6. การสร างตารางค านวณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "6. การสร างตารางค านวณ"

Transcription

1 6. การสร างตารางค านวณ 6.1 การสร างตารางค านวณ การใช โปรแกรมตารางค านวณ ม ข นตอนเหม อนการใช โปรแกรมส าเร จร ป ทางด านประย กต ใช งานอ นๆ โดยม ข นตอนด งต อไปน 1. จ ดหาโปรแกรมตารางค านวณมาใช โปรแกรมตารางค านวณท ม ใช ใน ประเทศไทยเวลาน ม สองแบบ ค อ แบบท ใช ได โดยไม ต องขออน ญาต เพราะผ จ ดท า ยอมให เผยแพร อย แล ว ได แก โปรแกรมตารางค านวณ ซ งในป จจ บ นท างานบน ระบบปฏ บ ต การล น กส (Linux Operating System) ซ งเป นซอฟต แวร ท แจกให ใช ฟร ส วนอ กแบบหน งเป นโปรแกรมท จะต องซ อมาใช โดยในป จจ บ นท น ยมใช อย าง แพร หลาย ค อ โปรแกรม Microsoft Excel ซ งขายมาพร อมช ดโปรแกรม Microsoft Office 2. ต ดต งโปรแกรมตารางค านวณในเคร องคอมพ วเตอร โดยศ กษาว ธ ต ดต งจาก ค ม อท มาพร อมก บโปรแกรม 3. ฝ กใช โปรแกรมตามค าแนะน าท อย ในค ม อ หร อหน งส อแนะน าการใช งาน โปรแกรมท ม วางขายท วไปในท องตลาด รวมไปถ งการสม ครเข าร บการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมจากหน วยงานท ให บร การฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร เช น สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค และศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ด ท ม อย ท วประเทศ เพ อให เก ดท กษะในการใช งานอย างถ กต อง 4. ก าหนดว ธ การต ดต งช อแฟ มข อม ลให เป นระบบ เพ อจะได สามารถค นหา แฟ มข อม ลท บรรจ ตารางค านวณต างๆ ได อย างรวดเร วและไม ส ญหาย 5. ใช งานจร ง โดยระหว างใช จะต องคอยบ นท ก (Save) ข อม ลท พ มพ แล วลงบน จานแม เหล กเป นระยะ เน องจากหากกระแสไฟฟ าข ดข อง หร อเก ดเหต การณ ไม คาดฝ น

2 60 จนท าให คอมพ วเตอร หย ดท างาน ข อม ลท งหมดท พ มพ ไว แต ย งไม ท นบ นท กจะหายไป ท นท 6. แฟ มข อม ล (File) ท พ มพ แก ไขตรวจทานและจ ดท าเป นเอกสารแล วควร ส ารองข อม ล (Backup File) ลงบนแผ นด สก เกตต เก บไว แล วลบแฟ มข อม ลเด มออก เพ อไม ให เปล องเน อท เก บบนจานแม เหล ก และเพ อไม ให เก ดความส บสน ม ด งน การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อใช ในการสร างตารางค านวณ โดยสร ป (1) การเล อนต าแหน งการป อนข อม ล นอกจากการเล อนต าแหน งการป อนข อม ลไปย งเซลล ต างๆ ด วยการคล กเมาส ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการแล ว ย งสามารถใช ป มต างๆ บนแป นพ มพ ด งน - ป มห วล กศร ในท ศทางต างๆ ค อ ข นบน, ลงล าง, ไปด านซ าย และไป ด านขวา โดยจะเล อนต าแหน งการป อนข อม ลไปท ละหน งช องเซลล - ป ม Tab ในการเล อนไปทางขวาท ละหน งช องเซลล และจะกล บมาเร มป อน ข อม ลในแถวถ ดไปเม อกดป ม Enter - ป Enter ม ในการเล อนลงด านล างท ละหน งช องเซลล - ป Home ม ในการเล อนไปย งเซลล แรกส ดของแถว ซ งก ค อ เซลล ในคอล มน A น นเอง - ป ม Ctrl + Home ในการเล อนไปย งเซลล แรกส ดของช ตงาน ซ งก ค อ เซลล A1 น นเอง - ป Ctrl ม + End ในการเล อนไปย งเซลล ท ม ข อม ลส ดท ายของช ตงาน (2) การอ างอ งต าแหน งการป อนข อม ล ในการอ างอ งต าแหน งการป อนข อม ลของเซลล ต างๆ ซ งถ อว าม ความส าค ญมาก ในการท างานในโปรแกรม Microsoft Excel เพราะจะเป นส งท ใช ในการอ างอ ง โดยเฉพาะในการค านวณค าต างๆ เราจะอ างอ งโดยย ดหล กการของการอ านพ ก ด X-Y

