KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1"

Transcription

1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 MAREK BLATNÝ 2 TOMÁŠ KEPÁK 3 IRENA VLČKOVÁ 3 MILAN PILÁT 4 MARTIN JELÍNEK 2 PETRA NAVRÁTILOVÁ 5 ALENA SLEZÁČKOVÁ 5 ŠÁRKA KÁROVÁ 6 JAROSLAV ŠTĚRBA 3 (2) Psychologický ústav Akademie věd ČR, Brno (3) Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno (4) Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie FN, Brno (5) Psychologický ústav FF MU, Brno (6) Ústav lékařské psychologie LF MU, Brno QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AFTER TUMOR ILLNESS THERAPY: PRESENT FINDINGS AND RESEARCH DIRECTIONS Abstract: Due to remarkable advancements in treatment of cancer in children and adolescents, the majority of patients today reach long-term remissions. Today, along with the growing number of cancer survivors, late effects of anticancer therapy and related quality of life becomes the focus of attention. Children and adolescents, in long-term remission of cancer, represent a risk group of population with need for special health care and very probably also with need for psychological support. In the first part, the study brings an overview of development in the research area of quality of life and well-being in last twenty years. The second part deals with late effests of anticancer therapy and quality of life of child and youth cancer survivors. Concluding part of the contribution informs about a longitudinal study of quality of life of child cancer survivors The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients (qolop). Key words: tumor diseases, late effects of therapy, oncopsychology, child age, quality of life, longitudinal study 1 Studie vznikla s podporou grantu č. 406/07/1384 GA ČR a byla vypracována v rámci výzkumného záměru PSU AV ČR, reg. č. AV0Z Prišlo M.B., Psychologický ústav AV ČR, Veveří 97, Brno, ČR

2 292 KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ Díky pokrokům v léčbě nádorových onemocnění dětí a mladistvých dnes většina pacientů dosahuje dlouhodobých remisí onemocnění. Pravděpodobnost pětiletého přežití vzrostla z méně než 30 procent v roce 1960 na dnešních přibližně 80 procent (Ries et al., 2007; Koutecký et al., 2002). Donedávna byl hlavním ukazatelem úspěšnosti léčby dětských nádorových onemocnění parametr celkového přežití. Se vzrůstajícím počtem vyléčených pacientů se do popředí zájmu dostávají pozdní následky protinádorové terapie a s nimi související kvalita přežití. V blízké budoucnosti (dle odhadů v r. 2010) bude mít jeden z 1000 dospělých mladších 45 let (a dokonce jeden z 570 mladých dospělých ve skupině let věku) anamnézu léčby nádorového onemocnění dětského věku (Merrill et al., 2000; Hewitt et al., 2003). Děti a dospělí v dlouhodobé remisi nádorového onemocnění (dětského věku) proto představují rostoucí rizikovou skupinu populace se speciální potřebou zdravotní péče a také, s velkou pravděpodobností, i s potřebou psychologické pomoci. Cílem předkládané studie je představit problematiku pozdních následků protinádorové terapie a kvality přežití dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění. Problematiku pojednáme v širším kontextu současného výzkumu kvality života a osobní pohody a v závěru příspěvku seznámíme čtenáře s vlastním projektem longitudinální studie kvality života dětí po léčbě nádorového onemocnění The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients ( qolop ). OBECNÁ TEORIE A METODOLOGIE VÝZKUMU OSOBNÍ POHODY A KVALITY ŽIVOTA V posledních 25 letech jsme svědky stále se zvyšujícího výzkumného zájmu odborníků ve společenských a lékařských vědách o pozitivní stránky člověka, optimální rozvoj lidské osobnosti, stav osobní pohody (well-being) a kvality života. Postupně se tak naplňuje definice zdraví, kterou již v roce 1948 zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO) podle této definice nejde již jen o přítomnost či nepřítomnost choroby či poruchy, ale též o stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody (well-being). Široké výzkumné úsilí vedlo ke snaze o teoretické zakotvení získaných poznatků. Byl formulován salutogenetický přístup ke zdraví (Antonovsky, 1987), psychologie osobní pohody se etablovala jako samostatná psychologická disciplína (Diener, 1984, 2000; Diener et al., 1999; Ryan, Deci, 2001; Ryff, Keyes, 1995), ustálil se přístup ke kvalitě života jako interdisciplinárně založenému konstruktu (Calman, 1984; Cummins, 2000; Džuka, 2004b; O Boyle et al., 1994; WHOQOL Group, 1995) a v posledním desetiletí jsme svědky formování nového směru v psychologii, tzv. pozitivní psychologie, jež si klade za cíl porozumět pozitivním silám v člověku a rozvíjet je (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000; Aspinwal, Staudinger, 2003).

3 PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 293 Osobní pohoda a kvalita života se staly významnými tématy v českém a slovenském výzkumu (např. Blatný, 2001; Buchtová, 2004; Hnilica, 2002; Lašek, 2004; Preiss, Haas, 1999; Ptáčková, 1999; Šolcová, Kebza, 1999, 2001, 2005; Ruiselová, 2000; Potašová, 2002; Kováč, Kuruc, 2002; Křivohlavý, Petříková, 2001), pozornost jim byla věnována i po stránce teoretické a metodologické (Blatný et al., 2005; Džuka, 2004a; Džuka, Dalbert, 1997, 2002; Kováč, 2001, 2004; Křivohlavý, 2001, 2004; Mareš, 2001; Mareš, Urbánek, 2006; Zelina, Zelinová, 2001). Výzkum spokojenosti se životem a faktorů, které přispívají k jeho plnohodnotnému prožití, se realizuje v rámci dvou výzkumných tradic je to výzkumný proud zabývající se osobní pohodou (well-being) a přístup zaměřený na výzkum kvality života (quality of life QoL). V rámci některých přístupů jsou oba pojmy ztotožňovány, teoreticky přiléhavější je však jejich rozlišení, kdy je osobní pohoda považována za složku či indikátor kvality života k tomuto výkladu se přiklání i Světová zdravotnická organizace (WHOQOL Group, 1995). Obsáhle se rozboru různých přístupů věnoval zejména J. Džuka (2004b). Podle současného interdisciplinárně založeného pojetí má kvalita života jak objektivní, tak subjektivní stránku, resp. dimenzi (Hnilicová, Bencko, 2005). Objektivní stránku kvality života lze ztotožnit s životními podmínkami (funkční kapacita organismu, zdravotní stav, socioekonomický status), subjektivní stránka je reprezentována právě osobní pohodou (konstrukty jako životní spokojenost life satisfaction, štěstí happiness, sebeúcta self-esteem). Obě dvě tyto dimenze a každá z uvedených komponent či podmínek spoluurčují výsledný konstrukt. Nutnost přistupovat k osobní pohodě a kvalitě života nikoliv jako k jednoduchým konstruktům, ale jako k širokým kategoriím psychologických proměnných v případě osobní pohody a též kulturních, geografických, socioekonomických i demografických faktorů v případě kvality života, patří současně k nejdůležitějším poznatkům a východiskům současné teorie a metodologie v oboru (Cummins, 2000; Diener et al., 1999; Džuka, 2004b; Kebza, Šolcová, 2003; Keyes, Waterman, 2003; Kováč, 2003; Ryff, Keyes, 1995; Sirgy, 2002). VÝZKUM OSOBNÍ POHODY A KVALITY ŽIVOTA DĚTSKÉ POPULACE Přes velký výzkumný boom, který přinesl širokou škálu poznatků o struktuře a determinantách osobní pohody i kvality života, nebyla dosud některým tématům věnována dostatečná pozornost. Jde především o dětskou populaci na základě výsledků vyhledávačů ve vědeckých databázích jako je např. ProQuest konstatujeme, že studie zabývající se dospělou populací převažují nad těmi, které jsou věnovány dětem zhruba v poměru 10 : 1. Máme tady ovšem na mysli studie, v nichž je osobní pohoda

