จ ดทาโดย นายไกร มหาส นทนะ รห ส 6011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "จ ดทาโดย นายไกร มหาส นทนะ รห ส 6011"

Transcription

1 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ ในช วงป พ.ศ จ ดทาโดย นายไกร มหาส นทนะ รห ส 6011 รายงานน เป นส วนหน งของการฝ กอบรม หล กส ตรน กบร หารการท ต ร นท 6 ป 2557 สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการต างประเทศ ล ขส ทธ ของกระทรวงการต างประเทศ

2 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ ในช วงป พ.ศ จ ดทาโดย นายไกร มหาส นทนะ รห ส 6011 หล กส ตรน กบร หารการท ต ร นท 6 ป 2557 สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการต างประเทศ รายงานน เป นความค ดเห นเฉพาะบ คคลของผ ศ กษา

3 เอกสารรายงานการศ กษาส วนบ คคลน อน ม ต ให เป นส วนหน งของการฝ กอบรม หล กส ตรน กบร หารการท ตของกระทรวงการต างประเทศ ลงช อ (เอกอ ครราชท ต จ นทร ท พา ภ ตระก ล) อาจารย ท ปร กษา ลงช อ (เอกอ ครราชท ต เพ ญศ กด ชลาร กษ ) อาจารย ท ปร กษา ลงช อ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร. อรท ย ก กผล) อาจารย ท ปร กษา

4 ง บทสร ปสาหร บผ บร หาร การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศถ อเป นงานท เป นเสาหล กหน งในภารก จด านการ บร หารของกระทรวงการต างประเทศซ งม ความจ าเป นอย างย งท กระทรวงการต างประเทศโดยส าน ก จ ดหาและบร หารทร พย ส นในฐานะท เป นหน วยงานเจ าภาพหล กจะต องท าหน าท ด แลร บผ ดชอบและ เอาใจใส ให ท วถ งและอย างเท าเท ยมต อส าน กงานในต างประเทศจ านวน 96 แห ง ท วโลก ท งงาน บร หารจ ดการประเภทอส งหาร มทร พย (ท ด นและส งปล กสร าง) และส งหาร มทร พย (คร ภ ณฑ ) รวมท ง งานบร หารจ ดการงบประมาณ การศ กษาส วนบ คคลฉบ บน ในห วข อเร อง การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ ในช วงป พ.ศ จะนาเสนอถ งการอธ บายความและว เคราะห ถ งการบร หารและจ ดการ ทร พย ส นในต างประเทศท งงานด านอส งหาร มทร พย และส งหาร มทร พย ซ งจะเน นกรอบเวลาของ การศ กษาระหว างป พ.ศ โดยจะประมวลสร ปถ งสภาพป ญหาและอ ปสรรคต อการ ด าเน นงาน พร อมท งน าเสนอข อเสนอแนะในการท างานท จะต องม การแก ไขป ญหาและพ ฒนาเพ อให ก าวท นโลกและสามารถเผช ญก บการท าทายจากกฎระเบ ยบต างๆ ท งภายในประเทศและใน ต างประเทศและภายใต สภาพแวดล อมของการท างานท ม ข อจ าก ดในด านงบประมาณ บ คลากรและ การพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ นอกจากน ในการศ กษาน ย งจะน าแนวความค ดการบร หาร จ ดการภาคร ฐสม ยใหม (New Public Management) มาเป นกรอบพ นฐานในเช งทฤษฎ เพ อน าไปส การอธ บายความอย างม เหต ม ผลว าจะทาอย างไรให งานด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ ของกระทรวงการต างประเทศม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลด ย งข นเพ อให สามารถตอบสนองต อการ ให บร การสาธารณะแก ประชาชนในต างประเทศรวมท งนาไปส การม ระบบการบร หารจ ดการท ด ในด าน งบประมาณ ทร พยากรบ คคลและการใช เทคโนโลย ท เหมาะสมในการทางาน รายละเอ ยดของการศ กษาด งกล าวน จะครอบคล มสาร ตถะด านต างๆ ด งน 1. งานด านอส งหาร มทร พย ซ งจะม ขอบเขตของงานท เป นห วใจส าค ญประกอบด วยการ ก อสร างอาคารในต างประเทศ การจ ดซ อท ด นและอาคารท ท าการและท าเน ยบเอกอ ครราชท ต/ บ านพ กกงส ลใหญ การปร บปร งซ อมแซมอาคารฯ และการจ าหน ายอส งหาร มทร พย ท ไม ได ใช ประโยชน รวมท งงบประมาณด าเน นการท งในส วนของเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป และเง นนอก งบประมาณ (เง นค าธรรมเน ยมการกงส ลร อยละ 20 (เง น คชจ. 20 %) และเง นค าธรรมเน ยมการ กงส ลร อยละ 10 (เง น คชจ. 10 %)) 2. ควบค ไปก บสาระสาค ญในงานด านอส งหาร มทร พย ข างต น การบร หารจ ดการงานด าน ส งหาร มทร พย ในส วนของการบร หารคร ภ ณฑ ในต างประเทศและการปฏ บ ต งานในระบบทะเบ ยน ทร พย ส นออนไลน ภายใต เทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งงบประมาณท เก ยวข องก ม ความส าค ญเช นก น ในงานบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศเพราะไม เพ ยงจะท าให กระทรวงฯ สามารถบร หาร จ ดการข อม ลเร องม ลค าทร พย ส นรวมในต างประเทศท งอส งหาร มทร พย และส งหาร มทร พย ของ สาน กงานท กๆ แห งได อย างเป นระบบ ถ กต องและสามารถตรวจสอบได แล ว ย งจะท าให กระทรวงฯ ม ระบบทะเบ ยนทร พย ส นออนไลน ท สามารถใช งานร วมก บระบบปฏ บ ต การของหน วยงานอ นๆ ได