3 61 น นค อ การอ างอ งโดยใช ช อของห วคอล มน แล วตามด วยช อห วแถว เช น เซลล A1 หมายถ ง เซลล ณ ต าแหน งคอล มน A แถวท 1 น นเอง นอกจากน เราย งสามารถด ช อของเซลล ท ต าแหน งการป อนข อม ลไปอย ใน ป จจ บ น โดยส งเกตท กล องช อ บนแถบเคร องม อ และส งเกตท ห วคอล มน และห วแถว โดยช อจะเป นต วเข ม ด งแสดงในภาพท 6.1 ส งเกตจากกล องช อ ส งเกตท ห วคอล มน และห วแถว ภาพท 6.1 ต วอย างการส งเกตต าแหน งเซลล (3) การป อนข อม ลลงในพ นท ท างาน เราสามารถป อนข อม ลต างๆ ท งท เป นข อความ (Text) และต วเลข (Number) ลง ในพ นท ท างานของโปรแกรมซ งในท น ค อ เซลล ต างๆ ท ประกอบก นเป นช ตงาน โดย การป อนข อม ลน นจะแตกต างจากการป อนข อม ลในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด เน องจากในโปรแกรม Microsoft Excel จะไม ม เคอร เซอร กระพร บเพ อร บข อม ลจาก การป อนผ านทางแป นพ มพ แต จะม ต าแหน งการป อนข อม ล เป นต วก าก บว าจะป อน ข อม ลลงในช องเซลล ใด ท งน การพ มพ ข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel ถ อเป นการพ มพ แทรกท บ ซ งหมายความว าเม อต าแหน งการป อนข อม ลไปอย ณ ต าแหน งเซลล ใด หากเราพ มพ ข อม ลใดใดลงไป ข อม ลน นจะไปแทนท ข อความเด มท ม อย ในเซลล น น แต ถ าหากเรา

4 62 ต องการแก ไขข อม ลเพ ยงบางส วนในเซลล เราสามารถท าได โดยด บเบ ลคล กท ช องเซลล เพ อเร ยกเคอร เซอร ข นมาในเซลล แล วท าการแก ไขตามต องการ หร ออาจใช การพ มพ แก ไขท แถบส ตรก ได ภาพท 6.2 การป อนข อม ลลงในพ นท ท างาน เม อเราป อนข อม ลลงในเซลล ใดใดแล ว จะส งเกตได ว าจะม เคอร เซอร ปรากฏ เพ อร บข อม ลจากเรา เม อป อนข อม ลเสร จแล วให จบการพ มพ ข อม ลในเซลล น น ด วย การกดป ม Enter บนแป นพ มพ ข อส งเกตอ กประการหน ง ค อ ในกรณ ท ข อม ลท เป นข อความ โปรแกรมจะยอม ให ข อม ลน นยาวล นออกนอกเซลล ได หากเซลล ด านขวาม อน นไม ม ข อม ลใดอย แต ใน กรณ ท ข อม ลเป นต วเลขและว นท โปรแกรมจะไม ยอมให ล นออกนอกเซลล ได ข อพ งระว งอ กประการหน งในการป อนข อม ลในเซลล ค อ หล กเล ยงการเคาะป ม Space Bar เพราะจะเป นการให ข อม ลท เป นช องว าง ซ งจะม ผลให ข อม ลกลายเป น ข อความท นท

