Contents บรรณาธ การแถลง คณะผ จ ดทำ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Contents บรรณาธ การแถลง คณะผ จ ดทำ"

Transcription

1 ว ตถ ประสงค 1. เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารทางโรงเร ยน 2. เพ อเป นส อประสานส มพ นธ ก บผ ปกครอง ศ ษย เก าและช มชน 3. เพ อร บทราบการดำเน นงานในโรงเร ยน การจ ดก จกรรมและ การเร ยนการสอนท สอดคล องก บปร ชญาของโรงเร ยน 4. เพ อเป ดโอกาสให คร และน กเร ยนได เสนอผลงานในเช ง สร างสรรค คณะผ จ ดทำ เจ าของ : โรงเร ยนนาร ว ฒ 64 ถนนหน าสถาน อ.บ านโป ง จ.ราชบ ร โทร , โทรสาร ท ปร กษา ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ ซ สเตอร ศ ร ร ตน อน ว ฒน ประก จ ซ สเตอร พรพ ร ณ จ นทร เด นดวง ซ สเตอร กาญจนา เดชาเล ศ บรรณาธ การ นางล ดดาว ลย โกว ทย วรว ฒ กองบรรณาธ การ นางพวงร ตน หม นประสงค นางสาวว ชราภรณ เจร ญส ข นางประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร นางสาวจ ฑามาส เช ญธงไชย นางนฤมล บ รณะน นทส ร นางชญาน ษฐ จ ตตอำไพ นางยอดสร อย ส ขสาคร นางราตร วราศ ลป นางสาวขว ญศ ร บ วลา นายว ชร นทร ส วด นทร ก ร และค ณคร ท กท าน Contents จากใจอธ การ ณ 2 จากใจผ อำนวยการ 3 จากใจผ จ ดการ 3 ว นเช ดช เก ยรต คร 4 คร ด เด น 4 มาเดอร เย ยมนาร ว ฒ 6 อบรม ส มมนา พ ฒนาบ คลากร 7 ก จกรรมอ ดมการณ ประจำป โครงการ NV Standard 9 ก าวส 75 ป นาร ว ฒ 10 เป ดโลกว ชาการ 11 คนเก ง...นาร ว ฒ 12 ประมวลภาพก จกรรมใน นว. 21 ประมวลภาพก จกรรมชมรม 29 ท ศนศ กษาแหล งเร ยนร 30 โครงการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ SME 31 แวดวงคาทอล ก 32 อน บาลนาร ว ฒ 35 ก จกรรมว นคร สต มาส 38 SSYV : Salesian Sister Youth Volunteers 41 ก าวส ว นใหม...ด วยใจท ม นคง 42 ป จฉ มน กเร ยน ม.6 45 ขอแสดงความย นด ก บน กเร ยนช น ม.6 ท สอบโควตาและสอบตรงได 47 จากใจพ สภาน กเร ยน...ถ งน องๆ 48 การช มน มผ นำเยาวชน STAR น กเร ยนร บเก ยรต บ ตร 51 บรรณาธ การแถลง เผลอแว บเด ยวก ผ านพ นป ง น ำ 2556 และ ก าวส ป ม าค กค ก 2557 ก นแล ว ย งเหม อน ตอกย ำว า เวลาน นผ านไปรวดเร วราวก บต ดป กบ น น กเร ยนท กำล งเร ยน ม.3 และ ม.6 ต องเตร ยมต ว ให พร อมก นไว อนาคตแห งความสำเร จกำล งรอเราอย และต วเราก สามารถ เด นได ถ งประต ช ยแห งว ชาช พของตนและน บต งแต น ต อไปต องย างก าว ท งช ว ต เพ อความม นคง ความสำเร จท รอคอยเราอย ก ขอส งกำล งใจ ไปให น กเร ยนท กคน ให สามารถตามฝ นของต วเองได... กด Like ให เลยล ะ วารสารนาร ว ฒ ฉบ บน ก บหลากหลายก จกรรม ในภาคเร ยนท 2 ท นำเสนอให ท กท านได ทราบถ งความเคล อนไหว ของก จกรรม และความสามารถของน กเร ยนเราท นำความสำเร จมาส โรงเร ยนนาร ว ฒ พบก นใหม ฉบ บหน านะคะ สว สด ค ะ ขอขอบพระค ณ และขอพระเป นเจ าตอบแทนท กท านท ม น ำใจด นางล ดดาว ลย โกว ทย วรว ฒ 1

