จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม"

Transcription

1 จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม การท างานเป นท มม ล กษณะท แตกต างไปจากการท างานคนเด ยวโดยล าพ ง เพราะการท างาน โดยล าพ งน น เพ ยงแต ผ ท างานสามารถท างานให ตรงตามหน าท ท ก าหนดไว โดยใช ท กษะและ ความสามารถของตนอย างเต มท ก เพ ยงพอแล ว แต การท างานเป นท มเพ อให ประสบความส าเร จน น จะ ม องค ประกอบต างๆ เพ มข นอ กมากมายหลายประการท จะต องพ จารณากล าวค อ ความส าเร จของ การท างานเป นท มอย ท การหล อหลอมบ คคลผ ปฏ บ ต งานท งหมายให เป นคณะเด ยวก นเพ อให สมาช กท ก คนร ส กว าตนอย ในกล มเด ยวก น ม เป าหมายและมาตรฐานของงาน ตลอดถ งแนวปฏ บ ต เช นเด ยวก น ซ งจะท าให สมาช กเก ดความภาคภ ม ใจในความเป นเจ าของท มงาน และผลงานและม ความส ขในการ ท างาน นอกจากน ย งต องค าน งถ งการต ดต อซ งม ใช เพ ยงแค ระหว างห วหน างานก บสมาช กในท มเท าน น แต รวมตลอดถ งการต ดต อระหว างสมาช กด วยก นเองภายในท ม เพ อแลกเปล ยนข อค ดเห น ข าวสาร และร บผ ดชอบร วมก นเป นท ม เพ อให การปฏ บ ต งานส าเร จล ล วงไปสมด งเจตนารมณ ของท มจะเห นได ว า การท างานเป นท มจ งม ความจ าเป นท จะต องม การพ ฒนาท มงาน เพ อให สามารถปฏ บ ต งานได บรรล เป าหมาย โดยม การเร ยนร และท าความเข าใจถ งพฤต กรรมท งของตนและเพ อนร วมท มท แสดงออกใน ท มงาน เร องราวเก ยวก บการท างานเป นท มในป จจ บ นน ส วนใหญ แล วจะเก ยวข องก บว ชาการทางด าน จ ตว ทยาเป นอย างมาก ซ งน กจ ตว ทยาด านน ได ให ความหมายไว สอดคล ายก นพอสร ปสาระส าค ญว า ท มงาน ม ความหมายล กซ งมากกว าการท บ คคลมาร วมก จกรรมก นเท าน น แต ท มงานจะต อง ประกอบด วยค ณล กษณะ 3 ประการ ค อ 1. สมาช กจะต องม ว ตถ ประสงค ร วม และว ตถ ประสงค น นจะต องสนองความต องการของ สมาช กแต ละคน 2. ผลงานท เก ดข นจะต องมาจากความร วมม อของสมาช กท กคนในท ม 3. ม การส อสารทางวาจา หร อม ความส มพ นธ ระหว างสมาช กโดยว ธ ใดว ธ หน งก ได จากความหมายด งกล าวน ถ าพ จารณาแล วจะเห นว าสอดคล องก บค าพ งเพยของไทยท ว า สองห ว ด กว าห วเด ยว ซ งเป นค ากล าวของผ ใหญ สม ยก อนต องการจะอธ บายให เห นว า การท างาน ร วมก นโดยม การปร กษาหาร อก น หร อแสดงความค ดเห นร วมก น ย อมได ผลด กว าการท างานท ม ล กษณะต างคนต างท า อย างไรก ตาม ก ย งม ค าพ งเพยท กล าวไว อ กล กษณะหน งฝากไว เป นข อเต อนใจ ว า มากหมอมากความ ซ งหมายถ งการร วมงานก นในบางคร ง ถ ามากคน มากความค ด ก อาจ มากเร องและอาจท าให เก ดความค ดเห นข ดแย งก น จนในท ส ดท าอะไรไม ได ด งน นได กล าวมาแล วว า กระบวนการกล มจะเร มข นน บต งแต ม บ คคล 2 คนข นไปมาท า ก จกรรมร วมก น โดยม ว ตถ ประสงค เด ยวก น เม อมน ษย เข ามาร วมกล มก นก จะเก ดเป นบทบาทของกล ม ข นมา ท งน เพราะกล มม อ ทธ พลอย ในต วของม นเอง กล มสามารถท จะพ ฒนาคนหร อยกยอปอป นคนให ด ว เศษจนเลอเล ศอย างไรก ได และในขณะเด ยวก นกล มก สามารถท จะข ดเกลาล กษณะท าท ของสมาช ก

2 2 ในกล มให แปรเปล ยนไปได เราจ งได เห นการเคล อนไหวเปล ยนแปลงสถานภาพของกล มท เก ดข นอย เสมอ ไม ว าจะเป นไปในท ศทางท สร างสรรค พ ฒนาหร อล าหล งเลวลงก ตาม ท งน ข นอย ก บป จจ ยหลาย ประการในกล ม เช น ค ณภาพของสมาช กในท มความร วมม อร วมใจในการท างาน ล กษณะของการท างานเป นท มท ม ประส ทธ ภาพ 1. สมาช กในท มม เป าหมายร วมเป นหน งเด ยวก น 2. ม การก าหนดบทบาท มอบหมายอ านาจ หน าท ตลอดถ งความร บผ ดชอบของสมาช กไว ช ดเจน 3. บรรยากาศในการท างานม ล กษณะเป นก นเอง 4. สมาช กม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นอย างเป นอ สระ 5. ท มงานพยายามส งเสร มให สมาช กม ความค ดสร างสรรค และเป นประชาธ ปไตย 6. ม การประช มพ จารณาผลการปฏ บ ต งานเป นประจ า 7. สมาช กม งประโยชน ของท มเป นหล ก 8. สมาช กให ความร วมม อร วมใจ ม ความไว วางใจ และบร ส ทธ ใจต อก น 9. สมาช กจะร วมม อก นหาทางแก ไขเม อเก ดป ญหา 10. การต ดส นใจของท มงานถ อว าสมาช กท กคนต องร วมก นร บผ ดชอบ 11. สมาช กท กคนพอใจท ได ท างานร วมก นเป นท ม ท มงานท ม ประส ทธ ภาพ 1. สมาช กม ความสามารถท ดเท ยมก น 2. ม การวางแผน การบร หาร และการจ ดการท ด 3. สมาช กม ความสาม คค กลมเกล ยว เมตตา เอ ออาทรต อก น ค ณสมบ ต ของสมาช กในท มงาน คนด + คนเก ง * ภ ม ส าค ญ 3 ภ ม 1. ภ ม ร 2. ภ ม ธรรม 3. ภ ม ฐาน

