จดหมายสม ครงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "จดหมายสม ครงาน 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2."

Transcription

1 จดหมายสม ครงาน การเข ยนเอกสารสม ครงานเป นจ ดเร มต นของการสม ครงาน ด งน นจ งต องจ ดท าข นอย างรอบคอบ ม ความ สมบ รณ ท งในร ปแบบและเน อหาเพราะม บทบาทเสม อนเป นต วแทนของผ สม ครงานท จะส งผลให เก ดการจ างงาน หร อไม ก ได การเข ยนเอกสารสม ครงานอาจท าได โดยการกรอกข อความลงในใบสม ครซ งฝ ายผ จ างได จ ดท าข นหร อ อาจจ ดท าในร ปของจดหมายสม ครงานเข ยนด วยลายม อหร อพ มพ ด ด แต ในป จจ บ นน ยมใช พ มพ ด ดเป นส วนใหญ เว นแต ผ จ างก าหนดให ส งจดหมายสม ครงานเป นลายม อของผ สม ครงานท งฉบ บ ท งน ย งรวมไปถ งประว ต ย อแสดง ค ณสมบ ต เพ อการพ จารณาค ดเล อกอ กด วย ในการสม ครงานจะต องม ผ อ างอ งและจดหมายขอบค ณผ อ างอ ง รวมท งอาจม จดหมายต ดตามผลการ ส มภาษณ ในบางกรณ จดหมายสม ครงานเป นช องทางท น าข าวสารข อม ลจากผ สม ครงานไปย งผ พ จารณาค ดเล อก เป นต วแทนของผ สม ครงาน การเข ยนจดหมายสม ครงานท น ยมใช ม 2 ร ปแบบ ได แก 1. แบบเป นจดหมายสม ครงานพร อมด วยรายละเอ ยดค ณสมบ ต ของผ สม ครงาน จะใช ในกรณ ท ผ สม คร งานไม ม รายละเอ ยดเก ยวก บค ณสมบ ต ส วนบ คคลและประว ต การท างานมากน ก จ งสามารถให รายละเอ ยดพร อม ก บแสดงความประสงค จะสม ครงานอย ในจดหมายได ผ เข ยนจดหมายสม ครงานในร ปแบบน ส วนใหญ เป นผ เพ งจบ การศ กษาและไม ม ประสบการณ ท างานมาก อน 2. เป นจดหมายสม ครงานม ประว ต ย อแนบไปพร อมก บจดหมาย ม กใช ในกรณ ท ผ สม ครม รายละเอ ยดท สมควรเสนอให พ จารณามาก ไม สามารถบรรจ ในจดหมายได จ าเป นต องแยกพ มพ เป นเอกสารแยกต างหาก การเข ยนจดหมายสม ครงานและประว ต ย อม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อเป นการแนะน าต วผ สม คร เป นแนวทางให ผ จ างมองเห นถ งบ คล กภาพและอ ปน ส ยในการท างาน ของผผ สม ครได 2. เพ อช แจงถ งความสนใจในต าแหน งงานน นๆ 3. เพ ออธ บายรายละเอ ยดคร าวๆเก ยวก บความส าเร จทางการศ กษาหร อหน าท การงานเพ อให ผ จ างร ส ก สนใจ 4. เพ อเป นการสร างส มพ นธภาพก บผ จ างก อนท จะได พบปะพ ดค ย 5. เพ อเป นการเสนอต วให ผ จ างได ร จ ก 6. เพ อความเป นระเบ ยบเร ยบร อยและเป นข นตอนท เหมาะสมมากกว าการจ โจมเข าไปต ดต อด วยตนเอง หร อโทรศ พท เข าไปสม ครงาน ป จจ ยท ท าให จดหมายสม ครงานและประว ต ย อประสบความส าเร จ ค อ 1. แสดงพ นฐานอ นแท จร ง ค อ หล กฐานเก ยวก บต วผ เข ยนเองว าเป นผ ม ค าต องานและผ จ างเพ อเป นการ เสร มสร างท ศนคต ท ด แต ต น 2. เข ยนไว มากเก นด กว าน อยเก นไป แต ส งท เก นความจร งหร อกว างเก นไปจะไม เก ดประโยชน ในการ พ จารณาของผ จ าง 65