2 จากใจอธ การ ณ เม อว นอาท ตย ท 16 ก มภาพ นธ ท ผ านมา เวลา น. ซ สเตอร ม บ ญได ร วมอย ก บผ คนท ลานหน าพระมหาว หารน กบ ญเปโตร ร ฐวาต ก น ประเทศอ ตาล เพ อร บเสด จพระส นตะปาปาฟรานซ ส ซ งจะทรงประท บทางหน าต างของอาคารและให โอวาท พร อมก บ สวดบทเทวท ต ผ คนจากท กท ศ ท งชาวอ ตาเล ยน และชาวต างชาต ไม ว า เด ก เยาวชน หน ม-สาว และผ อาว โส ต งใจฟ งคำกล าวสอนของ พระส นตะปาปา ประด จล กท คอยร บฟ งคำสอนของพ ออย างใจจดใจจ อ สมเด จพระส นตะปาปาได นำพระวาจาประจำอาท ตย มาประกาศสอน โดยอ างอ งพระวาจาของพระเยซ เจ าท ตร สว า ไม ใช ส งท เข าไปในมน ษย ทำให ม มลท น แต ส งท ออกจากมน ษย ต างหากท ทำให ม มลท น เราไม ได มาเพ อลบล างธรรมบ ญญ ต แต มาทำให สมบ รณ ข น หมายถ งการให เหต ผลของกฎเกณฑ ต างๆ ซ งจะทำให การปฏ บ ต น นม ความหมาย เช น พระบ ญญ ต ข อท 5 ห ามฆ าช ว ต ไม เพ ยงแต การ พยายามเข นฆ าผ อ น ถ อว าทำบาปแล วด วยเจตนา แต การทำร ายผ อ นโดยใช วาจา เพ อทำให ได ร บความเส ยหาย การพ นยาพ ษจากปากเพ อ ทำร ายผ อ นน น ก เท าก บเป นการฆ าเพ อนพ น อง น นค อการทำบาป พวกล กอยากเป นคนด บร บ รณ ไหม ฝ งชนตอบ อยากเป น! ถ าอยากเป น ก เป นได ไม ยาก ต องไม ใช คำพ ดท ทำร าย และบ นทอนช ว ต-ความร ส กท ด ของผ อ น ไม ซ บซ บ บ น น นทา หร อใส ร ายผ ใด เท าน ก เป นน กบ ญได ขอให เราท กคนเร งร บเป นน กบ ญด วยการนำเอาคำแนะนำของสมเด จพระส นตะปาปาน มาปฏ บ ต ในช ว ตประจำว น เป นต น ในช วงเวลาป ดภาคเร ยน พ ดด ค ดบวก ทำส งท เป นประโยชน แก ตนเองและแก ผ ท อย รอบข าง ขอพระมารดาด แลและอวยพรท กคน ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ อธ การ ณ 2

3 จากใจผ อำนวยการ มน ษย ท กคนไม ว ายากด ม จน ส งต ำดำขาว เด กเล ก ผ ใหญ หร อว ยชรา ล วนต องการความส ขก นท งน น ในเม อความส ขเป นส งท ท กคนต องการ ผ คนจ งด นรนไขว คว าและทำท กอย างเพ อให ได มาซ งความส ข แต ความส ขท แท จร งค ออะไร ความส ขอย ท ไหน? บางคน ค ดว าความส ขค อเง น จ งสะสมเง น ทำท กอย างเพ อเง น ย งม เง นมากก ย งต องการเพ มมากข นอ ก จร งหร อท ท กคนท ม เง น เป นผ ม ความส ข จร งหร อท เง นสามารถดลบ นดาลให ท กส งในโลกเป นความจร ง เราพบว าม ผ คนน บล านท ม เง นมหาศาล แต หาความส ขไม ได ท งน เพราะ เง นซ อบ านได แต ซ อความอบอ นทางใจไม ได เง นซ อเต ยงได แต ซ อ การนอนหล บไม ได เง นซ อหน งส อได แต ซ อความร ไม ได เง นซ อตำแหน งได แต ซ อความน บถ อไม ได เง นซ อ เพ อนร วมเด นทางได แต ซ อเพ อนแท ไม ได เง นซ ออำนาจราชศ กด ได แต ซ อป ญญาไม ได ส งคมป จจ บ นม ความส บสนว นวาย ม ความข ดแย ง ม ความเห นแก ต ว เพราะผ คนเอาเง นเป นต วต ง แท ท จร งแล วเง นเป นเพ ยงป จจ ยภายนอก ส วนความส ขเป นป จจ ยภายใน เราจะม ความส ขหร อม ความท กข ไม ได อย ท ใคร แต อย ท ใจเรา หากเราม ใจท เต มเป ยมไปด วยความเมตตา เห นอกเห นใจคนอ น ร จ กยกโทษ ให อภ ย ใจเราก จะเป นส ข เพราะการให บ นดาลความส ขมากกว าการร บ ให เรามาฝ กใจของเรา ให เป นน กให ผ ย งใหญ ให ด วยใจร ก ให โดยไม หว งผลตอบแทน แล วเราจะพบส ขส นต ในใจอย างแน นอน ขอแม พระทรงอำนวยพรและเป นกำล งใจแก ท กคน ในการสร างสรรค ความส ขท แท จร ง แก ตนเองและส งคมด วยการให ด วยใจย นด เสมอ ซ สเตอร ศ ร ร ตน อน ว ฒน ประก จ จากใจผ จ ดการ สว สด ท านผ ปกครองและท านผ อ านท เคารพร กท กท าน คงไม สายเก นไปท จะกล าวท กทายสว สด ป ใหม แด ท กท านอ กคร งหน ง 365 ว นป เก าท ผ านไป พร อมก บพระพรป ใหม น ด วยความกต ญญ ร ค ณ ต อพระเป นเจ า สำหร บว นเวลาท พระองค ประทานให เราแต ละคน เราคงวางเป าหมายไว แล วว าป น เราจะทำอะไรให ด กว าป ท แล ว ตอนพ กเท ยงท โรงเร ยนซ สเตอร จะเห นภาพท ประท บใจ ในความขย นของน กเร ยนประถมต วน อยๆ มาคอยท จะอ านหน งส อให ฟ งหร อท องศ พท เม ออ านผ านแล วซ สเตอร ก จะเซ นช อให เด กๆ อย ก นอย างม ความส ข เต มด วยรอยย ม แบบซ อ ใส บร ส ทธ ผ ปกครองคงจะด ใจในความขย นของล กๆ ป การศ กษากำล งส นส ดลง ซ สเตอร ขอให บรรดาน กเร ยนใช เวลาท เหล อในการศ กษาเล าเร ยนอย างเต มท และทำตน ให เป นประโยชน แก ส งคมและบ คคลรอบข าง ขออวยพรน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 ท กคน ท จะจบจากโรงเร ยนนาร ว ฒ ในป น เป นพ เศษ ให ได ร บพระพรจากพระสำหร บ การศ กษาเล าเร ยนตามท ใฝ ฝ นให บรรล ตามพระประสงค ของพระองค ขอพระอวยพรท กคน ซ สเตอร พรพ ร ณ จ นทร เด นดวง 3

