Keywords: Applications, Android

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Keywords: Applications, Android"

Transcription

1 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 การพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ Development of Android Application entitled Ruk Suk KhaPhap ป นทอง ทองเฟ อง 1* และ ธว ชช ย สหพงษ น กศ กษาหล กส ตรปร ญญาตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 1*, 2 บทค ดย อ การศ กษาคร งน เป นการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความพ งพอใจ ของน กศ กษาท ม ต อแอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ กล มเป าหมาย ค อ น กศ กษาคณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม จานวน 30 คน เคร องม อท ใช ได แก 1) แอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ 2) แบบประเม นความพ งพอใจท ม ต อแอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ สถ ต ท ใช ค อ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศ กษาพบว าผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร ก ส ขภาพ ผลการประเม นโดยรวมอย ในระด บมาก ( = 4.45, S.D. = 0.62) เม อพ จารณารายข อพบว าอย ในระด บมากถ งมาก ท ส ด โดยค าเฉล ยอย ระหว าง ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน อย ระหว าง คาสาค ญ : แอพพล เคช น, แอนดรอยด ABSTRACT This study aimed to study satisfactions students on an android application Ruk Suk KhaPhap. The target included 30 students of the Faculty of Information Technology at Rajabhat Maha Sarakham University. The tools used in this study included 1) the Android application Ruk Suk KhaPhap and 2) a satisfaction evaluation form of the Android application. The statistics used included mean or standard deviation. The results showed that the satisfaction of the target on the Android application was at the highest level ( = 4.45, S.D. = 0.62). When each item was considered, it was also at the highest level (mean = between and S.D. = ). Keywords: Applications, Android บทนา ส ขภาพเป นส งท ส าค ญในการด าเน นช ว ตของคน คนเราม ส ขภาพท ไม เหม อนก นแตกต างก นไป บางคนก ม ส ขภาพ ร างกายท แข งแรงผ ดก บบางคนท ม ส ขภาพไม แข งแรงสมบ รณ หร อม ความผ ดปกต มาต งแต เก ด การม ส ขภาพท ด เป นส งท ท กคน ต างก พ งปรารถนา ส ขภาพท ด ค อ การม ร างกายแข งแรงปราศจากโรคภ ยไข เจ บในท กส วนของร างกาย ม ส ขภาพจ ตด และ สามารถปร บต วให อย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างปกต ส ข ผ ม ส ขภาพด ถ อว าเป นก าไรของช ว ต เพราะท าให ผ เป นเจ าของช ว ต ดารงช ว ตอย อย างเป นส ข การด าเน นช ว ตในป จจ บ นของคนเราได เปล ยนแปลงไป จ งท าให กลายเป นร ปแบบการด าเน นช ว ตท เร งร บในป จจ บ น ทาให คนละเลย หร อให ความสนใจเพ ยงเล กน อยก บการด แลส ขภาพ ไม ว าจะเป นในเร องของ อาหารการก น การด แลร กษาสภาพจ ตใจ ไม ร จ กระม ดระว งต วเองจากอ นตรายท อาจเก ดข นจากส งของรอบข าง และการพ กผ อนให เพ ยงพอ จ งกลายเป นสาเหต ท ท าให หลายคนม ส ขภาพไม แข งแรง หร อม ป ญหาด านส ขภาพ การได ร บร ข อม ลต างๆ ท เป นประโยชน ในการ ป องก น บาบ ด บรรเทา และร กษาส ขภาพ จะช วยสร างภ ม ค มก นให ก บตนเองได ด ข น โรคบางโรค บางอาการ ก สามารถป องก นได ง ายๆ ด วยการใช ช ว ตอย างม สมด ลในท กๆ ด าน ป จจ บ นเทคโนโลย เข ามาม บทบาทและเก ยวข องก บการด าเน นช ว ตประจ าว นของเรา ท งทางตรงและทางอ อม ม บทบาทส าค ญในการช วยการท างานด านต าง ๆ เช น เทคโนโลย ก บการศ กษาเทคโนโลย สม ยใหม ม บทบาทส าค ญในการช วย จ ดการการศ กษาแนวโน มในการน าเทคโนโลย เข ามาช วยในการศ กษาม มากข น การผสมผสานเทคโนโลย คอมพ วเตอร ก บ เทคโนโลย อ นเทอร เน ตเก ดเทคโนโลย สม ยใหม ในร ปแบบต าง ๆ เช น คอมพ วเตอร พกพา (Laptop) แท บเล ต (Tablet) เป นต น 2 12 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

