บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส"

Transcription

1 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา โดยสามารถสร างแบบฟอร มอ เล กทรอน กส การแนบไฟล การลงนามอ เล กทรอน กส รวมไป จนถ งการต ดตามการขอใช บร การ เพ อท าให ผ ใช งานสามารถขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาได สะดวก รวดเร ว และ ประหย ดเวลาในการขอใช บร การ ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ม ข นตอนการใช งานอย 6 ข นตอนค อ 1. ข นตอนในการสร างแบบฟอร มขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาเป นข นตอนในการกรอกรายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา เช น ช อเร อง จ านวนหน าต นฉบ บ จ านวนท ต องการ ไฟล แนบ และ รายละเอ ยดอ น ๆ เป นต น 2. ข นตอนการลงนามอ เล กทรอน กส และการส งข อม ลการขอใช บร การฯ ตามเส นทางของระบบฯ เป นข นตอนในการลง นามและส งเอกสารไปย งผ บ งค บบ ญชาเพ อลงนามแบบขอใช บร การ และส งไปย งเจ าหน าท ส าน กการพ มพ ต อไป 3. ข นตอนการขอยกเล กการใช บร การ กรณ ท ต องการยกเล ก และแบบขอใช บร การได บ นท กร บงานจากเจ าหน าท ส าน กการ พ มพ เร ยบร อยแล ว 4. ข นตอนการต ดตามการขอใช บร การ เป นข นตอนในการตรวจสอบการด าเน นการถ ายเอกสารและอ ดส าเนาท ขอใช บร การ โดยเจ าหน าส าน กการพ มพ จะท าการบ นท กข อม ลให ผ ขอใช บร การต ดตามได ท กข นตอนการท างาน 5. ข นตอนการลงนามเอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส (ส าหร บผ อ านวยการท กส าน ก/กล มงาน) เป น ข นตอนท ผ อ านวยการท กส าน ก/กล มงาน ลงนามอ เล กทรอน กส ใบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา 6. ข นตอนการด รายงานต าง ๆ ด านการใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ระบบสามารถออกรายงานเก ยวก บการขอใช บร การได ตามเง อนไขการค นหา และสามารถออกรายงานได ท งเป น Microsoft Excel และ Microsoft Word

2 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส การเข าส โปรแกรม ผ ใช สามารถเข าส โปรแกรมได โดยใช เว บบราว เซอร Microsoft Internet Explorer (IE) โดยม ข นตอนด งน 1. คล กเป ดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer (IE) ท ส ญล กษณ ในเคร องคอมพ วเตอร ของผ ใช งาน 2. กรอก จากน นกดป ม Enter บนค ย บอร ด โปรแกรมจะแสดงหน าจอ Login ด งภาพท ป อนช อผ ใช และรห สผ าน 4. คล กป ม เข าส ระบบ หร อกดป ม Enter บนค ย บอร ด เพ อเข าส โปรแกรมระบบขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท คล กเล อกเมน ขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านบน) กรอกช อผ ใช และรห สผ าน ภาพท ภาพแสดงหน าจอ Login เข าส โปรแกรม

3 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-3 หน าจอหล กของโปรแกรม เม อผ ใช งานท าการ Login และท าการเล อกเมน ขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านบน) ซ งจะแสดงเมน ย อย (เมน ด านข าง) ของระบบขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท เมน ด านบน (เล อกเมน ขอใช บร การการพ มพ ) แสดงเมน ด านข าง แสดงรายการเอกสารเข าของระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภาพท ภาพแสดงหน าจอหล กของโปรแกรม ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ประกอบด วย 4 เมน ด งน 1. เอกสารเข าระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา จะเป นเมน ท ใช ในการด เอกสารท เข ามาหาผ ใช งานของระบบ ขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา เช น แบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ แบบฟอร มขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ด ส าเนา หน งส อแจ งผลการขอใช บร การการพ มพ และหน งส อแจ งการต กล บการขอใช บร การ ด งภาพท 8.2-3

