29 สร างเอกสารเว บ จากท กล าวไว ว าไฟล เอกสาร HTML เป นไฟล ข อความปกต ด งน นเพ อให โปรแกรมเบราเซอร ทราบว าไฟล เอกสารน เป นไฟล เฉพาะ ส าหร บก าหนด ร ปแบบการแสดงผล ผ านอ นเทอร เน ต จ งม ล กษณะเฉพาะ ของไฟล เอกสาร ร ปแบบน ค อ ในการจ ดเก บไฟล จะต องก าหนดนามสก ล หร อส วนขยายของไฟล (File Extension) เป น.htm หร อ.html โดยข อก าหนด เก ยวก บนามสก ลของไฟล น ข นอย ก บผ บร หารเคร อข ายเว บ ด งน นก อนท าการสร างเอกสาร HTML ควร สอบถามจากผ บร หารเคร อข าย ท ท านจะน าข อม ลไปฝากไว ก อน ว าให ก าหนด นามสก ลของไฟล อย างไร ส วนใหญ ก าหนดให ไฟล แรก ของเอกสารเว บ จะต องม ช อเป น index.html ส วน ไฟล ท เหล อก าหนดช อได อ สระ โดยใช นามสก ลเป น.htm หร อ.html ก ได

30 ตรวจสอบผลเอกสารเว บผ านเบราเซอร ขณะท ท าการสร างเอกสารเว บ ควรท าการตรวจสอบผลผ าน โปรแกรมแสดงผลเบ ราเซอร หลายค าย หลายร น (หากท าได ) เพราะโปรแกรมเบราเซอร แต ละค าย แต ละ ร น จะร จ ก หร อให ผลล พธ จากค าส ง HTML ไม เหม อนก น จะได ทราบข อบกพร อง ข อผ ดพลาด และสามารถแก ไขได ท น ก อนท จะส งข นไปแสดงผลจร งในระบบ อ นเทอร เน ต

31 ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย ข อม ลท จ าเป นในการโอนข อม ล เช น ช อบ ญช ของผ ม ส ทธ (Login Name / Account Name) รห สผ านของบ ญช (Password) ช อเคร องแม ข าย (Host Name) ช อเคร องแม ข าย เป นส งจ าเป นท ต องทราบ เพราะเป นช อท จะใช ในการขอต ดต อ เพ อใช บร การฝากข อม ลน นเอง และช อน อาจจะม ช อแตกต างก บ ช อเว บไซต ท เรา เป นสมาช กอย ก ได เช น user.school.net.th เป นต น

32 ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย เม อได พ ฒนาเอกสารเว บ และตรวจสอบผลได ตามท ต องการแล ว ก สามารถโอน ข อม ลน นๆ ไปย งเคร องแม ข าย (Server) ได โดยใช โปรแกรมกล มถ ายโอนข อม ล (FTP Software) เช น WinFTP, CuteFTP เป นต น ก อนท าการโอนข อม ล จะต องท าการขอส ทธ และพ นท จากผ ด แลระบบก อนเสมอ และตลอดจนต อง สอบถามข อม ลท จ าเป นในการโอนข อม ล

33 ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย ไดเร กทรอร ท จะใช จ ดเก บข อม ลบนเคร องแม ข าย ไดเร กทรอร ส าหร บใช จ ดเก บข อม ลบนเคร องแม ข าย ก จ าเป นต องสอบถามด วย เพราะ ผ ด แลระบบ อาจจะก าหนดแตกต างก นออกไป เช น ผ ด แลระบบเคร อข าย SchoolNet ก าหนดให ใช ไดเร กทรอร ช อ www ในขณะท ผ ด แลระบบของเคร อข ายเอกชนบางแห ง ก าหนดให ใช ไดเร กทรอร เป น homepage เป นต น ช อเร ยกด เว บไซต ผ านเบราเซอร (URL) URL หร อ Uniform Research Locator หมายถ ง ช อเร ยกท อย ของเว บไซต เช น การก าหนด URL น ผ ด แลระบบอาจจะเป นผ ก าหนดให ด งน นผ พ ฒนาเว บเพจ ควร สอบถามจาก ผ ด แลระบบด วยเสมอ ว าเม อน าข อม ลข นไปเก บไว ท เคร องแม ข ายแล ว จะ เร ยกด ข อม ลได อย างไร

