เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6"

Transcription

1 ก จกรรมการแข งข นมหกรรมการศ กษาก าวไกล พาท องถ นไทยส อาเซ ยน ของโรงเร ยนในส งก ด องค การบร หารส วนจ งหว ดกาฬส นธ คร งท 7 ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ณ โรงเร ยนจ มจ งพล งราษฎร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ท รายการ ประเภทการแข งข น ระด บช นการแข งข น เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6 1*/** โครงงานการงานอาช พและเทคโนโลย - (3) 2*/** ประด ษฐ เศษว สด เหล อใช - (3) 3*/** แกะสล กผ กผลไม - (3) 4*/** งานประด ษฐ จากใบตอง - (3) 5*/** ร อยมาล ย - (3) 6*/** จ ดสวนถาดแห ง - 7** ท กษะคอมฯ (การเข ยน Homepage โดยใช โปรแกรม Dreamweaver) (2) 8 การใช โปรแกรม Microsoft Power Point (office 2007) - 9 การใช โปรแกรม Microsoft Excel 2003 (office 2007) - 10 การส บค นข อม ล - 11 การสร างภาพเคล อนไหวAnimation - 12 การประกวด E-Book - 13*/** ประกวดส อคร - รวมก จกรรมแข งข นกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 13 ก จกรรม *= รายการท แข งข นระด บภาค **= รายการท แข งข นระด บประเทศ หมายเหต

2 1. การประกวดโครงงานการงานอาช พและเทคโนโลย 1. ระด บช นผ เข าประกวด น กเร ยนกาล งศ กษาอย ในโรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น - ระด บช นประถมศ กษาป ท ระด บช นม ธยมศ กษาป ท ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าประกวด 2.1 ผ เข าประกวดในแต ละระด บช นท มละไม เก น 3 คน แต ละคนเข าประกวดไม เก น 1โครงงาน 2.2 ให แต ละองค กรปกครองส วนท องถ นค ดเล อกโครงงานในแต ละระด บไม เก น 1 โครงงาน 3. เวลาท ใช ในการประกวด นาเสนอไม เก น 18 นาท / 1 โครงงาน 4. ว ธ การประกวด 4.1 ให ผ เข าแข งข นส งรายงานโครงงานฉบ บสมบ รณ จานวน 3 ช ด ( พ มพ ด วยกระดาษ A4 ) โดยส งให คณะกรรมการก อนการประกวดแข งข น 4.2 ผ เข าประกวดจ ดทาป ายแสดงโครงงาน ประกอบด วยว สด เป นแผ น 3 แผ น แผ นกลางม ขนาด 60x120 เซนต เมตร แผ นข างม ขนาด 60x60 เซนต เมตร โรงเร ยน... ช อโครงงาน... (ส ง ไม เก น 50 ซ.ม. ) 60 ซ.ม. 120 ซ.ม. 60 ซ.ม. 4.4 ผ เข าประกวดต องนาเสนอโครงงานต อคณะกรรมการ เพ อให คณะกรรมการซ กถาม 4.5 โครงงานท ส งเข าประกวด ต องไม เป นโครงงานท ลอกเล ยนแบบของผ อ นและต องเป น โครงงานท ผ านการค ดเล อกจากระด บภาคมาแล ว

3 5. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน ตอนท 1 ความค ดร เร มสร างสรรค ( 23 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความแปลกใหม ของป ญหาและการนาไปใช 5 2. การนาไปใช ในช ว ตประจาว น 5 3. การออกแบบการทดลอง (ให คะแนนท กข อ) - ความเป นไปได 3 - ม ลาด บข นตอนและการดาเน นการทดลองตามลาด บข นตอน 4 - ม การอภ ปรายสร ป ประเด นป ญหา 4 - การทดลองเหมาะสมก บเน อหา 2 ตอนท 2 การเข ยนรายงาน ( 27 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความถ กต องตามแบบฟอร ม (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ม องค ประกอบครบ 2 - ถ าขาดต งแต 2 องค ประกอบข นไป 1 2. การใช ภาษา คาศ พท ทางว ทยาศาสตร 10 - ผ ดหล กคาศ พท ห กคาละ 1 คะแนน 3. การใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ม ครบท กข นตอนและเร ยงลาด บถ กต อง 10 - ม ครบท กข นตอนและเร ยงลาด บไม ถ กต อง 9 - ม ครบท กข นตอน แต เร ยงลาด บไม ถ กต อง 8 - ม ไม ครบท กข นตอน และเร ยงลาด บไม ถ กต อง 7 4. การแสดงการบ นท กผลอย างเพ ยงพอ (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ม การนาเสนอข อม ลท สาค ญได ครบถ วนท กประเด น 5 - นาเสนอข อม ลท สาค ญไม ครบถ วน 1 ประเด น 4 - นาเสนอข อม ลท สาค ญไม ครบถ วน 2 ประเด น 3 - นาเสนอข อม ลท สาค ญไม ครบถ วน 3 ประเด น 2