4 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-4 แสดงรายการเอกสารเข าของระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภาพท 8-3 ภาพแสดงเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา 2. ขอใช บร การการพ มพ จะเป นเมน ท ใช ในการสร างแบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ ซ งจะแสดงรายการขอใช บร การท ผ ใช งานสร างไว ท งหมด ซ งสามารถท าการสร างเอกสารใหม แก ไขเอกสารเด ม หร อยกเล กการขอใช บร การได ด งภาพท แสดงรายการแบบขอใช บร การการพ มพ ท เคยสร างไว แสดงสถานะการด าเน นการ แสดงร ปสถานะเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเมน ขอใช บร การการพ มพ คล กเม อต องการสร างเอกสารใหม

5 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ขอใช บร การถ ายเอกสาร/อ ดส าเนา จะเป นเมน ท ใช ในการสร างแบบฟอร มขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ซ งจะ แสดงรายการขอใช บร การท ผ ใช งานสร างไว ท งหมด ซ งสามารถท าการสร างเอกสารใหม แก ไขเอกสารเด ม หร อยกเล กการ ขอใช บร การได ด งภาพท แสดงรายการแบบขอใช บร การถ ายเอกสาร/ อ ดส าเนาท เคยสร างไว แสดงสถานะการด าเน นการ แสดงร ปสถานะเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเมน ขอใช บร การถ ายเอกสาร/อ ดส าเนา คล กเม อต องการสร างเอกสารใหม 4. ต ดตามสถานะการขอใช บร การ จะเป นเมน ท ส าหร บต ดตามการขอใช บร การการพ มพ ถ ายเอกสารและอ ดส าเนา โดย สามารถต ดตามการขอใช บร การของผ ขอใช บร การตามเง อนไขท ต องการ โดยจะแสดงข นตอนการท าการด าเน นการ และ ว นท การด าเน นการแล วเสร จ ด งภาพท เง อนไขการต ดตามเอกสาร ผลการต ดตามเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเมน ต ดตามสถานะการขอใช บร การ

6 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส การขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาด วยแบบฟอร มอ เล กทรอน กส ระบบสามารถจ ดท าแบบฟอร มขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส เพ อส งไปย งเจ าหน าปฏ บ ต งานได อย างรวดเร ว รวมท งสามารถต ดตามงานได งานง ายย งข น ซ งม ข นตอนการด าเน นการด งน ค อ 1.1 คล กเล อกท เมน ขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านบน) แล วคล กเมน แบบฟอร มเอกสาร จากน นคล กเมน ขอใช บร การ ถ ายเอกสารและอ ดส าเนา (เมน ด านซ ายม อ) 1.2 คล ก เพ อสร างแบบฟอร มขอใช บร การถ าย เอกสารและอ ดส าเนา จะได หน าจอด งภาพท ท าการกรอกรายละเอ ยดการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ซ งม รายละเอ ยดต าง ๆ ด งน ค อ - ส วนราชการ ค อหน วยงานเจ าของเอกสาร - สม ดทะเบ ยน เล อกสม ดทะเบ ยนว าเอกสารฉบ บน ออกเลขท สม ดทะเบ ยนใด โดยต วเล อกของสม ดทะเบ ยนน นจะข นอย ก บส วนราชการทางด านบน - สถานท เล อกสถานท ท ต องการใช บร การ - ว นท เล อกว นท ของเอกสาร สามารถแก ไขได หากสร างเอกสารย อนหล ง - เร อง กรอกช อเร องของแบบขอใช บร การการพ มพ - เร ยน กรอกต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กการพ มพ - เน อหา กรอกรายละเอ ยด เช นว ตถ ประสงค ในการขอใช บร การการพ มพ และรายละเอ ยดเพ มเต มต าง ๆ - รายละเอ ยดการขอใช บร การ จะแบ งออกเป น 2 ส วนค อ 1.) พ มพ ส าเนา ค อ จ านวนท ขอใช บร การม จ านวน 100 ช ดข นไป 2.) ถ ายเอกสาร ค อ จ านวนท ขอใช บร การม จ านวนต ากว า 100 ช ด ซ งรายละเอ ยดการขอใช บร การในแต ละส วนจะประกอบด วย - เอกสารเร อง กรอกช อเร องเอกสารท ต องการขอใช บร การ - จ านวนต นฉบ บท ส งมา กรอกจ านวนหน าต นฉบ บท ส งมาด วย - หน าค / หน าเด ยว เล อกประเภทหน าจ ดพ มพ ว าต องการจ ดพ มพ แบบหน าเด ยว ค อด านหน าด าน เด ยว หร อหน าค ค อจ ดพ มพ แบบหน า-หล ง - จ านวนท ต องการ กรอกจ านวนท ต องการจ ดพ มพ และเล อกหน วยท ต องการว าเป น หน า ช ด เล ม หร อ แผ น - กรอกรายละเอ ยดอ น ๆ กรอกรายละเอ ยดอ น ๆ ตามท ส าน กการพ มพ ก าหนด เช น ขนาดกระดาษ ว ธ การเย บ และแนวกระดาษ - ว นท ขอร บงาน ระบ ว นท ต องการร บงานเพ อแจ งแก เจ าหน าท ส าน กการพ มพ ทราบหากม ก าหนดท แน นอน แต ข อความ จะไม ปรากฏในเอกสาร - ค าลงท าย กรอกค าลงท ายเอกสาร หร อกรอกข อม ลเพ มเต มท ายเอกสาร - ผ ร บผ ดชอบ/ผ ประสานงาน ระบบจะด งช อผ สร างเอกสารข นมาให แต หากต องการให บ คคลอ นเป นผ ประสานงาน สามารถ คล ก เพ อและเล อกบ คคลท เป นผ ประสานงาน เพ อแจ งแก เจ าหน าท ส าน กการพ มพ ต ดต อประสานงาน