4 ว นเช ดช เก ยรต คร ประจำป 2556 ขอแสดงความย นด... คร ร บเคร องราชอ สร ยาภรณ ด เรกค ณาภรณ ช นท 4 จต ตถด เรกค ณาภรณ 1. นางสาวขว ญศ ร บ วลา 2. นางสาวจ นทน ปานการะเกต 3. นางรพ พร ม ส ข 4. นางน ชดา ไวอำภ 5. นางสาวจ นท มา ไกรว ทย อน สรณ 6. นางสาวน โลบล สมบ รณ ศ ร 7. นางสาวส ชล เกราะเพ ชร คร ร บเคร องราชอ สร ยาภรณ ด เรกค ณาภรณ ช นท 5 เบญจมด เรกค ณาภรณ 1. นางพวงร ตน หม นประสงค คร ด เด น ประจำป การศ กษา 2556 รางว ลคร สอนนานครบ 30 ป 1. คร อรท ย ส ทธ ร ตนากร 2. คร กรรณ การ ล พรหมมา รางว ลคร สอนนานครบ 20 ป 1. คร สมหมาย ส โนทก 3. คร ส ร มา ส งข สะอาด 2. คร ศศ ธร ค ดร งเร อง 4. คร นฤมล บ รณะน นทส ร ค ณคร ด เด นด านค ณธรรมและแบบอย าง 1. คร ทรงศร ด ถ เพ ง 6. คร ดวงนภา อ สาหะ 2. คร ส วภ เก ดป ญญา 7. คร ส วรรณ พ งส นทร 3. คร อาจร ย ธารเอ ยม 8. คร ป ยน ช ย งปร ชา 4. คร ส ร ตน อมรป ยะพงศ 9. คร ส ร ร ตน พ กคำม 5. คร อรท ย ส ทธ ร ตนากร 10. คร ขว ญศ ร บ วลา 4

5 คร ด เด นและคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป ประจำป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 คร ส วรรณ พ งส นทร ร บเก ยรต บ ตรคร ด เด นและเก ยรต บ ตรคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป คร ราตร วราศ ลป คร ศ ร จ ต ทองอร าม และคร สมบ ต ชลประท น ร บเก ยรต บ ตรคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป จากคณะกองท นสว สด การคร บ านโป ง ณ อาคารหอประช มร ชม งคลาภ เษก โรงเร ยนร ตนราษฎร บำร ง อ.บ านโป ง จ.ราชบ ร โดยม นายร จน ประท ป ธรรมรพ ภ ทร นายอำเภอบ านโป ง เป นผ มอบเก ยรต บ ตร เก ยรต บ ตรคร ด เด น เก ยรต บ ตรคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป รางว ล หน งแสนคร ด จ ดโดย กระทรวงศ กษาธ การ ประจำป 2556 คร ทรงศร ด ถ เพ ง คร อ งคนา ก จดำรงว น จก ล คร ศ ร จ ต ทองอร าม คร วน ดา ธนากรว ฒ ศ กด คร ญดา ม นคง คร อรท ย ส ทธ ร ตนากร คร สมชวน ท คำ คร มย ร อธ คมสว สด คร วล ยล กษณ ค มหะจ นทร คร ส วรรณ พ งส นทร คร ชญาน ษฐ จ ตตอำไพ คร สมหมาย ส โนทก คร ประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร 5

6 ย นด ต อนร บซ สเตอร มาร อา ตอว เช ยร อธ การ ณ เจ าคณะแขวงธมอ. ว นท พฤศจ กายน 2556 ซ สเตอร มาร อา ตอว เช ยร อธ การ ณ เจ าคณะแขวง คณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ แห งประเทศไทย ได มาเย ยมหม คณะซ สเตอร คณะคร บ คลากร น กเร ยนและสมาช กกล มต างๆ ของโรงเร ยนนาร ว ฒ ประจำป 2556 เพ อให กำล งใจ แนะนำ ด วยความร กและความเมตตา ในโอกาสน...ย งได ร บของฝากจากซ สเตอร ก นอย างท วถ ง... พวกเราชาวนาร ว ฒ ท กคนขอขอบค ณซ สเตอร จากใจค ะ เป ดอาคาร โรส ม ร ว นท 20 มกราคม 2557 โรงเร ยนนาร ว ฒ ทำพ ธ เป ดอาคารอเนกประสงค อาคารโรส ม ร ซ งได ร บเก ยรต จาก ซ สเตอร มาร อา ตอว เช ยร อธ การ ณ เจ าคณะแขวงคณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ แห งประเทศไทย เป นประธานในพ ธ เป ดอาคาร และบาทหลวงยะร ตน ไชยรา เป นผ ประกอบวจนพ ธ กรรมเสกอาคาร หล งจากน นคณะซ สเตอร บาทหลวงยะร ตน ไชยรา ค ณพ ออธ การ และบาทหลวงมณฑล โรจนส ท ศน ก ล ผ อำนวยการโรงเร ยนสารส ทธ พ ทยาล ย ได เย ยมชมอาคารอเนกประสงค 2 ช น ซ งประกอบไปด วย ห องอาหารคร ห องคหกรรม ห องประช มเล ก ห องอเนกประสงค และถ ายภาพเป นท ระล กร วมก น 6