34 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ช อของเอกสารเว บ เอกสารเว บท กไฟล ควรม การก าหนดช อเอกสาร ไว ในส วนของแท ก <TITLE>.</TITLE> โดยช อท ก าหนดข นมาน จะเป นภาษาไทย หร อ ภาษาอ งกฤษก ได แต ควรม ความหมายอธ บายถ ง ภาพรวมของเว บเพจน นๆ ให ได มากท ส ด เน องจากข อความส วนน จะเป นข อความท จะถ กน ามาใช เป นค าส าค ญ (Keyword) ในการส บค นข อม ลจาก Search Engine ด วยเช น เช น ช อเอกสารเว บ ของโครงการคล งข อม ลอ เล กทรอน กส ของเคร อข าย SchoolNet สามารถก าหนด ช อของเอกสารเว บได ด งน <TITLE> Digital Library for Thai SchoolNet </TITLE>

35 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ค ย เว ร ดของเว บเพจ เว บไซต ท น าเสนอในเคร อข ายอ นเทอร เน ต ย อมต องการให เป นท ร จ กก นอย างแพร หลาย โดยเฉพาะเว บไซต ท า (Search Engine Website) ช นน า เช น Yahoo, Google, SiamGuru ว ธ หน งท จะช วยให เว บไซต ท าร จ กเว บไซต ท พ ฒนาข นมา ค อการก าหนดค ย เว ร ดให ก บ เว บเพจน นๆ โดยใช แท ก <META NAME = "Keyword" CONTENT = "ค ย เว ร ด 1, ค ย เว ร ด 2, "> ค ย เว ร ดท ก าหนดข นมาน สามารถก าหนดได ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ สามารถ ก าหนดค ย เว ร ดได มากกว า 1 ต ว โดยเข ยนค นด วยเคร องหมายจ ลภาค (,) เช น <META NAME = "Keyword" CONTENT = "การศ กษา, ประเทศไทย, Education, Thailand">

36 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การควบค มการเข ารห สภาษาไทย ป จจ บ นเบราเซอร แต ละต ว จะตรวจสอบการแสดงผลภาษาด วยค าการเข ารห ส ภาษา (Character Set) และหากเอกสารใด ก าหนดค าผ ดพลาด หร อไม ก าหนด อาจจะท าให โปรแกรมเบราเซอร แปลความหมายผ ดพลาด และแสดงผลภาษา ผ านเบราเซอร ไม ถ กต อง ด งน นเพ อให การแสดงผลภาษาไทยผ านเบราเซอร ต างๆ แสดงผลได อย างถ กต อง ควรก าหนดค าการเข ารห สภาษาไทยส าหร บเอกสารเว บ ด วยแท ก <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=tis- 620">

37 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ร ปแบบของเว บเพจ ส าหร บร ปแบบของเอกสารน น ในส วนของเน อหา ต วอ กษร และพ นหล ง (Background) ควรใช ส ท ด แล วสบายตาในการอ าน ยกเว นห วข อหร อข อความ บางส วนท ต องการเน น สามารถใช ส อ นได ตามความเหมาะสม

38 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การต งช อไฟล ช อไฟล สามารถประกอบด วยต วอ กษรภาษาอ งกฤษต วพ มพ เล ก (a - z) และต วเลข (0-9) ผสมก นได แต ไม ควรยาวจนเก นไป และส อความหมายถ งเน อหาของเว บ เพจด วย โดยนามสก ลของไฟล เอกสาร HTML ต องเป น.html หร อ.htm ท งหมด นอกจากน ไฟล เอกสาร HTML ไฟล แรก หร อไฟล ท ท าหน าท เป น Homepage จะต องต งช อเป น index.html เท าน น

39 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ระบ ท มาของเว บเพจ ท ายส ดของเว บเพจแต ละหน า ควรระบ ท มาของเว บเพจด วย ซ งม ร ปแบบการเข ยน ด งน ท มา: เร ยบเร ยงโดย ช อนามสก ลผ เร ยบเร ยงบทความน ว นท ท เร ยบเร ยง หร อสามารถด ต วอย างได จาก

