บทท 5 การว เคราะห งาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 5 การว เคราะห งาน"

Transcription

1 85 สาระการเร ยนร 1. ความหมายของการว เคราะห งานหร อการว เคราะห ป ญหา 2. หล กการว เคราะห ป ญหา 3. การว เคราะห ส งท โจทย ต องการ 4. การว เคราะห ข อม ลนาเข า 5. การว เคราะห ข อม ลออก 6. การว เคราะห ต วแปรท เก ยวข อง 7. การว เคราะห ว ธ การประมวลผล 8. หล กการต งช อต วแปร จ ดประสงค การเร ยนร 1. ทาความเข าใจก บป ญหาและว เคราะห ส งท โจทย ต องการได 2. อธ บายล กษณะข อม ลเข าได 3. อธ บายล กษณะข อม ลออกได 4. ทดลองแก ไขป ญหาด วยตนเองได 5. ว เคราะห ต วแปรท ใช ได 6. ว เคราะห ว ธ การประมวลผลได 7. ทาการพ ฒนาลาด บข นตอนว ธ การแก ป ญหาได 8. ม ความสนใจใฝ เร ยนร ต งใจเร ยน 9. ม ว น ย เข าเร ยนท นเวลา ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของว ทยาล ยฯ 10. ม ความร บผ ดชอบงานท ได ร บมอบหมาย 11. ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความเช อม นกล าลองผ ดลองถ ก 12. ม ความซ อส ตย ต อตนเองและผ อ น

2 86 การว เคราะห งาน การว เคราะห งานหมายถ ง การว เคราะห ป ญหา เป นข นตอนท สาค ญของการเข ยน โปรแกรม เป นการว เคราะห ถ งล กษณะของงาน รายละเอ ยดป ญหาของงานน น ๆ การว เคราะห งานเป นข นตอนแรกท ต องกระทาเม อต องการเข ยนโปรแกรม และเป น ข นตอนท สาค ญท ส ด โดยจะต องกาหนดขอบเขตของงานหร อป ญหา รวบรวมรายละเอ ยดของ ป ญหา ว เคราะห ป ญหาอย างละเอ ยด ว าต องการให คอมพ วเตอร ทาอะไร ผลล พธ ท ต องการเป น อย างไร ร ปแบบของข อม ลท จะป อนเข าเคร องเป นอย างไร ถ าต องการผลล พธ เช นน การว เคราะห งานเป นการศ กษาผลล พธ (Output) ข อม ลนาเข า (Input) ว ธ การประมวลผล (Process) และการ กาหนดช อของต วแปรท จะใช ในการเข ยนโปรแกรม หล กเกณฑ ในการว เคราะห งาน การว เคราะห งานน บว าเป นห วใจสาค ญท ส ดของการเข ยนโปรแกรม เพ อส งให คอมพ วเตอร ทางาน ซ งม หล กเกณฑ การว เคราะห งานตามลาด บด งน 1. การว เคราะห ส งท โจทย ต องการ หมายถ ง การพ จารณาอย างกว าง ๆ ถ งงานท ต องการให คอมพ วเตอร ทางาน งานแต ละชน ดอาจต องการให คอมพ วเตอร แสดงผลล พธ มากกว า 1 อย าง และควรจะเข ยนให ช ดเจนเป นข อ ๆ ในการพ จารณาส งท ต องการอาจจะด ท คาส งหร อโจทย ของงานน น ๆ ว าต องการให ทาอะไรบ าง เป นการกาหนดว ตถ ประสงค ท ต องการให คอมพ วเตอร ทางาน เช น การคานวณเง นรวมของส นค า, การคานวณภาษ, การคานวณหาค าคอมม ชช นหร อค านายหน า, การคานวณหาค าแรง, การ คานวณหาเง นเด อน เป นต น เพราะในการเข ยนโปรแกรมจะต องทราบอย างช ดเจนว า ต องการให คอมพ วเตอร ทาอะไร 2. การว เคราะห ร ปแบบของผลล พธ (Output) หมายถ ง การว เคราะห ถ งล กษณะของผลล พธ หร อรายงาน หร อร ปแบบของผลล พธ ท เราต องการให คอมพ วเตอร แสดงออกมา รายละเอ ยดท ต องการในรายงานหร อผลล พธ น น ๆ เป น หน าท ของผ เข ยนโปรแกรมท จะต องกาหนดร ปแบบว างานท ต องการให คอมพ วเตอร ทาน น ควรจะม รายละเอ ยดอะไร เพ อความสะดวกของผ นาผลล พธ ไปใช การว เคราะห ผลล พธ เป นส งท จาเป นและม ความสาค ญ และต องพ จารณาอย างละเอ ยด เพราะการว เคราะห รายงานจะทาเราทราบจ ดหมายท ต องการ หร อเป นการกาหนดขอบเขตของงานท เราต องการจะทาน นเอง