4 294 KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ zkoumána podle současných poznatků jako multidimenzionální konstrukt pokrývající jak negativní, tak pozitivní indikátory spokojenosti; existuje samozřejmě rozsáhlá literatura věnovaná dětské vývojové psychopatologii, zejména jejím internalizovaným formám (deprese, somatizace, úzkost, poruchy příjmu potravy atd.). V českém a slovenském výzkumu byla do roku 2000 podle J. Mareše (2001) věnována dětské pohodě (well-being) pouze jedna studie. I po tomto datu je počet studií věnovaných dětské pohodě malý Z. Katreniaková se spolupracovnicemi se zabývaly možnostmi a významem hodnocení duševního zdraví mladších školních dětí a vlivem pozitivních a negativních životních událostí na osobní pohodu v rané adolescenci (Katreniaková, Kovářová, 2002; Katreniaková, Kovářová, Sarková, 2004). Poněkud lepší situace je v oblasti výzkumu kvality života. Jde zejména o lékařské studie, neboť v medicíně je kvalita života významným kritériem hodnocení výsledků léčby a obecně medicínských postupů: A. Skokňová (2003) se věnovala ošetřovatelské péči o děti s cystickou fibrózou, O. Petrů, M. Rygl a J. Šnajdauf (2004) se zabývali kvalitou života dětí po resekci jater a R. Škába s M. Šimsovou (2002) studovali dlouhodobé výsledky a kvalitu života dětí operovaných pro Hirschprungovu chorobu kolorektoplastikou a ileorektoplastikou dle Kasaie. V oblasti péče o mentálně postižené se H. Elgartová (2006) zabývala posuzováním dětí s mentálním postižením a upozornila kromě jiného na význam integrace na zmenšení handicapu, tzn. zvýšení kvality života dítěte. Autorem dosud jediné publikace v českém písemnictví, která se zabývá kvalitou života dětí a adolescentů nejen empiricky, ale i po stránce teoretické (zejména definováním pojmu a jeho pojetím v různých oborech, např. v lékařství) a metodologické (zejména metodami zjišťování QoL), je Jiří Mareš se spolupracovníky (2006). Empirické studie zahrnuté do sborníku jsou věnovány kvalitě života žáků ZŠ (Svatoš, Švarcová, 2006; Koukola, Ondřejová, 2006), vysokoškoláků (Rybářová et al., 2006), dětských onkologických pacientů (Veselá et al., 2006) a dětí s poruchou vidění (Dostálek et al., 2006). KVALITA ŽIVOTA SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍM STAVEM (HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE HR-QOL) Z předchozího textu vyplývá, že studie věnované kvalitě života dětí, pokud existují, jsou především z lékařské oblasti. Kvalita života související se zdravím Health Related Quality of Life (HR-QoL) se stala v průběhu posledních třiceti let jednou z nejvíce propracovaných oblastí aplikovaného výzkumu kvality života (Látka, 2006; Mareš, Marešová, 2006; Hnilicová, 2005). Lékařství tak patří spolu s ekonomií, psychologií, filosofií, vzděláváním a s obory zabývajícími se veřejným

5 PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 295 zdravím a handicapy k těm disciplínám, jejichž pevnou součástí se stal pojem kvality života (Australian Center on Quality of Life, 2007). Pojem kvalita života související se zdravím 7 je používán především pro oblast profesionálně poskytované zdravotní péče a je důležitým indikátorem (parametrem) závažnosti onemocnění a výsledku poskytované péče (Látka, 2006; Mareš, Marešová, 2006). Ke kvalitě života se jako k významnému kritériu přihlíží zejména při plánování různých medicínských či ošetřovatelských intervencí, které mohou výrazným způsobem ovlivnit psychosomatickou oblast zdraví a sociálního fungování klienta ne náhodou se v medicíně započalo se sledováním kvality života nejdříve u lidí s onkologickou, traumatologickou a psychiatrickou diagnózou (Látka, 2006). Hlavními doménami kvality života související se zdravím jsou podle J. Látky (2006) zejména společenské aktivity a jejich limitace z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, limitace ve fyzické aktivitě, limitace v běžných aktivitách z důvodu fyzického zdraví, somatická bolest, duševní zdraví a emoce, vitalita a obecný pocit zdraví. Pokud jde o specifika kvality života související se zdravím u dětské populace, upozorňují J. Mareš a J. Marešová (2006) zejména na následující oblasti: děti a dospívající se relativně rychle vyvíjejí, přičemž normální i patologický vývoj zasahuje všechny stránky jejich osobnosti (kognitivní, emocionální, sociální), s vývojovými etapami se přitom mění i hodnocení kvality života; děti jinak interpretují a hodnotí závažnost stresorů a vlastní možnosti zvládání zátěže než dospělí, mají také omezenější repertoár copingových strategií; u dětí se ve větší míře než u dospělých uplatňují kulturní, etnické a sociální faktory; vnímání a hodnocení zdravotního stavu dítětem samotným se navíc zpravidla liší od hodnocení jiných osob, včetně těch, které o ně pečují rodičů, lékařů, sester. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ Se vzrůstajícím počtem vyléčených dětí a mladistvých s nádorovým onemocněním se vedle parametru celkového přežití dostávají do popředí zájmu pozdní následky protinádorové terapie a s nimi související kvalita přežití. Spolu s pokroky v protinádorové léčbě a také díky nim v posledních letech přibývá výzkumů v nové oblasti, která je dnes známa jako dětská onkopsychologie (Bearison, Mulhern, 1994). Nemoci, které byly ještě v 60. letech 20. století nazírány jako nevyhnutelně nevyléčitelné, jsou dnes považovány za léčitelné a v řadě případů za vyléčitelné. Zlepšení léčebných výsledků bylo dosaženo zejména díky zavedení chemoterapie do léčby 7 Překlad pojmu Health Related Quality of Life do češtiny není ustálen, jak upozorňuje např. J. Mareš (2006). Z možných překladů jsme se rozhodli pro termín kvalita života související se zdravím jako nejvíce neutrální vyjádření anglického významu. Jiné překlady jsou též možné a používané, např. kvalita života ovlivněná zdravím (Hnilicová, 2005).

6 296 KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ dětských nádorů a díky zařazování dětí do prospektivních léčebných protokolů, kombinujících chemoterapii, radioterapii a operační léčbu pro jednotlivé typy dětských malignit. Všechny tyto léčebné postupy však mají řadu závažných vedlejších účinků, které negativně ovlivňují zdravotní stav nemocného a s ním související kvalitu života (HR-QoL). Přeživší po léčbě dětských malignit jsou tak ohroženi celým spektrem možných pozdních následků samotného nádorového onemocnění (to platí zejména v případě mozkových nádorů) i jeho léčby, které mohou významným způsobem ovlivnit jak tělesné, tak mentální zdraví (viz tab. 1). Podle dnešních poznatků trpí alespoň jedním z těchto závažných pozdních následků dvě třetiny dětí a dospělých po léčbě pro dětskou malignitu (Oeffinger et al., 2006; Geenen et al., 2007). Významným faktem je, že závažnost a tíže řady pozdních následků, včetně kardiovaskulárních nemocí a dalších tzv. civilizačních nemocí, je ovlivnitelná vhodnými intervenčními strategiemi například nekouřením, vhodnou pohybovou aktivitou, dietními opatřeními apod. (Oeffinger, Robinson, 2007). Kvalita života v průběhu léčby a po léčbě (kvalita přežití) je proto dnes implementována do nových léčebných protokolů jako jeden z důležitých ukazatelů úspěšnosti nových léčebných postupů (Schwarz, 2003; Oeffinger, Robinson, 2007; Efficace et al., 2007). V dětské onkologii tak došlo ke změně paradigmatu: nestačí již jen děti vyléčit z nádoru, je nutné také minimalizovat možné následky léčby. Pětileté přežití po diagnóze nádorového onemocnění není dnes léčebným úspěchem, ale spíše začátkem sledování možných chronických stavů po léčbě dětské malignity. Vhodné intervenční programy mohou již v průběhu vlastní léčby i krátce po jejím ukončení zlepšit kvalitu života dětí s nádory (Schwarz, 2003; Kreitler, Ben Arush, 2004). Vybrané nejzávažnější pozdní následky nádorových onemocnění a jejich léčby T a b u l k a 1 Somatické následky Poruchy růstu Poruchy fertility Poruchy orgánových funkcí (srdce, plíce, ledviny a další) Tělesná omezení (např. amputace, poruchy smyslových funkcí) Riziko časného úmrtí Nemoci dospělého věku u dětí (například infarkty) Únava Psychosociální a edukační problémy Posttraumatická stresová porucha Deprese Poruchy učení, paměti Nedostatek sebedůvěry Snížená sociální kompetence Nízké dosažené vzdělání Snížené životní příležitosti Snížená pravděpodobnost vstupu do manželství Větší riziko nezaměstnanosti Nižší šance na nezávislý život, bydlení apod. Sociální izolace