2 66 3. พ จารณาว าส งไหนท จะท าให จดหมายสม ครงานและประว ต ย อของตนน าอ าน น าสนใจและเด นกว า ของผ สม ครคนอ น 4. ศ กษาเก ยวก บบร ษ ทท จะสม ครให มากท ส ดเท าท จะมากได เพราะจะเป นประโยชน มากเวลาส มภาษณ 5. แนบใบสร ปค ณว ฒ ทางการศ กษาว าประกาศน ยบ ตรหร อปร ญญาบ ตรพร อมท งร ปถ าย ประมาณ 3 ร ป 6. แสดงถ งความสนใจในต าแหน งท จะสม ครให ช ดเจน 7. ถ าเป นการเข ยนใบสม ครโดยท ได อ านในใบประกาศร บสม ครงานให บอกท มาของประกาศน นๆด วย เป นการแสดงให เห นว าผ สม ครเป นผ ท รอบคอบและสนใจข าวสารรอบต ว 8. การเข ยนต องแสดงท งค ณภาพของความค ดและค ณภาพของการเข ยน 9. แจ งว าผ สม ครสามารถร บการส มภาษณ เป นส วนบ คคลได ในว นเวลาใดและอย างไร ในการเข ยนจดหมายสม ครงานต องระม ดระว งข อผ ดพลาดในล กษณะ ด งน 1. จดหมายสะเพร า เป นจดหมายท ใช ค าพ ดซ งไม ข ดเกลา ม การข ดลบข ดฆ า พ มพ สกปรก หร อพ มพ ต ด บ างไม ต ดบ าง เน อความของจดหมายใช ไม ได หร อใช กระดาษค ณภาพไม ด ส งบกพร องต างๆเหล าน จะท าให ไม ใคร ได ร บการพ จารณาท ด พอหร ออาจไม ได ร บการพ จารณาเลย 2. จดหมายท ม ใจความคล มเคร อ ค อจดหมายท ไม บ งให แน ช ดว าต องการอะไร งานชน ดใด ท าไมจ ง ต องการและจะท าได เม อใด เป นการใช ถ อยค ากว างๆไม ช เฉพาะ และม กไม แจ งว นท ช อ สถานท งานท ถน ด พ นฐานการศ กษา หร อรายละเอ ยดใดๆท งส น 3. จดหมายออกต ว เป นจดหมายท เข ยนอย างคลางแคลงในการแสดงออกซ งข อม ล เป ยการแสดงให ทราบว าเป นคนขาดความม นใจในตนเอง 4. จดหมายท โอ อวด เป นจดหมายท ม ล กษณะชอบอวดร ไปหมดท กส งท กอย าง ในการท างานใดก ตาม ต องการผ ท ร จร งเท าน น ไม ต องการคนร มากจนเหม อนไม ร อะไรเลย 5. จดหมายไม เป นระเบ ยบ จดหมายสม ครงานก บใบประว ต ย อท ม ข อความไม สอดคล องก นน น ท าให ยากต อการพ จารณามาก 6. จดหมายลอกแบบ เป นจดหมายท ช ให เห นว าผ สม ครขาดหล กว ชาได แต ลอกแบบมาเท าน น จดหมายสม ครงานท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญ 3 ส วน ค อ 1. ส วนน า เป นส วนท แสดงจ ดม งหมายของจดหมายเพ อก อให เก ดความสนใจท จะอ านต อ ให ค าน งถ งส ง ท จะท าให ผ อ านเก ดความประท บใจ ด งน 1.1 แสดงถ งท มาของความสนใจในการสม คร เช น จากหน งส อพ มพ ไทยร ฐ ฉบ บว นท 12 เมษายน ศกน บร ษ ทของท านได ลงประกาศร บสม ครพน กงานในต าแหน ง 1.2 เน นถ งความส าค ญบางอย างท ผ อ านต องการ ไม ใช ตามท ผ สม ครต องการ และต องเข ยนด วยความ เช อม นในตนเอง แต ไม ใช โอ อวด 1.3 กล าวถ งว ตถ ประสงค ของจดหมาย อาจจะแนะน าถ งความต องการบางอย างซ งผ สม ครสามารถท าได เหมาะสม หร อท าให ผ อ านเก ดความประท บใจและกระต นให ผ อ านกระหายท จะอ านต อ