4 ตอนท 3 การจ ดแสดงผลงาน ( 20 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ถ กต องตามแบบฟอร ม (ให คะแนนท กข อ) - เสนอร ปแบบ แผนภ ม ตารางผ ด ถ กต ดคะแนน 2 - แผงจ ดแสดงโครงงานไม ถ กต องถ กต ดคะแนน 3 2. ความถ กต องเหมาะสมของการใช ว สด อ ปกรณ (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ใช ว สด ท ม ราคาถ ก ว สด ท ม ในท องถ นหร อว สด ท เหล อใช และเหมาะสม 5 - ใช ว สด ราคาแพง แต เหมาะสม 4 - ใช ว สด ราคาแพง แต ไม เหมาะสม 2 3. ความปราณ ตสวยงาม (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - แข งแรง สวยงาม ละเอ ยด 5 - แข งแรง สวยงาม ไม ละเอ ยด 4 - แข งแรง ไม สวยงาม ละเอ ยด 3 - ไม แข งแรง สวยงาม ไม ละเอ ยด 2 - ไม แข งแรง ไม สวยงาม ละเอ ยด 1 4. ความเหมาะสมในการนาเสนอข อม ล (เล อกให คะแนนเฉพาะข อท ถ กต อง) - ข อม ลท เสนอเหมาะสมก บเน อหา 1 - ข อม ลท เสนอช ดเจน สอดคล องก บเน อหา 1 - ม การนาเสนอหลายร ปแบบ 1 - ป ายท แสดงโครงงานถ กต องตามขนาดท กาหนด 1 - ม ข อม ลครบสมบ รณ ( ตามหล กการทฤษฎ ) 1

5 ตอนท 4 การอภ ปรายปากเปล า ( 30 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. การนาเสนอ (ให คะแนนท กข อ) - บอกช อโครงงาน 2 - อภ ปรายเหต ผลช ดเจน 2 - ว ธ การนาเสนอช ดเจน 2 - ม การสาธ ตหร อแสดงเหต ผล 2 - บ คล ก ล กษณะถ อยคา 2 2. การตอบข อซ กถามช ดเจน (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ตอบตามประเด นป ญหาท กประเด น ผ ฟ งเข าใจง าย 20 - ตอบไม ตรงประเด นป ญหา 1 ประเด น 15 - ตอบไม ตรงประเด นป ญหา 2 ประเด น 10 ** หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 1. เวลาท ใช ในการนาเสนอไม เก น 9 นาท และเวลาตอบข อซ กถามไม เก น 9 นาท 2. สามารถนาเสนอด วยว ธ การฉายภาพข ามศ รษะ หร อคอมพ วเตอร 3. แผงจ ดแสดงโครงงานต องถ กต องตามแบบ สสวท. 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

6 2. การประกวดการประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช 1.ระด บการแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ประด ษฐ ของเล น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ประด ษฐ ของใช ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ประด ษฐ ของประด บตกแต งบ าน 2.จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น เป นท มๆละ 3 คน 3.ระยะเวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4.ว ธ การดาเน นการแข งข น 1. จะต องเป นว สด ท เหล อใช ไม จาก ดร ปร าง ชน ดและแบบ 2. สามารถนามาใช ได จร ง ม ความคงทนตามล กษณะงาน 3. สามารถนาว สด อ นมาประกอบตกแต งได เล กน อย 4. ผ เข าแข งข นต องเตร ยมว สด อ ปกรณ ท งหมดมาเอง 5. ส วนประกอบของช นงานท กช นต องทาในเวลาท เข าแข งข นเท าน น 5.หล กเกณฑ การให คะแนน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. กระบวนการทางาน (เป นท ม เป นข นตอน) ม ความค ดร เร มสร างสรรค ประโยชน ใช สอย ม ความประณ ตสวยงาม เก บว สด อ ปกรณ และพ นท ใช งานเร ยบร อย รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - 8. รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด คะแนนต งแต คะแนน