2 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May 2015 แม แต เร องส ขภาพก ย งอาศ ยเทคโนโลย ในการเข าถ งข อม ล ข าวสาร เน อหาสาระ และเคล ดล บต างๆ ในการร กษาส ขภาพของ คนเรา จ งทาให เทคโนโลย เป นท น ยมเป นอย างมาก เทคโนโลย ท ได ร บความน ยม ก ค อ แท บเล ต แท บเล ตได เข ามาม บทบาทก บ ส งคมในป จจ บ น และน ยมใช ก นอย างกว างขวางท งในประเทศไทยและท วโลก เน องจากพกพาสะดวก ง ายต อการใช งาน และ ย งเป นเคร องม อในการช วยเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ต างๆ ได อย างสะดวกโดยผ านทางโปรแกรมหร อท เร ยกว า แอพพล เคช น แอพพล เคช น เป นโปรแกรมท ท างานบนม อถ อ และแท บเล ต อาจเป นโปรแกรม เกม ร ปแบบค าส ง หร อส งอ านวย ความสะดวกบนสมาร ทโฟน ทาให ม การพ ฒนาแอพพล เคช นต าง ๆ มากข นเพ อให ตรงก บความต องการของผ ใช งานซ งป จจ บ น แอพพล เคช นบนระบบแท บเล ต ถ อได ว าม ให เล อกใช และดาวน โหลดก นอย างมากมาย ผ ใช สามารถดาวน โหลดและต ดต งลงใน เคร อง การใช งานคร งต อไปผ ใช สามารถศ กษาเน อหาได เลยโดยไม ต องทาการเช อมต ออ นเทอร เน ต การน าเอาเทคโนโลย มาใช อย างเหมาะสมน นเป นการขยายขอบเขตของการเร ยนร ออกไปได อย างกว างท าให การเร ยนร เป นไปอย างรวดเร วย งข นป จจ บ น แท บเล ตเป นท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย เน องจากง ายต อการพกพาและสะดวกต อการใช งาน ท าให ม การพ ฒนาแอพพล เคช น ต าง ๆ มากข น กระแสความน ยมในแท บเล ตย งคงม อย างต อเน อง ในแวดวงการศ กษาและแวดวงการท างานเร มม การใช แท บ เล ตก นอย างกว างขวาง การใช งานแท บเล ตจ งเข าถ งได อย างง ายดาย และเข าไปถ งกล มคนท กเพศท กว ยไม ว าจะอย ในชนบท ห างไกลแค ไหนก ตาม แท บเล ตจ งกลายเป นช องทางใหม ท เปล ยนร ปโฉม และกระจายความร ให เข าถ งได อย างมากมาย จากเหต ผลข างต นผ ศ กษาได เล งเห นความสาค ญของแอพพล เคช น จ งได เก ดแนวความค ดในการพ ฒนาแอพพล เคช น บนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ เพ อกล มบ คคลท สนใจในเร องของการร กษาส ขภาพของต วเอง และบ คคลรอบข าง 1. ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อแอพพล เคช น เร องร กส ขภาพ 2. เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 แท บเล ต เป นเทคโนโลย ระบบคอมพ วเตอร ท สามารถพกต ดต วได โดยว ตถ ประสงค เพ อทดแทนสม ดหร อกระดาษ ป จจ บ นม การพ ฒนาคอมพ วเตอร ท ใช แนวค ดน ข นมาแทนท ซ งม หลายบร ษ ทได ให ค าน ยามท แตกต างก นไป หล กๆ แล วก ม 2 ความหมายด วยก นค อ แท บเล ตพ ซ Tablet PC (Tablet Personal Computer) และ แท บเล ตคอมพ วเตอร (Tablet Computer) หร อเร ยกส นๆ ว า แท บเล ตในป จจ บ นถ กพ ฒนาให ม ความสามารถใกล เค ยงเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ ค เคร องแท บ เล ตพ ซ ม ขนาดไม ใหญ สามารถถ อได ด วยม อเด ยวและน าหน กเบากว าเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ ค(จ ตตะกานต เทพศ ร พ นธ. ออนไลน ) แท บเล ตพ ซ Tablet PC (Tablet personal computer)ค อ เคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลท สามารถพกพาได และใช หน าจอส มผ สในการทางานเป นอ นด บแรก ออกแบบให สามารถทางานได ด วยต วม นเอง ซ งเป นแนวค ด ท ได ร บความสนใจเป นอย