5 โดยเฉพาะอย างย งระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (Electronic Government Procurement : e-gp) และการปฏ บ ต งานด านการเง นการคล งด วยระบบอ เล กทรอน กส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 3. ในการศ กษาน ผ ศ กษาย งจะว เคราะห ถ งสภาพป ญหาของงานด านอส งหาร มทร พย และ ด านส งหาร มทร พย จากข อจ าก ดในเร องงบประมาณท งเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป และเง นนอก ประมาณ บ คลากรและการใช งานระบบทะเบ ยนทร พย ส นออนไลน ตลอดจนอ ปสรรคในการบร หาร จ ดการทร พย ส นในต างประเทศจากป จจ ยเร องกระบวนการจ ดซ อจ ดจ างในต างประเทศ กระบวนการ ต ดส นใจของผ เก ยวข องและจากเทศบ ญญ ต กฎระเบ ยบท องถ นในต างประเทศ 4. การส มภาษณ ในเช งล กก บผ ทรงค ณว ฒ ต างๆ จากผ บร หารระด บส งของกระทรวงการ ต างประเทศ ผ ทรงค ณว ฒ ว ชาช พในสาขาสถาป ตยกรรมและบ คลากรจากกระทรวงการต างประเทศ เว ยดนาม ซ งผลการศ กษาท าให ทราบถ งข อค ดเห น แง ค ดและม มมองท เป นประโยชน แก การบร หาร จ ดการทร พย ส นในต างประเทศต งแต เร องแนวทางแก ไขป ญหางบประมาณท งเง นงบประมาณรายจ าย ประจาป และเง นนอกงบประมาณโดยเฉพาะอย างย งการจ ดหาแหล งท มาใหม ของเง นนอกงบประมาณ การท างานในเช งร กของกระทรวงฯ ก บสหว ชาช พในสาขาสถาป ตยกรรมและว ศวกรรม และการ ส งเสร มความส มพ นธ ระหว างประเทศไทย-เว ยดนามโดยผ านงานด านการบร หารจ ดการทร พย ส นใน ต างประเทศโดยเฉพาะอย างย งโครงการก อสร างอาคารท ท าการสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งฮานอย แห งใหม เพ อทดแทนการเช าอาคารท ทาการฯ ในป จจ บ น 5. ในบทสร ปผ ศ กษาจะน าเสนอข อเสนอแนะท งในเช งนโยบายและการด าเน นการเพ อ หาทางแก ไขป ญหาและแนวทางการพ ฒนาการท างานต อไปในอนาคต ด งเช นความส าค ญของการ จ ดทาแผนปฏ บ ต การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ (Action Plan) ระหว างป ควบค ไปก บแผนงานการจ ดหาท มางบประมาณท งเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป และเง นนอก งบประมาณ การร เขา-ร เรา-ร เท าท นในกฎระเบ ยบเทศบ ญญ ต ท องถ น การร วมม อในเช งร กก บสถาบ น การต างประเทศเทวะวงศ วโรปการในการเสร มสร างความร และพ ฒนาศ กยภาพในการท างานด านการ บร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศให แก บ คลากรท กระด บของกระทรวงฯ การกระช บส มพ นธภาพ ในการทางานระหว างกระทรวงฯ ก บส วนราชการท เก ยวข องในงานงบประมาณและระเบ ยบพ สด เช น ส าน กงบประมาณ กรมบ ญช กลางและกรมธนาร กษ การบร หารจ ดการงานทร พย ส นฯ ท ม ความ โปร งใสและตรวจสอบได และการพ ฒนาการบร หารจ ดการอาคารในต างประเทศให ก าวหน าและก าว ท นต อพ ฒนาการและกระแสน ยมของโลกในงานอส งหาร มทร พย โดยเฉพาะอย างย งอาคารเข ยว (Green Building) ท เป นม ตรต อส งแวดล อมและประหย ดพล งงาน ในภาพรวมของการศ กษาส วนบ คคลฉบ บน ไม เพ ยงจะครอบคล มสาระของการอธ บายความ ในเช งว ชาการเท าน น แต ย งจะม ส วนส าค ญเก ยวข องก บประเด นท ว างานในด านการบร หารจ ดการ ทร พย ส นในต างประเทศจะม ส วนท เช อมโยงและเก อก ลท เป นประโยชน ต อม ต การต างประเทศอย างไร ได บ าง โดยจะศ กษากรณ ของประเทศเว ยดนามเพ อให สาระในองค รวมของงานศ กษาส วนบ คคลฉบ บ ด งกล าวน ตอบสนองต อเป าประสงค ส าค ญประการหน งของหล กส ตรน กบร หารการท ต ร นท 6 ประจ าป 2557 ท ม งเน นถ งการเสร มสร างความเช อมโยงระหว างกล มประเทศอาเซ ยนโดยเฉพาะ อย างย งกล มประเทศ CLV (ก มพ ชา/ลาว/เว ยดนาม) จ

6 ผ ศ กษาจ งหว งเป นอย างย งว า การศ กษาส วนบ คคลน จะเป นประโยชน แก กระทรวงฯ ใน ความพยายามท จะม งพ ฒนางานด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศให ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลท ด ย งข นต อไป และสามารถตอบสนองต อนโยบาย/การด าเน นงานของกระทรวงฯ และ การปฏ บ ต งานของสาน กงานต างๆ ท ง 96 แห งท วโลก ฉ