3 67 2. ส วนกลาง เป นส วนท ช แจงหล กฐานและรายละเอ ยด หากเป นจดหมายท แนบประว ต ย อไม จ าเป นต อง ช แจงรายละเอ ยดมากเก นไปน ก แต ถ าเป นจดหมายสม ครงานซ งไม แนบประว ต ย อจ าเป นต องช แจงรายละเอ ยด ปล กย อยท ส าค ญ โดยว ธ การเข ยนด งน 2.1 อธ บายประว ต ส วนต วและการศ กษา 2.2 เข ยนตรงไปตรงมาแต เป นธรรมชาต เข าใจง ายและควรตรงจ ดม งหมาย 2.3 ไม ใช ข อความท เก นความจร ง ม ล กษณะท ส อถ งความโอ อวด 2.4 ช แจงถ งค ณสมบ ต ท เก ยวข องก บต าแหน งหน าท การงาน 2.5 ไม ใช ถ อยค าวกไปวนมา 2.6 เข ยนในส งท สามารด งความสนใจของผ อ าน ท าให ผ อ านไว วางใจในความสามารถจนต ดส นใจท จะ เร ยกน ดส มภาษณ 2.7 ช แจงถ งประสบการณ ในการท างาน อย างละเอ ยด 3. ส วนท าย เป นส วนสร ปเพ อแนะน าถ งส งท ต องท า น บเป นส วนส าค ญท อาจท าให ผ อ านเปล ยนใจได หากเข ยนด วยความไม รอบคอบ จ งควรย ดหล กการเข ยน ด งน 3.1 เน นถ งความสนใจในต าแหน งอ กคร งด วยถ อยค าท ส นและเข าใจง าย 3.2 แสดงความเช อม นในการเข าท างานให ก บบร ษ ท 3.3 ใช ส านวนในล กษณะการข อรองให พ จารณาไม ใช การขอร องให ร บเข าท างาน เช น กระผมจ งใครขอร บ โอกาสให ท านได พ จารณา 3.4 บอกถ งความพร อมส าหร บการมาส มภาษณ และแสดงหล กฐานอ นๆโดยให หมายเลขโทรศ พท เพ อ สะดวกในการต ดต อ นอกจากการเข ยนจดหมายสม ครงานแล วย งอาจสม ครงานโดยการเข ยนใบสม ครงานก ได การอ านข อม ล จากใบสม ครงานจะง ายกว าการอ านจกจดหมายสม ครงาน ใบสม ครงานเป นข อม ลเบ องต นท ผ สม ครงานให แก ผ จ างเพ อใช พ จารณาในข นต น ท งย งเป นแนวทางการส มภาษณ เพ อให ได ข อม ลเพ อให ได ข อม ลเพ มข นในเร องท ผ จ าง ม ความสนใจจะน ามาใช ว เคราะห ความเหมาะสมของผ สม ครก บต าแหน งงานท จะจ าง ใบสม ครงานเป นเอกสารท จ ดท าข นเพ อให ผ สม ครงานกรอกรายละเอ ยดส วนบ คคลและอ นๆอ นจ าเป นแก การพ จารณาค ดเล อกต อไป ใบสม ครงานท น ยมใช ก นในป จจ บ นจะม ข อความท ก าหนดให ผ สม ครงานกรอกรายละเอ ยดคล ายคล งก น ด งน 1. ว นท สม ครงาน 2. ต าแหน งท สม คร 3. เง นเด อนท ต องการ 4. รายละเอ ยดส วนบ คคล 5. ประว ต การศ กษา 6. ประว ต การท างาน 7. ความสามารถในการใช ภาษา 8. ประว ต เก ยวก บความผ ดในคด อาญา 9. บ คคลท เป นญาต หร อร จ กในบร ษ ท 10. บ คคลท อ างอ งเพ อสอบถามข อม ลเพ มเต ม