3 3 1. ภ ม ร เป นเร องของการใช สต ป ญญา ความสามารถ และความค ดท เป นเหต เป นผล ส าหร บในการพ ด การเข ยน และการกระท าท งปวง เก งงาน ม ความร ประสบการณ และท กษะ เก งคน เข าใจคน จ งใจคนได และปกครองคนเป น เก งค ด ค ดอย างสมเหต ผล ไตร ตรองรอบคอบ ใช สมองท ง สองซ ก ผ ท ใช ป ญญาเป นเคร องช น าความค ดและการกระท าจะเล งเห นถ งความส าค ญของ ส วนรวมเพราะมองเห นว าส งม ช ว ตต องพ งพาก น 2. ภ ม ธรรม เป นเร องของการม ค ณธรรม ม เมตตา เอ ออาร ท จะช วยเหล อก น แบ งป น ก น เห นอกเห นใจก นและย ต ธรรม ระว ง อย างให ม วหมองในเร องเพศตรงข าม อย างให เส ย ความเมตา ปราณ จ ตใจเอ ออาร ต อก น จะก อให เก ดความเป นน าหน งใจเด ยวก น การเบ ยดเบ ยนก นและการท าร ายก นจะน อยลง 3. ภ ม ฐาน เป นเร องของความสง างามในการเข าส งคม ม ก ร ยามารยาทท เหมาะสม ร จ ก ให เก ยรต ซ งก นและก น สมาช กจะเก ดความภ ม ใจในตนเองและองค กร ข อควรระว งในการท างานเป นท ม การมองโลกของมน ษย : คนละแง ม ม การค ดและพ จารณาของมน ษย คนละอย าง การต ดส นใจของมน ษย คนละมาตรการ ย ดอ ตตาด วย

4 4 ค อ คนเราท างานเพ ออะไร McClelland น กจ ตว ทยาชาวอเมร ก นม ความเช อว า มน ษย เราท างานเพ อว ตถ ประสงค 3 ประการ อ านาจ ส าเร จ ส มพ นธ ความต องการท ง 3 ประการน จะม ส วนกระต นให คนเราแสดงพฤต กรรมท แตกต างก น ออกไปในเวลาท างาน หร อท าให บ คคลท ม ท าท ต อผ บ งค บบ ญชาท แตกต างก น บ คคลท ท างานโดยม งถ ง อ านาจ 1. ชอบให แต งต งตนเองเป นห วหน ากล ม หร อแสดงออกถ งการม อ านาจเหน อผ อ น 2. ชอบบงการช น ว บ งค บ ควบค มให ผ อ นค ดหร อท าตาม 3. ชอบวางแนวทางการกระท าของกล ม และพยายามโน มน าว ช กจ ง เกล ยกล อมให ผ อ น กระท าตาม 4. ชอบพ ดถ งความส มพ นธ ก บผ อ น แต จะพ ดถ งในความหมายท แฝงไว ในล กษณะท อย เหน อ ผ อ น 5. ชอบพ ดถ งการต อส ท ต องใช ก าล งกายและการแสดงออกท ก าวร าว 6. ชอบส มพ นธ ก บคนท มาอ อนน อมถ อมตน ประจบสอพลอ 7. หล กเล ยงการแสดงความอ อนแอให ปรากฏ 8. เพ อให ประสบความส าเร จ บางคร งชอบให ม ความเส ยงภ ยอย างบ าบ น 9. ขอบโต เถ ยงเม อผ อ นโจมต ความค ดของตนเอง บ คคลท ท างานโดยม งถ ง ส าเร จ 1. เป นผ ท ม ความห วงใยถ งความส าเร จของงาน 2. ต องการท าให ด ท ส ด โดยเน นถ งมาตรฐานท ด เล ศของความส าเร จ 3. ชอบความท าทายของงาน โดยการท างานท ม ความส าค ญอย างย งให ส าเร จ 4. ชอบท าส งต างๆ ให ด กว าท คนอ นเคยท ามา 5. ขอบแสดงออกถ งความร บผ ดชอบเก ยวก บงาน 6. แสดงออกถ งความค ดสร างสรรค 7. ชอบยกเหต ผลมาประกอบค าพ ดอย เสมอ 8. ม การเส ยงอย บ างในเร องท ต องต ดส นใจเก ยวก บงาน

