Navtech Vehicle Tracking System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Navtech Vehicle Tracking System"

Transcription

1 Navtech Vehicle Tracking System

2 ค าน า ค ม อการใช งานน เป นค ม อส าหร บอธ บายการใช งานโปรแกรม Utica Map และ Utica Report ซ งเป นโปรแกรมหล กใน การใช งานเพ อว เคราะห ข อม ลท ได จากอ ปกรณ ท ต ดต งบนยานพาหนะ ซ ง บร ษ ทฯ ได ค ดค นและพ ฒนาส าหร บใช ในระบบ ต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time เพ อประโยชน ในการบร หารและจ ดการการใช งานรถ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เน อหาส าค ญในค ม อจะอธ บายประกอบก บร ปภาพเพ อให ผ อ านเข าใจง าย และในตอนท ายย งม สร ปค าถามพร อม ค าตอบท ถ กถามบ อยๆ ซ งจะท าให ผ อ านเข าใจการท างานของอ ปกรณ ได ด ย งข น บร ษ ท แนฟเท ค จ าก ด

3 สารบ ญ เร อง บทท 1 บทท 2 แนะน าระบบต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time 1 อ ปกรณ ประจ ารถ 1 โปรแกรมควบค มพร อมแผนท (Utica Map) 1 ข นตอนการท างาน 2 ร ปแบบการส งข อม ล 3 การใช งานโปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map 4 โปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map 4 การเร ยกใช งานโปรแกรม Utica Map 4 ส วนประกอบของโปรแกรม Utica Map 5 การใช งานเคร องม อส าหร บต งค าต างๆ (Menu Bar) 6 รายงาน 6 ต วเล อก 7 การแสดงแผงควบค ม 7 วางแผงควบค มไว ทางขวา, วางแผงควบค มไว ทางซ าย 8 แบ งหน าจอ 9 การเป ดและป ดแถบเคร องม อ 10 ต งค าส แถบข อม ล 11 การค นหาระยะห าง รถ-สถาน 12 การต งค าระบบ 13 ข อม ล 13 ทะเบ ยนรถ 15 กล มรถ 16 แผนท 17 การช วยเหล อ 18 หน า

4 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า บทท 3 19 การตรวจสอบข อม ล 19 การตรวจสอบข อม ลบนแผนท 19 การตรวจสอบข อม ลสถานะของรถ ด วยแถบส 20 การตรวจสอบกล มรถรายช อรถในกล ม 22 การตรวจสอบระยะห างระหว างสถาน ท เล อกก บรถแต ละค น 22 การตรวจสอบ Event 23 แทคโคกราฟ 23 บทท 4 การท าสร ปรายงานการใช งานรถด วยโปรแกรม Utica Report 26 การเล อกข อม ลส าหร บท ารายงาน 26 สร ปรายงานรายค น 27 การน ารายงานสร ปการใช งานรถผ านโปรแกรม Microsoft Excel 29 การท ารายงานสร ปรายว น 30 การท ารายงานสร ปการเด นรถ 31 การตรวจสอบการเข า-ออกสถาน 32 การต งสถาน 33 กราฟความเร ว 35 บทท 5 39 Q&A 39

5 1 บทท 1 แนะน าระบบต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time การตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานรถในป จจ บ นม อย หลายประเภท หลายระบบ ระบบการตรวจสอบพฤต กรรม การใช งานรถแบบ Real time เป นอ กระบบหน งท ม ประส ทธ ภาพส ง เพราะผ ควบค มสามารถเห นพฤต กรรมต างๆ ได อย าง รวดเร วและตลอดเวลา เหมาะก บระบบงานขนส งท ต องการการบ นท กและตรวจสอบพฤต กรรมตลอดเวลา เช น ต าแหน ง และความเร วป จจ บ นของรถ หร อพฤต กรรมต างๆ ในการใช งานรถของพน กงานข บรถท เก ดข นในระหว างการขนส งส นค า เพ อลดความเส ยงต างๆ ท อาจจะเก ดความเส ยหายต อส นค าอ นเน องมาจากพฤต กรรมการใช งานรถท ไม เหมาะสม ส วนประกอบของระบบต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time ระบบการต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time จะประกอบไปด วยส วนใหญ ๆ 2 ส วนค อ 1. อ ปกรณ ประจ ารถ อ ปกรณ ประจ ารถหร ออาจเร ยกในช ออ นๆ เช น กล องด า,Data logger, Black box ม หน าท บ นท กการใช งาน อ ปกรณ ต างๆ และส งข อม ลน นๆ ออกมาเพ อรายงานพฤต กรรมการใช งานรถ ท งน ข นอย ก บรายละเอ ยดการต ดต ง ซ ง ประกอบไปด วยอ ปกรณ หล กแยกย อยด งน 1.1 อ ปกรณ ระบ ต าแหน งด วยดาวเท ยม GPS (Global Positioning System) ท าหน าท ร บส ญญาณ ดาวเท ยมซ งโคจรอย รอบโลก โดยจะแสดงความเร วของรถ, ต าแหน ง, ท ศทาง, รวมท งเวลาแต ละช วงของการเด นรถ เพ อ แสดงรายละเอ ยดด งกล าวให ผ ใช งานทราบ 1.2 อ ปกรณ ส งข อม ล ท าหน าท ส งข อม ลท ได จากการใช งานอ ปกรณ บนรถ และอ ปกรณ ในห วข อ 1.1 ผ าน ระบบ GPRS (General Packet Radio Service) หร อ อ ปกรณ ส าหร บส งข อม ลในแบบอ นๆ ไปย งส าน กงานของผ ใช งาน เพ อน าข อม ลด งกล าวมาแสดงบนโปรแกรมควบค มการใช งานรถต อไป 2. โปรแกรมควบค มพร อมแผนท (Utica Map) โปรแกรมควบค มพร อมแผนท เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นเพ อใช ส าหร บงานต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรม การใช งานยานพาหนะโดยเฉพาะ ซ งจะต ดต งอย บนคอมพ วเตอร ของผ ใช งาน ท าหน าท แสดงรายละเอ ยดต างๆ ของ พฤต กรรมการใช งานรถลงบนแผนท เช น พฤต กรรมการเร มใช งานรถ, การหย ดใช งานรถการข บรถเร วเก นก าหนด, การ หย ดรถไม ด บเคร อง และการใช งานอ ปกรณ พ เศษต างๆ ท ต ดต งเพ ม ท งน ย งสามารถท าสร ปรายงานการใช งานรถ เช น สถานท และเวลาในการข บรถเร วเก นก าหนด, การผ าน, เข า-ออกพ นท ห ามเข า, การเข า-ออกสถาน, ระยะทางรวม, การใช น าม นเช อเพล ง โดยแสดงในร ปแบบกราฟ ท งน ย งสามารถตรวจสอบพฤต กรรมได ในท กๆ ช วงเวลา และย งสามารถเปล ย รายงานท ได ให อย ในร ปแบบเอกสาร Microsoft Excel เพ อส งพ มพ ออกทางเคร องพ มพ และส งเอกสารเป น Electronics file ผ าน ได ข นตอนการท างาน

6 2 จากรายละเอ ยดของส วนประกอบต างๆ ในระบบการต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะด งท ได กล าวมาแล วข างต น สามารถท จะอธ บายการท างานโดยรวมของระบบจากภาพประกอบได ด งต อไปน แสดงระบบและเส นทางการส งข อม ลจากรถมาท เคร องคอมพ วเตอร ของผ ควบค ม จากภาพด านบน สามารถอธ บายการท างานของระบบได ด งต อไปน 1. หล งจากต ดต งอ ปกรณ ประจ ารถหร อกล องด าแล วระบบดาวเท ยมจะเร มท างาน โดยร บต าแหน งจากดาวเท ยม GPS และจะส งต าแหน งอ างอ งถ งก นตลอดเวลา 2. ระบบการส งข อม ลจะเร มท างานท นท โดยจะเช อมต อกล องด าก บระบบส งข อม ลไร สาย (GPRS) ตลอดเวลา เพ อรอส งข อม ล เม อม ข อม ลท ต องส ง ต วกล องด าจะส งข อม ลด งกล าวผ านระบบ GPRS ไปเก บไว ท Data Server เพ อรอ การ download โดยการใช โปรแกรม Utica Map เช อมต อระบบผ าน Internet เพ อ download ข อม ลไปเก บไว ท เคร อง คอมพ วเตอร ของผ ควบค ม ในร ปแบบฐานข อม ล SQL ซ งม ความเร วส ง 3. เม อโปรแกรม Utica Map ได ร บข อม ลและเก บข อม ลด งกล าวในร ปแบบของฐานข อม ลแล ว ผ ควบค มจะ สามารถตรวจสอบพฤต กรรม หร อต าแหน งของรถได ท นท โดยโปรแกรมจะน าข อม ลไปแสดงในแผนท ด จ ตอล และเม อผ ควบค มต องการท ารายงานสร ปการใช งานรถก สามารถน าข อม ลท ได มาท ารายงานผ านโปรแกรม Utica Report ได ซ งจะได อธ บายรายละเอ ยดการท างานให ทราบในห วข อต อไป