7 PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 297 VÝZKUM KVALITY ŽIVOTA DĚTÍ S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM A JEHO METODOLOGICKÉ PROBLÉMY V současné době se výzkum kvality života dětí s nádorovým onemocněním a pozdních následků protinádorové terapie potýká zejména s metodologickými problémy. Z přehledových studií mapujících dosavadní výzkum v oboru vyplývá, že kromě poměrně běžných nedostatků výzkumných studií jako jsou např. nedostatečné zdravotnické záznamy (např. uvedení času od stanovení diagnózy), heterogenita výzkumných vzorků a samovýběr účastníků, jde zejména o nedostatečnost vhodných metod měření a nedostatek longitudinálních studií (Eiser et al., 2000; Wallace et al., 2001; Patenaude, Kupst, 2005; Last et al., 2005; Shankar et al., 2005). Pokud už byly provedeny studie s dostatečným počtem participantů a s adekvátními kontrolními soubory, jde převážně o výzkumy retrospektivní a zaměřené jen na vybrané determinanty kvality života (Barrera et al., 2005; De Clercq et al., 2004; Oeffinger et al., 2006; Upton, Eiser, 2006; Cremeens et al., 2006, 2007). Současně se objevují studie, které demonstrují, že běžný psychologický screening může být úspěšně implementován do následné péče po ukončení léčby pro dětskou malignitu (survivor clinic) a že dokáže identifikovat přeživší se signifikantními problémy (distress), kteří potřebují další podrobnější vyšetření (Recklitis et al., 2003; Landier et al., 2004). Ve výzkumu kvality života dětí po léčbě nádorového onemocnění jsou tedy v současné době potřebné komplexně pojaté longitudinální studie, které by splňovaly následující požadavky: 1. použití metodiky, která umožňuje sledovat různé aspekty kvality života a její determinanty; 2. implementace vývojového přístupu, tzn. sledování změn v kriteriích kvality života v průběhu času; 3. etablování následné psychologické pomoci pro přeživší; 4. implementace poznatků z oblasti pozdních následků onkologické léčby a onko- -psychologie do přípravy nejen lékařů, ale i sester a psychologů; 5. rozvíjení mezinárodní spolupráce a na národní úrovni interdisciplinární a interinstitucionální kooperace ve výzkumu. PROJEKT QOLOP (QUALITY OF LIFE LONGITUDINAL STUDY OF ONCOLOGY PEDIATRIC PATIENTS) Projekt qolop je prospektivní longitudinální studie kvality života dětí po léčbě nádorového onemocnění, která byla započata na podzim roku 2006 v Brně ( Výzkum provádí Klinika dětské onkologie Dětské nemocnice

8 298 KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ FN Brno ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Psychologickým ústavem FF MU. Hlavním cílem projektu je identifikovat oblasti, v nichž je snížena kvalita života dětí s nádorovým onemocněním, a to jak v objektivních ukazatelích (mobilita, funkce smyslových orgánů, sociální začlenění), tak v subjektivní percepci spokojenosti (emoční prožitky, životní spokojenost). Identifikace bude provedena na základě porovnání dětí s nádorovým onemocněním se zdravou populací a dětmi s chronickým nenádorovým onemocněním. V longitudinální perspektivě budou shromážděná data použita k posouzení pozdních následků léčby a k identifikaci významných antecedentů kvality života v dospělosti. Kromě věcného cíle si studie především klade za cíl naplnit vysoké metodologické nároky, které byly v posledních letech pro studie tohoto typu formulovány. Jde zejména o požadavky na vytvoření metodiky, která bude: respektovat současné poznatky o osobní pohodě a kvalitě života jako multidimenzionálních konstruktech s vícezdrojovou determinací; zohledňovat vývojové změny v osobních konceptech kvality života v průběhu času; uvažovat o kvalitě života jedince v kontextu celého jeho života (rodina, širší sociální vztahy, perspektivy); splňovat přísná kritéria pro sestavení výzkumného i kontrolních souborů. Pojetí kvality života v projektu qolop. Většina studií, které se zabývají kvalitou života z medicínského hlediska, se omezuje pouze na zjišťování kvality života související se zdravotním stavem, tedy s tzv. Health Related Quality of Life HR-QoL. Metody pro měření HR-QoL se soustřeďují téměř výhradně na problémy v oblastech spojených s konkrétní nemocí a léčbou a nezabývají se obecnými otázkami osobní pohody a kvality života jako celku. Nevyjasněná proto často zůstává otázka, jakou váhu v životě člověka hrají zdravotní problémy či důsledky léčby. Osobní nepohoda v jedné oblasti (zdravotní problémy) navíc nemusí nutně znamenat nedostatky v jiných oblastech. Například J. Látka (2006) upozorňuje na závěry některých studií, podle nichž v mnoha ukazatelích, jež jsou důležitou součástí kvality života jako je spokojenost s rodinou, přáteli či prací, nebyl zjištěn rozdíl mezi onkologicky nemocnými prodělávajícími chemoterapii a pacienty, kteří rakovinou netrpěli. V našem projektu se proto zabýváme nejen kvalitou života související se zdravím, ale celkovou kvalitou života jedince definovanou jako lidmi vnímanou pozici v životě v kontextu konkrétní kultury a hodnotového systému, ve kterém žijí, a ve vztahu k jejich vlastním cílům, očekáváním, standardům a zájmům (WHOQOL Group, 1995). Pro tento účel ve výzkumu používáme metodu SQUALA ve vlastní adaptaci, kterou popisujeme v odstavci Sledování změn v osobních konceptech kvality života v průběhu času.

9 PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 299 Hodnocení kvality života související se zdravotním stavem. Jako základ dotazníkové sady jsme zvolili dotazník MMQL (Minnesota-Minneapolis Quality of Life Questionnaire), který byl vytvořen speciálně pro děti s nádorovými onemocněními (Bhatia et al., 2002; Bhatia et al., 2004). Dotazník na podkladě předchozího výzkumu zahrnuje relevantní domény se vztahem ke kvalitě života po onkologické léčbě, např. mobilitu, funkčnost smyslových orgánů (sluch, řeč, zrak), zájmy, vztahy s rodinou a přáteli, nálady, pocity a životní spokojenost. Stabilita, vnitřní konzistence a konstrukční validita dotazníku byla prokázána. Dotazník má verzi pro děti (8-12 let) a adolescenty (13-20 let). Metoda byla pro výzkum vybrána na základě dlouhodobé spolupráce mezi členy brněnského týmu a autorkou dotazníku Smitou Bhatia z City of Hope Comprehensive Cancer Center v Duarte, USA, s výhledem komparace českých a amerických dat. Zjišťování dalších faktorů kvality života mimo zdravotní stav. Z výzkumů adolescentů a mladých dospělých s nádorovým onemocněním vyplynulo, že vedle zdravotních faktorů (závažnost prodělaného onemocnění) se jako významné psychosociální faktory ovlivňující vnímanou kvalitu života potvrdily ty, které přispívají ke spokojenosti dětí obecně. Jsou jimi osobnostní rysy dítěte a kvalita rodinného prostředí rodinná resilience, rodičovská opora, mentální zdraví rodičů (De Clercq et al., 2004; Vance et al., 2001; Orbuch et al., 2005; Patenaude, Kupst, 2005). Do výzkumu jsme proto zařadili metody na zjišťování dětského temperamentu, kvality vztahů mezi dětmi a rodiči, sociálního začlenění mezi vrstevníky a sociální opory. Sledování změn v osobních konceptech kvality života v průběhu času. Významným požadavkem na longitudinální studie kvality života (a to obecně, nejen u této specifické skupiny) je implementace vývojového přístupu. V longitudinálních studiích je obvykle při opakovaných měřeních zjišťována celková úroveň osobní pohody a již nejsou zjišťovány její konkrétní zdroje (Mareš, 2005). Bylo však prokázáno, že ačkoliv se celková úroveň osobní pohody nemusí v průběhu života měnit, mohou se měnit její zdroje (Diener, Suh, 1998; Ryff, 1989, 1991). Tento aspekt hodnocení kvality života je důležitý zejména v dětství a adolescenci, kdy dosud probíhají významné vývojové změny v oblasti kognitivní, emocionální i sociální. Pro zjišťování zdrojů (a změn v rámci těchto zdrojů) osobní pohody jsme vytvořili originální metodu, která vychází z dotazníku SQUALA (Dragomirecká, Škoda, 1997). Metoda obsahuje celkem 30 oblastí života, které děti hodnotí z hlediska toho, jak jsou pro ně osobně důležité a jak jsou v nich spokojené. Prostor je poskytnut i volné výpovědi (Je ještě něco, co považuješ ve svém životě za důležité?). Dotazník se týká jak běžných oblastí (např. vztahy s vrstevníky), tak oblastí specifických pro skupinu dětí s nádorovým onemocněním (např. nebýt odkázán na pomoc druhých při běžné denní činnosti jakou je např. hygiena).

