บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 1.1 หล กการและเหต ผล บทท 1 บทน า ในย คของส งคมสารสนเทศ ได เข ามาม บทบาทส าค ญต อช ว ตความเป นอย ของคนในส งคม และการ พ ฒนาประเทศทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการศ กษาโดยม เทคโนโลย สารสนเทศและการส.อสารเป นต ว ข บเคล.อนในการพ ฒนาโดยเฉพาะในแง ของการส.อสารเพ.อส งผ านข อม ลสารสนเทศไปย งสารสนเทศ องค การต างๆ ในป จจ บ นได ให ความส าค ญต อการด าเน นของเทคโนโลย อ นเทอร เน ต (Internet) ส งผลอย างมากต อการ ส.อสารสารสนเทศ กล าวค ออ นเทอร เน ตสามารถใช เป นแหล งสารสนเทศและเคร.องม อในการเข าถ งและ เผยแพร สารสนเทศไปย งผ ใช และช องทางในการเผยแพร สารสนเทศผ านอ นเทอร เน ตท.ได ร บการยอมร บ มากในป จจ บ น ค อ การพ ฒนาเว บไซต โปรแกรมต างๆ ห องสม ดเพ.อการเร ยนร และศ นย สารสนเทศต างๆ ท =งน =เพ.อตอบสนองความต องการ ตลอดจนเพ.มทางเล อกแก ผ ใช บร การ ในการเข าถ งข อม ลและบร การโดยไม จ าก ดด วยเวลาและระยะทางได กล าวถ งข อด ของการจ ดบร การและเผยแพร สารสนเทศผ านเว บไซต ท.เป น ว ธ การช วยให เผยแพร สาราสนเทศเข าถ งคนจ านวนมากท.วโลก ในขณะเด ยวก นก เป ดโอกาสให คนสามารถ เร ยกใช บร การต างๆ ได ตามความต องการ นอกจากน =เว บไซต ย งเป นแหล งบร การสารสนเทศท.ม ค าใช จ ายใน ราคาไม แพง อ กท =งสามารถส.อสารข อม ลไป-กล บ ในเวลาอ นรวดเร วและย งช วยเสร มภาพล กษณ ขององค กร ด านเทคโนโลย และความท นสม ยด วย เน.องจากม การเข าถ งอ นเทอร เน ตได ง าย ด งน =นคณะผ จ ดท าได เล งเห นความส าค ญของเทคโนโลย ด าน อ นเทอร เน ตเข ามาม ส วนร วมในการออกแบบและพ ฒนาเว บไซต ในการสอนคอมพ วเตอร ทางผ จ ดท าจ งได จ ดท าเว บไซต น =ข =นเพ.อตอบสนองความต องการแก ผ สนใจเร.องคอมพ วเตอร เบ =องต น เพ.อเป นการเข าถ ง ข อม ลได สะดวก และเข าใช งานได ท กท.ท กเวลา 1

2 2 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 ขอบเขต C. เพ.อสามารถออกแบบและพ ฒนาเว บไซต เพ.อการเร ยนร ด านคอมพ วเตอร E. เพ.อให ความร ในการใช คอมพ วเตอร เบ =องต น F. เพ.อให ความสะดวกในการเข าถ งแหล งข อม ลในการใช งาน 1. การสร างเว บไซต เพ.อการเร ยนร ด านคอมพ วเตอร 1.4 ข "นตอนการด าเน นงาน 1. ประช มวางแผน 2. เสนอโครงการเพ.อขออน ม ต 3. ด าเน นงานตามโครงการ 4. สร ปผลการด าเน นการ 1.5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1.ได ท กษะในการออกแบบเว บไซต เพ.อการเร ยนร ด านคอมพ วเตอร 2. ได ความร ในการใช คอมเบ =องต น 3. เป นทางเล อกใหม ของการเร ยนร ในป จจ บ น

3 3 1.6 แผนการด าเน นโครงการ ส ปดาห -เด อน-ป ข "นตอนการด าเน นการ พ.ศ พ.ศ ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม การเตร ยมการ - จ ดต =งกล ม - ประช มกล ม - ขออน ม ต โครงการ 2. การด าเน นการ - การออกแบบ - การจ ดหาอ ปกรณ - การสร างเว บไซต 3. รายงานความก าวหน า 4. การทดลองโครงการ - ตรวจสอบค ณภาพ และประส ทธ ภาพ - แก ไขข อบกพร อง 5. จ ดท าร ปเล ม - แก ไข 6. สร ปผลของโครงการ - การท ารายงาน - การน าเสนอ - การสอบโครงการ

4 4 1.7 งบประมาณค าใช จ าย ล าด บท รายการ ค าใช จ าย หมายเหต 1 ค ากระดาษ ค าอ นเตอร เน ต ค าเข าเล ม อ.น ๆ 500 รวม 1,050

5 5 >. แนวค ดและทฤษฎ บทท 2 แนวค ดและทฤษฎ ในการออกแบบและพ ฒนาเว บไซต สอนคอมพ วเตอร ได ใช แนวค ดและทฤษฎ ด งน = 2.C อ นเตอร เน ต E.E ม ลต ม เด ย E.F โปรแกรม Adobe Photo Shop CS 2.4 โปรแกรม Joomla 2.5 Microsoft Office อ นเตอร เน ต อ นเทอร เน ต (Internet) ค อ เคร อข ายนานาชาต ท.เก ดจากเคร อข ายเล ก ๆ มากมาย รวมเป นเคร อข าย เด ยวก นท =งโลก หร อท =งจ กรวาล อ นเทอร เน ต (Internet) ค อ เคร อข ายส.อสาร ซ.งเช.อมโยงก นระหว าง คอมพ วเตอร ท =งหมด ท.ต องการเข ามา ในเคร อข าย อ นเทอร เน ต (Internet) ค อ การเช.อมต อก นระหว าง เคร อข ายอ นเทอร เน ต (Internet) ค อ เคร อข ายของเคร อข าย (A network of network) ส าหร บค าว า internet หากแยกศ พท จะได ออกมา E ค า ค อ ค าว า Inter และค าว า net ซ.ง Inter หมายถ งระหว าง หร อท ามกลาง และค าว า Net มาจากค าว า Network หร อเคร อข าย เม.อน าความหมาย ของท =ง E ค ามารวมก น จ งแปลได ว า การเช.อมต อก นระหว างเคร อข าย