5 63 (4) การก าหนดพ นท ของเซลล เม อเราต องการปร บปร งร ปร าง ล กษณะ และค ณสมบ ต ต างๆ ของเซลล ในช ต งานของโปรแกรมแล ว เราจ าเป นต องม การก าหนดพ นท ของเซลล เพ อบอกให โปรแกรม ร ว าเราต องการปร บปร งค ณสมบ ต ของเซลล ใดบ าง โดยม ว ธ การก าหนดพ นท หลาย ล กษณะ ด งต อไปน - การคล กท เซลล ใดใด เพ อก าหนดพ นท เซลล น นเซลล เด ยว - การแดรกเมาส เพ อก าหนดพ นท กล มของเซลล ท อย ต ดก น แต ถ าหาก ต องการก าหนดพ นท หลายๆ ท ไม อย ต ดก น ให ใช การกดป ม Ctrl บน แป นพ มพ ขณะแดรกเมาส เล อกเซลล อ นด วย - การคล กท ห วแถวและห วคอล มน เพ อก าหนดท งแถวและท งคอล มน ตามล าด บ - การแดรกเมาส ท ห วแถวและห วคอล มน เพ อก าหนดท งแถว หลายๆ แถว และท งคอล มน หลายๆ คอล มน ตามล าด บ - การคล กท ม มระหว างห วแถวและห วคอล มน เพ อก าหนดพ นท ท งช ตงาน (5) การปร บปร งร ปแบบต วอ กษร (Font Formatting) เม อเราต องการปร บปร งร ปร างและล กษณะ ของต วอ กษรท พ มพ ลงไปในเซลล ของโปรแกรมแล ว สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของเซลล ท ต องการปร บปร ง 2. คล กเล อกค าส งการปร บปร งจากแถบเคร องม อ ได แก - แบบอ กษร ซ งควรเล อกแบบอ กษรท ลงท ายด วย New หร อ UPC เพ อให แสดงเป นภาษาไทยได - ขนาดแบบอ กษร ซ งตามปกต ในโปรแกรม Microsoft Excel จะก าหนด ขนาดมาตรฐานของต วอ กษรเป นขนาด 14 เน องจากเป นโปรแกรมท น ามาใช สร างตารางเป นหล ก หากใช ขนาด 16 จะท าให ด แน นเก นไป - ล กษณะของต วอ กษร ท ต องการ ได แก ต วหนา (Bold) ต วเอ ยง (Italic) และต วข ดเส นใต (Underline)

6 64 - ส แบบอ กษรและส พ นหล งเซลล โดยคล กเล อกจากป มส แบบอ กษรและป ม ส เต ม ตามล าด บ แบบอ กษร ล กษณะของต วอ กษร ขนาดแบบอ กษร ส แบบอ กษรและส พ นหล ง ภาพท 6.3 การปร บปร งร ปร างและล กษณะของต วอ กษร (6) การจ ดต าแหน งของข อม ล (Alignment) เม อเราต องการจ ดต าแหน ง ของต วอ กษรท พ มพ ลงไปในเซลล ของโปรแกรม แล ว สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของต วอ กษรท ต องการจ ดต าแหน ง 2. คล กเล อกค าส งการจ ดต าแหน งจากแถบเคร องม อ ได แก การจ ดช ดซ าย, ก งกลาง และจ ดช ดขวา จ ดช ดซ าย จ ดช ดขวา จ ดก งกลาง ภาพท 6.4 การจ ดต าแหน งของข อม ล นอกจากการใช ป มบนแถบเคร องม อในการจ ดวางต าแหน งข อม ลในเซลล ด งกล าวแล ว เราย งสามารถจ ดวางต าแหน งข อม ลในร ปแบบอ น ๆ ตามต องการ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กท เมน ร ปแบบ

7 65 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บการจ ดต าแหน ง 5. ต งค าตามต องการ 6. คล กตกลง ภาพท 6.5 การจ ดต าแหน งของข อม ลผ านทางเมน ร ปแบบ

8 66 (7) การผสานเซลล (Cell Combined) เม อเราต องการใส รวมเซลล ท อย ต ดก นต งแต สองเซลล ข นไปให เป นเซลล เด ยว เพ อให ได ตารางท เหมาะสมก บการท างานของเราในโปรแกรมแล ว สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของเซลล ท ต องการผสานรวมก น 2. คล กเล อกค าส งจากป มผสานและจ ดกลางจากแถบเคร องม อ 1 2 เซลล ท ผสานก นเสร จเร ยบร อยแล ว ภาพท 6.6 การผสานเซลล

9 67 (8) การแยกเซลล ท ผสานก นออก (Cell Split) เม อเราต องการใส แยกเซลล ท เราได ผสานก นไว ให กล บมาเป นเซลล ในสภาพ เด ม สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล กเล อกเซลล ท ต องการแยก 2. คล กเล อกค าส งจากป มผสานและจ ดกลางจากแถบเคร องม อ 1 2 เซลล ท ผสานก น จะแยกกล บมาเป นเซลล ปกต ภาพท 6.7 การแยกเซลล ท ผสานก นออก