3 87 ในการออกแบบรายงานของผลล พธ จะประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนห วของรายงาน ส วนรายละเอ ยดของข อม ล ส วนท ายของรายงาน 3. การว เคราะห ข อม ลน าเข า(Input) หมายถ ง ข อม ลท ป อนเข าไปในคอมพ วเตอร เพ อทาการประมวลผลให ได ผลล พธ ออกมาตามร ปแบบท ต องการ เป นข นตอนท ต องทาต อจากการว เคราะห ผลล พธ ค อ หล งจากท เราได ล กษณะของรายงานแน นอนแล ว เราก มาพ จารณาว าล กษณะของผลล พธ น น จะต องม ข อม ลนาเข า อะไรบ าง เพ อท จะให ได ผลล พธ ท ต องการ ในการพ จารณาข อม ลนาเข าเพ อให คอมพ วเตอร ทางานน น จะต องคาน งถ งความ สอดคล องของข อม ลก บโปรกรม โดยจะม การลาด บก อนหล ง กาหนดชน ดของข อม ลว าเป นชน ด อะไรบ าง ถ าเป นข อม ลชน ดต วเลข จะกาหนดทศน ยมก หล ก เป นต น 4. การว เคราะห ต วแปรท จะใช เป นการกาหนดช อแทนความหมายของข อม ลต าง ๆ เพ อความสะดวกในการอ างถ ง ข อม ล และการเข ยนโปรแกรม การต งช อต วแปรควรจะต งให ม ความหมายและเก ยวข องก บข อม ล และควรต งช อต วแปรให เข าก บหล กเกณฑ ของภาษาคอมพ วเตอร น น ๆ 5. การว เคราะห ว ธ การประมวลผล เป นข นตอนท จะบอกถ งว ธ การคานวณ หร อลาด บการทางานก อนหล งคานวณ เพ อให ได ผลล พธ ตามท ผ ใช ต องการ ต งแต การส งให เคร องร บข อม ลเข าไปทาการประมวลผลและ แสดงผลล พธ ออกมา ซ งเป นข นตอนท จะต องแสดงการทางานท กอย างตามลาด บ จ งจาเป นจะต อง จ ดลาด บการทางานตามลาด บก อนหล งให ละเอ ยดและถ กต องท กข นตอน เพราะในข นตอนน จะเป น การนาเอาลาด บข นตอนการทางานท ได ว เคราะห แล ว ไปเข ยนโปรแกรมในคอมพ วเตอร ลาด บข นตอนการประมวลผลเข ยนได 2 ร ปแบบ ค อ 1. เข ยนลาด บข นตอนการทางานในร ปของการบรรยาย 2. เข ยนลาด บข นตอนการทางานในล กษณะของผ งงาน (Flowcharting)