7 3 ร ปแบบการส งข อม ล จากภาพแสดงระบบและเส นทางการส งข อม ลสามารถท จะอธ บายการท างานของระบบโดยรวมเม อใช งานจร งได ด งน 1. เม อรถยนต เร มใช งานโดยการเป ดสว ทช ก ญแจ ต วกล องด าจะบ นท กพฤต กรรมการเป ดสว ทช ก ญแจท นท และ ขณะเด ยวก นก จะบ นท กต าแหน งท ได จากดาวเท ยม GPS ลงไปพร อมก นด วย ซ งพฤต กรรมน เร ยกว า Event จะประกอบ ไปด วย 1.1 การเป ด-ป ด สว ทช ก ญแจ, สว ทช PTO 1.2 การข บรถเร วเก นก าหนด ส าหร บพฤต กรรมท เร ยกว า Event น กล องด าจะท าการส งข อม ลออกมาท นท ซ งผ ควบค มจะเห นข อม ลน ภายใน ว นาท หล งจากเก ด Event ท งน ภายใต เง อนไขการท างานของระบบ GPRS ท สมบ รณ ค อ ม ส ญญาณ GPRS แรง พอท จะส งข อม ลได หากกล องด าไม สามารถส งข อม ลได เน องจากระบบ GPRS ไม ท างานหร ออย นอกเคร อข าย กล องด าจะ บ นท กข อม ลและเส นทางการใช งานรถท กๆ 1 นาท โดยเก บไว ในหน วยความจ าส ารองซ งสามารถบ นท กเส นทางการเด นรถ ได มากถ ง 12 ว น (ค ดจากการใช งานว นละ 8 ช วโมง ไม จ าก ดระยะทาง) และเม อระบบ GPRS ท างานเป นปกต กล องด าจะ ทยอยส งข อม ลออกมาจนหมด 2. กรณ ท กล องด าส งข อม ล Event ของการเป ดสว ทช ก ญแจแล วต วฐานเวลาในกล องด าจะเร มน บเวลาโดย ตรวจสอบความเร วก บดาวเท ยมท กว นาท ว า ความเร วเป นเท าใด และจะบ นท กต าแหน ง,ความเร ว,และพฤต กรรมต างๆ ท กๆ 1 นาท หล งจากบ นท กข อม ลแล วอ ปกรณ ส าหร บส งข อม ลจะท าการส งข อม ลน นออกมาเป นอย างน ไปเร อยๆ กรณ การเก ด พฤต กรรมข บรถเร วเก นก าหนด กล องด าจะท าการบ นท กและส งข อม ลน นออกมาท นท โดยไม รอให ครบก าหนดเวลา 1 นาท โดยผ ควบค มจะเห นข อม ลน ภายใน ว นาท หล งจากเก บข อม ลภายใต เง อนไขการท างานของระบบ GPRS ท สมบ รณ ส งผลให ข อม ลท ส งจากกล องด าจะ Update ท โปรแกรมท กๆ 1 นาท *** หมายเหต อ ปกรณ ร บส ญญาณดาวเท ยม (GPS) และ อ ปกรณ ส งข อม ลไร สาย (GPRS) เป นอ ปกรณ ประส ทธ ภาพส งร นใหม ไม จ าเป นต องใช สายอากาศร บส ญญาณท ต องต ดต งภายนอกรถ เพ อป องก นการเส ยหายจากการ กระท าของมน ษย หร อจากเหต ส ดว ส ยอ นๆ ท งน อ ปกรณ ด งกล าวจะท างานได ด ตามปกต เม ออย ภายใต เง อนไขการท างานท ก าหนดด งน อ ปกรณ ร บส ญญาณดาวเท ยม (GPS) ใช งานภายใต พ นท โล ง ไม ถ กก ดขวางด วยเมฆฝน, โลหะและส งปล กสร าง ขนาดใหญ ท อาจจะบดบ งหร อสะท อนส ญญาณจากดาวเท ยม อ ปกรณ ส งข อม ลไร สาย (GPRS) ใช งานภายใต พ นท ท ม ส ญญาณ GPRS ในระด บแรงพอท จะส งข อม ลได

8 4 บทท 2 การใช งานโปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map โปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map บร ษ ทฯ ได ออกแบบและพ ฒนาโปรแกรมส าหร บการแสดงข อม ลท ได จากกล องด าเพ อน ามาแสดงผลบนแผนท ด จ ตอลภายใต ช อโปรแกรม Utica Map และท าสร ปข อม ลในร ปแบบรายงานการใช งานรถภายใต ช อโปรแกรม Utica Report โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. การเร ยกใช งานโปรแกรม Utica Map เม อท าการต ดต งโปรแกรม Utica Map เร ยบร อยแล ว ผ ควบค มสามารถเร ยกใช งานโปรแกรม Utica Map ได โดยการ ด บเบ ล คล ค ท Icon บนหน าจอคอมพ วเตอร หร อกดป ม Start > Programs > Navtech > Utica Map ร ปแสดง Icon ของโปรแกรม Utica Map หล งจากเป ดโปรแกรม Utica Map แล วโปรแกรมจะปรากฏข นท หน าจอและจะเร มท าการ Download ข อม ลโดย อ ตโนม ต ด งร ป แสดงโปรแกรม Utica Map หล งจากเป ดการใช งาน

9 5 2. ส วนประกอบของโปรแกรม Utica Map เคร องม อควบค มแผนท (Tool Bar) เคร องม อส าหร บต งค าต างๆ (Menu Bar) เคร องม อช วยเหล อ เคร องม อควบค มการท างาน

10 6 การใช งานเคร องม อควบค มแผนท (Tool Bar) การใช งานเคร องม อควบค มแผนท สามารถอธ บายโดยแบ งตามแต ละ Icon ได ด งน ส ญญล กษณ การใช งาน เล อก Mode การด ข อม ลแบบ Real time เล อก Mode การด ข อม ลย อนหล ง (History) เล อก Mode การด ข อม ลย อนหล งและ Real time พร อมก น เล อนแผนท อย างอ สระ ด รายละเอ ยดข อม ลบนแผนท ว ดระยะทางบนแผนท ขยายแผนท แบบเล อกกรอบ ขยายรายละเอ ยดแผนท เข าคร งละ 1 ระด บ ลดรายละเอ ยดแผนท คร งละ 1 ระด บ ม มมองท งแผนท เล อนแผนท ข น เล อนแผนท ลง เล อนแผนท ไปทางซ าย เล อนแผนท ไปทางขวา บ นท กแผนท เป น file ร ปภาพ.BMP การใช งานเคร องม อส าหร บต งค าต างๆ (Menu Bar) รายงาน ผ ควบค มสามารถเป ดหน าโปรแกรม Utica Report โดยการเล อกห วข อด งภาพ ส าหร บ Play History เม อต องการตรวจสอบเส นทางการเด นรถใน Mode การด เส นทางย อนหล ง ผ ควบค มสามารถออกจากโปรแกรม Utica Map โดยการเล อกห วข อด งภาพ

11 7 ต วเล อก แสดงแผงควบค ม ผ ควบค มสามารถเป ดและป ดเคร องม อควบค มได โดยเล อกห วข อด งภาพ แสดงการป ดเคร องม อควบค ม ซ งจะเหล อเพ ยงต วแผนท เพ อเพ มม มมอง วางแผงควบค มไว ทางขวา, วางแผงควบค มไว ทางซ าย

12 8 ด งภาพ ผ ควบค มสามารถเปล ยนต าแหน งเคร องม อควบค มจากขวาม อไปซ ายม อได ส าหร บผ ท ถน ดม อซ ายโดยเล อกห วข อ แสดงการเปล ยนต าแหน งเคร องม อควบค มจากขวาม อไปซ ายม อ

13 9 แบ งหน าจอ ผ ควบค มสามารถเล อกแสดงหน าแผนท เพ อใช ส าหร บตรวจสอบและต ดตามยานพาหนะได มากถ ง 4 ค นพร อมก น อย างอ สระโดยเล อกห วข อตามภาพหร อผ ควบค มย งสามารถเล อกท ป ม เพ อแยกหน าแผนท ได อ กด วย ภาพต วอย างการเล อกแสดงแผนท เพ อต ดตามยานพาหนะพร อมก น 3 ค น

14 10 การเป ดและป ดแถบเคร องม อ ในหน าโปรแกรม Utica Map จะประกอบไปด วยแถบเคร องม อส าหร บแสดงรายละเอ ยดต างๆ เช น ความเร ว, อ ณหภ ม, ระยะทาง, แทคโคกราฟ, ช อต าแหน งรถและเคร องม อควบค มแผนท ซ งผ ควบค มสามารถท จะซ อน หร อแสดง แถบเคร องม อเหล าน ได โดยการเล อกแสดงและซ อนแถบเคร องม อได ด งภาพ ช อต าแหน งของรถ เคร องม อควบคมแผนท แทคโคกราฟ ข อมลของรถ ภาพแสดงการเป ดและป ดแถบเคร องม อ

15 11 ต งค าส แถบข อม ล การเปล ยนส แถบแสดงข อม ลรถ เพ อความสะดวกในการอ านค าข อม ลรถ ผ ควบค มสามารถเล อกส ของแถบข อม ล รถได โดยการเล อกส ต างๆ ได ตามภาพ แสดงส ของแถบข อม ลรถท สามารถเล อกใช งานได

16 12 การค นหาระยะห าง รถ-สถาน โปรแกรม Utica Map สามารถค นหาระยะห างระหว างสถาน ท ต องการก บรถท งหมดท ใช งานอย ได โดยจะแสดง รายละเอ ยดของต าแหน งและระยะทางบนแผนท พร อมก บสถานท ในเขตข อม ล อ าเภอ ของรถแต ละค นได หร อจะไม ให แสดงอ าเภอท รถอย ก ได โดยเล อกท ต วเล อกตามภาพ ซ งรายละเอ ยดการใช งานในหน าท น จะอธ บายในห วข อต อไป แสดงการเล อกให แสดงและซ อนอ าเภอท รถอย ใน Mode ค นหาระยะห างระหว างรถและสถาน การอ านค าสถาน ใหม ผ ควบค มสามารถตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานรถได โดยละเอ ยดท งในหน าแสดงข อม ลแบบ Real time และใน หน าสร ปรายงานพร อมท งย งเร ยกข อม ลข นมาตรวจสอบได บนแผนท และย งสามารถต งสถาน ได โดยไม จ าก ดท งในส วนของ หน าแสดงข อม ล Real time และในส วนของรายงาน ท งน เม อผ ควบค มจ าเป นท จะต องต งสถาน เพ มในรายงานแล ว ผ ควบค ม สามารถน าสถาน ท ต งในรายงานมาแสดงในหน าแสดงข อม ลแบบ Real time ได โดยการเล อกท ห วข อ อ านค าสถาน ใหม ด ง ภาพ แสดงการเล อกเพ มสถาน ท ต งในรายงานมาแสดงผลท หน าแสดงข อม ลแบบ Real time