10 68 (9) การจ ดร ปแบบข อม ลท เป นต วเลขและว นท (Number & Date Format) เม อเราต องการจ ดร ปแบบของข อม ลท เป นต วเลขและว นท ในเซลล เพ อให ได ร ปแบบข อม ลท เหมาะสมก บการท างานของเราในโปรแกรมแล ว สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กท เมน ร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บต วเลข 5. คล กเล อกร แบบก อนจะต งค าตามต องการ 6. คล กตกลง ภาพท 6.8 การจ ดร ปแบบของข อม ลท เป นต วเลขและว นท

11 69 (10) การต เส นตาราง เม อเราท าการป อนข อม ลลงในเซลล เพ อสร างตารางตามความต องการในการ ท างานของเราแล ว เราจะท าการต เส นตารางเพ อความเป นระเบ ยบเร ยบร อย เพราะใน หน าจอของโปรแกรมท เรามองเห นเส นแบ งเซลล น น ในความเป นจร งจะไม ม เส นใดใด หากเราต องการเส นตาราง เราต องท าการต เส นตาราง โดยสามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กป มเส นขอบบนแถบเคร องม อ เพ อเล อกร ปแบบของเส นตารางท ต องการ 1 2 เส นตารางท ต เร ยบร อยแล ว ภาพท 6.9 การต เส นตาราง

12 70 เม อเราท าการต เส นตารางแล ว เราย งสามารถจ ดร ปแบบของเส นตารางตาม ต องการ โดยสามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กท เมน ร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บเส นขอบ 5. ต งค าตามต องการ 6. คล กตกลง ภาพท 6.10 การจ ดร ปแบบของเส นตาราง

13 71 (11) การลบเส นตาราง ในกรณ ท เราต องการลบเส นตารางท ไม ต องการ หากเป นการลบเส นตาราง ท งหมด สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการลบเส นตาราง 2. คล กป มเส นขอบบนแถบเคร องม อ เพ อเล อกร ปแบบไม ม เส นขอบ 1 2 เส นตารางถ กลบหายไป ภาพท 6.11 การลบเส นตาราง

14 72 แต ในกรณ ท เราต องการลบเส นตารางเพ ยงบางเส น สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ตารางท ต องการลบ 2. คล กท เมน ร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บเส นขอบ 5. คล กเล อกเส นท ไม ต องการออกจากช องเส นขอบ 6. คล กตกลง ภาพท 6.12 การลบเส นตารางบางเส น

15 73 (12) การลบข อม ลในช องเซลล (Delete) ในกรณ ท เราต องการลบข อม ลในเซลล ต างๆ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการลบข อม ล 2. กดป ม Delete บนแป นพ มพ ข อม ลในเซลล ท เล อก จะหายไปท นท 1 2 ภาพท 6.13 การลบข อม ลในช องเซลล

16 74 (13) การลบเซลล (Cell Delete) ในกรณ ท เราต องการลบเซลล ต าง ๆ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการลบ 2. คล กท เมน แก ไข 3. คล กเล อกค าส งลบ เล อกร ปแบบการลบท ต องการ 5. คล กตกลง เซลล ท เล อกไว จะหายไปท นท ภาพท 6.14 การลบเซลล

17 75 (14) การย อหร อขยายม มมองของหน าจอภาพ (Zoom) การย อหร อขยายม มมองของหน าจอภาพ ม กใช ในกรณ ท ต องการปร บม มมอง ในการท างานเพ อให เก ดความสะดวกในการท างานมากย งข นน น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท ป มย อ /ขยาย บนแถบเคร องม อ 2. เล อกม มมองท เป นเปอร เซ นต ตามท ต องการ 1 2 ภาพท 6.15 การย อหร อขยายม มมองของหน าจอภาพ (15) การแทรกส ญล กษณ (Symbol) การแทรกส ญล กษณ พ เศษ เช น ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร หร อ ส ญล กษณ ทาง ว ทยาศาสตร ท ไม ม บนแป นพ มพ ลงในช องเซลล สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. ด บเบ ลคล กให เก ดเคอร เซอร ณ ต าแหน งท ต องการให ม ส ญล กษณ ปรากฏ ภายในเซลล 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. คล กเล อกค าส งส ญล กษณ คล กเล อกส ญล กษณ ท ต องการ 5. คล กป มแทรก