10 300 KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ Systémový přístup, vícezdrojové informace. Vedle vývojového přístupu k problematice kvality života je dalším významným požadavkem uplatnění přístupu systémového. V dnešní době jde již o obecný požadavek na všechny typy výzkumu prováděné zejména v dětském věku. Kvalitu života je nutno hodnotit v celkovém kontextu života jedince. V rámci projektu qolop jde zejména o práci s rodinou dítěte, a to nejen s rodiči, ale i se sourozenci, jimž dosud ve výzkumech nebyla více méně věnována pozornost. Metodika dále využívá postup získávání informací z více zdrojů (Multi-Informant Perspective), neboť se ukazuje, že hodnocení kvality života průvodcem (rodičem) ve vztahu k hodnocení dítětem přináší z diagnostického hlediska významnou informaci (De Clercq et al., 2004; Vance et al., 2001). H. Burkertová (2006) např. zjistila, že rodiče dětí a dospívajících s onkologickým onemocněním vnímají a hodnotí problémy svých dětí v souvislosti s léčbou a onemocněním, problémy s tělesnými aktivitami, problémy v emoční a vztahové oblasti a problémy se školními činnostmi negativněji (závažněji) než samy děti. V našem výzkumu hodnotí kvalitu života dítěte rodiče a lékaři. Lékaři se vyjadřují ke kvalitě života související se zdravím dítěte, rodiče posuzují jak celkovou kvalitu života dítěte, tak konkrétní oblasti kvality života. Konstrukce souboru a kontrolních skupin. Studie qolop naplňuje přísná kritéria pro konstrukci výzkumného i kontrolních souborů. Do studie jsou průběžně zařazovány děti ve věku 8 18 let, které jsou v době vyšetření dva až pět let v remisi onemocnění. Očekáváme, že v průběhu řešení první fáze projektu ( , podpora GA ČR) do výzkumu vstoupí 300 dětí. Vzhledem k tomu, že dětská nádorová onemocnění jsou v současnosti považována za chronické nemoci, kontrolní soubor tvoří jak zdravé děti, tak neonkologicky chronicky nemocné děti (děti s astmatem a děti s poruchami pohybového aparátu). Soubory jsou sestaveny tak, aby svou demografickou strukturou odpovídaly výzkumnému souboru (věkové složení, sociálně-ekonomický status rodiny, poměr rodin s jedním samoživitelem a místo bydliště město vs. vesnice); chronicky nemocné děti budou zařazovány do sledování minimálně dva roky po stanovení diagnózy. Svou velikostí budou kontrolní skupiny odpovídat výzkumnému souboru, tzn. 300 dětí zdravých a 300 dětí chronicky nemocných. Celkově bude do výzkumu zařazeno cca 1000 dětí. Standardizace zahraničních a původních, pro projekt vytvořených metod. První rok projektu je naplánován jako pilotní studie. V jejím rámci jsou ověřovány psychometrické kvality převzatých metod (MMQL, škála kvality vztahů mezi rodiči a dětmi z dotazníku SAHA Weissberg et al., 1991) a je prováděna standardizace originálních, pro projekt vytvořených metod (adaptace dotazníku SQUALA, dotazník sociální opory). Praktické aplikace. Hlavním výstupem projektu bude poznání relevantních pozdních následků různých typů léčby. Tato znalost bude využita pro modifikace

11 PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 301 protinádorové terapie vedené snahou o redukci s nádorovým onemocněním související morbidity. Poznatky bude možno využít též pro vytváření edukačních a tréninkových programů nejen pro rodiče, ale i pro lékaře, sestry, psychology a další péči poskytující pracovníky. Měly by zahrnovat zejména: edukaci přeživších založenou na zhodnocení individuální míry rizika; vytvoření průběžně aktualizovaných souhrnů informací o různých typech léčby včetně jejich nežádoucích účinků a souvisejících edukačních materiálů pro děti s malignitou a jejich rodiče; sociální a psychologické intervence zvyšující odolnost po léčbě dětské malignity; edukační programy a materiály pro samotné poskytovatele zdravotní péče lékaře, sestry, psychology. ZÁVĚR Kvalita života se stala v průběhu posledních patnácti let jedním z cílových indikátorů (end points) vývoje nových onkologických léčebných postupů a je průběžně implementována do léčebných protokolů. Výzkum této oblasti je z hlediska budoucnosti významný nejen pro zlepšení kvality života přeživších, ale i pro rozvoj oboru dětské onkopsychologie včetně vytváření intervenčních programů pro onkologicky nemocné a výukových programů pro nově vznikající specializace (oblast pozdních následků onkologické léčby). LITERATURA ANTONOVSKY, A Unravelling the mystery of health. How people manage stress and stay well. San Francisco : Jossey-Bass. ASPINWAL, L. G. STAUDINGER, U. M. (Eds.) A psychology of human strength: Perspectives on an emerging field. Washington DC : APA Book. Australian Center on Quality of Life Quality of life perspectives. au/introduction/index.htm, poslední přístup BARRERA, M SHAW, A. K, SPEECHLEY, K. N MAUNSELL, E. POGANY, L Educational and social late effects of childhood cancer and related clinical, personal, and familial characteristics. Cancer, vol. 104, no. 8, p BEARISON, D. J. MULHERN, R. K Pediatric psychooncology: Psychological perspectives on children with cancer. Oxford : Oxford University. BHATIA, S. JENNEY, M. E. M. BOGUE, M. K. ROCKWOOD, T. H. FEUSNER, J. H. FRIEDMAN, D. L. ROBISON, L. L. KANE, R. L The Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument: Reliability and validity of the adolescent form. J. Clin. Oncol., vol. 20, p

12 302 KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ BHATIA, S. JENNEY, M. E. M. WU, E. et al The Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument: Reliability and validity of the youth form. J. Pediatr., vol. 145, p BLATNÝ, M Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, roč. 45, s BLATNÝ, M. DOSEDLOVÁ, J. KEBZA, V. ŠOLCOVÁ, I. (Eds.) Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno : Masarykova univerzita a Nakladatelství MSD. BUCHTOVÁ, B Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. Československá psychologie, roč. 48, č. 2, s BURKERTOVÁ, H Kvalita života dětí s onkologickým onemocněním. In: KALUŽOVÁ, N. VOLNÁ, J. (Eds.): V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Sborník. Ostrava : Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, s CALMAN, K. C Quality of life in cancer pacients an hypothesis. Journal of Medical Ethics, vol. 10, p CREMEENS, J. EISER, C. BLADES, M Factors influencing agreement between child self-report and parent proxy-reports on the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL ) Generic Core Scales. Health and Quality of Life Outcomes, vol. 4, p CREMEENS, J. EISER, C. BLADES, M A qualitative investigation of school-aged children s answers to items from a generic quality of life measure. Child: Care, Health and Development, vol. 33, no. 1, p CUMMINS, R. A Objective and subjective quality of life: An interactive model. Social Indicators Research, vol. 52, p De CLERCQ, B. De FRUYT, F. KOOT, H. M. BENOIT, Y Quality of life in children surviving cancer: A personality and multi-informant perspective. Journal of Pediatric Psychology, vol. 29, no. 8, p DIENER, E Subjective well-being. Psychological Bulletin, vol. 95, p DIENER, E Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, vol. 55, p DIENER, E. SUH, E Age and subjective well-being: An international analysis. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, vol. 17, p DIENER, E. SUH, E. M. LUCAS, R. E. SMITH, H. L Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, vol. 125, p DOSTÁLEK, M. TRONEČEK, L. HEJCMANOVÁ, M. PETRIŠČÁKOVÁ, M Subjektivní náhled dítěte na změnu kvality života způsobenou jeho kosmeticky markantní poruchou vidění. In: MAREŠ, J. (Ed.): Kvalita života u dětí a dospívajících. Brno : MSD, s DRAGOMIRECKÁ, E. ŠKODA, C QOL-CZ. Příručka pro uživatele české verze dotazníku kvality života SQUALA. Praha : Psychiatrické centrum Praha. DŽUKA, J. (Ed.). 2004a. Psychologické dimenzie kvality života. Prešov : Prešovská univerzita. DŽUKA, J. 2004b. Kvalita života a subjektívna pohoda teórie a modely, podobnosť a rozdiely. In: DŽUKA, J. (Ed.): Psychologické dimenzie kvality života. Prešov : Prešovská univerzita, s DŽUKA, J. DALBERT, C Model aktuálnej a habituálnej subjektívnej pohody. Československá psychologie, roč. 41, č. 5, s DŽUKA, J. DALBERT, C Vývoj a overenie validity škál emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP). Československá psychologie, roč. 46, č. 3, s EFFICACE, F. OSOBA, D. GOTAY, C. et al Has the quality of health-related quality of life reporting in cancer clinical trials improved over time? Towards bridging the gap with clinical decision making. Annals of Oncology, vol. 18, no. 4, p