5 5 9. ล กษณะเร องราวท เข ยนจะเป นล กษณะของการว เคราะห ม หล กเกณฑ และม ข นตอน แต จะไม เก ยวข องก บอารมณ หร อความร ส ก 10. แสดงถ งความส าเร จของช ว ตในระยะยาว 11. อยากให คนอ นยกย องว าเก งในการท างานหร ออาช พ บ คคลท ท างานโดยม งถ ง ส มพ นธ 1. ชอบผ กม ตรใหม 2. ชอบคบเพ อนอย างสน ทสนม 3. ชอบคบเพ อนให มากๆ 4. ชอบพ ดถ งม ตรภาพ ความใกล ช ดสน มสนมต อก น 5. ชอบเข ยนจดหมายต ดต อ เย ยมเย ยน ไปมาหาส ก น 6. แสดงออกถ งอารมณ อ อนไหว อารมณ เศร า ความเส ยใจเม อพล ดพรากความหวานซ งเม อ อย ใกล ช ดก น 7. แสดงออกถ งการให ความสนใจและยกย องผ อ น 8. เร องราวท พ ดจะไม ม การเส ยงภ ยท ส ง 9. จะเน นถ งความร ส กว าเหว และอารมณ หงอยเหงาเม อต องอย คนเด ยว 10. จะเน นถ งการได ร บความช นชมจากบ คคลอ น 11. ชอบท าตนเป นเพ อนท ซ อส ตย ความค ดสร างสรรค ความค ดสร างสรรค (Creative Thinking) เป นกระบวนการทางสมองของมน ษย ท สามารถค ด ได กว างไกลหลายท ศทาง โดยการเช อมโยงหร อผสมผสานความค ด ต งแต สองเร องเข าด วยก น แล ว จ ดระเบ ยบความค ดออกมาในร ปท แปลกใหม ไม ซ าแบบเด ม แต จะต องเป นส งท ม ค ณค าและให ประโยชน แก ช ว ตโดยท วไปความค ดสร างสรรค จะเก ดข นได 2 ล กษณะ กล าวค อ ล กษณะประการ หน งเก ดจากการค ดค นประด ษฐ ส งใหม ๆ ข นมา โดยไม ม ใครเคยค ดมาก อนอ กล กษณะหน งเก ดจาก การด ดแปลงส งท ม อย แล วให เป นประโยชน แก มน ษย ธรรมชาต ของความค ดสร างสรรค น กจ ตว ทยาหลายท าน เช น ก ลฟอร ด (Guilford) โคแกน (Kohan) ม ความเห นตรงก นว า ความค ดสร างสรรค ม ใช เป นพรสวรรค แต เป นส งท สามารถฝ กฝน และเสร มสร างข นได ถ าร ว ธ และม ความอดทนเพ ยงพอ นอกจากน มาสโลว (Maslow) ย งได กล าวไว ว าเด กจะม ความค ดสร างสรรค ได ด กว าผ ใหญ ท งน เพราะโดยปกต ท วไป เด กจะม ความอยากร อยากเห น รวมท งจ นตนาการได กว างไกล จนบางคร งผ ใหญ ตามไม ท น นอกจากน อ ทธ พลของส งแวดล อมท งทางบ านและท โรงเร ยนก น บว าเป นองค ประกอบท ส าค ญ ในการสร างให เด กเต บโตข นมาเป นผ ท ม ความค ดสร างสรรค มากน อยได ต างก น ด งน นจ งพอสร ป ธรรมชาต ของความค ดสร างสรรค จากแนวค ดของน กจ ตว ทยาต างๆ ได ด งน

6 6 1. ความค ดสร างสรรค เป นธรรมชาต อย างหน งท ม อย ในต วมน ษย เช นเด ยวก บอว ยวะต างๆ ของ ร างกาย 2. ความค ดสร างสรรค ของมน ษย ม มาต งแต บ คคลน นเร มเก ด 3. ศ กยภาพในการใช ความค ดสร างสรรค ของแต ละบ คคลแตกต างก น เพราะประสบการณ และโอกาสท จะได ร บการฝ กฝนและการใช แตกต างก นออกไป 4. การพ ฒนาความค ดสร างสรรค สามารถฝ กอบรมให ก บบ คคลได ท กเพศ ท กว ย และท ก ระด บ 5. ความสามารถในการค ดสร างสรรค สามารถใช ได ก บงานท กสาขาอาช พ และบ คคลท ก ระด บ อ ปสรรคในการพ ฒนาความค ดสร างสรรค การท คนเราไม ค อยค ดอะไรท ต างไปจากท เคยค ดอย ท กว น ท งน เน องมาจากสภาพส งคม ป จจ บ นคนส วนใหญ ใช ช ว ตก นด วยความเร งร บ เน องจากความจ าเป นท จะต องแข งข นก บส งแวดล อม รอบกายอย ตลอดเวลา ไม ว าจะเป นเพ อนร วมงานหร อเพ อนร วมถนนก ตาม จากสภาพด งกล าว จ งท า ให แต ละคนใช ช ว ตของตนเอง เปร ยบเสม อนเคร องจ กร กล าวค อม ว ถ ช ว ตท จ าเจ เร งด วน ขาดการ สร างสรรค ส งใหม ๆ ให แก ช ว ตและส งคม การท คนส วนใหญ ไม ค อยได ใช ความค ดหร อค ดอะไรจ าเจอย ท กว น ซ งน บว าเป นอ ปสรรค ส าค ญในการพ ฒนาความค ดสร างสรรค น น ม สาเหต พอสร ปได ด งน 1. งานในหน าท ประจ าว นไม จ าเป นต องใช ความค ดร เร ม เน องจากล กษณะงานท ท าน นม ร ปแบบท แน นอนอย แล ว จ งท าให ผ ปฏ บ ต เก ดการยอมร บ และต ดอย ก บร ปแบบน น เม อคนเราตกอย ภายใต อ านาจของระบบงานจะท าให สมองไม ม โอกาสได ใช ความค ด เม อนานเข าก จะกลายเป นความ เคยช นเก ดอาการเฉ อยชา ประส ทธ ภาพในการท างานจะลดต าลง เพราะไม ค ดท จะปร บปร ง เปล ยนแปลง หร อค นคว าหาว ธ การใหม ๆ ข นมา แต กล บจะมองว าความค ดใหม ๆ หร อการ เปล ยนแปลงใหม ๆ เป นเร องเด อดร อน น าร าคาญ เพ มป ญหาให มากข น ด งน นเพ อเป นการพ ฒนาจ ง ต องยอมร บว าการปร บปร งเปล ยนแปลงเป นส งท จ าเป น และเร มห ดปล กฝ งน ส ยให ร จ กปร บปร งว ถ ช ว ตของตนเองไปส ส งใหม ๆ ต างๆไปจากท เคยเป นมา เพ อช วยให ช ว ตม ความสดช น ไม ซ าซาก จ าเจ น าเบ อหน ายอ กต อไป 2. ประพฤต ปฏ บ ต ตามอย างก นตลอดมา การเอาอย างก นหร อค ดตามอย างก นหร อบางคร ง ไม กล าค ด ไม กล ากระท าให แตกต างไปจากของเด ม เพราะกล วผ ดพลาดกล วส งคมจะไม ยอมร บ จ ง ประพฤต ปฏ บ ต ตนโดยใช การเล ยนแบบของเด มอย ตลอดเวลา การกระท าด งกล าวจะไม ช วยให เก ดส ง แปลกใหม ขาดการสร างสรรค ด งน นการส งเสร มให บ คคลได แสดงความค ดเห นของตนเองออกมาด วย เหต ด วยผล ซ งบางคร งก อาจม ความแตกต างก นไป ย อมจะน าไปส ความแปลก ความใหม และเก ด การสร างสรรค ข นมา 3. เวลาท ม อย บ งค บให ต องท างานเหล าน นด วยความจ าเจ บ คคลบางจ าพวกต องท างานอย าง เร งร บ โดยไม ม เวลาท จะค ด ซ งอาจเก ดจากปร มาณงานท มาก และขาดการบร หารเวลาท เหมาะสม