7 ช ก ตต กรรมประกาศ ผลส าเร จของการศ กษาส วนบ คคลฉบ บน จะเป นไปไม ได เลย หากไม ร บการให ค าปร กษาท เป นม ออาช พ และข อเสนอแนะท ตรงประเด นจากเอกอ ครราชท ต จ นทร ท พา ภ ตระก ล อาจารย ท ปร กษา พร อมท งคาแนะนาท ม ค ณค าและเป นประโยชน จากเอกอ ครราชท ต เพ ญศ กด ชลาร กษ และ ผ ช วยศาสตราจารย ดร. อรท ย ก กผล คณะอาจารย ท ปร กษาท เปร ยบเสม อนเป นผ ทรงค ณว ฒ ส าค ญ ย งท ได ให ความกร ณาช วยปร บแก และแก ไขงานการศ กษาส วนบ คคลฉบ บน เป นอย างด ผ ศ กษาต องขอแสดงความขอบค ณแก ค ณไกสอน ส วรรณไกษร นายช างไฟฟ าช านาญงาน 6 ส าน กจ ดหาและบร หารทร พย ส น ท ช วยสน บสน นข อม ลด บและร ปถ ายท เก ยวข องก บงานบร หาร จ ดการทร พย ส นในต างประเทศของกระทรวงการต างประเทศ เช นเด ยวก นผ ศ กษาขอแสดงความ ขอบค ณด วยความคารวะอย างส งแด นายเจษฎา ชวาลภาคย เอกอ ครราชท ตประจ ากระทรวง รองศาสตราจารย ไตรว ฒน ว รยศ ร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และเพ อน ร วมร น นบท. ร นท 6 ค ณคง แองห ธ ห วหน าฝ ายไทย กรมเอเช ยตะว นออก เอเช ยใต และแปซ ฟ กใต กระทรวงการต างประเทศเว ยดนาม ท เป ดเวลาให ผ ศ กษาได ส มภาษณ ในเช งล กในแง ม มต างๆ ท เก ยวข องก บงานด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศของกระทรวงการต างประเทศซ งส งผล ให งานศ กษาบ คคลฉบ บน ถ กเต มให เต มด วยข อค ดเห นและข อเสนอแนะท ทรงค ณค าต อการพ ฒนางาน ด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศต อไป ขอช นชมและขอขอบค ณส าหร บการให ความช วยเหล ออย างด ย งและอบอ นจากท มงาน บ คลากร DVIFA โดยเฉพาะอย างย งนางสาวพ ชยา อ ดมจ รภาส น กทร พยากรบ คคลปฏ บ ต การ และ นางสาวน ตยา ส พงศ พาณ ช พน กงานปฏ บ ต การและสน บสน นงานฝ กอบรม ท ช วยเป นพ เล ยงในการ ด แลน ดหมายพบปะก บอาจารย ท ปร กษาและสน บสน นข อม ลในงานจ ดร ปเล มของสารบ ญและ บรรณาน กรม และนางสาวช ชฎาอร เต มงาม พน กงานปฏ บ ต การและสน บสน นงานฝ กอบรม ท ช วย ให ข อสนเทศและตอบคาถามท กๆ เร องเก ยวก บหล กส ตรน กบร หารการท ต ในโอกาสน ผ ศ กษาขอขอบค ณสถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ (DVIFA) ท ไม เพ ยงได เป ดโอกาสให ผ ศ กษาเข ามาร วมศ กษาในหล กส ตรน แต ย งได ช วยเป ดโลกให แก ผ ศ กษาได ม ความร เพ มเต มกว างขวางข นอย างไม คาดค ดในงานด านการบร หารจ ดการทร พย ส นจากการเด นทางไป ศ กษาด งานไทยปร ทรรศน : ย อนรอยประว ต ศาสตร การท ตไทย ณ พระนารายณ ราชน เวศน จ งหว ด ลพบ ร และโดยเฉพาะอย างย งการไปเย ยมชมบ านหลวงร บราชท ต หร อ บ านเจ าพระยาว ชาเยนทร และกล มอาคารต างๆ ซ งช วยเป ดห เป ดตาเป ดป ญญาให แก ผ ศ กษาได ตระหน กถ งความเจร ญก าวหน า และความย งใหญ ของราชอาณาจ กรกร งศร อย ธยาในก ศโลบายและพ ธ การท ตท แยบยลในการเจร ญ ส มพ นธไมตร ก บต างชาต ด วยม การก อสร างอาคารและในการใช บ านหลวงร บราชท ตต างชาต ด งกล าว ซ งเปร ยบได ในโลกป จจ บ นก ค อการต อนร บอาค นต กะแขกบ านแขกเม องผ านงานบร หารจ ดการ อส งหาร มทร พย น นเอง ผ ศ กษาขอสน บสน นแนวนโยบายของสถาบ นฯ ท ได เป ดปฐมบทของหล กส ตรอ นเป น ปฐมฤกษ ด วยการน าน กศ กษา นบท. ร นท 6 ไปเป ดโลกการเจร ญส มพ นธไมตร ก บชาวตะว นตก ณ

8 พระนารายณ ราชน เวศน จ งหว ดลพบ ร ซ งเปร ยบเสม อนเป นราชธาน แห งท สองของราชอาณาจ กร กร งศร อย ธยา โดยไม เพ ยงถ อเป นจ ดก าเน ดของการเจร ญส มพ นธไมตร ท เป นสากลก บต างชาต แต ย ง น บเป นบทเร ยนนอกห องเร ยนท ม ค ณค าและเป นประโยชน อย างแท จร งในฐานะท เป นน กบร หาร การท ตท ต องให ความส าค ญแก การเร ยนร ร กษา ถ ายทอดและส บทอดประว ต ศาสตร การท ตของ ประเทศไทยจนถ งโลกป จจ บ น ไกร มหาส นทนะ ส งหาคม 2557 ซ

9 ฌ สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร ง ก ตต กรรมประกาศ ช สารบ ญ ฌ คาย อ ฎ บทท 1 บทนา ภ ม หล งและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ในการศ กษา ขอบเขตการศ กษา ว ธ การดาเน นการศ กษา ระเบ ยบว ธ การศ กษา ประโยชน ของการศ กษา 3 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง แนวค ดทฤษฎ วรรณกรรมท เก ยวข อง สร ปกรอบแนวค ด 6 บทท 3 ผลการศ กษา การบร หารจ ดการงานอส งหาร มทร พย การบร หารจ ดการงานส งหาร มทร พย สภาพป ญหาในงานอส งหาร มทร พย สภาพป ญหาในงานส งหาร มทร พย ผลการส มภาษณ ในเช งล กก บผ ทรงค ณว ฒ ต างๆ 24 บทท 4 บทสร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ 31 บรรณาน กรม 39 ภาคผนวก 40 ก ข อม ลอส งหาร มทร พย ในต างประเทศ 41 ข ภาพรวมงบประมาณรายจ ายประจาป 42 ค โครงการก อสร าง/จ ดซ ออาคารจากค าใช จ ายในการดาเน นงานการกงส ล (เง น คชจ. 20 %) 43 ง ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการจ ายเง นค าใช จ ายในการดาเน นงาน กงส ล (ฉบ บท 3) พ.ศ

10 จ ข อม ลพ นฐานเก ยวก บข นตอนการจาหน ายท ด น/อาคาร ซ งเป นกรรมส ทธ ของร ฐบาลไทย 49 ฉ สาเนาหน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค /23406 ลงว นท 18 ก นยายน พ.ศ และสาเนาหน งส อกระทรวงการต างประเทศ ท กต /1193 ลงว นท 3 ก มภาพ นธ พ.ศ ช ตารางเปร ยบเท ยบอ ตราค าออกแบบ/ ค าควบค มงาน ท กวพ. (คณะกรรมการว าด วยการพ สด ) กรมบ ญช กลาง อน ม ต ในโครงการก อสร าง ในต างประเทศ 55 ซ การส มภาษณ ในเช งล กก บผ ทรงค ณว ฒ ประกอบรายงานการศ กษาส วน บ คคล (Individual Study - IS) 57 ฌ ร ปถ ายประกอบโครงการก อสร างอาคารและบ านพ ก 64 ประว ต ผ เข ยน 69 ญ

11 ฎ คาย อ พรบ. พระราชบ ญญ ต สอท. สถานเอกอ ครราชท ต สกญ. สถานกงส ลใหญ คผถ. คณะผ แทนถาวร

