บทน า ท ศน ย คงสน น 21 ม ถ นายน 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทน า ท ศน ย คงสน น 21 ม ถ นายน 2556"

Transcription

1

2 บทน า ค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2007 ระด บกลาง ฉบ บน จ ดท าข นเพ อความสะดวกแก ผ เข าร บการอบรม ให สามารถศ กษาและ ปฏ บ ต ตามขณะร บฟ งการบรรยายการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 ได อย างม นใจ อ กท ง สามารถทบทวนข นตอนการใช งาน ภายหล งจาก ร บฟ งการบรรยายจากว ทยากรด วยต วเองได โดยง าย และเข าใจประโยชน ของ การใช งานในแต ละฟ งก ช นอย างเป นล าด บ ผ จ ดท าจ งหว งเป นอย างย งว าค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2007 ฉบ บน จะหมาะสมก บการใช งานและก อให เก ดประโยชน ต อผ ร บการอบรมและผ สนใจท วไป ไม มากก น อย ท ศน ย คงสน น 21 ม ถ นายน 2556

3 สารบ ญ สารบ ญ หน า บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร การก าหนดระยะขอบและการหม นของกระดาษ การก าหนดขนาดของกระดาษ การแบ งหน ากระดาษเป นคอล มน (Column) เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ตามท รายการในเคร องม อก าหนดไว เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ให ต างจากรายการท ม อย การเพ ม/ลดความกว าง ของคอล มน (Width) โดยการลดระยะห าง (Spacing) ระหว างคอล มน บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ การก าหนดร ปแบบของเลขหน า (Page Number) การใส เลขหน า (Page Number) ในบร เวณห วกระดาษ (Header) หร อท ายกระดาษ (Footer) การน าเลขหน า (Page Number) ออกจากหน ากระดาษ การแก ไขห วกระดาษ/ท ายกระดาษ (Edit Header/Edit Footer) บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร เทคน คการซ อนห วกระดาษ และท ายกระดาษ (Header and Footer) การใส ลายน า (Watermark) การใส ลายน า (Watermark) ตามร ปแบบท Microsoft Office Word 2007 ก าหนดให การใส ลายน า (Watermark) ในร ปแบบท เป นเอกล กษณ ของต วเอง การใส ลายน า (Watermark) ด วยต วอ กษรท เป นเอกล กษณ ของต วเอง การน าลายน า (Watermark) ออกจากหน าเอกสาร บทท 4 การทบทวนเอกสาร การต ดตามการเปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร (Review) การต งค าการเปล ยนแปลงแก ไข การยอมร บ (Accept) หร อปฏ เสธ (Reject) การเปล ยนแปลง กรณ ยอมร บ (Accept) ท งเอกสาร กรณ ปฏ เสธ (Reject) ท งเอกสาร I หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

4 สารบ ญ (ต อ) สารบ ญ หน า กรณ ยอมร บ (Accept) เฉพาะบร เวณท ต องการในเอกสาร กรณ ปฏ เสธ (Reject) เฉพาะบร เวณท ต องการในเอกสาร การออกจากการต ดตามการเปล ยนแปลง การเปร ยบเท ยบ (Compare) และผนวก (Combine) เอกสาร การเปร ยบเท ยบ (Compare) เอกสาร การผนวก (Combine) เอกสาร บทท 5 การสร างจดหมายเว ยน หล กการการใช ค าส ง Mail Merge การสร างเอกสารต นฉบ บ และการสร างเอกสารข อม ล การเร ยกใช ค าส งจดหมายเว ยน (Mail Merge) และเล อกประเภทเอกสาร ข นตอนการเร ยกใช ไฟล (File) ข อม ลรายการส าหร บแทรกในเอกสารจดหมายเว ยน (Mail Merge) ข นตอนการด ต วอย างจดหมายเพ อตรวจสอบ ค นหา และแก ไข (Preview your letters) ข นตอนการด ต วอย างจดหมาย เพ อตรวจสอบ (Preview your letters) ข นตอนการค นหา (Find a recipient) ข นตอนการแก ไขจดหมาย (Edit recipient list) การส งพ มพ จดหมายเว ยน (Complete the Merge) การเปล ยนไฟล (File) ฐานข อม ล (Database) การเปล ยนร ปแบบ ว น เด อน ป รห ส (Code) ท ใช เปล ยนร ปแบบ (Format) ให เป นไปตามท ต องการ การใช ส ตร ใน Mail Merge เหม อนส ตรใน Excel เช น If, Sum, etc บทท 6 การพ มพ ซองจดหมาย ว ธ พ มพ ช อท อย ลงซองจดหมายโดยตรง การพ มพ ช อท อย ลงบนซองจดหมาย การก าหนดขนาดของซองจดหมาย การเปล ยนต วอ กษรของข อความหน าซอง การก าหนดล กษณะการวางซองจดหมายก อนส งพ มพ II หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