40 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การก าหนดความกว างของเว บเพจ ความกว างของเว บเพจในกรณ ท เป นตาราง หร อเฟรมสามารถก าหนดได 2 หน วย ค อ หน วย pixel และหน วยเปอร เซ นต (%) โดยในหน วยของ pixel น นไม ควรเก น 750 pixel (ส าหร บการน าเสนอผ านจอภาพ 800 x 600 pixels) และในหน วยของ เปอร เซ นต ไม ควรเก น 90% เพ อไม ให เก ดสกอล บาร (Scrollbar) ทางด านล างของ โปรแกรมเว บบราวเซอร

41 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การก าหนดฟอนต เอกสารเว บท เป นภาษาไทย หร อภาษาไทยผสมภาษาอ งกฤษ นอกจากจะต องก าหนดแท ก ควบค มการเข ารห สตามข อ 3 แล วควรก าหนดแบบอ กษร (Font) ให ก บข อความใน เอกสารเว บด วย โดยการใช แท ก <FONT FACE ="ช อฟอนต ท 1, ช อฟอนต ท 2, "> และควรก าหนดฟอนต ท สามารถแสดงผลได ท งเคร องคอมพ วเตอร ระบบ Macintosh และ PC พร อมท งระบ ขนาดท เหมาะสมด วย ร ปแบบ การก าหนดช อฟอนต ท เหมาะสมส าหร บข อม ลท เป นภาษาไทย ได แก <FONT FACE = "MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif, Thonburi"> </FONT> ร ปแบบ การก าหนดช อฟอนต ท เหมาะสมส าหร บข อม ลท เป นภาษาอ งกฤษ ได แก <FONT FACE = "Arial, Helvetica, Times"> </FONT>

42 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การแสดงข อม ลประเภทรายการหร อตาราง การสร างล าด บรายการ (Order List/Unorder List) ซ งจะเป นการใช แท ก <OL>, <UL>, <DL> ไม ควรจะใช ซ อนก น หลายช นเก นไป เพราะอาจเป นผลท าให เอกสารน นกว างเก นหน าจอ ท าให เก ดสกอล บาร ทางด านล างของโปรแกรมเว บ บราวเซอร ซ งจะท าให ผ ใช ต องท าการเล อนด ข อม ลท ขาดหายไป และท าให เม อส ง พ มพ เว บเพจน นออกมาทางเคร องพ มพ ข อความบางส วนจะขาดหายไป (ส วนท เก นหน าจอ)

43 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การจ ดการเก ยวก บภาพ ภาพควรม ความส มพ นธ ก บเน อหา โดยค าน งถ งสาระส าค ญของเน อหาเป นหล ก ควรม จ านวนภาพพอเหมาะไม มากเก นไป เพ อความรวดเร วในการเคล อนย ายข อม ล (transfer) ความสวยงามของโฮมเพจ เพ อให สามารถใช ได ก บจอภาพของผ เข าชมโฮมเพจซ งอาจม ขนาดจอภาพต างๆ ก น ควร ใช ภาพประกอบขนาดเล ก (thumbnail) และสามารถคล กท ภาพเล กเพ อแสดงภาพท ใหญ ข นได เล อกใช ฟอร แมตของภาพท เหมาะสม เช น ภาพส หร อภาพท ต องการแสดงถ งความคมช ด ของเน อหา ควรใช ฟอร แมต.JPG ในขณะท ภาพขาวด า หร อภาพท ไม เน นรายละเอ ยด เก ยวก บส ควรใช ฟอร แมต.GIF เป น ข อม ลภาพฟอร แมต.JPG ข อม ลภาพฟอร แมต.GIF