13 PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 303 EISER, C. HILL, J. J. VANCE, Y. H Examining the psychological consequences of surviving childhood cancer: Systematic review as a research method in pediatric psychology. Journal of Pediatric Psychology, vol. 25, no. 6, p ELGARTOVÁ, H Mentálně postižené dítě z pohledu lékaře odboru Lékařské posudkové služby. Revizní a posudkové lékařství, roč. 9, č. 1, s GEENEN, M. M. CARDOUS-UBBINK, M. C. KREMER, L. C. M. et al Medical assessment of averse health outcomes in long-term survivors of childhood cancer. JAMA, vol. 297, no. 24, p HEWITT, M. WEINER, S. L. SIMONE, J. V. (Eds.) National research council. Childhood cancer survivorship: Improving care and quality of life. Washington (DC) : Institute of Medicine. HNILICA, K Kvalita života onkologických pacientů. Československá psychologie, roč. 46, s HNILICOVÁ, H Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: PAYNE, J. (Ed.): Kvalita života a zdraví. Praha : Triton, s HNILICOVÁ, H. BENCKO, V Kvalita života vymezení pojmu a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví. Praktický lékař, roč. 85, č. 11, s KATRENIAKOVÁ, Z. KOVÁŘOVÁ, M Duševné zdravie detí v mladšom školskom veku možnosti a význam jeho zisťovania. Česko-slovenská pediatrie, roč. 72, č. 10, s KATRENIAKOVÁ, Z. KOVÁŘOVÁ, M. SARKOVÁ, M Vplyv pozitívnych a negatívnych životných udalostí na subjektívnu pohodu a sebaúctu v období pubescencie. Česko-slovenská pediatrie, roč. 59, č. 7, s KEBZA, V. ŠOLCOVÁ, I Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. Československá psychologie, roč. 47, č. 4, s KEYES, C. L. M. WATERMAN, M. B Dimensions of well-being and mental health in adulthood. In: BORNSTEIN, M. H. DAVIDSON, L. KEYES, C. L. M. MOORE, K. A. (Eds.): Well-being: Positive development across the life course. Mahwah (NJ)/London : Erlbaum, p KOUKOLA, B. ONDŘEJOVÁ, E Kvalita života žáků ZŠ měřená dotazníkem PedsQL 4.0. In: MAREŠ, J. (Ed.): Kvalita života u dětí a dospívajících.. Brno : MSD, s KOUTECKÝ, J. KABÍČKOVÁ, E. STARÝ, J Dětská onkologie pro praxi. Praha : Triton. KOVÁČ, D Kvalita života naliehavá výzva pre vedu nového storočia. Československá psychologie, roč. 45, s KOVÁČ, D Quality of life: A paradigmatic challenge to psychologists. Studia Psychologica, vol. 45, no. 2, p KOVÁČ, D K pojmo-logike kvality života. Československá psychologie, roč. 48, s KOVÁČ, D. KURUC, S Quality of life: Some personality aspects in relation to data measured by the WHOQOL-BREF. Studia Psychologica, vol. 44, no. 3, p KREITLER, S. BEN ARUSH, M. W Psychosocial aspects of pediatric oncology. New York : Wiley. KŘIVOHLAVÝ, J Psychologie zdraví. Praha : Portál. KŘIVOHLAVÝ, J Pozitivní psychologie. Praha : Portál. KŘIVOHLAVÝ, J. PETŘÍKOVÁ, F Faith, meaningfulness and quality of life. Studia Psychologica, vol. 43, no. 3, s LAST, B. F. GROOTENHUIS, M. A. EISER, C International comparison of contributions to psychosocial research on survivors of childhood cancer: Past and future considerations. Journal of Pediatric Psychology, vol. 30, no. 1, p

14 304 KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ LAŠEK, J Subjektivní životní spokojenost u tří věkových skupin respondentů. Československá psychologie, roč. 48, č. 3, s LÁTKA, J Hodnocení a výzkum kvality života v ošetřovatelství. In: KALUŽOVÁ, N. VOLNÁ, J. (Eds.): V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Sborník. Ostrava : Zdravotně sociální fakulta OU a Fakultní nemocnice Ostrava, s MAREŠ, J Pozitivní psychologie: důvod k zamyšlení i výzva. Československá psychologie, roč. 45, s MAREŠ, J Kvalita života a její proměny v čase u téhož jedince. Československá psychologie, roč. 49, s MAREŠ, J. (Ed.) Kvalita života u dětí a dospívajících. Brno : MSD. MAREŠ, J. MAREŠOVÁ, J Kvalita života související se zdravím. In: MAREŠ, J. (Ed.): Kvalita života u dětí a dospívajících. Brno : MSD, s MAREŠ, J. URBÁNEK, T Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života. Československá psychologie, roč. 50, č. 6, s MERRILL, R. M. CAPOCACCIA, R. FEUER, E. J. MARIOTTO, A Cancer prevalence estimates based on tumour registry data in The Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program. International Journal of Epidemiology, vol. 29, p O BOYLE, C. A. McGEE, H. JOYCE, C. R. B Quality of life: Assessing the individual. In: ALBRECHT, G. L. FITZPATRICK, R. (Eds.): Advances in medical sociology, vol. 5. Quality of health care. Greenwich : JAI, p OEFFINGER, K. C. MERTENS, A. C. SKLAR, C. A. et al Chronic health conditions in adult survivors of childhood cancer. NEJM, vol. 355, p OEFFINGER, K. C. ROBISON, L. L Childhood cancer survivors, late effects and a new model for understanding survivorship. JAMA, vol. 297, no. 24, p ORBUCH, T. L. PARRY, C. CHESLER, M. FRITZ, J. REPETTO, P Parent-child relationships and quality of life: Resilience among childhood cancer survivors. Family Relations, vol. 54, no. 2, p PATENAUDE, A. F. KUPST, M. J Introduction to the special issue: Surviving pediatric cancer: Research gains and goals. Journal of Pediatric Psychology, vol. 30, no. 1, p PETRŮ, O. RYGL, M. ŠNAJDAUF, J Kvalita života dětí po resekci jater. Česko-slovenská pediatrie, roč. 59, č. 11, s POTAŠOVÁ, A Quality of life: Specific problems of senior citizens. Studia Psychologica, vol. 44, p PREISS, J. HAAS, T Kvalita života a epilepsie. Některé psychometrické charakteristiky české verze ESI-55, dotazníku pro operace epilepsie. Československá psychologie, roč. 43, s PTÁČKOVÁ, A Srovnání kvality života před a jeden rok po transplantaci jater. Československá psychologie, roč. 43, s RECKLITIS, C. O LEARY, T. DILLER, L Utility of routine psychological screening in the childhood cancer survivor clinic. Journal of Clinical Oncology, vol. 21, no. 5, p RIES, L. MELBERT, D KRAPCHO, M. et al SEER Cancer Statistics Review, , National Cancer Institute. Bethesda : MD, based on November 2006 SEER data submission, posted to the SEER web site. RUISELOVÁ, Z Salutogenetic approach in the context of the Big Five Factors. Studia Psychologica, vol. 42, no. 3, p RYAN, R. M. DECI, E. L On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, vol. 52, p RYBÁŘOVÁ, M. MAREŠ, J. JEŽEK, S. TŮMOVÁ, Š Kvalita života vysokoškoláků zjišťovaná metodou SEIQoL. In: MAREŠ, J. (Ed.): Kvalita života u dětí a dospívajících. Brno : MSD, s