4 88 การพ ฒนาข นตอนว ธ การประมวลผล (Algorithm Development) ข นตอนของการพ ฒนาลาด บข นตอนว ธ การแก ป ญหา เป นข นตอนท สาค ญอ ก ข นตอนหน ง เพราะเป นข นตอนท จะนาไปใช สาหร บพ ฒนาให เป นโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร ต อไป ข นตอนน เป นข นตอนท นาเอาว ธ การสาหร บการแก ป ญหา ท ได ทาการเล อกจากข นตอนของการ ทดลองแก ป ญหาด วยตนเอง มาทาการเร ยบเร ยงเป นลาด บข นตอนว ธ การทางาน โดยเข ยนข นตอน ว ธ การทางานเป นข อต งแต ข นตอนแรกจนถ งข นตอนส ดท าย ข นตอนว ธ (Algorithm) ค อ การเข ยนอธ บายถ งลาด บข นตอนการทางานของการ แก ป ญหาในล กษณะของข อความต งแต ข นตอนแรกจนถ งข นตอนส ดท าย การพ ฒนาลาด บข นตอน ว ธ การแก ป ญหา ม ว ธ การด งน 1. เข ยนลาด บข นตอนว ธ การทางานท งหมดอย างย อ เป นการเข ยนการทางานแต ละข นตอนอย างย อไม ละเอ ยดมากน ก ต งแต ข นตอน แรกถ งข นตอนส ดท าย เพ อด ภาพรวมของการทางานของข นตอนว ธ การแก ป ญหาท งหมด 2. เข ยนลาด บข นตอนว ธ การทางานท งหมดอย างละเอ ยด เป นการเข ยนรายละเอ ยดของการทางานของแต ละข นตอนท ไดจากข อ 1 เพ อให สามารถทาการเปล ยนให เป นคาส งเท ยมและโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร 3. เข ยนลาด บข นตอนว ธ การทางานแต ละข อให อย ในร ปของคาส งเท ยม คาส งเท ยม (Pseudo Code) เป นภาษาท ใกล เค ยงก บภาษาคอมพ วเตอร ส วนใหญ น ยมเข ยนเป นภาษาอ งกฤษ เม อผ ท ทาการเข ยนโปรแกรมต องการนาข นตอนว ธ การทางานท ได เร ยบ เร ยงข นมาทาการเข ยนเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร สามารถทาได โดยการเปล ยนจากคาส งเท ยมให เป น ภาษาคอมพ วเตอร ตามท ต องการ

5 89 หล กในการต งช อต วแปร การต งช อต วแปร เป นการกาหนดช อเพ อเก บค าของข อม ลท ร บเข ามาหร อใช แทน ความหมาย เก บค าท ได จากการประมวลผล การต งช อต วแปรน นจะม หล กในการต งช อท แตกต างก น ออกไปแล วแต โปรแกรม ในการต งช อท ด น นจะต องต งช อต วแปรให ม ความหมายใกล เค ยงก บข อม ล มากท ส ดและอย ในกฎเกณฑ ของการต งช อต วแปรของภาษาคอมพ วเตอร ท ใช ด วย 1. จะต องข นต นด วยต วอ กษรภาษาอ งกฤษ ต วต อไปจะเป นต วอ กษรห อต วเลขก ได ยกเว น ช องว าง หร อส ญล กษณ พ เศษ เช น +, -, *, /, ฯลฯ แต สามารถใช เคร องหมายข ดล างได 2. ในการต งช อต วแปรจะต งอย างไรก ได ตามกฎเกณฑ ข อท 1 แต ควรต งให ส อความหมาย เพ อให ทราบว าต วแปรน นเก บข อม ลอะไร เช น CODE ใช เก บรห สประจาต วพน กงาน SALARY TAX ใช เก บข อม ลเง นเด อน ใช เก บข อม ลของภาษ หล กการต งช อต วแปรจะม ล กษณะคล ายก นท กภาษา โดยแบ งต วแปรออกเป น 3 ชน ด ด งน ต วแปรชน ดต วเลข (Numeric Variable) เป นต วแปรท เก บข อม ลท เป น ต วเลข และสามารถนาไปคานวณทางคณ ตศาสตร ได ท งจานวนเต มและ ทศน ยม ได แก ข อม ล เง นเด อน, น าหน ก, ส วนส ง, อาย, ระยะทาง, ราคา เป นต น ต วอย างเช น Salary = Price = 2500 ต วแปรชน ดต วอ กษร (Alphabetic Variable) เป นต วแปรท เก บข อม ลท เป นต วอ กษร ค อ A Z และค าท ไม สามารถนาไปคานวณได ได แก ช อ- สก ล, ว ฒ การศ กษา, ภ ม ลาเนา เป นต น ต วอย างเช น Name = Chulalak Surname = Thachaila ต วแปรชน ดต วเลขและต วอ กษร (Alphanumeric Variable) ประกอบด วย ต วเลขและต วอ กษรปนก น หร อส ญล กษณ พ เศษอ น ๆ แต ไม สามารถนาไป คานวณทางคณ ตศาสตร ได เช นข อม ลท อย, เบอร โทรศ พท เป นต น ต วอย างเช น Address = 211 Mahasarakham Adds = Dusit Bangkok