6 6 ประว ต ความเป นมา - อ นเทอร เน ต ซ.งเป นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ซ.ง เป นหน วยงานท.ส งก ด กระทรวงกลาโหม ของสหร ฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถ กก อต =ง เม.อ ประมาณ ป ค.ศ. Cmno (พ.ศ. EpoF) และได ถ กพ ฒนาเร.อยมา - ค.ศ. Cmnm (พ.ศ. EpCE) ARPA ได ร บท นสน บสน นจากหลายฝ าย ซ.งหน.งในผ สน บสน นก ค อ Edward Kenedy และเปล.ยนช.อจาก ARPA เป น DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) พร อมเปล.ยนแปลงนโยบายบางอย าง และในป ค.ศ. Cmnm (พ.ศ.EpCE) น = เองท.ได ทดลองการเช.อมต อ คอมพ วเตอร คนละชน ด จาก t แห ง เข าหาก นเป นคร = งแรก ค อ มหาว ทยาล ยแคล ฟอร เน ย สถาบ นว จ ย สแตนฟอร ด มหาว ทยาล ยแคล ฟอร เน ย และมหาว ทยาล ยย ทาห เคร อข ายทดลองประสบความส าเร จอย างมาก ด งน =นในป ค.ศ. Cmvp (พ.ศ. EpCw) จ งได เปล.ยนจากเคร อข ายทดลอง เป นเคร อข ายท.ใช งานจร ง ซ.ง DARPA ได โอนหน าท.ร บผ ดชอบ โดยตรง ให แก หน วยการส.อสารของกองท พสหร ฐ (Defense Communications Agency - ป จจ บ นค อ Defense Informations Systems Agency) แต ในป จจ บ น Internet ม คณะท างานท. ร บผ ดชอบบร หาร เคร อข ายโดยรวม เช น ISOC (Internet Society) ด แลว ตถ ประสงค หล ก, IAB (Internet Architecture Board) พ จารณาอน ม ต มาตรฐานใหม ใน Internet, IETF (Internet Engineering Task Force) พ ฒนามาตรฐานท.ใช ก บ Internet ซ.งเป นการท างานโดยอาสาสม คร ท =งส =น - ค.ศ.CmwF (พ.ศ. EpEn) DARPA ต ดส นใจน า TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช ก บคอมพ วเตอร ท กเคร.องในระบบ ท าให เป นมาตรฐานของว ธ การต ดต อ ในระบบเคร อข าย Internet จนกระท.งป จจ บ น จ งส งเกตได ว า ในเคร.องคอมพ วเตอร ท กเคร.องท.จะต อ internet ได จะต องเพ.ม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP ค อข อก าหนดท.ท าให คอมพ วเตอร ท.วโลก ท ก platform ค ยก นร เร.อง และ ส.อสารก นได อย างถ กต อง - การก าหนดช.อโดเมน (Domain Name System) ม ข = นเม.อ ค.ศ. Cmwn (พ.ศ.EpEm) เพ.อสร าง ฐานข อม ล แบบกระจาย (Distribution database) อย ในแต ละเคร อข าย และให ISP (Internet Service Provider) ช วยจ ดท าฐานข อม ลของตนเอง จ งไม จ าเป นต องม ฐานข อม ลแบบรวมศ นย - DARPA ได ท าหน าท.ร บผ ดชอบด แลระบบ internet เร.อยมาจนถ ง ค.ศ. Cmwo (พ.ศ. EpFF) และให ม ลน ธ ว ทยาศาสตร แห งชาต (National Science Foundation - NSF) เข ามาด แลแทนร วม ก บอ กหลาย หน วยงาน

7 - ในความเป นจร ง ไม ม ใครเป นเจ าของ internet และไม ม ใครม ส ทธ ขาดแต เพ ยงผ เด ยว ในการ ก าหนดมาตรฐานใหม ต าง ๆ ผ ต ดส นว าส.งไหนด มาตรฐานไหนจะได ร บการยอมร บ ค อ ผ ใช ท.กระจายอย ท.วท กม มโลก ท.ได ทดลองใช มาตรฐานเหล าน =น และจะใช ต อไปหร อไม เท าน =น ส วนมาตรฐานเด มท.เป น พ =นฐานของระบบ เช น TCP/IP หร อ Domain name ก จะต องย ดตามน =นต อไป เพราะ Internet เป นระบบ กระจายฐานข อม ล การจะเปล.ยนแปลงระบบพ =นฐาน จ งไม ใช เร.องง ายน ก ในป จจ บ น เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) หร อท.เร ยกก นส =นๆ ว า ไอท (IT) ก าล งได ร บ ความสนใจเป นอย างมาก เพราะเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) จะเป นต วท.ท า ให เก ดความร ว ธ การประมวลผล การจ ดเก บรวบรวมข อม ล การเร ยกใช ข อม ล ตลอดจนการเร ยกใช ข อม ล ด วยว ธ การทางอ เล คทรอน คส เม.อเราให ความส าค ญก บเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ความจ าเป นท.จะต องม เคร.องม อในการใช งานไอท เคร.องม อน =นก ค อเคร.องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ส.อสาร โทรคมนาคม อ นเตอร เน ตน บว าเป นเคร.องม ออย างหน.งในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) หร อไอท เพราะเราสามารถท.จะใช งาน หาข อม ลข าวสาร และเข าถ งข อม ล ได ด วย เวลาอ นรวดเร ว อ นเตอร เน ตเปร ยบเสม อนห องสม ดขนาดใหญ ท.ม ข อม ลเร.องราวต างๆ มากมาย ให เราค นหา ข าวสารท.ท นสม ย ท นต อเหต การณ ท.เก ดข =นท.วท กม มโลกเราสามารถท.จะทราบได ท นท จ งน บได ว า อ นเตอร เน ตน =นเป นเคร.องม อส าค ญอย างหน.งในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ(Information Technology) ท =งในระด บองค กรและในระด บบ คคล Telnet เคร.องม อพ =นฐาน ท.ใช ส าหร บต ดต อก บเคร.อง Server ท.เป น UNIX หร อ LINUX เพ.อใช เข าไป ควบค ม การท างานของเคร.อง หร อใช อ าน mail หร อใช ปร บปร ง homepage หร อใช เร ยกโปรแกรม ประมวลผลใด ๆ หร อใช พ ฒนาโปรแกรมและใช งานในเคร.องน =น เป นต น เพราะระบบ UNIX หร อ LINUX จะยอมให ผ ใช สร าง application ด วย Compiler ภาษาต าง ๆ ได อย างอ สระ และเช.อมต อก บ Internet ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพราะ Internet เร.มต นมาจากระบบ UNIX น =เอง ประโยชน อย างหน. งท.ผ ใช โปรแกรม Telnet ม กค นเคย ค อการใช โปรแกรม PINE ซ.งม อย ใน Telnet ส าหร บร บ-ส ง mail และม ผ ใช อ กมากท.ไม ร ต ว ว าตนเองก าล งใช งาน UNIX อย ท =ง ๆ ท.ใช PINE ต ดต องานอย ท กว น เด มท.ระบบ UNIX ไม ม โปรแกรม PINE แต ม น กศ กษาท.มหาว ทยาล ย WASHINGTON University เพราะใช ง ายกว าการใช ค าส.ง mail ในการร บ-ส งมาก 7