4 ต วอย างจดหมายสม ครงานพร อมรายละเอ ยดค ณสมบ ต ของผ สม ครงาน 69 เพชรเกษม หนองแก ห วห น ประจวบค ร ข นธ ม ถ นายน 2545 เร อง ขอสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย เร ยน ผ จ ดการฝ ายบ คคล บร ษ ทร ตนธาน จ าก ด ส งท ส งมาด วย 1. ภาพถ าย 2 ภาพ 2. ใบร บรองผลการศ กษา 1 ฉบ บ ด ฉ นได ทราบจากอาจารย นวลนภา แสงเด อนฉาย ผ อ านวยการโรงเร ยนห วห นว ทยาว า บร ษ ทของท าน ต องการร บสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย ด ฉ นสนใจใคร ขอร บใช ท านในต าแหน งด งกล าว ด ฉ นช อ นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล อาย 20 ป เป นโสด ม ส ขภาพสมบ รณ ส าเร จการศ กษาปร ญญาตร สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จจากสถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตว งไกลก งวล ป พ.ศ จากใบร บรอง ผลการศ กษาท ด ฉ นได แนบมาน ท านจะทราบได ว าคะแนนว ชาภาษาอ งกฤษของด ฉ นอย ในเกณฑ ด ระหว างศ กษาในสถาบ น ด ฉ นเคยได ร บเล อกเป นประธานชมรมภาษาอ งกฤษ เคยเป นผ แทนว ทยาเขตใน การแข งข นท กษะทางว ชาการ ว ชาภาษาอ งกฤษ และเคยฝ กงานหน าท พน กงานขาย ท ร านห วห นคอมพ วเตอร เป น เวลา 1 เด อน ซ งประสบการณ ด งกล าวช วยให ด ฉ นม ความเช อม นในตนเอง ม ความร ความช านาญในการใช ภาษาอ งกฤษ และ การขาย ท งน ด ฉ นขอเสนอช ออาจารย ของว ทยาเขตซ งด ฉ นศ กษาอย และย นด ให การร บรองเก ยวก บอ ปน ส ยและ ความร ความสามารถของด ฉ นเป นอย างด ด งน อาจารย ย วด ส รว ทย ต าแหน ง อาจารย 3 ระด บ 7 โทรศ พท (032) ต อ 1206 อาจารย สามารถ คล องว ชาการ อาจารย 2 ระด บ 6 โทรศ พท (032) ต อ 1532 พร อมจดหมายฉบ บน ด ฉ นได ส งภาพถ าย และใบร บรองผลการศ กษามาเพ อประกอบการพ จารณาแล ว กร ณาอณ ญาตให ด ฉ นมาเร ยนท านด วยตนเองว าสามรถร บใช บร ษ ทในต าแหน งพน กงานขายได ด เพ ยงไร โปรด ต ดต อด ฉ นตามท อย ข างบนน หร อท หมายเลขโทรศ พท (032) ขอขอบพระค ณ ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล)

5 ต วอย างจดหมายสม ครงานท ม ประว ต ย อแนบไปด วย 66 2 ม ถ นายน เพชรเกษม หนองแก ห วห น ประจวบค ร ข นธ เร อง ขอสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย เร ยน ผ จ ดการฝ ายบ คคล บร ษ ทร ตนธาน จ าก ด ส งท ส งมาด วย 1. ภาพถ าย 2 ภาพ 2. ประว ต ส วนต ว 1. ฉบ บ 3. ใบร บรองผลการศ กษา 1 ฉบ บ ด ฉ นได ทราบจากอาจารย นวลนภา แสงเด อนฉาย ผ อ านวยการโรงเร ยนห วห นว ทยาว า บร ษ ทของท าน ต องการร บสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย ด ฉ นสนใจใคร ขอร บใช ท านในต าแหน งด งกล าว ในระหว างศ กษาท สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตว งไกลก งวล ด ฉ นเคยได ร บเล อกเป นประธาน ชมรมภาษาอ งกฤษ เคยเป นผ แทนว ทยาเขตในการแข งข นท กษะทางว ชาการ ว ชาภาษาอ งกฤษ และเคยฝ กงาน หน าท พน กงานขาย ท ร านห วห นคอมพ วเตอร เป นเวลา 1 เด อน ซ งประสบการณ ด งกล าวช วยให ด ฉ นม ความ เช อม นในตนเอง ม ความร ความช านาญในการใช ภาษาอ งกฤษ และ การขาย พร อมจดหมายฉบ บน ด ฉ นได ส งภาพถ าย ประว ต ส วนต ว และใบร บรองผลการศ กษามาเพ อประกอบการ พ จารณาแล ว กร ณาอณ ญาตให ด ฉ นมาเร ยนท านด วยตนเองว าสามรถร บใช บร ษ ทในต าแหน งพน กงานขายได ด เพ ยงไร โปรดต ดต อด ฉ นตามท อย ข างบนน หร อท หมายเลขโทรศ พท (032) ขอขอบพระค ณ ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล)