6 90 ต วอย างการต งช อต วแปรท สอดคล องก บข อม ล ช อต วแปร ข อม ล ID, CODE, NO,KEY,NUMBER TOTAL, SUM, NET COUNT AVERAGE SUM NUM1 NUM2 AGE HEIGHT YEAR RATE, INTEREST SALARY,INCOME VAT, TAX OT, EXTRA ADDRERR, ADDR TEL,PHONE,MOBILE PRICE PROFIT COST MONEY BONUS,EXTRA COMMISION รห สประจาต ว, เลขประจาต ว,เลขท,หมายเลขส นค า,รห สส งของ ผลรวม, จานวนรวม, ยอดรวม จานวนน บต าง ๆ, จานวนส งของ คะแนนเฉล ย, เง นเด อนเฉล ย, ค าเฉล ยต าง ๆ ผลบวกของจานวนเลข, ผลรวมค าต าง ๆ จานวนเลขต วท 1 จานวนเลขต วท 2 อาย ความส ง จานวนป, อาย งาน, ระยะเวลาทางาน อ ตราดอกเบ ย เง นเด อน, ค าแรง, ค าจ าง ภาษ ต าง ๆ เง นค าล วงเวลา, เง นพ เศษ ท อย, บ านเลขท เบอร โทรศ พท ราคาขายส นค า กาไร ราคาต นท นส นค า จานวนเง น, ม ลค าของส งของ เง นโบน สพ เศษ ค านายหน า ทดลองแก ไขป ญหาด วยตนเอง เป นข นตอนท ทดลองหาว ธ การแก ป ญหาด วยตนเอง โดยหาว ธ ในการแก ป ญหาน น ๆ ว าม ว ธ การแก ไขป ญหาน นอย างไร ถ งจะถ กต องและรวดเร วมากท ส ด ท งน ให สมมต ข อม ลข นมา แล วหาว ธ การแก ป ญหาในแบบต าง ๆ เพ อหาว ธ ท ด ท ส ด และนาว ธ ท ค ดได ไปให เคร องคอมพ วเตอร ทาการแก ไขต อไป เพราะเคร องคอมพ วเตอร ไม สามารถทางานหร อส งการแก ป ญหาเองได ย งคงต อง อาศ ยการส งงานจากมน ษย และถ าการแก ไขป ญหาท ค ดข นถ กต อง ข อม ลผลล พธ ท ได จาก คอมพ วเตอร ก จะถ กต องเสมอ แต ถ าการแก ป ญหาไม ถ กต อง แล วส งป ญหาให เคร องคอมพ วเตอร ทางานหาผลล พธ ผลล พธ ท ได ออกมาก จะไม ถ กต องตลอด