8 แต ผ ใช ท.ใช ก บเคร.อง UNIX หร อ LINUX ซ. งใช ตามมาตรฐาน IMAP ม กเป นกล ม น กศ กษา ในมหาว ทยาล ย ท.มหาว ทยาล ยได ให บร การ ซ. งม ข อจ าก ดบางประการ และหลาย มหาว ทยาล ย เช นก นท.ท าฐานข อม ล Mail ใน UNIX และให บร การ Mail ผ าน browser ได ซ.งเป นหล กการท. ผ ให บร การ mail ฟร หลายแห งใช ก นอย ส าหร บโปรแกรม Telnet ผ ต องการใช บร การ ไม จ าเป นต องไป download เพราะเคร.องท.ท าการ ต ดต =ง TCP/IP จะต ดต =งโปรแกรม telnet.exe ไว ในห อง c:\windows เพ.อให ผ ใช สามารถเร ยกใช ได อย แล ว แต ป ญหาหน กอย ท.ว ธ การใช เพราะระบบ UNIX เป นการท างานใน Text mode เป นหล ก การจะใช ค าส.งต าง ๆ ผ ใช จะต องเร ยนร มาก อน จ งจะใช งานได ในระด บท.พ.งตนเองได ม เช นน =นก จะเหม อน คนตาบอดเด นอย กลางถนน หากใช ค าส.งไม ถ กต อง อาจท าให เก ดป ญหาท =งก บตนเอง และระบบได ภาพ mailtel.gif ในย คแรกของ Internet บร การ USENET ได ม ผ ใช บร การ อย างแพร หลายอย างมาก เพราะเป นแหล ง ท.ผ ใช จะส งค าถามเข าไป และผ ใช คนอ.น ๆ ท.พอจะตอบค าถามได จะช วยตอบ ท าให เก ดส งคมของ การ แลกเปล.ยนข าวสาร นอกจากการส งข อความเข าไปใน USENET แล ว ผ ใช ย งส งแฟ มในร ปแบบใด ๆ เข าไปก ได ซ.งเร ยกว า Attach file หากแฟ มท.ส งเข าไปเป นภาพ gif หร อ jpg หร อแฟ มท.ม การรองร บ ในระบบ internet ก จะเป ดได ท นท ด วย browser หร อแล วแต โปรแกรมท.ใช เป ด USENET น =น แต ส าหร บประเทศไทย ส งเกตว า ม การเข าไปใช บร การในส วนน =ไม มาก เพราะกล มข าว (News group) ท.ช.อ soc.culture.thai ซ.งเป น C ในหลายหม.นกล มข าว และม ช.อท.เป นไทยอย างช ดเจน กล บม คน ต างชาต เข าไปฝากข อความไว กว าคร.ง และม คนไทยเพ ยงคร.งเด ยว ซ.งเข าใจว าผ ใช Internet ในประเทศไทย ม กเน นการใช บร การ Internet F อย างน = ค อ Browser และ PIRC และ ICQ อ กเหต ผลหน.ง ท.คนไทยไม ได เข าไปใช บร การ USENET เท าท.ควรก เพราะ ในเว บของคนไทย หลาย ๆ เว บจะให บร การท.ช.อว า ผ าน browser อย แล ว ซ.งม ล กษณะคล ายคล งก บ USENET อย าง มาก ท าให คนไทยห นมาใช แทน USENET ซ.งต องต ดต =งข อก าหนดเพ.มเต มให ก บ browser ซ.ง อาจร ส กย งยาก ไม ร หร อไม ค นเคยก เป นได และป จจ บ นบร การต าง ๆ ม กจะรวมมาไว ใน browser อย าง สมบ รณ ท าให ผ ใช มากมาย ไม เห นความจ าเป นท.ต องไปใช โปรแกรมอ.น เพราะท กว นน =ก ใช บร การ ท.อย ใน browser ไม หมดแล ว เช น web, mail, chat, game, quiz, pager, news, postcard, shopping, download เป นต น ถ าเคร.องท านถ ก setup ให อ าน news ได ท านสามารถเข าไปท. soc.culture.thai เพ.ออ าน หร อส ง ข าวสาร ต าง ๆ ได 8

9 FTP (File Transfer Protocal - บร การโอนย ายข อม ล) บร การน = สามารถใช download แฟ มผ าน browser ได เพราะการ download ค อ การค ดลอก โปรแกรมจาก server มาไว ในเคร.องของตน แต ถ าจะ upload แฟ ม ซ.งหมายถ ง การส งแฟ มจากเคร.องของตน เข าไปเก บใน server เช นการปร บปร ง homepage ให ท นสม ย ซ.ง homepage ของตนถ กจ ดเก บใน server ท.อย อ กซ กโลกหน.ง จะต องใช โปรแกรมอ.น เพ.อส งแฟ มเข าไปใน server เช นโปรแกรม cuteftpหร อ wsftpหร อ ftp ของ windows การ download น =นไม ยาก หากผ ให บร การยอมให ใครก ได เข าไป download แฟ มใน server ของตน และผ ใช บร การร ว าแฟ มท.ต องการน =นอย ท.ใด แต การ upload ม กไม ง าย เพราะต องใช โปรแกรมเป น และม ความเป นเจ าของในเน =อท.ท.จะกระท า รวมท =งม userid และ password เพ.อแสดงส ทธ ในการเข าใช บร การ การศ กษาการส งแฟ มเข าไปใน server อาจต องหา บทเร ยน ftp มาอ านเพ.อศ กษาว ธ การส ง หร อหาอ านได จาก เว บท.ให บร การ upload แฟ ม ซ.งม กเข ยนไว ละเอ ยดด อย แล ว WWW World Wide Web ค อบร การท.ให ผ ใช ใช โปรแกรม Browser เช น Netscape, Internet Explorer, Opera หร อ Neoplanet เป นต น ในการเป ดข อม ลในล กษณะ Homepage ซ. งสามารถน าเสนอได ท =งภาพ ภาพเคล.อนไหว และเส ยง ท าให ม การแพร หลาย และเป นส.อท.ได ร บความสนใจ และเต บโตอย างรวดเร ว บร การผ านเว บน = ได ร บการพ ฒนาไปอย างรวดเร ว ท าให ผ ใช สามารถต ดต อในล กษณะ Interactive ด วยโปรแกรมสน บสน นต าง ๆ จนท าให ผ ใช สามารถใช งานได หลากหลาย ต วอย างเช น การด ภาพยนตร ผ าน เว บ, การเล นเกมส, การท าข อสอบ, การส ง mail, การส ง pager, การต ดต อซ =อขาย, การส ง postcard เป นต น ICQ บร การน =เป น บร การท.เย.ยมมาก และได ร บความน ยม เพ.มข =นท กว น เพราะผ ท.ม คอมพ วเตอร เป น ของตนเอง และม โปรแกรม ICQ อย ในเคร.อง จะสามารถต ดต อก บเพ.อน ท.ใช โปรแกรม ICQ อย ได อย าง สะดวก เพราะเม.อเป ดเคร.อง โปรแกรมน =จะแสดงสถานะของเคร.องคอมพ วเตอร ท.ท าการตรวจสอบไว ว า online อย หร อไม เปร ยบเสม อนการม pager ต ดคอมพ วเตอร ไว ท เด ยว ได ม ผ พ ฒนาโปรแกรมเสร มอ กมากมาย ให ICQ สามารถท างานได หลายหลายมากข =น และย.ง แพร กระจายได เร ว ในกล มหน มสาว ท.ต องการเพ.ม เพราะจะแสดงสถานะของ เคร.องเพ.อน เม.อเป ด คอมพ วเตอร ท าให สามารถต ดต อได รวดเร ว โดยไม ต องโทรไปถามบ อย ๆ ว าเป ดคอมพ วเตอร หร อย ง เป น ต น 9