7 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-7 ต อไป และหากเจ าหน าท ส าน กการพ มพ ด าเน นการงานพ มพ เร ยบร อยแล วจะม หน งส อแจ งมาย งผ ร บผ ดชอบ / ผ ประสานงาน - โทร กรอกเบอร โทรศ พท ผ ร บผ ดชอบ / ประสานงาน โดยคร งแรกระบบจะด งข อม ลเบอร โทรศ พท จากในระบบ แต ผ จ ดท าเอกสารสามารถแก ไขได เม อผ ใช งานสามารถเพ มรายการขอใช บร การ โดยคล ก หากม รายการขอใช บร การหลายรายการ และสามารถลบรายการได โดยคล ก ระบบจะสามารถลบได ท ละรายการโดยลบจากด านล างข นมา และเม อท าการกรอกข อม ลการขอใช บร การครบถ วนแล วให คล กป ม เพ อท าการบ นท กข อม ล

8 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-8 รายละเอ ยดส วนห วเอกสาร เน อหาเอกสาร รายละเอ ยดส วนของพ มพ ส าเนา รายละเอ ยดการถ ายเอกสาร ว นท ขอร บงาน คล กเพ อเพ ม / ลบ ส วนท ายเอกสาร คล กเพ อเปล ยนผ ร บผ ดชอบ คล กเพ อกล บไปหน ารายการเอกสาร คล กเม อต องการบ นท ก ภาพท ภาพแสดงการสร างแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

9 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส เม อกรอกข อม ลการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาแล ว หากต นฉบ บเป นไฟล ข อม ลสามารถแนบไฟล เอกสารต นฉบ บ ไปก บแบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ ได โดยคล ก ระบบจะข นหน าต างเพ อแนบเอกสารด งภาพท จากน น คล ก เพ อค นหาไฟล ท ต องการ และคล กป ม เพ อแนบไฟล และคล ก เม อท าการแนบไฟล เร ยบร อยแล ว คล กเพ อค นหาไฟล ท ต องการแนบ คล กเพ อแนบไฟล คล กเพ อแนบเอกสาร ภาพท ภาพแสดงการแนบเอกสารต นฉบ บ