7 อบรม ส มมนา พ ฒนาบ คลากร ว นท 8-10 ต ลาคม 2556 ซ สเตอร กาญจนา เดชาเล ศ คร ศ ร จ ต ทองอร าม คร พรพรรณ ทองอำไพ และต วแทน น กเร ยน SSYV เข าร วมประช มประจำป 2556 ในห วข อ เยาวชนอาสา ปกป องส ทธ และศ กด ศร สตร ณ บ านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม ว นท ต ลาคม 2556 ซ สเตอร กาญจนา เดชาเล ศ ประช มด านการศ กษาระด บคณะ ห วข อ Cuore Oratoriano เพ อการ ข บเคล อนงานอภ บาลในโรงเร ยนในเคร อ ณ โรงเร ยนมาร ย อ ปถ มภ อ.สามพราน จ.นครปฐม ว นท ต ลาคม 2556 ซ สเตอร คณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ ประเทศไทย แขวงน กบ ญมาร อา ม สซาแรลโล ได จ ดการประช มแขวง ในห วข อ ให เราเป นบ านแห งการประกาศข าวด พร อมก บเยาวชนว นน ณ บ านมาร ย อ ปถ มภ สามพราน จ.นครปฐม ว นท ต ลาคม 2556 ซ สเตอร พรพ ร ณ จ นทร เด นดวง และคร จ นทน ปานการะเกต ประช มแนวทางการจ ดทำแผนปฏ บ ต งาน ประจำป 2557 ณ ศ นย ฝ กอบรมงานอภ บาลบ านผ หว าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ว นท 9 พฤศจ กายน 2556 คร นร ศรา โกวเคร อ คร ประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร คร ดวงนภา อ สาหะ และคร กาญจนา โพธ เย น เข าร บ การอบรมในห วข อ บ รณาการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ณ โรงเร ยนดร ณาราชบ ร อ.เม อง จ.ราชบ ร ว นท 18 ธ นวาคม 2556 คร สมชวน ท คำ คร ประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร คร มย ร แสวงทอง คร ว ชราภรณ เจร ญส ข น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 2/1 และน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5/2 ศ กษาการเผาขยะ ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ว นท 8 มกราคม 2557 คร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ศ กษาด งานโรงเร ยนร ตนราษฎร บำร ง อ.บ านโป ง จ.ราชบ ร คณะซ สเตอร และโรงเร ยนนาร ว ฒ ขอขอบค ณ หน วยงาน กองท นศ ษย เก าโรงเร ยนนาร ว ฒ บร ษ ทว ฒนาพาน ช จำก ด บร ษ ทอ กษรเจร ญท ศน จำก ด บรรเจ ดศ กษาภ ณฑ ค ณหรรษา เจร ญส ข ค ณส ร พ ฒน ปฏ ญาณ จ สามพ น อง พานประเสร ฐ กล มอาสาสม คร Salesian Sister Youth Volunteers (SSYV) ร านทรงว จ ตร ร านถาวรไฮเทค ค ณบ ษบา เจต ยาน ว ตร นายแพทย มงคล ค ณพ ชร นทร ต ญจพ ฒน ก ล ค ณน ร นดร ธนทว ธรรม ค ณคณ ต ค ณคร ส วภ เก ดป ญญา ท น ค ณคร อำพ นธ เจร ญส ข คณะผ ปกครอง คณะคร ผ ร วมงานซาเลเซ ยนโรงเร ยนนาร ว ฒ และ น กเร ยนท กคน ท ได ม ส วนร วมและช วยเหล อ สน บสน นในก จกรรมต างๆ ของโรงเร ยน ตลอดป การศ กษาท ผ านมา ขอแม พระอวยพรให ท านและ ครอบคร ว ประสบแต ความส ข สมบ รณ พ นผลในส งอ นพ งปรารถนาท กประการ ส งสรรค ศ ษย เก านาร ว ฒ 57 ว นท 9 ม นาคม 2557 ชมรมศ ษย เก าโรงเร ยนนาร ว ฒ โดยคณะกรรมการชมรมศ ษย เก าโรงเร ยนนาร ว ฒ ได จ ดงาน ส งสรรค ศ ษย เก านาร ว ฒ 57 เพ อเป นการเตร ยมงาน 75 ป นาร ว ฒ และให ศ ษย เก าได กล บมาโรงเร ยน เพ อพบปะ ส งสรรค ก บคณะซ สเตอร ค ณคร และขอบค ณแม พระ ท ได ประทานโรงเร ยนนาร ว ฒ สำหร บพวกเรา ก จกรรมในงานม การแสดงความกต ญญ ต อคณะซ สเตอร ค ณคร อาว โส ท เคยอบรมส งสอนให ความร มอบของท ระล กสำหร บศ ษย เก าท ม น ำใจด นำอาหารท ข นช อในอำเภอบ านโป งอย างหลากหลายมาร วมในงาน แจกรางว ลสำหร บผ โชคด ร วมร องเพลงศ ษย เก าพร อมก น ทำให ท กคนรำล กถ งบรรยากาศว นเก าๆ ท เคยอย ร วมก นมา 7

