บทท 11 เทคโนโลย สารสนเทศ. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 11 เทคโนโลย สารสนเทศ. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved"

Transcription

1 บทท 11 เทคโนโลย สารสนเทศ 1

2 เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย หมายถ ง การประย กต เอาความร ทางด านว ทยาศาสตร มาใช ให เก ดประโยชน การศ กษา พ ฒนาองค ความร ต าง ๆ ก เพ อให เข าใจธรรมชาต กฎเกณฑ ของส งต าง ๆ และหาทางน ามาประย กต ให เก ดประโยชน เทคโนโลย จ งเป นค าท ม ความหมายกว างไกล เป นค าท เราได พบเห นและได ย นอย ตลอดมา สารสนเทศ หมายถ ง ข อม ลท เป นประโยชน ต อการด าเน นช ว ตของมน ษย มน ษย แต ละคนต งแต เก ด มาได เร ยนร ส งต าง ๆ เป นจ านวนมาก เร ยนร สภาพส งคมความเป นอย กฎเกณฑ และว ชาการ ลอง จ นตนาการด ว าภายในสมองของเราเก บข อม ลอะไรบ าง เราคงตอบไม ได แต สามารถเร ยกเอาข อม ลมา ใช ได ข อม ลท เก บไว ในสมองเป นส งท สะสมก นมาเป นเวลานาน ความรอบร ของแต ละคนจ งข นอย ก บการ เร ยกใช ข อม ลน น ด งน นจะเห นได ช ดความร เก ดจากข อม ลข าวสารต าง ๆ เทคโนโลย สารสนเทศ หมายถ ง เทคโนโลย ท ใช จ ดการสารสนเทศ เป นเทคโนโลย ท เก ยวข องต งแต การ รวบรวมการจ ดเก บข อม ล การประมวลผล การพ มพ การสร างรายงาน การส อสารข อม ล ฯลฯ เทคโนโลย สารสนเทศจะรวมไปถ งเทคโนโลย ท ท าให เก ดระบบการให บร การ การใช และการด แลข อม ล เทคโนโลย สารสนเทศจ งม ความหมายท กว างขวางมาก น กเร ยนจะได พบก บส งรอบ ๆ ต วท เก ยวก บการใช สารสนเทศอย มาก เช น การเก บรวบรวมข อม ล เป นว ธ การรวบรวมข อม ลเข าส ระบบ น กเร ยนอาจเห นพน กงานการไฟฟ าไปท บ านพร อมเคร องคอมพ วเตอร ขนาดเล กเพ อบ นท กข อม ลการใช ไฟฟ า ในการสอบแข งข นท ม ผ สอบ จ านวนมาก ก ม การใช ด นสอระบายตามช องท เล อกตอบ เพ อให เคร องอ านเก บรวบรวมข อม ลได การประมวลผล ข อม ลท เก บมาได ม กจะเก บในส อต าง ๆ เช น แผ นบ นท ก แผ นซ ด หร อเทป เป นต น ข อม ลเหล าน จะถ กน ามาประมวลผลตามต องการ เช น แยกแยะข อม ลเป นกล ม เร ยงล าด บข อม ล ค านวณ หร อจ ดการค ดแยกข อม ลท จ ดเก บน น การแสดงผลล พธ อ ปกรณ ท ใช เทคโนโลย ในการแสดงผลล พธ ม มาก สามารถแสดงเป นต วหน งส อ เป นร ปภาพ ตลอดจนพ มพ ออกมาท กระดาษ การแสดงผลล พธ ม ท งท แสดงเป นภาพ เป นเส ยง เป นว ด ท ศน เป นต น 2