10 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส การลงนามอ เล กทรอน กส และการส งข อม ลการขอใช บร การฯ ตามเส นทางของระบบฯ เม อกรอกรายละเอ ยดการขอใช บร การครบถ วนแล ว ต องท าการส งเอกสารไปย งผ อ านวยการกล มงานท ผ ขอใช บร การ ส งก ดอย โดยคล กท ป ม เพ อส งเอกสารตามเส นทาง ด งภาพท จากน นระบบจะด งเจ าหน าท ส าน กงานพ มพ ท อย ตามสถานท ท ผ ขอใช บร การเล อกไว มาใส ในเส นทางการเด นเอกสารอ ตโนม ต ด งภาพท คล ก เพ อส งเอกสารไปตามเส นทาง คล กเพ อส งเอกสารไปลงนามตามเส นทาง ภาพท ภาพแสดงส งเอกสารไปลงนาม เส นทางการส งเอกสาร เปล ยนผ ร บเอกสาร ป มลงนามเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเส นทางส งไปลงนามแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

11 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส การปร บปร งแก ไขข อม ลแบบฟอร มการขอใช บร การฯ ก อนบ นท กร บงาน ผ ขอใช บร การ สามารถปร บปร งแก ไขข อม ลแบบฟอร มการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาได 2 กรณ ค อ กรณ ท 1 กรณ ผ ขอใช บร การย งไม ได ส งเอกสาร 1. ไปย งเมน ด านบน ขอใช บร การการพ มพ >> ขอใช บร การถ ายเอกสาร/อ ดส าเนา คล กเล อกรายการท ต องการแก ไขซ งจะเป นสถานะเป นร ป ค อสถานะก าล งสร างเอกสาร จะได หน าจอด งภาพท คล กป มน เพ อค ดลอกเอกสาร คล กป มน เพ อแก ไขเอกสาร คล กป มน เพ อลบเอกสาร ภาพท ภาพแสดงหน าจอแก ไขแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

12 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส คล กป ม จะได หน าจอด งภาพท ซ งจะม ข อม ลการขอใช บร การท เคยท าการกรอก ไว ซ งจะสามารถแก ไขข อม ลต าง ๆ เหล าน ได เม อแก ไขข อม ลเร ยบร อยให คล กป ม เพ อท าการบ นท กข อม ล และ ส งข อม ลตามเส นทางด งข างต น กรณ ท 2 กรณ ส งเอกสารไปตามเส นทางแล ว 1. ไปย งเมน ด านบน ขอใช บร การการพ มพ และเมน ซ าย ส วนของ แบบฟอร มเอกสาร คล กท เมน ขอใช บร การ ถ ายเอกสาร/อ ดส าเนา เอกสารท สามารถด งกล บมาแก ไขได จะต องเป นเอกสารท เจ าหน าท ส าน กการพ มพ ย ง ไม ด าเน นการร บงานขอใช บร การ โดยสามารถด ได ท คอล มน สถานะการด าเน นการ ต องเป นสถานะ ย ง ไม ได ร บงาน ด งภาพท ให คล กไปท เร องท ต องการ ระบบจะแสดงหน าจอด งภาพท ด สถานะการด าเน นการ คล กเร องท ต องการแก ไขเอกสาร ภาพท ภาพแสดงหน าจอรายการแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา 2. จากน นคล ก เพ อด งเอกสารกล บมาแก ไข ด งภาพท ระบบจะข นหน าต างเพ อให กรอกเหต ผลการด งกล บ และต องการลบเส นทางหร อไม กรณ ท เอกสารท ม เลขท เอกสารน น จะม ช องให เล อกว าต องการลบเลขท เอกสารเพ อท าการออกเลขใหม หร อย งคงเลขท เอกสารเด มไว ด งภาพท จากน นคล ก ระบบจะท าการด งกล บเอกสารและแสดงหน าจอด งภาพท คล ก เพ อด าเน นการเอกสารต อไป

13 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-13 คล กเพ อด งกล บเอกสาร ภาพท ภาพแสดงหน าจอแบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ ท ส งเอกสารแล ว

14 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-14 เล อกว าต องการลบเส นทางหร อไม เล อกว าต องการลบเลขท เอกสารหร อไม กรอกเหต ผลการด งกล บ ภาพท ภาพแสดงหน าจอการด งกล บเอกสาร คล กเพ อด งกล บเอกสาร