5 สารบ ญ (ต อ) สารบ ญ หน า 6.2. การพ มพ ฉลาก (label) ต ดซองจดหมาย บทท 7 การสร างไดอะแกรม และแผนผ ง การสร างไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การแทรกไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) ในเอกสาร การพ มพ ข อความใส ในกรอบข อความของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การลบกรอบข อความท ไม ต องการออก การเปล ยนล กษณะต วอ กษรของกล องข อความ เฉพาะกล องท ต องการใน ไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเปล ยนล กษณะต วอ กษรของข อความท งหมดใน ไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเปล ยนส พ นหล งของกรอบข อความท งหมดในไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเปล ยนล กษณะ (Style) ของกรอบข อความท งหมดในไดอะแกรม (Diagram)/ แผนผ ง (Organization Chart) Chart การเปล ยนเค าร าง (Layouts) ของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การใส ภาพพ นหล ง (Fill) ให แก ดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) แบบเป นเอกล กษณ ของต วเอง การใส WordArt Styles ให แก ไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเพ มต าแหน งใหม ในไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การใช งานไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) แบบอ น ๆ กรณ ต องการเปล ยนล กษณะของร ปร าง (Shape Style) เฉพาะบาง กล องข อความของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) กรณ ต องการเปล ยนล กษณะของร ปร าง (Shape Style) ท กกล อง ข อความของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) 219 III หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

6 สารบ ญ (ต อ) สารบ ญ หน า บทท 8 การสร างกราฟ การสร างกราฟ การเปล ยนร ปแบบกราฟ (Chart Type) การเปล ยนล กษณะของกราฟ (Chart Styles) การแก ไขฐานข อม ล (Edit Data) ของกราฟ การใส ฉลากแสดงข อม ล (Data Labels) การใส ช อห วข อของกราฟ (Chart Title) การใส ค าบรรยายใต ภาพ (Legend) การเปล ยนล กษณะพ นหล ง (Shape Styles) ตามร ปแบบท ม ใน Microsoft Word บทท 9 การป องก นเอกสาร การก าหนดการป องก นเอกสาร การยกเล กการป องก นเอกสาร บทท 10 การก าหนดค าต วเล อก ค าต วเล อก (Word Options) ท ต องก าหนดตามผ ใช งาน (User) การเปล ยนช ดส ของหน าต างโปรแกรม (Color scheme) การก าหนดหน วยว ด (Measurements) การก าหนดร ปแบบการบ นท ก (Save) การก าหนดแถบเคร องม อด วนและแป นพ มพ ล ด (Quick Access Toolbar) การน าเข าเคร องม อต าง ๆ ไว ในแถบเคร องม อด วนและแป นพ มพ ล ด (Quick Access Tool Bar) การน าเคร องม อต าง ๆ ออกจาก Quick Access Tool Bar: ภาคผนวก ก เอกสารอ างอ ง IV หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

7 บทท 1 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร 1/273 จ ดประสงค ต องการให ผ ร บการอบรมสามารถก าหนดระยะขอบและการหม นของกระดาษ รวมถ งการจ ดแบ ง คอล มน ให เหมาะสมก บการใช งานของเอกสารได 1.1. การก าหนดระยะขอบและการหม นของกระดาษ ประโยชน การก าหนดระยะขอบและการหม นของการดาษ นอกจากจะท าให วางข อความในหน าเอกสารได พอด ข อความในหน าเอกสารไม แน นหร อกระจายมากเก นไป ย งสามารถเว นขอบกระดาษไว เพ อการเย บเล มได สวยงาม ข อความไม ช ดต ดขอบใดขอบหน งมากเก นไป อ กท งข อความ/เน อหาบางอย าง ไม เหมาะสมก บการ วางร ปแบบของกระดาษในแนวต ง จ าเป นต องพ มพ ข อความ/เน อหาในกระดาษแนวนอน ซ งในต าราหร อ เอกสารหลายฉบ บ จ าเป นต องม การวางร ปแบบกระดาษท งแนวต งและแนวนอนผสมก น โดยม ข นตอนง าย ๆ ด งน ว ธ ท า 1) แท บ Page Layout ท กล ม Page Setup 1 ภาพท ) คล กป มเร ยกหน าต างการต งค า (Dialog Box Launcher) หล งค าว า Page Setup ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