างมากหล งจากทาง Microsoft ได ทาการเป ดต ว Microsoft Tablet PCในป 2001 แต หล งจากน นก เง ยบหายไปและไม เป นท น ยมมากน ก แท บเล ตพ ซ ไม เหม อนก บคอมพ วเตอร ต งโต ะ (Laptops) ตรงท ไม ม แป นพ มพ ในการใช งาน แต ใช แป นพ มพ เสม อนจร งในการใช งานแทน (ม แป นพ มพ ปรากฏบนหน าจอใช การส มผ สในการพ มพ ) แท บเล ตพ ซ ท ก เคร องจะม อ ปกรณ ไร สายสาหร บการเช อมต ออ นเตอร เน ตและระบบเคร อข ายภายใน แท บเล ตคอมพ วเตอร (Tablet Computer) หร อเร ยกส นๆ ว า แท บเล ตค อ เคร องคอมพ วเตอร ท สามารถใช ในขณะเคล อนท ได ขนาดกลางและใช หน าจอส มผ สในการท างานเป นอ นด บแรก ม ค ย บอร ดเสม อนจร งหร อปากกา ด จ ตอลในการใช งานแทนท แป นพ มพ ค ย บอร ด และม ความหมายครอบคล มถ งโน ตบ คแบบconvertible ท ม หน าจอแบบส มผ ส และม แป นพ มพ ค ย บอร ดต ดมาด วยไม ว าจะเป นแบบหม นหร อแบบสไลด ซ งทางบร ษ ท Apple ผ ผล ตไอแพด (ipad) ได เร ยก อ ปกรณ ของต วเองว าเป น แท บเล ตคอมพ วเตอร เคร องแรก ความแตกต างระหว าง แท บเล ตคอมพ วเตอร และแท บเล ตพ ซ เร มแรกแท บเล ตพ ซ จะใช หน วย ประมวลผลกลางหร อ CPU ท ใช สถาป ตยกรรม x86 ของ Intel เป นพ นฐานและม การปร บแต งนาเอาระบบปฏ บ ต การหร อ OS ของเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลหร อ Personal Computer (PC) มาท าให สามารถใช การส มผ สในการท างานได หน วย ประมวลผลกลางหร อ CPU ของ Intel ม กเร ยกก นว า Wintel ต อมาในป 2010 ได เก ดแท บเล ตท แตกต างจาก แท บเล ตพ ซ Technology and Innovation Management 13

3 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 ข นมาโดยไม ม การย ดต ดก บ Wintel แต ไปใช ระบบปฏ บ ต การของโทรศ พท เคล อนท แทนน นก ค อ แท บเล ตคอมพ วเตอร หร อ เร ยกส นๆ ว า แท บเล ตซ งจะใช หน าจอแบบ capacitive แทนท resitiveทาให สามารถส มผ สโดยการใช น วได โดยตรงและส มผ ส พร อมก นท ละหลายจ ดได หร อ multi-touch ประกอบก บการใช หน วยประมวลผลกลางหร อ CPU ท ใช สถาป ตยกรรม ARM แทนซ งสถาป ตยกรรม ARM น ทาให แท บเล ตน นม การใช งานได ยาวนานกว าสถาป ตยกรรม x86 ของ Intel 2.2 ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด ค อระบบปฏ บ ต การแบบเป ดเผยซอร ฟแวร ต นฉบ บ (Open Source) ท ได ร บความ น ยมเป นอย างส ง เน องจากอ ปกรณ ท ใช ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด ม จ านวนมากอ ปกรณ ม หลากหลายระด บ หลายราคา ท า ให ผ บร โภคสามารถเล อกได ตามต องการระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด เป นระบบปฏ บ ต การท พ ฒนามาจากการน าเอาแกนกลาง ของระบบปฏ บ ต การล น กซ (Linux Kernel) ซ งเป นระบบปฏ บ ต การท ออกแบบมาเพ อทางานเป นเคร องให บร การ (Server) มา พ ฒนาต อเพ อให กลายเป นระบบปฏ บ ต การบนอ ปกรณ พกพา(Mobile Operating System) (ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด. ออนไลน ) ประว ต แอนดรอยด แอนดรอยด ไม ได ถ กเร มต นพ ฒนาท Google แต เร มต นก บบร ษ ท Android Inc. โดยผ เร มต นพ ฒนาและก อต งแอนดรอยด น น ค อ Andy Rubin (co-founder of Danger Inc.) และม ผ ร วมก อต งอ ก 4 คน ค อ Rich Miner (co-founder of Wildfire Communications, Inc.), Nick Sears (once VP at T-Mobile) and Chris White (one of the first engineers at WebTV) ซ งการท Android Inc. ได ขายล ขส ทธ แอนดรอยด ให ก บ Google เพราะว า Andy Rubin เล งเห นถ งความสามารถของทร พยากรบ คคล และเทคโนโลย ต างๆ ท ม ใน Google ซ งในขณะ Android ถ กเข าใจว า เป นเพ ยงระบบปฏ บ ต การบนอ ปกรณ เคล อนท เท าน น ซ งเหต การณ เร มต นท งหมดน เก ดข นภายในป ค.ศ ต อมาใน ปลายป ค.