15 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส การยกเล กการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา การยกเล กการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา หากเจ าหน าท ส าน กการพ มพ ได ท าการร บงานของแบบขอใช บร การฯ แล วในรายการเอกสารของผ ใช จะม ป ม ข นมา ในกรณ ท ต องการยกเล กการด าเน นการ ด งภาพท คล กเพ อยกเล กเอกสาร ภาพท ภาพแสดงรายการเอกสารท ต องการยกเล ก เม อคล กป มแล วระบบจะแสดงหน าจอด งภาพท พร อมท งแจ งสถานการณ ด าเน นการว าได ด าเน นการถ งข นตอน ใด ให ด าเน นการด งน 1. กรอกเหต ผลการยกเล กการขอใช บร การ 2. คล ก เพ อท าการบ นท กข อม ลแต ข อม ลย งไม ได ส งไปย งเจ าหน าท 3. จากน นเม อแน ใจว าต องการยกเล กแล วคล ก เพ อย นย นอ กคร ง จากน นการขอยกเล กขอใช บร การจะถ กส งไปย งเจ าหน าท ส าน กการพ มพ จากน นหากม ค าใช จ ายในการด าเน นการไปแล วน น เจ าหน าท จะส งใบ ต นท นการผล ตมาย งเจ าของเร องอ กคร ง

16 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส เล อกรายการท ต องการ 2. กรอกเหต ผลการยกเล ก 3. บ นท กข อม ล 4. ย นย นการยกเล ก ภาพท ภาพแสดงหน าจอการขอยกเล กการขอใช บร การการพ มพ 8.7 การต ดตามสถานะการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ผ ขอใช บร การสามารถต ดตามการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กท เมน ด านบน ขอใช บร การการพ มพ เมน ซ ายส วนของรายงาน คล กเมน ต ดตามสถานะการขอใช บร การ ระบบจะแสดงหน าจอ ด งภาพท เล อกเง อนไขในการต ดตามการขอใช บร การ โดยม เง อนไขด งน - ประเภทการขอใช บร การ สามารถขอใช บร การได 2 ประเภทค อ ขอใช บร การการพ มพ และ ขอใช บร การ ถ ายเอกสารและอ ดส าเนา - ช อเร องการขอใช บร การ สามารถค นหาตามช อเร องของแบบฟอร มการขอใช บร การ - ว นท ขอใช บร การ สามารถเล อกช วงว นท ขอใช บร การ - สถานะการด าเน นการ สามารถค นหาจากสถานะการท างานขอการขอใช เช น ร บงานแล ว ก าล งด าเน นการ ด าเน นการแล วเสร จ เป นต น 3. เม อเล อกเง อนไขการค นหาแล วคล กป ม จะปรากฏผลการค นหาหน าด งร ปท 8.7-2

17 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-17 เล อกเง อนไขการค นหา คล กเพ อค นหาการต ดตามสถานะ ภาพท ภาพแสดงหน าจอต ดตามสถานะการขอใช บร การ ภาพท ภาพแสดงผลการต ดตามสถานะการขอใช บร การ

18 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส การลงนามเอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส (ส าหร บผ อ านวยการท กส าน ก/กล มงาน) เม อม ผ ขอใช บร การท าการสร างแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาส งเอกสารมาย งผ อ านวยการกล มงาน หร อผ อ านวยการส าน กลงนามเอกสารและส งเอกสาร เอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ จะถ กส งมาย งผ อ านวยการกล มงานของ ผ ขอใช บร การ (จะอย ท เมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านข าง)) ซ งผ อ านวยการกล มงานต องท าการลงนาม เอกสารก อน เอกสารจ งจะด าเน นการต อไปได ซ งม ข นตอนการลงนามม ด งน 1. คล กเล อกเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท จะม รายการขอใช บร การรออย ให เล อก รายการเอกสารท ต องการลงนามเอกสาร (ถ าเป นเอกสารท เข าใหม จะม ส เป น ) คล กเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ แสดงประเภทเอกสาร แสดงรายการเอกสารท รอลงนามเอกสาร ภาพท ภาพแสดงรายการเอกสารแบบขอใช บร การงานพ มพ ท รอลงนามเอกสาร ความหมายของภาพส ญล กษณ ท ใช ในหน าแสดงรายการเอกสารแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา หมายถ ง เอกสารใหม หมายถ ง เอกสารถ กเป ดอ านแล ว หมายถ ง เอกสารถ กส งต อตามเส นทางแล ว (ส งเอกสาร) หมายถ ง เอกสารม การส งออกนอกเส นทาง (ส งต อ)