8 3) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ 2/273 ภาพท ) คล กแท บ (Tab) Margins 5) ก าหนดต วเลขท ต องการในกล องข อความหล งค าว า Top, Bottom, Left, Right ภายใต ค าว า Margins เพ อเห นการก าหนดระยะห างระหว างข อความและขอบกระดาษ เช น ก าหนดให Top = 2, Bottom = 2, Left = 2, Right = 2 6) คล กล กษณะการหม น (Orientation) ของกระดาษภายใต ค าว า Orientation ให เป น Landscape (เราสามารถเล อกให เป น Portrait หร อ Landscape ตามต องการ) 7) ท กล องข อความหล งค าว า Apply to: เล อก This Section (เราสามารถคล กเพ อเล อก This Section, This Point Forward หร อ Whole Document ได ตามต องการ) 8) คล ก OK บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

9 3/ ภาพท ความหมาย Portrait ค อ การหม นกระดาษเป นแนวต ง Landscape ค อ การหม นกระดาษเป นแนวนอน Apply to: ค อ ใช ได ก บ: หร อ ม ผลก บ: This section ค อ Section ท เคอร เซอร กระพร บอย This point forward ค อ ต งแต จ ดท เคอร เซอร กระพร บอย เป นต นไป Whole document ค อ ท งหมด หร อท กหน าของเอกสาร 9) จะแสดงผลด งภาพ บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

10 4/273 ภาพท การก าหนดขนาดของกระดาษ ประโยชน เพ อให สามารถก าหนดขนาดของกระดาษได เหมาะสมก บช นงาน เช น พ มพ ซองจดหมายขนาดต าง ๆ พ มพ จดหมาย พ มพ แบบฟอร มขนาดต าง ๆ เป นต น ว ธ ท า 1) แท บ Page Layout ท กล ม Page Setup 1 ภาพท ) คล กป มเร ยกหน าต างการต งค า (Dialog Box Launcher) หล งค าว า Page Setup ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 2

11 3) จะได หน าต าง (Window) ด งภาพ 5/273 4) คล กแท บ (Tab) Paper ภาพท ) คล ก หล งกล องข อความภายใต ค าว า Paper Size: จะแสดงรายการขนาดของกระดาษ ด งภาพท เช น Letter, Legal, Executive,, Custom size 6) เล อน Scroll Bar ลงมาค นหารายการท ต องการแล วคล ก ในต วอย าง คล กเล อกรายการ Envelope DL (เราสามารถเล อกขนาดกระดาษอ น ๆ ตามความต องการได เช น Legal, A3, A4,, Custom size เป นต น) 7) OK บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

12 3 4 6/273 5 เล อน Scroll Bar ลง 6 จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท การแบ งหน ากระดาษเป นคอล มน (Column) ประโยชน เราสามารถแบ งหน ากระดาษธรรมดา ๆ ให เป นหลายคอล มน ตามความเหมาะสมก บช นงาน ท าให เอกสารน นม ความสวยงาม เป นระเบ ยบ ม ร ปแบบท แตกต าง เช น จากหน ากระดาษ A4 ธรรมดา ๆ เราสามารถจ ดข อความ หร อร ปภาพ ให เป นคอล มน ม วางร ปแบบของเน อหาให อ านง าย ม ความน าสนใจ มากข น บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

13 เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ตามท รายการในเคร องม อก าหนดไว ว ธ ท า 1) เล อกบร เวณท ต องการท าคอล มน (Column) แท บ Page Layout ส งเกตท ไม บรรท ด จะแสดงให เห นว าม เพ ยง 1 คอล มน (Column) 7/273 ภาพท ) ท กล ม Page Setup คล ก Columns ( ) จะแสดงรายการ Column ตามท เคร องม ก าหนดไว ด ง ภาพ ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

14 8/273 3) เล อก Two ( ) 3 ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ส งเกตท ไม บรรท ดจะถ กแบ งเป น 2 คอล มน (Column) เส นแบ งคอล มน (Column) ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