17 13 การต งค าระบบ ก อนท จะเร มใช งานโปรแกรม Utica Map ผ ควบค มต องท าการต งค าระบบก อนเพ อใช ส าหร บเป นค าเร มต นในการ ตรวจสอบพฤต กรรม ซ งการต งค าระบบน เป นการต งค าเพ ยงคร งแรกก อนการใช งานคร งเด ยวและไม จ าเป นต องต งค าต างๆ เหล าน อ กในการใช งานโปรแกรม Utica Map คร งต อๆ ไป ผ ควบค มสามารถต งค าต างๆ โดยเล อกท ห วข อ ต งค าระบบ แล วใส Password ด งภาพ แสดงการเล อกการต งค าระบบและใส รห สผ านเพ อเข าส การต งค า ข อม ล การต งค าเร มต นการใช งานในหน า ข อม ล จะเป นการต งค าโดยเจ าหน าท ของ บร ษ ทฯ เพ อใช ส าหร บต ดต อก บ ระบบ Server เก บข อม ล ด งน นถ ารายละเอ ยดต างๆ ในหน าน ถ กแก ไขจากเด มท เจ าหน าท ได ต งไว อาจจะท าให ผ ควบค มไม สามารถ Download ข อม ลได ช อผ ใช ป มตรวจสอบการเช อมต อร บ Server รห สผ าน จ านวนข อมล ในการ download 1 คร ง ค า DNS1 และ DNS2 ส าหร บ Server ฐานเวลาส าหร บการ download ข อมลแต ละคร ง แก ไขรห สผ านเข า ต งค าระบบ บ นท ก ข อมล ป ดหน าต างต งค า

18 14 การต งค าต างๆ ในหน าช อง ข อม ล ม รายละเอ ยดปล กย อย ซ งสามารถอธ บายแยกตามห วข อได ด งน ช อผ ใช ส าหร บต งค า ช อผ ใช งาน หร อ User Name รห สผ าน ส าหร บใส ค า รห สผ าน เพ อ Download ข อม ลจาก Server จ านวนข อม ล การต งค าให โปรแกรมไป Download ข อม ลได ในแต ละคร ง DNS1, DNS2 ค า DNS Server ส าหร บต ดต อก บ Server บร ษ ทฯ ต งค าน จากโปรแกรมแล ว ฐานเวลา ค าฐานเวลา ม หน วยเป นว นาท ส าหร บต งเวลาให Utica Map ต ดต อก บ Server ต งรห สผ านเข าหน า Set up ต งรห สผ านส าหร บการเข ามาต งค าระบบ Test Connection ส าหร บตรวจสอบการเช อมต อข อม ลเม อระบบ internet โดยจะม ข อความ Connect Success แสดงให ทราบเพ อบอกว าโปรแกรมสามารถต ดต อก บ Server ได ถ า โปรแกรม Utica Map ไม สามารถต ดต อระบบ Server ได จะแสดงข อความ Connection Fail! ผ ควบค มต องตรวจสอบระบบ Internet เพ อให โปรแกรม Utica Map ต ดต อก บ Server เพ อ download ข อม ล ป ายแสดงผลการตรวจสอบการต ดต อก บ Server *** หมายเหต หล งจากต งค าต างๆ ครบตามก าหนดแล วให กดป ม Save ท กคร งเพ อบ นท กค าต างๆ

19 15 ทะเบ ยนรถ ผ ควบค มสามารถต งค าทะเบ ยนรถพร อมข อก าหนดควบค มเฉพาะของรถแต ละค นได เน องจากรถแต ละค นอาจจะ ม ข อก าหนดต างก น เช น ทะเบ ยนรถ, ช อรถ, ค าจ าก ดความเร ว, อ ตราการใช เช อเพล ง (Rate น าม น), อ ตราการใช เช อเพล ง เม อหย ดรถไม ด บเคร อง (ล ตร/ชม.) ค าควบค มกราฟน าม น (ค าบน,ค าล างน าม น), ข อก าหนดการอน โลมพฤต กรรมท แสดงผลในรายงาน (ข บรถเร วเก นก าหนดได ไม เก นก นาท, หย ดรถไม ด บเคร องได ไม เก นก นาท, จอดรถไม ด บเคร องได ไม เก นก นาท ) หล งจากท ใส ค าก าหนดต างๆ แล วให กดป ม บ นท ก โปรแกรมจะน าค าต างๆ เหล าน ไปใช ในการค านวนการท า สร ปรายงานต อไป เร ยกค าควบคมโดยเร ยงจาก IMEI, ทะเบ ยน, ช อรถ เร ยกค า IMEI ส ลบค า EMEI และทะเบ ยนท ไม ใช แสดงค าควบค มต างๆ ของรถแต ละค น

20 16 กล มรถ กรณ ต ดต งกล องด าในรถหลายค นหลายประเภทหร อม กล มรถท ใช งานตายต วเช น รถว งภาคเหน อ หร อรถกระบะ เล ก, รถห วลากเป นต น ท งน ผ ควบค มสามารถต งกล มของรถได ไม จ าก ด และรถแต ละค นสามารถอย ได มากกว าหน งกล มอ ก ด วย โดยว ธ การต งกล มแสดงได จากข นตอนตามภาพ กดป ม สร าง จะม หน าจอส าหร บสร างกล มให ผ ควบค มสามารถต งช อกล มได ตามต องการ เล อกทะเบ ยนรถท ต องการให อย ในกล ม โดยเล อกท ทะเบ ยนรถ แล วกดป ม กดป ม บ นท ก โปรแกรมจะท าการบ นท กกล มท ผ ควบค มต งไว ผ ควบค มสามารถลบกล ม โดยการกดป ม ลบ และย นย นการลบ กล มท ต งไว จะถ กลบท นท เม อต องการออกจากหน าต งกล มให กดป ม Save และ Close

21 17 แสดงภาพหล งจากต งกล มเสร จแล ว แผนท โปรแกรม Utica Map และ Utica Report สามารถเร ยกใช แผนท ได ซ งต วแผนท จะถ กต ดต งพร อมก บโปรแกรม ผ ควบค มสามารถเล อกแผนท รวมท งรายละเอ ยดในแผนท ได ตามความเหมาะสมด งน เล อกแผนท เล อกเป ด,ป ด ช นข อมลในแผนท แสดงการเล อกใช แผนท และเล อกเป ดและป ดข อม ลในแผนท

22 18 การช วยเหล อ โปรแกรม Utica Map และ Utica Report ม ระบบช วยเหล อผ ควบค ม กรณ โปรแกรมท างานผ ดพลาด ซ งอาจ เก ดข นได จากสาเหต หลายๆ ด าน ท งน ฝ ายพ ฒนาผล ตภ ณฑ ได ตรวจสอบและปร บปร งโปรแกรมให ท างานอย างถ กต อง ตลอดเวลาจ งอาจจะต องม การเปล ยนเวอร ช นของโปรแกรมเป นระยะ ท งน ผ ควบค มสามารถตรวจสอบเวอร ช นใหม ของ โปรแกรมได โดยเล อกท ช วยเหล อ > ตรวจสอบซอฟแวร เวอร ช นใหม ด งภาพ แสดงการตรวจสอบและ Update โปรแกรมเวอร ช นใหม ถ าม Software เวอร ช นใหม โปรแกรมจะแจ งหมายเลขเวอร ช นป จจ บ นและเวอร ช นใหม พร อมก บถามว าจะ Update หร อไม ถ าต องการ Update ให ตอบ OK โปรแกรม Update จะเร มท างานโดยป ดโปรแกรม Utica Map และ Utica Report เพ อท าการ Update เม อเสร จแล วโปรแกรม Utica Map จะเป ดต วเองโดยอ ตโนม ต แต ถ าไม ม Software เวอร ช นใหม จะข นหน าจอด งภาพ แสดงการตรวจสอบโปรแกรม Update เวอร ช นใหม

23 19 บทท 3 การตรวจสอบข อม ล ในบทท ผ านมา ได อธ บายถ งรายละเอ ยดของเคร องม อและการต งค าต างๆ ก อนการใช งานโปรแกรม Utica Map ซ งผ ควบค มจะทราบถ งความหมายและว ธ การใช งานเคร องม อและการต งค าต างๆ ท จ าเป น และพร อมท จะเร มใช งาน ในบท น จะอธ บายว ธ การตรวจสอบข อม ลท ได โดยอาศ ยเคร องม อท ได อธ บายการท างานให ทราบไปแล วด งน การตรวจสอบข อม ลบนแผนท โปรแกรม Utica Map ได ออกแบบ Interface ส าหร บการตรวจสอบข อม ลบนแผนท ให ม ความง ายต อการใช งาน โดยแบ งร ปแบบออกเป น 3 ประเภท 1. การตรวจสอบข อม ลแบบ Real time ผ ควบค มสามารถตรวจสอบข อม ล Real time ได โดยเล อกทะเบ ยนรถท ต องการตรวจสอบ และคล คท ป ม เม อกดแล วป มจะเป นส เข ยว จากน นโปรแกรมจะน าค าต างๆ ท เป นข อม ลป จจ บ น ของรถค นท เล อกมาแสดงบนแผนท และแถบเคร องม อด งภาพ แสดงสถานท ป จจ บ นของรถ ถ ารถอย ในสถาน โปรแกรม จะแสดงช อสถาน ให ทราบ แสดงความเร วและอ ณหภ ม แสดงการตรวจสอบข อม ลแบบ Real time