19 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-19 หมายถ ง เอกสารม เอกสารแนบมาด วย หมายถ ง เอกสารเข าใหม หมายถ ง เอกสารเร งร ด หมายถ ง เอกสารเก นก าหนดเวลาแล วเสร จ ความหมายของภาพส ญล กษณ สถานะเอกสารท ใช ในหน ารายการเอกสารแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท อย ระหว างด าเน นการ หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ร บงานแล ว หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ได ร บอน ม ต แล ว หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ไม อน ม ต แล ว หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท รอออกเลข หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ถ กยกเล ก หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ด าเน นการเอกสารเร ยบร อยแล ว 2. คล กท ช อเร องเอกสารท ต องการลงนามเอกสาร จากน นท าการเล อกว าจะเห นชอบหร อไม เห นชอบท จะลงนาม เอกสาร ด งภาพท หร อคล ก เพ อแก ไขเอกสารเอง ระบบจะแสดงหน าจอเพ อแก ไขเอกสาร เม อแก ไขเร ยบร อยแล วคล ก เพ อบ นท กรายการท แก ไข เล อกเห นชอบ หร อ ไม เห นชอบในการลงนามเอกสาร คล กเพ อแก ไขเอง คล กเพ อลงนามเอกสาร ภาพท ภาพแสดงการลงนามเอกสารแบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

20 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-20 ความหมายของภาพส ญล กษณ ท ใช ในหน าแสดงรายละเอ ยดเอกสาร หมายถ ง ส งต อ หมายถ ง ตอบกล บ หมายถ ง ท าการต กล บเอกสาร หมายถ ง ท าการด งเอกสารกล บ หมายถ ง ท าการเป ดเอกสาร หมายถ ง ท าการป ดเอกสาร หมายถ ง ป มกล บไปหน าแสดงรายการเอกสาร หมายถ ง ป มต ดตามเอกสาร 3. คล กป ม เพ อท าการลงนามเอกสาร ซ งเอกสารจะถ กส งไปตามเส นทาง ต อไป

21 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส การด รายงานการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา (เฉพาะผ บร หารส าน กการพ มพ ) ผ บร หารส าน กการพ มพ สามารถด รายงานด านการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาได แบบ Real Time และ สามารถด รายงานได ตามเง อนไขท ก าหนดโดยคล กเมน ขอใช บร การการพ มพ >> รายงาน ด งภาพท คล กขอใช บร การการพ มพ 2. แสดงเมน รายงานต างๆ ต ดตามสถานะการขอใช บร การ ภาพท ภาพแสดงเมน รายงานต าง ๆ ผ บร หารส าน กพ มพ จะสามารถต ดตามสถานะการขอใช บร การท งหมดขององค กรได ด งภาพท โดย เล อกเง อนไขท ต องการ ได แก - ประเภทการขอใช บร การ จะม 2 ประเภทได แก ขอใช บร การการพ มพ และขอใช บร การถ ายเอกสารและ อ ดส าเนา - ช อเร องขอใช บร การ สามารถค นหาตามช อเร องของแบบฟอร มขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา - หน วยงานท ขอใช บร การ สามารถค นหาตามหน วยงานท ขอใช บร การได - ว นท ขอใช บร การ สามารถค นหาตามช วงว นท ขอใช บร การได - สถานะการด าเน นการ สามารค นหาได ตามสถานะการด าเน นการได เช น ร บงานแล ว ก าล งด าเน นการ ด าเน นการแล วเสร จ หร อยกเล ก เป นต น เม อกรอกเง อนไขตามท ต องการแล วคล ก จากน นระบบจะแสดงผลการค นหาด งภาพท 8.9-1

22 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส เล อกเง อนไขในการค นหา 2. คล กค นหา 3. ผลการค นหา ภาพท ภาพแสดงหน าจอการต ดตามสถานะการขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