7 7 หร ออาจเก ดจากน ส ยท ชอบรอให งานจวนต วแล วจ งลงม อท า ซ งท าให ไม ม เวลาค ด คนจ าพวกน จ งถ ก เวลาเป นเคร องบงการช ว ตอย โดยไม ร ต ว จ งม แต ความเร งร บ ขาดสต ขาดสมาธ ถ าร จ กแบ งเวลา และบร หารเวลาให เป นก สามารถเป นนายของเวลา ซ งจะท าให ท งช ว ตและงานอย ภายใต อ านาจของเรา ม เวลาท จะค ดพ จารณาเร องราวต างๆ เน องจากสมองต องการท งเวลาและอ สรภาพในการค ดค น แสวงหาว ธ การใหม ๆ เพราะสมองและความค ดของคนเราน น ม สภาพเช นเด ยวก บร างกาย กล าวค อ ต องม การออกก าล ง บร หารจ งจะเก ดความคล องแคล วและจะเก ดความสน กเม อได ค ดและได ร บ ผลตอบสนองท น าพอใจต อความค ดน น 4. บรรยากาศท เคร งคร ดและจร งจ งมากเก นไป ในช ว ตของคนเราหากการกระท าหร อ ความค ดจะต องอย ในกรอบเป นระเบ ยบแบบแผนท กส งท กอย างอย ตลอดเวลาจะคลาดเคล อนไปแม แต น อยไม ได เคร งคร ดอย ก บกฎเกณฑ และระเบ ยบว น ย จร งจ งก บช ว ตมากจนเก นไปโดยย ดคต ท ว า เวลาก นต องก น เวลางานต องท างาน และเวลาเล นต องเล น ช ว ตก จะม แต ความเคร งเคร ยดและเอา จร งเอาจ งมากเก นไป การท างานขาดความสน ก ไม กล าแม แต จะค ดนอกเหน อไปจากท เคยท า ก จะท า ให เป นคนขาดความค ดสร างสรรค 5. ความเฉ อยชา ความอ ดอาด เช องช า ซ งเป นความล าช าท งทางความค ด และการกระท า จ ดว าเป นอ ปสรรคส าค ญต อการความค ดสร างสรรค เพราะเป นการแสดงออกท ขาดแรงกระต นและ ขาดความค ดร เร ม การพ ฒนาความค ดสร างสรรค ในช ว ตของคนเราต งแต เล กจนโต ส งท เราได ร บและถ กตอกย าอย เสมอ ค อ ว ธ การหาค าตอบ ท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว และร ว ธ ตอบค าถามท ร ดก มท ส ด แต ส งท เราส ญเส ยไปค อ ศ กยภาพ หร อความสามารถในการค ดหาค าตอบท มากกว าหน งข อ รวมท งพล งในการจ นตนาการไปจนเก อบ หมดส น ปราชญ ผ หน งเคยกล าวไว ว า เด กๆ จะเร มเข าโรงเร ยนในร ปของเคร องหมายค าถาม (?) ท อย ในจ ตใจแต จะจบออกมาในร ปของเคร องหมายท เป นจ ดจบ (.) ด งน น ในกาพ ฒนาความค ดสร างสรรค จ งเป นการจ ดไฟแห งจ นตนาการท ก าล งจะด บมอดลง ไปให กล บล กโพลงข นมาใหม โดยการพยายามท าลายก าแพงท ก ดก นเสร ภาพทางสมองลงไปเป นการให อ สระก บความค ด ซ งว ธ การในการพ ฒนาความค ดสร างสรรค สามารถท าได ด งน 1. ท าส งท ค นเคยให แปลก การท จะค ดเร องเด ยวก นก บคนอ น และค ดให แปลกไปจากคนอ น ได น น จะต องฝ กห ดให เป นคนช างสงส ย และบางคร งต องค ดแบบเร ยบง ายบ าง อย าค ดสล บซ บซ อน จนเก นไปเพราะส งท งหลายท อย รอบต วเราบางคร งก เก ดจากความค ดแบบพ นๆ ธรรมดา 2. ส าค ญส งท แปลกให ค นเคย การฝ กตนเองให ม ความค นเคยก บส งท แปลกอย เป นประจ า จะ ท าให เราเป นคนท ม ความกล าท จะค ดโดยไม ถ กล อมกรอบในเร องความเคยช นหร อต ดอย ก บค าน ยมท เน นแต เร องความส าเร จ และประณามความล มเหลว