3 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ )Information system) หมายถ ง หมายถ ง ระบบท ประกอบด วยส วนต างๆ ได แก ระบบ คอมพ วเตอร ท งฮาร ดแวร ซอฟท แวร ระบบเคร อข าย ฐานข อม ล ผ พ ฒนาระบบ ผ ใช ระบบ พน กงานท เก ยวข อง และ ผ เช ยวชาญในสาขา ท กองค ประกอบน ท างานร วมก นเพ อก าหนด รวบรวม จ ดเก บ ข อม ล ประมวลผลข อม ลเพ อสร างสารสนเทศ และส งผลล พธ หร อสารสนเทศท ได ให ผ ใช เพ อช วยสน บสน น การท างาน การต ดส นใจ การวางแผน การบร หาร การควบค ม การว เคราะห และต ดตามผลการด าเน นงาน ขององค กร ช ดขององค ประกอบท ท าหน าท รวบรวม ประมวลผล จ ดเก บ และแจกจ ายสารสนเทศ เพ อช วย การต ดส นใจ และการควบค มในองค กร ในการท างานของระบบสารสนเทศประกอบไปด วยก จกรรม 3 อย าง ค อ การน าข อม ลเข าส ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และ การน าเสนอผลล พธ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะม การสะท อนกล บ (Feedback) เพ อการประเม นและปร บปร งข อม ล น าเข า ระบบสารสนเทศอาจจะเป นระบบท ประมวลด วยม อ(Manual) หร อระบบท ใช คอมพ วเตอร ก ได ระบบ คอมพ วเตอร ท จ ดเก บข อม ล และประมวลผลเป นสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเป นระบบท ต องอาศ ย ฐานข อม ล 3

4 ระด บของผ ใช ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท กประเภท ก ค อต องประกอบด วยก จกรรม 3 อย าง ค อ ระบบต องม การน าเข า ข อม ล การประมวลผลข อม ล และการแสดงผลล พธ ของข อม ล 1. ระด บบ คคล ระด บของการเก ยวข องก บสารสนเทศในระด บบ คคลน น จะเป นการท แต ละบ คคลในองค กรจะ สร างและใช สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างานส วนต วเท าน น เช น การใช โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดในการพ มพ เอกสาร การใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยต ในงานน าเสนอ ส าหร บการสอนหร อบรรยาย โดยสามารถกรอกข อความ ตาราง ภาพ ภาพเคล อนไหวและเส ยง ท ช วย ด งด ดให ผ ฟ งสนใจตลอดเวลา การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลล กรอกข อม ล ค านวณ สร างกราฟ และท านายผลล พธ ของข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นต น 4

5 ระด บของผ ใช ระบบสารสนเทศ 2. ระด บกล ม ระด บของการเก ยวข องก บสารสนเทศในระด บกล มน น จะเป นการท กล มของคนในองค กรท ต องท างานร วมก นจะสร างและใช สารสนเทศร วมก น ซ งจะส งเสร มการด าเน นงานของกล มให ม ประส ทธ ภาพมากข น หล กการ ค อ น าเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาเช อมโยงก นเป นเคร อข ายระยะใกล หร อ ระยะไกล ท าให ม การใช ทร พยากร ได แก ข อม ลและอ ปกรณ เทคโนโลย พ นฐานร วมก น 5

6 ระด บของผ ใช ระบบสารสนเทศ 3. ระด บองค กร ระด บของการเก ยวข องก บสารสนเทศในระด บองค กรน น จะเป นการท แผนกต าง ๆ ในองค กร เช น แผนการขายและการตลาด แผนการผล ต แผนกจ ดซ อ แผนกบ คคล แผนกการเง นและการบ ญช เป นต น ม การสร างและส งผ านสารสนเทศจากแผนกหน งไปย งอ กแผนกหน งได โดยสร างสารสนเทศใน ร ปแบบรายงาน หร อกราฟเพ อให ผ บร หารน าไปประกอบการต ดส นใจได หล กการ ค อ น าเคร องคอมพ วเตอร ของแผนกต าง ๆ มาเช อมโยงก นเป นเคร อข ายเพ อให เก ด การใช ข อม ลร วมก น ส งท ส าค ญของระบบสารสนเทศระด บกล มและระด บองค กร ค อ การเช อมโยงคอมพ วเตอร เป น เคร อข ายท งภายในองค กรและการเช อมโยงภายนอกองค กร เพ อให ม การส อสารและส งข อม ลถ งก นได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ 6