6 ประว ต ย อส วนต ว 67 ช อและช อสก ล - นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล ท อย ป จจ บ น - 69 เพชรเกษม หนองแก ห วห น ประจวบค ร ข นธ หมายเลขโทรศ พท - (032) อาย - 20 ป ว น เด อน ป เก ด - 6 ส งหาคม 2525 บ ตรประชาชนเลขท ส วนส ง เซนต เมตร น าหน ก - 46 ก โลกร ม ศาสนา - พ ทธ ส ขภาพ - แข งแรง สถานภาพทางกฎหมาย - โสด ประว ต การศ กษา - ระด บปร ญญาตร สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตว งไกลก งวล จ.ประจวบค ร ข นธ คณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ เกรดเฉล ย 3.60 ความสามารถพ เศษ - 1. สามารถพ ดและเข ยนภาษาอ งกฤษได เป นอย างด 2. สามารถใช เคร องใช ในส าน กงานได เช น เคร องถ ายเอกสาร เคร องค านวณไฟฟ าและม อ และคอมพ วเตอร 3. สามารถร างจดหมายโต ตอบการค าได ท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ

7 จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ ง จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งเป นส งส าค ญและจ าเป น ในการท จะอ างถ งผ หน งผ ใดควรท จะขอ อน ญาตจากผ น นก อน และเป นโอกาสด ท จะท าให ผ อ างอ งเก ดท ศนคต ท ด อ นเป นประโยชน ต อการให รายละเอ ยด เก ยวก บผ สม ครงานในทางบวก หากพ จารณาถ งการเข ยนจดหมายขออน ญาตใช ช อผ อ างอ งโดยท วไปแล วส าหร บ ทางธ รก จจะเป นจดหมายในล กษณะขอร องและค อนข างเป นก นเอง ยกเว นจดหมายขออน ญาตในหน วยงาน ราชการซ งจ าเป นต องเข ยนแบบเป นทางการ แต ไม ว าจะเป นแบบใดจะเห นได ว าเป นจดหมายขนาดส น ช แจง ว ตถ ประสงค อย างช ดเจน การใช จดหมายขออน ญาตใช ช อผ อ างอ งก เช นเด ยวก น จ าเป นต องเข ยนให ตรงตาม ว ตถ ประสงค ด วยโครงสร างภาษาท เหมาะสมเข าใจง าย การเข ยนจดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อเป นมารยาทท ควรจะบอกกล าวให ผ ร บรองทราบเส ยก อนว าได น าช อมาใช ในการอ างอ งส าหร บการ สม ครงาน 2. เพ อขอค าแนะน าเพ มเต มหร อขอรายละเอ ยดท ผ ร บรองได ช แนะ จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งเป นจดหมายในเช งบอกกล าวขอร อง จ าเป นจะต องเข ยนด วย ส านวนท ส ภาพ ด งม ป จจ ยท ส าค ญ ค อ 1. ควรเป นจดหมายท ส น กระช บความ 2. ช แจงรายละเอ ยดของต าแหน งท สม ครและระบ ช อบร ษ ท 3. ใช ถ อยค าท ส ภาพในล กษณะขอร องมากกว าเป นการบ งค บ 4. พยายามสร างความล าบากใจให ก บผ อ างอ งน อยท ส ด โดยค าน งถ งการเส ยเวลาหร อความร ส กอ ดอ ด หากสม ครงานในบร ษ ทท ผ อ างอ งไม ม ความส มพ นธ ท ด ต อก น จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญ 2 ส วน ค อ 1. ส วนน า เป นส วนข นต นจดหมายซ งเป นจดหมายส น ด งน นส วนน าควรช แจงรายละเอ ยดและ ว ตถ ประสงค ท นท ค อ 1.1 บอกถ งรายละเอ ยดของงานเพ ยงแค ต าแหน งและบร ษ ท 1.2 ขออน ญาตผ อ างอ งด วยถ อยค าท ส ภาพ ช ดเจน 2. ส วนท าย จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งไม จ าเป นต องม ส วนกลาง และส วนท ายก เป นส วนท เพ ยงแคเสนอถ งส งท สะดวกส าหร บผ อ างอ ง 68