24 20 การตรวจสอบข อม ลสถานะของรถ ด วยแถบส เน องจากบางคร งจ านวนรถท ต ดต งกล องด าม จ านวนมาก ผ ควบค มอาจจะไม สะดวกท จะตรวจสอบข อม ลของรถ ท กๆ ค นได หร อ ผ ควบค มอาจจะก าล งต ดตามรถท ม พฤต กรรมท น าสนใจอย โปรแกรม Utica Map จะย งคงแสดงสถานะ ของรถค นอ นๆ ท ไม ได ถ กตรวจสอบพฤต กรรมด วยแถบส ซ งจะแบ งได ด งน แถบส แดง แถบส เหล อง แถบส ม วง แถบส ฟ าเข ม แถบส ฟ าอ อน รถจอดด บเคร อง หย ดรถไม ด บเคร อง ข บรถเร วเก นก าหนด ป ดสว ทช PTO เป ดสว ทช PTO กรณ ไม สามารถต ดต อก บดาวเท ยมได กล องด าจะส งช อ Cell Site ของโทรศ พท ให เพ อจะได ทราบคร าวๆ ว า ป จจ บ นรถอย บร เวณใด เน องจากช อ Cell Site จะต งตามช อของสถานท น นๆ อย แล ว 2. การตรวจสอบข อม ลย อนหล ง (History) ข อม ลท ได จากกล องด าจะถ กเก บไว ในระบฐานข อม ลซ งจะท าให ผ ควบค มสามารถเร ยกข อม ลเก าข นมาตรวจสอบได ตลอดเวลา โดยคล คท ทะเบ ยนรถท ต องการตรวจสอบ และคล คท ป ม เม อเล อกแล วป มจะเป นส เข ยว จากน นเล อกก าหนดเวลา โดยแต ละต วเล อกจะม ความหมายด งน หมายเลข 1, 3, 6, 12, 24, 48 หมายถ งเล อกด ข อม ลถอยหล งไปเป นจ านวนช วโมงโดยน บจากเวลาป จจ บ น ต วหน งส อ Y หมายถ ง เล อกด ข อม ลของเม อวานน ท งว น ต วหน งส อ T หมายถ ง เล อกด ข อม ลของว นน ท งว น ต วหน งส อ F หมายถ งเล อกด ข อม ลโดยการก าหนดช วงระยะเวลาโดยผ ควบค ม ซ งสามารถเล อกได ต งแต ว น, เด อน, ป, ช วโมง, นาท ด งภาพด านล าง หล งจากผ ควบค มเล อกช วงเวลาส าหร บตรวจสอบข อม ลได แล ว ให กดป ม DoQuery เพ อเร ยกข อม ลย อนหล งท ต องการ จากน นโปรแกรมจะน าข อม ลเส นทางพร อมรายละเอ ยดอ นๆ มาแสดงท แผนท ด งร ป

25 21 แสดงเส นทางท ว งในชวงเวลาท เล อก แสดงระยะทางรวมท ว งได ในชวงเวลาท เล อก แสดงความเร วและอ ณหภ ม ข อม ลส ดท าย แสดงการตรวจสอบข อม ลย อนหล งในหน าแผนท นอกจากผ ควบค มจะตรวจสอบข อม ลย อนหล งได อย างไม จ าก ดแล ว ย งสามารถตรวจสอบล กษณะการข บรถได ด วย History Player โดยการกดป ม ความเร วในการตรวจสอบท ป ม 1x, 2x, 4x, 8x หร อหย ดก ได เพ อตรวจสอบเส นทางการข บรถได และเล อกระด บ แสดงการตรวจสอบเส นทางด วย History Player

26 22 3. การตรวจสอบข อม ลย อนหล งพร อมท งข อม ลป จจ บ น (Mix Mode) กรณ ผ ควบค มต องการตรวจสอบเส นทาง ย อนหล งและต องการด ข อม ลป จจ บ นด วย ก สามารถท าได โดยคล คท ทะเบ ยนรถท ต องการตรวจสอบ และคล คท ป ม เม อเล อกแล วป มจะเป นส เข ยว จากน นเล อกก าหนดเวลาเหม อนก บการด ข อม ลย อนหล ง (History Mode) และคล คป ม DoQuery โปรแกรมจะแสดงข อม ลเส นทางย อนหล งบนแผนท และหากม ข อม ลใหม โปรแกรมจะน าข อม ลใหม ท ได มา แสดงบนแผนท ต อเน องไปเร อยๆ เพ อความสะดวกในการเปล ยน Mode ในการตรวจสอบข อม ลรถ หล งจากผ ควบค มเล อกรถท ต องการตรวจสอบ แล ว ผ ควบค มย งสามารถเล อก Mode การตรวจสอบโดยการคล คเมาส ขวาหล งจากท เล อกรถ เพ อเปล ยน Mode การ ตรวจสอบข อม ล ด งภาพ แสดงการเล อก Mode การตรวจสอบข อม ลโดยการคล คเมาส ขวา การตรวจสอบกล มรถรายช อรถในกล ม ผ ควบค มสามารถเล อกกล มรถเพ อตรวจสอบสถานะของรถค นต างๆ ในกล มได โดยกล มรถท แสดงในหน าต างผ ควบค มสามารถแก ไขได ด งต วอย างในบทท แล ว แสดงการตรวจสอบกล มรถท ต งไว การตรวจสอบระยะห างระหว างสถาน ท เล อกก บรถแต ละค น ผ ควบค มสามารถตรวจสอบระยะห างระหว างสถาน ท ต างๆ ท ต งไว ก บรถท กค นท กล มได เพ อประมาณเวลาในการ เข าถ งสถาน หร อเพ อความสะดวกในการร บและจ ายงานให ก บรถท อย ใกล สถาน มากท ส ด ท งน ผ ควบค มสามารถใช งาน Function น โดยคล คท ป ม หล งจากน นป มจะเปล ยนส เป น หล งจากน นผ ควบค มสามารถเล อกสถาน ด านล างเพ อ หาระยะห างของรถก บสถาน ท เล อกได ท นท ซ งสามารถตรวจสอบบนแผนท ได ว าต าแหน งของรถอย ท ใด และอย ห างเท าใด (ระยะทางท ได เป นระยะทางท ว ดตรงจากสถาน ถ งรถ) โดย คล คท รถค นท ต องการทราบข อม ลด งภาพ

27 23 การตรวจสอบ Event กรณ การเก ดพฤต กรรมท น าสนใจ โปรแกรมจะแจ งเต อนถ งพฤต กรรมด งกล าวด วยข อความกระพร บพร อมท ง เส ยงท แตกต างก นซ งข นอย ก บพฤต กรรมท เก ดข น และผ ควบค มสามารถตรวจสอบพฤต กรรมท เป น Event ย อนหล งได เช น การข บรถเร ว,การเข า-ออกสถาน ได ในกรณ ท ผ ควบค มไม สะดวกท จะเฝ าด ข อม ลตลอดเวลาท งน การตรวจสอบสามารถ ตรวจสอบ Event โดยรวม หร อแยกเป นรายค น หร อแยกเป นแต ละ พฤต กรรมได โดยโปรแกรมจะแสดงเวลาและสถานท ท เก ดพฤต กรรมน นบนแผนท เม อด บเบ ลคล คท รายการ เป ด-ป ดเส ยงเต อน แสดงการตรวจสอบพฤต กรรม Event ท เก ดข นในขณะท ผ ควบค มไม อย แทคโคกราฟ โปรแกรมสามารถบ นท กและแสดงกราฟการใช ความเร วแบบ Real time ของแต ละช วงการใช งานรถ และโปรแกรม ย งสามารถแสดงต าแหน งของความเร วท ต องการตรวจสอบได บนแผนท อ กด วย ผ ควบค มสามารถใช งาน แทคโค กราฟ ได โดยเล อกเป ดใช งานแทคโค กราฟ ในหน า ต วเล อก> แถบเคร องม อ > แทคโคกราฟ เม อเป ดแล วแทคโคกราฟจะปรากฏข น ท ม มจอด านล างซ ายของแผนท

28 24 การใช งานแทคโคกราฟน นใช ได ในเฉพาะ History Mode และ Mix Mode เท าน น และไม สามารถใช ใน Real time Mode ได โดยผ ควบค มสามารถเล อกด ข อม ลในช วงกราฟท สนใจได โดยการใช เมาส ซ ายคล คลากและคล มกราฟความเร วไว จากน นคล คเมาส ขวาแล วเล อก DoQuery เพ อเล อกด ข อม ลเส นทางในแผนท ในช วงของกราฟความเร วท ต องการ (ต วเล อก เวลาต องอย ท F ) เท าน น ด งแสดงในภาพ แสดงการตรวจสอบความเร วด วยแทคโคกราฟและการขยายกราฟเพ อตรวจสอบเ ส นทางท สนใจ ผ ควบค มสามารถแก ไขค าความเร วท แสดงอย ในช องของแทคโคกราฟได โดยการคล คเมาส ขวาในช องแทคโคกราฟ จากน นเล อก Scale ตามภาพ หล งจากน นจะม หน าต างเล กๆ ด งภาพเพ อท ผ ควบค มสามารถแก ไขค าต างๆ น ได ตามสะดวก ท งน ในต วแทคโคกราฟย งบอกเวลาหน วยช วโมงและความเร ว (ตามต าแหน งท เมาส ช ) แสดงการตรวจสอบเส นทางและความเร วด วยแทคโคกราฟ

29 25 แสดงการเล อกตรวจสอบกราฟความเร วในการใช งานรถใน 1 ว น แสดงภาพขยายแทคโคกราฟ โดยการเล อก Full screen ส าหร บตรวจสอบความเร วของการใช งานรถ

30 26 บทท 4 การท าสร ปรายงานการใช งานรถด วยโปรแกรม Utica Report บร ษ ทฯ ได ออกแบบโปรแกรมส าหร บการท ารายงานสร ปการใช งานรถ โดยม พ นฐานการออกแบบโปรแกรมท ว า จะต องม ความง ายไม ซ บซ อน ลดจ านวนเอกสารท เป น Hard copy และสามารถตรวจสอบพฤต กรรมท กอย างท กล องด าส งมา เช นการเป ดป ดสว ทช ก ญแจ การใช งานอ ปกรณ พ เศษ การหย ดรถนานเก นก าหนด การจอดรถนานเก นก าหนด เวลาในการ ใช งานรถ ระยะทางท ว งได โดยรายละเอ ยดแต ละพฤต กรรมจะแยกเป นเพ อย อยออกมาความสะดวกในการตรวจสอบอย าง ครบถ วน ซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน การเล อกข อม ลส าหร บท ารายงาน ผ ควบค มต องเล อกข อม ลส าหร บการท ารายงานก อนในเบ องต น ซ งจะประกอบไปด วยกล มรถและรายการรถด งท ได อธ บายในบทก อนๆ และเล อกก าหนดช วงเวลาในการท ารายงานเพ อจ าก ดขอบเขตของข อม ลท ต องการตรวจสอบผ าน โปรแกรม Utica Report ซ งผ ควบค มสามารถเป ดโปรแกรม Utica Report ด งภาพ แสดงการเป ดโปรแกรม Utica Report แสดงหน าควบค มการท ารายงาน