44 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การจ ดการเก ยวก บภาพ ภาพท ม ขนาดโตมาก ควรแบ งซอยเป นภาพเล กๆ แล วใช เทคน คการประกบภาพด วย ตาราง ไม ควรใช ภาพโตเก นไปหลายๆ ภาพในหน าเอกสารเว บแต ละหน า ควรก าหนดแอทร บ วท WIDTH และ HEIGHT ให ก บภาพ (หร อในแท ก <img >)ด วย เพ อระบ ความกว างและความยาวของร ปภาพให เว บบราวเซอร ร ซ งม ผลให การปรากฏ ภาพบนจอเร วข น ควรก าหนดแอทร บ วท ALT ให ก บภาพ (หร อในแท ก <img >) เพ อแสดงข อความ อธ บายส าหร บเว บบราวเซอร ท ไม สามารถแสดงข อม ลท เป นร ปภาพได โดยข อความควร ม ความหมายเหมาะสมก บภาพสามารถอ านแล วเข าใจหร อเห นภาพ

45 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ขนาดข อม ลท เหมาะสม ควรจะควบค มให ม ขนาดไม เก น 150 ก โลไบต (ซ งจะใช เวลาประมาณ 60 ว นาท ในการเคล อนย ายข อม ล) เพราะหากม ขนาดใหญ กว า 150 ก โลไบต จะเส ยเวลาใน การเคล อนย ายข อม ลมาก ท าให ผ เข าชมเก ดความเบ อได

46 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การทดสอบการแสดงผล ควรแสดงผลด วยความสวยงามท ความละเอ ยดของหน าจออย างต า 800 x 600 จ ด และควรทดสอบก บเบราเซอร หลายๆ ค าย หลายๆ ร น

47 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน Web Server การสร างเว บไซต ในป จจ บ น ย อมหน ไม พ นความต องการด านโปรแกรมม ง เช น ต องการต วน บจ านวนการเข าชมเว บไซต (Counter) ต องการกระดานข าว (Web board) ต องการสม ดเย ยม (Guestbook) หร อฟ งก ช นส งๆ เช น ระบบสมาช ก แต น กพ ฒนาเว บไซต ม กจะล มไปว าระบบโปรแกรมบนเว บ เป นระบบท ส มพ นธ ก บ ระบบปฏ บ ต การ ด งน นก อนสร างเว บไซต ควรพ จารณาให แน นอนว าเว บท พ ฒนา จะน าไปเก บไว บนเคร องแม ข ายท ใช ระบบปฏ บ ต การใด เพราะหากเล อกผ ดพลาด ก จะท าให เว บน นม ป ญหาอ กมากมาย

48 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน ป จจ บ นคงม หลายๆ ท านท สนใจจะม เว บไซต เป นของตนเอง หร อต องร บผ ดชอบ ด าเน นการให ก บ หน วยงานท ท านส งก ด และคงม ค าถามว าจะต องด าเน นการ อย างไรก บ Web Server ซ งขอแนะน าไว คร าวๆ ด งน จ ดต ง Web server ข นมาเอง เช า Web server จากผ ให บร การ ขอใช พ นท จาก Web server จากหน วยงานท ส งก ด ขอใช พ นท ฟร จาก Free Web Server

49 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง ถ าท านม งบประมาณท เพ ยงพอ ว ธ การน เป นว ธ การท น าสนใจท ส ด เพราะ เป น Web Server ของเราเอง สามารถควบค ม จ ดการได ตามท ต องการ ก าหนดช วงเวลาในการเป ดให บร การก บสมาช กได อ สระ โดย Web Server ท จ ดต งน จะต องเล อกร ปแบบการเช อมต อก บผ ให บร การ อ นเทอร เน ต ISP ท เหมาะสมเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด ในขณะท ม รายจ ายน อย ท ส ด

50 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง หม นแบบ Dial-up เป นร ปแบบการเช อมต อท ลงท นน อยท ส ด และสะดวกเพราะ Web server อย ท โต ะท างานของเราเอง โดย เพ ยงแต ม เคร องคอมพ วเตอร PC ท วไป แล วต ดต งระบบปฏ บ ต การท รองร บการท างาน เช น Linux, Windows NT, Windows 2000, Windows 98/ME + ISS แล วเช อมต อสายส ญญาณโทรศ พท ด วย อ ปกรณ MODEM ไปย ง ISP ด งร ป