12 บทท 1 บทนา 1.1 ภ ม หล งและความสาค ญของป ญหา การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศถ อเป นงานประจ าพ นฐานในม ต ของการบร หาร ด านหน งนอกเหน อจากงานด านบร หารบ คคลและงานด านบร หารการคล งของกระทรวงการ ต างประเทศ ซ งขอบเขตของงานในม ต การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศครอบคล มท งด าน อส งหาร มทร พย (ท ด นและส งปล กสร าง) และส งหาร มทร พย (คร ภ ณฑ ) โดยม ความเก ยวข องก บการ บร หารส ญญาและการบร หารงบประมาณ ในป จจ บ น กระทรวงการต างประเทศม ส าน กงานในต างประเทศในภ ม ภาคต างๆ ท วโลก (เอเช ย แอฟร กา อเมร กา ย โรป และแปซ ฟ กใต ) ประกอบด วยสถานเอกอ ครราชท ต (สอท.) สถาน กงส ลใหญ (สกญ.) คณะผ แทนถาวร (คผถ.) และส าน กงานการค าและเศรษฐก จไทย รวมท งส น 96 แห ง ซ งสาน กงานแต ละแห งจะม ทร พย ส นท อย ในการครอบครอง บร หารจ ดการและด แลร บผ ดชอบท ง สองประเภทตามท ได กล าวถ งไว ข างต น ได แก อส งหาร มทร พย และส งหาร มทร พย เม อตระหน กถ งความส าค ญและความร บผ ดชอบท กระทรวงการต างประเทศและส าน กงาน ในต างประเทศแต ละแห งจะต องบร หารจ ดการทร พย ส นด งกล าวให เร ยบร อยและเหมาะสมท งการใช ประโยชน ในราชการเพ อให ส มฤทธ ผลตามเป าประสงค และการปฏ บ ต งานให ถ กต องตามกฎระเบ ยบ ของทางราชการท เก ยวข องต างๆ อาท ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และ ท แก ไขเพ มเต มท กฉบ บ พรบ. ว ธ การงบประมาณ พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม และระเบ ยบ กระทรวงการคล งว าด วยการจ ายเง นค าใช จ ายในการด าเน นงานการกงส ล เป นต น กอปรก บระบบ ราชการในป จจ บ น ได ม การปร บปร งและพ ฒนาแบบแผนการท างานให ม มาตรฐานเด ยวก นภายใต ระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส ( Electronic Government Procurement : e-gp) และการปฏ บ ต งานด านการเง นการคล งด วยระบบอ เล กทรอน กส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ด งน น ในการบร หารจ ดการทร พย ส นใน ต างประเทศจ งม ความจ าเป นท จะต องม การด าเน นการในส วนท เก ยวของก บงานในด านต างๆ ควบค ก นไปให เป นไปอย างม ระบบและมาตรฐานท ด เพ อให การบร หารจ ดการงานม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลต งแต เร องการจ ดหา/จ ดซ อจ ดจ างการบ าร งร กษา/ควบค ม/ตรวจสอบทร พย ส นใน ต างประเทศ การบร หารงบประมาณ รวมท งการพ ฒนาร ปแบบการท างานและองค ความร ของ บ คลากร และการศ กษาให เข าใจถ องแท ถ ง/การปฏ บ ต งานให สอดคล องตามข อก าหนด กฎระเบ ยบ เทศบ ญญ ต และกฎหมายท องถ นของประเทศต างๆ อย างไรก ด ในการบร หารจ ดการงานทร พย ส นในต างประเทศท งด านอส งหาร มทร พย และ ส งหาร มทร พย ซ งม ขอบเขตของงานเก ยวข องก บงานโครงการก อสร างอาคาร โครงการจ ดซ อท ด นและ อาคารท ทาการ ตลอดจนอาคารทาเน ยบเอกอ ครราชท ตและบ านพ กกงส ลใหญ งานโครงการปร บปร ง

13 ซ อมแซมอาคารต างๆ ด งกล าว งานโครงการจ าหน ายท ด นและอาคารท ไม ได ใช ประโยชน และงาน คร ภ ณฑ ในต างประเทศของส าน กงาน ท าเน ยบฯ และบ านพ กฯ รวมท งการบร หารงบประมาณท ง ประเภทเง นงบประมาณรายจ ายประจาป และเง นนอกงบประมาณน น ปรากฏว าม ป จจ ยหลายๆ อย าง ท เป นอ ปสรรคและป ญหาต อการบร หารจ ดการและด าเน นงานท เป นผลท าให งานในบางวาระม ความ ล าช า ไม ตรงตามแผนงานและไม สามารถบรรล เป าหมายของงานน นๆ ได ซ งสามารถประมวลสร ปได ในประเด นส าค ญๆ ในเร องการม งบประมาณท จ าก ด การขาดแคลนบ คลากรท ม ความร เช ยวชาญใน งานพ สด และกฎระเบ ยบท เก ยวข อง และการม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) ในการท างานท ย งไม ท นสม ยเพ ยงพอ ตลอดจนการม ข อจ าก ดท เป นอ ปสรรคในการปฏ บ ต งานจากข อบ งค บ กฎหมาย กฎระเบ ยบ และเทศบ ญญ ต ท องถ นในประเทศน นๆ ป ญหาต างๆ ข างต น ซ งได แก เง น คน IT และอ ปสรรคจากกฎระเบ ยบท องถ นด งกล าว จ งเป นป จจ ยท เป นข อจาก ดท ส งผลต อการบร หารจ ดการงานทร พย ส นในต างประเทศ ด งน น จ งม ความ จาเป น ท จะต องหาทางปร บปร ง แก ไขป ญหาและพ ฒนาเพ อให การท างานม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล ด ย งข น และเพ อให ส าน กงานต างๆ ของกระทรวงฯ ท ง 96 แห ง ท วโลก สามารถเป นส าน กงานของ ประเทศไทยในต างประเทศท ม ความสง างาม สมฐานะ สมสง าศ กด ศร และเป นท เช ดหน าช ตาได ร บการ ยกย อง โดยเป นส าน กงานท ม อ ปกรณ /เคร องไม เคร องม อ และส งอ านวยความสะดวกพ นฐานในการ ทางานท เป นระบบ มาตรฐานและท นสม ย กล าวโดยสร ป ในรายงานการศ กษาส วนบ คคลฉบ บน ในห วข อเร อง การบร หารจ ดการ ทร พย ส น ในต างประเทศในช วงป พ.ศ จะต งค าถามของการศ กษาไว ว า จะม ว ธ การบร หารงานด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศในสภาพการณ ป จจ บ นท ม ข อจ าก ด ในด านเง น คน และ IT รวมท งกฎระเบ ยบท องถ นอย างไร เพ อให การบร หารงานม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลด ย งข น 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา การจ ดทารายงานศ กษาฉบ บน ม ว ตถ ประสงค ไม เพ ยงท จะน าเสนอสาร ตถะและรายละเอ ยด ท เก ยวข องก บงานในด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศของกระทรวงการต างประเทศ เท าน น แต ย งจะครอบคล มเร องข อเสนอแนะและแนวความค ดเพ อปร บปร งและพ ฒนางานในด าน ด งกล าวให ม ประส ทธ ภาพมากข น โดย ม งหว งท จะให สามารถน าไปใช ประโยชน ได ในการปฏ บ ต งาน ต อไป สร ปประเด นได ด งน ศ กษาข อเท จจร งและป ญหาของการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ น าเสนอแนวทางการบร หารจ ดการและร ปแบบการท างานท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลท ด ย งข นเพ อใช ประโยชน เป นแนวนโยบายและการดาเน นการของกระทรวงฯ ต อไป 2