10 = บร การน =ผ ใช ต องไป download โปรแกรมมาต ดต =ง และเป นโปรแกรมท. download ได ฟร บร การน =คนไทยท กว ย ชอบก นมาก โดยเฉพาะโปรแกรม PIRC เพราะท าให สามารถค ยก บใครก ได ท.ใช โปรแกรม PIRC การค ยก นจะใช ผ านแป นพ มพ เป นส าค ญ โดยไม ต องเห นหน า หร อร บผ ดชอบต อส.ง ท. พ มพ ออกไป อย างจร งจ ง เพราะไม ม การควบค มจากศ นย ท.ช ดเจน ท าให ท กคนม อ สระท.จะค ดจะส ง ข อม ล ออกไป ได ท กชาต ท กภาษา ใน IRC ใด ๆ ม กจะม การแบ งเป นห อง ๆ โดยม ช.อห องบอกว า ในห องน =นจะค ยก นเร.องอะไร เช น "ว ธ แก เหงา" หากใครต องการค ยถ งว ธ แก เหงา เข าไปในห องน =น หร อหลาย ๆ ห องได และแสดงความเห น อะไรออกไปก ได และย งสามารถเล อกค ยก บใครเป นการส วนต ว หร อจะค ยให ท กคน ท.เป ดห วข อน = ร บทราบ ก ได เม.อค ยก นถ กคอก สามารถ ท.จะน ดพบก นตามสถานท.ต าง ๆ เพ.อนสร างส มพ นธ ท.ด ต อก น หร อจะน ดค ย ก นในคอมพ วเตอร ในคร =งต อไป ในห องท.ก าหนดข =นก ได จ งท าให ท กเพศท กว ยช.นชอบ ท.จะใช บร การน อย างมาก บร การน =ผ ใช ต องไป download โปรแกรมมาต ดต =ง และเป น Shareware หากผ ใช พอใจ สามารถท. จะ ลงทะเบ ยนเพ.อจ ายเง น $Eo ได Software Updating ม โปรแกรมมากมายท.ใช ประโยชน จาก Internet และหน.งในน =นก ค อ บร การปร บปร งโปรแกรม แบบ Online เช น โปรแกรมฆ าไวร ส ท.ม ช.อเส ยง เก อบท กโปรแกรม จะยอมให ผ ใช สามารถปร บปร งข อม ล ใหม เพ.อใช ส าหร บเตร ยมต อส ก บไวร ส ท.มาใหม เสมอ ผ ใช เพ ยงแต เล อก Click บนป ม Update จากน =น โปรแกรมจะท าท กอย างใหม หมด จนกระท.งการ update สมบ รณ หร อแม แต Microsoft Windows ท.ยอมให ผ ใช สามารถ Update โปรแกรมท.ตนขายไปแล ว แต มาพบข อผ ดพลาดท หล ง หล งจากแก ไข จะยอมให ผ ใช Update โปรแกรมได ฟร เพราะถ อเป นความผ ดพลาดท.ต องร บผ ดชอบ เป นต น Palm หร อ PocketPC Palm หร อ PocketPCน = นต างก เป น Organizer ย คใหม ม อ กช.อหน.งว า PDA (Personal Digital Assistant) ซ.งถ กต =งช.อโดย Apple ต =งแต ป Cmmo แต สม ยน =นย งไม ส าเร จ จ งม การพ ฒนาการเร.อยมา จนถ ง ป จจ บ น คอมพ วเตอร ขนาดเล ก ท.ม ความสามารถส งมาก เพราะสามารถพ ฒนาโปรแกรม ส.งให palm ท างานได หลาย ๆ อย าง ท าให ความสามารถหล กด าน organizer กลายเป นส วนประกอบไปเลย เพราะม ผ พ ฒนาโปรแกรมให ก บ palm มากท เด ยว คนไทยก ท าคร บ เพ.อให palm เข าใจภาษาไทย และใช ปากกาเข ยน ภาษาไทยให palm อ านร เร.องได ท นท 10

11 11 Palm สามารถท างานร วมก บคอมพ วเตอร โดยม การแลกเปล.ยนข อม ลก น โดยผ ใช palm สามารถ เข ยน mail ใน palm เพ.อต องการส งก upload เข าคอมพ วเตอร ท. online ก บ internet แล ว คอมพ วเตอร ก จะท า หน าท.ส ง mail ให อ ตโนม ต รวมถ งการร บ mail ใหม เข าไปใน palm ท าให สามารถอ าน mail จากท.ไหนก ได แต เป นการท างานแบบ offline นะคร บ ไม เหม อนม อถ อท.อ าน mail ได แบบ online แต palm ไม ใช ม อถ อภาพ ท =งหมดเก.ยวก บ palm ได มาจาก WAP ย อมาจากค าว า Wireless Application Protocal เป นเทคโนโลย ท.สามารถท าให โทรศ พท ม อถ อ หน าจอเล กๆ ของค ณสามารถเช.อมต อเข าส เคร อข ายอ นเทอร เน ต ได โดยตรง ท าให ค ณสามารถ ท าอะไรได หลากหลายเสม อนก บค ณใช เคร.องคอมพ วเตอร ท.บ านเช.อมต ออ นเทอร เน ตผ าน Browser เลยท เด ยว ไม ว าจะ เป น การค นหาส บค นข อม ล หร อการใช บร การต างๆ ของ WAP Site และท.ส าค ญท.ส ดค อ ค ณสามารถท า ก จกรรมเหล าน =ได ท กท.ท กเวลาตราบใดท.ย งม ส ญญาณม อถ อ หร อส ญญาณ GPRS อย น.นเอง 2.2 ม ลต ม เด ย ม ลต ม เด ย ค อ ระบบส.อสารข อม ลข าวสารหลายชน ด โดยผ านส.อทางคอมพ วเตอร ซ.งประกอบด วย ข อความ ฐานข อม ล ต วเลข กราฟ ก ภาพ เส ยง และว ด ท ศน ม ลต ม เด ย ค อ การใช คอมพ วเตอร ส.อความหมายโดยการผสมผสานส.อหลายชน ด เช น ข อความ กราฟ ภาพศ ลป (Graphic Art) เส ยง (Sound) ภาพเคล.อนไหว (Animation) และว ด ท ศน เป นต น ถ าผ ใช สามารถ ควบค มส.อเหล าน = ให แสดงออกมาตามต องการได ระบบน =จะเร ยกว า ม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ (Interactive Multimedia) ม ลต ม เด ย ค อ โปรแกรมซอฟต แวร ท.อาศ ยคอมพ วเตอร เป นส.อในการน าเสนอโปรแกรมประย กต ซ.งรวมถ งการน าเสนอข อความส ส น ภาพ กราฟฟ ก (Graphic images) ภาพเคล.อนไหว (Animation) เส ยง (Sound) และภาพยนตร ว ด ท ศน (Full motion Video) ส วนม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ (Interactive Multimedia) จะ เป นโปรแกรมประย กต ท.ร บการตอบสนองจากผ ใช โดยใช ค ย บอร ด (Keyboard) เมาส (Mouse) หร อต วช = (Pointer) เป นต น ด งน =นจ งสามารถสร ปความหมายของม ลต ม เด ยได ว า ม ลต ม เด ย ค อ การใช คอมพ วเตอร ร วมก บ โปรแกรมซอฟต แวร ในการส.อความหมายโดยการผสมผสานส.อหลายชน ด เช น ข อความ กราฟ ก (Graphic) ภาพเคล.อนไหว (Animation) เส ยง (Sound) และว ด ท ศน (Video) เป นต น และถ าผ ใช สามารถท.จะควบค มส.อ