7 ประเภทระบบสารสนเทศ 1.ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS) เป นระบบท ท าหน าท ใน การปฏ บ ต งานประจ า ท าการบ นท กจ ดเก บ ประมวลผลรายการท เก ดข นในแต ละว น โดยใช ระบบ คอมพ วเตอร ท างานแทนการท างานด วยม อ ท งน เพ อท จะท าการสร ปข อม ลเพ อสร างเป นสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการน ส วนใหญ จะเป นระบบท เช อมโยงก จการก บล กค า ต วอย าง เช น ระบบการ จองบ ตรโดยสารเคร องบ น ระบบการฝากถอนเง นอ ตโนม ต เป นต น ในระบบต องสร างฐานข อม ลท จ าเป น ระบบน ม กจ ดท าเพ อสนองความต องการของผ บร หารระด บต นเป นส วนใหญ เพ อให สามารถ ปฏ บ ต งานประจ าได ผลล พธ ของระบบน ม กจะอย ในร ปของ รายงานท ม รายละเอ ยด รายงานผล เบ องต น 2. ระบบส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation Systems- OAS) เป นระบบท สน บสน นงานใน ส าน กงาน หร องานธ รการของหน วยงาน ระบบจะประสานการท างานของบ คลากรรวมท งก บ บ คคลภายนอก หร อหน วยงานอ น ระบบน จะเก ยวข องก บการจ ดการเอกสาร โดยการใช ซอฟท แวร ด าน การพ มพ การต ดต อผ านระบบไปรษณ ย อ เล กทรอน กส เป นต นผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของ เอกสาร ก าหนดการ ส งพ มพ 3. ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ ) Management Information Systems- MIS) เป นระบบ สารสนเทศส าหร บผ ปฏ บ ต งานระด บกลาง ใช ในการวางแผน การบร หารจ ดการ และการควบค ม ระบบจะเช อมโยงข อม ลท ม อย ในระบบประมวลผลรายการเข าด วยก น เพ อประมวลและสร างสารสนเทศ ท เหมาะสมและจ าเป นต อการบร หารงาน ต วอย าง เช น ระบบบร หารงานบ คลากร ผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของรายงานสร ป รายงานของส งผ ดปกต 7

8 ประเภทระบบสารสนเทศ 4. ระบบงานสร างความร ) Knowledge Work Systems - KWS) เป นระบบท ช วยสน บสน น บ คลากรท ท างานด านการสร างความร เพ อพ ฒนาการค ดค น สร างผล ตภ ณฑ ใหม ๆ บร การใหม ความร ใหม เพ อน าไปใช ประโยชน ในหน วยงาน หน วยงานต องน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาสน บสน นให การพ ฒนา เก ดข นได โดยสะดวก สามารถแข งข นได ท งในด านเวลา ค ณภาพ และราคา ระบบต องอาศ ยแบบจ าลองท สร างข น ตลอดจนการทดลองการผล ตหร อด าเน นการ ก อนท จะน าเข ามาด าเน นการจร งในธ รก จ ผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของ ส งประด ษฐ ต วแบบ ร ปแบบ เป นต น 5. ระบบสน บสน นการต ดส นใจ ) Decision Support Systems DSS) เป นระบบท ช วยผ บร หารในการ ต ดส นใจส าหร บป ญหา หร อท ม โครงสร างหร อข นตอนในการหาค าตอบท แน นอนเพ ยงบางส วน ข อม ลท ใช ต องอาศ ยท งข อม ลภายในก จการและภายนอกก จการประกอบก น ระบบย งต องสามารถเสนอทางเล อกให ผ บร หารพ จารณา เพ อเล อกทางเล อกท เหมาะสมท ส ดส าหร บสถานการณ น น หล กการของระบบ สร างข น จากแนวค ดของการใช คอมพ วเตอร ช วยการต ดส นใจ โดยให ผ ใช โต ตอบโดยตรงก บระบบ ท าให สามารถ ว เคราะห ปร บเปล ยนเง อนไขและกระบวนการพ จารณาได โดยอาศ ยประสบการณ และ ความสามารถของ ผ บร หารเอง ผ บร หารอาจก าหนดเง อนไขและท าการเปล ยนแปลงเง อนไขต างๆ ไปจนกระท งพบสถานการณ ท เหมาะสมท ส ด แล วใช เป นสารสนเทศท ช วยต ดส นใจ ร ปแบบของผลล พธ อาจจะอย ในร ปของ รายงาน เฉพาะก จ รายงานการว เคราะห เพ อต ดส นใจ การท านาย หร อ พยากรณ เหต การณ 6. ระบบสารสนเทศส าหร บผ บร หารระด บส ง ) Executive Information System - EIS) เป นระบบท สร างสารสนเทศเช งกลย ทธ ส าหร บผ บร หารระด บส ง ซ งท าหน าท ก าหนดแผนระยะยาวและเป าหมายของ ก จการ สารสนเทศส าหร บผ บร หารระด บส งน จ าเป นต องอาศ ยข อม ลภายนอกก จกรรมเป นอย างมาก ย งใน ย คป จจ บ นท เป นย ค Globalization ข อม ลระด บโลก แนวโน มระด บสากลเป นข อม ลท จ าเป นส าหร บการ แข งข นของธ รก จ ผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของการพยากรณ การคาดการณ / 8