15 5) น าเคอร เซอร ไปวางต นบรรท ดท ต องการให อย Column ท สอง 9/273 5 ภาพท ) แล วกดป ม Enter (ท ค ย บอร ด) ให ต นบรรท ดท เคอร เซอร กระพร บอย เล อนไปอย ในต าแหน งของ Column ท สอง ด งภาพ บรรท ดท เคอร เซอร กระพร บอย เล อน มาย งบรรท ดแรกของ Column ท สอง 6 ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

16 10/ เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ให ต างจากรายการท ม อย ว ธ ท า 1) เล อกบร เวณท ต องการท าคอล มน (Column) แท บ Page Layout ส งเกตท ไม บรรท ด จะแสดงให เห นว า ม เพ ยง 1 คอล มน (Column) ภาพท ) ท กล ม Page Setup คล ก Columns ( ) จะแสดงรายการ Column ตามท โปรแกรมก าหนดไว ด งภาพ ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

17 11/273 3) เล อก More Columns ( ) 3 4) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

18 12/273 5) คล กท ท ายกล องข อความ Number of Columns: เพ อก าหนดจ านวนคอล มน (Column) ท ต องการ หร อพ มพ ต วเลขท ต องการในกล องข อความได ท นท เช น ตามต วอย างต องการให ม 5 คอล มน ด งภาพ ในข อ 10) 6) คล กให ม เคร องหมายถ กหน ากล องข อความ Line between ( ) หากต องการให ม เส นแบ งระหว างคอล มน (Column) เช น ตามต วอย างต องการให ม เส นแบ ง ด งภาพในข อ 10) 7) คล กเปล ยนต วเลขภายในกล องข อความใต ค าว า Width: หากต องการก าหนดความกว างของแต ละ คอล มน ด วยต วเอง 8) คล กเปล ยนต วเลขภายในกล องข อความใต ค าว า Spacing: หากต องการก าหนดระยะห างระหว าง คอล มน ด วยต วเอง 9) คล กให ม เคร องหมายถ กหน ากล องข อความ Equal column width หากต องการให ท กคอล มน ม ความ กว างเท าก น 10) คล ก OK ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

19 13/273 ท ไม บรรท ดจะถ กแบ งเป น 5 คอล มน ภาพท ) วางเคอร เซอร ต นบรรท ดของข อความท ต องการ แบ งไปอย ในคอล มน ต าง ๆ แล วกดป ม Enter เพ อแบ ง ข อความให อย ในแต ละคอล มน ให สวยงามด งภาพ 12 ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

20 14/ การเพ ม/ลดความกว าง ของคอล มน (Width) โดยการลดระยะห าง (Spacing) ระหว างคอล มน สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท า 1 1) น าเมาส ไปช ท เส นแบ งคอล มน ภายในพ นท ส ฟ าของเส นแบ งบนไม บรรท ด ให เป นร ปล กศรช ซ าย/ขวา ( ) แล วคล กเมาส ขวาขณะท เป นล กศรค างไว แล วลากเมาส ไปทางขวาหร อซ าย เพ อลด/เพ มขนาด ช องว างระหว างคอล มน 1 ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

21 15/273 3) ให ท าการจ ดแต งข อความให อย ในแต ละคอล มน ให สวยงาม ด วยการใช ป ม Backspace, Delete หร อ Enter ตามความเหมาะสม จะแสดงผลด งภาพ ว ธ ท า 2 ภาพท ) คล กท Column ( ) ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ของ Columns ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

22 3) พ มพ ต วเลขในช อง Spacing ให น อยลง เช น.25 cm (จากเด ม 1.27 cm) 4) คล ก OK 16/ ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

23 บทท 2 2 และท ายกระดาษ การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ 17/273 จ ดประสงค ต องการให ผ ร บการอบรมสามารถน าข อความ ร ปภาพ และรายละเอ ยดท จ าเป น เช น ว นท เลขหน า ช อเอกสาร เป นต น ใส ในห วกระดาษ และท ายกระดาษ ได 2.1. การก าหนดร ปแบบของเลขหน า (Page Number) ประโยชน เอกสารบางฉบ บ เช น ว ทยาน พนธ ค ม อการใช งาน Software ค ม อการใช ยา ค ม อการใช หมายเลข โทรศ พท หร อแม แต การเข ยนบ นท กภายใน/ภายนอกองค การ เป นต น อาจม หลายส วน (Part) การก าหนด เลขหน า (Page Number) ให แตกต างก นตามความเหมาะสมของเอกสารน น ๆ ท าให สะดวกในการอ างอ ง ต วอย างเช น กรณ พ มพ ค าส งแต งต งคณะกรรมการต าง ๆ โดยม เอกสารท เก ยวข องแนบท ายไปด วย ร ปแบบเลขหน า (Page Number) ของค าส งแต งต งอาจใช ร ปแบบ เช น 1, 2, 3, แต เอกสารท เก ยวข อง หร อส งท แนบท าย อาจใช ร ปแบบ เช น ก, ข, ค,... กรณ พ มพ ว ทยาน พนธ ส วนของสารบ ญอาจใช ร ปแบบของเลขหน า (Page Number) เช น I, ii, iii, ส วนของเน อหาใช ร ปแบบ เช น 1, 2, 3, และส วนของภาคผนวก อาจใช ร ปแบบ เช น ก, ข, ค,... เป นต น ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