8 ก จกรรมอ ดมการณ ประจำป 2013 ก จกรรมอ ดมการณ ส แสด เราค อท ตแห งศ กด ศร เด อน พฤศจ กายน ธ นวาคม ส ท ร บผ ดชอบ ส แสด ห วข อ เราค อท ตแห งศ กด ศร ว ตถ ประสงค 1. น กเร ยนท กคนเข าใจความหมายของคำว า ศ กด ศร 2. น กเร ยนเห นค ณค าและร จ กวางต วได อย างเหมาะสมในส งคม 3. น กเร ยนเห นความสำค ญของการร กศ กด ศร แสดงละครเวท เร อง ศ กด ศร ก จกรรมอ ดมการณ ส ชมพ เราค อท ตแห งความหว งของส งคม เด อน มกราคม - ก มภาพ นธ ส ท ร บผ ดชอบ ส ชมพ ห วข อ เราค อท ตแห งความหว งของส งคม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อการทำประโยชน ต อผ อ นและส วนรวม 2. เพ อให น กเร ยนม ส วนร วมในการทำก จกรรมท เป นประโยชน ต อส งคม 3. เพ อให น กเร ยนเก ดความภาคภ ม ใจ เม อได ทำส งท เป นประโยชน ต อส งคม ก จเมตตาบ านส ทธ ดา ศ นย พ ฒนาการเด กพ การ ต วแทนคณะคร และน กเร ยน ส งความส ขในว นคร สต มาส 8 แสดงบทบาทสมมต เพ อปล กจ ตสำน ก ในการเป นผ ให น กเร ยนร วมก นสน บสน นของรางว ล ว นคร สต มาส น กเร ยนสภาจ ดก จกรรมว นเด ก ท เทศบาลบ งกระจ บ

9 โครงการ NV Standard ว นท พฤศจ กายน 2556 โรงเร ยนนาร ว ฒ จ ดโครงการ NV Standard ข น เพ อทดสอบความสามารถในการอ านภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และท กษะการค ดคณ ตศาสตร ของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งม ธยมศ กษาป ท 6 คณ ตโจทย ป ญหา คณ ตค ดในใจ คณ ตค ดเร ว อ านจ บใจความ Reading อ านภาษาไทย Reading Speaking Speaking Vocaburary Speaking 9

10 ก าวส 75 ป นาร ว ฒ ว นท 22 พฤศจ กายน 2556 โรงเร ยนนาร ว ฒ จ ดก จกรรม ก าวส 75 ป นาร ว ฒ โดยม ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ อธ การ ณ โรงเร ยนนาร ว ฒ เป นประธานในพ ธ ก จกรรมภายในงานม การ นำเสนอประว ต ความเป นมาของโรงเร ยนต งแต ก อต งจนถ งป จจ บ น ความหมายของตราส ญล กษณ 75 ป การประกวดวงดนตร ก จกรรมฐานความร ต างๆ โดยให น กเร ยนได เร ยนร และร วมทำก จกรรม ฐานความร เช น ประว ต ก อต งคณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ จ ตตารมณ ของคณะธมอ. ประว ต คณะระด บโลก ประว ต การก อต งนาร ว ฒ ประมวลภาพก จกรรมสร างช อ ตราโรงเร ยนและนาร ว ฒ ในว นน น กเร ยนท กคนได ร วมก จกรรมด วยความสน กสนาน 10

11 เป ดโลกว ชาการ ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ อธ การ ณ โรงเร ยนนาร ว ฒ เป นประธานในพ ธ เป ดงาน เป ดโลก ว ชาการ ก จกรรมภายในงานม การแสดงของน กเร ยน การจ ดซ มน ทรรศการ ก จกรรมต างๆ ของน องปฐมว ย ก จกรรมฐานความร ของ 8 กล มสาระ การแสดงบนเวท การออกร านจำหน ายส นค า รวมถ งการมอบเก ยรต บ ตรการแข งข น 11

12 คนเก ง... นาร ว ฒ ส ดยอดเด กไทย ค ดไกล ค ดเย ยม เป ยมค ณธรรม กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย การแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บประถมศ กษา คร งท 63 ระด บเขต 2 ว นท พฤศจ กายน พ.ศ การอ านออกเส ยงและจ บใจความสำค ญ รางว ลเหร ยญทองแดง ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ส ทธ ร ตนากร รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งว ร ลพ ชร พนอน อ ดมส ข 2. การเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ รางว ลเหร ยญเง น ป.1-3 เด กหญ งณ ฐกานต กาญจนพนาไพร รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งจ นดาร ตน ญาต คำ 3. การแต งบทร อยกรองกลอนส รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งวณ ตา เพชรอ นทร เด กหญ งชล ตา กล อมกำเหน ด 4. การท องอาขยานทำนองเสนาะ รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งพ ชญาภา นภาพรร งโรจน กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1. การแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งจ นฑ จ ฑา จ ตเย น เด กหญ งบ ญส ตา เทพร กษาฤาช ย 2. การแข งข นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน : ซ โดก รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งภ ทธ ญา ศร ท นดร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1. การแข งข นการประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งเบญญาภา ฐ ต สรรเพชญ เด กหญ งจ ฑามาศ กงล อม เด กหญ งส ภาวรรณ ต นธนไพบ ลย 12