ศ ก เก ดปรากฎการณ ของแอนดรอยด แพลตฟอร มอ กคร ง ซ งในคร งน ได ม การเป ดเผยถ งระบบปฏ บ ต การบน โทรศ พท เคล อนท ท เป นในล กษณะ Open Platform ซ งผ ใช สามารถพ ฒนาซอฟต แวร มาใช งานเองได ออกมาจากกล มบร ษ ท พ ฒนาเทคโนโลย เก ยวก บอ ปกรณ เคล อนท 34 บร ษ ทท ม การเร ยกต วเองว า Open Handset Alliance และจากการประกาศ ออกมาในคร งน ท าให ท วโลกเร มจ บตาก บการเคล อนไหวของแอนดรอยด มากข น และย งม การประกาศเป นคร งแรกของ Android SDK อ กด วย ข อด ของแอนดรอยด 1) ม ล กษณะเป น โอเพนซอร ส ซ งทาให แอนดรอยด แพลตฟอร มได ร บความน ยมอย างรวดเร ว 2) ม ช ดพ ฒนาแอพพล เคช นให ใช ฟร สามารถเข ยนแอพพล เคช นข นมาเพ อใช งาน เองหร อเพ อการค าได ด วยต วเอง 3) ม เคร องม อท ใช พ ฒนาซอฟต แวร ท ง ายและม ประส ทธ ภาพ 4) ม ประส ทธ ภาพท ยอดเย ยมในการเช อมต อก บ ดาวเท ยม กล อง และอ นเทอร เน ต ด วยการท างานบน พ นฐานของล น กซ 5) อน ญาตให อ พเดตต วระบบปฏ บ ต การได เอง ไม ต องรอจากทางผ ผล ตม อถ อ ข อเส ยของแอนดรอยด 1) อ ปกรณ ท พ ฒนาข นมาอาจจะท างานไม รองร บก บระบบแอนดรอยด ได ครบท กฟ งก ช น เพราะ Google ไม ได ม ส วนร วมในการควบค มการผล ต Hardware โดยตรง 2) ในบางคร งแอนดรอยด แพลตฟอร มม การทางานท ย งไม เสถ ยรน ก 3) การใช งานพวกไฟล เอกสารMicrosoft Office สามารถเป ดด ได ท งMicrosoft Word และ Microsoft Excel แต ไม สามารถแก ไขเอกสารได 2.3 แอพพล เคช น (Application) แอพพล เคช นถ กเข ยนข นโดยภาษา Java ซ ง Android Application น นจะม นามสก ล.apk โดย.apk ค อ Android Package ท เก ดจาก Android SDK Tool ท าการ Compile Code (รวมถ ง Data และ Resource File ต างๆ ) ท น กพ ฒนาเข ยนข นมาในการพ ฒนา Android Application น น โดยปกต แล ว Application หน งๆ จะม ส ทธ ใช งาน Data และ Resource File ของตนเองได เท าน น ยกเว นกรณ ท Application ได ท าการอน ญาตให Application อ นๆ เข าถ ง Data และ Resource File ของตนได นอกจากน Application หน งๆ ย งสามารถขอส ทธ ในการเข าถ ง Service ต างๆ ของ System ได เช น การขอเป ดกล อง, การเข าถ งข อม ลบน SD Card เป นต น ซ งถ า Application ขอส ทธ ในการเข าถ ง Service ใดๆ ของ System แล ว เม อผ ใช จะทาการต ดต ง Application น นๆ ก จะม การแสดงให ผ ใช เห นว า Application ท จะต ดต งน น ต องการ 14 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

4 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May 2015 ใช งาน Service ใดใน System บ างและจ ดเด นท น าสนใจอย างหน งของ Android ก ค อ Application ใดๆ สามารถส งให Application อ นๆ ท างานได เช น เม อ Application ท พ ฒนาข นมาต องการแสดงผลไฟล ข อม ล PDF ซ งเป นไปได ว าม Application อ น ม ความสามารถในการแสดงผลไฟล ข อม ล PDF ได ด งน นใน Application ท พ ฒนาข นไม จ าเป นต องเข ยน ค าส งเพ อการแสดงผลไฟล ข อม ล PDF ข นเอง แต สามารถแสดงผลไฟล ข อม ล PDF น น โดยการส งให Application อ นท ม ความสามารถน นทางานแทน (อน ร ธ ส บส งห. ออนไลน ) 2.4 กระบวนการพ ฒนา Software ร ปแบบ Waterfall Software Development Life Cycle หร อ (SDLC) ในร ปแบบ Waterfall การพ ฒนาระบบน ได ม การเผยแพร และใช งานในป ค.