7 91 ต วอย าง ในการคานวณหารายได ส ทธ ของน กเข ยนโปรแกรมในแต ละเด อน นอกจากได ร บเง นเด อน แล วจะได ร บค าเข ยนโปรแกรม ๆ ละ 1,200 บาท และห กภาษ ของรายได ไว เด อนละ 1.5% โดยสมมต ข อม ลนาเข าด งน 1. เง นเด อน 20,000 บาท 2. จานวนโปรแกรม 5 โปรแกรม ทดลองแก ป ญหาด วยตนเอง เพ อหารายได ส ทธ ในเด อนน รายได = เง นเด อน + (จานวนโปรแกรม * 1200) ภาษ = รายได * รายได ส ทธ = รายได - ภาษ จานวนเง นท ต องผ อนชาระต อเด อน รายได = (5 * 1200) = ภาษ = * = 300 รายได ส ทธ = = ทดสอบลาด บข นตอน การทดสอบและแก ไขโปรแกรม (Program Testing) หล งจากเข ยนโปรแกรม เสร จเร ยบร อยแล ว ต องทาการทดสอบโปรแกรมท เข ยนว าทางานเร ยบร อยด หร อไม ม ป ญหาตรงจ ด ไหนบ าง และต องทดสอบท กจ ด ท กข นตอนหลาย ๆ ร ปแบบ หากพบข อผ ดพลาดจะได ทาการแก ไข ข อผ ดพลาดท ผ เข ยนโปรแกรมม กพบบ อยในการเข ยนโปรแกรมส งให คอมพ วเตอร ทางาน ม 2 แบบ ค อ 1. ผ ดหล กไวยากรณ (Syntax Error) หมายถ งการเข ยนคาส งในภาษาน นผ ดพลาด ถ าแก ไขให ถ กต องตามร ปแบบของภาษาน น ก สามารถแก ไขข อผ ดพลาดน ได 2. ผ ดตรรกว ทยา (Logical Error) หมายถ ง การเข ยนคาส งในภาษาน น ๆ ถ กต อง ตามหล กไวยากรณ แต เม อส งให โปรแกรมปฏ บ ต งานตามคาส งของโปรแกรมน น ผลล พธ ท ได อาจ เก ดจากการคานวณผ ดพลาด ให ผลล พธ ไม ตรงตามความต องการของผ ใช

8 92 ต วอย างการว เคราะห งาน ต วอย าง ท 1 จงคานวณหาจานวนเง นท ฝากธนาคาร เม อครบเวลา 1 ป โดยร บค าเง นต นท ฝาก อ ตรา ดอกเบ ยร อยละ 3 ต อป ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณเง นฝากพร อมดอกเบ ยเม อครบ 1 ป ผลล พธ ท ต องการ 1. หมายเลขบ ญช 2. ช อบ ญช 3. เง นต นพร อมดอกเบ ยเม อครบ 1 ป ข อม ลนาเข า 1. หมายเลขบ ญช 2. ช อบ ญช 3. เง นต นท ฝาก ต วแปรท ใช 1. หมายเลขบ ญช : No 2. ช อบ ญช : Name 3. เง นต นท ฝาก : Money ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. อ านค า No, Name, Money 3. คานวณ Money = Money + (Money * 0.03) 4. พ มพ No, Name, Money 5. จบการทางาน

9 93 ต วอย าง ท 2 จงคานวณหาค าเฉล ยของเลข 3 จานวนท ร บเข ามาทางแป นพ มพ ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. ค าเฉล ยของเลข 3 จานวน ผลล พธ ท ต องการ 1. หมายเลขจานวนท 1 2. หมายเลขจานวนท 2 3. หมายเลขจานวนท 3 4. ค าเฉล ยของเลข 3 จานวน ข อม ลนาเข า 1. หมายเลขจานวนท 1 2. หมายเลขจานวนท 2 3. หมายเลขจานวนท 3 ต วแปรท ใช 1. หมายเลขจานวนท 1 : Num1 2. หมายเลขจานวนท 2 : Num2 3. หมายเลขจานวนท 3 : Num3 4. ค าเฉล ยของเลข 3 จานวน : Aver ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. อ านค า Num1, Num2, Num3 3. คานวณค าเฉล ย Aver = (Num1 + Num2 + Num3) / 3 4. พ มพ Num1, Num2, Num3, Aver 5. จบการทางาน