31 27 หล งจากท เล อกข อม ลรถจากกล มท ได ต งไว ก อนหน าน แล ว ให ก าหนดช วงเวลาในการท ารายงานโดยเล อกเวลาเร ม และเวลาส นส ด ถ าหากผ ควบค มต องการรายละเอ ยดของสถานท กรณ การหย ดรถ, จอดรถ, การเป ด-ป ด PTO ในกรณ ท พฤต กรรมด งกล าวไม ได เก ดข นภาพในสถาน ให เล อกตรงช อง แสดงรายงานก าแหน งการหย ด, การจอด, การเป ด PTO อย างละเอ ยด (การท ารายงานจะใช เวลานานข น) ด งภาพ แสดงการเล อกข อม ลเพ อท ารายงาน หล งจากท เล อกข อม ลได แล วให กดป ม ประมวลผล โปรแกรมจะท าการค านวนข อม ลต างๆ โดยระยะเวลาในการ ท ารายงานข นอย ก บจ านวนว นท เล อกท ารายงาน, จ านวนรถ, และการแสดงการหย ดรถ, จอดรถและการใช งาน PTO อย าง ละเอ ยด เม อโปรแกรมประมวลผลข อม ลเสร จแล ว จะเป ดหน ารายงาน สร ปรายค น ข นมาโดยอ ตโนม ต สร ปรายงานรายค น ข อม ลท งหมดท ได จากการประมวลผลจะแสดงในหน าสร ปรายงานรายค น ซ งแบ งเป น 2 ส วนโดยส วนแรก ประกอบไปด วยรายละเอ ยดท งหมดของการใช งานรถเป นรายค น โดยข อม ลของแต ละค นจะแยกเป นหมวดหม ของ พฤต กรรมรวมท งหมดประกอบไปด วย ความเร วเฉล ยท งช วงเวลาท ารายงานของรถ จ านวนคร งการข บรถเร วและความเร ว ส งส ดในแต ละว น, จ านวนคร งการหย ดรถ, เวลาในการหย ดรถท เก ดก าหนด, เวลาหย ดรถรวม, จ านวนคร งการจอดรถ, เวลาจอดรถท เก นก าหนด, เวลาจอดรถรวม, จ านวนคร งการเข าสถาน, จ านวนสถาน ท เข า, การผ านและเข าสถาน เส ยง, เวลา ใช งานรถรวม, ระยะทางรวม, ประมาณการใช เช อเพล ง, การใช งานสว ทช ก ญแจและ PTO

32 28 แสดงสร ปรายงานพฤต กรรมรวมรายค น เม อผ ควบค ม คล ค ท รายทะเบ ยนท ต องการตรวจสอบรายละเอ ยดเพ มเต ม โปรแกรมจะน ารายละเอ ยดพฤต กรรม ของรถค นน นมาแสดงในส วนท 2 ซ งจะแยกพฤต กรรมข างต นออกมาเป นรายว นเพ อผ ควบค มจะได ตรวจสอบพฤต กรรมใน แต ละว นได โดยละเอ ยด แสดงรายละเอ ยดสร ปพฤต กรรมรายค น

33 29 การน ารายงานสร ปการใช งานรถผ านโปรแกรม Microsoft Excel ผ ควบค มสามารถส งหน ารายงานสร ปการใช งานรถรายค นจากโปรแกรม Utica Report ไปแสดงท โปรแกรม Microsoft Excel โดยกดป ม ท งน เพ อความสะดวกในการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ และย งสามารถส งเอกสารด งกล าว ในร ปแบบ Electronic file ผ าน ได โดยตรง ซ งการน ารายงานสร ปรายค นน ผ านโปรแกรม Microsoft Excel น จะม รายละเอ ยดการใช งานโดยสร ป เช นความเร วส งส ด การข บรถเร วเก นก าหนด การจอดรถในสถาน ระยะทางรวม ประมาณ การใช น าม น กราฟเปอร เซ นต การใช ความเร วในแต ละช วง Pie Chart สร ปพฤต กรรมการใช งานรถ และผ ควบค มย งสามารถ ค านวนราคาน าม นท ใช ในการใช งานรถในเท ยวน ได และย งสามารถหา Rate น าม นในการใช งานรถได ด วยตนเอง เพ เปร ยบเท ยบก บค าการใช น าม นท ก าหนดให คนข บรถได ด วย ในหน าสร ปรายงานหน าน เพ ยงหน าเด ยว ซ งจะเป นการลดจ านว ของเอกสารได มาก แสดงรายงานในร ปแบบ Excel เพ อความสะดวกในการว เคราะห ข อม ล

34 30 Rate น าม นท กาหนด ประมาณน าม นท ใช Rate น าม นท ได จากการเต มน าม นจร ง แสดงหน ารายงานสร ปการใช งานรถรายค นและการค านวนค าใช จ ายเช อเพล งและ Rate การใช เช อเพล งในโปรแกรม Microsoft Excel การท ารายงานสร ปรายว น จากการท ารายงานสร ปการใช งานรถรายค นในห วข อท ผ านมาผ ควบค มสามารถท จะเล อกตรวจสอบการใช งานรถ ค นด งกล าวแยกอย างละเอ ยดโดยการตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานของรถค นน นๆ เป นรายว น ซ งจะม รายละเอ ยด พฤต กรรมด งท กล าวมาข างต นและท งน ผ ควบค มย งสามารถตรวจสอบต าแหน งของพฤต กรรมน นๆ บนแผนท โดยการคล ค ท รายละเอ ยดพฤต กรรมท ต องการตรวจสอบโปรแกรมจะเร ยกแผนท ข นมาพร อมท งแสดงข อม ลท เล อกบนแผนท แสดงการตรวจสอบเส นทางการว ง กม.ในว นท 14 ม.ค.,เวลาหย ดรถไมด บ เคร องระหวางเด นทาง,ประมาณน าม นท ใช แสดงการตรวจสอบเส นทางการใช งานรถในแต ละว นบนแผนท

35 31 การท ารายงานสร ปการเด นรถ เน องจากผ ควบค มสามารถใช โปรแกรม Utica map ในการต งสถาน ได อย างไม จ าก ด และการต งสถาน น นก เพ อท จะ ต องการทราบถ งสถาน ต นทางและปลายทางของการเด นทาง และจากเหต ผลน บร ษ ทฯ ได ออกแบบโปรแกรมส าหร บท า รายงานสร ปการเด นรถโดยให ความส าค ญของการเข า-ออกสถาน ในแต ละช วงเวลาของการใช งานรถ ด งน นเม อผ ควบค มท า การต งสถาน ต นทางและปลายทางครบถ วนก จะท าให ผ ควบค มสามารถตรวจสอบเส นทางบนแผนท,ระยะทางและเวลาการ เข า-ออกสถาน ของรถได และโปรแกรมย งสามารถค านวนเวลาท ใช ในการเด นทางจากสถาน แต ละสถาน รวมท งเวลาเพ อท า เป นระยะทางและเวลาสะสม เพ อตรวจสอบช วโมงการท างานและระยะทางท งหมดได ด วย และในหน าน ผ ใช งานย งสามารถ ส งข อม ลไปแสดงในโปรแกรม Microsoft Excel ได โดยคล คป ม แสดงสร ปการเด นรถรายว นจากต วอย างออกจากสถาน (ปลวกแดง) ว นท 16ม.ค.50 เวลา 10:30 ถ งสถาน GENCO ว นท 16ม.ค.50 เวลา 12:07 ใช เวลาเด นทาง 1:37 นาท ระยะทาง กม.

36 32 การตรวจสอบการเข า-ออกสถาน จากการท โปรแกรม Utica Report สามารถบ นท กการเข า-ออกสถาน ได ด งน นผ ควบค มจ งสามารถท จะตรวจสอบ จ านวนคร งของการเข า-ออกสถาน ใดๆ ของรถแต ละค นได ในท านองเด ยวก นผ ควบค มก สามารถตรวจสอบได ว า สถาน ต น ทางและปลายทางน ม รถค นใดเคยว งแล วบ าง โดยในรายละเอ ยดของการบ นท กการเข าออกสถาน จะประกอบไปด วย เวลา ของการเข า-ออก,ระยะทาง,เวลา,จ านวนเท ยว, ระยะทางและเวลาเฉล ย พร อมท งสามารถตรวจสอบเส นทางบนแผนท เพ อ เปร ยบเท ยบว าในแต ละเท ยวของการเข า-ออกสถาน น นๆ ใช ระยะทางมากน อยและเวลาต างก นอย างไร และสามารถ ตรวจสอบเพ มเต มได อ กว าม การหย ดรถระหว างทางและจอดรถระหว างทางเป นเวลาเท าใดได

37 33 แสดงเส นทางเปร ยบเท ยบการเข า-ออกสถาน เด ยวก นแต คนละว น การต งสถาน ผ ควบค มสามารถต งสถาน จากพฤต กรรมต างๆ ได ไม จ าก ด ซ งอาจจะต งสถาน จากพฤต กรรมการจอดรถ, การ หย ดรถ, การใช สว ทช PTO หร อจากพฤต กรรมอ นๆ โดยขยายแผนท เข าไปให ถ งระด บส งท ส ดเพ อความแม นย า จากน น เปล ยนเคร องม อเป น แล วคล ค 1 คร งบนแผนท หร อต าแหน งท ต องการโปรแกรมจะแสดงหน าต างส าหร บต งสถาน ด ง ภาพ แสดงการขยายแผนท เพ อต งสถาน

38 34 1. ต งช อสถาน 5. ตอบ OK 2. เล อกประเภทสถาน 3. เล อกภาพ 4. ใส ขนาดสถาน (เมตร) การเล อกภาพส าหร บสถาน ในข อ 3 เม อคล คท เล อกภาพ แล วจะข นหน าต างเล อกภาพ ผ ควบค มสามารถเล อก ภาพได ตามต องการโดยคล คท ภาพน น และคล ค OK เพ อย นย น แสดงหน าต างส าหร บเล อกภาพสถาน หล งจากปฏ บ ต ตามข นตอนท ง 4 และตอบ OK ในข นตอนท 5 แล ว โปรแกรมจะแสดงต าแหน งสถาน ท ผ ควบค มได ต งไว ด งน แสดงสถาน ท ต งเสร จเร ยบร อยแล ว ผ ควบค มสามารถใช ว ธ น ในการต งสถาน ท หน าตรวจสอบข อม ล Real time, History, Mix mode ได