15 PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 305 RYFF, C. D In the eye of the beholder: Views of psychological well-being in middle-aged and older adults. Psychology and Aging, vol. 4, p RYFF, C. D Possible selves in adulthood and old age: A tale of shifting horizonts. Psychology and Aging, vol. 6, p RYFF, C. D. KEYES, C. L The strucutre of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 69, p SCHWARZ, C Health status of childhood cancer survivors. JAMA, vol. 290, no. 12, p SELIGMAN, M. E. P. CSIKSZENTMIHALYI, M Positive psychology An introduction. American Psychologist, vol. 55, no. 1, p SHANKAR, S. ROBISON, L. JENNEY, M. E. M. ROCKWOOD, T. H. WU, E. FE- USNER, J. FRIEDMAN, D. KANE, R. L. BHATIA, S Health-related quality of life in young survivors of childhood cancer using the Minneapolis-Manchester Quality of Life Youth Form. Pediatrics, vol. 115, no. 2, p SIRGY, M. J The psychology of quality of life. Dordrecht; Boston; London : Kluwer Academic Publishers. SKOKŇOVÁ, A Ošetrovateľská starostlivosť o deti s cystickou fibrózou vo svete a na Slovensku. Česko-slovenská pediatrie, roč. 58, č. 3, s ŠKÁBA, R. ŠIMSOVÁ, M Initial empirical antimicrobial treatment intraabdominal sepsis perforation of the large intestine and rectum. Rozhledy v chirurgii, roč. 81, č. 12, s ŠOLCOVÁ, I. KEBZA, V Sociální opora jako významný protektivní faktor. Československá psychologie, roč. 43, s ŠOLCOVÁ, I. KEBZA, V Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie, roč. 45, s ŠOLCOVÁ, I. KEBZA, V Prediktory osobní pohody (well-being) u reprezentativního souboru české populace. Československá psychologie, roč. 49, č. 1, s SVATOŠ, T. ŠVARCOVÁ, E Indikátory kvality života žáků základní školy. In: MAREŠ, J. (Ed.): Kvalita života u dětí a dospívajících. Brno : MSD, s UPTON, P. EISER, C School experiences after treatment for a brain tumour child. Care, Health and Development, vol. 32, no. 1, p VANCE, Y. H. MORSE, R. C. JENNEY, M. E. EISER, C Issues in measuring quality of life in childhood cancer: Measures, proxies, and parental mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, vol. 42, no. 5, p VESELÁ, P. KANIOK, R. MAREŠ, J. JEŽEK, S Sonda do kvality života dětských onkologických pacientů. In: MAREŠ, J. (Ed.): Kvalita života u dětí a dospívajících. Brno : MSD, s WALLACE, W. H. B. BLACKLAY, A. EISER, C. DAVIES, H. HAWKINS, M. LEVITT, G. A. JENNEY, M. E. M Developing strategies for long term follow up of survivors of childhood cancer. BMJ, vol. 323, no. 4, p WEISSBERG, R. P. VOYCE, C. K. KASPROW, W. J. ARTHUR, M. W. SHRIVER, T. P The social and health assessment. Authors, Chicago, IL. WHOQOL Group The World Health Organization quality of life assessment (The WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, vol. 41, p ZELINA, M. ZELINOVÁ, M Quality of life in the creatively-humanistic concept of personality. Studia Psychologica, vol. 43, no. 3, p

16 306 Souhrn: Díky pokrokům v léčbě nádorových onemocnění dětí a mladistvých dnes dosahuje dlouhodobých remisí onemocnění většina pacientů. Se vzrůstajícím počtem vyléčených pacientů se do popředí zájmu dostávají pozdní následky protinádorové terapie a s nimi související kvalita přežití. Děti a dospívající v dlouhodobé remisi nádorového onemocnění (dětského věku) představují rizikovou skupinu populace se speciální potřebou zdravotní péče a velmi pravděpodobně i s potřebou psychologické pomoci. Studie v první části uvádí přehled o vývoji v oblasti výzkumu kvality života a osobní pohody (well-being) za posledních dvanáct let. Druhá část se zabývá pozdními následky protinádorové terapie a kvalitou přežití dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění. Závěrečná část příspěvku informuje o longitudinální studii kvality života dětí po léčbě nádorového onemocnění, The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients ( qolop ). Klíčová slova: nádorová onemocnění, pozdní následky léčby, onkopsychologie, dětský věk, kvalita života, longitudinální studie Prof. PhDr. Marek BLATNÝ, CSc. je ředitelem Psychologického ústavu AV ČR; MUDr. Tomáš KEPÁK a Mgr. Irena VLČKOVÁ pracují na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno; Prof. MUDr. Jaroslav ŠTĚRBA, Ph.D. je přednostou této kliniky. Mgr. Milan PILÁT pracuje na Oddělení dětské psychiatrie a psychologie FN Brno; PhDr. Martin JELÍNEK, Ph.D. je pracovníkem Psychologického ústavu AV ČR; Mgr. Petra NAVRÁTILOVÁ a Mgr. Alena SLEZÁKOVÁ působí jako doktorandi na Psychologickém ústavu FF MU v Brně; MUDr. Šárka KÁROVÁ je pracovnicí Ústavu psychologie LF MU a FN Brno. Společným odborným zájmem autorů je dětská onkopsychologie (

17 307 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST A FUNGOVÁNÍ RODIN S TĚLESNĚ POSTIŽENÝM DÍTĚTEM MONIKA BINAROVÁ IRENA SOBOTKOVÁ Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, ČR LIFE SATISFACTION AND FUNCTIONING OF FAMILIES WITH A PHYSICALLY DISABLED CHILD Abstract: The contribution deals with the characterization of life, with life satisfaction, family functioning and resilience of families with a physically disabled child. The research took place by form of visiting these families in their natural environment. An emphasis was put on the qualitative methodology that is, interviews, observations, and family visits. Of the quantitative methods, the Family Environment Scale, Questionnaire of Life Satisfaction and Family Hardiness Index were used. Life satisfaction of parents of a physically disabled child is comparable to satisfaction found in the population of the corresponding age, and we can generally qualify the functioning of families with a physically disabled child as healthy. However, these families are less immune in comparison to other families. Even though the life of a disabled child s parent is very difficult and exhausting, according to the references of some parents, it is simultaneously a happy and a meaningful life. Key words: family functioning, life satisfaction, family resilience, physically disabled child V naší společnosti žije mnoho rodin s tělesně postiženým dítětem. Zatímco lékařská péče je dětem s postižením všeobecně dostupná a je považována za zcela samozřejmou, význam psychologické práce s rodinami tělesně postižených dětí není tolik zdůrazňován. Nutnost psychologické péče vyplývá z nároků, které na rodiče klade jejich soužití s tělesně postiženým dítětem. Ty se pokusíme v našem příspěvku blíže nastínit. Prišlo M.B., Jurečkova 31, Opava, ČR

18 308 FUNGOVÁNÍ RODIN Dopad narození dítěte s tělesným postižením na rodiče Skutečnost, že se rodičům narodilo dítě s postižením, pro ně představuje hluboké zklamání doprovázené pocity beznaděje a úzkosti. Prvotní pocit zklamání je úměrný tomu, jaký je rozsah postižení dítěte a jak dalece si rodiče uvědomují dosah tohoto postižení pro budoucnost. Dobu, kdy je dítě definitivně označeno za postižené, můžeme chápat jako krizi rodičovské identity (silněji je prožívána matkou): rodiče si v průběhu těhotenství vytvořili představu zdravého potomka, ke kterému již mohli navázat specifický vztah, jejich dítě však do této představy nezapadá. Prvotním úkolem pro rodiče tedy je, aby přijali dítě takové, jaké je. Musí se dopracovat k identitě rodičů dítěte s postižením (Matějček, 1970, 1992). S narozením postiženého dítěte se vyrovnávají různí rodiče odlišně, prakticky všichni (ovšem s individuální variabilitou) však po sdělení diagnózy procházejí řadou stádií emočních reakcí. Tato stádia jsou podobná stádiím vyrovnávání se člověka s diagnózou letálního onemocnění podle E. Kűbler-Rossové (cit. dle Říčana, Krejčířové et al., 2006). Přehled studií zabývajících se procesem akceptace dítěte s postižením uvádí J. Vančura (2006). Zcela ideální by bylo, pokud by rodiče na konci tohoto procesu přijali postižení svého dítěte jako skutečnost a realisticky zhodnotili jeho současný stav a další vývojové možnosti. Ne vždy se to však podaří. Záleží především na osobnostních charakteristikách rodičů, na jejich životních zkušenostech a hodnotových systémech (Matějček, 1970). Změna struktury a fungování rodiny s tělesně postiženým dítětem Po narození dítěte s postižením dochází k narušení struktury i fungování stávající rodiny. Je potřebné změnit dosavadní zvyklosti a pravidla, která se s příchodem postiženého dítěte do rodiny náhle jeví jako nevyhovující. Změny pak musí proběhnout na několika úrovních. V určitých aspektech se dotýkají celé primární rodiny, manželského vztahu, sourozenců, ale i širší rodiny. Situace obvykle vyžaduje také posuny ve výchovných postupech a postojích. Příchod postiženého dítěte do rodiny vede ke změně způsobu života všech ostatních členů rodiny a jejich vzájemných vztahů. Zatímco dříve mohla rodina fungovat poměrně samostatně, nyní je zvenku významnou měrou ovlivňována lékaři, hospitalizacemi apod. Současně pociťuje zátěž především v oblasti psychosociální: vyšší finanční nároky, narušení běžné denní rutiny a volného času, odcizování starých přátel, neuspokojující rodinnou interakci a její vliv na psychické zdraví členů. Z výše uvedených důvodů se rodině často přestává dařit plnění základních funkcí: je ohroženo plánování dalších dětí, ekonomická situace může být špatná, emoční podpory se nedostává všem členům dostatečně, socializace dítěte je ztížena. Nadto