8 ต วอย างจดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ ง 95/3 ซ.งดงาม ถ.พหลโยธ น ต.ค คต อ.ล าลกกา จ.ปท มธาน ก มภาพ นธ 2545 เร ยน อาจารย ชลชาต วงศ ไพร น ท เคารพ ด ฉ นสม ครงานในต าแหน ง ห วหน าแผนกขายของบร ษ ทไทยร งเร อง จ าก ด โดยท ด ฉ นเป นน กศ กษาใน แผนกว ชาการโรงแรมของท าน ด ฉ นประสงค จะขอใช ช อของท านเป นผ อ างอ ง ด ฉ นได สอดไปรษณ ยาบ ตรส าหร บค าตอบให อน ญาตของท าน เพ อจะได ส งกล บถ งด ฉ นมาพร อมน ด วย ด วยความเคารพอย างส ง (นางสาวพ ศตะว น แสงอ ท ย) จดหมายขอบค ณผ อ างอ ง การขอบค ณผ อ างอ งเป นมารยาทท ด ในการแสดงความขอบค ณและการบอกกล าวผลของการสม ครงาน ให ผ อ างอ งได ร ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อแสดงถ งมารยาทและความร ส กท ด ให ผ อ างอ งได ร บทราบ 2. เพ อเป นการขอบค ณด วยความร ส กจร งใจ 3. เพ อบอกกล าวให ผ อ างอ งได ทราบว า ผ สม ครงานประสบความส าเร จในการสม ครเข าท างานหร อไม อย างไร ป จจ ยในการเข ยนจดหมายขอบค ณผ อ างอ งม ด งน 1. ควรเป นจดหมายท เข าใจง าย ส น กระช บความ 2. ไม ล มท จะบอกถ งความร ส กซานซ งในการได ร บความช วยเหล อจากผ อ างอ งด วยความจร งใจ 3. บอกกล าวให ผ อ างอ งได ทราบว าผ สม ครได งานในต าแหน งอะไรท บร ษ ทใด หร อไม อย างไร จดหมายขอบค ณผ อ างอ งท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญเพ ยง 2 ส วน ค อ 1. ส วนน า เป นส วนข นต นจดหมาย ไม จ าเป นต องบรรยายรายละเอ ยดปล กย อยมากมาย ด งน 1.1 ขอบค ณผ อ างอ งด วยประโยคแรกส าหร บการเร มต นจดหมาย 1.2 บอกให ผ อ างอ งได ทราบว าผ สม ครได งานในต าแหน งอะไร บร ษ ทใด 2. ส วนท าย ถ อเป นส วนสร ปของจดหมาย ควรย ดหล กการเข ยน ด งน

9 2.1 หากต องการไปพบผ อ างอ งเป นการส วนต วเพ อแสดงความขอบค ณให เร ยนให ทราบในจดหมาย ขอบค ณเส ยก อน 2.2 ไม ควรก าหนดว นและเวลาลงไปในจดหมายท นท ควรค าน งถ งความสะดวกของผ อ างอ งเป นหล ก โดบ อาจจะเร ยนให ทราบว าจะโทรศ พท เพ อน ดขอบค ณอ กคร งหน งเป นการด กว า 2.3 ย าถ งความซาบซ งท ได ร บการช วยเหล อจากผ อ างอ งอ กคร งหน ง 70 ต วอย างจดหมายขอบค ณผ อ างอ ง 95/3 ซ.งดงาม ถ.พหลโยธ น ต.ค คต อ.ล าลกกา จ.ปท มธาน ม นาคม 2545 เร ยน อาจารย ชลชาต วงศ ไพร น ท เคารพ ขอขอบพระค ณส าหร บการอน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ ง และการร บรองต อ บร ษ ทไทยร งเร อง จ าก ด ด ฉ นขอ เร ยนให ท านทราบว าด ฉ นได งานในต าแหน ง ห วหน าแผนกขายของบร ษ ทไทยร งเร อง จ าก ดเร ยบร อยแล ว ก อนท ด ฉ นจะมาพบท านเพ อแสดงความขอบพระค ณ ขอให ด ฉ นได ย นย ยความร ส กซาบซ งในความ ช วยเหล อของท านมา ณ โอกาสน ด วยความเคารพอย างส ง (นางสาวพ ศตะว น แสงอ ท ย) จดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ในการสม ครงานถ าจดหมายสม ครงานของผ สม ครประสบความส าเร จจนได ร บการส มภาษณ จดหมาย ต อไปท ผ สม ครจะเข ยนก ค อ จดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ซ งเป นส งท จะแสดงถ งความสนใจในการสม ครงาน และการป องก นความผ ดพลาดในการแจ งผลการค ดเล อกเพราะข าวสารส ญหาย ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อกล าวขอบค ณแก ผ ส มภาษณ ส าหร บการสละเวลาและการต อนร บอย างส ภาพ 2. เพ อให ผ ส มภาษณ ทราบว า ผ สม ครย งสนใจงานน นอย 3. เพ อเต อนความจ าผ ส มภาษณ ถ งค ณสมบ ต พ เศษของผ สม ครท ม ต องานน น 4. เพ อน าส งค นใบสม ครซ งผ ส มภาษณ ให ผ สม ครน ากล บบ านเพ อกรอกให สมบ รณ แต ม บางหน วยงานไม อน ญาตให น าใบสม ครออกนอกสถานท 5. เพ อส งข อม ลอ นใดท ผ สม ครต องการ ซ งผ สม ครอาจจะจ ดให ไม ได ในเวลาส มภาษณ