12 = ให น าเสนอออกมาตามต องการได จะเร ยกว า ม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ (Interactive Multimedia) การ ปฏ ส มพ นธ ของผ ใช สามารถจะกระท าได โดยผ านทางค ย บอร ด (Keyboard) เมาส (Mouse) หร อต วช = (Pointer) การใช ม ลต ม เด ยในล กษณะปฏ ส มพ นธ ก เพ.อช วยให ผ ใช สามารถเร ยนร หร อท าก จกรรม รวมถ งด ส.อต าง ๆ ด วยตนเอง ส.อต าง ๆ ท.น ามารวมไว ในม ลต ม เด ย เช น ภาพ เส ยง ว ด ท ศน จะช วยให เก ดความ หลากหลาย ชาน าสนใจ และเร าความสนใจ เพ.มความสน กสนานในการเร ยนร มากย.งข =น ม ลต ม เด ยสามารถ จ าแนกองค ประกอบของส.อต างๆ ได เป น p ชน ด ประกอบด วย ข อความหร อต วอ กษร (Text) ภาพน.ง (Still Image) ภาพเคล.อนไหว (Animation) เส ยง (Sound) และภาพว ด โอ (Video) แล วน ามาผสมผสานเข าด วยก น เพ.อใช ส าหร บการปฏ ส มพ นธ หร อโต ตอบ (Interaction) ระหว าง คอมพ วเตอร ก บผ ใช ซ.งถ อได ว าเป น ก จกรรมท.ผ ใช สามารถเล อกกระท าต อม ลต ม เด ยได ตามต องการ ต วอย างเช น ผ ใช ได ท าการเล อกรายการและตอบค าถามผ านทางจอภาพของเคร.องคอมพ วเตอร จากน =นระบบคอมพ วเตอร ก จ าท าการประมวลผลและแสดงผลล พธ ย อนกล บผ านทางจอภาพให ผ ใช เป น อ กคร =ง เป นต น นอกจากน = ย งม การปฏ ส มพ นธ ในร ปแบบอ.นๆ อ กมากมาย ท =งน =ข =นอย ก บเคร.องม อและร ปแบบท.จะ น ามาประย กต ใช งาน ต วอย างเช น การสร างป มเมน หร อข อความท.ม ส แตกต างจากข อความปกต เม.อผ ใช ม ปฏ ส มพ นธ ก บส วนน = ระบบก จะเช.อมโยงไปย งส วนอ.นๆ ท.เก.ยวข องซ.งอาจเป นไปได ท =ง ข อความ ภาพน.ง ภาพเคล.อนไหว เส ยงหร อว ด โอ ตามท.ได ม การออกแบบไว ล วงหน าแล ว ด งน =น จ งถ อได ว าการปฏ ส มพ นธ ในม ลต ม เด ยเป นส วนหน.งท.ม ความส าค ญไม น อยไปกว าส วนอ.นๆ ส าหร บห วข อย อยของเน =อหาส วนน ประกอบด วย C. ข อความหร อต วอ กษร (Text) E. ภาพน.ง (Still Image) F. ภาพเคล.อนไหว (Animation) t. เส ยง (Sound) p. ภาพว ด โอ (Video) ข อความหร อต วอ กษร (Text) ข อความหร อต วอ กษรถ อว าเป นองค ประกอบพ =นฐานท.ส าค ญของม ลต ม เด ย ระบบม ลต ม เด ยท. น าเสนอผ านจอภาพของเคร.องคอมพ วเตอร นอกจากจะม ร ปแบบและส ของต วอ กษรให เล อกมากมายตาม ความต องการแล วย งสามารถก าหนดล กษณะของการปฏ ส มพ นธ (โต ตอบ) ในระหว างการน าเสนอได อ กด วย ข อความ เป นส วนท.เก.ยวก บเน =อหาของม ลต ม เด ย ใช แสดงรายละเอ ยด หร อเน =อหาของเร.องท.น าเสนอซ.ง ป จจ บ น ม หลายร ปแบบ ได แก ข อความท.ได จากการพ มพ เป นข อความปกต ท.พบได ท.วไป ได จากการพ มพ 12

13 ด วย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช น NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยต วอ กษร แต ละต วเก บ ในรห ส เช น ASCII ข อความจากการสแกน เป นข อความในล กษณะภาพ หร อ Image ได จาก การน าเอกสารท.พ มพ ไว แล ว เอกสารต นฉบ บ) มาท าการสแกน ด วยเคร.องสแกนเนอร (Scanner) ซ.งจะได ผล ออกมาเป นภาพ (Image) C ภาพ ป จจ บ นสามารถแปลงข อความภาพ เป นข อความปกต ได โดยอาศ ย โปรแกรม OCR ข อความอ เล กทรอน กส เป นข อความท.พ ฒนาให อย ในร ปของส.อ ท.ใช ประมวลผลได ข อความไฮเปอร เท กซ (HyperText) เป นร ปแบบของข อความ ท.ได ร บความน ยมส งมาก ในป จจ บ น โดยเฉพาะการเผยแพร เอกสารในร ปของเอกสารเว บ เน.องจากสามารถใช เทคน ค การล งก หร อเช.อม ข อความ ไปย งข อความ หร อจ ดอ.นๆ ได ภาพน ง (Still Image) ภาพน.งเป นภาพท.ไม ม การเคล.อนไหว เช น ภาพถ าย ภาพวาด และภาพลายเส น เป นต น ภาพน.งน บว า ม บทบาทต อระบบงานม ลต ม เด ยมากกว าข อความหร อต วอ กษร ท =งน =เน.องจากภาพจะให ผลในเช ง การเร ยนร หร อร บร ด วยการมองเห นได ด กว า นอกจากน =ย งสามารถถ ายทอดความหมายได ล กซ.งมากกว าข อความหร อ ต วอ กษรน.นเองซ.งข อความหร อต วอ กษรจะม ข อจ าก ดทางด านความแตกต างของแต ละภาษา แต ภาพน =น สามารถส.อความหมายได ก บท กชนชาต ภาพน.งม กจะแสดงอย บนส.อชน ดต างๆ เช นโทรท ศน หน งส อพ มพ หร อวารสารว ชาการ เป นต น ภาพกราฟ ก (Graphics) เป นส.อในการน าเสนอท.ด เน.องจากม ส สรรค ม ร ปแบบท.น าสนใจสามารถส.อ ความหมายได กว าง ประกอบด วยภาพบ ตแมพ (Bitmap) เป นภาพท.ม การเก บข อม ลแบบพ กเซล หร อจ ดเล กๆ ท.แสดงค าส ด งน =น ภาพหน.งๆ จ งเก ดจากจ ดเล กๆ หลายๆ จ ดประกอบก น (คล ายๆ ก บการป กผ าครอสต ก) ท าให ร ปภาพแต ละ ร ป เก บข อม ลจ านวนมาก เม.อจะน ามาใช จ งม เทคน คการบ บอ ดข อม ล ฟอร แมตของภาพบ ตแมพ ท.ร จ กก นด ได แก.BMP,.PCX,.GIF,.JPG,.TIF ภาพเวกเตอร (Vector) เป นภาพท.สร างด วยส วนประกอบของเส น ล กษณะต างๆ และค ณสมบ ต เก.ยวก บส ของเส นน =นๆ ซ.งสร างจากการค านวณทางคณ ตศาสตร เช น ภาพของ คน ก จะถ กสร างด วยจ ดของเส นหลายๆ จ ด เป นล กษณะของโครงร าง (Outline) และส ของคนก เก ดจากส ของเส นโครงร างน =นๆ ก บพ =นท.ผ วภายในน.นเอง เม.อม การแก ไขภาพ ก จะเป นการแก ไขค ณสมบ ต ของเส น ท าให ภาพไม ส ญเส ยความละเอ ยด เม.อม การขยายภาพน.นเอง ภาพแบบ Vector ท.หลายๆ ท านค นเคยก ค อ ภาพ.wmf ซ.งเป น clipart ของ Microsoft Office น.นเอง นอกจากน =ค ณจะสามารถพบภาพฟอร แมตน =ได ก บ ภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator หร อ Macromedia Freehand 13