19 S TĚLESNĚ POSTIŽENÝM DÍTĚTEM 309 musí rodiče s postiženým dítětem plnit ještě další úkoly náročné na čas a dovednosti, a to zajišťovat pravidelné provádění všech rehabilitačních a léčebných úkonů, poskytnout dítěti ochranu, upravit jeho životosprávu a zajistit účinnou pomoc při náhlých příhodách ohrožujících jeho zdraví (Pešová, Šamalík, 2006). Narození postiženého dítěte velmi zásadně prověří také kvalitu manželského vztahu. Ten se zejména zpočátku ocitne pod tlakem, a to kvůli problémům s dítětem. Někteří rodiče před sebou nevyjadřují nebo skrývají své skutečné pocity a naučí se mlčet, což postupně vede k vytracení emočního kontaktu a poruše komunikace. Často se objevuje přetrvávající vztek na druhého rodiče spolu s hledáním viny na straně partnera. Vztek na partnera v některých případech bývá projekcí agresivních pocitů vůči postiženému dítěti. To vše může vést až ke vzniku manželského konfliktu. Jindy je manželský konflikt vyvolán například rozdílným tempem a způsobem vyrovnávání se s faktem postižení dítěte oběma manželi. Fáze popírání může déle trvat u otce, který se snaží zabezpečit rodinu a s dítětem tráví méně času (Říčan, Krejčířová et al., 2006). Někdy konfliktní situace vyústí až do rozvodu (Bruhn, Hampton, Philips, podle Pešové a Šamalíka, 2006). K definitivnímu rozpadu rodiny však v rodinách dětí s postižením nedochází častěji než v běžné populaci. Výzkumy prokázaly, že v těchto rodinách je zachování manželství podmíněno především kvalitou partnerského vztahu rodičů a koreluje významně s úrovní manželské spokojenosti v době ještě před narozením dítěte (Říčan, Krejčířová et al., 2006). Rovněž pro sourozence dítěte s postižením je situace velmi náročná. Zprvu se zdravé děti často cítí opomíjeny a žárlí na své sourozence, kterým rodiče věnují značnou část svého času a péče. Ze strany rodičů je proto vhodné zdravému dítěti vysvětlit, že sourozenec vyžaduje více péče, což ovšem neznamená, že by jej měli raději. Nejlepší přístup je ten, kdy rodič se zdravým dítětem pravidelně pěstuje oblíbenou aktivitu, kterou nedělá s dítětem postiženým vždy si tedy najde čas také pro své zdravé dítě (Kerrová, 1997). V rozvinutých zemích se v práci s rodinami postižených dětí rozvíjí tzv. strengths- -based approach, který je založen na práci se silnými stránkami rodiny a zdroji její odolnosti neboli rodinné resilience. Koncept a teoretický model rodinné resilience se v této souvislosti ukazují jako velmi praktické a užitečné (blíže viz Sobotková, 2007, s ). V naší odborné literatuře je problematika tělesného postižení dětí prezentována nejčastěji v souvislosti s tématem školské integrace. Zajímavé články týkající se sociální akceptace, sociálního statusu a kvality života dětí a adolescentů s tělesným postižením publikovali například I. Učeň (2004) a E. Koubeková (2006). VÝZKUMNÉ CÍLE Domníváme se, že pro kvalitní psychologickou pomoc je významné především důkladné poznání specifik života rodin dětí s tělesným postižením, na jehož základě jsou

20 310 FUNGOVÁNÍ RODIN navrhovány nejvhodnější postupy prevence či intervence. Pouze psychologové podrobně seznámení s realitou života těchto rodin jim mohou účinně poradensky pomáhat. Z tohoto důvodu jsme se v našem výzkumu zaměřili na způsob života rodin s tělesně postiženým dítětem a zároveň také na jejich doposud neprobádané charakteristiky, tedy na životní spokojenost, funkčnost rodiny, rodinnou nezdolnost a jejich uvedení do vzájemných souvislostí. Životní spokojenost chápeme v souladu s P. Mejzlíkovou (2000) jako reflexi a kognitivní ocenění vlastního života. Funkčnost rodiny lze vymezit jako míru zdravého rodinného fungování; rodinnou nezdolnost (hardiness) patřící mezi vnitřní zdroje rodinné resilience pak jako houževnatost, vnitřní síly rodiny (Sobotková, 2007). Stanovili jsme si následující cíle: 1. Navázat kontakt s rodinami, na jeho základě pak poznat postupný vývoj způsobu života rodiny a jejího fungování od narození tělesně postiženého dítěte až po současný stav. 2. Zjistit míru funkčnosti, resp. nefunkčnosti rodin s tělesně postiženým dítětem a určit faktory, které ji ovlivňují. 3. Zjistit míru životní spokojenosti rodičů tělesně postižených dětí a určit faktory, které ji ovlivňují. 4. Prozkoumat rodinnou nezdolnost rodičů tělesně postižených dětí a uvést ji do souvislosti s životní spokojeností a fungováním těchto rodin. METODIKA VÝZKUMU Výzkumný soubor Celý výzkumný soubor čítal 15 rodin s tělesně postiženým dítětem. Rozhovorů se účastnilo 5 rodičovských či partnerských párů a 10 matek dohromady tedy 20 rodičů. Testové metody byli ochotni vyplnit všichni rodiče, tj. 15 matek a 11 otců. V době výzkumu činil průměrný věk mužů 41 let a 3 měsíce (rozpětí 32 až 52 let), průměrný věk žen 39 let a 4 měsíce (v rozpětí 33 až 50 let). V každé rodině žilo kromě zdravých dětí vždy po jednom dítěti s tělesným postižením, jejich průměrný věk byl 12 let a 4 měsíce (v rozmezí od 7 do 16 let). Dvanáct tělesně postižených dětí (80 procent) trpělo dětskou mozkovou obrnou, ostatní tři děti vždy po jednom (6,66 procenta) touto diagnózou: mozečkový syndrom, rozštěp páteře, hydrocephalus spojený s atrofií mozečku. Mimo tělesné postižení, které dominovalo u všech zkoumaných dětí, vykazovalo 8 z těchto dětí (53,3 procenta) navíc lehčí mentální postižení. Realizace výzkumu Rodiče tělesně postižených dětí jsme kontaktovaly prostřednictvím ředitele Základní školy pro tělesně postižené se sídlem v Opavě. Sběr dat proběhl během

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350 OBSAH 4/2007 M. BLATNÝ et al.: Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu 291 M. BINAROVÁ - I. SOBOTKOVÁ: Životní spokojenost a fungování rodin s tělesně postiženým

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

ROČNÍK 44 ČÍSLO 2. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 44 ČÍSLO 2. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 44 ČÍSLO 2 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2009 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS School and Health 1, 011, Education and Healthcare IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS Jana FIALOVÁ Abstract: Intervention prevention

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LVIII 23 Number 6, 2010 REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES T. Kotrba Received:

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ Hana Klupáková Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Slovakia klupakova@pef.czu.cz

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

Neural networks in data mining

Neural networks in data mining Neural networks in data mining Neuronové sítì v data mining A.VESELÝ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract: To posses relevant information is an inevitable condition for successful