9 พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศ พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศ ในเอกสารการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต กล าวถ งค ณสมบ ต ของ เทคโนโลย สารสนเทศท ท าให เก ดการแพร กระจายของการใช อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศอย าง แพร หลายในป จจ บ น ซ งประกอบด วยค ณสมบ ต ต างๆด งน การรวมต วก นของเทคโนโลย (Convergence) เทคโนโลย สารสนเทศเป นการรวมต วก นของ เทคโนโลย ทางด านคอมพ วเตอร การส อสาร รวมถ งระบบเทคโนโลย อ นๆ เช น การกระจายเส ยงเข าไว ด วยก น ท าให สามารถร บส งส ญญาณ โดยเฉพาะข อม ลท อย ในร ปของส อแบบผสม ท ประกอบด วยภาพ เส ยงและข อความต างๆได อย างรวดเร ว สมบ รณ และสามารถส งได ปร มาณมาก การเผยแพร ข อม ลต างๆ ท าได อย างท วถ งก นมากข น โดยเฉพาะการเผยแพร ย คไร พรมแดน ต นท นท ถ กลง(Cost reduction) เทคโนโลย ม ค ณสมบ ต ท าให ราคาและการเป นเจ าของ อ ปกรณ เทคโนโลย ถ กลง ท งในส วนของอ ตราค าบร การส อโทรคมนาคม เช น ค าโทรศ พท ค าบร การ อ นเทอร เน ต ค าเช าส ญญาณเคร อข าย รวมถ งราคาของเคร องคอมพ วเตอร ม แน มโน มถ กลงเร อยๆ การพ ฒนาอ ปกรณ ท เล กลง(Miniaturization) อ ปกรณ เทททททคโนโลย สารสนเทศ หลากหลายประเภท รวมท งเคร องคอมพ วเตอร และโทรศ พท ได ร บการพ ฒนา ให ม ขนาดเล กลงกว าแต เด มมาก ด วยว ว ฒนาการของไมโครช พ ท าให สะดวกต อการใช งานมากย งข น การประมวลผลท ด ข น (Processing Power) โดยอาศ ยพ ฒนาการของผ ผล ตหน วย ประมวลผลกลางหร อพ ซ ย ท ท างานเร ซฃวข นกว าเด ม รวมถ งการสร างโปรแกรมเพ อตอบสนองการท างาน ของผ ใช ท ม ประส ทธ ภาพด ย งข น 9