51 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง ใช สายเช าส ญญาณ (Leased Line) โดยเช อม Web Server ก บ ISP ด วยสายเช า ส ญญาณรายเด อน และม Router เป นอ ปกรณ เช อมต อ

52 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง ใช บร การ Co-Location เป นการน า Web server ของเราไปฝากไว ก บ ISP โดยการ เช อมต อทาง ISP จะเป นผ ร บผ ดชอบ และเช อมต อกล บมาย งหน วยงานโดยผ าน MODEM ท าให การส งข อม ลไปย ง Web server อาจจะช ากว าแบบ Leased Line แต สามารถให บร การก บผ ท มาเย ยมชมเว บได ด เพราะใช ความเร วส งส ดของ ISP น นๆ

53 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเช า Web server จาก ISP การเช า Web Server จากผ ให บร การ น บเป นร ปแบบการฝากพ นท เว บไซต ท ได ร บ ความน ยมอ กร ปแบบหน ง เน องจากไม ต องย งยากก บการด แลร กษา และไม จ าเป นต องม ความร ทางเทคน คมากน ก รวมถ งไม ต องเส ยงบประมาณไปก บค าใช บ คลากรในหน วยงานท ม งบประมาณจ าก ด เน องจากป จจ บ นม ISP และ ผ ประกอบการรายย อยหลายรายท เป ดบร การเช าพ นท บน Web server ท าให ม ทางเล อกหลายทาง

54 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเช า Web server จาก ISP ป จจ ยท ควรทราบในการเล อกพ จารณาเช า Web server ความเร วในการเช อมต อส ญญาณ ความเร วในการร บส งข อม ล ปร มาณพ นท ท ให บร การ ความสามารถในการรองร บ Web Programming การสน บสน นระบบ Multimedia

55 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การใช บร การ Free Web Server Free Web Server น บเป นบร การท ผ ใช อ นเทอร เน ตม อสม ครเล น (และหน วยงานท ม งบประมาณไม มากน ก) เล อก เน องจากไม ต องเส ยค าใช จ ายใดๆ (แต ต องยอมแลก ก บโฆษณาท ปรากฏข นมา) โดยม ข อควรพ จารณาด งน ขนาดพ นท ท ให บร การ การสน บสน น Web Programming การสน บสน น Multmedia

56 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน โดย Free Web Server ท ม ให บร การม ท งในและต างประเทศ เช น

57 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine หลายๆ คนคงม ข อสงส ยว าท าไหมเว บไซต ท ต วเองสร าง จ งไม สามารถค นจาก Yahoo, Google ได ท งๆ ท เว บของคนอ นก ค นได ง าย รวดเร ว ค าตอบส าหร บเร องน ไม ยากเลย ค ณลองเป ดเว บไซต ท ค ณสร าง แล วเล อกเมน ค าส ง View, Source (จาก IE) แล วหาด ส คร บ ค ณได ใส Meta Tag ซ งม ล กษณะค าส งด งน <META...> ไว บ างไหม รวมถ ง Title Tag

58 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine เห นไหมคร บ ไม ม หร อบางท านอาจจจะไม เคยได ย นแท กน มาก อนก ได บางท าน เคยได ย น แต ไม ร ว าม ประโยชน อย างไร แท กน ม ประโยชน มากส าหร บการ ประกาศข อม ลของเว บท เราสร างให ก บ Yahoo, Google หร อ Search Engine อ นๆ ในระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ด งน นการสร างเอกสารเว บท กไฟล จะต องก าหนด Meta Tag ก าก บไว เสมอ

59 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine Title Tag Title Tag เป นแท กแรกของเอกสารเว บ ท ท าหน าท แสดงช อเร อง หร อห วเร องของ เว บไซต ซ ง Search Engine ม กจะน าส วนน ไปเก บไว ในฐานข อม ลเพ อเป น Keyword ส าหร บผ ใช ด งน นเว บไซต ท กเว บไซต จะต องม การก าหนด Title ท เหมาะสม ผ ใช ค ดถ งค าได ง าย (หล กเล ยงภาษาไทย เพราะ Search Engine หลายต ว ย งไม สน บสน นภาษาไทย) แท กน จะปรากฏในแถวแรกของเบราเซอร รวมท งเป นข อความส าหร บ Bookmark เว บไซต เพ อเร ยกใช งานในคร งถ ดไปและ แสดงผลด วย Search Engine เม อม การค นค นเว บไซต โดยผ ใช