More information

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 64-74 PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs Pavel Janík, CZLUG Editor nebo operační systém? Eight (eighty) megabytes and constantly swapping rozsáhlé možnosti jednoduché rozšiřování skvělá dokumentace

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-99 INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MEZINÁRODNÍ MARKETING V OBCHODNÍ PRAXI MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM ING. ZDENĚK BEDNARČÍK,

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Udržet rodiny pohromadě

Udržet rodiny pohromadě Udržet rodiny pohromadě Program: Evropa občanům (2007 2013) Projekt: Podpora integrity rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě aneb Společně na podporu ohrožených rodin

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED FACULTY OF NATURAL SCIENCES GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION Ročník / Volume

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Comparative

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 4 - Special, 2010 Possibilities of web-conferencing systems for disabled students P. Benda, M. Havránek, V. Lohr, Z. Havlíček Czech University

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY Eva Vávrová Klíčová slova: pojistný trh, komerční pojišťovna, pojistný produkt, environmentální pojištění, pojistitelnost, pojištění odpovědnosti za škodu,

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS School and Health 21, 2010, Health Education: International Experiences ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 4, 2011 Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management J. Pinta Department of Information Engineering, FEM CULS

More information

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1-2/2010 Podniková ekonomika Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1 OBSAH Filip Ježek Vývoj daňového zatížení a státniho dluhu ČR 3 Daniel

More information

ZVLÁDACÍ STRATEGIE A STYLY DOSPÍVAJÍCÍCH 1 MARTINA HANŽLOVÁ PETR MACEK

ZVLÁDACÍ STRATEGIE A STYLY DOSPÍVAJÍCÍCH 1 MARTINA HANŽLOVÁ PETR MACEK 3 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 1, s. 3 22. ZVLÁDACÍ STRATEGIE A STYLY DOSPÍVAJÍCÍCH 1 MARTINA HANŽLOVÁ PETR MACEK Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií

More information

ALARA principle and safety problems of diagnostic ultrasound

ALARA principle and safety problems of diagnostic ultrasound SCRIPTA MEDICA (BRNO) 78 (6): 341 346, December 2005 ALARA principle and safety problems of diagnostic ultrasound Hlinomazová Z. 1, Hrazdira I. 2 1 Department of Ophthalmology, University Hospital Brno-Bohunice,

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 9 THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES MĚSÍČNÍ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH: EMPIRICKÁ EVIDENCE ZE ZEMÍ

More information

A relationship between the verdure system and land use planning of a small town

A relationship between the verdure system and land use planning of a small town A relationship between the verdure system and land use planning of a small town M. Jebavý Department of Horticulture and Landscape Architecture, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Ivana Málková and from 1991 I was in a group of people parents and teachers. We decide to born first private elementary school in

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS Petr JEMELKA Abstract:

More information

SBORNÍK ABSTRAKTŮ PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY MU SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2015 OTÁZKY A VÝZVY. 9. 11. září 2015

SBORNÍK ABSTRAKTŮ PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY MU SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2015 OTÁZKY A VÝZVY. 9. 11. září 2015 PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY MU SBORNÍK ABSTRAKTŮ OTÁZKY A VÝZVY 9. 11. září 2015 Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno Brno 2015 2 Mezinárodní konference Otázky a výzvy, Sborník abstraktů Vydavatel:

More information

ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM

ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. 2007, vol. 37, no. 3 21 ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM Peter Osvath, Katalin

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

NUR - Prototyping. Low Fidelity

NUR - Prototyping. Low Fidelity NUR - Prototyping Low Fidelity User interface design - big picture Application Domain step 0 User Research user needs and requirements Problem Description sources: marketing research step 1 User Modeling

More information

PŘESVĚDČENÍ O RODINNÝCH VZTAZÍCH VYBRANÉ TEORETICKÉ KONCEPCE A NÁSTIN JEJICH APLIKACE V PRAXI RODINNÉ TERAPIE

PŘESVĚDČENÍ O RODINNÝCH VZTAZÍCH VYBRANÉ TEORETICKÉ KONCEPCE A NÁSTIN JEJICH APLIKACE V PRAXI RODINNÉ TERAPIE 95 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 41, 2006, č. 2, s. 95 112. PŘESVĚDČENÍ O RODINNÝCH VZTAZÍCH VYBRANÉ TEORETICKÉ KONCEPCE A NÁSTIN JEJICH APLIKACE V PRAXI RODINNÉ TERAPIE LEOŠ ZATLOUKAL Azylový

More information

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region K problematice zemědělských brownfields v České republice případová studie kraje Vysočina H. Svobodová,

More information

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012 11-12 2012 ZVÁRANIE odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 61 SVAŘOVÁNÍ ISSN 0044-5525 Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR ZVÁRANIE TITÁNU ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ 1/2008

More information

MASARYK UNIVERSITY BRNO FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature. Implementation of Extensive Reading in Elementary School

MASARYK UNIVERSITY BRNO FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature. Implementation of Extensive Reading in Elementary School MASARYK UNIVERSITY BRNO FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature Implementation of Extensive Reading in Elementary School Diploma Thesis Brno 2014 Supervisor: Mgr. Pavla Buchtová

More information

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education School and Health 21, 2010, Papers on Health Education COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR THE PRIMARY PREVENTION OF DRUG ABUSE WITH A VIEW OF THE ATTITUDES TOWARDS THE TOPICS OF DRUGS ABUSE PREVENTION

More information

OBJECT-ORIENTED APPROACH TO GIS DATA MANAGEMENT

OBJECT-ORIENTED APPROACH TO GIS DATA MANAGEMENT OBJECT-ORIENTED APPROACH TO GIS DATA MANAGEMENT Tomáš Richta, Jiří Žára Computer Graphics Group Department of Computer Science and Engineering Czech Technical University in Prague Karlovo nam. 13 Prague

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Zborník zo 4. ročníka 2010

Zborník zo 4. ročníka 2010 Zborník zo 4. ročníka 2010 súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému Filantropia Tri grácie, nazývané aj charitky, sú pôvabné, ľúbezné a milé, láskavé k ľuďom. Táto skupina

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

Business rules specification and business processes modelling

Business rules specification and business processes modelling Business rules specification and business processes modelling Specifikace podnikových pravidel a modelování podnikových procesů I. Rábová Department of Informatics, Faculty of Business and Economics, Mendel

More information

Doctoral Thesis. Mass Customization. Masová Kustomizace. Ing. Petr Matulík. prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Doctoral Thesis. Mass Customization. Masová Kustomizace. Ing. Petr Matulík. prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. Doctoral Thesis Mass Customization Masová Kustomizace Author: Study programme: Supervisor: Ing. Petr Matulík 6208V038 Management and economics prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. December 2008 ABSTRAKT

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 6/2007 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 1 3 3 6-7 4 2 0 7 6 9 7 7 1 3 3 6 7 4 2 0 0 1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 824 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie:

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 4, 2011 ICT helps to overcome disabilities P. Benda, Z. Havlíček, V. Lohr and M. Havránek Department of Information Technologies, Faculty

More information

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

More information

1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2. 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3

1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2. 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3 OBSAH / SUMMARY: str. / page 1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3,QIRUPDþQt]GURMSURQiYãWYXý5Information source for

More information

IPv6 a privátní podnikové sítě nejen v Česku. Miroslav Brzek System Engineer, Cisco

IPv6 a privátní podnikové sítě nejen v Česku. Miroslav Brzek System Engineer, Cisco IPv6 a privátní podnikové sítě nejen v Česku Miroslav Brzek System Engineer, Cisco 3 Realities of the transition today Most customers are unprepared to make the leap; a huge education gap There is no parity

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho Strojárstvo odborné a vedecké články Obsah \ Contents 02 Diagnostické zariadenia monitorujúce stav obrábacích strojov Diagnostic Equipment for Monitoring of Machine-Tool Statements 05 Modulární pásový

More information

Tetování u Romů v České a Slovenské republice

Tetování u Romů v České a Slovenské republice Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Tetování u Romů v České a Slovenské republice Ivana Michálková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

More information

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK OTHER ARTICLES INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS Ladislav BERANEK Abstract: Information systems security includes a number of computer science disciplines,

More information

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INOVÁCIE, PLÁNOVANIE A KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOMUNITE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INOVÁCIE, PLÁNOVANIE A KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOMUNITE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INOVÁCIE, PLÁNOVANIE A KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOMUNITE Zborník príspevkov z 1. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberok 2011 Editori:

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica, Vol. 42, No. 2, 2011, pp. 107-119 107 POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ

More information