18 ภาพท 6.16 การแทรกส ญล กษณ (16) การแทรกภาพต ดปะ (Clip Art) การแทรกร ปภาพการ ต นท เป นไฟล ภาพในล กษณะภาพต ดปะ (Clip Art) ซ งม อย ในโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล ก ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการให เป นจ ดเร มต นของภาพ 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 4. คล กเล อกค าส งภาพต ดปะ... โปรแกรมจะท าการเป ดบานหน าต างงาน ข น ทางด านขวาม อของหน าจอภาพ 5. คล กท ค าส ง Clip Organizer โปรแกรมจะเป ดกล องโต ตอบ Microsoft Clip Organizer 6. คล กเล อกหมวดหม ของภาพท ต องการ 7. คล กเล อกภาพตามท ต องการ แล วคล กเล อกค าส งค ดลอก จากน นให ป ด กล องโต ตอบ Microsoft Clip Organizer 8. คล กป มวางบนแถบเคร องม อ

19 ภาพท 6.17 การแทรกภาพต ดปะ (17) การแทรกภาพจากแฟ มภาพ (From File) การแทรกร ปภาพท เป นไฟล ภาพ โดยอาจหาได จากการดาวน โหลดจากระบบ อ นเตอร เน ต จากกล องด จ ตอล หร อจากการสแกนภาพ ตลอดจนหาซ อตามท องตลาด เพ อประกอบเป นส วนหน งของตาราง ให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล ก ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการให เป นจ ดเร มต นของภาพ 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ

20 78 4. คล กเล อกค าส งจากแฟ ม คล กหาแหล งเก บภาพแล วคล กเล อกภาพตามท ต องการ 6. คล กป มแทรก (Insert) ภาพท 6.18 การแทรกภาพจากแฟ มภาพ (18) การแทรกแผนผ งองค กร (Organization Chart) การแทรกแผนผ งองค กร เพ อประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความ สมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล ก ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการให เป นจ ดเร มต นของแผนผ ง

21 79 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 4. คล กเล อกค าส งแผนผ งองค กร 5. ป อนช อและต าแหน งบ คคลตามกล องผ งองค กร โดยสามารถเพ มผ งองค กร ได จากแถบเคร องม อของแผนผ งองค กร คล กเล อกผ งท ต องการเพ มกล องแล วเล อกผ งตามท ต องการ ภาพท 6.19 การแทรกแผนผ งองค กร

22 80 (19) การแทรกร ปร างอ ตโนม ต การแทรกร ปร างอ ตโนม ต ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ได จ ดเตร ยมเอาไว เพ อ ประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แทรก (Insert) 2. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 3. คล กเล อกค าส งร ปร างอ ตโนม ต จะปรากฏกล องเคร องม อของร ปร าง อ ตโนม ต ข น 4. คล กเล อกร ปร างอ ตโนม ต ท ต องการ 5. แดรกเมาส ลากให เก ดเป นร ปร างตามต องการ ภาพท 6.20 การแทรกร ปร างอ ตโนม ต

23 81 (20) การแทรกอ กษรศ ลป (Word Art) การแทรกอ กษรศ ลป ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ได จ ดเตร ยมเอาไว เพ อ ประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แทรก (Insert) 2. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 3. คล กเล อกค าส ง WordArt จะปรากฏกล องท เก บ Word Art ข น 4. คล กเล อกร ปแบบของอ กษรศ ลป ท ต องการ แล วคล กตกลง 5. พ มพ ข อความตามต องการ แล วคล กตกลง ภาพท 6.21 การแทรกอ กษรศ ลป