24 18/273 2) คล ก Page Number ( ) จะแสดงรายการ ด งภาพ 2 3) คล ก Format Page Numbers ภาพท เม อคล กท Page Number จะแสดงรายการด งภาพ 3 ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) Page Number Format ด งภาพ ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

25 19/273 5) คล กท หล งกล องข อความ Number Format เพ อเล อกร ปแบบของต วเลขท จะแสดงเลขหน า เช น เล อกร ปแบบต วเลขโรม น ต วพ มพ ใหญ 6) คล ก OK 4 5 ภาพท การใส เลขหน า (Page Number) ในบร เวณห วกระดาษ (Header) หร อท ายกระดาษ (Footer) ประโยชน การใส เลขหน า (Page Number) ท าให สามารถอ างอ งถ ง ห วข อ/เน อหา ภายในเอกสาร ได ง าย ช ดเจน และถ กต องตรงก น และสามารถใช ในการตรวจสอบความครบถ วนของเอกสารได อย างรวดเร ว ด วยการส งเกต จากเลขหน าของเอกสาร การใส เลขหน า (Page Number) แบบปกต ท วไป ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

26 20/273 2) คล ก Page Number ( ) จะแสดงรายการ ด งภาพ 2 ภาพท ภาพท ) คล ก Bottom of Page (หร อ Top of Page, Page Margins, Current Position) 3 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

27 4) จะแสดงรายการด งภาพ Microsoft Word 2007-Intermediate 21/273 4 รายการภายใต Bottom of Page 5) คล ก Plain Number 3 ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

28 6) จะแสดงผลด งภาพ Microsoft Word 2007-Intermediate 22/273 เลขหน าของหน าแรก ภาพท เลขหน าของหน าท สอง ภาพท ) เปล ยนล กษณะต วอ กษร (Font) และ ขนาดต วอ กษร (Size) ตามต องการ เช น เปล ยนล กษณะอ กษร (Font) เป น Times New Roman ขนาด (Size) 18 จะแสดงผลด งภาพ 7 ภาพท การใส เลขหน า (Page Number) แบบก าหนดระยะขอบ ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

29 23/273 ภาพท ภาพท ) คล ก Page Number ( ) จะแสดงรายการ ด งภาพ 2 ภาพท ภาพท ) คล ก Page Margins (หร อ Top of Page, Bottom of Page, Current Position) 3 4) จะแสดงรายการด งภาพ ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

30 24/273 4 รายการภายใต Page Margins ภาพท ) เล อน Scroll bar ลงมาคล ก Plain Number 3 Circle, Right ภายใต ส วนของ With Shapes 5 6) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

31 25/273 เลขหน าของหน าแรก 7) คล กท วงกลมของหมายเลขหน า ด งภาพ ภาพท ภาพท ) ท แท บ (Tab) Home กล มค าส ง Paragraph ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

32 9) คล กก งกลาง (Center = ) 26/273 10) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท การน าเลขหน า (Page Number) ออกจากหน ากระดาษ ประโยชน ในเอกสารฉบ บเด ยวก น อาจม บางหน าท ไม จ าเป นต องแสดงเลขหน า (Page Number) จ งจ าเป นต อง น าเลขหน า (Page Number) ออกจากห วกระดาษ หร อท ายกระดาษ เช น หน าปก ค าน า เป นต น ว ธ ท า 1) แท บ Insert กล ม Header & Footer คล ก Page Number จะแสดงรายการ ด งภาพ ภาพท เม อคล กท Page Number จะแสดงรายการด งภาพ ภาพท ) คล ก Remove Page Numbers (น าหมายเลขหน าออก) บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

33 27/273 2 จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ภาพท การแก ไขห วกระดาษ/ท ายกระดาษ (Edit Header/Edit Footer) ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer คล ก Header คล ก Edit Header (หร อ Footer คล ก Edit Footer) 1 2) คล ก Edit Header ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