8 8 3. ให เวลาในการค ด สมองของคนเราต องการท งเวลาและอ สรภาพ ด งน นในการท าอะไรก ควรจะให เวลาเผ อไว ส าหร บสมองได ม เวลาค ดไตร ตรอง ไม ร บร อนในการต ดส นใจจนเก นไป ม สมาธ ค อยๆ ค ดจ ตใจไม ฟ งซ าน ซ งจะท าให มองเห นแนวทางในการแก ป ญหาได หลายๆ แนวทาง 4. ค ดในเช งสมม ต อย เสมอ การค ดในเช งสมม ต น สามารถท าได โดยการต งค าถามก บต วเรา เสมอๆ ว า อะไรจะเก ดข น ถ า ค ดอย างคล มเคร อ การกระต นให เก ดการค ดอย างคล มเคร อน น สามารถท าได ด วยการต ง ค าถามให คล มเคร อเอาไว ในการท างานหร อส งการ ความคล มเคร อเป นเร องอ นตรายเพราะอาจท าให เก ดความผ ดพลาดและเส ยหายได แต ในระบบของความค ด ความคล มเคร อจะช วยท าลายก าแพงท ป ด ล อมความค ดลงได ท าให สามารถค ดได กว างขวางและปลอดโปร งข น การกระต นให เก ดความค ด คล มเคร ออาจท าได โดยการต งค าถามท ม ล กษณะเป นค าถามแบบปลายเป ด ค อ ม ค าตอบได มากกว า หน งค าตอบซ งจะท าให ได ค าตอบหลายๆ แนวทาง 6. ไม ย ดต ดก บความถ กต องหร อความผ ดพลาด คนส วนใหญ จะถ กส งสอนให ม ความค ดว าเม อ ท าการส งใดแล วจะต องท าให ส าเร จเพ ยงอย าเด ยว ความล มเหลวเป นส งท ส งคมไม ยอมร บและเป น ความอ บอาย การท าผ ดเป นส งท ไม ด ไม ถ กต อง และเก ดความไม พอใจ ส งคมป จจ บ นจ งม ท ศนคต ต อ ความถ กต องก บความผ ดพลาดว าเป นส งท ตรงก นข าม และส งคมจะยอมร บแต เพ ยงด านเด ยวค อ ความถ กต อง ด วยเหต น จ งท าให คนส วนใหญ ไม กล าเส ยงหร อท าอะไรนอกขอบเขตท เคยช น เพราะกล ว ความล มเหลว และจะได ร บผลจากส งคม ค อ การต าหน ต เต ยนการด ถ กด แคลน ซ งท ศนคต ด งกล าว น จะเป นก าแพงป ดก นความค ดสร างสรรค ในต วบ คคลเป นอย างมาก เพราแท ท จร งแล วความล มเหลว หร อข อผ ดพลาดควรจะเป นส งท น ามาศ กษา และถ อเป นบทเร ยนในการแสวงหาแนวทางใหม ด วยความ อดทน และเพ ยรพยายามท จะขจ ดข อบกพร องให หมดส นไป ความเฉล ยวฉลาดทางอารมณ : ป จจ ยส งเสร มความส าเร จในช ว ต ความหมายและองค ประกอบ EQ EQ เป นค าย อมาจากค าในภาษาอ งกฤษ Emotional Quotient หร อบางคร งก จะได เห นค าว า Emotional Intelligence จากการค นคว าแหล งอ างอ งของต างประเทศ ถ าจะแปลความหมาย EQ โดย เท ยบเค ยงก บค าท เราค นเคยค อ IQ ก อาจจะอธ บายได ว า IQ หมายถ งเกณฑ ภาคเชาวน ด งน น EQ ก คงจะหมายถ งเกณฑ ภาคอารมณ ในท น ควรจะหมายความว าเป นต วบ งช (Indicator) ว าม ความ เฉล ยวฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) ระด บใด ประว ต ของการศ กษาด าน EQ ในอด ตวงการจ ตว ทยาซ งพยายามศ กษาพฤต กรรมของมน ษย ได ศ กษาเร องหน าท ของสมอง ซ ง เช อว าจะท าให เข าใจมน ษย อย างล กซ งมากข น

9 9 ในป ค.ศ Paul Maclean จากสถาบ นส ขภาพจ ตแห งช ว ตของอเมร กา ได สนใจศ กษา หน าท ของสมองส วนต างๆ และสร ปการศ กษาด งน มน ษย ม สมองท ประกอบไปด วย 3 ส วน ค อ ช นในส ด เร ยกว า Reptilian ในส วนน ประกอบด วยอ ปน ส ยด งเด มของมน ษย ย งม ได ร บการข ด เกลารวมท งส ญชาต ญาณ ช นกลางหร อส วนกลาง เร ยกว า Limbic System เป นส วนท ท าให เก ดอารมณ ของมน ษย ช นนอกส ด เร ยกว า Neocortex หร อ Cerebral System ซ งส วนน จะท าหน าท เก ยวก บการค ด การร บร ต างๆ การพ ดรวมท งการวางแผน สมองช นนอกส ดน จะท าให มน ษย ม ความแตกต างจากส ตว ประเภทอ นด วย หล กจากช วงแรกท Paul Maclean ได รายงานผลการศ กษาเร องหน าท ของสมองแล วระยะ ต อมารวมๆ ค.ศ น กจ ตว ทยาจากสถาบ นเทคโนโลย แคล ฟอร เน ย (California Institute of Technology) ช อ Roger Sperry ได ศ กษาเก ยวก บสมองซ กซ าย-ขวา ว าม หน าท แตกต างก นอย างไร บ างและได รายงานการศ กษาด งน สมองซ กซ าย จะท าหน าท ควบค มการเคล อนไหวของร างกายซ กขวาของมน ษย และท าหน า เก ยวข องก บภาษาถ วยค า ค าพ ด และต วหน งส อ จะเน นการค ดว เคราะห การค ดวางแผน การค ด ตามความเป นจร งและค ดเป นล าด บข นตอนอย างม เหต ผล สมองซ กขวา จะท าหน าท ควบค มการเคล อนไหวของร ายกายซ กซ ายของมน ษย และท าหน าท เก ยวข องก บการค ดเป นภาพ ค ดแบบคาดคะเน ค ดโดยประมวลส งเร าต างๆ พร อมก น ค ดในเช งจ ต นาการ ค ดแบบสร างสรรค และแบบท นท ท นใด กล าวโดยสร ปสมองซ กซ ายจะค ดอะไรท เป นล าด บข นตอนในขณะท สมองซ กขวาจะค ดในส งท เป นภาพรวมๆ ในเช งม ต ส มพ นธ องค ประกอบของ EQ ในท ศนะของ Salovey ซ งเป นน กจ ตว ทยาท บทบาทส าค ญในเร องของ EQ ม ความเห นว า EQ ม องค ประกอบท ส าค ญ 5 องค ประกอบ ด งน 1. การร บร อารมณ แห งตน (Know one s emotion) 2. การจ ดการอารมณ ตนเอง (Managing emotion) 3. การสร างแรงจ งใจท ด ให แก ตนเอง (Motivation oneself) 4. การร บร อารมณ ของบ คลอ น (Recognizing emotion in others) 5. การจ ดการด านส มพ นธภาพก บบ คคลอ นๆ (Handing relationship)