7 3. การประกวดแกะสล กผ กและผลไม 1. ระด บการแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น เป นท มๆละ 3 คน 3. ระยะเวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4. การดาเน นการประกวด ผ เข าประกวดแกะสล กผ กผลไม ดาเน นการแกะสล กผ กและผลไม เสร จแล วให นาผลงานท แกะสล กเสร จแล ว นามาจ ดประด บตกแต งเป นร ปทรงต างๆตามความค ดร เร มสร างสรรค 5. การเตร ยมว สด อ ปกรณ 5.1ให ผ เข าร วมประกวดจ ดซ อและจ ดหาอ ปกรณ ต าง ๆ ในการประด ษฐ และตกแต ง ตลอดจน เคร องม อและอ ปกรณ ในการจ ดทาต าง ๆ ให ผ เข าร วมการประกวดจ ดเตร ยมมาเอง 5.2 เคร องม อท ใช ในการแกะสล กต องไม เป นเคร องม อท ใช แกะสาเร จร ป เช น ม ดท ใช ห นออก มาแล วเป นลวดลายต าง ๆ สาเร จร ป 5.3 ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยม ต ด เกลา แกะสล ก ตกแต งร ปทรงใด ๆ มาก อน 5.4 ให ผ เข าประกวดแกะสล กผ กผลไม 3 ชน ด ด งน มะละกอ แครอท แคนตาล ป ฟ กทอง ส วนผลไม อ นๆ สามารถนามาประด บตกแต งได 6. หล กเกณฑ การให คะแนน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. การเตร ยมว สด และเคร องม อถ กต องตามท กาหนด 5 2. ปฏ บ ต ถ กต องตามข นตอน ร ปทรงเหมาะสม ความประณ ต เร ยบร อย สวยงาม ความประหย ด ความร วมม อในการทางานในหม คณะ ความค ดร เร มสร างสรรค ในการจ ดตกแต ง การจ ดเก บ ทาความสะอาด 10

8 7. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 8. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด หมายเหต หากฝ าฝ นในข อ 5.3 จะต ดส ทธ ออกจากการแข งข น

9 4. การประกวดงานประด ษฐ จากใบตอง 1.ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าร วมประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น เป นท มๆละ 3 คน 3. ระยะเวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4. การดาเน นการประกวด ระด บช นประถมศ กษาป ท ให น กเร ยนประด ษฐ งานใบตอง 1 ช ด ประกอบด วย - การห อทรง ส ง - การห อทรงเต ย - การห อขนมเท ยน - ถาดรอง ( เป นวงกลมเส นผ านศ นย กลาง น ว ส งไม เก น 4 น ว ) และให นาผลงานมาจ ดเข าช ดก นให สวยงามและเหมาะสม 2. การเตร ยมว สด อ ปกรณ 1) ให ผ เข าร วมประกวดจ ดซ อและจ ดหาอ ปกรณ ต างๆ ในการประด ษฐ และตกแต ง ตลอดจนเคร องม อและอ ปกรณ ในการจ ดทาต างๆให ผ เข าร วมการประกวดจ ดเตร ยมมาเอง 2) อน ญาตให ผ เข าประกวดทาความสะอาดใบตองและฉ กใบตองเป นแผ น ๆได แต ไม อน ญาตให เจ ยนใบตอง 3) ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดตกแต งมาก อน 3. หล กเกณฑ การให คะแนน ( คะแนนเต ม 100 คะแนน ) 1) การเตร ยมว สด อ ปกรณ - การเจ ยนใบตอง การฉ กใบตองให เหมาะสมก บงาน 5 คะแนน 2) ความถ กต องตามประเภทท กาหนด 30 คะแนน - การห อร ปทรงต างๆ ขนาดเหมาะสม 15 คะแนน - ถาดรอง ( เป นวงกลมเส นผ านศ นย กลาง น ว ส งไม เก น 4 น ว) 15 คะแนน 3) ความค ดร เร มสร างสรรค 10 คะแนน 4) ความประณ ต เร ยบร อย สวยงาม 25 คะแนน