10 พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานท ง าย(User Friendliness) การพ ฒนาโปรแกรมในป จจ บ น ม การออกแบบ ส วนประสานงานก บผ ใช เพ อช วยเหล อ และสน บสน นการท างานให ง ายย งข น โดยเฉพาะอย างย งก บ คนท ไม ค นเคยเร องเทคโนโลย มากน ก หร อท เร ยกว า user-friendliness น นเอง การเปล ยนอะตอมเป นบ ต(Bits versus Atoms) ท ศทางของความน ยมและการกระจาย ของการใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างรวดเร ว ผ านการใช งานโดยเคร อข ายอ นเทอร เน ต น บได ว า เป นต วอย างท ช ดเจนของการห นเหก จกรรมท ใช "อะตอม" เช นการส งเอกสารท เป นกระดาษ ไปส การ ใช "บ ต"มากย งข น ป จจ บ นจะเห นว าหลายองค กรปร บเปล ยนการใช งาน ท ม งเน นส ส าน กงานแบบไร กระดาษ(paperless office) ก นบ างแล ว ส อผสม(Multimidia) เทคโนโลย สารสนเทศสามารถเผยแพร สารสนเทศ ท เป นแบบ ส อผสมมากข น ประกอบด วยสา(รสนเทศท อย ในร ปแบบต วอ กษร ภาพกราฟฟ ก เส ยง ภาพน ง รวมถ งภาพเคล อนไหวต างๆเข าด วยก น เวลาและภ ม ศาสตร (Time S Distance) ว ว ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศท าให มน ษย สามารถเอาชนะเง อนไขด าน"เวลา" และ"ภ ม ศาสตร "ได เป นอย างมาก เช น การประช มทางไกล ส าหร บองค การท ม ขนาดใหญ และม สาขาอย ท วประเทศ หากต องการจ ดประช มโดยให ผ บร หารท กสาขา เด นทางมาย งส าน กงานใหญพร อมก น อาจท าได ไม สะดวกหร อจ ดเวลาไม ตรงก น การประช มแบบ ทางไกลสามารถเข ามาช วยแก ป ญหาน ได หร อการใช ร บส ญญาณดาวเท ยม เพ อถ ายทอดส ญญาณ รายการเพ อการศ กษาให ก บโรงเร ยนชนบทท ห างไกล(tele-education) โดยท น กเร ยนไม จ าเป นต องเข า มาแสวงความร ในเม องใหญ ก สามารถได แหล งความร ท เหม อนๆก น เป นการลดป ญหาในเร อง ภ ม ศาสตร 10

11 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านเศรษฐก จ เทคโนโลย สารสนเทศม บทบาทในด านเศรษฐก จโดยสามารถน ามาประย กต ใช ประโยชน และเพ ม ข ดสามารถในการแข งข นท งภาคการผล ตและบร การ ภาคการเง นการคล งท งภายใน ประเทศ และเพ อ การส งออก อ กท งย งประย กต ใช ประโยชน ในการพ ฒนาเศรษฐก จช มชนว สาหก จขนาดกลางและขนาด ย อม เช น พาณ ชย อ เล กทรอน กส (E-Commerce) หมายถ ง การด าเน นธ รก จท กร ปแบบท เก ยวข องก บการซ อขายส นค าและบร การผ านคอมพ วเตอร และระบบส อสารโทรคมนาคมหร อ ส ออ เล กทรอน กส หร อการด าเน นธ รก จการค าหร อการซ อขายบนระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยผ ซ อ (Customer) สามารถด าเน นการ เล อกส นค าค านวณเง น ต ดส นใจซ อส นค า โดยใช วงเง นในบ ตรเครด ตได โดยอ ตโนม ต ผ ขาย (Business)สามารถน าเสนอส นค า ตรวจสอบ วงเง นบ ตรเครด ตของล กค า ร บเง นช าระค าส นค าต ดส นค าจากคล งส นค าและประสานงานไป ย งผ จ ดส งส นค าโด ยอ ตโนม ต กระบวนการด งกล าวจะด าเน นการเสร จส นบนระบบเคร อข าย 11