14 คล ปอาร ต (Clipart) เป นร ปแบบของการจ ดเก บภาพ จ านวนมากๆ ในล กษณะของตารางภาพ หร อห องสม ดภาพ หร อ คล งภาพ เพ.อให เร ยกใช ส บค น ได ง าย สะดวก และรวดเร ว HyperPicture ม กจะเป นภาพชน ดพ เศษ ท.พบได บนส.อม ลต ม เด ย ม ความสามารถเช.อมโยงไปย ง เน =อหา หร อรายละเอ ยดอ.นๆ ม การกระท า เช น คล ก (Click) หร อเอาเมาส มาวางไว เหน อต าแหน งท.ระบ (Over) ส าหร บการจ ดหาภาพ หร อเตร ยมภาพ ก ม หลายว ธ เช น การสร างภาพเอง ด วยโปรแกรมสร างภาพ เช น Adobe Photoshop, PhotoImpact, CorelDraw หร อการน าภาพ จากอ ปกรณ เช น กล องถ ายภาพด จ ตอล, กล องว ด โอด จ ตอล หร อสแกนเนอร ภาพเคล อนไหว (Animation) ภาพเคล.อนไหว หมายถ ง ภาพกราฟ กท.ม การเคล.อนไหวเพ.อแสดงข =นตอนหร อปรากฏ การณ ต างๆ ท.เก ดข =นอย างต อเน.อง เช น การเคล.อนท.ของอะตอมในโมเลก ล หร อการเคล.อนท.ของล กส บของเคร.องยนต เป นต น ท =งน =เพ.อสร างสรรค จ นตนาการให เก ดแรงจ งใจจากผ ชม การผล ตภาพเคล.อนไหวจะต องใช โปรแกรม ท.ม ค ณสมบ ต เฉพาะทางซ.งอาจม ป ญหาเก ดข =นอย บ างเก.ยวก บขนาดของไฟล ท.ต องใช พ =นท.ในการจ ดเก บ มากกว าภาพน.งหลายเท าน.นเอง เส ยง (Sound) เส ยงเป นองค ประกอบหน.งท.ส าค ญของม ลต ม เด ย โดยจะถ กจ ดเก บอย ในร ปของส ญญาณด จ ตอลซ.ง สามารถเล นซ =ากล บไปกล บมาได โดยใช โปรแกรมท.ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหร บท างานด านเส ยงหากใน งานม ลต ม เด ยม การใช เส ยงท.เร าใจและสอดคล องก บเน =อหาในการน าเสนอ จะช วยให ระบบม ลต ม เด ยน =นเก ด ความสมบ รณ แบบมากย.งข =น นอกจากน = ย งช วยสร างความน าสนใจและน าต ดตามในเร.องราวต างๆ ได เป น อย างด ท =งน = เน.องจากเส ยงม อ ทธ พลต อผ ใช มากกว าข อความหร อภาพน.งน.นเอง ด งน = นเส ยงจ งเป น องค ประกอบท.จ าเป นส าหร บม ลต ม เด ยซ.งสามารถน าเข าเส ยงผ านทางไมโครโฟน แผ นซ ด ด ว ด เทป และว ทย เป นต น ล กษณะของเส ยง ประกอบด วย คล.นเส ยงแบบออด โอ (Audio) ซ.งม ฟอร แมตเป น.wav,.au การบ นท กจะบ นท กตามล กคล.นเส ยง โดยม การแปลงส ญญาณให เป นด จ ท ล และใช เทคโนโลย การบ บอ ดเส ยงให เล กลง (ซ.งค ณภาพก ต.าลงด วย) เส ยง CD เป นร ปแบบการบ นท ก ท.ม ค ณภาพส ง ได แก เส ยงท.บ นท กลงในแผ น CD เพลงต างๆ MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เป นร ปแบบของเส ยงท.แทนเคร.องดนตร ชน ดต างๆ สามารถเก บ ข อม ลและให วงจรอ เล กทรอน กส สร างเส ยงตามต วโน ตเสม อนการเล นของเคร.องเล นดนตร น =นๆ เทคโนโลย เก.ยวก บเส ยง ประกอบด วยการบ นท กข อม ลเส ยง เส ยงท.ท างานผ านคอมพ วเตอร เป นส ญญาณด จ ตอล ซ.งม E ร ปแบบค อ Synthesize Sound เป นเส ยงท.เก ดจากต วว เคราะห เส ยง ท.เร ยกว า MIDI โดยเม.อต วโน ตท างาน 14

15 ค าส.ง MIDI จะถ กส งไปย ง Synthesize Chip เพ.อท าการแยกส ยงว าเป นเส ยงดนตร ชน ดใด ขนาดไฟล MIDI จะม ขนาดเล ก เน.องจากเก บค าส.งในร ปแบบง ายๆ Sound Data เป นเส ยงจากท.ม การแปลงจากส ญญาณ analog เป นส ญญาณ digital โดยจะม การบ นท กต วอย างคล.น (Sample) ให อย ท.ใดท.หน.งในช วงของเส ยงน =นๆ และ การบ นท กต วอย างคล.นเร ยงก นเป นจ านวนมาก เพ.อให ม ค ณภาพท.ด ก จะท าให ขนาดของไฟล โตตามไปด วย Sample Rate จะแทนด วย khz ใช อธ บายค ณภาพของเส ยง อ ตรา มาตรฐานของ sample rate เท าก บ CCkHz, EEkHz, ttkhz Sample Size แทนค าด วย bits ค อ w และ Cn บ ท ใช อธ บายจ านวนของข อม ลท.ใช จ ดเก บใน คอมพ วเตอร ค ณภาพเส ยงท.ด ท.ส ด ได แก Auido-CD ท. เท าก บ ttkhz ระบบ Cn บ ท เป นต น มาตรฐานการบ บอ ดข อม ล เส ยงท.ม ค ณภาพด ม กจะม ขนาดโต จ งต องม การบ บอ ดข อม ลให ม ขนาดเล กลง มาตรฐานการบ บอ ดข อม ล ได แก ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation โดยจะท าการบ บอ ดข อม ลท.ม การ บ นท กแบบ w หร อ Cn บ ท โดยม อ ตราการบ บอ ด ประมาณ t:c หร อ E:Cu-law, A-law เป นมาตรฐานท.ก าหนดโดย CCITT สามารถบ บอ ดเส ยง Cn บ ท ได ใน อ ตรา E:CMACE ม จ ดเด นค อ บ บอ ดและขยายข อม ลให ม ขนาดเท าเด มได จ งใช ได เฉพาะข อม ลเส ยง w บ ต อ ตรา การบ บอ ดค อ F:C และ n:c อย างไรก ตามค ณภาพเส ยงไม ด เท าท.ควร และท างานได เฉพาะก บ Mac เท าน =น MPEG เป นมาตรฐานการบ บอ ดข อม ลท.น ยมมากในป จจ บ น โดยช.อน = เป นช.อย อของท มงานพ ฒนา Moving Picture Export Group โดยป จจ บ นม ฟอร แมตท.น ยมค อ MPF (MPEG C Audio Layer F) ซ.งก ค อ เทคโนโลย การบ บอ ดข อม ลเส ยงของมาตรฐาน MPEG C น.นเอง เป นไฟล ท.น ยมใช ก บเคร อข ายอ นเทอร เน ต ด วย ว ด โอ (Video) ว ด โอเป นองค ประกอบของม ลต ม เด ยท.ม ความส าค ญเป นอย างมาก เน.องจากว ด โอในระบบด จ ตอล สามารถน าเสนอข อความหร อร ปภาพ (ภาพน.งหร อภาพเคล.อนไหว) ประกอบก บเส ยงได สมบ รณ มากกว า องค ประกอบชน ดอ.นๆ อย างไรก ตาม ป ญหาหล กของการใช ว ด โอในระบบม ลต ม เด ยก ค อ การส =นเปล อง ทร พยากรของพ =นท.บนหน วยความจ าเป นจ านวนมาก เน.องจากการน าเสนอว ด โอด วยเวลาท.เก ดข =นจร ง (Real-Time) จะต องประกอบด วยจ านวนภาพไม ต.ากว า Fo ภาพต อว นาท (Frame/Second) ถ าหากการ ประมวลผลภาพด งกล าวไม ได ผ านกระบวนการบ บอ ดขนาดของส ญญาณมาก อน การน าเสนอภาพเพ ยง C นาท อาจต องใช หน วยความจ ามากกว า Coo MB ซ.งจะท าให ไฟล ม ขนาดใหญ เก นขนาดและม ประส ทธ ภาพใน การท างานท.ด อยลง ซ.งเม.อม การพ ฒนาเทคโนโลย ท.สามารถบ บอ ดขนาดของภาพอย างต อเน.องจนท าให ภาพ ว ด โอสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพมากย.งข =นและกลายเป นส.อท.ม บทบาทส าค ญต อระบบม ลต ม เด ย (Multimedia System) Video file format เป นร ปแบบท.ใช บ นท กภาพและเส ยงท.สามารถท างานก บ คอมพ วเตอร ได เลย ม หลายร ปแบบได แก AVI (Audio/ Video Interleave) เป นฟอร แมตท.พ ฒนาโดยบร ษ ท ไมโครซอฟต เร ยกว า Video for Windows ม นามสก ลเป น.aviป จจ บ นม โปรแกรมแสดงผลต ดต =งมาพร อม ก บช ด Microsoft Windows ค อ Windows Media Player MPEG - Moving Pictures Experts Group ร ปแบบ 15