10 10 1. ข นตระหน กร จ กอารมณ ตน (Know one s emotion) ม ตนแล วให ร ตน หร อบางท เร ยกว าการตระหน กร ตน (Self awareness) เข าใจหย งร ความเปล ยนแปลงในอารมณ ภาวะอารมณ ต องการของตนในแต ละห วงเวลาและ สถานการณ เข าท านองผ ท ร จ กต วเองและเอาชนะตนเองได เป น ผ ท ฉลาดท ส ด 2. ข นบร หารจ ดการอารมณ ของตนเอง (Managing emotion) เป นความสามารถท จะ ควบค มจ ดการก บความร ส กหร อภาวะอารมณ ท เก ดข นได อย างเหมาะสมและชาญฉลาด โดยสร างเสร ม จากภาวะท ตระหน กร ในอารมณ ของตน เม อเศร า โกรธ ผ ดหว ง หร อเส ยใจก ควบค มตนได ไม โมโห หร อหา แพะร บบาป สร างความท กข ระทมให เก ดแก ตนน าพาภาวะอารมณ ของตนให กล บค นส สภาพปกต ได โดยเร วฝ นร ายให กลายเป นด ค ดไตร ตรองก อนต ดส นใจ 3. ข นสร างแรงจ งใจท ด ให แก ตนเองได (Motivation oneself) การกระต นเต อนตนให ค ด ร เร มอย างม ความค ดสร างสรรค ผล กด นตนม งส เป าหมายท ต งไว จะน ามาซ งความส าเร จ สามารถ ถอดได รอได ไม ห นห นใจเร วด วนได ผ ท สามารถท าได ด งน ถ อเป นผ ท ประสบความส าเร จในงาน ม งส เป าหมายอย างม พล งของความต งใจม น มองอะไรท ไม ต ดก บเง นหร อต าแหน ง 4. ข นสามารถร บร อารมณ ของผ อ นได (Recognizing emotion in others) ความสามารถเอาใจเขามาใส ใจเราเป นพ นฐานของความ เก งคน ร เท าท นในความร ส กความต องการ และข อว ตกก งวลของผ อ นไอย างชาญฉลาด ม ไหวพร บ ม ความส าค ญต อบางอาช พ เช น งานท เก ยวก บการร กษาพยาบาล การขาย การสอน และการบร หารจ ดการ 5. ความสามารถในการจ ดการด านส มพ นธภาพก บผ อ น (Handing relationship) เป น ผลร วมข อ 1 4 ท าอย างไรท จะม ความสามารถในการสร างและร กษาเคร อข ายสายส มพ นธ ส วนต ว และท เก ยวก บงานไว ซ งม ความส าค ญอย างมากก บความเป นผ ม ช อเส ยง ความเป นผ น าและความเก ง คน Gardner ถ อว าเป นล กษณะของ Interpersonal Intelligence ท ประกอบจากการจ ดต งกล มหร อ เคร อข ายการเจรจาแสวงหาทางออก การสร างสายส มพ นธ เป นการส วนต วและเป นผ ท ม ความสามารถ ว เคราะห สถานการณ ทางส งคมได ด ในท ศนะของ Wagner และ Sternberg (1985, p 439) เก ยวก บ EQ น ได เสนอว าพฤต กรรม ของผ ท ชาญฉลาดด าน Practical intelligence ท จะเอ อต อความส าเร จในว ชาช พในการบร หารและใน ช ว ตสามารถแบ งได เป น 3 ประเภท ค อ 1. การครองตน (Managing self) หมายถ ง ความสามารถในการบร หารจ ดการตนเองใน แต ละว นให ได ผลผล ตส งส ด อาท การจ ดล าด บก จกรรมท ต องท า การกระต นช น าตนให ม งส ผลส มฤทธ 2. การครองตน (Managing others) ท กษะความร ในการบร หารผ ใต บ งค บบ ญชา ความส มพ นธ ทางส งคม ความสามารถเข าก บผ อ นได มอบหมายงานให ท าตรงก บท กษะความร ความสามารถของผ ปฏ บ ต แต ละคน และให รางว ลตามผลงานท ปฏ บ ต 3. การครองตน (Managing career) จะสร างผลกระทบท ด แก ส งคม องค การ ประเทศชาต ได อย างไร จะสร างช อเส ยงเก ยรต ภ ม ของตนได เช นไร จ ดความส าค ญจ าเป นของตนให