23 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส รายงานปฏ บ ต งานการถ ายเอกสาร/อ ดส าเนา ผ บร หารส าน กพ มพ จะสามารถด รายงานการปฏ บ ต งานการถ ายเอกสารและอ ดส าเนาได ท เมน ขอ ใช บร การการพ มพ >> รายงาน >> รายงานการปฏ บ ต งานการถ ายเอกสาร ด งภาพท โดยเล อก เง อนไขท ต องการ ได แก - ประเภทการปฏ บ ต งาน สามารถเล อกได 2 ประเภทค อ ถ ายเอกสาร และ อ ดส าเนา - เล อกสถานท ใช บร การ สามารถออกรายงานได ตามสถานท ท ขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา - หน วยงานท ขอใช บร การ สามารถค นหาตามหน วยงานท ขอใช บร การได - ช วงว นท ขอใช บร การ สามารถค นหารายงานได จากช วงว นท ขอใช บร การ โดยสามารถออกรายงานได ประจ าว น และประจ าเด อน - ผ ปฏ บ ต งาน สามารถค นหารายงานการปฏ บ ต งานได เป นรายบ คคล จากน นคล กป ม ด งภาพท คล กเมน รายงานการปฏ บ ต งานถ ายเอกสาร 2. เล อกเง อนไขในการออกรายงาน 3. คล กค นหา ภาพท ภาพแสดงหน าจอเง อนไขรายงานการปฏ บ ต งานถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ระบบจะแสดงรายงานตามเง อนไขท เล อก ด งภาพท โดยสามารถจ ดพ มพ ได 3 แบบค อ 1. จ ดพ มพ ท นท ผ าน browser คล ก 2. จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Word คล กป ม 3. จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Excel คล กป ม

24 บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-24 คล กเพ อพ มพ ผ าน Browser คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Word คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Excel ภาพท ภาพแสดงรายงานการปฏ บ ต งานถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise สงวนล ขส ทธ บร ษ ท อ ออฟฟ ศออนไลน จาก ด www.e-office.in.th ระบบจ ดเก บเอกสาร ท สามารถเพ มเมน การใช งานสร างฐานข อม ลเอกสารเฉพาะเมน

More information

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ บร หาร การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด 4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th Ex-Flow. 1 สารบ

More information

การประปาส วนภ ม ภาค หมวดอ างอ ง 2.17

การประปาส วนภ ม ภาค หมวดอ างอ ง 2.17 สร ปว ธ ปฏ บ ต งาน : ระบบเอกสาร ค ม อปฏ บ ต งานคอมพ วเตอร แผ นท 1 หมวด : ว ธ ปฏ บ ต งาน - ระบบเอกสาร ว นท เร มใช การปร บปร งยอดล กหน สามารถปร บปร งได 2 แบบ ด งน ก) การเพ มหน เป นการเพ มยอดล กหน รายต วให

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง

ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. บ นท กว ตถ ประสงค การจองห อง... 2-3 2. บ นท กจองห อง-ยกเล ก... 2-4 2.1 การจองห อง...

More information

5. การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android version 3.1

5. การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android version 3.1 การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android version 3.1 หน าท 5-1 5. การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม สารบ ญ บทท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น... 1-1 บทท 2 ว ธ การส งและต ดตามเร องร องเร ยน : ส าหร บประชาชนท วไป... 2-1 2.1 การส งเร องร องเร ยน... 2-1 2.2

More information

ค ม อการใช งานระบบการลา Online

ค ม อการใช งานระบบการลา Online ค ม อการใช งานระบบการลา Online โดยอ สร ย ภ ม เนาว น ล งานธ รการ ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา สารบ ญ หน า 1. การเข าส ระบบ 1 2. การกรอกข อม ลส วนต ว 4 3. การกรอกข อม ลการลา 5 4. การส งพ มพ ใบลา 7 5.

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม 45 ข นตอนการปฏ บ ต งาน บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารงานร านขายโทรศ พท ม อถ อ ม ข นตอนการทางานด งตอไปน 1 2 3 4 ภาพท 4.1 หน าจอ Login เข าส ระบบ หน าจอแรกสาหร บการเป ดใช ระบบ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ)

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ห องปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย เส ยง (SPT) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สารบ ญ หน า การลงทะเบ ยนย นย นต วตน 1 การเข าใช งานระบบ 3 การใช งานเมน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information