10 5) ความร วมม อในการทางาน 10 คะแนน 6) งานเสร จตามเวลากาหนด 10 คะแนน 7) การจ ดเก บทาความสะอาด 10 คะแนน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 และระด บช นม ธยมศ กษาป ท จ ดทาเป นพานบายศร ส ขว ญ ขนาดความส ง 3 ช น 2.ให น กเร ยนนาว สด อ ปกรณ ท จาเป นต องใช ในการจ ดทา เช น พานเง นพานทอง ขนาดเส นผ าศ นย กลางขอบในของพานอ นล างส ด อย ระหว าง 9 11 น ว ใบตองท ทาความสะอาดฉ ก ตามขนาดเหมาะสม ดอกไม ท ย งไม ได แปรร ป และว สด อ ปกรณ อ น ๆ ท เก ยวข องย งไม แปรร ป นามาให คณะกรรมการ ตรวจสอบก อนการประกวด ให จ ดเป นพานบายศร ส ขว ญ ขนาดความส ง 3 ช น 5. การเตร ยมว สด อ ปกรณ 5.1 ให ผ เข าประกวดจ ดหาเคร องม อและอ ปกรณ ต างๆในการประด ษฐ และตกแต ง มาเอง 5.2 ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดตกแต งมาก อนการประกวด 6. หล กเกณฑ การให คะแนน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ขนาด ร ปทรง และส ดส วน ความประณ ต สวยงาม ความค ดร เร มสร างสรรค ความถ กต องตามความหมาย ความสะอาด เป นระเบ ยบเวลาปฏ บ ต งานและหล งทางาน 5 6. งานเสร จตามเวลาท กาหนด รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 8. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด หมายเหต ในระด บช นม ธยมศ กษา หากฝ าฝ นในข อ 2 จะต ดส ทธ ออกจากการแข งข น

11 5. การร อยมาล ยดอกไม สด 1.ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น 1.แข งข นเป นท ม ๆ ละ 3 คน - ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 แข งข น ร อยมาล ยคล องม อ - ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 แข งข นร อยมาล ยคล องคอ - ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 แข งข นร อยมาล ยคล องคอ 3.ว ธ ดาเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ว ธ การประกวด - ระด บช วงช นท 2 ( ป.4-6 ) ให ผ เข าประกวดร อยมาล ยคล องม อ 1 พวง ให ผ เข าประกวดเตร ยมพานเง นหร อพานทองพร อมผ ารองมาเอง นาผลงานท เสร จแล ววางบนพานเง นหร อพานทองท ม ขนาดเหมาะสมก บพวงมาล ย พร อมต ดป ายช อ-นามสก ล โรงเร ยน อาเภอ จ งหว ด ของผ เข าประกวด ( เข ยนต วบรรจง ) แล วนาไปจ ดแสดงในท ท ผ จ ดการ ประกวดจ ดเตร ยมไว ให - ระด บช วงช นท 3 ( ม.1-3 ) - ระด บช วงช นท 4 ( ม.4-6 ) ให ผ เข าประกวดร อยมาล ยคล องคอ ประกอบร บบ นสาหร บใช ในงานมงคล ให ผ เข าประกวดเตร ยมพานเง นหร อพานทองพร อมผ ารองมาเอง นาผลงานท เสร จแล ววางบนพานเง นท ม ขนาดเหมาะสมก บพวงมาล ย พร อมต ดป ายช อ-นามสก ล โรงเร ยน อาเภอ จ งหว ด ของผ เข าประกวด ( เข ยนต วบรรจง ) แล วนาไปจ ดแสดงในท ท ผ จ ดการประกวดจ ดเตร ยมไว ให 3.2 การเตร ยมว สด อ ปกรณ ให ผ เข าประกวดจ ดซ อและจ ดหาอ ปกรณ ต างๆ ในการประด ษฐ และตกแต ง ตลอดจนเคร องม อและอ ปกรณ ในการจ ดทาต างๆ ให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยมมาเอง อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยมฉ ก ต ด เด ดกล บดอกไม มาก อนได ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยม ต ด เกลา แกะสล ก ตกแต งร ปทรงใดๆ มาก อน ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดตกแต งกล บหร อส วนประกอบอ นๆ มาก อนท จะทา การประกวด หมายเหต *** หากฝ าฝ นในข อ จะต ดส ทธ ออกจากการประกวด