13 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1. การประกวดเพลงค ณธรรม รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งพลอยณ ชชา ระพ ร โรจนธร เด กหญ งอาร ร ตน ส ขสอาด เด กหญ งกชกร พวงลำเจ ยก เด กหญ งขว ญส กานต บ อทร พย เด กหญ งธ ฌาภา จ นทร ท 2. การประกวดละครค ณธรรม รางว ลเหร ยญทอง ป.1-6 เด กหญ งนพนรา ช นาม เด กหญ งปน ตตา ข นธ แก ว เด กหญ งวรดา แว นเกต เด กหญ งก ลชา จ นดาร กษ เด กหญ งก ลภรณ ดาราชาต เด กหญ งว ชรว ร พ นสมตน เด กหญ งสาร ศา ขำคำไพ เด กหญ งพรพรหม ศร ประไพ เด กหญ งอภ ญญา ภารน นท เด กหญ งปร ยาพ ชร ป ญญาธ ระ เด กหญ งช ต มา วณ ชพ ฒน เด กหญ งธ นยพร วงค จ ตราทร เด กหญ งกฤศนร ตน เดชผ อง เด กหญ งโสลดา อ งล เด กหญ งมน สชยา บ ตรด 3. การประกวดสวดมนต แปล รางว ลเหร ยญเง น ป.1-6 เด กหญ งน ำท พย รณร น เด กหญ งประภาศ ร เก ยวเพ ง เด กหญ งฌาน ศา อน ศาสนน นท เด กหญ งสาว ตรา เอกส รพงศ เด กหญ งส ช ญญา อาชวชาล เด กหญ งวรดา บ ญโต เด กหญ งเพชรลดา จ นดาเพ ชร เด กหญ งศ นสน ย ส ส ย เด กหญ งก ณฑ มา ม นคง กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 1. การแข งข นวาดภาพระบายส รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งภส ณ สระลอย 2. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (หญ ง) รางว ลเหร ยญเง น ป.1-6 เด กหญ งลภ สรดา ร กด 3. การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (หญ ง) รางว ลเหร ยญทอง ป.1-6 เด กหญ งม ตา เช อบ ญ 4. การแข งข นข บร องเพลงสากล (หญ ง) รางว ลเหร ยญทองแดง ป.1-6 เด กหญ งสด ด ชำนาญก จ 5. การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (หญ ง) รางว ลเหร ยญทอง ป.1-6 เด กหญ งส พ ฒตรา เร องพย งศ กด 13

14 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1. การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งธว ลร ตน ล มร งส โข รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งก ญญาว ร แสงงาม 2. การแข งข นก จกรรม Spelling Bee รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งวราท พย อาจฤทธ รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งชน ญช ดา ส งก จบ ลย 3. การแข งข นเล าน ทาน Story Telling รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งชนเนษฎ ส ขศร 4. การแข งข น Multi Skills Competition รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งสวร นทร ว จ ตรจร สก ล 5. การแข งข นพ ดภาษาจ น รางว ลเหร ยญทองแดง ป.4-6 เด กหญ งวราภรณ แซ ต น 6. การแข งข นก จกรรม Cross word รางว ลเหร ยญทองแดง ป.4-6 เด กหญ งอ ญช สา บ ตรน ช เด กหญ งภ คธ มา อร ณประพ นธ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1. การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งอ ญชล สอนด เด กหญ งณ ฐวรา อ ณหจ ร งร กษ เด กหญ งอ นท รา หง ใจงาม 2. การแข งข นแกะสล กผ กและผลไม รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งญาดา แก วกระจ าง เด กหญ งแก มพลอย ด วงน อย เด กหญ งน ตย รด บด เล ศฤทธ 3. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก รางว ลเหร ยญเง น ป.1-3 เด กหญ งน นทว น โชต ด ลก เด กหญ งณ ฐทน นธ สร อยสว สด 4. การแข งข นการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งวร ญญ เนตร ถาวรพงศ ห ร ญ เด กหญ งร ตต ว ลย ส วรรณร งษ 5. การแข งข นการใช โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งศศ ประภา วงค จวง เด กหญ งปาณ สรา พ ชพงษ 14

15 การแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา คร งท 63 ระด บเขต 8 ว นท 15 และ 17 พฤศจ กายน พ.ศ ณ โรงเร ยนราชโบร กาน เคราะห และเบญจมราช ท ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1. การแข งข นการอ านเอาเร อง (อ านในใจ) รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-3 เด กหญ งธ มาพร ใจร ก 2. การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ รางว ลชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญทอง ม.1-3 เด กหญ งป ยมน ส โนทก กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1. การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวจ ดาภา นพพ นธ 2. การแข งข นการเล าน ทาน (Story Telling) รางว ลเหร ยญทอง ม.1-3 เด กหญ งเกวล น เจร ญศร รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวณ ฐกฤตา เอกส ทธ ช ยพงศ 3. การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยน Asean Quiz รางว ลชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญทองแดง ม.4-6 นางสาวเก ยรต ภรณ พงษ ว ทยภาน นางสาวชนาน นท เอ ยมน อย กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1. การแข งข นค ดเลขเร ว รางว ลเหร ยญเง น ม.1-3 เด กหญ งจ ฬาล กษณ สอนพ นธ รางว ลเหร ยญทองแดง ม.4-6 นางสาวธนน นท ศ ร โสภณ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1. การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ม.4-6 นางสาวฉ ตรฐร กา อ อำพร นางสาวอ นท รา ช นประไพ นางสาวเสาวล กษณ ท ฬหะก ลธร 15