34 28/273 2 ภาพท ) จะม กล มค าส ง Header & Footer Tools ประกอบด วยแท บ (Tab) Design เพ มข นมา ด งภาพ 3 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

35 29/273 4) คล ก Go to Footer (เราสามารถท าการแก ไข/เพ มเต ม ตามส งท เก ยวข องได จากกล มต าง ๆ ใน Ribbon ค อ Header & Footer, Insert, Navigation, Options, Position และ Close เป นต น 5) จะแสดงผลด งภาพ 4 ภาพท ) คล ก Date & Time ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ของ Date and Time ข นมาด งภาพ บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

36 30/273 ภาพท ) คล ก หล งกล องข อความภายใต ค าว า Language: เพ อเล อกภาษา เช น Thai (Thailand) 8 ภาพท ) ท กรอบรายการใต ค าว า Available formats: จะแสดงรายการว นท ตามร ปแบบภาษาไทย 10) คล กเล อกร ปแบบตามชอบ เช น เล อกร ปแบบ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 11) คล กให ม เคร องหมายถ กหน ากล องส เหล ยมค าว า Update Automatically 12) คล ก OK บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

37 31/273 9 รายการว นท ตามร ปแบบภาษาไทย ภาพท หมายเหต 1) คล กให ม เคร องหมายถ ก ( ) หน าค าว า Update Automatically ( ) 2) หากต องการให โปรแกรมปร บปร ง (Update) ว นท และเวลาให เป นป จจ บ น ณ ว นท และเวลาท ท าการ เป ดเอกสารแต ละคร ง และ/หร อ ว นท และเวลาท ท าการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 3) คล กไม ให ม เคร องหมายถ ก ( ) หน าค าว า Update Automatically ( ) 4) หากไม ต องการให โปรแกรมปร บปร ง (Update) ว นท และเวลาให เป นป จจ บ น ณ ว นท และเวลาท ท าการ เป ดเอกสารแต ละคร ง และ/หร อ ว นท และเวลาท ท าการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ โดยจะแสดงว นท และเวลาของว นท ม การใส ว นท และเวลาคร งแรก และ/หร อคร งล าส ดท ม การส งปร บปร ง (Update) ว นท และ เวลาน น ๆ 13) จะแสดงผลด งภาพ 13 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

38 32/273 14) เปล ยนล กษณะต วอ กษร (Font) และ ขนาดต วอ กษร (Size) ตามต องการ เช น เปล ยนล กษณะอ กษร (Font) เป น Angsana New ขนาด (Size) 18 จะได ด งภาพ 14 ภาพท ) จ ดให อย ช ดขอบขวาของหน ากระดาษ โดยคล กแท บ (Tab) Home ท กล มค าส ง Paragraph คล ก Align Text Right ( ) ภาพท ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ 16 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

39 บทท 3 3 การจ ดการหน าเอกสาร 33/273 จ ดประสงค ต องการให ผ เข าร บการอบรมสามารถเพ มเน อท หร อขยายม มมองของหน าเอกสารให กว างข นได ไม ว า จะเป นขณะท างาน หร อขณะ Present งาน ผ านหน าจอโปรเจคเตอร นอกเหน อจากการซ อน Ribbon ได โดยการซ อน Header & Footer 3.1. เทคน คการซ อนห วกระดาษ และท ายกระดาษ (Header and Footer) ประโยชน เป นการเพ มพ นท ให แก ม มมองเอกสาร เวลา น าเสนอ หร อเม อต องการน าเอกสาร Microsoft Word ข นแสดงผ านโปรเจคเตอร เพ อให สมาช กเข าร วมประช มได เห นเพ อตรวจสอบ หร อแก ไขเอกสาร แม แต เพ อต ว เราเองในขณะท างานเอกสารน น ๆ เป นต น ต วอย าง หน าเอกสารท ต องการน าเสนอ จะม ห วกระดาษ และ ท ายกระดาษ ด งภาพท ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

40 ว ธ ท า Microsoft Word 2007-Intermediate 1) น าเมาส (Mouse) ไปช ท ขอบบนส ดของ Header หร อขอบล างส ดของ Footer จะม เคร องหมาย ด งภาพท ถ ง /273 ภาพท ภาพท ภาพท ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