10 94 ต วอย าง ท 3 จงคานวณหาพ นท ของวงกลม จากส ตร r 2 ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณพ นท วงกลม ผลล พธ ท ต องการ 1. ร ศม วงกลม 2. พ นท วงกลม ข อม ลนาเข า 1. ร ศม วงกลม ต วแปรท ใช 1. ร ศม วงกลม : Radius 2. พ นท วงกลม : Area ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. อ านค า Radius 3. คานวณพ นท Area = 22/7 * Radius 2 4. พ มพ Radius, Area 5. จบการทางาน

11 95 ต วอย าง ท 4 จงคานวณหาเง นส วนลดและเง นค าส นค าส ทธ ของร านค าการเกษตรแห งหน ง โดยม เง อนไขด งต อไปน ถ าซ อส นค า > 10,000 บาท ให ส วนลด 10% ถ าซ อส นค า 5,000-10,000 บาท ให ส วนลด 5% ถ าซ อส นค า บาท ให ส วนลด 3% ถ าซ อส นค า < 1000 บาท ไม ให ส วนลด ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณเง นส วนลดค าซ อส นค า 2. คานวณเง นค าส นค าส ทธ เม อห กส วนลดแล วท ล กค าจะต องจ าย ผลล พธ ท ต องการ 1. รห สส นค า 2. ราคาส นค า 3. เง นส วนลด 4. เง นส ทธ ท ต องจ าย ข อม ลนาเข า 1. รห สส นค า 2. ราคาส นค า ต วแปรท ใช 1. รห สส นค า : Code 2. ราคาส นค า : Price 3. เง นส วนลด : Discount 4. เง นส ทธ ท ต องจ าย : Net

12 96 ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดค าของเง นส วนลดและเง นส ทธ ให เป น 0 (Discount,Net 0) 5. อ านค า Code, Price 6. ถ า Price > ให Discount 0.10 แล วทาข อ 5 ถ า Price > = 5000 ให Discount Price * 0.05 แล วทาข อ 5 ถ า Price >= 1000 ให Discount Price * 0.03 แล วทาข อ 5 ถ า Price < 1000 ให Discount 0 7. Net = Price Discount 8. พ มพ Code, Price, Discount, Net 9. จบการทางาน ต วอย างท 5 จงคานวณหาค าคอมม ชช นจากการขายส นค าของพน กงานขาย โดยบร ษ ทม เง อนไขด งน ถ าขายส นค าได มากกว า 50,000 บาท ให คอมม ชช น 10% ถ าขายส นค าได 20,000-50,000 บาท ให คอมม ชช น 7 % ถ าขายส นค าได น อยกว า 20,000 บาท ให คอมม ชช น 5 % ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณหาค าคอมม ชช นจากการขายส นค าของพน กงาน ผลล พธ ท ต องการ 1. รห สพน กงาน 2. ช อพน กงานขาย 3. ยอดขายส นค า 4. ค าคอมม ชช น

13 97 ข อม ลนาเข า 1. รห สพน กงาน 2. ช อพน กงานขาย 3. ยอดขายส นค า ต วแปรท ใช 1. ID = รห สพน กงาน 2. NAME = ช อพน กงานขาย 3. SALE = ยอดขายส นค า 4. COMMISSION = ค าคอมม ชช น ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. พ มพ ห วตาราง 3. กาหนดให ยอดรวมเป น 0 (COMMISSION =0 ) 4. อ านค า ID, NAME, SALE 5. ตรวจสอบยอดขายส นค า ถ า SALE > ให COMMISSION = SALE * 0.10 ม ฉะน นแล ว ถ า SALE >= ให COMMISSION = SALE * 0.07 ม ฉะน นแล ว COMMISSION = SALE * พ มพ ค า ID, NAME, SALE, COMMISSION 7. จบการทางาน