12 4. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความพร อมในการจ ดเตร ยมว สด และเคร องม อ ความถ กต องของงานตามประเภทท กาหนด ปฏ บ ต งานได ถ กต องตามข นตอนท กาหนด ล กษณะน ส ยในการทางาน ส ส น ร ปทรงสวยงาม ความร วมม อในการทางาน 5 7. ความค ดร เร มสร างสรรค เสร จท นตามเวลาท กาหนด ผลงานประณ ต สวยงาม เร ยบร อย ม ความคงทน 25 หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

13 6. การแข งข นการจ ดสวนถาดแห ง 1. ระด บช นผ เข าประกวด ( ท มผสม 4 คน ) - น กเร ยน จานวน 1 คน - คร / ผ อานวยการโรงเร ยน จานวน 1 คน - นายก / ผ บร หาร ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น จานวน 1 คน - ผ ปกครอง จานวน 1 คน 2. จานวนผ เข าประกวด อปท.ส งเข าประกวดละ 1 ท ม (ท มผสม) 3. เวลาท ใช ในการประกวด 1 ช วโมง 4. ว ธ การประกวด และการจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ 4.1 การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ ล กษณะของภาชนะท ใช เป นจานรองกระถาง เป นด นเผาทรงกลมชน ดไม เคล อบ ขนาดเส นผ านศ นย กลาง น ว พ นธ ไม และว สด อ ปกรณ - พ นธ เป นพ นธ ท ใช จ ดสวนถาดแห ง ไม ต ากว า 3 ชน ด - ว สด ประกอบ เช น ห น กรวด ไม อ นๆ ให คาน งถ งความเป นธรรมชาต - ว สด ปล ก ม ความเหมาะสมก บการเจร ญเต บโตของพ นธ ไม ให ผ เข าร วมแข งข นเตร ยมว สด อ ปกรณ มาเอง ได แก - อ ปกรณ เข ยนแบบ 1 ช ด - พ นธ ไม ว สด ประกอบ - ภาชนะท ใช จ ด - กระป องฉ ดน า 4.2 ว ธ การประกวด ให ผ เข าประกวดเข ยนแบบแปลนแผนให เสร จก อนลงม อจ ด ผ เข าประกวดลงม อจ ดสวนถาดแห งตามแบบแปลนท ได กาหนดไว ผ ร วมแข งข นต องพร อมก อนเวลาไม น อยกว า 10 นาท หมายเหต ผ จ ดการประกวดจ ดเตร ยมจานรองกระถาง ทรายหยาบและละเอ ยด ต กตาจ ดสวนขนาด เล กให ก บผ เข าประกวด

14 5. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความสมด ล ความกลมกล นและความสวยงาม ความแตกต าง ความปราณ ต ความถ กต องตามเกณฑ การเล อกใช พ นธ ไม และว สด ประกอบ การเข ยนแบบแปลน จ ดเด น 15 หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 6. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

15 7. การใช โปรแกรม Microsoft Power Point 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท ประเภทและจานวนผ เข าประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ใช เวลาแข งข น 3 ช วโมง ตอนท 1 ภาคความร เน อหาตามหล กส ตรสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 จานวน 10 ข อ 10 คะแนน ตอนท 2 ภาคปฏ บ ต ทาการส บค นข อม ลและนาเสนอข อม ลด วยโปรแกรม MS- Power Point ตามเน อหาท กาหนด จานวน 7-10 สไลด (เกณฑ การต ดส น เน อหา ตามท คณะกรรมการกาหนด) คะแนน 90 คะแนน เกณฑ การต ดส นให คะแนน (ภาคปฏ บ ต ) - ความสวยงาม 20 คะแนน - ความค ดร เร มสร างสรรค 10 คะแนน - ความสาเร จของผลงาน 20 คะแนน - ส อความหมายได ช ดเจนสอดคล องก บห วเร อง 20 คะแนน - การใช ล กษณะพ เศษในการนาเสนอ 20 คะแนน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 และระด บช นม ธยมศ กษาป ท ใช โปรแกรม Power Point 2. เน อหากรรมการแจ งก อนการแข งข น 3. ทร พยากร ข อม ล ร ปภาพ จะจ ดเตร ยมให โดยคณะกรรมการ 4. ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 5.ใช เวลา 1 ช วโมง 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 7. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน - การจ ดเก บ 5 คะแนน - การใช เอฟเฟกส 10 คะแนน - ความถ กต องสมบ รณ ของเน อหา 20 คะแนน - ความสวยงาม 20 คะแนน