41 35/273 2) ด บเบ ลคล ก (Double Click) ท ขอบของ Header / Footer ขณะท ม เคร องหมาย เพ อซ อน หร อ แสดง Header / Footer ด งภาพ TIPS: ภาพท เม อ Double Click ท ขอบของ Header / Footer ขณะท ม เคร องหมาย จะเป นการซ อน หร อ แสดง Header / Footer สล บก น 3.2. การใส ลายน า (Watermark) ประโยชน บางคร งเราต องการใช พ นหล งเอกสารเป นการแสดงความเป นเจ าของล ขส ทธ ขององค กร หร อแสดง ความเป นของส วนต ว หร อแสดงความส าค ญของเอกสาร เราสามารถท าได โดยการใส Watermark (ลายน า) ด งว ธ ต อไปน บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

42 การใส ลายน า (Watermark) ตามร ปแบบท Microsoft Office Word 2007 ก าหนดให ว ธ ท า 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 36/273 ภาพท ) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) 3 ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการร ปแบบของ Watermark ด งภาพ ให เล อกร ปแบบตามท ต องการ 4 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

43 37/273 5) จะแสดงผล ด งภาพท (จะเห นว าม ค าว า CONFIDENTIAL ส จาง ๆ อย หล งข อความและร ปภาพ) 5 จะม ค าว า CONFIDENTIAL ส จาง ๆ อย ข างหล งข อความ ภาพท การใส ลายน า (Watermark) ในร ปแบบท เป นเอกล กษณ ของต วเอง ว ธ ท า 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

44 3) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) 38/273 3 ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการของร ปแบบของ Watermark ด งภาพท ) Custom Watermark ต องการ ภาพท ) หน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark จะปรากฏข น ด งภาพ 5 บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

45 39/273 ภาพท ความหมาย No watermark ไม ต องการให ม ลายน า Picture watermark ใส ร ปภาพเป นลายน า Text watermark ใส ข อความเป นลายน า 7) คล กวงกลม (Circle Box) หน า Picture watermark, 8) คล ก Select Picture 7 8 ภาพท ) หน าต าง (Window Popup) ของ Insert Picture จะแสดงข นมาด งภาพ บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

46 40/273 ภาพท ) เล อกตามข นตอน ด งน 10.a. Drive 10.b.Folder 10.c. ภาพท ต องการ 11) คล ก Insert ผลของการเล อก Drive และ Folder จะแสดงท น 10.a 10.c 10.b 11 12) คล ก Apply หร อ OK ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

47 41/ ภาพท หมายเหต : Apply จะแสดงผลท หน าเอกสาร ตามท เราเล อกไว ให เห นก อน แต ย งไม ออกจากหน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark เราสามารถเปล ยนแปลง/แก ไขใหม ได OK จะเป นการแสดงผลตามท เราเล อกไว และออกจากหน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark ท นท หากต องการเปล ยนแปลงแก ไขต องท าตามข อ 3) 5) อ กคร ง จ งจะด าเน นการ เปล ยนแปลง/แก ไขได 13) จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

48 การใส ลายน า (Watermark) ด วยต วอ กษรท เป นเอกล กษณ ของต วเอง ว ธ ท า 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 42/273 ภาพท ) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการของร ปแบบของ Watermark ด งภาพท ให เล อก Custom Watermark 4 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

49 5) หน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark จะปรากฏข น ด งภาพ 43/273 ภาพท ) คล กวงกลม (Circle Box) หน า Text watermark 7) คล ก หล งกล องข อความของค าว า Text:, Font:, Size:, Color:, เพ อเล อกข อความ ล กษณะ ต วอ กษร ขนาด และส ของต วอ กษร 8) คล กวงกลม (Circle Box) หล งค าว า Layout: ( ) เพ อ เล อกล กษณะการหม นของข อความ ความหมาย Diagonal Horizontal แสดงล กษณะเป นแนวแทยงม ม แสดงล กษณะเป นแนวนอน 9) คล ก Apply หร อ OK ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

50 10) จะแสดงผลด งภาพ Microsoft Word 2007-Intermediate 44/273 ภาพท การน าลายน า (Watermark) ออกจากหน าเอกสาร สามารถท าได 2 ว ธ ค อ ว ธ ท า 1 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

51 3) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) 45/273 3 ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการของร ปแบบของลายน า (Watermark) ด งภาพท ให เล อกร ปแบบตามท ต องการ 4 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

52 ว ธ ท า 2 1) คล กแท บ (Insert) 2) ท Ribbon กล ม Header & Footer คล กค าส ง Header หร อ Footer จะแสดง ด งภาพ 1 46/273 ภาพท ) คล ก Edit Header หร อ Edit Footer ภาพท หร อ ภาพท ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