10 ป จจ ยท ท าให การเข ยนจดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ประสบผลส าเร จม ด งน 1. แสดงความขอบค ณส าหร บการส มภาษณ ท นท ท เร มต นเข ยนจดหมาย 2. ช แจงรายละเอ ยดและแจ งให ทราบว าผ สม ครย งคงสนใจในต าแหน งน นอย 3. ไม ใช ส านวนการเข ยนในล กษณะเร งร ดหร อบ งค บเพ อต องการค าตอบ 4. ย าถ งความสามารถและความเช อม นว าผ สม ครม นใจว าจะสามารถท างานในต าแหน งท สม ครได 5. ให โอกาสและขอร องให ฝ ายผ จ างได ตร กตรองเพ อพ จารณา จดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญ 3 ส วน ค อ 1. ส วนน า เร มด วยการขอบค ณผ ส มภาษณ ด วยภาษาแสดงความขอบค ณง ายๆ ไม บรรยายอย างเล ศหร ซ งแสดงถ งความไม จร งใจ ช แจงว าการส มภาษณ ในคร งน นท าให ผ สม ครร ส กด เพ ยงใดด วยความเป นจร ง 2. ส วนกลาง เป นส วนท อธ บายถ งรายละเอ ยดให ช ดเจนว าม เอกสารใดๆแนบไปด วยบ างเพ อป องก นการ ตกหล น ส ญหาย โดยย ดหล กการด งน 2.1 แสดงถ งความสนใจในต าแหน งหน าท การงานอ กคร งหน ง 2.2 ให ความเช อม นแก ผ จ างว าผ ผ สม ครสามารถท างานน นได 2.3 สอดแทรกถ งความสามารถเล กๆน อยๆของผ สม ครเพ อให ผ จ างร ส กประท บใจและพร อมท จะให การ พ จารณา 2.4 บอกกล าวถ งเอกสารการศ กษาหร อใบร บรองการท างานต างๆซ งได ส งแนบมาด วยเร ยบร อยแล ว 3. ส วนท าย เป นการขออน ญาตส าหร บโอกาสในการได ร บการพ จารณา และเน นถ งความประสงค ของผ จ างพร อมก บค าขอบค ณอ กคร งหน ง 71

11 72 ต วอย างจดหมายต ดตามผลการส มภาษณ 95/3 ซ.งดงาม ถ.พหลโยธ น ต.ค คต อ.ล าลกกา จ.ปท มธาน มษายน 2545 เร ยน ค ณว ไลพรรณ โล ตระก ล ผ จ ดการฝ ายบ คคลและธ รการ ด ฉ น ขอขอบพระค ณส าหร บการส มภาษณ เข าท างานในต าแหน ง ห วหน าแผนกขาย ซ งท านกร ณาให โอกาสแก ด ฉ นม ความสนใจงานขายและได ฝ กงานด านการขายมาโดยตลอด ตามท ได ให ข อม ลในการส มภาษณ แก ท านแล ว หากท านประสงค จะได ข อม ลใดๆเพ มเต มอ ก ด ฉ นพร อมท จะด าเน นการโดยท นท ด ฉ นได ขอความกร ณาให ผ อ างอ งได ให ข อม ลเก ยวก บต วด ฉ นในกรณ ท ท านต องการแล ว หว งว าท านคงจะพ จารณาความเหมาะสมในการท จะให โอกาสด ฉ นได เข ามาร วมงานก บทางบร ษ ทของ ท าน และขอขอบค ณส าหร บเวลาในการส มภาษณ หากท านจะกร ณาแจ งให ทราบผลการส มภาษณ โดยตรงแก ด ฉ นก จะเป นพระค ณย ง ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวพ ศตะว น แสงอ ท ย)

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information