60 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine

61 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine Meta Tag ค ออะไร? Meta Tag ค อแท กท ใช ประกาศข อม ลส าค ญต างๆ ของเอกสารเว บ เช น ช อผ พ ฒนา, เจ าของเว บไซต, ค าส าค ญ (Keyword), ค าอธ บายย อของเว บไซต โดยจะปรากฏใน ส วนห วของเอกสารเว บ (Head Section) ม หน าท ส งข อม ลให ก บ Search Engine เพ อเก บไว ในฐานข อม ล ส าหร บการค นค นของผ ใช

62 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine Description/Keyword Meta Tag Meta Tag ท ควรก าหนดในเอกสารเว บแท กหน งก ค อ Description และ Keyword Meta Tag ซ งม ร ปแบบการใช งานด งน <META NAME="description" CONTENT="ข อความอธ บาย"> <META NAME="keywords" CONTENT="ค าท 1, ค าท 2,...">

63 Web Master เว บมาสเตอร (Web Master) ค อ บ คคลท ท าหน าท วางแผน ด แล บร หาร และจ ดการ เว บไซต เพ อให เว บไซต น นๆ บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ท งน หน วยงานหน งๆ อาจจะม เว บมาสเตอร ในล กษณะท แตกต างก นไป เช น ม บ คลากรเพ ยงคนเด ยวเป นเว บมาสเตอร ท ท าหน าท ท งพ ฒนาเว บไซต ออกแบบ เว บไซต ออกแบบกราฟ ก เข ยนโปรแกรมม ง ในขณะท บางหน วยงานอาจจะแยก หน าท ของกล มงานออกอย างช ดเจน และเว บมาสเตอร ม หน าเพ ยงเฉพาะด แลระบบ เท าน น

64 Web Master สร ปหน าท ของเว บมาสเตอร ได ด งน เร มจากออกแบบโครงสร าง ต อด วยออกแบบกราฟ ก พ ฒนาเอกสารเว บ ตรวจสอบ/ปร บปร ง น าเสนอผลงาน ประเม นผล ประช มท ม ผ จ ดการและล กค า ผ เช ยวชาญด านเน อหา ผ เช ยวชาญด านเทคน ค น กออกแบบกราฟ ก

65 Web Master สร ปหน าท ของเว บมาสเตอร ได ด งน พ ฒนาแนวค ด ท องเว บอ นๆ แหล งข อม ลใหม ๆ ก าหนดร ปแบบหล ก ร างโครงสร าง (Storyboard) เป นการร างภาพเพ อน าเสนอความค ด และให น กออกแบบกราฟ กน าไปพ ฒนางานต อไป วางแผนการน าทาง (Navigator) พ ฒนาต นแบบ อ านง าย ข อม ลกะท ดร ด บ งช เป าหมายอย างช ดเจน ออกแบบกราฟ ก

66 ความกว างของเว บเพจ ป ญหาหน งในการออกแบบเว บเพจ ก ค อ ความกว างเท าไร จ งจะเหมาะสม? ค าตอบ ส าหร บประเด นน แทบจะหาบทสร ปไม ได เลย เน องจาก ความกว างของเว บเพจ ข นอย ก บ "ค าต ดต งของจอภาพ (Screen Setting)" จอภาพแต ละจอ จะม ค าต ดต งเฉพาะของ ตนเอง โดยค าต ดต งของจอภาพท เก ยวก บขนาดของจอในป จจ บ น แบ งได ด งน 640 x 480 pixels 800 x 600 pixels 1024 x 768 pixels 1600x1200 pixels ซ งสามารถตรวจสอบได จากการคล กขวาบน Desktop ของจอภาพหล ก MS-Windows แล วเล อกค าส ง Properties คล กบ ตรรายการ Settings ปร บเปล ยนค าหร อตรวจสอบค าจาก รายการ Screen area

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information