14 98 ต วอย างท 6 จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณคะแนนเฉล ยจากการสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม ของน กศ กษา 30 คน ส งท ต องการ 1. คะแนนเฉล ยว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม น กศ กษา 30 คน ผลล พธ ท ต องการ 1. ช อน กศ กษา 2. คะแนนสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม 3. คะแนนรวมของน กศ กษาจานวน 30 คน 4. คะแนนเฉล ย ข อม ลนาเข า 1. ช อน กศ กษา 2. คะแนนสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม ต วแปรท ใช 1. ช อน กศ กษา = NAME 2. คะแนนสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม = SCORE 3. คะแนนรวมของน กศ กษาจานวน 30 คน = SUM 4. คะแนนเฉล ย = AVERAGE 5. จานวนน กศ กษา = I ว ธ ประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดค า SUM = 0, AVERAGE = 0, I=1 3. ในขณะท I <= 30 ให ทา 3.1 อ านค า NAME, SCORE 3.2 คานวณคะแนนรวม SUM = SUM + SCORE 3.3 พ มพ NAME, SCORE 3.4 เพ มค า I = I คานวณคะแนนเฉล ย AVERAGE = SUM/30 5. พ มพ SUM, AVERAGE 6. จบการทางาน

15 99 ต วอย างท 7 จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณเง นส วนลดและราคาส ทธ ค าซ อผ าพ นเม องของกล ม แม บ านแห งหน ง โดยทางกล มต งราคาขาย และกาหนดเง อนไขการให ส วนลดด งน ว ธ ทา 1. ถ าซ อผ า >= 1000 หลา ราคาหลาละ 80 บาท ถ าซ อผ า >= 500 หลา ราคาหลาละ 100 บาท ถ าซ อผ า < 500 หลา ราคาหลาละ 120 บาท 2. ถ าราคาผ า >= บาท ให ส วนลด 30% ถ าราคาผ า >= บาท ให ส วนลด 20% ถ าราคาผ า >= บาท ให ส วนลด 10% ถ าราคาผ า < บาท ไม ให ส วนลด ส งท ต องการ เง นส วนลดและราคาส ทธ ค าซ อผ าพ นเม อง ร ปแบบผลล พธ 1. ช อล กค า 2. จานวนหลาท ซ อผ า 3. ราคาผ า 4. เง นส วนลด 5. ราคาผ าส ทธ ข อม ลนาเข า 1. ช อล กค า 2. จานวนหลาท ซ อผ า ต วแปรท ใช 1. ช อล กค า = NAME 2. จานวนหลาท ซ อผ า = YARD 3. ราคาผ า = PRICE 4. เง นส วนลด = DISCOUNT 5. ราคาผ าส ทธ = NET

16 100 ว ธ ประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดให PRICE, DISCOUNT, NET = 0 3. อ านข อม ล NAME, YARD 4. คานวณราคาผ า จากเง อนไข ถ า YARD >= 1000 ให PRICE = YARD * 80 ม ฉะน นแล ว ถ า YARD >= 500 ให PRICE = YARD * 100 ม ฉะน นแล ว ให PRICE = YARD * คานวณเง นส วนลด จากเง อนไข ถ า PRICE >= ให DISCOUNT = PRICE * 0.3 ม ฉะน นแล ว ถ า PRICE >= บาท ให DISCOUNT = PRICE * 0.2 ม ฉะน นแล ว ถ า PRICE >= บาท ให DISCOUNT = PRICE * 0.1 ม ฉะน นแล ว DISCOUNT = 0 6. คานวณราคาผ าส ทธ NET = PRICE - DISCOUNT 7. พ มพ ค า NAME, YARD, PRICE, DISCOUNT, NET 8. จบการทางาน