16 - ความเช อมโยง 10 คะแนน - การม ภาพประกอบท เหมาะสม 15 คะแนน - การนาเสนอ 20 คะแนน 4. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด

17 8. การใช โปรแกรม Microsoft Excel ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม MS Excel โจทย ท ใช ในการแข งข น (กรรมการแจ งก อนการแข งข น) 3.3 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.4 ใช เวลา 1 ช วโมง 3.5 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1ต งค าหน ากระดาษ และจ ดพ มพ ถ กต องตามแบบท กาหนดให 20 คะแนน 4.2 จ ดร ปแบบตารางได ตรงตามแบบท กาหนดให 20 คะแนน 4.3 ทาการคานวณได ผลล พธ ถ กต องตามโจทย ท กาหนด (โดยการใช ส ตร) 30 คะแนน 4.4 สามารถสร างและเล อกใช กราฟได เหมาะสมก บข อม ล 20 คะแนน 4.5 ทาเสร จภายในเวลาท กาหนดให 10 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด

18 9. การส บค นข อม ล 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Microsoft Word และส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ต 3.2 เน อหากรรมการแจ งก อนการแข งข น 3.3 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.4 ใช เวลา 1 ช วโมง 3.5 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 ข อม ลท ส บค นสอดคล องก บห วข อท กาหนด 30 คะแนน 4.2 จานวน Website ท ส บค นสอดคล องก บห วข อ 10 คะแนน 4.3 ความสาเร จของผลงาน 10 คะแนน 4.4 ความค ดร เร มสร างสรรค 20 คะแนน 4.5 ท นเวลา 10 คะแนน 4.6 การจ ดร ปแบบอกสารถ กต องตามหล กว ชาการ 20 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด

19 10. การเข ยน Homepage โดยใช โปรแกรม Dream weaver หร อ FrontPage 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 จานวน 2 คน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 และ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นละ 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Dream weaver หร อ Frontpage 3.2 เน อหากรรมการแจ งก อนการแข งข น 3.3 ทร พยากร ข อม ล ร ปภาพ จะจ ดเตร ยมให โดยคณะกรรมการ 3. 4 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.5 ใช เวลา 2 ช วโมง 3. 6 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 Link ในหน าเด ยวก นตามเกณฑ ท กาหนดให ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 Link ไปหน า Webpage ท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.3 Link ไป Homepage อ นท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.4 Link ไป อ น ๆ ท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.5 แทรกร ปภาพตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.6 สร างคอล มน ตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.7 สร างเฟรมตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.8 แทรกภาพเคล อนไหวตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.9 ความค ดสร างสรรค 10 คะแนน 4.10 ความสวยงาม เหมาะสม ถ กต อง 10 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น

20 รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

21 11. การสร างภาพเคล อนไหว Animation (Adobe Flash CS3) 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 2 ระด บ ค อ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Adobe Flash CS3 3.2 สร างเป นเร องส น 1 นาท 3.3 เน อหา (กรรมการแจ งก อนการแข งข น) 3.4 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.5 ใช เวลา 2 ช วโมง 3.6 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน 4.2 ความสวยงาม 20 คะแนน 4.3 ความสอดคล องก บเน อหา 15 คะแนน 4.4 การสร างภาพและลายเส น 15 คะแนน 4.5 การจ ดองค ประกอบของภาพ 10 คะแนน 4.6 การใช คาส ง Action Script 10 คะแนน 4.7 เวลาในการแสดงภาพ 10 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

22 12. การประกวดหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 2 ระด บ ค อ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Flip Album pro6 3.2 เน อหา (กรรมการแจ งก อนการแข งข น) 3.3 ทร พยากร ข อม ล ร ปภาพ จะจ ดเตร ยมให โดยคณะกรรมการ 3.4 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.5 ใช เวลา 2 ช วโมง 3.6 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 ความสมบ รณ ของเน อหาและการออกแบบการนาเสนอ 20 คะแนน 4.2 การออกแบบร ปเล ม การออกแบบหน านาเสนอ 20 คะแนน 4.3 ความเหมาะสมของข อความ ต วอ กษร ร ปภาพประกอบ 20 คะแนน 4.4 ข อม ลครอบคล มเน อหาท กาหนด ตรงตามว ตถ ประสงค 20 คะแนน 4.5 เทคน คพ เศษ ความเป น Multimedia การใช คอมพ วเตอร ในการสร างงานได เหมาะสม 20 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