24 82 (21) การแทรกแผนภ ม (Chart) การแทรกแผนภ ม ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ได จ ดเตร ยมเอาไว เพ อ ประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น โดยเป นต วท ใช ใน การแสดงข อม ลเพ อเปร ยบเท ยบค าต างๆ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของข อม ลท จะเปร ยบเท ยบ 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. คล กเล อกค าส ง แผนภ ม จะปรากฏกล องต วช วยสร างแผนภ ม ข น 4. ในข นท 1 คล กเล อกชน ดและชน ดย อยของแผนภ ม จากน นคล กป มถ ดไป 5. ในข นท 2 เป นการก าหนดพ นท เปร ยบเท ยบซ งเราได ท ามาแล วจากข อ 1 จ ง คล กป มถ ดไป ได เลย 6. ในข นท 3 ท าการต งค าแผนภ ม ตามต องการจากแท บต วเล อกต างๆ จากน น คล กป มถ ดไป 7. ในข นท 4 ท าการคล กเล อกว าจะแสดงแผนภ ม ในช ตงานใหม หร อช ตงาน เด ม จากน นคล กป มเสร จส น จะปรากฏแผนภ ม ณ กลางหน าจอภาพ ภาพท 6.22 การแทรกแผนภ ม

25 ภาพท 6.22 การแทรกแผนภ ม (ต อ)

26 84 (22) การค ดลอกข อม ล (Copy & Paste) การค ดลอกข อม ล เพ อช วยในการกรอกข อม ลแก ช ตงานให ได อย างรวดเร ว ใน กรณ ท ต องการค ดลอกข อม ลบางต วท ไม ต องการพ มพ ใหม น น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดเซลล ท ม ข อม ลท ต องการจะค ดลอก 2. คล กป มค ดลอกบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อก ค ดลอก หร ออาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+C อย างใดอย างหน ง เป นการ ค ดลอกข อม ล 3. คล ก ณ เซลล ท ต องการวางข อม ล 4. คล กป มวางบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อกวาง หร อ อาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+V อย างใดอย างหน ง เป นการวางข อม ล ภาพท 6.23 การค ดลอกข อม ล

27 85 (23) การย ายข อม ล (Cut & Paste) การย ายข อม ล เพ อช วยในการกรอกข อม ลแก ช ตงานให ได อย างรวดเร ว ในกรณ ท ต องการเปล ยนแปลงต าแหน งของข อม ลบางตอน ไปย งต าแหน งใหม น น สามารถท า ได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดเซลล ท ม ข อม ลท ต องการจะย าย 2. คล กป มต ดบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อกต ด หร อ อาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+X อย างใดอย างหน ง เป นการย ายข อม ล 3. คล ก ณ เซลล ท ต องการวางข อม ล 4. คล กป มวางบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อกวาง หร อ อาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+V อย างใดอย างหน ง เป นการวางข อม ล ภาพท 6.24 การย ายข อม ล

28 86 (24) การบ นท กสม ดงาน (Save) การบ นท กสม ดงาน เป นการเก บบ นท กส งท เราได สร างในช ตงาน ท งท เป นตาราง ส ตรค านวณ และการแทรกว ตถ ต างๆ ไปในแหล งเก บท ต องการ สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แฟ ม (File) 2. คล กเล อกค าส งบ นท ก ถ าเป นการบ นท กแฟ มงานคร งแรก โปรแกรมจะเป ด กล องโต ตอบ (Dialog Box) ของการบ นท กเป น (Save as) ข นมาโดย อ ตโนม ต 3. คล กหาแหล งเก บแฟ มข อม ลจากช องบ นท กใน (Save in) 4. พ มพ ช อแฟ มงานตามท ต องการ 5. คล กป มบ นท ก ภาพท 6.25 การบ นท กสม ดงาน

29 การเข ยนส ตรค านวณพ นฐาน ในโปรแกรม Microsoft Excel ม ฟ งก ช นท ใช ในการค านวณต างๆ มากมายถ ง 339 ฟ งก ช น และสามารถแบ งออกได เป น 10 กล ม ได แก 1. ฟ งก ช นค านวณทางด านการเง น (Financial Functions) 2. ฟ งก ช นค านวณทางด านว นท และเวลา (Date & Time Functions) 3. ฟ งก ช นค านวณทางด านคณ ตศาสตร (Mathematical Functions) 4. ฟ งก ช นค านวณทางด านสถ ต (Statistical Functions) 5. ฟ งก ช นค านวณทางด านการค นหาและอ างอ ง (Lookup & Reference Functions) 6. ฟ งก ช นค านวณทางด านฐานข อม ล (Database Functions) 7. ฟ งก ช นค านวณทางด านข อความ (Text Functions) 8. ฟ งก ช นค านวณทางด านตรรกศาสตร (Logical Functions) 9. ฟ งก ช นค านวณทางด านข อม ลข าวสาร (Information Functions) 10. ฟ งก ช นค านวณทางด านว ศวกรรม (Engineering Functions) แต ในท น ขอยกเอาฟ งก ช นพ นฐาน ท น ยมใช งานในงานอาช พท วไป ด งต อไปน (1) ฟ งก ช นพ นฐาน ฟ งก ช นค านวณพ นฐานในโปรแกรม Microsoft Excel ท ส าค ญ ประกอบด วย 1. ฟ งก ช น SUM ใช ในการหาค าผลรวมของช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 3 เซลล ข นไป 2. ฟ งก ช น MAX ใช ในการหาค าส งส ดของช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 2 เซลล ข นไป 3. ฟ งก ช น MIN ใช ในการหาค าต าส ดของช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 2 เซลล ข นไป 4. ฟ งก ช น COUNT ใช ในการน บจ านวนเซลล ท ม ข อม ลของช วงเซลล ท ต ดก น 5. ฟ งก ช น STDEV ใช ในการหาส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของช วงเซลล ท ต ดก น