53 4) คล กเล อกท ข อความ หร อร ปภาพท เราท าเป นลายน า (Watermark) 47/273 4 ภาพท ) คล กขวาขณะท ข อความหร อร ปภาพน นถ กเล อกอย 5 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

54 6) คล ก Cut Microsoft Word 2007-Intermediate 48/273 6 ภาพท ) ข อความ หร อร ปภาพท เราท าเป นลายน า (Watermark) ไว จะหายไป ด งภาพ ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

55 49/273 TIPS: เราสามารถเข าไปแก ไขส วนของ Header / Footer ได โดยกร Double Click ท บร เวณพ นท ของ Header / Footer ส งเกต: เม ออย ในสถานะท สามารถแก ไข Header / Footer ได ข อความหร อร ปภาพภายในบร เวณพ นท ของ เน อหาจะเป นส จาง ๆ แต ข อความหร อร ปภาพภายในบร เวณพ นท ของ Header / Footer จะเป นส เข ม บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

56 บทท 4 4 การทบทวนเอกสาร การทบทวนเอกสาร 50/273 จ ดประสงค ต องการให ผ ร บการอบรมสามารถทบทวนเอกสาร ด วยการก าหนดฟ งก ช น (Function) การต ดตามการ เปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร อ กท งสามารถยอมร บ หร อปฏ เสธการเปล ยนแปลงแก ไข และท าการเปร ยบเท ยบ ระหว างเอกสารได 4.1. การต ดตามการเปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร (Review) ประโยชน กรณ ท ท าเอกสารเสร จเร ยบร อย ต องการให ผ อ นตรวจทาน/แก ไขเอกสาร เราสามารถต งค าการต ดตาม การเปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร ก อนส งให แก ผ ท จะท าการตรวจทานได เพ อท ให ทราบว า หล งการ เปล ยนแปลง/แก ไข น น ม การแก ไข/เพ มเต ม/ลบ ข อความ หร อเปล ยนแปลงร ปแบบ ข อความบร เวณใด อย างไร โดยใคร (แสดงช อเคร อง) ท งน ค าส งท เก ยวข องจะประกอบด วย 1) แท บ Review 2) กล มค าส ง Comments 3) กล มค าส ง Tracking 4) กล มค าส ง Changes แสดงข อค ดเห น ต ดตามการเปล ยนแปลงเอกสาร ตรวจสอบและย นย น การเปล ยนแปลง ภาพท บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

57 การต งค าการเปล ยนแปลงแก ไข ว ธ ท า 1) ท แท บ Review กล มค าส ง Tracking 1 51/273 ภาพท ภาพท ) คล กล กศรสามเหล ยมช ลง ( ) ของค าส ง Track Changes คล ก Change Tracking Option ภาพท ภาพท บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

58 3) จะได หน าต าง Track Changes Options ด งภาพ 52/273 ภาพท ) ก าหนดการแสดงการต ดตามแก ไขในส วนของ Markup, Moves, Formatting และ Balloons ด งภาพท บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

59 53/273 4 ภาพท ) แบ งแต ละส วนของ Markup, Moves, Formatting และBalloons ให เห นช ดเจนด งรายการและภาพ ต อไปน 6) ในส วนของ Markup ก าหนดเฉพาะส วนท ม กรอบคล ม ด งภาพ บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

60 54/273 ภาพท ความหมาย Insertion ค อ การก าหนดให แสดงล กษณะ และส ของต วอ กษรท ม การแทรก/เพ มเต มใน เอกสาร Deletions ค อ ก าหนดให แสดงล กษณะ และส ของต วอ กษรท ม ถ กลบจากเอกสาร Changed lines ค อ การก าหนดส และต าแหน งด านซ าย/ขวาของเอกสาร ให แก เส นแสดงบรรท ดท ม การเปล ยนแปลง/แก ไข/เพ มเต ม/ลบ Comments ค อ การก าหนดให แสดงส ของกรอบค าแสดงข อค ดเห นตามท ก าหนด 7) ในส วนของ Moves ให น าเคร องหมายถ กออกจากส เหล ยมหน าค าว า Track moves เพ อก าหนดว า ไม ต องด าเน นการใด ๆ เม อม การย ายข อความ ด งภาพ ภาพท ความหมาย Track moves ค อ การก าหนดให แสดง/ไม แสดงล กษณะ และส ของต วอ กษรเม อม การย าย ข อความ บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information