12 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านส งคม ด านส งคม ช วยให พ ฒนาส งคมให เก ดการเร ยนร ท สร างสรรค เช นโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ ตามพระราชด าร ชองสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ เข าไปช วยเหล อผ ด อยโอกาสทางส งคมได ม คอมพ วเตอร ใช เช นโรงเร ยนชนบท คนป วยเร อร งในโรงพยาบาล ผ ต องข งและคนตาบอดท สามารถ อ านหน งส อได ด วยระบบ DAISY ( Digital Accessible Information System) 12

13 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านการศ กษา การใช คอมพ วเตอร ช วยสอน (Computer Assisted Instruction) ม หลายร ปแบบเช น Drill and Practice, Linear Program, Branching Program, Simulation, Game, Multimedia, Intelligence CAI.การศ กษาทางไกล (Distance Learning) ซ งจ ดได หลายร ปแบบ เช น การใช ว ทย โทรท ศน การ ส อสารโดยใช ระบบแพร ภาพผ านดาวเท ยม (Direct to Home : DTH) หร อระบบการแระช มทางไกล (Video Teleconference).เคร อข ายการศ กษา (Education Network) ซ งเป นการน าเคร อข ายอ นเทอร เน ตมาใช ซ งม บร การในหลายร ปแบบ เช น Electronic Mail, File Transfer Protocol, Telnet, World Wide Web เป นต นเคร องข ายคอมพ วเตอร จะสามารถให ผ เร ยนได เข าถ งแหล งข อม ลสารสนเทศท ม จ านวนมากมายท เช อมโยงในเคร อข ายท วโลก.การใช งานในห องสม ด (Electronic Library) เป นการประย กต ใช ในการส บค นข อม ลหน งส อ วารสาร หร อบทค ดย อว ทยาน พนธ ผลงานการว จ ย การใช งานในห องปฏ บ ต การ เช น การใช คอมพ วเตอร เพ อการจ าลองสถานการณ (Simulation) การใช ในงานประจ าและงานบร หาร (Computer Manage Instruction) เป นการประย กต ใช ในส าน กงาน เพ อช วยในการบร หาร จ ดการ ท าให เก ดความคล องต ว รวดเร วและแม นย า การต ดส นใจในการด าเน นการ ต างๆ ย อมเก ดประส ทธ ภาพส งส ด 13

14 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านการส อสารและโทรคมนาคม ด านอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เม อพ จารณาเคร อข ายการส อสารท วไปจากอด ต จนถ งป จจ บ น เห นได ช ดว ามน ษย ใช อ ปกรณ การส อสารแบบพกพามากข นเร อยๆ เร มจากว ทย เร ยกต ว (pager) ซ งเป นเคร องร บข อความ มาเป นโทรศ พท เคล อนท อ ปกรณ ส อสารชน ดน ได ถ กพ ฒนาจนสามารถใช งานด านอ นๆได นอกจากการพ ดค ยธรรมดา โทรศ พท เคล อนท ร นใหม สามารถใช ถ ายร ป ฟ งเพลง ฟ งว ทย ด โทรท ศน บ นท กงานส นๆ โทรศ พท บางร นม ล กษณะเป นเคร องช วยงานส วนบ คคล (Personal Digital Assistant : PDA) ซ งสามารถเช อต อก บอ นเทอร เน ตได อ กท งย งม หน าจอแบบส มผ ส ท าให สะดวกต อการใช งานมากข น บางร นม อ ปกรณ สไตล ส (stylus) ค อใช ปากกาป อนข อม ลทางหน าจอ บางร นสามารถส งการด วย เส ยง ต วอย างอ ปกรณ ส อสารและสารสนเทศแบบพกพา 14