30 88 โดยฟ งก ช นพ นฐานด งกล าว ม ร ปแบบในการเข ยนส ตร เพ อค านวณค าในเซลล ต างๆ เหม อนก น ค อ =ช อฟ งก ช น (ช วงของข อม ล) ต วอย าง =SUM(B5:B10) หมายถ ง การหาค าผลรวมของข อม ลในเซลล ต งแต เซลล B5 ถ ง B10 ต วอย างการใช ฟ งก ช นค านวณพ นฐานในโปรแกรม Microsoft Excel ด งแสดง ในภาพท 6.26 ภาพท 6.26 การใช ฟ งก ช นค านวณพ นฐาน (2) ฟ งก ช นCOUNTIF เป นฟ งก ช นค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel ท ใช ในการน บผลสร ปของส ง ท ต องการ ในช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 3 เซลล ข นไป โดยม ร ปแบบในการเข ยนส ตร ค อ

31 89 = COUNTIF (ช วงของข อม ล,ส งท จะให น บ) ต วอย าง หมายถ ง =COUNTIF(J5:J9,"ผ าน") การน บในเซลล ต งแต เซลล J5 ถ ง J9 ม ข อม ลว า ผ าน ก คน ต วอย างการใช ฟ งก ช น COUNFIF ด งแสดงในภาพท 6.26 ในส วนของการหา จ านวนผ สอบผ าน และไม ผ าน ในเซลล C16 และ C17 ตามล าด บ (3) ฟ งก ช นIF เป นฟ งก ช นค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel ท ได ร บความน ยมในการ น ามาใช แก ป ญหา หร อค ดค านวณข อม ลท เป นเง อนไขต าง ๆ โดยอาศ ยหล กการของ ตรรกศาสตร หร อ ความเป นเหต เป นผล โดยม ร ปแบบในการเข ยนส ตร ค อ = IF (เง อนไข,ส วนแสดงถ าเง อนไขถ ก,ส วนแสดงถ าเง อนไขผ ด) ต วอย าง หมายถ ง =IF(I5<0.5*$I$4,"ตก","ผ าน") ถ าหากค าในเซลล I5 ม ค าต ากว าร อยละ 50 ของเซลล I4 จะแสดงผลว า ตก แต หากผ ดจากเง อนไขน จะแสดงผลว า ผ าน ต วอย างการใช ฟ งก ช น IF ด งแสดงในภาพท 6.26 ในส วนของการหาผลสอบ ใน เซลล J5 ถ ง J9 ส าหร บเคร องหมาย $ ท ใส ก าก บเซลล I4 ตามต วอย าง เป นการล อค เซลล ท เป นค าคงท เน องจากเม อเราได ส ตรท ถ กต องแล ว ในการค ดของข อม ลแถวต อมา ไม จ าเป นต องพ มพ ใหม แต เราสามารถค ดลอกส ตรอ ตโนม ต โดยการแดรกเมาส ท ป ม ส เหล ยมม มล างขวาม อของเซลล ต นฉบ บ แล วลากจนถ งเซลล ท ต องการได

32 90 ภาพท 6.27 การแดรกเมาส ค ดลอกส ตรอ ตโนม ต อน ง การใช ฟ งก ช น IF ในการแก ไขป ญหาท เป นเง อนไข สามารถท าได ถ ง 7 เง อนไข หร อท เร ยกว า ฟ งก ช น IF 7 ช น ขอให พ จารณาต วอย างการใช ฟ งก ช น IF 4 ช น จากต วอย างในภาพท 6.28 ภาพท 6.28 ต วอย างการใช ฟ งก ช น IF 4 ช น