39 35 *** หมายเหต กรณ ท ต งสถาน เพ มเต มในหน ารายงานเสร จแล ว ถ าผ ควบค มต องการให สถาน ท ต งใหม แสดงใน หน าตรวจสอบพฤต กรรมแบบ Real time ให เร ยกค าสถาน ใหม ท ต วเล อก> อ านค าสถาน ใหม ด งภาพ แสดงการอ านค าสถาน ใหม จากหน ารายงาน กราฟความเร ว เน องจากกล องด าของ บร ษ ทฯ ม การส งข อม ลอย างละเอ ยดท กๆ 1 นาท ท าให ผ ควบค มสามารถตรวจสอบ ความเร วในการใช งานรถได อย างต อเน องในล กษณะของกราฟ ซ งโปรแกรมจะแสดงเส นจ าก ดความเร วเป นส แดงท าให ตรวจสอบได ง ายว าช วงใดใช ความเร วเก น และสามารถท จะเล อกด ท งช วงของการท ารายงานหร อจะเล อกด ในบางจ ดท สนใจ ได พร อมท งตรวจสอบบนแผนท ได ว า พฤต กรรมการใช ความเร วเก นก าหนดอย ในต าแหน งใด และคนข บใช ความเร ว สม าเสมอหร อไม เป นต น แสดงเส นจ ากดความเร ว เล อกทะเบ ยนท ต องการ แสดงภาพกราฟความเร วท ได จากการท ารายงาน

40 36 จากหน าแสดงผลความเร วแบบกราฟ ผ ควบค มสามารถเล อกตรวจสอบความเร วตลอดท งช วงการท ารายงานของ รถแต ละค นได โดยเล อกท ทะเบ ยนรถ และหากต องการให โปรแกรมแสดงเส นก าหนดความเร วก สามารถเล อกได ท ต วเล อก แสดงเส นจ าก ดความเร ว กรณ ท ต องการด รายละเอ ยดของกราฟความเร วในช วงของกราฟท สนใจ ผ ควบค มสามารถขยายกราฟได โดยคล ค เมาส ซ ายค างไว แล วลากคล มช วงกราฟท ต องการ จากน นโปรแกรมจะเร ยกแผนท ข นมาแสดงเส นทางท เล อกไว ให ผ ควบค มคล คป ม ด ค า เพ อให โปรแกรมขยายกราฟความเร วท เล อกด งภาพ คล คป ม ด คา เพ อขยายกราฟ แสดงการขยายภาพกราฟความเร ว สถานะส ของพฤต กรรมแยกเป น จอดรถ, หย ดรถ, ข บเร วเกนกาหนด, ความเร วปกต ตามล าด บ แสดงการตรวจสอบความเร วด วยกราฟ

41 37 แสดงการขยายกราฟความเร วเพ อตรวจสอบ ว าข บรถด วยความเร วสม าเสมอหร อไม แสดงการตรวจสอบต าแหน งของพฤต กรรมการใช ความเร วเก นก าหนด หล งจากท ตรวจสอบข อม ลจากกราฟท ขยายแล ว หากผ ควบค มต องการกล บไปย งกราฟความเร วเร มต น หร อ ต องการตรวจสอบความเร วของรถค นอ นๆ ให คล คท ย อนข อม ลเร มต น โปรแกรมจะเร มประมวลผลกราฟความเร วใหม อ กคร งด งภาพ

42 38 คล ค เพ อย อนข อมลเร มต น แสดงข อม ลหล งจากคล ค ย อนข อม ลเร มต น

43 39 บทท 5 Q&A 1. Q: เราจะทราบได อย างไรว ากล องด าย งท างานอย หร อไม A: ผ ควบค มสามารถตรวจสอบได ง ายๆ ว ากล องท าย งท างานอย หร อไม โดยส งเกต ท ช อง เวลาของข อม ล ว าเป นส อะไร ซ งแต ละส ม ความหมายด งน ทะเบ ยน ความเร ว เวลา เวลาข อม ล ส ฟ า ข อม ลส ดท ายเข ามาไม เก น 5 นาท ส เหล อง ข อม ลส ดท ายเข ามาไม เก น 1 ชม. ส แดง ข อม ลส ดท ายเข ามาเก น 1 ชม. จากภาพด านบนอธ บายได ด งน ขณะท ม การใช งานรถข อม ลจะถ กส งออกมาท กๆ 1 นาท โดยเวลาของแต ละ พฤต กรรมน นตรวจสอบได ท ช อง เวลา และจะเป นเวลาเด ยวก บเวลาท ช อง เวลาข อม ล เสมอ และเม อ พขร. จอดรถแล วในช อง เวลา ก จะแสดงเวลาจอดรถ และช อง เวลาข อม ล ก จะแสดงเวลาเด ยวก นด วย และท กๆ 30 นาท กล องด าจะส งข อม ลแสดงสถานะการท างานออกมาเพ อแจ งให ผ ควบค มทราบว ากล องด าย งท างานอย ** หมายเหต ถ าสถานท จอดรถไม ม ส ญญาณ GPRS ซ งกล องด าจะไม สามารถส งข อม ลได อาจจะท าให ช อง เวลาข อม ล กลายเป นส แดงได แต เม อได ส ญญาณ GPRS หร อออกจากจ ดอ บส ญญาณกล องด าก จะส งข อม ลท เก บไว ในหน วยความจ าส ารองออกมาให 2. Q: กรณ ใดบ างท จะท าให ระบบดาวเท ยมไม ท างาน A: ก อนอ นเราต องทราบก อนว าการส อสารด วยระบบดาวเท ยมน นเป นการส อสารด วยคล นว ทย เหม อนก บการร บ ส ญญาณโทรท ศน ซ งก ต องม เคร องส ง (สถาน ส งส ญญาณ) และเคร องร บส ญญาณ (โทรท ศน ) ซ งส ญญาณจะไปได ไกลแค ระยะหน ง และจะส งเกต ได ว าถ าเคร องร บโทรท ศน อย ใกล สถาน ส งก จะร บส ญญาณภาพได ช ด เคร องไหน อย ไกลก ร บส ญญาณภาพไม ช ด แต เราก สามารถเพ มระยะทางในการส งส ญญาณได ด วยการเพ มก าล งส งและสร าง สถาน ทวนส ญญาณ (Repeater) เป นระยะๆ เพ อเพ มระยะทางและพ นท ในการร บส ญญาณ ท งน ถ าเคร องร บ ส ญญาณหร อสายอากาศต องอย ในท โล งไม ถ กบ งด วยส งปล กสร างเช นต กส ง หร อต นไม ใหญ เพราะจะท าให ร บภาพ ไม คมช ดและภาพจะซ อนก นได เม อเปร ยบเท ยบก บเคร องร บส ญญาณดาวเท ยมค อม เคร องส ง (ดาวเท ยม) และ เคร องร บ (GPS) บนรถ โดยดาวเท ยมจะส งส ญญาณผ านอวกาศลงมาย งพ นด นซ งม ก าล งส งน อยมาก แต ก เพ ยงพอให เคร องร บท างานได และเราก ไม สามารถเพ มก าล งส งท ต วดาวเท ยมได เพราะใช พล งงานจากแบ ตเตอร ร เราไม สามารถสร างสถาน ทวนส ญญาณให ลอยค างในอากาศได และส ญญาณดาวเท ยมก ย งถ กบ งด วยส งปล กสร าง ได เหม อนก บเคร องร บโทรท ศน และก รวมถ งเมฆท ลอยในกาศ (เมฆฝน) และการรบกวนจากสนามแม เหล กจาก ดวงอาท ตย (Sun Outage) ซ งเหล าน จะเป นเหต ให การร บส ญญาณดาวเท ยมไม ท างาน หร อท เราเร ยกว า (GPS Lost) แต ท งน หากระบบดาวเท ยมไม ท างานด วยเหต ผลจากการร บส ญญาณจากดาวเท ยมไม ได กล องด า (NCP-

44 AN) จะส งช อ Cell Site โทรศ พท มาให ซ งผ ควบค มจะทราบได คร าวๆ ว ารถอย ท ไหน เพราะช อ Cell Site จะต งตามช อสถานท น นๆ อย แล ว 3. Q: พน กงานข บรถสามารถท าให กล องด าไม ท างานได หร อไม A: กล องด าก เหม อนก บเคร องใช ไฟฟ าท วๆ ไปท ต องการพล งงานไฟฟ า พน กงานข บรถสามารถท าให กล องท าไม ท างาน ได โดยการด งระบบจ ายไฟออกจากกล อง แต ท งน บร ษ ทฯ ได ออกแบบระบบ Battery Backup (Options) ซ งจะ ท าให กล องด าท างานตลอดเวลาถ งแม ว าจะถ กต ดระบบไฟฟ าออก และย งแจ งเต อนต าแหน งท ถ กถอดและเส ยบ ปล กไฟพร อมก บเส ยงท เคร องคอมพ วเตอร ของผ ควบค มท นท ท ถ กต ดระบบไฟฟ าและต อระบบไฟฟ า 4. Q: รถท ต ดกล องด าแล วถ าต องจอดไว นานๆจะท าให สตาร ทต ดยากหร อแบ ตเตอร ร หมดหร อไม A: บร ษ ทฯ ใช อ ปกรณ ร นใหม ก นไฟน อยมาก และออกแบบโดยค าน งถ งสภาวะการใช งานจร ง โดยทดสอบจร งบนรถ บร ษ ทฯ ท ใช ไฟ 12 V 45AMH จอดในอ เพ อซ อมเป นเวลา 20 ว น หล งจากซ อมเสร จก สามารถสตาร ทต ดได ตามปกต 5. Q: ถ าโปรแกรมท างานผ ดพลาด, ม ป ญหา หร อม Bug บร ษ ทฯ ให บร การแก ไขป ญหาน หร อไม A: กรณ โปรแกรมท างานผ ดพลาด ซ งอาจเก ดข นได และป ญหาน นเก ดจากต วโปรแกรมของ บร ษ ทฯ ท างานผ ดพลาด เอง บร ษ ทฯ ม บร การแก ไขให ฟร ล กค าเพ ยงแจ งให บร ษ ทฯ ทราบโดยการบ นท กหน า Errors น น ส งมาให บร ษ ท ฯ และท มงานฝ ายบร การจะว เคราะห ป ญหาว าเก ดจากสาเหต ใด และจะม เจ าหน าท ต ดต อกล บหาล กค าโดยเร ว เพ อ ช แจงป ญหาน นๆ และแนวทางแก ไข ซ งหากเก ดจากโปรแกรมท างานผ ดพลาด บร ษ ทฯ จะส งโปรแกรมช ดแก ไข แล วให ผ านระบบ Automatic Update (ต วช วยเหล อ) ซ งได อธ บายการใช งานให ทราบแล วในบทท 2 6. Q: กล องด าท ต ดต งบนรถม ความทนทานแค ไหน A: ท มว ศวกรของ บร ษ ทฯ ได ออกแบบส นค าภายใต การใช งานท เหมาะสมก บภ ม ประเทศเขตร อนช น และเล อกใช อ ปกรณ ท ม ค ณภาพส ง ส นค าจ งม ความแข งแรงทนทาน ภายใต เง อนไขการใช งานตามปกต แต ท งน บร ษ ทฯ ให บร การร บประก นส นค าซ งอาจเก ดการเส ยหายได จากการผล ตเป นเวลา 1 ป 7. Q: ถ ารถว งอย ในเขตท ไม ม ส ญญาณ ข อม ลจะหายหร อไม A: โดยปกต กล องด าจะส งข อม ลท กๆ 1 นาท แต ถ ากล องด าไม สามารถส งข อม ลได เน องจากสาเหต อย ในพ นท อ บ ส ญญาณหร อส ญญาณอ อนจนไม สามารถส งข อม ลได กล องด าม ระบบการบ นท กข อม ลอ ตโนม ต ถ าหากไม สามารถ ส งข อม ลได โดยจะเก บไว ในหน วยความจ าส ารอง และข อม ลจะทยอยส งออกมาหล งจากเข ามาในพ นท ให บร การ 8. Q: คอมพ วเตอร ท ต ดต งโปรแกรม Utica Map และ Utica Report สามารถใช งานโปรแกรมอ นๆ ได หร อไม A: โปรแกรม Utica Map และ Utica Report เป นโปรแกรมจ ดการระบบฐานข อม ล และแสดงต าแหน งยานพาหนะ ด วยภาพกราฟฟ ค ซ งต องใช ทร พยากรในเคร องคอมพ วเตอร พอสมควร อย างไรก ตาม ผ ควบค มสามารถใช งาน โปรแกรมประเภท Documentation หร อโปรแกรมจ ดการเอกสาร Ms. Office ได ตามปกต แต ไม แนะน าให ใช งาน