14 1.3 ขอบเขตการศ กษา เสนอช วงเวลาของการศ กษาระหว างป พ.ศ ซ งจะครอบคล มห วง เวลาของการทางานในช วงอด ต-ป จจ บ น-อนาคต โดยจะสามารถท าให เห นถ งภาพของการท างานและ การพ ฒนางานต อไปท เป นไปอย างรอบด านมากท ส ด ประมวลการบร หารจ ดการและว เคราะห สภาพป ญหาท เก ดข นจากการท างานของ กระทรวงฯ และ สอท. / สกญ. / คผถ. 1.4 ว ธ การดาเน นการศ กษา ว เคราะห ข อม ลและข อเท จจร งจากการท างานในด านบร หารจ ดการทร พย ส น ใน ต างประเทศของกระทรวงฯ และ สอท. / สกญ. / คผถ ส มภาษณ ในเช งล กก บบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญในงานด านการบร หาร จ ดการทร พย ส นในต างประเทศโดยเฉพาะอย างย งงานงบประมาณ และผ ทรงค ณว ฒ ว ชาช พในสาขา ว ศวกรรมและสถาป ตยกรรมซ งเป นสาขาท เก ยวข องก บสาระของงานในด านน ส มภาษณ ในเช งล กก บน กการท ตจากกล มประเทศอาเซ ยนเพ อใช เป นข อม ลศ กษา เปร ยบเท ยบ 1.5 ระเบ ยบว ธ การศ กษา โดยท เป นการศ กษาป ญหา การว เคราะห สภาพการท างาน และการวางแนวทางการปฏ บ ต งานต อไปในอนาคต ด งน น งานศ กษาจะเป นเช งค ณภาพโดยจะท าการว เคราะห และอธ บายเป นหล ก ซ งสามารถท จะน ามาใช เป นประโยชน ในการท างานและเป นการปฏ บ ต ท ด เล ศ (best practice) ของ กระทรวงฯ ต อไปได 1.6 ประโยชน ของการศ กษา เข าใจถ งสภาพการท างาน ป ญหา อ ปสรรคและแนวโน มของการบร หารจ ดการ ทร พย ส นในต างประเทศต อไปในอนาคต พ ฒนางานด านบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ ซ งจะท าให ส าน กงานต างๆ ในต างประเทศของกระทรวงฯ ได ร บประโยชน จากการปร บปร งและพ ฒนางานให ท นสม ยมากย งข น พ ฒนาการบร หารจ ดการงบประมาณ บ คลากร และงานระบบทะเบ ยนทร พย ส น ออนไลน ภายใต ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในงานด านบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ด ย งข น การม ความร และความเข าใจท ด ในงานด านบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ จากการน าเสนอและศ กษาถ งการพ ฒนางานในด านน ท ม ท ศทาง แผนงานและเป าหมายของงานท ช ดเจนจะเป นป จจ ยหน งท เก อก ลและก อให เก ดประโยชน ในม ต การส งเสร มความส มพ นธ ระหว าง ประเทศก บประเทศต างๆ ได อ กทางหน ง โดยเฉพาะอย างย งการวางเป าหมายของงานทร พย ส นใน ต างประเทศในกล มประเทศอาเซ ยน ซ งเป นประเทศเพ อนบ านท ม ลาด บความสาค ญส งของประเทศไทย 3

15 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 2.1 แนวค ดทฤษฎ ในงานศ กษาฉบ บน จะใช แนวความค ดการบร หารจ ดการภาคร ฐสม ยใหม (New Public Management) เป นกรอบพ นฐานในเช งทฤษฎ เพ อหาค าตอบท สมเหต สมผลและหาข อสร ปจาก คาถามการศ กษาท ได ต งไว ในบทท 1 ค อ จะม ว ธ การบร หารจ ดการงานด านบร หารจ ดการทร พย ส น ใน ต างประเทศในสภาพการณ ป จจ บ นท ม ข อจ าก ดในด านเง น คน IT รวมท งกฎระเบ ยบท องถ นอย างไร เพ อให การบร หารงานม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลด ย งข น สาหร บแนวความค ดการบร หารจ ดการภาคร ฐสม ยใหม (New Public Management) น น เป นผลมาจากพ ฒนาการของความร และว ชาการในด านร ฐประศาสนศาสตร ซ งเร มต นข นในต น ทศวรรษท 1980 โดยในป จจ บ นได ม การน าทฤษฎ ปร ชญา และแนวค ดต างๆ ท หลากหลายของ น กทฤษฎ น กว ชาการท ได ค ดค นทฤษฎ และกรอบแนวค ดในม มมองต างๆ ข นมาเพ อเสนอร ปแบบการ บร หารจ ดการภาคร ฐท ด การหาทางแก ไข ปร บปร งและพ ฒนาการท างานของภาคร ฐให ด ย งข น โดยม พ นฐานของกรอบความค ดในการน าเสนอแนวทางในการท างานท เป นหล กส าค ญในด านต างๆ ประมวลได อาท (1) การจ ดการระบบราชการใหม โดยปร บเปล ยนร ปแบบ บทบาทและหน าท ของ ภาคร ฐ และว ธ การ/กระบวนการทางาน เช น การม งส ความเป นเล ศและผลส มฤทธ การแข งข นเพ อให บร การสาธารณะ และการสามารถตรวจสอบการท างานของหน วยงานภาคร ฐได (2) การน าร ปแบบ ของการจ ดการของภาคเอกชน มาใช ในภาคร ฐ เช น การค าน งถ งประชาชนเสม อนล กค าและการ ก าหนดว ส ยท ศน และวางกลย ทธ (3) การบร หารจ ดการงบประมาณและทร พยากรท ม ประส ทธ ภาพ (4) การพ ฒนาและใช เทคโนโลย ท เหมาะสมในการท างาน ตลอดจน (5) การก าหนดต วช ว ดผลส มฤทธ ของงาน เป นต น น กว ชาการท ม ช อเส ยงและได ร บการยอมร บในวงการด านการบร หารจ ดการภาคร ฐสม ยใหม ค อ นายโจนาธาน บอสต น (Jonathan Boston) ซ งได น าเสนอสาระของแนวค ดในด านการบร หาร จ ดการภาคร ฐสม ยใหม ท น าสนใจไว ประมวลสร ปได ด งน (1) การไม ม ความแตกต างของการบร หาร จ ดการระหว างการบร หารงานของภาคเอกชนก บการบร หารงานของภาคร ฐ (2) การม งเน นต อ ผลส มฤทธ (3) การให ความส าค ญแก ข ดความสามารถ/ท กษะในการบร หารจ ดการมากกว าการ กาหนดนโยบายเพ ยงแต อย างเด ยว (4) การให ความส าค ญแก การมอบอ านาจของหน วยงานส วนกลาง ไปส หน วยงานปฏ บ ต (5) การปร บเปล ยนโครงสร างหน วยราชการให ม ขนาดเล กลง (6) การเน นการ จ างเหมาบ คคลภายนอกและการประย กต ใช ว ธ การจ ดจ างและการแข งข นประม ลงานเพ อลดต นท น และปร บปร งค ณภาพการบร การให ด ข น (7) การปร บเปล ยนร ปแบบการจ างงานของส ญญาจ างของ ภาคร ฐให ม ล กษณะระยะส นและม เง อนไขข อตกลงท ช ดเจนและสามารถตรวจสอบได (8) การน า ร ปแบบการบร หารจ ดงานของภาคเอกชนมาใช ในภาคร ฐ เช น การวางแผนกลย ทธ การจ ดจ าง