33 91 ในการเข ยนส ตรฟ งก ช น IF ของผ เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ค อนข างจะม ป ญหามาก เน องจากมองท ศทางและเง อนไขในการแก ป ญหาไม ออก ด งน น ผ สอนจ งขอเสนอแนวทางในการเข ยนส ตรของฟ งก ช น IF เป นข นตอน ด งน 1. หาข อม ล ด งต อไปน a. ต องการหาอะไร b. เง อนไข ค อ อะไร c. ต วแปรม อะไรบ าง 2. น าข อม ลท ได มาเข ยนเป นแผนภาพ (Diagram) ซ งเปร ยบเสม อนแผนท ของ การสร างส ตรของฟ งก ช น IF 3. เข ยนส ตรตามร ปแบบ ด งน จากต วอย างในภาพท 6.28 หากจะสร างส ตรตามแนวทางข างต น สามารถท าได 1. หาข อม ล ต องการหา เกรด เง อนไข คะแนนรวมร อยละ 0-49 ได เกรด F ได เกรด D ได เกรด C ได เกรด B ได เกรด A ต วแปร คะแนนรวม

34 92 2. เข ยนเป นแผนภาพ (Diagram) เกรด คะแนนรวม <50% F คะแนนรวม <60% D คะแนนรวม <70% C คะแนนรวม <80% B A ภาพท 6.29 ต วอย างการเข ยนแผนภาพของฟ งก ช น IF 4 ช น 3. เข ยนส ตร =IF(I4<0.5*$I$3,"F",IF(I4<0.6*$I$3,"D",IF(I4<0.7*$I$3,"C",IF(I4<0.8*$I$3," B","A"))))

35 93 (4) ฟ งก ช นVLOOKUP เป นฟ งก ช นค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel ท ได ร บความน ยมในการ น ามาใช ในการด งข อม ลมาแสดงในเซลล ท ก าหนด โดยม ร ปแบบในการเข ยนส ตร ค อ =VLOOKUP(เซลล ร บค าค นหา,ช วงของข อม ลท กคอล มน,ล าด บคอล มน ) ต วอย าง หมายถ ง =VLOOKUP(A3,$A$6:$C$10,2) หากเซลล ร บค า ค อ เซลล A3 ม ค าตรงก บช วงของข อม ลในช วงเซลล A6:C10 จะแสดงผลท ตรงก บคอล มน ท 2 ต วอย างการใช ฟ งก ช น VLOOKUP ด งแสดงในภาพท 6.30 ภาพท 6.30 ต วอย างการใช ฟ งก ช น VLOOKUP

36 94 ใบงาน จงสร างแฟ มงานท เป นตารางค านวณ โดยใช เน อหาตามต วอย าง และสร าง ส ตรค านวณในส วนของเซลล ท เว นว างไว โดยม เง อนไข ค อ เวลาเร ยนไม ถ งร อยละ 80 ผลสอบ ค อ ต ด ร. คะแนนรวมร อยละ 0-49 ผลสอบ ค อ 0 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ 1 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ 2 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ 3 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ

37 95 เฉลย เฉลยส ตรในเซลล ต าง ๆ ด งน คะแนนรวม เซลล M5 =SUM(C5:L5) ผลสอบ เซลล O5 =IF(N5<0.8*$N$4,"ร.",IF(M5<0.5*$M$4,"0", IF(M5<0.6*$M$4,"1",IF(M5<0.7*$M$4,"2", IF(M5<0.8*$M$4,"3","4"))))) คะแนนส งส ด เซลล C12 =MAX(M5:M9) คะแนนต าส ด เซลล C13 =MIN(M5:M9) คะแนนเฉล ย เซลล C14 =AVERAGE(M5:M9) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน เซลล C15 =STDEV(M5:M9) จ านวนผ เร ยน เซลล L12 =COUNT(M5:M9) จ านวนผ สอบผ าน เซลล L13 =L12-L14-L15 จ านวนผ สอบไม ผ าน เซลล L14 =COUNTIF(O5:O9,"0") จ านวนผ ต ด ร. เซลล L15 =COUNTIF(O5:O9, "ร.")

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information