11 11 สอดคล องก บส งท องค การให ความส าค ญ สามารถโน มน าวผ เก ยวข องให เห นความส าค ญ และเห นด งามด วย ส าหร บ Bar-on (1992) ได เสนอองค ประกอบของ EQ โดยแบ งเป น 5 หมวด ประกอบด วย 15 ค ณล กษณะส าค ญ หมวดและค ณล กษณะของ EQ ในท ศนะของ Bar-on หมวด 1. ความสามารถภายในตน 2. ท กษะของความเก งคน 3. ความสามารถในการปร บต ว 4. กลย ทธ ในการบร หารความเคร ยด 5. ป จจ ยด านแรงจ งใจและภาวะอารมณ ค ณล กษณะ 1.1 ตระหน กร จ กตน 1.2 เข าใจภาวะอารมณ ของตน 1.3 กล าแสดงความค ดเห น และความร ส กของตน 2.1 ตระหน กร เท าท นในความค ดความร ส กของผ อ นได ด 2.2 ใส ใจสว สด ภาพห วงใยผ อ น 2.3 สร างสายส มพ นธ ก บผ อ นได ด 3.1 ตรวจสอบความร ส กของตน 3.2 ต ความเข าใจสถานการณ ต างๆ ได ด 3.3 ย ดหย นในความค ดความร ส กของตนได ด 3.4 แก ไขป ญหาและสถานการณ เฉพาะหน าได ด 4.1 จ ดการก บความเคร ยดได ด 4.2 ควบค มอารมณ ของตนได ด 5.1 มองโลกในแง ด 5.2 สร างความสน กสนามให เก ดแก ตนเองและผ อ นได ด 5.3 ร ส กและแสดงออกซ งความเป นส ขให ปรากฏได ต วอย างของ EQ ท พบเห นได ในช ว ตจร ง ระด บบ คคล IQ ส ง ไม ได หมายความว า EQ ชองคนน นจะส งตามไปด วย น กศ กษาแพทย เสร ม ฆ าห นศพแฟนสาว โมโห โกรธจนค มอารมณ ตนเองไม ได ท ถ กโกหก ซ งๆ หน า น กเร ยนท นฯ โมโหแฟนต จาก ท บท าลายอ ปกรณ การทดลองเคม และล มโต ะอาหาร ไม ให คนอ น ได ทาน ปราดเปร องแต ท าเร องท ด ไร เหต ผล

12 12 ห วหน างานเป นคนท โมโห หง ดหง ดง าย ล กน องมอบสมญาว า ปรอท และไม ม ใครช นชม ขาดบารม ต วอย าง : บทบาทของ IQ และ EQ ต อก จกรรมต างๆ ในช ว ต แก ป ญหา เฉพาะทาง เร ยน งาน ปร บต ว ครองตน ครองตน ช ว ตค IQ IQ IQ + EQ EQ EQ EQ EQ มน ษย ส มพ นธ ในการท างาน มน ษย ส มพ นธ เป นป จจ ยส าค ญประการหน งในการท างานเพ อให บรรล เป าหมายเพราะว ามน ษย ส มพ นธ เป นเร องท เก ยวข องก บความส มพ นธ ระหว างบ คคลก บบ คคล หร อบ คคลก บกล มโดยอาศ ย การแสดงออกท งทางกาย วาจา และใจ ต อผ อ น ด งน นในช ว ตของเราถ าเราต องการให การท างาน ด าเน นไปอย างราบร นและได ผลด ก จ าเป นต องศ กษาถ งเร องราวเก ยวก บมน ษย ส มพ นธ เพ อใช เป นแนว ปฏ บ ต เร องน ถ าจะกล าวไปแล วก น บว าเป นเร องท เก ยวข องอย างมากก บช ว ตประจ าว น ม ขอบข ายท กว างขวาง ม ความสล บซ บซ อน และเต มไปด วยความละเอ ยดอ อน ข อปฏ บ ต ส าค ญประการหน ง ส าหร บปร ชญาของมน ษย ส มพ นธ ก ค อมน ษย ส มพ นธ จะต องเร มต นท ตนเองก อน โดยย ดหล กการ ว เคราะห และปร บปร งตนเอง ร จ กว ธ การระง บอารมณ และการควบค มตนเองพอประมาณในการด าเน น ช ว ต ความหมายของมน ษย ส มพ นธ ค าว ามน ษย ส มพ นธ ถ าพ จารณาก นตามภาษาเข ยนแล ว จะเห นว ามาจากค าสองค ามารวมก น ค อ ค าว า มน ษย ก บ ส มพ นธ ค าว า มน ษย หมายถ ง ผ ท ม จ ตใจส ง หร อผ ท ม ความงดงาม อย ในห วใจ ส วนค าว า ส มพ นธ หมายถ ง การต ดต อ การอย ร วมก น เม อน าเอาค าว า มน ษย ก บ ส มพ นธ มารวมก นเข าเป นค าว า มน ษย ส มพ นธ แล ว ก หมายถ ง การอย ร วมก นอย างม ความส ขของผ ท ม ความงดงามในห วใจ ถ าจะพ ดก นอย างกว างๆ แล ว มน ษย ส มพ นธ ก ค อ ความส มพ นธ ระหว างบ คคลต งแต สองคนข นไปหร อระหว างกล มชนต งแต สองกล มข นไปหร อระหว าง บ คคลก บกล มชน ซ งความส มพ นธ ด งกล าวอาจเป นการสร างสรรค ร วมก นท งทางตรงหร อทางอ อม อย างเป นทางการ หร อไม เป นทางการก ได เพราะแท ท จร งแล วมน ษย ส มพ นธ ก เป นการต ดต อเก ยวพ น ก นระหว างมน ษย ด วยก น ไม ว าเร องท ต ดต อก นน นจะเป นเร องท เก ยวข องก บธ รก จการงาน หร อเร อง ส วนต วก ตาม ท กษะทางมน ษย ส มพ นธ จ าเป นเพ ยงใดในการท างานร วมก น