16 = = ของไฟล ท.ม การบ บอ ดไฟล เพ.อให ม ขนาดเล กลง โดยใช เทคน คการบ บข อม ลแบบ Inter Frame หมายถ ง การ น าความแตกต างของข อม ลในแต ละภาพมาบ บ และเก บ โดยสามารถบ บข อม ลได ถ ง Eoo : C หร อเหล อข อม ล เพ ยง Coo kb/sec โดยค ณภาพย งด อย ม การพ ฒนาอย างต อเน.อง โดย MPEG-C ม นามสก ล ค อ.mpg Quick Time เป นฟอร แมตท.พ ฒนาโดยบร ษ ท Apple น ยมใช น าเสนอข อม ลไฟล ผ านอ นเทอร เน ต ม นามสก ลเป น.mov >.c Adobe Photoshop Adobe Photoshop CSF ค ออะไร Adobe Photoshop CSF เป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท.รวบรวมเคร. องม อส าหร บตกแต งภาพ ประส ทธ ภาพส ง เพ.อการท างานระด บมาตรฐานส าหร บน กออกแบบม ออาช พท.ต องการสร างสรรค งาน กราฟ กท.โดดเด น ท =งงานท.ใช บนเว บและงานส.งพ มพ ความละเอ ยดของภาพกราฟ ก ภาพท.ปรากฏบนหน า จอคอมพ วเตอร น =น เก ดจากจ ดส.เหล.ยมเล กๆ ของส ท.เราเร ยกว า พ กเซล (Pixel)(พ กเซลเป นองค ประกอบท. เล กท.ส ดของภาพ) มาประกอบก นเป นภาพขนาดต างๆ ความละเอ ยดของภาพจะม หน วยว ดเป น พ กเซล/ตารางน =ว และงาน กราฟ กในแต ละแบบก จะใช ความละเอ ยดท.แตกต างก น ด งน ภาพท.แสดงบนหน าจอคอมพ วเตอร เช น หน าเว บ หร องานพร เซนเตช.น ใช ความละเอ ยด ve พ ก เซล/ตารางน =ว ภาพถ ายท.วๆไป ใช ความละเอ ยด Cpo พ กเซล/ตารางน =ว ภาพในงานพ มพ ใช ความละเอ ยด Foo พ กเซล/ตารางน =ว พ "นท การท างาน (Work Area) Work Area หร อพ =นท.การท างานของโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด วยเคร.องม อส าหร บ การตกแต งไฟล ภาพต าง ๆ ด งน C. Menu bar ค อส วนท.แสดงช.อเมน ต างๆ ของโปรแกรม ก จะประกอบด วย File, Edit, Image, Layer, Select, Filter,View, Window, Help C.C File หมายถ ง ค าส.งเก.ยวก บการจ ดเก บและเร ยกใช ไฟล ร ปภาพต างๆ C.E Edit หมายถ ง ค าส.งเก.ยวก บการแก ไขล กษณะของร ปภาพและ Image ต างๆ C.F Image หมายถ ง ค าส.งการจ ดการร ปภาพและ Image ต างเช น การเปล.ยนส และการ เปล.ยนขนาด C.t Layer หมายถ ง ช =นหร อล าด บของร ปภาพและว ตถ ท.เราต องการจะท า Effects C.p Select เป นค าส.งการเล อกพ =นท.หร อส วนต างของร ปภาพและว ตถ ในการท.จะเล น Effects ต างๆ 16

17 17 ไฟล C.n Filter เป นค าส.งการเล น Effects ต างๆส าหร บร ปภาพและว ตถ C.v View เป นค าส.งเก.ยวก บม มมองของภาพและว ตถ ในล กษณะต างๆ เช น การขยายภาพ และย อภาพให ด เล ก C.w Window เป นส วนค าส.งในการเล อกใช อ ปกรณ เสร มต างๆท.จ าเป นในการใช สร าง Effects ต างๆ C.m Help เป นค าส.งเพ.อแนะน าเก.ยวก บการใช โปรแกรมฯและจะม ลายละเอ ยดของ โปรแกรม อย ในน =น E. Toolbox ค อส วนของอ ปกรณ ต าง ๆ ท.ใช ในการสร างช =นงานหร อตกแต งภาพ F. Tool options bar ค อส วนท.ก าหนดค ณสมบ ต ของอ ปกรณ ท.เล อกจาก Toolbox t. Palettes ค อส วนท.ใช ตรวจสอบและก าหนดค ณสมบ ต ต าง ๆ ให ก บร ปภาพ p. Status bar ค อส วนท.แสดงรายละเอ ยดต าง ๆ ของช =นงาน เช น ขนาดของม มมองร ปภาพ ขนาดของ 2.4 Joomla Joomlaค อ CMS ต วหน. งจากหลาย ๆ ต วท.ได ร บความน ยมในป จจ บ น ส าหร บค ณท.ย งไม ร จ ก ว า CMS ค ออะไร ขออธ บายส =น ๆ เพ.มเต มด งน =ค ะ CMS น =นเป นอ กษรย อของ ค าว า "Content Management System" ซ.งเม.อแปลเป นภาษาไทย หมายถ ง ระบบบร หารจ ดการเน =อหาของเว บไซต น.นหมายความว า ส.งท. เราจะต องด แลก ค อเน =อหาของเว บไซต เช น การเพ.มบทความ การเพ.มร ปภาพ หร อการปร บแต งโยกย ายโมด ล ต าง ๆ ไม จ าเป นจะต องมาน.งเข ยน Code ด วยภาษา HTML, PHP, SQL เพ ยงแต เร ยนร ว ธ การต ดต =ง การ ปร บแต ง การใช งาน CMS เท าน =น ส าหร บ Code ต าง ๆ ท.น ามาสร าง และ ออกแบบเว บไซต จะท าโดย ท มงานของผ พ ฒนา CMS ของแต ละท ม ซ.งท าให ประหย ดเวลาในการสร าง และออกแบบเว บไซต ได อย าง มาก Joomla เป น CMS ท.ได ร บความน ยมเป นอ นด บต น ๆ เพราะม ระบบการจ ดการเน =อหาท.ม ร ปแบบ สากล การปร บแต งหน าตาของเว บไซต ท าได ง าย เพราะถ กออกแบบมาให รองร บก บเทคโนโลย การ ออกแบบเว บไซต สม ยใหม ไม ว าจะเป นการรองร บ Flash หร อ GIF Animation นอกจากน =ค ณย งสามารถ Download Template ได อย างมากมายม ท =งแบบท.สามารถน ามาใช งานได ฟร (โดยให เครด ตผ สร างน ดหน อย เช น ไม ลบช.อท มพ ฒนา Template น = นออกจาก Template เป นต น) หร อหากต องการ Template ท.ม ประส ทธ ภาพ และม ความสวยงาม ก สามารถหาซ =อมาใช ได เพราะม เว บไซต ท.ให บร การจ ดท า Template ของ อย มากมาย จ ดเด นอ กจ ดหน.งก ค อม Extension จ านวนมากให เราสามารถน ามาประย กต ใช งาน เช น Component, Module, Plugin ม ท =งแบบฟร และแบบต องช าระเง น ส าหร บเว บไซต อย างเป นทางการ ค อ เป นศ นย รวมข าวสารการ Update joomla และค ณสามารถ download extension ต าง ๆ ได จากท.น.