15 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านสาธาณส ข ด านสาธารณส ข เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารถ กน ามาใช เร มต งแต การท าทะเบ ยนคนไข การ ร กษาพยาบาลท วไป ตลอดจนการว น จฉ ยและร กษาโรคต างๆ ได อย ารวดเร วและแม นย า นอกจากน ย งใช ใน ห องทดลอง การศ กษาและการว จ ยทางการแพทย ร กษาคนไข ด วยระบบการร กษาทางไกลตลอดเวลาผ าน เคร อข ายการส อสาร เคร องเอ กซเรย คอมพ วเตอร ท เร ยกว า อ เอ มไอสแกนเนอร ( EMI scanner ) ถ ก น ามาใช ถ ายภาพสมองมน ษย เพ อตรวจหาความผ ดปกต ในสมอง เช น ด เน องอกพยาธ เล อดออกในสมอง และ ต อมาได พ ฒนาให ถ ายภาพหน าต ดได ท วร างกาย เร ยกช อว า ซ เอท ( CAT-Computerized Axial Tomography scanner: CAT scanner ) ใช ว ธ ฉายแสงเป นจ งหวะไปรอบๆ ร างกายของมน ษย ถ าย เอ กซเรย และเคร องร บแสงเอกซเรย ท อย ตรงข ามจะเปล ยนแสงเอ กซเรย ให เป นส ญญาณไฟฟ าเก บไว ในจาน แม เหล ก จากน นจะน าส ญญาณไฟฟ าเหล าน เข าไปว เคราะห ในเคร องคอมพ วเตอร และแสดงผลล พธ เป น ภาพทางจอโทรท ศน หร อพ มพ ภาพออกมาทางเคร องพ มพ ต วอย างเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 15

16 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ด านส งแวดล อม เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ประโยชน ในด านธรรมชาต และส งแวดล อม เช น ระบบป องก นการก ดเซาะชายฝ ง โดยใช ภาพถ ายดาวเท ยม หร อภาพถ ายทางอากาศร วมก บการจดเก บ ร กษาข อม ลระด บน าทะเล ความส งของคล นจากระบบเรดาร เป นการศ กษาเพ อหาสาเหต และน าข อม ลมา วางแผนและสร างระบบเพ อป องก นการก ดเซาะชายฝ งแต ละแห งได อย างเหมาะสม นอกจากน ในรถยนต ท ใช เคร องยนต แบบผสม (hybrid engine) เพ อร กษาส งแวดล อมก ต องใช เทคโนโลย เพ อควบค มให เคร องยนต ลดการเผาไหม น าม นเช อเพล ง เป นการช วยลดมลภาวะจากก าซ-ไนโตรเจนออกไซด ไฮโดรคาร บอน และก าซคาร บอนมอนออกไซด ท ท าให เก ดภาวะโลกร อน ต วอย างเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารช วยร กษาธรรมชาต และส งแวดล อม 16

17 นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของไทย เม อ 19 ม นาคม พ.ศ คณะร ฐมนตร ได เห นชอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศ ระยะ พ.ศ ของประเทศไทยได เสนอเป าหมาย ย ทธศาสตร และความเช อมโยงระหว าง ย ทธศาสตร ก บการพ ฒนาประเทศไทยให เป นส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร เพ อใช และสร างภ ม ป ญญาของคนไทยท จะท าให ประเทศไทยม ความแข งแกร งและความสามารถเพ อใช และสร างภ ม ป ญญา ของคนไทยท จะท าให ประเทศไทยม ความแข งแกร งและความสามารถท จะร บการท าทายของการแข งข น ในระบบเศรษฐก จใหม ของส งคมโลกาภ ว ฒน ได อย างเต มท กรอบนโยบายม 3 เร อง ค อ 1. ความท าทายในย คโลกาภ ว ฒน 2. ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร 3. ประเทศไทยในทศวรรษแรกของคร สต ศตวรรษท 21 นโยบายฯ น ม สาระโดยรวมว า เทคโนโลย ใหม ท รวมคอมพ วเตอร สารสนเทศ และการส อสาร ) เร ยกว า เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (โทรคมนาคม) Information and Communications Technology หร อ ICT) ได ก อให เก ดก จรรมใหม ๆ ในทางเศรษฐก จและส งคมอ นส งผลต อการด ารงอย และการพ ฒนาของประเทศต างๆ ในโลกท แตกต างจากอด ตอย างมาก จนเป นท ยอมร บก นว าใน ศตวรรษท 21 (เร มจาก ค. ศ หร อ พ. ศ เป นต นไป จะเก ดเศรษฐก จใหม ท เร ยกว า ( ) เศรษฐก จแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร Knowledge based Learning Economy) และจะม ผล ท าให ประเทศไทยซ งม ทร พยากรบ คคล อ นม ความร เป นพ นฐานสามารถจะพ ฒนาล าหน าประเทศอ นๆ ท ด อยในส วนน อย างมาก 17