13 13 ในการท างานร วมก น พน กงานในหน วยงานจ าเป นต องม ท กษะทางด านมน ษย ส มพ นธ มากน อย เพ ยงใดน น Kenneth H. Blanchard ได กล าวไว ในหน งส อ Management of Organizational Behavior ไว ตอนหน งว า... เป นท เห นพ องต องก นว าในการปฏ บ ต งานของคนเราน น จ าเป นต องอาศ ยท กษะ 3 ประการ ค อ 1. ท กษะทางด านเทคน ค (Technical Skill) 2. ท กษะทางด านมน ษย ส มพ นธ (Human Relations Skill) 3. ท กษะทางด านแนวความค ด (Conceptual Skill) พน กงานระด บส ง พน กงานระด บกลาง พน กงานระด บล าง ท กษะทางด านแนวความค ด ท กษะทางด านมน ษย ส มพ นธ ท กษะทางด านเทคน ค แผนผ งแสดงถ งความต องการท กษะด านต างๆ ของพน กงานแต ละระด บ จากแผนผ งจะเห นว า พน กงานระด บส งต องการท กษะทางด านเทคน คน อยมาก แต ต องการท กษะทางด านแนวค ดส งมาก ส วนพน กงานระด บกลางต องการท กษะทางด านเทคน คและท กษะทางด านแนวค ดค อนข างมาก ในขณะ ท พน กงานระด บล างต องการท กษะทางด านเทคน คส ง แต ต องการท กษะทางด านแนวความค ดน อยมาก แต พน กงานท ง 3 ระด บ ก ต องการท กษะมน ษย ส มพ นธ เช นเด ยวก น ท กษะทางด านเทคน ค หมายถ ง ท กษะในการลงม อปฏ บ ต งานท ม ผลมาจากประสบการณ หร อการเร ยนร โดยการฝ กปฏ บ ต รวมตลอดถ งความสามารถในการใช ความร ว ธ การและเทคน คเพ อ น าไปส การปฏ บ ต ท กษะทางด านมน ษย ส มพ นธ หมายถ ง ความสามารถในการท างานร วมก บผ อ นอย างม ประส ทธ ภาพและก อให เก ดความส ขใจร วมก น ม ความคล องต วในการด าเน นช ว ตร วมก บผ อ น ม ความ เข าใจตนเองและผ อ นตลอดถ งการร จ กว ธ การจ งใจคน มน ษยส มพ นธ ม ผลต อความก าวหน าในช ว ตอย างไร น กพฤต กรรมศาสตร ท ท างานเก ยวก บพฤต กรรมของมน ษย ในหน วยงาน เห นพ องต องก นว าการ ปฏ บ ต งานโดยท วไป ของพน กงานม ความจ าเป นต องอาศ ยท กษะทางด านเทคน ค ท กษะทางด าน

14 14 แนวความค ด และท กษะทางด านมน ษยส มพ นธ ส าหร บท กษะทางด านมน ษยส มพ นธ น บว าม ความ จ าเป นและส าค ญต อพน กงานท กระด บในหน วยงาน จากผลการว จ ยพบว า 1. สาเหต ท บ คคลท างานแล วไม ได เล อนข นหร อเล อนต าแหน ง ม 2 ประการ ค อ ก. ขาดความร เร องงาน 24.5 % ข. ไม สามารถปร บต วให เข าก บเพ อนร วมงาน (ขาดท กษะในเร องมน ษยส มพ นธ 75.5 %) 2. สาเหต ท พน กงานถ กปลดออกจากงาน 2 ประการ ค อ ก. ขาดความร ในเร องงาน 10 % ข. ขาดความสามารถในการปร บต วเข าก บผ อ น (ขาดท กษะในเร องมน ษยส มพ นธ 89.9 %) เร องของมน ษยส มพ นธ น บว าม ความส าค ญมากโดยเฉพาะในส งคมป จจ บ น เพราะเป นเร องท เก ยวก บความส มพ นธ ของมน ษย เป นต วเช อมโยงให มน ษย เก ดความร ก ความเข าใจ และความเห นใจซ ง ก นและก น ซ งจะน าไปส การท างานร วมก นและการด าเน นช ว ตร วมก นอย างม ความส ข และประสบ ผลส าเร จค ณค าของ มน ษยส มพ นธ ช วยก อให เก ดประโยชน ต อการด าเน นช ว ต ด งน 1. เพ อให เก ดความเข าใจอ นด ต อเพ อนมน ษย ด วยก น 2. เพ อให เก ดความเช อถ อร กใคร ต อก น 3. เพ อให เก ดความพ งพอใจ และย นด ให ความร วมม อในการท างาน 4. เพ อให การคบหาสมาคมเป นไปด วยความราบร น 5. เพ อให เก ดความส าเร จในก จการงานท ม ว ตถ ประสงค ร วมก น

15 15 เทคน คบางประการเก ยวก บมน ษยส มพ นธ A Short Course in Human Relations The SIX most important word : I ADMIT I MADE A MISTAKE THE FIVE most important word : YOU DID A GOOD JOB THE FOUR most important word : WHAT IS YOUR OPINION? THE THREE most important words : IF YOU PLEASE THE TWO most important words : THANK YOU THE ONE most important words : WE THE LEAST most important words : I

16 16 เทคน คการสร าง 1. เมตตา ปราณ (GOOD Wishes) พล งจ ต ร สเซ ย อเมร กา อาจารย ฟ น 2. วจ ไพเราะ (Communication) ผ พ ด เร องราว ผ ฟ ง อ ปสรรคของภาษา พ ด เข ยน อารมณ 3. สงเคราะห ปวงชน (Observable Helping Relation) พฤต กรรมช วยเหล อ วาจา กระท า 4. วางตนเสมอภาค (Approval) จะท าได ต องยอมร บว า มองคนละแง ค ดคนละอย าง ต ดส นคนละมาตรการ I am OK you are not OK. I am not OK you are OK. I am not OK you are not OK. I am OK you are OK + With Love 5. เพ มฝากค ณค า (Recognition) ยกย องชมเชย

17 ถ อมต วเอง ยอมร บผ ด 17

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา พฤต กรรมผ บร โภค ช อหน วย การแบ งส วนตลาดก บพฤต กรรมผ บร โภค ช อเร องหร อช องาน จานวนช วโมง สาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา พฤต กรรมผ บร โภค ช อหน วย การแบ งส วนตลาดก บพฤต กรรมผ บร โภค ช อเร องหร อช องาน จานวนช วโมง สาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา พฤต กรรมผ บร โภค ช อหน วย การแบ งส วนตลาดก บพฤต กรรมผ บร โภค หน วยท 5 สอนคร งท ช วโมงรวม... ช อเร องหร อช องาน จานวนช วโมง สาระสาค ญ การแบ งส วนตลาดเป นการศ กษาถ งต วแปรร วมท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information