45 41 ร วมก บโปรแกรมต ดตามยานพาหนะประเภทอ น เน องจากต องใช งานระบบฐานข อม ลและม ระบบควบค มท ต องการ ทร พยากรมาก ซ งอาจจะท าให โปรแกรม Utica Map และ Utica Report ท างานผ ดพลาดหร อเส ยหายได และ อาจจะส งผลให การร บประก นส นส ดลง 9. Q: ข อม ลท ได จากกล องด าจะม ไวร สหร อไม A: ข อม ลท ถ กส งออกมาเป นข อม ลท ถ กเข ารห สท ซ บซ อนและไม ตอบสนองก บโปรแกรมไวร สท กประเภท ซ งข อม ลจะ ถ กส งตรงจากกล องด ามาท Server ของ บร ษ ทฯ ซ งม ระบบจ ดการฐานข อม ล, Fire Wall, และป องก นไวร สเป น อย างด ม เจ าหน าท ด แลตลอด 24 ช วโมง จ งไม ต องก งวลเร องป ญหาของไวร ส แต เน องจากเคร องคอมพ วเตอร ท ร บข อม ลสามารถเล น Internet ได ซ งอาจจะต ดไวร สได จากการ download ข อม ลภาพ, หร อโปรแกรมต างๆ ซ งม ไวร สแฝงอย ป ญหาน ป องก นได โดยต ดต งโปรแกรม Anti virus. บร ษ ทฯ ต องขอขอบพระค ณท านอย างส งท ได เล อกใช ส นค าท ม ค ณภาพของ บร ษ ทฯ การใช งานอ ปกรณ ต างๆ ไม ว า จะเป น Software และ Hardware ตลอดจนรายละเอ ยดต างๆ ผ ควบค มสามารถค นหาได จากหน งส อค ม อการใช งานโปรแกรม เล มน และข อสงส ยท ถ กถามบ อยๆ บร ษ ทฯ ได จ ดท าให อย ในหมวด Q&A เพ อท ท านจะได ศ กษาและใช งานโปรแกรม Utica Map และ Utica Report ให เก ดประโยชน ก บงานของท านได ส งท ส ด บร ษ ท แนฟเท ค จ าก ด

46 การดแลฐานข อมล 42 ฐานข อม ลของระบบค อ Microsoft SQL Server Express Edition ประกอบไปด วย 3 สวน 1.ไฟล ข อม ล 2.โปรแกรม ฐานข อม ล และ 3.โปรแกรมเร ยกด ฐานข อม ล 1. ไฟล ข อม ลจะม 2 ไฟล AMERICANO_log.ldf และ AMERICANO.mdf เม อใช งาน จะบรรจ อย ใน Folder ช อ SQL_DB โดยการเกบ Folder น ถ าระบบม มากกวา 1 Drive เชน ม Drive D, E ท เป น Hard disk แนะน าให ไปเกบไว ท ๆ ม พ นท มากท ส ดถ าม เพ ยง Drive เด ยว ก ให เกบ ไว ท Drive C 2. โปรแกรมฐานข อม ล SQL Server จะเป นโปรแกรม ท างานเป น Daemon ค อ ท างานเป น NT Service พร อม กบการเป ดเคร องม การท างานหล ก ค อ SQL Server (MSSQLSERVER) 3. โปรแกรมเร ยกด ฐานข อม ล SQL Server Management Studio Express ประโยชน เพ อการ Attach ฐานข อม ล และด ข อม ลจากฐานข อม ลโดยตรง

47 การต ดต งฐานข อม ล 43 ในแผน CD จะม โปรแกรมอย 3 ต ว ค อ - WindowsInstaller-KB v2-x86.exe - dotnetfx.exe - Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Advance.EXE ข นแรก ให ลงโปรแกรมแรก (ถ า Windows ต องการให restart เคร อง ให restart เคร อง) ล าด บท สอง ให ต ดต งโปรแกรม 2.0) dotnetfx.exe (.NET Framework เม อเคร องพร อมแล ว ให ลงต ว 3 ซ งจะต องระว งในการเล อก options ให ถ กต อง ถ าผ ดพลาด จะท างานไมได

48 44 การลงโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Advance.EXE คล ก Next แล วกคล กตอไปเร อยๆ จนกระท งถ งหน า Registration Information จะต องเอา ต กท advanced configuration options ออก Hide ส าค ญมาก จะต องเอาเคร องหมาย ถ ก ท ห วข อ Hide advanced configuration options ออกด วย จากน น คล ก Next เพ อไปหน าถ ดไป ท หน า Feature Selection ให เล อกลงท งหมด โดยเล อกท option [Entire feature will be installed on local hard drive] จากน น คล ก Next

49 45 หน า Instance Name จะต องเล อกเป น Default instance เทาน น (ตรงน ต องระว ง ไมอยางน น ต องถอน แล วลงใหมหมด เส ยเวลามาก) Next ผานไปเลย หน าน ไมต อง สนใจ เม อมาถ ง หน า Authentication Mode ให เล อก Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication) และกาหนด Password เป น utica (ใสท งสองชองให เหม อนกน เป นต วเล ก)

50 46 3 หน าน ไมส าค ญ ผานไปเลย มาถ งหน าน กคล ก Install ได เลย แล วก คอยจนกวาจะเสร จ (ท เหล อกคล กตอไปจนจบ )

51 47 เม อต ดต งโปรแกรมเสร จ จะม โปรแกรม ท งหมดด งภาพ จากน นให Run program [SQL Server Configuration Manager] เข ามาแล ว ให เล อกท Protocals for MSSQLSERVER ให เซ ต Enabled Named Pipes และ TCP/IP จากน นให Restart ฐานข อม ล โดยคล กไปท SQL Server 2005 Services จากน นคล ก Hi-Light ท SQL Server (MSSQLSERVER) ด งภาพ แล วกดป ม Restart service เม อส นส ดข นตอนน ค อการต ดต งโปรแกรม ฐานข อม ลเสร จสมบ รณ แล ว ข นตอนตอไปจะเป นการน าไฟล ฐานข อม ลของ โปรแกรมมาใช กบโปรแกรม UTICA_MAP การผนวก ฐานข อม ลของ UTICA_MAP เข ากบฐานข อม ล Server SQL

52 ฐานข อม ลน ออกแบบให ใช กบ SQL Server 2005 ซ งฐานข อม ลท ใช ได จะต องเป น Version 2005 Express หร อ ต วเต ม ข นไปเทาน น ถ าต องการใช กบฐานข อม ล SQL Server 2000 หร อต ากวาน น จะต อง Export ไปฐานข อม ลท ต ากวา ซ งสามารถท าได เลย เน องจากไมม ค าส งพ เศษท ใช เฉพาะกบฐานข อม ลน เน องจากฐานข อม ล SQL Server 2005 Express เป น ฟร เวอร ช น ซ งความสามารถเท ยบเทาต วเต ม เพ ยงแตไมสามารถ Replicate เป น Server ได เทาน น ซ งไมใช ในโปรแกรมน ฐานข อม ลจะเกบอย ใน Folder SQL_DB ซ งจะเกบไว ใน Drive C ช นนอกส ด (root) (ถ าม hard disk มากกวา 1 ต ว หร อม ต วเด ยว แตแบง partition ไว กแนะน าให ไว ใน Drive น น เชน Drive D) ใน Folder SQL_DB จะพบ 2 ไฟล ค อ AMERICANO.mdf และ ซ งเป นไฟล ของฐานข อม ล AMERICANO_log.ldf 48 เม อเราเตร ยมไฟล ฐานข อม ลเร ยบร อยแล ว จากน นให ไปท โปรแกรม SQL Server Management Studio Express