16 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1. การแข งข นประกวดเพลงค ณธรรม รางว ลเหร ยญเง น ม.1-3 เด กหญ งณ ฏฐณ ชา บรรพชา เด กหญ งพ รดา รอดเจร ญ เด กหญ งจ นดาร ตน เลาศร ร ตนช ย เด กหญ งนาดาว พรามพ ท กษ เด กหญ งเกศกานดา เด มคำ รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวฐนชา โสทน นางสาวมณ กาญจน แตงคำ นางสาวศศ น ภา เทพกรม นางสาวฐ ต ร ตน ศร บ ญเร อง นางสาวก ญจนพร พ นธ ราช 2. การแข งข นเล าน ทานค ณธรรม รางว ลเหร ยญทอง ม.1-3 เด กหญ งณ ฐร กา ส ปคง รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวชลรดา ไทยสง า 3. การแข งข นสวดมนต แปล รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-6 เด กหญ งศศ กานต สร อยทอง นางสาวอรปร ยา ถ งเง น นางสาวธาราร ตน แพงป อง นางสาวชนม ชนก มณฑ ราช เด กหญ งส ดาร ตน โตส ขโขบ ญป ญญา นางสาวพ ชรวรรณ ศร เดช เด กหญ งไอรดา ส นทอง เด กหญ งน นท กานต เจร ญว ทท ย เด กหญ งมนส ชา ต งพรโชต ช วง นางสาววร ญญา เพ มพวง กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 1. การแข งข นวาดภาพระบายส รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญเง น ม.1-3 นางสาวธ ชา เจร ญผล รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวชน ดาภา บ ณฑ ตย 2. การแข งข นวาดภาพลายเส น รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 เหร ยญเง น ม.1-3 นางสาวพน ดา พ ณพาทย รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาววงวาด เอกล คนาร ตน 16

17 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1. การแข งข นการแกะสล กผ ก ผลไม รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-3 เด กหญ งกนกลดา อาร วน ช เด กหญ งฐ ต พร ศร ป ญญา เด กหญ งเพ ญแข ท วากร 2. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท Text Editor รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวนภาวรรณ อร ณฉาย นางสาวว จ ตรา โรจนว ทยโอภาส 3. การแข งข นการต ดต อภาพยนตร รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวก รต กา ส ขช นางสาวนพร ตน ทร พย เย น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1. การแข งข น A Math รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-3 เด กหญ งนภา ล มประย รยงค เด กหญ งฐ ตาร ย โชต ยะ 2. การแข งข น ซ โดก รางว ลเหร ยญเง น ม.1-3 เด กหญ งอภ ชญา ภ กด พ น รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวส ทธ ดา จ นทร วาววาม การแข งข น งาน ดร ณาว ชาการ ในศตวรรษท 21 ว นท พฤศจ กายน พ.ศ ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาดร ณาราชบ ร การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาภาษาไทย ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ชนะเล ศอ นด บ 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งจ รภ ทร กระต ายทอง เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง เด กหญ งสโรชา หร งเจร ญ เด กหญ งอ สราภรณ คนหล ก เด กหญ งธ มาพร ใจร ก เด กหญ งป ยมน ส โนทก ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ชนะเล ศอ นด บ 1 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวปานจ รา อาจว เศษ เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวมน สว ขจ ตเจร ญช ย เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวกนกวรรณ ภ รมย ร กษ นางสาวอาร ร ตน ส ทธ บ ตร นางสาวปภาวรรณ จ นทร บาง 17

18 การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาภาษาอ งกฤษ ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งก ลธ รา ล นทอง เด กหญ งสราล อาชวส นทราก ล เด กหญ งศ ร พร บ วขาว เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น เด กหญ งมณ สรา ส งข ทอง เด กหญ งธน ชชา พ ฒน ว ช ยโชต ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ชนะเล ศ เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวเก ยรต ภรณ พงษ ว ทยภาน รองชนะเล ศอ นด บ 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวชนาน นท เอ ยมน อย เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวน ฐจน นท จ นทร หา นางสาวจ ราวรรณ เล าเจร ญฤทธ ก ล การแข งข นความร ว ชาคอมพ วเตอร การใช โปรแกรมสำเร จร ป Microsoft Word 2007 ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 รางว ลชนะเล ศ เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งมนพร ทน ว ฒ ว ฒน รองชนะเล ศอ นด บ 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งพ ชรพร เน องภ รมย เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งธน ษฐา คมส น เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น เด กหญ งเต มส ร เอ อพ นผล ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวนภ สวรรณ แก วส วรรณ นางสาวณ ฏฐณ ชา ก จดำรงว น จก ล นางสาวอน นท ตา ล กษณาวงษ เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวท พย ส ดา กาญจนว ชาน นท การแข งข นความร ว ชาคอมพ วเตอร การใช โปรแกรมสำเร จร ป Microsoft Excel 2007 ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวณ ฐธ ดา ศ ร นรก ล เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวกมลท พย พรรษา นางสาวพ ชร ทว ช ยทศพล การแข งข นการสร างส อการสอนแบบม ลต ม เด ย โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ประเภทท ม 3 คน ช นม ธยมศ กษาป ท 1-6 ท มท 1 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวกมลล กษณ แสงศร นางสาวร ตศ มา ศ ร โสภณ นางสาวม ณฑน ร งเร อง ช นม ธยมศ กษาป ท 1-6 ท มท 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งฐ ต มา ป ดตาน ง เด กหญ งปะว ณน ช กล นแฮม 18