16 บ คลากรภายนอกมาทางานช วคราวเฉพาะก จ การพ ฒนางานด านเทคโนโลย สารสนเทศ (9) การสร าง แรงจ งใจและให รางว ล ตอบแทนในร ปของรายได และ (10) การสร างระเบ ยบว น ยในการใช จ าย งบประมาณ ( ส าหร บการน าเสนอรายงานการศ กษาส วนบ คคลฉบ บน จะน าแนวค ดการบร หารจ ดการ ภาคร ฐสม ยใหม ข างต นท เห นว าเหมาะสมก บห วข อการศ กษาน มาประย กต ใช ในสาระสาค ญ ด งน 1) การบร หารจ ดการในงานด านบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศของกระทรวงฯ และ สอท. / สกญ. / คผถ. ท ม งเน นต อผลส มฤทธ และการให การบร การสาธารณะแก คนไทยใน ต างประเทศและชาวต างประเทศท มาต ดต อราชการหร อขอร บบร การงานด านต างๆ ท ส าน กงานซ งม ความพร อม ในด านกายภาพของอาคาร สถานท ท างานและสถานท ให บร การ พร อมด วยอ ปกรณ สาน กงาน เคร องม อการทางานท ท นสม ยและรวดเร วตอบสนองต อความต องการของผ มาใช บร การได 2) การวางแผนกลย ทธ และการสร างระเบ ยบว น ยในการใช จ ายงบประมาณ กล าวค อ ม การ จ ดท าแผนปฏ บ ต การของงานด านบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศในอนาคตในระยะเวลา ท เหมาะสม เช น ในห วงเวลา 5 ป ( ) เป นต น เพ อให เป นกรอบในการปฏ บ ต งานท ม ท ศทางและเป าหมายของงานท ช ดเจนและการสามารถก าหนดกล มประเทศเป าหมายในวาระงาน ต างๆ ได เช น โครงการก อสร างอาคาร/จ ดซ อท ด นและอาคารต างๆ ในต างประเทศโดยให ล าด บ ความสาค ญแก กล มประเทศอาเซ ยน โครงการปร บปร งซ อมแซมอาคารฯ เป นต น รวมท งการวางแผน/ จ ดหาท มางบประมาณล วงหน าและการบร หารจ ดการงบประมาณท ด เพ อให ม ความพร อมและสามารถ รองร บต อวาระงานต างๆ อย างท นต อเหต การณ และการตรวจสอบผลการด าเน นการเบ กจ าย งบประมาณของงานในโครงการต างๆ ตามกรอบเวลาการใช จ ายเง นและตามระเบ ยบการเบ กจ าย งบประมาณภาคร ฐ และการว ดผลความค มค าในการดาเน นงานซ งเปร ยบเสม อนเป นต วช ว ดผลส มฤทธ ของงานน นๆ 3) การส งเสร มการจ างงานในร ปแบบการจ างเหมาบร การบ คคลในส าน กจ ดหาและบร หาร ทร พย ส นซ งเป นหน วยงานเจ าภาพหล กในงานด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศเพ อ จ ดหาบ คลากรมาท างานเสร มและเพ มเต มให สอดคล องก บปร มาณงานท ก าล ง/จะขยายต วมากข น ต อไป ซ งจะเป นแนวทางหน งท ช วยแก ไขป ญหาอ ตราบ คลากรของข าราชการท ม ข อจ าก ด รวมท งการ ให ความส าค ญแก การพ ฒนาองค ความร ในการท างานของข าราชการและบ คลากรเพ อเสร มสร าง ท กษะ ข ดความสามารถและศ กยภาพ 4) การพ ฒนาระบบการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศในงานด านบร หารจ ดการทร พย ส น ใน ต างประเทศให ม ความท นสม ยสอดคล องก บสภาพแวดล อมของการท างานท เปล ยนแปลงไป ซ งจะเป น ประโยชน แก การปร บปร งและแก ไขการทางานด าน IT ในป จจ บ นท ย งไม ท นสม ยเพ ยงพอ 2.2 วรรณกรรมท เก ยวข อง ส าหร บห วข อการศ กษาในรายงานการศ กษาบ คคลฉบ บน การบร หารจ ดการทร พย ส นใน ต างประเทศในช วงป พ.ศ น น ปรากฏว า ได ม ผ ศ กษาในงานด านน ไว อย างใกล เค ยง ค อ นายน พนธ เพ ชพรประภาส อ ครราชท ตท ปร กษา สถานเอกอ ครราชท ต ณ ส งคโปร ในหล กส ตร น กบร หารการท ต ร นท 4 ป 2555 ในห วข อเร อง การแก ไขความล าช าในการก อสร างอาคาร 5