53 เม อเข ามาในโปรแกรมแล ว กไมต องไปเปล ยนคาอะไร ให คล ก Connect ได เลย ** ในชอง Server name: ถ าเราเผลอไปใสคาอ น สามารถใช (local) แทนได 49 ท Databases แล วเล อก Attach เม อเข ามาแล ว ให คล กเมาส ขวา คล กป ม Add เพ อ เพ มฐานข อม ล จากน นเล อก AMERICANO.mdf ท อย ใน SQL_DB แล วกด OK และกด OK อ กคร งเพ อ จบการเพ มฐานข อม ล จากน นกป ดโปรแกรมได เลย การ Backup ข อม ล การ Backup ข อม ล หร อการส ารองข อม ลน น เป นส งจ าเป น ถ าข อม ลน นส าค ญ โดยการส ารองข อม ลน น สามารถท าได โดยงายๆ เพ ยง 3 ข นตอนเทาน นค อ งายๆ ด งน 1. Stop service ของฐานข อม ล 2. Copy Folder ของฐานข อม ลไปเกบไว ในท ๆ ปลอดภ ย 3. Start service ของฐานข อม ล

54 ไปท โปรแกรม SQL Server Configuration Manager 50 คล ก Hi-Light ท SQL Server แล วคล กท ป ม Stop Service ด งร ป เม อส ญล กษณ เปล ยนไปเป น ร ป Stop กไปท าการ Copy Folder SQL_DB ท เราลงไว ได เลย เชนเข ยนลง CD หร อเข ยนลง DVD แล ว Rename Folder ตามว นท เป นต น เม อ Backup เสร จแล ว กมากดป ม Start Service (ร ปสามเหล ยมส เข ยว กจะเห น Service เป นร ป Started

55 51 การต ดต ง UTICA 1. Copy folder SQL_DB ไปไว ท Drive C นอกส ด 2. เข าไปท folder SQL_EXPRESS 3. Run program WindowsInstaller-KB v2-x86.exe *เสร จแล วเคร องจะ Restart 4. กล บเข าท เด ม แล ว Run program dotnetfx.exe (อ นน จะนานหนอย ) 5. Run program Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Advance.EXE (อ นน นานกวา ) 6. Accept และ Install ไปตามปกต จะม ป มกด Next ให กดไป (ภาพจะหายไปแป บน ง เด ยวกโผลมา ) 7. ตรงน ส าค ญ เม อมาถ งหน าท ถาม Registration Information (ให ใสช อ และบร ษ ท ) ให เอาต ก 8. เล อกลงท งหมด (ใช หร อไมใช ไมร ลงไว กอน เผ อเราจะไปแกอะไรท หล ง ) 9. ตรงน ส าค ญ เม อมาถ งหน า Instance Name ให เล อก เป น Default instance เทาน น 10. หน า Service Account กด Next ผานไปเลย 11. สวนหน าถ ดไป Authentication Mode ให เล อกเป น Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Authentication) 12. จากน นกาหนด Password ให เป น utica 13. หน า Collation Settings ให Next ผานไปเลย 14. หน า User Instances กให Next ไปเลย 15. หน า Error and Usage Report Settings กให Next ผานไปเลย 16. จากน น กกด Install ได เลย แล วกรอนาน จากน นให ไปท โปรแกรม (Hide advanced configuration options) ออก SQL Server Management Studio Express ท Start -> Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio Express 18. กด Connect ได เลย 19. คล กขวาท Database แล วเล อก Attach 20. กดป ม Add แล วไปท C:\SQL_DB\AMERICANO.mdf แล วกด OK 21. แล วกป ดหน าตางของ Program ท งหมดได เลย 22. และน ค อจ ดส าเร จของการต ดต ง ฐานข อม ล 23. เม อเสร จแล ว ให ไปท Folder UTICA 24. Run SETUP.EXE 25. ให กดท ป มร ป Computer เลย (ท าไมม นไปท าไว ตรงน นกไมร ) 26. ถ าม error ท flash9b.ocx ให เล อก [Ignore] 27. จากน น Run program UTICA_MAP โปรแกรมจะถาม Registration number ของ Thaimapguide ให ใสคา S/N กบ A/C โดยคา S/N = และคา A/C = 1512B-8396A-1E94B 28. เม อเข าไปในโปรแกรมแล ว แตจะย งไมเห น Symbol ใดๆ ให ไปเพ มคา Symbol กอน (ท าเพ ยงคร งแรกคร งเด ยว ) โดยคล กท ป ม ล กศร แล วไปคล กท แผนท

56 โปรแกรมจะ popup ให กดป ม [เล อกภาพ] 30. จากน น กดป ม [Import] ให Browse ไปท C:\Program Files\UTICA_MAP\NavTECH_Symbol.tsb 31. เม อเล อกเสร จ จะเห น Icons ตางๆ โผลออกมาให เห น เป นอ นใช ได 32. เม อเตร ยมโปรแกรมเสร จท งหมด จากน นกไปต งคาด ดข อ ม ลท เมน แฟ ม -> ต งคา 33. ช อผ ใช XXXXXX (ต งให จาก บร ษ ท แนฟเท ค จ ากด ) 34. รห สผาน ****** (ต งให จาก บร ษ ท แนฟเท ค จ ากด ) 35. Records Period ลองกด Test Connection ด ถ าตอได จะบอกวา Test connect succeeded.

57 53 การต ดต ง Utica เวอร ช น ต วต ดต งใหม เน องจาการต ดต งโปรแกรม Utica น นม ความย งยาก จ งท าให ม โอกาสท จะต ดต งแล วเกดป ญหา เป ด โปรแกรมไมได อย เสมอๆ เพ อแกป ญหาด งกลาวฝ ายพ ฒนาซ อฟแวร ได ท าการสร างต วต ดต งข นใหมให สามารถ ต ดต งโปรแกรมได โดยงา ยโดยม ข นตอนอ นๆเพ มให น อยท ส ด คณสมบ ต ต วต ดต ง โปรแกรม Utica map 3.03 โปรแกรม Utica report 3 + template XAMPP (MySQL + phpmyadmin) Visual C redist MySQL ODBC connector Map ocx ocx, file media, dll อ นๆท โปรแกรมต องใช ข นตอนการต ดต ง 1. ด บเบ ลคล กไฟล SetupUtica3.exe

58 54 2. กด Next 3. เป นการกาหนดท ต ดต งโปรแกรม

59 55 4. ในกรณ เป นเคร อง Standalone ให เล อก Program & Database ในกรณ ม เคร องเซ รฟเวอร ให เล อก Program only (ในกรณ เล อก Program only ให ข ามไปข นตอนท 6) 5. ในกรณ เล อก Program & Database ให เล อก ไดร ฟท ต องการต ดต งฐานข อม ล

60 56 6. แสดงการกาหนดท เกบไอคอนเข าโปรแกรมจาก Start menu 7. ต วเล อก วาจะสร างไอคอนส าหร บเข าโปรแกรมบน Desktop หร อไม เป ดโปรแกรมเม อเร ม windows และ หร อไม

61 57 8. แสดงรายละเอ ยดการต งคาเกยวกบการต ดต ง 9. แสดงผลความค บหน าการต ดต ง

62 การต ดต งเสร จแล ว 11. ต งคาฐานข อม ลในกรณ ท ลงแบบ Program & Database จะต องไป ต ดต ง Service และ Start ฐานข อม ลโดย เข าไปท ไดรฟท ได เล อกไว ตอนต ดต งฐานข อม ล เข าไปท xampplite เป ดไฟล xampp-control จะปรากฏหน า โปรแกมข นมาให เล อก Svc หน าค าวา MySQL จากน นกด Start จากน นกด Exit

63 ในกรณ ท ม การต งเคร องเกบฐานข อม ลแยกตางหาก ให ไปต งคาการเช อมตอฐานข อม ลโดยเข าไปท ไฟล utica.ini ท อย ในโฟล เดอร ท ลงโปรแกรม จากน นให แกไข IP Address ท อย หล งจาก ClientServerIP= เป นคา ของเคร องเกบฐานข อม ล จากน น แกไขต วเลขท อย หล งค าวา ClientLoadData= เป น จากน นให เข าโปรแกรม Utica Map 3 เม อเป ดโปรแกรมได แล ว ให เข าไปกาหนด ต าแหนงของไฟล ท เกบ ไฟล แผนท โดยเขาท เมน ต วเล อก ต งคาระบบ ข อม ลท วไป สถานท เกบไฟล แผนท กาหนด ไฟล แผนท แล วป ดเป ดโปรแกรมใหมอ กคร ง

64 60 การยกเล กการต ดต ง สามารถยกเล กการต ดต งได จาก Add or Remove Programs ใน Control Panel หร อจากเมน Uninstall ใน Start Menu ถ าต องการยกเล กการต ดต ง ให กด Yes

65 61 แสดงการความค บหน าในการท างาน แสดงวายกเล กการต ดต งเสร จเร ยบร อยแล ว หมายเหต ในกรณ ลงแบบม ฐานข อม ล ต วฐานข อม ลจะไมถ กยกเล กการต ดต งหากต องการท จะยกเล กการต ดต งให ลบ โฟลเดอร xampplite ท อย ในไดรฟ ท ได ลงไว

66 62 การแก ไขป ญหา เป ดโปรแกรมบน Windows vista หร อ Windows 7 ไม ได เน องจากโปรแกรมจ าเป นท จะต องใช ส ทธ เป น Admin ด งน นเม อเป ดโปรแกรมตามปกต ดจะไมสามารถท างานได ให แกไขได ด งน คล กขวาท ไอคอนโปรแกรม เล อก Properties จากน นไปท แท บ Compatibility ตรงห วข อ Privilege Level ให ท าเคร องหมายหน า Run this program as an administrator ไม สามารถ Start MySQL service ได เน องจากลง Xampp ในไดรฟ อ นๆนอกเหน อจากไดรฟ C: แกไขได โดยสร าง Shortcut xampp-cli start mysql ใน startup menu

67 63 หร อท าการ relocate xampp อ กคร งโดยการร นไฟล setup_xampp ให กด 2 แล วกด enter จากน น ให กด enter อ กคร ง แล วท าการ Start service อ กคร ง

68 64 การจ ดการฐานข อมลด วย PhpMyAdmin ให Start Apcahe โดยกดป ม Start หล งค าวา Apache เข าหน า phpmyadmin โดยเข าBrowser แล วใส Address /phpmyadmin จากน นใส Username Utica และ Password Utica

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information