ศ เป นร ปแบบท ม มานานและเป น ท น ยมใช ต งแต อด ตจนถ งป จจ บ นม หล กการเปร ยบเสม อนก บน าตก ซ งไหลจากท ส งลงส ท ต า ซ งในอด ตม การพ ฒนาระบบงาน ด วยหล กการน ด วยการเร มต นจากการรวบรวมความต องการ การว เคราะห การออกแบบ การเข ยนโปรแกรม การทดสอบ และการบ าร งร กษา เม อท าข นตอนหน งแล วจะไม สามารถย อนกล บมาท ข นตอนก อนหน าได อ ก ท าให มองเห นจ ดอ อนของ หล กการน ว า หากม ข อผ ดพลาดเก ดข นท ข นตอน ก อนหน าน แล ว จะไม สามารถย อนกล บมาแก ไขได ด งน นจ งได ม การปร บปร ง โมเดลน โดยการให แต ละข นตอนการทางานสามารถท จะวนหร อย อนกล บ (Iteration) ไปแก ไขข นตอนก อนหน าได หร อเร ยกว า Adapted Waterfall Model Requirem ent Analysis Design Code ภาพประกอบท 1 การพ ฒนาระบบแบบ Waterfall 1) Requirement เป นข นตอนในการเก บความต องการของผ ใช โปรแกรมว าผ ใช โปรแกรมต องการ โปรแกรมอะไร ทางานอย างไร 2) Analysisเป นข นตอนในการว เคราะห ก าหนดกล มเป าหมาย ขอบเขตของเน อหาแหล งท มาและว ธ การ พ ฒนา 3) Design เป นข นตอนในการเอาความต องการของผ ใช มาว เคราะห ถ งความเป นไปได และความเหมาะสม เล อกเคร องม อท จะทาการพ ฒนาโปรแกรม แล วทาการออกแบบ (Design) โปรแกรม 4) Code เป นข นตอนของการเข ยนโปรแกรมตามท เราออกแบบมา 5) Test เป นข นตอนในการเอาโปรแกรมท เข ยนเสร จแล วมาทาการทดสอบหาข อผ ดพลาด 6) Implement/Deploy เม อทาการทดสอบจนแน ใจแล วว าไม ม ข อผ ดพลาดก นาโปรแกรมไปใช งานจร ง 7) Maintain เป นข นตอนในการด แลผ ใช โปรแกรมว าม ป ญหาในการใช งานหร อไม อย างไร พร อมให คาปร กษาและร บฟ งข อค ดเห นเพ อจะนามาพ ฒนาโปรแกรมในร นถ ดไป 2.5 ความพ งพอใจ ความพ งพอใจ (Satisfaction) เป นท ศนคต ท เป นนามธรรม เก ยวก บจ ตใจ อารมณ ความร ส กท บ คคลม ต อส งใดส ง หน ง ไม สามารถมองเห นร ปร างได นอกจากน ความพ งพอใจเป นความร ส กด านบวกของบ คคล ท ม ต อส งใดส งหน ง อาจจะ Test Implement/ Deploy Maintain Technology and Innovation Management 15

5 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 เก ดข นจากความคาดหว ง หร อเก ดข นก ต อเม อส งน นสามารถตอบสนองความต องการให แก บ คคลได ซ งความ พ งพอใจท เก ดข น สามารถเปล ยนแปลงได ตามค าน ยมและประสบการณ ของต วบ คคล 2.6 งานว จ ยท เก ยวของ ดาราวรรณ นนทวาส ว ว ฒน ม ส วรรณ และเอกส ทธ เท ยมแก ว (2557) ได ศ กษาว จ ยการพ ฒนาแอพพล เคช นเพ อการ เร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด : กรณ ศ กษาสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนทาข มเง นว ทยาคาร จ งหว ด ล าพ น การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษาองค ประกอบของแอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอน ดรอยด 2)พ ฒนาแอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด 3) เพ อศ กษาความค ดเห นของผ ใช ท ม ต อ แอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด กล มต วอย าง น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4/1 โรงเร ยนทาข มเง น ว ทยาคาร จ งหว ดล าพ น จ านวน 32 คน ผลการประเม นความเหมาะสมของแอพพล เคช นโดยผ เช ยวชาญด านส อและ คอมพ วเตอร อย ในระด บมาก ( = 4.42) และผ เช ยวชาญด านเน อหาอย ในระด บ มากท ส ด ( = 4.58) วาธ ต พรมชาต (2557) ได ศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร องพระอภ ยมณ โดยม ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด 2) เพ อศ กษาความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช น กล มเป าหมาย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนอน บาลก ต ยา จ งหว ดมหาสารคาม จ านวน 30 คน ผลจากการประเม นความพ งพอใจ ของกล มเป าหมายในภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 3.94, S.D. = 0.95) อาท ตยา บ ญท น (2557) ได ศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร องควรร ส อาเซ ยน โดยม ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด 2) เพ อศ กษาความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช นกล มเป าหมาย น กศ กษาสาขาเทคโนโลย ม ลต ม เด ยและแอน ช น ช นป ท 1 คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ านวน 30 คนผลจากการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายในภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 4.32, S.D. = 0.74) ว ธ ดาเน นการว จ ย 1. ข นตอนการดาเน นการว จ ย 1.1 ช แจงเก ยวก บแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 1.2 ดาเน นการให น กศ กษากล มเป าหมายเป ดใช แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 1.3 ทาการแจกแบบสอบถามหล งจากได ใช แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ โดยใช แบบประเม นความ พ งพอใจ 1.4 เก บรวบรวมแบบประเม น 1.5 รวบรวมข อม ลท งหมดและว เคราะห โดยว ธ การทางสถ ต 2. เคร องม อการว จ ย 2.1 แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 2.2 แบบประเม นความพ งพอใจท ม ต อแอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ 3. กล มเป าหมาย น กศ กษาคณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จานวน 30 คน โดยว ธ การส มอย างง าย 4. ต วแปรท ศ กษา ต วแปรต น ได แก แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ต วแปรตาม ได แก ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 5. สถ ต ท ใช ในการว จ ย สถ ต พ นฐาน ค อ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 16 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

6 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May การว เคราะห ข อม ล ผ ศ กษาน าแบบประเม นความพ งพอใจแอพพล เคช น ท ได จากกล มเป าหมายมาว เคราะห ระด บความพ งพอใจโดยใช สถ ต ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน โดยในการว เคราะห จะใช ค าเฉล ยเท ยบก บเกณฑ การประเม นด งน (พ ส ทธา อาร ราษฎร. 2551: 176) ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจมากท ส ด ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจมาก ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจน อย ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจน อยท ส ด เกณฑ เฉล ยของระด บความค ดเห นของกล มเป าหมายในงานศ กษาในน ใช ค าเฉล ยของคะแนนต งแต 3.50 ข นไป และส วนเบ ยงเบนมาตรฐานไม เก น 1.00 ผลการว จ ย 1. จากการศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช น ได แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ด งน หน าหล ก ช แจงการใช งาน หน าเมน หล ก ต วอย างเน อหา ต วอย างเน อหา ผ จ ดทา 2. ผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมาย หล งจากด าเน นการทดลองใช แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ท พ ฒนาข นแล ว ผ ศ กษาได ท าการ ประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายด วยแบบประเม นความพ งพอใจผลการประเม นด งแสดงในตารางท 1 ตารางท 1 ผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมาย รายการ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.การนาเสนอเน อหา ม ร ปแบบช ดเจน ไม ส บสน เข าใจง าย มากท ส ด 2.เน อหาม ความถ กต องและเหมาะสม มาก 3.เน อหาแต ละเร องสามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว นได มากท ส ด 4.ภาพม ความสอดคล องและเหมาะสมก บเน อหา มาก 5. เส ยงและภาพม ความน าสนใจ มาก 6.คาส ง ใช ภาษาท เข าใจง ายต อการปฏ บ ต มาก 7.ร ปแบบของต วอ กษรท ใช มาก Technology and Innovation Management 17