17 101 ต วอย างท 8 จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณเง นโบน สประจาป ให ก บพน กงานของบร ษ ทจานวน 30 คน และให คานวณหาจานวนเง นโบน สท งหมดท บร ษ ทจะต องเตร ยมไว เพ อจ ายให ก บพน กงาน โดย บร ษ ทจะคานวณโบน สจากอาย การทางานตามเง อนไขด งน ว ธ ทา ถ าทางาน >= 20 ป ให โบน ส 5 เด อน ถ าทางาน >= 10 ป ให โบน ส 4 เด อน ถ าทางาน >= 5 ป ให โบน ส 3 เด อน ถ าทางาน < 5 ป ให โบน ส 2 เด อน ส งท ต องการ เง นโบน สของพน กงานแต ละคน และเง นโบน สรวมท งหมด ร ปแบบผลล พธ 1. ช อพน กงาน 2. อาย การทางาน 3. เง นเด อน 4. เง นโบน ส 5. เง นโบน สรวมท งหมด ข อม ลนาเข า 1. ช อพน กงาน 2. อาย การทางาน 3. เง นเด อน ต วแปรท ใช 1. ช อพน กงาน : NAME 2. อาย การทางาน : YEAR 3. เง นเด อน : SALARY 4. เง นโบน ส : BONUS 5. เง นโบน สรวมท งหมด : TOTAL 6. จานวนพน กงาน : I

18 102 ว ธ ประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดให BONUS, TOTAL = 0 3. กาหนดให I = 1 4. ในขณะท I <= 30 ให ทา 4.1 อ านข อม ล NAME, YEAR, SALARY 4.2 คานวณเง นโบน ส จากเง อนไข ถ า YEAR >= 20 ให BONUS = SARARY * 5 ม ฉะน นแล ว ถ า YEAR >= 10 ให BONUS = SARARY * 4 ม ฉะน นแล ว ถ า YEAR >= 5 ให BONUS = SARARY * 3 ม ฉะน นแล ว BONUS = SARARY * พ มพ NAME, YEAR, SALARY, BONUS 4.4 สะสมเง นโบน ส TOTAL = TOTAL + BONUS 4.5 น บจานวนพน กงาน I = I พ มพ เง นโบน สรวมท งหมด TOTAL 6. จบการทางาน ******************

19 103 แบบประเม นผลท ายบทท 5 1. จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณหาพ นท ร ปส เหล ยมผ นผ า 2. จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณความส งเฉล ยของน กศ กษาจานวน 15 คน 3. จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณหาผลบวก, ผลค ณ และผลหาร ของเลขสองจานวนท ร บเข า มาทางแป นพ มพ 4. จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณหารายได ส ทธ ของพน กงาน โดยท พน กงานม รายได ประจา จากเง นเด อน,เง นล วงเวลาและเง นช วยเหล อบ ตร ท กเด อนจะถ กห กภาษ 2% จากเง นเด อน และเง นล วงเวลา 5. จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณรายได ส ทธ ของพน กงานจานวนท งหมด 20 คน โดยรายได มาจากเง นเด อนและค าคอมม ชช นร อยละ 20 จากการขายส นค า พน กงานจะถ กห กเง น ประก นส งคมเด อนละ 3% จากรายได และให คานวณยอดรวมของค าคอมม ชช น,เง น ประก นส งคม และรายได ส ทธ ***********************

20 104 เอกสารอ างอ ง ดาร ณ ย พ ฒศร เร อง และคณะ. หน งส อเร ยน การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร. กร งเทพฯ: บร ษ ท ศ นย หน งส อเม องไทย จาก ด, ทศพร พ ลเจร ญ. หน งส อเร ยน หล กการเข ยนโปรแกรม. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ว งอ กษร, ว ฒ ช ย เกษพาน ช. หน งส อเร ยน หล กการเข ยนโปรแกรม. กร งเทพฯ:สาน กพ มพ เอ ดด เท กซ,2546. เอกพ นธ คาป ญโญ. หน งส อเร ยน หล กการออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม. กร งเทพฯ : บร ษ ท ซ คเซส ม เด ย จาก ด, แหล งค นคว าเพ มเต ม เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร 0920014210101 กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information