23 13. การประกวดส อการเร ยนการสอนคร การงานอาช พและเทคโนโลย 1. ระด บผ เข าประกวด คร ผ สอนในโรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น 2. เวลาท ใช ในการประกวด นาเสนอและกรรมการซ กถามไม เก น 12 นาท / 1 ส อ 3. ว ธ การประกวด 3.1 ผ เข าประกวดจะต องจ บลาด บ ก อนการประกวด 30 นาท 3.2 ผ เข าประกวดสามารถจ ดเตร ยมส อนว ตกรรมภายในห อง ก อนการประกวด 15 นาท 3.3 ผ เข าประกวดต องนาเสนอส อนว ตกรรมต อคณะกรรมการ เพ อให คณะกรรมการได ซ กถาม 4. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ร ปแบบการผล ตส อ 1.1 ออกแบบส ออย างเป นระบบ เน อหาม ความส มพ นธ สอดคล องก บ แผนการเร ยนร 1.2 ส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ของน กเร ยน 1.3 เป นส อท ไม ลอกเล ยนแบบผ อ นมาโดยตรง 1.4 เป นส อท ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ให แก น กเร ยน ค ม อการผล ตและข นตอนการใช ส อ 2.1 ม เทคน คและกระบวนการผล ตท ช ดเจน 2.2 ม เน อหาสอดคล องก บสาระและมาตรฐานการเร ยนร 2.3 การนาเสนอส อเป นไปตามลาด บข นตอนของหล กว ชาการ 2.4 ความยากง ายเหมาะสมก บระด บช น / ช วงช น 2.5 ม ค ณค าและประโยชน ก บผ สอน และผ เร ยน 3. สร ปรายงานผลการนาไปใช 3.1 ม เอกสารรายงานผลการนาไปใช ท ถ กต องตามหล กว ชาการ 3.2 ม เอกสารเผยแพร เป นร ปธรรมเป นท ยอมร บและตรวจสอบได 3.3 ม เอกสารแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท เก ดจาการใช ส อ 3.4 รายงานการใช จ ดทาเพ อแสดงผล และย นย นประโยชน ของส อต อ การเร ยนการสอน ***ม ใช จ ดทาเพ อการประกวดส อเท าน น 20 20

24 4. ว สด อ ปกรณ ท ใช ในการผล ต 4.1 ม ความท นสม ยแปลกใหม 4.2 ม ความคงทน ประหย ด หาง ายในท องถ น 4.3 ใช ประกอบการสอนได ง ายและสะดวก 4.4 การจ ดแสดงเร ยบง าย และม ค ณค า 5. การนาเสนอต อคณะกรรมการ 5.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ 5.2 ม เทคน คในการนาเสนอท เหมาะสมน าสนใจ 5.3 ม ความม นใจช ดเจนในการตอบคาถาม 5.4 บ คล กภาพ ท วงท วาจาของผ รายงาน หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

การแข งข นท กษะว ชาการ ประจ าป การศ กษา 2551

การแข งข นท กษะว ชาการ ประจ าป การศ กษา 2551 การแข งข นท กษะว ชาการ ประจ าป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) โดยชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ร บผ ดชอบด าเน นงานโดย โรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ โทร.038-511074

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว 1. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พด านการท องเท ยวของน กเร ยน น กศ กษา 2. เพ อพ ฒนาบ คล กภาพและความม นใจในว ชาช พด านการท องเท ยว 3. เพ อส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ให แก น กเร ยน น กศ กษา 2.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

กต กาและเกณฑ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ป การศ กษา 2556

กต กาและเกณฑ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ป การศ กษา 2556 กต กาและเกณฑ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ป การศ กษา 2556 ประเภทของการประกวดแข งข น จาแนกเป น -ประเภทข าราชการคร 1. การสร างงานส อการเร ยนการสอนด วย Microsoft PowerPoint 2. การสร างWebsiteสถานศ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทค

1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทค เกณฑ การแข งข นการใช โปรแกรม MS PowerPoint 2007 ระด บประถมศ กษาตอนปลาย (ช.นประถมศ กษาป ท 1 4-6) ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กการและเหต ผล ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดให ม กลย ทธ 4 ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศท กระด บ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช.

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต อง ตามประเภทของงานและ การใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ ดร

More information

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด --------------------------------------------------

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information