19 การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาส งคมศ กษา ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวน ธ กานต ส เมธยาจารย นางสาวฐ ต มา ป ดตาน ง นางสาวสก นตลา เย นใจ ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวภ คจ รา พฤกษศร นางสาวญาณ นท ธรรมเจร ญ การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาคณ ตศาสตร ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวอ นท รา ช นประไพ นางสาวว รดา วงศ ส มพ นธ เวช เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวก ลชนก วอนเพ ยร เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวธ นยพร ระว งนาม การแข งข น ในหลวง กษ ตร ย เกษตร กษ ตร ย น กอน ร กษ ว นท 4 ธ นวาคม พ.ศ ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการประกวดวาดภาพระบายส ประเภทบ คคล ช นประถมศ กษาป ท 1 3 รางว ลชนะเล ศอ นด บ 1 และเง นจำนวน 1,000 บาท ช นประถมศ กษาป ท 4-6 รางว ลชมเชย และเง นรางว ล 300 บาท การแข งข นเพชรยอดมงก ฎ พระพ ทธศาสนา ว นท 15 ธ นวาคม 2556 ณ โรงเร ยนเทพศ ร นทร กร งเทพฯ เด กหญ งภส ณ สระลอย เด กหญ งป ณณธร ช ยมงคล รางว ลชมเชย นางสาวพรท พย ก ตต วรว ว ฒน การแข งข นงานว นว ชาการ ว นท 9 มกราคม พ.ศ ณ โรงเร ยนพ ฒนบร หารธ รก จ จ.นครปฐม การแข งข นตอบคำถามอาเซ ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 นางสาวฐ ต มา ป ดตาน ง นางสาวสก นตลา เย นใจ 19

20 โครงการ TISCO FUN Nancial Champion ใช เหล อเก บ เคล ดไม ล บ ฉบ บม ธยม ว นท 4 12 ส งหาคม 2556 นางสาวส ทธ ดา จ นทร วาววาม และ นางสาวร ญช ตา สายอ นทร ได เป นต วแทนระด บภาคตะว นตก เข าร วมก จกรรม โครงการ TISCO Fun - Nancial Champion ใช เหล อเก บ เคล ดไม ล บ ฉบ บม ธยม ท เป ดโอกาสให น กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนปลายจากท วประเทศ เข าร บการอบรมเก ยวก บด านการออมเง น และเทคน คว ธ การใช เง นในด านต างๆ และหล งจากเข าร วมก จกรรมก บทางโครงการแล ว ได กล บมาทำโครงการต อยอดและส งโครงการเข าร วมประกวด ซ งได ร บรางว ลสน บสน นจาก โครงการ TISCO FUN Nancial Champion เป นจำนวนเง น 5,000 บาท กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ขอแสดงความย นด แก นางสาวเหม อนฝ น เช ยงกา น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5/3 ท ได ร บ รางว ลชนะเล ศ จากการแข งข นเล าเร องจากหน งส อ ได แก เร อง ไล ตงจ น ล กขอทานผ ไม ยอมแพ ต อชะตาช ว ต ในงานเป ดบ าน มรน.57 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม เม อว นท 15 มกราคม 2557 โดยได ร บเก ยรต บ ตรพร อมท นการศ กษา 1,000 บาท นางสาวมน สว ขจ ตเจร ญช ย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6/3 ท ได ร บ รางว ลชนะเล ศ การประกวดเร ยงความ ในห วข อ ความซ อส ตย ส จร ตเป นค ณสมบ ต ของเด กและเยาวชนร นใหม ระด บม ธยมศ กษา อาช วศ กษา หร อเท ยบเท า จากโครงการ ลมหายใจไร มลท น ประจำป 2556 ซ งจ ดโดย สำน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาสและผ ส งอาย (สท.) ร วมก บบร ษ ท ส อสากล จำก ด โดยได ร บท นการศ กษา จำนวน 9,000 บาท พร อมโล เก ยรต ค ณจาก ฯพณฯ พลเอก พ จ ตร ก ลละวณ ชย องคมนตร เม อว นท 5 ก มภาพ นธ 2557 ณ อ มแพคอาร น า เม องทองธาน 20

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด --------------------------------------------------

More information

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย กล มการศ กษาปฐมว ย แบบท 2 1 การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 การป นด นน าม น ปฐมว ย บ านท ามะปราง 3 การสร างภาพด วยการ ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ท กล มสาระการเร ยนร 1 กล มการศ กษาปฐมว ย การเล าน ทาน ปฐมว ย ห อง 1 (อาคาร 5) ประกอบท าทาง 2 กล มการศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗

ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ว นท ๑๕ ๑๖ ก นยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเร ยนอน บาลท าหลวง อาเภอท าหลวง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต ๒ ส จ บ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท ก าหนดการ พ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บกล มภาคกลาง) คร งท 11 ระด บกล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ประจ าป 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยม 4,000ท น งจ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด สถานท ประกวด เวท การแสดง เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 จ ป เตอร 9 จ ป เตอร 10 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553

ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553 ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553 1.การแข งข นตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร น กเร ยนระด บประถมศ กษา ในระด บเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 4 1.1.เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 ข นตอน เหน อ ตะว นออก เฉ ยงเหน อ กลาง - ตะว นออก ใต 1 การประกวด จ.เพชรบ รณ จ.นครพนม- จ.เพชรบ ร ระด บภ ม ภาค ม กดาหาร 490 ราย 450 ราย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information