17 สถานท ตในต างประเทศ : กรณ ศ กษาโครงการก อสร างอาคารท ท าการสถานเอกอ ครราชท ต ณ ส งคโปร ซ งผ ศ กษาด งกล าวได เล อกเน นการศ กษาเฉพาะโครงการก อสร างอาคารท ท าการสถาน เอกอ ครราชท ต ณ ส งคโปร เป นหล กและเป นกรณ ศ กษาเด ยวเท าน น โดยใช กรอบความค ดในร ปแบบ การประเม นผลแบบ CIPP (CIPP Evaluation Model) ในการศ กษากรณ ศ กษาโครงการก อสร างอาคารท ท าการสถานเอกอ ครราชท ต ณ ส งคโปร น น ผ ศ กษาด งกล าวได ใช กรอบความค ดของ CIPP บนหล กพ นฐาน 4 ประเด น ซ งได แก การว เคราะห ถ งหล กการ เหต ผล/ความจ าเป น และสภาพแวดล อมในประเทศและต างประเทศของการด าเน น โครงการก อสร างฯ (Context Evaluation C) การประเม นเร องการวางแผนงานและย ทธศาสตร ใน การด าเน นโครงการฯ (Input Evaluation I) การว เคราะห ป ญหาและอ ปสรรคต อการด าเน น โครงการฯ ในข นตอนต างๆ และแนวทางแก ไข (Process Evaluation P) และการประเม นผลงาน ของการดาเน นโครงการฯ (Product Evaluation P) อย างไรก ด แม ว าห วข อการศ กษาท ง 2 เร องด งกล าวจะม พ นฐานท มาจากงานในม ต การ บร หาร ท เหม อนก นโดยเป นงานในม ต ด านการบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศของกระทรวง การต างประเทศด วยก น แต ก จะม จ ดเน นและสาระของการศ กษาท แตกต างโดยห วข อเร อง การ บร หารจ ดการทร พย ส น ในต างประเทศในช วงป พ.ศ จะม จ ดเน นท น าเสนอในภาพ กว างกว าโดยม งเน นไปท ความส าค ญของกระทรวงฯ ซ งถ อเป นองค กรหล กในการบร หารจ ดการและ ด แลงานด านน โดยตรง ขณะท ห วข อ กรณ ศ กษาโครงการก อสร างอาคารท ท าการสถาน เอกอ ครราชท ต ณ ส งคโปร จะม เป าหมายและม งเน นไปท ความส าค ญของการด าเน นงานเฉพาะด าน อส งหาร มทร พย ในส วนของโครงการก อสร างของสถานเอกอ ครราชท ต ณ ส งคโปร เป นหล กในฐานะท เป นหน วยงานปฏ บ ต ในต างประเทศ ด งน น กล าวโดยสร ป จะเห นได อย างช ดเจนว า การศ กษาส วนบ คคลในห วเร อง การบร หาร จ ดการทร พย ส นในต างประเทศในช วงป พ.ศ และ การแก ไขความล าช าในการ ก อสร างอาคารสถานท ตในต างประเทศ : กรณ ศ กษาโครงการก อสร างอาคารท ท าการ สถานเอกอ ครราชท ต ณ ส งคโปร ม ความแตกต างก นในเร องขอบเขตของการศ กษาและ กรอบแนวค ดท น ามาใช การศ กษา ขณะเด ยวก น การศ กษาส วนบ คคลท ง 2 ห วข อข างต นก ม ส วนท เหม อนก นในพ นฐานของงานและการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการทร พย ส นใน ต างประเทศโดยเฉพาะอย างย งในเร องแนวทางการบร หารจ ดการอส งหาร มทร พย ในต างประเทศใน โครงการก อสร างในต างประเทศ การบร หารงบประมาณและการบร หารจ ดการบ คลากรท ม ข อจ าก ด ซ งถ อเป นสาระส าค ญส วนหน งของงานด านบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศของกระทรวงการ ต างประเทศ 2.3 สร ปกรอบแนวค ด ผ ศ กษาเห นว า การน ากรอบแนวค ดเร องการบร หารจ ดการภาคร ฐสม ยใหม (New Public Management) มาใช ในรายงานการศ กษาส วนบ คคลในห วข อเร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ใน ต างประเทศในช วงป พ.ศ เป นกรอบแนวค ดท ม ความเหมาะสม เน องจากแนวค ด ด งกล าวสามารถท จะนามาใช เป นกรอบเพ อน าไปส การอธ บายความและการตอบค าถามการศ กษา ได 6

18 อย างม เหต ม ผลในแง ม มต างๆ ให สอดคล องก บประเด นท ว าการท าอย างไรให งานในม ต การบร หาร จ ดการทร พย ส นในต างประเทศท งในงานด านอส งหาร มทร พย และส งหาร มทร พย ของกระทรวงการ ต างประเทศม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลด ย งข น ต งแต เร องแนวทางการแก ไขป ญหาเง น คน IT และอ ปสรรคจากกฎระเบ ยบท องถ น การพ ฒนาการท างานของกระทรวงฯ ในร ปแบบใหม ให สอดร บ ก บกฎระเบ ยบต างๆ และเทคโนโลย ท เปล ยนแปลง ตลอดจนการพ ฒนาการท างานเพ อม งผลส มฤทธ และการปฏ บ ต ท ด เล ศโดยม ประชาชนท งคนไทยและชาวต างประเทศเป นเป าหมายส าค ญของการ ให บร การสาธารณะ 7

19 บทท 3 ผลการศ กษา จากผลการศ กษาในบทน สามารถท จะแบ งสาระส าค ญตามขอบเขตของการบร หารจ ดการ ทร พย ส นในต างประเทศได ออกเป น 2 งานหล ก ได แก (1) การบร หารจ ดการงานอส งหาร มทร พย ซ ง จะม การด าเน นงานหล กท เป นห วใจในเร องโครงการก อสร างอาคาร/จ ดซ อท ด นและอาคารใหม โครงการปร บปร งซ อมแซมอาคาร และโครงการจ าหน ายท ด นและอาคารท ไม ได ใช ประโยชน ใน ต างประเทศ และ (2) การบร หารจ ดการงานส งหาร มทร พย ซ งจะครอบคล มและม ความเก ยวข องก บ งานบร หารคร ภ ณฑ ในต างประเทศและงานระบบทะเบ ยนทร พย ส นออนไลน ท งน ในสาระส าค ญของ การบร หารจ ดการงานท ง 2 ด านข างต นจะนาเสนอและอธ บายความถ งการด าเน นงานและป ญหาด าน ต างๆ ท เก ดข น นอกจากน ในส วนส ดท ายของบทน ย งจะได น าเสนอผลการศ กษาจากการส มภาษณ ในเช ง ล กก บผ ทรงค ณว ฒ ต างๆ เก ยวก บข อค ดเห นในแนวทางการแก ไขป ญหาด านงบประมาณ บ คลากรและ งานบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศในม ต ความส มพ นธ ระหว างประเทศไทย-เว ยดนาม 3.1 การบร หารจ ดการงานอส งหาร มทร พย ผลการศ กษาในการบร หารจ ดการงานอส งหาร มทร พย แบ งออกได เป น 5 ประเด น ด งน โครงการก อสร างอาคาร/จ ดซ อท ด นและอาคารใหม ในต างประเทศ ตามท กระทรวงฯ ม ส าน กงานในประเทศต างๆ จ านวน 96 แห ง ซ งสามารถแบ ง ประเภทออกได เป นในส วนของการก อสร างอาคารท ทาการฯ ท าเน ยบ ออท. และบ านพ ก กสญ. /การ จ ดซ ออาคารฯ เป นกรรมส ทธ 1 และการเช าอาคารฯ 2 อย น น กระทรวงฯ ได ม แนวนโยบายการ ด าเน นงานบร หารจ ดการอส งหาร มทร พย ในร ปแบบของโครงการก อสร างอาคารใหม และโครงการ จ ดซ อท ด น/อาคารใหม ซ งม เหต ผลความจาเป นและว ตถ ประสงค พ นฐาน ด งน 1) เพ อทดแทนการเช าอาคารท ม ราคาส ง เน องจากกระทรวงฯ ม ภาระค าใช จ าย ในค าเช าอาคารท ทาการและทาเน ยบ ออท. / บ านพ ก กสญ. ด งน น การลงท นในการก อสร าง จ ดหา/ จ ดซ อท ด นและ อาคารท เป นกรรมส ทธ จะม ความค มค าของการลงท นในระยะยาวและการบร หาร 1 การได มาของอส งหาร มทร พย ท ถ อครองกรรมส ทธ ม ล กษณะต างๆ (1) การเป นเจ ากรรมส ทธ ท ด นและอาคารโดย สมบ รณ (freehold) เช น สอท. ณ กร งโตเก ยวและส งคโปร (2) การเช าระยะยาว (leasehold) ซ งปกต จะอย ใน ประเทศท ม การปกครองด วยระบอบส งคมน ยม เช น สอท. ณ กร งป กก ง (เช าท ด น70 ป ) สกญ. ณ นครกว างโจว (70 ป ) สกญ. ณ นครเซ ยงไฮ (70 ป ) (3) การเช าระยะยาวไม ม กาหนด (perpetual lease) เช น สอท. ณ กร ง จาการ ตา สอท.ณ กร งอ สลามาบ ด (เช าท ด น) และ (4) การแลกเปล ยนส ทธ ในการเช าท ด น เช น สกญ.ณ แขวง สะหว นนะเขต 2 สาน กจ ดหาและบร หารทร พย ส น, ข อม ลอส งหาร มทร พย ในต างประเทศ, รายละเอ ยดภาคผนวก ก.