7 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 รายการ S.D. ระด บความพ งพอใจ 8.ขนาดของต วอ กษรท ใช มาก 9.ส ของต วอ กษรโดยภาพรวม มาก 10.ส ของพ นหล งบทเร ยนโดยภาพรวม มาก โดยรวม มาก จากตารางท 1 พบว า กล มเป าหมายม ความพ งพอใจต อการใช งานแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ผล การประเม นโดยรวมอย ในระด บมาก ( = 4.45, S.D. = 0.62) เม อพ จารณารายข อพบว าอย ในระด บมากถ งมากท ส ด โดย ค าเฉล ยอย ระหว าง ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานอย ระหว าง อภ ปรายผล ผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช น ม ผลการประเม นรวมอย ในระด บมาก ( = 4.45, S.D. = 0.62) เม อพ จารณารายข อพบว าอย ในระด บมากถ งมากท ส ด โดยค าเฉล ยอย ระหว าง ส วนเบ ยงเบน มาตรฐานอย ระหว าง ซ งสอดคล องก บการศ กษาของอาท ตยา บ ญท น (2557 : 42) ได ศ กษาการพ ฒนา แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ควรร ส อาเซ ยน ผลจากการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายในภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 4.32, S.D. = 0.74) และสอดคล องก บการศ กษาของ วาธ ต พรมชาต (2557 : 48) ได ศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร องพระอภ ยมณ ผลจากการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายใน ภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 3.94, S.D. = 0.95) ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะเพ อการศ กษาคราวต อไป 1. ควรม การเพ มป มไอคอน เพ อความสะดวกในการใช งาน 2. ควรม การพ ฒนาในแพลตฟอร มอ นๆด วย เอกสารอ างอ ง จ ตตะกานต เทพศ ร พ นธ. คอมพ วเตอร พ นฐาน. [ออนไลน ].เข าถ งได จาก blog-post_12.html. (ว นท ค นข อม ล : 20 พฤษภาคม 2557). ดาราวรรณ นนทวาส, ว ว ฒน ม ส วรรณ, และเอกส ทธ เท ยมแก ว. (2557). การพ ฒนาแอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บน ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด :กรณ ศ กษาสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กป ท 4 โรงเร ยนทาข มเง นว ทยาคาร จ งหว ด ลาพ น ใน การประช มว ชาการเสนอผลงานว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 15 : The Graduate Research Conference.หน า ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น. พ ส ทธา อาร ราษฎร. (2551).การพ ฒนาซอฟต แวร ทางการศ กษา. มหาสารคาม: มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม..(2549).การพ ฒนาร ปแบบกระบวนการปฏ บ ต การเร ยนร โดยอาศ ยคอมพ วเตอร. ว ทยาน พนธ ปร ญญา คร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาคอมพ วเตอร ภาคว ชาคอมพ วเตอร : สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ. ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด. [ออนไลน ].เข าถ งได จาก (ว นท ค นข อม ล : 20 พฤษภาคม2557). วาท ต พรมชาต. (2557). การพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง พระอภ ยมณ. โครงงาน ปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ยและแอน เมช น: มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม. 18 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

8 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May 2015 อน ร ธ ส บส งห. เตร ยมความก อนการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด. [ออนไลน ].เข าถ งได จาก (ว นท ค นข อม ล : 20 พฤษภาคม2557). อาท ตยา บ ญท น. (2557).การพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ควรร ส อาเซ ยน. โครงงานปร ญญา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ยและแอน เมช น: มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม. Technology and Innovation Management 19

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information