18 นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของไทย กรอบนโยบายน ม ว ตถ ประสงค ท จะท าให ประเทศไทยบรรล เป าหมายส าค ญ 3 ประการ ค อ 1. เพ มข ดความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นเคร องม อพ ฒนาประเทศ โดยม เป าหมายในการ เล อนสถานภาพของประเทศไทยจากประเทศ ในกล มผ ตามม พลว ต (dynamic adopters) อ นด บต นๆ ไปส ประเทศ ในกล มประเทศท ม ศ กยภาพเป นผ น า (potential leaders) อ นด บต นๆ โดยใช ด ชน ผลส มฤทธ ทางเทคโนโลย ของส าน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต (UNDP) เป นเคร องม อประเม น ว ด 2. เพ มจ านวนแรงงานความร ของประเทศจากประมาณร อยละ 12 ของแรงงานท งหมดให เป นร อย ละ 30 ซ งเท าก บค าเฉล ยของแรงงานความร ของกล มประเทศพ ฒนาแล ว (OECD) ใน พ.ศ ตามสถ ต ขององค การแรงงานระหว างประเทศ (ILO) 3. พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ โดยเพ มส ดส วนของม ลค าอ ตสาหกรรมท เก ยวก บการใช ความร เป นพ นฐานให ม ม ลค าถ งร อยละ 50 ของผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) จากว ส ยท ศน และนโยบายด งกล าว น าไปส การก าหนดกลย ทธ การพ ฒนาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศท ส าค ญไว 5 กล ม ค อ 1. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านภาคร ฐ (e Government) 2. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านพาณ ชย (e Commerce) 3. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านอ ตสาหกรรม (e Industry) 4. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านการศ กษา (e Education) 5. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านส งคม (e Society) 18

19 นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของไทย เป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาใน นโยบาย IT 2010 ด านภาคร ฐ )e Govemment) ม เป าหมายในการน า ICT มาพ ฒนาและปร บปร ง ระบบงานบร หารท ส าค ญท กประเภทของส วนงานของร ฐ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ภายใน พ. ศ และพ ฒนาบร การท ให แก สาธารณชนให ได ครบท กข นตอนใน พ ศง ด านพาณ ชย )e Cbommerce) ม เป าหมายม งสร างประโยชน โดยรวมในก จการพาณ ชย ของประเทศ ท งในความสามารถในการแข งข นของคนไทย และการพาณ ชย อ เล กทรอน กส ส าหร บ ธ รก จส งออก การค าและบร การ ด านอ ตสาหกรรม )e Industry) ม เป าหมายในการส งเสร มและพ ฒนาการใช และการ ผล ตอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศของภาคเอกชน เพ อให เก ดอ ตสาหกรรมการผล ตท ใช ความร เป น ทร พยากรส าค ญ ใน พ. ศ ด านส งคม )e Society) ม เป าหมายท จะลดความเหล อมล าของส งคม อ นเป นผล เน องมาจากความเหล อมล าในการเข าถ งสารสนเทศและความร ซ งหมายถ งการพ ฒนาให ค ณภาพช ว ต ของประชาชนท วไปด ข น ด านการศ กษา (e Education) ม เป าหมายในการสร างความพร อมของทร พยากรมน ษย ท งหมดของประเทศ เพ อช วยก นพ ฒนาให เก ดส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ท ม ค ณภาพ 19

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information