20 จ ดการท ด กว าการเช าอาคาร ด งเช นแผนการจ ดซ ออาคารท ท าการแห งใหม ทดแทนการเช าท ไทเป ไต หว น เม องม มไบ อ นเด ย และกร งอ มมาน จอร แดน (ในป งบประมาณ 2555 กระทรวงฯ ม ภาระ ค าใช จ ายในค าเช าอาคารท ท าการและท าเน ยบ ออท. / บ านพ ก สกญ. ท วโลกประมาณ 450 ล านบาทต อป ) 2) เพ อทดแทนอาคารเด มท ม อาย การใช งานมาเป นเวลานาน เก าแก อย ในสภาพ ชาร ดทร ดโทรม เส อมสภาพลงตามกาลเวลาซ งไม ค มค าท จะปร บปร งซ อมแซม หร อในกรณ ท ม พ นท ใช สอยท ไม เพ ยงพอ ไม สามารถขยายพ นท การใช งานได เพ อให รองร บต อภารก จ การให บร การและ ปร มาณงานท ขยายต วมากข นของส าน กงาน ตลอดจนไม สามารถขยายพ นท ให เพ ยงพอส าหร บการ ปฏ บ ต งานแบบบ รณาการของส าน กงานต างๆ ภายใต นโยบายท มประเทศไทยและบ คลากร ด งเช น การก อสร างอาคารท ท าการ สอท. ณ กร งโตเก ยว หล งใหม และการจ ดซ ออาคารท ท าการแห งใหม ให แก คผถ. ณ น วยอร ก เป นต น 3) เพ อเพ มการร กษาความปลอดภ ยโดยเฉพาะอย างย งในประเทศหร อเม องท ม สถานการณ หร อเง อนไขพ เศษเม อค าน งถ งสภาพการณ และสภาพแวดล อมท ม ความเส ยงภ ยส งต อ ความปลอดภ ยในการท างาน ช ว ต และทร พย ส นของทางราชการ ด งเช นจากภ ยค กคามด านการก อ การร าย อาท กร งอ สลามาบ ด เม องการาจ และกร งอาบ จา เป นต น นอกจากน ในการด าเน นงานข างต น กระทรวงฯ ย งได จ ดล าด บความส าค ญของ ประเทศท อย ในแผนงานและท เป นเป าหมายของการบร หารจ ดการโครงการก อสร าง/จ ดซ ออาคาร ด งน (1) สอท. / สกญ. / คผถ. ในประเทศเพ อนบ านหร อในประเทศอาเซ ยน เช น แผนงานการ ก อสร างอาคารท ทาการหล งใหม ทดแทนการเช าให แก สอท. ณ กร งบ นดาร เสร เบกาว น สอท. ณ กร ง ฮานอย และ คผถ. ณ กร งจาการ ตา (2) สอท. / สกญ. ในประเทศท ม ความส าค ญทางย ทธศาสตร ด าน เศรษฐก จและการเม องต อไทย เช น ประเทศในแถบภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก (อาเซ ยน +3) ภ ม ภาค ย โรป/อเมร กาเหน อ/แปซ ฟ กใต (3) สอท. / สกญ. ในประเทศท ม อ ตราค าเช าส ง เช น ไทเป เม องม มไบ กร งเอเธนส เป นต น (4) สอท. / สกญ. ในประเทศท ม สถานการณ พ เศษ (ภ ยค มคามจากการก อการ ร ายและเสถ ยรภาพทางการเม อง) เช น กร งไคโร และกร งตร โปล (5) สอท. / สกญ. ในประเทศท ม ความค ดร เร มความพร อมด าเน นการและแนวนโยบายเช งร กจากร ฐเจ าภาพท สน บสน นต อโครงการ ก อสร าง/จ ดซ ออาคารใหม ท สอดคล องก บแผนงานของกระทรวงฯ งบประมาณส าหร บการด าเน นโครงการก อสร าง/จ ดซ อท ด นและอาคารใน ต างประเทศ ในป จจ บ นกระทรวงฯ ม แหล งท มาของงบประมาณเพ อด าเน นการในโครงการ ก อสร างอาคาร/จ ดซ อท ด นและอาคารใหม ให แก ส าน กงานต างๆ ท วโลก ใน 2 ส วน ได แก เง น งบประมาณรายจ ายประจาป (งบลงท น) และเง นนอกงบประมาณ ค อ เง นค าธรรมเน ยมการกงส ลร อย ละ 20 (เง น คชจ. 20 %) (ก) ในป งบประมาณ 2556 และ กระทรวงฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณ รายจ ายประจ าป ในโครงการต างๆ ด งน (1) ค าก อสร างสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งโตเก ยว (งาน 9 3 สาน กจ ดหาและบร หารทร พย ส น, ภาพรวมงบประมาณรายจ ายประจาป ; รายละเอ ยดภาคผนวก ข.

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information