18 Joomla ม การ Update อย างส ม. าเส มอ ท าให เราม.นใจได ว าการ ออกแบบเว บไซต ด วย CMS joomla จะม ความปลอดภ ย ซ.งป จจ บ น(ต ลาคม 2553) เป นร น และท.ส าค ญท.ส ดค อ รองร บ ภาษาไทย 100% เพราะม ท มงานท.คอยด แลเร.องภาษา ท าให เราไม ต องมาก งวลก บการใช งานภาษาไทยว าจะ ผ ดเพ =ยนในส วนใดหร อไม และในขณะน = Team ผ พ ฒนาก าล งร วมก นพ ฒนาร นใหม ค อ joomla1.6 ซ.ง ในขณะน =ก ใกล จะได ใช งานก นในเวลาอ นใกล น =ค อ Joomla Released ส าหร บในเวอร ช.น1.5 ก ย งคง พ ฒนาเพ.มเต มมาจนถ ง หากท านใดใช เวอร ช.นเก าอย ก แนะน าให upgrade ให ท นสม ยอย เสมอนะคร บ ท =งน =เพ.อประส ทธ ภาพ และความปลอดภ ยของเว บไซต ของท านเอง 2.5 Microsoft Office 2007 โปรแกรมส าหร บพ มพ งานเอกสารท.ม ผ ใช งานมากท.ส ดในโลกต วหน.ง จากบร ษ ท Microsoft ซ.งเป น บร ษ ทท.ผล ตโปรแกรมต างๆ มากมาย อาจส บเน.องมาจากความน ยมในการใช งานโปรแกรม Windows ซ.ง เป นระบบปฏ บ ต การท.เราใช งานก นในท กๆ เคร.องคอมพ วเตอร (เก อบท =งโลก) ด งน =นจ งท าให Microsoft Word เป นอ กหน.งโปรแกรมท.เราใช งานก นอย เป นมาตรฐานเช นเด ยวก น Microsoft Word เป นหน.งโปรแกรมของโปรแกรม Suite (รวมม ตร) ซ.งประกอบด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ 18 Microsoft Word - งานเอกสาร Microsoft Excel - งานตาราง ค านวณ Microsoft PowerPoint - งานน าเสนอข อม ล Microsoft Access - งานระบบฐานข อม ล

19 19 การท างานของท กๆ โปรแกรมในตระก ล Microsoft Office สามารถเช.อมโยงก นได อย างง ายดาย ท าให เรา น ยมซ =อและใช งานโปรแกรมท =งหมดในตระก ล Microsoft Office หน าตาใหม ของ Microsoft Word 2007 เด มการพ ฒนาของ Microsoft ท.เก.ยวเน.องก บ Microsoft Office จะไม ม ความแตกต างมากน ก โดยม ก เน นพ ฒนาในเร.องของความสามารถ (Features) ของโปรแกรมให มากข =น ใช งานสะดวก และรวดเร วมาก ย.งข =น โดยค าน งถ งความต องการของผ ใช งานเป นหล ก แต ต อมา น บต =งแต Microsoft Office 2007 พ ฒนาข =น มา และเร.มใช งาน จ งเก ดการเปล.ยนแปลงคร =งใหญ โดยเฉพาะหน าตาและไอคอนต างๆ ท.เราใช งานก น เปล.ยนหมด เร องน าร ของ Microsoft Office เมน และไอคอน หาย เปล.ยนเป น Ribbon แทน 2.ไฟล ท.บ นท ก (Save) เด มม นามสก ล.DOC ของใหม เปล.ยนเป น.DOCX 3. การปร บแต งโปรแกรมจากเมน Options ถ กย ายมาส Office Button แล ว ให คล กเล อก จะอย ม ม ขวาล าง "Word Options" 4. เราสามารถปร บเปล.ยนการบ นท กไฟล จาก.DOCX เป น.DOC ได เพ.อแก ป ญหาคนอ.น ไม สามารถเป ดด ได โดยการเข าไปท. "Word Options" เล อกห วข อ "Save" จากน =น ให เล อก "Save files in this format" ให เล อกเป น "Word Document" 5. ถ าต องการบ นท ก ให คล กไอคอนวงกลมด านบนซ ายส ด (Office Button) จะม เมน ให เล อก Save

20 20 บทท 3 การออกแบบระบบงานใหม การว เคราะห ระบบงานบร หารจ ดการเว บไซต เพ.อการเร ยนร ด านคอมพ วเตอร จ ดท าข =นเพ.อให เก ด ความง ายสะดวกและรวดเร วต อผ ใช งาน ซ.งข =นตอนการว เคราะห และออกแบบงานใหม จะประกอบด วย 1. การว เคราะห ว าระบบประกอบด วย หน วยงานหร อบ คคลท.เก.ยวข องก บงานใดบ าง 2. ด าเน นงานการออกแบบงานใหม ในระด บหล กการหร อ Context Diagram 3. ว เคราะห ข อม ลว าควรม ข อใดบ าง 4. การว เคราะห กระบวนการ หร อ โปรเซสหล กๆใด และประกอบด วยโปรเซสย อยอะไรบ าง โดย การท า Hierarchy Chart ซ.งควรแสดงถ งโปรเซสหล กและโปรเซสย อยในระด บต างๆ

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สาธ ต Project Management application tool Dot Project

สาธ ต Project Management application tool Dot Project สาธ ต Project Management application tool Dot Project Dot project เป น tool open source ท ช วยในการจ ดการบร หารโครงการ คล ายก บการใช งาน Microsoft project แบบง ายๆได ฟ งก ช นท ม ใน dot project User Management

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information